Herunder findes afskrifter af de 6 Kongebreve, hvis originaler findes i Frejlevs Bykasse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herunder findes afskrifter af de 6 Kongebreve, hvis originaler findes i Frejlevs Bykasse."

Transkript

1 Herunder findes afskrifter af de 6 Kongebreve, hvis originaler findes i Frejlevs Bykasse. Se billeder af de originale Kongebreve m m på 1. Christian den Andens pergament år 1521 Wii Christian med Guds nade Danmarks Sverigs Norges Wendis och Gottis Kønning hertug Slessvigk Holstein Stormann och ditmersken Greffue udi Oldenborg och delmenhorst giøre alle wetterligt att wii nu aff wor synnerlige gunst och nade haffuer undt och tilladtt och met thette wort opne breff undtne och tilladthe at wore och Cronens bønderoch thiener som bygge og boendis dere udi fredløff i musseherred i Laaland wille nu her effther saa thidt thi wille och olden ære till driffue theris suinn ind paa wor och Kronens skouge Beckesckoug och strudsztwingh Dog met saa sckell at nar the saadann theris swinn paa same sckougetiill wort slot aaleholm paa woris weigne thet fæmpthende oldenswinn Haffuer wij och aff same wor gunst och nade vndt och tilladit och ned thette wort opne breffvndthe och tillade at nar theris eygene sckouge bærer olden thaa mwe och sckulle the driffue theris swinn Ind paa same theris sckouge fri och quidt och ey ther giffue nogenn Oldengield aff vdj noger maade och Indhenn andhnn Thij forbiwde wij alle vhou the helst ærer eller wærer kunde serdelis wore fogether ombitzmenn och alle andre forne wore bonder och tiænere Vdj fredeløff her emodt paa forne oldengieæd at hindre hindrelade møde platze dele vmage eller i noget maade forfang at giøre vnder wort Hylleste och nade Giffuit paa wort Slot Nykipinge sanctj Luce euangeliste affthn cr. mdxxj vnder wort signet. 2. Frederik den Førstes pergament af 1528 Wii Frederich med Guds naade Danmarckis, Norgis, Wendis og Gottis Konning, Hertog udi Sleswig, Hollstein, Stormarn og Dithmersken, Greffue udi Oldenborg og Delmenhorst giøre alle witterligt at Wii nu aff worr synderlige gunst oc naade haffuer undt oc tilladt oc med thenne wort obne

2 bref unde oc tillade at worr oc Cronens bønder oc thiener som som bygge oc boender udi Fredløff i Musseherrit i Laaland men nu oc nu herefter saa thit the willw oc Olden er till driffue deres Swin ind paa wor oc Cronens Schoffue Beckeskoug oc Strrindzt thing Dog med saa skell at naar the saadan deris Swin paa samme Skouffe till Olden driffundes worder tha skulle the theraff giffue till wort Slott Aalholm paa wor wegne thet fenthende Oldenswin. Haffuer wi oc aff samme wor gunst oc naade undt oc tilladt oc nu met then wort obne Breff unde oc tillade at naar therris egen skouge ber Olden, tha maa oc skulle the driffue theris Swin ind paa samme deris skoug frii oc quitt oc ey ther giffue nogen Oldengield aff udi nogen maade oc ingen anden. Thi forbiyder Wii alle ehno the heldster der were kunde Serdeles wor Fogitter Embizmend oc alle andere forne worre Bønder oc thiener udifredløff hermed paa forne Oldengield at hindre, hindre lade, møde plage, dele umage eller i nogen maade forfang at giøre vnder wort Hylleste och nade Giffuit paa wort Slot XXX>sted og dato<xxx vnder wort signet 3. Frederik den Andens pergament af 1576 Wi Frederich thenn Anden med Guds naade Danmarckis, Norgis, Wendis oc Gottis Konning, Hertog udi Sleswig, Hollstein, Stormarn oc Dithmersken, Greffue udi Oldenborg oc Delmenhorst Giøre allewitterligt att efterdi Worre Undersatter udi fredløff udi Wort Land Laaland haffuer underdaanigst ladit berette for Oss hvorledis ther ligger een Enghaffue till theris bye kaldis fredløff Enghaffue, som er thennem tildømt aff Bisckop Iffuer Munck, Her Stygge Krumpen, Herr Offue Bülde oc andre Riigens Raadet, hvorudi er opvoxt oc heffdit nogen wung Skouffe, hvilcken Enghaffue oc Skouf the erre begierendis frembdelis at maa nyde oc beholde eftersom the thenne hertill hafft haffue, saa ingenframbede Lodseyere skulle till stedis ther udi nogen brugning med Skaoffhug eller i andre maade uden the sellff alene som udi Byen boendis erre. Thi haffue Wii aff Wor synderlige gunst oc naade undt oc tilladet oc nu med dette Wort Aabnede breff unde oc tillade att fornævnte Enghaffue maa oc skal altid herefterwerre oc bliffue efter fornævnte Dombs liydelse till fornævnte fredløff Bye saa ingen frembde Lodtzeyere skulle therinne hugge eller haffue brugning uden fornævnte Bymend alene, dog skulle the werre forplicte, hvis Skouffen voxer, at frede, oc Lensmanden paa Wort Slott Aalholm som nu er eller herefter kommendes worder at skicke thennem

3 Skouffogitter som skulle forwise hvis hugges skal. Thi forbyde Wi fogitter Embismend oc alle andre fornævnte Worre undersotter udi Fredløff hermed paa fornævnte Enghaffue efter som forskrevne staar at hindre eller udi nogen maade forfang at giøre. Under Wort Hyllist oc naade Giffuet paa Wort Slott i Nykiøbing Then 21 dage Juni Aar MDLXXVI Under Wort Signet 4. Den Udvalgte Prins Christian den Femtes fornyelse af Frederik den Anden s Privilegier Wi Christian den Femte med Guds naade Danimarckis, Norgis, Wendis og Gottis Printz, Hertog udi Slesswig-Holstein-Stormarn oc Dithmerschen, Greffue udi Oldenborg oc Delmenhorst giøre hvitterligt att for Oss Kronens oc Worres Thiennere oc Bønder i Fregle i Mosseherrit i Laaland underdaanigst haffuer ladet fremføre oc fremwise Itt Høybaarne Førstes Herr Frederich den Anden Konninge till Danmarck oc Norge i gamle briff anlagendis derris Enghaffue hvilcken ord fra ord liyder som efterfølger: Frederik den Andens pergament af 1576 Wi Frederich thenn Anden med Guds naade Danmarckis, Norgis, Wendis oc Gottis Konning, Hertog udi Sleswig, Hollstein, Stormarn oc Dithmersken, Greffue udi Oldenborg oc Delmenhorst Giøre allewitterligt att efterdi Worre Undersatter udi fredløff udi Wort Land Laaland haffuer underdaanigst ladit berette for Oss hvorledis ther ligger een Enghaffue till theris bye kaldis fredløff Enghaffue, som er thennem tildømt aff Bisckop Iffuer Munck, Her Stygge Krumpen, Herr Offue Bülde oc andre Riigens Raadet, hvorudi er opvoxt oc heffdit nogen wung Skouffe, hvilcken Enghaffue oc Skouf the erre begierendis frembdelis at maa nyde oc beholde eftersom the thenne hertill hafft haffue, saa ingenframbede Lodseyere skulle till stedis ther udi nogen brugning med Skaoffhug eller i andre maade uden the sellff alene som udi Byen boendis erre. Thi haffue Wii aff Wor synderlige gunst oc naade undt oc tilladet oc nu med dette Wort Aabnede breff unde oc tillade att fornævnte Enghaffue maa oc skal altid herefterwerre oc bliffue efter fornævnte Dombs liydelse till fornævnte fredløff Bye saa ingen frembde Lodtzeyere skulle therinne hugge

4 eller haffue brugning uden fornævnte Bymend alene, dog skulle the werre forplicte, hvis Skouffen voxer, at frede, oc Lensmanden paa Wort Slott Aalholm som nu er eller herefter kommendes worder at skicke thennem Skouffogitter som skulle forwise hvis hugges skal. Thi forbyde Wi fogitter Embismend oc alle andre fornævnte Worre undersotter udi Fredløff hermed paa fornævnte Enghaffue efter som forskrevne staar at hindre eller udi nogen maade forfang at giøre. Under Wort Hyllist oc naade Giffuet paa Wort Slott i Nykiøbing Then 21 dage Juni Aar MDLXXVI Under Wort Signet Derhos underdanigst bedendis oc begerendis wi dennom derris gamle skadhafftige breff inte allenniste naadigst wilde lade fornye men ocksaa ydermere samtycke oc stadfæste oc efterdi Wii gerne en hver wed sine fryheder oc Privilegier lade werre oc saawit Oss wedkommer naadigst beskiermer. Wi oc anseet deris ringe Leilighed dessbeder hvis de Aarligen at yde plictig er, kunne bekomme. Da haffuer wi samme Cronens oc worres Thienner oc Bønder udi fredløffs begiering naadigst bewilliget. Thi fornye oc renovere Wii hermed forbemelte gamble Breff ord fra ord som føreskreffent staar. Confirmerer, stadfæster oc fuldbyrde ocsaa samme breffue med sin fuld mact att bliffue saa at forbemelte Cronens oc worres thiennere oc bønder udi Fredløff maa niyde, bruge, beholde oc derris efterkommere følge ald hvis dennom udi tidbemeldte breff naadigst bewilliget er oc ligesom de dend foreskrevne Enghaffue indtill hid haft haffuer. Forbiydendes alle oc en huer sierdelis alle offuer Aalholm Leen, nuværende eller herefter kommende Lensmænd, fougder oc alle Betiente forskrevne Cronens thienere oc Bønder i Fregløff herudi inte at hindre eller nogen forfang at lade giøre i nogen maade, mend megit mere wed derris fryhed beskytter oc ingen fremmede Lodseyere i forbemeldte Enghave nogen brugning med skouffhug eller i andre maader tilstede. Under wort hyllist og Naade Nykøbing slott den tiende dage Novembris Aar Itt Tusend sex Hundrede Fyrgethiyfge oc Itt Christian

5 5. Den Udvalgte Prins Christian den Femtes fornyelse af Christian den Tredies Privilegier, indeholdende Privilegier fra Christian den Tredje og Frederik den Første Wi Christian den Femte med Guds naade Danmarckis, Norgis, Wendis oc Gottis Printz, Hertog udi Slesswig Holstein, Stormarn oc Dithmerchen, Greffue udi Oldenborg oc Delmenhorst giøre Witterligt at for oss Cronens oc Worres Thjener oc Bønder i Fregle udi Mosse herrit Laaland haffuer ladet fremføhre oc fremlægge Threy gamle pergamentsbreffue hvormed de høybaarne den høybaarne første Konning Christian den første, Herr Frederich den første forrige Konger udi Danmark oc Norge de naadigst med anseet oc privilegeret haffuer Thou breffue siden er bleffuen stadfæstet weed den Høybaarne første Konning Christian den Tredies breffue liudendes fra Ord til Ord som efterfølger: Wi Christian med Guds naade Danmarckis, Norgis, Wendis oc Gottis Konning, Hertog udi Slesswig, Holstein, Stormarn oc Ditmerchen, Greffue udi Oldenborg oc Delmenhorst giøre alle witterligt att Worre occronens Bønder oc Thiener som bygge oc bo udi Fredløff udi wort Land Laaland haffuer nu weret her for Oss med ett Høybaarne førstit Konning Frederichs wor kierre herr faders obne beseglit Pergamentsbreff liydendes Ord fra Ord som efterfølger: Frederik den Førstes pergament af 1528 Wii Frederich med Guds naade Danmarckis, Norgis, Wendis og Gottis Konning, Hertog udi Sleswig, Hollstein, Stormarn og Dithmersken, Greffue udi Oldenborg og Delmenhorst giøre alle witterligt at Wii nu aff worr synderlige gunst oc naade haffuer undt oc tilladt oc med thenne wort obne bref unde oc tillade at worr oc Cronens bønder oc thiener som som bygge oc boender udi Fredløff i Musseherrit i Laaland men nu oc nu herefter saa thit the willw oc Olden er till driffue deres Swin ind paa wor oc Cronens Schoffue Beckeskoug oc Strrindzt thing Dog med saa skell at naar the saadan deris Swin paa samme Skouffe till Olden driffundes worder tha skulle the theraff giffue till wort Slott Aalholm paa wor wegne thet fenthende Oldenswin. Haffuer wi oc aff samme wor gunst oc naade undt oc tilladt oc nu met then wort obne Breff unde oc tillade at naar therris egen skouge ber Olden, tha

6 maa oc skulle the driffue theris Swin ind paa samme deris skoug frii oc quitt oc ey ther giffue nogen Oldengield aff udi nogen maade oc ingen anden. Thi forbiyder Wii alle ehno the heldster der were kunde Serdeles wor Fogitter Embizmend oc alle andere forne worre Bønder oc thiener udifredløff hermed paa forne Oldengield at hindre, hindre lade, møde plage, dele umage eller i nogen???????????????????????? Hvilket breff Wii aff worr synderlig gunst oc naade haffuer fuldbyrd sammtyckt oc stadfæstet oc nu met thenne wort obne breff fuldbyrder samtycker oc stadfeste wed sin fuld magtt att bliffue med alle sine ord Puncter oc articler, som thet i alle maader wuiser oc indeholder. Forbiudende therfor alle ehno the heldst er eller werre kunde serdelis worr fogitter Embizmand oc alle andere forne wor oc Cronens Bønder oc thienner udi Fredløff hermed eftersom foreskreffuit staar at hindre eller udi nogen maade forfang at giøre under wort hylliste oc naade. Giffuet paa wort Slott Kiøbenhaffn St. Peders dang ad Vinctæ Aar MDLVIII under wort Signett Underdaanigst bedendis oc begierendis Wii forbemte derris breffue icke alleniste naadigst wilde fornye mend ocsaa samme breffue Confirmere oc stadfeste hvilket wii dennem som een sag worres intrader angaaendes icke wilde beneckte men megit mehr samtycke Thi renoverer oc fornyer wii hermed icke alleniste Ord for Ord for skriffur deris Threy gamle breffue mend Confirmerer stadfeste oc fuldburde ocsaa de samme med denne Worris obne breffwed deris fulde mact at bliffue udi alle puncter oc artickler ligesom de Ord fra Ord forskrerruene liuder. Forbindendis en oc hver sig kund hermed Allworligen serdelis nuwerende eller tillkommende Lensmend Fougder Skriffuere oc alle andere som at forordne haffuer forne Wor oc Cronens Thiennere oc bønder i Fregeleløff udi Musse herrit hermed oc aldt det som forskreffuen staar icke for umage besuerge hindre eller udi nogen maade forfang at giøre men meget mere med saadanne deres friihed beskytte oc beholde. Under Wort Hyllist oc naade. Skriffuet paa Nyckøbings Slott den 10.novembris Anno Sexten Hundrede Fyrgethiufge oc Itt. Christian. Uden paa brevet staar:

7 Lest paa Musseherritsting 1.February thirsdagen 27.nov.1662 Læst paa Lolland-Falsters Landzting Thirsdagen den 15.January Anno Frederik den Tredies Pergament af Wi Frederich dend Tredje af Guds Naade Danmarckes, Norgis, Wendis och Gottis Konning, Hertug udi Slesswig, Holstein, Stormarn och Dytmerschen, Greffue udi oldenborg og Delmenhorst Giøre alle witterligt at eftersom wor bønder och tiennere som bygge och boe udifredleff i Musseherrit i wor Land Lolland for os Underdanist haffuer ladet andrage och forewiise adskellige wore forfædernes salg och Hoyløflig ihukommelser Konninger i Dannemarckes benaadninger paa olden till deris svin paa woris skaffue Beckeskoug och Stridtzwig Naar ingen olden paa deris egne skofue er och deraf at gifue den femtende Swine till wor Slott Aalholmb Mens naar paa deris,eigen skofue er daa at maae driffue deris Swine paa deris egen skofue quit och fri foruden nogen Aaldengield deraf at gifue. Saa efterdi wi kommer i erfaring at samme fredløff mend hiidindtil samme bevilling nødt och haft haffuer wi naadigst bewilliget och tillat saaoch hermed indtil paa widere Naades anmodning bewilliger och tillader at wore Tiennere udi bemelte fredløff bye boendis maae herefter och saa tit de wille och olden er till driffue deris Swine ind paa bemelte woris skofue Beckeskouf och Strindtzwig dog at dermod skal tiltrengt werre, deraf at gifue til wor Slot Aalholmb paa wore Wegne det femtende oldenswin mens naar deris egen skofue ber olden daa maae de derfur deris Swin ind paa samme deris egen skouf quit och fri foruden nogen oldengield i nogen maader. Forbiuder wi alle och enhver sendelis woris fougder Embedsmænd och andre fornævnte Wore Bønder och tiennere udi fredløff eftersom forskreffuet staar at hindre eller udi nogen maade forfang at giøre. Under wor Hyllist och Naade. Skrefuet paa wort Slot Nykjøbing I Falster Dend 8.December Anno Under Wort signet Frederich.

SAMMENLIGNENDE OPSTILLING AF FADERVOR, INDSTIFTELSESORDENE OG DEN ARONITISKE VELSIGNELSE.

SAMMENLIGNENDE OPSTILLING AF FADERVOR, INDSTIFTELSESORDENE OG DEN ARONITISKE VELSIGNELSE. SAMMENLIGNENDE OPSTILLING AF FADERVOR, INDSTIFTELSESORDENE OG DEN ARONITISKE VELSIGNELSE. Af Holger Villadsen Udarbejdet i 1992 i forbindelse med et bispemøde i Løgumkloster april 1992. Opstillingen er

Læs mere

Afskrift Vi Christian den Femte, af Guds Naade Konge til Danmark og Norge, de Wenders og Gothers; Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn og Dytmersken; Greve udi Oldenborg og Delmenhorst; Giøre alle vitterligt,

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

(Avskrift fra kopi av original i Universitetsbiblioteket i Oslo. Alexander Gyhts avskrift av leilighetsdikt skrevet av Oluf Carlsen, prest til Vardø).

(Avskrift fra kopi av original i Universitetsbiblioteket i Oslo. Alexander Gyhts avskrift av leilighetsdikt skrevet av Oluf Carlsen, prest til Vardø). (Avskrift fra kopi av original i Universitetsbiblioteket i Oslo. Alexander Gyhts avskrift av leilighetsdikt skrevet av Oluf Carlsen, prest til Vardø). Ms. 4 479:1G En Sørgelig Sang ofver Den Søe skade

Læs mere

Ølgod slægten,- det er os Tarps, Thorup, Terp og hvad vi nu ellers hedder.

Ølgod slægten,- det er os Tarps, Thorup, Terp og hvad vi nu ellers hedder. Hjælp! Ølgod slægten,- det er os Tarps, Thorup, Terp og hvad vi nu ellers hedder. Dette dokument vil blive brugt til at fortælle lidt om slægtsforskning. Prøv det/ hjælp os, for vi er ikke kommet særligt

Læs mere

Den ny bibeloversættelse i mødet med det liturgiske sprog

Den ny bibeloversættelse i mødet med det liturgiske sprog Foredrag ved stiftsstævne i Bibelselskabet. Stormarkskirken den 10. nov. 1996. Den mundtlige karakter er opretholdt, og der er kun redigeret let i manuskriptet. Som bilag bringes en sammenlignende opstilling

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK. _ i > l Vv

DET KONGELIGE BIBLIOTEK. _ i > l Vv DET KONGELIGE BIBLIOTEK 130021394034 _ i > l Vv s \ % i \ l ; * fc;.- V*. J V-, i- V. l i Biografiske Optegnelser om Lensmanden Kaj Brejdesen Rantzov. ( 1591 1623), uddragne af (len af «V alentin C h

Læs mere

Det københavnske Fattigvæsen

Det københavnske Fattigvæsen Peter Henningsen Det københavnske Fattigvæsen Fattigvæsenets administration og lovgivning, 1629-1828, incl. en selektiv litteraturliste Stadsarkivets digitale skriftserie nr. 6 København 2007 Indhold Forord

Læs mere

K o n g e l i g t a a b e n t B r e v,

K o n g e l i g t a a b e n t B r e v, K o n g e l i g t a a b e n t B r e v, a n g a a e n d e d e n f r e m t i d i g e B e t e m m e l e a f D a n n e b r o g s m æ n d e n e s H æ d e r s t e g n. U d t æ d t d e n 2 8 d e J a n u a r ii

Læs mere

Register til de 26 Ribeartikler

Register til de 26 Ribeartikler Register til de 26 Ribeartikler 1. Om valg af sognepræster 2. Om sognepræsternes kvalifikationer 3. Om ægteskabssager 4. Om ægteskabssager i Fyns Stift og Vendelbo Stift 5. Om sognepræsternes privilegier

Læs mere

Haureballegaards Birketing 1672-80. 1-4. Fol.172 b. ti1176 a. Erhvervsarkivet.

Haureballegaards Birketing 1672-80. 1-4. Fol.172 b. ti1176 a. Erhvervsarkivet. Haureballegaards Birketing 1672-80. 1-4. Fol.172 b. ti1176 a. Erhvervsarkivet. 25/7-1676. Bød sig udi rette: med enn skrifftlig steffning, och derpaa opsettelse: Paa tinget den 13 juny: nest affvigt, formellder

Læs mere

Randers Handskemagerlaug Laugsprotokol 1684-1818

Randers Handskemagerlaug Laugsprotokol 1684-1818 Randers Handskemagerlaug Laugsprotokol 1684-1818 Transskriberet af Jens Villumsen 2015 med tilladelse fra Nationalmuseet Forord Ringsted 2015 Transskriberingen af Randers Handskemagerlaugs Laugsprotokol

Læs mere

I N F O R M A T I O N S B R E V. F R A. A S T R O L O G I S K. M U S E U M. i sit navn, He-Jø, til kunstnernavnet

I N F O R M A T I O N S B R E V. F R A. A S T R O L O G I S K. M U S E U M. i sit navn, He-Jø, til kunstnernavnet Sophie:30 ISSN 1602-9631 ASTROLOGISK MUSEUM 10 år 2009 Henry Hejø astrolog og orkesterleder BIOGRAFI af Claus Houlberg Museet efterlyste i SOPHIE:29 informationer om astrologen Henry Hejø, hvilket gav

Læs mere

Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno 1596. Ved Severin Christensen, Skjoldborg.

Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno 1596. Ved Severin Christensen, Skjoldborg. Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno 1596. Ved Severin Christensen, Skjoldborg. I sin Beskrivelse over Thy, pag. 60, nævner Forfatteren Knud Ågård, der var Præst i Skjoldborg 1799-1806, en

Læs mere

Uddrag fra Bagge Wandels "Det Vaagendis Øye" - en dansk navigationshåndbog fra 1649.

Uddrag fra Bagge Wandels Det Vaagendis Øye - en dansk navigationshåndbog fra 1649. Uddrag fra Bagge Wandels "Det Vaagendis Øye" - en dansk navigationshåndbog fra 1649. Bearbejdet af Agnete Nørskov Nielsen Her følger uddrag som relaterer til brugen af jakobsstaven (gradstokken) ved måling

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Arbejdsopgaver til Christian 4. og kongerigets første koloni, Trankebar

Arbejdsopgaver til Christian 4. og kongerigets første koloni, Trankebar Arbejdsopgaver til Christian 4. og kongerigets første koloni, Trankebar Christian 4. blev kronet til konge af Danmark-Norge for mere end 400 år siden. Han var konge i 52 år, og dermed er Christian 4. den

Læs mere

Hvordan havde almuen det i Renæssancen?

Hvordan havde almuen det i Renæssancen? Af Bent Hartvig Petersen og Kurt Hartvig Petersen Renæssancen opfattes nok normalt som en lys og løfterig tid, hvor der tænktes nye tanker i den store verden og hvor der skete nybrud i litteratur, malerkunst

Læs mere

Matr Øxendrup Sogn Kongl. May:ts Andpart tiender haafuer Welb: Handrich Lange i feste 2½ pund Rug 3½ pund Biug 30 skpr Are

Matr Øxendrup Sogn Kongl. May:ts Andpart tiender haafuer Welb: Handrich Lange i feste 2½ pund Rug 3½ pund Biug 30 skpr Are Matr. 1664 Øxendrup Sogn Kongl. May:ts Andpart tiender haafuer Welb: Handrich Lange i feste 2½ pund Rug 3½ pund Biug 30 skpr Are Kirchens Andpart tiender som giør wis Rigtighed for hoess Kirchens forsuar

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

325 Hos Ekeblad, s. 82, 6.10.1658, nævnes det, at kaptajnen blev kastet over bord, da skibet nærmede sig København.

325 Hos Ekeblad, s. 82, 6.10.1658, nævnes det, at kaptajnen blev kastet over bord, da skibet nærmede sig København. skickedt att fordeele Kuglerne effter Formen till hver Vogn, ocsaa bekiendte, saa att være oc sagde dertill, att det var lidet, som kom fra Varto, men de, som kom fra Kronborg oc fra Skone, vare langt

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 Troels-Lund Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 CHRISTIAN DEN FJERDES FØDSEL OG DAÅB FØDSEL i FREDERIK den Anden 1 og Dronning Sophia havde allerede været gift i flere Aar, men endnu var deres Ægteskab

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol.

Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol. Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol. Vi Christian den Syvende af Guds Naade Konge til Danmark og Norge etc: - Giøre vitterlig: at vi, efter Mette Catrine Jespersdatter, Enke efter afgangne

Læs mere

Tiender til Ørbecklunde: Hartkorn saa er Rug 2 tdr Byg 1 1/2 td Blk 1 td Are 2 1/2 td Høe 5 læs

Tiender til Ørbecklunde: Hartkorn saa er Rug 2 tdr Byg 1 1/2 td Blk 1 td Are 2 1/2 td Høe 5 læs Matriklen 1664 Ørbæk Sogn Höffgaarden i forbem:te sogn er Ørbecklunde, Welb Niels Friis tilhørende, befindis at være taxeret for 40 tdr hartkorn. Kongens og kirkens anpart tiender haffuer hans Welb Patronatus

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 4 (1667)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 4 (1667) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.4 (1667) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 4 (1667) I Jesu Naffn Mælum i Faaberg 8.3.1667,

Læs mere

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. University of Toronto. http://www.archive.org/details/brevetilogfraher01trol

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. University of Toronto. http://www.archive.org/details/brevetilogfraher01trol ^1 :i ^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevetilogfraher01trol BREVE TIL OG FRA Herluf Trolle og Birgitte Gjoe. L BREVE

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Christian V Kong Christian den V tes

Christian V Kong Christian den V tes Christian V Kong Christian den V tes '0. ^1 KONG CHRISTIAN DEN FEMTES TESTAMENTER SOM TILLÆG TIL KONGELOVEN. FOREFUNDNE I REGAMESKABENE PAA ROSENBORG SLOT \ED DE ORIGINALE EXEMPLARER AF KONGELOVEN OG

Læs mere

Ko. May Andpart tiende Welbiurd. Christen Scheel haffre giffuen der aff til Odense hospitall

Ko. May Andpart tiende Welbiurd. Christen Scheel haffre giffuen der aff til Odense hospitall Matr. 1664 Herrested Sogn Ko. May Andpart tiende Welbiurd. Christen Scheel haffre giffuen der aff til Odense hospitall Kirchens Andpart haffur Welbem:te dend goed Mand til och er ligge wed Kongl. Mayts.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Et kongebrev fra 1802

Et kongebrev fra 1802 Et kongebrev fra 1802 af redaktionen Betegnelsen»kongebrev«er nok mest kendt i forbindelse med indgåelse af ægteskab, hvor det indtil 1970 var nødvendigt med et kongebrev, hvis bruden f.eks. var under

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Octroy for det Vestindiske Kompagnie

Octroy for det Vestindiske Kompagnie 1671 udstedte Christian 5. en aftale mellem Danmark og Det Vestindiske Kompagni: Oktroj: http://www.vgskole.net/prosjekt/slavrute/general/octroi_dk.htm Octroy for det Vestindiske Kompagnie Vi Christian

Læs mere

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad kronik juli 1926 Nykøbing i Odsherred (Af Hansen Hauervig)

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad kronik juli 1926 Nykøbing i Odsherred (Af Hansen Hauervig) Nykøbing i Odsherred (Af Hansen Hauervig) Odsherred en af Sjællands skønneste Egne, engang som hele Sjælland begroet med Skove, nu rig paa sjældne, historiske Minder fra den fjerne Oldtid, gemmende de

Læs mere

Præsterne i Vestervig og Agger efter Reformationen. Ved Pastor HENR. LAURSEN, Vestervig.

Præsterne i Vestervig og Agger efter Reformationen. Ved Pastor HENR. LAURSEN, Vestervig. Præsterne i Vestervig og Agger efter Reformationen. Ved Pastor HENR. LAURSEN, Vestervig. FØR REFORMATIONEN havde Vestervig og Agger ikke som Sognene i Almindelighed Sognepræster med Præstegaarde; men præsteviede

Læs mere

En kort Beskrivelse Over Skibets Cron=Printz Christians lykkelige giorde Reyse baade til og fra China

En kort Beskrivelse Over Skibets Cron=Printz Christians lykkelige giorde Reyse baade til og fra China En kort Beskrivelse Over Skibets Cron=Printz Christians lykkelige giorde Reyse baade til og fra China Hvilken Reyse begyndtes den 25 Octobr. 1730, og fuldendtes den 25 Junii 1732. I samme beskrivelse indføres

Læs mere

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007.

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Jeg vil undersøge en ejendom i Svendborg, som min familie havde, ifølge skifterne var det fra ca. 1760 til 1849. 1: Kyseborgstræde no.

Læs mere

Kongeloven af 1665. Lex Regia

Kongeloven af 1665. Lex Regia 1 bjoerna.dk Kultursociolog Bjørn Andersen post@bjoerna.dk Kongeloven af 1665. Lex Regia Digital udgave Version 1.10-02.05.2007 Klik på billedet, så føres du til Rosenborg Slots officielle site Øverst

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Oration om Mester Geble

Oration om Mester Geble Det norske språk- og litteraturselskap 1963. Absalon Pederssøn Beyer: Oration om Mester Geble. Utgave ved Ragnvald Iversen. Teksten er lastet ned fra bokselskap.no Oration om Mester Geble Absalon Pederssøn

Læs mere

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild.

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild. 162 skøde videre medførte. Derfor udi rette lagde hendes skriftlig forsæt formeldende, at der angives at Peder Munk skal have ladet hende med Rigens æskning forfølge for en sum penge, hvilke er ham afbetalt,

Læs mere

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods.

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. 145 Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. Peder Barfod i Sædding, på Byrge Trolle hans vegne, lod læse et åbent uforseglet papirsbrev med Byrge Trolle

Læs mere

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, "Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive;

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive; Kong Hans 1. Konning Hans han sidder på København, han lader de lønnebrev skrive; han var så brat at svare: "Skal jeg ind til Misen i år, jeg kan ikke ene fare." sender han dem til Nørrejylland Erik Ottesøn

Læs mere

Avedøre Kro. Kroens historie. Hans Jensen. 1660-1707

Avedøre Kro. Kroens historie. Hans Jensen. 1660-1707 1 Avedøre Kro Lars Ellgaard Thursday, August 12th, 1660 Kroens historie Avedøre Kro var en bondegård med jord som de andre, den tilhørte Kronen og blev fæstet af gårdens beboere. Den fik ved matrikuleringen

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

15. januar 1776. Giøre alle vitterligt:

15. januar 1776. Giøre alle vitterligt: 15. januar 1776. Indføds-Retten, hvorefter Adgang til Embeder i Hans Majestæts Riger og Lande forbeholdes alene de indfødte Undersaatter, og dem, som derved lige agtes (1). Publiceret den 29 Jan. 1776.

Læs mere

DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet)

DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) DATO: LOV-1751-10-02 DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) PUBLISERT: SIST-ENDRET: INNHOLD Første Codicill og Tillæg til Grendse-Tractaten imellem Kongerigerne Norge og Sverrig Lapperne

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Christian 3. indførte Reformationen ved en lov, som blev vedtaget af Rigsdagen i 1536, og den blev i 1537 fulgt op af Kirkeordinansen, som gav regler for kirkens

Læs mere

KONG CHRISTIAN DEN FEMTIS DANSKE LOV

KONG CHRISTIAN DEN FEMTIS DANSKE LOV KONG CHRISTIAN DEN FEMTIS DANSKE LOV VED JUSTITSMINISTERIETS FORANSTALTNING UDGIVET PAA GRUNDLAG AF DEN AF DR. JUR. V. A. SECHER MED KILDEHENVISNINGER FORSYNEDE UDGAVE AF 1911 G. E. C. GADS FORLAG - KØBENHAVN

Læs mere

Franciskanerne - Frans af Assisi s Små Brødre

Franciskanerne - Frans af Assisi s Små Brødre Franciskanerne - Frans af Assisi s Små Brødre Dominikanere Franciskanere Karmelitere Tiggermunke / tiggerbrødre (fratres predicatores) prædikebrødre, sortebrødre (fratres minores), de små brødre, gråbrødre

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 5 (1668)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 5 (1668) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.5 (1668) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 5 (1668) Mælum i Fåberg 11.4.1668, fol. 9b:

Læs mere

Dansk sproghistorie 7

Dansk sproghistorie 7 Dansk sproghistorie 7 1350-1100: ældre middeldansk 2 Thomas Olander Roots of Europe, INSS, Københavns Universitet 24. oktober 2010 i dag strukturering af kurset opfølgning Skånske Lov (ca. 1250) tema:

Læs mere

Tab.21. Fig.46. Tab.22. Fig.47.

Tab.21. Fig.46. Tab.22. Fig.47. Thomas Bugge "De første grunde til den rene eller abstrakte mathematik. Tredje og sidste Deel. Den oekonomiske og den militaire Landmaaling". Kiøbenhavn 1814. 61 Tab.21. Fig.37. Paa en afstukken Linie

Læs mere

Fr. ang. Præsternes Embede med hensyn til Ægteskab. (C.T.) p 243). Cancell p. 60.

Fr. ang. Præsternes Embede med hensyn til Ægteskab. (C.T.) p 243). Cancell p. 60. 30. April 1824 Fr. ang. Præsternes Embede med hensyn til Ægteskab. (C.T.) p 243). Cancell p. 60. Gr. Kongen har fundet det hensigtsmæssigt, at indskiærpe og i een Anordning samle alt, hvad Lovene foreskrive

Læs mere

Khavns af K. Fr. III. confirmerede og forbedrede nye Privilegier

Khavns af K. Fr. III. confirmerede og forbedrede nye Privilegier 24. Juni 1661 Khavns af K. Fr. III. confirmerede og forbedrede nye Privilegier med augerede Vaaben, given samme Stads fristændige Magistrat, Borgere og Indbyggere, gejstlig og verdslig Stand, for i Belejringen

Læs mere

Deres Kongelige Høyhed Prints Friderich, Arve-Prints til Danmark og Norge etc. etc. etc. Til Læseren Personerne Første Optog Andet Optog Tredie Optog

Deres Kongelige Høyhed Prints Friderich, Arve-Prints til Danmark og Norge etc. etc. etc. Til Læseren Personerne Første Optog Andet Optog Tredie Optog Deres Kongelige Høyhed Prints Friderich, Arve-Prints til Danmark og Norge etc. etc. etc. Til Læseren Personerne Første Optog Andet Optog Tredie Optog Fierde Optog Femte Optog Deres Kongelige Høyhed Prints

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Klageskrift mod Danmarks Biskopper,

Klageskrift mod Danmarks Biskopper, Kong Christian III's Klageskrift mod Danmarks Biskopper, oplæst paa Gammeltorv i Kjøbenhavn den 30te Oktober en 6te Avgust 1536 holdt Kong Christian III sit Indtog i det erobrede Kjøbenhavn, og samme Dag

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Nordfjord tingbok 1663

Nordfjord tingbok 1663 Nordfjord tingbok 1663 Boken er kommet tilbake til Stiftsarkivet med Benemanns samling i oktober 1916. Den inneholder fol 13b ff en trolldomssak, som er fortsættelse av en, der har staat i den nu tabte

Læs mere

Uddrag af Junigrundloven, 1849

Uddrag af Junigrundloven, 1849 Uddrag af Junigrundloven, 1849 Junigrundloven fra 1849 var et vigtigt skridt på vejen mod demokrati i Danmark. Den afspejler oplysningstankerne om magtens tredeling og borgerlige rettigheder. 5 1. Regjeringsformen

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Randers Handskemagerlaug Ind- og udskrivning af Drenge og Svende

Randers Handskemagerlaug Ind- og udskrivning af Drenge og Svende Randers Handskemagerlaug Ind- og udskrivning af Drenge og Svende Transskriberet af Jens Villumsen 2015 med tilladelse fra Nationalmuseet Forord Ringsted 2015 Transskriberingen af Randers Handskemagerlaugs

Læs mere

Hellig Trefoldigheds Kilde i Kappel Sogn

Hellig Trefoldigheds Kilde i Kappel Sogn Hellig Trefoldigheds Kilde i Kappel Sogn Dokumenter og beretninger om kilden samlet og kommenteret af Holger Villadsen Kappel 1996 1 Indhold Forord...3 Dokumenter og beretninger...4 1464: Brev fra kong

Læs mere

Faar og Lamb. 6 gammell Faar á 3 mrk. 8 skl., er 5 Sld. 1 mrk., 2 fior gammell Lamb á 2 mrk.er 1 Sld., En fior gammell Wær for 2 mrk.

Faar og Lamb. 6 gammell Faar á 3 mrk. 8 skl., er 5 Sld. 1 mrk., 2 fior gammell Lamb á 2 mrk.er 1 Sld., En fior gammell Wær for 2 mrk. 1313.Hans Rasmusen, 25. Sg. Rø. Nr. 122. Side 182. 1702. 10. Jan. Hans Rasmusen, 25. Sg. Rø. Kirstine Hansdatter. Laugv: Bror, Peder Hansen, Rø. 1 søn. 1 dat. A: Esper Hansen, f. 1701. ( 8 uger.). Værge:

Læs mere

En nyttig Bog. Om Bier. af Hans Herwigk

En nyttig Bog. Om Bier. af Hans Herwigk En nyttig Bog Om Bier af Hans Herwigk 1649 Genudgivelsen var oprindeligt skrevet til at blive udgivet som bog i formatet A5 eller bogformat C dvs 138 x 220 mm. Korrekt størrelse med særligt henblik på

Læs mere

Erligh och Welbiurdig Mand Siiffuord Grubbe. Thill Hoffdall, Kong. Maii. Øffuerste Secreter. Min Synderlig guode wen gannske wenligen.

Erligh och Welbiurdig Mand Siiffuord Grubbe. Thill Hoffdall, Kong. Maii. Øffuerste Secreter. Min Synderlig guode wen gannske wenligen. N O 18 a. Lit. S. Erligh och Welbiurdig Mand Siiffuord Grubbe Thill Hoffdall, Kong. Maii. Øffuerste Secreter Min Synderlig guode wen gannske wenligen. Kilde: Danske kanselli, skapsaker, skap 15, pk 125

Læs mere

Tingbøger. Bind 2: 22/5 1660-9/10 1660. Indhoidsfortegnelse: 5. 2-5. Registre og stofanalyse: s. 91 Ef.

Tingbøger. Bind 2: 22/5 1660-9/10 1660. Indhoidsfortegnelse: 5. 2-5. Registre og stofanalyse: s. 91 Ef. ODENSE HERRED Tingbøger Bind 2: 22/5 1660-9/10 1660 Indhoidsfortegnelse: 5. 2-5 Registre og stofanalyse: s. 91 Ef. Befolkningen efter hjemsted: s. 93-110 (Find herredets fæstere her!) Transskript & redigering

Læs mere

Alt det øvrige af Monsieur Evensens Jndlægg, saavidt det ej Tjener til at over beviisse Hannem Selv om Niels Pedersens og hands bestørkeres

Alt det øvrige af Monsieur Evensens Jndlægg, saavidt det ej Tjener til at over beviisse Hannem Selv om Niels Pedersens og hands bestørkeres Alt det øvrige af Monsieur Evensens Jndlægg, saavidt det ej Tjener til at over beviisse Hannem Selv om Niels Pedersens og hands bestørkeres Vilfarelse, og saavidt det icke udi dette foreskrevne er igiendreven

Læs mere

Arkiv for Dansk Litteratur - Peter Palladius

Arkiv for Dansk Litteratur - Peter Palladius Peter Palladius Forfatterportræt ved Carl Henrik Koch Indledning I Reformationstiden fødtes den dansksprogede litteratur. Med det 16. århundredes bibeloversættelser, prædikener og salmedigtning afløstes

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

Medlemsblad 2014. Thurø Skole anno 1939 Bergmannsvej. (Kilde: Danmark set fra luften) thuroe-arkiv@mail.tele.dk www.thuroarkiv.dk

Medlemsblad 2014. Thurø Skole anno 1939 Bergmannsvej. (Kilde: Danmark set fra luften) thuroe-arkiv@mail.tele.dk www.thuroarkiv.dk Medlemsblad 2014 Thurø Skole anno 1939 Bergmannsvej. (Kilde: Danmark set fra luften) thuroe-arkiv@mail.tele.dk www.thuroarkiv.dk 1 Referat fra generalforsamlingen i Thurø Lokalhistoriske Forening Mandag

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Efter Grevens Fejde (1534-1536) gennemførte Christian 3. (1503-1559) reformationen i Danmark ved recessen (loven) af 30. oktober 1536. Reformationen var overgangen

Læs mere

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet 25. Om Folkemængden, samt Sygdommene og Sundheds Anstalter. Efter den Fortegnelse som 1769 her og andere Steder i Riget, efter høi Kongelig Ordre blev forfattet, befandtes Folkemængden over dette hele

Læs mere

Skifter fra Grenå 1603-1662

Skifter fra Grenå 1603-1662 Skifter fra Grenå 1603-1662 Camilla Luise Dahl Skifte efter Mette Pedersdatter, enke efter kræmmer Niels Persen, dateret 22. marts 1603. Original i Landsarkivet for Nørrejylland, Viborg. Grenå Arkiv: Landsarkivet

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C.

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. BK 568 og BK 732-1621 Lars Larsen, Sundbylille Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. Carstensen 1878: Side 1 af 9 Lars Larsen født ca 1621. KB foreligger først fra 1645, se endvidere dokument

Læs mere

Sak om utsetjing av skattebetaling for ni bønder i Jostedalen 1743

Sak om utsetjing av skattebetaling for ni bønder i Jostedalen 1743 AVSKRIFT 10.9.2010 / Oddmund Sak om utsetjing av skattebetaling for ni bønder i Jostedalen 1743 Kjelder: 1 6: RA, Rentekammeret, 2. Nordafj. ktr/bergen distr. Journalsaker pk 191 jnr 1644/1743. 7: RA,

Læs mere

Fra Petter Dass Viser og Rim. Første samling. (Didrik Arup Seip/Oslo, 1934)

Fra Petter Dass Viser og Rim. Første samling. (Didrik Arup Seip/Oslo, 1934) Fra Petter Dass Viser og Rim. Første samling. (Didrik Arup Seip/Oslo, 1934) Jeg hafer læst nogle velrimede Ord, Som siges at Præsten paa Næsne har giord; Gid jeg kun hans Værdighed kiende! Jeg skulde skulde

Læs mere

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 I ODENSE GRAABRØDRE HOSPITALS KIRKE DEN 9. NOVEMBER 1915 T il Abraham blev der sagt: Du skal være velsignet, og Du skal

Læs mere

Håkon Håkonssons død

Håkon Håkonssons død Norsk visearkiv 2013 Norske mellomalderballadar: Håkon Håkonssons død (TSB C 11) Redaksjon: Velle Espeland, Elin Prøysen, Astrid Nora Ressem, Olav Solberg, Ellen Nessheim Wiger Utgitt med støtte frå Norsk

Læs mere

I allerunderdanigst følge af Hans Kongl. Majsts.

I allerunderdanigst følge af Hans Kongl. Majsts. Udskrift af Auktionsforretning over Riberhus Ladegårds Jorder samt Fanø, Sønderho og Mandø 1741. (Rigsarkivet. Rentekammeret. Danske Afdeling. 2. Jyske Renteskriverkontor. Journalsager. 1833. Arkivnr.

Læs mere

Over Hiernøe Land og Konge Tiende under Stiernholms Amt og Bierre Herred.

Over Hiernøe Land og Konge Tiende under Stiernholms Amt og Bierre Herred. Gerdt de Lichtenberg til Bidstrup og flere gaarder. deres Kongelige Mayest. bestalte Etats og Justits Raad, Kiendes og hermed Vitterlig giør, at have Solgt og overdraget, ligesom ieg og hermed Sælger,

Læs mere

Prædiken til 8. S.e.T. I

Prædiken til 8. S.e.T. I En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen

Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen Nyborg Byfoged Skifte 1747-1789. Fol. 219 b. 223 b. Odense Landsarkiv. Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen Anno 1764 dend 27 september indfandt skifte folvalterensig i StelVboet, efter afgangne

Læs mere

Hekseforfølgelse i Snedsted. Ved HENR. LAURSEN.

Hekseforfølgelse i Snedsted. Ved HENR. LAURSEN. Hekseforfølgelse i Snedsted. Ved HENR. LAURSEN. HVERT SOGN har sin Heks og hver By sine Trolde, men Snedsted Sogn havde i 1686 hele tre Hekse, de to endda i samme By. Hvad der har givet Stødet til, at

Læs mere

"Træk af Livet paa Femø i svundne Tider" af Niels Steenfeldt - 1931

Træk af Livet paa Femø i svundne Tider af Niels Steenfeldt - 1931 "Træk af Livet paa Femø i svundne Tider" af Niels Steenfeldt - 1931 Den, der Sysler med Minder om vort Lands intime Historie og i sine Studier overalt er stødt paa Skildringer af jordrige, mægtige, højtstaaende

Læs mere

Kapitel 2 Opgave B Breve og aktstykker i forbindelse med retssagen mod Jacob Worm

Kapitel 2 Opgave B Breve og aktstykker i forbindelse med retssagen mod Jacob Worm Kapitel 2 Opgave B Breve og aktstykker i forbindelse med retssagen mod Jacob Worm Udgivelsen af disputatsen Jeroboams Afgudsbilleder kom ikke til at gå stille af. Ganske vist havde Worm forsøgt at gardere

Læs mere

Oppebie. En prædiken af. Kaj Munk

Oppebie. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kr. Erslev Aktstykker og Oplysninger til Rigsraadets og Stændermødernes Historie i Kristian IV tid, bd. I, sd. 166, 167, 168.

Kr. Erslev Aktstykker og Oplysninger til Rigsraadets og Stændermødernes Historie i Kristian IV tid, bd. I, sd. 166, 167, 168. Kr. Erslev Aktstykker og Oplysninger til Rigsraadets og Stændermødernes Historie i Kristian IV tid, bd. I, sd. 166, 167, 168. Kopi fra Universitetsbib. i Bergen 19.09.02. 167 1609 36. Kongens Proposition

Læs mere

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855]

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855] Gildet paa Solhoug [1855] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Helene Grønlien, Stine Brenna Taugbøl 1 3 Ark. Bengt Gautesøn, Herre til Solhoug, i «Gildet paa Solhoug.»

Læs mere