Herunder findes afskrifter af de 6 Kongebreve, hvis originaler findes i Frejlevs Bykasse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herunder findes afskrifter af de 6 Kongebreve, hvis originaler findes i Frejlevs Bykasse."

Transkript

1 Herunder findes afskrifter af de 6 Kongebreve, hvis originaler findes i Frejlevs Bykasse. Se billeder af de originale Kongebreve m m på 1. Christian den Andens pergament år 1521 Wii Christian med Guds nade Danmarks Sverigs Norges Wendis och Gottis Kønning hertug Slessvigk Holstein Stormann och ditmersken Greffue udi Oldenborg och delmenhorst giøre alle wetterligt att wii nu aff wor synnerlige gunst och nade haffuer undt och tilladtt och met thette wort opne breff undtne och tilladthe at wore och Cronens bønderoch thiener som bygge og boendis dere udi fredløff i musseherred i Laaland wille nu her effther saa thidt thi wille och olden ære till driffue theris suinn ind paa wor och Kronens skouge Beckesckoug och strudsztwingh Dog met saa sckell at nar the saadann theris swinn paa same sckougetiill wort slot aaleholm paa woris weigne thet fæmpthende oldenswinn Haffuer wij och aff same wor gunst och nade vndt och tilladit och ned thette wort opne breffvndthe och tillade at nar theris eygene sckouge bærer olden thaa mwe och sckulle the driffue theris swinn Ind paa same theris sckouge fri och quidt och ey ther giffue nogenn Oldengield aff vdj noger maade och Indhenn andhnn Thij forbiwde wij alle vhou the helst ærer eller wærer kunde serdelis wore fogether ombitzmenn och alle andre forne wore bonder och tiænere Vdj fredeløff her emodt paa forne oldengieæd at hindre hindrelade møde platze dele vmage eller i noget maade forfang at giøre vnder wort Hylleste och nade Giffuit paa wort Slot Nykipinge sanctj Luce euangeliste affthn cr. mdxxj vnder wort signet. 2. Frederik den Førstes pergament af 1528 Wii Frederich med Guds naade Danmarckis, Norgis, Wendis og Gottis Konning, Hertog udi Sleswig, Hollstein, Stormarn og Dithmersken, Greffue udi Oldenborg og Delmenhorst giøre alle witterligt at Wii nu aff worr synderlige gunst oc naade haffuer undt oc tilladt oc med thenne wort obne

2 bref unde oc tillade at worr oc Cronens bønder oc thiener som som bygge oc boender udi Fredløff i Musseherrit i Laaland men nu oc nu herefter saa thit the willw oc Olden er till driffue deres Swin ind paa wor oc Cronens Schoffue Beckeskoug oc Strrindzt thing Dog med saa skell at naar the saadan deris Swin paa samme Skouffe till Olden driffundes worder tha skulle the theraff giffue till wort Slott Aalholm paa wor wegne thet fenthende Oldenswin. Haffuer wi oc aff samme wor gunst oc naade undt oc tilladt oc nu met then wort obne Breff unde oc tillade at naar therris egen skouge ber Olden, tha maa oc skulle the driffue theris Swin ind paa samme deris skoug frii oc quitt oc ey ther giffue nogen Oldengield aff udi nogen maade oc ingen anden. Thi forbiyder Wii alle ehno the heldster der were kunde Serdeles wor Fogitter Embizmend oc alle andere forne worre Bønder oc thiener udifredløff hermed paa forne Oldengield at hindre, hindre lade, møde plage, dele umage eller i nogen maade forfang at giøre vnder wort Hylleste och nade Giffuit paa wort Slot XXX>sted og dato<xxx vnder wort signet 3. Frederik den Andens pergament af 1576 Wi Frederich thenn Anden med Guds naade Danmarckis, Norgis, Wendis oc Gottis Konning, Hertog udi Sleswig, Hollstein, Stormarn oc Dithmersken, Greffue udi Oldenborg oc Delmenhorst Giøre allewitterligt att efterdi Worre Undersatter udi fredløff udi Wort Land Laaland haffuer underdaanigst ladit berette for Oss hvorledis ther ligger een Enghaffue till theris bye kaldis fredløff Enghaffue, som er thennem tildømt aff Bisckop Iffuer Munck, Her Stygge Krumpen, Herr Offue Bülde oc andre Riigens Raadet, hvorudi er opvoxt oc heffdit nogen wung Skouffe, hvilcken Enghaffue oc Skouf the erre begierendis frembdelis at maa nyde oc beholde eftersom the thenne hertill hafft haffue, saa ingenframbede Lodseyere skulle till stedis ther udi nogen brugning med Skaoffhug eller i andre maade uden the sellff alene som udi Byen boendis erre. Thi haffue Wii aff Wor synderlige gunst oc naade undt oc tilladet oc nu med dette Wort Aabnede breff unde oc tillade att fornævnte Enghaffue maa oc skal altid herefterwerre oc bliffue efter fornævnte Dombs liydelse till fornævnte fredløff Bye saa ingen frembde Lodtzeyere skulle therinne hugge eller haffue brugning uden fornævnte Bymend alene, dog skulle the werre forplicte, hvis Skouffen voxer, at frede, oc Lensmanden paa Wort Slott Aalholm som nu er eller herefter kommendes worder at skicke thennem

3 Skouffogitter som skulle forwise hvis hugges skal. Thi forbyde Wi fogitter Embismend oc alle andre fornævnte Worre undersotter udi Fredløff hermed paa fornævnte Enghaffue efter som forskrevne staar at hindre eller udi nogen maade forfang at giøre. Under Wort Hyllist oc naade Giffuet paa Wort Slott i Nykiøbing Then 21 dage Juni Aar MDLXXVI Under Wort Signet 4. Den Udvalgte Prins Christian den Femtes fornyelse af Frederik den Anden s Privilegier Wi Christian den Femte med Guds naade Danimarckis, Norgis, Wendis og Gottis Printz, Hertog udi Slesswig-Holstein-Stormarn oc Dithmerschen, Greffue udi Oldenborg oc Delmenhorst giøre hvitterligt att for Oss Kronens oc Worres Thiennere oc Bønder i Fregle i Mosseherrit i Laaland underdaanigst haffuer ladet fremføre oc fremwise Itt Høybaarne Førstes Herr Frederich den Anden Konninge till Danmarck oc Norge i gamle briff anlagendis derris Enghaffue hvilcken ord fra ord liyder som efterfølger: Frederik den Andens pergament af 1576 Wi Frederich thenn Anden med Guds naade Danmarckis, Norgis, Wendis oc Gottis Konning, Hertog udi Sleswig, Hollstein, Stormarn oc Dithmersken, Greffue udi Oldenborg oc Delmenhorst Giøre allewitterligt att efterdi Worre Undersatter udi fredløff udi Wort Land Laaland haffuer underdaanigst ladit berette for Oss hvorledis ther ligger een Enghaffue till theris bye kaldis fredløff Enghaffue, som er thennem tildømt aff Bisckop Iffuer Munck, Her Stygge Krumpen, Herr Offue Bülde oc andre Riigens Raadet, hvorudi er opvoxt oc heffdit nogen wung Skouffe, hvilcken Enghaffue oc Skouf the erre begierendis frembdelis at maa nyde oc beholde eftersom the thenne hertill hafft haffue, saa ingenframbede Lodseyere skulle till stedis ther udi nogen brugning med Skaoffhug eller i andre maade uden the sellff alene som udi Byen boendis erre. Thi haffue Wii aff Wor synderlige gunst oc naade undt oc tilladet oc nu med dette Wort Aabnede breff unde oc tillade att fornævnte Enghaffue maa oc skal altid herefterwerre oc bliffue efter fornævnte Dombs liydelse till fornævnte fredløff Bye saa ingen frembde Lodtzeyere skulle therinne hugge

4 eller haffue brugning uden fornævnte Bymend alene, dog skulle the werre forplicte, hvis Skouffen voxer, at frede, oc Lensmanden paa Wort Slott Aalholm som nu er eller herefter kommendes worder at skicke thennem Skouffogitter som skulle forwise hvis hugges skal. Thi forbyde Wi fogitter Embismend oc alle andre fornævnte Worre undersotter udi Fredløff hermed paa fornævnte Enghaffue efter som forskrevne staar at hindre eller udi nogen maade forfang at giøre. Under Wort Hyllist oc naade Giffuet paa Wort Slott i Nykiøbing Then 21 dage Juni Aar MDLXXVI Under Wort Signet Derhos underdanigst bedendis oc begerendis wi dennom derris gamle skadhafftige breff inte allenniste naadigst wilde lade fornye men ocksaa ydermere samtycke oc stadfæste oc efterdi Wii gerne en hver wed sine fryheder oc Privilegier lade werre oc saawit Oss wedkommer naadigst beskiermer. Wi oc anseet deris ringe Leilighed dessbeder hvis de Aarligen at yde plictig er, kunne bekomme. Da haffuer wi samme Cronens oc worres Thienner oc Bønder udi fredløffs begiering naadigst bewilliget. Thi fornye oc renovere Wii hermed forbemelte gamble Breff ord fra ord som føreskreffent staar. Confirmerer, stadfæster oc fuldbyrde ocsaa samme breffue med sin fuld mact att bliffue saa at forbemelte Cronens oc worres thiennere oc bønder udi Fredløff maa niyde, bruge, beholde oc derris efterkommere følge ald hvis dennom udi tidbemeldte breff naadigst bewilliget er oc ligesom de dend foreskrevne Enghaffue indtill hid haft haffuer. Forbiydendes alle oc en huer sierdelis alle offuer Aalholm Leen, nuværende eller herefter kommende Lensmænd, fougder oc alle Betiente forskrevne Cronens thienere oc Bønder i Fregløff herudi inte at hindre eller nogen forfang at lade giøre i nogen maade, mend megit mere wed derris fryhed beskytter oc ingen fremmede Lodseyere i forbemeldte Enghave nogen brugning med skouffhug eller i andre maader tilstede. Under wort hyllist og Naade Nykøbing slott den tiende dage Novembris Aar Itt Tusend sex Hundrede Fyrgethiyfge oc Itt Christian

5 5. Den Udvalgte Prins Christian den Femtes fornyelse af Christian den Tredies Privilegier, indeholdende Privilegier fra Christian den Tredje og Frederik den Første Wi Christian den Femte med Guds naade Danmarckis, Norgis, Wendis oc Gottis Printz, Hertog udi Slesswig Holstein, Stormarn oc Dithmerchen, Greffue udi Oldenborg oc Delmenhorst giøre Witterligt at for oss Cronens oc Worres Thjener oc Bønder i Fregle udi Mosse herrit Laaland haffuer ladet fremføhre oc fremlægge Threy gamle pergamentsbreffue hvormed de høybaarne den høybaarne første Konning Christian den første, Herr Frederich den første forrige Konger udi Danmark oc Norge de naadigst med anseet oc privilegeret haffuer Thou breffue siden er bleffuen stadfæstet weed den Høybaarne første Konning Christian den Tredies breffue liudendes fra Ord til Ord som efterfølger: Wi Christian med Guds naade Danmarckis, Norgis, Wendis oc Gottis Konning, Hertog udi Slesswig, Holstein, Stormarn oc Ditmerchen, Greffue udi Oldenborg oc Delmenhorst giøre alle witterligt att Worre occronens Bønder oc Thiener som bygge oc bo udi Fredløff udi wort Land Laaland haffuer nu weret her for Oss med ett Høybaarne førstit Konning Frederichs wor kierre herr faders obne beseglit Pergamentsbreff liydendes Ord fra Ord som efterfølger: Frederik den Førstes pergament af 1528 Wii Frederich med Guds naade Danmarckis, Norgis, Wendis og Gottis Konning, Hertog udi Sleswig, Hollstein, Stormarn og Dithmersken, Greffue udi Oldenborg og Delmenhorst giøre alle witterligt at Wii nu aff worr synderlige gunst oc naade haffuer undt oc tilladt oc med thenne wort obne bref unde oc tillade at worr oc Cronens bønder oc thiener som som bygge oc boender udi Fredløff i Musseherrit i Laaland men nu oc nu herefter saa thit the willw oc Olden er till driffue deres Swin ind paa wor oc Cronens Schoffue Beckeskoug oc Strrindzt thing Dog med saa skell at naar the saadan deris Swin paa samme Skouffe till Olden driffundes worder tha skulle the theraff giffue till wort Slott Aalholm paa wor wegne thet fenthende Oldenswin. Haffuer wi oc aff samme wor gunst oc naade undt oc tilladt oc nu met then wort obne Breff unde oc tillade at naar therris egen skouge ber Olden, tha

6 maa oc skulle the driffue theris Swin ind paa samme deris skoug frii oc quitt oc ey ther giffue nogen Oldengield aff udi nogen maade oc ingen anden. Thi forbiyder Wii alle ehno the heldster der were kunde Serdeles wor Fogitter Embizmend oc alle andere forne worre Bønder oc thiener udifredløff hermed paa forne Oldengield at hindre, hindre lade, møde plage, dele umage eller i nogen???????????????????????? Hvilket breff Wii aff worr synderlig gunst oc naade haffuer fuldbyrd sammtyckt oc stadfæstet oc nu met thenne wort obne breff fuldbyrder samtycker oc stadfeste wed sin fuld magtt att bliffue med alle sine ord Puncter oc articler, som thet i alle maader wuiser oc indeholder. Forbiudende therfor alle ehno the heldst er eller werre kunde serdelis worr fogitter Embizmand oc alle andere forne wor oc Cronens Bønder oc thienner udi Fredløff hermed eftersom foreskreffuit staar at hindre eller udi nogen maade forfang at giøre under wort hylliste oc naade. Giffuet paa wort Slott Kiøbenhaffn St. Peders dang ad Vinctæ Aar MDLVIII under wort Signett Underdaanigst bedendis oc begierendis Wii forbemte derris breffue icke alleniste naadigst wilde fornye mend ocsaa samme breffue Confirmere oc stadfeste hvilket wii dennem som een sag worres intrader angaaendes icke wilde beneckte men megit mehr samtycke Thi renoverer oc fornyer wii hermed icke alleniste Ord for Ord for skriffur deris Threy gamle breffue mend Confirmerer stadfeste oc fuldburde ocsaa de samme med denne Worris obne breffwed deris fulde mact at bliffue udi alle puncter oc artickler ligesom de Ord fra Ord forskrerruene liuder. Forbindendis en oc hver sig kund hermed Allworligen serdelis nuwerende eller tillkommende Lensmend Fougder Skriffuere oc alle andere som at forordne haffuer forne Wor oc Cronens Thiennere oc bønder i Fregeleløff udi Musse herrit hermed oc aldt det som forskreffuen staar icke for umage besuerge hindre eller udi nogen maade forfang at giøre men meget mere med saadanne deres friihed beskytte oc beholde. Under Wort Hyllist oc naade. Skriffuet paa Nyckøbings Slott den 10.novembris Anno Sexten Hundrede Fyrgethiufge oc Itt. Christian. Uden paa brevet staar:

7 Lest paa Musseherritsting 1.February thirsdagen 27.nov.1662 Læst paa Lolland-Falsters Landzting Thirsdagen den 15.January Anno Frederik den Tredies Pergament af Wi Frederich dend Tredje af Guds Naade Danmarckes, Norgis, Wendis och Gottis Konning, Hertug udi Slesswig, Holstein, Stormarn och Dytmerschen, Greffue udi oldenborg og Delmenhorst Giøre alle witterligt at eftersom wor bønder och tiennere som bygge och boe udifredleff i Musseherrit i wor Land Lolland for os Underdanist haffuer ladet andrage och forewiise adskellige wore forfædernes salg och Hoyløflig ihukommelser Konninger i Dannemarckes benaadninger paa olden till deris svin paa woris skaffue Beckeskoug och Stridtzwig Naar ingen olden paa deris egne skofue er och deraf at gifue den femtende Swine till wor Slott Aalholmb Mens naar paa deris,eigen skofue er daa at maae driffue deris Swine paa deris egen skofue quit och fri foruden nogen Aaldengield deraf at gifue. Saa efterdi wi kommer i erfaring at samme fredløff mend hiidindtil samme bevilling nødt och haft haffuer wi naadigst bewilliget och tillat saaoch hermed indtil paa widere Naades anmodning bewilliger och tillader at wore Tiennere udi bemelte fredløff bye boendis maae herefter och saa tit de wille och olden er till driffue deris Swine ind paa bemelte woris skofue Beckeskouf och Strindtzwig dog at dermod skal tiltrengt werre, deraf at gifue til wor Slot Aalholmb paa wore Wegne det femtende oldenswin mens naar deris egen skofue ber olden daa maae de derfur deris Swin ind paa samme deris egen skouf quit och fri foruden nogen oldengield i nogen maader. Forbiuder wi alle och enhver sendelis woris fougder Embedsmænd och andre fornævnte Wore Bønder och tiennere udi fredløff eftersom forskreffuet staar at hindre eller udi nogen maade forfang at giøre. Under wor Hyllist och Naade. Skrefuet paa wort Slot Nykjøbing I Falster Dend 8.December Anno Under Wort signet Frederich.

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 11 (1681)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 11 (1681) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.11 (1681) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 11 (1681) Rustad i Fåberg 6.4.1681, fol. 3a:

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 23 (1700)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 23 (1700) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.23 (1700) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 23 (1700) Gaustum i Fåberg 5.3.1700, fol.

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 9 (1672)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 9 (1672) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.9 (1672) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 9 (1672) Mælum i Fåberg 13.5.1672, fol. 7b:

Læs mere

Samlede skrifter. II

Samlede skrifter. II Det norske språk- og litteraturselskap 1956. Dorothe Engelbretsdatter: Samlede skrifter. II. Taare-Offer. Siste sanger. Viser og rimbrev. Utgave ved Kristen Valkner. Teksten er lastet ned fra bokselskap.no

Læs mere

Confirmation paa de Reformeredes Privilegier,

Confirmation paa de Reformeredes Privilegier, 15. maj 1747 Confirmation paa de Reformeredes Privilegier, saavel for dem, som allerede have nedsat sig i Kongens Riger og Lande, som dem, hvilke agte sig derind at begive (*). [Cancell]. p. 159. (*) See

Læs mere

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Gården nævnes ikke i det gamle skøde fra Hastrup i 1419, men i 1500-årene har den sikkert hørt under Hastrup. Som for mange andre gårde var

Læs mere

Kallsbok for Vågå prestegjeld 1722-1822 (utdrag)

Kallsbok for Vågå prestegjeld 1722-1822 (utdrag) Kallsbok for Vågå prestegjeld 7- (utdrag) Transkripsjon og redigering: Ivar Teigum assistert av Aud Sandbu. Sokneprestens kallsbok var ein protokoll der prestane skreiv inn diverse opplysningar til orientering

Læs mere

HVA LENVIKVÆRINGER EIDE.

HVA LENVIKVÆRINGER EIDE. HVA LENVIKVÆRINGER EIDE. BIND V. Skifter fra Lenvik 1805-1806. Transkribert av Dag Arild Larsen og Kåre Rauø. «Naar nogen ved Døden afgaar og efterlader sig enten Umyndige, eller fraværende, eller udlændiske,

Læs mere

Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer

Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer 3166 Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer 1840 Nummer i Steen Johansens Bibliografi over NFS Grundtvigs Skrifter: 680 udgivet af Knud Eyvind Bugge, Institut for Dansk Kirkehistorie, G.E.C.GADs Forlag,

Læs mere

Betænkning over den nu regierende Qvæg=Syge

Betænkning over den nu regierende Qvæg=Syge s. 1 bjoerna.dk Kultursociolog Bjørn Andersen post@bjoerna.dk Kvægsygen Ludvig Holberg's overvejelser om kvægpest, 1745 Version 1.7-21.07.2009 Indledende note om sygdommen: Om kvægsyge eller kvægpest kan

Læs mere

107 ------------------------------------------------------------------------

107 ------------------------------------------------------------------------ 2098 1836 Nummer i Steen Johansens Bibliografi over NFS Grundtvigs Skrifter: 559 Nik. Fred. Sev. Grundtvigs udvalgte skrifter ved Holger Begtrup Ottende bind. København, Gyldendalske Boghandel Nordisk

Læs mere

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 1 Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 Camilla Luise Dahl Fig. 1 Epitafiet i Vordingborg over Eiler Jacobsen med familie. Epitafiet i Vor Frue Kirke i Vordingborg over

Læs mere

Fr. ang. hvorledes god Orden skal handthæves ved Hoveriet paa Jorde-Godserne i Danmark.

Fr. ang. hvorledes god Orden skal handthæves ved Hoveriet paa Jorde-Godserne i Danmark. 25 Mart. 1791 Fr. ang. hvorledes god Orden skal handthæves ved Hoveriet paa Jorde-Godserne i Danmark. R. kammer p. 56 See Hoverie- Fr. 6 Dec. 1799 og Fr. om Huusbeboeres Pligtsarbeide 30 Jan. 1807 (**).

Læs mere

SMAASTYKKER. 10. To Tillæg til Pesten i København 1711 12", Af Kaptajn Carl v.

SMAASTYKKER. 10. To Tillæg til Pesten i København 1711 12, Af Kaptajn Carl v. SMAASTYKKER. 10. To Tillæg til Pesten i København 1711 12", Af Kaptajn Carl v. 1. Kohl. En liden og kort Efterretning For en hver Huusfader og Huusmoder, hvorledis de sig selv og samptlige Huusfolk nest

Læs mere

Unummerert bilag qb 216

Unummerert bilag qb 216 153 Unummerert bilag qb 216 Med blyant: b Extract Af de indkomne Bemærkninger over nogle af de vigtigste Puncter i det fra de svenske Commissarier indleverede Forslag til en Forandring i Kongeriget Norges

Læs mere

Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866

Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866 Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866 Første Kapitel. Indledende Bestemmelser. Andet Kapitel. Om Straffene. Tredie Kapitel. Om Tilregnelighed, Nødværge og Nødstilfælde. Fjerde Kapitel. Forsøg

Læs mere

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant.

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16 Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. - Bemærkninger angaaende Storthingets Medlemmers Tilstædeværelse under Odelsthingets Forhandlinger... Juli

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Opgaver til skattejagt, kapitel 13, forløb om trylleord.

Opgaver til skattejagt, kapitel 13, forløb om trylleord. Opgaver til skattejagt, kapitel 13, forløb om trylleord. Her er: Denne beskrivelse af aktiviteten Liste over, hvilke bogstaver der passer til hvilke trylleord. (til underviseren) 19 store billeder af trylleord

Læs mere

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg.

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om Degnen Michel Lauridtzøn af Skjoldborg hedder det i en gammel Indberetning til Biskoppen

Læs mere

Borringholmerens Historiebog af M.K. Zahrtmann www.vang-hansen.dk

Borringholmerens Historiebog af M.K. Zahrtmann www.vang-hansen.dk dem af gamle Forfædre; denne Dom stadfæstede Rasch paa Landstinget 3. Febr. 1692 med den kraftige Sandhed, at Decknel' havde brugt sin yderste Evne og Flid paa at øve Uretfærdighed imod alle og enhver.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Fortid og Nutid. 2003 2 juni Side 81-160. Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie

Fortid og Nutid. 2003 2 juni Side 81-160. Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie Fortid og Nutid 2003 2 juni Side 81-160 Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie Fortid og Nutid Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie www.fortidognutid.dk Udgivet af Dansk Historisk Fællesråd

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Trafficking nu - Hvid Slavehandel før

Trafficking nu - Hvid Slavehandel før Merete Ipsen og Agnete Birger Madsen Trafficking nu - Hvid Slavehandel før Fænomenet trafficking handel med kvinder og unge piger til prostitution synes at brede sig med en hast, som overgår de mest succesfulde

Læs mere

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, "Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive;

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive; Kong Hans 1. Konning Hans han sidder på København, han lader de lønnebrev skrive; han var så brat at svare: "Skal jeg ind til Misen i år, jeg kan ikke ene fare." sender han dem til Nørrejylland Erik Ottesøn

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Nr. 28 Efterår 2008 Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Billedet viser den gamle tiggerske Memme liggende syg i sit hus

Læs mere

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå http://naustdal.slekt.name/ Edited by Sigmund Svoen Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå Marianne, gift på Fitje 1888 med Kristoffer Ullaland frå bruk nr. 1. på Ullaland. Dei reiste til Amerika

Læs mere