Herunder findes afskrifter af de 6 Kongebreve, hvis originaler findes i Frejlevs Bykasse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herunder findes afskrifter af de 6 Kongebreve, hvis originaler findes i Frejlevs Bykasse."

Transkript

1 Herunder findes afskrifter af de 6 Kongebreve, hvis originaler findes i Frejlevs Bykasse. Se billeder af de originale Kongebreve m m på 1. Christian den Andens pergament år 1521 Wii Christian med Guds nade Danmarks Sverigs Norges Wendis och Gottis Kønning hertug Slessvigk Holstein Stormann och ditmersken Greffue udi Oldenborg och delmenhorst giøre alle wetterligt att wii nu aff wor synnerlige gunst och nade haffuer undt och tilladtt och met thette wort opne breff undtne och tilladthe at wore och Cronens bønderoch thiener som bygge og boendis dere udi fredløff i musseherred i Laaland wille nu her effther saa thidt thi wille och olden ære till driffue theris suinn ind paa wor och Kronens skouge Beckesckoug och strudsztwingh Dog met saa sckell at nar the saadann theris swinn paa same sckougetiill wort slot aaleholm paa woris weigne thet fæmpthende oldenswinn Haffuer wij och aff same wor gunst och nade vndt och tilladit och ned thette wort opne breffvndthe och tillade at nar theris eygene sckouge bærer olden thaa mwe och sckulle the driffue theris swinn Ind paa same theris sckouge fri och quidt och ey ther giffue nogenn Oldengield aff vdj noger maade och Indhenn andhnn Thij forbiwde wij alle vhou the helst ærer eller wærer kunde serdelis wore fogether ombitzmenn och alle andre forne wore bonder och tiænere Vdj fredeløff her emodt paa forne oldengieæd at hindre hindrelade møde platze dele vmage eller i noget maade forfang at giøre vnder wort Hylleste och nade Giffuit paa wort Slot Nykipinge sanctj Luce euangeliste affthn cr. mdxxj vnder wort signet. 2. Frederik den Førstes pergament af 1528 Wii Frederich med Guds naade Danmarckis, Norgis, Wendis og Gottis Konning, Hertog udi Sleswig, Hollstein, Stormarn og Dithmersken, Greffue udi Oldenborg og Delmenhorst giøre alle witterligt at Wii nu aff worr synderlige gunst oc naade haffuer undt oc tilladt oc med thenne wort obne

2 bref unde oc tillade at worr oc Cronens bønder oc thiener som som bygge oc boender udi Fredløff i Musseherrit i Laaland men nu oc nu herefter saa thit the willw oc Olden er till driffue deres Swin ind paa wor oc Cronens Schoffue Beckeskoug oc Strrindzt thing Dog med saa skell at naar the saadan deris Swin paa samme Skouffe till Olden driffundes worder tha skulle the theraff giffue till wort Slott Aalholm paa wor wegne thet fenthende Oldenswin. Haffuer wi oc aff samme wor gunst oc naade undt oc tilladt oc nu met then wort obne Breff unde oc tillade at naar therris egen skouge ber Olden, tha maa oc skulle the driffue theris Swin ind paa samme deris skoug frii oc quitt oc ey ther giffue nogen Oldengield aff udi nogen maade oc ingen anden. Thi forbiyder Wii alle ehno the heldster der were kunde Serdeles wor Fogitter Embizmend oc alle andere forne worre Bønder oc thiener udifredløff hermed paa forne Oldengield at hindre, hindre lade, møde plage, dele umage eller i nogen maade forfang at giøre vnder wort Hylleste och nade Giffuit paa wort Slot XXX>sted og dato<xxx vnder wort signet 3. Frederik den Andens pergament af 1576 Wi Frederich thenn Anden med Guds naade Danmarckis, Norgis, Wendis oc Gottis Konning, Hertog udi Sleswig, Hollstein, Stormarn oc Dithmersken, Greffue udi Oldenborg oc Delmenhorst Giøre allewitterligt att efterdi Worre Undersatter udi fredløff udi Wort Land Laaland haffuer underdaanigst ladit berette for Oss hvorledis ther ligger een Enghaffue till theris bye kaldis fredløff Enghaffue, som er thennem tildømt aff Bisckop Iffuer Munck, Her Stygge Krumpen, Herr Offue Bülde oc andre Riigens Raadet, hvorudi er opvoxt oc heffdit nogen wung Skouffe, hvilcken Enghaffue oc Skouf the erre begierendis frembdelis at maa nyde oc beholde eftersom the thenne hertill hafft haffue, saa ingenframbede Lodseyere skulle till stedis ther udi nogen brugning med Skaoffhug eller i andre maade uden the sellff alene som udi Byen boendis erre. Thi haffue Wii aff Wor synderlige gunst oc naade undt oc tilladet oc nu med dette Wort Aabnede breff unde oc tillade att fornævnte Enghaffue maa oc skal altid herefterwerre oc bliffue efter fornævnte Dombs liydelse till fornævnte fredløff Bye saa ingen frembde Lodtzeyere skulle therinne hugge eller haffue brugning uden fornævnte Bymend alene, dog skulle the werre forplicte, hvis Skouffen voxer, at frede, oc Lensmanden paa Wort Slott Aalholm som nu er eller herefter kommendes worder at skicke thennem

3 Skouffogitter som skulle forwise hvis hugges skal. Thi forbyde Wi fogitter Embismend oc alle andre fornævnte Worre undersotter udi Fredløff hermed paa fornævnte Enghaffue efter som forskrevne staar at hindre eller udi nogen maade forfang at giøre. Under Wort Hyllist oc naade Giffuet paa Wort Slott i Nykiøbing Then 21 dage Juni Aar MDLXXVI Under Wort Signet 4. Den Udvalgte Prins Christian den Femtes fornyelse af Frederik den Anden s Privilegier Wi Christian den Femte med Guds naade Danimarckis, Norgis, Wendis og Gottis Printz, Hertog udi Slesswig-Holstein-Stormarn oc Dithmerschen, Greffue udi Oldenborg oc Delmenhorst giøre hvitterligt att for Oss Kronens oc Worres Thiennere oc Bønder i Fregle i Mosseherrit i Laaland underdaanigst haffuer ladet fremføre oc fremwise Itt Høybaarne Førstes Herr Frederich den Anden Konninge till Danmarck oc Norge i gamle briff anlagendis derris Enghaffue hvilcken ord fra ord liyder som efterfølger: Frederik den Andens pergament af 1576 Wi Frederich thenn Anden med Guds naade Danmarckis, Norgis, Wendis oc Gottis Konning, Hertog udi Sleswig, Hollstein, Stormarn oc Dithmersken, Greffue udi Oldenborg oc Delmenhorst Giøre allewitterligt att efterdi Worre Undersatter udi fredløff udi Wort Land Laaland haffuer underdaanigst ladit berette for Oss hvorledis ther ligger een Enghaffue till theris bye kaldis fredløff Enghaffue, som er thennem tildømt aff Bisckop Iffuer Munck, Her Stygge Krumpen, Herr Offue Bülde oc andre Riigens Raadet, hvorudi er opvoxt oc heffdit nogen wung Skouffe, hvilcken Enghaffue oc Skouf the erre begierendis frembdelis at maa nyde oc beholde eftersom the thenne hertill hafft haffue, saa ingenframbede Lodseyere skulle till stedis ther udi nogen brugning med Skaoffhug eller i andre maade uden the sellff alene som udi Byen boendis erre. Thi haffue Wii aff Wor synderlige gunst oc naade undt oc tilladet oc nu med dette Wort Aabnede breff unde oc tillade att fornævnte Enghaffue maa oc skal altid herefterwerre oc bliffue efter fornævnte Dombs liydelse till fornævnte fredløff Bye saa ingen frembde Lodtzeyere skulle therinne hugge

4 eller haffue brugning uden fornævnte Bymend alene, dog skulle the werre forplicte, hvis Skouffen voxer, at frede, oc Lensmanden paa Wort Slott Aalholm som nu er eller herefter kommendes worder at skicke thennem Skouffogitter som skulle forwise hvis hugges skal. Thi forbyde Wi fogitter Embismend oc alle andre fornævnte Worre undersotter udi Fredløff hermed paa fornævnte Enghaffue efter som forskrevne staar at hindre eller udi nogen maade forfang at giøre. Under Wort Hyllist oc naade Giffuet paa Wort Slott i Nykiøbing Then 21 dage Juni Aar MDLXXVI Under Wort Signet Derhos underdanigst bedendis oc begerendis wi dennom derris gamle skadhafftige breff inte allenniste naadigst wilde lade fornye men ocksaa ydermere samtycke oc stadfæste oc efterdi Wii gerne en hver wed sine fryheder oc Privilegier lade werre oc saawit Oss wedkommer naadigst beskiermer. Wi oc anseet deris ringe Leilighed dessbeder hvis de Aarligen at yde plictig er, kunne bekomme. Da haffuer wi samme Cronens oc worres Thienner oc Bønder udi fredløffs begiering naadigst bewilliget. Thi fornye oc renovere Wii hermed forbemelte gamble Breff ord fra ord som føreskreffent staar. Confirmerer, stadfæster oc fuldbyrde ocsaa samme breffue med sin fuld mact att bliffue saa at forbemelte Cronens oc worres thiennere oc bønder udi Fredløff maa niyde, bruge, beholde oc derris efterkommere følge ald hvis dennom udi tidbemeldte breff naadigst bewilliget er oc ligesom de dend foreskrevne Enghaffue indtill hid haft haffuer. Forbiydendes alle oc en huer sierdelis alle offuer Aalholm Leen, nuværende eller herefter kommende Lensmænd, fougder oc alle Betiente forskrevne Cronens thienere oc Bønder i Fregløff herudi inte at hindre eller nogen forfang at lade giøre i nogen maade, mend megit mere wed derris fryhed beskytter oc ingen fremmede Lodseyere i forbemeldte Enghave nogen brugning med skouffhug eller i andre maader tilstede. Under wort hyllist og Naade Nykøbing slott den tiende dage Novembris Aar Itt Tusend sex Hundrede Fyrgethiyfge oc Itt Christian

5 5. Den Udvalgte Prins Christian den Femtes fornyelse af Christian den Tredies Privilegier, indeholdende Privilegier fra Christian den Tredje og Frederik den Første Wi Christian den Femte med Guds naade Danmarckis, Norgis, Wendis oc Gottis Printz, Hertog udi Slesswig Holstein, Stormarn oc Dithmerchen, Greffue udi Oldenborg oc Delmenhorst giøre Witterligt at for oss Cronens oc Worres Thjener oc Bønder i Fregle udi Mosse herrit Laaland haffuer ladet fremføhre oc fremlægge Threy gamle pergamentsbreffue hvormed de høybaarne den høybaarne første Konning Christian den første, Herr Frederich den første forrige Konger udi Danmark oc Norge de naadigst med anseet oc privilegeret haffuer Thou breffue siden er bleffuen stadfæstet weed den Høybaarne første Konning Christian den Tredies breffue liudendes fra Ord til Ord som efterfølger: Wi Christian med Guds naade Danmarckis, Norgis, Wendis oc Gottis Konning, Hertog udi Slesswig, Holstein, Stormarn oc Ditmerchen, Greffue udi Oldenborg oc Delmenhorst giøre alle witterligt att Worre occronens Bønder oc Thiener som bygge oc bo udi Fredløff udi wort Land Laaland haffuer nu weret her for Oss med ett Høybaarne førstit Konning Frederichs wor kierre herr faders obne beseglit Pergamentsbreff liydendes Ord fra Ord som efterfølger: Frederik den Førstes pergament af 1528 Wii Frederich med Guds naade Danmarckis, Norgis, Wendis og Gottis Konning, Hertog udi Sleswig, Hollstein, Stormarn og Dithmersken, Greffue udi Oldenborg og Delmenhorst giøre alle witterligt at Wii nu aff worr synderlige gunst oc naade haffuer undt oc tilladt oc med thenne wort obne bref unde oc tillade at worr oc Cronens bønder oc thiener som som bygge oc boender udi Fredløff i Musseherrit i Laaland men nu oc nu herefter saa thit the willw oc Olden er till driffue deres Swin ind paa wor oc Cronens Schoffue Beckeskoug oc Strrindzt thing Dog med saa skell at naar the saadan deris Swin paa samme Skouffe till Olden driffundes worder tha skulle the theraff giffue till wort Slott Aalholm paa wor wegne thet fenthende Oldenswin. Haffuer wi oc aff samme wor gunst oc naade undt oc tilladt oc nu met then wort obne Breff unde oc tillade at naar therris egen skouge ber Olden, tha

6 maa oc skulle the driffue theris Swin ind paa samme deris skoug frii oc quitt oc ey ther giffue nogen Oldengield aff udi nogen maade oc ingen anden. Thi forbiyder Wii alle ehno the heldster der were kunde Serdeles wor Fogitter Embizmend oc alle andere forne worre Bønder oc thiener udifredløff hermed paa forne Oldengield at hindre, hindre lade, møde plage, dele umage eller i nogen???????????????????????? Hvilket breff Wii aff worr synderlig gunst oc naade haffuer fuldbyrd sammtyckt oc stadfæstet oc nu met thenne wort obne breff fuldbyrder samtycker oc stadfeste wed sin fuld magtt att bliffue med alle sine ord Puncter oc articler, som thet i alle maader wuiser oc indeholder. Forbiudende therfor alle ehno the heldst er eller werre kunde serdelis worr fogitter Embizmand oc alle andere forne wor oc Cronens Bønder oc thienner udi Fredløff hermed eftersom foreskreffuit staar at hindre eller udi nogen maade forfang at giøre under wort hylliste oc naade. Giffuet paa wort Slott Kiøbenhaffn St. Peders dang ad Vinctæ Aar MDLVIII under wort Signett Underdaanigst bedendis oc begierendis Wii forbemte derris breffue icke alleniste naadigst wilde fornye mend ocsaa samme breffue Confirmere oc stadfeste hvilket wii dennem som een sag worres intrader angaaendes icke wilde beneckte men megit mehr samtycke Thi renoverer oc fornyer wii hermed icke alleniste Ord for Ord for skriffur deris Threy gamle breffue mend Confirmerer stadfeste oc fuldburde ocsaa de samme med denne Worris obne breffwed deris fulde mact at bliffue udi alle puncter oc artickler ligesom de Ord fra Ord forskrerruene liuder. Forbindendis en oc hver sig kund hermed Allworligen serdelis nuwerende eller tillkommende Lensmend Fougder Skriffuere oc alle andere som at forordne haffuer forne Wor oc Cronens Thiennere oc bønder i Fregeleløff udi Musse herrit hermed oc aldt det som forskreffuen staar icke for umage besuerge hindre eller udi nogen maade forfang at giøre men meget mere med saadanne deres friihed beskytte oc beholde. Under Wort Hyllist oc naade. Skriffuet paa Nyckøbings Slott den 10.novembris Anno Sexten Hundrede Fyrgethiufge oc Itt. Christian. Uden paa brevet staar:

7 Lest paa Musseherritsting 1.February thirsdagen 27.nov.1662 Læst paa Lolland-Falsters Landzting Thirsdagen den 15.January Anno Frederik den Tredies Pergament af Wi Frederich dend Tredje af Guds Naade Danmarckes, Norgis, Wendis och Gottis Konning, Hertug udi Slesswig, Holstein, Stormarn och Dytmerschen, Greffue udi oldenborg og Delmenhorst Giøre alle witterligt at eftersom wor bønder och tiennere som bygge och boe udifredleff i Musseherrit i wor Land Lolland for os Underdanist haffuer ladet andrage och forewiise adskellige wore forfædernes salg och Hoyløflig ihukommelser Konninger i Dannemarckes benaadninger paa olden till deris svin paa woris skaffue Beckeskoug och Stridtzwig Naar ingen olden paa deris egne skofue er och deraf at gifue den femtende Swine till wor Slott Aalholmb Mens naar paa deris,eigen skofue er daa at maae driffue deris Swine paa deris egen skofue quit och fri foruden nogen Aaldengield deraf at gifue. Saa efterdi wi kommer i erfaring at samme fredløff mend hiidindtil samme bevilling nødt och haft haffuer wi naadigst bewilliget och tillat saaoch hermed indtil paa widere Naades anmodning bewilliger och tillader at wore Tiennere udi bemelte fredløff bye boendis maae herefter och saa tit de wille och olden er till driffue deris Swine ind paa bemelte woris skofue Beckeskouf och Strindtzwig dog at dermod skal tiltrengt werre, deraf at gifue til wor Slot Aalholmb paa wore Wegne det femtende oldenswin mens naar deris egen skofue ber olden daa maae de derfur deris Swin ind paa samme deris egen skouf quit och fri foruden nogen oldengield i nogen maader. Forbiuder wi alle och enhver sendelis woris fougder Embedsmænd och andre fornævnte Wore Bønder och tiennere udi fredløff eftersom forskreffuet staar at hindre eller udi nogen maade forfang at giøre. Under wor Hyllist och Naade. Skrefuet paa wort Slot Nykjøbing I Falster Dend 8.December Anno Under Wort signet Frederich.

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Octroy for det Vestindiske Kompagnie

Octroy for det Vestindiske Kompagnie 1671 udstedte Christian 5. en aftale mellem Danmark og Det Vestindiske Kompagni: Oktroj: http://www.vgskole.net/prosjekt/slavrute/general/octroi_dk.htm Octroy for det Vestindiske Kompagnie Vi Christian

Læs mere

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild.

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild. 162 skøde videre medførte. Derfor udi rette lagde hendes skriftlig forsæt formeldende, at der angives at Peder Munk skal have ladet hende med Rigens æskning forfølge for en sum penge, hvilke er ham afbetalt,

Læs mere

En nyttig Bog. Om Bier. af Hans Herwigk

En nyttig Bog. Om Bier. af Hans Herwigk En nyttig Bog Om Bier af Hans Herwigk 1649 Genudgivelsen var oprindeligt skrevet til at blive udgivet som bog i formatet A5 eller bogformat C dvs 138 x 220 mm. Korrekt størrelse med særligt henblik på

Læs mere

Kongeloven af 1665. Lex Regia

Kongeloven af 1665. Lex Regia 1 bjoerna.dk Kultursociolog Bjørn Andersen post@bjoerna.dk Kongeloven af 1665. Lex Regia Digital udgave Version 1.10-02.05.2007 Klik på billedet, så føres du til Rosenborg Slots officielle site Øverst

Læs mere

Faar og Lamb. 6 gammell Faar á 3 mrk. 8 skl., er 5 Sld. 1 mrk., 2 fior gammell Lamb á 2 mrk.er 1 Sld., En fior gammell Wær for 2 mrk.

Faar og Lamb. 6 gammell Faar á 3 mrk. 8 skl., er 5 Sld. 1 mrk., 2 fior gammell Lamb á 2 mrk.er 1 Sld., En fior gammell Wær for 2 mrk. 1313.Hans Rasmusen, 25. Sg. Rø. Nr. 122. Side 182. 1702. 10. Jan. Hans Rasmusen, 25. Sg. Rø. Kirstine Hansdatter. Laugv: Bror, Peder Hansen, Rø. 1 søn. 1 dat. A: Esper Hansen, f. 1701. ( 8 uger.). Værge:

Læs mere

DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet)

DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) DATO: LOV-1751-10-02 DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) PUBLISERT: SIST-ENDRET: INNHOLD Første Codicill og Tillæg til Grendse-Tractaten imellem Kongerigerne Norge og Sverrig Lapperne

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Elevmateriale. Mit Østfyn Danehoffets by - Nyborg Historien om middelalderens Christiansborg

Elevmateriale. Mit Østfyn Danehoffets by - Nyborg Historien om middelalderens Christiansborg Elevmateriale Mit Østfyn Danehoffets by - Nyborg Historien om middelalderens Christiansborg I det følgende elevmateriale er der mulighed for at arbejde med en lang række fag. Ud over historie fx kan nævnes

Læs mere

Dødsattester og skifter

Dødsattester og skifter Når døden indtræder: Dødsattester og skifter Michael Dupont Hvad kan vi nå Skifter Skifter i København Skifter i provinsen Dødsattester Adgangskrav Eksempler Hvad er et skifte Oprindeligt: At dele eller

Læs mere

KONG CHRISTIAN DEN FEMTIS DANSKE LOV

KONG CHRISTIAN DEN FEMTIS DANSKE LOV KONG CHRISTIAN DEN FEMTIS DANSKE LOV VED JUSTITSMINISTERIETS FORANSTALTNING UDGIVET PAA GRUNDLAG AF DEN AF DR. JUR. V. A. SECHER MED KILDEHENVISNINGER FORSYNEDE UDGAVE AF 1911 G. E. C. GADS FORLAG - KØBENHAVN

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

I allerunderdanigst følge af Hans Kongl. Majsts.

I allerunderdanigst følge af Hans Kongl. Majsts. Udskrift af Auktionsforretning over Riberhus Ladegårds Jorder samt Fanø, Sønderho og Mandø 1741. (Rigsarkivet. Rentekammeret. Danske Afdeling. 2. Jyske Renteskriverkontor. Journalsager. 1833. Arkivnr.

Læs mere

Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen

Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen Nyborg Byfoged Skifte 1747-1789. Fol. 219 b. 223 b. Odense Landsarkiv. Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen Anno 1764 dend 27 september indfandt skifte folvalterensig i StelVboet, efter afgangne

Læs mere

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, "Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive;

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive; Kong Hans 1. Konning Hans han sidder på København, han lader de lønnebrev skrive; han var så brat at svare: "Skal jeg ind til Misen i år, jeg kan ikke ene fare." sender han dem til Nørrejylland Erik Ottesøn

Læs mere

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen.

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen. Efterfølgende gengiver den grønlandske gudstjenesteordning i dansk oversættelse, sådan som den er trykt i ritualbogen fra 1959:»malagtarissasagssat ilagîngne kalâliussine atorfigdlit nâlagiartitsissarneráne

Læs mere

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Efter Grevens Fejde (1534-1536) gennemførte Christian 3. (1503-1559) reformationen i Danmark ved recessen (loven) af 30. oktober 1536. Reformationen var overgangen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

G. L. DAM oc H. K. LARSEN AAKIRKEBY 1346-1946

G. L. DAM oc H. K. LARSEN AAKIRKEBY 1346-1946 G. L. DAM oc H. K. LARSEN AAKIRKEBY 1346-1946 skannet 2013 af Jesper Vang Hansen G. L. DAM oc H. K. LARSEN AAKIRKEBY 1346-1946 MCMLI I KOMMISSION HOS AAKIRKEBY BOGHANDEL Den 7. December 1946 var der forløbet

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 9 (1672)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 9 (1672) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.9 (1672) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 9 (1672) Mælum i Fåberg 13.5.1672, fol. 7b:

Læs mere

Møllesagen fra Vindebæk og andre små historier!

Møllesagen fra Vindebæk og andre små historier! Møllesagen fra Vindebæk og andre små historier! Samlet af Kirsten Lütchen-Lehn I 1784 boede der to brødre i Vindebæk. Hans og Peder Mathiesen, som havde hver sin gård. De havde også bygget hver sin mølle,

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

TYCHO BRAHE S T O M B 2 0 1 0

TYCHO BRAHE S T O M B 2 0 1 0 THE OPENING OF TYCHO BRAHE S T O M B 2 0 1 0 Jens Vellev og Michael Dupont: Tycho Brahes salg af hovedgården Knutstorp i Skåne 1594-98 Danske Magazin, bind 51. Første hæfte. Udgivet af Det Kongelige Danske

Læs mere

Hele bogen 'Danmarks Jordmødre'.doc Side 1 af 147

Hele bogen 'Danmarks Jordmødre'.doc Side 1 af 147 Hele bogen 'Danmarks Jordmødre'.doc Side 1 af 147 Indhold INDHOLD BOG I Forord af Kaptajn W. Nellemose...3 Det Danske Jordemodervæsens Historie af Stabslæge Gordon Norrie...9 Dagligt Liv paa Jordemoderskolen

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 11 (1681)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 11 (1681) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.11 (1681) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 11 (1681) Rustad i Fåberg 6.4.1681, fol. 3a:

Læs mere

Årsberetning og regnskab 1999

Årsberetning og regnskab 1999 Årsberetning og regnskab 1999 Forordning Om Post-Budde Vi Christian den Fierde / med Guds Naade / Danmarckis / Norgis / Wendis oc Gottis Konning Hertug udi Slessvig / Holsten / Stormarn oc Dithmersken

Læs mere

BUDSTIKKEN DANSK FOLKEMUSEUM NATIONALMUSEETS 3. AFDELING KØBENHAVN

BUDSTIKKEN DANSK FOLKEMUSEUM NATIONALMUSEETS 3. AFDELING KØBENHAVN BUDSTIKKEN 1958 DANSK FOLKEMUSEUM NATIONALMUSEETS 3. AFDELING KØBENHAVN Københavns buntmagerlavs lade Af Poul Strømstad BUNTMAGERLAVET i København fik nye lavsartikler i 1672 og blev derved et selvstændigt

Læs mere

Christian 9. i Frederikshavn Stadsarkiv

Christian 9. i Frederikshavn Stadsarkiv Christian 9. i Frederikshavn Stadsarkiv Et vaskeægte historisk dokument, autentisk og underskrevet af Europas svigerfar, selveste Christian IX, i det herrens år 1890, er at finde i Stadsarkivets gemmer.

Læs mere

Danehoffets by Nyborg Historien om middelalderens Christiansborg

Danehoffets by Nyborg Historien om middelalderens Christiansborg Danehoffets by Nyborg Historien om middelalderens Christiansborg ELEVHÆFTE Nyborg Slot Nyborg Slot som det ser ud i dag, 800 år efter dets opførelse. 2 Danehoffets by Nyborg Historien om middelalderens

Læs mere

Jyske Lov var gældende i ca. 450 år, indtil 1683, hvor den blev afløst af Christian V s Danske Lov.

Jyske Lov var gældende i ca. 450 år, indtil 1683, hvor den blev afløst af Christian V s Danske Lov. OM LOV OG RET I DANMARK Danmarks første nedfældede "Grundlov" er Jyske Lov fra 1241, givet af danernes konge Valdemar II Sejr. Det skete ved rigsforsamlingens møde i Vordingborg. Jyske Lov var en landskabslov,

Læs mere

KONGELIGE SIGILI,ER SAMT

KONGELIGE SIGILI,ER SAMT DANSKE KONGELGE SGL,ER SAMT SØNDERJYDSKE HERTUGERS DC. ANDRE TL DANMARK KNYTTEDE FYRSTERS SGLLDR 1085-1559 DR. -ENRY PETERSEN UDGVNE AF A. THSET -\FBLD\1\(;ER\lE TEG\EDE AF KARL JENSEN, E RO`\DAHL F REPRODL

Læs mere

Fr. om Betlerne i Danmark saavel paa Landet, som i Kiøbstederne,

Fr. om Betlerne i Danmark saavel paa Landet, som i Kiøbstederne, 24. september 1708. Fr. om Betlerne i Danmark saavel paa Landet, som i Kiøbstederne, Khavn undtagen, Cancel. p. 37. I de fleste Poster nøiere bestemt og forandret v. begge Regl. f. Landet og Kiøbstederne

Læs mere

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling.

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. 26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. Det hele Sogne Kald er efter Matrikelen inddeelt i 6 Qvarterer eller Fierdinger, som ere Øvreog Nedre Sandenfierding, Sembsfierding, Milesvig, Hedenstad og Fiskum-Fierdinger.

Læs mere

[Teksterne transskriberet og analyseret af Per Ole Schovsbo 1997 og 2014]

[Teksterne transskriberet og analyseret af Per Ole Schovsbo 1997 og 2014] 1 Kommercekollegiet Tyske sekretariat Diverse Linned- og Sejlmanufaktur 1773-97 nr 89 1) Niels Rybergs ansøgning 7/11 1786 2) Voelkers efterretning om Køng Fabrik 31/12 1786 Rigsarkivet [Teksterne transskriberet

Læs mere

REGLEMENT FOR KAPERFARTEN OG PRISERNES LOVLIGE PÅDØMMELSE

REGLEMENT FOR KAPERFARTEN OG PRISERNES LOVLIGE PÅDØMMELSE 1 REGLEMENT FOR KAPERFARTEN OG PRISERNES LOVLIGE PÅDØMMELSE RENDSBORG DEN 14. SEPTEMBER 1807 Vi Christian den Syende, af Guds Naade Konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Træk fra Livet paa Fejø i svundne Tider (ved Niels Stenfeldt 1931)

Træk fra Livet paa Fejø i svundne Tider (ved Niels Stenfeldt 1931) Træk fra Livet paa Fejø i svundne Tider (ved Niels Stenfeldt 1931) Om Bord paa Motorbaaden, som daglig gaar fra Bandholm paa Laaland over til Fejø Havn, Dybet, staar en Mand og ser mod den lavtliggende

Læs mere

Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166

Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166 Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166 Justitiarius og øvrige Tilforordnede i den kongelige Landsoverret i Wiborg. Oversigtsbilleder Gjøre vitterligt: at Aar 1851 Mandagen den

Læs mere

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16.

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. august 2013 Ivar Aasen 1871 Universitas Regia Fredericiana 1854 23.08.2013

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Confirmation paa de Reformeredes Privilegier,

Confirmation paa de Reformeredes Privilegier, 15. maj 1747 Confirmation paa de Reformeredes Privilegier, saavel for dem, som allerede have nedsat sig i Kongens Riger og Lande, som dem, hvilke agte sig derind at begive (*). [Cancell]. p. 159. (*) See

Læs mere

SILKEBORG SLOT VED EDV. EGEBERG STEEN HASSELBALCHS FORLAG A-08~A~

SILKEBORG SLOT VED EDV. EGEBERG STEEN HASSELBALCHS FORLAG A-08~A~ SILKEBORG SLOT VED EDV. EGEBERG STEEN HASSELBALCHS FORLAG A-08~A~ SILKEBORG SLOT SILKEBORG S1OT VED ED V. EGEBERG TREDIE DEL gl..=,..c ION!: «MC wiffic. «ag. MUM=11=0M= 0011 IMM-1111C MillIMEWEffiffiffilMEIMIG...=

Læs mere

Skifter fra Randers 1536-1660

Skifter fra Randers 1536-1660 Skifter fra Randers 1536-1660 Camilla Luise Dahl Udsnit af epitafium over borgmester i Randers Bendt Hansen med familie, ophængt 1614. Randers Sct. Mortens kirke. Foto: Erik Fjordside. Randers Arkiv: Landsarkivet

Læs mere

Historien om Ole Overuhre!

Historien om Ole Overuhre! Historien om Ole Overuhre! Ole Madsen, eller mange steder i kirkebogen for Haderup kaldet Ole Uhr eller Ole Overuhre. Herunder indførslen fra Haderup kirkebog: Her er teksten oversat til noget læsbart:

Læs mere

Ludvig Holberg: Jeppe paa Bierget

Ludvig Holberg: Jeppe paa Bierget Ludvig Holbergs Skrifter/bokselskap.no 2012 Ludvig Holberg: Jeppe paa Bierget Teksten følger Hans Mikkelsens Comoedier, tome I, 1723 og er basert på xml-fil mottatt fra Ludvig Holbergs skrifter. For tekstkritisk

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Konfirmation og rytterskoler i Danmark i lyset af den enevældige stats overlevelseskamp i første halvdel af det 18. århundrede

Konfirmation og rytterskoler i Danmark i lyset af den enevældige stats overlevelseskamp i første halvdel af det 18. århundrede Konfirmation og rytterskoler i Danmark i lyset af den enevældige stats overlevelseskamp i første halvdel af det 18. århundrede Af Niels Reeh Artiklen gør gældende, at der bag indførelsen af den tvungne

Læs mere

Knuths relation til kongen 27. oktober 1764

Knuths relation til kongen 27. oktober 1764 Knuths relation til kongen 27. oktober 1764 Eggert Christopher Knuth, (1722-76) blev i 1764 udnævnt til Stiftamtmand over Sjællands Stift og dermed Bornholm. I sommeren 1764 rejste han til Bornholm, hvor

Læs mere

Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete 1731- Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 1 (1730-1732)

Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete 1731- Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 1 (1730-1732) Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete 1731- : Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.1 (1730-1732) Side 1 Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete 1731- Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 1 (1730-1732) Vålen i Gausdal 13.2.1730,

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 19 (1696)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 19 (1696) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.19 (1696) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 19 (1696) Mælum i Fåberg 28.2.1696, fol. 1b:

Læs mere

Bjørn Andersen. Et åbent sind? Om Holberg's tænkning. Tekster. [Version 0.2 07.10.2006]

Bjørn Andersen. Et åbent sind? Om Holberg's tænkning. Tekster. [Version 0.2 07.10.2006] Et åbent sind? Om Holberg's tænkning Tekster [Version 0.2 07.10.2006] BA Forlag Søborg 2006/2007 Et åbent sind? Om Holberg's tænkning Tekster Foreløbig udgave BA Forlag, Søborg, København. Denne udgave

Læs mere

Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789.

Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789. Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789. Skifte-Forretning Efter Anders Andersen som Boede og døde i Roding udi Wildberg Sogn.

Læs mere

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Generation IX Ane nr. 764/765. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 764/765. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Jensen Skouf og Maren Lauridsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Jens Laursen Skou & -datter Lasse Pedersen Kamp & Mette

Læs mere

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven.

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. 9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. Betingelserne for at erholde Alderdomsunderstøttelse:

Læs mere

Fr. ang. hvorledes god Orden skal handthæves ved Hoveriet paa Jorde-Godserne i Danmark.

Fr. ang. hvorledes god Orden skal handthæves ved Hoveriet paa Jorde-Godserne i Danmark. 25 Mart. 1791 Fr. ang. hvorledes god Orden skal handthæves ved Hoveriet paa Jorde-Godserne i Danmark. R. kammer p. 56 See Hoverie- Fr. 6 Dec. 1799 og Fr. om Huusbeboeres Pligtsarbeide 30 Jan. 1807 (**).

Læs mere

Særskilte Kvitteringer for Fangens Penge og private Klædningsstykker m.v. vedlægges.

Særskilte Kvitteringer for Fangens Penge og private Klædningsstykker m.v. vedlægges. Albert Simmonds eller Albert Gabriel Simmonds Dom 1869 Oversigtsbilleder Kjöbenhavns Politi Politikammeret d. 26de juli 1872 De övrige Dokumenter medfulgte Fangen til Horsens d 11/3 74 I Henhold til Justitsminsteriets

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen. foto. Baggrund. Hvad skal I lære? Sådan gør du. Opsamling. Kilde

Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen. foto. Baggrund. Hvad skal I lære? Sådan gør du. Opsamling. Kilde Historiefaget.dk: Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen foto Kildekritiske spørgsmål til forordning om negerhandelen af 16. marts 1792. (50 minutter i 7.-9.

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 23 (1700)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 23 (1700) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.23 (1700) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 23 (1700) Gaustum i Fåberg 5.3.1700, fol.

Læs mere

Fr. om adskilligt, der vedkommer Politievæsenet paa Landet i Danmark,

Fr. om adskilligt, der vedkommer Politievæsenet paa Landet i Danmark, 25. marts 1791. Fr. om adskilligt, der vedkommer Politievæsenet paa Landet i Danmark, fornemmelig i Hensigt til Tienestefolk, hvis Rettigheder og Pligter bestemmes nøiagtigen, saavelsom Rettergangsmaaden,

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Jødepigen Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Der var i Fattigskolen mellem de andre Smaabørn en lille Jødepige, saa opvakt og god, den Flinkeste af dem Allesammen; men i een af Læretimerne

Læs mere

Matematikken i Danmark på Tycho Brahes tid

Matematikken i Danmark på Tycho Brahes tid Matematikken i Danmark på Tycho Brahes tid Et undervisningsforløb i matematikkens historie målrettet 2. og 3. g. A F E SBEN W ENDT L ORENZEN Matematikken som historisk vindue Matematik som videnskab er

Læs mere

fra bemeldte Engestofte-Grd og Christen. i Olstrup, holdt lovlig Skifte og deling

fra bemeldte Engestofte-Grd og Christen. i Olstrup, holdt lovlig Skifte og deling Engestofte Gods Skifteprotokol 1719-1774, side 184A 185B Skifte efter Christen Christensen 1753 A o 1753 Dend 26 de Oct: blef af Jørgen Wichmand som Skifte-forvalter fra Engestofte Gaard med sine 2 de

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere

anonym: Germand Gladensvend (middelalder)

anonym: Germand Gladensvend (middelalder) anonym: Germand Gladensvend (middelalder) Om illustrationen side 6 Djævle styrer skibet, kalkmaleri i Bregninge Kirke, o. 1400 Ebbe Nyborg: Fanden på væggen, Wormianum, 1978, s. 56: Den hellige biskop

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Unummerert bilag qb 216

Unummerert bilag qb 216 153 Unummerert bilag qb 216 Med blyant: b Extract Af de indkomne Bemærkninger over nogle af de vigtigste Puncter i det fra de svenske Commissarier indleverede Forslag til en Forandring i Kongeriget Norges

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

SMAASTYKKER. 10. To Tillæg til Pesten i København 1711 12", Af Kaptajn Carl v.

SMAASTYKKER. 10. To Tillæg til Pesten i København 1711 12, Af Kaptajn Carl v. SMAASTYKKER. 10. To Tillæg til Pesten i København 1711 12", Af Kaptajn Carl v. 1. Kohl. En liden og kort Efterretning For en hver Huusfader og Huusmoder, hvorledis de sig selv og samptlige Huusfolk nest

Læs mere

107 ------------------------------------------------------------------------

107 ------------------------------------------------------------------------ 2098 1836 Nummer i Steen Johansens Bibliografi over NFS Grundtvigs Skrifter: 559 Nik. Fred. Sev. Grundtvigs udvalgte skrifter ved Holger Begtrup Ottende bind. København, Gyldendalske Boghandel Nordisk

Læs mere

Romerbrevet. Oversigt_og Grundtanker. Ved Øjvind Andersen. Feriekursus 1938. Kort Referat.

Romerbrevet. Oversigt_og Grundtanker. Ved Øjvind Andersen. Feriekursus 1938. Kort Referat. Romerbrevet. Oversigt_og Grundtanker. Ved Øjvind Andersen. Feriekursus 1938. Kort Referat. Romerbrevet lægger Vægt paa Læren. I Dag fristes man til at lægge mere Vægt paa Livet og saa regne Læren ringe.

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

850 Sønderjylland eller

850 Sønderjylland eller 850 Sønderjylland eller Foregående Haderslev Amt. II. Om Staden Apenrade, Apenrade- og Lygomklosteramter. I. Om Staden Apenrade. Den Stad Apenrade, som ogsaa kaldes Aabenraae, er en af de beste og nærsomste

Læs mere

Afhøring Anna Sofie Jensen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 5056)

Afhøring Anna Sofie Jensen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 5056) 1 Politiets procedure i København, når en kvinde mistænkes for at leve af at prostituere sig. Københavns Politi Hovedstationens 3die Afdeling d. 29. Januar 1904 Afhøring af Anna Sofie Jensen der er mistænkt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Læsning 1860erne-70erne

Læsning 1860erne-70erne Læsning 1860erne-70erne Introduktion Retningslinjerne for 1800-tallets undervisning i almueskolen fulgte de tre anordninger, der i 1814 var blevet udstedt for skolesystemerne i købstæder, København og

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon.

DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon. TELEFONEN DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon. Den er et Led i hans Tilværelse, en Nødvendighed i hans Liv baade Dag og Nat. Gennem Telefonen fortælles hans første Pip til Slægt

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Fyrtøiet Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Der kom en Soldat marcherende henad Landeveien; een, to! een, to! han havde sit Tornister paa Ryggen og en Sabel ved Siden, for han havde været

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Betænkning over den nu regierende Qvæg=Syge

Betænkning over den nu regierende Qvæg=Syge s. 1 bjoerna.dk Kultursociolog Bjørn Andersen post@bjoerna.dk Kvægsygen Ludvig Holberg's overvejelser om kvægpest, 1745 Version 1.7-21.07.2009 Indledende note om sygdommen: Om kvægsyge eller kvægpest kan

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

"HVA LENVIKVÆRINGER GJORDE." TINGBØKER FOR LENVIK ÅR 1723-1800.

HVA LENVIKVÆRINGER GJORDE. TINGBØKER FOR LENVIK ÅR 1723-1800. "HVA LENVIKVÆRINGER GJORDE." TINGBØKER FOR LENVIK ÅR 1723-1800. BIND II 1761-1790. Redigert av Dag Arild Larsen og Kåre Rauø. "Udi Nordlandene holdis tre Ting aarligen, det første er Vaar- Ting og holdis

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 12. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 12. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 12. maj 2014 Sag 274/2013 UngBo Danmark A/S under rekonstruktion (advokat Stephan Muurholm) mod A (advokat Flemming Wahrén, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning.

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning. Mellemkrigstiden var præget af store økonomiske kriser og de følger, som disse havde for befolkningen. Derfor blev spørgsmålet om statens sociale ansvar aktuelt, hvilket især Venstre og Socialdemokratiet

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER 6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER a. Generelt 1. De Danske Garderforeninger råder over en række Legater og Fonde samt en forening, - under ét benævnt fonde. 2. Renterne af fondenes kapitaler anvendes til

Læs mere

Finmarkens Historie.

Finmarkens Historie. Bidrag til Finmarkens Historie. Af Knud Leem. (Særskilt Aftryk af det Kgl. Norske Videnskabers-Selskabs Skrifter B. VI). Trondhjem Trykt yed J. C. MANGLIE. Forord. Jblandt Videnskabs-Selskabets Haandskrifter

Læs mere