Fakta om biologiske lægemidler og biosimilars

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakta om biologiske lægemidler og biosimilars"

Transkript

1 Fakta om biologiske lægemidler og biosimilars Indhold e lægemidler og biosimilars Biosimilars giver samfundet besparelser Sådan godkendes biosimilars Sundhedsstyrelsen anerkender biosimilars Kvalitetskontrol gennem alle led Biosimilars er vigtige for fremtidens sundhedsvæsen Fakta om biologiske lægemidler og biosimilars Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Denne brochure er godkendt af Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien

2 e lægemidler og biosimilars e lægemidler giver en målrettet terapi mod bestemte sygdomsprocesser. De fremstilles ved hjælp af bioteknologi og benyttes især på hospitalernes højt specialiserede afdelinger til behandling af gigtsygdomme, kræft, sklerose og blodsygdomme. e lægemidler udgør en stadigt vigtigere del af sygehussektorens behandlingstilbud til fremme af borgernes sundhed og livskvalitet. Samtidig er biologiske lægemidler omkostningstunge behandlinger, som ifølge Medstat.dk har medført, at sygehussektorens medicinudgifter er mere end tredoblede mellem 2000 og 2011 (2013). Biosimilars skaber konkurrence mellem lige gode lægemidler Biosimilære lægemidler i daglig tale biosimilars er ligeværdige behandlinger til de etablerede biologiske lægemidler, hvis patentbeskyttelse er udløbet. Biosimilars har samme kvalitet, sikkerhed og terapeutisk virkning som det originale biologiske og øger derfor udbuddet af behandlingstilbud. Et større udbud af lige gode behandlinger øger konkurrencen mellem producenterne. For patienterne betyder det, at flere kan komme i behandling inden for den samme økonomiske ramme. Desuden bliver nye og forbedrede behandlinger mere tilgængelige, når de etablerede behandlinger bliver billigere. Fordele ved biosimilars For samfundet betyder det besparelser på medicinudgifterne. For medicinalvirksomhederne giver det incitament til at forske og udvikle nye, forbedrede behandlinger. Desuden betyder flere valgmuligheder større forsyningssikkerhed. Biosimilars kommer med en udvidet dokumentationspakke Det er mere omfattende at dokumentere biosimilaritet mellem biologiske lægemidler end at dokumentere bioækvivalens mellem kemiske lægemidler, som det er praksis for generika. Derfor kræver Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) en udvidet dokumentationspakke, før et biologisk kan blive godkendt som biosimilar. Der fastsættes individuelle dokumentationskrav til hvert biologisk for at sikre, at biosimilars svarer fuldstændig til det originale, som der sammenlignes med, i forhold til terapeutisk virkning, kvalitet og sikkerhed. Figur 1: Prisudviklingen på de 10 lægemidler med størst omsætning i sygehussektoren. I modsætning til tidligere er der i dag udelukkende biologiske lægemidler på listen. Kilde: Amgros (2013). Konkurrence mellem lægemidler giver samfundet lavere medicinudgifter. Billigere behandlinger med biologiske lægemidler betyder, at flere patienter kan komme i behandling inden for den samme økonomiske ramme. Lavere priser på velkendte lægemidler gør brugen af nye behandlinger mere økonomisk tilgængelig. Figur 2: Prisindeks for medicinudgifter i sygehussektoren og primærsektoren. Indeks 100 svarer til udgiften i Kilde: Medstat.dk (2013). Lavere priser på velkendte lægemidler øger incitamentet til at udvikle nye lægemidler. 2 Forsyningssikkerheden forbedres, når lige gode lægemidler fremstilles af flere forskellige producenter.

3 Biosimilars giver samfundet besparelser Biosimilars sammenlignes ofte med generika, fordi begge dele er alternativer til eksisterende behandlinger, som konkurrerer på prisen. I Danmark er vi førende i udnyttelsen af fordelene ved generika. Således viser analyser fra Apotekerforeningen (2013), at de danske priser på generika er blandt de laveste i Europa. Eksempelvis sparer danskerne ca. 1 mia. kroner ved at købe receptpligtig generika i Danmark frem for i Norge. Analysevirksomheden MedicaConsult (2011) har beregnet, at samfundet sparer ca. 5 mia. kroner årligt takket være generika. Biosimilære lægemidler svarer i princippet til generika, fordi de i forhold til kvalitet, sikkerhed og terapeutisk virkning er lige så gode som et andet biologisk. På samme måde som generika kan biosimilars yde et værdifuldt bidrag til et sundhedsvæsen i balance. Mellem 2000 og 2012 er medicinudgifterne i sygehussektoren ifølge Medstat.dk (2013) steget med mere end 350 %, hvilket er en stigning, der er mere end ti gange så høj som i primærsektoren, hvor udgiften kun er steget med 32 %. Forklaringen er bl.a., at biologiske lægemidler anvendes i et stadigt større omfang i sygehussektoren, hvorimod der i primærsektoren kun bruges et fåtal. Figur 1: Figur 2: Lægemiddel Behandlingsområde 2010 (kr.) 2011 (kr.) 2012 (kr.) Gigt Gigt Øjenbehandling Gigt Brystkræft Lymfeknudekræft og svær leddegigt Sygehussektor Primærsektor Sklerose Kræft Behandling med antistoffer Sklerose

4 Sådan godkendes biosimilars Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) er den myndighed, som overordnet udformer og kontrollerer standarderne for lægemidlers virkning og sikkerhed inden for EU. EMA har et omfattende evalueringsprogram for biosimilars, som vurderer alle tegn på afvigelser i forhold til det originale referenceprodukt. Hvis et biosimilar ikke har de samme egenskaber som referenceproduktet, bliver det ikke godkendt af EMA. Til brug for godkendelsen af et biosimilar udarbejdes en omfattende dokumentationspakke indeholdende prækliniske og kliniske studier, analytiske data og funktionelle forsøgsresultater. De prækliniske studier inkluderer farmakokinetiske og farmakodynamiske forsøg in vitro og in vivo eventuelt suppleret med dyreforsøg. De kliniske forsøg (fase 1 og 3) involverer typisk hundredvis af patienter og raske frivillige, hvor lægemidlets sikkerhed og virkning testes farmakokinetisk og farmakodynamisk. Selv om biosimilars i princippet kan sammenlignes med generika, er dokumentationskravene til biosimilars således langt skrappere. e lægemidler er relativt store molekyler her erytropoetin. Samme undersøgelser af originaler og biosimilars Formålet med dokumentationen for et biosimilar er ikke at fastslå en terapeutisk virkning, da den terapeutiske virkning allerede er velkendt fra det originale reference. Det ville hverken være videnskabeligt eller etisk forsvarligt at gentage de kliniske undersøgelser, som allerede er gennemført for det originale reference. Formålet med godkendelsesproceduren er at fastslå, om det biosimilære har samme egenskaber som referencelægemidlet. De nødvendige undersøgelser til formålet er identiske med de undersøgelser, der kræves af originale biologiske lægemidler, når deres produktionsprocesser ændres. Kravene til dokumentationspakken fastsættes af EMA ud fra det konkrete reference. Den individuelle procedure sikrer, at alle aspekter er blevet grundigt vurderet og godkendt, før et biosimilars kan komme på markedet. Godkendelse af indikationer Når Det Europæiske Lægemiddelagentur godkender indikationer for et biosimilar, foregår det altid på baggrund af en vurdering af hver indikation. Der ekstrapoleres ikke automatisk indikationer for biosimilars, som det er tilfældet for traditionel generika. Derimod undersøges en lang række forhold i forbindelse med hver indikation enkeltvis. Godkendelsesproceduren i EMA er så udførlig og fintmasket, at biosimilars utvivlsomt kan betragtes som terapeutiske alternativer til deres respektive referencelægemidler for alle de godkendte indikationer. 4

5 Sundhedsstyrelsen anerkender biosimilars Christian K. Schneider er afdelingslæge i Sundhedsstyrelsens afdeling for udvikling og evaluering. Inden for Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har han siden 2007 rådgivet Committee for Human Medicinal Products som formand for ekspertudvalget om biosimilars, Biosimilar Medicinal Products Working Party. Desuden har han siden 2009 været formand for Committee for Advanced Therapies. Bør der være medicinske grunde til at skifte fra et originalt til et biosimilar? Jeg vil som læge holde på, at individets og samfundets bedste skal ses som et hele. Vi kan sammenligne med poliovaccinen risikoen for at få polio er i udgangspunktet ekstremt lav, men vi vaccinerer alle børn for at beskytte samfundet imod fremtidige udbrud af polio. På samme måde er biosimilars med til at beskytte samfundet mod et stigende udgiftspres, så vi kan give flere patienter adgang til nye og innovative behandlinger, som ofte er meget dyre. Oplever du fordomme om biosimilars? Vi skal nok være bedre til at informere lægerne om godkendelsesprocessen og komme deres forbehold til livs. Det er fx en misforståelse, at biosimilars burde gennemgå de samme kliniske studier som originale lægemidler. Det ville være forkert at behandle patienter med placebo i forsøg, hvor de terapeutiske sammenhænge allerede er veldokumenterede. For at blive godkendt skal biosimilars derimod dokumentere konsistens med referencelægemidlet på alle vigtige egenskaber. Ekstrapoleres indikationer anderledes for biosimilars end for originale lægemidler? Nej, ekstrapolation foregår efter de samme principper, som når fremstillingsprocessen ændres for et originalt, hvilket sker jævnligt. Her ekstrapoleres ligeledes på baggrund af analyser og den samlede dokumentation, og der foretages normalt ikke nye kliniske studier. For biosimilars vurderes alle indikationer grundigt, og der foretages et klinisk studie af den mest følsomme indikation, så der ekstrapoleres bestemt ikke automatisk. Har et biosimilar altid samme kvalitet som det originale reference? I forhold til kvalitet og sikkerhed kan vi sige helt utvetydigt, at biosimilars er lige så gode som originale lægemidler ellers bliver de ikke godkendt af EMA. Vi ser hverken færre eller flere eksempler på bivirkninger fra biosimilars end for andre biologiske lægemidler. Eventuelle bivirkninger ved at skifte mellem dem kan også skyldes skiftet i sig selv. EMA s krav til kvalitet og sikkerhed er identiske for biosimilars og originale biologiske lægemidler. Oplever du fordomme om biosimilars? Christian K. Schneider, dr.med., er formand for ekspertudvalget Biosimilar Medicinal Products Working Party i Det Europæiske Lægemiddelagentur og Sundhedsstyrelsens afdelingslæge for udvikling og evaluering. 5

6 Kvalitetskontrol gennem alle led Biosimilars produceres dels af medicinalvirksomheder med speciale i fremstilling af lægemidler uden patentbeskyttelse, dels af medicinalvirksomheder, der både fremstiller biosimilars og lægemidler, som de ejer et gældende patent på. Der er nemlig ingen praktiske hindringer for, at en konkurrerende medicinalvirksomhed kan producere et ligeværdigt biologisk, når patentbeskyttelsen på et originalt udløber. Fælles for alle producenter af biosimilars er, at de er underlagt streng kvalitetskontrol. Fremstillingen kontrolleres af myndighederne Producenter af biosimilars er underlagt den samme kontrol, som andre medicinproducenter i EU, hvilket betyder, at de nationale agenturer aflægger både rutinemæssige og uanmeldte besøg for at kontrollere, om reglerne for god fremstillingspraksis (Good Manufacturing Practice) overholdes. Produktionen af biosimilars er omkostningstung og tager mellem 6 og 9 år. Da de forudgående analyser af referencemedicinen og myndighedernes krav til dokumentation og overvågning af medicinen efter markedsintroduktion desuden er meget ressourcekrævende, kræver det en velkonsolideret medicinalvirksomhed at sende biosimilars på markedet. Overvågning af biosimilars i brug Ligesom for andre biologiske lægemidler består en del af godkendelsen af et biosimilar i en vurdering af, om producentens såkaldte pharmacovigilance-systemer på plads. Her er tale om beredskaber, der kan opdage, vurdere og informere om uønskede effekter og andre pro-blemer med lægemidlet efter dets markedsintroduktion. Når medicinen er på markedet, fortsætter overvågningen (Post- Marketing Surveillance). Uønskede virkninger eller tegn derpå indberettes til EMA og offentliggøres i EudraVigilance-databasen, ligesom der udarbejdes regelmæssige rapporter om sikkerhedssituationen (Periodic Safety Update Reports). Der udføres eventuelt yderligere sikkerhedsstudier (Post-Authorisation Safety Studies) også kendt som fase 4-forsøg. For hvert foreligger desuden en risikostyringsplan (Risk Management Plan) om lægemidlets sikkerhed. Planen skal godkendes af Det Europæiske Lægemiddelagentur og er offentligt tilgængelig. Så længe medicinen er på markedet, bliver planen løbende ajourført. Et biosimilar starter enten som en klonet cellelinje med det rette gen eller dyrkningsklare cellekulturer, som producenten af biosimilars har fremstillet eller indkøbt. Cellekulturerne opdyrkes, cellerne høstes og forarbejdes, hvorefter den aktive ingrediens oprenses og forbindes med hjælpestoffer. 6

7 Biosimilars er vigtige for fremtidens sundhedsvæsen Fordelene ved biosimilars er mange konkurrencen mellem lige gode lægemidler giver besparelser for sundhedsvæsenet, flere patienter kan behandles inden for den samme økonomiske ramme, nye og forbedrede behandlinger bliver mere økonomisk tilgængelige, forsyningssikkerheden forbedres, og medicinalvirksomhederne får et større incitament til at forske og udvikle nye behandlinger. Derfor er det bemærkelsesværdigt, at anvendelsen af biosimilars i Danmark kun udvikler sig langsomt. Da generika blev introduceret i Danmark, blev det mødt med modstand, der kan sammenlignes med modstanden mod biosimilars i dag. Siden har generika vist sig som et af de mest effektive redskaber til at prioritere sundhedsvæsenets medicinudgifter og dermed skabt luft i sundhedsvæsenets medicinudgifter til at udbrede etablerede behandlinger og tilbyde nye typer lægemidler og nye behandlinger til flere patienter. Enighed om sikkerhed for virkning og kvalitet Både europæiske og nationale myndigheder informerer om fordelene ved biosimilars. I maj 2013 udgav Europa-Kommissionen eksempelvis en konsensusrapport med titlen What you Need to Know about Biosimilar Medicinal Products, der er udarbejdet af en bredt funderet ekspertgruppe med deltagelse af læger, forskere, medicinalindustrien, patientorganisationer og europæiske sundhedsmyndigheder. Rapporten informerer læger, patienter og beslutningstagere om, hvordan Det Europæiske Lægemiddelagenturs godkendelse giver sikkerhed for, at et biosimilar er ligeværdigt med det originale referenceprodukt. At der ikke kan lægges videnskabelige argumenter til grund for en forventning om, at et biosimilar skulle virke anderledes i klinisk praksis end referencelægemidlet, var ligeledes konklusionen, da det anerkendte videnskabelige tidsskift Blood i december 2012 bragte en artikel (kvalitetssikret med peer review), hvor 19 eksperter gennemgår argumenter for og imod biosimilars. De konkluderer, at der skal demonstreres samme virkning, kvalitet og sikkerhed for at opnå myndighedernes godkendelse, og at modstanden mod biosimilars i dag typisk bunder i manglende indsigt i de principper og procedurer, som ligger bag myndighedernes godkendelse. Fremtidens sundhedsvæsen har brug for biosimilars I lighed med generika er brugen af biosimilars et værdifuldt redskab for et offentligt sundhedsvæsen, der skal fungere inden for et begrænset budget. Det offentlige sundhedsvæsen kæmper allerede i dag med voldsomt stigende udgifter til hospitalsmedicin i takt med en højere gennemsnitlig levealder, flere tilfælde af livsstilssygdomme og en voksende palet af behandlingsmuligheder. Alt tyder på, at denne udvikling vil fortsætte i fremtiden. Derfor har det offentlige sundhedsvæsen brug for biosimilars. Kilder: Europa-Kommissionen (2013): What you Need to Know about Biosimilar Medicinal Products. A Consensus Information Document. Process on Corporate Responsibility in the Field of Pharmaceuticals: Access to Medicines in Europe. Generaldirektoratet for Erhvervspolitik. Blood (2012): Biosimilars: what clinicians should know. Weise M, Bielsky MC, De Smet K, et al. Blood. 2012;120(26):

8 Fakta om biologiske lægemidler og biosimilars e lægemidler er specialiserede lægemidler, som giver en målrettet terapi mod bestemte sygdomsprocesser. e lægemidler er et af medicinalindustriens hurtigst voksende områder, og de udfylder en stadigt vigtigere rolle i sygehussektorens behandlingstilbud, hvilket har medført stærkt stigende medicinudgifter i sygehussektoren. Ifølge tal fra Amgros (2013) og Medstat.dk (2013) lagde blot 10 biologiske lægemidler beslag på mere end 30 % af sygehussektorens samlede medicinudgifter i Biosimilære lægemidler biosimilars er ligeværdige behandlinger til biologiske lægemidler, hvis patentbeskyttelse er udløbet. De har samme kvalitet, sikkerhed og terapeutisk virkning som det originale biologiske, hvilket øger konkurrencen på markedet. Brochuren er vurderet af Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien uden at give anledning til forbehold: Det er granskningsmandspanelets opfattelse, at brochuren er af rent oplysende karakter for biosimilars som en type, og at dette sker uden direkte nævnelse eller anprisning af specifikke lægemidler. Forskelle og ligheder Molekylernes størrelse og struktur Små med enkel struktur Store med kompleks struktur Produktion Kemisk Syntese i levende celler (biologisk variation) Stabilitet Stabil Instabil (opbevares på køl) Store med kompleks struktur Syntese i levende celler (biologisk variation) Instabil (opbevares på køl) Udviklingstid Ca. 3 år Ca. 6-9 år Ca år Krav om kliniske studier Registrering Traditionelle lægemidler Generika Biosimilars Referencemedicin Bioækvivalensstudier National eller europæisk procedure e lægemidler Kliniske studier, fase 1 og 3 Central procedure (EMA) Risikostyringsplan Nej Ja Ja Investering efter registrering Lav Middel Høj Besparelsespotentiale Stort Stort - Substituerbart Ja Nej Nej Kliniske studier, fase 1, 2 og 3 Central procedure (EMA) I denne folder kan du læse flere fakta om biosimilars. Find mere information her: Industriforeningen for Generiske Lægemidler

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Styr på sygehusvæsenet. Derfor stiger udgifterne Sådan kan væksten holdes nede

Styr på sygehusvæsenet. Derfor stiger udgifterne Sådan kan væksten holdes nede Styr på sygehusvæsenet Derfor stiger udgifterne Sådan kan væksten holdes nede Indhold Styr på sygehusudgifterne kort fortalt... 4 Et længere og bedre liv... 7 Derfor stiger sygehusudgifterne 1. Flere sygehuspatienter...

Læs mere

Danmark overhalet indenom. Fokus. Nøl! Selv om Danmark i EU har forpligtet

Danmark overhalet indenom. Fokus. Nøl! Selv om Danmark i EU har forpligtet Sjældne diagnoser og vanskelige behandlinger Nyhedsmagasin om forebyggelse og behandling Fokus magasinet Regioner lader sjældne patienter vente i årevis Side 16-17 PRIS 1,5 mio KRONER En enkelt patient

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Søren Post Larsen: Klinisk farmaci i Psykiatrien. Side 14. Publiceringspres på ph.d.er side 4

Søren Post Larsen: Klinisk farmaci i Psykiatrien. Side 14. Publiceringspres på ph.d.er side 4 Medlemsblad for Pharmadanmark Marts 2015 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Publiceringspres på ph.d.er side 4 Fra patent til patient: Regulatoriske krav strammes konstant side 20 De introverte

Læs mere

biosam Biobanker biosam resumé og redigeret udskrift af høring i folketinget den 2. oktober 2002

biosam Biobanker biosam resumé og redigeret udskrift af høring i folketinget den 2. oktober 2002 biosam Biobanker resumé og redigeret udskrift af høring i folketinget den 2. oktober 2002 biosam Biobanker - Beskyttelse af humangenetisk materiale Resumé og redigeret udskrift af høring i Folketinget

Læs mere

RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark

RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark Tiltag der kan sikre en mere effektivt og samarbejdsorienteret relation mellem industri og det offentlige sundhedsvæsen ved gennemførelsen

Læs mere

Minervax: Gravide skal vaccineres mod farlige streptokokker. Side 9. Dansk farmaeksport til Kina er et festfyrværkeri side 6

Minervax: Gravide skal vaccineres mod farlige streptokokker. Side 9. Dansk farmaeksport til Kina er et festfyrværkeri side 6 Medlemsblad for Pharmadanmark Maj 2015 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Dansk farmaeksport til Kina er et festfyrværkeri side 6 Hvor meget må man pynte på sit cv? side 8 Fra patent til patient:

Læs mere

Kampen om de dyre lægemidler. Side 12. Avilex Pharma på vej med ny medicin imod slagtilfælde side 4. Lederes bud på stresshåndtering side 26

Kampen om de dyre lægemidler. Side 12. Avilex Pharma på vej med ny medicin imod slagtilfælde side 4. Lederes bud på stresshåndtering side 26 Medlemsblad for Pharmadanmark Juli 2015 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Avilex Pharma på vej med ny medicin imod slagtilfælde side 4 Lederes bud på stresshåndtering side 26 Fra patent til

Læs mere

Orphan drugs fordele og ulemper

Orphan drugs fordele og ulemper Orphan drugs fordele og ulemper Hvad er et orphan drug? Hvor mange sjældne sygdomme findes der, hvor mange patienter er involveret, og hvad er de overordnede samfundsmæssige effekter af netop denne voksende

Læs mere

gode veje at gå For at styrke det offentlig-private samspil på medicoområdet

gode veje at gå For at styrke det offentlig-private samspil på medicoområdet gode veje at gå For at styrke det offentlig-private samspil på medicoområdet 1 Fra godt til world class Medicobranchen har altid haft et stærkt parløb med sundhedssektoren. Det er en styrke for medicovirksomheders

Læs mere

Århusianske apoteksfarmaceuter efteruddanner 1.000 sosu-assistenter. Side 14. Fra Patent til Patient: Den vigtige bivirkningsovervågning side 12

Århusianske apoteksfarmaceuter efteruddanner 1.000 sosu-assistenter. Side 14. Fra Patent til Patient: Den vigtige bivirkningsovervågning side 12 Medlemsblad for Pharmadanmark April 2015 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Fra Patent til Patient: Den vigtige bivirkningsovervågning side 12 Når lederen tager fejl, men ikke vil indrømme

Læs mere

Contera Pharma: Small biotech bliver til big business. Side 4. Til Norge med klinisk farmaci side 10

Contera Pharma: Small biotech bliver til big business. Side 4. Til Norge med klinisk farmaci side 10 Medlemsblad for Pharmadanmark Februar 2015 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Til Norge med klinisk farmaci side 10 Fra patent til patient: Kliniske forsøg koster kassen side 14 Kvalitetsudvalg

Læs mere

FOKUSRAPPORT Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune 1 sygdomme i biologisk behandling. fokusrapport

FOKUSRAPPORT Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune 1 sygdomme i biologisk behandling. fokusrapport FOKUSRAPPORT Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune 1 sygdomme i biologisk behandling fokusrapport Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune sygdomme i biologisk behandling FOKUSRAPPORT

Læs mere

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer

Læs mere

En ny milliardindustri

En ny milliardindustri Innovationsrådet Danmarks største kreative byggeplads En ny milliardindustri - en hvidbog om plantemedicin Udgivet af Mandag Morgen Indholdsfortegnelse Almindelig timian (Thymus vulgaris L.) Forord.............................................................5

Læs mere

Kliniske forsøg. Bioetik i ord og handling

Kliniske forsøg. Bioetik i ord og handling Kliniske forsøg Bioetik i ord og handling Hvad er bioetik? Novo Nordisk benytter betegnelsen bioetik om alle etiske forhold vedrørende anvendelsen af biovidenskabelige teknologier i forskning, udvikling

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Kapitel 4. Indikator for frit valg

Kapitel 4. Indikator for frit valg 1 af 11 21-08-2013 12:50 Kapitel 4. Indikator for frit valg Introduktion Fordelen ved at indføre frit valg er først og fremmest, at der skabes større effektivitet og produktudvikling, når serviceydelser

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

1 PROBLEMFELT...3 2 METODE...8 3 SUNDHEDSVÆSENET I USA...16 4 SUNDHEDSREFORMENS INTENTIONER...21

1 PROBLEMFELT...3 2 METODE...8 3 SUNDHEDSVÆSENET I USA...16 4 SUNDHEDSREFORMENS INTENTIONER...21 1 PROBLEMFELT...3 1.1 DE ØKONOMISKE PROBLEMER...3 1.2 EN SUNDHEDSREFORM ER VEDTAGET...4 1.3 KAN SUNDHEDSREFORMEN LØSE PROBLEMERNE?...5 1.4 PROBLEMFORMULERING...7 2 METODE...8 2.1 BEGREBSAFKLARING...8 2.2

Læs mere

Artikelserien Fra patent til patient: Dyreforsøg er uundværlige i præklinisk forskning. Side 16. Etik bremser Novo Scholarship side 4

Artikelserien Fra patent til patient: Dyreforsøg er uundværlige i præklinisk forskning. Side 16. Etik bremser Novo Scholarship side 4 Medlemsblad for Pharmadanmark November 2014 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Etik bremser Novo Scholarship side 4 Mød Pharmadanmarks nye direktør side 6 Ph.d.er bruges nu inden for produktion

Læs mere

HD 2. del studiet i Regnskab & Økonomistyring

HD 2. del studiet i Regnskab & Økonomistyring HD 2. del studiet i Regnskab & Økonomistyring Aalborg Universitet 8. semester 2013 Opgaveløsere: Peter Højrup Pedersen Vejleder: Per Vestergaard Andersen Pernille Lynge Sørensen Indholdsfortegnelse Ansvarsliste...

Læs mere

VEJLEDNING til Lægemiddelindustriens kodeks vedrørende reklame mv. for lægemidler rettet mod sundhedspersoner

VEJLEDNING til Lægemiddelindustriens kodeks vedrørende reklame mv. for lægemidler rettet mod sundhedspersoner VEJLEDNING til Lægemiddelindustriens kodeks vedrørende reklame mv. for lægemidler rettet mod sundhedspersoner Vejledningen til Lægemiddelindustriens kodeks vedrørende reklame mv. for lægemidler rettet

Læs mere

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Oplag: 3.000 Pris: 100,00 inkl. moms Sælges hos boghandleren eller ved henvendelse til Statens Information Tlf.: 3337 9228

Læs mere

Implement Consulting Group Tel +45 4586 7900 CVR 32767788 Strandvejen 56 Email info@implement.dk Bank 4845-3450018236 2900 Hellerup www.implement.

Implement Consulting Group Tel +45 4586 7900 CVR 32767788 Strandvejen 56 Email info@implement.dk Bank 4845-3450018236 2900 Hellerup www.implement. Implement Consulting Group Tel +45 4586 7900 CVR 32767788 Strandvejen 56 Email info@implement.dk Bank 4845-3450018236 2900 Hellerup www.implement.dk SWIFT DABADKKK Iban DK3030003450018236 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Samlenotat for rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse) den 30. 31. maj - sundhedspunkterne

Samlenotat for rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse) den 30. 31. maj - sundhedspunkterne Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 508 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Den 14. maj 2007 Samlenotat for rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse) den 30.

Læs mere

Etiske problemer vedrørende kunstig befrugtning, 3. del

Etiske problemer vedrørende kunstig befrugtning, 3. del Etiske problemer vedrørende kunstig befrugtning, 3. del Mikroinsemination og præimplantationsdiagnostik REDEGØRELSE DET ETISKE RÅD 2003 Etiske problemer vedrørende kunstig befrugtning, 3. del Mikroinsemination

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere