Da ældrechecken kom på finansloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Da ældrechecken kom på finansloven"

Transkript

1 Da ældrechecken kom på finansloven Partier og finansloven Lone Sewerin Seminaropgave, efterår 2003 Seminar: Den autoritative allokering af værdier i Danmark - Finansloven Emne: Partiers rolle i forhold til finansloven /1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side Indledning 1.2 Opgavens opbygning 1.3 Opgavens tema og formål 1.4 Begrundelser for til- og fravalg 1.5 Definitioner 1.6 Hypotese 1.7 Analysemodel 2. Partier og Finansloven Side Finanslovens tilblivelse 2.2 Aktørerne 2.3 Partierne 2.4 Parlamentsteorien og mærkesagerne 2.5 Opsummering: Partiernes rolle i forhold til Finansloven 3. Historien om ældrechecken Side Dansk Folkepartis position i Dansk Folkepartis mærkesager 3.3 Fra mærkesag til Finansloven 4. Budgetteori Side Inkrementalismen 4.2 Demokratisk budgetteori 4.3 Sammenligning og opsummering 5. Analyse Side Inkrementalismen i forhold til ældrechecken 5.2 Demokratisk budgetteori i forhold til ældrechecken 5.3 Opsummering 6. Diskussion Side Inkrementalismens forklaringskraft 6.2 Demokratisk budgetteoris forklaringskraft 7. Konklusion og perspektivering Side Besvarelse af problemstilling 7.2 Af- eller bekræftelse af hypotese 7.3 Perspektivering Litteraturliste Omfang eksklusive indholdsfortegnelse, figurer, noter og litteraturliste: 6398 ord /2

3 1. Indledning 1.1 Indledning Hvert år skal Danmarks husholdningsbudget - Finansloven - lægges på ny. Det står i Grundloven 1. På den måde sikres løbende, at regeringen har flertal for sin økonomiske politik 2. I praksis kan Folketingets partier let blive enige om, hvad de fleste af statens "husholdningspenge" skal bruges til. Størstedelen af budgetrammen anvendes nemlig til lovbundne bevillinger 3, f.eks. overførselsindkomster, som ikke lader sig ændre med et pennestrøg under natlige forhandlinger i Finansministeriet 4. Resten af budgetrammen - de rammebelagte eller budgetstyrede udgiftsområder - er til gengæld genstand for forhandling. Det er her, partierne kan få indflydelse på, hvad staten skal have lov at bruge penge på i det kommende finansår. Partierne går til finanslovsforhandlingerne med hver deres dagsorden 5. Hver dagsorden indeholder nogle overordnede mærkesager, som de pågældende partier vil forsøge at skaffe bevillinger til. Og det er disse mærkesagers skæbne, mediernes dækning af finanslovsforløbet koncentreres om 6. Målt i kroner og ører er partiernes mærkesager altså ikke dét, der fylder mest i den endelige finanslov. Men målt i spaltemillimeter, prime time-minutter og partiernes egen arbejdsindsats, er det mærkesagerne, der får størst opmærksomhed i finanslovsprocessen. Med denne opgave vil jeg undersøge, om mærkesagernes rolle ved finanslovsforhandlingerne passer ind i en budgetteoretisk ramme. Min problemstilling lyder: Hvordan kan generel budgetteori forklare parti-mærkesagers rolle i finanslovsprocessen? 1.2 Opgavens opbygning Opgaven tager afsæt i en kort karakteristik af finanslovsforløbet, dens aktører i almindelighed og partierne i særdeleshed (kapitel 2). Herefter gives et konkret eksempel på, hvordan en mærkesag, den såkaldte ældrecheck, blev en del af finansloven for 2003 (kapitel 3). Kapitel 4 er teoriafsnittet, hvor hovedtrækkene i henholdsvis inkrementalismen og demokratisk budgetteori ridses op. Kapitel 5 er analysen, hvor de to 1 Danmarks Riges Grundlov, 45. Jævnfør HAMMER, Erik (2000): Det statslige budget- og bevillingssystem. København: Danmarks Forvaltningshøjskoles Forlag. Side 14: "Det er baggrunden for, at der i selve grundloven ". 2 Ibid., side 14: " Disse regler skal sikre.de udgør et helt centralt element i vores politiske system". 3 Ibid., side 55, skelner mellem lovbundne og bevillingsstyrede udgiftsområder og konstaterer at "lovbundne udgifter har i de senere år udgjort hovedparten af statsbudgettets udgifter". 4 Det ville nemlig krænke ydelsesmodtagernes retskrav på at modtage ydelserne - et retskrav, der kun kan ændres, hvis Folketinget går mere drastisk til værks og ændrer den grundlæggende lovgivning for det pågældende ydelsesområde, jf. ibid. side Nogle af dagsordnerne er egentlige alternativer til regeringspartiernes finanslovsforslag. Socialdemokratiet har således udarbejdet oplægget Vi vil investere i fremtiden - Socialdemokraternes forslag til finanslov Internetadresse (26/ ): 6 Se f.eks. tema om finansloven 2004 ((26/ ): hvor de fleste artikler handler om partiers mærkesager. /3

4 teoriretninger sættes i forhold til ældrecheck-eksemplet. Analysens resultater diskuteres i kapitel 6, hvorefter der konkluderes. Kapitel 7 giver nogle bud på, hvordan opgavens tema kan videreudvikles. 1.3 Opgavens tema og formål Finansloven er opgavens overordnede tema. Opgaven skal fokusere på en enkelt aktør i finanslovsforhandlingerne, partierne, med generel budgetteori som teoretisk omdrejningspunkt. Partiers ageren er et centralt analyseområde indenfor statskundskaben 7, ofte med organisationsteori, demokratiteori eller magtteori som tilgang. Forhold angående finansloven vil derimod typisk blive analyseret ved hjælp af budgetteori(er). Jeg finder det derfor oplagt at foretage en kobling og undersøge, om generel budgetteori kan forklare partiernes opførsel, konkretiseret gennem eksemplet mærkesager, under finanslovsforhandlingerne. Målet med opgaven er altså ikke at undersøge hvilken rolle mærkesagerne spiller, idet jeg som udgangspunkt antager, at mærkesagerne får stor opmærksomhed sammenholdt med, hvor meget de "fylder" i kroner og øre på finansloven. I stedet ønsker jeg at lægge op til en teoretisk diskussion om, hvorvidt generel budgetteori kan dække også dette aspekt af budgetlægningen. 1.4 Begrundelser for til- og fravalg Finanslovsforløbet foregår i et samspil mellem en række aktører 8. I den sammenhæng er partierne særligt interessante, fordi det er parti-interesser, der går igen hos hovedaktører som regering, finansudvalg og folketing 9. En fokusering på partiernes særlige karakteristika kan dermed også øge forståelsen for, hvorfor finanslovsforhandlingernes øvrige aktører agerer, som de gør. Partiteori er et bredt og komplekst forskningsfelt, så jeg afgrænser mig til at beskæftige mig med et enkelt af partiernes fællestræk: at de har mærkesager. Denne afgrænsning sker for at undgå, at partiteorien kommer til at skygge for budgetteorien, som denne opgave ifølge sin problemformulering skal bygge på. Jeg gør mærkesager til genstand for min analyse, fordi netop dette partikendetegn har tydelige paralleller til finansloven. Partiernes mærkesager formuleres punkt for punkt i partiprogrammer o.lign., mens finanslovens paragraffer ligeledes udgør en politisk prioritering i punktform. For at gøre analysen mere kontant, belyser jeg mærkesagernes rolle i finanslovsprocessen ved hjælp af et konkret eksempel: den såkaldte ældrecheck, som Dansk Folkeparti fik forhandlet ind i finansloven for Denne case er dels valgt, fordi den nøje svarer til min definition på en mærkesag, jf. afsnit 1.4, og dels på grund af sin aktualitet - ældrechecken er også i spil ved de aktuelle forhandlinger om finansloven for Blandt de generelle budgetteorier har jeg valgt at anvende inkrementalismen, idet denne teoriretning med sit syn på budgetlægning som en årligt tilbagevendende proces med minimale forandringer fra gang til gang må 7 Det konstateres f.eks. i KNUDSEN, Tim (red.)(2000): Kernebegreber i statskundskab. København: Forlaget Thomson GadJura. Side 114: "Studiet af politiske partier og deres funktionsmåder befinder sig således i politologiens kerne". 8 Jeg har opstillet finanslovsforhandlingernes hovedaktører i afsnit Jævnfør JENSEN, Henrik (2002): Partigrupperne i Folketinget. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Jensen argumenterer for, at Folketingets partigrupper optræder som enhedsaktører (side 43: " Folketingets ti partigrupper er i stand til at opretholde en relativt permanent arbejdsdeling, optræde som enhedsaktører og gensidigt repræsentere hinanden "), hvor hyppig koordinering af synspunkter gør samtlige gruppemedlemmer i stand til at agere på partiets vegne i forskellige sammenhænge. Dette må så også gælde, når partirepræsentanter forhandler i f.eks. finansudvalget. /4

5 antages at have en god forklaringskraft i forhold til de danske finanslovsforhandlinger. For at skærpe mit fokus på partier, inddrager jeg desuden demokratisk budgetteori, som den præsenteres af Anthony Downs i artiklen "Why the Government Budget Is Too Small in a Democracy". 10 Opgaven skrives primært på baggrund af den litteratur, der udgør fælles pensum på seminaret Den autoritative allokering af værdier i Danmark - Finansloven, som udbydes på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet i efteråret Som supplerende litteratur anvendes en række avisartikler og websites, som leverer faktuelle oplysninger om opgavens case. 1.5 Definitioner Partier: I denne opgave sætter jeg lighedstegn mellem parti og folketingsgruppe, idet jeg antager, at folketingsgruppen opfører sig i overensstemmelse med sit partiprogram. Jeg opfatter altså - i forlængelse af Jensen (2002) - folketingsgruppen og partiet som enhedsaktør. Mærkesag: En enkeltsag, som er en af yderste vigtighed for partiet. Mærkesagen kan ses som en konkretisering af partiets program. Partiet bruger mærkesagen til profilering. Finanslovsproces: Forløbet før, under og efter et konkret finansår, jf. figur 1. I denne opgave bruges begrebet især om forhandlingerne, der finder sted i tidsrummet omkring og 3. fremlæggelserne af finanslovsforslaget. 1.6 Hypotese Jeg inddrager to forskellige budgetteorier - inkrementalismen og demokratisk budgetteori - fordi jeg antager, at ingen af dem i sig selv kan give et fyldestgørende svar på min problemstilling: Hvordan kan generel budgetteori forklare parti-mærkesagers rolle i finanslovsprocessen? Min hypotese er derfor: Inkrementalismen og den demokratiske budgetteori kan med fordel supplere hinanden i at forklare parti-mærkesagers rolle i finanslovsprocessen. 1.7 Analysemodel Formålet med min analyse er at vise, hvordan henholdsvis inkrementalismen og demokratisk budgetteori kan forklare parti-mærkesagers rolle i finanslovsforhandlingerne. Analysen skal altså sammenligne og forsøge at sammenkæde de to teoriers syn på aktører (her: partier), budgettet (her: mærkesagers relevans) og processen (her: finanslovsforhandlingerne), hvorefter jeg skal teste teoriernes forklaringskraft på en konkret case. Min analysemodel får derfor tre trin: 1: Redegørelse for teoriernes aktørsyn, budgetsyn og processyn. 10 DOWNS, Anthony (1991): "Why the Government Budget Is Too Small in a Democracy". Artikel i HYDE, Albert C. (1991): Government Budgeting Theory, Process, Politics. Belmont, Californien: Wadsworth Publishing Company. Side /5

6 2: Test af, hvordan teoriernes aktørsyn, budgetsyn og processyn passer på mit eksempel: ældrecheckens vej til finansloven for : Vurdering af teoriernes forklaringskraft i forhold til casen. Hypotesen bekræftes, hvis de to teorier har overvejende forskellige, men dog case-relevante, syn på aktør, budget og proces. Har teorierne helt ensartet syn på aktør, budget og proces, må hypotesen afkræftes, idet det da ikke er nødvendigt at lade dem supplere hinanden. Hypotesen må ligeledes afkræftes, hvis det viser sig, at én eller begge teorier savner forklaringskraft i forhold til ældrecheck-sagen. 2. Partier og Finansloven 2.1 Finanslovens tilblivelse Reglerne for Finansloven findes i Grundlovens Her fastsættes, at statens budget er etårigt. at Folketinget skal se forslaget til finanslov senest 4 måneder før finansårets begyndelse, og at statsregnskabet skal fremlægges for Folketinget senest 6 måneder efter finansårets afslutning. Grundloven sikrer dermed, at statsbudgettet jævnligt godkendes af et folketingsflertal. Folketinget får god tid til at sætte sig ind i forslaget til finansloven, og. at det efterfølgende kontrolleres, om finansloven er blevet overholdt. Selvom den enkelte finanslov er etårig, er finanslovsprocessen altså af væsentlig længere varighed, jævnfør figur 1. Inden finansloven træder i kraft ligger ca. et års forberedelse med budgetudarbejdelse, forhandlinger, fremsættelser samt vedtagelse i Folketinget. Når finansåret er til ende, begynder kontrolfasen med regnskab og revision. Figur 1: Finanslovsprocessen 12 År 1 År 2 År 3 Oplæg Udarbejdelse 1., 2. og 3. behandling i Folketinget Vedtagelse Finansåret Regnskab og revision 11 Jævnfør HAMMER (2000), kapitel 1.4, side Figuren er fremstillet udfra ibid., figur 1, side 13. /6

7 2.2 Aktørerne Grundloven sikrer, at der er folketingsflertal bag den gældende finanslov. Men Folketinget er blot én af flere hovedaktører i finanslovsforløbet. Andre hovedaktører er: Regeringen - udstikker hovedlinjerne til den kommende finanslov. Finansministeriet - fremstiller regeringens forslag til finanslov. Folketingets finansudvalg - er ramme for forhandlinger om finansloven. Partierne - har forskellige alternative forslag til finanslov. "Udefra" - kommer diverse interesseorganisationer, kommunernes landsforening mv. Massemedierne - følger forløbet 13. I det følgende sætter jeg fokus på partiernes rolle i finanslovsforhandlingerne. 2.3 Partierne Forslaget til finansloven er regeringens udspil til, hvad den danske stat skal bruge skattekronerne på i det kommende år. Finanslovsforslaget er dermed udtryk for regeringspartiernes politiske prioriteringer. Forslaget fremsættes skriftligt i august. På samme tid offentliggør Folketingets øvrige partier også deres ønsker til den kommende finanslov. Der er dermed lagt op til forhandling i efterårsmånederne, hvor finanslovsforslaget behandles tre gange i Folketinget med mellemliggende behandling i finansudvalget 14. For regeringspartierne gælder det om at få finjusteret finanslovsforslaget, så det kan opnå flertal i Folketinget. For de øvrige partier gælder det om at få størst mulig indflydelse på finansloven. Indflydelsen afhænger af partiernes styrkeforhold: En flertalsregering behøver således ikke rette finanslovsforslaget ind efter oppositionens ønsker, med mindre andre hensyn gør sig gældende. Omvendt kan et lille parti stå i en stærk forhandlingsposition, hvis det kan levere de afgørende stemmer til vedtagelsen af finansloven. 2.4 Parlamentsteorien og mærkesagerne Prioritering og forhandling er altså nøgleordene for partiernes rolle i forhold til finansloven. Indenfor international parlamentsteori genfindes denne rolle i rational choice-tilgangen: Politikeren er en beslutningstager, der agerer taktisk og nyttemaksimerende ud fra ønsket om at blive genvalgt. En del af de politiske prioriteringer, der kommer frem i partiernes oplæg til finanslovsforhandlingerne, bliver i dén optik til mærkesager, som partiet er nødt til at kæmpe for, hvis det vil bevare sin vælgeropbakning. Rational choice-tilgangen præger især amerikansk parlamentsforskning 15, mens komparativ analyse er dominerende indenfor parlamentsforskningen i Europa 16. Den komparative tilgang har de politiske partier i centrum og søger via systematiske sammenligninger at forklare forskelle og ligheder mellem dem. Et eksempel på den komparative tilgang er Henrik Jensens Partigrupperne i Folketinget 17, som samtidig udgør noget af den nyeste danske forskning på området. Jensens analyse tager afsæt i en idealmodel, der 13 Jævnfør KOCK, Christian: "Nyheder og gammelheder". Artikel i fagbladet Journalisten nr. 14, 2003 Internetadresse (15/9 2003): 14 JENSEN (2002), kapitel 4.1., side Den afspejler til dels også det parlamentariske system i USA, jævnfør ibid., side Ibid., side 23: " den internationale parlamentsforskning " /7

8 bygger på "nogle formodet centrale og hidtil stabile institutionelle træk ved de danske partigrupper" 18. Partigrupperne i Jensens model har tre træk: De karakteriseres af permanent arbejdsdeling, gensidig repræsentation og en optræden som enhedsaktør 19. Jensens analyse viser herefter, at virkelighedens folketingsgrupper faktisk følger denne model. Partigruppens medlemmer indgår - på gruppens vegne - i forskellige sammenhænge, men intern koordination sikrer, at der handles i overensstemmelse med gruppens ønsker. Partigruppen kan dermed opfattes som en enhedsaktør, hvor det enkelte gruppemedlem i forskellige sammenhænge taler med gruppens stemme. Ud fra Jensens model, er det altså partiernes overordnede ønsker, der kommer til udtryk under finanslovsforhandlingerne - uanset om vi befinder os i Folketinget, finansudvalget eller regeringen. I forlængelse af Jensen (2002) kan Folketingets partigrupper og deres respektive moderpartier opfattes som enhedsaktører. Det er således dybest set moderpartiets grundholdninger og mærkesager, som de udtrykkes i partiprogrammerne, der føres videre i finanslovsforhandlingerne. Denne sammenhæng er vist i figur 2. Figur 2: Partiet som enhedsaktør Partiets grundholdninger/mærkesager/ partiprogram = Folketingsgruppens grundholdninger/mærkesager/ partiprogram = Forhandlernes dagsorden 2.5 Opsummering: Partiernes rolle i forhold til Finansloven Partiernes rolle i finanslovsforhandlingerne kan beskrives ved hjælp af de dominerende retninger indenfor international parlamentsforskning: Rational choice og komparativ politik. Rational choice-perspektivet forklarer partiernes handlinger i finanslovsforløbet: Partierne agerer i en række sammenhænge taktisk og nyttemaksimerende for at få indflydelse på finansloven. For at opnå genvalg, skal partiet kunne vise sine vælgere nogle resultater - i denne sammenhæng: at vælgernes mærkesager er "kommet på finansloven". Det komparative perspektiv forklarer partiernes position i forhold til andre aktør-typer: Partierne er en afgørende aktør i finanslovsforhandlingerne, idet de - i forlængelse af Jensen (2002) - kan opfattes som en enhedsaktør, der deltager på flere fronter (Finansudvalget, Folketinget mv.). 17 Jensen (2002). 18 Ibid., side Ibid., side 31: "På modelplanet har jeg karakteriseret en partigruppe ved tre træk ". /8

9 3. Historien om ældrechecken 3.1 Dansk Folkepartis position i 2002 Dansk Folkeparti stiftedes i 1995 som udbryderparti fra Fremskridtspartiet med det erklærede mål at opnå indflydelse. Som det formuleres i partiets principprogram: "Dansk Folkeparti vil spille en aktiv rolle i folkestyret: I folketing og i kommunale råd vil vi gerne gennem samarbejde med andre partier samvittighedsfuldt arbejde for at få gennemført så meget af vor politik som muligt" 20. Partiet havde fra starten fire medlemmer af folketinget, som oprindeligt var indvalgt for Fremskridtspartiet. Ved folketingsvalget den 11. marts 1998 fik Dansk Folkeparti 13 mandater i folketinget. Men partiet havde svært ved at opnå indflydelse under den socialdemokratiske regering. Dansk Folkeparti var ikke stuerene, erklærede daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S), fra Folketingets talerstol. Men billedet vendte ved næste folketingsvalg, 20. november Dansk Folkeparti blev Danmarks tredjestørste parti med 22 mandater i Folketinget. Venstre og Konservative dannede mindretalsregering med Dansk Folkeparti som støtteparti. Denne stærke forhandlingsposition (jf. afsnit 2.3)førte i starten af 2002 til, at Dansk Folkeparti "for første gang i partiets historie indgår i et finanslovsforlig og dermed får afgørende indflydelse på landets økonomi" 21. Da regeringen i august samme år præsenterede sit forslag til finansloven for 2003, var der derfor lagt op til et nyt forlig med Dansk Folkeparti. 3.2 Dansk Folkepartis mærkesager Dansk Folkepartis principprogram går overordnet ud på at "værne om landet, folket og den danske arv" 22. I praksis profilerer partiet sig bl.a. på følgende områder: Kritisk syn på indvandring 23 EU-modstand 24 Sikring af svage grupper: syge og ældre 25 Hård kurs mod kriminalitet Link til Dansk Folkepartis principprogram (fundet 20/9 2003): Dansk Folkepartis principprogram. (20/9 2003). 23 Ibid.: "Danmark er ikke et indvandrerland og har aldrig været det. Vi vil derfor ikke acceptere en multi-etnisk forvandling af landet" 24 Ibid.:"vi vil ikke acceptere, at Danmark afgiver suverænitet" 25 Ibid.: "Pleje og omsorg af ældre og handicappede er en offentlig opgave. Det skal sikres, at disse grupper af borgere får et værdigt og trygt liv med ens vilkår overalt i landet. Sundhedspleje og sygehusvæsen skal være på højeste niveau og som udgangspunkt være offentligt og finansieret over skatterne. Forebyggende sundhedspleje skal prioriteres højt." 26 Ibid.:"Opretholdelse af lov og orden er af stor betydning i et retssamfund". /9

10 Det er disse politiske synspunkter, der har fået et stadig stigende antal danskere til at stemme på Dansk Folkeparti. Hvis partiet vil fastholde sine vælgere, må partiet dels holde fast i sit principprogram og dels sørge for, at dele af det - mærkesagerne - bliver ført ud i virkeligheden. 3.3 Fra mærkesag til Finansloven Dansk Folkeparti har altså brug for noget konkret at slås for. Noget som vækker genklang hos partiets vælgere. Og noget, som kan blive omsat til realiteter, som Dansk Folkeparti bagefter kan tage æren for. En sådan mærkesag er de svage ældre. "Skiftende regeringer har imidlertid i en årrække negligeret den ældre generations problemer og har derfor ikke interesseret sig for at finde nye løsninger endsige været villige til at afsætte de nødvendige ressourcer. De ældre er i vidt omfang beskedne mennesker, og der har ikke hidtil været prestige i at tage hånd om de ældres levevilkår. Dansk Folkeparti vil arbejde for en positiv holdning til vore ældre og for en omfattende forbedring af indsatsen for de svageste ældre," hedder det i dansk Folkepartis arbejdsprogram 27. I foråret 2002 går Dansk Folkeparti så til kamp for sin mærkesag. Partiet gør et forslag fra interesseorganisationen Ældre Sagen, om at give de dårligst stillede pensionister et ekstra skattefrit beløb, til sit eget. Socialministeren bliver bedt om at undersøge, hvorvidt en sådan ældrecheck kan realiseres, og Dansk Folkeparti erklærer, at ældrechecken - til en pris af op mod 2 milliarder årligt - vil indgå i partiets krav til finanslovsforhandlingerne senere på året. Regeringspartierne er dog på forhånd skeptiske: "Man kan da altid ønske sig bedre forhold for pensionisterne, men jeg synes nu ikke lige, det er måden at gøre det på ved at sende en check, lyder det således fra Det Konservative Folkepartis socialordfører 28. I juli er ældrechecken blevet til et direkte krav fra Dansk Folkeparti op til finanslovsforhandlingerne. "Jeg forestiller mig kun, at vi kan lave en finanslov med regeringen, hvis vi får forbedringer igennem for de svageste pensionister. Regeringen har jo spillet ud med at sige, at finansloven skal være ungdommens og forskningens finanslov. Dermed kan de ældre meget let blive glemt. Og vi er meget bevidste om, at hvis de ældre skal have bedre vilkår, så skal det ske ved et pres fra vores side," siger gruppeformand Kristian Thulesen Dahl til Berlingske Tidende 29. På ny er regeringen - denne gang i form af Venstres politiske ordfører - skeptisk august skærper Dansk Folkeparti tonen. Ældrechecken er et ultimativt krav, hvis partiet skal indgå i et bredt parti om finansloven. Og ryger det brede forlig, mister regeringen også Dansk Folkepartis loyalitet i det hele taget. "Hvis vi kun kommer med i en række mindre delforlig, kan jeg sagtens forestille mig, at vi i nogle spørgsmål finder sammen med Socialdemokratiet og SF," truer gruppeformand Thulesen Dahl november indgår regeringen så forlig med Dansk Folkeparti om finansloven. Dansk Folkeparti har fået sin mærkesag trumfet igennem, om end i beskåret form: 420 millioner kroner er afsat som engangsbeløb til landets fattigste pensionister (20/9 2003). 28 Forløbet og citatet stammer fra artiklen "Dansk Folkeparti vil sende check til ældre", Berlingske Tidende 16/ "DF-krav: Kvartals-check til ældre på pension". Artikel i Berlingske Tidende 29/ Ibid. 31 "DF-stemmer koster milliarder". Artikel i Berlingske Tidende 28/ "Forlig: Flere penge til pensionister". Artikel i Berlingske Tidende 4/ /10

11 4. Budgetteori 4.1 Inkrementalismen Den inkrementalistiske budgetteori er en beslutningsteori om budgetlægning som politisk-administrativ proces, udviklet i efterkrigstidens USA af bl.a. Aaron Wildawsky 33. Teoriens hovedpointe er, at budgettet kun ændres marginalt fra år til år. Wildawsky sammenligner budgettet med et isbjerg 34 : Størstedelen er skjult under havoverfladen og ude af kontrol. Kun den lille, synlige top kan forandres. Den inkrementalistiske model bygges op omkring fire antagelser: Budgetlægningen foregår i et afgrænset socialt system. Systemets aktører har klart definerede roller som enten kravstillere eller bevillingsgivere. Budgetter ses som allokering af værdier. Budgetprocessen er ikke rationel men inkremental 35. Inkrementalismen går ud fra, at budgetlægningens aktører har begrænset rationalitet 36. Ingen aktør har det fulde overblik over budgetlægningen - de kender ikke samtlige budgetposter til bunds, så der forhandles reelt kun om løsrevne dele af budgettet. Dette betyder, at budgetforhandlingerne får et strategisk præg med gentagne spil, hvor aktørerne agerer snævert ud fra deres egne interesser som kravstillere eller bevillingsgivere. Budgetprocessen som helhed bliver derfor ikke rationel, men inkremental. Budgettets kompleksitet, aktørernes mangel på fuld information og tidsbegrænsning i budgetforhandlingerne fører til, at budgettet i store træk står uforandret fra år til år 37. Budgettet består ifølge inkrementalisternes model af en base og en forandringstakt i forhold til året før. Basen udgør størstedelen af budgettet og ligger fast. De årlige forandringer ligger, konstaterer inkrementalisterne, stabilt på ca %. Et statsbudget er altså - set i inkrementalistisk optik - en stabil og forudsigelig størrelse. De årlige forandringer kan forudsiges ved hjælp af sidste års budget 38. Inkrementalismen var frem til 1980'erne den dominerende budgetteori. Den er imidlertid blevet kritiseret, bl.a. af Lance LeLoup 39, som angriber inkrementalismen på tre områder: Budgetmæssigt analyseniveau 40, tidsperspektiv og valg af variable 41 : Analyseniveau: Inkrementalisterne ser på de store linjer i statsbudgettet. Men dermed udviskes mange små budgetudsving, så statsbudgettet kommer til at fremstå som en mere stabil størrelse, end det reelt er, anfører LeLoup 42. Analyseniveauet gør altså, sat på spidsen, inkrementalisternes tese om budgetternes store og stabile base til et selvopfyldende profeti. 33 LANE, Jan-Erik og Stefan BACK (1989): Den svenska statsbudgeten. Stockholm: SNS Förlag. Side 175 ff. 34 WILDAWSKY, Aaron og Naomi CAIDEN (2001): The New Politics of the Budgetary Process. New York: Addison Wesley Longman. Side 47: "The budget may be conceived of as an iceberg ". 35 LANE og BACK (1989), side Ibid., side 173: "Budgetens inkrementella inriktning förklaras med en beslutningsteori om begränsad rationalitet". 37 WILDAWSKY og CAIDEN (2001), kapitel 3, sammenfatter inkrementalismens syn på aktører, budget og proces. 38 Ibid., side 47: "The largest determining factor of this year's budget is last year's. Most of each budget is a product of previous decisions". 39 LELOUP, Lance (1978): "The Myth of Incrementalism: Analytical Choices in Budgetary Theory". Artikel i Polity, vol. 10 (summer 1978), side Ibid. bruger udtrykket "level of aggregation". 41 Ibid., afsnit IV, s. 496 ff. 42 Ibid., side 498: "variation is often masked it has a tendency to bias results towards incremental interpretations". /11

12 Tidsperspektiv: Inkrementalismen analyserer finansloven for et givet år og sammenligner med året før eller året efter. Tidsperspektivet er altså etårigt, mens f.eks. det danske finanslovsforløb varer flere år (jævnfør figur 1). Inkrementalismens tidsperspektiv er således forsimplet i forhold til virkeligheden, og inkrementalismen overser bl.a. udgiftstunge beslutninger, som fordeles over flere budgetår. Valg af variable: Som følge af det etårige tidsperspektiv anvender inkrementalismen "bundlinjetallene" fra den foregående finanslov som forklarende variabel. Inkrementalismen overser, at politiske, sociale og økonomiske faktorer også kan forklare udsving i statsbudgettet Demokratisk budgetteori 44 Den demokratiske budgetteori er en efterspørgselsorienteret teori, som tager udgangspunkt i rationalitet og forholdet mellem politikere og vælgere: Partierne er rationelle aktører, der forsøger at sikre sig genvalg, og vælgerne er rationelle aktører, der stemmer på det parti, som giver dem flest fordele. Vælgerne bestemmer dermed reelt, hvordan samfundets goder skal fordeles. Downs' hovedpointe er, at budgetterne i et demokratisk samfund har tendens til at blive for små, fordi politikerne forsøger at imødekomme vælgerne, der tænker på deres egeninteresser i stedet for overordnede helheder. Den demokratiske budgetteori tager udgangspunkt i en idealforestilling om det korrekte budget. I det korrekte budget svarer udgifterne og deres fordeling på budgetposterne til samfundets overordnede behov. Det korrekte budget forudsætter, ifølge Downs, perfekt information hos vælgerne: Hvis vælgerne kender samtlige detaljer i forbindelse med budgettet, bliver de i stand til at tænke i helheder, og de indser, at budgettet bør afspejle overordnede interesser i stedet for snævre egeninteresser. Regeringens budget baseres på borgernes ønsker, idet partierne herved satser på at opnå genvalg. Regeringens rolle indenfor demokratisk budgetteori er altså ikke at skabe det korrekte budget, men derimod at tækkes vælgerne 45. Tilsvarende ønsker vælgerne heller ikke det korrekte budget, men derimod det budget, der gavner dem selv mest. Uvidenhed hos borgerne medfører, at budgettet bliver enten for lille eller for stort i forhold til det korrekte budget. Downs skelner her mellem delvis uvidenhed og udstrakt uvidenhed. Ved delvis uvidenhed overfokuserer vælgerne på udgiftssiden. De har svært ved at se fordelene ved de såkaldt fjerne udgifter (ulandshjælp, fremtidssikrende investeringer i f.eks. miljø etc.) 46 og forventer, at budgettet bruges på mere borgernære områder. Konsekvensen er, at politikerne skærer ned på de "fjerne" udgifter. Dette gør det aktuelle budget for lille i forhold til det korrekte budget. Ved udstrakt uvidenhed overfokuserer vælgerne på indtægtssiden. Vælgeren tænker som lønmodtager, ikke som forbruger, mener Downs 47. Vælgeren stort set ligeglad med, hvordan budgettet er sammensat - blot det ikke fører til skattestigninger. Derfor kan partierne fastholde deres vælgere ved at holde indkomstskatterne i ro, og skaffe nye vælgere ved at tilføje budgetpunkter, som tilgodeser særlige grupper 48. Dermed bliver budgettet skævt sat sammen i forhold til det korrekte budget - posternes indbyrdes størrelsesforhold svarer 43 LELOUP (1978), side 501: " the potential impact of political, social and economic factors " 44 Kapitlet er en sammenfatning af DOWNS (1991), som bygger på Downs' bog An Economic Theory of Democracy fra Ibid., side 219: " the government gives voters what they want, not necessarily what they need". 46 Ibid., side 222, afsnittet "Remoteness". 47 Ibid., side 224: "he is much more aware of government policies that affect him as an income-earner than he is of policies that affect him as a consumer". 48 Ibid., side 224: " in the process of winning votes, the government spent money to benefit minorities ". /12

Politiske forlig i Folketinget Partikonkurrence og samarbejde

Politiske forlig i Folketinget Partikonkurrence og samarbejde Politiske forlig i Folketinget Partikonkurrence og samarbejde Flemming Juul Christiansen Politiske forlig i Folketinget Partikonkurrence og samarbejde Politica Forlaget Politica og forfatteren, 2008 2.

Læs mere

Forskel på udlicitering

Forskel på udlicitering Forskel på udlicitering - en forklaring på variationen i kommunernes brug af udlicitering inden for hårde og bløde serviceområder Af Lars Bech-Jørgensen, 20052426 Vejleder Peter Munk Christiansen Side

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Regeringsgrundlag i Danmark. Hvordan benytter regeringen dem, og hvordan reagerer oppositionen?

Regeringsgrundlag i Danmark. Hvordan benytter regeringen dem, og hvordan reagerer oppositionen? politica, 46. årg. nr. 3 2014, 362-385 Flemming Juul Christiansen og Helene Helboe Pedersen Regeringsgrundlag i Danmark. Hvordan benytter regeringen dem, og hvordan reagerer oppositionen? Regeringsgrundlag

Læs mere

Fortjenstfuldhedsheuristikken: Et led i konsistent holdningsdannelse

Fortjenstfuldhedsheuristikken: Et led i konsistent holdningsdannelse Fortjenstfuldhedsheuristikken: Et led i konsistent holdningsdannelse Bachelorprojekt Forår 2011 Institut for statskundskab Aarhus universitet Indholdsfortegnelse 0. Abstract... 2 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Resultatløn lig kvalitet?

Resultatløn lig kvalitet? - et projekt om resultatløn og sagsbehandling i Vollsmose (71.566 Anslag, svarende til 29,8 normalsider) Udarbejdet af: Rebekka Amos Taaensen Stine Malmskov Ulrik Ullits Krogh Vejleder: Bent Eisenreich

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag 183» september 2011 samfundsfagsnyt Tema: EU foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 184: 15.11.2011 Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen og Janne Bisgaard Wikman

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

En enkel eller mere kompliceret forklaring?

En enkel eller mere kompliceret forklaring? Palle Svensson En enkel eller mere kompliceret forklaring? politica, 45. årg. nr. 1 2013, 28-43 Vi har her at gøre med et meget sobert og solidt arbejde. Det er rigtig flot, at Green-Pedersen på få år

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd?

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Roskilde Universitetscenter Det Samfundsvidenskabelige basisstudium 2. semester 2007 Vejleder: Annette Bilfeldt Forfattere: Jens Klitte Sørensen, Tea Dissing Sørensen,

Læs mere

Mellem individualisme og fællesskab

Mellem individualisme og fællesskab Mellem individualisme og fællesskab Om medieforbrug, politisk interesse og offentlighed Johannes Andersen & Niels Nørgaard Kristensen I disse år sker der drastiske ændringer i medieforbruget i Danmark

Læs mere

uden for [nummer] D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE

uden for [nummer] D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 13 D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 7. ÅRGANG NR. 13. 2006 uden for [nummer] Uden for nummer, nr. 13, 7.

Læs mere

Hvordan forstås fattigdom i VelfærdsDanmark?

Hvordan forstås fattigdom i VelfærdsDanmark? Hvordan forstås fattigdom i VelfærdsDanmark? Heidi Sørensen Juli 2009 Forskningsprojektet: Konsekvenser af at have de laveste sociale ydelser som forsørgelsesgrundlag. Sociologisk Institut, Roskilde Universitet,

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Vi diskuterer jo ikke politik på den måde

Vi diskuterer jo ikke politik på den måde Vibeke Schou Tjalve Anders Henriksen Vi diskuterer jo ikke politik på den måde Regeringen, Folketinget og sikkerhedspolitikken Februar 2008 Dansk Institut for Militære Studier Februar 2008 Abstract Danish

Læs mere

Tid nok til varige forandringer?

Tid nok til varige forandringer? Tid nok til varige forandringer? Udfordringer ved tidsafgrænsningen af boligsociale indsatser Tid nok til varige forandringer? Udfordringer ved tidsafgrænsningen af boligsociale indsatser Anne Stampe,

Læs mere

PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE?

PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE? 1 PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE?!" #$% & ' 1. Indledning 3 1.1 Problemfelt 5 1.2 Problemformulering 6 2. Metode 8 2.1 Projektdesign 8 2.2 Valg af teori 10 2.3 Valg af empiri 14 2.4

Læs mere

man har e t s t andp u nkt o m s t abili t e t o g f o randring i bef o l k n i n g e n s ho l d n i n g e r

man har e t s t andp u nkt o m s t abili t e t o g f o randring i bef o l k n i n g e n s ho l d n i n g e r man har e t s t andp u nkt o m s t abili t e t o g f o randring i bef o l k n i n g e n s ho l d n i n g e r MAG T UDR E D N I N G E N Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 6 / 2011

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 6 / 2011 SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 6 / 2011 Tema: Socialt arbejde under nye vilkår Indholdsfortegnelse Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand: Knud Vilby Landssekretær: Dorte

Læs mere

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer Rapport udarbejdet af Forældrevejledning til Døve Indhold Resume... 3 Afsnit 1. Indledning... 4 Baggrund for projektet...

Læs mere

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danske interesseorganisationer Anne Binderkrantz Ph.d.-stipendiat asb@ps.au.dk Juni 2004 DEPARTMENT

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere