Mediationsinstituttet. Analyse af besparelsespotentialet ved brug af mediation i Danmark som kon- fliktløsning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mediationsinstituttet. Analyse af besparelsespotentialet ved brug af mediation i Danmark som kon- fliktløsning"

Transkript

1 Mediationsinstituttet Analyse af besparelsespotentialet ved brug af mediation i Danmark som kon- fliktløsning i erhvervsretlige tvister. 1

2 Indhold 1. Executive Summary 3 2. Hvad er mediation? 7 3. Analyse 8 Den analytiske ramme 8 Det datamæssige grundlag for analysen Beregning af break-even succesraten Erfaringer fra udlandet 20 Samfundsøkonomiske konsekvenser Perspektivering og afsluttende betragtninger 26 Indirekte gevinster Et aktuelt perspektiv

3 1. Executive Summary Mediation er en frivillig ikke- juridisk konfliktløsningsmetode, hvor parterne i fællesskab når frem til en tilfredsstillende løsning. Media- tion adskiller sig grundlæggende fra traditionelle juridiske konflikt- løsningsformer fordi det er parterne (og ikke en juridisk tredjepart), der i sidste ende skal løse konflikten. Derfor udgør mediation et alternativ til almindelig retssagsbehandling eller voldgift. Ved brug af en mediator kan to (eller flere) virksomheder forsøge at løse en tvist og undgå en retsafgørelse ved eksempelvis de offentlige domstole eller gennem en voldgiftssag. I lande som USA og Storbritannien har mediation længe været anvendt som et alternativ til mere traditionelle former for konfliktløsning. En un- dersøgelse fra viser, at de irske entreprenørvirksomheder årligt bru- ger 2 pct. af deres samlede omsætning på at håndtere tvister. De adspurg- te virksomheder havde i samme periode et gennemsnitligt nettoresultat på 3 pct. af deres samlede omsætning. Undersøgelsen illustrerer det betyde- lige gevinstpotentiale der foreligger, hvis omkostninger forbundet med tvistløsning kan reduceres. Alt andet lige vil de irske entreprenørvirksom- heder kunne øge deres nettoresultat med 33 pct., hvis disse omkostninger halveres. Anerkendes mediation som et attraktivt alternativ til juridisk kon- fliktløsning synes der altså at være et betydeligt potentiale for omkost- ningsreduktioner, der vil have en direkte effekt på overskudsgraden i den enkelte virksomhed. Capacent Epinion har gennemført en analyse af hvad øget brug af mediati- on som det er tilfældet i USA og Storbritannien - betyder af økonomiske besparelser på såvel virksomhedsniveau som samfundsniveau. 1 Udført for CIF (Construction Industry Federation, Dublin) 3

4 I Danmark løses der hvert år flere end civile retssager i byretten, og advokatfirmaernes indtægter til voldgiftsager er ligeledes offentlig tilgæn- gelige, hvorfor besparelsespotentialet ved øget brug af mediation kan an- slås 2. På den baggrund anslås det i den nedenstående analyse, at den po- tentielle økonomiske gevinst ved en beskeden forøgelse af udbredel- sen af mediation på ca. 10 pct. af civile byretssager og voldgiftssager udgør: mio. kr. i nettogevinst for samfundet og mio. kr. i nettogevinst for virksomheder Besparelserne på øget brug af mediation skyldes, at det er en markant bil- ligere form for konfliktløsning end andre gængse erhvervsretlige konflikt- løsningsmekanismer. Nedenfor nævnes nogle af de centrale resultater fra analysen: Gennemsnitsvirksomheden kan ved en sagsværdi på godt 5 mio. kr. spare kr. per sag ved brug af mediation som konflikt- løsning i stedet for en byretssag. Tilsvarende kan gennemsnitsvirksomheden ved en sagsværdi på godt 5 mio. kr. spare omkring kr. per sag ved brug af me- diation sammenlignet med udgiften forbundet med en voldgifts- sag. Udover besparelser for den enkelte virksomhed vil øget brug af mediation betyde besparelser på samfundsniveau. Ved en sags- værdi på godt 5 mio. kr. vil de samfundsøkonomiske gevinster ved mediation være på op til kr. per sag sammenlignet med en retsafgørelse i byretten og kr. sammenlignet med en afgørelse ved voldgift. Nedenstående tabeller viser estimerede besparelser ved mediation for gennemsnitvirksomheden og for samfundet ved forskellige sagsværdier. Tabellerne tager udgangspunkt i plausible succesrater for gennemført me- diation baseret på undersøgelser i USA og Storbritannien: 2 Posten (www.statistikbanken.dk, PRDST608) indeholder også mægling. Da indtægten fra voldgiftssager antages at dominere, udgør posten et udmærket estimat for advokatfirmaers indtægter i forbindelse med voldgiftssager. 4

5 Tabel 1: Forventet økonomisk gevinst ved mediation på virksomheds- og sam- fundsniveau fordelt på sagsstørrelse Økonomisk gevinst ved mediation ift. en byretssag Sagsværdi, kr ,55 mio. 25,9 mio. Forventet samfundsøkonomisk gevinst ved succesrate på 80 pct. Forventet gevinst pr. part ved succesrate på 80 pct. Forventet samfundsøkonomisk gevinst ved succesrate på 55 pct. Forventet gevinst pr. part ved succesrate på 55 pct Tabel 2: Forventet økonomisk gevinst ved mediation på virksomheds- og sam- fundsniveau fordelt på sagsstørrelse Økonomisk gevinst ved mediation ift. Voldgift Sagsværdi, kr ,55 mio. 25,9 mio. Forventet samfundsøkonomisk gevinst ved succesrate på 80 pct. Forventet gevinst pr. part ved succesrate på 80 pct. Forventet samfundsøkonomisk gevinst ved succesrate på 55 pct. Forventet gevinst pr. part ved succesrate på 55 pct Udover de direkte økonomiske gevinster beregnet i analysen er der en række andre for virksomhederne gavnlige effekter ved brug af mediation som er mere indirekte, i.e. ikke direkte kvantificerbare. 5

6 En, for parterne, tilfredsstillende proces som mediation indeholder flere fordele, som det juridiske system ikke tilbyder og som må formodes at styrke de ovenfor nævnte økonomiske besparelser for virksomheder og samfund: Interne omkostninger reduceres, da den juridiske afdeling typisk belastes mindre ved konfliktløsning gennem mediation. Produktivitetsgevinst opnås når virksomhedsledelsen ikke bruger tid og kræfter på en given tvist og i stedet udnytter og opsøger pro- fitable forretningsmæssige projekter Konfliktløsningen tager udgangspunkt i parternes interesser og ikke i juridiske normer, hvorved opnås løsninger der er funktionelle for parterne. Konfliktløsningen opnås typisk hurtigere Indirekte omkostninger for virksomheden i form af fx stress undgås Eventuelt tab af goodwill på branche- såvel som samfundsniveau undgås Forretningsmæssige partnerskaber bibeholdes, ligesom nye mulig- heder for synergier eventuelt kan opstå 6

7 2. Hvad er mediation? Mediation er en frivillig ikke- juridisk konfliktløsningsmetode, hvor parterne i fællesskab når frem til en tilfredsstillende løsning. Mediation adskiller sig grundlæggende fra traditionelle juridiske konfliktløsningsformer, idet me- diationsmetoden anerkender, at konflikten tilhører parterne, og at det der- for er parterne der i sidste ende skal løse konflikten baseret på deres inte- resser. Processen styres af en mediator, der fungerer som katalysator for dialogen. Det er ikke mediatorens opgave at foreslå løsninger eller på anden vis søge at underlægge processen visse juridiske rammer. Parternes forslag til løsning har derfor ikke nogen nødvendig sammenhæng med deres rettigheder og forpligtelser i den konkrete tvist, hvorfor løsnin- gerne ikke, som det er tilfældet i en retssag eller voldgiftssag, begrænses af juridiske normer. Mediation kan i princippet anvendes i alle former for civilretlige tvister. Nedenstående analyse vil tage udgangspunkt i pengesager på virksom- hedsniveau. I analysen er ikke taget hensyn til muligheden for offentlig retsmægling ved domstolene, da virkningen i erhvervsretlige tvister, som denne analyse omhandler, vurderes at være beskeden. 7

8 3. Analyse Den analytiske ramme Mediation udgør et alternativ til almindelig retssagsbehandling og voldgift. Ved brug af en mediator kan to (eller flere) parter (i denne analyse virk- somheder) forsøge at løse en tvist og undgå en sagsbehandling ved eksem- pelvis de offentlige domstole eller gennem en voldgiftssag. De involverede parter kan imidlertid ikke på forhånd vide, om mediationen bliver succes- fuld. Såfremt forsøget på tvistløsning mislykkes, vil omkostningen forbun- det med mediationen gå tabt, og tvisten vil skulle løses i det almindelige offentlige retssystem eller i en voldgift. For en virksomhed involveret i en tvist kan mediation på den baggrund ses som en investering i økonomisk forstand. Ved at afholde omkostningen til mediation opnår virksomheden mulighed for en økonomisk gevinst. Hvis mediationen ender med en løsning af tvisten, vil virksomheden opnå en omkostningsbesparelse i forhold til afgørelse ved domstolene eller gennem en voldgift og dermed styrke virksomhedens overskud efter skat, jf. tabel 1. Fejlslagen mediation indebærer omvendt et økonomisk tab for virksomhe- den, idet omkostningen ved mediationen svækker virksomhedens over- skud efter skat sammenlignet med en retlig afgørelse. 8

9 Tabel 3: Mulige udfald og økonomiske konsekvenser af mediation* Mulige udfald Succesfuld mediation Økonomiske konsekvenser for virksomheden Omkostningsbesparelse ift. retssag eller voldgift** styrkelse af virksomhedens overskud efter skat Fejlslagen mediation Øgede omkostninger ift. retssag eller voldgift Svækkelse af virksomhedens overskud efter skat * Det forudsættes, at resultatet af en afgørelse ved domstolene eller gennem en voldgiftssag er det samme som ved succesfuld mediation, og at den eneste forskel på de økonomiske konsekvenser under de to grundlæggende udfald dermed er de omkostninger, der umiddelbart knytter sig til henholdsvis retssag/voldgift og mediation. **Både direkte omkostningsbesparelser i form af sparede honorarer, retsafgifter mv. og indirekte om- kostningsbesparelser i form af fx frigjorte arbejdskraftressourcer internt i virksomheden, som ville have været involveret i en retssag, skal principielt inddrages. I analysen nedenfor estimeres nettogevinsten for en part i en erhvervsret- lig tvist ved henholdsvis succesfuld og fejlslagen mediation. Estimaterne konstrueres med udgangspunkt i erhvervsretlige tvister om pengekrav og for 4 scenarier med sagsværdier af varierende størrelse. Scenarierne opstil- les for mediation som alternativ til henholdsvis en byretssag og en vold- giftssag. Derpå beregnes den succesrate, dvs. sandsynligheden for succesfuld medi- ation, der sikrer, at den forventede nettogevinst ved mediation netop er nul. Denne succesrate kaldes break- even succesraten. Hvis det med rimelighed kan forventes, at sandsynligheden for en succes- fuld tvistløsning gennem mediation overstiger denne beregnede break- even succesrate, vil en risiko- neutral part i tvisten have et økonomisk inci- tament til at gøre brug af mediation som tvistløsningsinstrument. Endvidere beregnes den potentielle samfundsøkonomiske gevinst ved me- diation. 9

10 Det datamæssige grundlag for analysen Nedenfor er angivet de estimerede omkostninger forbundet med løsningen af en erhvervsretlig tvist om pengekrav gennem henholdsvis mediation, en byretssag og en voldgiftssag. Estimaterne er konstrueret for 4 forskellige scenarier med sagsværdier af varierende størrelse, henholdsvis kr., kr., kr. og kr. 3 Disse sagstørrelser svarer til beløb, der typisk vil forekomme i mindre byggesager og tvister mellem leverandører og virksomhed til større sager såsom køb af nye IT- systemer og anlægsarbejder. Det giver derfor et godt grundlag for at vurdere de po- tentielle gevinster ved mediation. Omkostningerne for parterne ved brug af mediation som løsningsinstru- ment består af dels en grundtakst og dels tillæg for fx et eventuelt merfor- brug af timer i forbindelse med mediationen, forberedelsestid ud over det sædvanlige, ekstra mediatorer og udlæg til fx lokaleleje, fortæring o. lign. Grundtaksten for mediation af en varighed på mindre end 4 timer og med sagsbeløb på mindre end kr. udgør kr. I fravær af eventuelle tillægsbetalinger er de samlede omkostninger for parterne i tvisten altså kr. i scenariet med en sagsværdi på kr., jf. tabel 4A. I de re- sterende 3 scenarier med sagsværdier ud over kr. er grundtaksten kr. for mediation af 8 timers varighed. I de scenarier med sagsværdier over 1 mio. kr. betales et tillæg på 1 promil- le af værdien ud over 1 mio. kr. Det indebærer en meromkostning på hen- holdsvis kr. og kr. i scenarierne med sagsbeløb på 5,55 mio. kr. og 25,9 mio. kr. 3 Sagsværdierne i de 4 scenarier er identiske med dem, der indgår i regneeksemplerne på Voldgiftsforeningens hjemmeside. 10

11 Tabel 4A: Skøn for omkostninger ved mediation Sagsværdi Omkostninger Merforbrug af timer Ingen 50 pct. 1) kr. Grundtakst ved timeforbrug inden for 4 timer kr kr. Tillæg på kr. pr time ud over grundforbru- get kr. I alt kr kr. I alt, inkl. omkostninger for en ekstra mediator 2) kr kr kr. Grundtakst ved timeforbrug inden for 8 timer kr kr. Tillæg på kr. pr time ud over grundforbru- get kr. I alt kr kr. I alt, inkl. omkostninger for en ekstra mediator 2) kr kr. 5,55 mio. kr. Grundtakst ved timeforbrug inden for 8 timer kr kr. Tillæg på kr. pr time ud over grundforbru- get kr. Tillæg på 0,1 pct. af sagsværdien ud over 1 mio. kr kr kr. I alt kr kr. I alt, inkl. omkostninger for en ekstra mediator 2) kr kr. 25,9 mio. kr. Grundtakst ved timeforbrug inden for 8 timer kr kr. Tillæg på kr. pr time ud over grundforbru- get kr. Tillæg på 0,1 pct. af sagsværdien ud over 1 mio. kr kr kr. I alt kr kr. I alt, inkl. omkostninger for en ekstra mediator 2) kr kr. Kilde: Anm.: Mediationsinstituttet. De angivne omkostninger er opgjort ekskl. moms og for parterne i tvisten under ét. Der er set bort fra eventuelle tillæg ved forberedelsestid ud over det sædvanlige og udlæg til fx lo- kaleleje, fortæring o. lign. 11

12 1) Ved et merforbrug af timer for gennemførelsen af mediationen svarende til 50 pct. af grund- forbruget. 2) Udpeges mere end en mediator, forhøjes det samlede honorar med 50 pct. for hver yderli- gere mediator. Indregnes et merforbrug af timer på 50 pct. i forbindelse med mediatio- nens gennemførelse, øges de samlede omkostninger med kr. (pris pr. ekstra time er kr.) i scenariet med et omtvistet beløb på kr. I de resterende 3 scenarier med sagsværdier ud over kr. udgør til- lægget kr. for 50 pct. yderligere timer. Udpeges desuden mere end en mediator, forhøjes den samlede omkost- ning med 50 pct. for hver yderligere mediator. Den nedre grænse for de samlede omkostninger ved mediation udgøres af grundtaksterne (inkl. tillæg for sagsværdier ud over 1 mio. kr.). Den øvre grænse for de samlede omkostninger fastsættes i det følgende til grund- taksterne (inkl. tillæg for sagsværdier ud over 1 mio. kr.) plus omkostnin- gerne ved et merforbrug af timer på 50 pct. og tilknytning af en ekstra me- diator. Den øvre grænse for omkostningerne ved mediation fastsættes dermed mere end dobbelt så højt som den nedre grænse. Den nedre og øvre græn- se vurderes at udspænde et plausibelt interval for de samlede omkostnin- ger ved mediation. Sagsomkostningerne for parterne i en erhvervsretlig tvist, der føres for by- retten, består hovedsagelig af en retsafgift til staten og udgifter til advo- katbistand. For sagsværdier på mellem kr. og kr. betales ved anlæggelse af sag for byretten en afgift på 1,2 pct. af sagsværdien plus 750 kr. Udgør sagsværdien mere end kr., betales en fast takst på kr. Samme beløbsstørrelse betales i berammelsesafgift, såfremt en hovedforhandling bliver nødvendig. Den samlede retsafgift fastsættes dermed til henholdsvis kr., kr. og kr. i de tre scenarier med laveste sagsværdier, idet beram- melsesafgiften også forudsættes betalt, jf. tabel 4B. I scenariet med den højeste sagsværdi udgør de samlede betalte afgifter kr. 12

13 Tabel 4B: Skøn for omkostninger ved byretssag Omkostninger Sagsværdi, kr ,55 mio. 25,9 mio. Retsafgift ved sagens anlæg plus berammelsesafgift kr kr kr kr. Proceduresalær 1) kr kr kr kr. I alt kr kr kr kr. Kilde: Anm.: og De angivne omkostninger er opgjort ekskl. moms og for parterne i tvisten under ét. Omkost- ningerne ved at fremføre en sag ved de offentlige domstole kan øges betydeligt, såfremt domsafsigelsen i byretten ankes til højere retsindstanser. 1) Proceduresalæret er summen af begge parters udgifter til advokatbistand. Proceduresalæret afhænger af den enkelte sags karakter. Har der fx været tale om syn og skøn, kan beløbet øges. Eller hvis sagen har været usædvanlig vanskelig eller usædvanlig nem, kan beløbet fastsættes henholdsvis højere eller lavere. Her er anvendt medianen for proceduresalær som angivet på Skøn for proceduresalærer til advokatbistand er foretaget under antagelse af, at sagen føres for byretten og at domsforhandlingen er mundtlig. For sagsværdier på kr. og kr. fastsættes proceduresalæret til henholdsvis kr. og kr. pr. part, I de to scenarier med højere sagsværdier fastsættes proceduresalæret til henholdsvis kr. og kr. pr. part. Løses den erhvervsretlige tvist gennem en institutionel voldgiftssag, består omkostningen for parterne af honorarer til voldgiftsdommerne, en admini- strativ afgift til voldgiftsinstitutionen samt voldgiftsdommernes udgifter til rejse og ophold mv. under sagen, jf. tabel 4C. Dertil kommer udgifter til advokatbistand. Betalingen til Det Danske Voldgiftsinstitut udgør gennemsnitligt kr. ved et omtvistet beløb på kr. Hertil tillægges det ovennævnte pro- ceduresalær til advokat på yderligere kr. pr. part, således at den samlede omkostning for parterne udgør kr. I de tre scenarier med højere sagsværdier udgør de samlede omkostninger henholdsvis kr., kr. og kr. 13

14 Tabel 4C: Skøn for omkostninger ved voldgiftssag Omkostninger Sagsværdi, kr ,55 mio. 25,9 mio. Registreringsgebyr kr kr kr kr. Honorar til voldgiftsdommeren kr kr kr kr. Honorar til meddommer kr kr kr. Honorar til meddommer kr kr kr. Administrationsafgift kr kr kr kr. Proceduresalær kr kr kr kr. I alt kr kr kr kr. Kilde: Anm.: De angivne omkostninger er opgjort ekskl. moms og for parterne i tvisten under ét. Her er anvendt medianen for sagsomkostningerne som vist i regneeksemplerne på Voldgiftforenin- gens hjemmeside og som angivet på 1) Proceduresalæret er summen af begge parters udgifter til advokatbistand. Proceduresalæret afhænger af den enkelte sags karakter. Har der fx været tale om syn og skøn, kan beløbet øges. Eller hvis sagen har været usædvanlig vanskelig eller usædvanlig nem, kan beløbet fastsættes henholdsvis højere eller lavere. Her er anvendt medianen for proceduresalær som angivet på 2) I modsætning til en offentlig retssag foregår en voldgiftssag bag lukkede døre, ligesom der ikke er mulighed for anke. På trods af de højere omkostninger kan der således være incita- ment til at foretrække en voldgiftssag frem for en byretssag. Det er væsentligt at bemærke, at de samlede omkostninger i pct. af sags- værdien aftager, når sagsværdien øges, uanset om tvisten løses ved media- tion eller ved afgørelse i hhv. byretten eller voldgiften, jf. figur 1a. Desuden bemærkes, at den procentvise reduktion af omkostningerne pr. krone af sagsværdien, som fremkommer i takt med stigninger i sagsværdi- en, er større ved tvistløsning gennem mediation end ved en retssag eller gennem en voldgift, jf. figur 1b. Dermed er den potentielle besparelse pr. kr. af sagsværdien ved mediation frem for en byretssag eller en voldgifts- sag relativt større, jo større den omtvistede sagsværdi er. Det peger i ret- ning af, at det økonomiske incitament til at påbegynde mediation alt andet lige øges i takt med sagsværdiens størrelse. 14

15 Figur 1a: Samlede omkostninger pr. sag i pct. af sagsværdien i rd æ v 40 s g a s f a 30 ṫ c P Sagsværdier i kr. Laveste mediationsomk. Højeste mediationsomk. Byretten Voldgift Kilde: Egne beregninger. Figur 1b: Procentvis reduktion af samlede omkostninger pr. sag g60 rin d n50 æ is 40 -v ṫ c P Sagsværdier i kr. Laveste mediationsomk. Højeste mediationsomk. Byretten Voldgift Kilde: Egne beregninger. 15

16 Beregning af break-even succesraten Med udgangspunkt i de ovenfor estimerede omkostninger sammenfattes i tabel 5 de økonomiske nettogevinster pr. part ved henholdsvis succesfuld og fejlslagen mediation, når alternativet til mediation er en retssag i byret- ten. Nettogevinsten ved en succesfuld tvistløsning gennem mediation er en styrkelse af de involverede virksomheders overskud efter skat, som er givet ved omkostningsbesparelsen i forhold til retssagsbehandling fratrukket beskatningen af det deraf følgende større overskud i virksomheden. Men et succesfuldt udfald af mediationen er ikke givet på forhånd. Mislyk- kes forsøget på tvistløsning gennem mediationen, opstår således et tab for virksomhederne i forhold til retssagsbehandling. Denne negative nettoge- vinst svarer til svækkelsen af overskuddet efter skat, der er bestemt som omkostningen ved mediationens gennemførelse korrigeret for overskuds- beskatning. Tabel 5: Nettogevinster og break- even succesrater ved mediation ift. byretssag Sagsværdi, kr Nedre grænse for mediationsom- kostning: Nettogevinst ved succesfuld mediation, kr. Nettogevinst ved fejlslagen me- diation, kr Break- even succesrate, pct Øvre grænse for mediationsom- kostning: Nettogevinst ved succesfuld mediation, kr. Nettogevinst ved fejlslagen me- diation, kr Break- even succesrate, pct Kilde: Egne beregninger. 16

17 Anm.: Nettogevinsterne er beregnet med udgangspunkt i de samlede omkost- ninger pr. sag. Det er forudsat, at der er to parter i tvisten, og at de sam- lede sagsomkostninger fordeles ligeligt på de to parter. Der tages således ikke højde for, at fordelingen af omkostningerne på parterne i tvisten ty- pisk afhænger af sagens udfald. Ved at sammenveje nettogevinsten ved henholdsvis succesfuld og fejlsla- gen mediation med de respektive sandsynligheder for de to udfald kan den forventede økonomiske nettogevinst ved mediation frem for øjeblikkelig retssag i byretten beregnes. Den forventede nettogevinst ved mediation angiver det økonomiske afkast, som virksomheder gennemsnitligt opnår ved tvistløsning gennem mediation frem for øjeblikkelig retssag. Den forventede nettogevinst af mediationen er for den enkelte virksomhed i tvisten proportional med sandsynligheden for et succesfuldt udfald af mediationen. Dermed eksisterer en sandsynlighed for succesfuld mediati- on, som netop indebærer, at den forventede nettogevinst er nul. Denne sandsynlighed kaldes break- even succesraten. Hvis den faktiske succesrate er højere end denne break- even succesrate, vil den forventede nettoge- vinst ved mediationen være positiv og omvendt. Break- even succesraten kan beregnes som forholdet mellem omkostningerne ved mediation og omkostningerne ved en byretssag. Den beregnede break- even succesrate er generelt aftagende i sagsværdi- ens størrelse, jf. tabel 5 og figur 2a. Det skyldes, at omkostningerne ved mediation falder relativt i forhold til omkostningerne ved en byretssag i takt med, at sagsværdien øges. Figur 2a: Break- even succesrater for mediation ift. byretssag i rd 40 æ v s g a s30 f a ṫ c P20 Break-even succesrate (lav) Break-even succesrate (høj) Sagsværdier i kr. Kilde: Egne beregninger. 17

18 For de to laveste sagsværdier er break- even succesraten omtrent 17 pct., såfremt den nedre grænse for mediationsomkostningen danner grundlag for beregningen. Break- even succesraten er betydelig højere ved den øvre grænse for mediationsomkostningen henholdsvis 50 pct. ved en sags- værdi på kr. og 37 pct. ved en sagsværdi på kr. Det kan rimeligvis forventes, at den faktiske break- even succesrate ligger forholdsvis tæt på de beregnede nedre værdier, idet kompleksiteten i sa- ger af mindre beløb typisk ikke kræver ekstra timeforbrug eller mediator. I sager med et omtvistet beløb på 5,55 mio. kr. er break- even succesraten omkring 10 pct. eller derunder (uanset om den øvre eller nedre værdi for mediationsomkostningen lægges til grund for beregningen), mens den ved en sagsværdi på 25,9 mio. kr. aldrig vurderes at overstige 5 pct. De beregnede break- even succesrater ved mediation som alternativ til en voldgiftssag frem for en byretssag er generelt mindre for de enkelte sags- værdier, idet de estimerede omkostninger ved en voldgiftssag generelt er større end ved en byretssag, jf. figur 2b. Figur 2b: Break- even succesrater for mediation ift. voldgift i 25 rd æ v s20 g a s f a15 ṫ c P 10 Break-even succesrate (lav) Break-even succesrate (høj) Sagsværdier i kr. Kilde: Egne beregninger. Det er ikke umiddelbart muligt at vurdere, hvorvidt de faktiske succesrater overstiger de estimerede break- even succesrater, idet der ikke er foretaget undersøgelser af de faktiske succesrater ved mediation som alternativ til en byretssag eller voldgiftssag i Danmark. Det skal dog nævnes, at der i den ved fem udvalgte domstole gennemførte forsøgsordning med retsmægling blev beregnet en gennemsnitlig succesra- 18

19 te på 64 pct. i 351 sager 4. Da den overvejende del af sagerne ikke var er- hvervsretlige tvister, og da der var tale om indenretlig retsmægling i anlag- te retssager, kan undersøgelsens resultater kun anvendes som en grov in- dikator for den faktiske succesrate i erhvervsretlige tvister. Med udgangspunkt i erfaringer med mediation i andre lande er det muligt at komme med kvalificerede bud på de faktiske succesrater i erhvervsretli- ge tvister. 4 Justitsministeriets Forskningsenhed, Forsøg med retsmægling en evalueringsrapport, marts

20 Erfaringer fra udlandet I Storbritannien og USA har mediation længe været anvendt som et alter- nativ til mere traditionelle former for konfliktløsning. Da mediation i sin natur foregår fortroligt mellem to eller flere parter, skal omfanget og effek- ten heraf afdækkes enten ved en survey eller et decideret socialt eksperi- ment. Dispute- wise Business Management er en yderst omfattende rapport fra 2003, der belyser omfanget og effekten af bl.a. mediation i USA. Rapporten blev udgivet af American Arbitration Association og bygger på en rund- spørge blandt 254 større amerikanske virksomheder. Rapporten konklude- rede for det første, at 85 pct. af de adspurgte virksomheder havde anvendt mediation en eller flere gange de foregående tre år. Det vidner om, at me- diation i høj grad er integreret blandt amerikanske virksomheder. For det andet svarede 87 pct., at de var tilfredse, meget tilfredse eller ekstremt tilfredse, når de skulle vurdere deres sidste oplevelse med mediation. Den- ne vurdering fungerer som et udmærket estimat for en faktisk succesrate og overstiger klart selv de mest forsigtige break- even estimater i ovenstå- ende analyse. Da det forventes, at enkelte virksomheder var tilfredse med processen på trods af en fejlslagen mediation, skønnes den reelle succesra- te at være omkring 80 pct. Twisting arms fra 2007 er udarbejdet på vegne af det britiske justitsmini- sterium og sigter på at evaluere effekterne af mediation. Rapporten bygger på et socialt eksperiment, hvor 100 tilfældigt udvalgte, primært privatper- soner og mindre virksomheder, månedligt blev påbudt at løse deres uover- ensstemmelser gennem mediation. Eksperimentet viste at 55 pct. af sager- ne endte succesfuldt. 5 De udenlandske erfaringer viser generelt, at mediation er yderst udbredt i netop USA og Storbritannien. En succesrate på 87 pct. må antages at ligge i den høje ende, mens en succesrate på 55 pct. (og 64 pct. som i den danske undersøgelse) må antages at ligge i den lave ende. Erfaringerne viser ydermere, at der ikke synes at være nogen umiddelbar sammenhæng mel- lem sagens værdi og sandsynligheden for succesfuld mediation. Derimod indikerer undersøgelserne, at den faktiske succesrate er højere i erhvervs- retlige tvister end i sager med privatpersoner. 5 Da de implicerede parter blev påbudt mediation, må en vis modvilje og dermed lavere sandsynlighed for succes alt andet lige forventes. 20

21 Samfundsøkonomiske konsekvenser Ovenfor er fokus rettet mod beregningen af den forventede økonomiske gevinst ved mediation for den enkelte part i en tvist. Denne gevinst afviger imidlertid fra den forventede samfundsøkonomiske gevinst ved mediatio- nen. Den samfundsmæssige gevinst ved succesfuld mediation består i, at de in- volverede virksomheder opnår en produktivitetsstigning, som afspejles i et højere overskud før skat. Provenuet fra beskatningen af det øgede over- skud tilfalder ikke parterne i tvisten, men vil komme samfundet som hel- hed til gode, idet provenuet kan finansiere fx en forøgelse af borgernære serviceydelser, øgede offentlige anlægsinvesteringer, lavere skat mv. Dertil kommer, at en mere udbredt brug af mediation som konfliktløsnings- instrument potentielt kan medføre en offentlig besparelse i form af lavere udgifter til de offentlige domstole. Det skyldes, at sager ved de offentlige domstole ikke er fuldt ud brugerfinansierede. De retsafgifter, der betales ved en offentlig retssag, er således ikke tilstrækkelig store til at dække de samlede offentlige udgifter til gennemførelsen af retssagen. En mere ud- bredt brug af mediation vil dermed for tilpas høje succesrater kunne reducere behovet for sagsbehandling ved de offentlige domstole. Den samfundsøkonomiske omkostning ved fejlslagen mediation består omvendt i et mindre overskud før skat for parterne i tvisten. Nedenfor er den forventede samfundsøkonomiske gevinst af mediation i forhold til en retssag i byretten beregnet med udgangspunkt i en forudsat sandsynlighed for succesfuld mediation på henholdsvis 55 pct. og 80 pct. i de 4 scenarier med forskellige sagsværdier, jf. tabel 6. 21

22 Tabel 6 Samfundsøkonomisk gevinst ved mediation ift. byretssag Sagsværdi, kr Nettogevinst ved succesfuld mediation Heraf som følge af: - overskud efter skat 1) provenu fra overskudsbeskatning 1) offentlig udgiftsbesparelse (netto) 2) Nettogevinst ved fejlslagen mediation Heraf som følge af: - overskud efter skat 1) provenu fra overskudsbeskatning 1) Forventet samfundsøkonomisk gevinst ved succesrate på 80 pct. Forventet gevinst pr. part ved succes- rate på 80 pct. Forventet samfundsøkonomisk gevinst ved succesrate på 55 pct. Forventet gevinst pr. part ved succes- rate på 55 pct Kilde: Anm.: Egne beregninger. I de to scenarier med de laveste sagsværdier tages udgangspunkt i de lavest fastsatte media- tionsomkostninger, mens der i de to scenarier med de højeste sagsværdier anvendes højest fastsatte mediationsomkostninger. 1) Der er forudsat en overskudsbeskatning på 25 pct. svarende til den formelle selskabsskatte- sats. 2) Det er lagt til grund, at retsafgiften udgør ca. 33 pct. af de samlede udgifter til de offentlige domstole. Skønnet er baseret på Danmarks Domstoles Årsrapport 2007, jf. 22

23 De forventede samfundsøkonomiske gevinster er generelt større end den samlede forventede gevinst for parterne i en tvist 6. Det skyldes dels over- skudsbeskatningen, som fratrækkes den enkelte virksomheds omkost- ningsbesparelse, men som kommer samfundet som helhed til gode. Dertil kommer den offentlige besparelse i form af lavere driftsomkostninger til de offentlige domstole. De forventede samfundsøkonomiske gevinster af mediation i forhold til en voldgiftssag er generelt også større end den samlede forventede gevinst for parterne i en tvist, jf. tabel 7. Der er dog i dette tilfælde ikke en poten- tiel offentlig udgiftsbesparelse ved mediation frem for voldgift, idet vold- giftssager er et privat anliggende. Det indebærer, at forholdet mellem den forventede samfundsøkonomiske gevinst og den forventede gevinst pr. part i konflikten er mindre end i tilfældet, hvor en byretssag udgør alterna- tivet til mediationen.il med 6 Den samlede forventede gevinst for parterne i en tvist er givet ved summen af de forven- tede gevinster pr. part. 23

24 Tabel 7 Samfundsøkonomisk gevinst ved mediation ift. voldgift Sagsværdi, kr Nettogevinst ved succesfuld mediation Heraf som følge af: - overskud efter skat 1) provenu fra overskudsbeskatning 1) Nettogevinst ved fejlslagen mediation Heraf som følge af: - overskud efter skat 1) provenu fra overskudsbeskatning 1) Forventet samfundsøkonomisk gevinst ved succesrate på 80 pct. Forventet gevinst pr. part ved succes- rate på 80 pct. Forventet samfundsøkonomisk gevinst ved succesrate på 55 pct. Forventet gevinst pr. part ved succes- rate på 55 pct Kilde: Anm.: Egne beregninger. I de to scenarier med de laveste sagsværdier tages udgangspunkt i de lavest fastsatte media- tionsomkostninger, mens der i de to scenarier med de højeste sagsværdier anvendes højest fastsatte mediationsomkostninger. 1) Der er forudsat en overskudsbeskatning på 25 pct. svarende til den formelle selskabsskatte- sats. 2) Det er lagt til grund, at retsafgiften udgør ca. 1/3 af de samlede udgifter til de offentlige domstole. Skønnet er baseret på Danmarks Domstoles Årsrapport 2007, jf. Ifølge Domstolsstyrelsen var der i 2007 i alt civile sager i byretten, jf. tabel 8. Der findes ikke umiddelbart tilgængelige statistikker for, hvor mange af disse civile retssager der var af erhvervsretlig karakter. Hvis det antages, at 10 pct. af de civile sager i byretten i stedet søges løst gennem mediation, vil et groft skøn for den potentielle samfundsøkonomiske ge- 24

25 vinst være i størrelsesordenen mio. kr. I det tilfælde vil besparel- sen efter skat for virksomhederne, som er part i tvisterne, udgøre i størrel- sesordenen mio. kr. For mediation som alternativ til voldgiftssager vil den potentielle sam- fundsøkonomiske gevinst være i størrelsesordenen mio. kr., mens nettogevinsten for de involverede virksomheder vil være i størrelsesorde- nen mio. kr. Tabel 8: Antal antal anmeldte civile retssager i byretten 2007 Civile sager i byretten, 2007 Sagsværdi, kr mio Over 1 mio. Antal sager Kilde: Anm.: Skemaet viser antallet af modtagne almindelige civile sager i 2007, jf. retsplejelovens kap Samlet set anslås den potentielle samfundsøkonomiske gevinst ved en beskeden forøgelse af udbredelsen af mediation på ca. 10 pct. af civile byretssager og voldgiftssager at udgøre mio. kr. For virksomhederne anslås nettogevinsten til mio. kr. 25

26 4. Perspektivering og afsluttende betragtninger Indirekte gevinster Fokus i analysen ovenfor har været rettet mod de direkte og umiddelbart observerbare gevinster på virksomheds- og samfundsniveau af mediation som konfliktløsningsinstrument. Men konfliktløsning gennem mediation kan også indebære en række indirekte og ikke umiddelbart kvantificerbare fordele. I et interview vi gennemførte med den anerkendte britiske media- tor Henry Brown sammenfattede han disse indirekte fordele ved mediation som følger: Interne omkostninger reduceres, da den juridiske afdeling typisk belastes mindre ved konfliktløsning gennem mediation. Produktivitetsgevinst opnås når virksomhedsledelsen ikke bruger tid og kræfter på en given tvist og i stedet udnytter og opsøger pro- fitable forretningsmæssige projekter Konfliktløsningen tager udgangspunkt i parternes interesser og ikke i juridiske normer Konfliktløsningen opnås typisk hurtigere Indirekte omkostninger for virksomheden i form af fx stress undgås Eventuelt tab af goodwill på branche- såvel som samfundsniveau undgås Forretningsmæssige partnerskaber bibeholdes, ligesom nye mulig- heder for synergier eventuelt kan opstå Henry Brown påpegede endvidere, at selv i sager, hvor en løsning ikke var mulig, vil gennemførelsen af mediationen kunne danne grundlag for en 26

27 senere afgørelse ved offentlige domstole eller i en voldgiftssag, der i højere grad afspejler parternes interesser, og dermed være af en mere konstruktiv karakter. Et aktuelt perspektiv NCC, den største brancheorganisation i den britiske IT- sektor, udgav i ef- teråret 2008 artiklen Winning in a recession, der fremhæver potentialet ved mediation i lyset af den nuværende finansielle krise. Forfatteren, Jane Gunn 7, forudser, at den igangværende økonomiske af- matning vil tvinge virksomheder ud i flere erhvervsretlige tvister. Det skyl- des bl.a., at faldende omsætning og en mere restriktiv adgang til kredit vil skærpe konkurrencen og øge virksomhedernes rentabilitetskrav. Dermed forstærkes virksomhedernes behov for, at eksterne partneres betalinger sker i overensstemmelse med de gensidige kontraktlige forpligtelser. Men som følge af den skærpede konkurrence vil sandsynligheden for, at de kon- traktlige forpligtelser ikke overholdes, samtidig øges. Resultatet heraf vil i sidste ende være et øget antal erhvervsretlige tvister, som medfører yder- ligere omkostninger for virksomhederne. I en sådan situation kan mediati- on være et økonomisk attraktivt alternativ til traditionel tvistløsning. Den skærpede konkurrence under den nuværende konjunkturnedgang in- debærer, at mange virksomheder kan være tvunget ud i omfattende ratio- naliseringsprocesser med henblik på at reducere produktionsomkostnin- gerne. I Danmark har der været en tendens til, at omkostningsbesparelser- ne søges opnået gennem rationaliseringer inden for marketing, IT og R&D, hvorimod der synes at være et uudnyttet potentiale i at reducere omkost- ningerne forbundet med erhvervsretlige tvister. Artiklen nævner, at store internationale selskaber som General Electric, Halliburton og Shell Oil alle har haft succes med at reducere deres omkostninger på dette område be- tydeligt ved at implementere programmer, som alle sigter mod at undgå opslidende retssager. Ved at anerkende mediation som et attraktivt alternativ til juridisk konflikt- løsning synes der altså at være et betydeligt potentiale for omkostningsre- duktioner i danske virksomheder - et potentiale der på baggrund af oven- stående kan være større under den begyndende økonomiske afmatning. 7 Udover at være advokat er hun mediator med speciale i at rådgive virksomheder i at redu- cere omkostninger (humane og finansielle) i forbindelse med juridiske tvister såvel internt som eksternt. 27

Tilbud om mediation som første stop

Tilbud om mediation som første stop TEMA: MEDIATION Tilbud om mediation som første stop Man kan undre sig over, at ikke flere virksomheder benytter sig af mediation. Voldgiftsinstituttets erfaringer med mediation i erhvervstvister er mere

Læs mere

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Fakta om økonomi November 216 Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Over de seneste ti år er ressourcerne i SKAT faldet markant, hvilket har medført, at der

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Forståelse. Bliv hørt Fremadrettet. Fælles aftale Billigere. Behov Løsning. Interesser. Mediation Hensyntagen win-win. Uafhængig.

Forståelse. Bliv hørt Fremadrettet. Fælles aftale Billigere. Behov Løsning. Interesser. Mediation Hensyntagen win-win. Uafhængig. Bliv hørt Fremadrettet Mediation Hensyntagen win-win Uafhængig Forståelse Fælles aftale Billigere Ingen dommer Interesser Frivillig Hurtigere Ligeværdig Muligheder Gensidig respekt Behov Løsning Ingen

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 17/12-2008 J.nr. 85A-VL-008-07 72A-ØL-009-08 Notat om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager. 1. Dette notat erstatter notat af 17. juni 2005 om afgørelser,

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Finansudvalget L 201 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Finansudvalget L 201 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Finansudvalget 2013-14 L 201 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Finansudvalg Finansministeren Christiansborg 4. november 2014 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 38 (L 201) af 25.

Læs mere

Mediation et uforløst potentiale

Mediation et uforløst potentiale Mediation et uforløst potentiale Fotos: Camilla Utke Schiøler og Camilla Hey Mediation handler om mennesker, og formålet med processen er at bringe parterne bedst muligt gennem konflikten. Forord Konflikter

Læs mere

Foredrag om konfliktløsning

Foredrag om konfliktløsning Foredrag om konfliktløsning Mandag den 15. april 2013 Kl. 13.00 16.00 Advokat Trine Bøgelund-Kjær WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget

Frederikshavn Kommune Budget Frederikshavn Kommune Budget 2016 2019 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2015 Sag nr. 14/21235 # 149390-15 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Partsadvokatens rolle: Før, under og efter mediation. Advokat Susanne Ravn Advokat Niels Lyhne

Partsadvokatens rolle: Før, under og efter mediation. Advokat Susanne Ravn Advokat Niels Lyhne Partsadvokatens rolle: Før, under og efter mediation Advokat Susanne Ravn Advokat Niels Lyhne Dagens emner Indledning Definitioner Regler En mediations forløb Partsadvokatens rolle før, under og efter

Læs mere

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og Chefkonsulent Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) 9. december 2013 Notatet gennemgår konsekvenserne af et ydelsesloft på et niveau svarende til en disponibel

Læs mere

FORDELINGSEFFEKTER AF VK SKATTELETTELSE

FORDELINGSEFFEKTER AF VK SKATTELETTELSE . august af Jonas Schytz Juul direkte tlf. Resumé: FORDELINGSEFFEKTER AF VK SKATTELETTELSE Regeringens skatteforslag giver skattelettelser til de rigeste på næsten. kr., mens de fattigste ti procent får

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0111050 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 195 af 28. januar 2016

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt 1. april 2014 J.nr. 13-0230142 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 608af 12. juli 2013 (alm.

Læs mere

Alternativer i Voldgiftsnævnet og samspillet til voldgift. Konference om strategisk konflikthåndtering den 19. marts 2015

Alternativer i Voldgiftsnævnet og samspillet til voldgift. Konference om strategisk konflikthåndtering den 19. marts 2015 Alternativer i Voldgiftsnævnet og samspillet til voldgift Konference om strategisk konflikthåndtering den 19. marts 2015 AB Tvistehåndtering Syn og skøn - 45 Sagkyndig beslutning - 46 Voldgift 47 Syn og

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE 20. juni 2005 Af Mikkel Baadsgaard, direkte tlf.: 33557721 Resumé: SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE Investeringer i uddannelse er både for den enkelte og for samfundet en god investering. Det skyldes

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 13. oktober 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 600 (Alm. del) af 20. september

Læs mere

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK Dansk mindre attraktivt end i Sverige og UK Regeringen foreslår som led i 2025-planen og på DVCA s foranledning at indføre et, der er inspireret af ordninger i Sverige og UK. Men ser man nærmere på regeringens

Læs mere

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober Notat Oktober Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Martin Junge Oktober 21 Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

De kommunaløkonomiske virkninger af at iværksætte et mikrolånsprojekt for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister

De kommunaløkonomiske virkninger af at iværksætte et mikrolånsprojekt for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister 10. april 2012 De kommunaløkonomiske virkninger af at iværksætte et mikrolånsprojekt for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister 1 Baggrund og forudsætninger for beregningerne Beregningerne i notatet

Læs mere

Tillæg for 1:1 omkostninger udgør kr. 16.000 som følge af betaling til Forsyningssekretariatet og kr. 944.292 som spildevandsafgift.

Tillæg for 1:1 omkostninger udgør kr. 16.000 som følge af betaling til Forsyningssekretariatet og kr. 944.292 som spildevandsafgift. Hørsholm Vand ApS Prisloft 2011 Der foreligger på nuværende tidspunkt afgørelse af prisloft for vand for 2011 og udkast til afgørelse om prisloft for spildevand for 2011. Udkastene har resulteret i kommentarer

Læs mere

Notat Dato: 24. august 2006

Notat Dato: 24. august 2006 VIBORG STORKOMMUNE Notat Dato: 24. august 2006 Journalnr.: 2006/18442 Sagsbehandler: LMR/HL Demografisk udvikling på ældreområdet 2006-2021 med særlig fokus på perioden 2006-2010. Indledning Dette notat

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 17/12-2008 J.nr. 85A-VL-008-07 72A-ØL-009-08 Notat om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager. 1. Dette notat erstatter notat af 17. juni 2005 om afgørelser,

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri Enheden for økonomisk analyse Den 13. marts 2014

Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri Enheden for økonomisk analyse Den 13. marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri Enheden for økonomisk analyse Den 13. marts 2014 Økonomien i pelsdyrproduktionen samt erhvervsøkonomiske konsekvenser ved et forbud mod af mink Økonomien

Læs mere

Udpegning af voldgiftsdommere i Voldgiftsinstituttets regi

Udpegning af voldgiftsdommere i Voldgiftsinstituttets regi Udpegning af voldgiftsdommere i Voldgiftsinstituttets regi Udpegning af voldgiftsdommere i Voldgiftsinstituttets regi påkalder sig betydelig og berettiget interesse. Instituttet oplever, at der blandt

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

Business angel survey 2015

Business angel survey 2015 Business angel survey 2015 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden har i samarbejde med Keystones gennemført en større spørgeskemaundersøgelse blandt danske business angels i juni 2015. Der skal lyde

Læs mere

Analyse 6. februar 2012

Analyse 6. februar 2012 6. februar 2012 De konkrete målsætninger for skattereformen kræver reelt en markant nedsættelse af topskatten I Kraka sidder vi og tænker lidt over skattereformen. Den første udfordring man støder på er

Læs mere

Virksomhedspraktik til flygtninge

Virksomhedspraktik til flygtninge Virksomhedspraktik til flygtninge Af Lasse Vej Toft, LVT@kl.dk Formålet med dette analysenotat er, at give viden om hvad der har betydning for om flygtninge kommer i arbejde efter virksomhedspraktik Analysens

Læs mere

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal 1. KVARTAL APRIL 2015 Markant e-handelsvækst i 1. kvartal AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner igen i 2015

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Notat. Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat. Juni 2014

Notat. Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat. Juni 2014 Notat Juni 2014 Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat Det strukturelle provenu fra øvrig selskabsskat 1 blev genberegnet i forbindelse med Økonomisk Redegørelse, maj 2014, hvilket gav anledning til

Læs mere

Bemærkninger til Analyse vedr. DRs økonomi af KPMG og Struensee & Co.

Bemærkninger til Analyse vedr. DRs økonomi af KPMG og Struensee & Co. DR 5. januar 2018 Bemærkninger til Analyse vedr. DRs økonomi af KPMG og Struensee & Co. Indledning Konsulentvirksomhederne KPMG og Struensee & Co. har udarbejdet Analyse vedr. DRs økonomi på opdrag af

Læs mere

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Oktober 2011 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 21. september 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 487 (Alm. del) af 2. september

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Prisen på hjemløshed. Martin Junge, Centre for Economic and Business Research

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Prisen på hjemløshed. Martin Junge, Centre for Economic and Business Research Rockwool Fondens Forskningsenhed Prisen på hjemløshed Martin Junge, Centre for Economic and Business Research Torben Tranæs, Rockwool Fondens Forskningsenhed Juni 2009 Prisen på hjemløshed Flere og flere

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt 11. august 2017 J.nr. 2017-2271 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 339 af 10. april 2017 (alm.

Læs mere

Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1

Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1 29. november 2011 Indledning Nærværende notat redegør for de krav, der skal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Svar på Spørgsmål 18 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 31. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne)

Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne) Analyse 2. juli 2012 Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne) Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, hvordan regeringens skatteudspil påvirker

Læs mere

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 Notat Februar 2016 Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at de positive takter med at sænke og afskaffe dækningsafgiften i kommunerne næsten er gået i stå

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

Effekter af ydelsesreduktioner supplerende materiale

Effekter af ydelsesreduktioner supplerende materiale d. 06.10.2015 Effekter af ydelsesreduktioner supplerende materiale Notatet indeholder supplerende figurer og uddybende dokumentation til afsnit III.4 i Dansk Økonomi, efterår 2015. 1 Supplerende figurer

Læs mere

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1 ØKONOMI 1 5. oktober 2015 Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til handelsbalancen for olie og gas og medvirket til, at Danmark er nettoeksportør af olie og gas.

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Notat J.nr. 12-0173525 Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Miljø, Energi og Motor 1. Beskrivelse af virkemidlet Formålet med virkemidlet er at tilskyndelse til en ændret transportadfærd,

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Med uændret optag kan efterspørgslen dermed ikke forventes at stige tilstrækkelig hurtigt til at matche det hurtigt voksende udbud.

Med uændret optag kan efterspørgslen dermed ikke forventes at stige tilstrækkelig hurtigt til at matche det hurtigt voksende udbud. Notat Danske Fysioterapeuter Til: HB Fysioterapeuters arbejdsmarked 2015-2025 Dato: 6. august 2015 Dette notat præsenterer fremskrivninger af fysioterapeuters arbejdsmarked i de kommende 10 år. Fremskrivningerne

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2018-2021 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen

Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen En af de helt store udfordringer, som dansk økonomi står overfor, er, at den teknologiske udvikling stiller stadig større krav til medarbejdernes kompetencer.

Læs mere

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning 15. maj 2017 Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger 1. Indledning Dette notat beskriver forskellige støtteformer til vindenergi og notatet illustrerer

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Erhvervsudvalget L 14 - Bilag 4 Offentlig

Erhvervsudvalget L 14 - Bilag 4 Offentlig Erhvervsudvalget L 14 - Bilag 4 Offentlig Erhvervs- og Selskabs-styrelsen November 2004 Ref Udg. Dato Godk. Kontrol Udarb. N/A Tlf: Indholdsfortegnelse 1. Resume 1 2. Undersøgelsens resultater 3 2.1 Baggrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 453 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 453 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 453 Offentligt 8. juni 2016 J.nr. 16-0633906 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 453 af 11. maj 2016 (alm. del).

Læs mere

Skatten på arbejde er faldet i Danmark

Skatten på arbejde er faldet i Danmark Skatten på arbejde er faldet i Skatten på arbejde er faldet i over en længere årrække. Marginalskatten for højtlønnede er dog fortsat høj set i et internationalt perspektiv, mens marginalskatten for de

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Haarlev Vandværk Att.: Henrik Petersen Himlingøjevej 31 4652 Hårlev 23. marts 2012 Sag 4/1020-0301-0709 / VAND Deres ref. Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM Mellem Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S (herefter "KOMBIT") Bilag 1: Beskrivelse

Læs mere

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til hemmeligholdelsesaftale Indhold INDLEDNING... 2 AFTALENS PARTER... 2 1. FORMÅL... 2 2. PLIGT TIL HEMMELIGHOLDELSE... 3 3. PLIGTENS SUBJEKT...

Læs mere

Kap. 1. Begæring om mediation og udpegning af mediator

Kap. 1. Begæring om mediation og udpegning af mediator Regler for mediation Kap. 1. Begæring om mediation og udpegning af mediator 1 Begæring om mediation sendes til Mediationsinstituttet af parterne i fællesskab eller af en af parterne. Stk. 2. Begæringen

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Benchmarking notat Emne: Modtagere: Udarbejdet af: Dato: 07. januar 2013 Undersøgelse af restancer i vandselskaber Offentligt tilgængeligt notat. Der findes

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1.

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. November 4, 2015 Indledning. Notatet opsummerer resultaterne af et marginaleksperiment udført til DREAM modellen.

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Statens indtægter fra selskabsskatter

Statens indtægter fra selskabsskatter Statens indtægter fra selskabsskatter De åbne skattelister for selskabers selskabskat offentliggøres nu for tredje år i træk. I den forbindelse offentliggør Skatteministeriet en række nøgletal omkring

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Fordelen ved den nye ordning er, at den samlet set styrker dansk luftfarts rammebetingelser:

Fordelen ved den nye ordning er, at den samlet set styrker dansk luftfarts rammebetingelser: Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7221 8888 afo@trafikstyrelsen www.trafikstyrelsen.dk Safety-bidrag Notat 1. Indledning Luftfartsudvalget anbefaler i sin rapport at ændre de

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_02 Tillæg af december 2010 til notat vedrørende Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet

Læs mere

Notat vedrørende ISUA mineprojektet 1. Beskrivelse af væsentlige økonomiske aspekter af projektet Vi har som aftalt foretaget økonomiske konsekvensberegninger med udgangspunkt London Minings forudsætninger

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

KENDELSE. mod. Forsyningssekretariatet har nedlagt påstand om, at afgørelsen af 15. oktober 2010 vedrørende Støvring Vandværk skal stadfæstes.

KENDELSE. mod. Forsyningssekretariatet har nedlagt påstand om, at afgørelsen af 15. oktober 2010 vedrørende Støvring Vandværk skal stadfæstes. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10/7 2013 i sag nr. 2010-0023454 Støvring Vandværk a.m.b.a. mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 15. oktober 2010

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget 2018-2021 Dette notat beskriver budgetteringen af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere