Finanstilsynet har godkendt fusionen af Sparekassen Himmerland A/S og Sparekassen Hobro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanstilsynet har godkendt fusionen af Sparekassen Himmerland A/S og Sparekassen Hobro"

Transkript

1 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Jutlander Bank A/S Hovedsædet Markedsvej Aars Telefon Telefax jutlander.dk Cvr januar 2014 Selskabsmeddelelse nr. 3/2014 Finanstilsynet har godkendt fusionen af Sparekassen Himmerland A/S og Sparekassen Hobro Fusionen af Sparekassen Himmerland A/S og Sparekassen Hobro, der blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i Sparekassen Himmerland A/S den 2. januar 2014 og på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i Sparekassen Hobro den 3. januar 2014, er i dag blevet godkendt af Finanstilsynet. Samtlige betingelser for gennemførelsen af fusionen i henhold til den udvidede selskabsmeddelelse (nr. 16/2013) af 29. november 2013 er nu opfyldt, og fusionen er således registreret som gennemført hos Erhvervsstyrelsen, hvorved Jutlander Bank A/S er en realitet. Bestyrelsen i Jutlander Bank består af Finn Hovalt Mathiassen, Hans Jørgen Nielsen, Poul Østergaard Mortensen, Lars Tolborg, Kaj Kragelund, Ole Christoffersen, Bent Bjørn, Helle Aagaard Simonsen, Hanne Nørkjær Nielsen, Svend Madsen, Henrik Pedersen, Per Norup Olesen, Kristian Dahl Johnsen, Vagn Bach, Henrik Sørensen og Jacob Engelsted Christensen. Per Sønderup er indtrådt i direktionen i Jutlander Bank A/S, der herefter består af Poul Damgaard og Per Sønderup som sideordnede bankdirektører. De nye vedtægter for Jutlander Bank A/S er vedlagt denne meddelelse, og de er tillige tilgængelige på bankens hjemmeside Fusionens betydning for aktionærerne og de tidligere garanter Som konsekvens af fusionen gennemføres: En ombytning af garantkapital i Sparekassen Hobro til aktier i Jutlander Bank A/S, idet hver DKK 150 garantkapital konverteres til en aktie á nominelt DKK 10 i Jutlander Bank A/S. Såfremt den enkelte garants værdi af garantkapital i Sparekassen Hobro ikke er delelig med 150, udbetales endvidere et overskydende beløb kontant. En kapitalforhøjelse på nominelt DKK , fordelt på aktier á nominelt DKK 10, således at bankens nominelle aktiekapital udgør DKK fordelt på aktier á nominelt DKK 10, svarende til stemmeretter. Tidsplanen for konverteringen af garantkapital til aktier er som beskrevet i den udvidede selskabsmeddelelse (nr. 16/2013) af 29. november 2013, hvilket indebærer at de nye aktier forventes udstedt og optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen den 8. januar Side 1 af 2

2 Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede. Med venlig hilsen Jutlander Bank A/S Poul Damgaard Per Sønderup Bankdirektør Bankdirektør Tlf.: Tlf.: Side 2 af 2

3 Vedtægter for Jutlander Bank A/S 1 Navn og hjemsted 1.1 Bankens navn er Jutlander Bank A/S. 1.2 Banken driver tillige virksomhed under de i pkt nævnte binavne: 1.3 Bankens hjemsted er Vesthimmerlands Kommune. 2 Formål 2.1 Bankens formål er at drive enhver form for pengeinstitutvirksomhed, herunder accessorisk virksomhed hertil. 3 Bankens kapital og aktier 3.1 Bankens aktiekapital udgør DKK , fordelt på aktier á DKK Aktierne er navneaktier og skal noteres i bankens ejerbog. 3.3 Aktierne udstedes gennem VP Securities A/S. Alle rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til VP Securities A/S efter de herom gældende regler. 3.4 Bankens ejerbog føres af VP Investor Services A/S, cvr.nr Aktierne er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jf. dog pkt. 5. Ingen aktier har særlige rettigheder. 3.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis. 3.7 Erhververen af en aktie kan ikke udøve rettigheder, som tilkommer en aktionær med mindre vedkommende er noteret i ejerbogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse over for banken. Dette gælder dog ikke retten til udbytte og andre udbetalinger samt retten til nye aktier ved kapitalforhøjelser. 4 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse 4.1 Bestyrelsen er indtil den 15. marts 2016 bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje bankens aktiekapital med indtil nominelt DKK Bestyrelsen kan bestemme, at kapitalforhøjelsen skal ske ved kontant betaling eller helt eller delvis på anden måde end kontant betaling. Bestyrelsen kan i følgende tilfælde bestemme, at kapitalforhøjelsen skal ske uden fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer: (a) ved forhøjelse af aktiekapitalen til markedskurs, herunder som vederlag for bankens overtagelse af en bestående virksomhed eller andre aktiver, samt

4 Side 2 (b) ved forhøjelse af aktiekapitalen i forbindelse med udstedelse af nye aktier til fordel for bankens medarbejdere og/eller medarbejdere i dets datterselskaber, hvor de nye aktier udstedes til en tegningskurs, der fastsættes af bestyrelsen, og som kan være lavere end markedskursen. 4.3 For nytegnede aktier i henhold til skal i øvrigt gælde, at de er navneaktier og skal noteres på navn i ejerbogen, at de nye aktier er omsætningspapirer, samt at de nye aktier i enhver henseende er sidestillet med de eksisterende aktier. De nye aktiers ret til udbytte og øvrige rettigheder i banken indtræder fra det tidspunkt, bestyrelsen måtte bestemme, dog senest 12 måneder efter kapitalforhøjelsens registrering. 4.4 Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser i henhold til ovenstående bemyndigelser og til at foretage de ændringer i bankens vedtægter, der måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af de nævnte bemyndigelser. 5 Ejerloft 5.1 Aktierne er frit omsættelige, dog således at overdragelse af aktier til en erhverver, der har eller ved overdragelsen opnår mere end 5% af bankens aktiekapital, og enhver yderligere erhvervelse, kræver bestyrelsens samtykke. 5.2 Samtykke kan og skal gives (a) i alle tilfælde, hvor erhververen henset til stemme- og kapitalforholdene på bankens hidtidige generalforsamlinger ikke konkret kan antages at ville kunne forhindre vedtægtsændringer om kapitalforhøjelse i banken. 5.3 Er afslag ikke meddelt inden 5 børsdage efter ansøgningens fremkomst, anses samtykke for givet. Der gælder i øvrigt ikke særlige interne forskrifter for meddelelse af samtykke. Sådanne kan kun fastlægges gennem vedtægtsbestemmelse. Aktier, der erhverves trods nægtet samtykke, skal straks afhændes og giver ingen forvaltningsmæssige rettigheder i banken. 5.4 Ejerloftet og kravet om samtykke anført i pkt. 5.1 gælder ikke (a) for Fonden for Sparekassen Himmerland eller for et af Fonden for Sparekassen Himmerland 100 % ejet selskab, (b) for Sparekassen Hobro Fonden eller for et af Sparekassen Hobro Fonden 100 % ejet selskab, (c) hvis overdragelsen sker som led i en rekonstruktion af banken i forståelse med Finanstilsynet efter kapitaltab, (d) hvis overdragelsen sker til aktionærer, der ved ombytning af aktier eller garantkapital i et selskab, der ophører ved en fusion med banken, bliver ejere af mere end 5 % af aktiekapitalen i banken.

5 Side Aktier, der ifølge notering i bankens ejerbog tilhører forskellige ejere, anses i henseende til pkt. 5.1, som tilhørende én aktionær, såfremt der mellem ejerne består en sådan særlig forbindelse, at udøvelsen af stemmeretten på aktierne må anses for bestemt af samme interessegruppe, herunder i tilfælde, hvor ejerne gennem aktiebesiddelse eller på anden måde er knyttet til eller associeret med en fælles koncern eller andet interessefællesskab. 5.6 Hvis grænsen for aktiebesiddelse overskrides, er aktionæren forpligtet til inden 14 dage efter, at der er fremsat skriftligt påkrav herom, at afhænde den overskydende del. 5.7 Hvis aktionæren ikke inden fristens udløb opfylder kravet, er banken berettiget til at indløse den overskydende aktiepost til kurs 100 eller den til enhver tid noterede kurs, hvis den er lavere end 100. Såfremt der er tale om en overskridelse, der er omfattet af situationen i pkt. 5.5, og der er uenighed mellem ejerne om, hvis aktier, der skal indløses, er banken berettiget til at indløse den overskydende del blandt de sidst erhvervede aktier. 6 Sparekassereserve 6.1 Der er i medfør af 3 i bekendtgørelse nr af 19. november 2013 om fusion af en sparekasse med et aktieselskab, som har tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed, med aktieselskabet som fortsættende pengeinstitut, jf. princippet i lov om finansiel virksomhed 211, i banken oprettet en bunden reserve på DKK 411 mio. svarende til den del af Sparekassen Hobros reserver, der ikke er vederlagt til Sparekassen Hobro Fonden, og inden dagsværdireguleringer. 6.2 Ved fusion af banken med et andet pengeinstitut, overtager det fortsættende selskab sparekassereserven på de samme vilkår, som indtil fusionen var gældende, jf. 3, nr. 2, 3. pkt. i bekendtgørelse nr af 19. november I tilfælde af pengeinstitutdriftens ophør anvendes reserven til almennyttige eller velgørende formål i Sparekassen Hobros tidligere virkeområde, jf. 3, nr. 2, 4. pkt. i bekendtgørelse nr af 19. november Sparekassereserven reguleres i øvrigt af 213 i lov om finansiel virksomhed. 7 Bankens ledelse 7.1 Bankens ledelse varetages af: 1. Generalforsamlingen 2. Aktionærmøderne som delvist valgorgan 3. Repræsentantskabet 4. Bestyrelsen 5. Direktionen 8 Generalforsamlinger 8.1 Bankens generalforsamlinger afholdes i Aars eller i Hobro. 8.2 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen (ved bekendtgørelse i Erhvervsstyrelsens it-system), på bankens hjemme-

6 Side 4 side, i mindst et landsdækkende dagblad, i et eller flere andre dagblade inden for bankens virkeområde samt ved meddelelse til alle aktionærer, der har fremsat begæring herom. 8.3 Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for mødet og angive det væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer. I de tilfælde, hvor lovgivningen stiller krav herom, skal indkaldelsen angive den fulde ordlyd af forslaget, ligesom indkaldelsen skal sendes til enhver noteret aktionær. 8.4 Indkaldelsen skal endvidere indeholde (a) En beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret. (b) En beskrivelse af procedurerne for aktionærernes deltagelse i og afgivelse af stemme på generalforsamlingen. (c) Registreringsdatoen. (d) Angivelse af, hvor og hvordan dagsordenen og de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer og de dokumenter, der i øvrigt skal fremlægges på generalforsamlingen, kan rekvireres. 8.5 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Finanstilsynet, så den er modtaget i Finanstilsynet inden 4 måneder efter regnskabsårets afslutning. 8.6 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt aktionæren skriftligt fremsætter krav overfor bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Modtager banken anmodningen senere end 6 uger før generalforsamlingen, afgør bestyrelsen, om forslaget kan medtages på generalforsamlingen. 8.7 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen, repræsentantskabet eller den generalforsamlingsvalgte revisor har forlangt det, eller når det begæres af aktionærer, der ejer mindst 1/20 af aktiekapitalen. Begæringen fra aktionærerne skal fremsættes skriftligt overfor bestyrelsen og angive det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest to uger efter begæringens modtagelse. 9 Generalforsamlingens dagsorden m.v. 9.1 Banken skal 3 uger før generalforsamlingen gøre følgende oplysninger tilgængelige for sine aktionærer på sin hjemmeside: 1. Indkaldelsen 2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen 3. De dokumenter, der fremlægges på generalforsamlingen 4. Dagsordenen og de fuldstændige forslag 5. De blanketter og fuldmagter, der skal anvendes ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev, medmindre disse sendes direkte til aktionærerne.

7 Side Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse. 3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport 4. Godkendelse af lønpolitik for banken 5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet 6. Valg af revisor 7. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier 8. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer 9. Eventuelt 10 Dirigenten på generalforsamlingen 10.1 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning samt dennes resultat, herunder vedrørende pkt Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der skal underskrives af dirigenten. 11 Fremmøde på generalforsamlingen 11.1 Enhver aktionær har adgang til bankens generalforsamlinger, såfremt aktionæren senest tre kalenderdage forud for dennes afholdelse imod behørig legitimation har fået udleveret adgangskort på bankens kontor eller på et i indkaldelsen meddelt andet sted. Adgangskort udleveres til aktionærer noteret i bankens ejerbog på registreringsdatoen, jf. pkt Aktionæren har ret til på generalforsamlingen at møde ved fuldmægtig. Fuldmagten skal være skriftlig og dateret. Fuldmagten kan gives tidsubegrænset. Fuldmagt til bestyrelsen skal dog gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. Banken stiller en skriftlig eller elektronisk fuldmagt til rådighed for enhver aktionær, der er berettiget til at stemme på generalforsamlingen Antallet af aktier, som en aktionær kan afgive stemme på, fastsættes ud fra det antal aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på baggrund af notering af aktionærens aktiebesiddelse noteret i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som banken har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen Bankens generalforsamlinger er åbne for repræsentanter for pressen, mod forevisning af pressekort. 12 Stemmeret på generalforsamlingen 12.1 Stemmeret på generalforsamlinger tilkommer aktionærer, som har fået udleveret adgangskort, jf. pkt og 11.3.

8 Side Hvert nominelt aktiebeløb på DKK 10 giver én stemme. Dog kan der for aktier tilhørende samme aktionær maksimalt afgives stemmer svarende til 5 % af den samlede aktiekapital For aktier, der ifølge noteringen i bankens ejerbog tilhører forskellige ejere, gælder det i pkt. 5.5 anførte med den modifikation, at medlemmer af samme husstand ikke betragtes som én aktionær i relation til stemmeretsbegrænsningen i pkt. 12.2, 2. pkt Ved beregning af den stemmeberettigede aktiekapital medregnes ikke aktier, der ligger ud over ejerloftet i henhold til pkt Dog medregnes aktier, der omfattes af bestemmelserne i pkt Stemmeafgivning ved valg til repræsentantskabet sker ved, at der sættes kryds ud for den eller de kandidater, den stemmeberettigede ønsker valgt, dog maksimalt det antal kandidater, der skal vælges. Herefter er valgt de kandidater, der får flest gyldige stemmer. Hvis to eller flere kandidaters valg ikke umiddelbart kan afgøres på grund af stemmelighed, afgøres det ved lodtrækning, hvem der er valgt. 13 Beslutninger på generalforsamlingen 13.1 Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre vedtægterne eller selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller om bankens opløsning, kræves tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital. 14 Repræsentantskabet 14.1 Repræsentantskabets og de enkelte repræsentantskabsmedlemmers opgave er i overensstemmelse med bankens værdier og holdninger at virke for den enkelte afdelings og bankens trivsel og positive udvikling samt bistå med råd og dåd Repræsentantskabet består fra og med den ordinære generalforsamling i 2018 af 75 medlemmer, hvoraf 42 medlemmer vælges af generalforsamlingen, 28 medlemmer vælges på aktionærmøder, 3 medlemmer udpeges af Fonden for Sparekassen Himmerland og 2 medlemmer udpeges af Sparekassen Hobro Fonden I årene frem til den ordinære generalforsamling 2018 gælder en af bestyrelsen nærmere fastsat overgangsordning for valg af repræsentantskabsmedlemmer. Repræsentantskabet udgør for nærværende 106 medlemmer, inklusive medlemmer fra Sparekassen Midtfjord, men reduceres frem mod den ordinære generalforsamling i 2018 til 75 medlemmer Indtil 2015 består repræsentantskabet, udover de af generalforsamlingen og på aktionærmøderne valgte repræsentantskabsmedlemmer, af 5 ekstra medlemmer, idet bestyrelsen for Sparekassen Midtfjord på den ordinære generalforsamling 2011 ekstraordinært er indvalgt i repræsentantskabet for en periode indtil den ordinære generalforsamling Repræsentantskabets medlemmer vælges henholdsvis udpeges for 4 år ad gangen, således at der hvert år vælges 11 henholdsvis 10 medlemmer på generalforsamlingen og hvert an-

9 Side 7 det år vælges 14 medlemmer på aktionærmøder samt udpeges 1 medlem henholdsvis 2 medlemmer af Fonden for Sparekassen Himmerland og udpeges 1 medlem af Sparekassen Hobro Fonden Valgbare til repræsentantskabet er bankens personlige aktionærer, der på valgtidspunktet ikke er fyldt 70 år. Forslag til kandidater til repræsentantskabet, der ønskes opstillet på aktionærmøder, skal være indgivet til banken senest den 1. september i de år, hvor der afholdes aktionærmøder. Forslag til kandidater til repræsentantskabet, der ønskes opstillet på generalforsamlingen, skal være indgivet til banken senest den 1. februar i valgåret Hvervet som repræsentantskabsmedlem kan ikke forenes med ansættelse i banken eller dettes datterselskaber eller med deltagelse i ledelsen eller repræsentantskabet i andre finansielle virksomheder, der efter bestyrelsens vurdering direkte eller indirekte driver en med banken konkurrerende virksomhed Er medlemmet ikke længere aktionær eller opfylder medlemmet ikke længere bestemmelserne i pkt. 14.7, skal medlemmet straks udtræde af repræsentantskabet. Intet medlem kan have sæde i repræsentantskabet længere end til den ordinære generalforsamling i året efter det kalenderår, hvori medlemmet fylder 70 år. Der gælder en overgangsordning indtil 2017 for såvel repræsentantskabsmedlemmer fra det tidligere Sparekassen Hobro som for repræsentantskabsmedlemmer fra det tidligere Sparekassen Himmerland A/S Repræsentantskabet træffer sine afgørelser ved almindelig stemmeflerhed Repræsentantskabet vælger bankens bestyrelse. Stemmeafgivning ved valg til bestyrelsen sker i overensstemmelse med pkt med de fornødne ændringer Bestyrelsens formand og næstformand skal være formand henholdsvis næstformand i repræsentantskabet Forslag om vedtægtsændringer forelægges repræsentantskabet til høring Repræsentantskabet holder møde mindst 2 gange årligt, men i øvrigt når formanden eller bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når det forlanges af ¼ af medlemmerne Repræsentantskabet indkaldes af formanden ved skriftlig tilsigelse med mindst 8 dages varsel til hvert enkelt repræsentantskabsmedlem med angivelse af dagsorden. 15 Bestyrelsen 15.1 Banken ledes af en bestyrelse på 6-10 medlemmer. Heraf vælges mindst halvdelen af repræsentantskabet blandt dettes medlemmer; i tilfælde af 10 bestyrelsesmedlemmer dog mindst 6. Repræsentantskabet kan udpege medlemmer, der ikke er medlem af repræsentantskabet, til sikring af at Banken opfylder de til enhver tid gældende krav til relevant viden og erfaring hos bestyrelsesmedlemmer i et pengeinstitut. Bankens bestyrelsesmedlemmer må ikke være fyldt 70 år den 1. januar i det år, valgperioden påbegyndes. Bestyrelsens medlemmer vælges for 4 år ad gangen, således at halvdelen vælges hvert andet år.

10 Side 8 Genvalg kan finde sted. Frem til den ordinære generalforsamling 2018 gælder en af bestyrelsen nærmere fastsat overgangsordning for bestyrelsesmedlemmernes valgperiode Udover de af repræsentantskabet valgte medlemmer kan medarbejderne vælge et antal medlemmer af bestyrelsen i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom. Der er i henhold til bekendtgørelse nr. 344 af 30. marts etableret en frivillig ordning i medfør af samarbejdsudvalgets beslutning herom Bestyrelsens sammensætning skal til enhver tid opfylde de af Finanstilsynet og i lovgivningen fastsatte krav til og regler for relevant viden og erfaring for bestyrelsesmedlemmer i et pengeinstitut Såfremt et repræsentantskabsvalgt bestyrelsesmedlem udtræder inden valgperiodens udløb, kan bestyrelsen supplere sig med et nyt medlem indtil førstkommende repræsentantskabsmøde, hvor suppleringsvalg finder sted for den resterende del af den udtrådtes valgperiode Ingen, som besidder tillidshverv eller stilling i et konkurrerende pengeinstitut, kan være medlem af bankens bestyrelse. Det samme gælder personer, der er ude af rådighed over deres bo Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens og i dennes forfald, næstformandens, stemme udslagsgivende Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Endvidere skal revisionsprotokollen forelægges på hvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer Såfremt et bestyrelsesmedlem valgt af repræsentantskabet blandt dettes medlemmer, udtræder af repræsentantskabet, skal vedkommende samtidig udtræde af bankens bestyrelse Intet bestyrelsesmedlem kan have sæde i bestyrelsen længere end til den ordinære generalforsamling i året efter det kalenderår, hvori medlemmet fylder 70 år. 16 Direktionen 16.1 Bankens bestyrelse ansætter en direktion bestående af 1-3 medlemmer Direktionen varetager den daglige drift af banken.

11 Side Bestyrelsen fastsætter, i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed m.v., skriftlige retningslinjer for bankens væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og direktionen fastlægges, og hvori det tillige fastlægges, i hvilket omfang direktionen kan bevilge lån, kreditter, garantier og eventuelle andre forpligtelser uden bestyrelsens forudgående medvirken Direktionen deltager i bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse. Direktionen har ingen stemmeret. 17 Aktionærmøder 17.1 Bankens aktionærer opdeles i 6 valgkredse: - Vesthimmerland-kredsen - Rebild-kredsen - Mariagerfjord-kredsen - Aalborg-kredsen - Aarhus-kredsen - Jammerbugt-kredsen 17.2 En aktionær tilknyttes den aktionærkreds, hvori vedkommende har bopæl. Aktionærer, der har bopæl udenfor en aktionærkreds, tilknyttes Vesthimmerland-kredsen. En aktionær kan efter eget ønske flyttes til en anden aktionærkreds I ulige år, dvs. hvert andet år, afholdes i oktober kvartal aktionærmøder. Møderne afholdes skiftevis i Aars og Hobro På aktionærmøderne vælges 28 af de i pkt nævnte 75 repræsentantskabsmedlemmer af og blandt aktionærerne hørende til de respektive valgkredse. Valgperioden løber fra det følgende års ordinære generalforsamling. Medlemsfordelingen i kredsene ser ud som følger: Kreds Antal medlemmer Ved valg i oktober kvartal 2015 og herefter hvert fjerde år vælges der: Ved valg i oktober kvartal 2017 og herefter hvert fjerde år vælges der: Vesthimmerland Rebild Mariagerfjord Aalborg Aarhus Jammerbugt I alt

12 Side Aktionærerne indkaldes på samme vis og med samme frister som de for generalforsamlingerne gældende, jf. pkt Indkaldelsen skal dog alene foretages i et i den pågældende valgkreds lokalt dagblad samt på bankens hjemmeside Generalforsamlingens regler omkring adgangskort og fuldmagter, jf. pkt. 11, finder tilsvarende anvendelse på aktionærmøder Generalforsamlingens regler omkring stemmeret og stemmeafgivning, jf. pkt. 12, finder tilsvarende anvendelse på aktionærmøder Generalforsamlingens regler finder i øvrigt tilsvarende anvendelse på aktionærmøder. 18 Tegningsregel 18.1 Banken tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med den ordførende direktør, af formanden for bestyrelsen i forening med en direktør, af den samlede direktion, eller af den samlede bestyrelse Bestyrelsen kan meddele prokura. 19 Udbytte 19.1 Beslutning om udlodning af bankens midler som udbytte skal træffes af generalforsamlingen på grundlag af den senest godkendte årsrapport Udbetaling af udbytte sker ved overførsel til de af aktionærerne anviste konti i overensstemmelse med de for VP Securities A/S gældende regler. 20 Årsrapport og revision 20.1 Bankens regnskabsår er kalenderåret Bankens årsrapport revideres i overensstemmelse med gældende lovgivning af en eller flere revisorer, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 21 Offentlighed 21.1 Bankens vedtægter samt seneste godkendte årsrapport er tilgængelige for offentligheden og kopi heraf kan på forlangende fås udleveret ved henvendelse til bankens kontor. 22 Binavne 22.1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene: - Sparekassen Himmerland A/S - Sparekassen Hobro A/S - Sparekassen Vesthimmerland A/S

13 Side 11 ***** Nærværende vedtægter er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 2. januar Søren Stæhr, dirigent

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S Vedtægter Sparekassen Sjælland-Fyn A/S 1 Navn og hjemsted 1.1 Sparekassens navn er Sparekassen Sjælland-Fyn A/S. 1.2 Sparekassen driver tillige virksomhed under de i pkt. 22.1 nævnte binavne. 1.3 Sparekassens

Læs mere

SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S VEDTÆGTER

SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S VEDTÆGTER SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Sparekassen Himmerland A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under de i bilag 1 angivne binavne. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

SPAREKASSEN LOLLAND A/S VEDTÆGTER

SPAREKASSEN LOLLAND A/S VEDTÆGTER SPAREKASSEN LOLLAND A/S VEDTÆGTER Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Sparekassen Lolland A/S. 1.2 Selskabets binavne er: Finansbanken A/S (Sparekassen Lolland A/S) The

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER 30. juni 2016 Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr. 29824088 VEDTÆGTER Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Scandinavian Private Equity A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnet

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK VEDTÆGTER for Aktieselskabet LOLLANDS BANK (CVR.nr. 36684828) Stiftet den 9. februar 1907 lollandsbank.dk Bankens navn, hjemsted og formål 1. Bankens navn er Aktieselskabet Lollands Bank. Banken driver

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr VEDTÆGTER For Blue Vision A/S, CVR- nr. 26 79 14 13 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Blue Vision A/S med binavnet Vision A/S (Blue Vision A/S). 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at investere i fast ejendom.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 1 1. Bankens navn er Skjern Bank A/S. 2. Hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2 Selskabets formål er at drive bankvirksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FYNSKE BANK A/S

VEDTÆGTER FOR FYNSKE BANK A/S VEDTÆGTER FOR FYNSKE BANK A/S CVRNR. 25802888 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Bankens navn er Fynske Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under navnene Svendborg Sparekasse A/S, Vestfyns Bank A/S, Sparekassen

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 29. oktober 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2012 Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Skjern Bank afholder ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FYNSKE BANK A/S

VEDTÆGTER FOR FYNSKE BANK A/S VEDTÆGTER FOR FYNSKE BANK A/S CVR-NR. 25802888 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Bankens navn er Fynske Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under navnene Svendborg Sparekasse A/S, Vestfyns Bank A/S, Sparekassen

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen.

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen. Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 5. december 2016 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Holtedam 1 3050 Humlebæk Denmark Tlf: +45 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S.

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S. NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Denmark Tel.:+45 8896 8666 Fax:+45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN OG FORMÅL

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr VEDTÆGTER for Alm. Brand A/S CVR-nr. 77333517 Udgave 2010 1. 1.1. Selskabets navn er Alm. Brand A/S. 2. 2.1. Selskabets formål er - direkte eller indirekte - at eje kapitalandele i forsikringsselskaber

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Copenhagen Network A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Copenhagen Network A/S. 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at drive IT Business virksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010.

Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010. Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010. Nedenfor er ordlyden af de eksisterende vedtægtsbestemmelser gengivet i venstre kolonne, mens højre

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr VEDTÆGTER For VESTJYSK BANK A/S CVR-nr. 34 63 13 28 INDHOLD 1. Navn... 1 2. Hjemsted... 1 3. Formål... 1 4. Bankens kapital... 2 5. Bankens aktier... 2 6. Bankens ledelse... 2 7. Generalforsamlingen, afholdelse,

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S GÆLDENDE TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er A.P. Møller - Mærsk A/S. NY TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabet driver tillige

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Vedtægter. Columbus A/S

Vedtægter. Columbus A/S 1. april 2016 Vedtægter for Columbus A/S CVR-nr. 13 22 83 45 -----ooo0ooo----- 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Columbus A/S. 1.2 Selskabets binavne er Columbus IT Partner A/S, Columbus Danmark A/S, Columbus

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 24. april 2001, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Vedtægter. 13. januar31. marts 2015. CVR-nr. 30828712 Side 1

Vedtægter. 13. januar31. marts 2015. CVR-nr. 30828712 Side 1 Vedtægter 13. januar31. marts 2015 CVR-nr. 30828712 Side 1 Bankens navn, hjemsted og formål: 1. Bankens navn er Nordjyske Bank A/S. Bankens hjemsted er FrederikshavnAalborg kommune. Dens formål er at drive

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr VEDTÆGTER For VESTJYSK BANK A/S CVR-nr. 34 63 13 28 INDHOLD 1. Navn...1 2. Hjemsted...1 3. Formål...1 4. Bankens kapital...2 5. Bankens aktier...2 6. Bankens ledelse...2 7. Generalforsamlingen, afholdelse,

Læs mere

VEDTÆGTER M Ø N S B A N K

VEDTÆGTER M Ø N S B A N K VEDTÆGTER for Aktieselskabet M Ø N S B A N K Stege (CVR. nr. 65746018) Stiftet 30. maj 1967 Meddelelse 09/2010 Side 1 af 7 Bankens navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er A/S Møns Bank. Dens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for SØBY-SKADER-HALLING SPAREKASSE

VEDTÆGTER. for SØBY-SKADER-HALLING SPAREKASSE VEDTÆGTER for SØBY-SKADER-HALLING SPAREKASSE 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: Stk. 1 Sparekassens navn er Søby-Skader-Halling Sparekasse. Dens hjemsted er Syddjurs Kommune. Stk. 2 Sparekassens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR. 55660018 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Victoria Properties A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder ved investering

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

2. Selskabets formål er at opnå høj og langsigtet værditilvækst gennem investering i børsnoterede danske small cap selskaber.

2. Selskabets formål er at opnå høj og langsigtet værditilvækst gennem investering i børsnoterede danske small cap selskaber. VEDTÆGTER for Small Cap Danmark A/S (CVR-nr. 3970 3416) Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Small Cap Danmark A/S. Selskabets binavne er: Small Cap Invest A/S (Small Cap Danmark A/S) Small Cap

Læs mere

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank. VEDTÆGTER FOR Aarhus Lokalbank Aktieselskab Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.dk CVR. NR. 37729116 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Bankens navn er: Aarhus

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 Navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er: ØSTJYDSK BANK A/S Banken driver tillige virksomhed under binavnene: BANKEN FOR MARIAGER OG OMEGN A/S, MARIAGER

Læs mere

BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. Bankens navn er Salling Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under binavnene:

BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. Bankens navn er Salling Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under binavnene: BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Bankens navn er Salling Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under binavnene: - Aktieselskabet Landbobanken i Skive, Salling Bank - A/S Vinderup Bank Hjemstedet

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 22. april 2009 Meddelelse nr. 15 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter. 15. marts CVR-nr Side 1

Vedtægter. 15. marts CVR-nr Side 1 Vedtægter 15. marts 2016 CVR-nr. 30828712 Side 1 Bankens navn, hjemsted og formål: 1. Bankens navn er Nordjyske Bank A/S. Bankens hjemsted er Aalborg kommune. Dens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

J. nr Vedtægter for. Blue Vision A/S CVR

J. nr Vedtægter for. Blue Vision A/S CVR J. nr. 135398 Vedtægter for Blue Vision A/S CVR 26 79 14 13 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Blue Vision A/S med binavnet Vision A/S (Blue Vision A/S). 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at investere i fast

Læs mere

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8 Side 1 af 5 Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Nedenfor fremsendes Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue

Læs mere

Bankens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden ifølge pengeinstitutlovgivningen tilladt virksomhed.

Bankens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden ifølge pengeinstitutlovgivningen tilladt virksomhed. BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Bankens navn er Totalbanken A/S. Bankens hjemsted er Assens Kommune. Bankens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden ifølge pengeinstitutlovgivningen tilladt

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr Vedtægter A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-nr. 26 04 17 16 Med ændringer som vedtaget på ØK s ordinære generalforsamling den 24. marts 2010 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er A/S Det Østasiatiske

Læs mere

Vedtægter for Ringkjøbing Landbobank A/S

Vedtægter for Ringkjøbing Landbobank A/S Vedtægter for Ringkjøbing Landbobank A/S den 25. februar 2015 Navn, hjemsted og formål Bankens navn er»ringkjøbing Landbobank, Aktieselskab«. Dens hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 1. Bankens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HVIDBJERG BANK A/S

VEDTÆGTER FOR HVIDBJERG BANK A/S VEDTÆGTER FOR HVIDBJERG BANK A/S Navn, hjemsted og formål Bankens navn er HVIDBJERG BANK, Aktieselskab. Hjemstedet er Struer Kommune. Formålet er at drive bankvirksomhed samt anden ifølge banklovgivningen

Læs mere

Forslag til nye vedtægter

Forslag til nye vedtægter Forslag til nye vedtægter V E D T Æ G T E R for A/S Bryggeriet Vestfyen (Stiftet den 27. april 1885) Navn: 1. Selskabets navn er A/S Bryggeriet Vestfyen. Dets hjemsted er Assens Kommune. Selskabet har

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. 20. marts 2014

CARLSBERG. Vedtægter. 20. marts 2014 CARLSBERG Vedtægter 20. marts 2014 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER 20. marts 2014 Indhold Side 1. afsnit 1-3 Selskabets navn, koncernsprog og formål...

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12)

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere