ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet."

Transkript

1 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid Kendelse af 5. august 2013 (J.nr ). Pengeinstituts brug af navnet B kræver, at pengeinstituttet har registreret navnet som binavn. Selskabslovens 2, jf. 3. (Anders Hjulmand, Piya Mukherjee og Jan Uffe Rasmussen). Ved skrivelse af 29. juni 2012 har K A/S nu under konkurs klaget over, at Erhvervsstyrelsen ved skrivelse af 8. juni 2012 har meddelt, at sparekassens brug af navnet B kræver, at sparekassen har registreret navnet som binavn. Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I en af Erhvervsankenævnet i anledning af klagen hos Erhvervsstyrelsen indhentet udtalelse af 22. august 2012 fremgår om sagens faktiske omstændigheder blandt andet: Sagens faktiske omstændigheder I mail fra Finanstilsynet af 13. februar 2012 gjorde tilsynet Erhvervsstyrelsen opmærksom på, at sparekassen anvendte et ikke registreret binavn, samt anmodede styrelsen om at overtage sagen I forbindelse med fremsendelse af dokumentation for registrering af en indgivet anmeldelse den 30. marts 2012, anmodede styrelsen i samme brevom en redegørelse på baggrund af Finanstilsynets henvendelse... Erhvervsstyrelsen modtog den 25. maj 2012 en redegørelse fra sparekassen af 24. maj 2012, hvoraf det fremgik, at navnet ikke var registreringspligtigt efter sparekassens opfattelse I Erhvervsstyrelsens afgørelse af 8. juni 2012 hedder det: K A/S, CVR-NR. Konklusion Det er Erhvervsstyrelsen opfattelse, at sparekassens brug af navnet B kræver, at sparekassen har registreret navnet som binavn med tilføjelsen aktieselskab eller A/S. Fortsat brug af navnet, uden at det er registreret, vil efter styrelsens opfattelse være en overtrædelse af Selskabslovens 2, jf. 3

2 - 2 - Erhvervsstyrelsens vurdering Det er styrelsens opfattelse, at navnet anvendes på en sådan måde, at det fremtræder som navn på en del af den virksomhed, der udøves. Det fremgår af sparekassens hjemmeside under B selskabsoplysninger, at B er en del af K A/S, men at banken i modsætning til sparekassen ikke har adresse i [by], men derimod Det betyder efter styrelsens opfattelse, at der er tale om et navn, der anvendes for en del af den virksomhed, sparekassen udøver som internetbank. Det understøttes endvidere af de oplysninger, der fremgår af hjemmesiden vedrørende det historiske forløb for brugen af navnet B. Det beskrives således, at navnet B opstod i forbindelse med, at C [pengeinstitut] blev overtaget af K, idet: C fortsatte i K A/S under navnet B som en selvstændig forretningsenhed med fortsat fokus på internetbaserede bankydelser. K A/S har dermed i dag en klar opdeling af internetbank og filialbank under henholdsvis navnene B og A. På sparekassens netbankside fremgår endvidere, at der kan korresponderes med B via en kontaktformular. Det fremgår tillige af denne side, at B er beliggende i [by]. På baggrund af ovenstående er det derfor styrelsens opfattelse, at sparekassen udøver virksomhed under det pågældende navn, og at navnet derfor skal registreres som binavn. Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at kaldenavne kan optages som binavne for selskaber. Den refererede passage i den kommenterede selskabslov side 66 forbyder således ikke, at kaldenavne optages som binavne. I overensstemmelse med styrelsens praksis fremgår det derimod, at kaldenavne, der ikke tillige er registrerede som binavne, ikke kan anvende betegnelser som f.eks. A/S. Hvis et kaldenavn anvendes på en sådan måde, at det optræder som navn for en del af en virksomhed, vil det ikke være muligt at undlade registrering af binavnet alene fordi, navnet ikke indeholder en selskabsbetegnelse. I klageskrivelsen af 29. juni 2012 har K A/S anført: 1. Sagens omstændigheder 2. K A/S klage

3 - 3 - K A/S fastholder, at navnet B anvendes som et kaldenavn for et forretningsområde og ikke som et binavn i selskabsretlig forstand. Der henvises i det hele til K A/S redegørelse af 24. maj Det forhold, at B s hjemmeside angiver, at B har adresse i [by] og ikke i [anden by] ikke kan tillægges betydning. B fungerer som filial af K A/S på linje med K A/S øvrige filialer, der er beliggende andre steder end K A/S hovedsæde i [anden by]. Det bemærkes, at det i forbindelse med en ændring af B s internetplatform er blevet præciseret, at adressen i [by], er filialens besøgs- og postadresse. K A/S er enige med Erhvervsstyrelsen i, at Selskabsloven ikke forbyder optagelse af kaldenavne som binavne. Det er derimod K A/S opfattelse, at der efter Selskabsloven omvendt ikke er pligt til at optage kaldenavne som binavn med deraf følgende registreringspligt i henhold til Selskabslovens 3. Af fornævnte redegørelse af 24. maj 2012 fremgår blandt andet: K A/S købte i 2005 D A/S. D A/S blev med virkning fra den 1. januar 2010 fusioneret ind i K A/S. Navnet D A/S blev i forbindelse med fusionen optaget som et binavn. D blev fortsat anvendt som et kaldenavn (brand) for den nye filial, der tidligere omfattede D A/S aktivitet, idet navnet vurderedes at have en højere genkendelsesgrad i [by]-området, hvor filialen er beliggende. Aftaler med kunder og tredjemænd efter fusionens gennemførelse er dog indgået i K A/S navn. I december 2010 indgik K A/S aftale med E A/S om erhvervelse af F A/S. Erhvervelsen blev gennemført den 28. februar 2011 ved overtagelse af hele aktiekapitalen i F A/S. Erhvervelsen omfattede bl.a. den internetbaserede bank, som F A/S havde overtaget fra G A/S, og som var et selvstændigt forretningsområde i G. F A/S blev fusioneret ind i K A/S ved udgangen af 1. kvartal Aktiviteterne baseret på internetbanken fungerer som et selvstændigt forretningsområde i K A/S. Efter fusionen mellem F A/S og K A/S besluttede K A/S at anvende kaldenavnet (brandet) B som internetbankens forretningsområde at signalere, at aktiviteten i dette forretningsområde er en internetbaseret bankvirksomhed til forskel fra K A/S traditionelle bankvirksomhed. Navnet B anvendes således af K A/S som et kaldebnavn (brand) for forretningsområdet på linje med K A/S mangeårige anvendelse af kaldenavnet A for K A/S øvrige virksomhed. Det er K A/S opfattelse, at B ikke anvendes som et binavn i selskabsretlig forstand.

4 - 4 - Det fremgår af Selskabsloven med Kommentarer (Lars Bunch og Ida Rosenberg, 1. udgave, 2010 på side 66, 1. spalte (note 2 til 2), at: Pligten til at bruge selskabsbetegnelsen angår selskabets hoved og binavne(e). Betegnelsen kan ikke benyttes i selskabets uregistrede kaldenavn m.v. (vores fremhævning). Det fremgår videre af samme, side 78, 1. spalte (note 2 til 3), at: Et binavn er et ekstra navn, hvorunder selskabet tillige kan drive virksomhed og forpligtes. Da et binavn tegningsmæssigt er sidestillet med hovednavnet, skal dette have vedtægtsmæssig hjemmel, jf. 28 nr. 1, og skal registeres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen K A/S anvender kaldenavnet (brandet) uden anvendelse af selskabsbetgenelsen for K A/S. Dette fremgår tydeligt af hjemmesiden bl.a. i bunden af forsiden og under punktet Om B Selskabsoplysninger. Navnet er endvidere ikke tegningsmæssigt sidestillet med hovednavnet K A/S og anvendes ikke i denne egenskab, idet aftaler indgås med angivelse af K A/S som aftalepart. Navnet B anvendes således alene som et uregistreret kaldenavn (barnd). Det bemærkes, at K A/S brug af forskellige kaldenavne (brands) ikke adskiller sig fra andre virksomheders brug af kaldenavne (brands) for enkelte forretningsområder, uden at disse er registreret som binavn. Som eksempel kan nævnes H A/S [pengeinstitut] brug af brandet I (se hjemmesiden der er en del af H A/S. I er ikke registreret som binavn til H A/S. I førnævnte redegørelse af 22. august 2012 har Erhvervsstyrelsen om sagens retlige omstændigheder udtalt: Sagens retlige omstændigheder Erhvervsstyrelsen er enig i sparekassens betragtninger om, at der ikke er pligt til at registrere såkaldte kaldenavne, som i øvrigt ikke er omtalt i lovteksten i selskabsloven. Som det fremgår af [afgørelsen] deler styrelsen imidlertid ikke sparekassens opfattelse af, at brugen af navnet B er at betragte som et kaldenavn. Efter styrelsens opfattelse udøver sparekassen en del af sin virksomhed un-

5 - 5 - der det pågældende navn. Som dokumentation herfor [henvises til] en udskrift fra internettet, hvoraf det fremgår, at der ved oprettelse af likvidationskonto for virksomheder og foreninger er krav om, skal der indsendes dokumenter til B, Hertil kommer en hjemmeside under navnet Hvis et kaldenavn anvendes som et binavn, således som styrelsen anser navnet B for, vil det være i strid med selskabsloven at undlade registrering af navnet som binavn alene fordi, der ikke indgår en lovlig selskabsbetegnelse. Øvrige bemærkninger K har både i klageskrivelsen til ankenævnet og i redegørelsen til Erhvervsstyrelsen af 24. maj 2012 henvist til, at H A/S s brug af et uregistreret binavn I. For god ordens skyld skal Erhvervsstyrelsen gøre opmærksom på, at navnet I A/S er registreret som binavn for selskabet J A/S, CVR-NR., der har hjemsted Styrelsen skal endvidere principielt bemærke, at I øvrigt skal styrelsen henlede opmærksomheden på, uanset om der i styrelsens registre vil kunne findes virksomheder, der måtte overtræde selskabslovgivningen, vil dette ikke kunne berettige alle andre virksomheder til at foretage tilsvarende overtrædelser. I skrivelse af 25. september 2012 har K A/S yderligere anført: Der er efter K A/S ikke fremkommet oplysninger ved Erhvervsstyrelsens udtalelse, der ændrer K A/S opfattelse, og K A/S fastholder derfor, at navnet B anvendes som et kaldenavn og ikke som et binavn i selskabsretlig forstand. K A/S skaluddybende bemærke, at der ikke er tale om, at registrering undlades alene fordi, der ikke indgår en selskabsbetegnelse i navnet. Det er K A/S opfattelse, at et binavn i selskabsretlig forstand er karakteriseret ved at give en virksomhed mulighed for - i tillæg til hovednavnet - at kunne drive virksomhed og blive forpligtet under dette ekstra navn. Efter K A/S opfattelse indtræder der derfor alene pligt til at vedtage og registrere et navn som et binavn efter selskabslovens 3, såfremt virksomheden tillige skal kunne forpligtes under dette navn. Som anført i K A/S redegørelse til Erhvervsstyrelsen af 24. maj 2012 indgås alle aftaler med K A/S og ikke under navnet B, og K A/S har intet ønske om at skulle kunne blive forpligtet under navnet B. Der er efter K A/S følgelig ikke pligt til at vedtage og registrere navnet som binavn.

6 - 6 - Advokat L v/advokat M har ved af 18. marts 2013 på Erhvervsankenævnets forespørgsel vedrørende konsekvensen for klagesagen af, at K A/S er taget under konkursbehandling oplyst blandt andet: K A/S aktiviteter blev overdraget til N A/S pr. den 26. januar 2013, herunder aktiviteterne i B. N A/S driver indtil videre B videre i samme form, dvs. som selvstændig forretningsenhed, og under samme navn, som i K A/S regi. Integrationen af de tilkøbte aktiviteter er ikke endeligt på plads endnu, og der er herunder ikke taget endelig stilling til, hvordan og i hvilken form, B skal videreføres på sigt. N A/S har bedt mig meddele, at hvis Erhvervsankenævnet træffer afgørelse i klagesagen over for K A/S under konkurs, som stadfæster Erhvervsstyrelsens oprindelige afgørelse, eller denne afgørelse kommer til at stå ved magt, fordi Erhvervsankenævnet ikke træffer afgørelse i klagesagen over for K A/S, er N A/S indstillet på at optage B som binavn og registrere dette i Erhvervsstyrelsen, såfremt N A/S fortsat ønsker at anvende navnet B. I givet fald foreslås dette gjort ved at stille forslag herom ved indkaldelse af næste generalforsamling i N A/S. Det bemærkes, at N A/S allerede har indkaldt til dette års ordinære generalforsamling, der afholdes den 20. marts Beslutning om binavn kan derfor ikke træffes på den ordinære generalforsamling i år. I henhold til N A/S vedtægter er der quorum-krav til beslutning om vedtægtsændringer, der erfaringsmæssigt medfører et behov for at afholde to generalforsamlinger. Som børsnoteret selskab med over aktionærer vil det være en uforholdsmæssigt stor og ressourcekrævende opgave at skulle indkalde til to ekstraordinære generalforsamlinger, hvor eneste punkt på dagsordenen er beslutning om optagelse af binavn. Forslag vil således blive stillet på førstkommende eventuelle ekstraordinære generalforsamling i 2013 og senest på den ordinære generalforsamling i Ankenævnet udtaler: Ud fra de foreliggende oplysninger, herunder de fremlagte udskrifter fra internettet og i overensstemmelse med det af Erhvervsstyrelsen anførte er det ankenævnets opfattelse, at K A/S før konkursen har udøvet en del af sin virksomhed under navnet B. B skal således registreres som binavn med tilføjelsen aktieselskab eller A/S, og fortsat brug af navnet, uden at det er registreret vil være en overtrædelse af selskabslovens 2, jf. 3.

7 - 7 - Ankenævnet stadfæster således Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 8. juni 2012.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037566). Navn egnet til at fremkalde

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

K har på denne baggrund overtrådt navneeneretten i FIL 7, stk. 5 ved at anvende betegnelsen bank i forbindelse med sit navn.

K har på denne baggrund overtrådt navneeneretten i FIL 7, stk. 5 ved at anvende betegnelsen bank i forbindelse med sit navn. Kendelse af 9. februar 2010 (J.nr. 2009-0019017) Andelskasse påbudt at ophøre med at anvende betegnelsen bank i forbindelse med sit navn, herunder at slette ordet bank fra andelskassens domænenavn. Lov

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2008 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2008. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

Oplysninger vedrørende mulig kursmanipulation

Oplysninger vedrørende mulig kursmanipulation ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. oktober 2011 (J.nr. 2011-0024417).

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033525). Tilladelse til at

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2012 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2012. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Finanstilsynet finder endvidere, at K s udstedelse af obligationer udgør en væsentlig del af selskabets drift, jf. FIL 7, stk. 3, 3. pkt.

Finanstilsynet finder endvidere, at K s udstedelse af obligationer udgør en væsentlig del af selskabets drift, jf. FIL 7, stk. 3, 3. pkt. Kendelse af 17. september 2008 (J.nr. 2007-0011800). Obligationsudstedelse udgør væsentlig del af selskabets drift, selskabet omfattet af kravet om tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed Lov om

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2007 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2007. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. oktober 2014 (J.nr. 2014-0036307) Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. september 2004 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. september 2004 hedder det: Kendelse af 21. november 2005. (j.nr. 04-249.605) Anmeldte binavne registreringsnægtet, da de var egnede til at fremkalde det indtryk, at der er tale om pengeinstitutter henholdsvis realkreditinstitutter

Læs mere

I Rejsegarantifondens afgørelse af 11. november 2010 hedder det:

I Rejsegarantifondens afgørelse af 11. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 9. juni 2011 (J.nr. 2010-0023333)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 18. oktober 2012 (J.nr. 2012-0032824) Sag hjemvist

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 15. oktober 2013 (J.nr. 2012-0032842) Tiltrådt

Læs mere

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 1. Registrering af aktieselskab nægtet, da vurderingsforretningen ikke var foretaget umiddelbart før den stiftende generalforsamling. Aktieselskabslovens 6 a. 2. Klage

Læs mere

Fra 1. januar 2010 skal virksomheder, der udbyder eller sælger flytransport til private forbrugere, også være registreret i fonden.

Fra 1. januar 2010 skal virksomheder, der udbyder eller sælger flytransport til private forbrugere, også være registreret i fonden. Kendelse af 23. september 2010 (J.nr. 2009-0021807) Luftfartsselskab etableret i Danmark og derfor registreringspligtigt i Rejsegarantifonden. Rejsegarantifondslovens 20 (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen

Læs mere