Nye lønsystemer sat på sporet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye lønsystemer sat på sporet"

Transkript

1 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Nye lønsystemer sat på sporet

2 Nye lønsystemer sat på sporet Januar 2003

3 Januar 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang Albertslund Telefon Fax Hjemmeside: Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Personalestyrelsen Lønpolitisk Center Frederiksholms Kanal København K Telefon Akademikernes Centralorganisation Telefon Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation Telefon Statsansattes Kartel Telefon Statstjenestemændenes Centralorganisation (COII) Telefon Omslag og tryk: Nordsjællands Trykcenter Oplag: ISBN: Elektronisk publikation: Produktion: Nordsjællands Trykcenter ISBN: Publikationen kan hentes på Personalestyrelsens hjemmeside: og CFU s hjemmeside: 2

4 Indholdsfortegnelse Forord 4 1 Hvorfor nye lønsystemer? 5 2 Hvad bliver aftalt centralt og lokalt? Hvordan er lønsystemerne bygget op? 8 Hvad med overgangen til nyt lønsystem for allerede ansatte? Er der andre regler? 13 Hvem forhandler lokalt, hvad forhandles der om og på hvilket grundlag? 15 7 Hvordan anvender vi nye lønsystemer lokalt? 17 8 Læs mere om nye lønsystemer 20 3

5 Forord Ved overenskomstforhandlingerne 2002 (OK02) blev der mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) indgået en rammeaftale om nye lønsystemer. I rammeaftalen har de centrale aftaleparter aftalt principperne for nye lønsystemer. I forbindelse med indgåelsen af rammeaftalen aftalte parterne at udarbejde et fælles introduktionsmateriale om de nye lønsystemer. Nye lønsystemer sat på sporet er første del af dette materiale. Pjecen beskriver hovedprincipperne i de nye lønsystemer, som de er aftalt i rammeaftalen om nye lønsystemer. De konkrete regler om løn mv. for de enkelte personalegrupper skal findes i den respektive organisationsaftale, overenskomst eller tjenestemandsaftale om nyt lønsystem. Visse personalegrupper er undtaget fra rammeaftalen. Konkret er ansatte, der er dækket af overenskomster på AC-området og ansatte, der er omfattet af cheflønspuljen undtaget. I forbindelse med OK02 er flertallet af de hidtidige aftaler om forsøg med nye lønsystemer erstattet af aftaler om permanente nye lønsystemer. De nye lønsystemer omfatter alle fremtidigt ansatte. Allerede ansatte omfattes i det omfang, det er aftalt i den konkrete overgangsordning. For nogle personalegrupper er der etableret en individuel overgangsordning, hvor den enkelte kan vælge at overgå. For andre personalegrupper er der etableret en kollektiv overgangsordning, hvor det er aftalt, at alle overgår på samme tidspunkt. De resterende aftaler om forsøg med nye lønsystemer og etablerede forsøg i tilknytning til disse aftaler er typisk forlænget midlertidigt indtil 1. april 2003 eller 1. oktober

6 1. Hvorfor nye lønsystemer? Formålet med nye lønsystemer er at sætte fokus på den enkelte medarbejders kvalifikationer og resultater, herunder at kunne sikre grundlaget for rekruttering og fastholdelse af velkvalificerede medarbejdere. Samtidig er det hensigten, at nye lønsystemer skal bidrage til at skabe mere effektive og attraktive arbejdspladser. Nye lønsystemer er et fleksibelt værktøj, som den enkelte institution kan anvende til at understøtte institutionens mål og resultater. Ledelse og medarbejdere skal i dialog skabe sammenhæng mellem institutionens resultater, mål og strategier, personalepolitikken samt den lokale løndannelse. Dermed vil lønnen i højere grad end tidligere kunne afspejle ansvar, kompetence og kvalifikationer og sætte fokus på den enkeltes indsats. I de nye lønsystemer erstattes de hidtidige centrale lønforløb i et vist omfang af en lokal løndannelse. Den lokale løndannelse skal tage hensyn til institutionens samlede budget og lønudvikling. Det er parternes hensigt, at medarbejdernes løn som hidtil udvikles i takt med den enkeltes faglige udvikling. Det er forudsat, at basislønningerne suppleres med en lokal tillægsdannelse. Samtlige medarbejdere skal således have mulighed for at komme i betragtning til lokale løndele, uden at der deri ligger en garanti for den enkelte. Nye lønsystemer sætter fokus på kvalifikationer og resultater Nye lønsystemer er et fleksibelt værktøj, der understøtter institutionens mål Lokal løndannelse Da en større del af løndannelsen er lagt ud på den enkelte arbejdsplads, skal de lokale parter i fællesskab finde frem til, hvordan de nye lønsystemer kan understøtte arbejdspladsens mål og strategier. Dette indebærer en dialog om retningslinier og kriterier for lokale tillæg og om, hvordan løn kan bruges aktivt til at skabe mere effektive og attraktive arbejdspladser. Lønnen skal således tænkes ind i sammenhæng med den lokale personalepolitik, hvilket giver de lokale parter flere muligheder og mere ansvar. Dialog om retningslinier og kriterier 5

7 2. Hvad bliver aftalt centralt og lokalt? De nye lønsystemer har forskellige aftaleniveauer centralt og lokalt. Figur 1 Centrale og lokale aftaler Centralt Centralt Lokalt Lokal aftale om tillæg (Lokal TR og ledelse) Aftale om nyt lønsystem for... ((Central) organisation og Finansministeriet) Rammeaftale om nye lønsystemer (CFU og Finansministeriet) Aftaleniveauer Den lokale ledelse og den lokale tillidsrepræsentant indgår lønaftaler på den enkelte arbejdsplads inden for rammerne af de aftaler om nyt lønsystem, som Finansministeriet og den pågældende (central)organisation har indgået for den enkelte personalegruppe. For overenskomstansatte aftales nyt lønsystem i de relevante organisationsaftaler og for tjenestemænd i særlige aftaler om nyt lønsystem. Lønsystemet aftales inden for rammerne af de principper, som Finansministeriet og CFU har aftalt i rammeaftalen om nye lønsystemer. Basislønnen, lønintervaller og eventuelle centrale tillæg er aftalt i organisationsaftalerne/overenskomsterne/tjenestemandsaftalerne, mens lokale tillæg og den konkrete intervalløn aftales mellem de lokale parter. De nye lønsystemer er etableret som et aftalesystem, og udmøntning af lokale løndele forudsætter således, at der er indgået aftale mellem de lokale parter. 6

8 Eksempel: Af rammeaftalen mellem Finansministeriet og CFU om nye lønsystemer fremgår det, at der f.eks. kan aftales et basislønsystem med et eller flere anciennitetstrin. Finansministeriet og Dansk Metal m.fl. indgår en aftale om et basislønsystem for håndværkere i staten, som indeholder en basisløn uden anciennitetstrin. På Statens Teaterskole indgår ledelsen og tillidsrepræsentanten aftale om et kvalifikationstillæg til en snedker for særlige kvalifikationer. 7

9 3. Hvordan er lønsystemerne bygget op? Der findes to hovedmodeller for nye lønsystemer: Basislønsystemer og intervallønsystemer. Basislønsystemer er de mest anvendte. Ud over de to hovedmodeller kan der være andre varianter. Basislønsystemet Intervallønsystemet Basislønsystemet består af en basisløn eller et basislønforløb, der aftales centralt og en tillægsdel, der aftales lokalt. Der kan herudover være aftalt tillæg centralt i organisationsaftale e.l. De lokale tillægsmuligheder omfatter funktionstillæg, kvalifikationstillæg og engangsvederlag. Der er desuden mulighed for resultatløn. Intervallønsystemet indeholder et centralt aftalt løninterval, hvori den enkelte medarbejder indplaceres efter lokal aftale ud fra den pågældendes kvalifikationer og funktioner. Herudover kan intervallønsystemet indeholde centralt aftalte tillæg baseret på tværgående funktioner, der er knyttet til en stillingsgruppe. I den rene intervallønsmodel suppleres intervallønnen ikke med lokale kvalifikations- og funktionstillæg, men intervallønsystemerne indeholder ligesom basislønsystemerne mulighed for at aftale engangsvederlag og resultatløn. Eventuelle centrale tillæg, engangsvederlag og resultatløn ydes uafhængigt af lønintervallet. Den samlede løn kan således være højere end lønintervallets maksimum. Figur 2 Basislønsystemet og intervallønsystemet Centralt Basislønsystem Basisløn Funktionstillæg og kvalifikationstillæg Intervallønsystem Intervallets minimum og maksimum Funktionstillæg Lokalt Funktionstillæg og kvalifikationstillæg Indplacering i interval Engangsvederlag og resultatløn Kvalifikationstillæg Kvalifikationstillæg anvendes til at honorere medarbejderen på grundlag af faglige og personlige kvalifikationer, kvaliteten i opgavevaretagelsen, balancen i forhold til tilsvarende stillinger på det øvrige arbejdsmarked eller af hensyn til rekruttering og fastholdelse mv. 8

10 Kvalifikationstillæg ydes som hovedregel i form af varige tillæg, men kan også aftales som midlertidige tillæg, hvis forholdene taler herfor. Eksempel: En edb-medarbejder får et kvalifikationstillæg for sin kompetence i forhold til institutionens IT-systemer og sin formidling af denne viden til brugerne. Funktionstillæg anvendes til at honorere medarbejderen, der varetager særlige funktioner i sin stilling. Funktionstillæg er knyttet til bestemte arbejdsopgaver, som medarbejderen udfører. Funktionstillæg er typisk tids- eller opgavebegrænset, men kan være varigt, hvis den tillægsgivende funktion er en integreret del af selve stillingsindholdet. 1 Funktionstillæg Et funktionstillæg kan være et fast månedligt beløb eller kan udbetales for de konkrete timer eller det tidsrum, som funktionen udføres i. Eksempel: En laborant fungerer som assistent på et forskningsprojekt. Der ydes derfor et månedligt funktionstillæg, så længe projektet løber. Engangsvederlag vil typisk være relevante, hvis der er tale om en efterfølgende honorering af en særlig indsats. Engangsvederlag Eksempel: En assistent har ud over sine sædvanlige opgaver stået for opsætningen af en større publikation, som han har lagt en stor indsats i. Derfor tildeles han et engangsvederlag. Resultatløn tildeles på baggrund af en række på forhånd definerede (kvantitative og kvalitative) resultatmål og udløses, når betingelserne i resultatlønsaftalen er opfyldt. Resultatløn kan aftales for grupper af medarbejdere eller for enkeltpersoner. Resultatløn 1 Funktionstillæg kan endvidere være varigt, hvis det ydes som et personligt tillæg, der udligner en eventuel lønforskel ved overgang til nyt lønsystem, eller ydes som tillæg for eventuel førstkommende anciennitetsstigning, jf. afsnit 4. 9

11 Eksempel: På en større skole er der indført et elektronisk tilmeldingssystem til kurser. Der indgås en resultatlønsaftale for de kontorfunktionærer, der er ansvarlige for driften af systemet. Der fastsættes et maksimum for antal klager over systemets funktionalitet. Hvis antallet af klager ligger under dette maksimum, udløses resultatløn. Forhåndsaftaler Der kan lokalt indgås forhåndsaftaler om individuelle tillæg for en enkelt medarbejder eller en nærmere afgrænset gruppe af medarbejdere. I en forhåndsaftale er kriterierne og formen for lønændringer fastlagt. Tillæg udmøntes, når én eller flere medarbejdere opfylder de aftalte kriterier. Ud over den løn, der aftales som led i de nye lønsystemer, ydes der arbejdstidsbestemte tillæg (natpenge mv.) efter de hidtidige regler, medmindre andet er fastsat i den enkelte aftale mv. om nye lønsystemer. Lokale tillægsmuligheder lokale forhold Hvilke tillæg hvornår? I hvilke situationer de forskellige lokale tillægsmuligheder er relevante, og hvorvidt tillæg skal være varige eller midlertidige, afhænger af de lokale forhold. Det kan blandt andet være opgavernes karakter, graden af præstationsorientering, en afvejning af langsigtede og kortsigtede mål og hvilke tillægstyper, der motiverer bedst. Anvendelsen af tillægsmulighederne og deres varighed kan med fordel overvejes i forbindelse med fastlæggelse af institutionens lønpolitik, jf. afsnit 7. 10

12 4. Hvad med overgangen til nyt lønsystem for allerede ansatte? Uanset hvilken overgangsmodel, der er aftalt, er der ingen ansatte, der går ned i løn i forbindelse med overgang til det nye lønsystem. Allerede ansatte, der overgår til et nyt lønsystem, er sikret mod lønnedgang i forhold til den samlede faste løn før overgangen til det nye lønsystem. 2 Ingen går ned i løn ved overgang til nyt lønsystem Hvis den samlede faste løn ved indplacering i basislønnen/lønintervallet, inkl. eventuelle nye tillæg, er lavere end den hidtidige samlede faste løn, ydes et personligt tillæg, der udligner denne forskel. Ansatte, der er omfattet af et basislønsystem, får dette tillæg som et varigt lokalt kvalifikationstillæg eller eventuelt som et varigt lokalt funktionstillæg, hvis der er enighed om dette lokalt. Tillægget bortfalder ved stillingsskift. I aftaler med kollektiv overgang er allerede ansatte desuden sikret et tillæg, der svarer til den førstkommende anciennitetsstigning i det gamle lønforløb. Særligt om kollektiv overgang Ansatte, der ved overgangen til det nye lønsystem ikke oppebærer slutløn i det hidtidige lønforløb, sikres et varigt personligt tillæg eller en tillægsforhøjelse, der svarer til værdien af den førstkommende anciennitetsstigning med virkning fra det tidspunkt, anciennitetsoprykningen ville være sket efter det hidtidige lønsystem. Særligt om kollektiv overgang Tillægget/tillægsforhøjelsen ydes dog kun i det omfang, der ikke i forbindelse med overgangen til det nye lønsystem eller senere er aftalt en samlet løn, der er højere end hidtidig løn inkl. førstkommende anciennitetsstigning. For ansatte omfattet af et basislønsystem ydes tillægget som et varigt lokalt kvalifikationstillæg eller eventuelt som et varigt lokalt funktionstillæg, hvis der er enighed om dette lokalt. Tillægget bortfalder ved stillingsskift. 2 Den samlede faste løn før overgangen består af skalalønnen og eventuelle varige tillæg, som ikke videreføres i det nye lønsystem (ekskl. rådigheds- og merarbejdstillæg mv.), herunder tillæg ydet af lokallønspuljer. Hidtidige midlertidige tillæg indgår ikke i den samlede faste løn, men opretholdes som midlertidige tillæg i den aftalte periode. 11

13 Der kan i enkelte organisationsaftaler for faglærte og ufaglærte personalegrupper indgå arbejdsbestemte tillæg, f.eks. højdetillæg og trucktillæg. Hvis disse tillæg ikke videreføres i det nye lønsystem, kan der være aftalt overgangsordninger herfor. Derudover kan der forekomme arbejdsbestemte tillæg, som i det gamle lønsystem blev ydet inden for lokallønsordningens rammer. Disse opretholdes som en del af det nye lønsystem, medmindre de opsiges, eller der lokalt indgås aftale om ændringer. For ansatte, der ved overgangen til det nye lønsystem er omfattet af et etableret forsøg med nye lønsystemer, er overgangsreglerne fastsat i den enkelte aftale. 12

14 5. Er der andre regler? Aftalerne om nyt lønsystem indeholder, ud over basislønnen/intervallønnen og tillægsmulighederne, en række regler om opsigelse af tillæg, lønnens regulering, pension mv. Regulering Basisløn, intervalløn, centrale og lokale funktionstillæg samt centralt aftalte kvalifikationstillæg reguleres med de generelle stigninger, der aftales centralt ved aftale- og overenskomstfornyelserne og/eller udmøntes via en generel reguleringsordning. Regulering Lokalt aftalte kvalifikationstillæg reguleres tilsvarende, medmindre andet aftales. Pension For overenskomstansatte m.fl., der er omfattet af forsikringsmæssige pensionsordninger, indbetales der pensionsbidrag af basislønnen, henholdsvis den aftalte løn inden for lønintervallet samt af varige og midlertidige tillæg. Pension overenskomstansatte Finansministeriet og den enkelte (central)organisation kan dog i den enkelte aftale om nyt lønsystem aftale centrale ikke-pensionsgivende tillæg. For tjenestemænd på nyt lønsystem er der aftalt principper for en tilpasning af pensionsreglerne. Indtil principperne er endeligt udmøntet, er det hidtidige princip gældende, dvs. tjenestemænd på nyt lønsystem indplaceres i det hidtidig lønrammeforløb i pensionsmæssig henseende. Reglerne for pension vil være beskrevet i de enkelte aftaler om nyt lønsystem for tjenestemænd. Opsigelsesregler I rammeaftalen er der aftalt en række principper for opsigelse af fremtidige aftaler om tillæg. Lokale aftaler om funktionstillæg, kvalifikationstillæg og resultatløn kan opsiges i overensstemmelse med reglerne i den enkelte aftale eller kan ændres ved enighed mellem aftalens parter. Hvis en aftale om kvalifikationstillæg opsiges, bevarer den enkelte ansatte tillægget som en personlig ordning, medmindre andet aftales. Opsigelsesregler Pension tjenestemandsansatte Kvalifikationstillæg 13

15 Funktionstillæg Hvis en aftale om funktionstillæg opsiges, skal den enkelte ansatte have skriftlig meddelelse om aftalens opsigelse, og om at den pågældendes tillæg bortfalder med et varsel svarende til den enkeltes individuelle opsigelsesvarsel, medmindre andet aftales. Funktionstillæg bortfalder i øvrigt, når funktionen ophører, og det af aftalen fremgår, at tillægget er knyttet til varetagelsen af den pågældende funktion. Hvis den funktion, som ligger til grund for tillægget, må anses for at være en afgørende del af selve stillingsindholdet, f.eks. hvor funktionstillægget kan sidestilles med udnævnelse i en ny stilling, kan funktionen og dermed funktionstillægget kun bringes til ophør efter de almindelige regler, der gælder for opsigelse af ansættelsesforholdet. Midlertidige tillæg Midlertidige tillæg, dvs. tillæg der er aftalt for en tidsbegrænset periode, bortfalder i overensstemmelse med det, der er fastsat om tidsbegrænsningen. 14

16 6. Hvem forhandler lokalt, hvad forhandles der om og på hvilket grundlag? Indgåelse af lokale lønaftaler De lokale lønforhandlinger finder sted på den enkelte arbejdsplads, og aftaler indgås på parallelle niveauer, hvilket som udgangspunkt vil være den lokale ledelse og tillidsrepræsentanten. Lokale lønaftaler Et væsentligt element i de nye lønsystemer er, at den lokale løndannelse integreres i den lokale personalepolitik. Det er derfor en forudsætning, at den fornødne aftalekompetence er til stede på den enkelte arbejdsplads. Årlige forhandlinger Forslag til lønændringer kan fremsættes af begge parter. Forhandlinger skal finde sted mindst én gang om året, hvis en af parterne anmoder om det. Lønændringer kan i øvrigt aftales løbende, hvis parterne er enige herom. Forslag til lønændringer kan fremsættes af begge parter Der er ikke frister for, hvornår forhandlingerne skal optages, når én af parterne har bedt om en forhandling. Det er dog hensigtsmæssigt for en god lokal proces, at parterne snarest muligt efter anmodningen aftaler et tidspunkt for det første møde i forhandlingerne. Procedurer og terminer for gennemførelsen af de lokale forhandlinger kan med fordel overvejes i forbindelse med fastlæggelse af institutionens lønpolitik, jf. afsnit 7. Lønstatistisk materiale Det er et element i en god forhandlingsproces, at de lokale parter er i besiddelse af relevant lønstatistisk materiale. Dette kan f.eks. være oplysninger om lønniveau, lønudvikling samt om den lokale tillægsanvendelse/-fordeling, evt. kombineret med oplysninger om køn og anciennitet. Lønstatistik, som en forhandlingspart ønsker at lade indgå i de lokale forhandlinger, bør udleveres i kopi til forhandlingsmodparten. Grundlag for forhandlinger Et yderligere grundlag for de lokale forhandlinger er kendskab til institutionens økonomiske situation. De økonomiske rammer, herunder institutionens budget, drøftes løbende i samarbejdsudvalget. 15

17 Uenighed Hvad hvis vi er uenige? Hvis der ved en lokal forhandling ikke kan opnås enighed om lønændringer, kan forhandlingerne, hvis en af parterne anmoder om det, videreføres med deltagelse af repræsentanter fra vedkommende (central)organisation. Forhandlingen afholdes inden for en frist af 1 måned efter modtagelsen af forhandlingsbegæringen, medmindre andet aftales. Bliver parterne ikke enige ved denne forhandling, kan forhandlingerne videreføres mellem organisationsaftalens/overenskomstens/aftalens parter, hvis en af parterne anmoder om det. Hvis parterne heller ikke her kan blive enige, kan sagen ikke videreføres. Brud på lokale aftaler og fortolkning af disse aftaler behandles efter de sædvanlige fagretlige regler. 16

18 7. Hvordan anvender vi nye lønsystemer lokalt? Med de nye lønsystemer er der skabt grundlag for, at der kan skabes sammenhæng på den enkelte arbejdsplads mellem mål, resultater, personalepolitik, og løn. Det er op til den enkelte arbejdsplads, hvordan man vil anvende nye lønsystemer lokalt. Det vigtigste element i den lokale anvendelse af de nye lønsystemer er dialog mellem ledelse og medarbejdere på arbejdspladsen. Kommunikation er et nøgleord i bestræbelserne på at få nye lønsystemer til at fungere på den enkelte arbejdsplads. Medarbejdere og ledere skal være i en fortsat dialog om, hvordan løn skal anvendes i sammenhæng. Hvordan skaber vi løn i sammenhæng? Et væsentligt element i at skabe løn i sammenhæng er, at medarbejdere og ledelse i fællesskab formulerer en lønpolitik, hvori sammenhængen mellem den lokale løndannelse og institutionens personalepolitik, mål og strategier kan beskrives. Sammenhæng mellem mål, resultater, personalepolitik og løn Kommunikation et nøgleord Formulering af lønpolitik I lønpolitikken fastlægges de overordnede principper for anvendelse af lønsystemet, herunder de generelle kriterier for tildeling af tillæg. I lønpolitikken kan ledere og medarbejdere beskrive, hvordan de vil bruge det nye lønsystem til at understøtte personalepolitik, mål og strategier. Bl.a. kan man i lønpolitikken forholde sig til, hvordan tillæg skal anvendes til at honorere kvalifikationer, funktioner eller indsats samt til at rekruttere eller fastholde medarbejdere. Elementer i lønpolitikken Det er vigtigt, at ledere og medarbejdere i arbejdet med lønpolitikken sikrer, at alle har mulighed for at komme i betragtning til at få tillæg. Hvis der lokalt indgås aftale om, at et tillæg ydes til ansatte, der har gennemgået et givent kursus eller en given efteruddannelse, bør alle i den pågældende personalegruppe, for hvem kurset/efteruddannelsen er relevant, have adgang til at gennemgå kurset/efteruddannelsen. Det er en god ide, at man i lønpolitikken beskriver retningslinier for den lokale forhandlingsproces, herunder procedurer og terminer for gennemførelse af de lokale forhandlinger. 17

19 Institutionen kan også beskrive retningslinier for anvendelse af varige og midlertidige tillæg samt engangsvederlag og resultatløn, da dette er af betydning for fleksibiliteten og variationsmulighederne i den lokale løndannelse. Det vil også være en god idé, at man i lønpolitikken beskriver andre relevante forhold, f.eks. anvendelsen af forhåndsaftaler, om og hvordan løn kan indgå i den årlige medarbejderudviklingssamtale, samt om tildeling af tillæg og begrundelser skal offentliggøres. Også lønstatistisk materiale og andet relevant grundlag for de lokale forhandlinger kan beskrives i lønpolitikken. Lønpolitikken er et dynamisk redskab Lønpolitikken er et dynamisk redskab, som løbende skal evalueres og revideres, bl.a. i lyset af ændrede mål, nye aktiviteter og erfaringerne med den lokale proces. Det er en tidskrævende proces at gøre løndannelse til en naturlig del af institutionens liv. Det er ikke desto mindre vigtigt at investere nødvendig tid og ressourcer i arbejdet med at bruge løn aktivt. Hvis medarbejdere og ledere oplever, at der er sammenhæng mellem løn, mål og indsats, bliver der større accept af individuelle tillæg. Forventningsafstemning Hvordan sikrer vi en god lokal proces? Det er vigtigt at sikre en god lokal proces for lønforhandlingerne. Et væsentligt element heri er, at medarbejderne og ledelsen får afstemt forventningerne til udmøntning af løn i det nye lønsystem. Et andet væsentligt element er, at forslag om lønforbedringer samt eventuelle afvisninger af sådanne forslag begrundes konkret. Lønpolitikken kan være et redskab til at formulere retningslinjer for processen. Uanset om institutionen har en lønpolitik eller ej, er det vigtigt, at ledelse og medarbejdere diskuterer forhandlingsprocessen, og hvilket grundlag der skal forhandles på. Eksempelvis skal de lokale parter i samarbejdsudvalget løbende drøfte institutionens økonomiske rammer og budget. De lokale parter kan også være enige om at drøfte andre forhold, som er relevante for de lokale forhandlinger. Hvor mange penge har vi lokalt? I de nye lønsystemer er der ikke længere puljestyring af lønsumsmidlerne. Det betyder, at den lokale arbejdsplads selv fastlægger, hvor meget der skal anvendes til lokal løndannelse inden for institutionens økonomiske råderum og budget. 18

20 Det er ikke et formål med nye lønsystemer, at de skal medføre besparelser i lønsummen. Omvendt fører nye lønsystemer heller ikke til større lønsum. Formålet er at opnå en fortsat målrettet og hensigtsmæssig anvendelse af lønsumsmidlerne. Målrettet og hensigtsmæssig anvendelse af lønsumsmidlerne Den lokale arbejdsplads har et økonomisk råderum, som skal ses i sammenhæng med arbejdspladsens lønudvikling og lønprofil. De nye lønsystemer har typisk et kortere og stejlere lønforløb end det gamle lønsystem. Det betyder, at der gradvist bliver frigjort midler til den lokale løndannelse i takt med, at medarbejdere med høj anciennitet på det gamle lønsystem forlader arbejdspladsen. Det økonomiske råderum En række andre elementer påvirker det lokale økonomiske råderum for den lokale løndannelse. Det økonomiske råderum ændres derfor løbende i såvel opad- som nedadgående retning. Frigjorte midler fra lokallønsordningen, stedtillægsordningen, tidligere omklassificeringer og overgangsordninger mv. påvirker råderummet i opadgående retning. Personaleomsætning og -sammensætning kan eksempelvis påvirke det lokale økonomiske råderum i både opad- og nedadgående retning. Hvis højere lønnede medarbejdere erstattes med lavere lønnede eller omvendt, påvirkes råderummet i henholdsvis opad- og nedgående retning. Overførte lønsumsmidler, vakancer og andre fraværssituationer påvirker råderummet i opadgående retning. Effektivisering/ændret arbejdstilrettelæggelse kan også påvirke råderummet i opadgående retning. Udmøntningen af forhåndsaftaler er omvendt et element, der påvirker det lokale økonomiske råderum i nedadgående retning. 19

21 8. Læs mere om nye lønsystemer Inspiration og information Hvis denne pjece har givet inspiration til at læse mere om nye lønsystemer mv., kan opmærksomheden henledes på følgende relevante publikationer mv., der kan hentes på Personalestyrelsens hjemmeside: Evaluering af forsøg med nye lønsystemer i staten, CFU og Personalestyrelsen, oktober Lønstyring i praksis, Økonomistyrelsen, august Nye veje - klædt på til løn og ledelse, Finansministeriet, april Rammeaftale om nye lønsystemer samt fælleserklæring, Bilag B til resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og CFU Vejledning om nye lønsystemer i staten, CFU og Finansministeriet, senest opdateret september I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2002 er det aftalt, at vejledningen opdateres. Vejledning om strategisk og systematisk kompetenceudvikling. Kompetencepakken OK02, CFU og Finansministeriet, december Vejledning til Samarbejdsaftalen, CFU og Finansministeriet, januar

22 Ved overenskomstforhandlingerne i 2002 indgik Finansministeriet og CFU en rammeaftale om nye lønsystemer. Det blev i denne forbindelse aftalt at udarbejde et fælles introduktionsmateriale om de nye lønsystemer. Nye lønsystemer sat på sporet er første del af dette materiale. Pjecen beskriver hovedprincipperne i de nye lønsystemer og behandler følgende emner: Hvorfor nye lønsystemer? Hvad bliver aftalt centralt og lokalt? Hvordan er lønsystemerne bygget op? Hvordan er vilkårene for overgang til nyt lønsystem for allerede ansatte? Hvem forhandler lokalt, hvad forhandles der om og på hvilket grundlag? Hvordan kan nye lønsystemer anvendes lokalt? Foto: Ørestadselskabet/Torben Reitzel. Produktion: Nordsjællands Trykcenter ApS

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 11-13

Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår OK 11-13 1 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Frie Grundskoler 2 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår Frie Grundskoler Overenskomst 2011-2013 Red. Simone Dalsgaard Tryk: Tarm Bogtryk

Læs mere

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj 2007 Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 011-14

Læs mere

Fællesaftale om Ny Løn

Fællesaftale om Ny Løn Fællesaftale om Ny Løn KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Frisør- og Kosmetiker bund Dansk Funktionærforbund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F bundet Træ-Industri-Byg

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning?

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning? Sæt ny løn på dagsordenen Få indflydelse på budgettet Diskuter råderummet til ny løn Det kan du få inspiration til i denne vejledning Penge til ny løn Løngangstræde 25, 1 1468 København K e-mail: kto@kto.dk

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 I sag nr.: AR2014.0121 Landsorganisationen i Danmark for Dansk Jernbaneforbund mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for DSB Dommere: Nils Juhl Andreasen,

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg 2008 Bemærk: Bilagsdelen indeholder de foreliggende aftaleudkast mv. Der kan efterfølgende ske justeringer

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK)

Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) Cirkulære om organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) 2013 Cirkulære af 4. juli 2013 Modst.nr. 021-13 PKAT nr. 236, 238, 240 J.nr. 12-333/00-61 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013.

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. 8. februar 2013 FORHANDLINGSPROTOKOL Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. Der er i den forbindelse

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhøjelser. Pr. 1. januar 2014 ydes en generel lønforhøjelse på 0,50 pct.

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhøjelser. Pr. 1. januar 2014 ydes en generel lønforhøjelse på 0,50 pct. KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Tid Den 16. februar 2013 Sted KL Emne Overenskomst- og aftalefornyelse pr. 1. april 2013 Deltagere Repræsentanter for Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1 Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål... 5 1 Aftalens

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten)

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Indholdsfortegnelse Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Cirkulære Generelle bemærkninger... 6 Ikrafttræden...

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten 2013 Cirkulære af 27. august 2013 Modst.nr. 031-13 J.nr. 13-711-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...5 Ikrafttræden...6 Aftale

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter Side 1 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter KL Fagligt Fælles bund - 3 F Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.41 Side

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel

Rammeaftale om det sociale kapitel Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side l Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formå1..... 5 1 Aftalens

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

Forhåndsaftale om løn for VIP-ansatte ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Forhåndsaftale om løn for VIP-ansatte ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet Forhåndsaftale om løn for VIP-ansatte ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet Aftale indgået mellem repræsentanter fra følgende organisationer

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere KL 51.11 Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.11 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere