Nye lønsystemer sat på sporet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye lønsystemer sat på sporet"

Transkript

1 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Nye lønsystemer sat på sporet

2 Nye lønsystemer sat på sporet Januar 2003

3 Januar 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang Albertslund Telefon Fax Hjemmeside: Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Personalestyrelsen Lønpolitisk Center Frederiksholms Kanal København K Telefon Akademikernes Centralorganisation Telefon Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation Telefon Statsansattes Kartel Telefon Statstjenestemændenes Centralorganisation (COII) Telefon Omslag og tryk: Nordsjællands Trykcenter Oplag: ISBN: Elektronisk publikation: Produktion: Nordsjællands Trykcenter ISBN: Publikationen kan hentes på Personalestyrelsens hjemmeside: og CFU s hjemmeside: 2

4 Indholdsfortegnelse Forord 4 1 Hvorfor nye lønsystemer? 5 2 Hvad bliver aftalt centralt og lokalt? Hvordan er lønsystemerne bygget op? 8 Hvad med overgangen til nyt lønsystem for allerede ansatte? Er der andre regler? 13 Hvem forhandler lokalt, hvad forhandles der om og på hvilket grundlag? 15 7 Hvordan anvender vi nye lønsystemer lokalt? 17 8 Læs mere om nye lønsystemer 20 3

5 Forord Ved overenskomstforhandlingerne 2002 (OK02) blev der mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) indgået en rammeaftale om nye lønsystemer. I rammeaftalen har de centrale aftaleparter aftalt principperne for nye lønsystemer. I forbindelse med indgåelsen af rammeaftalen aftalte parterne at udarbejde et fælles introduktionsmateriale om de nye lønsystemer. Nye lønsystemer sat på sporet er første del af dette materiale. Pjecen beskriver hovedprincipperne i de nye lønsystemer, som de er aftalt i rammeaftalen om nye lønsystemer. De konkrete regler om løn mv. for de enkelte personalegrupper skal findes i den respektive organisationsaftale, overenskomst eller tjenestemandsaftale om nyt lønsystem. Visse personalegrupper er undtaget fra rammeaftalen. Konkret er ansatte, der er dækket af overenskomster på AC-området og ansatte, der er omfattet af cheflønspuljen undtaget. I forbindelse med OK02 er flertallet af de hidtidige aftaler om forsøg med nye lønsystemer erstattet af aftaler om permanente nye lønsystemer. De nye lønsystemer omfatter alle fremtidigt ansatte. Allerede ansatte omfattes i det omfang, det er aftalt i den konkrete overgangsordning. For nogle personalegrupper er der etableret en individuel overgangsordning, hvor den enkelte kan vælge at overgå. For andre personalegrupper er der etableret en kollektiv overgangsordning, hvor det er aftalt, at alle overgår på samme tidspunkt. De resterende aftaler om forsøg med nye lønsystemer og etablerede forsøg i tilknytning til disse aftaler er typisk forlænget midlertidigt indtil 1. april 2003 eller 1. oktober

6 1. Hvorfor nye lønsystemer? Formålet med nye lønsystemer er at sætte fokus på den enkelte medarbejders kvalifikationer og resultater, herunder at kunne sikre grundlaget for rekruttering og fastholdelse af velkvalificerede medarbejdere. Samtidig er det hensigten, at nye lønsystemer skal bidrage til at skabe mere effektive og attraktive arbejdspladser. Nye lønsystemer er et fleksibelt værktøj, som den enkelte institution kan anvende til at understøtte institutionens mål og resultater. Ledelse og medarbejdere skal i dialog skabe sammenhæng mellem institutionens resultater, mål og strategier, personalepolitikken samt den lokale løndannelse. Dermed vil lønnen i højere grad end tidligere kunne afspejle ansvar, kompetence og kvalifikationer og sætte fokus på den enkeltes indsats. I de nye lønsystemer erstattes de hidtidige centrale lønforløb i et vist omfang af en lokal løndannelse. Den lokale løndannelse skal tage hensyn til institutionens samlede budget og lønudvikling. Det er parternes hensigt, at medarbejdernes løn som hidtil udvikles i takt med den enkeltes faglige udvikling. Det er forudsat, at basislønningerne suppleres med en lokal tillægsdannelse. Samtlige medarbejdere skal således have mulighed for at komme i betragtning til lokale løndele, uden at der deri ligger en garanti for den enkelte. Nye lønsystemer sætter fokus på kvalifikationer og resultater Nye lønsystemer er et fleksibelt værktøj, der understøtter institutionens mål Lokal løndannelse Da en større del af løndannelsen er lagt ud på den enkelte arbejdsplads, skal de lokale parter i fællesskab finde frem til, hvordan de nye lønsystemer kan understøtte arbejdspladsens mål og strategier. Dette indebærer en dialog om retningslinier og kriterier for lokale tillæg og om, hvordan løn kan bruges aktivt til at skabe mere effektive og attraktive arbejdspladser. Lønnen skal således tænkes ind i sammenhæng med den lokale personalepolitik, hvilket giver de lokale parter flere muligheder og mere ansvar. Dialog om retningslinier og kriterier 5

7 2. Hvad bliver aftalt centralt og lokalt? De nye lønsystemer har forskellige aftaleniveauer centralt og lokalt. Figur 1 Centrale og lokale aftaler Centralt Centralt Lokalt Lokal aftale om tillæg (Lokal TR og ledelse) Aftale om nyt lønsystem for... ((Central) organisation og Finansministeriet) Rammeaftale om nye lønsystemer (CFU og Finansministeriet) Aftaleniveauer Den lokale ledelse og den lokale tillidsrepræsentant indgår lønaftaler på den enkelte arbejdsplads inden for rammerne af de aftaler om nyt lønsystem, som Finansministeriet og den pågældende (central)organisation har indgået for den enkelte personalegruppe. For overenskomstansatte aftales nyt lønsystem i de relevante organisationsaftaler og for tjenestemænd i særlige aftaler om nyt lønsystem. Lønsystemet aftales inden for rammerne af de principper, som Finansministeriet og CFU har aftalt i rammeaftalen om nye lønsystemer. Basislønnen, lønintervaller og eventuelle centrale tillæg er aftalt i organisationsaftalerne/overenskomsterne/tjenestemandsaftalerne, mens lokale tillæg og den konkrete intervalløn aftales mellem de lokale parter. De nye lønsystemer er etableret som et aftalesystem, og udmøntning af lokale løndele forudsætter således, at der er indgået aftale mellem de lokale parter. 6

8 Eksempel: Af rammeaftalen mellem Finansministeriet og CFU om nye lønsystemer fremgår det, at der f.eks. kan aftales et basislønsystem med et eller flere anciennitetstrin. Finansministeriet og Dansk Metal m.fl. indgår en aftale om et basislønsystem for håndværkere i staten, som indeholder en basisløn uden anciennitetstrin. På Statens Teaterskole indgår ledelsen og tillidsrepræsentanten aftale om et kvalifikationstillæg til en snedker for særlige kvalifikationer. 7

9 3. Hvordan er lønsystemerne bygget op? Der findes to hovedmodeller for nye lønsystemer: Basislønsystemer og intervallønsystemer. Basislønsystemer er de mest anvendte. Ud over de to hovedmodeller kan der være andre varianter. Basislønsystemet Intervallønsystemet Basislønsystemet består af en basisløn eller et basislønforløb, der aftales centralt og en tillægsdel, der aftales lokalt. Der kan herudover være aftalt tillæg centralt i organisationsaftale e.l. De lokale tillægsmuligheder omfatter funktionstillæg, kvalifikationstillæg og engangsvederlag. Der er desuden mulighed for resultatløn. Intervallønsystemet indeholder et centralt aftalt løninterval, hvori den enkelte medarbejder indplaceres efter lokal aftale ud fra den pågældendes kvalifikationer og funktioner. Herudover kan intervallønsystemet indeholde centralt aftalte tillæg baseret på tværgående funktioner, der er knyttet til en stillingsgruppe. I den rene intervallønsmodel suppleres intervallønnen ikke med lokale kvalifikations- og funktionstillæg, men intervallønsystemerne indeholder ligesom basislønsystemerne mulighed for at aftale engangsvederlag og resultatløn. Eventuelle centrale tillæg, engangsvederlag og resultatløn ydes uafhængigt af lønintervallet. Den samlede løn kan således være højere end lønintervallets maksimum. Figur 2 Basislønsystemet og intervallønsystemet Centralt Basislønsystem Basisløn Funktionstillæg og kvalifikationstillæg Intervallønsystem Intervallets minimum og maksimum Funktionstillæg Lokalt Funktionstillæg og kvalifikationstillæg Indplacering i interval Engangsvederlag og resultatløn Kvalifikationstillæg Kvalifikationstillæg anvendes til at honorere medarbejderen på grundlag af faglige og personlige kvalifikationer, kvaliteten i opgavevaretagelsen, balancen i forhold til tilsvarende stillinger på det øvrige arbejdsmarked eller af hensyn til rekruttering og fastholdelse mv. 8

10 Kvalifikationstillæg ydes som hovedregel i form af varige tillæg, men kan også aftales som midlertidige tillæg, hvis forholdene taler herfor. Eksempel: En edb-medarbejder får et kvalifikationstillæg for sin kompetence i forhold til institutionens IT-systemer og sin formidling af denne viden til brugerne. Funktionstillæg anvendes til at honorere medarbejderen, der varetager særlige funktioner i sin stilling. Funktionstillæg er knyttet til bestemte arbejdsopgaver, som medarbejderen udfører. Funktionstillæg er typisk tids- eller opgavebegrænset, men kan være varigt, hvis den tillægsgivende funktion er en integreret del af selve stillingsindholdet. 1 Funktionstillæg Et funktionstillæg kan være et fast månedligt beløb eller kan udbetales for de konkrete timer eller det tidsrum, som funktionen udføres i. Eksempel: En laborant fungerer som assistent på et forskningsprojekt. Der ydes derfor et månedligt funktionstillæg, så længe projektet løber. Engangsvederlag vil typisk være relevante, hvis der er tale om en efterfølgende honorering af en særlig indsats. Engangsvederlag Eksempel: En assistent har ud over sine sædvanlige opgaver stået for opsætningen af en større publikation, som han har lagt en stor indsats i. Derfor tildeles han et engangsvederlag. Resultatløn tildeles på baggrund af en række på forhånd definerede (kvantitative og kvalitative) resultatmål og udløses, når betingelserne i resultatlønsaftalen er opfyldt. Resultatløn kan aftales for grupper af medarbejdere eller for enkeltpersoner. Resultatløn 1 Funktionstillæg kan endvidere være varigt, hvis det ydes som et personligt tillæg, der udligner en eventuel lønforskel ved overgang til nyt lønsystem, eller ydes som tillæg for eventuel førstkommende anciennitetsstigning, jf. afsnit 4. 9

11 Eksempel: På en større skole er der indført et elektronisk tilmeldingssystem til kurser. Der indgås en resultatlønsaftale for de kontorfunktionærer, der er ansvarlige for driften af systemet. Der fastsættes et maksimum for antal klager over systemets funktionalitet. Hvis antallet af klager ligger under dette maksimum, udløses resultatløn. Forhåndsaftaler Der kan lokalt indgås forhåndsaftaler om individuelle tillæg for en enkelt medarbejder eller en nærmere afgrænset gruppe af medarbejdere. I en forhåndsaftale er kriterierne og formen for lønændringer fastlagt. Tillæg udmøntes, når én eller flere medarbejdere opfylder de aftalte kriterier. Ud over den løn, der aftales som led i de nye lønsystemer, ydes der arbejdstidsbestemte tillæg (natpenge mv.) efter de hidtidige regler, medmindre andet er fastsat i den enkelte aftale mv. om nye lønsystemer. Lokale tillægsmuligheder lokale forhold Hvilke tillæg hvornår? I hvilke situationer de forskellige lokale tillægsmuligheder er relevante, og hvorvidt tillæg skal være varige eller midlertidige, afhænger af de lokale forhold. Det kan blandt andet være opgavernes karakter, graden af præstationsorientering, en afvejning af langsigtede og kortsigtede mål og hvilke tillægstyper, der motiverer bedst. Anvendelsen af tillægsmulighederne og deres varighed kan med fordel overvejes i forbindelse med fastlæggelse af institutionens lønpolitik, jf. afsnit 7. 10

12 4. Hvad med overgangen til nyt lønsystem for allerede ansatte? Uanset hvilken overgangsmodel, der er aftalt, er der ingen ansatte, der går ned i løn i forbindelse med overgang til det nye lønsystem. Allerede ansatte, der overgår til et nyt lønsystem, er sikret mod lønnedgang i forhold til den samlede faste løn før overgangen til det nye lønsystem. 2 Ingen går ned i løn ved overgang til nyt lønsystem Hvis den samlede faste løn ved indplacering i basislønnen/lønintervallet, inkl. eventuelle nye tillæg, er lavere end den hidtidige samlede faste løn, ydes et personligt tillæg, der udligner denne forskel. Ansatte, der er omfattet af et basislønsystem, får dette tillæg som et varigt lokalt kvalifikationstillæg eller eventuelt som et varigt lokalt funktionstillæg, hvis der er enighed om dette lokalt. Tillægget bortfalder ved stillingsskift. I aftaler med kollektiv overgang er allerede ansatte desuden sikret et tillæg, der svarer til den førstkommende anciennitetsstigning i det gamle lønforløb. Særligt om kollektiv overgang Ansatte, der ved overgangen til det nye lønsystem ikke oppebærer slutløn i det hidtidige lønforløb, sikres et varigt personligt tillæg eller en tillægsforhøjelse, der svarer til værdien af den førstkommende anciennitetsstigning med virkning fra det tidspunkt, anciennitetsoprykningen ville være sket efter det hidtidige lønsystem. Særligt om kollektiv overgang Tillægget/tillægsforhøjelsen ydes dog kun i det omfang, der ikke i forbindelse med overgangen til det nye lønsystem eller senere er aftalt en samlet løn, der er højere end hidtidig løn inkl. førstkommende anciennitetsstigning. For ansatte omfattet af et basislønsystem ydes tillægget som et varigt lokalt kvalifikationstillæg eller eventuelt som et varigt lokalt funktionstillæg, hvis der er enighed om dette lokalt. Tillægget bortfalder ved stillingsskift. 2 Den samlede faste løn før overgangen består af skalalønnen og eventuelle varige tillæg, som ikke videreføres i det nye lønsystem (ekskl. rådigheds- og merarbejdstillæg mv.), herunder tillæg ydet af lokallønspuljer. Hidtidige midlertidige tillæg indgår ikke i den samlede faste løn, men opretholdes som midlertidige tillæg i den aftalte periode. 11

13 Der kan i enkelte organisationsaftaler for faglærte og ufaglærte personalegrupper indgå arbejdsbestemte tillæg, f.eks. højdetillæg og trucktillæg. Hvis disse tillæg ikke videreføres i det nye lønsystem, kan der være aftalt overgangsordninger herfor. Derudover kan der forekomme arbejdsbestemte tillæg, som i det gamle lønsystem blev ydet inden for lokallønsordningens rammer. Disse opretholdes som en del af det nye lønsystem, medmindre de opsiges, eller der lokalt indgås aftale om ændringer. For ansatte, der ved overgangen til det nye lønsystem er omfattet af et etableret forsøg med nye lønsystemer, er overgangsreglerne fastsat i den enkelte aftale. 12

14 5. Er der andre regler? Aftalerne om nyt lønsystem indeholder, ud over basislønnen/intervallønnen og tillægsmulighederne, en række regler om opsigelse af tillæg, lønnens regulering, pension mv. Regulering Basisløn, intervalløn, centrale og lokale funktionstillæg samt centralt aftalte kvalifikationstillæg reguleres med de generelle stigninger, der aftales centralt ved aftale- og overenskomstfornyelserne og/eller udmøntes via en generel reguleringsordning. Regulering Lokalt aftalte kvalifikationstillæg reguleres tilsvarende, medmindre andet aftales. Pension For overenskomstansatte m.fl., der er omfattet af forsikringsmæssige pensionsordninger, indbetales der pensionsbidrag af basislønnen, henholdsvis den aftalte løn inden for lønintervallet samt af varige og midlertidige tillæg. Pension overenskomstansatte Finansministeriet og den enkelte (central)organisation kan dog i den enkelte aftale om nyt lønsystem aftale centrale ikke-pensionsgivende tillæg. For tjenestemænd på nyt lønsystem er der aftalt principper for en tilpasning af pensionsreglerne. Indtil principperne er endeligt udmøntet, er det hidtidige princip gældende, dvs. tjenestemænd på nyt lønsystem indplaceres i det hidtidig lønrammeforløb i pensionsmæssig henseende. Reglerne for pension vil være beskrevet i de enkelte aftaler om nyt lønsystem for tjenestemænd. Opsigelsesregler I rammeaftalen er der aftalt en række principper for opsigelse af fremtidige aftaler om tillæg. Lokale aftaler om funktionstillæg, kvalifikationstillæg og resultatløn kan opsiges i overensstemmelse med reglerne i den enkelte aftale eller kan ændres ved enighed mellem aftalens parter. Hvis en aftale om kvalifikationstillæg opsiges, bevarer den enkelte ansatte tillægget som en personlig ordning, medmindre andet aftales. Opsigelsesregler Pension tjenestemandsansatte Kvalifikationstillæg 13

15 Funktionstillæg Hvis en aftale om funktionstillæg opsiges, skal den enkelte ansatte have skriftlig meddelelse om aftalens opsigelse, og om at den pågældendes tillæg bortfalder med et varsel svarende til den enkeltes individuelle opsigelsesvarsel, medmindre andet aftales. Funktionstillæg bortfalder i øvrigt, når funktionen ophører, og det af aftalen fremgår, at tillægget er knyttet til varetagelsen af den pågældende funktion. Hvis den funktion, som ligger til grund for tillægget, må anses for at være en afgørende del af selve stillingsindholdet, f.eks. hvor funktionstillægget kan sidestilles med udnævnelse i en ny stilling, kan funktionen og dermed funktionstillægget kun bringes til ophør efter de almindelige regler, der gælder for opsigelse af ansættelsesforholdet. Midlertidige tillæg Midlertidige tillæg, dvs. tillæg der er aftalt for en tidsbegrænset periode, bortfalder i overensstemmelse med det, der er fastsat om tidsbegrænsningen. 14

16 6. Hvem forhandler lokalt, hvad forhandles der om og på hvilket grundlag? Indgåelse af lokale lønaftaler De lokale lønforhandlinger finder sted på den enkelte arbejdsplads, og aftaler indgås på parallelle niveauer, hvilket som udgangspunkt vil være den lokale ledelse og tillidsrepræsentanten. Lokale lønaftaler Et væsentligt element i de nye lønsystemer er, at den lokale løndannelse integreres i den lokale personalepolitik. Det er derfor en forudsætning, at den fornødne aftalekompetence er til stede på den enkelte arbejdsplads. Årlige forhandlinger Forslag til lønændringer kan fremsættes af begge parter. Forhandlinger skal finde sted mindst én gang om året, hvis en af parterne anmoder om det. Lønændringer kan i øvrigt aftales løbende, hvis parterne er enige herom. Forslag til lønændringer kan fremsættes af begge parter Der er ikke frister for, hvornår forhandlingerne skal optages, når én af parterne har bedt om en forhandling. Det er dog hensigtsmæssigt for en god lokal proces, at parterne snarest muligt efter anmodningen aftaler et tidspunkt for det første møde i forhandlingerne. Procedurer og terminer for gennemførelsen af de lokale forhandlinger kan med fordel overvejes i forbindelse med fastlæggelse af institutionens lønpolitik, jf. afsnit 7. Lønstatistisk materiale Det er et element i en god forhandlingsproces, at de lokale parter er i besiddelse af relevant lønstatistisk materiale. Dette kan f.eks. være oplysninger om lønniveau, lønudvikling samt om den lokale tillægsanvendelse/-fordeling, evt. kombineret med oplysninger om køn og anciennitet. Lønstatistik, som en forhandlingspart ønsker at lade indgå i de lokale forhandlinger, bør udleveres i kopi til forhandlingsmodparten. Grundlag for forhandlinger Et yderligere grundlag for de lokale forhandlinger er kendskab til institutionens økonomiske situation. De økonomiske rammer, herunder institutionens budget, drøftes løbende i samarbejdsudvalget. 15

17 Uenighed Hvad hvis vi er uenige? Hvis der ved en lokal forhandling ikke kan opnås enighed om lønændringer, kan forhandlingerne, hvis en af parterne anmoder om det, videreføres med deltagelse af repræsentanter fra vedkommende (central)organisation. Forhandlingen afholdes inden for en frist af 1 måned efter modtagelsen af forhandlingsbegæringen, medmindre andet aftales. Bliver parterne ikke enige ved denne forhandling, kan forhandlingerne videreføres mellem organisationsaftalens/overenskomstens/aftalens parter, hvis en af parterne anmoder om det. Hvis parterne heller ikke her kan blive enige, kan sagen ikke videreføres. Brud på lokale aftaler og fortolkning af disse aftaler behandles efter de sædvanlige fagretlige regler. 16

18 7. Hvordan anvender vi nye lønsystemer lokalt? Med de nye lønsystemer er der skabt grundlag for, at der kan skabes sammenhæng på den enkelte arbejdsplads mellem mål, resultater, personalepolitik, og løn. Det er op til den enkelte arbejdsplads, hvordan man vil anvende nye lønsystemer lokalt. Det vigtigste element i den lokale anvendelse af de nye lønsystemer er dialog mellem ledelse og medarbejdere på arbejdspladsen. Kommunikation er et nøgleord i bestræbelserne på at få nye lønsystemer til at fungere på den enkelte arbejdsplads. Medarbejdere og ledere skal være i en fortsat dialog om, hvordan løn skal anvendes i sammenhæng. Hvordan skaber vi løn i sammenhæng? Et væsentligt element i at skabe løn i sammenhæng er, at medarbejdere og ledelse i fællesskab formulerer en lønpolitik, hvori sammenhængen mellem den lokale løndannelse og institutionens personalepolitik, mål og strategier kan beskrives. Sammenhæng mellem mål, resultater, personalepolitik og løn Kommunikation et nøgleord Formulering af lønpolitik I lønpolitikken fastlægges de overordnede principper for anvendelse af lønsystemet, herunder de generelle kriterier for tildeling af tillæg. I lønpolitikken kan ledere og medarbejdere beskrive, hvordan de vil bruge det nye lønsystem til at understøtte personalepolitik, mål og strategier. Bl.a. kan man i lønpolitikken forholde sig til, hvordan tillæg skal anvendes til at honorere kvalifikationer, funktioner eller indsats samt til at rekruttere eller fastholde medarbejdere. Elementer i lønpolitikken Det er vigtigt, at ledere og medarbejdere i arbejdet med lønpolitikken sikrer, at alle har mulighed for at komme i betragtning til at få tillæg. Hvis der lokalt indgås aftale om, at et tillæg ydes til ansatte, der har gennemgået et givent kursus eller en given efteruddannelse, bør alle i den pågældende personalegruppe, for hvem kurset/efteruddannelsen er relevant, have adgang til at gennemgå kurset/efteruddannelsen. Det er en god ide, at man i lønpolitikken beskriver retningslinier for den lokale forhandlingsproces, herunder procedurer og terminer for gennemførelse af de lokale forhandlinger. 17

19 Institutionen kan også beskrive retningslinier for anvendelse af varige og midlertidige tillæg samt engangsvederlag og resultatløn, da dette er af betydning for fleksibiliteten og variationsmulighederne i den lokale løndannelse. Det vil også være en god idé, at man i lønpolitikken beskriver andre relevante forhold, f.eks. anvendelsen af forhåndsaftaler, om og hvordan løn kan indgå i den årlige medarbejderudviklingssamtale, samt om tildeling af tillæg og begrundelser skal offentliggøres. Også lønstatistisk materiale og andet relevant grundlag for de lokale forhandlinger kan beskrives i lønpolitikken. Lønpolitikken er et dynamisk redskab Lønpolitikken er et dynamisk redskab, som løbende skal evalueres og revideres, bl.a. i lyset af ændrede mål, nye aktiviteter og erfaringerne med den lokale proces. Det er en tidskrævende proces at gøre løndannelse til en naturlig del af institutionens liv. Det er ikke desto mindre vigtigt at investere nødvendig tid og ressourcer i arbejdet med at bruge løn aktivt. Hvis medarbejdere og ledere oplever, at der er sammenhæng mellem løn, mål og indsats, bliver der større accept af individuelle tillæg. Forventningsafstemning Hvordan sikrer vi en god lokal proces? Det er vigtigt at sikre en god lokal proces for lønforhandlingerne. Et væsentligt element heri er, at medarbejderne og ledelsen får afstemt forventningerne til udmøntning af løn i det nye lønsystem. Et andet væsentligt element er, at forslag om lønforbedringer samt eventuelle afvisninger af sådanne forslag begrundes konkret. Lønpolitikken kan være et redskab til at formulere retningslinjer for processen. Uanset om institutionen har en lønpolitik eller ej, er det vigtigt, at ledelse og medarbejdere diskuterer forhandlingsprocessen, og hvilket grundlag der skal forhandles på. Eksempelvis skal de lokale parter i samarbejdsudvalget løbende drøfte institutionens økonomiske rammer og budget. De lokale parter kan også være enige om at drøfte andre forhold, som er relevante for de lokale forhandlinger. Hvor mange penge har vi lokalt? I de nye lønsystemer er der ikke længere puljestyring af lønsumsmidlerne. Det betyder, at den lokale arbejdsplads selv fastlægger, hvor meget der skal anvendes til lokal løndannelse inden for institutionens økonomiske råderum og budget. 18

20 Det er ikke et formål med nye lønsystemer, at de skal medføre besparelser i lønsummen. Omvendt fører nye lønsystemer heller ikke til større lønsum. Formålet er at opnå en fortsat målrettet og hensigtsmæssig anvendelse af lønsumsmidlerne. Målrettet og hensigtsmæssig anvendelse af lønsumsmidlerne Den lokale arbejdsplads har et økonomisk råderum, som skal ses i sammenhæng med arbejdspladsens lønudvikling og lønprofil. De nye lønsystemer har typisk et kortere og stejlere lønforløb end det gamle lønsystem. Det betyder, at der gradvist bliver frigjort midler til den lokale løndannelse i takt med, at medarbejdere med høj anciennitet på det gamle lønsystem forlader arbejdspladsen. Det økonomiske råderum En række andre elementer påvirker det lokale økonomiske råderum for den lokale løndannelse. Det økonomiske råderum ændres derfor løbende i såvel opad- som nedadgående retning. Frigjorte midler fra lokallønsordningen, stedtillægsordningen, tidligere omklassificeringer og overgangsordninger mv. påvirker råderummet i opadgående retning. Personaleomsætning og -sammensætning kan eksempelvis påvirke det lokale økonomiske råderum i både opad- og nedadgående retning. Hvis højere lønnede medarbejdere erstattes med lavere lønnede eller omvendt, påvirkes råderummet i henholdsvis opad- og nedgående retning. Overførte lønsumsmidler, vakancer og andre fraværssituationer påvirker råderummet i opadgående retning. Effektivisering/ændret arbejdstilrettelæggelse kan også påvirke råderummet i opadgående retning. Udmøntningen af forhåndsaftaler er omvendt et element, der påvirker det lokale økonomiske råderum i nedadgående retning. 19

21 8. Læs mere om nye lønsystemer Inspiration og information Hvis denne pjece har givet inspiration til at læse mere om nye lønsystemer mv., kan opmærksomheden henledes på følgende relevante publikationer mv., der kan hentes på Personalestyrelsens hjemmeside: Evaluering af forsøg med nye lønsystemer i staten, CFU og Personalestyrelsen, oktober Lønstyring i praksis, Økonomistyrelsen, august Nye veje - klædt på til løn og ledelse, Finansministeriet, april Rammeaftale om nye lønsystemer samt fælleserklæring, Bilag B til resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og CFU Vejledning om nye lønsystemer i staten, CFU og Finansministeriet, senest opdateret september I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2002 er det aftalt, at vejledningen opdateres. Vejledning om strategisk og systematisk kompetenceudvikling. Kompetencepakken OK02, CFU og Finansministeriet, december Vejledning til Samarbejdsaftalen, CFU og Finansministeriet, januar

22 Ved overenskomstforhandlingerne i 2002 indgik Finansministeriet og CFU en rammeaftale om nye lønsystemer. Det blev i denne forbindelse aftalt at udarbejde et fælles introduktionsmateriale om de nye lønsystemer. Nye lønsystemer sat på sporet er første del af dette materiale. Pjecen beskriver hovedprincipperne i de nye lønsystemer og behandler følgende emner: Hvorfor nye lønsystemer? Hvad bliver aftalt centralt og lokalt? Hvordan er lønsystemerne bygget op? Hvordan er vilkårene for overgang til nyt lønsystem for allerede ansatte? Hvem forhandler lokalt, hvad forhandles der om og på hvilket grundlag? Hvordan kan nye lønsystemer anvendes lokalt? Foto: Ørestadselskabet/Torben Reitzel. Produktion: Nordsjællands Trykcenter ApS

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr PKAT nr. J.nr

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr PKAT nr. J.nr Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2002 Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr. 076-03 PKAT nr. J.nr. 01-400-9 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter Cirkulære om organisationsaftale for Uddannelseskonsulenter 2002 3.3.51 Indholdsfortegnelse Side CIRKULÆRE...3 1. Generelle bemærkninger...3 2. Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...3

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om nye lønsystemer

Cirkulære om rammeaftale om nye lønsystemer CIR nr 9011 af 21/01/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-400-10 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer for lager- og handelsarbejdere i Hovedstaden

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer for lager- og handelsarbejdere i Hovedstaden FINANSMINISTERIET Cirkulære om Aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer for lager- og handelsarbejdere i Hovedstaden 1999 1 AFTALE OM VILKÅR VED FORSØG MED NYE LØNSY- STEMER FOR LAGER- OG HANDELSARBEJDERE

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

Organisationsaftale for omsorgsmedarbejdere på Kofoeds Skole

Organisationsaftale for omsorgsmedarbejdere på Kofoeds Skole Cirkulære om Organisationsaftale for omsorgsmedarbejdere på Kofoeds Skole 2002 Cirkulære af 5. november 2003 Perst. nr. 075-03 PKAT nr. 163 J.nr. 01-333/06-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre 2002 2.4.13 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Cirkulære om. Aftale om forsøg med nye lønsystemer for luftfartsteknikere i Statens Luftfartsvæsen

Cirkulære om. Aftale om forsøg med nye lønsystemer for luftfartsteknikere i Statens Luftfartsvæsen Cirkulære om Aftale om forsøg med nye lønsystemer for luftfartsteknikere i Statens Luftfartsvæsen 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR LUFTFARTSTEKNIKERE I STATENS LUFTFARTSVÆSEN.

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2005 Cirkulære af 12. december 2005 Perst. nr. 066-05 PKAT nr. 0074 J.nr. 04-333/02-25 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM.

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM. Bilag 3 til overenskomstaftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever samt korporaler af linjen og reserven

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for fuldmægtige mv. (DTS) i Told Skat

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for fuldmægtige mv. (DTS) i Told Skat FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for fuldmægtige mv. (DTS) i Told Skat 1999 INDHOLD SIDE Cirkulære Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...1 1. Til 1. Dækningsområde...

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse. 2003 Cirkulære af 19. december 2003 Perst. nr. 002-04 PKAT

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Bygningskonstruktører (KF) i staten

Bygningskonstruktører (KF) i staten Cirkulære om organisationsaftale for Bygningskonstruktører (KF) i staten 2002 Cirkulære af 17. juni 2004 Perst. nr. 041-04 PKAT nr. 36 J.nr. 01-333/65-1 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære af 22. juni 2011 Perst.nr. 031-11 PKAT 0074 J.nr. 10-333/02-19 Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2011 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Kantineledere i statens tjeneste og for inspektører ved Slots- og Ejendomsstyrelsen

Cirkulære om organisationsaftale for. Kantineledere i statens tjeneste og for inspektører ved Slots- og Ejendomsstyrelsen Cirkulære om organisationsaftale for Kantineledere i statens tjeneste og for inspektører ved Slots- og Ejendomsstyrelsen 2003 3.3.19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger

Læs mere

CIRKULÆRE OM FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR TJENE- STEMÆND/TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE

CIRKULÆRE OM FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR TJENE- STEMÆND/TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE CIRKULÆRE OM FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR TJENE- STEMÆND/TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE i FORSVARSMINISTERIET UNDER FORSVARETS CIVIL ETATS FORHANDLINGSOMRÅDE Finansministeriet og Tjenestemændenes Centralorganisation

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2004 Cirkulære af 19. februar 2004 Perst. nr. 011-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/26-3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger til de

Læs mere

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark Cirkulære om organisationsaftale for Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark 2003 Cirkulære af 11. september 2003 Perst. nr. 066-03 PKAT nr. J.nr. 01-333/21-3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forskningsteknikere og ingeniørassistenter (Teknisk Landsforbund)

Forskningsteknikere og ingeniørassistenter (Teknisk Landsforbund) Cirkulære om organisationsaftale for Forskningsteknikere og ingeniørassistenter (Teknisk Landsforbund) 2002 Cirkulære af 19. januar 2004 Perst. nr. 005-04 PKAT nr. 042 J.nr. 01-333/15-5 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. 2011 Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt

Læs mere

Fuldmægtige mv. (DTS) i ToldSkat

Fuldmægtige mv. (DTS) i ToldSkat Cirkulære om organisationsaftale for Fuldmægtige mv. (DTS) i ToldSkat 2002 Cirkulære af 14. september 2004 Perst. nr. 048-04 PKAT nr. 257 J.nr. 01-333/21-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Cirkulære om. Løn- og ansættelsesvilkår for sygeplejersker i staten (overenskomstansatte og tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte)

Cirkulære om. Løn- og ansættelsesvilkår for sygeplejersker i staten (overenskomstansatte og tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte) Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for sygeplejersker i staten (overenskomstansatte og tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte) 2002 1 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2005 Cirkulære af 6. februar 2007 Perst. nr. 011-07 PKAT nr.

Læs mere

Overenskomst mellem Søfartsstyrelsen Dansk Sø-Restaurations Forening For Hovmestre og kokke Skoleskibet DANMARK 2008-2011

Overenskomst mellem Søfartsstyrelsen Dansk Sø-Restaurations Forening For Hovmestre og kokke Skoleskibet DANMARK 2008-2011 Overenskomst mellem Søfartsstyrelsen og Dansk Sø-Restaurations Forening For Hovmestre og kokke På Skoleskibet DANMARK 2008-2011 2 1. Denne overenskomst gælder for hovmestre og kokke på skoleskibet DANMARK.

Læs mere

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken Cirkulære af 10. november 2011 Perst.nr. 059-11 PKAT nr. 0254 J.nr. 7-401-7 Cirkulære om aftale om Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Visse lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Visse lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser Cirkulære om organisationsaftale for Visse lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser 2002 Cirkulære af 26. august 2003 Perst. nr. 067-03

Læs mere

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Cirkulære om Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane 2008 Cirkulære af 30. november 2009 Perst.

Læs mere

tat meddelelse J. nr. 5.1./

tat meddelelse J. nr. 5.1./ tat meddelelse 15.06.04 J. nr. 5.1./02-05-9 Om: Teknisk vejledning om indgåelse af lokale aftaler på det statslige forhandlingsområde SKAF (Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab) har den

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT)

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) 2008 Cirkulære af 6. april

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område Cirkulære om organisationsaftale for Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område 2008 Cirkulære af 26. marts 2010 Perst.

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 9 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

2) Der afsættes en pulje på 1,4 mio.kr. til udmøntning efter nærmere aftale mellem Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

2) Der afsættes en pulje på 1,4 mio.kr. til udmøntning efter nærmere aftale mellem Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen. 20. januar 2011 MES J.nr. Resultatet af forhandlingerne mellem Fængselsforbundet, OAO- Stat og henholdsvis Direktoratet for Kriminalforsorgen og Finansministeriet, Personalestyrelsen om udmøntning af forliget

Læs mere

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2005 Cirkulære af 20. september 2006 PKAT nr. 0297 Cirkulære om organisationsaftale for undervisningsassistenter

Læs mere

Lønforhandlinger på arbejdspladsen. - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten

Lønforhandlinger på arbejdspladsen. - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten Lønforhandlinger på arbejdspladsen - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten Maj 2012 Dét skal man vide om lokale lønforhandlinger Lønforhandlinger skal ske mindst én gang om året, hvis en af

Læs mere

Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 5

Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 5 Cirkulære om Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tekniske assistenter, tekniske tegnere, tekniske designere, kvalitets- og måleteknikere, byggeteknikere, maskinteknikere, produktionsteknologer,

Tekniske assistenter, tekniske tegnere, tekniske designere, kvalitets- og måleteknikere, byggeteknikere, maskinteknikere, produktionsteknologer, Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske assistenter, tekniske tegnere, tekniske designere, kvalitets- og måleteknikere, byggeteknikere, maskinteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører

Læs mere

Lokal løndannelse for lærere på frie skoler

Lokal løndannelse for lærere på frie skoler Lokal løndannelse for lærere på frie skoler Udarbejdet af Frie Skolers Lærerforening og Efterskoleforeningen Oktober 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Løn- og personalepolitik... 3 3. Forhandlingen...

Læs mere

Organisationsaftale. for. faglærte håndværkere. ved DSB Vedligehold A/S

Organisationsaftale. for. faglærte håndværkere. ved DSB Vedligehold A/S Organisationsaftale for faglærte håndværkere ved DSB Vedligehold A/S pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Organisationsaftalens dækningsområde side 3 2 Ansættelse side 3 4 Løn side 3 10 Arbejdsbestemte

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Indhold 1. Formål og mål... 3 2. Målgruppe... 3 3. Løndannelsen... 3 3.1 Ny løn... 4 3.2 Pulje... 4 4. Forhandling... 4 4.1 Lønaftale...

Læs mere

Cirkulære om. Nyt lønsystem for udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under StK s forhandlingsområde

Cirkulære om. Nyt lønsystem for udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under StK s forhandlingsområde Cirkulære om Nyt lønsystem for udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under StK s forhandlingsområde 2003 3.5.1 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger

Læs mere

Undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (KC)

Undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (KC) Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (KC) 2002 Cirkulære af 24. november 2004 Perst. nr. 058-04 PKAT

Læs mere

Løn på EUD, AMU og TAMU. TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015

Løn på EUD, AMU og TAMU. TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015 Løn på EUD, AMU og TAMU TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015 OVERSIGT Lønsystemet Lønseddel Løntabel Ny løn Det lokale råderum Krav til lokaler aftaler LØNSYSTEM PÅ ERHVERVSSKOLER Basisløn Faste

Læs mere

Aftale om vilkår ved lønforsøg for kontorfunktionærer i statens tjeneste

Aftale om vilkår ved lønforsøg for kontorfunktionærer i statens tjeneste FINANSMINISTERIET Cirkulære om Aftale om vilkår ved lønforsøg for kontorfunktionærer i statens tjeneste 1997 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...2

Læs mere

4. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte ved Kystinspektoratet og Statens Uddybningsmateriel overgik til det nye lønsystem pr. 1. juli 2003.

4. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte ved Kystinspektoratet og Statens Uddybningsmateriel overgik til det nye lønsystem pr. 1. juli 2003. Forhandlingsprotokol over forhandlingerne om revision af aftalen om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kystdirektoratet inden for HK/STAT, Trafik og Jernbanes område af 1.

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (KC)

Cirkulære om organisationsaftale for. Undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (KC) Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (KC) 2000 1 CIRKULÆRE OM ORGANISATIONSAFTALE FOR UNDERVISNINGSKONSULENTER

Læs mere

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Side 1 af 7 I denne vejledning kan du læse om lønsystemerne: nyt lønsystem og gammel løn og hvordan aftalegrundlaget kan indberettes. Indhold 1. Lønsystemsmarkering...

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område

Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2003 1 Cirkulære om aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd/tjenestemandslignende

Læs mere

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2003 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...4 Funktionsvederlag for tjenestemænd

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Tandteknikere, optikere, fagfotografer og inspektører ved Elektricitetsrådet

Cirkulære om organisationsaftale for. Tandteknikere, optikere, fagfotografer og inspektører ved Elektricitetsrådet Cirkulære om organisationsaftale for Tandteknikere, optikere, fagfotografer og inspektører ved Elektricitetsrådet 2003 3.3.33 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til aftalens

Læs mere

Lager- og handelsarbejdere i hovedstaden

Lager- og handelsarbejdere i hovedstaden Cirkulære af 20. juni 2011 Perst.nr. 030-11 PKAT 0136 J.nr. 10-333/08-2 Cirkulære om organisationsaftale for Lager- og handelsarbejdere i hovedstaden 2011 Dataark PKAT med specifikation Lager- og handelsarbejdere

Læs mere

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation)

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) Cirkulære om organisationsaftale for Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) 2005 Cirkulære af 29. maj 2006 Perst. nr. 028-06 PKAT nr. 289 J.nr. 04-333/02-21 Dataark PKAT med specifikation 289 Fællesoverenskomst

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere i statens tjeneste og for inspektører ved Boligministeriet

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere i statens tjeneste og for inspektører ved Boligministeriet FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere i statens tjeneste og for inspektører ved Boligministeriet 1999 3.3.19 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Maskinmestre i land 2013 Cirkulære af 7. oktober 2013 Modst.nr. 045-13 PKAT nr. 054 J.nr. 12-333/10-4 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst 054 Maskinmestre

Læs mere

Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2005 Cirkulære af 13. september 2005 Perst. nr. 046-05 PKAT nr. J.nr. 05-532-14 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 003-09 PKAT

Læs mere

Kemoteknikere, levnedsmiddelteknikere, procesteknologer, konserveringsteknikere/ B. Sc. og inventarkonduktører

Kemoteknikere, levnedsmiddelteknikere, procesteknologer, konserveringsteknikere/ B. Sc. og inventarkonduktører Cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for Kemoteknikere, levnedsmiddelteknikere, procesteknologer, konserveringsteknikere/ B. Sc. og inventarkonduktører 2002 1 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk Løn i kommunen Løn Emner Hvad er 100 kr.? Reguleringsordning samt med/uden pension Hvad er centralt aftalt løn? Kend din OK øvelse Hvad er lokalt aftalt løn? Lønsedlen Kend din lønseddel / tjek af lønseddel

Læs mere

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk Løn i kommunen Løn Emner Hvad er 100 kr.? Reguleringsordning samt med/uden pension Hvad er centralt aftalt løn? Kend din OK øvelse Hvad er lokalt aftalt løn? Lønsedlen Kend din lønseddel / tjek af lønseddel

Læs mere

Offentligt ansatte 2005-2008. Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2005-2008. Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2005-2008 Organisationsaftale mellem Finansministeriet, Fagligt Fælles Forbund Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere 1. april 2005-31. marts 2008 3 Den

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Biologassistenter, biologoverassistenter og fiskeriteknikere

Cirkulære om organisationsaftale for. Biologassistenter, biologoverassistenter og fiskeriteknikere Cirkulære om organisationsaftale for Biologassistenter, biologoverassistenter og fiskeriteknikere 2002 1 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

Ledere under COII s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under COII s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under COII s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2007 Cirkulære af 28. januar 2008 Perst. nr. 002-08 PKAT nr. 640 J.nr. 07-333/04-2 Dataark

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Ingeniørassistenter ved forskningsinstitutioner. Risø samt konsulenter i Arbejdstilsynet (Dansk Metal m.fl.

Cirkulære om organisationsaftale for. Ingeniørassistenter ved forskningsinstitutioner. Risø samt konsulenter i Arbejdstilsynet (Dansk Metal m.fl. Cirkulære om organisationsaftale for Ingeniørassistenter ved forskningsinstitutioner mv., forskningsteknikere ved Risø samt konsulenter i Arbejdstilsynet (Dansk Metal m.fl.) 2002 3.3.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER Midlertidigt lønsystem i OK 2008 Der aftaltes nedenstående midlertidige justeringer. sbestemmelser med virkning fra 1.4.2009. er den mindste samlede løn en lærer/bh.kl.leder

Læs mere

Faglærere ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT)

Faglærere ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) Cirkulære om organisationsaftale for Faglærere ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 041-14 PKAT nr. 133 J.nr. 2013-1513-082

Læs mere

tat meddelelse 19.03.03 Erstatter: 04.02.03 J. nr. 5.1./02-05-9

tat meddelelse 19.03.03 Erstatter: 04.02.03 J. nr. 5.1./02-05-9 tat meddelelse 19.03.03 Erstatter: 04.02.03 J. nr. 5.1./02-05-9 Om: Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds

Læs mere

CIRKULÆRE OM AFTALE OM FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR TJENESTEMANDSANSATTE OG TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE MINISTERIALBETJENTE, PEDELLER m.fl.

CIRKULÆRE OM AFTALE OM FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR TJENESTEMANDSANSATTE OG TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE MINISTERIALBETJENTE, PEDELLER m.fl. 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR TJENESTEMANDSANSATTE OG TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE MINISTERIALBETJENTE, PEDELLER m.fl. Generelle bemærkninger 1. I medfør af rammeaftalen om forsøg

Læs mere

Lokal løndannelse i Aarhus Kommune. Temamøde den 14. november 2016

Lokal løndannelse i Aarhus Kommune. Temamøde den 14. november 2016 Lokal løndannelse i Aarhus Kommune Temamøde den 14. november 2016 1. Overblik 1. Overblik 2. Baggrund 1. Formål med drøftelsen 3. Begreber 1. Om lokal løndannelse 2. Centrale begreber 4. Overblik 1. Andel

Læs mere

Løn og ansættelsesvilkår for værkstedsfunktionærer ved Forskningscenter Risø og værkstedsfunktionærer mfl. under Undervisningsministeriets område

Løn og ansættelsesvilkår for værkstedsfunktionærer ved Forskningscenter Risø og værkstedsfunktionærer mfl. under Undervisningsministeriets område FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn og ansættelsesvilkår for værkstedsfunktionærer ved Forskningscenter Risø og værkstedsfunktionærer mfl. under Undervisningsministeriets område 1999 3.3.47 1 INDHOLD Side

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 15. maj 2013 i faglig voldgiftssag FV 2012.0089: Offentligt Ansattes Organisationer og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal (advokat Peter Nisbeth) mod Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Lokal aftale om løn efter ny AC-overenskomst for ansatte ved administrationen på Aalborg Universitet

Lokal aftale om løn efter ny AC-overenskomst for ansatte ved administrationen på Aalborg Universitet 29. marts 2010 J.nr.: Skriv journalnummer Lokal aftale om løn efter ny AC-overenskomst for ansatte ved administrationen på Aalborg Universitet Nærværende aftale er gældende for samtlige akademikere, der

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Politikadetter. Cirkulære af 29. september Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Politikadetter. Cirkulære af 29. september Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Politikadetter 2017 Cirkulære af 29. september 2017 Modst. nr. 014-17 PKAT nr. 249 J.nr. 2017-1514-0123 Dataark Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget organisation(er)

Læs mere

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende:

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende: Resultat af forhandlingerne vedr. ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem

Læs mere

AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE

AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE INDGÅET MELLEM HELSINGØR KOMMUNE, HELSINGØR LÆRERFORENING (HLF) OG LANDSFORBUNDET AF VOKSEN- OG UNGDOMSUNDERVISERE (LVU)

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Personalekontoret

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Personalekontoret Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Personalekontoret Kriminalforsorgens tjenestesteder København, den 20. februar 2004 CPR-NR Journalnr.: 02-1671-21 (Bedes anført ved henvendelse) Reference

Læs mere

Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler

Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Analyse af svar på Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Indledende bemærkninger Efterskoleforeningen har i april 2015 gennemført en undersøgelse på

Læs mere

Aftale for akademiske medarbejdere på Syddansk Erhvervsskole om løn. Endelig version 30.11.2010

Aftale for akademiske medarbejdere på Syddansk Erhvervsskole om løn. Endelig version 30.11.2010 Aftale for akademiske medarbejdere på Syddansk Erhvervsskole om løn. Endelig version 30.11.2010 Formål: Aftaleparterne ønsker at skabe et gennemskueligt og fleksibelt lønsystem der tilstræber, at skolen

Læs mere

Velkommen til staten som arbejdsplads

Velkommen til staten som arbejdsplads xx INDBYDELSE TIL REGIONALE KONFERENCER OM STATENS PERSONALE- OG LEDELSESPOLITIK CENTRALRÅDETS PERSONALEPOLITISKE UDVALG Velkommen til staten som arbejdsplads Marts 2006 1 Staten som arbejdsplads Publikationen

Læs mere

LØNPOLITIK. En vej til skolens mål

LØNPOLITIK. En vej til skolens mål LØNPOLITIK En vej til skolens mål Inspirationspjece til frie grundskoler, efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler August 2005 LØNPOLITIK En vej til skolens mål Inspirationspjece til frie grundskoler,

Læs mere

Radioekspedienter i Forsvaret

Radioekspedienter i Forsvaret Cirkulære om organisationsaftale for Radioekspedienter i Forsvaret (den tidligere Lyngby Radio) 2017 Cirkulære af 17. maj 2017 Modst. nr. 013-17 J.nr. 2015-1401-0014 Dataark Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget

Læs mere

Regler og rammer for ny løn

Regler og rammer for ny løn Regler og rammer for ny løn 1) Kort om tilkendegivelser i rammeaftalen og forhandlingsregler 2) Åbenhed i løndannelsen og lønstatistik hvilke oplysninger må man videregive, og hvilke oplysninger har man

Læs mere

Undervisningsassistenter ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT)

Undervisningsassistenter ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningsassistenter ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 042-14 PKAT nr.

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Lønkommissionen. Løndannelse Beskrivelse af forhandlingssystemerne og lønsystemerne i den offentlige sektor

Lønkommissionen. Løndannelse Beskrivelse af forhandlingssystemerne og lønsystemerne i den offentlige sektor Beskrivelse af forhandlingssystemerne og lønsystemerne i den offentlige sektor Capacent Indhold 1. Indledning 1 2. Sammenfatning 3 2.1 Forhandlingssystemerne i de tre sektorer 3 2.1.2 Forhandlingsforløbet

Læs mere

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse.

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2011:30 / 24. marts 2011 Forenklet og fri lokal løndannelse KL har ved O.11 opnået et paradigmeskift med lokal løndannelse. Der er fortsat forudsat lokal løndannelse.

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser Større rum til lokal løn, der understøtter kerneopgaven Finansministeriet DECEMBER 2017 Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Løn og lønforhandling for kirkefunktionærer Københavns Stift. Program

Løn og lønforhandling for kirkefunktionærer Københavns Stift. Program 16-09- Københavns Stift 1 Program Velkomst og indledning Overenskomstsystemet Lønsystemerne og hvad der kan forhandles Hvem skal der forhandles med og hvornår Proceduren for lønforhandlingen Niveau 1 Videreførelse

Læs mere

Retningslinjer for lønforhandlinger

Retningslinjer for lønforhandlinger UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Retningslinjer for lønforhandlinger HR og Kommunikation 1.1.2016 University College Lillebælt s værdier: Vi samarbejder Vi bygger på viden Vi er nysgerrige Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde).

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). Cirkulære om organisationsaftale for Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). 2008 Cirkulære af den 3. juli 2009 Perst. nr. 050-09 PKAT nr. 117 J.nr.

Læs mere

Det lokale økonomiske råderum

Det lokale økonomiske råderum Nedenstående er bilag 1 til Fællesaftalen om lokal løndannelse på det kommunale område. Bilaget er parternes beskrivelse af det økonomiske råderum. Bilag 1 Det lokale økonomiske råderum Det lokale økonomiske

Læs mere

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU AU s personalepolitik og den tilknyttede delpolitik for løn, som er vedtaget af HSU den 18. januar 2011, fastlægger de overordnede rammer for afvikling

Læs mere