Studieordning HA 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning HA 2010"

Transkript

1 Studieordning HA 2010 INDLEDNING... 2 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 3 STUDIEVEJLEDNINGEN... 3 STUDIEADMINISTRATIONEN... 3 STUDIEEKSPEDITIONEN... 3 STUDIENÆVN... 4 KORT OVER AU HERNING... 4 KVALIFIKATIONSMÅL... 5 UDDANNELSENS OPBYGNING... 5 REGLER OG FAGLIGE PROGRESSIONSBESTEMMELSER DEL UNDERVISNING... 8 TIMEFORDELING HA 1. DEL DEL PRØVER... 9 OVERSIGT OVER PRØVERNE... 9 PRØVEBESKRIVELSER BEDØMMELSE HJÆLPEMIDLER DEL EKSAMENSREGLER BESTÅELSESKRAV OMPRØVER DEL UNDERVISNING VALGFAG TIMEFORDELING HA 2. DEL DEL PRØVER OVERSIGT OVER PRØVERNE PRØVEBESKRIVELSER BEDØMMELSE HJÆLPEMIDLER DEL - EKSAMENSREGLER BESTÅELSESKRAV OMPRØVER EKSAMENSTILMELDING OG FRAMELDING SYGDOM MV EKSAMENSSNYD EKSAMENSREGLEMENT FRITAGELSER DISPENSATION KLAGER STUDIEOPHOLD I UDLANDET ÆNDRINGER TIL STUDIEORDNINGEN... 19

2 INDLEDNING Det formelle grundlag for HA-uddannelsen er fastlagt i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 612 af 18. august 1998 om den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse (HA). Denne bekendtgørelse blev oprindelig ophævet den 1. september 2004, men finder dog på AU fortsat anvendelse for de erhvervsøkonomiske og erhvervssproglige bacheloruddannelser, som Aarhus Universitet AU Herning allerede er godkendt til at udbyde, jf. Videnskabsministeriets bekendtgørelse nr. 805 af 19. august 2005 om ændring af bekendtgørelse om bachelor og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen). HA almen erhvervsøkonomi (Bachelor of Arts in Business Administration) giver ret til betegnelsen HA (Bachelor of Arts (BA) in Business Administration). Studieordningen indeholder oversigter over HA-uddannelsens fag og prøver, eksamensregler m.m. Med hensyn til fagenes indhold henvises til fagbeskrivelserne, der kan ses online på (HA). Studieordningen er den overordnede ramme for HA-uddannelsen og besvarer derfor ikke nødvendigvis alle detailspørgsmål. Der henvises i den forbindelse til de faglige studievejledere. De studerende opfordres i øvrigt til at holde sig orienteret om eventuelle ændringer via Blackboard på (kræver login som alle studerende ved AU Herning får tildelt ved studiestart). Studienævnet AU Herning August 2010 [2/19]

3 HVOR HENVENDER MAN SIG? Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences AU Herning Birk Centerpark Herning Tlf. studieekspedition: AU Herning fax: Studievejledningen Ældre studerende, der mere detaljeret kan vejlede om det enkelte studium, det sociale miljø mv. Træffetider er opslået ved lokale 2112 ellers træffes studievejlederen på mail: Studieadministrationen Tager sig af vejledning af kommende og nuværende studerende samt af alle administrative opgaver i forbindelse med undervisning og eksamen. SU-vejledning varetages af SU-kontoret i Aarhus (tlf eller mail Eksamensklager stilet til direktøren modtages ligeledes her. Åbningstid: Mandag-fredag fra kl (ved personlig henvendelse) Studieekspeditionen Studieekspeditionen tager sig bl.a. af modtagelse af eksamensopgaver. Åbningstid: Mandag-fredag fra kl [3/19]

4 Studienævn HA-studiet hører under Studienævnet for Erhvervsøkonomi i Aarhus. Ansøgninger (både dispensations- og meritansøgninger) til studienævnet skal i første omgang sendes direkte på mailen: Herefter vil der ske videreekspedition til Studienævnet på AU. Du kan finde dispensationsansøgnings- og meritansøgningsskemaer på studieportalen ( Kort over AU Herning [4/19]

5 KVALIFIKATIONSMÅL HA-uddannelsen, der er en forskningsbaseret erhvervsøkonomisk uddannelse, er normeret til 3 års fuldtidsstudium (= 180 ECTS). Uddannelsen består af en 1. del (60 ECTS) og en 2. del (120 ECTS). Uddannelsen giver umiddelbar erhvervskompetence og sætter dimittenden i stand til at behandle erhvervsøkonomiske problemstillinger i offentlige og private virksomheder og organisationer. Uddannelsen kvalificerer samtidig til optagelse på den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse og revisorkandidatuddannelsen samt til flere andre samfundsvidenskabelige kandidatuddannelser. Gennem uddannelsen opnår den studerende viden om teori, metode og praksis inden for det erhvervsøkonomiske fagområde, der kvalificerer dem til: at forstå og reflektere over teorier, metoder og praksis. at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger og anvende relevante analyse- og løsningsmodeller. at håndtere komplekse problemstillinger i studie- og arbejdsmæssig sammenhæng. at formulere/formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller. selvstændigt at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde. at identificere egne læringsbehov og tilrettelægge egen læring. UDDANNELSENS OPBYGNING HA-uddannelsen er normeret til 3 års fuldtidsstudium (=180 ECTS) og består af to dele: En 1. del (60 ECTS), der bestås for sig, og en 2. del (120 ECTS). Uddannelsens 1. del består af obligatoriske fag. Uddannelsens 2. del består dels af obligatoriske fag dels af valgfag. Hvert fag/fagmodul har et omfang på 5 ECTS bortset fra Erhvervsret (10 ECTS), International Business (15 ECTS) og Bachelorafhandlingen (20 ECTS). [5/19]

6 Uddannelsens opbygning kan skitseres således (de markerede fag udgør uddannelsens toningsfag): HA almen 1. semester Statistik I Mikroøkonomi IT i Virksomheden 2. semester Statistik II 3. semester Adfærd i organisationer Erhvervs- og Samfundsbeskrivelse Afsætningsøkonomi Makroøkonomi Finansiering I Omkostnings- og Investeringsteori Driftsøkonomi i forsyningskæder Driftsøkonomiske planlægningsmodeller Regnskabsforståelse (inkl. bogføring) Eksternt regnskab Økonomistyring 4. semester International Business Projektledelse Personlig udvikling 5. semester Valgfag 1 Valgfag 2 Valgfag 3 Videnskabsteori og metode 3 Seminar i Marketing/Organisation Matematik Videnskabsteori og metode 1 Videnskabsteori og metode 2 Erhvervsøkonomisk seminar Strategisk ledelse og organisation 6. semester Erhvervsret Bachelorafhandling [6/19]

7 REGLER OG FAGLIGE PROGRESSIONSBESTEMMELSER Efter bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (nr. 666 af 24. juni 2012) 15 skal den eller de prøver, den studerende efter bekendtgørelsen eller studieordningen skal deltage i inden udgangen af det 1. studieår efter studiestart, være bestået inden udgangen af den studerendes 2. studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte uddannelsen. Eksamen i Matematik, Statistik I, Mikroøkonomi, Omkostnings- og Investeringsteori, Regnskabsforståelse samt IT i Virksomheden afholdes ved eksamen i december/januar efter 1. semester. Første forsøg i Driftsøkonomi i forsyningskæder, Erhvervs- og Samfundsbeskrivelse, Makroøkonomi, Statistik II, Eksternt regnskab og Videnskabsteori og metode skal aflægges ved eksamen i maj/juni efter 2. semester. Tilmelding til eksamen sker automatisk ud fra de studerendes undervisningstilmelding på STADS Selvbetjening, og afmelding af første eksamensforsøg i fagene på 2. semester kan kun ske efter dispensation fra studienævnet. Konsekvensen af for sen afmelding fra eksamen vil være, at den studerende har brugt det første af tre eksamensforsøg forgæves, jf. eksamensbekendtgørelsens 14, stk. 2. Dette gælder dog ikke, hvor den studerende bliver forhindret i at deltage på grund af sygdom. Første forsøg i fagene Projektledelse, Driftsøkonomiske planlægningsmodeller, Personlig udvikling, Videnskabsteori og metode 2, Økonomistyring, Finansiering, International Business, Seminar i erhvervsøkonomi, Afsætningsøkonomi, Adfærd i organisationer, Videnskabsteori og metode 3, Strategisk ledelse og organisation, Seminar i afsætningsøkonomi samt eksamen i valgfag skal aflægges senest i samme eksamenstermin som de sidste eksaminer på bacheloruddannelsens tredje år. For at kunne deltage i en reeksamen kræves det, at man har deltaget i den ordinære eksamen, medmindre man har opnået dispensation fra Studienævnet for denne regel. For at kunne erhverve sig den erhvervsøkonomiske bachelorgrad skal det samlede vægtede gennemsnit være 02 uden oprunding. Udover at have bestået 1. år (studieegnethedsprøven) skal karakteren være mindst 00 i alle (del-) prøver på 2. og 3. år; dog skal bachelorprojektet være bedømt med mindst karakteren 02. [7/19]

8 1. DEL UNDERVISNING 1. del af HA-uddannelsen er normeret til 1 år (=60 ECTS), dvs. 2 semestre. 1. semester indledes med en introduktionsuge i slutningen af august. Undervisningen omfatter forelæsninger og holdundervisning, herunder øvelser (opgaveløsning). Timefordeling HA 1. del Semester 1 2 Kursus Forelæsninger Hold Forelæsninger Hold IT i virksomheden 2 (10) 2 (10) Matematik 2 (13) 2 (12) Omkostnings- og investeringsteori 2 (13) 2 (8) Driftsøkonomi i forsyningskæder 2 (13) 2 (6) Regnskabsforståelse 2 (13) 2 (8) Eksternt årsregnskab 3 (13) 2 (13) Statistik I 3 (13) 2 (8) Statistik II 2 (13) 2 (8) Mikroøkonomi 3 (13) 2 (7) Makroøkonomi 3 (14) 2 (7) Erhvervs- og samfundsbeskrivelse 3 (10) 4 (4) Videnskabsteori og metode I 2 (12) Tallene i parentes angiver antallet af undervisningsuger i semestret Samtlige fag har et omfang på 5 ECTS. Udover ovennævnte fag afholder AU Hernings IT-afdeling kurser i brug af forskelligt software, mens Biblioteket afholder et kursus i biblioteksorientering. Fagenes faglige indhold fremgår af kursuskataloget på [8/19]

9 1. DEL PRØVER Oversigt over prøverne Der er på 1. del følgende obligatoriske prøver: FAG PRØVEFORM CENSUR SEMESTER KARAKTERVÆGT IT i virksomheden Skriftlig (3 timer) Ekstern 1 5 Matematik Omkostnings- og investeringsteori Regnskabsforståelse Statistik I Skriftlig (4 timer) Intern uden censur 1 5 Skriftlig (3 timer) Ekstern 1 5 Skriftlig (3 timer) Skriftlig Intern uden censur Intern uden censur Mikroøkonomi Skriftlig (3 timer) Ingen 1 5 Driftsøkonomi i forsyningskæder Skriftlig (3 timer) Ekstern 2 5 Eksternt årsregnskab Skriftlig (4 timer) Ekstern 2 5 Statistik II Mundtlig Ekstern 2 5 Makroøkonomi Skriftlig (3 timer) Ekstern 2 5 Erhvervs- og samfundsbeskrivelse Videnskabsteori og metode 1 Mundtlig Intern 2 5 Skriftlig (4 timer) Ekstern 2 5 Prøverne efter 1. semester aflægges i december/januar, mens prøverne efter 2. semester aflægges i maj/juni. Skriftlige prøver kan efter uddannelseslederens beslutning afholdes som mundtlige prøver, hvis der højst er 5 tilmeldte ved tilmeldingsfristens udløb. [9/19]

10 Erstattes en skriftlig prøve således med en mundtlig, er den mundtlige prøve som udgangspunkt uden hjælpemidler og uden forberedelsestid. Meddelelse om, at en skriftlig prøve afløses af en mundtlig, gives ved opslag i forbindelse med eksamensplanens offentliggørelse. Prøvebeskrivelser For en nærmere beskrivelse af prøveformerne henvises til fagbeskrivelserne i fagkataloget, på Bedømmelse De skriftlige prøver bedømmes efter 7-trinsskalaen. For alle skriftlige opgaver/prøver gælder, at den faglige bedømmelse afspejler den sproglige klarhed og sikkerhed, hvormed den faglige substans fremstilles. Hjælpemidler Det fremgår af fagbeskrivelserne om og hvilke hjælpemidler, der må benyttes. [10/19]

11 1. DEL EKSAMENSREGLER Man skal inden for det første studieår gå til samtlige prøver på 1. del. Udeblivelse fra en prøve indebærer, at man udmeldes af studiet. Beståelseskrav 1. år af bacheloruddannelsen skal være bestået med karakteren 00 i alle fag og et samlet eksamensgennemsnit på mindst 02, før man kan indstille sig til eksaminerne på 2. og 3. år, jf. eksamensbekendtgørelsens 9. Gennemsnittet beregnes ud fra de karaktervægte, som er angivet i oversigten over prøverne. Når 1. del er bestået, kan man ikke deltage i yderligere 1. dels prøver i senere eksamensterminer, heller ikke selv om karakteren i en eller flere prøver er del skal være bestået senest 2 år efter optagelsen. Som udgangspunkt anbefales det, at 1. del er bestået, inden påbegyndelsen af 2. del. Såfremt man overvejer at påbegynde 2. del inden 1. del er bestået, skal man kontakte studiesekretæren, hvorefter den endelige beslutning træffes. Omprøver Man kan højst tage en prøve tre gange. Hvor det er begrundet i usædvanlige forhold, kan Studienævnet - efter ansøgning - tillade et fjerde eksamensforsøg. Prøver med karakteren 02 eller derover kan ikke tages om, mens prøver med karakteren 00 kan tages om. Prøver bedømt med -3 skal tages om. Ved alle prøver efter 1. semester er der ud over muligheden for at indstille sig til omprøve ved reeksamen i februar mulighed for at indstille sig til omprøve ved den næste ordinære eksamen. Ved alle prøver efter 2. semester er der ud over muligheden for at indstille sig til omprøve ved reeksamen i august mulighed for at indstille sig til omprøve ved den næste ordinære eksamen. Det er en betingelse for at indstille sig til omprøve ved reeksamen i februar/august, at man har deltaget i den pågældende prøve i den umiddelbart forudgående ordinære eksamenstermin. [11/19]

12 2. DEL UNDERVISNING HA-uddannelsens 2. del, der strækker sig over semester, er normeret til 2 år (=120 ECTS). Hvert fag/fagmodul har, når der ses bort fra Erhvervsret (10 ECTS), International Business (15 ECTS) og Bachelorafhandlingen (20 ECTS) et omfang på 5 ECTS. Undervisningen omfatter forelæsninger, holdundervisning, herunder øvelser (opgaveløsning), seminarer samt en bachelorafhandling. For seminarerne gælder, at deltagelse i seminarmøderne er obligatorisk. For at man kan blive eksamineret i sit bachelorprojekt kræves det at alle fag i de foregående semestre skal være afsluttet. Afvigelser fra dette kan alene godkendes af Studienævnet på grundlag af en skriftlig ansøgning. Valgfag Ud over de i kursuskataloget ( beskrevne valgfag kan fag på andre danske eller udenlandske institutioner efter godkendelse af studienævnet vælges som valgfag. [12/19]

13 Timefordeling HA 2. del 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester Fag Fo Seminar Hold Fo Seminar Hold Fo Seminar Hold Fo Hold Driftsøkonomiske planlægningsmodeller 2 (15) 2 (11) Afsætningsøkonomi 3 (10) 2 (7) Adfærd i organisationer 2 (13) 2 (7) Videnskabsteori og metode 2 2 (12) 2 (7) Økonomistyring 2 (13) 2 (13) Finansiering I 2 (15) 2 (13) International Business 6 (12) 2 (9) + 8 (1) Projektledelse 3 (12) Personlig udvikling 2 (12) Erhvervsøkonomisk seminar Afhænger af hold Strategisk ledelse og organisation 4 (4) 2 (10) Videnskabsteori og metode 3 2 (11) 2 (4) Seminar i Marketing Afhænger af hold 3 (6) Valgfag 1-3** Erhvervsret 4 (12) 4 (10) Bachelorafhandling * * Antallet af lektioner er endnu ikke fastlagt. ** Valgfagenes timetal og placering kan variere. Der henvises til valgfagskataloget. [13/19]

14 2. DEL PRØVER Oversigt over prøverne Der er på 2. del følgende prøver: FAG PRØVEFORM CENSUR SEMESTER KARAKTERVÆGT Driftsøkonomiske planlægningsmodeller Skriftlig Ekstern 3 5 Adfærd i organisationer Skriftlig Ekstern 3 5 Afsætningsøkonomi Videnskabsteori og metode II Økonomistyring Finansiering I Skriftlig, grupperapport, mundtlig Ekstern 3 5 Mundtlig Intern 3 5 Skriftlig grupperapport, mundtlig Skriftlig grupperapport, mundtlig Ekstern 3 5 Ekstern 3 5 International Business Skriftlig Intern 4 15 Projektledelse Skriftlig Ekstern 4 5 Personlig udvikling Skriftlig, mundtlig Intern 4 5 Erhvervsøkonomisk seminar 4 5 Valgfag Se fagbeskrivelse 5 15 Videnskabsteori og metode III Strategisk ledelse og organisation Mundtlig Ingen 5 5 Mundtlig Ingen 5 5 Seminar i Marketing Seminarrapport Ingen 5 5 Erhvervsret Skriftlig Ekstern 6 10 Bachelorafhandling Bachelorafhandling m/mundtligt forsvar Ekstern 6 20 De skriftlige prøver afholdes ved udgangen af semestret i henholdsvis december/januar og maj/juni. [14/19]

15 Skriftlige prøver kan efter uddannelseslederens beslutning afholdes som mundtlige prøver, hvis der højst er 5 tilmeldte ved tilmeldingsfristens udløb. Erstattes en skriftlig prøve således med en mundtlig, er den mundtlige prøve som udgangspunkt uden hjælpemidler og uden forberedelsestid. Meddelelse om, at en skriftlig prøve afløses af en mundtlig, gives ved opslag umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb. Prøvebeskrivelser For en nærmere beskrivelse af prøveformerne henvises til fagbeskrivelsen. Prøverne aflægges på dansk, medmindre undervisningen har været gennemført på engelsk, så aflægges prøven på engelsk. Såfremt prøven har været meddelt på engelsk af en dansk underviser, kan prøven dog aflægges på dansk. Bedømmelse Prøverne bedømmes efter 7-trinsskalaen af en underviser eller af en underviser og en ekstern censor. Der henvises til oversigten over prøver. Seminarrapporterne bedømmes af en underviser/vejleder efter 7-trinsskalaen. Det er en forudsætning for at få bedømt en seminarrapport, at seminardeltagelsen er godkendt. For valgfag gælder, at skriftlige prøver bedømmes af en underviser, mens mundtlige prøver bedømmes af en underviser og en ekstern censor. Bachelorafhandlingen og det mundtlige forsvar heraf bedømmes af vejleder og en ekstern censor. For alle skriftlige opgaver/prøver gælder, at den faglige bedømmelse afspejler den sproglige klarhed og sikkerhed, hvormed den faglige substans fremstilles. Hjælpemidler Det fremgår af fagbeskrivelserne om og hvilke hjælpemidler, der må benyttes. Mundtlige prøver er som udgangspunkt uden hjælpemidler og uden forberedelsestid. [15/19]

16 2. DEL - EKSAMENSREGLER Prøverne gennemføres én gang om året med mulighed for omprøve ved reeksamen i februar/august. Bachelorafhandlingen gennemføres én gang om året. Det er en forudsætning for at indstille sig til omprøverne ved reeksamen i februar/august samt omprøven i bachelorafhandlingen, at man har deltaget i den ordinære prøve i den umiddelbart forudgående eksamenstermin. Beståelseskrav Beståelse af den erhvervsøkonomiske bachelorgrad kræver et gennemsnit på mindst 2,0 og mindst karakteren 00 i hver prøve. Gennemsnittet beregnes ud fra de karaktervægte, som er angivet i oversigten over prøverne på 1. og 2. del. Så længe uddannelsen ikke er bestået, kan ikke-beståede eksaminer på 2. del tages om. Eksaminer med karakteren 02 eller derover kan ikke tages om. Eksaminer med karakteren 00 kan tages om, mens eksaminer med karakteren -3 skal tages om. Omprøver Man kan højst deltage i en prøve tre gange. Studienævnet kan, hvor det er begrundet i usædvanlige forhold, tillade et fjerde eksamensforsøg. Eksamensresultater med karakteren 02 kan ikke tages om, mens eksaminer med karakteren -3 skal tages om, og eksaminer på 2. del bedømt med 00 kan tages om. Ved alle prøver på 2. del er der, ud over muligheden for at indstille sig til reeksamen ved den næste ordinære eksamen, mulighed for at indstille sig til omprøve ved reeksamen i februar/august. Det er en forudsætning for at indstille sig til omprøve ved reeksamen i februar/august, at man har deltaget i den pågældende prøve i den umiddelbart forudgående eksamenstermin. Ved omprøve i bachelorafhandlingen afleveres ny bachelorafhandling i nyt emne. [16/19]

17 EKSAMENSTILMELDING OG FRAMELDING Man kan kun deltage i prøverne efter forudgående tilmelding. Tilmelding til de mundtlige og skriftlige prøver samt seminarerne sker automatisk ved tilmelding til faget i det pågældende semester, mens man selv skal sørge for tilmelding til prøver i fag, man ikke har været tilmeldt (syge- og omprøver, udskudte prøver) samt til prøver ved reeksamen i februar og august. Fristen for tilmelding til reeksamen i februar og august offentliggøres på Blackboard. Eventuel framelding skal ske senest 1 uge før prøven afholdes/påbegyndes. Prøver omfattet af den automatiske tilmelding på 1. del kan ikke frameldes. Tilmelding til Bachelorafhandlingen skal ske senest 1. december med mulighed for framelding indtil 15. februar. Uanset om tilmeldingen er sket automatisk, eller man selv har tilmeldt sig, skal man kontrollere, om eksamenstilmeldingen er korrekt registreret. Er der rettelser til tilmeldingen, skal der ske henvendelse til Studieadministrationen inden den angivne kontrolfrist. Sygdom mv. Kan man på grund af sygdom eller lignende ikke deltage i eller fuldføre en prøve, seminar, obligatorisk opgave o. lign., kan Studienævnet efter ansøgning give tilladelse til framelding og til, at prøven aflægges ved omeksamen, ved særlig sygeeksamen eller til forsinket aflevering. Ved ansøgning herom skal sygdom altid være dokumenteret ved lægeerklæring, som skal dække den pågældende dag eller periode og være udstedt efter personlig henvendelse til lægen samme dag, som prøven eller afleveringen skulle finde sted. Eksamenssnyd Snyderi ved mundtlige og skriftlige prøver (herunder opgaver og rapporter) medfører afvisning af prøven, og institutionen kan i sådanne tilfælde beslutte at bortvise vedkommende fra samtlige prøver i den aktuelle eksamenstermin. I grove tilfælde kan institutionen beslutte at bortvise vedkommende fra studiet. [17/19]

18 EKSAMENSREGLEMENT For de skriftlige prøver er der vedtaget en række praktiske regler. Disse står i det særlige "Eksamensreglement". Fritagelser Studerende, der ved andre uddannelser har bestået prøver, som dækker fag på HA-uddannelsen, vil efter ansøgning til Studienævnet kunne fritages for de tilsvarende prøver på HA-uddannelsen (meritansøgning). Ansøgning om fritagelse skal indgives til Studienævnet senest den 1. oktober for prøver, der afholdes i forlængelse af efterårssemestret, og senest den 1. marts i forbindelse med prøver, der afholdes i forlængelse af forårssemestret. Man kan ikke fritages for en prøve, man har gennemført på HA-uddannelsen. På eksamensbeviset anføres, at man er fritaget (Merit) for de pågældende prøver, og karaktergennemsnittet udregnes på grundlag af de resterende karakterer. Dispensation I forbindelse med en række af reglerne i denne studieordning er det nævnt, at der efter ansøgning til Studienævnet kan dispenseres fra reglerne, når særlige grunde taler for det. Udover de nævnte tilfælde kan der dog også tænkes andre tilfælde, hvor særlige grunde taler for, at dispensation kan gives. Kontakt studiesekretæren før du søger om dispensation. Klager Klager over undervisningen og eksaminerne behandles af forskellige instanser, alt efter klagens art. Der henvises til bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser. Klagen skal indgives senest 2 uger efter bedømmelsens offentliggørelse. For skriftlige eksamener skal karakteren offentliggøres senest 4 uger efter eksamenens afholdelse. Ved forsinkelse løber klagefristen fra den offentliggjorte dato. [18/19]

19 Klager skal være begrundede. Som følge heraf kan klager over bedømmelsesresultatet kun indgives individuelt. Andre klager kan indgives af flere studerende i forening under forudsætning af, at alle klagere er identificerede, og der er angivet en kontaktperson. STUDIEOPHOLD I UDLANDET AU Herning har et stort netværk af universiteter i udlandet som skolen kan udveksle studerende med i typisk ét semester. På HA-studiet finder udvekslingen sted på 5. semester. For at få godkendt et meriterende udvekslingsophold er det en forudsætning, at størstedelen af de forudgående ECTS point i studieprogrammet er bestået. Der vil hvert år blive afholdt orienteringsmøder ved det internationale kontor i oktober/november måned for alle HA-studerende på 3. semester, som ønsker at benytte sig af muligheden for at studere i udlandet på 5. semester. Nærmere orientering herom vil fremgå af brev eller opslag. Desuden kan du få flere oplysninger om studieophold i udlandet på det Internationale Kontor som findes på 2. sal i højhuset på AU Herning se yderligere information om det internationale kontor her ÆNDRINGER TIL STUDIEORDNINGEN Ændring Side(r) Dato Reception ændret til studieekspedition Ændring af telefonnummer til studieekspeditionen SU-spørgsmål henvist til AU Ændring i information om Studienævnet Eksamensbekendtgørelsen ændret til nr. 666 af 24. juni Link til skematisk oversigt over kurserne fjernet Passus om at senest opnåede karakter er gældende fjernet 11/ [19/19]

Studieordning HA 2013

Studieordning HA 2013 Studieordning HA 2013 INDLEDNING... 2 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 3 STUDIEVEJLEDNINGEN, HA ERHVERVSØKONOMI... 3 STUDIEADMINISTRATIONEN... 3 STUDIEEKSPEDITIONEN... 3 STUDIENÆVN... 4 KORT OVER AU HERNING...

Læs mere

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDLEDNING... 2 UDDANNELSENS OPBYGNING... 7 REGLER OG FAGLIGE PROGRESSIONSBESTEMMELSER... 9 1. DEL - UNDERVISNING... 10 1. DEL - PRØVER...

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2013 Indhold

HA(jur.)-studiet 2013 Indhold HA(jur.)-studiet 2013 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Indledning... 6 1. del undervisning... 7 Oversigt over fagene...

Læs mere

HA-studiet - 2012 Indhold

HA-studiet - 2012 Indhold HA-studiet - 2012 Indhold Indledning... 2 Uddannelsens kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 8 1. del - prøver... 9 Oversigt over prøverne... 9 Prøvebeskrivelser...

Læs mere

INDHOLD - HA-studiet /2009

INDHOLD - HA-studiet /2009 INDHOLD - HA-studiet - 2008/2009 Forord... 3 Hvor henvender man sig?... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Indledning... 6 1. del undervisning Oversigt over fagene... 7 1. del prøver Oversigt over prøverne...

Læs mere

INDHOLD HA(jur.)-studiet 2011

INDHOLD HA(jur.)-studiet 2011 INDHOLD HA(jur.)-studiet 2011 Indledning... 3 Hvor henvender man sig?... 4 Kvalifikationsmål... 5 Uddannelsens opbygning... 6 1. del - undervisning... 9 1. del - prøver... 10 Oversigt over prøverne...

Læs mere

HA-studiet Indhold

HA-studiet Indhold HA-studiet - 2013 Indhold Indledning... 2 Uddannelsens kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 8 1. del - prøver... 9 Oversigt over prøverne... 9 Prøvebeskrivelser...

Læs mere

INDHOLD - HA-studiet /2007

INDHOLD - HA-studiet /2007 INDHOLD - HA-studiet - 2006/2007 Forord... 3 Hvor henvender man sig?... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 1. del undervisning Oversigt over fagene... 6 1. del prøver Oversigt over prøverne... 7 Prøvebeskrivelser

Læs mere

Indhold - HA(jur.) i skat-studiet 2008/2009

Indhold - HA(jur.) i skat-studiet 2008/2009 Indhold - HA(jur.) i skat-studiet 2008/2009 Forord... 3 Hvor henvender man sig?... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Indledning... 6 1. del undervisning Oversigt over fagene... 7 1. del prøver Oversigt

Læs mere

Indhold - HA(jur.) i skat-studiet 2006/2007

Indhold - HA(jur.) i skat-studiet 2006/2007 Indhold - HA(jur.) i skat-studiet 2006/2007 Forord... 3 Hvor henvender man sig?... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 1. del undervisning Oversigt over fagene... 6 1. del prøver Oversigt over prøverne...

Læs mere

INDHOLD - HA-studiet

INDHOLD - HA-studiet INDHOLD - HA-studiet - 2010 Indledning... 3 Hvor henvender man sig?... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Uddannelsens kvalifikationsmål... 6 Uddannelsens opbygning... 7 Undervisning. 1. del... 11 1. del

Læs mere

INDHOLD - HA(dat.)-studiet

INDHOLD - HA(dat.)-studiet Studievejledning for HA(dat.)-studiet 2006/2007 INDHOLD - HA(dat.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 1. del undervisning... 6 Oversigt over fagene... 6 1.

Læs mere

INDHOLD - HA-studiet

INDHOLD - HA-studiet INDHOLD - HA-studiet - 2011 Forord... 3 Hvor henvender man sig?... 4 Uddannelsens kvalifikationsmål... 5 Uddannelsens opbygning... 6 1. del undervisning... 10 1. del - prøver... 11 Oversigt over prøverne...

Læs mere

INDHOLD - HA-int.-studiet 2007/2008

INDHOLD - HA-int.-studiet 2007/2008 INDHOLD - HA-int.-studiet 2007/2008 Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over skolen... 5 1. del undervisning... 6 Oversigt over fagene... 6 1. del prøver... 7 Oversigt over prøverne...7 1. del

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version 05.09.2001 Aarhus Universitet Revideret 07.11.2008 Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2001-. Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen med Erhvervsøkonomi

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura HA (jur.)

Studieordning for bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura HA (jur.) Årgang: 2002 Siden er sidst opdateret: 14. juni 2002 Side 1 af 14 sider Studieordning for bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura HA (jur.) Årgang: 2002 Siden er sidst opdateret: 14. juni 2002 Side

Læs mere

Studieordning for den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse HA

Studieordning for den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse HA Årgang: 2002 Siden er sidst opdateret: 14. juni 2002 Side 1 af 15 sider Studieordning for den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse HA Årgang: 2002 Siden er sidst opdateret: 14. juni 2002 Side 2 af 15

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi kemi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi. Her er en beskrivelse af uddannelsens

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I geoteknologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I geoteknologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I geoteknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I GEOTEKNOLOGI Geoteknologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i geoteknologi. Herer

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Cand.merc.aud.-studiet - indholdsfortegnelse

Cand.merc.aud.-studiet - indholdsfortegnelse Cand.merc.aud.-studiet - indholdsfortegnelse FORORD... 3 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 4 KORT OVER HANDELSHØJSKOLEN... 5 UNDERVISNING... 6 OVERSIGT OVER FAGENE... 6 2-ÅRIGT STUDIEFORLØB: FORDELING AF SEMESTERTIMER

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi og teknologi KEMI OG TEKNOLOGI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I DATALOGI DATAlogI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i datalogi. Her er en beskrivelse

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOTEKNOLOGI bioteknologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i bioteknologi. Her

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I nanoscience nanoscience I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i nanoscience. Her er

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOLOGI biologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i biologi. Her er en beskrivelse

Læs mere

Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi

Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi Bilag til studieordningen for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Esbjerg 2012 1 af 7 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studieordning for Tilvalg i Marketing, Branding og Kommunikation

Studieordning for Tilvalg i Marketing, Branding og Kommunikation Studieordning for Tilvalg i Marketing, Branding og Kommunikation Side 1 af 9 Tilvalg i Marketing, Branding og Kommunikation Et erhvervsøkonomisk tilvalg SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

STUDIEORDNING SYDDANSK UNIVERSITET FOR DEN TEKNISK-VIDENSKABELIGE KANDIDATUDDANNELSE I MEKATRONIK VED

STUDIEORDNING SYDDANSK UNIVERSITET FOR DEN TEKNISK-VIDENSKABELIGE KANDIDATUDDANNELSE I MEKATRONIK VED STUDIEORDNING FOR DEN TEKNISK-VIDENSKABELIGE KANDIDATUDDANNELSE I MEKATRONIK VED SYDDANSK UNIVERSITET GODKENDT AF STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSERNE VED DET TEKNISKE FAKULTET DEN 11. MARTS 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVNSSEKRETARIAT Aarhus Universitet

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVNSSEKRETARIAT Aarhus Universitet Version 05.09.2001 med revision af 07.11.2008 DET ØKONOMISKE STUDIENÆVNSSEKRETARIAT Aarhus Universitet Bachelor-uddannelsen i økonomi B 2001-studieordningen 1 Adgang til Bacheloruddannelsen Formålet med

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I it science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I IT IT I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i it. Her er en beskrivelse af uddannelsens indhold

Læs mere

Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Administration

Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Administration Linjebeskrivelser for linjen Generel erhvervsøkonomi,. Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Administration Linjens fokusområde Linjens fokusområde er generel erhvervsøkonomi.

Læs mere

Studievejledning for Bacheloruddannelsen i Statskundskab og Bacheloruddannelsen i Samfundsfag

Studievejledning for Bacheloruddannelsen i Statskundskab og Bacheloruddannelsen i Samfundsfag Studievejledning for Bacheloruddannelsen i Statskundskab og Bacheloruddannelsen i Samfundsfag September 2009 Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Aarhus Universitet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEVEJLEDNING

Læs mere

Studievejledning for Bacheloruddannelsen i Statskundskab og Bacheloruddannelsen i Samfundsfag

Studievejledning for Bacheloruddannelsen i Statskundskab og Bacheloruddannelsen i Samfundsfag Studievejledning for Bacheloruddannelsen i Statskundskab og Bacheloruddannelsen i Samfundsfag September 2017 Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Aarhus Universitet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEVEJLEDNING

Læs mere

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet FORORD... 3 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 4 KORT OVER HANDELSHØJSKOLEN... 5 UNDERVISNING... 6 OVERSIGT OVER FAGENE... 6 2-ÅRIGT STUDIEFORLØB FORDELING AF LEKTIONER

Læs mere

Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen.

Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen. Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen. Odense 2006 1 af 13 Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ØKONOMI (OECON) VED AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2017 BACHELOR (BSC) AALBORG

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ØKONOMI (OECON) VED AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2017 BACHELOR (BSC) AALBORG STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ØKONOMI (OECON) VED AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2017 BACHELOR (BSC) AALBORG Link til denne studieordning 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1: Forord..............................................................................................

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc.

Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc. Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 12. april 2005 Side 1 af 14 sider Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc. Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 12. april 2005 Side 2 af

Læs mere

Studievejledning for Sidefag i Samfundsfag September 2014

Studievejledning for Sidefag i Samfundsfag September 2014 Studievejledning for Sidefag i Samfundsfag September 2014 Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Aarhus Universitet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEVEJLEDNING SIDEFAG I SAMFUNDSFAG 1. OVERSIGT OVER

Læs mere

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Slagelse

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Slagelse Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Slagelse Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 9 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA-jur. Aalborg Universitet

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA-jur. Aalborg Universitet Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA-jur. Aalborg Universitet 3.- 6. semester Gældende fra september 2009 Tilrettet november 2010 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) x Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 1 af 10 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 2 af

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 8 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Eksamensplan vinter 2011/12. BA-uddannelsen

Eksamensplan vinter 2011/12. BA-uddannelsen Eksamensplan vinter 2011/12 (Ret til ændringer forbeholdes) Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. BA-uddannelsen 2. Mødetiden til skriftlige prøver er mellem kl. 8.30

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I GEOlogi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I GEOLOGI GEOlogI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i geologi. Her er en beskrivelse

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

1. Indledning. Studieordningen af august Fag Bedømmelse ECTS-vægt

1. Indledning. Studieordningen af august Fag Bedømmelse ECTS-vægt Studieordningen af august 2004 1. Indledning Følgende beskrivelse af Økonomistudiet relaterer sig til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse nr. 656 af 3. juli 2001 Bacheloruddannelsen i økonomi og Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura HA (jur.)

Studieordning for bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura HA (jur.) Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 18. januar 2007 Side 1 af 14 sider Studieordning for bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura HA (jur.) Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 18. januar 2007

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009, 2010 1af 21 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

FAgLIg INFORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I. FYSiK. SCienCe.aU.dK

FAgLIg INFORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I. FYSiK. SCienCe.aU.dK FAgLIg INFORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I FYSiK SCienCe.aU.dK 2 BACHELORUDDANNELSEN I FYSIK FYSIK I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i fysik. Her er en beskrivelse af uddannelsens

Læs mere

faglig information 2011/2012 bacheloruddannelsen I Jordbrug, fødevarer science.au.dk

faglig information 2011/2012 bacheloruddannelsen I Jordbrug, fødevarer science.au.dk faglig information 2011/2012 bacheloruddannelsen I Jordbrug, fødevarer og miljø science.au.dk 2 Bacheloruddannelsen i Jordbrug, fødevarer og miljø Jordbrug, fødevarer og miljø I denne folder kan du læse

Læs mere

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelsen i økonomi og informationsteknologi

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelsen i økonomi og informationsteknologi STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i økonomi og informationsteknologi Del III: Valgfagskatalog Ikrafttrædelse: 01.08.18 Indhold 1. Valgfagskatalog... 3 2. Prøver i valgfag... 3 2.1. Fuldførelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet FORORD... 3 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 5 KORT OVER HANDELSHØJSKOLEN... 6 UNDERVISNING... 7 OVERSIGT OVER FAGENE... 7 2-ÅRIGT STUDIEFORLØB FORDELING AF LEKTIONER

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet A. Generelle eksamensbestemmelser Der henvises til bekendtgørelse om eksamen og censur

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Eksamensplan vinter 2010/11. BA-uddannelsen

Eksamensplan vinter 2010/11. BA-uddannelsen Eksamensplan vinter 2010/11 Revideret den 31. januar 2011 (Ret til ændringer forbeholdes) Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. BA-uddannelsen 2. Eksamenssted ved de

Læs mere

Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008)

Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008) 1 DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Aarhus Universitet Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008) 1) Uddannelsens betegnelse og adgangskrav

Læs mere

BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI, 2018

BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI, 2018 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI, 2018 BACHELOR (BSC) AALBORG Link til denne studieordning Link(s) til andre versioner af samme studieordning: Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi, 2015 (Version

Læs mere

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL 2015-2019 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 20.02.2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn 2011 maskinmester Studieordning STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser.

Læs mere

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 Enkeltfag Studieordning STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1 1. Fællesbestemmelser. Enkeltfagskurserne ved

Læs mere

Studievejledning for Bacheloruddannelsen i Offentlig politik og Økonomi September 2016

Studievejledning for Bacheloruddannelsen i Offentlig politik og Økonomi September 2016 Studievejledning for Bacheloruddannelsen i Offentlig politik og Økonomi September 2016 Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Aarhus Universitet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEVEJLEDNING BACHELORUDDANNELSERNE

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra februar 2010 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse er en

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Odense 2009, 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

EKSAMEN EFTERÅRET 2010 REGLER OG FRISTER

EKSAMEN EFTERÅRET 2010 REGLER OG FRISTER EKSAMEN EFTERÅRET 2010 REGLER OG FRISTER EKSAMENSTILMELDING Vær opmærksom på følgende nye regler, der trådte i kraft pr. 1.9. 2008 (citat fra studieordningerne): Hvis der er tilmelding til et undervisningsforløb,

Læs mere

Undervisnings- og eksamensregler for masteruddannelser ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret (September 2018)

Undervisnings- og eksamensregler for masteruddannelser ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret (September 2018) Undervisnings- og eksamensregler for masteruddannelser ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2018-19 (September 2018) De overordnede rammer for disse regler er fastlagt i

Læs mere

Foreløbig eksamensplan sommer BA-uddannelsen

Foreløbig eksamensplan sommer BA-uddannelsen Foreløbig eksamensplan sommer 2011 (Ret til ændringer forbeholdes) Retningslinjer BA-uddannelsen 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. 2. Eksamenssted ved de oplyses på selvbetjeningen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Studieordning for den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse, Cand.merc.(jur.) på Aalborg Universitet. September 2008

Studieordning for den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse, Cand.merc.(jur.) på Aalborg Universitet. September 2008 Studieordning for den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse, Cand.merc.(jur.) på Aalborg Universitet. September 2008 Studieordning for den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse, Cand.merc.(jur.) på Aalborg

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Cand.merc.

Studieordning for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Cand.merc. Årgang: 2003 Siden er sidst opdateret: 1. august 2003 Side 1 af 15 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Cand.merc. Årgang: 2003 Siden er sidst opdateret: 1. august 2003 Side 2

Læs mere

Linjebeskrivelse for International Business

Linjebeskrivelse for International Business Studienævn for Erhvervsøkonomi i Linjebeskrivelse for International Business Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 6 Studienævn for Erhvervsøkonomi i Denne linjebeskrivelse

Læs mere

CAND.MERC.INT STUDIEORDNING

CAND.MERC.INT STUDIEORDNING CAND.MERC.INT STUDIEORDNING CAND.MERC.INT. STUDIEORDNING i henhold til bekendtgørelse nr. 670 om de integrerede uddannelser i erhvervsøkonomi og erhvervssprog af 19.08.97 1. Studieordning, cand.merc.int......side

Læs mere

Foreløbig eksamensplan sommer BA-uddannelsen

Foreløbig eksamensplan sommer BA-uddannelsen Foreløbig eksamensplan sommer 2013 (Ret til ændringer forbeholdes) Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. BA-uddannelsen 2. Eksamenssted ved de skriftlige oplyses på

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (dansk)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (dansk) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (dansk) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Studievejledning for Sidefag i Samfundsfag September 2015

Studievejledning for Sidefag i Samfundsfag September 2015 Studievejledning for Sidefag i Samfundsfag September 2015 Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Aarhus Universitet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEVEJLEDNING SIDEFAG I SAMFUNDSFAG 1. OVERSIGT OVER

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 8. januar 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 4 Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Journalistik

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Journalistik Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Journalistik Odense 2010 1 af 16 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 338

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studieordning for revisorkandidatuddannelsen Cand.merc.aud.

Studieordning for revisorkandidatuddannelsen Cand.merc.aud. Årgang: 2003 Siden er sidst opdateret: 26. august 2003 Side 1 af 17 sider Studieordning for revisorkandidatuddannelsen Cand.merc.aud. Årgang: 2003 Siden er sidst opdateret: 26. april 2004 Side 2 af 17

Læs mere

EKSAMEN FORÅRET 2010 REGLER OG FRISTER

EKSAMEN FORÅRET 2010 REGLER OG FRISTER EKSAMEN FORÅRET 2010 REGLER OG FRISTER EKSAMENSTILMELDING Vær opmærksom på følgende nye regler, der trådte i kraft pr. 1.9. 2008 (citat fra studieordningerne): Hvis der er tilmelding til et undervisningsforløb,

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere