TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE"

Transkript

1 TÆNK i nye vaner Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE

2 UNDERVISNING OG INFORMATION Denne inspirationsmappe er til dig, som planlægger et sundhedsfremmende eller kriminalpræventivt forløb i folkeskolen eller i institutionen. Mappen giver konkrete forslag til undervisning, der matcher barnets eller den unges udvikling og i alderen fra 5. til 10. klasse. Den røde tråd i mappen er helhedssynet. Gentofte Kommunes børne- og ungepolitik er anlagt på helhedstanken. Med helhed menes, at forældre og personale - sammen med børn og unge, etablerer en fælles respekt og forståelse for de basisværdier, der skal kendetegne Gentofte Kommunes institutioner, skoler og foreninger. Og frem for alt, at der skabes sammenhæng mellem de gode hensigter og den daglige praksis. Politikken bygger på følgende 5 værdier: ANSVAR OG MEDBESTEM- MELSE Børn og unge er hovedpersoner i deres egen dagligdag. Børn og unge skal inddrages. De har krav på medindflydelse og medansvar. Børn og unge skal mødes med klare krav og forventninger og lære at indgå i forpligtende fællesskaber som grundlag for medbestemmelse. ALSIDIG UDVIKLING Børns og unges indlæring af generelle færdigheder og kompetencer skal ses i sammenhæng med deres adgang til kropslig og kreativ udfoldelse. Børn og unge skal tilbydes gode kultur- og fritidstilbud, der skaber de værdier og normer, der er fundamentet for børns og unges identitet. SYNLIGE, TYDELIGE VOKSNE Børns og unges opdragelse og udvikling er et fælles ansvar for alle de voksne, der omgiver dem primært forældrenes. Tydelige voksne betyder en

3 anerkendelse af, at også konflikter og modsætninger giver udvikling. Forældre og personale skal vise tillid til hinandens evne til at håndtere konflikter og modsætninger. Mangfoldighed Børn og unge udfordres i deres dagligdag, både intellektuelt, kulturelt og menneskeligt. Børn og unge skal opleve forskellighed som en styrke. Personale og forældre har ansvaret for at udvikle børns og unges sociale kompetencer. Alle skal forstå og respektere, at livet består af forskellige normer og forskellige muligheder. Og at alle har forudsætninger for og pligt til at bidrage til fællesskabet Sunde børn og unge Sundhedsfremme og forebyggelse skal sikre de bedste udviklingsmuligheder for børn og unge og sikre, at også sårbare børn, unge og deres familier får de bedste muligheder. Tænk i nye baner er et resultat af pædagoger og læreres ønske om overblik over mulighederne for forebyggende undervisning og oplysning. Med forebyggelsespakken håber vi på, at lærere og pædagoger tager initiativ til at sætte sundhed og forebyggelse på dagsordenen på de klassetrin, hvor det kan være relevant. Der er forskel på, hvad det er vigtigt at være opmærksom på i de forskellige klassetrin. Derfor er pakken delt op i emner i forhold til klassetrin fra 5. til 10. klasse. Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på at årganges modenhed kan variere fra år til år fra klasse til klasse. Som voksen er det vigtigt at vurdere, hvorvidt de børn og unge man har med at gøre, er modne til et givent emne.. Børn og unge i års alderen er aktive, ressourcestærke og medbestemmende parter. Undervisning og oplysning om

4 rusmidler og risici i livet kræver involvering, viden, indsigt og ikke mindst aktiv stillingtagen til livsstil og levevilkår. Vi mener, at viden og oplysning går hånd i hånd med personlig udvikling. Med ønsker om at sætte sundheden og forebyggelsen på dagsordenen SSP udvalget i samarbejde med sundhedsplejen og Gentofte Politi. Børn og unges adfærd kan ikke reguleres alene igennem oplysning. Adfærd er aktiv bestemmelse i samspil med omgivelserne. Når forebyggende undervisning og oplysning tilrettelægges må det tænkes ind i de sammenhænge, børn og unge påvirkes af forældre, skolen, elevråd, venner og fritidsliv. Vurdér, hvem der skal involveres i en given forebyggende undervisning eller oplysning. For eksempel, er det bedst at undervise eleverne eller er et forældremøde mere hensigtsmæssigt? Du kan altid kontakte den lokale sundhedsplejerske på skolen eller Gentofte Kommunes SSP konsulent for råd og vejledning om materialevalg og/eller metodevalg.

5 Inspirationsmaterialer til at komme i gang Skoler og fritidscentre er oplagte miljøer til den sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Her er det muligt at komme i kontakt med næsten alle børn, unge og forældre. Samtidig er der stor forståelse for vigtigheden af forebyggelse fra forældre, pædagoger, lærere og ledere. Og endeligt peger forskningen på, at intervention i skoler og klubber, overfor børn, unge og forældre, har den største effekt på sundhedsadfærd. I det følgende præsenteres 3 elementer af forebyggende arbejde på skoler og i klubber. Samtidig er der en kort præsentation af forskelligt inspirationsmateriale til hver af delene: Politikker som ramme for indsatsen Politikker og handleplaner for sundhedsfremme, forebyggelse og problemsituationer kan forankre forebyggelsen og dermed give kontinuitet i sundhedsarbejdet på fritidscentre og skoler. Det centrale er, at møde børn og unge med klare holdninger og konkrete handlinger. Anbefalede materialer til udarbejdelse af politikker: Alkoholpolitiske handleplaner. Sundhedsstyrelsen Kan downloades fra dk. (Sundhedsstyrelsen,publikationer, skriv alkoholpolitik i søg ). Alkoholpolitik i ungdomsklubben. Kan downloades på Børn, unge og alkohol. Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Undervisningsministeriet, Børneråddet og Komiteen for Sundhedsoplysning Kan bestilles hos sidstnævnte på eller Materialet er gratis der betales porto og ekspeditionsgebyr. Sundhedstegn til skoler og fritidsordninger. Inspirationskatalog fra Indenrigs- og

6 Sundhedsministeriet Kan downloades eller bestilles på Unge i byen. Det kriminalpræventive Råd Kan downloades eller bestilles på Samarbejde med forældrene Forældre er normdannende uanset forestillinger om at unge er upåvirkelige, når de begynder at frigøre sig. Opmærksomhed og forbedring af kommunikation mellem forældre og børn er meget effektfuld i forebyggelsen. Skolen og fritidscentret er en god ramme for inddragelse af forældre i forebyggende arbejde såvel i bestyrelsen som i den enkelte klasse/årgang. Det er vigtigt, at forældregruppen tager stilling til de udfordringer, der møder deres børn. Anbefalede materialer til at få forældrene på banen: Forældre på banen, inspiration til skole/hjem samar- bejde. Kan downloades på (klik materialer, børn og unge, derefter skolen og hjemmet Information til forældre (klik publikationer nederst på siden). Information til skolebestyrelser (under publikationer nederst på siden). Rusmiddelguide for forældre til teenagere Kan downloades på (klik forebyggelse, kampagner og projekter, narko ud af byen, anbefalet materiale. Børn, unge og alkohol. Kan bestilles af skole hos Komiteen for Sundhedsoplysning eller tlf: Materialet er gratis, men der skal betales porto. Sundhedsstyrelsens 9 bud til forældre. Kan downloades på (klik publikationer og derefter de 9 bud ). Sociale kompetencer gennem undervisning Formålet med undervisning i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er, at eleverne tilegner sig indsigt i vilkår og værdier, der påvirker sundhed, seksualitet og familieliv. Denne undervisning koordineres som regel af læreren, der henter materiale og eventuelt eksterne undervisere. Undervisning i sundhed, rusmidler og sex kan nogle gange være moraliserende. For at nå børn og unge i forhold til forebyggende undervisning handler det om inddragelse og overvejelser om elevernes udviklingsstadie. Der findes masser af undervisningsmateriale til sundheds- og seksualundervisning. Nedenstående er et lille udpluk af anbefalede materialer: Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser Materialet 6

7 retter sig mod elever i 6. klasse og handler om unges sociale overdrivelser med rygning. Materialet indeholder lærervejledning og forslag til temadag. Kan bestilles eller downloades på Det kriminalpræventive Råds hjemmeside: (klik materialer, børn og unge ) Flertalsmisforståelser en vejledning til undervisere Hæftet er en 5 siders introduktion og et spørgeskema. Formålet er at arbejde med forestillinger om overdrevne alkoholforbrug blandt kammerater til 7., 8. og 9. klasserne. Hæftet kan downloades på Tackling - sundhed, selvværd og samvær Materialet lægger op til en hverdags- og handlingsorienteret undervisning, der involverer eleverne fra og med 7. klasse. Gennem opgaver, fælles diskussioner, rollespil og undersøgelser går de unge bag om de forskellige misbrugsproblematikker og lærer selv at tage stilling - og ikke mindst at stå ved deres egen beslutning. Det handler i høj grad om udviklingen af elevernes selvværd. Et klassesæt koster 1250 kr. og kan bestilles på eller tlf:

8 5. kl. Sundhedssamtaler og social kompetance Nøgleord: Der arbejdes med åbenhed, forståelse og tolerance og det at være sammen i et forpligtende fællesskab. Sundhedssamtaler Samtlige 5. klasseelever får tilbud om en sundhedssamtale med skolens sundhedsplejerske. Kontakt skolens sundhedsplejersker for mere information. Pubertetsvejledning Sundhedsplejen tilbyder undervisning omkring følelser og forandringer i kroppen. Hvad sker der både fysisk, psykisk og socialt og hvorfor. Der satses på, at undervisningen foregår som dialog og til dette kan bruges Den røde kuffert, som indeholder materiale, som kan udfordre elevernes egen nysgerrighed. Kontakt skolens sundhedsplejersker for mere information. Gentofte Politi Gentofte Politi kan tilbyde kriminalpræventiv undervisning om tyveri, kammeratskab og konsekvens af handlinger. I alderen omkring år kan børn støde ind i de første ulovligheder bevidst eller ubevidst. Politiet arbejder med at give børn indblik i grænser for lov og moral, fordi disse grænser bliver brudt på et eller andet tidspunkt i børns liv. Her kommer undervisning i forståelse af politiets rolle i samfundet også ind. Vigtigst er, at forældre, lærere og pædagoger understreger grænser og regler, når de bliver forsøgt brudt. Derfor skal forældrene også orienteres om emne og indhold, hvis politiet bliver inviteret ud i klassen. På den måde kan man sikre at børnenes forskellige omgivelser har fokus på grænser og regler. Er der problemer med tyveri eller anden opførsel, kan det være nyttigt med et oplæg fra politiet. Kontakt Gentofte Politi for yderligere information 8

9 Mobning Hver dag bliver tusindvis af børn mobbet i de danske skoler. Det er uacceptabelt, og det skal der gøres noget ved. Mobning kan nemlig begrænses ganske væsentligt ved en målrettet indsats viser erfaringer fra Norge og Sverige. Mobbefri skole metoder til arbejdet: og www. moppeland.dk Klassens miljø Børn kan udmærket skelne mellem godt og dårligt kammeratskab. Behovet for at styrke fællesskabet kan være ekstra stort i mellemtrinnet, fordi børnene her har mulighed for at tage stilling til deres egen rolles betydning og mulighed for at sige til eller fra. Vigtige emner kan være: konfliktløsning, sprogbrug, klikedannelse, god og dårlig kammerat og gruppepres. Yderligere information kan fås på Det Kriminalpræventive Råd dk (klik materialer, børn og unge - derefter inspiration til undervisning Kontakt SSP konsulenten for yderligere information. Begyndende forældreaftaler Det kan være en god idé at præsentere forældrene for tanken om forældreaftaler. En forældreaftale er ekstra god, når børnene begynder at være ude om aftenen, gå til fester, ryge, drikke, mv. Forældreaftaler kan være svære at nå til enighed om, men det hjælper, hvis diskussionerne starter før det går løs. Læs mere om forældreaftaler på under informationsmateriale. Det kriminalpræventive råd (klik materialer, børn og unge skole og hjemmet ). eller kontakt SSP konsulenten for information om forældreaftaler.

10 10

11 6. kl. flertalsmisforståelser og forældreinvolvering Nøgleord: Der arbejdes med medbestemmelse, selvindsigt og forståelse for at kunne tage sit egne beslutninger om brug og misbrug. Alle de andre gør det Ved at arbejde med børn og unges sociale overdrivelser kan man mindske risikoadfærden. Alle de andre gør det er undervisningsmateriale specifikt henvendt til 6. klassetrin. Materialet lægger op til, at klasserne afholder en temadag, hvor man arbejder med de unges forestillinger og normer. Flertalsmisforståelser Light udgaven af ovenstående findes på (klik forebyggelse. Denne er ikke så grundig, men den kræver heller ikke at der afsættes en hel dag. Mobning Hver dag bliver tusindvis af børn mobbet i de danske skoler. Det er uacceptabelt, og det skal der gøres noget ved. Mobning kan nemlig begrænses ganske væsentligt ved en målrettet indsats viser erfaringer fra Norge og Sverige. Mobbefri skole metoder til arbejdet: klik moppefri skole og Konfliktmægling for 12 til 15 årige De årige kommer i konflikt med hinanden - i klassen, på skolen, i klubben, på gaden. Nogle kommer i konflikt med deres forældre eller andre voksne. De fleste løser deres konflikter selv. Men ikke alle konflikter kan løses uden hjælp. Og konflikter der ikke løses kan gøre stor skade. I værste fald trapper de op og bliver til vold og kriminalitet. Mens konflikter der løses kan give parterne nye muligheder i livet. Ideen med projekt Konfliktmægling for årige er at give de unge en hånd på vejen. 11

12 Snak om rygning For nogle årgange og nogle klasser kan rygning være forbundet med stor prestige. Heldigvis er der færre og færre unge der starter med at ryge, men skolen eller klubben kan være et godt sted at sætte ind, fordi det er her de unge kan påvirke hinanden i positiv retning. Kræftens bekæmpelse har udarbejdet materiale, som kan bestilles på www. cancer.dk eller På hjemmesiden er der artikler om faktuelle aspekter af rygnings skadelighed til brug i undervisningen. Snak om alkohol Sundhedsstyrelsens undersøgelse af børns og unges alkoholvaner viser, at mange danske unge fortsat drikker alt for meget. Forbruget blandt de årige faldt i perioden 1997 til Blandt de årige er forbruget stort set uforandret. Det er nu, at tiden er kommet til at diskutere holdning til alkohol og have en kritisk holdning. Materialet Børn, unge og alkohol fra sundhedsstyrelsen kan downloades her: (download projektet børn, unge og alkohol ved at klikke forebyggelse, alkohol, materialer ). Gentofte Politi Gentofte Politi tilbyder forebyggende undervisning i: Alkohol, Kriminalitet, mobning og ungdomsproblemer. Gentofte politi tilbyder klasserne en snak om straffeattester. Nysgerrigheden over hvad kriminelle handlinger har af konsekvenser er stor blandt unge, og en plettet straffeattest har stor betydning for den unges videre liv. Derfor tilbyder politiet, at de unge får mulighed for at reflektere lidt over deres grænsesøgende handlinger. Vigtigst er snakken om straffeattester for de klasser, hvor eleverne er specielt grænsesøgende Kontakt Gentofte politi for nærmer information. 12

13 Forældre på banen Ved afslutningen af 6. klasse kan interessen for rygning og alkohol begynde. Her er det vigtigt, at forældrene kommer på banen og tager et ansvar i forhold til, at børn møder fælles rammer og regler. Forældreaftaler er et godt værktøj til det. Det er på dette tidspunkt, at det er godt at tage fat i holdnings drøftelser om fester, alkohol og rusmidler. Det kriminalpræventive råd har konkrete forslag til forældre samarbejde: (klik materialer, børn og unge derefter skolen og hjemmet ) Læs mere om forældreaftaler på under informationsmateriale eller kontakt SSP konsulenten for information om forældreinvolvering og samarbejde. 13

14 7. kl. PUBERTET OG HOLDNINGER Nøgleord: beslutningskompetence, kommunikation, holdning til rusmidler, forældreinddragelse og klasseaftaler. Tackling Sundhed, selvværd og samvær er en ny form for materiale til forebyggelse og sundheds undervisningen i 7. til 9.klasse. Materialet kombinerer træning af personlige og sociale kompetencer med undervisning om tobak, alkohol og illegale stoffer, Tackling materialet er en dansk bearbejdning af det amerikanske Life Skills Training. Dette materialer har vist sig at have de bedste resultater mht. at nedsætte unges brug af tobak, alkohol og rusmidler. eller tlf Et klassesæt koster 1250,- kr. Jeg og de andre Et arbejdshæfte på 80 sider, der kan bruges som et primært forebyggende redskab, idet der lægges op til personlig stillingtagen i forskellige valgsituationer og dilemmaer. Den/de unge arbejder med overvejelser om egenidentitet, gruppetilhørsforhold, sociale mekanismer, konflikter m.v. Klassesæt koster 300 kr. + forsendelse og kan bestilles på Center for Misbrug i Ribe Amt på tlf Læs mere på (klik forebyggelse derefter materialer ). Grib konflikten Skolen er dagligt arena for mødet mellem flere forskellige interesser, holdninger og ideer og bliver derfor også uundgåeligt arena for forskelligartede konflikter. Der findes meget materiale til at arbejde med konfliktløsning i skolen. Her er et godt bud fra Det kriminalpræventive Råd: (klik materialer børn og unge ). Konfliktmægling for 12 til 15 årige De årige kommer i konflikt med hinanden - i klassen, på skolen, i klubben, på gaden. Nogle kommer i konflikt med deres forældre eller andre 14

15 voksne. De fleste løser deres konflikter selv. Men ikke alle konflikter kan løses uden hjælp. Og konflikter der ikke løses kan gøre stor skade. I værste fald trapper de op og bliver til vold og kriminalitet. Mens konflikter der løses kan give parterne nye muligheder i livet. Ideen med projekt Konfliktmægling for årige er at give de unge en hånd på vejen. Signaler fra dig selv og omgivelserne Gentofte politi tilbyder klasseoplæg, hvor der diskuteres opførsel i det of fentlige rum og hvad børnene og de unge skal være specielt opmærksom på i lokalområdet. Kontakt Gentofte Politi for yderligere information. Snak om alkohol Snak om rygning Sundhedsstyrelsens undersøgelse af børns og unges alkoholvaner viser, at mange danske unge fortsat drikker alt for meget. Forbruget blandt de årige faldt i perioden 1997 til Det samme resultat findes i MULD rapporten fra Blandt de årige er forbruget stort set uforandret. Det er nu at tiden er kommet til at diskutere holdning til alkohol og have en kritisk holdning. Materialet Børn, unge og alkohol fra sundhedsstyrelsen kan downloades her: For nogle årgange og nogle klasser kan rygning være forbundet med stor prestige. Heldigvis er der færre og færre unge der starter med at ryge, men skolen eller klubben kan være et godt sted at sætte ind, fordi det er her de unge kan påvirke hinanden i positiv retning. Kræftens bekæmpelse har udarbejdet materiale, som kan bestilles på På hjemmesiden er der artikler om faktuelle aspekter af rygnings skadelighed til brug i undervisningen. 15

16 Gentofte Politi Kriminalpræventiv afdeling tilbyder på dette klassetrin oplæg om: Fest kultur, alkohol, Straffelovens betydning, erstatningspligt mm. Gentofte politi tilbyder klasserne en snak om straffeattester. Nysgerrigheden over hvad kriminelle handlinger har af konsekvenser er stor blandt unge, og en plettet straffeattest har stor betydning for den unges videre liv. Derfor tilbyder politiet, at de unge får mulighed for at reflektere lidt over deres grænsesøgende handlinger. Vigtigst er snakken om straffeattester for de klasser, hvor eleverne er specielt grænsesøgende. Desuden tilbydes der oplæg om: Festkultur, alkohol, kriminalitet og andre ungdomsproblemer. Kontakt Gentofte Politi, Børn og unge gruppen, for nærmere information. Rusmiddelguiderne Rusmiddelguider er Folkesundhed Københavns korps af unge studerende, der er specielt uddannede til at tale med andre unge om alkohol, hash og rusmidler. Bestil Rusmiddelguiderne på: Forældre på banen Det er vigtigt, at forældregruppen fortsætter diskussioner om nye udfordringer og klasseregler. Holdninger og aftaler mellem forældre i en skoleklasse kan medføre, at alle forældre bliver enige om retningslinier for fester og alkoholforbrug og at forældrene indbyrdes forpligter sig til at følge disse retningslinier. (klik forebyggelse alkohol/narkotika/tobak derefter kampagner og til sidst skoleinitiativet ) Det kriminalpræventive råd har konkrete forslag til forældresamarbejde: (klik materialer, børn og unge derefter skole og hjemmet Læs mere om forældreaftaler på under informationsmateriale eller kontakt SSP konsulenten for information om forældreaftaler. 16

17 17

18 8. kl. færdigheder og valg Nøgleord: Færdigheder som at kunne træffe valg, at kunne gå i dialog og vurdere egne erfaringer og muligheder samt at skabe kendskab til medierne som indgangsvinkler til information er temaer, der kan tages op på dette klassetrin. Seksualitet, unges brug og misbrug af stoffer, handling, konsekvens af kriminalitet samt etik og moral er overordnede temaer. Tackling Sundhedssamtaler Sexsualvejledning Sundhedseksperimentariet UNG Dialog Sundhed, selvværd og samvær, se 7. kl., side 14 Samtlige 8. klasseelever får tilbud om en sundhedssamtale med skolens sundhedsplejerske. Kontakt skolens sundhedsplejersker for mere information. Sundhedsplejen tilbyder undervisning omkring følelser, kroppen, prævention og kønssygdomme. Der satses på, at undervisningen foregår som dialog og til dette kan bruges Den lystige kuffert, som indeholder materiale, som de unge kan se og studere og ud fra dette få styrket deres nysgerrighed til at vide mere. Kontakt skolens sundhedsplejerske for mere information. Sundhedsplejen tilbyder Sundhedseksperimentariet som er læren om kroppen, hvordan organerne fungerer, f.eks hvordan påvirker rygning lungerne, hvordan ens sanser fungerer, hvordan er balancen og koncentrationen og meget mere. Det foregår ved at lave forskellige opgaver og på den måde finde ud af kroppens funktioner og reaktioner. Kan bruges til alle klassetrin. Kontakt skolens sundhedsplejerske for mere information. UNG Dialog er et tilbud fra Københavns amt, hvor gymnasieelever uddannes i ung-til-ung og derefter kommer rundt til de ældste klassetrin i skolerne for at diskutere kærlighed og sex, alkohol og stoffer. Eleverne får her lejlighed til at tale frit og åbent, uden lærerens tilstedeværelse. Besøget er gratis og varer 18

19 to lektioner. Bestil UNG dialog på eller tlf Efter kommunesammenlægningen kontakt SSP konsulent Pernille Ødegård. Grib konflikten Skolen er dagligt mødested mellem flere forskellige interesser, holdninger og ideer og bliver derfor også uundgåeligt arena for forskelligartede konflikter. Der findes meget materiale til at arbejde med konfliktløsning i skolen. Her er et godt bud fra Det kriminalpræventive Råd: (klik materialer, børn og unge, derefter grib konflikten ). Konfliktmægling for 12 til 15 årige Gentofte Politi: De 12 til 15 årige kommer i konflikt med hinanden. Se 7. kl., side 14. Gentofte politi tilbyder klasserne en snak om straffeattester. Nysgerrigheden over hvad kriminelle handlinger har af konsekvenser er stor blandt unge, og en plettet straffeattest har stor betydning for den unges videre liv. Derfor tilbyder politiet, at de unge får mulighed for at reflektere lidt over deres grænsesøgende handlinger. Vigtigst er snakken om straffeattester for de klasser, hvor eleverne er specielt grænsesøgende. Desuden tilbyder Politiet oplæg om: Narkotika, handlen samt bruge heraf, Alkohol, erstatningspligt og festkultur. Kontakt Gentofte Politi. Forældre på banen Forælderrollen Det er vigtigt, at forældregruppen fortsætter diskussioner om nye udfordringer og holdninger. Læs mere om forældreaftaler på under informationsmateriale eller kontakt SSP konsulenten for information om forældreaftaler. Oplæg om forælderrollen til en teenager i huset. Vejledning om løsning af konflikter, regler, holdninger mm. Kontakt SSP konsulenten. 19

20 9. kl. handlekompetencer, identitet og fremtid Nøgleord: Forventninger, færdigheder, ansvar og valg er nogle af de ting unge på dette klassetrin skal navigere imellem. De skal til at kunne tackle tilværelsen og de muligheder der ligger så udbyttet bliver et godt og sundt liv. Tackling Sundhed, selvværd og samvær, se 7. kl., side 14. Foredrag om de hårde stoffer og konsekvenserne af brug For de ældre klasser er det godt med udefrakommende oplæg og inspiration. Udbudet af foredragsholdere, der taler om stoffer er stort, og ikke alle er lige kompetente, så derfor er det vigtigt at vælge med omhu. Én af de meget tankevækkende foredragsholdere er Line Risberg, der taler om ungdommens små valg med store udfald. Line har været ecstasybruger i en kort periode af sin ungdom. Nu har hun mén for livet. Derfor har hun en mission om at overbevise unge om, at de skal sige nej til stofferne én gang for alle. Foredraget kan med fordel anvendes til alle og 10. klasser på skolen. Læs mere på eller (Christoffer Eriksen). For yderligere information om eksterne foredragsholdere kontakt SSP konsulenten. Det er dit ansvar Det Kriminalpræventive Råd opfordrer skoler til et at etablere et undervisningsforløb med fokus på GRÆNSER og ANSVAR. Temaet tager udgangspunkt i situationer, hvor unge handler ansvarsløst og kriminelt, og hvor andre kunne have grebet ind. Det overordnede mål med undervisningsforløbet er dels at give eleverne anledning til i fællesskab(et) at diskutere, hvordan man kan sætte grænser for sig selv og andre, dels hvordan man i fællesskab kan løse konflikter uden vold og hærværk, så dét at løse konflikter, man er en del af eller tilskuer til, bliver alles medansvar. Læs mere på 20

21 Kriminalitet og konsekvens Gentofte politi tilbyder oplæg om Festkultur, ungdomsproblemer, brug og handel af narkotika samt konsekvenser heraf. Kontakt Gentofte Politi, børn og ungeguppen. Elevrådet på arbejde Det store elevråd er et godt forum for placering af ansvaret for en sund skole. Spørgsmålet til elevrådet er, hvordan elever kan være med til at skabe en skole, hvor undervisningsmiljø, sundhed og trivsel er i centrum? Elevrådet kan få til opgave at udarbejde strategier til forbedring af miljøet, sundheden og trivslen. Inspiration findes på og UNG Dialog UNG Dialog er et tilbud fra Københavns amt, hvor gymnasieelever uddannes ung-til-ung og derefter kommer rundt til de ældste klassetrin i skolerne for at diskutere kærlighed og sex, alkohol og stoffer. Eleverne får her lejlighed til at tale frit og åbent, uden lærerens tilstedeværelse. Besøget er gratis og varer to lektioner. Bestil UNG dialog på eller Efter kommunesammenlægningen kontakt SSP konsulent Pernille Ødegaard. Forældre på banen Det er vigtigt, at forældregruppen fortsætter diskussioner om nye udfordringer og holdninger. Læs mere om forældreaftaler på under informationsmateriale eller kontakt SSP konsulenten for information om forældreaftaler Forælderrollen Oplæg om forælderrollen til en teenager i huset. Vejledning om løsning af konflikter, regler, holdninger mm Kontakt SSP konsulenten 21

22 10. kl. bevidsthed, bevidsthed, motivation og livsstil Et forebyggelsesprogram for folkeskolens 10. klasser og ungdomsuddannelsernes 1. uddannelsesår: Forebyggelsesprogrammet Fryspunkt er et materiale der handler om motivation, principper og påvirkning i forhold til alkohol og unge. Fryspunkt tager udgangspunkt i 3 frysepunkter: Festen, venskabet og rejsen. Forholdet mellem motivation (hvordan du ønskede, det skulle blive) og situation (hvordan det faktisk blev) er optimalt. Punktet er desværre lettest at observere i bakspejlet dagen derpå. Fryspunkt er et 6-timers forebyggelsesprogram, som sætter fokus på unges forbrug, adfærd og risikovurdering i forbindelse med alkohol. Målgruppen er folkeskolens 10. klasser og ungdomsuddannelsernes 1. uddannelsesår, hvor en stor del af de unge har gjort sig nogle erfaringer med alkohol. Også afholdende unge bør deltage i diskussionerne, da de færdes i en verden med alkohol, selvom de ikke selv drikker det. Undervisningsmaterialet Undervisningsmaterialet består af et undervisningsoplæg til tre fryspunktlektioner á to timers varighed, foto-overheads, fakta-overheads og diskussionsark. Hver fryspunktlektion tager udgangspunkt i et billede, der illustrerer en drikkesituation. Kontakt SSP konsulenten og Gentofte Politi som er uddannet instruktører i programmet. 22

23 forebyggelsesprofil For at sikre sammenhæng i forebyggelsen på de forskellige årgange kan klasselæren eller forældregruppen tegne en forebyggelsesprofil over klassen/årgangen. Dermed sikres, at den enkelte årgang kommer rundt om de forskellige emner - husk dog at nogle årgange har mere behov end andre. Nedenstående er eksempel på en forebyggelsesprofil: EKSEMPEL: Målgruppe Hvad? hvordan? hvem? Succes 5. klasse Eleverne skal have mulighed for at diskutere konsekvenser af deres handlinger. Klasseaftaler Dit & mit Klasselæren Politiet At børnene tænker over konsekvenserne af deres egne og andres sociale opførsel. 6. klasse Eleverne skal have mulighed for at tænke over sociale overdrivelser om rygning og alkohol. Snakken om flertalsmisforståelser SSP konsulenten At børnene opbygger normer om adfærd og får realistiske forestillinger om hvordan andre børn og unge lever. Forebyggelsesprofilen kan også være et tema der diskuteres på et forældremøde, hvor forældrene selv er med til at definere og udarbejde indholdet i en forebyggelsesprofil. 23

24 INDHOLDSFORTEGNELSE: UNDERVISNING OG INFORMATION 2 INSPIRATIONSMATERIALER TIL AT KOMME I GANG 5 5.KLASSE, SUNDHEDSSAMTALER OG SOCIAL KOMPETANCE 8 6. KLASSE, FLERTALSFORSTÅELSER OG FORÆLDREINVOLVERING KLASSE, PUBERTET OG HOLDNINGER KLASSE, FÆRDIGHEDER OG VALG KLASSE, HANDLEKOMPETENCER, IDENTITET OG FREMTID KLASSE, BEVIDSTHED, MOTIVATION OG LIVSSTIL 22 FOREBYGGELSESPROFIL 23 Henvendelse til: SSP konsulent Pernille Ødegaard, tlf , Gentofte Politi, tlf , SSP Gruppen v. Jørgen Bo Jensen og Martin Justesen, Skole og Fritid, tlf , Sundhedsplejen, tlf , 24 Tænk i nye vaner er udarbejdet af SSP i Gentofte Kommune. Et samarbejde mellem Skole og Fritid, Gentofte Politi samt Børn og Forebyggelse. August 2006 Layout: Pia Carnera, Skole og Fritid foto: Michael Stochholm, Skole og Fritid, og Ungdomsskolen.

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0.-9. klasser på Ydre Nørrebro De fire skoler på Ydre Nørrebro;

Læs mere

Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen

Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen SSP Karlebo Vejledning til den kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning Indhold Kære lærere i Karlebo Kommune Forord...3 Børnehaveklassen...4

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Forord I 2009 godkendte byrådet en ny skolepolitik for Holstebro Kommune. Skolepolitikken er et fælles grundlag for kommunens folkeskoler.

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2014-15 Undervisning og gæstelærere 2014-15 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Undervisningsvejledning/ læseplan for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Forord... 3 Mål for SSP - samarbejdet i Horsens Kommune... 4 Undervisningens indhold i børnehaveklassen

Læs mere

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag.

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Læseplan for SSP- området. Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Emnerne er dels specifikt rettet mod et

Læs mere

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os Skoletilbud Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os.er udgangspunktet for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er derfor af afgørende betydning, at der sættes

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Skoletilbud fra SSP i 2013-14

Skoletilbud fra SSP i 2013-14 Baggrund for SSP s skoletilbud SSP-samarbejdet vil med nedenstående tilbud sikre at forældre og elever kommer omkring væsentlige kriminalpræventive diskussioner og at vidensgrundlaget blandt børn og forældre

Læs mere

SSP-Trivselsplan. - forebyggende undervisning

SSP-Trivselsplan. - forebyggende undervisning SSP-Trivselsplan - forebyggende Godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget den 9. maj 2011 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Formålet med forebyggende... 4 Formålet med læseplanen... 4 Materialer... 4 Undervisningen...

Læs mere

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, 2009 Indledning: Med afsæt i rusmiddelundersøgelsen fra 2004, der havde til formål dokumentere det aktuelle forbrug af rusmidler blandt

Læs mere

Kære lærere og pædagoger

Kære lærere og pædagoger 0.-10. Kære lærere og pædagoger Vi har i SSP i Frederikshavn Kommune udarbejdet et vejlednings og idékatalog, som omhandler forslag til den kriminalitets og misbrugsforebyggende undervisning. Kataloget

Læs mere

Skoletilbud fra SSP i 2014-15

Skoletilbud fra SSP i 2014-15 1 Baggrund for SSP s skoletilbud SSP-samarbejdet vil med nedenstående tilbud sikre at forældre og elever kommer omkring væsentlige kriminalpræventive diskussioner og at vidensgrundlaget blandt børn og

Læs mere

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk Du sidder nu med en oversigt over, hvad vi i SSP Billund Ungdomsskole kan tilbyde af forskellige input på de enkelte årgange i Folkeskolen. Oversigten er tænkt som en guide og inspiration til jeres daglige

Læs mere

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Lovgrundlag Arbejdet til fremme af sundheden og arbejdsmiljøet på Langeskov Skole tager udgangspunkt i folkeskolelovens 7

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE?

HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE? 16 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 1: HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE? hvorfor er der nogen, der begynder at ryge, hvor mange gør det, og hvad gør rygning ved kroppen? www.op-i-røg.dk

Læs mere

Storstrøms Amts tilbud til skoler

Storstrøms Amts tilbud til skoler Storstrøms Amts tilbud til skoler Undervisning, aktiviteter og materialer til sundhedsundervisningen og klassens timer Trivsel Tobak, alkohol og stoffer Sikkerhed Miljø UNDERVISNING Trivsel Sexualisterne...............................................

Læs mere

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING LÆRER-VEJLEDNING DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING TAG STILLING TAL SAMMEN LAV AFTALER Et inspirationsmateriale til forældremøder i 7.-9. klasse om unge og alkohol DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING Indholdsfortegnelse

Læs mere

Faxe Kommune. SSP læseplan. Side 1 af 32

Faxe Kommune. SSP læseplan. Side 1 af 32 Faxe Kommune SSP læseplan Side 1 af 32 Indhold: Indledning & forord side 3 Formål side 4 0. klasse / Børnehaveklassen side 5 1. klasse side 6 2. klasse side 7 3. klasse side 8 4. klasse side 9 5. klasse

Læs mere

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Trivselsambassadører Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Sammen mod mobning Forløb Den 10. marts 2004 underskrev 26 parter Trivselserklæringen.

Læs mere

Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol?

Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol? Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol? Ved Per Kim Nielsen Projektchef Børn, Unge & Rygning Kræftens Bekæmpelse Alkoholkonference 23. marts 2012 Fællessalen Christiansborg Hvorfor arbejde med Alkohol

Læs mere

Trivselslæseplan for 8. klasse

Trivselslæseplan for 8. klasse Trivselslæseplan for 8. klasse Ungdomskultur et spørgsmål om valg! SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

KORUP - UBBERUD SKOLER

KORUP - UBBERUD SKOLER KORUP - UBBERUD SKOLER UNGDOMSLIV FESTER, ALKOHOL OG RUSMIDLER FORORD D er er ingen tvivl om at elever, der begynder i grundskolens 6. klasse enten allerede har eller indenfor kort tid vil stifte bekendtskab

Læs mere

Trivselslæseplan for 9. klasse

Trivselslæseplan for 9. klasse Trivselslæseplan for 9. klasse Selvstændig stillingtagen SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes

Læs mere

Sundhed og seksualitet:

Sundhed og seksualitet: Sundhed og seksualitet: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv have

Læs mere

Fælles forældreaftaler

Fælles forældreaftaler Institution Har I lyst til at indgå fælles forældreaftaler, følger her en række emneopdelte spørgsmål, der kan hjælpe jer med at formulere aftalerne. Kopier aftaleskemaet på bagsiden til at skrive aftalerne

Læs mere

Ung Dialog. Projektbeskrivelse

Ung Dialog. Projektbeskrivelse Ung Dialog Projektbeskrivelse Komiteen for Sundhedsoplysning, januar 2007 Revideret februar 2011 1 Baggrund Der er behov for en skærpet indsats i forebyggelsen af danske unges forbrug af alkohol, stoffer

Læs mere

Handlingsplan 2014-2018

Handlingsplan 2014-2018 Handlingsplan 2014-2018 SSP Fredensborg INDHOLD Indledning.......1 Ansvarsfordeling i forhold til handlingsplanen.......2 Generel forebyggelse..........4 Specifik forebyggelse...... 5 Fokuspunkter...7

Læs mere

Sunde børn lærer bedre

Sunde børn lærer bedre Sunde børn lærer bedre Hvordan sundhed kan bidrage til, at alle børn trives og bliver så dygtige, som de kan Øget samarbejde for at fremme elevernes læring, sundhed og trivsel Marts 2015 2 Sunde børn lærer

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Alkohol og festkultur i gymnasiet

Alkohol og festkultur i gymnasiet Alkohol og festkultur i gymnasiet 1 InFOrMATIOn til forældre Komiteen for Sundhedsoplysning Skal gymnasieelevers alkoholforbrug blokere for indlæring? 2 Allerede når de unge er 15-1 år, har de europarekord

Læs mere

Trivselslæseplan for 10. klasse

Trivselslæseplan for 10. klasse Trivselslæseplan for 10. klasse Voksen næsten! SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes trivsel.

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre på ungdomsuddannelsen: Hjælp din teenager med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Mod til at vælge. - Forebyggelse af risikoadfærd og sociale overdrivelser 2014-2015. www.silkeborgkommune.dk

Mod til at vælge. - Forebyggelse af risikoadfærd og sociale overdrivelser 2014-2015. www.silkeborgkommune.dk Mod til at vælge - Forebyggelse af risikoadfærd og sociale overdrivelser 2014-2015 16:59 Lydløs de næste 2 timer Mod til at vælge Forebyggelsesindsats i forhold til risikoadfærd og sociale overdrivelser

Læs mere

Information til. lærere BØRN, UNGE OG ALKOHOL

Information til. lærere BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til lærere BØRN, UNGE OG ALKOHOL Værktøjskassens indhold Danske unge er blandt dem, der drikker mest i Europa. Det er desværre ikke ualmindeligt, at børn på 11-12 år har drukket alkohol. Og

Læs mere

Sundhedsindsatser til inspiration

Sundhedsindsatser til inspiration Sundhedsindsatser til inspiration Nedenstående papir, skal ses som støttemateriale til de decentrale institutioners arbejde med at lave lokale strategier til udmøntning af Sundhedspolitikken Materialet

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

Ishøj. en tryg by SSP. læseplan. Ishøj Kommune

Ishøj. en tryg by SSP. læseplan. Ishøj Kommune Ishøj en tryg by SSP læseplan Ishøj Kommune 1 INDHOLD SSP-samarbejdet i Ishøj Kommune... 3 Formål... 4 Begrebsafklaring... 5 Èn sammenhængende kriminalitetsforebyggende indsats... 6 PRIK-modellen... 7

Læs mere

Trivselstimer 2015/2016:

Trivselstimer 2015/2016: 0. klassetrin Den gode klassekultur Aftale fælles sociale regler og normer i klassen. Inddrage børnene i fælles dialog, hvorigennem aftales konkrete regler og normer, som efterfølgende hænges op i klassen.

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under

Læs mere

Herunder er de måltal vi sigter efter. Vi ønsker at flytte debutalderen for 23 % af de unge i de nuværende 7. klasser. Målsætning

Herunder er de måltal vi sigter efter. Vi ønsker at flytte debutalderen for 23 % af de unge i de nuværende 7. klasser. Målsætning TEMA/MÅLSÆTNING TIL OPFYLDELSE AF HANDLEPLAN I Søhus Stige Lumby har vi valgt at arbejde med to målsætninger indeholdende social inklusion omkring partnerskabsaftaler i forældregrupper, og rusmidler. Målsætning

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer

Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer Til grundskolens lærere, ledelse og skolebestyrelse: Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Danske børn starter for tidligt med at drikke alkohol og de drikker sig ofte fulde Der er også stadig

Læs mere

Børn i fællesskab. Sammenhængende børnepolitik

Børn i fællesskab. Sammenhængende børnepolitik Børn i fællesskab Sammenhængende børnepolitik Indledning Denne pjece henvender sig til forældre om det at have børn i fællesskab. Den giver bud på, hvor du kan hente hjælp, og hvad du kan gøre for andre.

Læs mere

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland UNGES FESTMILJØ -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland Målet med første del i aften At give et billede af den aktuelle udvikling og tendenser indenfor alkoholkulturen blandt de unge Skabe

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

NYHEDSBREV SSP samarbejdet Nr. 11 juni 2011. ---------------------------------------------- Skoleåret 2010/2011. Social pejling som forebyggelse

NYHEDSBREV SSP samarbejdet Nr. 11 juni 2011. ---------------------------------------------- Skoleåret 2010/2011. Social pejling som forebyggelse Skoleåret 2010/2011 Så nærmer vi os sommerferien, og dermed er endnu et skoleår ved at nå til vejs ende. Det har igen været et år, som har været berørt af omlægninger på skoleområdet, men det er stadig

Læs mere

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE Denne folder er skrevet og udgivet af en gruppe voksne, som arbejder med børn og unge i Mårslet skoledistrikt se på bagsiden

Læs mere

Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? Slut med Børn og Sprut

Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? Slut med Børn og Sprut Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? 1 Baggrund Udsprunget af KR M-indsatsen 2007/08 Ældre- og Sundhedsudvalget, som er ansvarlig for kommunens forebyggelsesindsats,

Læs mere

Børn og unge-politik i Albertslund Kommune

Børn og unge-politik i Albertslund Kommune Børn og unge-politik i Albertslund Kommune Kommunalbestyrelsen i Albertslund ser det som væsentligt, at der er sammenhæng i børns og unges liv. Børn og unge påvirkes af mange forskellige voksne: Forældre,

Læs mere

Trivsel på Vissenbjerg skole

Trivsel på Vissenbjerg skole 2009 Trivsel på Vissenbjerg skole En handleplan mod mobning Assens kommune 1. Skolens strategi 1. Vi har fokus på trivsel og vil ikke acceptere mobning på vores skole 2. Vi vil forebyggende og med tidlig

Læs mere

Erklæring om Nationalt Samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen

Erklæring om Nationalt Samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen Erklæring om Nationalt Samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen LÆRERSTUDERENDES LANDSKREDS Trivselserklæringens parter er pr. 10. marts 2009: Frie Grundskolers Fællesråd Læs mere om

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Curriculum for Mental Sundhed 10. Klasse - inspirationsmaterialer

Curriculum for Mental Sundhed 10. Klasse - inspirationsmaterialer Curriculum for Mental Sundhed 10. Klasse - inspirationsmaterialer Læringsmål Inspirationsmaterialer Tænkte fag Positiv tænkning Eleven kan anvende positiv tænkning i hverdagen. Eleven har viden om strategier

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Hvorfor er skolen som arena så vigtig

Hvorfor er skolen som arena så vigtig Hvorfor er skolen som arena så vigtig Pernille Due, Professor, dr.med. Center for Interventionsforskning & Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk

Læs mere

Kontaktforældreråd på Nyrupskolen

Kontaktforældreråd på Nyrupskolen Kontaktforældreråd på Nyrupskolen RAMMER, OPGAVER OG FORSLAG TIL TEMAER PÅ FORÆLDREMØDER Kontaktforældreråd Kontaktforældrerådets arbejde er en del af skole-/hjemsamarbejdet på Nyrupskolen. Arbejdet i

Læs mere

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab Livsduelige børn trives Hillerødsholmskolen Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Tryghed og trivsel Trivsel er i fokus på

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL EN STOR OPLEVELSE VENTER FORUDE Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med de bedste

Læs mere

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt.

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt. Unge og narko Generel info I de sidste 40 år har der været en del fokus på problemerne omkring hash. Mange kurser og konferencer har været afholdt, mange ord er blevet sagt og meget skrevet de sidste ord

Læs mere

forebyggelse er sund fornuft

forebyggelse er sund fornuft SSP-vejledning SSP forebyggelse er sund fornuft Vi ønsker alle for vore børn og unge, at de må få et godt liv. Desværre går tingene ikke altid, som vi kunne ønske det, og indimellem er der nogle, der kommer

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner

Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner Lærervejledning til teksthæftet Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner 1 Kræftens Bekæmpelse 1999 Målgruppe Dette undervisningsmateriale henvender sig til

Læs mere

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost Spydspids Skole Som spydspids på Skole, er vi stolte af at kunne sige, at Vi arbejder vi hen imod at opfylde samtlige af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra Forebyggelsespakkerne vedrørende Rygning, Alkohol,

Læs mere

Tobaksområdet: Strategi og indsats. Udarbejdet af: Jørgen J. Wackes. Dato: 13. september 2007. Sagsid.: Version nr.:

Tobaksområdet: Strategi og indsats. Udarbejdet af: Jørgen J. Wackes. Dato: 13. september 2007. Sagsid.: Version nr.: Tobaksområdet: Strategi og indsats Udarbejdet af: Jørgen J. Wackes Dato: 13. september 2007 Sagsid.: Version nr.: Tobaksområdet: Notat vedr. strategi- og indsats Indledning Tobaksområdet er i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

SSP-vejledning. en håndsrækning til skoler og klubber fra Nyborg Kommunes SSP

SSP-vejledning. en håndsrækning til skoler og klubber fra Nyborg Kommunes SSP SSP-vejledning en håndsrækning til skoler og klubber fra Nyborg Kommunes SSP 1 Denne SSP-vejledning er tænkt som en håndsrækning til skoler og klubber i Nyborg Kommune vedr. forebyggende undervisning.

Læs mere

STATUS- OG STRATEGINOTAT

STATUS- OG STRATEGINOTAT STATUS- OG STRATEGINOTAT SSP-samarbejdet i Viborg Kommune JANUAR 2014 INDLEDNING SSP-samarbejdet i Viborg Kommune tager sit afsæt i det brede generelle forebyggende arbejde i forhold til risikoadfærd blandt

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

SSP-Konsulenternes. Ydelseskata log

SSP-Konsulenternes. Ydelseskata log -Konsulenternes Ydelseskata log Indledning Denne folder giver et overblik over -konsulenternes ydelser til borgere, netværks- og samarbejdspartnere. Målgruppen for det forebyggende arbejde er alle børn

Læs mere

Social årsplan Ungemiljø

Social årsplan Ungemiljø Juni 2015 Social Ungemiljø Arbejdet med social i Ungemiljøet tager udgangspunkt i UPV og Ungeprofilundersøgelsen fra SSP. I skoleåret 15/16 er uge 37 afsat til Trivselsuge, hvor alle klasser/ange igangsætter

Læs mere

Drikker dit barn for meget?

Drikker dit barn for meget? Drikker dit barn for meget? Ny undersøgelse viser, at unge i Hedensted Kommune 5 drikker mere end unge i de omkringliggende kommuner. Stærke alkoholtraditioner, misforståelser og kedsomhed er nogle af

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Trivselsråd på Herskindskolen. Gode råd og ideer

Trivselsråd på Herskindskolen. Gode råd og ideer Trivselsråd på Herskindskolen. Gode råd og ideer Kære Trivselsråd Fundamentet for et godt skole - hjem samarbejde ligger ofte i et godt trivselsrådsarbejde. Klassearrangementer Samarbejdet kan bl.a. opbygges

Læs mere