Fagudvalg Socialudvalget Funktion 5 Fagsekretariat Sundhed og Handicap Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagudvalg Socialudvalget Funktion 5 Fagsekretariat Sundhed og Handicap Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt"

Transkript

1 Nummer 128 Projektnavn Klar til start Fagudvalg Socialudvalget Funktion 5 Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Ny drift Beskrivelse af forslag Fakta om Tietgen Klar til Start med Jobgaranti Baggrund COOP betragter autisme som en kompetence, grundet disse menneskers meget systematiserede og strukturerede tilgang, til de forholdsvist trivielle og gentagne jobfunktioner i COOP koncernens dagligvarebutikker. COOP og unges uddannelsescenter har derfor sammen designet Klar til Start, som er en specielt designet fakta-uddannelse for borgere med ASF eller lignende diagnoser. COOP har specificeret arbejdsopgaver og sociale færdigheder og Unges har udarbejdet den autismespecifikke metode. Det er den helt specifikke metode/uddannelse i fakta, der er baggrund for at COOP giver 100% jobgaranti. Tietgen er Klar til Start uddannelsespartner på Fyn, Bornholm og i trekantsområdet. Målgruppe Borgere med autisme spektrum forstyrrelser(asf eller lignende forstyrrelser), i alle aldre. Fra såkaldt moderat til højt fungerende. Borgere med ASF diagnoser, der ikke er i beskæftigelse. Uddannelsens varighed 9-22 måneder Det er individuelt hvor hurtigt den enkelte borger er i stand til at tilegne sig fakta-specifikke kompetencer. Metode Uddannelsen foregår næsten udelukkende som sidemandsoplæring i en faktabutik. Der vil henover forløbet være 3-4 uger klassebaseret undervisning. Sidemandsoplæringen udføres af en dedikeret medarbejder fra Klar til Start, med høj grad af autismespecifik faglighed. Dette giver mulighed for at der undervejs i forløbet, kan foretages kvalificeret individuel tilpasning af metoderne til optræning af både praktisk faglige og personlige områder, ifald indlæringsudfordringer skulle opstå. Derved sikres, at borgeren uanset dennes udgangspunkt, får maksimal kompetenceopbygning henover forløbet og dermed maksimal arbejdseffektivitet, når borgeren efter endt uddannelse bliver fastansat. Geografi Ved flere end 3 deltagere fra samme kommune, vil muligheden for lokale træningsbutikker blive undersøgt. Det vil dog ikke altid være muligt med lokale træningsbutikker, da det stiller særlige krav til både butik og butikschef, ligesom det ikke er alle butikker der har den fornødne kapacitet til at rumme træning. I de 3-4 uger, spredt henover forløbet, som er klassebaseret undervisning foregår undervisningen på Tietgenskolen i enten Nyborg, Middelfart eller Odense, lige bag banegårdscentret. I særlige tilfælde kan undervisningen afholdes lokalt i træningsbutikken. Afklaring Gratis 2-ugers prøve-forløb inden egentlig opstart. Klar til Start udfærdiger på baggrund af prøveforløb, en foreløbig egnethedsvurdering. Prøveforløb foregår som udgangspunkt i træningsbutik beliggende i Odense for borgere på fyn, og i Vejle for borgere i trekantsområdet. Uddannelsesforløbet indeholder et dybdegående afklaringsforløb, varighed 12 uger. Jobgaranti Borgeren afslutter med et færdighedsbevis der nøje beskriver hvilke fakta-specifikke jobfunktioner borgeren mestrer. På baggrund af færdighedsbeviset er borgeren garanteret et job i en faktabutik, med udgangspunkt i borgerens bopæl. Jobgarantien udstedes af COOP. Jobgarantien gælder også selvom borgeren kun er i stand til at mestre meget få og simple jobfunktioner. Borgeren vil efter endt uddannelse blive tilbudt et job, i umiddelbar nærhed af borgerens bopæl, under hensyntagen til de enkelte butikkers kapacitet. Hvordan kan Klar til Start benyttes Side 1

2 Som en del af et STU forløb. Et ressourceforløb. Revalidering. Opkvalificering af borgere der allerede er godkendt til flexjob, men hvor det viser sig svært at bevare en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Som et generelt tilbud til borgere i målgruppen. Ansættelsesvilkår efter endt uddannelse Borgeren ansættes på ordinære vilkår. Borgeren ansættes på ordinære vilkår, med personlig assistance. Borgeren er tidligere godkendt til flexjob, og ansættes i flexjob. Borgeren godkendes under forløbet til flexjob, og ansættes i flexjob. Borgeren er/får tilkendt førtidspension, og ansættes i job med løntilskud til førtidspensionister. Visitation og optagelse Tietgenskolen tlf Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Uddannelsen koster kr ,- per måned og gennemføres over perioder fra 9 måneder til 22 måneder. Med deltagelse af 3 borgere fra Faaborg-Midtfyn Kommune med gennemsnitlige forløb på 15,5 måneder vil investeringen andrage kr. i 2016 og kr. i Herefter skulle investeringen hvile i sig selv, hvor disse målrettede uddannelser vil erstatte beskyttet beskæftigelse eksempelvis efter Servicelovens 103. Succeskriterier for mål og delmål Løbende 3 forløb hvor Fakta i Ringe udpeges som træningsforretning. Målsætning 80% af deltagerne gennemfører Klar til Start - dette med jobgaranti Overordnet handleplan I 2015 identificeres, sammen med Tietgenskolen, 3 borgere med autisme bosiddende i Ringe og som kunne tænke sig "Klar til Start!. I denne identifikation inddrages arbejdsmarkedsområdet, Job og Aktiv og eventuelt autismecenter Holmehøj. I dialog med Tietgen og ASPIT tilrettelægges 3 uddannelsesforløb med sigte på at Fakta i Ringe bliver træningsforretning. Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Årligt 3 uddannelsesforløb i Fakta Ringe 80% af deltagerne gennemfører Klar til Start med efterfølgende ordinært arbejde. I evaluseringen af de første beløb undersøges mulighederne for eventuelt at udvide projektet til også at omfatte Faaborg. Side 2

3 Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Ringere mulighed for at få borgere med autisme i arbejde. Fagudvalgets bemærkninger Side 3

4 Nummer 129 Projektnavn Befordring og aktiviteter fra kommunes specialinstitutioner Fagudvalg Socialudvalget Funktion 550 Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Indsatsområde Styrket omdømme - flere borgere (strategisk kommunikation) Ny drift Beskrivelse af forslag Gennem de sidste år har der været fokus på de muligheder, som beboerne på kommunens specialinstitutioner har for at deltage i aktiviteter og ferier væk fra institutionerne. Et øget fokus som er forårsaget af, at hidtige praksis, hvor borgerne betalte dels for personaleressourcer på ferieture, blev ændret i Faaborg-Midtfyn Kommune allerede i 2013 og siden blev kendt ulovlig af Ankestyrelsen. I forhold til brug af busser er det samtidig nu blevet indskærpet at borgerne kun må betale for drivmidler. Den ændrede praksis har fået den betydning, at såvel ferieture men også dagsture er reduceret til et minimum, idet der i institutionernes drift ikke er budgetteret med disse driftsudgifter. Sundhed og Handicap foreslår derfor, at budgettet i Sundhed og Handicap øges med kr. i 2016 til finansiering et pilotprojekt, hvor muligheden for at styrke busdrift/aktiviteter på- og især mellem institutionerne afdækkes og udvikles - dette med involvering af DH - Danske Handicaporganisationer. Det drejer sig om institutionerne: - Viften - Bo og Aktiv - Solskrænten - Psykiatri og Misbrug - Job og Aktiv Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Der afsættes kr. til et indledende projektet som skal afdække mulighederne for at øge aktiviteter ud af institutionerne dels gennem brug af egen vognpark, reklamefinansiering, involvering af frivillige og ændret/øget samarbejde mellem institutioner. Sagen genhandles til budget 2017 efter afdækning af organisatoriske muligheder, samdrift og eventuelt behov for øgede driftsmidler. De kr. skal gå til frikøb af projektleder, eventuel køb af fælles bus og forsøgsvise events som skal sætte fokus på samskabelse dels mellem institutionerne og dels mellem det specialiserede socialområde og frivillige initiativer i forsøget på at tilbyde aktiviteter til borgere med en væsentlig nedsat funktionsevne. Succeskriterier for mål og delmål Side 4

5 Projektet skal styrke muligheden for, at borgere med væsentlig nedsat funktionsevne ( handicaps og psykiatiske lidelser) kan få brudt deres hverdag/ensomhed gennem ture væk fra institutionen og med et øget netværk på tværs af institutionerne. Busprojektet skal samtidig: Styrke samarbejdet mellem de enkelte institutioner med mulighed for at arrangere fælles ture, således at der sker en opblødning mellem de enkelte institutioners målgrupper. Involvere frivillige initiativer i aktiviteter ud af institutionen. Muligheden for reklamefinansiering og branding skal undersøges og udnyttes. Muligheden for at kunne optimere nuværende vognpark skal undersøges i 2015/16, hvorefter sagen genbehandles politisk til budget Overordnet handleplan I 4. kvartal 2015/1. kvartal 2016 udarbejdes en nærmere projektplan for drift af- og fordeling af busser mellem de enkelte institutioner. I projektplanen undersøges: - Det samlede behov for busser - En effektivisering af brug af nuværende vognpark - Mulighederne for medfinansiering gennem private og gennem reklamer - Mulighed for afløftning af potentiale der kan bruges til aktiviteter undersøges I 4. kvartal 2025/1. kvartal 2016 udarbejdes en analyse og overordnet plan for igangværende- og mulige aktiviteter/ferieture for beboere på specialinstitutioner: - Muligheden for involvering af frivillige i projektet undersøges - I 2016 afprøves mindre små delprojekter som pilot med foreløbig status i juni/august 2016 og fremlægges med rapport tili Socialudvalget. Projektet forankes i Sundhed og Handicap. Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Den samlede vognpark på specialinstitutioner anvendes koordineretog effektivt mellem institutionerne. Alternative finansieringsmuligheder afdækkes. Projektets resultater afstemmes løbende med det øvrige fokus på befordring. Der udarbejdes en overordnet stratgi for aktiviteter ud af huset/ferieture. Beboerne oplever at få brudt dagligdagen gennem ture ud af huset. Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Sundhed og Handicap vil forsøge et tilsvarende men nok begrænset projekt indenfor nuværende budgetramme. Fagudvalgets bemærkninger Side 5

6 Ny drift Nummer 130 Projektnavn Øget antal visitatorer Fagudvalg Socialudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Pleje Omsorg Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Beskrivelse af forslag I forhold til den nuværende normering i visitationen, er det ikke muligt at nå alle opfølgningerne og tilsynene på de borgere der modtager personlig pleje og/eller praktisk hjælp jf. tilsynspolitikken. 1. januar 2015 blev der i lov om social service tilføjet 83 a, som indebærer, at borgere skal tilbydes et kortvarigt, tidsbegrænset rehabilteringsforløb. Hvis borgeren takker ja til tilbudet skal borgeren visiteres, og der skal udarbejdes en skriftlig afgørelse. Når tilbudet ophører, skal der foretages opfølgning, og borgeren skal igen have en skriftlig afgørelse. Hver visitator har ca. 250 sager. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Ansættelse af 2 visitatoerer a' kr. Succeskriterier for mål og delmål At visitationen kan overholde kvalitetsstandarden og tilsynspolitikken. Overordnet handleplan Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Hvis indsatsområdet ikke gennemføres vil konsekvensen være, at visitationen ikke kan nå de revisitationer de skal, og det vil betyde, at der er borgere der fortsætter med at modtage hjemmehjælp, som de ikke er berettiget til. Fagudvalgets bemærkninger Side 6

7 Ny drift Nummer 131 Projektnavn Øget antal sygeplejersker på plejehjem over 32 beboere Fagudvalg Socialudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Pleje Omsorg Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Beskrivelse af forslag Ansættelse af ekstra sygeplejersker på plejehjem over 32 beboere. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Ansættelse af 6 fuldtidssygeplejersker på løntrin 7, med løn efter lokalaftale kr * 6 = 2,550 mio. kr. Succeskriterier for mål og delmål Der er i 2012 truffet en politisk beslutning om, at alle plejehjem inden udgangen af 2013 skulle have ansat en fast sygeplejerske. Der er i perioden marts 2015 blevet gennemført en evaluering af tiltaget. Evalueringen viste at der opleves en højnet kvalitet i plejen. Dette ses bl.a. ved: - Samarbejde med almen praksis - Kommunikation i forhold til faglige problemstillinger - Koordinering og iværksættelse af faglige handlinger - Undervisning af basispersonale - Oplevelse af færre indlæggelser (dehydrering, Lungebetændelser og urinvejsinfektioner) Ved ansættelse af sygeplejerskerne på plejehjemmene oplever lederne at faglige opgaver er taget af deres skuldre, og der er blevet mere plads til personaleledelse. Evalueringen viste dog at der på de 6 store plejehjem (over 32 beboere) er behov for en øget sygeplejedækning, hvis sygeplejerskerne skal have mulighed for at kvalificere indsatsen i forhold til sygeplejestrategien, undervisning og den kommunikative opgave i forhold til samarbejdspartnere. Overordnet handleplan Set i lyset af den forestående opgaveglidning fra region til kommune, bl.a. ved de nye supersygehuse, ses et øget pres på de faglige kompetencer på plejehjemmene. For at imødegå dette pres på kommunes viden og kompetenceniveau vil højnes til gavn for borgeren. Samt sætter os i stand til at imødegå det pres der kommer fra regional side, med kortere eller ingen liggetid på sygehuset. Derudover resulterer det i færre indlæggelser, når det samlede faglige niveau er højnet. Side 7

8 Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Systematisk optælling og opfølgning på indlæggelser fra plejehjem (dehydrering, lungebetændelse, forstoppelse og urinvejsinfektioner) Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Det bliver svært at opretholde de opnåede resultater fra evalueringen Sygeplejersker på plejehjem, på de store plejehjem, da der er for mange borgere til for få hænder. - Samarbejde med almen praksis - Kommunikation i forhold til faglige problemstillinger - Koordinering og iværksættelse af faglige handlinger - Undervisning af basispersonale - Oplevelse af færre indlæggelser (dehydrering, Lungebetændelser og urinvejsinfektioner) Derudover er det vanskeligt at opfylde de nye mål og handlinger i sygeplejestrategien. Fagudvalgets bemærkninger Side 8

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...4

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 Lunden Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME... 6

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017 Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 1 1. Indledning... 3 Baggrund... 3 Udfordringerne... 3 Økonomisk overblik... 5 2. Grundsten og tilgang

Læs mere

Budgetbemærkninger Budget 2015

Budgetbemærkninger Budget 2015 Budgetbemærkninger Budget 2015 Indhold Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling...- 3 Oversigt over udvalgsområde...- 3 Opgaver...- 4 Generelt...- 4 Målsætning...- 5 Væsentlige anlægsprojekter...-

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Plan 2016-2019 på det voksenspecialiserede socialområde 2. årlige udgave, april 2015 Indhold 1 Formålet med planen...2 1.1

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Socialcentret og Jobcenter Greve blev sammenlagt pr. 1. januar 2010 til Center for Job & Socialservice. Der er mange snitflader mellem social- og beskæftigelsesområdet,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Beskrivelse af forslag til ældrepulje 2014 2015 Koncentreret beskrivelse på en side

Beskrivelse af forslag til ældrepulje 2014 2015 Koncentreret beskrivelse på en side Beskrivelse af forslag til ældrepulje 2014 2015 Koncentreret beskrivelse på en side Udvalg Social og Sundhed Nr.: 1 Politikområde Ældre Kort titel for løft af indsats Opklassificering af sygeplejen på

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Socialcentret og Jobcenter Greve blev sammenlagt pr. 1. januar 2010 til Center for Job & Socialservice. Der er mange snitflader mellem social- og beskæftigelsesområdet,

Læs mere

Notat. Evaluering af Handicappolitik. Daniella Andersen Wellejus 16.00.00-P22-9-07. Udarbejdet af: Dato: 19-04-2015. Sagsnummer.: Version nr.

Notat. Evaluering af Handicappolitik. Daniella Andersen Wellejus 16.00.00-P22-9-07. Udarbejdet af: Dato: 19-04-2015. Sagsnummer.: Version nr. Notat Evaluering af Handicappolitik Udarbejdet af: Sagsnummer.: Daniella Andersen Wellejus Dato: 19-04-2015 Version nr.: 1 16.00.00-P22-9-07 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2015... 3 2 Den overordnede udfordring... 6 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Fagligt indsatsområde Den Børnevenlige Kommune. Sundhedsudvalg Fagudvalgs prioritering:

Fagligt indsatsområde Den Børnevenlige Kommune. Sundhedsudvalg Fagudvalgs prioritering: Nr. 6 Indsatsområde: Projektnavn: Aftaleholder: Fagudvalg: Adm. prioritering: ØVRIG DRIFT Fagligt indsatsområde Den Børnevenlige Kommune Sundhed og Handicap Sundhedsudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

1,5 2,4 2,4 50.52.T3. Plejecenter Lindehaven omdannes til rehabiliteringscenter 50.52.T4. Udviklingsstrategi for fremtidens ældreområde I alt

1,5 2,4 2,4 50.52.T3. Plejecenter Lindehaven omdannes til rehabiliteringscenter 50.52.T4. Udviklingsstrategi for fremtidens ældreområde I alt Oversigt over spareforslag på ÆLDREOMRÅDET Besparelse i mio. kr. 2013 2014 2015 2016 Temaer: 50.52.T1. Velfærdsteknologi på ældre og handicapområdet 0,3 0,3 1,0 1,0 50.52.T2. Fremtidige eff.potentialer

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Plejecenter Egebo. Aftale 2008

Plejecenter Egebo. Aftale 2008 Plejecenter Egebo Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 INDLEDNING...2 2.0 DEN POLITISKE RAMME...3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME...4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN...4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...5

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 02-04-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

1. august 2011. Fremtidens boliger til ældre Tønder Kommune

1. august 2011. Fremtidens boliger til ældre Tønder Kommune 1. august 2011 Fremtidens boliger til ældre Tønder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1. Analysens formål 4 1.2. Analysens fokus 5 1.3. Analysens gennemførelse 6 1.4. Læsevejledning 6 2. Sammenfatning

Læs mere