Landsdækkende koncept og minimumskrav til Grøn Butik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsdækkende koncept og minimumskrav til Grøn Butik"

Transkript

1 Landsdækkende koncept og minimumskrav til Grøn Butik (Revideret maj 2010) Formål Formålet med det landsdækkende koncept Grøn Butik er at motivere butikker til et større fokus på miljø og energiforbrug og efterfølgende ansvarlighed og handling. Der tages udgangspunkt i butikkernes nuværende butiksdrift, og gennem dialog og samarbejde anvises og udvikles fremtidige konkrete handlemuligheder. Målet er at opnå forbedringer ud fra den enkelte butiks udgangspunkt. Diplomet og grønstemplingen er således differentieret med det formål at butikkerne skal få fokus på og handle ud fra egne muligheder med målrettede fornuftige indsatsområder. Indsigt og indsats skal stige over en årrække for at bibeholde diplom og mærkning. For forbrugerne skal Grøn Butik fremstå som et troværdigt miljømærke, der giver forbrugere indsigt i butikkens holdninger til miljøforbedringer. Med det landsdækkende koncept og symbol, gives mulighed for at kunderne kan tilvælge butikker, der gør en indsats for at forbedre deres egen miljøbelastning. Grøn Butik skal føre til handlinger, der ligger ud over de i loven vedtagne krav til miljø og energi. Målgruppe Målgruppen er alle butikker, der er villige til at yde en frivillig indsats på miljø og energiområdet. Indsatsen skal ligge ud over lovgivningens krav til virksomhedsdrift. Med butikker forstås alle der sælger varer eller serviceydelser direkte til kunden, store såvel som små butikker, fødevarer og specialforretninger, selvstændige eller kædebutikker. Diplomet kan i visse tilfælde også bruges til kontorprægede forretninger som fx ejendomsmæglere, banker, konsulentvirksomheder, m.v., hvor der dog vil blive lagt mere vægt på kontordrift. Her kan diplomet bruges som første trin som senere kan udskiftes med fx diplomet for Grønt Kontor efterhånden som kravene til dette diplom indfries. Minimumskrav til butikken, der er Grøn Butik Butikken skal modtage en energi- og miljøgennemgang det første år og efterfølgende et besøg af en konsulent hvert år, hvor der følges op på indsatsområder og nye udpeges. Energi- og miljøgennemgangen skal foretages af en kompetent part, se krav til den ansvarshavende for det lokale Grøn Butiks projekt nedenfor. Side 1 Netværket for Grøn Butik Anna Thormann, Energitjenesten

2 Krav 1: Miljøforbedringer Hvert år skal indehaveren vælge mindst 3 indsatser, indenfor mindst 2 forskellige emner: 1. Energi 2. Varme 3. Vand 4. Grønne indkøb (herunder kemikalier) 5. Varesortiment og produktinformation 6. Affald 7. Transport 8. Udvikling af miljøindsatsen Krav 2: Deltagelse i kampagner Alle grønne butikker skal løbende deltage i kampagner og events, der enten handler om butikkernes eget miljø eller kundernes muligheder for at handle miljøvenligt. Krav 3: Lovgivning Butikkerne skal overholde gældende miljølovgivning, herunder kommunens regulativ for Erhvervsaffald. Hvis virksomheden ikke opfylder den gældende miljølovgivning, kan Grøn Butiks lokale ansvarlige udarbejde handlingsanvisninger til opfyldelsen. Disse skal i så fald følges og overtrædelsen bringes i orden indenfor 3 måneder. I sådanne tilfælde kan der gives dispensation, således at virksomheden tillige med opfyldelse af loven kan nøjes med to indsatsområder det første år. Krav 4: Synliggørelse og formidling Grøn Butik og de valgte indsatsområder skal formidles overfor de ansatte i butikken, så de er bekendt med konceptet. Grøn Butik diplomet skal hænges op et synligt sted i butikken. Krav 5: Der skal gøres en indsats Butikken kan ikke fortsætte med at være Grøn Butik, hvis der ikke er sket forbedringer indenfor indsatsområderne eller hvis butikken ikke kan forklare, hvilken indsats der er forsøgt gjort. Dette punkt fastsættes mere entydigt, når der er flere erfaringer. Butikker der ikke lever op til kravene bliver frataget deres Grøn Butik diplom og bliver slettet fra det lokale projekt Grøn Butiks hjemmeside. Krav 6: Butikken skal leve op til de lokale krav og regler i Grøn Butik Se mere om det lokale regelsæt herunder. Side 2 Netværket for Grøn Butik Anna Thormann, Energitjenesten

3 Krav til den ansvarshavende for det lokale Grøn Butik projekt I det lokale projekt skal der være én organisation, som har ansvaret for konceptet. Den ansvarshavende er projektejer af det lokale projekt, og har ansvaret for, at de Grønne Butikker lever op til kravene. For hvert enkelt Grøn Butik-projekt vedtages et lokalt regelsæt ud fra følgende betragtninger: Det lokale regelsæt skal opfylde de fælles minimumskrav Det er muligt i det lokale projekt at sætte fokus på særlige miljømål eller obligatoriske krav. Det lokale regelsæt skal være offentligt tilgængeligt på projektets lokale hjemmeside, og synliggøres overfor butiksindehaveren. Gennemgående for alle Grøn Butik-projekter er den metode, hvorpå butikken får viden om sine egne miljø- og energiforhold, får overblik over hvad de kan forbedre, og bliver hjulpet til at holde fokus på nogle få konkrete indsatser et år ad gangen. Et Grøn Butik-projekt skal, som minimum, indeholde følgende elementer: 1. Samme tilbud til alle butikkerne: Et besøg hvor der laves en gennemgang af energi- og miljøforholdene i butikken foretaget af en godkendt Grøn Butik vejleder. Ud fra energi- og miljøgennemgangen udarbejdes en oversigt/liste over forbedringsmuligheder i butikken. Konkret skriftlig og mundtlig vejledning til årets valgte indsatsområder Opfølgning mindst en gang om året, hvor nye indsatsområder fastsættes. 2. Diplom og klistermærke En Grøn Butik får et diplom for deres deltagelse i Grøn Butik, hvor deres indsatsområder fremgår. Desuden tilbydes butikkerne et klistermærke til at sætte i døren synligt for kunderne. Kontrakten skal formidle hvilke indsatsområder butiksejeren har valgt at forbedre til personalet og evt. kunderne i butikken. 3. Markedsføring Forankring, ejerskab og succes skal sikres ved at der laves en lokal markedsføring. Grøn Butik skal synliggøres for kunder og andre aktører. Derfor er det et krav at projektejeren mindst en gang om året gennemfører en markedsføring af Grøn Butik. Det er op til ansvarshaveren hvilken form for markedsføring, der laves. Netværket for Grøn Butik udvikler ideer og materialer til støtte for de lokale events. Side 3 Netværket for Grøn Butik Anna Thormann, Energitjenesten

4 Udsagn i forbindelse med markedsføring af Grøn Butik skal være klare og entydige mht. at det er en mærkning af driften og ikke en mærkning af produkterne i butikken, og at det er løbende og differentierede miljø- og energiforbedringer og ikke et bestemt niveau der opnås. (Se Guidelines for grønne diplom logoer på ) 4. Registrering af data Projektejer skal sørge for, at der bliver indsamlet data til landsdækkende statistik, herunder sikre at butikken har givet den fornødne tilladelse hertil. Ved indgåelse af kontrakt / samarbejdsaftale med butikken om at indgå i ordningen skal der samtidig orienteres om, at ordningen indebærer registrering og anvendelse af butikkens data til statistisk behandling og evt. offentlig anonymiseret anvendelse heraf. Såfremt data skal knyttes til den enkelte butik (fx benchmarking) skal der indhentes særlig tilladelse hertil fra butikken Den landsdækkende organisation Alle der laver Grøn Butik og ønsker at bruge koncept og logo skal og underskrive samarbejdsaftalen med Energitjenestens indsatsleder for Grønne Diplomer, som skal kvalitetssikre ordningen. Energitjenestens Indsatsleder kan opsige samarbejdsaftaler med aktører der laver Grøn Butik (eksterne såvel som interne i Energitjenesten), hvis aftalen og kvalitetskravene ikke efterleves. Herefter må det landsdækkende logo ikke bruges og projektet fjernes fra den landsdækkende hjemmeside. Netværket for Grøn Butik har pligt til overfor Energitjenesten indsatsleder at indstille, hvis der er aktører der bør evalueres, eller hvis konceptets organisation og samarbejdsaftaler skal ændres for at forbedre kvalitetssikringen. Alle der laver Grøn Butik skal deltage i det landsdækkende samarbejde Netværket for Grøn Butik. Formålet med netværket er at sikre: Fælles minimumskrav og fælles koncept Erfaringsudveksling Kompetenceopbygning og kvalitetssikring Markedsføring Troværdighed om Grøn Butik mærket Eksterne partnere skal have mulighed for at deltage i netværket for Grøn Butik. Energitjenestens indsatsleder er sekretariat for netværket. Side 4 Netværket for Grøn Butik Anna Thormann, Energitjenesten

5 Aktører der er medlem af Netværket skal til enhver tid kunne dokumentere grundlaget for, at butikkerne har fået Grønt Diplom. For hver butik skal der foreligge en liste over anbefalinger og en aftale med minimum tre indsatsområder (med undtagelse af butikker, der har opnået dispensation det første år for at bringe driften i overensstemmelse med gældende miljølovgivning). I øvrigt skal reglerne i dette foreliggende koncept overholdes. Kompetencer og kvalitetssikring Aktører der er medlem af Netværket skal deltage i kvalitetssikrende aktiviteter og herunder: udfylde en konsulentkontrakt for projektet, hvilken fungerer som dokumentation for, at kompetencerne er til stede hos den enkelte Grøn Butik-konsulent (se bilag: konsulentkontrakt). deltage i erfaringsudveksling med henblik på overensstemmelse mellem lokale projekter og metoder, afgørelser i tvivlstilfælde, kompetenceopbygning, samt løbende evaluering af projekter og koncept. I hvert Grøn Butik projekt skal kompetencerne for at give vejledning være til stede. Konsulenterne der skal gennemgå butikkerne og vejlede butiksindehaveren, skal kunne dokumentere og redegøre for sine kompetencer til at give vejledning om forbedringer indenfor fokusemnerne. I hvert projekt skal der være adgang til ekspertviden indenfor hvert fokusemne f.eks. energi, affald eller kemi. Energigennemgangen skal foretages af en energikonsulent eller en person med lignende kompetencer. Der arrangeres løbende kurser til hele netværket for at sikre en kompetenceopbygning og erfaringsudveksling på området. Derudover arrangeres erfa-møder og andre kursustilbud i netværket efter behov. Kvalitetssikring af vejledning og gode råd til butikkerne sker gennem årlige erfa-møder for konsulenterne. Der laves en kontrakt mellem den enkelte aktør, der vil lave Grøn Butik, og indsatslederen, som skal kvalitetssikre det landsdækkende koncept. Vedlagt i bilag: Konsulentkontrakt Side 5 Netværket for Grøn Butik Anna Thormann, Energitjenesten

6 Grønne Diplomer Konsulentkontrakt Aftalen gælder for et år, og fornyes herefter årligt efter en eventuel revision. Definition En konsulent under Grønne Diplomer vejleder butikker, saloner mv. frem til diplomering. Konsulenten kan være ansat hos projektejer, f.eks. være ansat i kommunen, eller ved Energitjenesten, eller være privat konsulent der tilbyder grønt diplomvejledning. Vejledningen under Grønne Diplomer indebærer, at konsulenten skal varetage den konkrete vejledning, rapport og dialog frem til diplomeringen. Vejledning kan forveksles med rådgivning, derfor anbefales det at alle konsulenter selv sørger for at have en rådgiverforsikring. Baggrund Alle konsulenter i Grønne Diplomer skal kvalitetssikres af indsatslederen for Grønne Diplomer i Energitjenesten. Dette sker ved at konsulenter underskriver og udfylder denne kontrakt, samt ved at indsatslederen gennemser og kvalitetssikrer rapporter ad hoc (10 procent af de årlige kontrakter, dog minimum 2 kontrakter årligt). Desuden skal det sikres, at konsulenterne opfylder de forpligtelser der er i ordningen. 1. Krav til kompetencer Der er basiskrav og særlige krav, som angiver hvilke områder man har kompetence til at vejlede indenfor. Bilag 1 skal udfyldes for hver enkelt konsulent hos kontraktmodtager. 2. Forpligtelser En konsulent har følgende forpligtelser overfor Grønne Diplomer: 1. Konsulentrollen: Konsulenten må kun vejlede indenfor de diplomordninger han/hun er godkendt til. Konsulenten skal have en ansvarlig og pligtopfyldende kommunikation med kunden (indehaver eller miljøansvarlig) under forløbet. Der bør ikke gå mere end 14. dage fra besøg til aflevering af rapport (vejledende). Konsulenten bliver knyttet til kunden i vores kundeoversigt og er fast kontaktperson til kunden. 2. Konsulenten skal afklare med Grønne Diplomer hvorvidt der er tale om individuelle tilbud eller om der er en projektejer (kommune, kæde el. miljønetværk) der vil tilbyde Grønne Diplomer: Hvis der er en projektejer skal projektejeren tilmeldes det landsdækkende Netværk for

7 Grøn Butik for at sikre at de fælles retningslinjer følges. Hvis projektejeren ikke tilmelder sig det landsdækkende netværk, må konsulenten ikke anvende Grønt Diplom navne Grøn Butik, Grøn Salon, Grøn Kirkediplom, Grønt Kontor, Grøn Bolig, logoer, eller værktøjer. (se evt. kontrakt for projektejere) Hvis der laves individuelle tilbud til diplomkunder, skal konsulenten overholde de fælles minimumsretningslinjer for hver ordning (findes på ordningernes hjemmeside). Herunder især: - sikre at kunden synliggør af Grøn Diplom/miljøtiltag mindst en gang om året enten ved at deltage i den fælles miljøkampagne eller ved anden miljøkommunikation, samt sikre at kunden får tilbud om at deltage i den fælles kampagne tilsendt ved at sende mailoplysninger til Grønne Diplomer / afning i database. - samt at sikre den årlige opfølgning af kundens grønne diplom, ved at tage initiativ til besøg. (f.eks. 1. kvartal hvert år uanset hvornår kunden er kommet ind i ordningen) 3. Konsulenten skal anvende de tjeklister og indsatskataloger, som er de senest opdaterede udsendt af Grønne Diplomer. Ajourførte værktøjer sendes af Grønne Diplomer til projektejer og konsulent eller kan tilgås via web. 4. Konsulenten skal, for hver kunde, indtaste stamdata, forbrugsdata, indsatsområder i resultat-exelark eller database som angives af Grønne Diplomer. Med mindre andet er aftalt med projektejer. 5. Konsulenten skal bestille kundens diplom ved at indsende butikkens data, valgte indsatsområder. Dette kan i fremtiden gøres via samme database, men løses midlertidigt via mail til Grøn Diplom sekretariatet. 6. Ved opstart som konsulent i Grønne Diplomer skal energi og miljørapporten indsendes til godkendelse af form og omfang (første 2 rapporter). Dette skal sikre at rapporten omfatter hele energi- og miljøområdet. 7. Grønne Diplomers sekretariat udtager hvert år 10 % af hver konsulents rapporter til kvalitetssikring. 3. Rettigheder 8. Konsulenten kan blive anført på diplomordningernes hjemmesider som konsulenter, der kan kontaktes. 9. Konsulenten må tilbyde Grønt Diplom sammen med andre ydelser. 10. Konsulenten aftaler selv pris med kunden.

8 Aftalen indgås mellem Grønne Diplomer Indsatsleder Anders Knudsen, Energitjenesten Dato: Underskrift: Energitjenesten Navn: Dato: Underskrift:

9 Bilag 1. Kompetencekrav Konsulentens navn: Firma: Adresse: Kontakt tlf. nr.: CVR-NR: Udfyldt dato: Konsulent indenfor: Skemaet udfyldes med afning af hvilket grundlag konsulenten har for vejledning indenfor miljøområdet i Grønne Diplomer. Konsulentens CV vedlægges som dokumentation. Basiskrav Kræves for vejledning af Grøn Butik, Grønt Kontor og Grøn Bolig, samt basis i de andre diplomordninger. Mindst ét i hver blok. Grundlag for Energirådgivning (1. årsgennemgang) El, varme, vand Konsulenten har længere tids praktisk erfaringer med energivejledning og er sikker indenfor stofområdet? Konsulenten har en relevant uddannelsesmæssig baggrund til at varetage energivejledning og har en teoretisk grundlag for energivejledning? Konsulenten har gennemført uddannelse igennem Energitjenesten til at varetage energivejledning? Suppleres af anden konsulent Grundlag for opfølgningsbesøg - energidelen El, vand, varme Der er indgået aftale med en anden godkendt konsulent om at varetage denne opgave eller en energikonsulent? Konsulenten har på baggrund af en bred miljøteknisk viden kendskab til energiområdet og kan sikkert forstå og formidle energirapportens anbefalinger?

10 Konsulenten har gennemført Energitjenestens introduktionskursus om energirapporter? Grundlag for miljørådgivning Kemi, miljø mærker og grønne indkøb Affald Transport (mindre vægt) Konsulenten har længere tids praktisk erfaringer med miljøvejledning indenfor ressourcer og kemi i driften og er sikker indenfor stofområdet? Konsulenten har en relevant uddannelsesmæssig baggrund til at varetage miljøvejledning? Konsulenten har deltaget i uddannelse igennem Energitjenesten til at varetage miljøvejledning? Konsulenten har længere tids praktisk erfaringer med vejledning omkring affaldsforebyggelse og sortering og er sikker indenfor stofområdet? Konsulenten har en relevant uddannelsesmæssig baggrund til at varetage affaldsvejledning? Konsulenten har deltaget i uddannelse igennem Energitjenesten til at varetage affaldsvejledning? Konsulenten har længere tids praktisk erfaringer med vejledning for reduktion af transportbehov og brændstofbesparelser og er sikker indenfor stofområdet? Konsulenten har en relevant uddannelsesmæssig baggrund til at varetage vejledning for reduktion af transportbehov og brændstofbesparelser? Konsulenten har deltaget i uddannelse igennem Energitjenesten til at varetage vejledning på transportområdet?

11 Krav til Frisørkonsulenter Kræves for vejledning af Grøn Salon. Begge punkter skal være opfyldt. Basis Kemi Basiskravene i Grønne Diplomer er opfyldt? Konsulenten har gennemført Grøn Salons konsulentkursus? Konsulenten har saloner der skal besøges og opfølges, så kompetencerne vedligeholdes? Kryds Krav til Kirkekonsulenter Kræves for vejledning af Grøn Kirke. Basis Kirkebygninger Basiskravene i Grønne Diplomer er opfyldt? Konsulenten har gennemført Grøn Kirkes konsulentkursus om energiforbedringer i kirkebygninger, fredede bygninger, mv. samt om særlige forhold omkring miljøvenlig drift af udenomsarealer og affaldssortering? Konsulenten har kirker der skal besøges og opfølges, så kompetencerne vedligeholdes? Kryds

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD

INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD KOLOFON Rapporten er udgivet af Styrelsen for Social Service Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Tlf.: 6548 4000 E-mail:

Læs mere

Januar 2008. Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Vejledning, 2. udgave

Januar 2008. Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Vejledning, 2. udgave Januar 2008 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser kort fortalt!... 3 Hvad vil det sige at blive evalueret, og

Læs mere

HÅNDBOG FOR PARTNERSKAB FOR OFFENTLIGE GRØNNE INDKØB

HÅNDBOG FOR PARTNERSKAB FOR OFFENTLIGE GRØNNE INDKØB Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb Dokumenttype Håndbog for Partnerskabet Dato September, 2013 HÅNDBOG FOR PARTNERSKAB FOR OFFENTLIGE GRØNNE INDKØB INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Hvad er baggrunden

Læs mere

B I L AG 2 01.05.2014

B I L AG 2 01.05.2014 B I L AG 2 01.05.2014 Ref. Malk/kgr Byggeri og energieffektivitet Opgavebeskrivelse for Energistyrelsens udbud af uddannelse af energikonsulenter og BedreBoligrådgivere 1. Indledning Energistyrelsen har

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse Manual Udarbejdelse af Miljøredegørelse 2 FORORD I 2006 udgav Key2Green den første manual for miljøredegørelser. Manualen er anvendt hos mange virksomheder over hele landet. Udviklingen har gjort, at manualen

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Tilsyn i praksis. - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet

Tilsyn i praksis. - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet Tilsyn i praksis - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet Socialt Udviklingscenter SUS 2010 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 4 Den

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Dato: 2009-10-22

Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Dato: 2009-10-22 Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Indholdsfortegnelse Indledning og metodisk baggrund for konklusionerne...3 Konklusioner og anbefalinger...4 1. Bygningsregistreringen

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 33 Offentligt NOVEMBER 2013 MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige ENDELIG

Læs mere

Forslag til energiattest af nye bygninger i relation til implementering af EU s bygningsdirektiv

Forslag til energiattest af nye bygninger i relation til implementering af EU s bygningsdirektiv Notat Forslag til energiattest af nye bygninger i relation til implementering af EU s bygningsdirektiv Energi og Miljø Kirsten Engelund Thomsen 30. januar 2004 Journal nr. 4374-17 Januar 2004 Kirsten Engelund

Læs mere

Miljøstyrelsens tilsynsplan

Miljøstyrelsens tilsynsplan Miljøstyrelsens tilsynsplan Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2010 Indhold FORORD 5 INDLEDNING 7 1.1 FORMÅL MED TILSYNSPLANEN 8 1.2 MINIMUMSINDSATS 9 1.3 DELPLANER FOR TILSYNSOMRÅDER 9 1.4 ORGANISERING

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag

Indholdsfortegnelse. Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag Indholdsfortegnelse 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag... 4 1.01 Huseftersynsordningens formål... 4 1.02 Institutioner

Læs mere

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte.

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte. LANDSBYGGEFONDEN 22. marts 2011 Vejledning om udarbejdelse af ansøgning i henhold til lov om almene boliger m.v. 91a og fondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram for Samfundsmedicinsk introduktionsstilling Videreuddannelsesregion Nord

Uddannelsesprogram for Samfundsmedicinsk introduktionsstilling Videreuddannelsesregion Nord Uddannelsesprogram for Samfundsmedicinsk introduktionsstilling Videreuddannelsesregion Nord Lægelig Uddannelse, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland Januar 2010 1. Indledning Uddannelsesprogrammet beskriver

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Formål. Anvendelsesområde

Formål. Anvendelsesområde Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I medfør af 13, stk. 2 og 3, 14, stk. 3, og 19, stk. 1, i lov nr. 450 af 31. maj

Læs mere

Keynotes 2012 Indledning side 2

Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 3 Indledning Baggrund En virksomhed med /Den Grønne Nøgle signalerer til omgivelserne, at der gøres en indsats for at passe på miljøet. HORESTA

Læs mere

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse 9. marts 2006 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Forord

Læs mere

Udbuds og Indkøbshåndbog

Udbuds og Indkøbshåndbog Udbuds og Indkøbshåndbog Center for økonomi og personale, Budget og indkøb 2015 1 1. Indledning... 5 1.1 Opbygning og indhold... 5 1.2 Udarbejdelse og opdatering af håndbogen... 6 2 Udbuds- og indkøbsprocesser...

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere