Landsdækkende koncept og minimumskrav til Grøn Butik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsdækkende koncept og minimumskrav til Grøn Butik"

Transkript

1 Landsdækkende koncept og minimumskrav til Grøn Butik (Revideret maj 2010) Formål Formålet med det landsdækkende koncept Grøn Butik er at motivere butikker til et større fokus på miljø og energiforbrug og efterfølgende ansvarlighed og handling. Der tages udgangspunkt i butikkernes nuværende butiksdrift, og gennem dialog og samarbejde anvises og udvikles fremtidige konkrete handlemuligheder. Målet er at opnå forbedringer ud fra den enkelte butiks udgangspunkt. Diplomet og grønstemplingen er således differentieret med det formål at butikkerne skal få fokus på og handle ud fra egne muligheder med målrettede fornuftige indsatsområder. Indsigt og indsats skal stige over en årrække for at bibeholde diplom og mærkning. For forbrugerne skal Grøn Butik fremstå som et troværdigt miljømærke, der giver forbrugere indsigt i butikkens holdninger til miljøforbedringer. Med det landsdækkende koncept og symbol, gives mulighed for at kunderne kan tilvælge butikker, der gør en indsats for at forbedre deres egen miljøbelastning. Grøn Butik skal føre til handlinger, der ligger ud over de i loven vedtagne krav til miljø og energi. Målgruppe Målgruppen er alle butikker, der er villige til at yde en frivillig indsats på miljø og energiområdet. Indsatsen skal ligge ud over lovgivningens krav til virksomhedsdrift. Med butikker forstås alle der sælger varer eller serviceydelser direkte til kunden, store såvel som små butikker, fødevarer og specialforretninger, selvstændige eller kædebutikker. Diplomet kan i visse tilfælde også bruges til kontorprægede forretninger som fx ejendomsmæglere, banker, konsulentvirksomheder, m.v., hvor der dog vil blive lagt mere vægt på kontordrift. Her kan diplomet bruges som første trin som senere kan udskiftes med fx diplomet for Grønt Kontor efterhånden som kravene til dette diplom indfries. Minimumskrav til butikken, der er Grøn Butik Butikken skal modtage en energi- og miljøgennemgang det første år og efterfølgende et besøg af en konsulent hvert år, hvor der følges op på indsatsområder og nye udpeges. Energi- og miljøgennemgangen skal foretages af en kompetent part, se krav til den ansvarshavende for det lokale Grøn Butiks projekt nedenfor. Side 1 Netværket for Grøn Butik Anna Thormann, Energitjenesten

2 Krav 1: Miljøforbedringer Hvert år skal indehaveren vælge mindst 3 indsatser, indenfor mindst 2 forskellige emner: 1. Energi 2. Varme 3. Vand 4. Grønne indkøb (herunder kemikalier) 5. Varesortiment og produktinformation 6. Affald 7. Transport 8. Udvikling af miljøindsatsen Krav 2: Deltagelse i kampagner Alle grønne butikker skal løbende deltage i kampagner og events, der enten handler om butikkernes eget miljø eller kundernes muligheder for at handle miljøvenligt. Krav 3: Lovgivning Butikkerne skal overholde gældende miljølovgivning, herunder kommunens regulativ for Erhvervsaffald. Hvis virksomheden ikke opfylder den gældende miljølovgivning, kan Grøn Butiks lokale ansvarlige udarbejde handlingsanvisninger til opfyldelsen. Disse skal i så fald følges og overtrædelsen bringes i orden indenfor 3 måneder. I sådanne tilfælde kan der gives dispensation, således at virksomheden tillige med opfyldelse af loven kan nøjes med to indsatsområder det første år. Krav 4: Synliggørelse og formidling Grøn Butik og de valgte indsatsområder skal formidles overfor de ansatte i butikken, så de er bekendt med konceptet. Grøn Butik diplomet skal hænges op et synligt sted i butikken. Krav 5: Der skal gøres en indsats Butikken kan ikke fortsætte med at være Grøn Butik, hvis der ikke er sket forbedringer indenfor indsatsområderne eller hvis butikken ikke kan forklare, hvilken indsats der er forsøgt gjort. Dette punkt fastsættes mere entydigt, når der er flere erfaringer. Butikker der ikke lever op til kravene bliver frataget deres Grøn Butik diplom og bliver slettet fra det lokale projekt Grøn Butiks hjemmeside. Krav 6: Butikken skal leve op til de lokale krav og regler i Grøn Butik Se mere om det lokale regelsæt herunder. Side 2 Netværket for Grøn Butik Anna Thormann, Energitjenesten

3 Krav til den ansvarshavende for det lokale Grøn Butik projekt I det lokale projekt skal der være én organisation, som har ansvaret for konceptet. Den ansvarshavende er projektejer af det lokale projekt, og har ansvaret for, at de Grønne Butikker lever op til kravene. For hvert enkelt Grøn Butik-projekt vedtages et lokalt regelsæt ud fra følgende betragtninger: Det lokale regelsæt skal opfylde de fælles minimumskrav Det er muligt i det lokale projekt at sætte fokus på særlige miljømål eller obligatoriske krav. Det lokale regelsæt skal være offentligt tilgængeligt på projektets lokale hjemmeside, og synliggøres overfor butiksindehaveren. Gennemgående for alle Grøn Butik-projekter er den metode, hvorpå butikken får viden om sine egne miljø- og energiforhold, får overblik over hvad de kan forbedre, og bliver hjulpet til at holde fokus på nogle få konkrete indsatser et år ad gangen. Et Grøn Butik-projekt skal, som minimum, indeholde følgende elementer: 1. Samme tilbud til alle butikkerne: Et besøg hvor der laves en gennemgang af energi- og miljøforholdene i butikken foretaget af en godkendt Grøn Butik vejleder. Ud fra energi- og miljøgennemgangen udarbejdes en oversigt/liste over forbedringsmuligheder i butikken. Konkret skriftlig og mundtlig vejledning til årets valgte indsatsområder Opfølgning mindst en gang om året, hvor nye indsatsområder fastsættes. 2. Diplom og klistermærke En Grøn Butik får et diplom for deres deltagelse i Grøn Butik, hvor deres indsatsområder fremgår. Desuden tilbydes butikkerne et klistermærke til at sætte i døren synligt for kunderne. Kontrakten skal formidle hvilke indsatsområder butiksejeren har valgt at forbedre til personalet og evt. kunderne i butikken. 3. Markedsføring Forankring, ejerskab og succes skal sikres ved at der laves en lokal markedsføring. Grøn Butik skal synliggøres for kunder og andre aktører. Derfor er det et krav at projektejeren mindst en gang om året gennemfører en markedsføring af Grøn Butik. Det er op til ansvarshaveren hvilken form for markedsføring, der laves. Netværket for Grøn Butik udvikler ideer og materialer til støtte for de lokale events. Side 3 Netværket for Grøn Butik Anna Thormann, Energitjenesten

4 Udsagn i forbindelse med markedsføring af Grøn Butik skal være klare og entydige mht. at det er en mærkning af driften og ikke en mærkning af produkterne i butikken, og at det er løbende og differentierede miljø- og energiforbedringer og ikke et bestemt niveau der opnås. (Se Guidelines for grønne diplom logoer på ) 4. Registrering af data Projektejer skal sørge for, at der bliver indsamlet data til landsdækkende statistik, herunder sikre at butikken har givet den fornødne tilladelse hertil. Ved indgåelse af kontrakt / samarbejdsaftale med butikken om at indgå i ordningen skal der samtidig orienteres om, at ordningen indebærer registrering og anvendelse af butikkens data til statistisk behandling og evt. offentlig anonymiseret anvendelse heraf. Såfremt data skal knyttes til den enkelte butik (fx benchmarking) skal der indhentes særlig tilladelse hertil fra butikken Den landsdækkende organisation Alle der laver Grøn Butik og ønsker at bruge koncept og logo skal og underskrive samarbejdsaftalen med Energitjenestens indsatsleder for Grønne Diplomer, som skal kvalitetssikre ordningen. Energitjenestens Indsatsleder kan opsige samarbejdsaftaler med aktører der laver Grøn Butik (eksterne såvel som interne i Energitjenesten), hvis aftalen og kvalitetskravene ikke efterleves. Herefter må det landsdækkende logo ikke bruges og projektet fjernes fra den landsdækkende hjemmeside. Netværket for Grøn Butik har pligt til overfor Energitjenesten indsatsleder at indstille, hvis der er aktører der bør evalueres, eller hvis konceptets organisation og samarbejdsaftaler skal ændres for at forbedre kvalitetssikringen. Alle der laver Grøn Butik skal deltage i det landsdækkende samarbejde Netværket for Grøn Butik. Formålet med netværket er at sikre: Fælles minimumskrav og fælles koncept Erfaringsudveksling Kompetenceopbygning og kvalitetssikring Markedsføring Troværdighed om Grøn Butik mærket Eksterne partnere skal have mulighed for at deltage i netværket for Grøn Butik. Energitjenestens indsatsleder er sekretariat for netværket. Side 4 Netværket for Grøn Butik Anna Thormann, Energitjenesten

5 Aktører der er medlem af Netværket skal til enhver tid kunne dokumentere grundlaget for, at butikkerne har fået Grønt Diplom. For hver butik skal der foreligge en liste over anbefalinger og en aftale med minimum tre indsatsområder (med undtagelse af butikker, der har opnået dispensation det første år for at bringe driften i overensstemmelse med gældende miljølovgivning). I øvrigt skal reglerne i dette foreliggende koncept overholdes. Kompetencer og kvalitetssikring Aktører der er medlem af Netværket skal deltage i kvalitetssikrende aktiviteter og herunder: udfylde en konsulentkontrakt for projektet, hvilken fungerer som dokumentation for, at kompetencerne er til stede hos den enkelte Grøn Butik-konsulent (se bilag: konsulentkontrakt). deltage i erfaringsudveksling med henblik på overensstemmelse mellem lokale projekter og metoder, afgørelser i tvivlstilfælde, kompetenceopbygning, samt løbende evaluering af projekter og koncept. I hvert Grøn Butik projekt skal kompetencerne for at give vejledning være til stede. Konsulenterne der skal gennemgå butikkerne og vejlede butiksindehaveren, skal kunne dokumentere og redegøre for sine kompetencer til at give vejledning om forbedringer indenfor fokusemnerne. I hvert projekt skal der være adgang til ekspertviden indenfor hvert fokusemne f.eks. energi, affald eller kemi. Energigennemgangen skal foretages af en energikonsulent eller en person med lignende kompetencer. Der arrangeres løbende kurser til hele netværket for at sikre en kompetenceopbygning og erfaringsudveksling på området. Derudover arrangeres erfa-møder og andre kursustilbud i netværket efter behov. Kvalitetssikring af vejledning og gode råd til butikkerne sker gennem årlige erfa-møder for konsulenterne. Der laves en kontrakt mellem den enkelte aktør, der vil lave Grøn Butik, og indsatslederen, som skal kvalitetssikre det landsdækkende koncept. Vedlagt i bilag: Konsulentkontrakt Side 5 Netværket for Grøn Butik Anna Thormann, Energitjenesten

6 Grønne Diplomer Konsulentkontrakt Aftalen gælder for et år, og fornyes herefter årligt efter en eventuel revision. Definition En konsulent under Grønne Diplomer vejleder butikker, saloner mv. frem til diplomering. Konsulenten kan være ansat hos projektejer, f.eks. være ansat i kommunen, eller ved Energitjenesten, eller være privat konsulent der tilbyder grønt diplomvejledning. Vejledningen under Grønne Diplomer indebærer, at konsulenten skal varetage den konkrete vejledning, rapport og dialog frem til diplomeringen. Vejledning kan forveksles med rådgivning, derfor anbefales det at alle konsulenter selv sørger for at have en rådgiverforsikring. Baggrund Alle konsulenter i Grønne Diplomer skal kvalitetssikres af indsatslederen for Grønne Diplomer i Energitjenesten. Dette sker ved at konsulenter underskriver og udfylder denne kontrakt, samt ved at indsatslederen gennemser og kvalitetssikrer rapporter ad hoc (10 procent af de årlige kontrakter, dog minimum 2 kontrakter årligt). Desuden skal det sikres, at konsulenterne opfylder de forpligtelser der er i ordningen. 1. Krav til kompetencer Der er basiskrav og særlige krav, som angiver hvilke områder man har kompetence til at vejlede indenfor. Bilag 1 skal udfyldes for hver enkelt konsulent hos kontraktmodtager. 2. Forpligtelser En konsulent har følgende forpligtelser overfor Grønne Diplomer: 1. Konsulentrollen: Konsulenten må kun vejlede indenfor de diplomordninger han/hun er godkendt til. Konsulenten skal have en ansvarlig og pligtopfyldende kommunikation med kunden (indehaver eller miljøansvarlig) under forløbet. Der bør ikke gå mere end 14. dage fra besøg til aflevering af rapport (vejledende). Konsulenten bliver knyttet til kunden i vores kundeoversigt og er fast kontaktperson til kunden. 2. Konsulenten skal afklare med Grønne Diplomer hvorvidt der er tale om individuelle tilbud eller om der er en projektejer (kommune, kæde el. miljønetværk) der vil tilbyde Grønne Diplomer: Hvis der er en projektejer skal projektejeren tilmeldes det landsdækkende Netværk for

7 Grøn Butik for at sikre at de fælles retningslinjer følges. Hvis projektejeren ikke tilmelder sig det landsdækkende netværk, må konsulenten ikke anvende Grønt Diplom navne Grøn Butik, Grøn Salon, Grøn Kirkediplom, Grønt Kontor, Grøn Bolig, logoer, eller værktøjer. (se evt. kontrakt for projektejere) Hvis der laves individuelle tilbud til diplomkunder, skal konsulenten overholde de fælles minimumsretningslinjer for hver ordning (findes på ordningernes hjemmeside). Herunder især: - sikre at kunden synliggør af Grøn Diplom/miljøtiltag mindst en gang om året enten ved at deltage i den fælles miljøkampagne eller ved anden miljøkommunikation, samt sikre at kunden får tilbud om at deltage i den fælles kampagne tilsendt ved at sende mailoplysninger til Grønne Diplomer / afning i database. - samt at sikre den årlige opfølgning af kundens grønne diplom, ved at tage initiativ til besøg. (f.eks. 1. kvartal hvert år uanset hvornår kunden er kommet ind i ordningen) 3. Konsulenten skal anvende de tjeklister og indsatskataloger, som er de senest opdaterede udsendt af Grønne Diplomer. Ajourførte værktøjer sendes af Grønne Diplomer til projektejer og konsulent eller kan tilgås via web. 4. Konsulenten skal, for hver kunde, indtaste stamdata, forbrugsdata, indsatsområder i resultat-exelark eller database som angives af Grønne Diplomer. Med mindre andet er aftalt med projektejer. 5. Konsulenten skal bestille kundens diplom ved at indsende butikkens data, valgte indsatsområder. Dette kan i fremtiden gøres via samme database, men løses midlertidigt via mail til Grøn Diplom sekretariatet. 6. Ved opstart som konsulent i Grønne Diplomer skal energi og miljørapporten indsendes til godkendelse af form og omfang (første 2 rapporter). Dette skal sikre at rapporten omfatter hele energi- og miljøområdet. 7. Grønne Diplomers sekretariat udtager hvert år 10 % af hver konsulents rapporter til kvalitetssikring. 3. Rettigheder 8. Konsulenten kan blive anført på diplomordningernes hjemmesider som konsulenter, der kan kontaktes. 9. Konsulenten må tilbyde Grønt Diplom sammen med andre ydelser. 10. Konsulenten aftaler selv pris med kunden.

8 Aftalen indgås mellem Grønne Diplomer Indsatsleder Anders Knudsen, Energitjenesten Dato: Underskrift: Energitjenesten Navn: Dato: Underskrift:

9 Bilag 1. Kompetencekrav Konsulentens navn: Firma: Adresse: Kontakt tlf. nr.: CVR-NR: Udfyldt dato: Konsulent indenfor: Skemaet udfyldes med afning af hvilket grundlag konsulenten har for vejledning indenfor miljøområdet i Grønne Diplomer. Konsulentens CV vedlægges som dokumentation. Basiskrav Kræves for vejledning af Grøn Butik, Grønt Kontor og Grøn Bolig, samt basis i de andre diplomordninger. Mindst ét i hver blok. Grundlag for Energirådgivning (1. årsgennemgang) El, varme, vand Konsulenten har længere tids praktisk erfaringer med energivejledning og er sikker indenfor stofområdet? Konsulenten har en relevant uddannelsesmæssig baggrund til at varetage energivejledning og har en teoretisk grundlag for energivejledning? Konsulenten har gennemført uddannelse igennem Energitjenesten til at varetage energivejledning? Suppleres af anden konsulent Grundlag for opfølgningsbesøg - energidelen El, vand, varme Der er indgået aftale med en anden godkendt konsulent om at varetage denne opgave eller en energikonsulent? Konsulenten har på baggrund af en bred miljøteknisk viden kendskab til energiområdet og kan sikkert forstå og formidle energirapportens anbefalinger?

10 Konsulenten har gennemført Energitjenestens introduktionskursus om energirapporter? Grundlag for miljørådgivning Kemi, miljø mærker og grønne indkøb Affald Transport (mindre vægt) Konsulenten har længere tids praktisk erfaringer med miljøvejledning indenfor ressourcer og kemi i driften og er sikker indenfor stofområdet? Konsulenten har en relevant uddannelsesmæssig baggrund til at varetage miljøvejledning? Konsulenten har deltaget i uddannelse igennem Energitjenesten til at varetage miljøvejledning? Konsulenten har længere tids praktisk erfaringer med vejledning omkring affaldsforebyggelse og sortering og er sikker indenfor stofområdet? Konsulenten har en relevant uddannelsesmæssig baggrund til at varetage affaldsvejledning? Konsulenten har deltaget i uddannelse igennem Energitjenesten til at varetage affaldsvejledning? Konsulenten har længere tids praktisk erfaringer med vejledning for reduktion af transportbehov og brændstofbesparelser og er sikker indenfor stofområdet? Konsulenten har en relevant uddannelsesmæssig baggrund til at varetage vejledning for reduktion af transportbehov og brændstofbesparelser? Konsulenten har deltaget i uddannelse igennem Energitjenesten til at varetage vejledning på transportområdet?

11 Krav til Frisørkonsulenter Kræves for vejledning af Grøn Salon. Begge punkter skal være opfyldt. Basis Kemi Basiskravene i Grønne Diplomer er opfyldt? Konsulenten har gennemført Grøn Salons konsulentkursus? Konsulenten har saloner der skal besøges og opfølges, så kompetencerne vedligeholdes? Kryds Krav til Kirkekonsulenter Kræves for vejledning af Grøn Kirke. Basis Kirkebygninger Basiskravene i Grønne Diplomer er opfyldt? Konsulenten har gennemført Grøn Kirkes konsulentkursus om energiforbedringer i kirkebygninger, fredede bygninger, mv. samt om særlige forhold omkring miljøvenlig drift af udenomsarealer og affaldssortering? Konsulenten har kirker der skal besøges og opfølges, så kompetencerne vedligeholdes? Kryds

Indsatskatalog til Grøn Butik

Indsatskatalog til Grøn Butik Indsatskatalog til Grøn Butik På de følgende sider er en oversigt over mulige indsatser i Grøn Butik, som kan bruges til inspiration til arbejdet med miljø og energi i driften af butikken. Udvælgelsen

Læs mere

4. Afblegning af hår må kun foretages i striber eller så det ikke kommer i kontakt med hovedbunden

4. Afblegning af hår må kun foretages i striber eller så det ikke kommer i kontakt med hovedbunden GRØN SALON Drift med miljøhensyn En skal opfylde 6 obligatoriske krav, for at blive godkendt. Salonkravene vedrører kemi i salonen. Herefter skal salonen lave løbende miljøledelse. Det betyder at der hvert

Læs mere

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn En Grøn Salon skal opfylde 8 obligatoriske krav, for at blive godkendt. Disse krav vedrører især kemi og miljø. Når de obligatoriske krav er opfyldt kan salonen blive certificeret som Grøn Salon. Det betyder

Læs mere

Agenda 21 - fra proces til resultater

Agenda 21 - fra proces til resultater Agenda 21 - fra proces til resultater Nyt samarbejde Danske kommuner er i gang med at omsætte lokal Agenda 21 i handling, det er en stor udfordring for mange. Vi er tre rådgivende organisationer, som har

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 9840 2185 Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab

Læs mere

Figur 1: Miljøledelsescirklen

Figur 1: Miljøledelsescirklen Overordnede linier i miljøhåndbogen Københavns Kommune har en vision om at være en grøn kommune, der arbejder for at være et attraktivt sted at bo og arbejde nu og i fremtiden. Borgerrepræsentationen har

Læs mere

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn Kriterier i Danmark og Sverige. Grøn Salon krav

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn Kriterier i Danmark og Sverige. Grøn Salon krav Målet med Grøn Salon er at fremhæve de saloner, som gør en systematisk indsats for at forbedre frisørernes arbejdsmiljø ved at nedbringe kemikaliebelastningen og dens miljøpåvirkning. I en Grøn Salon kan

Læs mere

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Grønt Regnskab 2004 Resume Det grønne regnskab omfatter

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Spar 20 % Et aktivitetskatalog målrettet. Energibesparelser hos kommunens borgere og erhvervsliv. Assens

Spar 20 % Et aktivitetskatalog målrettet. Energibesparelser hos kommunens borgere og erhvervsliv. Assens Spar 20 % Et aktivitetskatalog målrettet Energibesparelser hos kommunens borgere og erhvervsliv Assens Situation Assens Kommune er i gang med en ambitiøs klimaplan, hen imod en CO2-neutral kommune. I klimaplanen

Læs mere

CARBON20 PARTNERSKABSAFTALE

CARBON20 PARTNERSKABSAFTALE CARBON20 PARTNERSKABSAFTALE mellem [VIRKSOMHED] og ALLERØD KOMMUNE Carbon20 Et bæredygtigt Allerød Denne aftale præciserer rammerne for et forpligtende, men ikke juridisk bindende samarbejde mellem og

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Når borgere og virksomheder skal spare på energien. Energitjenestens tilbud til danske kommuner

Når borgere og virksomheder skal spare på energien. Energitjenestens tilbud til danske kommuner Når borgere og virksomheder skal spare på energien Energitjenestens tilbud til danske kommuner Energitjenesten en partner for kommuner Med Energitjenesten som samarbejdspartner kan kommunen sætte gang

Læs mere

Virksomhedsprojekt. Betingelser

Virksomhedsprojekt. Betingelser Virksomhedsprojekt Betingelser Den studerendes tilknytning til en virksomhed formaliseres med denne kontrakt. Kontrakten indgås mellem den studerende, instituttet for den uddannelse, hvor den studerende

Læs mere

MILJØHANDLINGSPLAN 2014/2015

MILJØHANDLINGSPLAN 2014/2015 MILJØHANDLINGSPLAN 2014/2015 REVIDERET SEPTEMBER 2014 Miljøhandlingsplanen for Vridsløselille Andelsboligforening indeholder projektbeskrivelser for de tiltag, som bestyrelsen i VA ønsker gennemført for

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

GRØN SALON. Grønne Erhverv DRIFT MED MILJØHENSYN KRITERIER I DANMARK OG SVERIGE. Salonens navn: Kontrolleret af: - et netværk i Københavns Kommune

GRØN SALON. Grønne Erhverv DRIFT MED MILJØHENSYN KRITERIER I DANMARK OG SVERIGE. Salonens navn: Kontrolleret af: - et netværk i Københavns Kommune GRØN SALON DRIFT MED MILJØHENSYN KRITERIER I DANMARK OG SVERIGE Salonens navn: Salon Jagon Dato for kontrol: 3. maj 20211 Kontrolleret af: Johan Galster og Lotte Kjærgaard LAYOUT TMF GRAFISK DESIGN Grønne

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Kursus i etablering af lokale partnerskaber. Kursussted Dato, år

Kursus i etablering af lokale partnerskaber. Kursussted Dato, år Kursus i etablering af lokale partnerskaber Kursussted Dato, år 1 Kursus i etablering af lokale partnerskaber Kursusprogram Work-shops! Om Energitjenesten Introduktion til kursus og drejebogen Formålet

Læs mere

SIMU Center EUD og EUX med SIMU

SIMU Center EUD og EUX med SIMU EUD og EUX med SIMU - En praksisnær hverdag EUD og EUX med SIMU - En praksisnær hverdag SIMU Center udvikler undervisningsværktøjer, som simulerer den virkelige verden. Vores produkter giver eleverne en

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009

Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009 Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009 Kolofon Titel Agenda 21 og klima - overordnet handlingsplan Udgivet af Jammerbugt Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Udgivelsesdato 25. juli

Læs mere

Miljøledelse på Thorupgården Vores bidrag til fremtiden

Miljøledelse på Thorupgården Vores bidrag til fremtiden Dagsorden til ledelsens gennemgang af miljøledelsessystemet på Thorupgården den 10. juni 2008 Miljøledelsesstandarden ISO 14.001 stiller en række minimumskrav til, hvad der skal behandles på ledelsens

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Aktion Tomme Butikker

Aktion Tomme Butikker 1. Markedsføring og Matchmaking. Konkret indsats når en butik er/er ved at blive tom. Kan her lægges en ny kabale? Aktiv genudlejning til ønskede butikstyper? Kan satellitbutikker tiltrækkes fra andre

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG Gyldig fra den 1. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Læsevejledning... 1 1.1. Håndbogens indhold og struktur...1 2. Formål

Læs mere

FUNDAMENTETS MÅLEPUNKTER

FUNDAMENTETS MÅLEPUNKTER FUNDAMENTETS MÅLEPUNKTER På landsmøde 2011 blev følgende målepunkter vedrørende Danhostels fundament godkendt: 1. Samarbejdsaftalen og overholdelsen af denne er grundlaget for medlemskabet af Danhostel.

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Eventkoordinator

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Eventkoordinator Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Eventkoordinator Uddannelsesnævnet, august 2015 Side 1 af 9 Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet August 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder Baggrund Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder bygger lige som al anden

Læs mere

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning November 2004 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af vejledning 3 Procedurebeskrivelse 4 Bilag: Teknisk vejledning 6 Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Læs mere

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til Nuværende formulering Ny formulering 1 Navn Klubbens navn er klub for privatpraktiserende ergoterapeuter. Klubbens navn dækker grundlæggende over de ergoterapeuter, der ønsker at starte egen virksomhed,

Læs mere

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd via Magistraten. Ledelsessekretariatet. Den 29. august 2012

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd via Magistraten. Ledelsessekretariatet. Den 29. august 2012 Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 29. august 2012 Rådhuset 8100 Aarhus C Udtalelse til forslag fra SF s Byrådsgruppe vedrørende Miljøambassadører

Læs mere

Find tre emner, som er vigtige for et godt arbejdsmiljø i jeres virksomhed. Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen

Find tre emner, som er vigtige for et godt arbejdsmiljø i jeres virksomhed. Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen Arbejdsmiljøværdier mål evaluering Find tre emner, som er vigtige for et godt i jeres virksomhed Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen Notér ideerne ned til den, der skal formulere politikken

Læs mere

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet Kvalitetssikring i BBR-arbejdet En sammenfattende vejledning om hvordan datakvaliteten i BBR kan forbedres Maj 2006 I medfør af lov om bygnings- og boligregistrering påhviler det kommunalbestyrelsen at

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Juli 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 17. juni 2008 Vejledning om procedureretningslinie for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinie

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere

ErhvervsAkademi Sjælland. EASJ retningslinier Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

ErhvervsAkademi Sjælland. EASJ retningslinier Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Rammer Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf. bekendtgørelse

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner. Indledning

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner. Indledning Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner 23. april 2010 Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om

Læs mere

Vedtægter. Yderligere information kan fås ved henvendelse til: Fjernvarmens Serviceordning Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup

Vedtægter. Yderligere information kan fås ved henvendelse til: Fjernvarmens Serviceordning Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup FI0612 Vedtægter Yderligere information kan fås ved henvendelse til: Fjernvarmens Serviceordning Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 72 20 25 50 fjr-ordning@teknologisk.dk www.fjr-ordning.dk

Læs mere

SPECIFIKATION på. Energirådgivning til enkeltstående parcelhuse. Beskrivelse af opgave samt vilkår for afgivelse af tilbud.

SPECIFIKATION på. Energirådgivning til enkeltstående parcelhuse. Beskrivelse af opgave samt vilkår for afgivelse af tilbud. SPECIFIKATION på Energirådgivning til enkeltstående parcelhuse Beskrivelse af opgave samt vilkår for afgivelse af tilbud Januar 2018 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND... 2 2. BESKRIVELSE AF OPGAVEN... 2

Læs mere

Rammebeskrivelse for evaluering af studieaktiviteter

Rammebeskrivelse for evaluering af studieaktiviteter Orientering til: Dokumentdato: 13. februar 2014 godkendt på styregruppemøde den 10. oktober 2014 Dokumentansvarlig: Senest revideret: Senest revideret af: Sagsnr.: KAM/LEL Rammebeskrivelse for evaluering

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Mærkning af tilgængeligheden til bygninger i Holbæk Kommune

Mærkning af tilgængeligheden til bygninger i Holbæk Kommune Aftale om Mærkning af tilgængeligheden til bygninger i Att: Dan Bjørnboe Hvad er en God Adgang mærkning? En God Adgang mærkning er en mærkning af tilgængeligheden til en bygning eller et udeareal. Formålet

Læs mere

Danske Bank 9402 4800 1976 86

Danske Bank 9402 4800 1976 86 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Se hvordan du kan starte omstillingen til Grøn Salon sidst i dette dokument.

Se hvordan du kan starte omstillingen til Grøn Salon sidst i dette dokument. Grøn Salon skal vise frisørfaget, at moderne og kreativ frisørkunst og rentabel salondrift ikke kræver sundhedsfarlige eller miljøskadelige kemikalier. De certificerede Grønne Saloner sætter høje krav

Læs mere

1) Bilag 2, side 10: Er prøven obligatorisk for både energikonsulenter og BB-rådgivere?

1) Bilag 2, side 10: Er prøven obligatorisk for både energikonsulenter og BB-rådgivere? Udbud Indkomne spørgsmål til uddannelsesudbud 1) Bilag 2, side 10: Er prøven obligatorisk for både energikonsulenter og BB-rådgivere? Ja de tre prøver under modulet teoretisk modul for enfamiliehuse er

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne

Læs mere

Vedtægt. for samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 (lovbekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007 42a og 43a) om

Vedtægt. for samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 (lovbekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007 42a og 43a) om Vedtægt for samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 (lovbekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007 42a og 43a) om Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikshavn Provsti Frederikshavn

Læs mere

Paraplyprojekt Strategisk ledelse og kompetenceudvikling

Paraplyprojekt Strategisk ledelse og kompetenceudvikling Bilag KvalifikationsProfil Fokusområde i handlingsplanen: Indsatsområde: Aktiviteter i den strategiske handlingsplan af betydning for kvalifikationskrav: Nødvendige kvalifikationer til realisering af indsatsområdets

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

Opstart på Carbon20 projektet i Ballerup Kommune

Opstart på Carbon20 projektet i Ballerup Kommune Opstart på Carbon20 projektet i Ballerup Kommune Carbon20 projektet har til formål at udbygge samarbejdet mellem kommuner og virksomheder med henblik på, at flere virksomheder vil reducere deres udledning

Læs mere

Vejledning til 141 helhedshandleplan og delhandleplan

Vejledning til 141 helhedshandleplan og delhandleplan Vejledning til 141 helhedshandleplan og delhandleplan Pilottest af handleplankonceptet Dato 7. november 2007 Århus Kommune Indholdsfortegnelse 1. Generelt om det fælles handleplankoncept... 1 2. Vejledning

Læs mere

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14 DI-version 2015-04-14 Audit Alle rettigheder tilhører DI 3-2-1 - Audit - Kaizenlederens Vejledning - 2015-04-14 side 1 af 11 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 Dokumentnr. 993287_2 Sagsnr. 12/12165 Udarbejdet af vije på baggrund af arbejdsgruppeinddragelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte

Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte Side 1 af 6 Integration er en fælles opgave Lejre Kommune skal

Læs mere

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune Partnerskabsguide Favrskov Kommune 2 3 Forord I Favrskov Kommune ønsker vi, at vores elever får motiverende og lærerig undervisning. Ved at etablere partnerskaber mellem folkeskolerne og forenings-, erhvervs-

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 31. marts 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 31. marts 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 31. marts 2009 Sag nr. 1 Emne: Handleplan Agenda 21 Bilag: 2 Implementering af strategien for bæredygtig udvikling Indlæg afholdt på

Læs mere

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse en samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Formål: De overordnede formål med

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres rengøringsydelser

Kvalitetsledelse af jeres rengøringsydelser Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsrengøring på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kom godt i gang med standarder Kvalitetsledelse

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Rammer Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf. bekendtgørelse

Læs mere

Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg tager afsæt i følgende: A. Bekendtgørelser for området B. Opgaver for det lokale uddannelsesudvalg C. Møder

Læs mere

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN Københavns Kommunes Folkeoplysningspolitik FORMÅL Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag og debat sikrer de københavnske borgere

Læs mere

IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE

IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE MODUL 1 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 TRIN 1 Indledende kortlægning TRIN 2 Ledelsens involvering i projektet TRIN 3 Projektplan TRIN 4 Projektopstart og organisering TRIN 5 Detailkortlægning

Læs mere

Ledelsens vejledning

Ledelsens vejledning DI-version 2015-03-19 PL Problemløsning Alle rettigheder tilhører DI 3-4-1 - PL - Ledelsens Vejledning - 2015-03-19 side 1 af 5 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Procedure for styring af ansvar og kompetencer i Natur og Miljø

Procedure for styring af ansvar og kompetencer i Natur og Miljø Procedure for styring af ansvar og kompetencer i Natur og Miljø Rev. Dato Beskrivelse Udarbejdet af Godkendt af 8 29.11.11 Pkt. 4.1 Ændret vedr. Intern Kontrakt LTY PEF 9 01.05.12 Pkt. 2 Indsat link til

Læs mere

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs 21. april 2014 Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs I udviklingsprojektet Det Nye Refsnæs ( Projekt 1 ) er der udviklet en række metoder og processer, der udgør grundstenen i arbejdsmetoder

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer.

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer. 13-12-2010 14:11 Arbejdspladsvurdering Procedure Definitioner Arbejdspladsvurdering (APV) er en systematisk vurdering af arbejdsmiljøet med henblik på at identificere og fjerne, reducere eller informere

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Retningslinjer for studerende fra cphbusiness for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for studerende fra cphbusiness for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 8 OBS: Nedenstående retningslinjer er tilpasset studerende fra Cphbusiness. Ændringer vil være skrevet med rødt. Retningslinjer for studerende fra cphbusiness for praktikperioden på laborantuddannelsen

Læs mere

FRIT LEVERANDØRVALG. TRÆNING Godkendelsesmateriale

FRIT LEVERANDØRVALG. TRÆNING Godkendelsesmateriale FRIT LEVERANDØRVALG TRÆNING Godkendelsesmateriale 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Organisering... 3 1.3 Materialets opbygning... 3 2 Godkendelsesprocedure... 4 2.1 Godkendelsesform...

Læs mere

Notat 28. marts Koncept for ledelsestilsyn

Notat 28. marts Koncept for ledelsestilsyn Notat 28. marts 2017 Ledelsestilsynskoncept for Beskæftigelse og Sundhed Koncept for ledelsestilsyn 1. Ledelsestilsyn I henhold til regnskabsbekendtgørelsen (BEK nr. 1509 af 13.12.2013) skal kommunen sikre

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt NOTAT Dato: 6. maj 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-1207 Sagsbehandler: eta Dok id: 578839 Notat om statistik over rekvisition af

Læs mere

Ledelsesguide til klimaindsatser

Ledelsesguide til klimaindsatser Ledelsesguide til klimaindsatser Ledelses guide til klimaindsatser Denne guide er tænkt som en hjælp til at organisere klimaindsatser i virksomheder. Guiden vil derfor både indeholde konkret vejledning

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE Samarbejdsaftale mellem Røde Kors Frederikssund og Frederikssund Kommune Røde Kors 1. Data vedrørende samarbejdspart i kommunen Afdelingens/kontorets navn: Social Service

Læs mere

Samarbejdsaftale om frivillige. mellem. (navn på frivillig) og Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Samarbejdsaftale om frivillige. mellem. (navn på frivillig) og Regionshospitalet Hammel Neurocenter Samarbejdsaftale om frivillige mellem (navn på frivillig) og Regionshospitalet Hammel Neurocenter 1. Samarbejdsaftalen Denne samarbejdsaftale er gældende mellem den frivillige og Regionshospitalet Hammel

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer

Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato januar 2013 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere