Hammeren Produktionsskolen Vest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hammeren Produktionsskolen Vest"

Transkript

1 Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest

2 Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen i Varde Kommune. Skolen drives med udgangspunkt i lov om produktionsskoler. Målgruppen er unge under 25 år uden en gennemført ungdomsuddannelse og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse, eller som har afbrudt en ungdomsuddannelse. Skolen skaber individuelle tilrettelagte forløb, som er en kombination mellem praktisk arbejde og undervisning. Et produktionsskoleophold er ikke formelt kompetencegivende, men et vejlednings og afklaringsforløb, der kan bidrage til at udvikle de unges personlige, sociale og faglige kompetencer og styrke deres muligheder for fortsat uddannelse eller overgang til varig beskæftigelse. UU ungdommens uddannelsesvejledning skal foretage en målgruppevurdering af den unge, hvilket er en forudsætning for at kunne optages på skolen. Der er løbene optag på skolen, og det tilstræbes at eleven kan begynde fra dag til dag. PBE- Produktionsskole Baseret Erhvervsuddannelse Hammeren- Produktionsskolen Vest er godkendt til, i samarbejde med erhvervsskolerne, at uddanne PBE elever. Produktionsskole baseret erhvervsuddannelse er en særlig måde at tilrettelægge erhvervsuddannelser på. Det er almindelige faglige uddannelser, som helt eller delvis gennemføres på produktionsskolen. Forløbet gennemføres uden uddannelsesaftale. Uddannelsen har samme mål og niveau som eud. uddannelser, og uddannelsen afsluttes med samme prøver og beviser. Kravene er de samme, men både læringsmetoder og læringsmiljø er i vidt omfang forskellige. På Hammeren-Produktionsskolen Vest vil vi løbene have fokus på kvaliteten af undervisningen og antallet af PBE elever. 10iCampus Hammeren- Produktionsskolen Vest samarbejder med Varde Kommune om værkstedsundervisning af et antal 10. klassers elever. Dette foregår en dag om ugen i ca uger. Kombineret Ungdomsuddannelse Hammeren-Produktionsskolen Vest har henover efteråret 2014 været involveret i beskrivelsen og ansøgning af den kombinerede Ungdomsuddannelse. Det er vores forventning, at ansøgningen bliver godkendt, så vi kan igangsætte arbejdet henimod uddannelses start i aug Lokalt har vi indledt et institutionssamarbejde med Varde Handelsskole om uddannelses tema: Turisme, kultur og fritid. Indtægtsdækket virksomhed Hammeren- Produktionsskolen Vest kan udføre specielle indtægtsgivende aktiviteter, som en naturlig udløber af skolens almindelige drift. Vi har efteråret 2014 haft drøftelser med Jobcenter Varde om levering af forløb for en gruppe unge ledige. Det drejer sig om unge, der ligger uden for den målgruppe, der kan indskrives på alm. vilkår. Drøftelserne er mundet ud i en aftale om, at Hammeren- Produktionsskolen Vest stiller 8 pladser til rådighed for Jobcenter Varde. Jobcenteret betaler for disse pladser. Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse udbydes, i henhold til lov om erhvervsuddannelser, i et samarbejde mellem en produktionsskole og en skole, institution eller virksomhed, der er godkendt til at udbyde det pågældende hovedforløb (erhvervsskole) 2 Virksomhedplan 2015

3 Bestyrelsen og ledelse Bestyrelsen er skolens øverste myndighed. Bestyrelsen består af 9 medlemmer: 1 medlem udpeget af DI i Varde. 1 medlem udpeget af LO i Varde. 2 medlemmer udpeget af lokale erhvervsuddannelsesinstitutioner. 1 medlem udpeget af boligforeningerne i Varde. 1 medlem udpeget af Erhvervs og Turistrådet i Varde kommune. 3 medlemmer udpeget af Varde Kommune. Bestyrelsens sammensætning, pligter og ansvar fremgår af de til enhver tid gældende vedtægter og love for produktionsskolen. Forstanderen har med reference til bestyrelsen det pædagogiske og administrative ansvar. De ansatte har med reference til lederen ansvaret for den teoretiske og praktiske afvikling af deres ansvarsområder på produktionsskolen De ansatte er sammen med lederen budgetansvarlige for deres værksted. De fysiske rammer Produktionsskolen er beliggende på adressen Hammeren 3 i Varde, her findes administrationen, samt skolens medieværksted, træværksted og metalværksted. Derudover har skolen en afdeling på Henne Strandvej 71 i Henne Stationsby. Her er skolens kreative værksted med tilhørende butik, samt PitStop værkstedet. Køkkenet er placeret på Isbjerg Møllevej, i trivselshuset, som hører under tre boligforeninger. Det er bestyrelsens mål på længere sigt at samle skolen på en adresse. Bygningerne på Hammeren og på Henne Strandvej er ejet af Produktionsskolen. Menneskesyn, pædagogik og læring På Hammeren- Produktionsskolen Vest har vi den anerkendende tilgang i fokus. Vi møder vores elever med anerkendelse og tager udgangspunkt i potentialer og ressourcer. Vi mener, at det er vigtigt at lytte og anerkende ideer og drømme. Vi mener samtidigt, at det er vigtigt at være realistiske i forhold til hvilke tilbud og fremtidsplaner, der kan opfyldes. Igennem anerkendelse og vejledning, hjælper vi den unge til afklaring, som giver mulighed for at vælge skolegang, ungdomsuddannelse eller påbegynde et aktivt arbejdsliv. Den pædagogiske indsats på værkstederne tager udgangspunkt i produktionen. Med produktionen som et fælles tredje, skabes der rum til både personlig, og faglig udvikling. Vi forsøger med vores værkstedsudbud at favne så bredt, at vi har et relevant tilbud til alle. Vi lægger stor vægt på, at den enkelte føler sig tryg og indgår i et fællesskab på værkstedet, og dermed udvikler/videreudvikler sine sociale og faglige kompetencer. Vi giver såvel feedback, som feedforward i forhold til adfærd, opførsel, ansvarlighed og færdigheder. Vi lægger vægt på, at aftaler overholdes, og at vi følger og evaluerer de planer, der er lagt. Vi anser det for vigtigt, at kvaliteten af produktionen er høj, og at eleverne inddrages både i planlægningen af produktionen, i udførelsen, samt i vurderingen af kvaliteten af det færdige produkt. Under produktionen inddrages emner som sikkerhed, forbrug og miljøbelastning. Eleverne tilbydes undervisning i blandt andet dansk, engelsk, matematik og IT. Det tilstræbes, at undervisningen i størst mulig omfang integreres i værkstederne, og kun i mindre omfang foregår i et klasselokale. Udover de frivillige valgfag, er der obligatorisk idræt en dag om ugen. Det enkelte værksted udfærdiger mål for de kompetencer eleven kan tilegne sig. Disse kompetencer kan aflæses i det kompetencebevis, som udstedes til eleven ved udskrivning fra produktionsskolen. Personalet arbejder på personalemøder, pædagogiske dage og i det daglige med at fastholde skolens pædagogik og menneskesyn, så det omsættes og benyttes i det daglige arbejde Personalet kan efter aftale med forstanderen og under hensyntagen til skolens drift og økonomi deltage i relevante efteruddannelseskurser af faglig og pædagogisk art. Skolens ansatte bør i videst mulig omgang deltage i de faglige kursustilbud, som udbydes af skoleforeningen. Virksomhedplan

4 Vejledning og Dokumentation Hammeren- Produktionsskolen Vest tilbyder personlig, erhvervs- og uddannelsesvejledning. Dette gøres med udgangspunkt i de planer der er lagt sammen med eleven. Den røde tråd gennem hele opholdet på produktionsskolen, er vejledning i bred forstand. Den foregår både i det daglige på værkstedet, i de fælles aktiviteter og specifikt i uddannelsesvejledningen. Formålet er at støtte og motivere eleven til at træffe kvalificerede valg om fremtid, uddannelse, arbejde eller andet. Samt at oplyse om muligheder og vilkår i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Der vil i vejledningen være stort fokus på at vejlede til fortsat uddannelse. Ud fra forløbsplanen søger vi at lave en afklaring af interesser, ønsker, evner og muligheder i uddannelses øjemed. Vejlederen er tovholder på, at eleven opnår de foreskrevne mål om blandt andet udvikling, undervisning, praktik og kombinationsforløb. Alt væsentligt omkring elevens ophold på produktionsskolen dokumenteres løbende. På Hammeren- Produktionsskolen Vest bruger vi Nordplaner til elektronisk dokumentation og registrering. Her ligger forløbsplanen, der er lavet sammen med eleven. Forløbsplanen er udgangspunkt for statussamtaler mellem eleven, vejlederen og værkstedslæreren. Det tilstræbes, at der bliver afholdt statussamtaler mindst hver anden måned. U.U. vejlederen inddrages/informeres i størst mulig omfang i elevens forløb på produktionsskolen. Udslusningsstrategi for Hammeren- Produktionsskolen Vest Det er målsætningen for Hammeren- Produktionsskolen Vest, at eleverne udsluses som led i den aftalte forløbsplan. Forløbsplanen vil som udgangspunkt rette sig mod uddannelse, arbejde eller andet relevant som vil styrke elevens mulighed for et værdigt, funktionelt og helst selvforsørgende liv. Hammeren- Produktionsskolen Vest søger, med udgangspunkt i regeringens mål om, at 95 % af en ungdomsårgang får en uddannelse, at motivere til uddannelse. Opleves det, at en elev er i fare for at frafalde, vil der blive sat ind med en særlig socialfaglig vejledning. Her vil UU. vejlederen, evt. forældre og andre, kunne blive indkaldt til en trepartsdrøftelse. Vælger en elev utilsigtet at forlade skolen, vil dette naturligvis blive respekteret, og skolen vil melde tilbage til UU. og hvis eleven er under 18 år også forældrene. Når en elev har afsluttet sit ophold, vil der med udgangspunkt i de kompetencemål der er fastlagt på de enkelte værksteder blive udfærdiget et kompetencebevis. Dokumentation for succesfuld udslusning Produktionsskolen kan modtage et særligt udslusningstilskud i henhold til 10, stk. 3 i bekendtgørelse af lov om produktionsskoler, når produktionsskolen kan dokumentere, at en tidligere elev i 3 sammenhængende måneder har været i uddannelse i en kompetencegivende uddannelse, der berettiger til SU, eller har været fuldtidsbeskæftiget på ordinære vilkår eller i fleksjob, skånejob eller lignende. Uddannelsen eller beskæftigelsen skal være begyndt senest en uge efter produktionsskoleopholdet eller efter ferielukning af deltagerens værksted 4 Virksomhedplan 2015

5 Fokusområder 2015 Hammeren- Produktionsskolen Vest har som følge af konstituering af ny bestyrelse og ansættelse af ny forstander, valgt at fokusere skolens profil udadtil og samtidig gennemgå skolens virke indadtil. Det betyder at der fra sommeren 2014 er blevet arbejdet med en kritisk gennemgang af skolens rutiner, ritualer, pædagogik og tilgang. Skolens kvaliteter skal i højere grad gøres synlige for omverdenen, således at de unge, der har behov for et produktionsskoleforløb kender muligheden ligeså deres forældre og vejledere. Det betyder at der i 2015 vil være særligt fokus på at: Forbedre de fysiske rammer At fortælle den gode historie Hjemmesiden Styrke og udbygge samarbejdet med Varde Kommune. Styrke medarbejdernes faglighed Indgå i forpligtende samarbejdsaftaler med lokale erhvervsskoler og uddannelsesinstitutioner Følge om værkstedsudbuddet svarer til efterspørgslen Udarbejde en sundhedspolitik Integrere den almene undervisning i værkstederne Opkvalificerer brugen af Nordplaner, kompetencetavler og kompetencebeviser. Gennemføre undervisningsmiljø undersøgelse Virksomhedplan

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Samarbejde med erhvervsskolerne... 3 Værdigrundlag:... 4 Skolesyn... 4 Målsætninger for 2012: bestyrelsens nye mål indsættes.... 4 2. Målgrupper... 6

Læs mere

Virksomhedsplan 2010 2013 Elsesminde Odense Produktions Højskole, 1

Virksomhedsplan 2010 2013 Elsesminde Odense Produktions Højskole, 1 1 2 Virksomhedsplan 2010-2013 for Elsesminde Odense Produktions-Højskole Indhold/disposition: I. Indledning II. Skolens mission III. Skolens værdigrundlag. IV. Beskrivelse af skolens aktiviteter pr. 2010

Læs mere

Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole. Virksomhedsplan

Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole. Virksomhedsplan Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole Virksomhedsplan Kalundborgegnens Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Lovændringer... 3 Væsentlige

Læs mere

Virksomhedsplan for Fugleviglund Produktionshøjskole 2015

Virksomhedsplan for Fugleviglund Produktionshøjskole 2015 1. Formål.... 3 Lovgrundlag... 3 Samarbejde med erhvervsskolerne.... 3 Værdigrundlag.... 4 Skolesyn.... 4 Målsætninger for 2015... 4 2. Målgrupper... 6 Målgruppebeskrivelse... 6 Fugleviglund Produktionshøjskole

Læs mere

Lemvig Produktionsskole Havnen 72, 7620 Lemvig Skivevej 112, 7500 Holstebro

Lemvig Produktionsskole Havnen 72, 7620 Lemvig Skivevej 112, 7500 Holstebro Lemvig Produktionsskole Havnen 72, 7620 Lemvig Skivevej 112, 7500 Holstebro Virksomhedsplan 2012 Indholdsfortegnelse 2 1. Beskrivelse af Produktionsskolen Nordvestjylland 3 1.1. Produktionsskolens bestyrelse

Læs mere

Virksomhedsplan 2014

Virksomhedsplan 2014 , Virksomhedsplan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Formål Side 2 2. Målgrupper Side 2-3 3. Undervisningsaktiviteter Side 4-11 4. Vejledning Side 11 5. Fysiske rammer Side 11-12 6. Organisation Side 12-13 7.

Læs mere

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole Virksomhedsplanen er gældende for året 2014 Udarbejdet/senest revideret den 4. februar 2014 af André Gremaud, forstander Navn Odder Produktionsskole Adresse Rønhøjvej

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Virksomhedsplan 2015 Gribskov Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Formål... side 2 Økonomi... side 3 Organisering af produktionsskolen...

Læs mere

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Virksomhedsplanen er gældende for året 2015 Udarbejdet og senest revideret den 18. februar 2015 af André Gremaud, forstander Side

Læs mere

Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014

Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014 Industrimarken 2 3300 Frederiksværk tlf.: 47 72 43 00 www.pnuc.dk post@pnuc.dk Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Formål og virksomhed... 3 Glostrup Albertslund Produktionshøjskoles mål... 3 Mål for den enkelte deltager... 4 Mission... 4 Vision... 4 Rammer og organisation...

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2013

VIRKSOMHEDSPLAN 2013 VIRKSOMHEDSPLAN 2013 Udarbejdet i henhold til: LOV OM PRODUKTIONSSKOLER. LBK nr. 785 af 06.07.2006 AF MEDARBEJDERE, LEDELSE OG BESTYRELSE PÅ HOBRO PRODUKTIONSHØJSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015

VIRKSOMHEDSPLAN 2015 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Udarbejdet i henhold til: LOV OM PRODUKTIONSSKOLER. LBK nr. 456 af 23.05.2012 AF MEDARBEJDERE, LEDELSE OG BESTYRELSE PÅ HOBRO PRODUKTIONSHØJSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...

Læs mere

Meritten Produktionshøjskole

Meritten Produktionshøjskole Meritten Produktionshøjskole Virksomhedsplan 2012-13 Udarbejdet den 16.03.2012 Af: Conny Petersen på vegne af bestyrelsen M e r i t t e n Side 1 Indhold Indhold... 2 1.0 Indledning... 3 2.0 Historie...

Læs mere

Vejledningskatalog 2014

Vejledningskatalog 2014 Vejledningskatalog 2014 Indholdsfortegnelse De nationale mål for vejledningen... 4 Basisvejledning fra 7. klasse til det 25. år... 5 Individuel vejledning op til 25 år... 6 Grundskolen... 7 Aktivitetsoversigt

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Kongshøjgaard Ovenskovvej 18 Hvalpsund 9640 Farsø Tlf. 98638512/24889943 Mail jcp@kongshojgaard.

Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Kongshøjgaard Ovenskovvej 18 Hvalpsund 9640 Farsø Tlf. 98638512/24889943 Mail jcp@kongshojgaard. 1 Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Kongshøjgaard Ovenskovvej 18 Hvalpsund 9640 Farsø Tlf. 98638512/24889943 Mail jcp@kongshojgaard.dk www.kongshojgaard.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning------------------------------------------------------------------------

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Virksomhedsplan - 2013

Virksomhedsplan - 2013 Produktionsskolen Medieskolen Lyngby Virksomhedsplan - 2013 1. Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Organisation

Læs mere

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere

Virksomhedsplan - 2015

Virksomhedsplan - 2015 Produktionsskolen Medieskolen Lyngby Virksomhedsplan - 2015 1. Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Organisation

Læs mere

Virksomhedsplan. 1.Forord. 2. Mission. 3. Vision. 4. Værdigrundlag. 5. Mål. 6. Målgruppe. 7. Produktion og undervisning

Virksomhedsplan. 1.Forord. 2. Mission. 3. Vision. 4. Værdigrundlag. 5. Mål. 6. Målgruppe. 7. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 1.Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 4.1 Menneskesyn 4.2 Lovgrundlag 5. Mål 5.1 Undervisning 5.2 Produktion 5.3 Personlige og sociale mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Andre aktiviteter

Læs mere

Virksomhedsplan - 2014

Virksomhedsplan - 2014 Produktionsskolen Medieskolen Lyngby Virksomhedsplan - 2014 1. Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Organisation

Læs mere

Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2015

Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2015 Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2015 BESKRIVELSE. Produktionshøjskolen Labore blev stiftet i 1981 og er beliggende på adressen Øster Kringelvej 32 i Egå. Skolen har pr. september 1999 skiftet

Læs mere

Skanderborg Hørning Produktionsskole. Produktionsskoleplan

Skanderborg Hørning Produktionsskole. Produktionsskoleplan Skanderborg Hørning Produktionsskole Produktionsskoleplan 2015 2 Produktionsskolesplan 2015 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skanderborg Hørning Produktionsskole 4 1.1. Produktionsskolens bestyrelse

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3 Lovgrundlag...3 Målsætning...3 Målgruppe...3 Værdigrundlag...3 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole:...4 Forventninger...4

Læs mere