Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger"

Transkript

1 Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger I medfør af 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger jf. lovbekendtgørelse nr af 12. september 2015, og 34 a, stk. 1-3, 47, stk. 1, 51, 61, stk. 1, 66 a, stk. 1 og 2, 66 b og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. af 466 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 7, nr.. 1 og 2, og 10, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser: Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på de aftaler om sundhedsrådgivning i kvægbesætninger, der indgås jf. 14, stk. 1-3, i dyrlægeloven. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale: At den ansvarlige for besætningen har pligt til at indgå aftale om sundhedsrådgivning for en kvægbesætning, hvis størrelse overstiger en eller flere af de tærskelværdier for besætningsstørrelse, der er fastsat i bekendtgørelsen. 2) Frivillig sundhedsrådgivningsaftale: At den ansvarlige for besætningen kan indgå aftale om sundhedsrådgivning for en kvægbesætning, hvis størrelse ikke overstiger en eller flere af de tærskelværdier for besætningsstørrelser, der er fastsat i bekendtgørelsen. 3) Besætning: Den eller de kvægbesætninger, der er registreret på et CHR-nummer. 4) Besætningsdyrlæge: Den dyrlæge, med hvem den ansvarlige for besætningen har indgået aftale om sundhedsrådgivning, jf. 34 a, stk. 1-3, i lov om hold af dyr. 5) Stedfortræder: Den dyrlæge, som efter aftale med og indberetning fra besætningsdyrlægen varetager dennes forpligtelser i henhold til sundhedsrådgivningsaftalen i tilfælde af besætningsdyrlægens barsels- eller sygeorlov eller andet længerevarende fravær. 6) Besætningsdiagnose: Entydig diagnose for en sygdom, som optræder regelmæssigt i besætningen, og som er karakteriseret ved de af dyrlægen specifikt beskrevne symptomer. 7) Forskrift: En entydig skriftlig instruktion, som besætningsdyrlægen har udfærdiget for lægemiddelanvendelsen i forbindelse med den enkelte besætningsdiagnose, og som skal omfatte oplysning om præparatnavn, dosis, behandlingsperiode, tilbageholdelsestid samt instruktion i anvendelsen af det pågældende præparat. 8) Mælkeleverende kvægbesætninger: Kvægbesætninger, som leverer mælk til konsum samt de kvæg af malkekvægrace, der hører til besætningerne. Kapitel 2 Indgåelse og opsigelse af aftale 3. En sundhedsrådgivningsaftale skal indgås mellem den ansvarlige for besætningen og en besætningsdyrlæge. Stk. 2. Den ansvarlige for besætningen kan indgå aftale om sundhedsrådgivning i form af basisaftale, tilvalgsmodul 1 eller tilvalgsmodul 2, jf. kap. 3 og 4. Stk. 3. En sundhedsrådgivningsaftale kan kun omfatte ét CHR-nummer, jf. dog 6. Stk. 4. En sundhedsrådgivningsaftale omfatter samtlige kvæg registreret på CHR-nummeret. Stk. 5. Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning i særlige tilfælde meddele dispensation fra kravet i stk. 4. Dispensation kan gøres betinget af nærmere angivne vilkår. Stk. 6. Fødevarestyrelsen kan tilbagekalde en dispensation meddelt efter stk. 5 ved grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene eller af reglerne om sundhedsrådgivning. 4. Den ansvarlige for besætningen skal indgå aftale om obligatorisk sundhedsrådgivning, hvis antallet af kvæg på CHRnummeret (på stald eller udegående) pr. 31. december i det forudgående år er større end eller lig med en eller flere af følgende tærskelværdier: 1) 100 køer eller 2) 200 handyr og hundyr, der endnu ikke har kælvet.

2 Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning i særlige tilfælde meddele dispensation fra kravet om obligatorisk sundhedsrådgivning i de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, nr. 2, hvis der ikke findes kvæg på CHR-nummeret i en sammenhængende periode på mindst 3 måneder. Dispensation kan gøres betinget af nærmere angivne vilkår. 5. Den ansvarlige for besætningen kan indgå aftale om frivillig sundhedsrådgivning, hvis antallet af kvæg på CHR-nummeret er mindre end tærskelværdierne, der er nævnt i 4, stk For kvægbesætninger, der er meddelt dispensation til samdrift, jf. bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder, gælder følgende betingelser: 1) Der skal indgås én samlet aftale om sundhedsrådgivning for de kvægbesætninger, der er omfattet af samdriften, jf. dog 46, stk. 3. 2) Den samlede aftale om sundhedsrådgivning skal registreres på det CHR-nummer, hvor dyrene er registreret. 3) Den ansvarlige for behandlingen af kvæg i besætninger, der er omfattet af samdriften, skal ved behandlingens indledning foretage optegnelser over medicinske behandlinger i besætningen ved elektronisk indberetning til DMS Dyreregistrering. 4) Den ansvarlige for besætningen har meddelt besætningsdyrlægen og SEGES Kvæg, at anvendelse af lægemidler registreres i DMS Dyreregistrering. 5) Besætningsdyrlægen skal foretage indberetning til DMS Dyreregistrering om udleverede og ordinerede lægemidler inden 2 dage. 6) Den ansvarlige for besætningen har meddelt SEGES Kvæg, at de indberettede oplysninger skal være tilgængelige for besætningsdyrlægen og for kontrolmyndigheden i mindst 5 år. 7. En aftale om sundhedsrådgivning, jf. 4-6, skal indgås i skriftlig form ved anvendelse af den kontrakt, der er optrykt som bilag 1 til bekendtgørelsen. Stk. 2. Ved én samlet aftale om sundhedsrådgivning for en samdrift, jf. 6, skal alle de omfattede CHR-numre anføres på kontrakten. Stk. 3. Besætningsdyrlægen skal inden 8 dage efter indgåelse af aftalen foretage indberetning herom på Indberetning af én samlet aftale om sundhedsrådgivning, jf. 6, skal foretages på det CHR-nummer, hvor dyrene er registreret i CHR. Stk. 4. Besætningsdyrlægen skal opbevare den indgåede aftale og den ansvarlige for besætningen skal opbevare kopi heraf. Dokumenterne skal opbevares i hele aftalens gyldighedsperiode og indtil 1 år efter aftalens ophør. Dokumenterne skal på forlangende umiddelbart kunne forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden. 8. En aftale om sundhedsrådgivning kan opsiges af hver af parterne med en måneds varsel. Stk. 2. Besætningsdyrlægen skal inden 8 dage efter opsigelse af aftalen foretage indberetning herom på 9. Hvis en aftale om obligatorisk sundhedsrådgivning opsiges, skal den besætningsansvarlige indgå ny aftale med en anden dyrlæge. Den nye aftale skal gælde fra den dato, hvor den tidligere aftale ophører. 10. En aftale om sundhedsrådgivning ophæves automatisk, når besætningen er indberettet som ophørt i CHR. Stk. 2. Én samlet aftale om sundhedsrådgivning for en samdrift ophæves automatisk, hvis besætningen, som aftalen er indberettet på i udgår af samdriften. Placering af besætninger i rådgivningskategorier 11. Når der første gang indgås aftale om sundhedsrådgivning for en besætning efter denne bekendtgørelse, placeres besætningen i kategori Ekstra rådgivning, jf. dog Fødevarestyrelsen træffer afgørelse om, at en besætning placeres i kategorien Skærpet rådgivning, hvis 1) den ansvarlige for besætningen vedtager bøde eller modtager endelig dom for overtrædelse af regler vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed eller anvendelse af lægemidler til dyr, såfremt overtrædelsen angår kvæg, eller 2) besætningens antibiotikaforbrug overskrider en eller flere af de fastsatte grænseværdier, jf. bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger. 13. Fødevarestyrelsen kan udsende brev om partshøring om placering i kategorien Skærpet rådgivning, jf. 12 nr. 1 og 2, alene med angivelse af Fødevarestyrelsen som afsender, hvor partshøringen er udsendt på grundlag af elektronisk databehandling.

3 14. En besætning, der i 12 måneder har været placeret i kategorien Skærpet rådgivning, placeres i kategorien Ekstra rådgivning, hvis 1) den ansvarlige for besætningen ikke har vedtaget bøde eller har modtaget endelig dom for overtrædelse af regler som nævnt i 12, nr. 1, i de forløbne 12 måneder, og 2) besætningens antibiotikaforbrug ikke har overskredet en eller flere af de fastsatte grænseværdier, jf. bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger, i de forløbne 12 måneder. 15. En besætning, der i 12 måneder har været placeret i kategorien Ekstra rådgivning, placeres i kategorien Almindelig rådgivning, hvis 1) den ansvarlige for besætningen ikke har vedtaget bøde eller har modtaget endelig dom for overtrædelse af regler som nævnt i 12, nr. 1, i de forløbne 12 måneder, og 2) besætningens antibiotikaforbrug ikke har overskredet en eller flere af de fastsatte grænseværdier for antibiotikaforbrug, jf. bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger, i de forløbne 12 måneder. 16. Efter opsigelse af en aftale om sundhedsrådgivning og efterfølgende indgåelse af en ny aftale om sundhedsrådgivning fortsætter besætningen i den kategori, hvori den var placeret på tidspunktet for den nævnte opsigelse, jf. dog stk Stk. 2. Forhold, der i henhold til 12 kan medføre, men endnu ikke har medført placering i kategorien Skærpet rådgivning, og som har fundet sted forud for opsigelse af en aftale om sundhedsrådgivning eller indgåelse af en ny aftale om sundhedsrådgivning, medfører placering i kategorien Skærpet rådgivning. Stk. 3. Hvis der for en besætning, for hvilken der er indgået en aftale om frivillig sundhedsrådgivning, går mere end 12 måneder fra opsigelse af denne aftale til indgåelse af en ny aftale om sundhedsrådgivning, placeres besætningen i kategorien Ekstra rådgivning. Stk. 4. Besætninger, for hvilke der indgås én samlet sundhedsrådgivningsaftale, jf. 6, placeres i kategorien: 1) Skærpet rådgivning, hvis en eller flere af besætningerne omfattet af den samlede sundhedsrådgivningsaftale var placeret i denne kategori, jf. 12, forud for indgåelse af den samlede sundhedsrådgivningsaftale, eller 2) Ekstra rådgivning, hvis en eller flere af besætningerne omfattet af den samlede sundhedsrådgivningsaftale var placeret i denne kategori, jf. 14, forud for indgåelse af den samlede sundhedsrådgivningsaftale, jf. dog nr. 1. 3) Almindelig rådgivning, hvis ingen af besætningerne omfattet af den samlede sundhedsrådgivningsaftale var placeret i Skærpet rådgivning, jf. 12 eller Ekstra rådgivning, jf Når der første gang indgås aftale om sundhedsrådgivning for en besætning, kan besætningen flyttes til kategori Almindelig rådgivning inden 12 måneder på baggrund af en dyrlægeerklæring. Stk. 2. Besætningsdyrlægen kan på begæring fra den besætningsansvarlige udfærdige en dyrlægeerklæring, hvis følgende betingelser er opfyldt: 1) besætningen overskrider ikke de fastsatte grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed, jf. bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætning, 2) den ansvarlige for besætningen fører optegnelser over anvendelsen af lægemidler i besætningen i overensstemmelse med gældende regler, 3) den ansvarlige for besætningen kan dokumentere, at denne er besætningsansvarlig i en eller flere andre besætninger med kvæg, som alle er placeret i Almindelig rådgivning, og 4) den ansvarlige for besætningen oplyser, at denne ikke har: a) verserende sager om overtrædelse af forhold vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed eller anvendelse af lægemidler til dyr eller b) afgjorte sager herom, som indenfor de seneste 24 måneder har ført til bøde eller dom. Stk. 3. Den ansvarlige for besætningen skal med sin underskrift bekræfte rigtigheden af de forhold, der er nævnt i stk. 2, nr. 4. Stk. 4. Besætningsdyrlægen skal opbevare erklæringen og den ansvarlige for besætningen skal opbevare kopi heraf. Dokumenterne skal opbevares i mindst 1 år efter indberetning, jf. stk. 4, og skal på forlangende umiddelbart kunne forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden. Stk. 5. Besætningsdyrlægen skal foretage indberetning om udstedelse af erklæringen på hvorefter besætningen ændrer kategori ved førstkommende månedsskift. Kapitel 3 Basisaftale 18. En basisaftale skal omfatte mindst 2 årlige rådgivningsbesøg. Stk. 2. Den ansvarlige for besætningen skal sikre, at det krævede antal rådgivningsbesøg gennemføres.

4 19. Den ansvarlige for besætningen skal være til stede ved rådgivningsbesøg. 20. Besætningsdyrlægen skal ved mindst 2 årlige rådgivningsbesøg rådgive om dyrevelfærd, jf. bilag 2. Stk. 2. Mindst en gang årligt skal et rådgivningsbesøg tillige omfatte besætningens smittebeskyttelse, jf. bilag Besætningsdyrlægen skal efter hvert rådgivningsbesøg udfærdige en skriftlig besøgsrapport, som mindst skal indeholde: 1) beskrivelse og vurdering af punkt 1-3 i bilag 2, 2) beskrivelse af op til 3 indsatsområder om dyrevelfærd identificeret ved rådgivningsbesøget samt handlingsplaner herfor, 3) beskrivelse af status på handlingsplaner for aktuelle indsatsområder om dyrevelfærd udarbejdet ved tidligere rådgivningsbesøg, 4) konklusioner samt eventuelle aftalte handlingsplaner om smittebeskyttelse, jf. dog stk. 2. Stk. 2. De punkter, der er nævnt i stk. 1, nr. 4, skal mindst beskrives og vurderes i rapporten en gang årligt. Stk. 3. Besætningsdyrlægen skal senest 8 dage efter rådgivningsbesøget udlevere besøgsrapporten til den besætningsansvarlige i underskrevet stand. Stk. 4. Besætningsdyrlægen skal opbevare kopi af besøgsrapporten i mindst 2 år. Kopien skal på forlangende umiddelbart kunne forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden. Stk. 5. Besætningsdyrlægen skal senest 8 dage efter rådgivningsbesøget registrere beskrevne indsatsområder på Hvis besætningsdyrlægen sammen med den besætningsansvarlige er blevet enige om ikke at identificere nogen indsatsområder, skal dette også registreres. 22. Den ansvarlige for besætningen skal underskrive den udleverede besøgsrapport. Med sin underskrift bekræfter den besætningsansvarlige at ville iværksætte tiltag i henhold til de aftalte handlingsplaner, som fremgår af rapporten. Stk. 2. Den ansvarlige for besætningen skal opbevare besøgsrapporten i mindst 2 år. Besøgsrapporten skal på forlangende umiddelbart kunne forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden. Kapitel 4 Tilvalgsmoduler 23. Besætningsdyrlægen kan træffe aftale med anden dyrlæge om varetagelse af indtil 50 pct. af de årlige henholdsvis rådgivningsbesøg og statusbesøg. Stk. 2. Besætningsdyrlægen er ansvarlig for, at det krævede antal rådgivningsbesøg og statusbesøg gennemføres. 24. I tilfælde af besætningsdyrlægens barsels- eller sygeorlov eller andet fravær med forventet varighed på mindst 6 måneder kan besætningsdyrlægen træffe aftale med en stedfortræder om varetagelse af sundhedsrådgivningsaftalen i op til 24 måneder. Stk. 2. Besætningsdyrlægen skal, inden stedfortræderen midlertidigt overtager sundhedsrådgivningsaftalen, foretage indberetning herom på Den ansvarlige for besætningen skal være til stede ved alle rådgivningsbesøg og statusbesøg. 26. Den ansvarlige for besætningen skal føre optegnelser over medicinanvendelse, sygdomstilfælde og dødsfald i besætningen. Stk. 2. Optegnelser, der er foretaget siden sidste rådgivningsbesøg eller statusbesøg, skal forelægges dyrlægen ved det førstkommende rådgivningsbesøg eller statusbesøg. 27. Dyrlægen skal mindst hver 3. måned, jf. dog 34, stk. 2, udarbejde en skriftlig rapport, jf. 34 (tilvalgsmodul 1) og 44 (tilvalgsmodul 2). Stk. 2. Dyrlægen skal senest 8 dage efter rapportens udarbejdelse udlevere denne i underskrevet stand til den besætningsansvarlige. Stk. 3. Besætningsdyrlægen skal senest 8 dage efter rådgivningsbesøg, der har omfattet de punkter, der er anført i bilag 2, registrere beskrevne indsatsområder på Hvis besætningsdyrlægen sammen med den besætningsansvarlige er blevet enige om ikke at identificere nogen indsatsområder, skal dette også registreres.

5 28. Den ansvarlige for besætningen skal underskrive den udleverede rapport. Med sin underskrift bekræfter den besætningsansvarlige at ville iværksætte tiltag i henhold til de aftalte handlingsplaner, som fremgår af rapporten. Stk. 2. Den ansvarlige for besætningen skal opbevare rapporten i mindst 2 år. Rapporten skal på forlangende umiddelbart kunne forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden. 29. Besætningsdyrlægen skal føre en journal med optegnelser for hver kontakt med besætningen. Stk. 2. Journalen skal indeholde: 1) oplysninger om ordinerede og udleverede lægemidler, herunder præparatnavne, mængde, dosering og behandlingsperiode, samt til hvilke sygdomme, lægemidlerne skal anvendes, 2) oplysninger om de tilbageholdelsestider, der er meddelt over for den besætningsansvarlige, 3) resultater af laboratorieundersøgelser og anden dokumentation, som danner baggrund for rådgivningsarbejdet, 4) konklusioner på alle rådgivnings- og statusbesøg, og 5) kopi af rapporter. Stk. 3. Besætningsdyrlægen skal opbevare journalen i mindst 2 år. På forlangende skal den originale journal umiddelbart forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden. 30. Når en anden dyrlæge, jf. 23, udfører rådgivnings- eller statusbesøg, skal denne dyrlæge senest 8 dage efter besøget sende kopi af konklusioner, jf. 29, stk. 2, nr. 4, og øvrige journaloptegnelser til besætningsdyrlægen. Tilvalgsmodul En aftale om sundhedsrådgivning med tilvalgsmodul 1 skal for besætninger placeret i kategorierne Skærpet rådgivning og Ekstra rådgivning omfatte mindst 12 årlige rådgivningsbesøg, jf. dog stk. 2. Stk. 2. For besætninger, som kun består af handyr og/eller hundyr, der endnu ikke har kælvet, og som er placeret i kategorierne Skærpet rådgivning og Ekstra rådgivning, skal aftalen dog omfatte mindst 6 årlige rådgivningsbesøg. Stk. 3. Den ansvarlige for besætningen skal sikre, at det krævede antal rådgivningsbesøg gennemføres. 32. En aftale om sundhedsrådgivning med tilvalgsmodul 1 skal for besætninger placeret i kategori Almindelig rådgivning omfatte mindst 9 årlige rådgivningsbesøg, jf. dog stk. 2. Stk. 2. For besætninger, som kun består af handyr og/eller hundyr, der endnu ikke har kælvet, og som er placeret i kategori Almindelig rådgivning, skal aftalen dog omfatte mindst 4 årlige rådgivningsbesøg. Stk. 3. Den ansvarlige for besætningen skal sikre, at det krævede antal rådgivningsbesøg gennemføres. 33. Et rådgivningsbesøg skal mindst omfatte de punkter, der er anført i bilag 4, afsnit A. Stk. 2. Mindst hver 3. måned skal et rådgivningsbesøg tillige omfatte de punkter, der er anført i bilag 4, afsnit B og C. Stk. 3. Mindst hver 6. måned skal et rådgivningsbesøg tillige omfatte de punkter, der er anført i bilag 2. Stk. 4. Mindst en gang årligt skal et rådgivningsbesøg tillige omfatte besætningens smittebeskyttelse, jf. bilag 3. Stk. 5. Besætningsdyrlægen er ansvarlig for, at betingelserne i stk. 1 til 4 er opfyldt. 34. Rapporten, jf. 27, skal indeholde: 1) beskrivelse og vurdering af pkt. 1-3 i bilag 2, jf. dog stk. 3, 2) beskrivelse af op til 3 indsatsområder om dyrevelfærd identificeret ved rådgivningsbesøget samt handlingsplaner herfor, jf. dog stk. 3, 3) beskrivelse af status på handlingsplaner for aktuelle indsatsområder om dyrevelfærd udarbejdet ved tidligere rådgivningsbesøg, jf. dog stk. 3, 4) sammenfatning af de punkter, der er nævnt i bilag 4, siden sidste rapport, 5) klinisk vurdering af sundhedstilstanden og udviklingen af besætningens sundhedstilstand siden sidste rapport, 6) beskrivelse af de besætningsdiagnoser, som forventes at blive behandlingskrævende for handyr samt hundyr, der endnu ikke har kælvet, i perioden frem til næste rapport, 7) vurdering af, om de besætningsdiagnoser for handyr samt hundyr, der endnu ikke har kælvet, som fremgår af den seneste rapport, fortsat er aktuelle, 8) vurdering af medicinforbruget på baggrund af besætningens sundhedstilstand og de opstillede besætningsdiagnoser samt den besætningsansvarliges optegnelser siden sidste rapport, 9) konklusioner samt eventuelle aftalte handlingsplaner om smittebeskyttelse, jf. dog stk. 4, 10) vurdering af iværksatte tiltag i henhold til aftalte handlingsplaner på baggrund af nr. 4-9 beskrevet i den seneste rapport, og 11) aftalte handlingsplaner for perioden frem til næste rapport på baggrund af nr. 4-9.

6 Stk. 2. For besætninger, som kun består af handyr og/eller hundyr, der endnu ikke har kælvet, i kategorierne Skærpet rådgivning og Ekstra rådgivning, jf. 31, stk. 2, skal dyrlægen mindst udarbejde en rapport hver 4. måned. For besætninger, som kun består af handyr og/eller hundyr, der endnu ikke har kælvet, i kategori Almindelig rådgivning, jf. 32, stk. 2, skal dyrlægen mindst udarbejde en rapport hver 6. måned. Stk. 3. De punkter, der er nævnt i stk. 1, nr. 1-3, skal mindst beskrives og vurderes i rapporten hver 6. måned. Stk. 4. De punkter, der er nævnt i stk. 1, nr. 9, skal mindst beskrives og vurderes i rapporten en gang årligt. Tilvalgsmodul En aftale om sundhedsrådgivning med tilvalgsmodul 2 skal for mælkeleverende besætninger placeret i kategorierne Skærpet rådgivning og Ekstra rådgivning årligt mindst omfatte følgende antal rådgivningsbesøg og statusbesøg: 1) Besætninger med færre end 50 køer: 18 rådgivningsbesøg. 2) Besætninger med mindst 50 og højst 250 køer: 18 rådgivningsbesøg og 8 statusbesøg. 3) Besætninger med flere end 250 køer: 18 rådgivningsbesøg og 17 statusbesøg. Stk. 2. Den ansvarlige for besætningen skal sikre, at det krævede antal rådgivningsbesøg gennemføres. Stk. 3. Antallet af køer i besætningen er det antal, som pr. 31. december i det forudgående år er registreret i CHR. 36. En aftale om sundhedsrådgivning med tilvalgsmodul 2 skal for mælkeleverende besætninger placeret i kategorien Almindelig rådgivning årligt mindst omfatte følgende antal rådgivningsbesøg og statusbesøg: 1) Besætninger med færre end 50 køer: 12 rådgivningsbesøg. 2) Besætninger med mindst 50 og højst 250 køer: 12 rådgivningsbesøg og 6 statusbesøg. 3) Besætninger med flere end 250 køer: 12 rådgivningsbesøg og 14 statusbesøg. Stk.2. Den ansvarlige for besætningen skal sikre, at det krævede antal rådgivningsbesøg gennemføres. Stk. 3. Antallet af køer i besætningen er det antal, som pr. 31. december i det forudgående år er registreret i CHR. 37. De i 35, stk. 1, nr. 2 og 3, nævnte rådgivningsbesøg skal afholdes således, at der i løbet af 3 måneder gennemføres mindst 4 rådgivningsbesøg. Stk. 2. De i 36, stk. 1, nr. 2 og 3, nævnte rådgivningsbesøg skal afholdes således, at der i løbet af 3 måneder gennemføres mindst 3 rådgivningsbesøg. 38. En aftale om sundhedsrådgivning med tilvalgsmodul 2 skal for ikke-mælkeleverende kvægbesætninger placeret i kategorierne Skærpet rådgivning eller Ekstra rådgivning omfatte mindst 18 årlige rådgivningsbesøg. For besætninger placeret i kategorien Almindelig rådgivning skal aftalen omfatte mindst 12 årlige rådgivningsbesøg. Stk.2. Den ansvarlige for besætningen skal sikre, at det krævede antal rådgivningsbesøg gennemføres. 39. Et rådgivningsbesøg skal mindst omfatte de punkter, der er nævnt i bilag 5, afsnit A. Stk. 2. Mindst hver 3. måned skal et rådgivningsbesøg tillige omfatte de punkter, der er anført i bilag 5, afsnit B og C. Stk. 3. Mindst hver 6. måned skal et rådgivningsbesøg tillige omfatte de punkter, der er anført i bilag 2. Stk. 4. Mindst en gang årligt skal et rådgivningsbesøg tillige omfatte besætningens smittebeskyttelse, jf. bilag 3. Stk. 5. Besætningsdyrlægen er ansvarlig for, at betingelserne i stk. 1 til 4, er opfyldt. 40. Et statusbesøg skal mindst omfatte de punkter, der er nævnt i bilag 6. Stk. 2. Besætningsdyrlægen er ansvarlig for, at betingelserne i stk. 1, er opfyldt. 41. Besætningsdyrlægen eller anden dyrlæge, jf. 23, kan oprette besætningsdiagnose for en sygdom i besætningen, når følgende betingelser dokumenteres at være opfyldt: 1) sygdommen er regelmæssigt forekommende i besætningen, og 2) sygdommen er karakteriseret ved flere specifikt beskrevne symptomer. Stk. 2. Dyrlægen skal for hver besætningsdiagnose beskrive målsætning og handlingsplan med henblik på at reducere sygdommens forekomst i besætningen. 42. Dyrlægen skal for hver besætningsdiagnose udlevere udførlig skriftlig instruktion til den ansvarlige for besætningen. Instruktionen skal mindst omfatte følgende: 1) beskrivelse af de undersøgelser, som den besætningsansvarlige skal foretage,

7 2) beskrivelse af de symptomer, som den besætningsansvarlige skal have konstateret med henblik på at bekræfte tilstedeværelse af besætningsdiagnosen, 3) eventuelle kritiske symptomer, som skal medføre, at dyrlægen tilkaldes, 4) forskrift, jf. 2, nr. 7, og 5) eventuelle krav om udtagelse af mælkeprøve, jf. 43, før behandling indledes. Stk. 2. Besætningsdyrlægen skal opbevare kopi af den udleverede instruktion i journalen, jf. 29. Stk. 3. Den ansvarlige for besætningen skal efterleve de instruktioner, jf. stk. 1, som dyrlægen har udleveret til brug for behandling af sygdomme, for hvilke der er stillet en besætningsdiagnose. 43. Når dyrlægen i en forskrift vedrørende yverbetændelse foreskriver behandling med andre antibiotika end simple penicilliner, skal den besætningsansvarlige eller dyrlægen udtage mælkeprøve til bakteriologisk undersøgelse og resistensundersøgelse, før behandling indledes. Stk. 2. Mælkeprøver, der er udtaget af dyrlægen eller den ansvarlige for besætningen efter bestemmelsen i stk. 1, skal undersøges af dyrlægen på dennes praksis- eller privatadresse eller på et eksternt laboratorium med en akkrediteret metode. Stk. 3. Hvis resultatet af analysen medfører, at behandlingen skal korrigeres, skal dyrlægen straks give meddelelse herom til den ansvarlige for besætningen. 44. Rapporten, jf. 27, skal indeholde: 1) beskrivelse og vurdering af pkt. 1-3 i bilag 2, jf. dog stk. 2, 2) beskrivelse af op til 3 indsatsområder om dyrevelfærd identificeret ved rådgivningsbesøget samt handlingsplaner herfor, jf. dog stk. 2, 3) beskrivelse af status på handlingsplaner for aktuelle indsatsområder om dyrevelfærd udarbejdet ved tidligere rådgivningsbesøg, jf. dog stk. 2, 4) sammenfatning af indholdet, der er nævnt i bilag 5 og bilag 6, siden sidste rapport, 5) klinisk vurdering af sundhedstilstanden og udviklingen af besætningens sundhedstilstand i de seneste 3 måneder, 6) beskrivelse af de besætningsdiagnoser, som forventes at blive behandlingskrævende i de kommende 3 måneder, 7) vurdering af, om de besætningsdiagnoser, som fremgår af den seneste rapport, fortsat er aktuelle, 8) vurdering af medicinforbruget på baggrund af besætningens sundhedstilstand og de opstillede besætningsdiagnoser samt den besætningsansvarliges optegnelser siden sidste rapport, 9) konklusioner samt eventuelle aftalte handlingsplaner om smittebeskyttelse, jf. dog stk. 3, 10) vurdering af iværksatte tiltag i henhold til aftalte handlingsplaner på baggrund af nr. 4-9 beskrevet i den seneste rapport, 11) aftalte handlingsplaner for de kommende 3 måneder på baggrund af punkterne 4-9. Stk. 2. De punkter, der er nævnt i stk. 1, nr. 1-3, skal mindst beskrives og vurderes i rapporten hver 6. måned. Stk. 3. De punkter, der er nævnt i stk. 1, nr. 9, skal mindst beskrives og vurderes i rapporten en gang årligt. Kapitel 5 Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser 45. Med bøde straffes den, der overtræder 3, stk. 3 og 4, 4, stk. 1, 6 eller 7, 8, stk. 2, 9, 17, stk. 2-5, 18-22, 23, stk. 2, 24, stk. 2, og Stk. 2. På samme måde straffes den, der overtræder et vilkår fastsat i henhold til 3, stk. 5 eller 4, stk. 2. Stk. 3. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er 1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller 2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 34 af 11. januar 2016 om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger. Stk. 3. For kvægbesætninger, der har fået meddelt dispensation til samdrift, jf. bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder, og som har indgået separate aftaler om sundhedsrådgivning for de enkelte besætninger under samdriften forud for denne bekendtgørelses ikrafttrædelse, finder 6, stk. 1 dog først anvendelse fra den 1. maj 2017.

8 Aftale om sundhedsrådgivningsaftaler i kvægbesætninger Bilag 1 (Skal udfyldes med blokbogstaver) Besætning Adresse: Tlf.nr.: Fax nr.: CHR-nr.: Hvis der er indgået én samlet sundhedsrådgivningsaftale (samdrift, jf. 6): CHR-nummer, hvorpå sundhedsrådgivningsaftalen er registreret i VetReg: Øvrige CHR-numre omfattet af sundhedsrådgivningsaftalen: Besætningsdyrlæge Navn: Autorisationsnr.: Praksisnr.: Adresse: Tlf.nr.: Fax nr.: Besætningen består af køer, antal: handyr og hundyr, der endnu ikke har kælvet, antal: Aftaletype (afkrydses) Basisaftale Tilvalgsmodul 1 med ordineringsperiode Tilvalgsmodul 1 med ordineringsperiode ved kun handyr og/eller hundyr der endnu ikke har kælvet Tilvalgsmodul 1- med ordineringsperiode uden fastsat øvre tidsgrænse Tilvalgsmodul 2 med ordineringsperiode Tilvalgsmodul 2 med ordineringsperiode uden fastsat øvre tidsgrænse Undertegnede har den.. indgået aftale om sundhedsrådgivning i henhold til bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsafta kvægbesætninger. Aftalen om sundhedsrådgivning kan opsiges af hver af parterne med en måneds varsel. Besætningsansvarlig: Besætningsdyrlæge: Navn: Navn: Adresse: Adresse: (Underskrift) (Underskrift)

9 Rådgivning skal omfatte følgende punkter: Rådgivning om dyrevelfærd Bilag 2 1. Gennemgang af relevante data for besætningen, herunder medicinforbrug, slagtefund og dødelighed. 2. Vurdering af fejl og mangler af betydning for dyrevelfærden i besætningen, herunder fodring, staldforhold og produktion. 3. Gennemgang af besætningens aktuelle velfærdstilstand i alle staldafsnit, herunder velfærdstilstanden for evt. udegående kvæg. 4. Identifikation, i samarbejde med den besætningsansvarlige, af op til 3 indsatsområder for dyrevelfærd på baggrund af punkterne Klinisk gennemgang af udvalgte velfærdsparametre indenfor det/de identificerede indsatsområder. 6. Udarbejdelse af en handlingsplan for hvert indsatsområde. Handlingsplanerne skal beskrive de aftalte ændringer, og hvornår der forventes effekt af de beskrevne ændringer. 7. Opgørelse af status på effekten af allerede udarbejdede handlingsplaner og opdatering af disse handlingsplaner. Hvis en handlingsplan lukkes, opdateres denne med oplysninger om, hvorfor der ikke kan opnås yderligere effekt på indsatsområdet. Rådgivning om smittebeskyttelse Bilag 3 Ved mindst et årligt rådgivningsbesøg skal dyrlægen rådgive om smittebeskyttelse med henblik på identifikation af forbedringsmuligheder i besætninger omfattet af sundhedsrådgivningsaftalen. Der skal fokuseres på både smitte ind og ud af besætningen. Ved rådgivningen defineres hvilke emner og arbejdsprocedurer, som udgør en særlig risiko for smittebeskyttelsen, og hvor der er potentiale for forbedringer. Besætningsdyrlægen skal sammen med den ansvarlige for besætningen gennemgå de for besætningen og rådgivningen relevante produktionsdata. Rådgivning vedrørende sundhedsmæssige forhold, tilvalgsmodul 1 Bilag 4 A. Gennemgang af besætning og optegnelser skal mindst omfatte: 1. Klinisk gennemgang af dyrenes aktuelle sundhedstilstand. 2. Gennemgang af alle staldafsnit, hvortil der ordineres lægemidler til behandling af besætningsdiagnose. 3. Gennemgang af den besætningsansvarliges optegnelser foretaget siden sidste rådgivningsbesøg, jf. bekendtgørelsens 26.

10 4. Gennemgang af dyrlægens optegnelser i journal siden sidste rådgivningsbesøg, jf. bekendtgørelsens Vurdering af mulige fejl og mangler, som kan påvirke dyrenes sundhed, herunder forhold vedrørende fodring, klima, staldforhold og produktion. B. Gennemgang og vurdering af de for rådgivningen relevante data for besætningens sundhedstilstand skal omfatte: 1. Dødelighed og medicinforbrug. 2. Produktionsdata. 3. Resultater fra undersøgelser for smitsomme sygdomme og zoonoser. 4. Bemærkninger fra kødkontrollen. 5. Eventuelle andre relevante registreringer, som er nødvendige for rådgivningen. C. Identifikation af besætningsproblemer af sundhedsmæssig betydning: På baggrund af afsnit A og B foretages en samlet vurdering med henblik på identifikation af besætningsproblemer af sundhedsmæssig betydning. Det vurderes, hvorvidt der er behov for yderligere oplysninger, herunder obduktioner, laboratorieundersøgelser og supplerende registreringer. Rådgivning vedrørende sundhedsmæssige forhold, tilvalgsmodul 2 Bilag 5 A. Gennemgang af besætning og optegnelser skal omfatte: 1. Klinisk undersøgelse af kvæg, som er omfattet af en besætningsdiagnose og som er behandlet af den besætningsansvarlige siden sidste rådgivningsbesøg/statusbesøg samt vurdering af behandlingens effekt. 2. Gennemgang af alle staldafsnit, hvortil der ordineres lægemidler til behandling af besætningsdiagnose. 3. Vurdering af den besætningsansvarliges optegnelser foretaget siden sidste rådgivningsbesøg/statusbesøg. B. Gennemgang og vurdering af de for rådgivningen relevante data for besætningens sundhedstilstand skal omfatte: 1. Dødelighed og medicinforbrug. 2. Produktionsdata. 3. Resultater fra undersøgelser for smitsomme sygdomme og zoonoser. 4. Bemærkninger fra kødkontrollen. 5. Eventuelle andre relevante registreringer, som er nødvendige for rådgivningen. C. Identifikation af besætningsproblemer af sundhedsmæssig betydning: På baggrund af afsnit A og B foretages en samlet vurdering med henblik på identifikation af besætningsproblemer af sundhedsmæssig betydning. Det vurderes, hvorvidt der er behov for yderligere oplysninger, herunder obduktioner, laboratorieundersøgelser og supplerende registreringer.

11 Bilag 6 Statusbesøgenes indhold (Tilvalgsmodul 2, mælkeleverende besætninger med mindst 50 køer) Gennemgang af besætningen skal omfatte: 1. Klinisk undersøgelse af kvæg, som er omfattet af en besætningsdiagnose, og som er behandlet for denne af den besætningsansvarlige siden sidste rådgivningsbesøg/statusbesøg samt vurdering af behandlingens effekt. 2. Gennemgang af alle staldafsnit, hvortil der ordineres lægemidler til behandling af besætningsdiagnose.

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger BEK nr 1537 af 12/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2015-15-31-00187 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger I medfør af 8 b, 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 815 af

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme BEK nr 1534 af 12/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-15-31-00187 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme BEK nr 45 af 11/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen. j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Kapitel 2 Indgåelse og opsigelse af aftale. 3. En sundhedsrådgivningsaftale skal indgås mellem den ansvarlige for besætningen og en besætningsdyrlæge.

Kapitel 2 Indgåelse og opsigelse af aftale. 3. En sundhedsrådgivningsaftale skal indgås mellem den ansvarlige for besætningen og en besætningsdyrlæge. Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger I medfør af 8 b, 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 875 af 29. juni 2013,

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger I medfør af, 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 15 og 38, stk. 4, i bekendtgørelse af lov om dyrlæger nr. 1149 af 12. september 2015,

Læs mere

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Medicinkontrol og supervision af dyrlæger 2010 J.nr.: 2010-V4-74- / (journaliseres) (initialer) Stamoplysninger Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Internt arbejdsdokument til brug for 1 Besøgsdato:

Læs mere

Medlemsmøde Sundhedsrådgivningsaftaler for Kvægbesætninger Nye regler xx december Sektions v. Kvæg Vigsted Kursus og Konferencecenter

Medlemsmøde Sundhedsrådgivningsaftaler for Kvægbesætninger Nye regler xx december Sektions v. Kvæg Vigsted Kursus og Konferencecenter Medlemsmøde 29-11-2016 Sundhedsrådgivningsaftaler for Kvægbesætninger Nye regler xx december 2016 Sektions v. Kvæg Vigsted Kursus og Konferencecenter Jens Philipsen Program 17.00 Velkomst 17.05-17.30 Orientering

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger BEK nr 33 af 11/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 15. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

NY LOVGIVNING PÅ VETERINÆROMRÅDET. - konsekvenser og muligheder

NY LOVGIVNING PÅ VETERINÆROMRÅDET. - konsekvenser og muligheder NY LOVGIVNING PÅ VETERINÆROMRÅDET - konsekvenser og muligheder VETERINÆRFORLIGET Kommissorium: 1. Egenkontrol og de obligatoriske sundhedsrådgivningsaftaler vil sikre løbende vejledning, overvågning og

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation af besætningsansvarlige m.fl. til behandling af køer med kælvningsfeber eller tilbageholdt efterbyrd med infektion

Bekendtgørelse om autorisation af besætningsansvarlige m.fl. til behandling af køer med kælvningsfeber eller tilbageholdt efterbyrd med infektion BEK nr 1024 af 27/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2010-20-2301-00523 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1329 af 30.11.2010. I medfør af 30, stk. 1 og 3, 34, 63 og 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni

Læs mere

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Afsnit I Afsnit II Afsnit III Indledning Generelt om sundhedsrådgivningsaftaler Bemærkninger til de enkelte kapitler i bekendtgørelsen Afsnit

Læs mere

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Afsnit I Afsnit II Afsnit III Indledning Generelt om sundhedsrådgivningsaftaler Bemærkninger til de enkelte kapitler i bekendtgørelsen Afsnit

Læs mere

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Afsnit I Afsnit II Afsnit III Indledning Hovedprincipperne i sundhedsrådgivningsaftale Bemærkninger til de enkelte kapitler i bekendtgørelsen

Læs mere

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Afsnit I Afsnit II Afsnit III Indledning Generelt om sundhedsrådgivningsaftaler Bemærkninger til de enkelte kapitler i bekendtgørelsen Afsnit

Læs mere

forløbne år ikke har vedtaget bøde eller modtaget dom for overtrædelse af regler vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed

forløbne år ikke har vedtaget bøde eller modtaget dom for overtrædelse af regler vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed (Version 1, 30. juni 2011) Bilag 12: Sundhed Lovkrav: Bek. 261 3. En obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale skal indgås mellem den ansvarlige for minkfarmen og en dyrlæge. Bek. 261 4. En obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale

Læs mere

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen.

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen. Oversigt over de enkelte kategorier af strafbare forhold i lovforslag L 90/2005 lov om hold af dyr og lov om dyrlæger Bødestørrelserne omtalt i denne oversigt finder anvendelse på overtrædelser begået

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer I medfør af 47, stk. 1, 48, stk. 1, 50-52, 53, stk. 1,

Læs mere

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr BEK nr 1426 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr I medfør af 29, 30, stk. 1 og 3, 33, 34, stk. 1, 35, 37, og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj af 2014, fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1)

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) BEK nr 1432 af 17/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-15-31-00071 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1)

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1) BEK nr 31 af 13/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00153 Senere ændringer til

Læs mere

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau.

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau. Fødevarestyrelsen Veterinærrejseholdet 28. februar 2006, senest rev. 18. januar 2013 J. nr. 2010-V4-292-00845 LINA Bødekatalog vedr.: 1. Dyreejeres overtrædelse af reglerne om anvendelse og opbevaring

Læs mere

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr BEK nr 1433 af 01/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-14-31-00240 Senere ændringer

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin J. nr.: 2014-13-60-00059 21. marts 2016 Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin INDLEDNING Antibiotikaforbruget i de danske svinebesætninger skal holdes på et lavt og ansvarligt niveau, fordi

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1)

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) BEK nr 423 af 17/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-15-31-00213 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger

Bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger BEK nr 880 af 28/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-15-31-00190 Senere ændringer

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og EY

Erhvervsstyrelsen og EY Erhvervsstyrelsen og EY 19. deember 013 Ex post måling af de administrative konsekvenser ved bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger og bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 780 af 24.06.2010 I medfør af 47, stk. 1, 48, 50 og 51, 52, stk. 1, 53, stk. 1, 56, stk. 2-3 og 5,

Læs mere

Slutrapport for kampagnen

Slutrapport for kampagnen J. nr.: 2016-15-60-00155 01/09/2017 Slutrapport for kampagnen Antibiotikabehandling af yverbetændelse og bakteriologisk undersøgelse i forbindelse med behandlingerne INDLEDNING Siden 2010 har der i Danmark

Læs mere

Anmeldelse af jordflytning

Anmeldelse af jordflytning Ringkøbing-Skjern Kommune Land, og Kultur Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Udfyldes af kommunen Dato Sagsidentifikation - KLE 09.08.15P19 5 708410 032288 Anmeldelse af jordflytning Løbenummer Løbenummer

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr 1 I medfør af 4, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger

Bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger BEK nr 1651 af 19/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-15-31-00258 Senere

Læs mere

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger Afsnit I Afsnit II Afsnit III Indledning Generelt om sundhedsrådgivningsaftaler Bemærkninger til de enkelte kapitler i bekendtgørelsen Afsnit

Læs mere

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau.

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau. Fødevarestyrelsen Veterinærrejseholdet 28. februar 2006, senest rev. 10. februar 2012 J. nr. 2010-V4-292-00845 LINA Bødekatalog vedr.: 1. Dyreejeres overtrædelse af reglerne om anvendelse og opbevaring

Læs mere

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1)

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1) BEK nr 712 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00111 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1) BEK nr 1328 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1)

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1) BEK nr 1533 af 12/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2015-15-31-00187 Senere

Læs mere

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Gode råd og inspiration til landmænd, dyrlæger og fagkonsulenter Fælles spilleregler Afstemte forventninger Fokus på sundhed og velfærd i besætningen Udnyt alle

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr BEK nr. 185 af 20. marts 2000 Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr I medfør af 9, 18, 19, stk. 1, 20, stk. 2 og 43, stk. 2, i lov nr. 351 af 2. juni 1999 om sygdomme

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD)

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) I medfør af 4, stk. 1, 5, 9, 29-30, 33, 34, 35, 37, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 47, 53,

Læs mere

Bekendtgørelse om identifikation af dyr af hestefamilien 1)

Bekendtgørelse om identifikation af dyr af hestefamilien 1) BEK nr 1398 af 02/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00121 Senere

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr LBK nr 139 af 15/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600736 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

LÆR AT BEHANDLE MÆLKEFEBER OG TILBAGEHOLDT EFTERBYRD. August 2010

LÆR AT BEHANDLE MÆLKEFEBER OG TILBAGEHOLDT EFTERBYRD. August 2010 LÆR AT BEHANDLE MÆLKEFEBER OG TILBAGEHOLDT EFTERBYRD August 2010 PROGRAM Velkomst og introduktion Lovgivning Koens anatomi Det normale kælvningsforløb Det unormale kælvningsforløb Generel oversigt over

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1)

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1) LBK nr 291 af 22/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0001617 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1)

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1) BEK nr 1261 af 16/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00688 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger

Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger J. nr.: 2015-10-60-00116 30-08-2016 Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger INDLEDNING Fødevarestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelseskrav mv. for personer, der er ansvarlige for landbrugsmæssigt hold af visse dyrearter 1

Bekendtgørelse om uddannelseskrav mv. for personer, der er ansvarlige for landbrugsmæssigt hold af visse dyrearter 1 J.nr.: 2014-15-31-00032 UDKAST Bekendtgørelse om uddannelseskrav mv. for personer, der er ansvarlige for landbrugsmæssigt hold af visse dyrearter 1 I medfør af 3 a, 58, stk. 1, 67 og 70, stk. 3, i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr BEK nr 1154 af 22/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1403821 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1)

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 5, 7 a, stk. 1 og 2, 16, stk. 1 og 2,

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1)

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1) BEK nr 1073 af 13/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Føedvarestyrelsen, j.nr.2017-29-31-00344 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om kosttilskud 1)

Bekendtgørelse om kosttilskud 1) BEK nr 1465 af 07/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand fra 2009 og følgende år

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand fra 2009 og følgende år Bilag B UDKAST Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand fra 2009 og følgende år I medfør af 10, stk. 1 og 2, 10e, 12, stk. 2, 30-32. 34-36, 38, stk. 2,

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. xx af xx 2012 UDKAST Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, og 17, stk. 2-3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1)

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1) BEK nr 1226 af 03/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-15-31-00102 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. Bilag 13 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1,

Læs mere

Lov om medicinsk udstyr

Lov om medicinsk udstyr Lov nr. 1046 af 17/12/2002 med ændringer ved lov nr. 359 af 09/04/2013 lov nr. 518 af 26/05/2014 Lov om medicinsk udstyr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1)

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) Bekendtgørelse nr. 909 af 29. august 2006 Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) I medfør af 47, stk. 1, 48, 50, 51,

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Bekendtgørelse om puljefiskeri

Bekendtgørelse om puljefiskeri BEK nr 1103 af 08/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 13. oktober 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-7131-000003 Senere ændringer

Læs mere

VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE I MINKFARME I 2011

VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE I MINKFARME I 2011 Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 05.12.2011 VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE I MINKFARME I 2011 Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har i perioden fra august til oktober gennemført en målrettet kontrolkampagne

Læs mere

Udkast. Kapitel 1 Anvendelsesområde. Kapitel 2 Uddannelse m.v. af personer, der er beskæftiget i minkfarme

Udkast. Kapitel 1 Anvendelsesområde. Kapitel 2 Uddannelse m.v. af personer, der er beskæftiget i minkfarme Udkast Bekendtgørelse om uddannelse m.v. af personer, der er beskæftiget i minkfarme, samt uddannelse af personer, der fører direkte tilsyn med aflivning af pelsdyr i pelsdyrfarme 1) I medfør af 3 a, 67

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby Kommuner 1)

Bekendtgørelse om regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby Kommuner 1) BEK nr 204 af 27/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j. nr. NST-3444-16055 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Eksterne og interne høringsparter. Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Eksterne og interne høringsparter. Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Eksterne og interne høringsparter FØDEVARESTYRELSEN J.nr.: 2013-15-2301-01204/ARP/HETA 02.04.2013 Høring over udkast til bekendtgørelser om sundhedsrådgivning m.v. Denne høring omfatter følgende udkast

Læs mere

Bekendtgørelsens område. Godkendelse af og tilsyn med svømmebadsanlæg

Bekendtgørelsens område. Godkendelse af og tilsyn med svømmebadsanlæg Udkast til Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet I medfør af 7 a, stk. 1, 16, 73, stk. 1, 80, stk. 2, 92 og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Regulativ for Jord. 1 af 9

Regulativ for Jord. 1 af 9 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 4 Undtagelse/ind-dragelse af områder af områdeklassificeringen... 4 Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område...

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bek. Nr. 1509 af 15. december 2010 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning. Sammenskrivningen

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1) BEK nr 1359 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0025 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) BEK nr 792 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00227 Senere

Læs mere

Anbefalinger for oprettelse og opretholdelse af besætningsdiagnoser i kvægbesætninger med aftaler om sundhedsrådgivning.

Anbefalinger for oprettelse og opretholdelse af besætningsdiagnoser i kvægbesætninger med aftaler om sundhedsrådgivning. Anbefalinger for oprettelse og opretholdelse af besætningsdiagnoser i kvægbesætninger med aftaler om sundhedsrådgivning. Udarbejdet af Den Danske Dyrlægeforening KU Sund (som grundlag for kvægundervisning)

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin.

BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin. BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., BLS-466-00122 Senere ændringer til forskriften BEK nr 953 af 27/06/2016

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1) BEK nr 1504 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 1129/1079-0017 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr I medfør af 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 14, stk. 4 og 5, 15, 17, 35, 37 a, stk. 1 og 2, og 38,

Læs mere

Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK)

Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK) Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK) 1 Aftalens genstand og parter Denne aftale om opstaldning af hesten (hestens navn og chip eller pasnr.) Hesten er undtaget fra konsum: JA NEJ Er indgået

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. LBK nr 36 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000037 Senere ændringer

Læs mere

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx Udkast til REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. xxxxxx Generel del 1 Formål Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om kommunale ordninger for jord, der er affald At sikre, at jord bortskaffes

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Halthed og klovsundhed i malkekvægbesætninger

Slutrapport for kampagnen Halthed og klovsundhed i malkekvægbesætninger J. nr.: 2014-13-60-00057 Veterinær kontrolkampagne 04-11-2015 Slutrapport for kampagnen Halthed og klovsundhed i malkekvægbesætninger INDLEDNING Klov- og lemmelidelser forårsager nedsat produktion og øget

Læs mere

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger Vejledning om fødevarekædeoplysninger 1 Indledning Denne vejledning beskriver reglerne om fødevarekædeoplysninger, som gælder for alle dyrearter, undtagen vildtlevende vildt. Vejledningen retter sig især

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 22. oktober 2008. Nr. 1019. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 11, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1)

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1) BEK nr 1362 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00121 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr UDKAST Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr I medfør af 202 a, stk. 5 og 6, 202 c, stk. 2, og 272 i sundhedsloven,

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) I medfør af 37, 40-41, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har ved medicinkontrol i 51 svinebesætninger konstateret følgende:

Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har ved medicinkontrol i 51 svinebesætninger konstateret følgende: KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Titel: Vandmedicinering af fravænningsgrise J. nr.: 2013-13-795-00009 27. marts 2014 KONKLUSION, BAGGRUND OG FORMÅL Konklusion: Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 13. december 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 13. december 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 13. december 2008 11. december 2008. Nr. 1200. Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand I medfør af 10, stk. 1 og 2, 10 e,

Læs mere

Bilag 1 Betingelser for godkendelse af et panel til bedømmelse af den organoleptiske kvalitet af vin

Bilag 1 Betingelser for godkendelse af et panel til bedømmelse af den organoleptiske kvalitet af vin Bekendtgørelse om tilvirkning af vin BEK nr 582 af 06/06/2007 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LOV Nr. 526 af 24/06/2005 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel

Læs mere

Medicin. Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm

Medicin. Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm Medicin Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm Dyreværnsloven Hvad skal vi og hvad må vi? Bekendtgørelse af dyreværnsloven 1) Herved bekendtgøres dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 344

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v. 1)

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v. 1) BEK nr 56 af 15/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere