Tilstandsrapport og status. Stenvad Vandværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstandsrapport og status. Stenvad Vandværk"

Transkript

1 Tilstandsrapport og status Stenvad Vandværk 2010

2 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m. 7. Samlet overordnet vurdering 8. Bilag

3 Norddjurs Kommune Side 3 1. Indledning Denne tilstandsrapport er udarbejdet som en delrapport til Vandforsyningsplan for Norddjurs Kommune. Der er som led i opgaven gennemført tilsynsbesøg af alle almene vandværker inden for kommunen. Tilsynet har omfattet det samlede forsyningsanlæg, det vil sige vandværk med udpumpnings- og behandlingsanlæg, beholderanlæg, indvindingsanlæg m.m. 1.1 Formål Formålet med udarbejdelse af en ny vandforsyningsplan er at udarbejde og opstille målsætninger og planer for den fremtidige vandforsyning. Samtidig har formålet været at føre lovpligtigt tilsyn med forsyningerne. Formålet er desuden at angive, hvilke vandforsyningsanlæg den fremtidige vandforsyning skal bygge på, herunder hvordan en tilfredsstillende forsyningssikkerhed sikres med de eksisterende anlæg. Denne planlægning foretages på grundlag af en vurdering af de eksisterende vandindvindings- og vandforsyningsanlæg, ligesom der i planlægningen også vil blive foretaget en vurdering af risikoen for forurening af grundvandet. 1.2 Tilstandsvurdering Der er ved den gennemførte tilstandsvurdering af vandværket foretaget en bedømmelse af tilstanden af boringer, behandlingsanlæg og beholdere. Der er herunder skelnet mellem den bygningsmæssige, den maskinelle og den teknisk-hygiejniske tilstand. Der er grundlæggende anvendt den klassificering, der fremgår af følgende skema. Bygningsmæssig (B) og Maskinel (M) tilstand 1 Særdeles god Anlæg i særdeles god tilstand og drevet efter principperne i Dokumenteret Drikkevandssikkerhed (DDS) eller tilsvarende. 2 God Anlæg i god stand uden fejl og ingen bemærkninger til tilstanden 3 Nogenlunde god Anlæg med mindre væsentlige fejl, der ikke umiddelbart er til fare for forsyningssikkerheden. Reparation eller udbedring bør foretages 4 Uacceptabel Anlæg med væsentlige fejl. Opfylder ikke vandforsyningslovens / vandforsyningsnormens krav og anlægget er mht. forsyningssikkerhed uforsvarligt.

4 Norddjurs Kommune Side 4 Teknisk-hygiejnisk tilstand (TH) A God Vandkvalitetskrav er overholdt og der skønnes ikke at være risiko for overskridelser eller forureninger. B Acceptabel Enkelte vandkvalitetskrav er ikke overholdt eller der skønnes at være fare for overskridelser eller forureninger pga. uhensigtsmæssig indretning af boringer, behandlingsanlæg mv. C Uacceptabel Flere vandkvalitetskrav er ikke overholdt, eller der skønnes at være stor fare for overskridelser eller forureninger pga. uhensigtsmæssig indretning af boringer, behandlingsanlæg mv. Anvendt klassificering ved bedømmelse af vandværk 1.3 Opbygning af tilstandsrapporten Nøgledata for vandværket herunder kapacitet og energiforbrug samt beredskab og sikkerhed er beskrevet i kapitel 2. Vandkvaliteten af både råvand og rent vand er behandlet i kapitel 3. De tre overordnede dele af anlægget (indvindingsanlæg, vandværket og ledningsanlægget) er beskrevet i kapitel 4-6. Til sidst i rapporten er der i kapitel 7 givet en samlet vurdering og anbefalinger.

5 Norddjurs Kommune Side 5 2. Nøgledata for vandværket 2.1 Generelle data Virksomhedsnavn Ejerform Anlægs ID (Jupiter) Stenvad Vandværk I/S Adresse Skippershovedvej 8A 8586 Ørum Djurs Vandværkets hjemmeside Matr. nr. 2 ac, Stenvad By, Glesborg Ingen Kontaktperson Telefon Mobiltelefon Niels Mahler Jensen Stendyssevej 5 Stenvad 8586 Ørum Djurs Vandværkets formand Telefon Mobiltelefon Niels Mahler Jensen Stendyssevej 5 Stenvad 8586 Ørum Djurs Indvindingstilladelse (m 3 pr. år) Tilladelsesdato Udløbsdato oktober 2005 Seneste godkendte takstblad: Takstblad april 2010 forlænget til 31. december 2012

6 Norddjurs Kommune Side 6 Figur 1: Oversigtskort, placering af vandværk og boringer

7 Norddjurs Kommune Side 7 Indvinding og forbrug Årstal Indvinding (m 3 /år) Forbrug Vandværk (m 3 /år) Køb (m 3 /år) Eksport (m 3 /år) Udpumpning (m 3 /år) Målt forbrug (m 3 /år) Umålt forbrug (m 3 /år) Umålt forbrug i % , ,6 Bemærkning: Et negativt umålt forbrug kan skyldes måleusikkerhed. Energiforbrug Årstal Udpumpet (m 3 /år) Energiforbrug (KWh/år) Energiforbrug pr. m 3 udpumpet vand (KWh/m 3 ) , ,55 Forbrugsfordeling Forbrugere Antal Mængde (m 3 ) Forbrug pr. enhed (m 3 /år) Husstande i parcelhuse Husstande i etageboliger Husstande i landhuse Sommerhuse Kolonihaver Landbrugsvirksomhed Gartneri Industri Institutioner (museum) Skoler Hoteller Campingpladser Har vandværket kendskab til fremtidige forbrugere?: 5-10 ejendomme. Kommunen vurderer op til 60 ejendomme. Muligvis landbrug.

8 Norddjurs Kommune Side Kapacitet Kapacitetsforhold Total indvindingskapacitet (m 3 /t) Filterkapacitet (m 3 /t) Kapacitet 25 pr pumpe (der indvindes kun fra en boring ad gangen jf. tilladelse) 25 jf. amtsrapport Kapacitet af evt. rentvandsbeholder (m 3 ) 50 Udpumpningskapacitet (m 3 /t) Maksimal døgnproduktion (m 3 /d) Forsyningsevne-faktor Bemærkning: 16 (2 x 8 jf. pumpespecifikation) 202 (beregnet) 1,7 (beregnet) Forsyningsevne faktoren vurderes ud fra ovenstående kapacitetsforhold at være høj (høj>1,3). 2.3 Beredskab og sikkerhed Beredskab Ja / nej Bemærkninger Beredskabsplan Nødforsyning Nødgenerator Nej Nej Nej Bestyrelse ved hvad der skal gøres ved uheld Sikring af vandværk Ja / nej Bemærkninger Hegn Ja Ca. 1 m højt Aflåst Alarm Filter mod luftforurening Ja Nej Nej

9 Norddjurs Kommune Side 9 Sikring af indvindingsanlæg DGUnr Boring aflåst: Ja Boring indhegnet: Ja Alarm: Nej Bemærkning til lås: Bemærkning til indhegning: 1 m højt hegn rundt om vandværk m. boringer Bemærkning til alarm: Er boring mærket med DGU nr.: Ja Bemærkninger: Opadvendt udluftningsstuds Hane til vandprøve på boring: Ja Bemærkninger: Tæt kabelføring DGUnr Boring aflåst: Ja Boring indhegnet: Ja Alarm: Nej Bemærkning til lås: Bemærkning til indhegning: 1 m højt hegn rundt om vandværk m. boringer Bemærkning til alarm: Er boring mærket med DGU nr.: JA Bemærkninger: Ny flange på forerør Hane til vandprøve på boring: Ja Bemærkninger: Tæt kabelføring DGUnr. Boring aflåst: Boring indhegnet: Alarm: Bemærkning til lås: Bemærkning til indhegning: Bemærkning til alarm: Er boring mærket med DGU nr.: Hane til vandprøve på boring: Bemærkninger: Bemærkninger: DGUnr. Boring aflåst: Boring indhegnet: Alarm: Bemærkning til lås: Bemærkning til indhegning: Bemærkning til alarm: Er boring mærket med DGU nr.: Hane til vandprøve på boring: Bemærkninger: Bemærkninger:

10 Norddjurs Kommune Side Vandkvalitet 3.1 Analyseantal Kvalitetskontrollen gennemføres jævnfør bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (bekendtgørelse nr af 11. december 2007, bilag 9 og 10). Analyseantal ved begrænset kontrol i vandforsyningens ledningsnet Distribueret eller produceret vandmængde m 3 /år Kontrolhyppighed Nedsat kontrolhyppighed /2 1/ Analyseantal ved forsyningsanlæg og tilhørende boringer Distribueret eller produceret vandmængde m 3 /år Normal kontrol Udvidet kontrol Kontrol med sporstoffer Kontrol med organiske mikroforureninger Boringskontrol /2 1/2 1/2 1/2 1/ /2 1/2 1/2 1/2 1/ / / /3 Brøken 1/2 betyder, at der skal udtages én prøve hvert andet år. Aktuel hyppighed Årstal Begrænset kontrol Normal kontrol Udvidet kontrol Uorganiske sporstoffer Organiske mikroforureninger Boringskontrol DGU DGU

11 Norddjurs Kommune Side Råvandskvalitet Baseret på de seneste tilgængelige analyser DGU nr Parameter /dato Enhed 25. september september 2006 ph 8,0 7,9 Ledningsevne ms/m 27* 32 NVOC mg/l 0,48 0,62 * Grænseværdi er minimum 30 Ammonium mg/l 0,028 0,12 Natrium mg/l 7,9 8,6 Jern mg/l 0,38 0,18 Mangan mg/l 0,019 <0,005 Klorid mg/l Sulfat mg/l 25 8,7 Nitrat mg/l <0,50 <0,50 Calcium mg/l Magnesium mg/l 4,1 10 Bicarbonat mg/l 98,3 164 Totalt fosforindhold mg/l 0,020 0,006 Ilt mg/l 2,6 2,7 Metan mg/l Ikke målt Ikke målt Svovlbrinte mg/l Ikke målt Ikke målt Arsen µg/l 2,5 0, september 2006 Nikkel µg/l <0,030 <0,030 Flygtige organiske forbindelser µg/l Ikke målt Ikke målt Pesticider µg/l Ikke konstateret Ikke konstateret Vandtype C C-D Forvitringsindeks 1,5 1,1 Ionbytningsgrad 0,81 1,11

12 Norddjurs Kommune Side Rentvandskvalitet Rentvandskvalitet ab vandværk Baseret på seneste analyse udtaget, dato: 28. oktober 2010 Parameter Enhed Værdi Grænseværdi Bemærkning Farve mg/l <1 5 NVOC mg/l 0,8 4 Hårdhed, total º dh 7,5 30 Ammonium mg/l <0,02 0,05 Jern mg/l 0,040 0,1 Mangan mg/l <0,001 0,02 Coliforme bakterier antal/100 ml <1 <1 Kimtal ved 37º C antal/ml 3 5 Kimtal ved 22º C antal/ml <1 50 * = overskridelse af grænseværdi Rentvandskvalitet på ledningsnet Baseret på seneste analyse udtaget, dato: 18. marts 2010 Parameter Enhed Værdi Grænseværdi Bemærkning Temperatur º C 7,9 12 Jern mg/l 0,029 0,2 Ilt mg/l 8,9 >5 Arsen µg/l 0, Nikkel µg/l 0, Coliforme bakterier antal/100 ml <1 1 Kimtal ved 22 C antal/ml * = overskridelse af grænseværdi

13 Norddjurs Kommune Side Vurdering af vandkvalitet Boring Vandtype Vandtypen er i den seneste råvandsanalyse bestemt til vandtype C, hvilket umiddelbart indikerer, at grundvandsmagasinet i mindre grad er sårbart overfor nitrat. Forvitringsindeks og ionbytningsgrad Forvitringsindeks er 1,5. Når det er større end 1 indikerer det, at vandet kan være påvirket af processer der foregår nær overfladen. Et forvitringsindeks på 1,5 er væsentligt større end 1 og derfor et tydeligt tegn på påvirkning fra overfladen. Ionbytningsgraden, der er forholdet mellem natrium og klorid er på 0,81. En ionbytning lavere end 0,9 1 kan være et udtryk for ringe beskyttelse af det magasin der indvindes fra. Dette er dog ikke nødvendigvis tilfældet, typen af ler, der overlejrer det magasin, der indvindes fra, har også betydning. Sulfat Kurve over udviklingen i sulfat er vedlagt i bilag 1. Der ses en væsentlig stigning (>10 mg/l) i sulfatindholdet siden Det forholdsvis lave sulfatindhold skyldes, at der sker en sulfatreduktion hvorved der dannes svovlbrinte. Sårbarhed Vandtypen er i de seneste råvandsanalyser bestemt til vandtype C, idet der er under 1 mg nitrat pr liter. På baggrund af det stigende sulfatindhold, vurderes grundvandet dog at være nitratsårbart. Øvrige bemærkninger Råvandet er ikke blevet analyseret for svovlbrinte og metan. I vandtyperne C kan der forventes at forekomme svovlbrinte og metan når sulfatindholdet er mindre end 20 mg/l. Når nitratindholdet som i dette tilfælde, er mindre end 3 mg/l, skal der dog også analyseres for svovlbrinte og metan. Der er et behandlingskrævende indhold af jern, men dette klares ved simpel beluftning og filtrering uden vanskeligheder. Ledningsevnen er under grænseværdien, og skyldes det lave indhold af klorid og andre salte. Ud over at vandet kan smage fersk, har dette ingen betydning for drikkevandskvaliteten. Det lave indhold af næringssalte kan skyldes, at grundvandet er gammelt, og er blevet dannet i et område tilstrækkelig langt fra havet. Indholdet af klorid ligger stabilt omkring mg/l, så der er ingen tegn på salt fra indtrængende eller opstigende saltvand. Der er kun blevet analyseret for arsen i 2006, og da var indholdet 2,5 µg/l. Grænseværdien for arsen i drikkevand er 5 µg/l. Fluoridindholdet har siden 1991 ligget i intervallet ,295 mg/l. Grænseværdien for Fluorid i drikkevand er 1,5 mg/l. Der er ikke konstateret BAM eller miljøfremmede stoffer. Boring Vandtype Vandtypen er i den seneste råvandsanalyse bestemt til vandtype C-D, hvilket umiddelbart indikerer, at grundvandsmagasinet i mindre grad er sårbart overfor nitrat. Vandtype C-D indikerer, at der er tale om blandingsvand fra flere grundvandsmagasiner. På baggrund af det lave sulfatindhold, vurderes vandet dog ikke at være blandingsvand. Forvitringsindeks og ionbytningsgrad Forvitringsindeks er 1,1 Når det er større end 1 indikerer det, at vandet kan være påvirket af processer der foregår nær overfladen. Dette vurderes dog ikke at være tilfældet her. Ionbytningsgraden, der er forholdet mellem natrium og klorid er 1,1. En ionbytning lavere end 0,9 1 kan være et udtryk for ringe beskyttelse af det magasin der indvindes fra. Dette er dog ikke nødvendigvis tilfældet, typen af ler, der overlejrer det magasin, der indvindes fra, har også betydning.

14 Norddjurs Kommune Side 14 Sulfat Kurve over udviklingen i sulfat er vedlagt i bilag 1. Sulfatindholdet er stabilt lavt. Det lave sulfatindhold skyldes, at der sker en sulfatreduktion hvorved der dannes svovlbrinte. Sårbarhed Vandtypen er i den seneste råvandsanalyse bestemt til vandtype C-D, der er under 1 mg nitrat pr liter og sulfatindholdet har et stabilt lavt niveau. Værdierne er typiske for geologiske forhold der omfatter tykke reducerende (>15 m grå) lerlag. Vandkvaliteten må på baggrund af tidligere analyser betegnes ikkenitratsårbar. Der indvindes en noget mere robust vandtype i boring end der indvindes i boring Det bør derfor overvejes, at øge indvindingen i boring , og nedsætte indvindingen i boring Øvrige bemærkninger Råvandet er ikke blevet analyseret for svovlbrinte og metan. I vandtype C-D kan det forventes at forekomme svovlbrinte og metan når sulfatindholdet er mindre end 20 mg/l. Når nitratindholdet, som i dette tilfælde, er mindre end 3 mg/l, skal der dog også analyseres for svovlbrinte og metan. Der er et behandlingskrævende indhold af jern og ammonium, men dette klares ved simpel beluftning og filtrering uden vanskeligheder. Indholdet af klorid ligger stabilt omkring mg/l, så der er ingen tegn på salt fra indtrængende eller opstigende saltvand. Der er kun blevet analyseret for arsen i 2006, og da var indholdet 0,11 µg/l. Grænseværdien for arsen i drikkevand er 5 µg/l. Fluoridindholdet har siden 1990 ligget i intervallet 0,26-0,48 mg/l. Grænseværdien for Fluorid i drikkevand er 1,5 mg/l. Der er ikke konstateret BAM eller miljøfremmede stoffer. Behandlet vand Vandværket har senest i 2007 haft overskridelser på coliforme bakterier ved 37 C. Der blev konstateret coliforme bakterier i en prøve udtaget i rentvandsbeholderen, men ingen overskridelser i råvandsprøver. Forureningen kan derfor skyldes dårlig hygiejne ved iltningstrappen. Generelt forløber vandbehandlingen uden problemer. Der er et behandlingskrævende indhold af jern og ammonium, men dette klares ved simpel beluftning og filtrering uden vanskeligheder. Da der er et jernindhold, vil en del af arsenet blive fjernet i forbindelse med vandbehandlingen. Et eventuelt indhold af svovlbrinte og metan vil også blive fjernet ved vandbehandlingen. De to boringer er placeret med en afstand på ca. 10 meter. Alligevel viser råvandsanalyserne, at indholdet af stoffer varierer mellem boringerne, og vandkvaliteten er nitratsårbar i den ene boring, og ikkenitratsårbar i den anden boring. En af årsagerne til denne forskel kan være, atkalkmagasinet, som udgør grundvandsmagasinet er opsprækket. Dette muliggør, at vandet løber til boringerne fra to forskellige retninger. Det skal også bemærkes, at råvandsprøverne er blevet udtaget omtrent samme tidspunkt. Hermed har den ene boring pumpet i op til tre uger, hvorimod den anden pumpe formentlig lige er begyndt at pumpe. Dette bevirker, at der kan være en forskel i graden af de to boringers påvirkning fra overfladevand. Udvikling i væsentlige parametre: Der ses en markant udvikling i sulfatindholdet i boring Der er tale om en svagt reduceret vandkvalitet, som er uden nitrat.

15 Norddjurs Kommune Side Indvindingsanlæg Indvindingsanlæg DGU nr. Etableret Status Terrænkote (m, DNN) Boredybde (m.u.t.) / Aktiv 33,5 70,5 13,86 Rovandspejlkote (m.u.t.) 28/ Pejledato Vandførende lag (type) Kalk/kridt / Aktiv ,24 4/ Kalk/kridt Bemærkning til indvindingsanlæg: Filterinterval (m.u.t.) 52-70,5 Uforet Uforet Forerørsdiameter (mm) Råvandspumper DGU nr. Type (fabrikat og type) Nominel ydelse (m 3 /t) Stigrør type Grundfos SP 25-3 BG 30 ved 15 mvs 100 mm galvaniseret stål Grundfos SP 25-3 BG 30 ved 15 mvs 100 mm galvaniseret stål Kun angivet for aktive boringer Klassificering er beskrevet på side 3 og 4 Bemærkning til råvandspumper: Tilstandsvurdering DGU nr. Bygningsmæssig tilstand Maskinel tilstand Teknisk-hygiejnisk tilstand C B Kun angivet for aktive boringer Klassificering er beskrevet på side 3 og 4 Bemærkninger til indvindingsanlæg: Boring : Ved tilsynet blev det konstateret, at udluftningsstudsen vendte opad og er placere lige under et vandrør, og der er fare for at snavset kondensvand vil havne i udluftningen og derefter i boringen. Udluftningsstudsen skal skiftes til en nedadvendt studs der er påmonteret insektnet. Udluftningsrøret bør forlænges til minimum 50 cm over bunden, i tilfælde af vand i bunden af tørbrønden. Begge tørbrønde skal rengøres. Når ovenstående mangler er blevet udbedret forventes det, at den teknisk-hygiejniske tilstand vil blive ændret til A for begge boringer, og at den maskinelle tilstand for boring vil blive ændret til 2. Beskriv indvindingsstrategi: Pumper fra en boring ad gangen. Skifter boring hver tredje uge.

16 Norddjurs Kommune Side Vandværk Vandværkets principielle funktion fremgår af nedenstående figur og vandværkets hovedkomponenter består af følgende: Vandbehandlingsanlæg Iltningsanlæg: Iltningstrappe Iltningsanlæg bemærkning Uhygiejniske forhold Reaktionsbassin volumen: 6 m 3 Reaktionsbassin bemærkning Filtre antal: 2 Filter type: 2 åbne sandfilter á 8 m 3 Filtre skyllevandsforbrug: 5 m 3 Skyllehyppighed filter: Hver 3. uge Efterfiltre antal: Efterfilter type Efterfilter skyllevandsforbrug Skyllehyppighed efterfilter Skyllevandsbehandling, (f.eks. bundfældning): Skyllevandsafledning (nedsivning, til vandløb, til kloak, til regnvandsledning): Bundfældning i udendørs sump Udledes til vandløb i Stenvad By Principdiagram for vandværket

17 Norddjurs Kommune Side 17 Vandværksbygning, beskrivelse Beskriv hvorledes bygningen er opbygget og tilstanden af bygning, døre og vinduer. Ventilationsforhold, affugtning, insektnet m.v. Murstensbygning med støbt kælder. Tag udført som betondæk med tagpap. Vinduer af glasbyggesten. Udluftninger med insektnet. Vindue over det åbne sandfilter. Udpumpningsanlæg Trykzone 1 Pumpetype Pumpekapacitet (m 3 /t) Afgangstryk (m.v.s.) Pumpestyring Grundfos CRE 8-40 Trykzone 2 16 (2 x 8) 38 (3,8 bar) Frekvensstyret Pumpetype Pumpekapacitet (m 3 /t) Afgangstryk (m.v.s.) Pumpestyring Trykzone 3 Pumpetype Pumpekapacitet (m 3 /t) Afgangstryk (m.v.s.) Pumpestyring Hane til vandprøve på udpumpning: Ja Tilstandsvurdering vandværk Bygningsmæssig tilstand (B) Maskinel tilstand (M) Teknisk-hygiejnisk tilstand (TH) 4 3 C Klassificering er beskrevet på side 3 og 4 Bemærkninger til vandværk: Vandbehandlingsanlæg Der er to forhold der reducerer hygiejnesikkerheden i forbindelse med vandbehandlingen: Udluftningsforholdene og indtrængende lys.

18 Norddjurs Kommune Side 18 Der er monteret grovmasket insektnet i udluftningerne, og der blev ved tilsynet konstateret edderkoppespind i loft og på vægge ved iltningstrappen. Der bør i stedet installeres en elektrisk kanalventilation med luftfilter, og alle udluftningerne i rummet bør monteres luftfiltre, eventuelt kan nogle af udluftningerne lukkes af. Der kommer dagslys ind til vandbehandlingsanlægget gennem udluftningerne, ruderne ind til den anden del af vandværket og gennem glasbyggestensvinduet ved sandfiltret. Hermed er der grobund for alger, hvilket også ses på væggene ved iltningstrappen og sandfiltret. Ved at blænde/mørklægge vinduet og ruderne ind til den anden del af vandværket, og montere luftfiltre i udluftningerne, og dermed mørklægge vandbehandlingsanlægget, vil der ikke længere kunne vokse alger (grønne) på væggene. Under tilsynet var sandfiltret ikke i brug, og sandmaterialet fremstod tørt. For at sandfiltret fungerer optimalt, skal sandet konstant være dækket af vand. Herved bevares den biofilm der udgør en vigtig del af filtret. Gennem årene kan der sætte sig frafiltrerede stoffer i sandmaterialet og medføre, at sandmassen vokser, og stiger til op over vandspejlet i filtret. I sådanne tilfælde bør det øverste lag sand fjernes, og nyt sand lægges på, til et niveau, hvor sandmassen stadig er dækket af vandspejlet. Når ovenstående mangler er blevet udbedret vurderes det, at den bygningsmæssige- og maskinelle tilstand vil blive ændret til 2 og at den teknisk-hygiejniske tilstand vil blive ændret til A. Loft, vægge og gulv skal rengøres. Det var ikke muligt at gennemgå reaktionsbassinet, men dette bør jævnligt gennemgås for utætheder og rengøres. Rentvandsbeholder Rentvandsbeholderen er underjordisk, og dækket af jord. Man skal derfor være opmærksom på indtrængende rødder. Det bør vurderes,om der er træer eller andre planter der skal fjernes for at modvirke, at rødder trænger ind i rentvandsbeholderen. Rentvandsbeholderen blev sidst gennemgået af vandværket den 3. maj Affugter Der børe installeres affugter i den del af vandværksbygningen hvor udpumpningsanlægget mm står, og bygningen kan derfor med fordel tætnes. Dette vil øge hygiejnesikkerheden og reducere vedligehold. Gulve og vægge For at sikre en tilfredsstillende hygiejnisk tilstand i vandværksbygningen, bør gulve og vægge have en overfladebehandling, så de fremstår rengøringsvenlige. Dette er ikke tilfældet p.t. Rørføring Det er muligt at koble om så råvandet føres uden om vandbehandlingsanlæg og rentvandsbeholder i tilfælde af, at dette bliver nødvendigt, for eksempel i forbindelse med renovering af vandværket eller ved forurening af vandbehandlingsanlæg eller rentvandsbeholder.

19 Norddjurs Kommune Side Ledningsanlæg m.m. Ledningsanlæg Materiale Længde m/pct. Fordeling i m/pct år Samlet længde Ca m Antal stik 170 Fordeling i m/pct år Fordeling i m/pct. over 30 år Ledningsrenoveringsindsats Årstal: Ingen renovering Renovering foretaget (ja/nej) Renovering i meter Bemærkning til renovering: Systematisk lækagesøgning Bemærkning til lækagesøgning: Ledningsplan Foreligger ledningsplan digitalt (ja/nej) Analog ledningsplan (udleveret/sendes) Nej Ja

20 Norddjurs Kommune Side Samlet overordnet vurdering 7.1 Vandværkets planer for fremtiden Vandværket ønsker at bestå som selvstændigt vandværk i fremtiden, og er parat til at forsyne yderligere et antal forbrugere Vandkvalitet Råvand I boring er vandtypen bestemt til at være vandtype C. Der er ingen nitrat. På grund af en markant stigning i sulfatindholdet er grundvandskvaliteten vurderet til at være nitratsårbar. I boring er vandtypen bestemt til at være vandtype C-D. Der er ingen nitrat, og sulfatindholdet er stabilt lavt. På den baggrund er grundvandskvaliteten vurderet til at være ikke-nitratsårbar. Når der konstateres nitrat i koncentrationer under 1 mg/l skyldes det sandsynligvis, at den nedsivede nitrat reagerer med pyrit, hvorved der fremkommer sulfat og frit kvælstof (N 2 gas der ender i atmosfæren). Denne reaktion finder sted i den iltfri zone. Når pyritten er ved at være opbrugt vil nitratindholdet begynde at stige. Behandlet vand Er generelt tilfredsstillende, men der har i 2007 været overskridelser på coliforme bakterier ved 37 C. 7.3 Magasinsårbarhed Boreprofiler for de to boringer er vedlagt som bilag 2. Boring Boringen er sat i kalken, og er fra 48,5 41 meter overlejret af meller, fra 41 26,5 meter af ler og fra 26,5 0 meter af sand. Magasinet er spændt. Selv om der er over 15 meter ler- og mellerdæklag, vurderes det, at magasinet er nitratsårbart, idet der er stigende sulfatkoncentration. Dette modvirkes dog i nogen grad af, at magasinet er spændt og grundvandsgradienten derfor opadrettet. Boring Boringen er sat i kalken, og er fra meter overlejret af sand, fra meter af smeltevandsler, fra 30 28,5 meter af sand, fra 28,5 28 af smeltevandsler og fra 28 0 meter af sand. På grund af det forholdsvis tynde (<15 m) lerdæklag vurderes det, at magasinet er nitratsårbart. 7.4 Vurdering af indvindingsanlæg Boring og tørbrønd Begge tørbrønde fremstod ved tilsynet med skidt i bunden. I boring var udluftningsstudsen opadvendt og placeret lige under et andet vandrør, hvilket kan give mulighed for at skidt og snavset kondensvand ender i boringen. Der ud over var tørbrøndene velholdte. Vandværksbygning På grund af manglende affugter i den del af vandværksbygningen, hvor udpumpningsanlæg mm er placeret var rør, pumper, gulv og vægge våde af kondens. Vandbehandlingsanlæg Insektnet i udluftningerne i væggen ved iltningstrappen vurderes at være rigeligt stormasket. Der blev i forbindelse med tilsynet konstateret edderkoppespind på væggene og i loftet ved iltningstrappen. På grund af lysforholdene sker der en algevækst på væggene ved vandbehandlingsanlægget. Sandfiltret fremstod udækket af vand mens det ikke var i brug. Det vurderes, at vandbehandlingsanlægget pt. har en nedsat hygiejne.

21 Norddjurs Kommune Side 21 Rentvandsbeholder Lugen og skakten ned i rentvandsbeholderen fremstod ved tilsynet rene og i god stand. Det har ikke været muligt at vurdere rentvandsbeholderens tilstand. Vandværket har senest den 3. maj 2008 gennemgået rentvandsbeholderen. Man skal være opmærksom på revner og indtrængende rødder. 7.5 Samlet vurdering og anbefaling Generel vurdering Vandværkets forsyningsevne faktor vurderes ud fra en beregning at være høj (se afsnit 2.2), og det vurderes, at vandværket er i stand til at forsyne yderligere et antal husstande. Vandværket har to boringer, en passende stor rentvandsbeholder og en passende høj forsyningsevne faktor. Derfor vurderes vandværket at have en nogenlunde høj forsyningssikkerhed. Hvis Stenvad Vandværk tager nedenstående anbefalinger til efterretning, vurderes det, at vandværket er i god stand, at grundvandet er velbeskyttet og af god kvalitet. Boring/tørbrønd Tørbrønde rengøres. Udluftningsstudsen på forerørsflangen i Boring skal udskiftes til en nedadvendt udluftningsstuds med insektnet og bør forlænges til ca. 50 cm over bunden af tørbrønden. Vandværk I forbindelse med vandbehandlingsanlægget bør der installeres elektrisk kanalventilation, og udluftninger monteres luftfiltre. Eventuelt kan nogle af udluftningerne lukkes af. Vinduer bør tildækkes så vandbehandlingen foregår i mørke og dermed hæmmer algevækst ved vandbehandlingsanlægget. Afsnittet skal rengøres. I den anden del af vandværket, hvor udpumpningsanlægget mm står, bør installeres affugter, og udluftninger tætnes. Indvinding Indvindingstilladelsen er tæt på at være fuldt udnyttet. Der vil sandsynligvis blive tilsluttet landejendomme, muligvis landbrug, i den nære fremtid, og det bør overvejes, om den tilladte indvindingsmængde skal øges. Ifølge beregninger vil vandværket kunne forsyne landejendomme (ca m 3 /år) og have en forsyningsevne-faktor på 1,4, dvs. uden at få problemer med forsyningsevnen. En væsentlig større forøgelse af leverede vandmængder, vil kræve en øget kapacitet på vandværket. Generelt Vandværkets forsyningsevne faktor er ifølge beregninger høj (1,7), og det vurderes, at vandværket vil være i stand til at forsyne yderligere et antal forbrugere. Vandværket har to boringer, en passende stor rentvandsbeholder og en passende stor forsyningsevne faktor. Derfor vurderes vandværket at have en nogenlunde høj forsyningssikkerhed. Det bør overvejes om, der skal etableres en nødforbindelse til et nabovandværk. Alle vandværker bør have en beredskabsplan, som fastlægger, hvordan vandværket skal handle i det øjeblik, der sker et eller andet unormalt i vandforsyningen. Det kan f.eks. være ved større rørbrud eller nedbrud af vandværket eller være forurening af ledningsnet, rentvandsbeholdere, boringer eller på selve vandværket. Herudover bør der udarbejdes procedurer for drift og vedligehold af vandforsyningen, med det formål at minimerer/forebygger risikoen for forurening ved den daglige drift. Har vandværket rentvandsbeholdere anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år. Tilsynet er udført af: Sune Mikkelsen Dato: 13. september 2010

22 Norddjurs Kommune Side 22 STENVAD VANDVÆRK, TILSTAND OG STATUS 2010 Billeder Stenvad Vandværk. Vandværksbygning indvendigt. Iltningstrappe. På grund af lysindfald fra udluftningerne kan der forekomme uhensigtsmæssig algevækst ved iltningstrappen. Iltningstrappe og sandfiltre er adskilt fra resten af vandværket af en væg med aftagelige ruder/luger Sandfiltre. Det kan være uhensigtsmæssigt at sandfiltrene står tørre, når de ikke bruges. Udtørringen kan ødelægge den biofilm der hjælper med at filtrere vandet. Algevækst på væggen (grøn). En af udluftningskanalerne ved iltningstrappen. Insektnet er stormasket. Luge til rentvandsbeholderen. Lugen er tætsluttende og aflåst.

23 Norddjurs Kommune Side 23 Rentvandsbeholder. Rentvandsbeholderen fremstår tæt og ren, uden tegn på snegle og insekter. Vandspejlniveauet styrer råvandspumperne. Vandværksbygningen indvendigt. Pumpen er en ekstrapumpe der starter hvis brandhanerne bliver benyttet. Oven over ses natpotten. To Grundfos pumper af typen CRE 8-40, pumper drikkevandet ud i ledningsnettet. Kondens fra vandrørene drypper ned på gulvet. Pumpesump. Gulv og væg er våde. Vandværket bør tætnes, og installeres affugter. Det vil medføre mindre vedligehold og øge hygiejnesikkerheden. Gulvet er vådt og der er kondens på vandrørene. Der kan med fordel installeres en affugter.

24 Norddjurs Kommune Side 24 Bilag 1. Kurver over udvikling af sulfat i boringerne og Sulfat, boring Parameterplot: Sulfat 30 mg/l Boring: , Filter: 1, Parameter: 2142 Sulfat Skala/grænseværdi: 250 mg/l min: 12, max: 25, sidst vist: 25 pr :35:00 Der er sket en markant udvikling (>10 mg/l) i sulfatindholdet. Indholdet er steget fra 12 mg/l i 1972 til 25 mg/l i der er dog stadig lagt op til den naturlige baggrundsværdi på ca. 50 mg/l. Det lave indhold skyldes at der sker en sulfatreduktion hvorved der dannes svovlbrinte. Sulfat, boring Parameterplot: Sulfat 30 mg/l Boring: , Filter: 1, Parameter: 2142 Sulfat Skala/grænseværdi: 250 mg/l min: 8, max: 16, sidst vist: 9 pr :45:00 Selv om boring kun ligger m fra boring , ses der ikke nogen markant udvikling (>10 mg/l) i sulfatindholdet i perioden

25 Norddjurs Kommune Side 25 Bilag 2. Geologi i boring og Geologi M. u. terræn Top Bund DGU-symbol Beskrivelse 0 18 s (sand) (sand) s (sand) (sand) l (ler) (ler) i (silt klæg, meller) (silt klæg, meller) k (kalk, kridt kalksten) (kalk, kridt kalksten (generelt for kalk og kridt)) Geologi M. u. terræn Top Bund DGU-symbol Beskrivelse ds (glacial smeltevandssand) ds (glacial smeltevandssand) ds (glacial smeltevandssand) ds (glacial smeltevandssand) dl (glacial smeltevandsler) ds (glacial smeltevandssand) dl (glacial smeltevandsler) ds (glacial smeltevandssand) ds (glacial smeltevandssand) ds (glacial smeltevandssand) kk (danien kalksandskalk) SAND, fint og mellem, svagt gruset, gulbrun, kalkfri, "smeltevandssand". SAND, fint og mellem, svagt gruset, lys brungrå, kalkholdig, "smeltevandssand". SAND, mest mellem, svagt gruset, lys brungrå, kalkholdig, "smeltevandssand". SAND, mest mellem, lys brungrå, kalkholdig, "smeltevandssand". LER, ret fedt, utydelig horisontal lagdeling, olivengrå, kalkholdig, "smeltevandsler". SAND, mest fint, svagt siltet, svagt gruset, lys brungrå, kalkholdig, "smeltevandssand". LER, ret fedt, svagt siltet, horisontal lagdeling, olivengrå, kalkholdig, "smeltevandsler". SAND, mest fint, svagt siltet, svagt gruset, lys brungrå, svagt glimmer-holdigt, kalkholdig, "smeltevandssand". SAND, fint og mellem, svagt gruset, svagt stenet, lys brungrå, kalkholdig, "smeltevandssand". SAND, fint og mellem, svagt gruset, lys brungrå, kalkholdig, "smeltevandssand". KALK/KRIDT, hård, svagt slammet, svagt sandet, flint-holdig, hvidgrå, "kalksandskalk".

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk Tilstandsrapport og status Stokkebro Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Glatved Strandvej Vandværk

Tilstandsrapport og status. Glatved Strandvej Vandværk Tilstandsrapport og status Glatved Strandvej Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 1. Indledning Denne tilstandsrapport er udarbejdet som en delrapport til Vandforsyningsplan for Norddjurs Kommune. Der

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk Tilstandsrapport og status Gjerrild Nordstrands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Vandværk

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Vandværk Tilstandsrapport og status Gjerrild Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Fannerup Vandværk

Tilstandsrapport og status. Fannerup Vandværk Tilstandsrapport og status Fannerup Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Albertinelund Camping Vandværk

Tilstandsrapport og status. Albertinelund Camping Vandværk Tilstandsrapport og status Albertinelund Camping Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6.

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Fjellerup Strands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Fjellerup Strands Vandværk Tilstandsrapport og status Fjellerup Strands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Fjellerup Bys Vandværk

Tilstandsrapport og status. Fjellerup Bys Vandværk Tilstandsrapport og status Fjellerup Bys Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Kristiansminde II Vest Vandværk

Tilstandsrapport og status. Kristiansminde II Vest Vandværk Tilstandsrapport og status Kristiansminde II Vest Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6.

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Ålsrode Vandværk

Tilstandsrapport og status. Ålsrode Vandværk Tilstandsrapport og status Ålsrode Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Hegedal Strands Vandværk

Tilstandsrapport og status Hegedal Strands Vandværk Tilstandsrapport og status Hegedal Strands Vandværk 5. august 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Ørum Vandværk -Jordemodervej

Tilstandsrapport og status. Ørum Vandværk -Jordemodervej Tilstandsrapport og status Ørum Vandværk -Jordemodervej 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Albøge Vandværk

Tilstandsrapport og status Albøge Vandværk Tilstandsrapport og status Albøge Vandværk 15. Juni 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Thorsø-Voldby-Karlby Vandværk

Tilstandsrapport og status. Thorsø-Voldby-Karlby Vandværk Tilstandsrapport og status Thorsø-Voldby-Karlby Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk

Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Constantia Vandværk

Tilstandsrapport og status. Constantia Vandværk Tilstandsrapport og status Constantia Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Tårup Vandværk

Tilstandsrapport og status. Tårup Vandværk Tilstandsrapport og status Tårup Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Marie Hjerte Engen Vandværk

Tilstandsrapport og status. Marie Hjerte Engen Vandværk Tilstandsrapport og status Marie Hjerte Engen Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Vandværk

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Vandværk Tilstandsrapport og status Bønnerup Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Skovgårde Vandværk

Tilstandsrapport og status. Skovgårde Vandværk Tilstandsrapport og status Skovgårde Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Vivild Vandværk

Tilstandsrapport og status. Vivild Vandværk Tilstandsrapport og status Vivild Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Ørum Vandværk -Brændtvedvej

Tilstandsrapport og status. Ørum Vandværk -Brændtvedvej Tilstandsrapport og status Ørum Vandværk -Brændtvedvej 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Arnakke Gods Vandværk

Tilstandsrapport og status Arnakke Gods Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Arnakke Gods Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Allelev Vandværk

Tilstandsrapport og status. Allelev Vandværk Tilstandsrapport og status Allelev Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Regstrup Udflytter Vandværk

Tilstandsrapport og status Regstrup Udflytter Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Regstrup Udflytter Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Kvanløse Vandværk

Tilstandsrapport og status Kvanløse Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Kvanløse Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Voer Vandværk

Tilstandsrapport og status. Voer Vandværk Tilstandsrapport og status Voer Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Rimsø-Emmelev Vandværk

Tilstandsrapport og status. Rimsø-Emmelev Vandværk Tilstandsrapport og status Rimsø-Emmelev Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Homå Vandværk

Tilstandsrapport og status. Homå Vandværk Tilstandsrapport og status Homå Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Anholt Vandværk. Vandværk

Tilstandsrapport og status. Anholt Vandværk. Vandværk Tilstandsrapport og status Anholt Vandværk 2010 Vandværk Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Glesborg Vandværk

Tilstandsrapport og status. Glesborg Vandværk Tilstandsrapport og status Glesborg Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Veggerslev Vandværk

Tilstandsrapport og status. Veggerslev Vandværk Tilstandsrapport og status Veggerslev Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Søby Vandværk

Tilstandsrapport og status. Søby Vandværk Tilstandsrapport og status Søby Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Strands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Strands Vandværk Tilstandsrapport og status Bønnerup Strands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk

Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4.

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Hevring Vandværk

Tilstandsrapport og status. Hevring Vandværk Tilstandsrapport og status Hevring Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Ramten Vandværk

Tilstandsrapport og status. Ramten Vandværk Tilstandsrapport og status Ramten Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

Tilstandsrapport og status Hallendrup Vandværk

Tilstandsrapport og status Hallendrup Vandværk Tilstandsrapport og status Hallendrup Vandværk 16. Juni 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Tørslev Vandværk

Tilstandsrapport og status. Tørslev Vandværk Tilstandsrapport og status Tørslev Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Hjembæk Vandværk

Tilstandsrapport og status Hjembæk Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Hjembæk Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Salvig Vandværk

Tilstandsrapport og status Salvig Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Salvig Vandværk Juni 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Holmstrup Vandværk

Tilstandsrapport og status Holmstrup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Holmstrup Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Grenaa & Anholt Vandværk Dolmer kildeplads

Tilstandsrapport og status. Grenaa & Anholt Vandværk Dolmer kildeplads Tilstandsrapport og status Grenaa & Anholt Vandværk Dolmer kildeplads 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5.

Læs mere

Tilstandsrapport og status Undløse Vandværk I/S

Tilstandsrapport og status Undløse Vandværk I/S Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Undløse Vandværk I/S Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Knabstrup Vandværk

Tilstandsrapport og status Knabstrup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Knabstrup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Glatved Vandværk

Tilstandsrapport og status. Glatved Vandværk Tilstandsrapport og status Glatved Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Ørbæk Vandværk

Tilstandsrapport og status. Ørbæk Vandværk Tilstandsrapport og status Ørbæk Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Tingerup Vandværk

Tilstandsrapport og status Tingerup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Tingerup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Mørkøv Vandværk

Tilstandsrapport og status Mørkøv Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Mørkøv Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Skamstrup Vandværk

Tilstandsrapport og status Skamstrup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Skamstrup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Jyderup Stationsby Vandværk

Tilstandsrapport og status Jyderup Stationsby Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Jyderup Stationsby Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4.

Læs mere

Tilstandsrapport og status Gl. Tølløse Vandværk

Tilstandsrapport og status Gl. Tølløse Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Gl. Tølløse Vandværk Juni 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Grenaa & Anholt Vandforsyning - Havdal

Tilstandsrapport og status. Grenaa & Anholt Vandforsyning - Havdal Tilstandsrapport og status Grenaa & Anholt Vandforsyning - Havdal 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk

Læs mere

Tilstandsrapport og status Knabstrup Hovedgård Vandværk

Tilstandsrapport og status Knabstrup Hovedgård Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Knabstrup Hovedgård Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Beauvais

Tilstandsrapport og status Beauvais Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Beauvais Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk

Læs mere

Tilstandsrapport og status Smidstrup Vandværk

Tilstandsrapport og status Smidstrup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Smidstrup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Trustup-LYNGBY Vandværk

Tilstandsrapport og status. Trustup-LYNGBY Vandværk Tilstandsrapport og status Trustup-LYNGBY Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. TRUSTRUP-Lyngby Vandværk

Tilstandsrapport og status. TRUSTRUP-Lyngby Vandværk Tilstandsrapport og status TRUSTRUP-Lyngby Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status To-Bjerg Vandværk

Tilstandsrapport og status To-Bjerg Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status To-Bjerg Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Allerup Vandværk

Tilstandsrapport og status Allerup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Allerup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Nr. Eskilstrup Vandværk

Tilstandsrapport og status Nr. Eskilstrup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Nr. Eskilstrup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Gjesing Vandværk

Tilstandsrapport og status. Gjesing Vandværk Tilstandsrapport og status Gjesing Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Børrehoved Vandværk

Tilstandsrapport og status Børrehoved Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Børrehoved Vandværk Juni 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Fausing Vandværk

Tilstandsrapport og status. Fausing Vandværk Tilstandsrapport og status Fausing Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Søbjerg Vandværk

Tilstandsrapport og status Søbjerg Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Søbjerg Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status St. Merløse Vandværk AMBA

Tilstandsrapport og status St. Merløse Vandværk AMBA Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status St. Merløse Vandværk AMBA Juni 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Grenaa & Anholt Vandforsyning Vejlby Vandværk

Tilstandsrapport og status. Grenaa & Anholt Vandforsyning Vejlby Vandværk Tilstandsrapport og status Grenaa & Anholt Vandforsyning Vejlby Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Ring Vandværk

Tilstandsrapport og status. Ring Vandværk Tilstandsrapport og status Ring Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

Tilstandsrapport og status Skellingsted Vandværk

Tilstandsrapport og status Skellingsted Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Skellingsted Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Øster Alling Vandværk

Tilstandsrapport og status. Øster Alling Vandværk Tilstandsrapport og status Øster Alling Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Ny Hagested - Trønninge Vandværk

Tilstandsrapport og status Ny Hagested - Trønninge Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Ny Hagested - Trønninge Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet

Læs mere

Tilstandsrapport og status Vestervangen Vandværk

Tilstandsrapport og status Vestervangen Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Vestervangen Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Færgebakkerne Vandværk

Tilstandsrapport og status Færgebakkerne Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Færgebakkerne Vandværk Juni 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Store Sjørup Strands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Store Sjørup Strands Vandværk Tilstandsrapport og status Store Sjørup Strands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Vipperød Vandværk Vipperødgårde Vandværk

Tilstandsrapport og status Vipperød Vandværk Vipperødgårde Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Vipperød Vandværk Vipperødgårde Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet

Læs mere

Tilstandsrapport og status Markeslev Strand Vandværk

Tilstandsrapport og status Markeslev Strand Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Markeslev Strand Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Langerød Værket

Tilstandsrapport og status Langerød Værket Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Langerød Værket Juni 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Gislinge Vandværk

Tilstandsrapport og status Gislinge Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Gislinge Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status I/S Kisserup Vandværk

Tilstandsrapport og status I/S Kisserup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status I/S Kisserup Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Søndre Vandværk

Tilstandsrapport og status Søndre Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Søndre Vandværk Juni 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. I/S Auning Vandværk

Tilstandsrapport og status. I/S Auning Vandværk Tilstandsrapport og status I/S Auning Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Tøjstrupvejens Vandværk

Tilstandsrapport og status. Tøjstrupvejens Vandværk Tilstandsrapport og status Tøjstrupvejens Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Lystrup Strand Vandværk

Tilstandsrapport og status. Lystrup Strand Vandværk Tilstandsrapport og status Lystrup Strand Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Ålsø Vandværk

Tilstandsrapport og status. Ålsø Vandværk Tilstandsrapport og status Ålsø Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013.

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013. Uglev Vandværk Indvindingstilladelse Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til oktober 2013. Organisationsform Vandværket er

Læs mere

1 Indledning. Status og registrering

1 Indledning. Status og registrering 1 Indledning Som et led i udarbejdelsen af den nye vandforsyningsplan for Hillerød Kommune, er der udarbejdet denne status- og registreringsdel, som omhandler samtlige almene vandværker i kommunen. Status-

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Struer Forsyning Vand

Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand A/S har i alt tre vandværker beliggende: Struer Vandværk, Holstebrovej 4, 7600 Struer Kobbelhøje Vandværk, Broholmvej 10, Resen, 7600 Struer Fousing Vandværk,

Læs mere

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020.

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Lyngs Vandværk Indvindingstilladelse Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Organisationsform Vandværket er et

Læs mere

Oddesund Nord Vandværk

Oddesund Nord Vandværk Oddesund Nord Vandværk Indvindingstilladelse Oddesund Nord Vandværk ligger Gammel Landevej 12A, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til et år efter vedtagelsen af de kommunale

Læs mere

Frederiksgade Vandværk C

Frederiksgade Vandværk C 193. 1289 193. 26C 193. 26D 193. 26E 193. 1428 193. 448 193. 1353 Kort med angivelse af vandværks- og boringsplacering 0 0.1 0.2 kilometer 0 1.5 3 kilometer Kort med angivelse af forsyningszone og ledningsnet

Læs mere

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015.

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Humlum Vandværk Indvindingstilladelse Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Organisationsform Vandværket

Læs mere

Thyholm Private Fælles Vandværk

Thyholm Private Fælles Vandværk Thyholm Private Fælles Vandværk Indvindingstilladelse Thyholm Private Fælles Vandværk ligger Kalkværksvej 4 B, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 275.000 m³/år gældende til juni 2012. Organisationsform

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V02-20-0004 / 116491 Navn: Adresse: Skolegade 15A Kontaktperson: Formand: Peter Johanning, Arnåvej 3, 6240 Løgumkloster Dato for besigtigelse: Den

Læs mere

Gennemgang og vurdering

Gennemgang og vurdering Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 439.V81.00.0111.00 Rynkebyvej 243, 5350 Rynkeby Vandværkspasser Ib Hansen Dato for besigtigelse: 28. november 2011 og 19. september 2013

Læs mere

GRUPPE 4. Albertinelund Bønnerup Strand Bønnerup Hemmed Selkær Mølle Glesborg. Selkær Mølle Vandværk

GRUPPE 4. Albertinelund Bønnerup Strand Bønnerup Hemmed Selkær Mølle Glesborg. Selkær Mølle Vandværk GRUPPE 4 Albertinelund Bønnerup Strand Bønnerup Hemmed Selkær Mølle Glesborg Selkær Mølle Vandværk VANDFORSYNINGSPLAN 011 NORDDJURS KOMMUNE Møde med vandværker 14. oktober Udsendelse af tilsynsrapporter

Læs mere

Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2, 6280 Højer

Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2, 6280 Højer Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0003 / 116354 Navn: Adresse: Kontaktperson: Østerbyvej 19A Dato for besigtigelse: 28. oktober 2011 Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2,

Læs mere