Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 2. hovedforløb. Køleafdelingen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 2. hovedforløb. Køleafdelingen. www.hadstents.dk"

Transkript

1 Køletekniker Lokal undervisningsplan for 2. hovedforløb Køleafdelingen

2 Indholdsfortegnelse 1. Fagrække og bedømmelsesplan Skoleperiodens formål Kommercielle køleanlæg 2-2,5 uge Mål Handling Indhold Læringsstile Bedømmelse Køleteknik 2-2,5 uge Mål Handling Indhold Læringsstile Bedømmelse Engelsk - 2,0 uge (grundfag) Mål Handling Indhold Læringsstile Bedømmelse Iværksætteri og innovation -1,0 uge Mål Handling Indhold Læringsstile Bedømmelse Valgfag 1,0 uge Mål Handling Indhold Læringsstile Bedømmelse

3 1. Fagrække og bedømmelsesplan Fag Uger Standpunkt Eksamen m = mundtlig, s = skriftlig Kommercielle køleanlæg 2 niveau Rutineret 3,5 Standpunkt Engelsk niveau F 2 / m Eksamen / standpunkt Køleteknik 2 niveau Rutineret 2,5 Delkarakter afsluttes på 4. hovedforløb Iværksætteri og innovation niveau F 1 Standpunkt Valgfag 1 Produkt vurderes 2. Skoleperiodens formål Formål med skoleperioden er at udbygge elevens viden om anlægsopbygning, køleprocesser, kølemidler, smøreolier, lovgivning og teoretisk samt praktisk fejlsøgning og fejlretning. Eleven dimensionerer, beregner og udvælger kølekomponenter til kommercielle køleanlæg. Eleven opstarter, indregulerer og afprøver et kommercielt køleanlæg med udgangspunkt i reguleringsformer og reguleringsmetoder. Der arbejdes hovedsageligt med styringen af kommercielle køleanlæg herunder fordampere, kompressorer og kondensatorer. Der ligges vægt på optimering af drift og energiforbrug. Eleven kan: Udføre montage af mekanisk og elektronisk reguleringsudstyr på kommercielle køleanlæg, ud fra korrekt beskrivelse og dokumentation. Forbinde og justere mekaniske komponenter og elektroniske regulatorer efter dokumentation. Beskrive og gennemføre en procedure for opstart ved ibrugtagning af nye anlæg. Udfører målinger på mekaniske og elektroniske komponenter, med henblik på optimering, fejlsøgning og fejlretning. Eleven kan selvstændigt udføre dokumentation af kommercielle køleanlæg. Dokumentationen omfatter rørdiagrammer, effektkredsskemaer, styrekredsskemaer, komponentlister, betjeningsvejledninger, procedurebeskrivelser og indstillingsskemaer. Eleven kan udføre arbejdet med kommercielle køleanlæg i henhold til gældende love og bekendtgørelser. 2

4 3. Kommercielle køleanlæg 2-2,5 uge 3.1 Mål Eleven kan medvirke ved projektplanlægning og selvstændigt planlægge og udføre egen opgaveplanlægning. Eleven kan forbinde, programmere, fejlsøge og fejlrette elektroniske regulatorer. Eleven kan beskrive og gennemføre procedure for idriftsætning af nye anlæg. Eleven kan udføre fejlfinding og fejlretning på køleanlæg ud fra dokumentation og kan fremskaffe dansk eller fremmedsproget information, data og anden dokumentation til brug ved service på anlæg. Eleven kan vurdere ressourcebehov ved reparationer og ændringer af anlæg og rapportere mundtligt og skriftligt på fagligt niveau om arbejdsopgavers udførelse. Eleven kan udvælge de til kommercielle køleanlæg nødvendige komponenter til parallel kobling, når der foreligger en anlægsbeskrivelse. Parallelt koblede komponenter omfatter også nødvendigt reguleringsudstyr til eksempelvis olietilbageførsel. Komponenterne omfatter endvidere kompressorer i parallel, kondensatorer, receivere og fordampere i parallel samt mekaniske og elektroniske komponenter til regulering af kølemiddeltilførsel. Eleven kan udvælge de til styring af kommercielle køleanlæg nødvendige automatikkomponenter, når der foreligger en anlægsbeskrivelse. Komponenterne omfatter mekaniske og elektroniske termostater, tryktransmittere og pressostater, regulatorer til kapacitetskontrol på kompressorer, kondensatorer og fordampere. Eleven kan forbinde elektromotorer med forskellige strømbegrænsende viklingstyper eller startudstyr. Eleven kan selvstændigt udføre relevant dokumentation af kommercielle køleanlæg. Dokumentationsmaterialet omfatter procedurer, rørdiagrammer, effektkredsskemaer, styrekredsskemaer, komponentlister og betjeningsvejledninger. Eleven kan selvstændigt søge viden om køletekniske emner til brug ved konkrete opgaveløsninger. Eleven kan arbejde med kommercielle køleanlæg ud fra gældende miljø- og arbejdsmiljøbestemmelser og er bevidst om konsekvenser og risici ved tilsidesættelse af disse. Eleven kan udføre lovpligtige eftersyn på kommercielle køleanlæg. Eleven kan agere innovativt ved vurdering af problemstillinger af faglig og samarbejdsmæssig art, og søge løsninger ved samarbejde med andre. Eleven kan vejlede kunder og brugere om valg, anvendelse og vedligeholdelse af køletekniske installationer. 3.2 Handling Eleven opbygger styring på et kommercielt køleanlæg efter dokumentation fremstillet af eleven selv. Herunder håndtering af kølemidler, olier, evakuering, fejlfinding og fejlretning. Dokumentation og udvælgelse for at teoretisk anlæg (projekt-opgave). 3.3 Indhold Kompressor Typer, trykforhold. Kapacitetsregulering pressostat styret trinkobling og elektronisk drift af parallel koblede kompressorer. Olier i køleanlæg herunder miljø, olieudskiller, olietilbageføring og olie kommunikationssystemer. Anlægskomponenter El-teknik Pressostat Elektronik Dimensionering og komponentudvælgelse, udvidet forståelse for hvilke valg der kan foretages med hensyn til tryk temperatur og driftstid. Styrekredsskema for elektroniske regulatorer. Effektkredsskema for elektroniske regulatorer. Udvidet relæteknik elektronisk styret logik. Trinkobling via pressostater funktion og virkemåde. Fordamperstyring elektronisk indsprøjtningsventil. Kapacitetsstyring kompressor- og kondensatorstyring. 3

5 Dokumentation På det teoretiske anlæg (projekt-opgave) Rørdiagram. Styre- og effektkredsskema. Procedure for tryk- og tæthedsprøvning og evakuering. Dokumentation af procedurer. Sikkerhed og opstartsattest. På det praktiske anlæg Anlægsmålinger, indstillingsskemaer samt kommunikationssystem 3.4 Læringsstile Gruppearbejde, teoriundervisning, praktisk arbejde i værksted. Der tages udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger så som: under praktisk arbejde i værksted kan der arbejdes med styring af køleanlægget på forskellige niveauer. 3.5 Bedømmelse Der laves en slutbedømmelse af den fremstillede dokumentation til den teoretiske projekt-opgave. Der afholdes en skriftlig prøve - der gives en standpunktskarakter. 4. Køleteknik 2-2,5 uge 4.1 Mål Eleven kan, ud fra sit kendskab til varme- og effektberegninger, dimensionere sektioner og komplette køleanlæg på baggrund af givne kapaciteter, anlægsspecifikationer og driftsforhold. Eleven kan foretage systematisk indsamling og bearbejdning af data til analyse af køleanlægs driftsstilstand. Eleven kan foretage beregninger af energitransport og kuldeydelse for køleprocesser. Eleven kan indtegne kredsprocesser i h, log p-diagrammer for kommercielle køleanlæg med kølemidler primært af gruppe II. Eleven kan anvende aflæste fysiske konstanter og specifikke ydelser fra relevante diagrammer ved dimensionering af køleanlæg. Eleven kan selvstændigt løse opgaver inden for varmetransmission og kan redegøre for, hvilke faktorer, der påvirker varmeudveksling ved isolering af rør og køle- fryserum. Eleven kan, ud fra givne kapacitetsbehov, udvælge et køleanlægs hovedkomponenter og beregne rørledninger ved hjælp af nomogrammer og pc-programmer. Eleven kan dimensionere ventiler efter beregning af kapacitet og trykfald Eleven kan, efter indsamling af data, vurdere driftsmæssige forhold, der har indflydelse på køleanlæggets energiforbrug. Eleven kan relatere egne beregninger samt bestemmelser vedrørende sikkerhed, miljø, arbejdsmiljø og energiforbrug til samfundsmæssige forhold. Eleven kan anvende h, log p-diagrammer og kølemiddeltabeller til optimering af køleanlæggets energiforbrug. 4.2 Handling Eleven foretager beregninger af nødvendig kuldeydelse for køleprocesser i forbindelse med kommercielle køleanlæg. Eleven udvælger rør i forskellige kølesystemer. Eleven tegner og analyserer kredsprocesser for køleanlæg samt arbejder med energioptimering af køleanlæg. Eleven udfører praktiske målinger på køleanlæg og indtegner kredsproces i et h log p diagram. 4.3 Indhold H log p diagram Tegning af en et-trins teoretisk kredsprocesser ud fra givne driftsdate for forskellige kølemidler og ud fra praktiske målinger. Enthalpibestemmelser i diagrammet. Beregning af COP-faktor og sammenligning af driftsøkonomi for forskellige driftsforhold og forskellige kølemidler, herunder kølemidler med temperaturglide. Beregning af ydelse og masseflow rørdimensionering. 4

6 Dimensionering Beregning af et komplet anlæg herunder varmemængde og varmetransmission. Udvidet komponentudvælgelse på teoretisk anlæg (projekt-opgave) ved besluttede driftsforhold. 4.4 Læringsstile Undervisning ved tavle. Opgaveløsning. Projektarbejde i grupper. Selvstændigt arbejde (herunder praktiske målinger på køleanlæg). Anvendelse af tilgængelige PC-programmer på området. Der tages udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger såsom: mulighed for selvstændigt løsning af opgaver, anvendelse af PC-programmer af forskellige sværhedsgrader tilpasset den enkelte elev. 4.5 Bedømmelse Der gives delkarakter da faget først afsluttes efter 4. skoleperiode. 5. Engelsk - 2,0 uge (grundfag) 5.1 Mål Eleven kan anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv. Eleven kan anvende et enkelt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv. Eleven kan anvende enkle, hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier. Eleven kan anvende såvel verbale som nonverbale strategier. Eleven kan dokumentere forståelse af talt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv. Eleven kan læse og dokumentere forståelse af enkle tekster på fremmedsproget. Eleven kan formulere enkle meddelelser hentet fra erhvervsliv og dagligdag. Eleven kan tale i et enkelt sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på fremmedsproget. Eleven kan begynde at anvende sproglig opmærksomhed i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag. Eleven kan anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion. Eleven kan genkende og tale om forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur. 5.2 Handling Eleven arbejder med at samtale og forklare på engelsk om læst tekst og udarbejder skriftlige opgaver. Eleven præsenteres for videoklip/lytte øvelser og der oversættes og laves grammatikøvelser. Det vil være muligt at vælge mellem følgende niveau: F, E og D. 5.3 Indhold Køleteori Køleanlæg herunder kølevæsker, komponenter, fejlsøgning mm. Køletekniker Selvstændigt Projekt Uddannelse og arbejdsliv, arbejdsmiljø og grundlæggende el. Fordybelse i fagrelateret emne som godkendes af underviseren. Afleveres skriftligt og fremlægges mundtligt til eksamen. 5.4 Læringsstile Undervisning ved tavle. Samtaleøvelser på klassen, i grupper eller parvis. Individuelt arbejde (herunder elevens skriftlige opgave) 5

7 5.5 Bedømmelse Der afgives en standpunktskarakter. Eksamen: Der afholdes mundtlig eksamen i henhold til Bekendtgørelse om grundfag i erhvervsuddannelserne. 6. Iværksætteri og innovation -1,0 uge 6.1 Mål Eleven kan gøre rede for etableringsforhold, herunder virksomhedens daglige drift, finansieringsmuligheder, og for vilkår ved virksomhedens ophør. Eleven opnår indsigt i dansk erhvervsstruktur og dens forskydninger, herunder sådanne som helt eller delvis følger af internationale forhold 6.2 Handling Eleven kan søge på internettet for relevant virksomhedsinformation nationalt og internationalt. Eleven arbejder i projekt med egen virksomhed og tilbudsafgivelse på installation af nyt anlæg i butik. 6.3 Indhold Lovgivning Udføre sikkerhedskatagorisering af køleanlæg Orientering om besigtigelser på køleanlæg Udførelse af eftersyn på køleanlæg Fremstille brugsvejledning til et køleanlæg Krav til virksomheden (certificeringer) Dokumentation Rørdiagram, Styrekredsskema, hovedstrømsskema og betjeningsvejledning, IT baserede tegneprogrammer og IT generelt. Skriftligt tilbud på projektopgave Garanti 6.4 Læringsstile Teoretisk undervisning. Gruppearbejde, individuel løsning af opgaver ligger i valg af opgaver og metode ved løsning af opgaver herunder anvendelsen af PC-programmer i forskellig sværhedsgrad. 6.5 Bedømmelse Eleven præsenterer eget arbejde ved brug af egen dokumentation, med det formål at se om arbejdet med læreprocessen har medført resultater (projekt-opgave). Der afholdes en skriftlig prøve. Der gives standpunktskarakter. 7. Valgfag 1,0 uge 7.1 Mål Skal være egnede til at imødekomme elevernes interesser. Der skal herunder tilbydes fag, der er af betydning for videreuddannelse og for adgangen til videregående uddannelser. Der kan endvidere tilbydes valgfag svarende til uddannelsernes generelle niveau med henblik på kvalifikationsbehov og beskæftigelsesmuligheder i skolens lokalområde. 7.2 Handling Eleven vælger i samråd med underviseren et fag / emne. 6

8 7.3 Indhold Emne 1 Styring Eleven kan montere en mindre styring til et køleanlæg efter dokumentation. eller/og Eleven kan tegne en styring til et køleanlæg efter specifikation. Mål Eller/og Eleven kan montere og anvende en frekvensomformer eller trinkobler på køleanlæg. Handling Indhold Læringsstile Montering og afprøvning af styring. Tegne styring. Rørdiagram, effektkreds, styrekredsskema, manualer, montage og informationssøgning. Opgaveløsning praktisk såvel som skriftligt. Selvstændigt arbejde. Anvendelse af PC for fremstilling af dokumentation. Emne 2 Mål Handling Indhold Læringsstile Hermetisk anlæg med naturligt kølemiddel At Eleven får kendskab til brandbare kølemidler (R290) og kan reparere et hermetisk kølesystem. Får kendskab til de sikkerhedskrav der stilles ved reparation og indgreb på anlæg indeholdende R290 ifølge gældende lovgivning. Håndtering af kølemiddel, rørmontage. Betjening af udstyr. Informationssøgning vedr. miljø- og sikkerhedskrav. Love og bekendtgørelser. Håndtering af kølemidler og sikkerhed ved dette. Energimæssige aspekter ved anvendelse af R290. Instruktion, selvstudie. 7.4 Læringsstile Teoretisk undervisning. Gruppearbejde, individuel løsning af opgaver. Differentiering: Ligger i valg af opgaver og metode ved løsning af opgaver. 7.5 Bedømmelse Afleveret produkt vurderes og der laves en bemærkning herom. Der gives ikke standpunktskarakter. 7

Køletekniker Lokal undervisningsplan 1. Hovedforløb

Køletekniker Lokal undervisningsplan 1. Hovedforløb Køletekniker Lokal undervisningsplan 1. Hovedforløb Eksamen Fag Uger Standpunkt m=mundtlig, s=skriftlig Naturfag 2 Afsluttet Produktudvikling, produktion og service 1 Materialeforståelse 1 Termisk sammenføjning

Læs mere

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Køletekniker Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Generelt Modulets varighed er 10 uger og indeholde fag der er rettet mod uddannelsen til køletekniker. Fagrække og

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Forord Denne vejledning knytter sig til Bekendtgørelse nr. 738 af 28. juni 2006. Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag mv.

Læs mere

Valgfag. Oversigt over valgfag for SSH, SSA og PA

Valgfag. Oversigt over valgfag for SSH, SSA og PA Valgfag Oversigt over valgfag for SSH, SSA og PA Juli 2013 Indholdsfortegnelse: BILLEDKUNST... 3 IT TÆND OG SLUK.... 4 KULTURMØDET... 5 MUSIK, SANG OG BEVÆGELSE.... 6 LÆRING KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE...

Læs mere

Hovedforløbet for vvs er og vvs-blikkenslager

Hovedforløbet for vvs er og vvs-blikkenslager Hovedforløbet for vvs er og vvs-blikkenslager Lokalundervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. april 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedshjælpere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedshjælpere LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse om uddannelsen i

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse Kølemontørcertifikat Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33 22 11 er en moderne uddannelsesinstitution

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Vejgodstransport Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Vejgodstransport Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33 22 11 er en moderne uddannelsesinstitution

Læs mere

Processkolen i Kalundborg.

Processkolen i Kalundborg. EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 1 Undervisningsplan for Industrioperatør Særligt tilrettelagt voksenforløb på 2 x 8 uger Procesindustri Efter bekendtgørelse

Læs mere

Undervisningen, H1. Hovedforløb 1. Produktudv.produkt. Læring, Komm- og. Operativsystemer Server. Informationsteknologi. Netværk semester 2

Undervisningen, H1. Hovedforløb 1. Produktudv.produkt. Læring, Komm- og. Operativsystemer Server. Informationsteknologi. Netværk semester 2 Undervisningen, H1 Hovedforløb 1 10 ugers varighed Valgfri specialefag PC kendskab Operativsystemer erver Netværk semester 2 Produktudv.produkt. og service Læring, Komm- og samarbejde. Områdefag: Computer

Læs mere

UDKAST. Uddannelsesordning for uddannelsen til. bådmekaniker

UDKAST. Uddannelsesordning for uddannelsen til. bådmekaniker UDKAST Uddannelsesordning for uddannelsen til bådmekaniker Udstedelsesdato: Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/02/2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen praktik praktik praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik praktik praktik praktik Praktik Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Udstedelsesdato: 15.07. 2014 Udstedt af

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Udstedelsesdato: 15 juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 11. april 2012

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm Lokal undervisningsplan for SSI Grundforløb ved Campus Bornholm Januar 2013 Opdateret januar 2015 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm Lokal undervisningsplan for SSI Grundforløb ved Campus Bornholm August 2011 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER...

Læs mere

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6)

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6) Side 1 af 92 Fag fælles for hovedforløb 4665 Edb-lagerstyring - introduktion Begynder 1 Eleven kan anvende et edb-lagerstyringsprogram til at foretage enkle almindeligt forekommende rutineprægede arbejdsopgaver

Læs mere

STUDIEORDNING for. Skibsmaskinistuddannelsen

STUDIEORDNING for. Skibsmaskinistuddannelsen STUDIEORDNING for uddannelsen Version 3 februar 2015 Indholdsfortegnelse Dokumentbetegnelse Studieordning FORORD... 3 KAPITEL 1 (FORMÅL MV.)... 4 1.1 MARTEC s overordnede målsætninger... 4 1.2 Kvalitet...

Læs mere

Undervisningen, H2. Hovedforløb 2

Undervisningen, H2. Hovedforløb 2 Undervisningen, H2 Hovedforløb 2 10 ugers varighed Netværk semester 3 Operativsystemer infrastruktur Engelsk niveau E Informationsteknologi niveau E Læring, kommunikation og samarbejde Produktudvikling,

Læs mere

Elektriker. Lokal undervisningsplan for Elmontør. Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb

Elektriker. Lokal undervisningsplan for Elmontør. Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Elmontør Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2007 Elafdelingen www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...4 Undervisningsform...4

Læs mere

Grundforløbet for EUX elektrikere (installationsteknik)

Grundforløbet for EUX elektrikere (installationsteknik) Grundforløbet for EUX elektrikere (installationsteknik) Teknisk Skole Esbjerg Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Strøm, styring og it - nr. 509 af 31. maj 2012, lov om studiekompetencegivende

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

1565 Lager og terminaluddannelsen

1565 Lager og terminaluddannelsen Side 1 af 85 Fag fælles for hovedforløb 23006 Ergonomi Fagkategori: Grundfag DKLL/EQF / Tilknytningsperiode 01-07-2011 til 30-09-2011 Resultatform(er) -, 13-skala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala,

Læs mere

Grundforløbet for elektrikere

Grundforløbet for elektrikere Grundforløbet for elektrikere Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Strøm, styring og it - nr. 509 af 31. maj 2012 og uddannelsesordning 1430 for elektrikere. Udarbejdet

Læs mere

Lokal undervisningsplan. for. Uddannelsen indenfor industrislagteri (Hovedforløb)

Lokal undervisningsplan. for. Uddannelsen indenfor industrislagteri (Hovedforløb) Lokal undervisningsplan for Uddannelsen indenfor industrislagteri (Hovedforløb) Gældende fra den 15. JULI 2005 UDGAVE NR. 1 1 HOVEDFORLØB INDUSTRISLAGTERUDDDANNELSEN LEKTIONSFORDELING HOVEDFORLØB trin

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 15.07.2012 Uddannelsesordning for Cykel og motorcykeluddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 383 af

Læs mere