Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser"

Transkript

1 Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

2 2

3 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden Økonomi Mål Service og velfærd Mål Indsatsområder Erhverv, turisme og bosætning Mål Indsatsområder Organisation og medarbejdere Mål Indsatsområder Sammen ad nye veje

4 Indledning Vi har høje ambitioner og mål for Skive Kommune. Vi vil på én gang skabe vækst og udvikling på vores egn, levere den bedst mulige service til borgerne og have gode og attraktive kommunale arbejdspladser. Samtidig har vi en del store udfordringer, som vi skal forholde os til. Befolkningstallet falder, og vores økonomi bliver stadig strammere. Verden omkring os udvikler sig hurtigt og stiller krav om omstilling og fornyelse. Ikke alt er nyt, og vi er på mange områder på forkant med udviklingen, men vi oplever, at situationen skærpes, og at konkurrencen vokser på mange områder. Konkurrencen om borgerne, virksomhederne, medarbejderne, ressourcerne, indflydelsen og opmærksomheden. For fortsat at være på forkant har vi derfor behov for, at formulere en ny dagsorden for vores organisation. Vi har en lang række unikke styrker både på vores egn og i vores organisation som vi skal udnytte i bestræbelserne på at nå vores mål. På egnen har vi mange engagerede borgere, som skaber aktivitet og udvikling, bl.a. i det blomstrende foreningsliv. Vi har også styrker indenfor musik og kultur, vi har gode boliger og nogle boligområder og lokalsamfund, hvor vores børn kan vokse op i trygge rammer. Og som en smuk og befordrende ramme for det hele har vi den fantastiske natur og fjorden. Så på mange andre måder er Skive Kommune et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed. Vi har også en stærk organisation til at løfte udfordringerne. Vi er effektive og billige i drift, vi har styr på økonomien, vi har lavt sygefravær og generelt høj trivsel. Denne styrke kommer bl.a. fra en særlig skiveånd som ses i de fælles grundlæggende værdier Skive Kommune bygger på. Samarbejdet i kommunen er præget af tillid og åbenhed, gode uformelle omgangsformer og et fokus på at arbejde sammen om at løse opgaverne bedst muligt i fællesskab. Samtidig har vi en meget decentral struktur, som gør vores organisation meget fleksibel og robust. De sunde værdier og den effektive praksis findes overalt, på de enkelte arbejdspladser, i hele kommunen. Målet med denne strategi er at give en klar retning på, hvordan vi vil håndtere de udfordringer, vi står overfor, og hvordan vi bedst muligt udnytter vores muligheder og de styrker, vi har på egnen og i organisationen til at arbejde for opfyldelse af vores mål. Det er bestemt ikke noget, der kommer af sig selv. Vi ønsker selv at sætte dagsordenen og formulere vores egen mission. Derfor har vi udarbejdet denne strategi. Baggrund Der blev i starten af 2010 gennemført en introduktionsproces for det nye byråd. Byrådet vedtog i den forbindelse en række mål og indsatsområder for kommunens og byrådets arbejde. Vi er nu inde i det sidste år i byrådsperioden, og det er derfor et godt tidspunkt at gøre status og forholde sig til udviklingen de kommende år. Hvad har vi arbejdet med indtil nu? Hvor langt er vi kommet? Hvilke udfordringer står vi overfor i dag? Hvad er det, vi skal fokusere på i 2013 og årene frem? Denne strategi udgør, sammen med bl.a. erhvervspolitikken, planstrategien og kommuneplanen, og en hel række lokale og sektorspecifikke strategier og planer, et sammenhængende fundament for udvikling af Skive Kommune. Strategien har et meget bredt perspektiv, som dækker både kommunens økonomiske fundament og kommunens roller som service- og velfærdsproducent, som egnens centrale udviklingskraft og som egnens største organisation og arbejdsplads. Målet med Skive Kommunes udviklingsstrategi er at beskrive nogle afgørende udviklingstendenser og angive en klar retning på, hvordan vi vil håndtere de udfordringer, vi står overfor, og hvordan vi bedst muligt aktiverer de styrker, vi har på egnen og i organisationen, til at arbejde for opfyldelse af vores mål. 4

5 Strategiprocessen I starten af året holdt kommunaldirektør Per Mathiasen en række møder med forvaltningernes chefgrupper for at få et klart billede af, hvilke udfordringer og udviklingsmuligheder man ser på de forskellige sektorområder, og dermed hvilke temaer det vil være relevant at behandle i en fælles strategi. På baggrund af disse møder blev der udarbejdet et oplæg til drøftelse i Byrådet. I starten af 2013 holdt byrådet temamøde og drøftede de overordnede resultater, udfordringer og forslag til fremtidige indsatsområder. Kort tid der efter var alle direktører og chefer samlet til seminar, til en drøftelse af hvordan der skal arbejdes videre med de pejlemærker, som blev slået an ved byrådets temamøde. På baggrund af drøftelserne i chefgrupperne og i byrådet blev der udarbejdet et oplæg til en strategi, som har været behandlet i direktionen og i Hoved-MED, hvorefter den endelige strategi er godkendt i byrådet. Strategiens opbygning Den årlige virksomhedsstrategi har hidtil koncentreret sig meget om de interne forhold i Skive Kommunes organisation vedr. effektivitet, attraktive arbejdspladser, god ledelse og kommunikation. Denne gang har strategien et bredere sigte som inddrager målsætninger og temaer vedr. 1. kommunens økonomi, 2. velfærd og service, 3. udvikling af egnen, samt 4. virksomhedsdriften. Disse fire temaer udgør strategiens hovedafsnit. Opfølgning og evaluering Det er hensigten, at strategien både skal være retningsgivende for fælles udviklingstiltag og inspiration til lokal strategiudvikling på alle niveauer i organisationen. Det er med andre ord en strategi, som direktionen og Hoved-MED vil anvende i sit arbejde, men også en strategi som man på sektorniveau og på de enkelte arbejdspladser bør forholde sig aktivt til, med henblik på at målrette sin egen indsats efter kommunens fælles mål. Det forventes, at der skal ske en løbende evaluering og opfølgning på strategien med henblik på fortsat målrettet strategisk udvikling. Denne evaluering og opfølgning er forankret i direktionen. 5

6 En ny dagsorden Strategien baserer sig på en forståelse af kommunens vilkår og aktuelle udviklingstendenser. En række dagsordensættende, eksterne vilkår, som kommer til at få betydning for Skive Kommune i fremtiden, og som strategien derfor må forholde sig til, er kort skitseret i dette afsnit. Mere uddybende beskrivelser af flere af temaerne findes bl.a. i kommunens økonomiske politik, planstrategi og erhvervspolitik. De interne forhold er beskrevet nærmere i de følgende hovedafsnit. I beskrivelsen af den nye dagsorden er der taget en række temaer op, dels temaer som traditionelt indgår i beskrivelsen af Skive Kommunes vilkår og udfordringer, dels temaer som tværkommunalt er med til at sætte den aktuelle dagsorden for kommunerne. Data baserer sig på forskellige kilder, og der er derfor forskellige tidsintervaller. Der er lagt vægt på at belyse udviklingen de kommende 4-5 år, men flere prognoser rækker længere ud i fremtiden. Befolkningsudvikling Befolkningsudviklingen viser en klart faldende tendens, som forventes at fortsætte de kommende år. Udviklingen dækker over store forskelle indenfor kommunen. Befolkningstallet i Skive by er nogenlunde stabilt de seneste år, mens der i andre dele af kommunen er en markant nedgang i befolkningstallet Udviklingen i befolkningstallet i Skive Kommune er en afspejling af en overordnet tendens på landsplan, som det ses i Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning frem til 2023, der tydeligt viser, at befolkningsudviklingen sker omkring de store byer, Ålborg, Århus, København og deres pendlingsoplande. 6

7 Befolkningsprognoser viser, at der i de kommende år kan forventes en voksende skævhed i aldersfordelingen. Der vil være en faldende andel af børn og unge, samt voksne i den erhvervsaktive alder. Andelen af borgere over 65 år, og især borgere over 80 år, vil derimod være stigende. Den erhvervsaktive del af befolkningen, de årige, forventes at stige med 1 % på landsplan og i Region Midtjylland fra 2013 til 2023, men forventes at falde med 8 % i Skive Kommune i samme periode. Der vil med andre ord være stadig færre erhvervsaktive borgere i Skive Kommune til at forsørge den voksende gruppe af ældre borgere. Arbejdspladser og pendling Antallet af arbejdspladser i Skive Kommune har været faldende fra 2009 til 2011 i størrelsesordenen 10 %, mens der er en mindre stigning fra 2011 til Befolkningens pendlingsmønstre er under forandring. Der er større mobilitet, folk pendler generelt længere, og pendlingsoplandene bliver større. Tendensen i Skive Kommune er, at færre pendler ind i kommunen og flere pendler ud. I 2009 var der en lille nettoindpendling, men udviklingen har betydet, at der i dag er en nettoudpendling fra kommunen til arbejdspladser i de omkringliggende kommuner. Dermed er situationen vedr. arbejdspladser, bosætning og pendling ændret. Rekruttering Undersøgelser af rekrutteringssituationen har vist, at der ikke på nuværende tidspunkt opleves generelle problemer med at rekruttere den nødvendige arbejdskraft til den kommunale organisation. Det kan bl.a. være en konsekvens af den lave økonomiske vækst i samfundet og reduktioner i kommunens aktiviteter. Medarbejdernes alderssammensætning er dog sådan i den offentlige sektor generelt, at en stor gruppe medarbejdere må forventes at forlade arbejdsmarkedet i løbet af få år. Der vil således, i løbet af 5-10 år, skulle håndteres en større personaleomsætning, som måske bedst kan beskrives som et generationsskifte. 7

8 Teknologi En fortløbende teknologisk udvikling og en kraftig udvikling i IT-anvendelsen og i den digitale kommunikation på en række nye digitale medier, giver den offentlige sektor mulighed for at løse opgaverne på nye måder. Øget digitalisering og selvbetjening er kommet endnu højere på dagsordenen, og bl.a. gennem lovgivning, fællesoffentlig og fælleskommunal digitaliseringsstrategi, edag osv. er der nu forventning om og krav til digital selvbetjening og kommunikation i en langt højere grad end tidligere. Som figuren nedenfor viser, understøttes disse målsætninger af, at en stigende del af befolkningen er fortrolige med de digitale medier også i forbindelse med offentlig service. Digitaliseringen stiller samtidig en række krav til organisationens kompetencer, arbejdsgange, effektivitet osv. Ud over udfordringen med at mestre nye teknologier stiller udviklingen altså også store krav til ledelse, medarbejdere og organisering. På områder som rengøring og personlig pleje og hjælpemidler er der en hastig teknologisk udvikling, som kommunen må forholde sig til. Også på dette område er den teknologiske udvikling fulgt af en række konsekvenser af ledelsesmæssig og organisatoriske art, samt en række etiske og holdningsmæssige spørgsmål. Styrings- og organiseringsformer Der arbejdes på mange fronter med nye styrings- og organiseringsformer, som på forskellig vis har til formål at imødekomme behovet for fortsat effektivisering og kvalitetsudvikling. Forskellige temaer som f.eks. frivillighed og egenomsorg sætter nye dagsordener for hvordan arbejdet organiseres og udføres og påvirker dermed den kommunale organisation. Der arbejdes med organisering med færre forvaltninger, færre ledelsesniveauer, delt ledelse, selvstyrende teams og anden teamorganisering, selvledelse osv. Nye organisationsformer kræver omstilling og nye måder at lede på og arbejde sammen på. Nye organiseringsformer som omfatter former for markedsmekanismer og samarbejde mellem private og offentlige virksomheder, udskilning af kommunale opgaver i mere eller mindre private selskaber, udlicitering, udbud osv. er også et aspekt, som stiller nye krav til styring og ledelse af den kommunale organisation og opgaveportefølje. Indsatsens fire hovedområder De forskellige udviklingstendenser viser, at der i og omkring Skive Kommune sker nogle ting, som har konsekvenser for kommunens situation. Indtægtsgrundlaget er vigende, der er færre ressourcer og et kraftigt fokus på ressourceanvendelsen. Der er samtidig høje ambitioner i kommunen og en klar forventning om, at kommunen leverer en solid og effektiv indsats for sundhed, velfærd, omsorg, undervisning, infrastruktur, vækst og udvikling osv. Produktivitet bliver dermed et nøglebegreb i bestræbelserne på at få ressourcer og forventninger til at mødes. 8

9 Det samlede billede af situationen er med andre ord, at tingene spidser til. Samtidig stiger tempoet, og situationen er præget af elementer af uforudsigelighed. Konkurrencesituationen skærpes, og kampen om borgere, virksomheder, medarbejdere, ressourcer, indflydelse og opmærksomhed intensiveres. Der bliver større opmærksomhed på omstillingsevne, innovativ kraft og kompetencer. Det bliver nødvendigt at løse opgaverne på nye måder og i endnu højere grad, at bruge de nyeste teknologiske muligheder. Der kræves mod til gå foran og til at gå nye veje. Det er derfor målet med denne strategi at give et offensivt bud på, hvordan Skive Kommune i de kommende år proaktivt vil håndtere disse udfordringer og forandringer. Strategien og indsatsen tager afsæt i, at vi faktisk har et godt udgangspunkt og en række styrker på egnen og i organisationen, som vi vil bruge bedst muligt, til fordel for borgerne og erhvervslivet. Strategien er nærmere beskrevet på fire hovedområder, som tilsammen belyser alle relevante aspekter af kommunens virke 1. kommunens økonomi, 2. kommunens drift og produktion indenfor velfærd og service, 3. udvikling af egnen, erhverv, turisme og bosætning samt 4. virksomhedsdrift, organisation og medarbejdere. Strategiens fire hovedtemaer Økonomi Service og velfærd Erhverv, turisme og bosætning Organisation og medarbejdere 9

10 1. Økonomi En række eksterne vilkår udfordrer kommunens økonomi. Udgangspunktet er dog også præget af en høj effektivitet og en ansvarlig økonomisk politik, som sikrer, at der er styr på kommunens økonomi. Kommunen har således hele tiden været i stand til at håndtere udfordringen rettidigt, så der har kunnet opretholdes en sund økonomi. Det har således over årene været muligt at styre økonomien, serviceproduktionen og anlægsinvesteringerne på en sikker og kontinuerlig måde. Det er målet at kunne fortsætte denne økonomiske politik og praksis i årene fremover som et solidt grundlag for en fortsat udvikling, en sikker drift og en velfungerende kommunal organisation, som er økonomisk rustet til at møde udfordringerne. En god økonomi er ikke et mål i sig selv, men et helt nødvendigt fundament for den service vi skal yde, og for de tiltag vi ønsker at gennemføre. Derfor er økonomien det første af de fire hovedtemaer, som strategien bygger på. Udgifter og indtægter En række forhold i kommunens omgivelser medfører en risiko for økonomisk ubalance. Samlet set er der udsigt til forringelse af indtægtsgrundlaget og stigende udgifter med en stigende ubalance til følge. Sammen med målene om et højt serviceniveau må det forventes at medføre udfordringer på det økonomiske område. Grafen nedenfor viser udgifter og indtægter for Skive Kommune i årene 2013 til 2023, når disse fremskrives på baggrund af de aktuelle økonomiske og demografiske data. Udgifterne indeholder skattefinansieret drift, anlæg, renter og afdrag. Indtægter omfatter skatter, tilskud og låneoptagelse. Prognosen bygger på beregninger af de økonomiske konsekvenser af det faldende befolkningstal, faldende børnetal, stigende antal ældre mv. som beskrevet ovenfor. Dykket i indtægter hænger bl.a. sammen med et fald i indtægter fra tilskud og skatter som følge af faldende indbyggertal. Udgifterne falder fra 2013 til 2016 som følge af lavere udgifter til drift. Der er fra 2014 og fremefter forudsat et anlægsniveau på 40 mio. kr. årligt, svarende til det forventede realistiske niveau. I henhold til den økonomiske politik er der forudsat et årligt anlægsniveau på 40 mio. kr. Hertil kommer eventuelle udgifter til borgernær anlæg. Da der, jf. aftalen fra juni 2013 mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2014, ikke længere er nogen forpligtelse til at afholde udgifter til borgernær anlæg, svarer de 40 mio. kr. årligt endvidere til den økonomiske politik. Også de foregående år har vi stået overfor denne udfordring og erfaringen er at det gennem en aktiv, løbende indsats overalt i organisationen, faktisk er muligt at sikre balance i økonomien, så gabet mellem udgifter og indtægter ikke udvikler sig. 10

11 Mio. kr Udgifter Indtægter Likviditet Skive Kommune havde en likviditet på gennemsnitlig 251 mio. kr. i Det faldende driftsoverskud, som prognosen viser, vil dog få konsekvenser for likviditeten. Nedenstående prognose for den gennemsnitlige likviditet i Skive Kommune i perioden viser den forventede udvikling under forudsætning af et nettoanlægsniveau fra 2018 og frem på 57 mio. kr. årligt og en låneoptagelse på 10 mio. kr. årligt. At prognosen viser en stærkt faldende likviditet fra 2017 og frem hænger sammen med det stigende gab mellem indtægter og udgifter som prognosen også viser. Der skal således, ligesom i de foregående år, gøres en aktiv indsats for at sikre, at dette scenarie ikke bliver til realitet, således at der fastholdes en passende kassebeholdning og dermed et økonomisk råderum. Mio. kr

12 Økonomistyring En række indikatorer i kommunens økonomi peger på, at der er en høj grad af påpasselighed og økonomisk ansvarlighed i organisationen og en god og sikker økonomistyring. Den høje grad af budgetoverholdelse og den pt. passende likviditet hænger i høj grad sammen med en fornuftig økonomistyring på alle niveauer i organisationen. Det betyder bl.a., at der er faste rammer på serviceområderne, at institutionerne har dispositions- og opsparingsret og at der foretages månedsvis budgetopfølgning på alle niveauer. Disse principper er helt centrale og udgør en styrke for organisationen, som skal videreføres i Skive Kommune de kommende år. Effektivisering Der er siden kommunesammenlægningen arbejdet med effektivisering og reduktioner, dels på det administrative område, og dels på serviceområderne. På det administrative område er der vedtaget reduktioner, som indfases i perioden , så budgettet i 2016 vil være reduceret med 32,2 mio. kr. i forhold til På serviceudgifterne er der i 2013 reduceret med 180,7 mio. kr. i kraft af generel effektivisering og servicereduktioner. Reduktionen vokser til 217,1 mio. kr. om året i Statslig styring af udgifter og indtægter Fra statens side oplever kommunerne i disse år en kraftig stramning af økonomien, både ved at der sættes loft over den økonomiske udvikling og samtidig indføres forskellige former for statslig styring. Der er i forbindelse med finansloven for 2014 indført en budgetlov, som pålægger kommunerne 4-årige bindende udgiftslofter for de kommunale serviceudgifter. I henhold til regeringens vækstplan er målet, at der fortsat er plads til balanceret vækst i det samlede offentlige forbrug. Den offentlige forbrugsvækst holdes på et lavt niveau i de kommende år ved fastlæggelsen af udgiftslofter i perioden Regeringen vil indenfor denne samlede ramme for den offentlige sektor prioritere uddannelse, sundhed og forskning. Da store dele af disse områder ligger udenfor den kommunale sektor, kan det betyde 0-vækst eller negativ vækst i kommunerne. Den statslige styring af kommunens udgifter sker gennem den nye sanktionslov som betyder, at kommunerne reduceres med indtil 4 mia. kr. i bloktilskuddet, hvis de aftalte udgiftsrammer ikke overholdes. Der er således et meget stærkt incitament til, at budgetterne skal holdes. MÅL Med baggrund i kommunens økonomiske politik fastlægges de økonomiske mål årligt i budgettet, som der løbende følges op på overalt i organisationen. De overordnede mål for kommunens økonomi er, at have: Effektiv og billig drift Stram og sikker økonomistyring Budgetter der holder, så bl.a. den af Regeringen og KL udmeldte driftsramme overholdes Overskud på den ordinære drift, så der kan holdes et passende anlægsniveau og afdrages på gælden Passende likviditet som sikrer den økonomiske handlefrihed. 12

13 2. Service og velfærd En helt central rolle for kommunen er rollen som leverandør af service og velfærd til borgerne. Langt den største del af kommunens ressourcer anvendes til undervisning, pasning, pleje og behandling af kommunens borgere indenfor dagtilbud, skole, sundhedspleje, ældrepleje, sociale institutioner, arbejdsmarkedsordninger, kultur, veje, naturbeskyttelse osv. Det er helt afgørende for kommunen, at der på disse områder leveres en effektiv og målrettet service. Det kræver fortsat udvikling og tilpasning på alle områder at leve op til de ændrede krav og forventninger, hvilket bl.a. hænger sammen med nye typer af borgere og brugere, der har flere ressourcer og som også stiller krav og har forventninger til den kommunale service. Der er således en række muligheder for at udvikle den kommunale service og velfærd på baggrund af udviklingen og de styrker, der findes i organisationen. Derfor er service og velfærd strategiens andet hovedtema. Relativt lavt ressourceforbrug Udgangspunktet er, at Skive Kommune har et relativt lavt ressourceforbrug på mange områder. Fælleskommunale nøgletal viser, at Skive Kommunes faktiske udgiftsniveau i 2013 lå på 97,3 % af det beregnede udgiftsbehov. Det beregnede udgiftsbehov pr. indbygger var kr., mens nettodriftsudgifterne reelt var kr. pr. indbygger. Det svarer samlet til en mindreudgift i budget 2013 på 75 mio. kr. Strukturtilpasninger Siden kommunesammenlægningen har forandringer og strukturtilpasninger af forskellig art været fast på kommunens dagsorden. Der er på flere områder, bl.a. skoleområdet og ældreområdet, arbejdet med at etablere fælles ledelse for grupper af institutioner. På flere områder, f.eks. socialområdet, er der sket sammenlægning af enheder, og i forbindelse med Struktur 2012 er der ændret på strukturen for afdelinger og forvaltninger i administrationen på rådhuset. På børneområdet er der et stort arbejde i gang med grænserne mellem specialområdet og normalområdet gennem udvikling af normalområdet. På sundheds- og ældreområdet arbejdes der med etablering og udvikling af det nære sundhedsvæsen. På flere områder giver frivillighedsindsatsen behov for nye måder at organisere og styre indsatsen på. Også på service og institutionsniveau er der sket strukturændringer, f.eks. i forbindelse med ændringer i skolestrukturen som fortsat er relevante temaer i forbindelse med drøftelser af kommunens demografiske udvikling og de strukturmæssige konsekvenser. Effektivitet og kvalitet Effektivisering og reduktioner har stået høj på dagsordenen gennem de seneste år. Der har samtidig været fokus på udvikling af kvaliteten. Filosofien er, at nye metoder og arbejdsformer godt kan give bedre kvalitet for borgere og mere effektivitet på én gang. På dagtilbudsområdet er der sket en udvikling, hvor et fokus på pasning er blevet erstattet med et fokus på det udviklende dagtilbud. Der er, som eksempel, også fokus på udvikling af normalområdet (inklusion) og omlægning af den specialpædagogiske bistand. Der er en udviklingstendens i retning af mere fokus på forebyggelse og egenomsorg, som bl.a. har fået konkret udtryk gennem etablering af Sundhedscenteret og en række kronikertilbud. Der er fokus på indførelse af velfærdsteknologi og IT, f.eks. selvbetjeningsløsninger og digitalisering af planer, arkiver ol. og udvikling og anvendelse af f.eks. nye typer hjælpemidler i ældreplejen. 13

14 Miljø- og energiområdet er endnu et eksempel på at mere ideelle målsætninger sagtens kan kombineres med mere økonomiske mål. Der bygges i Skive Kommune på en lang tradition på området, og under Energibyen Skive er der kommet fornyet kraft bag en lang række initiativer, som både har et miljømæssigt perspektiv og et økonomisk og forretningsmæssigt potentiale, herunder bl.a. grøn gas til transport og energirenovering af bygninger. MÅL De overordnede mål på området for service og velfærd er, at Skive Kommunes er: En kommune som tilstræber et højt serviceniveau, hvor målrettede og innovative løsninger sikrer kvalitet og optimal udnyttelse af kommunens ressourcer. En veldrevet og velfungerende kommune, hvor der er fokus på sikker forvaltning af kommunens både finansielle og menneskelige ressourcer, gennem god ledelse og styring. En kommune med sikker og effektiv drift gennem et højt fagligt niveau, veltilrettelagte arbejdsgange og motiverede og engagerede medarbejdere. De overordnede mål for Skive Kommunes service og velfærd udmøntes og præciseres på de forskellige serviceområder i særligt vigtige indsatsområder, så de i den konkrete sammenhæng understøtter de overordnede mål. INDSATSOMRÅDER 2.1 Borgeren og virksomheden i centrum Principper om én indgang og fast kontaktperson, som det f.eks. er udviklet i forbindelse med byggesagsbehandling, stafetlog og kontaktpersoner for de store virksomheder, bør overvejes og udvikles på flere områder, sådan at kommunen samler de professionelle kompetencer omkring borgeren og mindsker borgerens oplevelse af at møde kommunen som et stort og kompliceret system. Kendskabet til borgerens og brugerens ønsker og behov bør fortsat øges gennem forskellige former for inddragelse og brugertilfredshedsundersøgelser. Der skal arbejdes med tilrettelæggelse af den kommunale service i fleksible løsninger rettet mod konkrete behov, f.eks. i form af fleksibel tilrettelæggelse af dagtilbuddenes åbningstider, hvor der opstår aktuelt behov. 14

15 2.2 Effektivitet og kvalitet Der skal fortsat være fokus på udvikling af nye måder at løse opgaverne på, så borgerne fortsat kan ydes den bedst mulige service med de ressourcer, der er til rådighed. Det kræver lydhørhed overfor borgerenes ønsker og behov, kendskab til nye metoder og en klar vilje til at tænke nyt og modet til at afprøve nye tilbud og arbejdsformer. Produktivitetsforbedringer kræver dels udvikling af stadig enklere og mere strømlinede arbejdsgange, dels indførelse og anvendelse af ny teknologi. Utraditionelle løsninger vil ofte skulle findes på tværs af organisationen i nye sammenhænge og nye samarbejdsrelationer. Der vil også fremover være behov for løbende tilpasning af organisation og økonomi. Der skal anlægges en proaktiv tilgang til disse forandringer, så de kan ske på baggrund af analyser, inddragelse og gode beslutningsprocesser. Der skal fortsat fokus på afbureaukratisering og arbejdet for at forenkle og digitalisere arbejdsgange. 2.3 Mestring og egenomsorg Det aktuelle fokus på aktivering af borgerens egne ressourcer og aktive bidrag til sin egen sundhedstilstand og inddragelse i behandlingen skal fortsættes. Mestring skal som begreb og praksis udvikles som en del af fagligheden, så det ikke hverken af borgeren, eller den fagprofessionelle opleves som mindre service eller ringere tilbud, men som en professionel hjælp til selvhjælp. Det primære formål er, at give borgeren livskvalitet ved i højere grad at kunne klare sig selv og gennem en bedre sundhedstilstand, men begrebet kan også bidrage til at kommunen samlet set bedre kan håndtere de økonomiske og demografiske udfordringer. Egenomsorg stiller nye krav til borgeren, og kommunen skal derfor understøtte borgeren med de nødvendige kompetencer, viden og færdigheder, typisk gennem undervisning og rådgivning, og således være med til at fremme borgernes handlemuligheder i relation til sundhed og sygdom. Kommunen spiller en væsentlig rolle i forhold til at skabe de rammer og samarbejdsrelationer med borgerne, som gør det muligt for dem at handle hensigtsmæssigt i relation til deres sundhed og sygdom. Begrebet anvendes ofte på ældre- og sundhedsområdet, hvor der bl.a. arbejdes konkret med at støtte hjemmeplejens arbejde med at tilbyde træningsforløb ol., men også på en række helt andre områder kan tankegangen, om i højere grad at inddrage og aktivere borgeren i et samarbejdet mellem kommune og borger, være en relevant ramme for udvikling af tilbud og arbejdsformer. 2.4 Struktur og demografi Der skal tages hånd om de store udfordringer, som bl.a. faldende børnetal og det stigende antal ældre borgere, afstedkommer. Det sker på baggrund af en analytisk og politisk vurdering af den demografiske udvikling i forhold til strukturen på skoler, dagtilbud, ældrecentre og sociale institutioner. Der vil således være behov for en strategi for, hvordan kapaciteten udvides eller indskrænkes på områder, hvor behovet er henholdsvis stigende eller faldende. Der er tidligere gennemført store strukturændringer på det sociale område, hvor større enheder har bidraget til en bedre driftsøkonomi. Emnet vil give anledning til drøftelse af den ønskede kvalitet og løsningsmulighederne, både i forhold til det økonomiske aspekt, det faglige aspekt og det geografiske aspekt. Der arbejdes konkret i en politisk og administrativ proces om temaet, som fører til mere konkrete beslutninger og indsatsområder i andet halvår Der vil i processen skulle opsættes kriterier for, hvad der kendetegner gode bæredygtige og faglige servicetilbud i en decentral kommune eksempelvis optimering af samarbejdsstrukturer, ledelsesstrukturer, økonomiske effektiviseringsgevinster samt en højere grad af bygningsmæssig ressourceudnyttelse. Der er igangsat en proces, hvor interessenter, foreninger, bestyrelser og lokalområder inddrages i drøftelserne. 15

16 2.5 Frivillighed Der skal arbejdes med en yderligere inddragelse af frivillige, foreninger mv. med henblik på det bedst mulige samspil mellem de kommunale tilbud på den ene side, og på den anden side de frivillige, foreningerne, organisationerne og erhvervsliv, fx idræts- og spejderorganisationer, venneforeninger osv. Den frivillige indsats skal således udbygges i et samarbejde med de berørte personalegrupper. Frivillighed har forskellig relevans indenfor to områder, nemlig frivilligt socialt arbejde og den frivillige indsats indenfor kultur- og fritidsområdet. På det sociale område er der ansat en frivillighedsguide, og der er truffet beslutning om etablering af et frivillighedscenter, som har til formål at støtte frivilligt socialt arbejde overalt i kommunen. I forhold til kultur- og fritidsområdet er uddannelse af frivillige et centralt aspekt, ligesom det at understøtte og anerkende den frivillige indsats, f.eks. gennem frivillighedsfest ol. indgår i understøttelse og udviklingen af frivillighedsindsatsen. Der er bl.a. vedtaget en folkeoplysnings- og idrætspolitik, som danner baggrund for konkrete indsatser vedr. etablering af sportscollege og idrætsakademi i samarbejde med en række eksterne parter. Disse nye initiativer skal understøtte egnens frivillige idrætsledere og foreningsledere og indgår også i et positivt samspil med egnens øvrige uddannelsesinstitutioner, sådan at der er mulighed for, på Skive-egnen, at dyrke idræt på højt niveau, samtidig med at man er under uddannelse. 16

17 3. Erhverv, turisme og bosætning Udvikling af egnen er en forudsætning for, at Skive Kommune fortsat kan være et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed. Erhvervsmæssig og bosætningsmæssig aktivitet og udvikling er desuden en forudsætning for kommunens indtægtsgrundlag og dermed kommunens service til borgerne. Gennem formulering af en erhvervspolitik, en kommuneplanstrategi og en markedsføringsstrategi sætter Skive Kommune en aktiv dagsorden for, hvordan kommunen skal udvikle sig de kommende år. Den lokale udvikling er en væsentlig målsætning, hvor ambitionerne er, gennem en række målrettede og markante initiativer, at give de lokale virksomheder den bedst mulige service, så egnens styrker udnyttes bedst muligt. Tabet af arbejdspladser og faldet i indbyggertallet er helt centrale udfordringer. Udvikling af egnen, med hensyn til erhverv, turisme og bosætning, er derfor strategiens tredje hovedtema. Udfordringer og styrkepositioner Indenfor temaet erhverv, turisme og bosætning er der er række udfordringer: Faldende befolkningstal, skæv aldersfordeling, lavt uddannelsesniveau, faldende antal arbejdspladser og fald i antal af ovenattende tyske turister. Dette kan i høj grad forklares ved den geografiske placering, kommunen har, og den demografiske udvikling, der ses på landsplan. Samtidig er der også en lang række positive udviklingstendenser og resultater af arbejdet med udvikling af erhverv, bosætning og turisme gennem de seneste år. Skive Kommune ligger godt i undersøgelser fra erhvervslivet, hvilket blandt andet ses ved at Skive Kommune gennem en årrække har forbedret sig og opnået gode placeringer i undersøgelser fra f.eks. DI og Dansk Byggeri. På trods af et faldende antal arbejdspladser har kommunen det største fald i langtidsledigheden i Danmark, ledigheden er under landsgennemsnittet. 94 % af en årgang får en ungdomsuddannelse. Der er vækst i antallet af nye virksomheder. Rødding blev kåret til Årets landsby i Der en stigning i antallet af overnatninger af danske turister. Indenfor temaet er der herudover et rigtig godt udgangspunkt i forhold til de styrker, som området har: Kommunen er præget af en flot natur med 190 km kyststrækning. Der er udvikling på mange områder båret af lokale ildsjæle, bl.a. i et aktivt forenings- og kulturliv. Der er gode lokale miljøer og gode muligheder for børn og unge. Rådighedsbeløbet i kommunen er relativt stort og kvadratmeterprisen på boliger lav samtidig med, at der er muligheder for boliger med en naturskøn beliggenhed. Der er en stærk iværksætterkultur, og kommunen er stærk på energiområdet. Indsats Der er implementeret brandingstrategien RENT LIV for hele kommunen. Strategien har fire styrkepositioner: Det aktive liv, den bæredygtige energi, de gode fødevareoplevelser og fjorden. Målet med strategien er at fastholde og tiltrække borgere, turister og virksomheder. I forbindelse med strategien er der udviklet en række konkrete medier så som RENT LIV-bogen, logo, Facebook-gruppe, merchandise og RENT LIV-ambassadører. Der er ligeledes igangsat en række udviklingsaktiviteter, der understøtter strategien indenfor de konkrete styrkepositioner så som Danmarks første kommercielle gasfyldestation, Implement (udvikling af biogas/bioenergi), uddannelse med speciale i biogas, tiltrækning af arbejdskraft sammen med egnens virksomheder, velkomstbrev, tilflytterarrangementer og velkomstpakker mm. Som eksempel på en målrettet indsats for tilflyttere kan nævnes de tilbagevendende arrangementer i samarbejde med kasernen, hvor nye medarbejdere og værnepligtige modtages og introduceres til mulighederne for at leve og bosætte sig på Skive-egnen. 17

18 Der har gennem de senere år været gennemført en række aktiviteter, som skal være med til at gøre Skive Kommune til en endnu bedre kommune at drive virksomhed i. Der er arbejdet målrettet med at opnå en kort behandlingstid på byggesager, tiltrækning af akademisk arbejdskraft, etablering af virksomhedsnetværk, kompetenceudvikling og jobrotation samt at udbygge dialogen med kommunens virksomheder. Der er udviklet tilbud til de ca. 40 af kommunens største virksomheder om én indgang til kommunen ved at udpege en kontaktperson på direktørniveau til virksomhederne. Virksomheden kan så kontakte denne person, som vil lede virksomheden videre til den eller de rette personer, der kan hjælpe i den konkrete sag. Der arbejdes med at sikre kobling mellem relevante politikker og strategier så som erhvervspolitikken, klima- og energistrategien, planstrategien og regions erhvervsudviklingsstrategier. Sammen med Region Midtjylland er der nedsat en væksttaskforce, hvor der er udviklet en række konkrete initiativer: Der er oprettet et energisekretariat, Energi i Væksten, på Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, der er sat fokus på at få flere vækstiværksættere, jobrotation og kompetenceudvikling samt at udvikle turisterhvervet. Der er udarbejdet en turisme- og oplevelsespolitik med fokus på oplevelsesklyngerne Fur, Glyngøre, Spøttrup og Skive. I den forbindelse er der udviklet en række konkrete tiltag så som Salling Sport, Limfjordsbusser, der arbejdes på at få moleret på Unescos verdensarvsliste, Skive deltog ved Østersugen. Ligeledes har Skive stor fokus på Limfjordens og dens potentialer og deltager bl.a. i Netværk Limfjord og Grøn Vækst Limfjord, der har fokus på mersalg og markedsføring overfor turister. MÅL Gennem både fastholdelse og tiltrækning af borgere skal der arbejdes for en mere positiv udvikling i indbyggertallet, hvilket er en af kommunens grundlæggende udfordringer. En helt central faktor i den forbindelse er at der skal skabes nye, attraktive arbejdspladser på egnen. Gode jobs er helt afgørende i borgernes valg af hvor de skal bosætte sig. Bosætning og erhvervsudvikling er derfor tæt knyttet sammen og bosætningen skal således også fremmes gennem udvikling af egnens virksomheder, samt etablering og tiltrækning af nye. Målene for området er mere præcist formuleret i bl.a. erhvervspolitikken, men det kan overordnet siges, at det, med fokus på fortsat udvikling og vækst i Skive Kommune, er målet, at gennemføre en samlet og prioriteret indsats for at tiltrække og fastholde borgere, turister og virksomheder. Indsatsområderne i det følgende er særligt prioriterede områder, som understøtter disse mål, og som har kommunens bevågenhed de kommende år. INDSATSOMRÅDER 3.1 Bosætning I arbejdet med at modvirke det faldende befolkningstal fokuseres både på potentielle nye borgere og på at skabe gode betingelser for nuværende borgere. Skive Kommunes borgere skal have lyst til at blive boende på egnen, være gode ambassadører for egnen og unge og andre, som rejser bort fra egnen, skal have gode oplevelser og minder med fra egnen, så de på et tidspunkt får lyst til at vende tilbage. For at tiltrække og fastholde borgere udarbejdes en bosætningsstrategi. Bosætningsstrategien vil blandt andet have fokus på den attraktive geografiske beliggenhed kommunen har, samt de attraktive byggegrunde og således bygge på en række styrkepositioner, som bl.a. handler om det trygge nærmiljø og naturen. Samtidig skal der skabes en attraktiv bydel tæt ved centrum gennem blandt andet å-planen og slagterigrunden, som nye elementer i bestræbelserne på at skabe et aktivt og tiltrækkende bymiljø med mange kulturelle og rekreative muligheder og oplevelser. 18

19 Der vil ske en oprydning i nuværende byggegrunde, nedrivning af dårlige boliger, etablering af nye attraktive grunde i områder, hvor potentialet for tiltrækning af nye borgere er størst, samt forbedring af adgangsforhold til blandt andet fjorden. 3.2 Erhverv, viden og uddannelse Erhvervslivet i Skive Kommune er præget af mange små og mellemstore virksomheder. Der skal arbejdes yderligere med det potentiale der ligger i at udvikle virksomheder fra håndværk til industri for, gennem øget vidensintensitet, kompetence og innovation, at skabe nye arbejdspladser med udgangspunkt i egnens eksisterende virksomheder. I forhold til erhvervsudviklingen skal Skive Kommune fortsat arbejde for at sikre gode rammebetingelser og en god erhvervsservice, men skal samtidig påtage sig en stadig mere aktiv rolle på egnen for at skabe udvikling ved bl.a., at bringe virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, myndigheder mv. tættere sammen for at skabe synergi og vidensoverførsel. Der arbejdes aktuelt med udformning af en erhvervspolitik gældende for perioden Målet med politikken er at fokusere og prioritere Skive Kommunes indsats på det erhvervspolitiske område samt at skabe grobund for mere vækst og udvikling på Skiveegnen. I erhvervspolitikken er der seks indsatsområder og to tværgående temaer. De seks indsatsområder er bæredygtig energi, uddannelse og opkvalificering, forretningsudvikling og innovation, iværksætteri, tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft, samt infrastruktur. Serviceleverandør, samt branding og kommunikation er de to tværgående temaer. Til erhvervspolitikken skal der udarbejdes en handlingsplan, som justeres årligt. Af konkrete tiltag i handlingsplanen kan nævnes udvidelse af konceptet Én indgang for virksomhederne, så flere mindre og mellemstore virksomheder kommer med, kursusrække for virksomheder i forbindelse med udbud, initiering af nye eksportmarkeder bl.a. Norge, udvikling af Energiens Hus i Skive, forbedring af de trafikale og digitale infrastrukturer, samt branding og udvikling af andre konkrete tiltag. I forbindelse med f.eks. indkøbspolitik, planstrategi og andre af kommunens politikområder skal der i højere grad indtænkes erhvervsmæssige hensyn i udviklingsaktiviteter og politikformulering. Der skal arbejdes videre med etablering af tættere samarbejder med universiteter og andre forskningsog uddannelsesinstitutioner, bl.a. Aalborg Universitet, med henblik på udvikling af egnens virksomheder og tiltrækning af viden og højuddannet arbejdskraft. 3.3 Klima og energi Klima og energi har ekstra stor fokus i erhvervspolitikken og gøres til grundlag for erhvervsudvikling, vidensmiljø, uddannelse og skabelse af nye arbejdspladser. Klima og energi tænkes ind i udvikling af egn og by og er med til at markedsføre egnen. Der skal udvikles en række konkrete tiltag så som Green Lab Skive, der er et test- og demonstrationscenter indenfor bæredygtig energi, Innovation Fur videreudvikles, gennemførelse af Energy Day, der etables erhvervsklynge Grøn Vækst Skive, og der udvikles en forretningsmodel for nedbrydning af gamle huse med fokus på cirkulær økonomi. 3.4 Turisme Der arbejdes videre med de fire oplevelsesklynger, der er beskrevet i turisme- og oplevelsespolitikken. Der er fortsat fokus på at videreudvikle tiltag og markedsføre egnens gode oplevelser. Dette dels i Skive Kommune, men også i samarbejde med øvrige kommuner eksempelvis Limfjordskommunerne. Af konkret tiltag kan nævnes Grøn Vækst Limfjord, Salling Aqua Park, Maritime drømme 2 og udvidelse af antallet af trinbræt i forbindelse med Limfjordsbusserne. 19

20 Der igangsættes ligeledes tiltag i forbindelse med udvikling i turismeerhvervet blandt andet gennem projektet Vækst i turisme- og oplevelsesøkonomi. 3.5 Markedsføring Skiveegnen har som nævnt en række styrkepositioner som danner det indholdsmæssige grundlag for en offensiv markedsføring. Basis for markedsføringen er bl.a. de nære og aktive lokalsamfund, det aktive foreningsliv, drevet af egnens engagerede borgere og ildsjæle. Der er trygge rammer for familien, gode erhvervsforhold og en god kommunal service til egnens borgere og virksomheder. Der er allerede udarbejdet en overordnet markedsføringsstrategi under sloganet Skive det er RENT LIV. Her er egnens markedsføringsmæssige profil og styrker er samlet i et fælles brand for Skiveegnen. Der er fokus på PR-aktiviteter, som skal være med til at sikre formidling af de gode historier, der er i Skive Kommune. Det skal i den forbindelse overvejes om det vil være hensigtsmæssigt at formulere en overordnet PR-strategi. Det skal i strategiarbejdet tilstræbes, at indsatsen baserer sig på viden om hvilke faktorer der har reel betydning for tiltrækning af borgere, turister mv. Der skal desuden arbejdes med at mobilisere og understøtte hele organisationen som ambassadører for Skive Kommune og at indtænke markedsføring flere steder i den kommunale virksomhed. Der skal gennemføres flere målrettede kampagner for tiltrækning af udvalgte målgrupper eksempelvis i forbindelse med nyansættelser ved kommunens virksomheder. Der skal udarbejdes en fælles profilavis sammen med egnenes virksomheder, der laves velkomstbrev til nye virksomheder og iværksættere i kommunen, og der udvikles tiltag, der er med til at markedsføre egnen. 20

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 71 72 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/ Budget 2014 Erhverv og Turisme U 6.642.300

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Vision for Rebild Kommune

Vision for Rebild Kommune Erhvervsudvikling Sammenhængskraft Vision Land og By Bosætning Sundhed og Klima Kvalitet i opgaverne Åbenhed Borgerinddragelse Borgerdeltagelse Vision for Rebild Kommune Indledning Det følgende er resultatet

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Kvalitetskonferencen. Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder

Kvalitetskonferencen. Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder Kvalitetskonferencen Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder Attraktive arbejdspladser Attraktive arbejdspladser Attraktive arbejdspladser Dødens gab i Århus Kommune i 2015: SOSU-hjælpere: 1093 Sygeplejersker:

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Med udgangspunkt i Vision Furesø og i Børneog Ungepolitikken har Center for Dagtilbud og Skole (CDS) formuleret

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget Økonomiudvalget Med et budget på 468,5 mio. kr. udgør Økonomiudvalgets område 12 % af Hjørring Kommunes samlede driftsbudget. Udvalget skal sikre, at den administrative driftsvirksomhed er i overensstemmelse

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget Udviklingsaftale Økonomiudvalget 1 Området Området Administration omfatter for hovedpartens vedkommende, udgifter til den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Herudover afholdes udgifter

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Job og personprofil for erhvervs- og udviklingschef i Skive Kommune

Job og personprofil for erhvervs- og udviklingschef i Skive Kommune Job og personprofil for erhvervs- og udviklingschef i Skive Kommune 4. december 2014 Skive Kommune søger ny chef til Erhverv og Udvikling. Chefen er en nøglespiller i den fortsatte udvikling af Skiveegnens

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Job- og personprofil. Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune Job- og personprofil Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ organisation...

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 April 2016 BRØNDBY KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Strategisk sammenhæng... 3 3. Strategiske indsatsområder... 3 3.1 Borgerne skal videst muligt mestre

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune Borgmestersekretariat, HR og Udvikling Kirkevej 7 2791 Dragør Tlf.: 32 89 01 00 CVR: 12881517 www.dragoer.dk Jobprofil Velfærdsdirektør i Dragør Kommune 19. maj 2014 En af Dragør Kommunes direktører har

Læs mere

Social- og Sundhedsforvaltningen. Virksomhedsplan 2015

Social- og Sundhedsforvaltningen. Virksomhedsplan 2015 Social- og Sundhedsforvaltningen Virksomhedsplan 2015 INDHOLD Forord 3 Indsatsområder 5 Direktionens indsatsområder 5 Social- og Sundhedsforvaltningens indsatsområder 6 2 FORORD Social- og Sundhedsområdets

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Radikale Venstre, Næstved Kommune Det handler om mennesker, 10.10.2017 KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Vi i Radikale Venstre i Næstved Kommune mener, at der er brug for nye tilgange

Læs mere

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer og muligheder v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer i et overordnet perspektiv Danmark er præget af følgende udfordringer: Arbejdslivet Demografisk

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

4. Januar 2016 Nytårs Tam Tam i Byrådssalen Guldborgsund kommune

4. Januar 2016 Nytårs Tam Tam i Byrådssalen Guldborgsund kommune 4. Januar 2016 Nytårs Tam Tam i Byrådssalen Guldborgsund kommune Fire temaer Trivsel Digitalisering Samskabelse Effektstyring / målaftaler ULVEN KOMMER ER DER MEN VI HAR LÆRT AT LEVE MED DEM Trivsel Vi

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

HR-strategi 2015-2018

HR-strategi 2015-2018 HR-strategi 2015-2018 10 1 HR-strategiens formål HR-strategien skal understøtte, at kommunen kan levere kerneopgaver af høj kvalitet og i overensstemmelse med de politiske målsætninger og gældende rammevilkår.

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Det er således forslaget, at kommunalbestyrelsen vedtager en langsigtet økonomisk politik, som indeholder principielle mål for kommunens økonomi.

Det er således forslaget, at kommunalbestyrelsen vedtager en langsigtet økonomisk politik, som indeholder principielle mål for kommunens økonomi. Økonomisk Sekretariat 12. marts 2010 Kee/mpt/pej Oplæg Hvidovre Kommune, Langsigtet økonomisk politik De aktuelle såvel som de forventede fremadrettede udsigter for den kommunale økonomi er præget af krise

Læs mere

NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB

NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB 1 Hvordan skaber vi sammen det gode liv i Struer Kommune? Ved afstemningen

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet Kick-off/Opstartsmøde Vesthimmerlands Kommune udfordringer og perspektiver 2015

Udvikling af Børne- og Skoleområdet Kick-off/Opstartsmøde Vesthimmerlands Kommune udfordringer og perspektiver 2015 1 udfordringer og perspektiver 2015 Side 1 2 udfordringer og perspektiver 2015 Udfordringer helt overordnet på samfundsniveau: Økonomi Demografi Urbanisering Centralisering Globalisering Side 2 3 udfordringer

Læs mere

Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet

Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet Maj 2010 Kommunalt forbrug, budget 2010 Fordeling af serviceudgifter på sektorområder Kilde: Danmarks Statistik og KL (egne tal),

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere