Plan09 projekt om Detailhandel og bymidtestrategier. 1. Baggrund. 2. april Plan09 projektplan Vordingborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan09 projekt om Detailhandel og bymidtestrategier. 1. Baggrund. 2. april 2008. Plan09 projektplan Vordingborg Kommune"

Transkript

1 Plan09 projekt om Detailhandel og bymidtestrategier 2. april 2008 Plan09 projektplan Vordingborg Kommune 1. Baggrund Vordingborg og Faaborg-Midtfyn Kommuner er udvalgt af styregruppen i Plan09 til at deltage i et fælles projekt om nye, enkle analysemetoder samt nye strategier for de mindre byers detailhandel, herunder nye oplevelsesrum og indpasning af butikker i historiske bymidter. Begge kommuner rummer mindre byer, som udfordres i konkurrencen med de store handelsbyer. Vordingborg Kommune skal som en del af kommuneplanarbejdet planlægge for udviklingsmuligheder og fastlægge rammer for detailhandelen. De nyskabende dele af eksempelprojektet, som støttes af Plan09, er således integreret med kommunernes almindelige arbejde med detailhandelsanalyser og planlægning. Kommunalbestyrelsen har den 27. marts 2008 vedtaget den overordnede strategi for kommunens planlægning og udvikling - planstrategien, med titlen Plan21. Strategien indeholder visioner og politiske målsætninger for en lang række temaer af betydning for kommunens udvikling, bl.a. bosætning, turisme, byer og landsbyer, miljø, sundhed mv. Det er kommunalbestyrelsens vision, at Vordingborg by er lokomotivet i den fremtidige udvikling på uddannelses- erhvervs- og infrastrukturområdet. Byen skal være et regionalt kraftcenter og styrke sin position i det overordnede centerhierarki i Sjællandsregionen. Vordingborg by skal på én gang være omdrejningspunktet for udviklingen af et moderne, levende handels-, uddannelses- og kulturcentrum i kommunen, der trækker på byens historiske og landskabelige værdier først og fremmest i form af gåsetårnet og de øvrige rester af Vordingborg slot med tilhørende voldanlæg og eng-området, som i dag giver byen den særlige karakter. Vordingborg By skal dog ikke styrkes på bekostning af de fine handels- og købstadsmiljøer i Præstø og Stege. Udviklingen i centrene Præstø og Stege, skal ifølge Plan21, fastholdes og styrkes med vægt på lokale potentialer, herunder bosætning og turisme. I lokalcentrene, landsbyerne og de tyndt befolkede områder skal eksisterende kvaliteter understøttes for at sikre et levende liv på landet. Nye tiltag i landdistrikterne sker ud fra de særlige udviklingspotentialer, som lokalcenterbyerne og landsbyerne rummer. De overordnede rammer for byernes indbyrdes roller er altså givet. Men hvad betyder det for fordelingen og udbuddet af funktioner i byerne - særligt for Vordingborg, Stege og Præstø? Og hvilken strategi for bymidten i de tre byer skal vi forfølge for at opfylde visionerne for byerne. 1

2 Vordingborg Kommune, der er lagt sammen af tidligere Vordingborg, Præstø, Langebæk og Møn kommuner, har tre større købstæder; Vordingborg, Stege og Præstø, som også har udgjort tre af de tidligere kommuners kommunecentre. Vordingborg by har desuden haft status af region- og egnscenter i regionplanen. Møn har i samme regionplan været betegnet som en by med egnscenterlignende funktioner pga. af dens afsides beliggenhed som selvstændig ø med deraf følgende meget lokalorienterede handelsopland samt pga. af dens betydning som turistby. Alle tre byer er gamle købstadsbyer med væsentlige og historiske, bygningsmæssige og landskabelige værdier og værdifulde og - især for Stege og Præstøs vedkommende - velbevarede købstadsmiljøer, havne, kystlandskab og større grønne områder med enge, voldanlæg centralt i bymidten, som rummer store oplevelsesværdier og udviklingspotentialer. Imidlertid udgør de ovenstående værdier sammen med konkurrencen fra de større handelsbyer samtidig en stor udfordring - ikke mindst i detailhandelsplanlægningen. Vordingborg handelsopland omfatter i dagligdags-sammenhænge de tidligere Vordingborg, Langebæk og Møn Kommuner, mens borgere i Præstø-området primært er orienteret mod Næstveds by. Vordingborg kommune er dog generelt handelsmæssigt under stærkt pres fra Næstved by pga. af dennes væsentligt større antal butikker og vareudbud ikke mindst pga. storcentret i byens nordøstlige udkant, som trækker kommunens borgere i forbindelse med særlige udvalgsvarer og højtider. Der er ingen tvivl om, at butiks- og vareudbuddet har en væsentlig betydning for borgerens valg af handelssted, men ikke nødvendigvis den eneste - eller afgørende. Ofte foretages den almindelige dagligdagshandel i forbindelse med andre gøremål i byen fx lægebesøg, kulturtilbud eller at borgeren arbejder i eller tæt på byen og handler i forbindelse hermed. Der er derfor brug for en analyse af byernes aktuelle funktioner og rolle som kultur- og handelsbyer for oplandet, herunder en analyse af sammenhængen mellem handelen og øvrige bylivsfunktioner og denne sammenhængs betydning for de enkelte byers kvalitet og potentiale. På den baggrund kan vi lægge en strategi for bymidterne og en centerstruktur, der bygger på en helhedsvurdering af de enkelte byers samlede kvalitet og attraktion som handels- og kulturcentrum, herunder sammenhængen mellem bylivsfunktioner og handelen. 2. Formål og effektmål Formålet med projektet er overordnet at skabe et grundlag for en helhedsorienteret og bæredygtig bymidtestrategi, der bygger på en de enkelte byers samlede kvalitet og attraktion som handels- og kulturcentrum med henblik at fastlægge udviklingsmuligheder og rammer i kommuneplanen, herunder for erhvervsudvikling, kultur, boligområder og ikke mindst for detailhandelsplanlægningen. Endvidere skal projektet forbedre det politiske beslutningsgrundlag. Projektet skal derudover udvikle metoder til at følge detailhandelsudviklingen med henblik på at opnå et til stadighed kvalificeret politisk beslutningsgrundlag samt at få en bedre kontakt til og inddragelse af de handlende i relation til kommuneplanlægningen og senere politiske og administrative afgørelser. Projektet fokuserer derfor især på at udvikle metoder til detailhandelsanalyser, og opnå ny viden om sammenhængen mellem detailhandel, funktionelle sammenhænge andre bylivsfunktioner og borgeres indkøbsadfærd og anden brug af byen. For at opfylde dette gennemfører Vordingborg Kommune en række analyser og planprocesser, som led i den almindelige kommuneplanlægning: 2

3 Analyse af detailhandelen og udviklingstendenser, herunder analyse af butiks- og vareudbud, omsætning, indkøbsmønster og handelsopland. Hvilke udviklingsmuligheder har detailhandelen i de forskellige dele af kommunen (herunder Vordingborg, Stege og Præstø) og i de øvrige dele af kommunen? Er der basis for nye butikstyper eller centerdannelser og i så fald hvor? Er der muligheder for at forbedre lokalforsyningen med dagligvarerbutikker? Grundlag for en centerstruktur, der mere detaljeret beskriver byernes indbyrdes roller og fordeler funktioner i henhold til ovenstående vision. Vurdering af hvorvidt den nye metode til bycenterafgrænsning giver nye muligheder eller begrænsninger i forhold til nuværende centerafgrænsninger og eventuelle vurderede behov for styrkelse af handelen og øvrige centerfunktioner i bymidterne. Hvad betyder den reviderede planlov for detailhandelen i Vordingborg? Mål og rammer for detailhandelsplanlægningen og grundlag for helhedsorienteret byplanlægning i kommuneplanen. Bedre kontakt med og løbende, opdateret viden om detailhandelsudviklingen som grundlag for politiske og administrative beslutninger. For at kvalificere og udvikle detailhandelsplanlægningen suppleres analyserne og planarbejdet med følgende aktiviteter støttet af Plan09: En udvidelse af detailhandelsanalysen, hvor der udover butikker også registreres andre bylivsfunktioner som fx restauranter, cafeer og kulturtilbud. Analyse af sammenhængen mellem indkøb og andre bylivsfunktioner og oplevelser og dennes betydning for byens attraktion som grundlag for en bymidtestrategi Bedre kontakt med og løbende, opdateret viden om detailhandelsudviklingen som grundlag for politiske og administrative beslutninger (etablering af et detailhandelsbarometer). Udarbejdelsen af analysearbejdet indgår i det igangværende arbejde med kommuneplanen vedr. detailhandelsplanlægningen, primært i forbindelse med bycenterafgrænsning og rammebestemmelser, hvor bl.a. analyserne af sammenhængen mellem detailhandel, anden service og andre oplevelser vil få betydning for rammebestemmelserne. Derudover skal projektet indgå i et aktivt og fortsat udviklende samarbejde mellem kommunen, befolkningen og de handlende. 3. Projektfaser Det samlede projekt består af 5 faser, hvoraf fase 1 indeholder en udvidet detailhandelsanalyse, fase 2 interviewrunde, fase 3 et handelsbarometer, fase 4 detailhandelsplanlægning og endelig afsluttende med evaluering af projektet (5. fase). Dele af projektet tænkes gennemført af kommunen, mens andre gennemføres af eller i samarbejde med konsulent. Fasernes rækkefølge er vigtig, da data fra forudgående moduler indgår i løsningen af de efterfølgende opgaver. Fase 1 Udvidet detailhandelsanalyse Konsulenter gennemfører en udvidet detailhandelsanalyse, hvor andre bylivsfunktioner også registreres som grundlag for en helhedsvurdering af byens samlede kvalitet. Konsulenter fra ICP foretager en rekognoscering af butikkerne i Vordingborg kommune fordelt på hovedbranchegrupper (dagligvarer, beklædning, boligudstyr samt øvrige udvalgsvarer), herunder hvilke brancher, der er repræsenteret og hvorledes kædeprofilen er blandt butikkerne (frivillige / kapitalkæder og uafhængige). Alle butikker bliver geokodet, således at alle resultater vil kunne vises geografisk på kort (GIS). 3

4 ICP foretager en vurdering af butikkernes attraktion på en skala fra 1-5. I vurderingen tages der bl.a. hensyn til kvaliteten og bredden i butikkens sortiment samt butikkens fremtoning og disponering af arealerne og handicapvenlighed. Til brug for en yderligere beskrivelse af udviklingen af butiksudbuddet i Vordingborg Kommune indsamles oplysninger omkring bruttoareal i de enkelte butikker og omsætning fordelt på hovedbranchegrupperne dagligvarer, beklædning, boligudstyr samt øvrige udvalgsvarer vil for året Opgørelsen sker på grundlag af en henvendelse direkte til de enkelte butikker. Resultaterne fra denne analyse vil fremstå i samlede tal for hovedbranchegrupperne, således at de enkelte butikkers anonymitet tilsikres. Metoden er overvejet og valgt, fordi der stadig ikke findes tilstrækkeligt valide, offentligt tilgængelige oplysninger på området. ICP belyser størrelsen og udviklingen af forbruget inden for hovedvaregrupperne på baggrund af kommunens befolknings indkomst og forbrug. Ved forbrugsberegningerne anvendes ICP s specialtabeller fra Danmarks Statistiks forbrugsundersøgelse. ICP beregner et estimeret udtryk for kommunens handelsbalance på baggrund af ovenstående analyse af butikkernes omsætning og borgernes forbrug. Udviklingen i handelsbalancen kan således belyse, om kommunen vinder eller taber terræn i forhold til konkurrencen i regionen. På baggrund af ICP s løbende indsamling af oplysninger om detailhandelsforhold i Danmark og i resten af verden samt den generelle erfaring karakteriseres den igangværende udvikling i detailhandelen ved angivelse af en række udviklingstræk for forskellige brancheområder. For at kvalificere og nytænke den traditionelle detailhandelsanalyser foretager ICP en rekognoscering af erhverv og oplevelsestilbud i Vordingborg kommune, inden for grupperne overnatningstilbud, restauranter, cafeer og barer, underholdning, kulturtilbud (udbud og efterspørgsmål), offentlig og privat service, kontor- og videnserhverv og ledige lokaler (bruttoareal). Der udarbejdes en oversigt over permanente og eventsprægede kultur- og handelstilbud, der bidrager til tiltrækning af kunder af kunder. Der foretages en vurdering af attraktionen af permanente og eventsbaserede tilbudd på en skala fra 1-5 ud fra kvaliteten, tiltrækningseffekten, koordineringen og synergieffekten med øvrige tilbud. Kriterier og metode for kvalitetsvurdering udarbejdes i samarbejde med ICP. Fase 2 Interviews om indkøbsvaner For at beskrive kundernes brug af og holdning til hhv. Vordingborg, Stege og Præstø bymidter foretages en stopinterviewanalyse af kunderne i de tre udbudspunkter (200 interviews i hver af de tre bymidter). Interviews gennemføres af ICP. Det undersøges også om man har kombineret besøget i bymidten med eksempelvis kulturelle tilbud, ligesom det forsøges belyst om kultur i sig selv er styrende for besøg i bymidten. Desuden spørges nærmere ind til kundernes kendskab og brug af det lokale udbudspunkt samt Næstved. Hvad kan man nævne af godt og dårligt? Hvordan opleves trafikkens afvikling og parkeringsforholdene? Hvor finder kunderne deres information om tilbud mv. i Vordingborg? Analysen vil klarlægge de grundlæggende forhold om kunderne som f.eks. geografi (postdistrikt), demografi (alder), indkøbsadfærd (hvor man køber ind) og besøgsfrekvens (hvor ofte man kommer til bymidten og forskellige konkurrerende udbudspunkter). Desuden vil analysen afdække hvilke faktorer, der er styrende i forbrugernes valg af indkøbssted, om det er detailhandelen eller det er andre ærinder eller erhvervs-arbejde, hvor mange butikker og andre funktioner de har besøgt, hvor længe man har opholdt sig i bymidten m.v. Endelig belyses oplandseffekten for hvert af de tre udbudspunkter. Henvender de sig til de samme kunder i oplandsområdet? 4

5 På baggrund af resultaterne i stopinterviewanalysen i Vordingborg, Stege og Præstø udvælges dele af oplandet, hvor Vordingborg eksempelvis har relativt ringe tiltrækningskraft eller hvor andre problemstillinger viser, at man er nødt til at kende mere til kundernes indkøbsvaner og holdninger. I disse områder gennemføres en telefoninterviewanalyse. Der udvælges ved simpel tilfældig udtrækning et antal private husstande, som interviewes per telefon. Samlet forventes gennemført i alt ca. 500 interviews. Disse husstandes indkøbsadfærd kortlægges. Det undersøges, hvor forskellige udvalgsvarer indkøbes. Endvidere udspørges husstandene bl.a. om deres holdninger til detailhandelen i Vordingborg og de konkurrerende indkøbssteder. Telefoninterviewanalysen vil både give et billede af holdningen til detailhandelen i Vordingborg hos de forbrugere, der benytter de tre udbudspunkter og de, der har fravalgt disse og handler andre steder. Bl.a. vil man kunne undersøge grunden til, at Vordingborg bliver valgt eller fravalgt som indkøbssted og at eksempelvis Næstved bliver tilvalgt. Herudover vil telefoninterviewanalysen give et bedre kendskab til indkøbsmønstret i Vordingborg kommune i øvrigt. Udvidet shopping-index Med henblik på direkte at kunne sammenligne Vordingborg, Præstø og Steges styrkeposition i forhold til andre udbudspunkter, eksempelvis Nykøbing Falster, Næstved Storcenter og Næstved Bymidte udarbejdes der på baggrund af rekognosceringen af bymidten og en rekognoscering af ovennævnte koncentrationer samt interviews et udvidet ICP Shopping Index for alle byer. Der arbejdes med en videre-udvikling af ICP Shopping Index således, at indexet giver et samlet billede på de tre byers attraktion, ud fra alle byens funktioner som analyseret i de tidligere faser, fx indgår forhold som kædepenetration, antal butikker, gennemsnitlig attraktion, tilgængelighed, antal p-pladser, udsmykning og gademiljø samt eksistensen af og viden om indkøbsvanernes kobling med andre bylivsfunktioner såsom privat service, kulturtilbud, events (på baggrund af interviews) mv. Som resultat fås et kvalificeret helhedsbillede af bymidtens status i forhold til de konkurrerende udbudspunkter på 5 områder; detailhandel, kundeorienteret service, øvrige bylivsfunktioner, parkering og miljø og sammenhængen mellem alle disse faktorer. Derved kan de tre byers attraktion sammenlignes direkte, og det giver samtidig et fingerpeg om bymidtens stærke og svage sider i forhold til konkurrenterne. Statistisk bymidteafgrænsning. ICP gennemfører bymidteafgrænsning for Vordingborg, Stege og Præstø ved hjælp af den statistiske metode med henblik på at vurdere, i hvilket omfang modellen giver muligheder eller begrænsninger i forhold til den eksisterende centerafgrænsning. Fase 3 Handelsbarometer Med henblik på løbende at kunne følge omsætningen i kommunen udvælges butikker fordelt på de tre byer, der indvilger i at afgive omsætningsoplysninger årligt, således at udviklingen i omsætningen i bymidtens butikker eksempelvis kan sammenlignes med udviklingen på landsplan. Butikkerne udvælges, så der sikres en rimelig repræsentation i forhold til branche, beliggenhed, kædetilknytning og størrelse. På baggrund af tilgangen til den samlede datamængde relativt præcist kunne give et niveau for den årlige omsætningsudvikling samt den samlede omsætning fordelt på branchegrupperne; dagligvarer og udvalgsvarer. 5

6 Handelsbarometeret kan være en måde at sikre, at detailhandelen på en anden måde end tidligere inddrages løbende, og at der dermed sikres en bedre kontakt med kommunen. Fase 4 Detailhandelsplan På baggrund af den viden og de erfaringer vi har fået fra egne og Faaborg-Midtfyn Kommunes analyser og på netværksmøde og ny viden om udenlandske erfaringer kan vi lægge en strategi for bymidterne og en centerstruktur, der bygger på en helhedsvurdering af de enkelte byers samlede kvalitet og attraktion som handels- og kulturcentrum, herunder sammenhængen mellem bylivsfunktioner og handelen. Der udarbejdes mål, rammer og bymidteafgrænsning for detailhandel i hele kommunen til brug for forslag til detailhandelsplan (del af kommuneplanen). I løbet af denne del af arbejdet inviterer Vordingborg Kommune interessenter til et debatmøde omkring detailhandelsrammerne, bymidteafgrænsning mv. Forslag til kommuneplan forventes politisk godkendt omkring årsskiftet 2008/09. Evaluering af resultaterne Resultaterne af analyserne evalueres efter afslutning af hver fase. Fase 1-2 vurderes i forhold til deres anvendelighed som grundlag for detailhandelsplanlægningen, og bymidtestrategien og som grundlag for fremtidige politiske og administrative afgørelse. Derudover evalueres i forhold til analyseværktøjernes anvendelighed ved egen-indsats ved fremtidig detailhandelsplanlægning og bymidtestrategier og i forhold analyseresultaternes anvendelighed og generaliserbarhed i forhold til andre kommuner. Fase 3 evalueres i forhold til handelsstandens villighed til at indgå i en omsætningsdatabase og i forhold til databasens vedligeholdelseskvalitet samt i forhold til hvorvidt der opnås et øget samarbejde og kontaktnet mellem kommunen og handelstanden. Fase 4 evalueres i forhold til interessenters (handelsstandsforeninger, berørte private virksomheder og lokalråd) tilbagemelding på udkast og forslag til detailhandelsplan. Sidst evalueres hele projektet i forhold til om projektets redskaber og resultater samlet set viser sig anvendelige samt om resultater på tilfredsstillende vis formidles videre til andre kommuner og interessenter og endelig om de finder anvendelse i andre kommuner. 4. Samarbejdet med rådgivere/konsulenter: ICP Projektet gennemføres i samarbejde mellem Vordingborg Kommune og konsulentfirmaet ICP, der har et mangeårigt kendskab til detailhandelsanalyser og -planlægning og er en stor kapacitet på området. ICP står for at gennemføre de fleste af analyserne, som er gennemgået i ovenstående moduler. Resultaterne af den grundlæggende analyse gengives i en skriftlig rapport og i en powerpoint-præsentation. Herudover leveres oplysninger om butikkerne i en GIS database. Vordingborg Kommune har projektlederansvaret og står for afholdelse af arbejdsmøder, netværksmøder og debatmøder mv. Projektgruppen står endvidere for enkelte analyser. Projektgruppen står endvidere for bearbejdning og anvendelse af resultaterne i kommuneplanen, herunder i detailhandelsplanen. 6

7 5. Formidling lokalt, erfaringsudveksling og videndeling med andre kommuner Formidling internt i kommunen om projektforløb og del-resultater foregår ved orientering af styregruppen ved opstart af hver fase. Orienteringen omhandler orientering om den afsluttede fase og væsentlige konklusioner samt orientering om den kommende faser samt eventuelle beslutninger i forbindelse hermed. Formidling eksternt til interessenter i kommunen sker ved nyhedsbreve til handelsstandsforeningerne i de tre byer og kommunens 17 lokalråd ved opstart af hver fase. Orienteringen omhandler den afsluttede fase og væsentlige konklusioner samt orientering om den kommende faser. Der afholdes 1 debatmøder med nævnte parter i forbindelse med fase 4. For formidling af projektets metode og resultater til plan09 og andre kommuner sker i samarbejde med Faaborg- Midtfyn på netværksmøde i plan09-regi i oktober Derudover formidles resultater af debatmøder med interessenter samt løbende evalueringer i forbindelse med afslutning af hver fase på kommunens hjemmeside og ved casebeskrivelse, artikler mv. på Plan09-sekretariaters hjemmeside. Det sker efter følgende faseinddeling: Fase 1 og 2: Afrapportering efter 2. kvartal 2008 (dvs. august 2008). Fase 3: Afrapportering efter 3. kvartal 2008 (oktober 2008). Fase 4 og 5: Afrapportering efter 4. kvartal 2008 (januar 2009). Vordingborg Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune planlægger i samarbejde med Plan09 og Byplanlaboratoriet en studietur til europæiske byer, der er sammenlignelige med Faaborg og Vordingborg, og som kan give spændende inspiration til planudarbejdelsen i Faaborg og Vordingborg. Ideen er at planlægge en åben studietur, hvor andre interesserede kan komme med. Der afsættes ressourcer til valg af byer og udarbejdelse af program, materiale mv., men det er forudsat at f.eks. Dansk Byplanlaboratorium vil udbyde studieturen og tage sig af det praktiske vedrørende annoncering, tilmelding, rejse mv. Endelig forventer Vordingborg Kommune at udbrede projektets resultater i regi af Dansk Byplanlaboratorium, Netværk for Yngre Planlæggere, KTC. I disse og lignende fora bidrager projektgruppen med oplæg, interviews, artikler og lignende. 8. Organisation På den kommunale side er projektet organiseret ved en tværgående projektgruppe (2 repræsentanter fra udviklingsafdelingen, 2 fra plan (gis og plan) og 1 fra kultur og fritid) og en administrativ styregruppe (direktionen). Projektet er politisk forankret i Økonomiudvalget. Projektledelsesansvaret er placeret i udviklingsafdelingen ved Anja Valhøj. 9. Tidsplan Arbejdet igangsættes i april 2008 og forventes afsluttet december 2008 med færdiggørelse af kommuneplan - og dermed også detailhandelsplan. Projektgruppen mødes ca. 8 gange i alt i hele forløbet, fordelt på 3 gange i 2. kvartal, 3 gange i 3. kvartal og 2 gange i 4. kvartal (i forbindelse med evalueringen). 7

Landsplanafdelingen, Miljøministeriet

Landsplanafdelingen, Miljøministeriet Landsplanafdelingen, Miljøministeriet Synergieffekter mellem bymidter og eksterne centre December 2005 1. Interviewanalyser For at belyse i hvor stort et omfang, der er synergieffekter imellem større

Læs mere

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav Detailhandel Dagens indhold Status De politiske intentioner Den nye formålsbestemmelse Planlovsændringerne: Størrelse og placering Afgrænsning af bymidter og bydelscentre Showrooms og pladskrævende varer

Læs mere

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 Baggrundsrapporter Teknisk Forvaltning Indhold Baggrundsrapporter til VVM-redegørelse og miljøvurdering for butikscenter på Herlev Hovedgade 17. 1. ICP

Læs mere

Faglig evaluering af eksempelprojektet: Detailhandel- og bymidtestrategier i Faaborg

Faglig evaluering af eksempelprojektet: Detailhandel- og bymidtestrategier i Faaborg Ringe d. 06.11.2009 Faglig evaluering af eksempelprojektet: Detailhandel- og bymidtestrategier i Faaborg Projektet er udarbejdet i samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn Kommune, Cowi og Task Force Faaborg.

Læs mere

Amtstue Allé. Detailhandelsmæssig betydning

Amtstue Allé. Detailhandelsmæssig betydning Amtstue Allé Detailhandelsmæssig betydning Oktober 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Betydningen af en åbning af Amtstue Allé 3 2. Detailhandelen i Ringsted bymidte 7 Betydningen af en åbning af Amtstue Allé

Læs mere

Solrød Center. Konsekvenser af etablering af discountbutik

Solrød Center. Konsekvenser af etablering af discountbutik Solrød Center Konsekvenser af etablering af discountbutik Juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i Solrød kommune 10 3. Befolknings- og forbrugsforhold i Solrød

Læs mere

1. Kommunens udfordringer, muligheder og mål med strategiplanen

1. Kommunens udfordringer, muligheder og mål med strategiplanen Forhave på forkant Ansøgning fra Vordingborg Kommune til kampagnen Yderområder på forkant UDKAST d. 7. januar Vordingborg Kommune har siden kommunesammenlægningen haft fokus på, at der ikke opstår for

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø 1 1.0. Indledning ICP er af Reitan Ejendomsudvikling A/S blevet bedt om at udarbejde en redegørelse for de planlægningsmæssige forhold i Lokalcenter Søbækken

Læs mere

Schaumann Development A/S. Bydelscenter på Huginsvej 2-4, Ringsted

Schaumann Development A/S. Bydelscenter på Huginsvej 2-4, Ringsted Schaumann Development A/S Bydelscenter på Huginsvej 2-4, Ringsted September 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger 3 2. Konkurrencesituationen 8 3. Befolknings- og forbrugsforhold 14 Vurderinger 3 Vurderinger

Læs mere

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Konklusioner, vurderinger og anbefalinger fra ICP, Institut for Center-Planlægning, februar 2016 Dramatisk fald i antallet af handelsbyer i Danmark I de kommende

Læs mere

Danmarks bedste handelsby

Danmarks bedste handelsby Danmarks bedste handelsby 2006 Indholdsfortegnelse Danmarks bedste handelsby 2006 1 Kundeinterviews 2 Resultater - Top 5 17 Danmarks bedste handelsby 2006 I et samarbejde mellem og MMM-Klubben gennemføres

Læs mere

Tilgange til kommuneplanarbejdet. Niels Østergård, Plan09 7. december 2009

Tilgange til kommuneplanarbejdet. Niels Østergård, Plan09 7. december 2009 Tilgange til kommuneplanarbejdet Niels Østergård, Plan09 7. december 2009 Tilfredse politikere (?) 88% af politikerne synes planlæggerne er gode eller meget gode til at afdække de vigtigste politiske

Læs mere

NETVÆRK FOR DET ÅBNE LAND Netværksmøde #01 - Debatoplæg

NETVÆRK FOR DET ÅBNE LAND Netværksmøde #01 - Debatoplæg NETVÆRK FOR DET ÅBNE LAND Netværksmøde #01 - Debatoplæg Hvordan skaber vi en ny kommuneplan for det åbne land? De danske kommuner er godt i gang med processen om at skabe en ny generation af kommuneplaner,

Læs mere

Gladsaxe Kommune 4. september 2014

Gladsaxe Kommune 4. september 2014 Jens Chr. Petersen Gladsaxe Kommune 4. september 2014 Udviklingstendenser Udviklingen i antal butikker i DK 1969 til 2010 Mængdemæssig udvikling i udvalgsvareomsætningen i DK E-handel mangler i denne statistik

Læs mere

Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012

Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012 Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012 ICP A/S Eksempler påp investorer og entreprenører rer Aareal Bank Cargill Carlsberg Grontmij Carl Bro Ceraco DADES/DATEA Dan-Ejendomme DSB ECE Projektmanagement

Læs mere

Brøndby Kommune. Analyse af detailhandelen

Brøndby Kommune. Analyse af detailhandelen Brøndby Kommune Analyse af detailhandelen Maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusioner og vurderinger 3 2. Detailhandelen i Brøndby kommune 2013 18 3. Udviklingen i detailhandelen i Brøndby Kommune 2009

Læs mere

Landsplanområdet, Skov- og Naturstyrelsen. Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt

Landsplanområdet, Skov- og Naturstyrelsen. Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt Landsplanområdet, Skov- og Naturstyrelsen Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt 999- Marts Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt I nærværende afsnit vil detailhandelen i Fyns Amt blive beskrevet. Afsnittet

Læs mere

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser.

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser. Mål At skabe levende handelscentre med et varieret udbud af butikker i kommunens bycentre. At alle har en nem, hurtig og kort vej til dagligvarebutikker, så afhængigheden af bil nedbringes. At der er mulighed

Læs mere

Kommuneplan 2017. Projektnavn Kommuneplan 2017. Bjarne Lanng og Trine G. Thomasen. Baggrund

Kommuneplan 2017. Projektnavn Kommuneplan 2017. Bjarne Lanng og Trine G. Thomasen. Baggrund Kommuneplan 2017 Projektnavn Kommuneplan 2017 Projektejer Peer M. Rexen Direktørområde Ole Slot Projektleder Bjarne Lanng og Trine G. Thomasen Baggrund - Formål Baggrund Vejen Kommune skal jf. Planloven

Læs mere

Nyborg kommune. Detailhandelsanalyse

Nyborg kommune. Detailhandelsanalyse Nyborg kommune Detailhandelsanalyse Marts 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Nyborg kommune 18 3. Befolknings- og forbrugsforhold 29 4. Indkøbsmønsteret

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Danmarks Bedste Handelsby

Danmarks Bedste Handelsby Danmarks Bedste Handelsby 2014 Indholdsfortegnelse Danmarks Bedste Handelsby 2014 3 Kundeinterviews 4 Resultater - Top 5 (i følge kunderne) 19 Juryens bedømmelse 25 Kundernes vs. juryens bedømmelser 27

Læs mere

Detailhandel. 2 byer 2 strategier

Detailhandel. 2 byer 2 strategier Detailhandel 2 byer 2 strategier Faaborg og Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg Gl. købstad i den sydlige del af kommunen Beliggende i naturskønne områder med rigt turistliv Rigt kulturliv Ringe Ringe

Læs mere

Furesø Kommune. Analyse af detailhandelen

Furesø Kommune. Analyse af detailhandelen Furesø Kommune Analyse af detailhandelen Juni 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusioner og vurderinger 3 2. Detailhandelen i Furesø kommune 2013 12 3. Udviklingen i detailhandelen i Furesø kommune 22 4.

Læs mere

Lejre Kommune. Udviklingsmulighederne for detailhandelen i Hvalsø

Lejre Kommune. Udviklingsmulighederne for detailhandelen i Hvalsø Lejre Kommune Udviklingsmulighederne for detailhandelen i Hvalsø 24. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Udviklingsmuligheder og arealudlæg 3 2. Detailhandel i Hvalsø bymidte 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Silkeborgs centrale butiksområde Mål Silkeborg Kommune vil: Sikre en positiv udvikling i handelslivet med en varieret og dynamisk butiksstruktur,

Læs mere

Odense 12. juni 2015

Odense 12. juni 2015 Louise Tarp Odense 12. juni 2015 Eksempler kommuner og ministerier Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Rødovre Kommune Brøndby Kommune Aalborg Kommune Aarhus Kommune Odense

Læs mere

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune arbejdede med temaet i sidste planperiode, hvor der blev udarbejdet en fælles, regional analyse på tværs af den københavnske

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Rødovre, den 2. september 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Reitan Ejendomsudvikling A/S har bedt Institut for Center-Planlægning (ICP) om at uddybe Notat af 24. juli 2013

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3.

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3. HOLBÆK KOMMUNE AREALBEHOV NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Resultat og fremtidig planlægning 1 2 Grundlag og forudsætninger

Læs mere

Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013

Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013 Oplæg til Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013 Det videre arbejde med byrådets visioner for Syddjurs Kommune med udgangspunkt i Planstrategi 2012 Udviklingsafdelingen, maj 2012 Indledning Syddjurs Kommune

Læs mere

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper 4.10 Detailhandel pladskrævende varegrupper Kortbilag nr. 4.10.1 Beliggenhed af detailhandel i Sønderborg Kommune Analyse af detailhandlen Der er i forbindelse med kommuneplanen foretaget en analyse af

Læs mere

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Miljøministeriet Realdania Byernes roller i fritiden en analyse i Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og Plan09. Telefoninterviews er gennemført

Læs mere

Danmarks Bedste Handelsby

Danmarks Bedste Handelsby Danmarks Bedste Handelsby 2012 Indholdsfortegnelse Danmarks Bedste Handelsby 2012 2 Kundeinterviews 3 Resultater - Top 5 18 Juryens bedømmelse 24 Resultater - Danmarks Bedste Handelsby 2012 26 Danmarks

Læs mere

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Odense Kommune har fremlagt forslag til temaplantillæg om detailhandel i offentlig høring i perioden

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Indkaldelse af ideer og forslag Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Høringsfrist 29. august Teknik & Miljø, 1. juli 2011 1 Indkaldelse af ideer og forslag Baggrund Bornholms

Læs mere

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 - på et sundt og bæredygtigt grundlag 1 H - Detailhandel Kort H.1 - Ebeltoft Ifølge planlovens 11e stk. 4 skal der redegøres for den del af kommuneplanen, der

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Handleplan for detailhandelen i Fredensborg Kommune 2015

Handleplan for detailhandelen i Fredensborg Kommune 2015 Handleplan for detailhandelen i Fredensborg Kommune 2015 Høringsforslag oktober 2015 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status for detailhandlen i Fredensborg Kommune... 3 Tendenser i detailhandlen

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Teknik & Miljø, juni 2013 1 DEBATOPLÆG - Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Baggrund Bornholms

Læs mere

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015 Velkommen til borgermøde om 27. oktober 2015 Formål Først og fremmest sige tak for jeres bidrag Fortælle om Byrådets Fremhæve det væsentlige i strategien Mulighed for høringssvar Opfølgning på Planstrategi

Læs mere

Ballerup kommune. Analyse af detailhandelen

Ballerup kommune. Analyse af detailhandelen Ballerup kommune Analyse af detailhandelen April 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Ballerup kommune 16 3. Befolknings- og forbrugsforhold 27 4. Handelsbalance

Læs mere

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Rema 1000, Farum Hovedgade 50 Konsekvenser ved etablering af en discountbutik August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

4. april 2014 Teknik & Miljø /es

4. april 2014 Teknik & Miljø /es 4. april 2014 Teknik & Miljø /es NOTAT ICP s notat om bymidteafgrænsning i Aakirkeby vurderes ikke at kunne danne grundlag for kommunens detailhandelsplanlægning Bornholms Regionskommune har den 26. marts

Læs mere

Per Nyborg Vordingborg, den 23. oktober 2008

Per Nyborg Vordingborg, den 23. oktober 2008 Per Nyborg Vordingborg, den 23. oktober 2008 ICP A/S Eksempler på p investorerer og entreprenører rer Aareal Bank Cargill Carlsberg Grontmij Carl Bro Ceraco DADES/DATEA Dan-Ejendomme DSB ECE Projektmanagement

Læs mere

Ikast-Brande kommune. Analyse af detailhandelen

Ikast-Brande kommune. Analyse af detailhandelen Ikast-Brande kommune Analyse af detailhandelen December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Ikast-Brande kommune 14 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Fredericia Kommune - detailhandelstendenser mv. Opstartsmøde 14/5 2014. Projektleder Torsten Bo Jørgensen, COWI

Fredericia Kommune - detailhandelstendenser mv. Opstartsmøde 14/5 2014. Projektleder Torsten Bo Jørgensen, COWI Fredericia Kommune - detailhandelstendenser mv Opstartsmøde 14/5 2014 Projektleder Torsten Bo Jørgensen, COWI 1 Detailhandelstendenser Nethandel på vej frem Storcentre på vej frem (vinder fortsat markedsandele

Læs mere

IDÉhøring Kommuneplan

IDÉhøring Kommuneplan IDÉhøring Kommuneplan 2017-2029 Sønderborg Kommune ønsker at indsamle lokal viden og gode idéer til arealudlæg og andet, som kan gavne det videre arbejde med revisionen af kommuneplanen. Temaerne der skal

Læs mere

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Kristian Bransager, 25. oktober 2012 Detailhandlen på Fyn Odense 160.000 indbyggere Svendborg 27.000 indbyggere Nyborg

Læs mere

Jens Christian Petersen

Jens Christian Petersen Jens Christian Petersen Næstved den 29. august 2013 Agenda 1. Fakta om detailhandelen Næstved kommune 2. Detailhandelsudviklingen i DK 3. Næstved bymidte Næstved kommune Status for detailhandelen Antal

Læs mere

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Kristian Bransager, 8. januar 2013 Levende bymidter eller butiksdød! Eksempler fra Hjørring bymidte Dagligvarer på

Læs mere

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F:

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F: Notat Dragør Kommune SYDSTRANDSCENTERET 15. november 2011 Udarbejdet af MST Kontrolleret af Godkendt af 1 BAGGRUND FOR OPGAVEN På Kommunalbestyrelsens møde den 27. oktober blev det besluttet at opfordre

Læs mere

Nye tider nye roller

Nye tider nye roller Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordinger Et pilotprojekt med Landdistrikernes Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Løgumkloster, Ølgod og Ørbæk. PROJEKTBESKRIVELSE FORÅRET 2012

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

PLAN 21 Detailhandelsanalyse Bilag til Forslag til kommuneplan 2009-2021

PLAN 21 Detailhandelsanalyse Bilag til Forslag til kommuneplan 2009-2021 PLAN 21 Detailhandelsanalyse Bilag til Forslag til kommuneplan 2009-2021 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger.................. 4 2. Detailhandelen i Vordingborg kommune..................

Læs mere

Innovater A/S. Omsætningsvurdering af to dagligvarebutikker i Haderslev

Innovater A/S. Omsætningsvurdering af to dagligvarebutikker i Haderslev Innovater A/S Omsætningsvurdering af to dagligvarebutikker i Haderslev 23. maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Omsætningsmuligheder for to dagligvarebutikker i Haderslev 3 2. Dagligvarehandelen i den nordlige

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere

Udvidelse af Skagen bymidte

Udvidelse af Skagen bymidte Debatoplæg Udvidelse af Skagen bymidte Foroffentlighedsfase Indkaldelse af idéer og synspunkter 09.09.2016-23.09.2016 Baggrund Ét af Frederikshavn Kommunes fire vækstspor er Oplevelser & Turisme. Hvert

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

REMA 1000 ved Strib Landevej 75. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

REMA 1000 ved Strib Landevej 75. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik REMA 1000 ved Strib Landevej 75 Konsekvenser ved etablering af en discountbutik September 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 7 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca m 2 i Fårevejle Kirkeby

Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca m 2 i Fårevejle Kirkeby Rødovre, den 16. januar 2017 Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca. 1.000 m 2 i Fårevejle Kirkeby Odsherred Kommune har bedt ICP gennemføre en vurdering af hvilke konsekvenser

Læs mere

Detailhandel i Brøndby

Detailhandel i Brøndby Detailhandel i Brøndby NB. Du kan klikke på tabellen og se den mere tydeligt. Status for detailhandlen i Brøndby Primo 2013 var der i Brøndby Kommune 77 butikker med et samlet bruttoareal på 40.600 m2.

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Centerstrukturen i Esbjerg by

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Centerstrukturen i Esbjerg by Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. maj 2016 Sagsid 14/19345 Telefon direkte 76 16 33 10 E-mail mosto@esbjergkommune.dk Notat Centerstrukturen i Esbjerg by Esbjergs fokus på bymidten Esbjerg Kommune har

Læs mere

KOMMISSORIUM rev :

KOMMISSORIUM rev : KOMMISSORIUM rev. 03.12.2012: 1. Titel Esbjerg Byplan 2. Politisk beslutning om Esbjerg Byplans igangsætning. Baggrund Arbejdet med Esbjerg Byplan er igangsat af Byrådet i forbindelsen med vedtagelse af

Læs mere

Hovedstadsområdet Samlet detailhandelsstruktur

Hovedstadsområdet Samlet detailhandelsstruktur Samlet detailhandelsstruktur Ved nedlæggelsen af Hovedstadsrådet i 1989 blev Regionplan 1989 for hovedstadsområdet fastlagt som en fælles ramme for de 5 amters videre regionplanlægning. Den trafikale og

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

ELF Development A/S. VVM input til belysning af de detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-Byen

ELF Development A/S. VVM input til belysning af de detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-Byen ELF Development A/S VVM input til belysning af de detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-Byen 29. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detailhandelsmæssige konsekvenser af butikker i Irma-byen 3 2. Konkurrencesituationen

Læs mere

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden I forbindelse med revision af kommuneplanen i Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker kommunen at udvide bymidten med et område,

Læs mere

Haderslev kommune. Analyse af detailhandelen

Haderslev kommune. Analyse af detailhandelen Haderslev kommune Analyse af detailhandelen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Haderslev Kommune 18 3. Befolknings- og forbrugsforhold 26

Læs mere

FREDENSBORG /identitet OG moderne Byliv i DEN historiske SlOtSBy

FREDENSBORG /identitet OG moderne Byliv i DEN historiske SlOtSBy FREDENSBORG / identitet og moderne byliv i den historiske slotsby Denne folder er udarbejdet af Dansk Bygningsarv for Fredensborg Kommune Maj 2013 Du kan læse mere om projektet på www.fredensborg.dk/fredensborgby.

Læs mere

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 1 Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: 22.000 aktører, 10 styrker, 4 handlinger - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 Baggrund Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse afholdt den 17.

Læs mere

Århus kommune. Analysegrundlag til planstrategi

Århus kommune. Analysegrundlag til planstrategi Århus kommune Analysegrundlag til planstrategi August 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag og konklusion 3 2. Detailhandelen i Århus kommune 7 3. Befolknings- og forbrugsforhold i Århus kommune 14 4.

Læs mere

Tønder kommune. Analyse af detailhandelen

Tønder kommune. Analyse af detailhandelen Tønder kommune Analyse af detailhandelen Juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Tønder kommune 15 3. Befolknings- og forbrugsforhold 24 4. Handelsbalance

Læs mere

Rudersdal Kommune. Detailhandelsanalyse

Rudersdal Kommune. Detailhandelsanalyse Rudersdal Kommune Detailhandelsanalyse August 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Udviklingsmuligheder og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i Rudersdal kommune 16 3. Befolknings- og forbrugsforhold 27 4. Handelsbalance

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Danmarks Bedste Handelsby

Danmarks Bedste Handelsby Danmarks Bedste Handelsby 2008 Indholdsfortegnelse Danmarks Bedste Handelsby 2008 1 Kundeinterviews 2 Resultater - Top 5 17 Danmarks Bedste Handelsby I et samarbejde mellem og Detail-forum gennemføres

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 1 Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 Ændring af detailhandelsbestemmelser Marts 2012 INDLEDNING 2 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanen indeholder en overordnet hovedstruktur for

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Silkeborg kommune. Analyse af detailhandelen

Silkeborg kommune. Analyse af detailhandelen Silkeborg kommune Analyse af detailhandelen December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Silkeborg kommune 13 3. Befolknings- og forbrugsforhold 24

Læs mere

Lolland kommune. Analyse af detailhandelen

Lolland kommune. Analyse af detailhandelen Lolland kommune Analyse af detailhandelen Oktober 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Lolland kommune 17 3. Statistisk bymidteafgrænsning 25 4. Befolknings-

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Brandingproces kombineret med Vision 2021:

Brandingproces kombineret med Vision 2021: Vedrørende: branding proces version 3 Sagsnavn: Branding.Randers.2014 Sagsnummer: 00.13.02-G01-3-14 Skrevet af: Karen Balling Radmer E-mail: karen.balling.radmer@randers.dk Forvaltning: Kommunikation Dato:

Læs mere

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel November 2013 Detailhandel 2 Effekter ved frikommuneforsøg 3 Indhold 4 Sammenfatning 7 Metode 8 0-alternativet 10 Udvidelse af viborg bymidte 18 store udvalgsvarebutikker i viborg bymidte 22 Ny centerstruktur

Læs mere

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7 Region Midtjylland Skitse til Den regionale Udviklingsplan Bilag til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007 Punkt nr. 7 FORELØBIG SKITSE TIL DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN FOR REGION MIDTJYLLAND 1 FORELØBIG

Læs mere

STRUER KOMMUNE MAJ 2009

STRUER KOMMUNE MAJ 2009 STRUER KOMMUNE MAJ 2009 UDDRAG AF TEMAPLAN DETAILHANDEL EN FOR STRUER KOMMUNE FØR KOMMUNESAMMENLÆGNINGEN REDUCERET UDGAVE SOM FØLGE AF INDARBEJDELSE I STRUER KOMMUNEPLAN 2009-2020 HVAD BETYDER DET? DEFINITION

Læs mere

SUNDBY SOLBJERG OVTRUP RAKKEBY VILS REDSTED TISSINGHUSE ØRDING ØSTER ASSELS

SUNDBY SOLBJERG OVTRUP RAKKEBY VILS REDSTED TISSINGHUSE ØRDING ØSTER ASSELS HESSELBJERG SEJERSLEV EJERSLEV FLADE SØNDER DRÅBY SUNDBY BJERGBY SOLBJERG ØSTER JØLBY ERSLEV TØDSØ DRAGSTRUP ERSLEV INDUSTRI VODSTRUP FRØSLEV ELSØ TÆBRING OVTRUP MOLLERUP LØDDERUP NYKØBING FREDSØ RAKKEBY

Læs mere

Allerød Kommune. Konsekvensanalyse af varehusetablering

Allerød Kommune. Konsekvensanalyse af varehusetablering Allerød Kommune Konsekvensanalyse af varehusetablering på Posthus-grunden August 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konsekvenser af varehusetablering 3 2. Detailhandelen i Allerød Kommune 11 3. Befolknings- og

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Vordingborg Kommune. Detailhandelsanalyse

Vordingborg Kommune. Detailhandelsanalyse Vordingborg Kommune Detailhandelsanalyse Maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Udviklingsmuligheder 5 2. Detailhandelen i Vordingborg Kommune 17 3. Befolknings- og forbrugsforhold 31 4. Handelsbalance 39 Bilag

Læs mere

Notat: Bymidteafgrænsning Aakirkeby

Notat: Bymidteafgrænsning Aakirkeby Notat: Bymidteafgrænsning Aakirkeby Januar 2013 Baggrund og metode Institut for Center-Planlægning (ICP) er blevet bedt om at foretage en bymidteafgrænsning i henhold til Bekendtgørelse nr. 1093 af 11.

Læs mere

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Plan og Byg Januar 2015 Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Redegørelse for udlæg af nyt bydelscenter ved Ndr. Ringgade/Valbyvej i Slagelse Kommuneplantillæg nr. 16 omfatter

Læs mere

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015.

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 9: Detailhandelsudviklingen i København 2008-2014 Udviklingen inden for den fysiske detailhandel har de seneste år været præget

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Per Nyborg. dansk byplan den 31. august 2017

Per Nyborg. dansk byplan den 31. august 2017 Per Nyborg dansk byplan den 31. august 2017 Eksempler på kommuner og ministerier Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Rødovre Kommune Brøndby Kommune Aalborg Kommune Aarhus Kommune

Læs mere