Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Onsdag den 13-02-2013 Mødedato: Tirsdag den 12-02-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:15"

Transkript

1 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave (PEN) O Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Per Roos (PR) V Lisbeth Andersen (LA) A Torben Lundsgaard (TL) F Fraværende Bemærkninger.

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side

3 2. Sorøvej 89- Etablering af autoophug Odinsvej 4 - Etablering af butik til pladskrævende varegrupper Låntagning i afdeling Kristoffersvej Orientering om behandlede dispensationsansøgninger Orientering om klimatilpasning ved ekstrem regn Orientering om status på landzone-, bygge- og plansager Fælles indstilling vedr. opstart af budgetprocessen for budget 2014 i fagudvalgene Vurdering af købstilbud Orientering fra formand og administration - Februar Åben sag Sagsid: 10/5200 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Konstitueret teknisk direktør indstiller, at dagsordnen godkendes. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Godkendt. x

4 2. Sorøvej 89- Etablering af autoophug Åben sag Sagsid: 12/33620 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Bilag 1.doc (23068/13) 2 Bilag 2.doc (23069/13) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Nørskov Miljøteknik Aps, har den 26. november 2012, søgt om tilladelse til at etablere autoophugger virksomhed på ejendommen Sorøvej 89. ( bilag 1) x Beskrivelse af sagen Det ansøgte autoophuggeri ønskes etableret i ca. 900 m² af bygningen og på ca m² af de udendørs arealet. Grundarealet på den samlede ejendom udgør i alt m² og bygningsarealet i alt m² ( bilag 2) Selve miljøbehandlingen og adskillelsen af bilerne skal foregå inde i bygningen, hvor der etableres et værksted, og hvor der er plads til et mindre oplag af ikke miljøbehandlede biler. Der forventes modtaget op til 1000 biler årligt. De modtagne biler, som afventer miljøbehandling, oplagres inde i bygningen. Efter miljøbehandlingen er der søgt om at oplagre op til 200 biler udenfor bygningen samt ca. 6 åbne containere til de forskellige genbrugsfraktioner. Ud over autoophug er der søgt om tilladelse til at drive bilsalg med udstilling af op til 25 salgsklare biler som ønskes fremvist på et areal ud mod Sorøvej. Lovgrundlag: Jf. Planlovens 35, stk. 1, kræver ændret anvendelse af bygninger og arealer tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Jf. Planlovens 13, stk. 2, skal kommunen tilvejebringe en lokalplan før større udstykninger, bygge- eller gravearbejder kan gennemføres. Teknisk Forvaltning bemærker: Ejendommen er opført som vognfabrik i 1961 og er blevet brugt til flere forskellige virksomhedstyper. Der har været salg af biler fra ejendommen, ligesom en del af udendørsarealet bruges til busparkering. I 1994 har Vestsjællands Amt givet landzonetilladelse til at etablere en autogenbrugsvirksomhed på hele ejendommen, med vilkår om afskærmning i form af plankeværk og beplantning. Da ansøger mod forventning ikke købte ejendommen, bortfaldt tilladelsen. Der er tale om en ejendom der er ligger ud til Sorøvej, som er en af byens større indfaldsveje.

5 Ejendommen er af en sådan størrelse, at det ikke er realistisk at forvente at der kun drives én virksomhed på ejendommen. Da der ikke er en lokalplan for ejendommen, kræver enhver etablering af ny virksomhed, eller ændring i brug af ejendommen en landzonetilladelse. Høring Ingen Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Teknisk Forvaltning vurdere, at det vil være muligt at afskærme ejendommen mod offentlig vej og det åbne land, i en sådan grad at etableringen af et autoophug ikke vil virke skæmmende. Derimod vurderes det at salg af biler med udstilling ud mod Sorøvej ikke bør forekomme i det åbne land og på grund af trafiksikkerheden, men henvises til erhvervsarealer i byzone. En landzonetilladelse bør begrænses til aktiviteter i bygningen samt et mindre udendørs oplag, container til opsamling af fraktioner og op til 10 biler. Teknisk Forvaltning vurderer endvidere, at der bør udarbejdes en lokalplan for området, for at kunne regulere fremtoningen og afskærmningen mod det åbne land, samtidig med at administrationen lettes når nye virksomheder ønsker at etablere sig i dele af ejendommen. Konstitueret teknisk direktør indstiller, 1. at der meddeles landzonetilladelse til autoophugger virksomhed med et begrænset udendørs oplag. 2. at der meddeles afslag til salg af biler fra ejendommen. 3. at der udarbejdes lokalplan for ejendommen for at regulere fremtoningen og afskærmningen mod det åbne land. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Der igangsættes udarbejdelse af lokalplan efter dialog med ansøger.

6 3. Odinsvej 4 - Etablering af butik til pladskrævende varegrupper Åben sag Sagsid: 12/34002 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Bilag 1 Anmodning om udarbejdelse af plangrundlag for område ved Odinsvej-Baldersvej pdf (198569/12) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg x Firmaet Wester Projekter har med brev den 12. december 2012 anmodet om, at der udarbejdes nyt plangrundlag for et område ved Odinsvej/Baldersvej, som muliggør etablering af en butik for større pladskrævende varegrupper (Bilag 1) Sagen forelægges med henblik på stillingtagen til hvorvidt der skal udarbejdes det nødvendige plangrundlag. Beskrivelse af sagen Wester Projekter oplyser, at virksomheden ønsker at placere sig på del af matr. nr. 31d, 31l og 31n, Ringsted Markjorder, (se bilag 1) hvor der i tilknytning til eksisterende centerområde ved Næstvedvej ønskes mulighed for, at placere en butik til større pladskrævende varegrupper. Af hensyn til interne beslutningsprocesser samt markedsforhold i øvrigt, ønskes navnet på butikskæden ikke offentliggjort, før der er vished for at projektet kan realiseres, men der er tale om en anerkendt danskbaseret kædebutik, der nu ønsker at etablere sig i Ringsted. Wester Projekter oplyser videre, at selve butikken er placeret udenfor centerområdet, på det areal af matr.nr. 31n, der nu henligger ubebygget, efter at opførelse af et nyt boligområde, blev bremset af krisen i byggeriet. Der er indgået aftale med de nye ejere af arealet om køb af et areal på ca m², disponeret således, at der på det resterende areal sikres gode og velplacerede friarealer mv. til de boliger, der allerede er opført og som i øvrigt agtes færdiggjort og udlejet snarest muligt. Der arbejdes med en butiksstørrelse på mellem og m² samt ca. 600 m² drive in-lager og ca. 400 m² almindeligt lager. De tilstødende arealer til udendørs udstilling af varer er placeret delvist på matr.nr. 31l, hvor nyligt vedtagen lokalplan 266 udlægger areal til henholdsvis byggeri samt grønt areal. Ejeren af ejendommen her er indstillet på at afgive det nødvendige areal, idet restarealet er rigelig stort til den dagligvarebutik, der skal opføres her.

7 I forhold til parkeringspladser forudsættes der indgået aftale om etablering af fælles parkeringsanlæg til dækning af de to dagligvarebutikker samt den aktuelle butik, hvilket samtidig betyder, at byggefelt på matr.nr. 31d, udlagt i lokalplan 251, udgår og overgår til parkeringsareal. Der foreligger på nuværende tidspunkt endnu ikke skriftligt tilsagn til denne ændring fra ejeren af ejendommen, der i sagens natur er orienteret om denne anmodning, ligesom sagen har været drøftet med positive tilkendegivelser. Butikskæden har nøje gennemgået de placeringer til butikker med større pladskrævende varegrupper, der er at finde i området langs Næstvedvej, herunder arealer ved Bragesvej. Wester Projekter oplyser, at den valgte placering ved centerområdet ved Odinsvej og Baldersvej vurderes at være den optimale, hvilket er begrundet i følgende forhold: Nærheden til de to dagligvarebutikker, og i øvrigt også de andre butikker ved Odinsvej, idet der med en placering her kan skabes et godt og aktivt centerområde med flere indkøbsmuligheder og større udvalg, hvilket netop er formålet med centerområder. Synergieffekten omkring de fælles parkeringsarealer. God synlighed fra Næstvedvej og krydset ved Odinsvej, hvilket gælder trafik i begge retninger. Gode tilkørselsforhold fra både lokale kunder, men især også for potentielle kunder fra Sorø og oplandet her. Endvidere gør ansøger opmærksom på, at placeringen ved Odinsvej/Baldersvej er nøje udvalgt og af vital betydning for beslutningen om etablering af ny butik i Ringsted. Lovgrundlag: Jf. Lokalplan 194, 3 Områdets anvendelse, må området kun anvendes til boligbebyggelse i form af etageboliger og/eller rækkehuse samt tilhørende fælles friarealer. Jf. Kommuneplan , rammeområde 3O1, skal området omdannes fra erhvervsformål til boliger, administration, offentlig service, hotel, serviceerhverv og detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper (dvs. biler, tømmer, byggematerialer, havebrugsvarer og møbler) samt håndværksvirksomheder, som kun giver mindre påvirkning af omgivelserne. Langs Mellem Broerne kan der planlægges butikker med pladskrævende varegrupper. Butikker med pladskrævende varegrupper må ikke have et større bruttoetageareal end m 2. Teknisk Forvaltning bemærker: Byrådet udpegede i 2005 Odinsvejs kvarteret som et nyt byomdannelsesområde. Visionen var at skabe en moderne og livlig bydel med en blanding af boliger, kontor, serviceerhverv, kulturog fritidsaktiviteter m.v. På baggrund af denne vision og efterfølgende idekonference blev der udarbejdet et kvalitetsprogram for Odinsvejs kvarteret. Se kvalitetsprogrammet Høring Ingen Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

8 Vurdering Teknisk Forvaltning vurderer, at den foreslåede butik til større pladskrævende varer vil være med til at styrke områdets udvikling generelt. Nærheden til andre butikker med lignende varesortiment vil endvidere være med til at styrke områdets profil, som området hvor større pladskrævende varegrupper lokaliseres. Placeringen relativ tæt på den eksisterende, men ikke ibrugtagne boligbebyggelse ved Odinsvej, vurderes dog at være problematisk. Placeringen er ligeledes en brud med kvalitetsprogrammet for Odinsvejkvarteret fra 2007, hvor boligerne på Odinsvej er første etape af en omdannelse af erhvervsområdet til boliger. Boligerne danner således overgangen til det, der er kaldet Havebyen og Byporten i kvalitetsprogrammet. Endvidere vurderes det, at der er andre attraktive arealer i området og byen, hvor en større butik for pladskrævende vare ville kunne placeres inden for gældende planrammer. Teknisk direktør indstiller, at der i dialog med ansøger findes anden egnet placering. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Godkendt. Ej til stede: Kisser Lehnert Supplerende sagsfremstilling Teknisk forvaltning har i møde med ansøger den 31. januar 2013 drøftet en række mulige placeringer. Ansøger afviser de foreslåede muligheder dels på grund af manglende synlighed, andre med for høje grundpriser. Forslagene og begrundelser vil blive gennemgået på mødet. På mødet vil der endvidere forelægge en visualisering af mulig tilpasning til eksisterende boligbebyggelse på Odinsvej. Konstitueret teknisk direktør indstiller, at sagen forelægges til drøftelse. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den V Thorkil Mølgaard (TM) V A Gunnar Christiansen (GC) A O Per Nørhave (PEN) O Kisser Franciska Lehnert (KFL) I V Per Roos (PR) V A Lisbeth Andersen (LA) A For x x x x Imod x Undlo d x F Torben Lundsgaard (TL) F x

9 Godkendt efter afstemning, at planarbejdet igangsættes. Kisser Franciska Lehnert stemmer imod, da planen strider mod intentionerne for området.

10 4. Låntagning i afdeling Kristoffersvej Åben sag Sagsid: 13/1079 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg X Boligselskabet Sjælland søger om tilladelse til yderligere pantsætning af afdeling Kristoffersvej samt om godkendelse af huslejestigning på 13,6 %. Sagen forelægges med henblik på godkendelse af lejeforhøjelse samt pantsætning. Beskrivelse af sagen Afdelingen har besluttet, at lejerne i afdelingen skal have mulighed for at få udskiftet køkkener. Beslutningen er truffet i medfør af 37b i lov om almene boliger (kollektiv råderet). Det betyder, at den enkelte lejer selv vælger, om køkkenforbedringen skal udføres i boligen mod en lejeforhøjelse. Køkkenudskiftningen der udføres, finansieres via lånoptagelse. Der søges i den anledning om godkendelse af en pantsætning på 4,6 mio. kr. Boligselskabet har indhentet tilbud i et realkreditinstitut på et 20 årigt kontantlån til 7 % p.a. til en samlet ydelse på 0,329 mio. kr. Lånoptagelsen godkendes efter 29 i almenboligloven. Lånet hjemtages i takt med, at de enkelte lejere får udført deres køkkener. Kommunen forudsætter ikke at skulle foretage yderligere godkendelser heller ikke af byggeregnskaber forudsat, at de ansøgte kriterier overholdes. Der er ikke krav om kommunegaranti i forbindelse med låntagningen. Lejeforhøjelsen gennemføres i forbindelse med udarbejdelsen af byggeregnskabet, hvilket vil sige, når byggearbejderne er færdige for den enkelte bolig. Lejeforhøjelsen er beregnet til 13,6 % på baggrund af huslejeniveauet pr. 1. januar Stigningen udgør 778,00 kr. pr. måned pr. lejlighed. Høring Ingen. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

11 Vurdering Teknisk Forvaltning vurderer, at der ikke vil være problemer med genudlejning af boligerne som følge af, at den enkelte lejer har benyttet den kollektive råderet. Den yderligere pantsætning giver ikke anledning til bemærkninger. Det er noteret, at sagen ikke kræver kommunegaranti. Konstitueret teknisk direktør indstiller, 1. at der godkendes en planlagt lejestigning på 13,6 % i de lejemål, der benytter den vedtagne kollektive råderet i henhold til 10 stk. 3 i lov om leje af almen boliger, 2. at der gives tilladelse til den planlagte pantsætning inden for en grænse på 4,6 mio. kr. og at pantsætningen sker i takt med færdiggørelsen af de konkrete lejemål. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Godkendt.

12 5. Orientering om behandlede dispensationsansøgninger Åben sag Sagsid: 05/12296 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Dispensationer / afslag - 4. kvt (12774/13) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg x Orientering om behandlede dispensationsansøgninger i 4. kvartal Plan- og Boligudvalget har bemyndiget Teknisk Forvaltning til at træffe afgørelser i forbindelse med ansøgning om dispensation fra Byggeloven med dertil knyttede regulativer, deklarationer samt bygningsregulerende bestemmelser i lokalplaner. Udvalget besluttede den 21. februar 2006, at der hvert kvartal orienteres om periodens afslag. Beskrivelse af sagen Forvaltningen har i perioden 1. oktober 31. december 2012 behandlet 11 ansøgninger om dispensation (bilag). Høring Ingen. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Teknisk Forvaltning vurderer, at dispensationer og afslag følger den almindelige praksis i kommunen. Konstitueret teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Taget til efterretning.

13 6. Orientering om klimatilpasning ved ekstrem regn Åben sag Sagsid: 10/28620 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Regeringen og KL har aftalt, at klimatilpasning skal indarbejdes i kommunernes kommuneplaner. Klima- og Miljøudvalget har i møder, senes den 21. januar 2013, behandlet plan for klimatilpasning. Ligeledes har der været afholdt workshops med deltagelse af Ringsted Forsyning og Teknisk Forvaltning, hvor arbejdet med klimatilpasningsplanen, fokusområder, prioriteringen af indsatser og lokale værdier er drøftet. Sagen forelægges Plan- og Boligudvalget til orientering, da klimatilpasning har en væsentlig indflydelse på den fremadrettede planlægning og eventuel ændring af eksisterende planlægning. Beskrivelse af sagen Danmark får i fremtiden et varmere og generelt vådere vejr med øget hyppighed, intensitet og varighed af ekstreme vejrbegivenheder. Nogle af de negative konsekvenser af dette er især knyttet til ekstremregn, højere vandstande og kraftige storme, der kan medføre omfattende skader på bygninger og infrastruktur. De udfordringer som klimaændringerne medfører, skaber behov for at udvikle løsninger der kan afhjælpe eller minimere skader på eksisterende værdier og for den fremtidige planlægning. Klimatilpasningsdelen i kommuneplanen skal indeholde: Kommuneplanens redegørelsesdel skal indeholde oversvømmelseskort, værdikortlægningskort og kort over potentielle risikoområder samt redegørelse om baggrund for udpegning, rækkefølge mv. Hovedstrukturen kan indeholde et sammenfattende kort, der udtrykker visioner og mål for klimatilpasning set i sammenhæng med andre plantemaer. Kommuneplanens rammer for lokalplaner skal indeholde krav til klimatilpasningshensyn. Rammerne sikrer, at de overordnede mål og retningslinjer bæres videre til lokalplanlægningen og danner grundlag for at administrere efter planlovens 12. Kommunens klimakort kan ses her: x

14 Fokusområder hvor der kan forekomme oversvømmelser: Kværkeby Bæk og tilhørende opland, herunder Jordemodervej Benløsecenteret samt området bag Hubertushuset Området ved Bækkevej i Benløse Klima og Miljøudvalget besluttede i møde den 19. november 2012, at prioritere Kværkeby Bæk og opland og igangsætte opgaven som et her og nu projekt. På workshop har Teknisk Forvaltning og Ringsted Forsyning arbejdet med hvilke værdier, der skal beskyttes. En værdi kan for eksempel være ejendomsværdi, kulturhistorisk værdi eller andet. Derudover prioriteres følgende områder: Infrastruktur Forsyning Rekreative kultur og fritid Miljøskade Natur og landskab Virksomheder og arbejdspladser Social- og sundhedsfunktioner På baggrund af de prioriterede værdier og områder arbejdes der videre med en kortlægning og som skal danne grundlag for de kommende prioriteringer af indsatsområder. Lovgrundlag Aftalen om kommunernes økonomi for 2013, som er indgået mellem regeringen og KL betyder, at kommunerne frem mod udgangen af 2013 skal udarbejde klimatilpasningsplaner, der indeholder en kortlægning af risikoen for oversvømmelser og prioriterer indsatsen. Klimatilpasningsplanerne skal indarbejdes direkte i eller som tillæg til kommuneplanerne. Der findes yderligere baggrundsmateriale mv. på hjemmesiden Høring Ingen. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Teknisk Forvaltning vurderer, at behovet for klimatilpasning betyder, at plangrundlaget for nogle områder bør ændres. Hvilke områder det drejer sig om vil blive taget op i forbindelse med kommuneplan Krav til klimatilpasning vil også som noget nyt, skulle indarbejdes i lokalplaner. Konstitueret teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Taget til efterretning.

15 7. Orientering om status på landzone-, bygge- og plansager Åben sag Sagsid: 10/11739 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Status byggesager 4. kvartal (15512/13) 2 Status planer 4. kvartal 2012 (20567/13) Indledning Sagsgang BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Orientering x Beslutning BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Orientering om status for landszone-, bygge- og plansager i 4 kvartal Beskrivelse af sagen Landzonesager: Der er i perioden oprettet 22 nye landzonesager og afsluttet 34. Det betyder et fald i antallet af uafsluttede sager. Byggesager: Antallet af nye byggesager i perioden udgør 85 og der er ligeledes afsluttet 85 byggesager. Antallet af uafsluttede sager er derfor uændret. Plansager: Der er i øjeblikket 26 igangværende plansager. Høring Ingen. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Teknisk Forvaltning bemærker, at der på byggesagområde og landzoneområdet er et minde fald i antallet af sager set over året. På planområdet er der derimod en stigende tendens. Konstitueret teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Taget til efterretning

16

17 8. Fælles indstilling vedr. opstart af budgetprocessen for budget 2014 i fagudvalgene Åben sag Sagsid: 13/2841 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: Indledning Sagsgang BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Orientering x x x x x x x x Beslutning BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Økonomiudvalget i Ringsted Kommune har mandag den 7. januar 2013 vedtaget budgetprocessen for budget Budgetprocessen har som hovedformål, at sikre en god og hensigtsmæssig proces for alle aktører og interessenter i Ringsted Kommune. Udvalget har som led i budgetprocessen vedtaget, at der samlet set skal identificeres effektiviseringsforslag for 27,6 mio. kr. fordelt med 13,8 mio. kr. i strukturelle effektiviseringer og 13,8 mio. kr. der vedr. Omstillingspuljen. Fagudvalgene skal herefter drøfte og prioritere forslagene, hvorefter forslagene oversendes til Økonomiudvalget. Målet med processen er, at der skal omstilles for samlet 20,7 mio. kr. i budget Der er som led i dette arbejde udsendt en skrivelse til alle relevante aktører og interessenter, hvor de inviteres til at komme med ideer til serviceforbedringer og effektiviseringer i kommunen. Der er svarfrist den 28. februar, hvorefter ideerne vil blive fremlagt på udvalgsmøderne i marts måned. Eventuelle svar der fremsendes efter fristen vil også blive inddraget og behandlet i den videre budgetproces. Beskrivelse af sagen Økonomiudvalget blev på mødet den 7. januar præsenteret for en række forslag og ideer til strukturelle effektiviseringer, og det blev i den forbindelse besluttet at arbejde videre med en række af forslagene i udvalgsregi. Fagforvaltningerne har efterfølgende arbejdet med at konkretisere forslagene yderligere, og de foreløbige resultater præsenteres mundtligt på fagudvalgsmøderne i februar måned. På mødet vil der også være én indledende præsentation af fagforvaltningernes arbejde med at formulere ønskeliste- og effektiviseringsforslag. Dette vil ligeledes ske mundtligt. Egentlige beregningsoverslag over forslagene forelægges for fagudvalgene på de efterfølgende møder. I forhold til at identificere de ønskede effektiviseringer, så er udgangspunktet, at der skal findes effektiviseringsforslag for samlet 27,6 mio. kr., heraf skal udvalgene finde effektiviseringer for 20,7 mio. kr. Der sondres som udgangspunkt mellem strukturelle effektiviseringer og forslag til brug for Omstillingspuljen, men det kan ikke undgås, at der er

18 forslag, der kan kategoriseres som både strukturelle effektiviseringer og forslag til brug for Omstillingspuljen. Som led i kommunens arbejde med effektiviseringer er der i budget 2014 afsat én pulje på 4,0 mio. kr. målrettet IT- investeringer. Puljen skal understøtte arbejdet med omstillinger og realiseringen af effektiviseringen, uanset om det vedrører strukturforslag eller øvrige effektiviseringsforslag. Effektiviseringsgevinsten herfra bevares under det enkelte fagudvalg, og kan benyttes til Omstillingspuljen det år, hvor effektiviseringen realiseres. Opstart af fagudvalgsmøder Fagudvalgsmøderne i februar måned er opstarten på de politiske drøftelser vedr. budget 2014, hvor udvalgene kan komme med udspil til politiske prioriteringer, mulige effektiviseringsforslag og nye serviceinitiativer. Serviceinitiativer kan både omfatte drift og anlæg. Administrationen vil herefter arbejde med at kvalificere udvalgenes forslag og ønsker. På møderne i marts og april måned har fagudvalgene mulighed for at videreudvikle og prioritere blandt alle de indkomne ideer og forslag fra forvaltningerne, og på den måde give retning til det videre arbejde med at kvalificere de enkelte forslag. Efterfølgende arbejdes der videre med en samlet liste i relation til henholdsvis effektiviserings- og omstillingsforslag og ønsker til serviceforbedringer, der sendes i høring primo maj måned. Økonomistaben og fagforvaltningerne vil i løbet af foråret udarbejde en række mindre analyser, der har til formål at belyse, hvor kommunen er placeret både udgifts- og servicemæssigt i forhold til sammenlignelige kommuner. Analyserne forventes præsenteret i løbet af marts/april måned for fagudvalgene. Tids- og handleplan til budgetprocessen for budget 2014 i fagudvalgene Februar 2013 Budgetprocessen starter op i fagudvalgene, hvor der er de første drøftelser af politiske prioriteringer, mulige effektiviseringsforslag og nye serviceinitiativer. Fagudvalgene vil på februar mødet blive orienteret om arbejdet med at identificere mulige forslag om strukturelle effektiviseringer, samt arbejdet med at formulere ønskeliste- og effektiviseringsforslag. Dette vil ske mundtligt. Marts 2013 Fagforvaltningerne kvalificerer ideer og effektiviseringsforslag fra fagudvalgsmøderne i februar måned, dvs. udarbejder første udkast til beregningsoverslag på konkrete forslag i forhold til udgiftsniveau, personaleforbrug, samt beskriver eventuelle servicekonsekvenser mv. Bidrag fra aktører og interessenter inddrages løbende. Budgetprocessen fortsætter i fagudvalgene. Forslag og ideer til effektiviseringsforslag og IT- og investeringspuljen videreudvikles og prioriteres på baggrund af opfølgningsmateriale udarbejdet af administrationen. Indkomne bidrag fra ledere, interessenter, MED- udvalg mv. kvalificeres og præseneres på listeform, således at fagudvalgene kan foretage den første prioritering. Administrationen forelægger de foreløbige resultater af analyserne for fagudvalgene i marts/april måned. April 2013 Administrationen arbejder videre med budgetforslag fra fagudvalgene, herunder konkrete effektiviseringsforslag og forslag til IT- og investeringspuljen. Fagudvalgene behandler og godkender endelig indstilling til Økonomiudvalget vedr. budgetforslaget. Administrationen forelægger de foreløbige resultater af analyserne for fagudvalgene i marts/april måned. Maj 2013 Fagudvalgenes indstilling til budgetforslag, herunder forslag om effektiviseringer og ønsker samt forslag til IT- og investeringspuljen sendes i skriftlig høring hos alle relevante aktører og interessenter.

19 Budgetprocessen for budget 2014 har en stram administrativ- og politisk tidsplan, hvilket medfører at fagudvalgene må forvente, at bilag med kvalificering af effektiviseringer og ønsker om serviceforbedringer i nogle tilfælde vil blive udsendt umiddelbart op til det efterfølgende udvalgsmøde. Administrationen vil naturligvis bestræbe sig på en så hurtig sagsbehandling som mulig. Høring Sagen har været i høring i alle relevante fagforvaltninger. Økonomi Sagen har ikke nogen økonomiske konsekvenser. Direktionen indstiller, at: 1. Budgetproceduren i fagudvalgene påbegyndes jf. sagsfremstillingen. 2. Fagudvalgene kommer med udspil til politiske prioriteringer, mulige effektiviseringsforslag og nye serviceinitiativer, der efterfølgende kvalificeres af administrationen med hensyn til effektiviseringer og serviceforbedringer. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Beslutning i Socialudvalget den Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Godkendt.

20 9. Vurdering af købstilbud Lukket sag Sagsid: 13/2067 Sagen afgøres i: Byrådet

21 10. Orientering fra formand og administration - Februar 2013 Åben sag Sagsid: 10/125 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg 1. Fluebæksvej 202: Orientering om klage over afgørelse den 6. januar Orientering om henvendelse om opsætning af solcelleanlæg 3. Orientering om henvendelse om arealer til boliger til studerende 4. Orientering om henvendelse fra Realdania vedrørende Kickstart af forstaden x Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Taget til efterretning.

22 Underskriftsside Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave (PEN) O Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Per Roos (PR) V Lisbeth Andersen (LA) A Torben Lundsgaard (TL) F

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 7/2010. Mødedato: tirsdag den 24-08-2010. Mødetidspunkt: 16:30-19:30

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 7/2010. Mødedato: tirsdag den 24-08-2010. Mødetidspunkt: 16:30-19:30 Referat Møde nr.: 7/2010 Mødedato: tirsdag den 24-08-2010 Mødetidspunkt: 16:30-19:30 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave (PEN) O Kisser Franciska

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Tirsdag den 19-06-2012 Mødedato: Mandag den 18-06-2012 Mødetidspunkt: 17:30-18:30

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Tirsdag den 19-06-2012 Mødedato: Mandag den 18-06-2012 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Tirsdag den 19-06-2012 Mødedato: Mandag den 18-06-2012 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 6/2013 Dannet den: Tirsdag den 05-11-2013 Mødedato: Mandag den 10-06-2013 Mødetidspunkt: 19:00-21:20

Referat. Byrådet. Møde nr.: 6/2013 Dannet den: Tirsdag den 05-11-2013 Mødedato: Mandag den 10-06-2013 Mødetidspunkt: 19:00-21:20 Referat Byrådet Møde nr.: 6/2013 Dannet den: Tirsdag den 05-11-2013 Mødedato: Mandag den 10-06-2013 Mødetidspunkt: 19:00-21:20 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Henrik Hvidesten

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 15/2010. Mødedato: mandag den 04-10-2010. Mødetidspunkt: 16:00-18:27

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 15/2010. Mødedato: mandag den 04-10-2010. Mødetidspunkt: 16:00-18:27 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 15/2010 Mødedato: mandag den 04-10-2010 Mødetidspunkt: 16:00-18:27 Mødested: Harhoff Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A Britta Nielsen

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 12/2010. Mødedato: mandag den 11-10-2010. Mødetidspunkt: 19:00-22:50. Nørretorv

Referat. Byrådet. Møde nr.: 12/2010. Mødedato: mandag den 11-10-2010. Mødetidspunkt: 19:00-22:50. Nørretorv Referat Byrådet Møde nr.: 12/2010 Mødedato: mandag den 11-10-2010 Mødetidspunkt: 19:00-22:50 Mødested: Ringsted Kongrescenter Nørretorv Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Henrik Hvidesten (HHV) V

Læs mere

Dagsorden til møde Onsdag den 27. november 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen

Dagsorden til møde Onsdag den 27. november 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Byrådet Dagsorden til møde Onsdag den 27. november 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 SSU - 2. budgetopfølgning 2015 - Drift...

1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 SSU - 2. budgetopfølgning 2015 - Drift... Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 17. august 2015 - kl. 12:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL)

Læs mere

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 8. april 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:10 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V)

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Referat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Tirsdag den 21. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Olesen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: Rikke Karlsson og Ole Frederiksen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet økonomivurdering ØKV2 ultimo

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 11:40 Fraværende: Anny Winther REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om regnskab 2007 77 2. Økonomiorientering

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Referat Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten

Læs mere

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Møde navn.: ØK Mødedato: fredag den 20. januar 2012 Mødetidspunkt: 09:00 Sted: C 224, Ebeltoft

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Møde navn.: ØK Mødedato: fredag den 20. januar 2012 Mødetidspunkt: 09:00 Sted: C 224, Ebeltoft 1 of 40 Referat Økonomiudvalget (ØK) Møde navn.: ØK Mødedato: fredag den 20. januar 2012 Mødetidspunkt: 09:00 Sted: C 224, Ebeltoft Medlemmer Kirstine Bille (F) Claus Wistoft (V) Anette Quist Busk (A)

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:00-19:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV)

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 1. juni 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00-12.00 Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Deltagere:, Jørn Juhl Nielsen, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten Sørensen,

Læs mere

Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende

Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende 1 of 34 Referat Byrådet Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Jørgen Brøgger (C) Ole Bollesen (A) Per Zeidler (I) Per Dalgaard

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 26-11-2009. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Nørager Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 26-11-2009. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Nørager Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Nørager Rådhus. Møde slut: 18:40 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo september 2009 2 2. Forøgelse af Rebild Kommunes kassekredit

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere