Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Onsdag den 13-02-2013 Mødedato: Tirsdag den 12-02-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:15"

Transkript

1 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave (PEN) O Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Per Roos (PR) V Lisbeth Andersen (LA) A Torben Lundsgaard (TL) F Fraværende Bemærkninger.

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side

3 2. Sorøvej 89- Etablering af autoophug Odinsvej 4 - Etablering af butik til pladskrævende varegrupper Låntagning i afdeling Kristoffersvej Orientering om behandlede dispensationsansøgninger Orientering om klimatilpasning ved ekstrem regn Orientering om status på landzone-, bygge- og plansager Fælles indstilling vedr. opstart af budgetprocessen for budget 2014 i fagudvalgene Vurdering af købstilbud Orientering fra formand og administration - Februar Åben sag Sagsid: 10/5200 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Konstitueret teknisk direktør indstiller, at dagsordnen godkendes. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Godkendt. x

4 2. Sorøvej 89- Etablering af autoophug Åben sag Sagsid: 12/33620 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Bilag 1.doc (23068/13) 2 Bilag 2.doc (23069/13) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Nørskov Miljøteknik Aps, har den 26. november 2012, søgt om tilladelse til at etablere autoophugger virksomhed på ejendommen Sorøvej 89. ( bilag 1) x Beskrivelse af sagen Det ansøgte autoophuggeri ønskes etableret i ca. 900 m² af bygningen og på ca m² af de udendørs arealet. Grundarealet på den samlede ejendom udgør i alt m² og bygningsarealet i alt m² ( bilag 2) Selve miljøbehandlingen og adskillelsen af bilerne skal foregå inde i bygningen, hvor der etableres et værksted, og hvor der er plads til et mindre oplag af ikke miljøbehandlede biler. Der forventes modtaget op til 1000 biler årligt. De modtagne biler, som afventer miljøbehandling, oplagres inde i bygningen. Efter miljøbehandlingen er der søgt om at oplagre op til 200 biler udenfor bygningen samt ca. 6 åbne containere til de forskellige genbrugsfraktioner. Ud over autoophug er der søgt om tilladelse til at drive bilsalg med udstilling af op til 25 salgsklare biler som ønskes fremvist på et areal ud mod Sorøvej. Lovgrundlag: Jf. Planlovens 35, stk. 1, kræver ændret anvendelse af bygninger og arealer tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Jf. Planlovens 13, stk. 2, skal kommunen tilvejebringe en lokalplan før større udstykninger, bygge- eller gravearbejder kan gennemføres. Teknisk Forvaltning bemærker: Ejendommen er opført som vognfabrik i 1961 og er blevet brugt til flere forskellige virksomhedstyper. Der har været salg af biler fra ejendommen, ligesom en del af udendørsarealet bruges til busparkering. I 1994 har Vestsjællands Amt givet landzonetilladelse til at etablere en autogenbrugsvirksomhed på hele ejendommen, med vilkår om afskærmning i form af plankeværk og beplantning. Da ansøger mod forventning ikke købte ejendommen, bortfaldt tilladelsen. Der er tale om en ejendom der er ligger ud til Sorøvej, som er en af byens større indfaldsveje.

5 Ejendommen er af en sådan størrelse, at det ikke er realistisk at forvente at der kun drives én virksomhed på ejendommen. Da der ikke er en lokalplan for ejendommen, kræver enhver etablering af ny virksomhed, eller ændring i brug af ejendommen en landzonetilladelse. Høring Ingen Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Teknisk Forvaltning vurdere, at det vil være muligt at afskærme ejendommen mod offentlig vej og det åbne land, i en sådan grad at etableringen af et autoophug ikke vil virke skæmmende. Derimod vurderes det at salg af biler med udstilling ud mod Sorøvej ikke bør forekomme i det åbne land og på grund af trafiksikkerheden, men henvises til erhvervsarealer i byzone. En landzonetilladelse bør begrænses til aktiviteter i bygningen samt et mindre udendørs oplag, container til opsamling af fraktioner og op til 10 biler. Teknisk Forvaltning vurderer endvidere, at der bør udarbejdes en lokalplan for området, for at kunne regulere fremtoningen og afskærmningen mod det åbne land, samtidig med at administrationen lettes når nye virksomheder ønsker at etablere sig i dele af ejendommen. Konstitueret teknisk direktør indstiller, 1. at der meddeles landzonetilladelse til autoophugger virksomhed med et begrænset udendørs oplag. 2. at der meddeles afslag til salg af biler fra ejendommen. 3. at der udarbejdes lokalplan for ejendommen for at regulere fremtoningen og afskærmningen mod det åbne land. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Der igangsættes udarbejdelse af lokalplan efter dialog med ansøger.

6 3. Odinsvej 4 - Etablering af butik til pladskrævende varegrupper Åben sag Sagsid: 12/34002 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Bilag 1 Anmodning om udarbejdelse af plangrundlag for område ved Odinsvej-Baldersvej pdf (198569/12) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg x Firmaet Wester Projekter har med brev den 12. december 2012 anmodet om, at der udarbejdes nyt plangrundlag for et område ved Odinsvej/Baldersvej, som muliggør etablering af en butik for større pladskrævende varegrupper (Bilag 1) Sagen forelægges med henblik på stillingtagen til hvorvidt der skal udarbejdes det nødvendige plangrundlag. Beskrivelse af sagen Wester Projekter oplyser, at virksomheden ønsker at placere sig på del af matr. nr. 31d, 31l og 31n, Ringsted Markjorder, (se bilag 1) hvor der i tilknytning til eksisterende centerområde ved Næstvedvej ønskes mulighed for, at placere en butik til større pladskrævende varegrupper. Af hensyn til interne beslutningsprocesser samt markedsforhold i øvrigt, ønskes navnet på butikskæden ikke offentliggjort, før der er vished for at projektet kan realiseres, men der er tale om en anerkendt danskbaseret kædebutik, der nu ønsker at etablere sig i Ringsted. Wester Projekter oplyser videre, at selve butikken er placeret udenfor centerområdet, på det areal af matr.nr. 31n, der nu henligger ubebygget, efter at opførelse af et nyt boligområde, blev bremset af krisen i byggeriet. Der er indgået aftale med de nye ejere af arealet om køb af et areal på ca m², disponeret således, at der på det resterende areal sikres gode og velplacerede friarealer mv. til de boliger, der allerede er opført og som i øvrigt agtes færdiggjort og udlejet snarest muligt. Der arbejdes med en butiksstørrelse på mellem og m² samt ca. 600 m² drive in-lager og ca. 400 m² almindeligt lager. De tilstødende arealer til udendørs udstilling af varer er placeret delvist på matr.nr. 31l, hvor nyligt vedtagen lokalplan 266 udlægger areal til henholdsvis byggeri samt grønt areal. Ejeren af ejendommen her er indstillet på at afgive det nødvendige areal, idet restarealet er rigelig stort til den dagligvarebutik, der skal opføres her.

7 I forhold til parkeringspladser forudsættes der indgået aftale om etablering af fælles parkeringsanlæg til dækning af de to dagligvarebutikker samt den aktuelle butik, hvilket samtidig betyder, at byggefelt på matr.nr. 31d, udlagt i lokalplan 251, udgår og overgår til parkeringsareal. Der foreligger på nuværende tidspunkt endnu ikke skriftligt tilsagn til denne ændring fra ejeren af ejendommen, der i sagens natur er orienteret om denne anmodning, ligesom sagen har været drøftet med positive tilkendegivelser. Butikskæden har nøje gennemgået de placeringer til butikker med større pladskrævende varegrupper, der er at finde i området langs Næstvedvej, herunder arealer ved Bragesvej. Wester Projekter oplyser, at den valgte placering ved centerområdet ved Odinsvej og Baldersvej vurderes at være den optimale, hvilket er begrundet i følgende forhold: Nærheden til de to dagligvarebutikker, og i øvrigt også de andre butikker ved Odinsvej, idet der med en placering her kan skabes et godt og aktivt centerområde med flere indkøbsmuligheder og større udvalg, hvilket netop er formålet med centerområder. Synergieffekten omkring de fælles parkeringsarealer. God synlighed fra Næstvedvej og krydset ved Odinsvej, hvilket gælder trafik i begge retninger. Gode tilkørselsforhold fra både lokale kunder, men især også for potentielle kunder fra Sorø og oplandet her. Endvidere gør ansøger opmærksom på, at placeringen ved Odinsvej/Baldersvej er nøje udvalgt og af vital betydning for beslutningen om etablering af ny butik i Ringsted. Lovgrundlag: Jf. Lokalplan 194, 3 Områdets anvendelse, må området kun anvendes til boligbebyggelse i form af etageboliger og/eller rækkehuse samt tilhørende fælles friarealer. Jf. Kommuneplan , rammeområde 3O1, skal området omdannes fra erhvervsformål til boliger, administration, offentlig service, hotel, serviceerhverv og detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper (dvs. biler, tømmer, byggematerialer, havebrugsvarer og møbler) samt håndværksvirksomheder, som kun giver mindre påvirkning af omgivelserne. Langs Mellem Broerne kan der planlægges butikker med pladskrævende varegrupper. Butikker med pladskrævende varegrupper må ikke have et større bruttoetageareal end m 2. Teknisk Forvaltning bemærker: Byrådet udpegede i 2005 Odinsvejs kvarteret som et nyt byomdannelsesområde. Visionen var at skabe en moderne og livlig bydel med en blanding af boliger, kontor, serviceerhverv, kulturog fritidsaktiviteter m.v. På baggrund af denne vision og efterfølgende idekonference blev der udarbejdet et kvalitetsprogram for Odinsvejs kvarteret. Se kvalitetsprogrammet Høring Ingen Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

8 Vurdering Teknisk Forvaltning vurderer, at den foreslåede butik til større pladskrævende varer vil være med til at styrke områdets udvikling generelt. Nærheden til andre butikker med lignende varesortiment vil endvidere være med til at styrke områdets profil, som området hvor større pladskrævende varegrupper lokaliseres. Placeringen relativ tæt på den eksisterende, men ikke ibrugtagne boligbebyggelse ved Odinsvej, vurderes dog at være problematisk. Placeringen er ligeledes en brud med kvalitetsprogrammet for Odinsvejkvarteret fra 2007, hvor boligerne på Odinsvej er første etape af en omdannelse af erhvervsområdet til boliger. Boligerne danner således overgangen til det, der er kaldet Havebyen og Byporten i kvalitetsprogrammet. Endvidere vurderes det, at der er andre attraktive arealer i området og byen, hvor en større butik for pladskrævende vare ville kunne placeres inden for gældende planrammer. Teknisk direktør indstiller, at der i dialog med ansøger findes anden egnet placering. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Godkendt. Ej til stede: Kisser Lehnert Supplerende sagsfremstilling Teknisk forvaltning har i møde med ansøger den 31. januar 2013 drøftet en række mulige placeringer. Ansøger afviser de foreslåede muligheder dels på grund af manglende synlighed, andre med for høje grundpriser. Forslagene og begrundelser vil blive gennemgået på mødet. På mødet vil der endvidere forelægge en visualisering af mulig tilpasning til eksisterende boligbebyggelse på Odinsvej. Konstitueret teknisk direktør indstiller, at sagen forelægges til drøftelse. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den V Thorkil Mølgaard (TM) V A Gunnar Christiansen (GC) A O Per Nørhave (PEN) O Kisser Franciska Lehnert (KFL) I V Per Roos (PR) V A Lisbeth Andersen (LA) A For x x x x Imod x Undlo d x F Torben Lundsgaard (TL) F x

9 Godkendt efter afstemning, at planarbejdet igangsættes. Kisser Franciska Lehnert stemmer imod, da planen strider mod intentionerne for området.

10 4. Låntagning i afdeling Kristoffersvej Åben sag Sagsid: 13/1079 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg X Boligselskabet Sjælland søger om tilladelse til yderligere pantsætning af afdeling Kristoffersvej samt om godkendelse af huslejestigning på 13,6 %. Sagen forelægges med henblik på godkendelse af lejeforhøjelse samt pantsætning. Beskrivelse af sagen Afdelingen har besluttet, at lejerne i afdelingen skal have mulighed for at få udskiftet køkkener. Beslutningen er truffet i medfør af 37b i lov om almene boliger (kollektiv råderet). Det betyder, at den enkelte lejer selv vælger, om køkkenforbedringen skal udføres i boligen mod en lejeforhøjelse. Køkkenudskiftningen der udføres, finansieres via lånoptagelse. Der søges i den anledning om godkendelse af en pantsætning på 4,6 mio. kr. Boligselskabet har indhentet tilbud i et realkreditinstitut på et 20 årigt kontantlån til 7 % p.a. til en samlet ydelse på 0,329 mio. kr. Lånoptagelsen godkendes efter 29 i almenboligloven. Lånet hjemtages i takt med, at de enkelte lejere får udført deres køkkener. Kommunen forudsætter ikke at skulle foretage yderligere godkendelser heller ikke af byggeregnskaber forudsat, at de ansøgte kriterier overholdes. Der er ikke krav om kommunegaranti i forbindelse med låntagningen. Lejeforhøjelsen gennemføres i forbindelse med udarbejdelsen af byggeregnskabet, hvilket vil sige, når byggearbejderne er færdige for den enkelte bolig. Lejeforhøjelsen er beregnet til 13,6 % på baggrund af huslejeniveauet pr. 1. januar Stigningen udgør 778,00 kr. pr. måned pr. lejlighed. Høring Ingen. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

11 Vurdering Teknisk Forvaltning vurderer, at der ikke vil være problemer med genudlejning af boligerne som følge af, at den enkelte lejer har benyttet den kollektive råderet. Den yderligere pantsætning giver ikke anledning til bemærkninger. Det er noteret, at sagen ikke kræver kommunegaranti. Konstitueret teknisk direktør indstiller, 1. at der godkendes en planlagt lejestigning på 13,6 % i de lejemål, der benytter den vedtagne kollektive råderet i henhold til 10 stk. 3 i lov om leje af almen boliger, 2. at der gives tilladelse til den planlagte pantsætning inden for en grænse på 4,6 mio. kr. og at pantsætningen sker i takt med færdiggørelsen af de konkrete lejemål. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Godkendt.

12 5. Orientering om behandlede dispensationsansøgninger Åben sag Sagsid: 05/12296 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Dispensationer / afslag - 4. kvt (12774/13) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg x Orientering om behandlede dispensationsansøgninger i 4. kvartal Plan- og Boligudvalget har bemyndiget Teknisk Forvaltning til at træffe afgørelser i forbindelse med ansøgning om dispensation fra Byggeloven med dertil knyttede regulativer, deklarationer samt bygningsregulerende bestemmelser i lokalplaner. Udvalget besluttede den 21. februar 2006, at der hvert kvartal orienteres om periodens afslag. Beskrivelse af sagen Forvaltningen har i perioden 1. oktober 31. december 2012 behandlet 11 ansøgninger om dispensation (bilag). Høring Ingen. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Teknisk Forvaltning vurderer, at dispensationer og afslag følger den almindelige praksis i kommunen. Konstitueret teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Taget til efterretning.

13 6. Orientering om klimatilpasning ved ekstrem regn Åben sag Sagsid: 10/28620 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Regeringen og KL har aftalt, at klimatilpasning skal indarbejdes i kommunernes kommuneplaner. Klima- og Miljøudvalget har i møder, senes den 21. januar 2013, behandlet plan for klimatilpasning. Ligeledes har der været afholdt workshops med deltagelse af Ringsted Forsyning og Teknisk Forvaltning, hvor arbejdet med klimatilpasningsplanen, fokusområder, prioriteringen af indsatser og lokale værdier er drøftet. Sagen forelægges Plan- og Boligudvalget til orientering, da klimatilpasning har en væsentlig indflydelse på den fremadrettede planlægning og eventuel ændring af eksisterende planlægning. Beskrivelse af sagen Danmark får i fremtiden et varmere og generelt vådere vejr med øget hyppighed, intensitet og varighed af ekstreme vejrbegivenheder. Nogle af de negative konsekvenser af dette er især knyttet til ekstremregn, højere vandstande og kraftige storme, der kan medføre omfattende skader på bygninger og infrastruktur. De udfordringer som klimaændringerne medfører, skaber behov for at udvikle løsninger der kan afhjælpe eller minimere skader på eksisterende værdier og for den fremtidige planlægning. Klimatilpasningsdelen i kommuneplanen skal indeholde: Kommuneplanens redegørelsesdel skal indeholde oversvømmelseskort, værdikortlægningskort og kort over potentielle risikoområder samt redegørelse om baggrund for udpegning, rækkefølge mv. Hovedstrukturen kan indeholde et sammenfattende kort, der udtrykker visioner og mål for klimatilpasning set i sammenhæng med andre plantemaer. Kommuneplanens rammer for lokalplaner skal indeholde krav til klimatilpasningshensyn. Rammerne sikrer, at de overordnede mål og retningslinjer bæres videre til lokalplanlægningen og danner grundlag for at administrere efter planlovens 12. Kommunens klimakort kan ses her: x

14 Fokusområder hvor der kan forekomme oversvømmelser: Kværkeby Bæk og tilhørende opland, herunder Jordemodervej Benløsecenteret samt området bag Hubertushuset Området ved Bækkevej i Benløse Klima og Miljøudvalget besluttede i møde den 19. november 2012, at prioritere Kværkeby Bæk og opland og igangsætte opgaven som et her og nu projekt. På workshop har Teknisk Forvaltning og Ringsted Forsyning arbejdet med hvilke værdier, der skal beskyttes. En værdi kan for eksempel være ejendomsværdi, kulturhistorisk værdi eller andet. Derudover prioriteres følgende områder: Infrastruktur Forsyning Rekreative kultur og fritid Miljøskade Natur og landskab Virksomheder og arbejdspladser Social- og sundhedsfunktioner På baggrund af de prioriterede værdier og områder arbejdes der videre med en kortlægning og som skal danne grundlag for de kommende prioriteringer af indsatsområder. Lovgrundlag Aftalen om kommunernes økonomi for 2013, som er indgået mellem regeringen og KL betyder, at kommunerne frem mod udgangen af 2013 skal udarbejde klimatilpasningsplaner, der indeholder en kortlægning af risikoen for oversvømmelser og prioriterer indsatsen. Klimatilpasningsplanerne skal indarbejdes direkte i eller som tillæg til kommuneplanerne. Der findes yderligere baggrundsmateriale mv. på hjemmesiden Høring Ingen. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Teknisk Forvaltning vurderer, at behovet for klimatilpasning betyder, at plangrundlaget for nogle områder bør ændres. Hvilke områder det drejer sig om vil blive taget op i forbindelse med kommuneplan Krav til klimatilpasning vil også som noget nyt, skulle indarbejdes i lokalplaner. Konstitueret teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Taget til efterretning.

15 7. Orientering om status på landzone-, bygge- og plansager Åben sag Sagsid: 10/11739 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Status byggesager 4. kvartal (15512/13) 2 Status planer 4. kvartal 2012 (20567/13) Indledning Sagsgang BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Orientering x Beslutning BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Orientering om status for landszone-, bygge- og plansager i 4 kvartal Beskrivelse af sagen Landzonesager: Der er i perioden oprettet 22 nye landzonesager og afsluttet 34. Det betyder et fald i antallet af uafsluttede sager. Byggesager: Antallet af nye byggesager i perioden udgør 85 og der er ligeledes afsluttet 85 byggesager. Antallet af uafsluttede sager er derfor uændret. Plansager: Der er i øjeblikket 26 igangværende plansager. Høring Ingen. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Teknisk Forvaltning bemærker, at der på byggesagområde og landzoneområdet er et minde fald i antallet af sager set over året. På planområdet er der derimod en stigende tendens. Konstitueret teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Taget til efterretning

16

17 8. Fælles indstilling vedr. opstart af budgetprocessen for budget 2014 i fagudvalgene Åben sag Sagsid: 13/2841 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: Indledning Sagsgang BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Orientering x x x x x x x x Beslutning BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Økonomiudvalget i Ringsted Kommune har mandag den 7. januar 2013 vedtaget budgetprocessen for budget Budgetprocessen har som hovedformål, at sikre en god og hensigtsmæssig proces for alle aktører og interessenter i Ringsted Kommune. Udvalget har som led i budgetprocessen vedtaget, at der samlet set skal identificeres effektiviseringsforslag for 27,6 mio. kr. fordelt med 13,8 mio. kr. i strukturelle effektiviseringer og 13,8 mio. kr. der vedr. Omstillingspuljen. Fagudvalgene skal herefter drøfte og prioritere forslagene, hvorefter forslagene oversendes til Økonomiudvalget. Målet med processen er, at der skal omstilles for samlet 20,7 mio. kr. i budget Der er som led i dette arbejde udsendt en skrivelse til alle relevante aktører og interessenter, hvor de inviteres til at komme med ideer til serviceforbedringer og effektiviseringer i kommunen. Der er svarfrist den 28. februar, hvorefter ideerne vil blive fremlagt på udvalgsmøderne i marts måned. Eventuelle svar der fremsendes efter fristen vil også blive inddraget og behandlet i den videre budgetproces. Beskrivelse af sagen Økonomiudvalget blev på mødet den 7. januar præsenteret for en række forslag og ideer til strukturelle effektiviseringer, og det blev i den forbindelse besluttet at arbejde videre med en række af forslagene i udvalgsregi. Fagforvaltningerne har efterfølgende arbejdet med at konkretisere forslagene yderligere, og de foreløbige resultater præsenteres mundtligt på fagudvalgsmøderne i februar måned. På mødet vil der også være én indledende præsentation af fagforvaltningernes arbejde med at formulere ønskeliste- og effektiviseringsforslag. Dette vil ligeledes ske mundtligt. Egentlige beregningsoverslag over forslagene forelægges for fagudvalgene på de efterfølgende møder. I forhold til at identificere de ønskede effektiviseringer, så er udgangspunktet, at der skal findes effektiviseringsforslag for samlet 27,6 mio. kr., heraf skal udvalgene finde effektiviseringer for 20,7 mio. kr. Der sondres som udgangspunkt mellem strukturelle effektiviseringer og forslag til brug for Omstillingspuljen, men det kan ikke undgås, at der er

18 forslag, der kan kategoriseres som både strukturelle effektiviseringer og forslag til brug for Omstillingspuljen. Som led i kommunens arbejde med effektiviseringer er der i budget 2014 afsat én pulje på 4,0 mio. kr. målrettet IT- investeringer. Puljen skal understøtte arbejdet med omstillinger og realiseringen af effektiviseringen, uanset om det vedrører strukturforslag eller øvrige effektiviseringsforslag. Effektiviseringsgevinsten herfra bevares under det enkelte fagudvalg, og kan benyttes til Omstillingspuljen det år, hvor effektiviseringen realiseres. Opstart af fagudvalgsmøder Fagudvalgsmøderne i februar måned er opstarten på de politiske drøftelser vedr. budget 2014, hvor udvalgene kan komme med udspil til politiske prioriteringer, mulige effektiviseringsforslag og nye serviceinitiativer. Serviceinitiativer kan både omfatte drift og anlæg. Administrationen vil herefter arbejde med at kvalificere udvalgenes forslag og ønsker. På møderne i marts og april måned har fagudvalgene mulighed for at videreudvikle og prioritere blandt alle de indkomne ideer og forslag fra forvaltningerne, og på den måde give retning til det videre arbejde med at kvalificere de enkelte forslag. Efterfølgende arbejdes der videre med en samlet liste i relation til henholdsvis effektiviserings- og omstillingsforslag og ønsker til serviceforbedringer, der sendes i høring primo maj måned. Økonomistaben og fagforvaltningerne vil i løbet af foråret udarbejde en række mindre analyser, der har til formål at belyse, hvor kommunen er placeret både udgifts- og servicemæssigt i forhold til sammenlignelige kommuner. Analyserne forventes præsenteret i løbet af marts/april måned for fagudvalgene. Tids- og handleplan til budgetprocessen for budget 2014 i fagudvalgene Februar 2013 Budgetprocessen starter op i fagudvalgene, hvor der er de første drøftelser af politiske prioriteringer, mulige effektiviseringsforslag og nye serviceinitiativer. Fagudvalgene vil på februar mødet blive orienteret om arbejdet med at identificere mulige forslag om strukturelle effektiviseringer, samt arbejdet med at formulere ønskeliste- og effektiviseringsforslag. Dette vil ske mundtligt. Marts 2013 Fagforvaltningerne kvalificerer ideer og effektiviseringsforslag fra fagudvalgsmøderne i februar måned, dvs. udarbejder første udkast til beregningsoverslag på konkrete forslag i forhold til udgiftsniveau, personaleforbrug, samt beskriver eventuelle servicekonsekvenser mv. Bidrag fra aktører og interessenter inddrages løbende. Budgetprocessen fortsætter i fagudvalgene. Forslag og ideer til effektiviseringsforslag og IT- og investeringspuljen videreudvikles og prioriteres på baggrund af opfølgningsmateriale udarbejdet af administrationen. Indkomne bidrag fra ledere, interessenter, MED- udvalg mv. kvalificeres og præseneres på listeform, således at fagudvalgene kan foretage den første prioritering. Administrationen forelægger de foreløbige resultater af analyserne for fagudvalgene i marts/april måned. April 2013 Administrationen arbejder videre med budgetforslag fra fagudvalgene, herunder konkrete effektiviseringsforslag og forslag til IT- og investeringspuljen. Fagudvalgene behandler og godkender endelig indstilling til Økonomiudvalget vedr. budgetforslaget. Administrationen forelægger de foreløbige resultater af analyserne for fagudvalgene i marts/april måned. Maj 2013 Fagudvalgenes indstilling til budgetforslag, herunder forslag om effektiviseringer og ønsker samt forslag til IT- og investeringspuljen sendes i skriftlig høring hos alle relevante aktører og interessenter.

19 Budgetprocessen for budget 2014 har en stram administrativ- og politisk tidsplan, hvilket medfører at fagudvalgene må forvente, at bilag med kvalificering af effektiviseringer og ønsker om serviceforbedringer i nogle tilfælde vil blive udsendt umiddelbart op til det efterfølgende udvalgsmøde. Administrationen vil naturligvis bestræbe sig på en så hurtig sagsbehandling som mulig. Høring Sagen har været i høring i alle relevante fagforvaltninger. Økonomi Sagen har ikke nogen økonomiske konsekvenser. Direktionen indstiller, at: 1. Budgetproceduren i fagudvalgene påbegyndes jf. sagsfremstillingen. 2. Fagudvalgene kommer med udspil til politiske prioriteringer, mulige effektiviseringsforslag og nye serviceinitiativer, der efterfølgende kvalificeres af administrationen med hensyn til effektiviseringer og serviceforbedringer. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Beslutning i Socialudvalget den Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Godkendt.

20 9. Vurdering af købstilbud Lukket sag Sagsid: 13/2067 Sagen afgøres i: Byrådet

21 10. Orientering fra formand og administration - Februar 2013 Åben sag Sagsid: 10/125 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg 1. Fluebæksvej 202: Orientering om klage over afgørelse den 6. januar Orientering om henvendelse om opsætning af solcelleanlæg 3. Orientering om henvendelse om arealer til boliger til studerende 4. Orientering om henvendelse fra Realdania vedrørende Kickstart af forstaden x Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Taget til efterretning.

22 Underskriftsside Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave (PEN) O Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Per Roos (PR) V Lisbeth Andersen (LA) A Torben Lundsgaard (TL) F

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Onsdag den 23-01-2013 Mødedato: Tirsdag den 22-01-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Onsdag den 23-01-2013 Mødedato: Tirsdag den 22-01-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Onsdag den 23-01-2013 Mødedato: Tirsdag den 22-01-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 19-02-2013 Mødedato: Mandag den 18-02-2013 Mødetidspunkt: 17:00-20:35 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV)

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2013 Dannet den: Onsdag den 29-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 28-05-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:10

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2013 Dannet den: Onsdag den 29-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 28-05-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:10 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 6/2013 Dannet den: Onsdag den 29-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 28-05-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:10 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Onsdag den 20-06-2012 Mødedato: Tirsdag den 19-06-2012 Mødetidspunkt: 17:15-18:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Onsdag den 20-06-2012 Mødedato: Tirsdag den 19-06-2012 Mødetidspunkt: 17:15-18:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Onsdag den 20-06-2012 Mødedato: Tirsdag den 19-06-2012 Mødetidspunkt: 17:15-18:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:00-19:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV)

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 20/2012 Dannet den: Tirsdag den 11-12-2012 Mødedato: Mandag den 10-12-2012 Mødetidspunkt: 18:30-18:35

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 20/2012 Dannet den: Tirsdag den 11-12-2012 Mødedato: Mandag den 10-12-2012 Mødetidspunkt: 18:30-18:35 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 20/2012 Dannet den: Tirsdag den 11-12-2012 Mødedato: Mandag den 10-12-2012 Mødetidspunkt: 18:30-18:35 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 3/2013 Dannet den: Onsdag den 20-03-2013 Mødedato: Mandag den 18-03-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 3/2013 Dannet den: Onsdag den 20-03-2013 Mødedato: Mandag den 18-03-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 3/2013 Dannet den: Onsdag den 20-03-2013 Mødedato: Mandag den 18-03-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret)

FORSLAG. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) FORSLAG Tillæg 3 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Fremlagt i offentlig høring fra 20. december 2013-28. februar

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 9/2011 Mødedato: tirsdag den 25-10-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 9/2011 Mødedato: tirsdag den 25-10-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 9/2011 Mødedato: tirsdag den 25-10-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Det fremgår af ansøgningen, at andelen af detailhandel vil blive reduceret med udvidelsen jf. bilag 2.

Det fremgår af ansøgningen, at andelen af detailhandel vil blive reduceret med udvidelsen jf. bilag 2. Teknisk Udvalg 25-06-2013 Jagt- og fiskeriforretning på Lundborgvej 2A-2B, Viborg Sagsnr.: 12/80454 Sagsansvarlig: Ann Hamborg SAGSFREMSTILLING Teknisk Udvalg besluttede på sit møde den 2. april 2012 (sag

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2012 Dannet den: Onsdag den 23-05-2012 Mødedato: Tirsdag den 22-05-2012 Mødetidspunkt: 17:15-18:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2012 Dannet den: Onsdag den 23-05-2012 Mødedato: Tirsdag den 22-05-2012 Mødetidspunkt: 17:15-18:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2012 Dannet den: Onsdag den 23-05-2012 Mødedato: Tirsdag den 22-05-2012 Mødetidspunkt: 17:15-18:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 2. august 2016 kl. 14.30 Medlemmer Ado Holm (IA) Pipaluk Lynge (IA) Justus Hansen (D) Afbud Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Indkaldt Nikolaj Heinrich (S) Peter

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta Nielsen

Læs mere

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2009 Landsbyen Mejlby Offentligt område O710, Mejlby Rebild Kommune marts 2012 Indledning Rebild Kommune vedtog den 29. oktober 2009 Kommuneplan 2009 for Rebild Kommune endeligt.

Læs mere

Referat. Integrationsrådet. Dannet den: Mandag den 11-06-2012 Mødedato: Onsdag den 23-05-2012 Mødetidspunkt: 19:00-21:30

Referat. Integrationsrådet. Dannet den: Mandag den 11-06-2012 Mødedato: Onsdag den 23-05-2012 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Referat Integrationsrådet Møde nr.: Integrationsrådet Dannet den: Mandag den 11-06-2012 Mødedato: Onsdag den 23-05-2012 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Gråt Lokale Social- og Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Referat Møde nr.: Dannet den: Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Medlemmer Fraværende Bemærkninger

Referat Møde nr.: Dannet den: Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Medlemmer Fraværende Bemærkninger Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 4/2012 Dannet den: Onsdag den 02-05-2012 Mødedato: Mandag den 30-04-2012 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Hækkerupsvej Medlemmer Sadik Topcu (ST) A

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 1 Dagsorden Møde torsdag den 08. januar 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Allan Pertti Frandsen (IA) Uju Petersen (IA) Suppleant Tim Serritzlev(S) Vittus Maaru

Læs mere

Referat. Integrationsrådsmøde. Dannet den: Mandag den 17-09-2012 Mødedato: Torsdag den 13-09-2012 Mødetidspunkt: 18:15-20:15.

Referat. Integrationsrådsmøde. Dannet den: Mandag den 17-09-2012 Mødedato: Torsdag den 13-09-2012 Mødetidspunkt: 18:15-20:15. Referat Integrationsrådet Møde nr.: Integrationsrådsmøde Dannet den: Mandag den 17-09-2012 Mødedato: Torsdag den 13-09-2012 Mødetidspunkt: 18:15-20:15 Mødested: Gråt mødelokale Amtsstue Alle 71 Medlemmer

Læs mere

Klimatilpasningsplanen hvordan bliver den?

Klimatilpasningsplanen hvordan bliver den? Klimatilpasningsplanen hvordan bliver den? Kristian Bransager, projektchef 1 26. FEBRUAR 2013 De nye klimatilpasningsplaner Fastlagt i aftalen om kommunernes økonomi for 2013 side 7 Kommunerne udarbejder

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Kommuneplantillæg nr. 3 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen.

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: tirsdag den 26-10-2010 Mødetidspunkt: 17:00-18:00

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: tirsdag den 26-10-2010 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 9/2010 Mødedato: tirsdag den 26-10-2010 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 8/2012 Dannet den: Onsdag den 22-08-2012 Mødedato: Tirsdag den 21-08-2012 Mødetidspunkt: 17:15-18:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 8/2012 Dannet den: Onsdag den 22-08-2012 Mødedato: Tirsdag den 21-08-2012 Mødetidspunkt: 17:15-18:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 8/2012 Dannet den: Onsdag den 22-08-2012 Mødedato: Tirsdag den 21-08-2012 Mødetidspunkt: 17:15-18:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Dagsorden Mødedato: Torsdag den 24. september 2015 Mødetidspunkt 12:40 : Sluttidspunkt: 15:00 Mødelokale: M.5 Medlemmer: Fraværende: Bemærkninger : Allan Clifford Christensen, Martin Sanderhoff, Flemming

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Centerområde ved Hovedgaden Agerskov 420.71.5 420.71.4 420.51.2 420.41.1 420.11.3 420.51.1 420.11.2 420.11.1 420.71.3 420.31.7 420.11.5 420.71.2

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 11/2011 Mødedato: tirsdag den 20-12-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 11/2011 Mødedato: tirsdag den 20-12-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 11/2011 Mødedato: tirsdag den 20-12-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Viborg Kommune har anmodet KL om en juridisk vurdering af sag vedrørende planforhold for ejendommen Lundborgvej 2a, 8800 Viborg.

Viborg Kommune har anmodet KL om en juridisk vurdering af sag vedrørende planforhold for ejendommen Lundborgvej 2a, 8800 Viborg. N OTAT Viborg Kommune - jagt- og fiskeriforretning - planretlige forhold Viborg Kommune har anmodet KL om en juridisk vurdering af sag vedrørende planforhold for ejendommen Lundborgvej 2a, 8800 Viborg.

Læs mere

Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg.

Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg. Principielle retningslinjer for opsætning af solfangere/celleanlæg Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg.

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Denne afgørelse kan påklages vedrørende retslige forhold til Naturog Miljøklagenævnet.

Denne afgørelse kan påklages vedrørende retslige forhold til Naturog Miljøklagenævnet. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan nummer 331 samt Tillæg nummer 45 til Kommuneplan 2009-2021 for et område til hotel- og konferencefaciliteter mv. ved

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af garage- og værkstedshal, samt arealoverførelse

Landzonetilladelse til opførelse af garage- og værkstedshal, samt arealoverførelse TBF Ejendomme Aps v/ Thom Frank Pjedstedvej 93 7000 Fredericia Landzonetilladelse til opførelse af garage- og værkstedshal, samt arealoverførelse 2-10-2013 Sags id.: 13/1577 Sagsbehandler: Lars Kronborg

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til Vækst og Plan Maj 2015 Nykøbing Landevej Ndr.Ringgade Pilegårdsvej Sorøvej Skovsøviadukten Kommuneplantillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2013 Redegørelse jf. planlovens 11e, stk. 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 26. MARTS 2014 KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE: Ændring af: - etablering af et nyt rammeområde 12.E.03 omfattende erhvervsejendomme

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 10. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10-oktober-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Mandag den 27-08-2012 Mødedato: Torsdag den 23-08-2012 Mødetidspunkt: 08:30-11:00.

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Mandag den 27-08-2012 Mødedato: Torsdag den 23-08-2012 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Referat Ældrerådet Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Mandag den 27-08-2012 Mødedato: Torsdag den 23-08-2012 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10 Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thorslundsvej Ændring af kommuneplanområde 10 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 TILLÆG 13 For rammeområde 35-E-54, 35-E-55, 35-E-50, 35-R-50, 35-E-51, 35-E-56, 35-E-57, 35-E-58, 35-E-59 og 35-T-50 i Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Endelig

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe.

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe. 2014-17 Referat Økonomiudvalget Mødedato: 11. november 2014 Tidspunkt: 16:40 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Ringe Indkaldelse Christian Thygesen Hans Jørgensen Kristian Nielsen Jens Elmgreen

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Sekretariatschef Kåre Albrechtsen Vindmøllesekretariatet September 2011 1 De grundlæggende regelsæt: Byggelovgivningen

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 20. september 2011. Kl. 18:00 i Mødelokale 1,Lyndby

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 20. september 2011. Kl. 18:00 i Mødelokale 1,Lyndby Referat tirsdag den 20. september 2011 Kl. 18:00 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU/TM - Projekt Kirke Hyllinge...2 3. TM - Eventuelt...4 20-09-2011 Side

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret)

Vedtaget. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Vedtaget Tillæg 3 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Vedtaget af Silkeborg Byråd den 26. maj 2014 Silkeborg Kommune

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 10/2012 Dannet den: Tirsdag den 27-11-2012 Mødedato: Torsdag den 22-11-2012 Mødetidspunkt: 08:30-11:30.

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 10/2012 Dannet den: Tirsdag den 27-11-2012 Mødedato: Torsdag den 22-11-2012 Mødetidspunkt: 08:30-11:30. Referat Ældrerådet Møde nr.: 10/2012 Dannet den: Tirsdag den 27-11-2012 Mødedato: Torsdag den 22-11-2012 Mødetidspunkt: 08:30-11:30 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Tillæg nr. 10 er udarbejdet sammen med Klimatilpasningsplan 2014 2017 for Lemvig Kommune.

Tillæg nr. 10 er udarbejdet sammen med Klimatilpasningsplan 2014 2017 for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 10 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025 Lemvig kommunalbestyrelse har den 17. september 2014 vedtaget tillæg nr. 10 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025. Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. august 2014 Mødetidspunkt 17.02 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Torsdag den 5. februar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Friis-Hauge, Connie

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser.

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser. Mål At skabe levende handelscentre med et varieret udbud af butikker i kommunens bycentre. At alle har en nem, hurtig og kort vej til dagligvarebutikker, så afhængigheden af bil nedbringes. At der er mulighed

Læs mere

Afgørelse i sagen om Gladsaxe Kommunes tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2001

Afgørelse i sagen om Gladsaxe Kommunes tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2001 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. august 2004 J.nr.: 03-33/150-0195 ARS Afgørelse i sagen

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Prioritering af lokalplaner, kommuneplanændringer og øvrige plansager

Prioritering af lokalplaner, kommuneplanændringer og øvrige plansager 1 of 6 Prioritering af lokalplaner, kommuneplanændringer og øvrige plansager BEMANDING: FIRE LOKALPLANLÆGGERE (AKTUELT (APRIL 2014) TRE GRUNDET LANGTIDSSYGEMELDING) EN KOMMUNEPLANLÆGGER (PR. 1. APRIL 2014)

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Forslag til tillæg 1.015, udvidelse af Hotel Hvide Hus Den 22. august 2011 er et forslag

Læs mere

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Center for Miljø og Teknik August 2015 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Ballerups Kommunalbestyrelse godkendte i 2014 en Klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen

Læs mere

Forslag til lokalplan 98 er i høring

Forslag til lokalplan 98 er i høring Herlev Bygade 90 2730 Herlev 13. januar 2015 Journalnr. 163-2014-23143 Forslag til lokalplan 98 er i høring Kommunalbestyrelsen i Herlev Kommune har den 10. december 2014 vedtaget at sende forslag til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 07-330 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 07-330 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 07-330 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Offentlig og Privat service - Øster Højst Børnecenter Skolegade, Øster Højst 330.71.1 330.71.2 330.11.4 TØNDER KOMMUNE Teknisk

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.4 Område ved Herstedøster Landsby Udendørs oplagsplads 1999 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere