Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Onsdag den 13-02-2013 Mødedato: Tirsdag den 12-02-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:15"

Transkript

1 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave (PEN) O Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Per Roos (PR) V Lisbeth Andersen (LA) A Torben Lundsgaard (TL) F Fraværende Bemærkninger.

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side

3 2. Sorøvej 89- Etablering af autoophug Odinsvej 4 - Etablering af butik til pladskrævende varegrupper Låntagning i afdeling Kristoffersvej Orientering om behandlede dispensationsansøgninger Orientering om klimatilpasning ved ekstrem regn Orientering om status på landzone-, bygge- og plansager Fælles indstilling vedr. opstart af budgetprocessen for budget 2014 i fagudvalgene Vurdering af købstilbud Orientering fra formand og administration - Februar Åben sag Sagsid: 10/5200 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Konstitueret teknisk direktør indstiller, at dagsordnen godkendes. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Godkendt. x

4 2. Sorøvej 89- Etablering af autoophug Åben sag Sagsid: 12/33620 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Bilag 1.doc (23068/13) 2 Bilag 2.doc (23069/13) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Nørskov Miljøteknik Aps, har den 26. november 2012, søgt om tilladelse til at etablere autoophugger virksomhed på ejendommen Sorøvej 89. ( bilag 1) x Beskrivelse af sagen Det ansøgte autoophuggeri ønskes etableret i ca. 900 m² af bygningen og på ca m² af de udendørs arealet. Grundarealet på den samlede ejendom udgør i alt m² og bygningsarealet i alt m² ( bilag 2) Selve miljøbehandlingen og adskillelsen af bilerne skal foregå inde i bygningen, hvor der etableres et værksted, og hvor der er plads til et mindre oplag af ikke miljøbehandlede biler. Der forventes modtaget op til 1000 biler årligt. De modtagne biler, som afventer miljøbehandling, oplagres inde i bygningen. Efter miljøbehandlingen er der søgt om at oplagre op til 200 biler udenfor bygningen samt ca. 6 åbne containere til de forskellige genbrugsfraktioner. Ud over autoophug er der søgt om tilladelse til at drive bilsalg med udstilling af op til 25 salgsklare biler som ønskes fremvist på et areal ud mod Sorøvej. Lovgrundlag: Jf. Planlovens 35, stk. 1, kræver ændret anvendelse af bygninger og arealer tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Jf. Planlovens 13, stk. 2, skal kommunen tilvejebringe en lokalplan før større udstykninger, bygge- eller gravearbejder kan gennemføres. Teknisk Forvaltning bemærker: Ejendommen er opført som vognfabrik i 1961 og er blevet brugt til flere forskellige virksomhedstyper. Der har været salg af biler fra ejendommen, ligesom en del af udendørsarealet bruges til busparkering. I 1994 har Vestsjællands Amt givet landzonetilladelse til at etablere en autogenbrugsvirksomhed på hele ejendommen, med vilkår om afskærmning i form af plankeværk og beplantning. Da ansøger mod forventning ikke købte ejendommen, bortfaldt tilladelsen. Der er tale om en ejendom der er ligger ud til Sorøvej, som er en af byens større indfaldsveje.

5 Ejendommen er af en sådan størrelse, at det ikke er realistisk at forvente at der kun drives én virksomhed på ejendommen. Da der ikke er en lokalplan for ejendommen, kræver enhver etablering af ny virksomhed, eller ændring i brug af ejendommen en landzonetilladelse. Høring Ingen Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Teknisk Forvaltning vurdere, at det vil være muligt at afskærme ejendommen mod offentlig vej og det åbne land, i en sådan grad at etableringen af et autoophug ikke vil virke skæmmende. Derimod vurderes det at salg af biler med udstilling ud mod Sorøvej ikke bør forekomme i det åbne land og på grund af trafiksikkerheden, men henvises til erhvervsarealer i byzone. En landzonetilladelse bør begrænses til aktiviteter i bygningen samt et mindre udendørs oplag, container til opsamling af fraktioner og op til 10 biler. Teknisk Forvaltning vurderer endvidere, at der bør udarbejdes en lokalplan for området, for at kunne regulere fremtoningen og afskærmningen mod det åbne land, samtidig med at administrationen lettes når nye virksomheder ønsker at etablere sig i dele af ejendommen. Konstitueret teknisk direktør indstiller, 1. at der meddeles landzonetilladelse til autoophugger virksomhed med et begrænset udendørs oplag. 2. at der meddeles afslag til salg af biler fra ejendommen. 3. at der udarbejdes lokalplan for ejendommen for at regulere fremtoningen og afskærmningen mod det åbne land. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Der igangsættes udarbejdelse af lokalplan efter dialog med ansøger.

6 3. Odinsvej 4 - Etablering af butik til pladskrævende varegrupper Åben sag Sagsid: 12/34002 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Bilag 1 Anmodning om udarbejdelse af plangrundlag for område ved Odinsvej-Baldersvej pdf (198569/12) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg x Firmaet Wester Projekter har med brev den 12. december 2012 anmodet om, at der udarbejdes nyt plangrundlag for et område ved Odinsvej/Baldersvej, som muliggør etablering af en butik for større pladskrævende varegrupper (Bilag 1) Sagen forelægges med henblik på stillingtagen til hvorvidt der skal udarbejdes det nødvendige plangrundlag. Beskrivelse af sagen Wester Projekter oplyser, at virksomheden ønsker at placere sig på del af matr. nr. 31d, 31l og 31n, Ringsted Markjorder, (se bilag 1) hvor der i tilknytning til eksisterende centerområde ved Næstvedvej ønskes mulighed for, at placere en butik til større pladskrævende varegrupper. Af hensyn til interne beslutningsprocesser samt markedsforhold i øvrigt, ønskes navnet på butikskæden ikke offentliggjort, før der er vished for at projektet kan realiseres, men der er tale om en anerkendt danskbaseret kædebutik, der nu ønsker at etablere sig i Ringsted. Wester Projekter oplyser videre, at selve butikken er placeret udenfor centerområdet, på det areal af matr.nr. 31n, der nu henligger ubebygget, efter at opførelse af et nyt boligområde, blev bremset af krisen i byggeriet. Der er indgået aftale med de nye ejere af arealet om køb af et areal på ca m², disponeret således, at der på det resterende areal sikres gode og velplacerede friarealer mv. til de boliger, der allerede er opført og som i øvrigt agtes færdiggjort og udlejet snarest muligt. Der arbejdes med en butiksstørrelse på mellem og m² samt ca. 600 m² drive in-lager og ca. 400 m² almindeligt lager. De tilstødende arealer til udendørs udstilling af varer er placeret delvist på matr.nr. 31l, hvor nyligt vedtagen lokalplan 266 udlægger areal til henholdsvis byggeri samt grønt areal. Ejeren af ejendommen her er indstillet på at afgive det nødvendige areal, idet restarealet er rigelig stort til den dagligvarebutik, der skal opføres her.

7 I forhold til parkeringspladser forudsættes der indgået aftale om etablering af fælles parkeringsanlæg til dækning af de to dagligvarebutikker samt den aktuelle butik, hvilket samtidig betyder, at byggefelt på matr.nr. 31d, udlagt i lokalplan 251, udgår og overgår til parkeringsareal. Der foreligger på nuværende tidspunkt endnu ikke skriftligt tilsagn til denne ændring fra ejeren af ejendommen, der i sagens natur er orienteret om denne anmodning, ligesom sagen har været drøftet med positive tilkendegivelser. Butikskæden har nøje gennemgået de placeringer til butikker med større pladskrævende varegrupper, der er at finde i området langs Næstvedvej, herunder arealer ved Bragesvej. Wester Projekter oplyser, at den valgte placering ved centerområdet ved Odinsvej og Baldersvej vurderes at være den optimale, hvilket er begrundet i følgende forhold: Nærheden til de to dagligvarebutikker, og i øvrigt også de andre butikker ved Odinsvej, idet der med en placering her kan skabes et godt og aktivt centerområde med flere indkøbsmuligheder og større udvalg, hvilket netop er formålet med centerområder. Synergieffekten omkring de fælles parkeringsarealer. God synlighed fra Næstvedvej og krydset ved Odinsvej, hvilket gælder trafik i begge retninger. Gode tilkørselsforhold fra både lokale kunder, men især også for potentielle kunder fra Sorø og oplandet her. Endvidere gør ansøger opmærksom på, at placeringen ved Odinsvej/Baldersvej er nøje udvalgt og af vital betydning for beslutningen om etablering af ny butik i Ringsted. Lovgrundlag: Jf. Lokalplan 194, 3 Områdets anvendelse, må området kun anvendes til boligbebyggelse i form af etageboliger og/eller rækkehuse samt tilhørende fælles friarealer. Jf. Kommuneplan , rammeområde 3O1, skal området omdannes fra erhvervsformål til boliger, administration, offentlig service, hotel, serviceerhverv og detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper (dvs. biler, tømmer, byggematerialer, havebrugsvarer og møbler) samt håndværksvirksomheder, som kun giver mindre påvirkning af omgivelserne. Langs Mellem Broerne kan der planlægges butikker med pladskrævende varegrupper. Butikker med pladskrævende varegrupper må ikke have et større bruttoetageareal end m 2. Teknisk Forvaltning bemærker: Byrådet udpegede i 2005 Odinsvejs kvarteret som et nyt byomdannelsesområde. Visionen var at skabe en moderne og livlig bydel med en blanding af boliger, kontor, serviceerhverv, kulturog fritidsaktiviteter m.v. På baggrund af denne vision og efterfølgende idekonference blev der udarbejdet et kvalitetsprogram for Odinsvejs kvarteret. Se kvalitetsprogrammet Høring Ingen Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

8 Vurdering Teknisk Forvaltning vurderer, at den foreslåede butik til større pladskrævende varer vil være med til at styrke områdets udvikling generelt. Nærheden til andre butikker med lignende varesortiment vil endvidere være med til at styrke områdets profil, som området hvor større pladskrævende varegrupper lokaliseres. Placeringen relativ tæt på den eksisterende, men ikke ibrugtagne boligbebyggelse ved Odinsvej, vurderes dog at være problematisk. Placeringen er ligeledes en brud med kvalitetsprogrammet for Odinsvejkvarteret fra 2007, hvor boligerne på Odinsvej er første etape af en omdannelse af erhvervsområdet til boliger. Boligerne danner således overgangen til det, der er kaldet Havebyen og Byporten i kvalitetsprogrammet. Endvidere vurderes det, at der er andre attraktive arealer i området og byen, hvor en større butik for pladskrævende vare ville kunne placeres inden for gældende planrammer. Teknisk direktør indstiller, at der i dialog med ansøger findes anden egnet placering. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Godkendt. Ej til stede: Kisser Lehnert Supplerende sagsfremstilling Teknisk forvaltning har i møde med ansøger den 31. januar 2013 drøftet en række mulige placeringer. Ansøger afviser de foreslåede muligheder dels på grund af manglende synlighed, andre med for høje grundpriser. Forslagene og begrundelser vil blive gennemgået på mødet. På mødet vil der endvidere forelægge en visualisering af mulig tilpasning til eksisterende boligbebyggelse på Odinsvej. Konstitueret teknisk direktør indstiller, at sagen forelægges til drøftelse. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den V Thorkil Mølgaard (TM) V A Gunnar Christiansen (GC) A O Per Nørhave (PEN) O Kisser Franciska Lehnert (KFL) I V Per Roos (PR) V A Lisbeth Andersen (LA) A For x x x x Imod x Undlo d x F Torben Lundsgaard (TL) F x

9 Godkendt efter afstemning, at planarbejdet igangsættes. Kisser Franciska Lehnert stemmer imod, da planen strider mod intentionerne for området.

10 4. Låntagning i afdeling Kristoffersvej Åben sag Sagsid: 13/1079 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg X Boligselskabet Sjælland søger om tilladelse til yderligere pantsætning af afdeling Kristoffersvej samt om godkendelse af huslejestigning på 13,6 %. Sagen forelægges med henblik på godkendelse af lejeforhøjelse samt pantsætning. Beskrivelse af sagen Afdelingen har besluttet, at lejerne i afdelingen skal have mulighed for at få udskiftet køkkener. Beslutningen er truffet i medfør af 37b i lov om almene boliger (kollektiv råderet). Det betyder, at den enkelte lejer selv vælger, om køkkenforbedringen skal udføres i boligen mod en lejeforhøjelse. Køkkenudskiftningen der udføres, finansieres via lånoptagelse. Der søges i den anledning om godkendelse af en pantsætning på 4,6 mio. kr. Boligselskabet har indhentet tilbud i et realkreditinstitut på et 20 årigt kontantlån til 7 % p.a. til en samlet ydelse på 0,329 mio. kr. Lånoptagelsen godkendes efter 29 i almenboligloven. Lånet hjemtages i takt med, at de enkelte lejere får udført deres køkkener. Kommunen forudsætter ikke at skulle foretage yderligere godkendelser heller ikke af byggeregnskaber forudsat, at de ansøgte kriterier overholdes. Der er ikke krav om kommunegaranti i forbindelse med låntagningen. Lejeforhøjelsen gennemføres i forbindelse med udarbejdelsen af byggeregnskabet, hvilket vil sige, når byggearbejderne er færdige for den enkelte bolig. Lejeforhøjelsen er beregnet til 13,6 % på baggrund af huslejeniveauet pr. 1. januar Stigningen udgør 778,00 kr. pr. måned pr. lejlighed. Høring Ingen. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

11 Vurdering Teknisk Forvaltning vurderer, at der ikke vil være problemer med genudlejning af boligerne som følge af, at den enkelte lejer har benyttet den kollektive råderet. Den yderligere pantsætning giver ikke anledning til bemærkninger. Det er noteret, at sagen ikke kræver kommunegaranti. Konstitueret teknisk direktør indstiller, 1. at der godkendes en planlagt lejestigning på 13,6 % i de lejemål, der benytter den vedtagne kollektive råderet i henhold til 10 stk. 3 i lov om leje af almen boliger, 2. at der gives tilladelse til den planlagte pantsætning inden for en grænse på 4,6 mio. kr. og at pantsætningen sker i takt med færdiggørelsen af de konkrete lejemål. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Godkendt.

12 5. Orientering om behandlede dispensationsansøgninger Åben sag Sagsid: 05/12296 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Dispensationer / afslag - 4. kvt (12774/13) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg x Orientering om behandlede dispensationsansøgninger i 4. kvartal Plan- og Boligudvalget har bemyndiget Teknisk Forvaltning til at træffe afgørelser i forbindelse med ansøgning om dispensation fra Byggeloven med dertil knyttede regulativer, deklarationer samt bygningsregulerende bestemmelser i lokalplaner. Udvalget besluttede den 21. februar 2006, at der hvert kvartal orienteres om periodens afslag. Beskrivelse af sagen Forvaltningen har i perioden 1. oktober 31. december 2012 behandlet 11 ansøgninger om dispensation (bilag). Høring Ingen. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Teknisk Forvaltning vurderer, at dispensationer og afslag følger den almindelige praksis i kommunen. Konstitueret teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Taget til efterretning.

13 6. Orientering om klimatilpasning ved ekstrem regn Åben sag Sagsid: 10/28620 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Regeringen og KL har aftalt, at klimatilpasning skal indarbejdes i kommunernes kommuneplaner. Klima- og Miljøudvalget har i møder, senes den 21. januar 2013, behandlet plan for klimatilpasning. Ligeledes har der været afholdt workshops med deltagelse af Ringsted Forsyning og Teknisk Forvaltning, hvor arbejdet med klimatilpasningsplanen, fokusområder, prioriteringen af indsatser og lokale værdier er drøftet. Sagen forelægges Plan- og Boligudvalget til orientering, da klimatilpasning har en væsentlig indflydelse på den fremadrettede planlægning og eventuel ændring af eksisterende planlægning. Beskrivelse af sagen Danmark får i fremtiden et varmere og generelt vådere vejr med øget hyppighed, intensitet og varighed af ekstreme vejrbegivenheder. Nogle af de negative konsekvenser af dette er især knyttet til ekstremregn, højere vandstande og kraftige storme, der kan medføre omfattende skader på bygninger og infrastruktur. De udfordringer som klimaændringerne medfører, skaber behov for at udvikle løsninger der kan afhjælpe eller minimere skader på eksisterende værdier og for den fremtidige planlægning. Klimatilpasningsdelen i kommuneplanen skal indeholde: Kommuneplanens redegørelsesdel skal indeholde oversvømmelseskort, værdikortlægningskort og kort over potentielle risikoområder samt redegørelse om baggrund for udpegning, rækkefølge mv. Hovedstrukturen kan indeholde et sammenfattende kort, der udtrykker visioner og mål for klimatilpasning set i sammenhæng med andre plantemaer. Kommuneplanens rammer for lokalplaner skal indeholde krav til klimatilpasningshensyn. Rammerne sikrer, at de overordnede mål og retningslinjer bæres videre til lokalplanlægningen og danner grundlag for at administrere efter planlovens 12. Kommunens klimakort kan ses her: x

14 Fokusområder hvor der kan forekomme oversvømmelser: Kværkeby Bæk og tilhørende opland, herunder Jordemodervej Benløsecenteret samt området bag Hubertushuset Området ved Bækkevej i Benløse Klima og Miljøudvalget besluttede i møde den 19. november 2012, at prioritere Kværkeby Bæk og opland og igangsætte opgaven som et her og nu projekt. På workshop har Teknisk Forvaltning og Ringsted Forsyning arbejdet med hvilke værdier, der skal beskyttes. En værdi kan for eksempel være ejendomsværdi, kulturhistorisk værdi eller andet. Derudover prioriteres følgende områder: Infrastruktur Forsyning Rekreative kultur og fritid Miljøskade Natur og landskab Virksomheder og arbejdspladser Social- og sundhedsfunktioner På baggrund af de prioriterede værdier og områder arbejdes der videre med en kortlægning og som skal danne grundlag for de kommende prioriteringer af indsatsområder. Lovgrundlag Aftalen om kommunernes økonomi for 2013, som er indgået mellem regeringen og KL betyder, at kommunerne frem mod udgangen af 2013 skal udarbejde klimatilpasningsplaner, der indeholder en kortlægning af risikoen for oversvømmelser og prioriterer indsatsen. Klimatilpasningsplanerne skal indarbejdes direkte i eller som tillæg til kommuneplanerne. Der findes yderligere baggrundsmateriale mv. på hjemmesiden Høring Ingen. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Teknisk Forvaltning vurderer, at behovet for klimatilpasning betyder, at plangrundlaget for nogle områder bør ændres. Hvilke områder det drejer sig om vil blive taget op i forbindelse med kommuneplan Krav til klimatilpasning vil også som noget nyt, skulle indarbejdes i lokalplaner. Konstitueret teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Taget til efterretning.

15 7. Orientering om status på landzone-, bygge- og plansager Åben sag Sagsid: 10/11739 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Status byggesager 4. kvartal (15512/13) 2 Status planer 4. kvartal 2012 (20567/13) Indledning Sagsgang BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Orientering x Beslutning BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Orientering om status for landszone-, bygge- og plansager i 4 kvartal Beskrivelse af sagen Landzonesager: Der er i perioden oprettet 22 nye landzonesager og afsluttet 34. Det betyder et fald i antallet af uafsluttede sager. Byggesager: Antallet af nye byggesager i perioden udgør 85 og der er ligeledes afsluttet 85 byggesager. Antallet af uafsluttede sager er derfor uændret. Plansager: Der er i øjeblikket 26 igangværende plansager. Høring Ingen. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Teknisk Forvaltning bemærker, at der på byggesagområde og landzoneområdet er et minde fald i antallet af sager set over året. På planområdet er der derimod en stigende tendens. Konstitueret teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Taget til efterretning

16

17 8. Fælles indstilling vedr. opstart af budgetprocessen for budget 2014 i fagudvalgene Åben sag Sagsid: 13/2841 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: Indledning Sagsgang BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Orientering x x x x x x x x Beslutning BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Økonomiudvalget i Ringsted Kommune har mandag den 7. januar 2013 vedtaget budgetprocessen for budget Budgetprocessen har som hovedformål, at sikre en god og hensigtsmæssig proces for alle aktører og interessenter i Ringsted Kommune. Udvalget har som led i budgetprocessen vedtaget, at der samlet set skal identificeres effektiviseringsforslag for 27,6 mio. kr. fordelt med 13,8 mio. kr. i strukturelle effektiviseringer og 13,8 mio. kr. der vedr. Omstillingspuljen. Fagudvalgene skal herefter drøfte og prioritere forslagene, hvorefter forslagene oversendes til Økonomiudvalget. Målet med processen er, at der skal omstilles for samlet 20,7 mio. kr. i budget Der er som led i dette arbejde udsendt en skrivelse til alle relevante aktører og interessenter, hvor de inviteres til at komme med ideer til serviceforbedringer og effektiviseringer i kommunen. Der er svarfrist den 28. februar, hvorefter ideerne vil blive fremlagt på udvalgsmøderne i marts måned. Eventuelle svar der fremsendes efter fristen vil også blive inddraget og behandlet i den videre budgetproces. Beskrivelse af sagen Økonomiudvalget blev på mødet den 7. januar præsenteret for en række forslag og ideer til strukturelle effektiviseringer, og det blev i den forbindelse besluttet at arbejde videre med en række af forslagene i udvalgsregi. Fagforvaltningerne har efterfølgende arbejdet med at konkretisere forslagene yderligere, og de foreløbige resultater præsenteres mundtligt på fagudvalgsmøderne i februar måned. På mødet vil der også være én indledende præsentation af fagforvaltningernes arbejde med at formulere ønskeliste- og effektiviseringsforslag. Dette vil ligeledes ske mundtligt. Egentlige beregningsoverslag over forslagene forelægges for fagudvalgene på de efterfølgende møder. I forhold til at identificere de ønskede effektiviseringer, så er udgangspunktet, at der skal findes effektiviseringsforslag for samlet 27,6 mio. kr., heraf skal udvalgene finde effektiviseringer for 20,7 mio. kr. Der sondres som udgangspunkt mellem strukturelle effektiviseringer og forslag til brug for Omstillingspuljen, men det kan ikke undgås, at der er

18 forslag, der kan kategoriseres som både strukturelle effektiviseringer og forslag til brug for Omstillingspuljen. Som led i kommunens arbejde med effektiviseringer er der i budget 2014 afsat én pulje på 4,0 mio. kr. målrettet IT- investeringer. Puljen skal understøtte arbejdet med omstillinger og realiseringen af effektiviseringen, uanset om det vedrører strukturforslag eller øvrige effektiviseringsforslag. Effektiviseringsgevinsten herfra bevares under det enkelte fagudvalg, og kan benyttes til Omstillingspuljen det år, hvor effektiviseringen realiseres. Opstart af fagudvalgsmøder Fagudvalgsmøderne i februar måned er opstarten på de politiske drøftelser vedr. budget 2014, hvor udvalgene kan komme med udspil til politiske prioriteringer, mulige effektiviseringsforslag og nye serviceinitiativer. Serviceinitiativer kan både omfatte drift og anlæg. Administrationen vil herefter arbejde med at kvalificere udvalgenes forslag og ønsker. På møderne i marts og april måned har fagudvalgene mulighed for at videreudvikle og prioritere blandt alle de indkomne ideer og forslag fra forvaltningerne, og på den måde give retning til det videre arbejde med at kvalificere de enkelte forslag. Efterfølgende arbejdes der videre med en samlet liste i relation til henholdsvis effektiviserings- og omstillingsforslag og ønsker til serviceforbedringer, der sendes i høring primo maj måned. Økonomistaben og fagforvaltningerne vil i løbet af foråret udarbejde en række mindre analyser, der har til formål at belyse, hvor kommunen er placeret både udgifts- og servicemæssigt i forhold til sammenlignelige kommuner. Analyserne forventes præsenteret i løbet af marts/april måned for fagudvalgene. Tids- og handleplan til budgetprocessen for budget 2014 i fagudvalgene Februar 2013 Budgetprocessen starter op i fagudvalgene, hvor der er de første drøftelser af politiske prioriteringer, mulige effektiviseringsforslag og nye serviceinitiativer. Fagudvalgene vil på februar mødet blive orienteret om arbejdet med at identificere mulige forslag om strukturelle effektiviseringer, samt arbejdet med at formulere ønskeliste- og effektiviseringsforslag. Dette vil ske mundtligt. Marts 2013 Fagforvaltningerne kvalificerer ideer og effektiviseringsforslag fra fagudvalgsmøderne i februar måned, dvs. udarbejder første udkast til beregningsoverslag på konkrete forslag i forhold til udgiftsniveau, personaleforbrug, samt beskriver eventuelle servicekonsekvenser mv. Bidrag fra aktører og interessenter inddrages løbende. Budgetprocessen fortsætter i fagudvalgene. Forslag og ideer til effektiviseringsforslag og IT- og investeringspuljen videreudvikles og prioriteres på baggrund af opfølgningsmateriale udarbejdet af administrationen. Indkomne bidrag fra ledere, interessenter, MED- udvalg mv. kvalificeres og præseneres på listeform, således at fagudvalgene kan foretage den første prioritering. Administrationen forelægger de foreløbige resultater af analyserne for fagudvalgene i marts/april måned. April 2013 Administrationen arbejder videre med budgetforslag fra fagudvalgene, herunder konkrete effektiviseringsforslag og forslag til IT- og investeringspuljen. Fagudvalgene behandler og godkender endelig indstilling til Økonomiudvalget vedr. budgetforslaget. Administrationen forelægger de foreløbige resultater af analyserne for fagudvalgene i marts/april måned. Maj 2013 Fagudvalgenes indstilling til budgetforslag, herunder forslag om effektiviseringer og ønsker samt forslag til IT- og investeringspuljen sendes i skriftlig høring hos alle relevante aktører og interessenter.

19 Budgetprocessen for budget 2014 har en stram administrativ- og politisk tidsplan, hvilket medfører at fagudvalgene må forvente, at bilag med kvalificering af effektiviseringer og ønsker om serviceforbedringer i nogle tilfælde vil blive udsendt umiddelbart op til det efterfølgende udvalgsmøde. Administrationen vil naturligvis bestræbe sig på en så hurtig sagsbehandling som mulig. Høring Sagen har været i høring i alle relevante fagforvaltninger. Økonomi Sagen har ikke nogen økonomiske konsekvenser. Direktionen indstiller, at: 1. Budgetproceduren i fagudvalgene påbegyndes jf. sagsfremstillingen. 2. Fagudvalgene kommer med udspil til politiske prioriteringer, mulige effektiviseringsforslag og nye serviceinitiativer, der efterfølgende kvalificeres af administrationen med hensyn til effektiviseringer og serviceforbedringer. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Beslutning i Socialudvalget den Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Godkendt.

20 9. Vurdering af købstilbud Lukket sag Sagsid: 13/2067 Sagen afgøres i: Byrådet

21 10. Orientering fra formand og administration - Februar 2013 Åben sag Sagsid: 10/125 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg 1. Fluebæksvej 202: Orientering om klage over afgørelse den 6. januar Orientering om henvendelse om opsætning af solcelleanlæg 3. Orientering om henvendelse om arealer til boliger til studerende 4. Orientering om henvendelse fra Realdania vedrørende Kickstart af forstaden x Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Taget til efterretning.

22 Underskriftsside Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave (PEN) O Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Per Roos (PR) V Lisbeth Andersen (LA) A Torben Lundsgaard (TL) F

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Onsdag den 23-01-2013 Mødedato: Tirsdag den 22-01-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Onsdag den 23-01-2013 Mødedato: Tirsdag den 22-01-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Onsdag den 23-01-2013 Mødedato: Tirsdag den 22-01-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 18:00-18:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 18:00-18:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den 24-11-2010 Mødetidspunkt: 18:00-18:15 Mødested: Kongressen Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 12/2013 Dannet den: Mandag den 27-01-2014 Mødedato: Mandag den 16-12-2013 Mødetidspunkt: 17:00-17:40 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HH)

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 19-02-2013 Mødedato: Mandag den 18-02-2013 Mødetidspunkt: 17:00-20:35 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV)

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan

Læs mere

Referat. Handicaprådet

Referat. Handicaprådet Referat Handicaprådet Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Tirsdag den 14-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 07-05-2013 Mødetidspunkt: 17:30-18:35 Mødested: Grå mødelokale, Amtstue Alle Medlemmer Jan Jakobsen Ib Ipsen

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 8/2012 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 8/2012 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 8/2012 Dannet den: Tirsdag den 21-08-2012 Mødedato: Mandag den 20-08-2012 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2013 Dannet den: Onsdag den 29-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 28-05-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:10

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2013 Dannet den: Onsdag den 29-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 28-05-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:10 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 6/2013 Dannet den: Onsdag den 29-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 28-05-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:10 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Birgit Thomsen Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen. Fraværende Jørgen Larsen

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Birgit Thomsen Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen. Fraværende Jørgen Larsen Referat Ældrerådet Møde nr.: 7/2013 Dannet den: Tirsdag den 27-08-2013 Mødedato: Torsdag den 22-08-2013 Mødetidspunkt: 08:30-11:30 Mødested: Grå mødelokale, Amtstue Alle Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 12/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-20:00

Referat. Byrådet. Møde nr.: 12/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-20:00 Referat Byrådet Møde nr.: 12/2007 Mødedato: mandag den 03-09-2007 Mødetidspunkt: 19:00-20:00 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:00-19:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV)

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Onsdag den 20-06-2012 Mødedato: Tirsdag den 19-06-2012 Mødetidspunkt: 17:15-18:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Onsdag den 20-06-2012 Mødedato: Tirsdag den 19-06-2012 Mødetidspunkt: 17:15-18:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Onsdag den 20-06-2012 Mødedato: Tirsdag den 19-06-2012 Mødetidspunkt: 17:15-18:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 20/2012 Dannet den: Tirsdag den 11-12-2012 Mødedato: Mandag den 10-12-2012 Mødetidspunkt: 18:30-18:35

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 20/2012 Dannet den: Tirsdag den 11-12-2012 Mødedato: Mandag den 10-12-2012 Mødetidspunkt: 18:30-18:35 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 20/2012 Dannet den: Tirsdag den 11-12-2012 Mødedato: Mandag den 10-12-2012 Mødetidspunkt: 18:30-18:35 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 3/2013 Dannet den: Onsdag den 20-03-2013 Mødedato: Mandag den 18-03-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 3/2013 Dannet den: Onsdag den 20-03-2013 Mødedato: Mandag den 18-03-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 3/2013 Dannet den: Onsdag den 20-03-2013 Mødedato: Mandag den 18-03-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Referat. Integrationsråd. Dannet den: Torsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:30.

Referat. Integrationsråd. Dannet den: Torsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:30. Referat Integrationsrådet Møde nr.: Integrationsråd Dannet den: Torsdag den 08-11-2012 Mødedato: Onsdag den 07-11-2012 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Gråt mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Johnny

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 14/2012 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:15-18:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 14/2012 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:15-18:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 14/2012 Dannet den: Onsdag den 19-12-2012 Mødedato: Tirsdag den 18-12-2012 Mødetidspunkt: 17:15-18:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret)

FORSLAG. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) FORSLAG Tillæg 3 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Fremlagt i offentlig høring fra 20. december 2013-28. februar

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2012 Dannet den: Onsdag den 23-05-2012 Mødedato: Tirsdag den 22-05-2012 Mødetidspunkt: 17:15-18:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2012 Dannet den: Onsdag den 23-05-2012 Mødedato: Tirsdag den 22-05-2012 Mødetidspunkt: 17:15-18:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2012 Dannet den: Onsdag den 23-05-2012 Mødedato: Tirsdag den 22-05-2012 Mødetidspunkt: 17:15-18:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 9/2011 Mødedato: tirsdag den 25-10-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 9/2011 Mødedato: tirsdag den 25-10-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 9/2011 Mødedato: tirsdag den 25-10-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 1/2010 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:15 UPPR mødelokale på Hækkerupsvej

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 1/2010 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:15 UPPR mødelokale på Hækkerupsvej Referat Møde nr.: 1/2010 Mødedato: torsdag den 21-01-2010 Mødetidspunkt: 19:00-21:15 Mødested: UPPR mødelokale på Hækkerupsvej Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL) V Daniel Nørhave

Læs mere

Referat. fra Økonomiudvalget

Referat. fra Økonomiudvalget Referat fra Økonomiudvalget Mødedato: Mandag den 23. februar 2015 Mødetidspunkt: 9:00-10:30 Mødested: Deltagere: Borgmesterens mødelokale Johnny Søtrup (V), Jesper Frost Rasmussen (V), Henrik Vallø (C),

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen Referat Ældrerådet Møde nr.: 4/2014 Dannet den: Mandag den 28-04-2014 Mødedato: Torsdag den 24-04-2014 Mødetidspunkt: 09:00-11:00 Mødested: Grønt mødelokale Amtstue Allé 71 Medlemmer Inger Glerup Jørgen

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 9/2012 Dannet den: Torsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:15-18:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 9/2012 Dannet den: Torsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:15-18:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 9/2012 Dannet den: Torsdag den 20-09-2012 Mødedato: Tirsdag den 18-09-2012 Mødetidspunkt: 17:15-18:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V

Læs mere

Det fremgår af ansøgningen, at andelen af detailhandel vil blive reduceret med udvidelsen jf. bilag 2.

Det fremgår af ansøgningen, at andelen af detailhandel vil blive reduceret med udvidelsen jf. bilag 2. Teknisk Udvalg 25-06-2013 Jagt- og fiskeriforretning på Lundborgvej 2A-2B, Viborg Sagsnr.: 12/80454 Sagsansvarlig: Ann Hamborg SAGSFREMSTILLING Teknisk Udvalg besluttede på sit møde den 2. april 2012 (sag

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording FORSLAG

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 3 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording FORSLAG Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene

Læs mere

Referat. Integrationsrådet

Referat. Integrationsrådet Referat Integrationsrådet Møde nr.: Integrationsrådet Dannet den: Onsdag den 01-02-2012 Mødedato: Onsdag den 25-01-2012 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: - Gråt mødelokale, ved kantinen. Social og Sundhedsforvaltningen

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 2. august 2016 kl. 14.30 Medlemmer Ado Holm (IA) Pipaluk Lynge (IA) Justus Hansen (D) Afbud Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Indkaldt Nikolaj Heinrich (S) Peter

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast i lokalplanlagt erhvervsområde i Ringsted Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast i lokalplanlagt erhvervsområde i Ringsted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 31. oktober 2013 J.nr.: NMK-31-00949 Ref.: Jan Vater, JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast i lokalplanlagt

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo FORSLAG Kommuneplantillæg 22 Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo Juni 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk tirsdag den 2. juli 2013 Offentlig høring fra den 2. juli 2013 til den 27. august 2013

Læs mere

Referat Møde nr.: Dannet den: Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Medlemmer Fraværende Bemærkninger

Referat Møde nr.: Dannet den: Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Medlemmer Fraværende Bemærkninger Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 4/2012 Dannet den: Onsdag den 02-05-2012 Mødedato: Mandag den 30-04-2012 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Hækkerupsvej Medlemmer Sadik Topcu (ST) A

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag Kommuneplantillæg 3 for Kommuneplan 2013-2015 Boligområde - Østerbakken - Vils Forslag - juli 2015 Morsø Kommune - www.morsoe.dk Forslag KOMMUNEPLANTILLÆG Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: tirsdag den 26-10-2010 Mødetidspunkt: 17:00-18:00

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: tirsdag den 26-10-2010 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 9/2010 Mødedato: tirsdag den 26-10-2010 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Orientering om Movias analyse af den kollektive trafik i Ringsted Kommune

Orientering om Movias analyse af den kollektive trafik i Ringsted Kommune Orientering om Movias analyse af den kollektive trafik i Ringsted Kommune Åben sag Sagsid: 16/27767 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1) 2217534 Åben: Søjlediagrammer- regnskab- 2015.pdf

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER KOM MED IDEER OG KOMMENTARER Forudgående høring om kommuneplantillæg for boliger nord for Banemarksvej Glostrup nse Kommunegræ dre Søn de tområ Projek j gve Rin Brøndby Glostrup og Brøndby Kommune er blevet

Læs mere

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 68 til Rammeområder 81.C3 Centerområde ved Nørregade og Bredgades nordlige del og 81.BL1 Blandet bolig og erhvervsområde ved Bødkervej Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta Nielsen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 11/2011 Mødedato: tirsdag den 20-12-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 11/2011 Mødedato: tirsdag den 20-12-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 11/2011 Mødedato: tirsdag den 20-12-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2009 Landsbyen Mejlby Offentligt område O710, Mejlby Rebild Kommune marts 2012 Indledning Rebild Kommune vedtog den 29. oktober 2009 Kommuneplan 2009 for Rebild Kommune endeligt.

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 8/2012 Dannet den: Onsdag den 22-08-2012 Mødedato: Tirsdag den 21-08-2012 Mødetidspunkt: 17:15-18:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 8/2012 Dannet den: Onsdag den 22-08-2012 Mødedato: Tirsdag den 21-08-2012 Mødetidspunkt: 17:15-18:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 8/2012 Dannet den: Onsdag den 22-08-2012 Mødedato: Tirsdag den 21-08-2012 Mødetidspunkt: 17:15-18:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

Referat. Integrationsrådsmøde. Dannet den: Mandag den 17-09-2012 Mødedato: Torsdag den 13-09-2012 Mødetidspunkt: 18:15-20:15.

Referat. Integrationsrådsmøde. Dannet den: Mandag den 17-09-2012 Mødedato: Torsdag den 13-09-2012 Mødetidspunkt: 18:15-20:15. Referat Integrationsrådet Møde nr.: Integrationsrådsmøde Dannet den: Mandag den 17-09-2012 Mødedato: Torsdag den 13-09-2012 Mødetidspunkt: 18:15-20:15 Mødested: Gråt mødelokale Amtsstue Alle 71 Medlemmer

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 4/2013 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:15-19:00

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 4/2013 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 4/2013 Dannet den: Onsdag den 17-04-2013 Mødedato: Tirsdag den 16-04-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

Referat. Integrationsrådet. Dannet den: Mandag den 11-06-2012 Mødedato: Onsdag den 23-05-2012 Mødetidspunkt: 19:00-21:30

Referat. Integrationsrådet. Dannet den: Mandag den 11-06-2012 Mødedato: Onsdag den 23-05-2012 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Referat Integrationsrådet Møde nr.: Integrationsrådet Dannet den: Mandag den 11-06-2012 Mødedato: Onsdag den 23-05-2012 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Gråt Lokale Social- og Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Plan og Byg Januar 2015 Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Redegørelse for udlæg af nyt bydelscenter ved Ndr. Ringgade/Valbyvej i Slagelse Kommuneplantillæg nr. 16 omfatter

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Kommuneplantillæg nr. 3 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen.

Læs mere

Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper

Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 8. april 2015 Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper Aarhus Kommune planlægger at give mulighed for

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

LOKALPLAN For et område ved Kildebrøndevej 50 og 60 til salg af planter og havebrugsvarer

LOKALPLAN For et område ved Kildebrøndevej 50 og 60 til salg af planter og havebrugsvarer LOKALPLAN 14.31 For et område ved Kildebrøndevej 50 og 60 til salg af planter og havebrugsvarer GREVE KOMMUNE Rådhusholmen 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97 Lokalplanen er udarbejdet af Teknisk Forvaltning

Læs mere

Viborg Kommune har anmodet KL om en juridisk vurdering af sag vedrørende planforhold for ejendommen Lundborgvej 2a, 8800 Viborg.

Viborg Kommune har anmodet KL om en juridisk vurdering af sag vedrørende planforhold for ejendommen Lundborgvej 2a, 8800 Viborg. N OTAT Viborg Kommune - jagt- og fiskeriforretning - planretlige forhold Viborg Kommune har anmodet KL om en juridisk vurdering af sag vedrørende planforhold for ejendommen Lundborgvej 2a, 8800 Viborg.

Læs mere

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan Naboer og andre interessenter Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan 2013-2025 Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 10. marts 2015 endeligt vedtaget

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat TEKNISK FORVALTNING Ipa HVIDOVRE KOMMUNE Referat af Teknisk og Miljøudvalgets møde den 5. maj 2010, kl. 17.30 i mødelokale Kystagerparken, lokal nr. 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset. Mødet slut kl.

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Referat. Frivilligrådsmøde

Referat. Frivilligrådsmøde Referat Frivilligrådet Møde nr.: Frivilligrådsmøde Dannet den: Tirsdag den 02-05-2017 Mødedato: Torsdag den 27-04-2017 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Møderum 1 Rønnedevej 9, 4100 Ringsted Medlemmer

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Centerområde ved Hovedgaden Agerskov 420.71.5 420.71.4 420.51.2 420.41.1 420.11.3 420.51.1 420.11.2 420.11.1 420.71.3 420.31.7 420.11.5 420.71.2

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Mandag den 27-08-2012 Mødedato: Torsdag den 23-08-2012 Mødetidspunkt: 08:30-11:00.

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Mandag den 27-08-2012 Mødedato: Torsdag den 23-08-2012 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Referat Ældrerådet Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Mandag den 27-08-2012 Mødedato: Torsdag den 23-08-2012 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager

Læs mere

Denne afgørelse kan påklages vedrørende retslige forhold til Naturog Miljøklagenævnet.

Denne afgørelse kan påklages vedrørende retslige forhold til Naturog Miljøklagenævnet. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan nummer 331 samt Tillæg nummer 45 til Kommuneplan 2009-2021 for et område til hotel- og konferencefaciliteter mv. ved

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 1 Dagsorden Møde torsdag den 08. januar 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Allan Pertti Frandsen (IA) Uju Petersen (IA) Suppleant Tim Serritzlev(S) Vittus Maaru

Læs mere

Klimatilpasningsplanen hvordan bliver den?

Klimatilpasningsplanen hvordan bliver den? Klimatilpasningsplanen hvordan bliver den? Kristian Bransager, projektchef 1 26. FEBRUAR 2013 De nye klimatilpasningsplaner Fastlagt i aftalen om kommunernes økonomi for 2013 side 7 Kommunerne udarbejder

Læs mere

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til Vækst og Plan Maj 2015 Nykøbing Landevej Ndr.Ringgade Pilegårdsvej Sorøvej Skovsøviadukten Kommuneplantillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2013 Redegørelse jf. planlovens 11e, stk. 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. 19:40 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende:

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Startredegørelse for forslag til Lokalplan Området omkring sundhedshuset

Startredegørelse for forslag til Lokalplan Området omkring sundhedshuset Startredegørelse for forslag til Lokalplan 1.154 Området omkring sundhedshuset Oversigt over kommuneplanrammer Oversigtskort Området omfatter ejendommen matr.nr. 81id og ejendommen matr.nr. 81ok. Ejendommen

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe.

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe. 2014-17 Referat Økonomiudvalget Mødedato: 11. november 2014 Tidspunkt: 16:40 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Ringe Indkaldelse Christian Thygesen Hans Jørgensen Kristian Nielsen Jens Elmgreen

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe Åben sag Resumé Der er vedtaget en Lov om flexboliger. Der skal tages stilling til, 1. om Stevns Kommune ønsker at benytte

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Dagsorden Mødedato: Torsdag den 24. september 2015 Mødetidspunkt 12:40 : Sluttidspunkt: 15:00 Mødelokale: M.5 Medlemmer: Fraværende: Bemærkninger : Allan Clifford Christensen, Martin Sanderhoff, Flemming

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 9.013 for området ved Poul Smeds Vej i Gandrup Aalborg Byråd godkendte den xx.

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 TILLÆG 13 For rammeområde 35-E-54, 35-E-55, 35-E-50, 35-R-50, 35-E-51, 35-E-56, 35-E-57, 35-E-58, 35-E-59 og 35-T-50 i Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Endelig

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af garage- og værkstedshal, samt arealoverførelse

Landzonetilladelse til opførelse af garage- og værkstedshal, samt arealoverførelse TBF Ejendomme Aps v/ Thom Frank Pjedstedvej 93 7000 Fredericia Landzonetilladelse til opførelse af garage- og værkstedshal, samt arealoverførelse 2-10-2013 Sags id.: 13/1577 Sagsbehandler: Lars Kronborg

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 9. februar 2016 kl. 9.00 Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Side 2 Dagsorden 1.

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 30. januar 2017 Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er udlagt til byomdannelse i

Læs mere