Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen Frederiksværk Tlf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00"

Transkript

1 for butik i Nørregade i Hundested Maj 2011 Natur og Udvikling

2 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen Frederiksværk Tlf Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder. Det kan også være nedrivning af bebyggelse. I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Byrådet kan også lave en lokalplan, hvis det er nødvendigt for at sikre en sammenhæng i udviklingen af et område. Hvordan kan du være med, når vi laver en lokalplan? Planloven sikrer, at du som borger kan være med til at bestemme udviklingen i din by eller dit lokalområde. Derfor laver vi først et forslag til den nye lokalplan. Det sendes i høring i en periode, hvor du så har mulighed for at komme med dine kommentarer. Samtidig sender vi også forslaget til diverse ministerier, styrelser med videre, der skal have mulighed for at se forslaget. De har også mulighed for at komme med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til forslaget. Når høringen er slut, bliver forslaget og alle de indlæg, vi har modtaget, igen behandlet af Byrådet. Derefter kan Byrådet vedtage lokalplanen endeligt. Kopi: Halsnæs Kommune. Oplag: 100 stk. Lokalplanen er udarbejdet af Miljø og Teknik. Sag nr. 2010/10576 Kommunenr. 260 Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. Kort- og Matrikelstyrelsen 1994/KD

3 Indholdsfortegnelse Hvorfor laver vi en lokalplan?... 2 Hvordan kan du være med, når vi laver en lokalplan?... 2 Lokalplanens baggrund, formål og indhold... 4 Eksisterende forhold... 4 Lokalplanen i forhold til anden planlægning... 5 Lokalplanens forhold til anden lovgivning... 8 Lokalplanens retsvirkninger... 9 Bestemmelser Lokalplanens formål Områdets anvendelse Udstykning Vej- og stiforhold Ledningsforhold Bebyggelsens beliggenhed Miljø Biofaktoren for lokalplanområdet sættes til Bebyggelsens omfang og ydre fremtræden Ubebyggede arealer Ophør af gyldighed for andre bestemmelser Forudsætning for ibrugtagning Tilsyn og dispensationer 17 Vedtagelsespåtegning Bilag kortbilag 1: Lokalplanområdet Kortbilag 2: Arealdisponering Kortbilag 3: Vejledende illustrationsplan Kortbilag 4: Vejledende facader Kortbilag 5: Vejledende facader 3

4 Lokalplanens baggrund, formål og indhold Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om etablering af en dagligvarebutik i den nordøstlige del af centerområdet i Hundested på ejendommene Nørregade 5 og 7. Formålet med lokalplanen er, at muliggøre opførelsen af en dagligvarebutik og fastlægge bestemmelser for adgang, parkering og udseende, som kan sikre tilpasning til det omgivende byområde. Lokalplanen giver mulighed for at placere den nye butiksbebyggelse indenfor byggefeltet parallelt med Nørregade, der afgrænser lokalplanområdet mod vest. Vejadgang skal etableres fra Nørregade. Der er indgået en aftale med SuperBest om fælles brug af parkeringsarealerne. Dette betyder, at der bliver fælles vejadgang til parkeringsarealerne langs sydfacaden af den nye butik og at der etableres fortov langs butikken. Indgang til butikken sker fra nord. Foran indgangen skabes en mindre pladsdannelse, hvorfra der er kik ned gennem Havnegade til havnen. Lokalplanområdet er omfattet af Kommuneplan 2009 og af Helhedsplan for Hundested by. Af kommuneplan 2009 fremgår, at den fremtidige byudvikling skal tage udgangspunkt i de enkelte byers historie. Halsnæs Kommune har som forarbejde til kommuneplaner udarbejdet helhedsplan for Hundested by i I Helhedsplanen for Hundested by lægges der meget vægt på sammenhængen mellem havnen og byen. Dette skal sikres bl.a. igennem visuel sammenhæng, opnået med kig mellem husene og ned gennem gaderne mod havnen. Endvidere skal nyt byggeri i Hundested tilpasses byens skala og relatere sig til Hundesteds oprindelige arkitektoniske udtryk. Helhedsplanen intentioner er indarbejdet i kommuneplanens retningslinjer. For at projektet kan gennemføres skal der udarbejdes et kommuneplantillæg til kommuneplan Kommuneplantillæg nr. 1 fastlægger en ny ramme for projektområdet samt for naboejendommen. Den nye ramme udlægger hele området til centerformål, giver mulighed for sokkeludstykning med fælles arealer og fælles parkeringsarealer, samt fjerner bestemmelser om at ny bebyggelse skal ske indenfor de i kommuneplanens bilag C fastlagte byggefelter og at der skal gå en offentlig sti genne området. Eksisterende forhold Lokalplanområdet udgør den nordøstlige del af Hundesteds centerområde. Området er mod nord afgrænset af Lemche, mod øst afgrænset af jernbanesporene til den ældre del af havnen og mod vest af Nørregade. Mod syd grænser området op til en eksisterende dagligvarebutik med tilhørende parkeringsanlæg. Lokalplanområdet er på 4755 m² og består af matr. nr. 1a, 1as, og 1g samt del af 101a Hundested By, Torup Sogn. I lokalplanområdet ligger der i dag Hundested bibliotek og Lodsens Minde der benyttes til lokalhistorisk arkiv. Den eksisterende bebyggelse forudsættes nedrevet inden opførelse af den planlagte butik. 4

5 Lokalplanen i forhold til anden planlægning Fingerplan 2007 Lokalplanen er lavet, så den følger fingerplanens retningslinjer. Regionplan 2005 (landsplandirektiv) Lokalplanen er lavet, så den følger regionplanens regler for så vidt angår kapitel 5 om vand. Øvrige retningslinjer er overtaget af Kommuneplan Kommuneplan 2009 For det område denne lokalplan omfatter, står der følgende bestemmelser i kommuneplanen, rammområder 8.C1 og 8.B12: Rammeområde 8.C1 Nørregade Nord center En lokalplan for området skal sikre: a. At området anvendes til centerformål, og at området bliver fastlagt til detailhandel, liberalt erhverv, kulturelle og offentlige formål og boliger. Der må ikke indrettes boliger i stueetagen. b. På Nørregade og på tilstødende pladser må høje kældre og lokaler beliggende i stueetagen ikke anvendes til følgende former for butikker og erhverv: pengeinstitutter, ejendomsmæglere, kreditforeninger, forsikringsselskaber, advokatkontorer og lignende c. Ny bebyggelse skal ske inden for de byggefelter og principper, der er vist i bilag C d. Ved opførelse af ny bebyggelse ved Lodsens Minde og biblioteket skal der sikres en offentlig stiforbindelse gennem området. (se bilag) e. At bebyggelsen skal placeres langs Nørregade inden for 10 meter fra skel. Yderligere bebyggelse kan opføres i op til 2 etager på de bagvedliggende arealer, men først efter at byggemuligheden langs Nørregade er udnyttet. f. Ny bebyggelse skal relatere sig til Hundesteds oprindelige arkitektoniske udtryk enten i farve, tagbelægning, karakter eller materiale. Langs Nørregade skal facader være åbne og varierede eksempelvis ved udspring, højdeforskel, materialeskift eller horisontale facadebrud g. Nye butikker kan eventuelt indrettes uden at der stilles krav om etablering af parkeringspladser. h. At bruttoetagearealet for de enkelte butikker må ikke være større end m² for dagligvarebutikker og 800 m² for udvalgsvarebutikker. i. At bebyggelsesprocenten ikke overstiger 80 for området under et (beregnes sammen med område 8.B11 og 8.B12). j. At min. grundstørrelse er 700 m². Rammeområde 8.B12 Nørregade Nordøst En lokalplan for området skal sikre: 5

6 a. At området bliver fastlagt til boligformål, med mulighed for kulturelle og offentlige formål og privat service som f.eks. café, restaurant, hotel og liberalt erhverv. b. Området kan anvendes til erhverv under forudsætning af at boligområdet ikke ændres. c. At bebyggelsen skal placeres indenfor viste byggefelter. Bilag C d. At der kan bygges i maks. 2½ etage med en maksimal højde på 12 meter. e. At bebyggelsesprocenten ikke overstiger 80 for området under et (beregnes sammen med område 8.C1 og 8.B11). f. At området ikke kan udstykkes. g. Ny bebyggelse skal relatere sig til Hundesteds oprindelige udtryk enten i farver, tagbeklædning, karakter eller materialer. h. Bebyggelse på arealerne bag Nørregade kan opføres i op til 2 etager, men først efter at byggemuligheden langs Nørregade er udnyttet. For at kunne gennemføre butiksprojektet, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg nr. 1, der udlægger hele området til centerformål. Den nye kommuneplanramme bliver som følger: Rammeområde 8.C6 for Nørregade Nordøst En lokalplan for området skal sikre: a. At området anvendes til centerformål, og at området bliver fastlagt til detailhandel, liberalt erhverv, kulturelle og offentlige formål og boliger. Der må ikke indrettes boliger i stueetagen mod Nørregade og på tilstødende pladser. b. På Nørregade og på tilstødende pladser må høje kældre og lokaler beliggende i stueetagen ikke anvendes til følgende former for butikker og erhverv: pengeinstitutter, ejendomsmæglere, kreditforeninger, forsikringsselskaber, advokatkontorer og lignende c. At bebyggelsen skal placeres langs Nørregade inden for 10 meter fra skel. Maksimal bebyggelseshøjde mod Nørregade er 2½ etage. Yderligere bebyggelse kan opføres i op til 2 etager på de bagvedliggende arealer, men først efter at byggemuligheden langs Nørregade er udnyttet. d. Ny bebyggelse skal relatere sig til Hundesteds oprindelige arkitektoniske udtryk enten i farve, tagbelægning, karakter eller materiale. Langs Nørregade skal facader være åbne og varierede eksempelvis ved udspring, højdeforskel, materialeskift eller horisontale facadebrud e. Nye butikker kan eventuelt indrettes uden at der stilles krav om etablering af parkeringspladser. f. At bruttoetagearealet for de enkelte butikker må ikke være større end m² for dagligvarebutikker og 800 m² for udvalgsvarebutikker. g. At bebyggelsesprocenten ikke overstiger 80 for området under et (beregnes sammen med område 8.B11 ) h. Der gives mulighed for sokkeludstykning med fællesarealer og fælles parkeringsarealer. 6

7 Støj Ved dagligvarebutikkers vareindlevering skal der i nødvendigt omfang etableres støjafskærmning. Byggeriet skal støjdæmpes efter gældende bygningsreglement. Støjgrænser for virksomheder Mandag-fredag kl lørdag kl Mandag - fredag kl lørdag kl søn- og helligdage kl Alle dage kl Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomhed Blandet bolig- og erhverv, centerområder (bykerne) 60 db 60 db 60 db 55 db 45 db db Etageboliger 50 db 45 db db Åben lav boliger 45 db 40 db db Sommerhuse og offentligt tilgængelige rekreative områder 45 db 35 db db Lokalplaner Nærværende lokalplanområde er indeholdt i Lokalplan nr. 51 for en del af centerområdet i Hundested. Matriklerne 1a, 1g og 1as samt del af 101a Hundested By, Torup, der er omfattet af nærværende lokalplan, udgår af eksisterende lokalplan nr. 51. Deklarationer På ejendommene indenfor lokalplanens område er der ud over ovennævnte lokalplan tinglyst servitutter, der omhandler varmeforsyning, byggelinie, montage af beslag mv. De nævnte deklarationer er ikke i strid med planen. Andre kommunale planer Lokalplanområdet er omfattet af Halsnæs Kommunes Vandforsyningsplaner. Lokalplanområdet er omfattet af Halsnæs Kommunes Spildevandsplaner. 7

8 Lokalplanområdet ligger i et område, der er dækket af Halsnæs Kommunes kollektive varmeforsyningsplaner. Fællesantenneanlæg Der er hybridnet (Kabel TV) i lokalplanområdet. Der er ikke krav om tilslutning til hybridnettet. Lokalplanens forhold til anden lovgivning Lov om planlægning Planloven indeholder bl.a. de formelle regler for at lave planer og for deres indhold. Formålet med Planloven er at sikre, at udviklingen sker på et bæredygtigt grundlag. Udviklingen skal værne om vores natur og miljø og have respekt for vores livsvilkår. Det skal blandt andet ske ved, at udviklingen vurderes samlet for hele landet og de enkelte kommuner. Desuden skal planlægningen forebygge forurening og støjgener, og skabe og bevare værdifulde landskaber, bymiljøer og huse. Planlægningen skal især sikre de åbne kysters værdier. Endelig skal den enkelte borger være med i planlægningen af den fremtidige udvikling. Lokalplanen er lavet efter de retningslinjer og procedurer, der fremgår af planloven og tilhørende bekendtgørelser og cirkulærer. Planloven har særlige bestemmelser for planlægning i kystområderne og for planlægning til butikker. En speciel redegørelse er nødvendig, hvis det projekt, som lokalplanen muliggør, vil have særlig betydning for kystområderne eller butiksstrukturen. Det er ikke nødvendigt at redegøre specielt for placeringen i et kystområde, da der er tale om et eksisterende tæt bebygget område i byzone. Lokalplanen ændrer ikke på dette forhold Det er heller ikke nødvendigt med en særlig redegørelse for butiksforholdene. Lokalplanen indeholder ikke nye udlæg af arealer til butikker eller andet, der kan være i strid med planlovens formål for butiksudviklingen. Lov om Miljøvurdering Lokalplanen er screenet i henhold til miljøvurderingsloven. Miljøscreeningen viser, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering i forbindelse med lokalplan 08.3 for butik i Nørregade i Hundested. Lov om forurenet jord Der er ikke kortlagt jordforurening i lokalplanområdet efter jordforureningsloven. 8

9 Hvis der under jordarbejderne påtræffes jordforurening, skal arbejdet standses og kommunen underrettes, eller der fremsendes jordhåndteringsplan forud for opstart af byggeriet. Al jord i byzone er som udgangspunkt klassificeret som lettere forurenet. Denne såkaldte områdeklassificering indebærer, at flytning af jord mellem forskellige ejendomme skal anmeldes til kommunen senest 4 uger i forvejen, jf. Regulativ for jordstyring i Halsnæs Kommune. Lov om naturbeskyttelse Lokalplanområdet omfatter ikke naturområder, anlæg m.m., der er omfattet af Lov om naturbeskyttelse. Byggeloven Byggeloven gælder for alt byggeri. Der skal være givet en byggetilladelse, inden der må bygges nyt, eller bygges til. I øvrigt skal de gældende bygningsreglementer overholdes. Museumsloven Museumslovens 27, stk. 2 betyder, at alt arbejde skal indstilles, hvis der afdækkes eller berøres et fortidsminde. Fundet skal straks anmeldes til Folkemuseet. Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Når et lokalplanforslag er vedtaget og offentliggjort, skal det overholdes. Det vil sige, at de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må udnyttes på en måde, der kan være i strid med forslaget. Bliver forslaget ikke vedtaget endeligt inden for et år, er det igen de tidligere regler, der gælder. Den eksisterende lovlige anvendelse kan under alle omstændigheder fortsætte som hidtil. Det fremgår af 17 i planloven. Fra høringen er slut og frem til den endelige godkendelse af lokalplanen, kan Byrådet tillade mindre byggerier, hvis de ikke strider mod lokalplanen. Når høringen er slut, kan Byrådet godkende forslaget endeligt. Hvis der kommer indsigelser til forslaget, kan vedtagelse af lokalplanen dog tidligst ske 4 uger efter høringens afslutning. I forbindelse med den endelige vedtagelse af planen kan forslaget ændres lidt. Hvis ændringerne er væsentlige for andre end dem, der er kommet med den indsigelse, som er baggrund for ændringen, kan vedtagelsen ikke ske, før alle de hørte har haft lejlighed til at udtale sig. Hvis ændringerne er så omfattende, at der reelt er tale om et nyt forslag, skal det ud i en helt ny høring. 9

10 Den endeligt vedtagne lokalplan skal være offentliggjort senest 8 uger efter den endelige vedtagelse, ellers bortfalder den. Er lokalplanen ikke endelig vedtaget senest 3 år efter høringen er startet, falder forslaget bort. Lokalplanens endelige retsvirkninger Når Byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt, og den er blevet offentliggjort, skal den overholdes. Det gælder for eksempel udstykning, bebyggelse og ændringer i anvendelsen af de enkelte ejendomme. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse kan fortsættes som hidtil, hvis det er etableret før lokalplanforslaget er blevet offentliggjort. Det gælder også, selv om det ikke stemmer overens med den ny lokalplan. En lokalplan betyder ikke handlepligt til at bringe lovlige, eksisterende forhold i overensstemmelse med planen. Ejerskifte medfører heller ikke pligt til at ændre de eksisterende forhold. Byrådet kan dispensere fra lokalplanens regler. Sådanne ændringer må dog ikke være i strid med lokalplanens formål. Hvis der skal gennemføres et projekt, der skiller sig væsentligt ud fra lokalplanen, skal der laves en ny lokalplan. Lokalplanen gælder i de fleste tilfælde frem for de dele af private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er i strid med planen. 10

11 Bestemmelser Bekendtgørelse af Lov om planlægning nr. 937 af 24. september 2009, fastsætter følgende regler for området nævnt i 2. 1 Lokalplanens formål. Lokalplanens formål er at fastlægge de overordnede rammer for etablering af butikker. Det er at sikre: 1.1 At der åbnes mulighed for etablering af dagligvare- og udvalgsvarebutikker 1.2 At der fastlægges bestemmelser for bebyggelsens omfang, placering og ydre fremtræden samt friarealernes indretning, som kan sikre tilpasning til det omgivende byområde. 1.3 At der gives mulighed for boliger på etagerne over stueplan. 2 Lokalplanens område. 2.1 Lokalplanen er afgrænset som vist på Kortbilag 1, og omfatter følgende matrikelnumre af Hundested By, Torup Sogn: 1a, 1as og 1g og del af 101a Samt alle matrikler der måtte blive udstykket heraf 3 Områdets anvendelse. Planloven 15, stk. 2, nr Områdets anvendelse er fastlagt til butikker med tilhørende varegård, kundevognsskure, miljøstation o.lign. 3.2 Etablering af parkeringspladser til butikkerne samt beplantning. 3.3 Etagerne over stueplan kan anvendes til boliger. 3.4 Lokaler beliggende i stueetagen og i høje kældre kan ikke anvendes til følgende former for butikker og erhverv: pengeinstitutter, ejendomsmæglere, kreditforeninger, forsikringsselskaber, advokatkontorer og lignende. Lokaler beliggende i stueetagen og i høje kældre kan ikke anvendes til boliger. 4 Udstykning. Planloven l5, stk. 2, nr Lokalplanområdet må udstykkes i mindre butiksenheder ved sokkeludstykning. Udstykningen kan kun finde sted af bygninger indenfor byggefelterne. Parkeringsarealerne samt indkørsel fra Nørregade skal til enhver tid være fælles for bebyggelsen. 4.2 Ved udstykning skal der tages hensyn til hensigtsmæssige facadelængder, så facaderne mod Nørregade fremstår harmonisk. 11

12 5 Vej- og stiforhold. Planloven 15, stk. 2, nr Der skal etableres vejadgang til lokalplanområdet fra Nørregade, som angivet på Kortbilag 2 og Der skal etableres oversigtsarealer i henhold til gældende vejregler. Således må der hverken varigt eller midlertidigt anbringes genstande af større højde end 0,8 meter over koten på nærmeste kørebanekant på Nørregade, eller forefindes bevoksning af større højde end 0,5 meter over koten på nærmeste kørebanekant. 5.3 Stier, veje, p-pladser og lignende skal projekteres under hensyntagen til Tilgængelighed for alle DS Der udlægges areal til adgang og parkering som vist på Kortbilag 2 og Parkeringspladserne skal anlægges med græsarmeringssten efter princippet som vist på kortbilag Der skal minimum etableres i alt 60 parkeringspladser, 56 parkeringspladser på 2,5x5 meter, 2 handicap parkeringspladser på 3,5x5 meter samt 2 handicap parkeringspladser på 4,5x8 meter. Parkeringspladser skal etableres indenfor lokalplanområdet, og der kan etableres parkeringspladser på de dele af byggefeltet, som ikke bebygges. Adgangs- og parkeringsarealer skal i princippet indrettes som vist på Kortbilag 2 og 3. 6 Ledningsforhold. Planloven 15, stk. 2, nr Elledninger, herunder også ledninger til belysningsanlæg, skal føres frem i jorden. 6.2 Overfladevand fra tag- og pladsvand føres til offentligt afløbsanlæg. 7 Bebyggelsens beliggenhed Planloven 15, stk. 2, nr Ny butiksbebyggelse inkl. varegårde skal opføres inden for de på Kortbilag 2 angivne byggefelter. Butikkernes indgangspartier orienteres fortrinsvis mod nord, efter principperne vist på kortbilag Uden for byggefelterne kan der kun etableres mindre bebyggelse på op til 10 m² i henhold til byggelovgivningen. Kundevognsskur kan etableres med en maksimal størrelse på 2,5x5 meter svarende til en parkeringsplads. Kundevognsskure kan ikke etableres på nogle af de 60 parkeringspladser. 8 Miljø 12

13 8.1 Biofaktoren for lokalplanområdet sættes til 15 - Biofaktor udregnes af grundarealer samt supplementsarealer fra. f.eks. tagbeplantning, facadebevoksning og træer jf. Bilag 1 i Kommuneplan Bebyggelsens omfang og ydre fremtræden. Planloven l5, stk. 2, nr Bebyggelsesprocenten må ikke overskride 80 for lokalplanens område som helhed. 9.2 Det totale butiksareal må ikke have et bruttoetageareal på mere end 1688 m². Håndtering og opbevaring af varer, pap og flasker skal foregå indendørs. 9.3 Bebyggelsen i såvel byggefelt A som byggefelt B må maksimalt opføres i 2½ etage med udnyttelig tagetage og i 12 meters højde målt fra niveauplanet, som fastlægges af byggemyndigheden. 9.4 Anlæg til renovationsopbevaring og forsyningsvirksomhed samt kundevognsskur og lignende må maksimalt opføres med en højde på 3,5 meter målt fra terræn til bebyggelsens øverste punkt. Nævnte småbygninger må udføres som lette konstruktioner i materialer der er tilpasset den øvrige bebyggelse og i farverne sort eller hvid. Ved konstruktioner i trykimprægneret træ skal træet males i sort eller hvidt. Ved konstruktioner i lærketræ skal anvendes farveløs olie, eller der kan males i farverne sort eller hvid. 9.5 Butiksfacader samt gavle skal fremstå som blank teglstensmur der er pudset, kalket, eller vandskuret eller fremstår i en blanding af ovenstående. Facader skal fremstå i hvid, grå eller gul. 9.6 Facaderne må ikke stå som én lang blank mur, men skal opdeles med søjlefremspring, spring i facadeflugt, vinduespartier eller lignende. Partielle områder kan dækkes med beplantning. Alle overflader skal fremstå i hvid, grå eller gul, træværk kan dog fremstå med farveløs oliebehandlet overflade. Træværk skal være af lærketræ. 9.7 Indgang til butikken skal ske via nordfacaden. 9.8 Tagflader langs Nørregade skal fremstå som sadeltag med en hældning mellem Ved tilbagerykkede facadefelter mod Nørregade samt mindre tagflader kan tage også udføres med énsidig hældning på maksimalt 5. Tagflader indenfor byggefelt B kan også udføres med énsidig hældning på maksimalt 5 eller sadeltage med en hældning mellem Sadeltage skal fremstå med røde vingetegl uden overfladebehandling. Øvrig tagbeklædningen må fremstå med skifer eller tagpap i farverne sort eller grå. 13

14 9.9 Vinduerne skal være delt i fire lige store felter, vinduerne skal være hvide og skal være af træ eller aluminium Tekniske installationer på tage skal skjules under tagdækning Ventilationsafkast skal placeres på tagflader, der vender væk fra Nørregade eller ind over bygningen, så de ikke er synlige fra offentlige veje og stier. Ventilationsmotoren må ikke placeres på bygningens facade Der må ikke opsættes baldakiner på ejendommene Skiltning må kun opsættes på butiksfacader, og må kun vedrøre butikkens navn og virke. Al skiltning skal godkendes af byrådet. Undtaget er færdselstavler Skiltning: Mod Nørregade: Der må kun opsættes et skilt pr. butik. Skilte må udformes som et skilt på maksimalt 0,6 x 3 meter eller i form af løse bogstaver sat direkte på muren. Skiltene kan belyses med spot, hvis armaturet er spinkelt og holdt i materialer, der er neutralt i forhold til facaden. Løse bogstaver med indvendig belysning skal udføres med lukkede bogstaver. Løse bogstaver kan også belyses bagfra så der opnås en Corona-effekt således at det enkelte bogstav ses med en lysende kant. Der må ikke anvendes lyskasse skilte. Mod Nørregade kan den nederste halvdel af vinduerne dækkes af en ensfarvet film med forretningens logo. Tilklæbning og blænding af vinduer og døre i øvrigt må ikke finde sted. Reklamer må ikke opsættes i vinduespartierne mod Nørregade. Der må ikke opsættes reklamer/tilbudsskilte mod Nørregade På gavlesiderne og ved adgangsvej: Der må ikke opsættes skilte på gavlsiderne af bygningerne, dog undtaget over indgangspartiet. Der kan dog ved adgangsvejen opsættes et mindre henvisningsskilte på 0,5 x 0,5 meter på gavlfacaden, i en højde på maksimalt 1 meter over terræn. På gavlsiderne kan den nederste halvdel af vinduerne dækkes af en ensfarvet film med forretningens logo. Tilklæbning og blænding af vinduer og døre i øvrigt må ikke finde sted. Reklamer må ikke opsættes i vinduespartierne på gavle og mod adgangsveje. Der må ikke opsættes reklamer/tilbudsskilte på gavlsiderne. Over butikkernes indgangsparti må der opsættes et skilt på maksimalt 0,6 x 3 meter eller i form af løse bogstaver sat direkte på muren. Skiltene kan belyses med spot, hvis armaturet er spinkelt og holdt i materialer, der er neutralt i forhold til facaden Løse bogstaver med indvendig belysning skal udføres med lukkede bogstaver. Løse bogstaver kan også belyses bagfra så der opnås en Corona-effekt således at det enkelte bogstav ses med en lysende kant. 14

15 Der må ikke anvendes lyskasse skilte. Mod parkeringsarealer: Der må kun opsættes et skilt pr. butik. Skilte kan udformes som et skilt på maksimalt 0,6 x 3 meter eller i form af løse bogstaver sat direkte på muren. Skiltene kan belyses med spot, hvis armaturet er spinkelt og holdt i materialer, der er neutralt i forhold til facaden Løse bogstaver med indvendig belysning skal udføres med lukkede bogstaver. Løse bogstaver kan også belyses bagfra så der opnås en Corona-effekt således at det enkelte bogstav ses med en lysende kant. Der må ikke anvendes lyskasse skilte. Mod parkeringsarealerne kan den nederste halvdel af vinduerne dækkes af en ensfarvet film med forretningens logo. Tilklæbning og blænding af vinduer og døre i øvrigt må ikke finde sted. Reklamer må ikke opsættes i vinduespartierne mod parkeringsarealerne. Der må opsættes 3-4 skilte af en størrelse på maksimalt 100x70 cm på facaden mod parkeringsarealerne. Skiltene må ikke være bevægelige Skiltebelysning skal begrænses, og må ikke få karakter af facadebelysning. Skiltebelysning må ikke være blændende eller med blinkende effekt. Skiltning må ikke være mekanisk bevægelig. Skiltebelysningen må ikke ske i form af lyskasser Flagning med reklameflag og bannere er ikke tilladt Galgeskilte inkl. galge kan have en høje på maksimalt 80 cm. Galgeskilte må ikke være med lys. 10 Ubebyggede arealer. Planloven l5, stk. 2, nr Ubebyggede arealer skal med belægning og beplantning gives et ordentligt udseende Der må ikke foretages terrænregulering på mere end +/- 0,5 meter, i forhold til naturligt terræn, og ikke nærmere skel end 2,5 meter. Terrænregulering på mere end +/- 0,5 meter kan tillades, hvis det sker efter en samlet bebyggelses- og beplantningsplan godkendt af Halsnæs Kommune Der kan anlægges tekniske installationer til lokalområdets brug Inden for planens område må der ikke ud over af- og pålæsning parkeres køretøjer med en totalvægt over kg, hensættes både inklusiv et eventuelt stativ, uindregistrerede køretøjer, herunder campingvogne, skurvogne og containere Der må ikke i området oplagres noget, der frembyder ubehageligt skue, eller er til ulempe for de omboende. 15

16 10.6 Vareoplag, som ikke udstilles med henblik på umiddelbart salg, skal opbevares i aflukkelige rum, der kan være udformet som lukkede varegårde med eller uden tag Udendørs udstilling af f.eks. planter, skal ske i tilknytning til indgangen, og må ikke finde sted på vej og parkeringsarealer Erhvervsaffald skal opbevares i beholdere eller containere, der placeres i lukkede afskærmede varegårde med eller uden tag Varegårde skal afskærmes visuelt med opmurede vægge eller tæt hegn. Opmurede vægge skal være i farverne hvid, grå eller gul. Hegn skal males i hvid eller sort og hegn skal være udført på klink. Hvis hegnet udføres i lærketræ eller lignende træsort kan det fremstå med farveløs oliebehandlet overflade. Mure og hegn kan beplantes Vægge omkring varegård uden tag skal fungere som støjskærm for evt. opstillede kompressorer. Højden på væggene skal mindst være 2,5 meter. Om nødvendigt skal der efterisoleres med materiale der absorbere støj på indersiden af varegården Fritliggende parkeringspladser eksklusiv vejareal (Se kortbilag 2 og 3),skal etableres af græsbelægningssten, der muliggør græssåning, og således at området fremstår som et grønt areal, med mulighed for nedsivning af regnvand På friarealer langs lokalplanområdets skel, Nørregades facade undtaget, skal der tilplantes med mindst 16 stk. opstammede træer af typen Lind, Naur, Selje Røn eller Akacie og med mindst 32 stk. undervoksende buskbeplantning som hassel, sommerfuglebusk, paradisæble el. lign Mod Nørregade, skal felterne der adskiller facaden fremstå med bevoksning Belysningsanlæg i forbindelse med adgangs- og parkeringsarealer skal udføres i overensstemmelse med gældende retningslinier indenfor udendørsbelysning. Belysningen skal være parkbelysning med lyskildepunkt på maksimalt 3 meter over terræn, eller pullertbelysning. Belysningen skal være nedadrettet Belysning ved rampe og i åbne varegårde må ikke sættes højere end muren/hegnet omkring varegården og må ikke virke generende for omkringboende Antenner, parabolantenner, fritstående master og lignende må ikke stilles op i lokalplanområdet. Byrådet kan give tilladelse til enkeltanlæg, når anlægget tjener til et bredere formål. Der er mulighed for tilslutning til hybridnet i lokalplanområdet. 16

17 11 Ophør af gyldighed for andre bestemmelser. Planloven 15, stk. 2, nr Ved lokalplanens endelige vedtagelse ophører gyldigheden af den del af lokalplan 51 som udgør matr. nr. 1a, 1g, 1as og del af 101a Hundested By, Torup Følgende servitutter, der er tinglyst på området, bevares: Servitut tinglyst : Dokument om varmeforsyning/kollektiv varmeforsyning på matr. nr. 1a Servitut tinglyst : Dolument om varmeforsyning/kollektiv varmeforsyning m.v. på matr. nr. 1as. Følgende servitut, der er tinglyst på området, aflyses: Servitut tinglyst : Dokument om montering af beslag m.v. på matr. nr. 1g. 12 Forudsætning for ibrugtagning Inden nogen form for bebyggelse i lokalplanområdet tages i brug, skal den være tilsluttet den i området fremførte fjernvarmeforsyning Inden bebyggelsen i lokalplanområdet tages i brug, skal de i 5 beskrevne adgangs- og parkeringsfaciliteter være etableret Inden nogen form for bebyggelse i lokalplanområdet tages i brug, skal den i 10 beskrevne beplantning være etableret. Byrådet kan dog tillade, at plantning udskydes til førstkommende forår/efterår mod økonomisk sikkerhedsstillelse. 13 Tilsyn og dispensation Byrådet påser, som angivet i planlovens 51, stk. 1, at bestemmelserne i lokalplanen bliver overholdt Byrådet kan, som angivet i planlovens 19, dispensere fra bestemmelserne i lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen Videregående afvigelser end omhandlet i stk. 2 kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 17

18 Vedtagelsespåtegning Således vedtaget Lokalplan 08.3 af Halsnæs Byråd den 10. Maj Helge Friis borgmester Michael Graatang kommunaldirektør 18

19 Sag Lokalplan 08.3 Sags nr Emne Lokalplanområdets Tegn. nr. Kortbilag 1 Init. mesv Mål Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk Telefon , Fax Dato Nov

20 Sag Lokalplan 08.3 Sags nr Emne Arealdisponering Tegn. nr. Kortbilag 2 Init. mesv Mål Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk Telefon , Fax Dato Nov

21 Sag Lokalplan 08.3 Sags nr Emne Vejledende illustrationsplan Tegn. nr. Kortbilag 3 Init. mesv Mål Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk Telefon , Fax Dato Nov

22 Sag Lokalplan 08.3 Sags nr Emne Vejledende facader Tegn. nr. Kortbilag 4 Init. mesv Mål Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk Telefon , Fax Dato Nov

23 Sag Lokalplan 08.3 Sags nr Emne Vejledende facader Tegn. nr. Kortbilag 5 Init. mesv Mål Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk Telefon , Fax Dato Nov

24 24 Lokalplan 08.3

Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00

Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Forslag til lokalplan 08.1 for butikker i Nørregade i Hundested Maj 2010 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan? I

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Forslag til lokalplan 02.20 For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Juni 2013 N a t u r o g U d v ik lin g Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej N tu a r r og U vik vi li l ng

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej N tu a r r og U vik vi li l ng Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej April 2014 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

Forslag til Lokalplan 09.4 Januar For boliger på Vibehusvej. Natur og Udvikling

Forslag til Lokalplan 09.4 Januar For boliger på Vibehusvej. Natur og Udvikling Forslag til Lokalplan 09.4 Januar 2018 For boliger på Vibehusvej Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før

Læs mere

Lokalplan December 2015

Lokalplan December 2015 Lokalplan 07.39 December 2015 For en ejendom på H. J. Henriksens Vej i den østlige del af Ølsted. Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Lokalplan 07.36 for Ølsted Grusgrav

Lokalplan 07.36 for Ølsted Grusgrav for Ølsted Grusgrav Juni 2013 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan.

Læs mere

Forslag til Lokalplan Maj For et sommerhusområde på Lisegårdsvej. Natur og Udvikling

Forslag til Lokalplan Maj For et sommerhusområde på Lisegårdsvej. Natur og Udvikling Forslag til Lokalplan 01.44 Maj 2016 For et sommerhusområde på Lisegårdsvej Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan For en boligbebyggelse i Tscherningsgade. Juni Frederiksværk-Hundested Kommune

Lokalplan For en boligbebyggelse i Tscherningsgade. Juni Frederiksværk-Hundested Kommune For en boligbebyggelse i Tscherningsgade Juni 2007 Frederiksværk-Hundested Kommune Frederiksværk-Hundested Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kopi: Frederiksværk-Hundested

Læs mere

Lokalplan 08.11 for solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk

Lokalplan 08.11 for solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk for solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk Oktober 2014 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan Oktober For et sommerhusområde på Lisegårdsvej. Natur og Udvikling

Lokalplan Oktober For et sommerhusområde på Lisegårdsvej. Natur og Udvikling Oktober 2016 For et sommerhusområde på Lisegårdsvej Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Forslag til Lokalplan 09.2. For Hundested Børnehus

Forslag til Lokalplan 09.2. For Hundested Børnehus Forslag til Lokalplan 09.2 For Hundested Børnehus April 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Forslag til Lokalplan 04.78 September 2015. For en butik og boliger i Nørregade i Frederiksværk. Natur og Udvikling

Forslag til Lokalplan 04.78 September 2015. For en butik og boliger i Nørregade i Frederiksværk. Natur og Udvikling Forslag til Lokalplan 04.78 September 2015 For en butik og boliger i Nørregade i Frederiksværk Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan.

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan 04.78 Januar 2016. For en butik og boliger i Nørregade i Frederiksværk. Natur og Udvikling

Lokalplan 04.78 Januar 2016. For en butik og boliger i Nørregade i Frederiksværk. Natur og Udvikling Januar 2016 For en butik og boliger i Nørregade i Frederiksværk Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Forslag til Lokalplan 04.78 September 2015. For en butik og boliger i Nørregade i Frederiksværk. Natur og Udvikling

Forslag til Lokalplan 04.78 September 2015. For en butik og boliger i Nørregade i Frederiksværk. Natur og Udvikling Forslag til Lokalplan 04.78 September 2015 For en butik og boliger i Nørregade i Frederiksværk Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan.

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 04.44. for et boligområde ved Sømærkevej. April 2000. Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 04.44. for et boligområde ved Sømærkevej. April 2000. Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Lokalplan 04.44 for et boligområde ved Sømærkevej April 2000 Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Rådhuset Rådhuspladsen l 3300 Frederiksværk Tlf. 47 77 10 22 Kopi: Frederiksværk

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.42 FORSLAG. Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.42 FORSLAG. Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken Greve Kommune Lokalplan nr.14.42 FORSLAG Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den 26. juni 2012

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 163 FORSLAG TIL. FOR BOLIGBEBYGGELSE l ÅG AD E PLAN- OG VEJAFDELINGEN

LOKALPLAN 163 FORSLAG TIL. FOR BOLIGBEBYGGELSE l ÅG AD E PLAN- OG VEJAFDELINGEN Anmelder: Grenaa Kommune Teknik og Udvikling Torvet 3, 8500 Grenaa Telefon: 87 58 59 60 FORSLAG TIL LOKALPLAN 163 FOR BOLIGBEBYGGELSE l ÅG AD E PLAN- OG VEJAFDELINGEN FEBRUAR 2004 Udarbejdet af arkitekterne

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 05.11. for et boligområde ved Bakkegårdsvej. Maj 2001. Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 05.11. for et boligområde ved Bakkegårdsvej. Maj 2001. Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Lokalplan 05.11 for et boligområde ved Bakkegårdsvej Maj 2001 Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Rådhuset Rådhuspladsen l 3300 Frederiksværk Tlf. 47 77 10 22 Kopi: Frederiksværk

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev

Lokalplan nr for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev Vallø Kommune Lokalplan nr. 1-21 for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev Indhold Lokalplanens baggrund 2 Lokalplanens indhold 2 Områdets anvendelse 2 Områdets nye bebyggelse

Læs mere

Lokalplan xx.xx. September 2009. Lokalplan. For sommerhusområde St.Havelse Strand i Ølsted. (Kort over området) Halsnæs Kommune, Lokalplan FORSIDEN:

Lokalplan xx.xx. September 2009. Lokalplan. For sommerhusområde St.Havelse Strand i Ølsted. (Kort over området) Halsnæs Kommune, Lokalplan FORSIDEN: Lokalplan. FORSIDEN: Lokalplan Nr. xxxx Lokalplan xx.xx For sommerhusområde St.Havelse Strand i Ølsted September 2009 (Kort over området) Halsnæs Kommune, Lokalplan Indholdsfortegnelse side 2 Redegørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplan nr. 284 12. november 1999 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Ændringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommen ifølge Planlovens 18 kun

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan 10.2. For feriebyen ved Hald Strand

Lokalplan 10.2. For feriebyen ved Hald Strand For feriebyen ved Hald Strand Februar 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven,

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål v. Strandvejshotellet, Hals HALS KOMMUNE SEP. 2000 ν SKOVSGÅRDSVEJ STRANDVEJEN DEGNELODDEN SKOLESTIEN 2 6 3 3 0 2 4 14 16 1 4 33 35 26 2 1 3 18 5 7 7

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

PLAN ERHVERV. Juni Forslag. Lokalplan nr Perron 1, Slagelse Station

PLAN ERHVERV. Juni Forslag. Lokalplan nr Perron 1, Slagelse Station PLAN ERHVERV Juni 2010 Forslag Lokalplan nr. 1091 Perron 1, Slagelse Station HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde

Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde Kommuneplantillæg nr. 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...3 Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til anden planlægning...5

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere