Samarbejdet mellem højskoler og danske brugsråd- og foreninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdet mellem højskoler og danske brugsråd- og foreninger"

Transkript

1 Evalueringsnotat: Samarbejdet mellem højskoler og danske brugsråd- og foreninger I dette evalueringsnotat vil vi kort beskrive projektet Samarbejde mellem højskoler og danske brugsråd- og foreninger og dets udvikling og gennemførelse. Vi vil desuden redegøre for ændringer i projektet og for de erfaringer, projektparterne har gjort sig. Projektets formål og baggrund Formålet med projektet har været at undersøge mulighederne for at skabe et samarbejde mellem brugsforeninger og højskoler, der kan bidrage til at involvere lokale borgere og højskoleelever i lokale demokratiske processer. Dette for at styrke det demokratiske liv i Danmark. Ideen om samarbejdet blev født i hovedorganisationer. Coop var primær initiativtager til det forudgående idémøde, som blev afholdt sammen med FFD på Rønde Højskole i oktober Alle involverede skoler, butiksråd og butiksbestyrelser deltog på idémødet, hvor det første idékatalog blev formuleret. Baggrunden for projektet er, at højskolerne i Danmark og Coop er værdibaserede organisationer med rødder tilbage i slutningen af 1800-tallet. Begge organisationer arbejder fremadrettet for at være tidssvarende og relevante platforme for demokratisk udveksling og samfundsengagement. FDB er baseret på en antagelse om, at ansattes og medlemmers synspunkter skal være med til at forme de lokale brugsforeningers virksomhed. Højskolerne er etableret på ideen om, at demokratiet er forbundet med oplysning for og med folket. Både FDB og højskolerne ønsker altså at bidrage til en folkelig indflydelse, der sikrer tillid mellem borgere. Derfor er det oplagt at samarbejde om lokale initiativer, der styrker det demokratiske liv gennem borger- og elevdrevet oplysningsarbejde. Udviklingsprojekterne For at undersøge mulighederne for samarbejde, blev to udviklingsprojekter defineret: Kvickly Prøvestenen i Helsingør og Krogerup Højskole ville styrke tværgående initiativer, hvor højskolerne enten lægger hus til eller deltager aktivt i Kvicklys arrangementer. Dagli Brugsen Nimtofte og Rønde Højskole ville bl.a. se på muligheder for at samarbejde om en ung-lederuddannelse for butikselever. Grundet ændringer blev der senere mulighed for at etablere et tredje udviklingsprojekt: Ryslinge Dagli Brugs og Ryslinge Højskole gik sammen om arrangementer i lokalmiljøet og højskoleeleverne brugte på forskellig vis Brugsen som case i undervisningeen. Ændringer i projektet Nedenstående ændringer i projektet har medført, at projektets afslutning med tilladelse fra DFS er blevet rykket fra udgangen af februar 2013 til udgangen af maj Bevilling fra Coop til Ryslinge Højskole I budgettet var der afsat midler til frikøb af en medarbejder hos Coop. Grundet manglende ressourcer måtte Coop nedprioritere indsatsen. Derfor bortfaldt midlerne fra Coop, og da Ryslinge Højskole var interesset i at opstarte samarbejde med Dagli Brugsen Ryslinge, blev midler overført til Ryslinge Højskole og dette samarbejde. 1

2 Bortfald af bevilling fra Rønde Højskole Rønde Højskole og Dagli Brugsen Nimtofte havde sammen mange ideer til samarbejde og nåede også at holde et opstartsmøde. Medio januar 2013 træk Dagli Brugsen Nimtofte sig dog fra projektet grundet større organisationsændringer i Coop, da moderselvskabet FDB og forretningen Coop samlede sig under navnet Coop. Da Krogerup Højskole og Kvickly Prøvestenen i Helsingør i mellemtiden havde fået et godt samarbejde op at stå, som de gerne ville fortsætte, blev de ubrugte midler fra Rønde-Nimtofte samarbejdet overført det dette samarbejde. Evaluering - erfaringer fra udviklingsprojekterne Denne evaluering af de to udviklingsprojekter bygger dels på evalueringsmøder og dels på afrapporteringsskemaer, som de involverede højskoler har udfyldt i projektet sidste fase (se bilag). Ryslinge Dagli Brugs og Ryslinge Højskole Samarbejdet kom i stand ved, at Ryslinge Højskoles forstander Tyge Mortensen sammen med nogle højskoleelever gik ned i Brugsen og spurgte brugsuddeleren Søren Rasmussen, om han ville være med til at sætte aktiviteter i gang i lokalmiljøet sammen med højskolen. Søren var meget åben og med på ideen, så derfra startede samarbejdet. Som det fremgår i afrapporteringsskemaet har Højskolen og Dagli Brugsen sammen afviklet følgende aktiviteter: Et borgermøde om muligheden for at etablere et iværksætter- og væksthus, en promotionsvideo til brugsen lavet af højskoleelever, en Gemba Walk, en åben vinsmagningsaften arrangeret af brugsen og afholdt på højskolen samt en kundekonkurrence er sat i gang i brugsen. Desuden er en række aktiviteter i støbeskeen. Aktiviteterne er blevet formidlet på højskolens hjemmeside og facebookside. Udover de erfaringer og anbefalinger, der gives i afrapporteringsskemaet, kom en række pointer frem på evalueringsmødet, hvor de involverede højskoleelever deltog. Det blev nævnt, at det er centralt, at begge partnere bidrager til projektet, så der er gensidig profit. I dette udviklingsprojekt var dette tilfældet, idet brugsen profiterede af det markedsføringsmateriale, højskoleeleverne producerede. Modsat fik højskoleeleverne mulighed for at afprøve deres kompetencer på en virkelig case, hvilket var en givtig læring. Vedvarende dialog blev desuden fremhævet som vigtigt for at holde projektet kørende. Derudover krævede det gensidig respekt, åbenhed og velvillighed fra de involverede parter at gå aktiviteter op at stå, da det var personbåret uden nogen øvre ledere. Den største udfordring i projektet var at indsnævre det, så aktiviteterne ikke blev for omfattende. En anbefaling var i højere grad at strukturere samarbejdet og skabe tradition for f.eks. fastlagte årlige møder. Derudover anbefaledes det, at projektet videreføres, da begge parter har haft positivt udbytte. Udviklingsprojektet har ifølge de involverede højskoleelever bidraget til sammenhængskraften i lokalsamfundet. En elev udtaler: man plejer ikke at have et forhold til sit lokale supermarked. I en lille by må man snakke sammen og samarbejde for at klare sig på sigt. Netop den sammenhængskrav som et projekt som dette kan skabe i lokalmiljøet, kan være med til at styrke lokalt engagement og demokratiske processer. Kvickly Prøvestenen i Helsingør og Krogerup højskole Samarbejdet kom i stand ved, at forstander fra Krogerup Højskole Rikke Forchhammer og formand for butiksrådet ved Kvickly Prøvestenen Jørgen Mikkelsen begge deltog på det 2

3 forudgående idémøde, som blev afholdt i oktober Herefter holdt parterne møder og brainstormede på mulige samarbejdsaktiviteter. Krogerup Højskole har mange årtiers erfaring med at afholde debat- og kulturarrangementer og FDB s lokale butiksråd har daglig forbindelse til mange af lokalområdets beboere. Derfor var det oplagt at arrangere debatarrangementer, hvor højskolerne lagde lokaler til og stod for afholdelsen af arrangementerne, og hvor butiksrådene hjalp med at samle borgerne i området. Der holdes nu fire debatarrangementer årligt, som planlægges i fællesskab mellem højskole, Kvickly Helsingør og Humlebæk Brugs. Sidstnævnte blev først involveret i samarbejdet i slutningen af Det er dermed lykkedes at samle flere borgere fra lokalområdet til nogle fællesarrangementer, som skal oplyse, underholde og engagere områdets beboere og skabe tættere bånd mellem borgerne, Krogerup Højskole og Coop. Der bliver annonceret i lokale aviser om engementerne som f.eks. i Frederiksborg Amts Avis. Desuden blev der sat plakater op Coops butikker i området og reklameret på Krogerup Højskoles og Coops hjemmeside samt i Højskolebladet. Projektet startede i sidste halvår af 2012 med sit første arrangement i september Der har ikke nogen planlagt afslutning, og partnerne håber at opnå en fast forankring og rutine, og således kører de fire arrangementer fast årligt. De vil desuden gerne finde ressourcer til at udvikle flere initiativer og aktiviteter. Følgende debatarrangementer er blevet afholdt eller under planlægning: 1) September 2012: Om klimabelastningen ved transport af fødevarer 2) November 2012: Om Krogerup Højskole og FDB s historie 3) Februar 2013: Om sundhed og om, hvorvidt i hvor høj grad staten kan regulere borgernes sundhed. 4) Maj 2013: Om etisk handel. Ved alle arrangementer har der været fagspecialister, debattører eller politikere til at holde oplæg og deltage i debatten. Til arrangementet i maj får Coops medlemmer rabat og sådan vil det være fremover. Udover debatarrangementerne stod Kvickly Prøvestenen og Krogerup Højskole sammen på en stand på Helsingørmessen i marts Højskolen delte brochure ud, mens Kvickly delte smagsprøver ud og fortalte om deres varer. De erfaringer parterne har gjort sig er, at der ligger en del arbejde i at arrangere debatarrangementer, og at det kræver god koordinering parterne imellem. Til evalueringsmødet blev det fremhævet, at det er vigtigt at have en tovholder fra begge parter, da projektet er meget personafhængigt. Til at starte med at det en god idé at forventningsafstemme, så det bliver klart for alle, hvad parterne hver især komme med og vil lægge i projektet. Derudover er det vigtigt, at man laver detaljeret planlægning, så alle kender aftalerne fra starten. I dette samarbejde fungerede det godt med korte strukturerede møder. Parterne nævnte, at den største udfordring var kommunikationen. Det skyldes, at parterne kommer fra to forskellige kulturer, men at de langsomt nærmer sig hinanden i diskussioner og praktiske gøremål. De var enige om, at det er vigtigt at parterne bakker hinanden op og bidrager hver især. F.eks. kom Coopfolkene med rødvin til oplægsholderne, men højskolen lagde lokaler til. Aktiviteterne styrker folkeoplysningen, idet den efterfølgende debat med salen viser hele befolkningens sammensætning med både unge og ældre og folk fra hele Danmark. 3

4 Arrangementerne er åbne for alle udefra og giver borgerne mulighed for at stille direkte spørgsmål til ministre, folketingspolitikere, direktører, formænd og andre paneldeltagere. Formidling Udover den nævnte formidling af aktiviteterne, er der blevet lavet reklame for og skrevet artikler om aktiviteterne i Højskolebladet, I Samvirke samt på både FFD og Coops hjemmesider. Inspirationsmateriale og fremtidsperspektiver I projektet blev der udviklet en inspirationsfolder, som indeholder en beskrivelse af projektet, eksempler fra de lokale samarbejdsprojekter samt opfordring til at starte samarbejde. Coop og FFD har enige om at lave foldere kort og enkel og henvise til uddybende information på nettet. Dette for at gøre den indbydende og let læselig for målgruppen. Folderen blev sendt ud til alle højskoler. Derudover blev den præsenteret i en workshop på Severin Seminaret, som er et uddannelsesdøgn for Coops medlemsvalgte. Workshoppen blev arrangeret af Thelma Kaare Nielsen, som er den medarbejder Coop for nylig har tilknyttet projektet. Desuden stod formand for butiksrådet ved Kvickly Prøvestenen Jørgen Mikkelsen og FFD s to medarbejdere Jakob Hvenegaard Andersen og Marie Bergmann for workshoppen. Coop er meget interesseret i at samarbejde om videre muligheder for projektudvikling. De planlægger dels at præsentere folderen på deres distriktsmøder i efteråret 2013 samt at lave et inspirationskursus til interesserede. Sidstnævnte vil sandsynligvis blive præsenteret i Coops kursuskatalog i efteråret 2013 og afholdt på en højskole. Konklusion og anbefalinger I projektet er muligheder for samarbejde mellem brugsforeninger og højskoler om aktiviteter med fokus på det demokratiske liv blevet afprøvet to steder. Erfaringerne fra projekterne er generelt positive og kan danne grundlag for udvikling af nye lokale samarbejdsprojekter. Omvæltninger i projektparternes organisationer har skabt ændringer i projektet, men dog ikke af afgørende betydning. Erfaringerne fra projekterne viser, at det er en god idé med en tovholder fra begge projektparter, da projekterne er personbårne. Parterne anbefaler at starte med en forventningsafstemning, så alle er enige om projektets omfang. I den forbindelse er det en god idé at strukturere samarbejdet og planlægge fremtidige møder fra starten og sørge for god koordinering parterne imellem. Parterne skal alle indstille sig på hver især at bidrage til projektet og støtte hinanden. Vedvarende dialog, gensidig respekt, åbenhed og velvillighed fremhæves som vigtige elementer i et godt samarbejde. Projektet har været en succes, og der samarbejdes i Coop og FFD om videreudvikling. 4

5 Bilag 1: Afrapporteringsskema fra Ryslinge Højskole FDB-projektet Afrapportering 2013 Projekttitel FDB-projektet Din højskole Ryslinge innovationshøjskole Din højskoles samarbejdspartnere i FDB navn på kontaktperson(er) og evt. butik(er) Projektansvarlig på din højskolen Projektperiode Dato for opstart og afslutning Projektpulje Marie Bergman Ryslinge Dagli brugs Tyge Mortensen/Michael Abildgaard Start: Januar 2012 Slut: Maj 2013 Pulje B!5.262,50 kr Støttebeløb i alt Alle højskoler i projektet Alle samarbejds-partnere Krogerup Højskole, Ryslinge Højskole, Rønde Højskole Kvickly Prøvestenen, Superbrugsen Humlebæk, Dagli Brugsen Ryslinge, Dagli Brugsen Nimtofte Projektformål & forløb Projektets formål Angiv projektets oprindelige formål og beskriv de aktiviteter, I havde tænkt at lave. Formål: 1. at starte samarbejde mellem Dagli brugsen i Ryslinge og Ryslinge InnovationHøjskole. 2. At styrke den lokale involvering virksomheder og borgere imellem Oprindelige ideer til aktivitetsplan, blev genereret på et opstartsmøde primo september mellem Uddeler Søren Rasmussen og projektgruppen på højskolen (Hjalte Boas, Mette Mygind, Eva Bo, Christian Vinggaard 5

6 og Tyge Mortensen). Der fremkom følgende ideer til mulig afvikling i efteråret: Borgermøde på Faber Fabrikker omkring etablering af iværksætter og erhvervsudviklingshus. Højskolen skulle være tovholdere og Brugsen sponsorer og medaktører. Torvedag i sensommerperioden hvor højskolen skulle bistå med infostande og boder med fair trade produkter. Børnearrangementer evt fastelav eller efterårsferie aktivitet. Eventplan, hvor højskolen skulle lave en social medie marketing- og eventplan til inddrager borgerne. Video storytelling, hvor højskolen fortalte historien om brugsen og dens tilbud, samt den historiske sammenhænget mellem brugsen og højskolen. Gemba Walk, hvor højskolen lave en first eye registrering af brugsen, dvs tanker der møder dem når de går ind i brugsen som kunder. Kunde konkurrencer i butikken og på hjemmesiden. Målopfyldelse I hvilket omfang er projektets mål opfyldt? Hvorfor/hvorfor ikke? Ad 1: målet om at udvikle et samarbejde mellem brugsen og højskolen er til fulde opfyldt. Ad 2: målet er opfyldt. Ud over samarbejdet med brugsen har aktiviteterne medført at andre virksomheder og civile borgere nu er begyndt at komme på højskolen. Samarbejdet mellem brugsen har desuden eskaleret og ført flere fælles aktiviteter med sig. Se aktivitetslisten. Borgermødet blev gennemført med stor deltagelse og brugsen var sponsor til arr. Sunde snacks og drikke. Og der blev udviklet et særligt koncept til videre samarbejde:video storrytelling, gemba walk, eventplan og demokratisk dannelse. Projektplan Angiv projektets oprindelige tidsog aktivitetsplan Projekt tidsplan : 15.sep 1.dec, 2012 Aktivitetsplan: 1. Borgermøde på Faber: september/oktober 2. Video storrytelling: november 3. Torvedage: forår Børnearrangement: 8 februar Eventplan: udkast laves til bestyrelsesgodkendelse ultimo

7 6. Gemba Walk: November Kunde konkurrencer udviklet og afviklet. Projektforløb Hvordan er projektet forløbet? Projektet er forløbet næsten planmæssigt. Næsten alle ideer til aktiviteter er afviklet indenfor projektperioden. Angiv evt. afvigelser/ændringer samt baggrunden herfor. Onsdag d. 26 september 2012 havde vi et borgermøde (demokratisk dannelse) i Fabers fabrik. Temaet var muligheden for at etablere et ivæksætter og væksthus. Her var brugsen med som ide og samarbejdspartner. I november blev en promotion video om brugsen afleveret. Videoen gøre på en skærm o butikken samt spredes på brugsens facebook page. Torvedagen er ikke afviklet, men planlagt til afvikling i foråret Børnearrangement er ligeledes ikke afviklet men planlagt til fastelavnsweekenden den 6. Feb Eventplan 2013, med input fra højskolen er fremlagt for bestyrelsen. Gemba Walken er afviklet i midt november og har medført flere ændringer i butikken. Kundekonkurrencer sat i gang både i butik og hjemmeside i januar Evaluering og dokumentation Planlagt evaluering Hvordan er projektet blevet evalueret? Mål med evalueringen Hvilke spørgsmål blev taget op på evalueringsmødet? Tilføj evt. svar under hvert spørgsmål. Gennemførelse Ved evalueringsmøder med projektansvarlige fra de involverede skoler og fra FDB. I tilfælde hvor samarbejdet er ophørt inden projektperiodens afslutning evalueres vha. dette evalueringsskema samt pr. telefon. 1) Hvorfor er det lokale samarbejde mellem højskoler og lokale butiksråd og bestyrelser vigtigt for demokratiet? 2) Hvad kan indholdet af sådan samarbejde være? 3) Hvordan udvikler man en samarbejdskultur? 4) Hvilke udfordringer støder man på, og hvordan imødegår man dem? De involverede parter. Hvem indgår i evalueringen? 7

8 Afrapportering Hvordan afrapporteres evalueringen? I et evalueringsnotat på to sider. Desuden dokumenteres projektet i en inspirationsfolder. Der laves også en blog-post på Hvordan dokumenteres projektet i øvrigt? Relevante evaluerings- bilag vedlægges Erfaringer og anbefalinger Erfaringer Hvad er de vigtigste erfaringer, der er gjort i projektet? Det videre arbejde Vil I arbejde videre med projektet i fremtiden? Hvordan kan I bruge erfaringerne i jeres videre arbejde? Det anbefales at projektet og samarbejdet mellem Ryslinge innovationshøjskole og andre brugser/ coop butikker på Fyn da erfaringer viser af samarbejdet mellem brugsen og skolen var givtigt for begge parter og brugsen havde stor merværdi af projektet. Det anbefales at projektet og samarbejdet mellem Ryslinge innovationshøjskole og andre brugser/ coop butikker på Fyn videreføres og der skaffes projektmidler hertil. Projektet:video storrytelling. Gemba walk, eventplan og demokratisk dannelse/ medlemsudvikling vil kunne bruges i andre samarbejdsprojekter. Højskolen og brugsen kan bruge hinanden til andre ting.f.eks har brugsen brugt højskolen lokaler til en vinsmagsningsaften. Barrierer Har der været barrierer og udfordringer, som har vanskeliggjort projektet? Der har ikke været store barrierer, men i forløbet har der nogle tids og aftale udfordringer. Men alt i alt en god proces. Beskriv hvilke. Skoleformen Hvad kan andre skoler lære af jeres erfaringer? Det har nyttigt at arbejde med et virksomhedscase hvor de studerendes kompetencer og læring kom i brug. Og højskolens særlige læring og non formelle pædagogik kom i spil. 8

9 Ideer Har du/i ideer til: Formidling af projekterfaringer? Projektet kan formidles via skolens hjemmeside, fdb hjemmeside, brugsens lokale facebook og højskolernes sekretariat- Derudover kan de lokale medier også bruges. Og selvfølge præsenteres for ledelse og medarbejder samt den lokale medlemsbestyrelse. Særligt for pulje B-projekter Hvad er det folkeoplysende aspekt af projektet? Hvordan vil aktiviteterne komme folkeoplysningen som helhed til gode? Retter aktiviteterne sig mod målgrupper, som sjældent deltager i folkeoplysning? Der er flere aspekte af folkeoplysning. Dels inddraget vi borgere, virksomheder og højskoleelever i aktiviteterne. Dels formidles dels FDB og højskole ud til nye kredse i lokalsamfundet. For FDB og innovationshøjskolen vil et bredere kendskab til de to virksomheders aktiviteter og værdier være af bred folkeoplysende karakter. Aktiviteterne er med til at fremme og sprede dette. Generelt set fremme folkeoplysningen af at folk mødes og samtaler. Og de fleste af aktiviteterne gør det. Som borgermødet, vinsmagningsaftenen, eventplanen, børnearrangementer. Vi tror at den der kommer i brugsen og handler er den brede befolkning. Og ikke nødvendigvis dem der i forvejen deltager i den almene folkoplysning som højskolen er del af. Derfor tror vi at dette samarbejde mellem brugsen og højskolen har ramt nye målgruppe. 9

10 Bilag 2: Afrapporteringsskema fra Krogerup Højskole FDB-projektet Afrapportering 2013 Projekttitel FDB-projektet Din højskole Krogerup Højskole Din højskoles samarbejdspartnere i FDB navn på kontaktperson(er) og evt. butik(er) Projektansvarlig på din højskolen Projektperiode Dato for opstart og afslutning Projektpulje Jørgen Mikkelsen, Kvickly Prøvestenen Ulrich Quistgaard og Rikke Forchhammer Start: Januar 2012 Slut: Maj 2013 Pulje B Støttebeløb i alt Alle højskoler i projektet Alle samarbejds-partnere Krogerup Højskole, Ryslinge Højskole, Rønde Højskole Kvickly Prøvestenen, Superbrugsen Humlebæk, Dagli Brugsen Ryslinge, Dagli Brugsen Nimtofte Projektformål & forløb Projektets formål Angiv projektets oprindelige formål og beskriv de aktiviteter, I havde tænkt at lave. Baggrunden for projektet var et ønske om at udnytte de forskellige kræfter i lokalsamfundet. Krogerup Højskole har som institution mange årtiers erfaring med at afholde debat- og kulturarrangementer. FDB s lokale butiksråd har daglig forbindelse til mange af lokalområdets beboere, og da begge steder er værdibaserede organisationer, der arbejder for demokratisk dannelse, folkeoplysning og samfundsengagement var et samarbejde oplagt. Krogerup Højskole ligger sted til og afholder arrangementerne, butiksrådene hjælper med at samle 10

11 borgerne i området omkring det, og aktiviteterne og arrangementerne planlægges i fællesskab. Formålet er at samle flere borgere fra lokalområdet til nogle fællesarrangementer, som skal oplyse, underholde og engagere områdets beboere og skabe et tættere bånd mellem borgerne og Krogerup Højskole og FDB. Samarbejdet er indtil videre planlagt til at omhandle fire årlige debatarrangementer. Projektet startede i sidste halvår af 2012 med sit første arrangement i september Det har ikke nogen planlagt afslutning, og det er vores håb, at vi kan opnå en fast forankring og rutine, og således kører de fire arrangementer fast årligt og samtidig finde ressourcer til at udvikle flere initiativer og aktiviteter. Projektet retter sig især mod lokalborgerne i Fredensborg-området, der forholdsvis let fysisk kan komme til højskolen og som butiksrådene kan informere omkring arrangementer i områdets butikker. Da der også annonceres i lokale aviser om arrangementerne er målgruppen dog så udbredt som Frederiksborg Amts Avis læsere. Vi forsøger at nå ud til både unge og ældre, da vores mål er at samle så bred en borgergruppe som muligt. Der bliver serveret varm aftensmad, kaffe og kage til arrangementerne. Målopfyldelse I hvilket omfang er projektets mål opfyldt? Hvorfor/hvorfor ikke? Vi har allerede afholdt to arrangementer i september og november 2012 og et i februar 2013, hvor det første handlede om klimabelastningen ved transport af fødevarer, hvor blandt andet stifteren af den økologiske grøntproducent Aarstiderne, hvis kontor og avlsgård ligger i Humlebæk, og klimaminister Martin Lidegaard deltog. Det andet arrangement handlede om demokrati samt Krogerups og FDB s historie. Det sidste gennemførte arrangement handlede om sundhed (i hvor høj grad skal staten regulere borgernes sundhed). Det næste planlagte arrangement i maj skal handle om etisk handel (skal supermarkeder være ansvarlige for, at alle produkter i deres butikker er produceret forsvarligt). Projektplan Angiv projektets oprindelige tids- og aktivitetsplan Projektets plan var at afholde 4 debatarrangementer årligt, og det holder vi fast i. Projektforløb Projektet er forløbet godt, dog har der ikke været så mange 11

12 Hvordan er projektet forløbet? Angiv evt. afvigelser/ændringer samt baggrunden herfor. tilhørere udefra, som man kunne ønske sig. Men der har været stor interesse fra politikere, direktører, debattører og andre meningsdannere i at deltage i arrangementerne. Evaluering og dokumentation Planlagt evaluering Hvordan er projektet blevet evalueret? Mål med evalueringen Hvilke spørgsmål blev taget op på evalueringsmødet? Tilføj evt. svar under hvert spørgsmål. Gennemførelse Ved evalueringsmøder med projektansvarlige fra de involverede skoler og fra FDB. I tilfælde hvor samarbejdet er ophørt inden projektperiodens afslutning evalueres vha. dette evalueringsskema samt pr. telefon. 5) Hvorfor er det lokale samarbejde mellem højskoler og lokale butiksråd og bestyrelser vigtigt for demokratiet? 6) Hvad kan indholdet af sådan samarbejde være? 7) Hvordan udvikler man en samarbejdskultur? 8) Hvilke udfordringer støder man på, og hvordan imødegår man dem? De involverede parter. Hvem indgår i evalueringen? Afrapportering Hvordan afrapporteres evalueringen? I et evalueringsnotat på to sider. Desuden dokumenteres projektet i en inspirationsfolder. Hvordan dokumenteres projektet i øvrigt? Relevante evaluerings- bilag vedlægges Erfaringer og anbefalinger 12

13 Erfaringer Hvad er de vigtigste erfaringer, der er gjort i projektet? At det er godt at få udefra spillere på banen, når der planlægges debataftner på Krogerup. At det er meget arbejde, og at tingene skal koordineres godt mellem FDB og Krogerup. Det videre arbejde Vil I arbejde videre med projektet i fremtiden? Hvordan kan I bruge erfaringerne i jeres videre arbejde? Vi vil gerne arbejde videre med projektet, hvis det bliver finansieret, da det er tidskrævende. Vi kan bruge erfaringerne ved at være ude i meget god tid med at hyre foredragsholdere, lave PR-materiale osv. Barrierer Har der været barrierer og udfordringer, som har vanskeliggjort projektet? Det er tydeligt, at vi kommer fra to forskellige kulturer, og at vi langsomt nærmer os hinanden i diskussioner og praktiske gøremål. Beskriv hvilke. Skoleformen Hvad kan andre skoler lære af jeres erfaringer? Ideer Har du/i ideer til: At det er godt at få udefra kommende øjne til at se på ens skole, og at man tiltrækker andre tilhørere end vanligt til disse aftner. Det er oplagt at tage ideerne med til f.eks. et forstandermøde for at udbrede tanken og erfaringerne. Formidling af projekterfaringer? Særligt for pulje B-projekter Hvad er det folkeoplysende aspekt af projektet? Det folkeoplysende aspekt er at sætte fokus på dagligdags problemstillinger, som berører os alle: Klima, etisk handel, demokrati og sundhed. Og få eksperter ud, der ud over deres faglighed også forklarer noget om FDB s og højskolens interessesammenfald. 13

14 Hvordan vil aktiviteterne komme folkeoplysningen som helhed til gode? Retter aktiviteterne sig mod målgrupper, som sjældent deltager i folkeoplysning? Aktiviteterne styrker folkeoplysningen, fordi den efterfølgende debat med salen viser hele befolkningens sammensætning med både unge og ældre og folk fra hele Danmark. Arrangementerne er åbne for alle udefra og giver borgerne mulighed for at stille direkte spørgsmål til ministre, folketingspolitikere, direktører, formænd og andre paneldeltagere. Både og - for aktiviteterne er både rettet til vores unge elever, som på et højskoleophold deltager 100% i folkeoplysning, samt til lokalbefolkningen. Deltagelse for folk udefra er selvfølgelig frivillig, og derfor er deltagerne typisk interesserede i folkeoplysning. Samtidig rammer vi en målgruppe i supermarkederne, som normalt ikke bliver orienteret om sådanne informationsarragementer. 14

15 Bilag 3: Afrapporteringsskema fra Rønde Højskole FDB-projektet Afrapportering 2013 Projekttitel FDB-projektet Din højskole Rønde Højskole Din højskoles samarbejdspartnere i FDB navn på kontaktperson(er) og evt. butik(er) Projektansvarlig på din højskolen Projektperiode Dato for opstart og afslutning Projektpulje Jens Jacob Sørensen Kenneth Degnbol Start: Januar 2012 Slut: Maj 2013 Pulje B kr Støttebeløb i alt Alle højskoler i projektet Alle samarbejds-partnere Krogerup Højskole, Ryslinge Højskole, Rønde Højskole Kvickly Prøvestenen, Superbrugsen Humlebæk, Dagli Brugsen Ryslinge, Dagli Brugsen Nimtofte Projektformål & forløb Projektets formål Angiv projektets oprindelige formål og beskriv de aktiviteter, I havde tænkt at lave. Ud af projektets overordnede formål om at styrke demokratiske processer i lokale samfund ved at styrke forbindelse mellem højskolerne og FDBs medlemmer/distriktsråd havde vi ønsket at udvikle følgende aktiviteter: unglederuddannelse på højskolen for unge butiksansatte i FDB, fælles højskolekursus om Mad, Vin og Kultur, fælles foredrag, samt møde for FDB distriktsråd på højskolen. 15

16 Målopfyldelse I hvilket omfang er projektets mål opfyldt? Vi har ikke opfyldt nogen af målene. Trods god vilje trak vores samarbejdspartner i FDB sig og det på så sent et tidspunkt, så vi ikke har haft mulighed for at iværksætte et andet samarbejde. Hvorfor/hvorfor ikke? Projektplan Angiv projektets oprindelige tidsog aktivitetsplan Projektet skulle være løbet af stablen forårsterminen 2013 med unglederuddannelsen i januar 2013, distriktsmødet i marts/april og højskolekurset i juni. Projektforløb Hvordan er projektet forløbet? Angiv evt. afvigelser/ændringer samt baggrunden herfor. Vi har på højskolen stået klar med de ovennævnte muligheder og realiserer det i et vist omfang uden FDB. Men selve samarbejdet er ikke nået videre end møder, hvor ideerne er blevet undfanget og bagefter mailkorrespondancer, hvor ideerne tilsyneladende ikke er nået længere ind i FDB-regi. Evaluering og dokumentation Planlagt evaluering Hvordan er projektet blevet evalueret? Mål med evalueringen Hvilke spørgsmål blev taget op på evalueringsmødet? Tilføj evt. svar under hvert spørgsmål. Gennemførelse Ved evalueringsmøder med projektansvarlige fra de involverede skoler og fra FDB. I tilfælde hvor samarbejdet er ophørt inden projektperiodens afslutning evalueres vha. dette evalueringsskema samt pr. telefon. 9) Hvorfor er det lokale samarbejde mellem højskoler og lokale butiksråd og bestyrelser vigtigt for demokratiet? 10) Hvad kan indholdet af sådan samarbejde være? 11) Hvordan udvikler man en samarbejdskultur? 12) Hvilke udfordringer støder man på, og hvordan imødegår man dem? Set i lyset af projektets forløb er det sidste spørgsmål måske det væsentligste at kunne besvare, men vi har ikke evalueret fælles med FDB og ved derfor ikke, hvilke bagvedliggende udfordringer, vi har stået overfor. De involverede parter. Hvem indgår i evalueringen? 16

17 Afrapportering Hvordan afrapporteres evalueringen? I et evalueringsnotat på to sider. Desuden dokumenteres projektet i en inspirationsfolder. Hvordan dokumenteres projektet i øvrigt? Relevante evaluerings- bilag vedlægges Erfaringer og anbefalinger Erfaringer Hvad er de vigtigste erfaringer, der er gjort i projektet? Det er sårbart at bygge samarbejdet op omkring kun én samarbejdende person. Det videre arbejde Vil I arbejde videre med projektet i fremtiden? Hvis FDB ønsker at genoptage samarbejdet og indgå i det med større energi vil vi helt sikkert gerne genoptage samarbejdet og ideerne. Hvordan kan I bruge erfaringerne i jeres videre arbejde? Barrierer Se ovenstående. Har der været barrierer og udfordringer, som har vanskeliggjort projektet? Beskriv hvilke. Skoleformen Hvad kan andre skoler lære af jeres erfaringer? Ideer 17

18 Har du/i ideer til: Formidling af projekterfaringer? Særligt for pulje B-projekter Hvad er det folkeoplysende aspekt af projektet? Hvordan vil aktiviteterne komme folkeoplysningen som helhed til gode? Retter aktiviteterne sig mod målgrupper, som sjældent deltager i folkeoplysning? 18

Ansøgningsskema til Pulje B

Ansøgningsskema til Pulje B Ansøgningsskema til Pulje B Projekttitel Projektets titel Samarbejde mellem højskoler og danske brugsråd- og FDB s lokale butiksråd og bestyrelser Beløb, der søges: I alt kroner: 116.312,50 kr. Beløbet

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Første delrapport Juli 2007 INDHOLD Forord...3 1. Evalueringsramme...4 2. Projektets relevans...7

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 1 Hvorfor leg?...2 1.1 Kampagnens fokus og indhold...2 1.2 Mål og Evaluering...3 2 Den interne kampagne...4 2.1 Landsdelsledelser...4 2.2 Direkte kontakt

Læs mere

Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014

Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014 Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed med

Læs mere

Tekst & tale på tværs

Tekst & tale på tværs Tekst & tale på tværs - Evaluering af samarbejdet mellem Gentofte Bibliotekerne, Lokalhistorisk Arkiv og Folkeoplysningsforbundene i Gentofte. Indledning... 2 Partnerskaber mellem klassiske konkurrenter...

Læs mere

Regionale børnekulturkonsulenter Evaluering

Regionale børnekulturkonsulenter Evaluering Regionale børnekulturkonsulenter Regionale børnekulturkonsulenter er skrevet af projektleder Lene Bak og konsulent Hanne Marie Knudsen, Projekt Regionale børnekulturkonsulenter har opnået støtte fra Udviklingspuljen

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.)

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): MTANDAO Tanzibarn.dk

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Projekt Byggerum 2001-2004

Projekt Byggerum 2001-2004 Projekt Byggerum 2001-2004 Evalueringsrapport om erfaringerne fra fire års projektarbejde med det rummelige arbejdsmarked indenfor bygge- og anlægsbranchen Marts 2005 Kolofon Udgivet af: Samarbejdsparterne

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Leif Olsen og Tine Fuglsang. Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark

Leif Olsen og Tine Fuglsang. Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark Leif Olsen og Tine Fuglsang Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

Brancheløft til hotel- og restauration

Brancheløft til hotel- og restauration Brancheløft til hotel- og restauration - Et projekt for Københavns Kommunes Koordinationsudvalg for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats Juni 2004 Katrine Ardal, Mette Lise Jensen og Jens Voxtrup Petersen

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance BYFORNYELSE ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance Rapport fra forsøgsprojekt i Vejle Kommune 2005 2007 ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i

Læs mere

Evaluering af det kriminal- præventive projekt. Et samarbejde mellem Hjørring og Frederikshavn politikredse

Evaluering af det kriminal- præventive projekt. Et samarbejde mellem Hjørring og Frederikshavn politikredse Evaluering af det kriminal- præventive projekt Et samarbejde mellem Hjørring og Frederikshavn politikredse Andreas Christensen, juni 2000 Indhold RESUMÉ 6 OM DIG & MIG 11 BAGGRUNDEN FOR DIG & MIG 11 PROCESSEN

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere