Samarbejdet mellem højskoler og danske brugsråd- og foreninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdet mellem højskoler og danske brugsråd- og foreninger"

Transkript

1 Evalueringsnotat: Samarbejdet mellem højskoler og danske brugsråd- og foreninger I dette evalueringsnotat vil vi kort beskrive projektet Samarbejde mellem højskoler og danske brugsråd- og foreninger og dets udvikling og gennemførelse. Vi vil desuden redegøre for ændringer i projektet og for de erfaringer, projektparterne har gjort sig. Projektets formål og baggrund Formålet med projektet har været at undersøge mulighederne for at skabe et samarbejde mellem brugsforeninger og højskoler, der kan bidrage til at involvere lokale borgere og højskoleelever i lokale demokratiske processer. Dette for at styrke det demokratiske liv i Danmark. Ideen om samarbejdet blev født i hovedorganisationer. Coop var primær initiativtager til det forudgående idémøde, som blev afholdt sammen med FFD på Rønde Højskole i oktober Alle involverede skoler, butiksråd og butiksbestyrelser deltog på idémødet, hvor det første idékatalog blev formuleret. Baggrunden for projektet er, at højskolerne i Danmark og Coop er værdibaserede organisationer med rødder tilbage i slutningen af 1800-tallet. Begge organisationer arbejder fremadrettet for at være tidssvarende og relevante platforme for demokratisk udveksling og samfundsengagement. FDB er baseret på en antagelse om, at ansattes og medlemmers synspunkter skal være med til at forme de lokale brugsforeningers virksomhed. Højskolerne er etableret på ideen om, at demokratiet er forbundet med oplysning for og med folket. Både FDB og højskolerne ønsker altså at bidrage til en folkelig indflydelse, der sikrer tillid mellem borgere. Derfor er det oplagt at samarbejde om lokale initiativer, der styrker det demokratiske liv gennem borger- og elevdrevet oplysningsarbejde. Udviklingsprojekterne For at undersøge mulighederne for samarbejde, blev to udviklingsprojekter defineret: Kvickly Prøvestenen i Helsingør og Krogerup Højskole ville styrke tværgående initiativer, hvor højskolerne enten lægger hus til eller deltager aktivt i Kvicklys arrangementer. Dagli Brugsen Nimtofte og Rønde Højskole ville bl.a. se på muligheder for at samarbejde om en ung-lederuddannelse for butikselever. Grundet ændringer blev der senere mulighed for at etablere et tredje udviklingsprojekt: Ryslinge Dagli Brugs og Ryslinge Højskole gik sammen om arrangementer i lokalmiljøet og højskoleeleverne brugte på forskellig vis Brugsen som case i undervisningeen. Ændringer i projektet Nedenstående ændringer i projektet har medført, at projektets afslutning med tilladelse fra DFS er blevet rykket fra udgangen af februar 2013 til udgangen af maj Bevilling fra Coop til Ryslinge Højskole I budgettet var der afsat midler til frikøb af en medarbejder hos Coop. Grundet manglende ressourcer måtte Coop nedprioritere indsatsen. Derfor bortfaldt midlerne fra Coop, og da Ryslinge Højskole var interesset i at opstarte samarbejde med Dagli Brugsen Ryslinge, blev midler overført til Ryslinge Højskole og dette samarbejde. 1

2 Bortfald af bevilling fra Rønde Højskole Rønde Højskole og Dagli Brugsen Nimtofte havde sammen mange ideer til samarbejde og nåede også at holde et opstartsmøde. Medio januar 2013 træk Dagli Brugsen Nimtofte sig dog fra projektet grundet større organisationsændringer i Coop, da moderselvskabet FDB og forretningen Coop samlede sig under navnet Coop. Da Krogerup Højskole og Kvickly Prøvestenen i Helsingør i mellemtiden havde fået et godt samarbejde op at stå, som de gerne ville fortsætte, blev de ubrugte midler fra Rønde-Nimtofte samarbejdet overført det dette samarbejde. Evaluering - erfaringer fra udviklingsprojekterne Denne evaluering af de to udviklingsprojekter bygger dels på evalueringsmøder og dels på afrapporteringsskemaer, som de involverede højskoler har udfyldt i projektet sidste fase (se bilag). Ryslinge Dagli Brugs og Ryslinge Højskole Samarbejdet kom i stand ved, at Ryslinge Højskoles forstander Tyge Mortensen sammen med nogle højskoleelever gik ned i Brugsen og spurgte brugsuddeleren Søren Rasmussen, om han ville være med til at sætte aktiviteter i gang i lokalmiljøet sammen med højskolen. Søren var meget åben og med på ideen, så derfra startede samarbejdet. Som det fremgår i afrapporteringsskemaet har Højskolen og Dagli Brugsen sammen afviklet følgende aktiviteter: Et borgermøde om muligheden for at etablere et iværksætter- og væksthus, en promotionsvideo til brugsen lavet af højskoleelever, en Gemba Walk, en åben vinsmagningsaften arrangeret af brugsen og afholdt på højskolen samt en kundekonkurrence er sat i gang i brugsen. Desuden er en række aktiviteter i støbeskeen. Aktiviteterne er blevet formidlet på højskolens hjemmeside og facebookside. Udover de erfaringer og anbefalinger, der gives i afrapporteringsskemaet, kom en række pointer frem på evalueringsmødet, hvor de involverede højskoleelever deltog. Det blev nævnt, at det er centralt, at begge partnere bidrager til projektet, så der er gensidig profit. I dette udviklingsprojekt var dette tilfældet, idet brugsen profiterede af det markedsføringsmateriale, højskoleeleverne producerede. Modsat fik højskoleeleverne mulighed for at afprøve deres kompetencer på en virkelig case, hvilket var en givtig læring. Vedvarende dialog blev desuden fremhævet som vigtigt for at holde projektet kørende. Derudover krævede det gensidig respekt, åbenhed og velvillighed fra de involverede parter at gå aktiviteter op at stå, da det var personbåret uden nogen øvre ledere. Den største udfordring i projektet var at indsnævre det, så aktiviteterne ikke blev for omfattende. En anbefaling var i højere grad at strukturere samarbejdet og skabe tradition for f.eks. fastlagte årlige møder. Derudover anbefaledes det, at projektet videreføres, da begge parter har haft positivt udbytte. Udviklingsprojektet har ifølge de involverede højskoleelever bidraget til sammenhængskraften i lokalsamfundet. En elev udtaler: man plejer ikke at have et forhold til sit lokale supermarked. I en lille by må man snakke sammen og samarbejde for at klare sig på sigt. Netop den sammenhængskrav som et projekt som dette kan skabe i lokalmiljøet, kan være med til at styrke lokalt engagement og demokratiske processer. Kvickly Prøvestenen i Helsingør og Krogerup højskole Samarbejdet kom i stand ved, at forstander fra Krogerup Højskole Rikke Forchhammer og formand for butiksrådet ved Kvickly Prøvestenen Jørgen Mikkelsen begge deltog på det 2

3 forudgående idémøde, som blev afholdt i oktober Herefter holdt parterne møder og brainstormede på mulige samarbejdsaktiviteter. Krogerup Højskole har mange årtiers erfaring med at afholde debat- og kulturarrangementer og FDB s lokale butiksråd har daglig forbindelse til mange af lokalområdets beboere. Derfor var det oplagt at arrangere debatarrangementer, hvor højskolerne lagde lokaler til og stod for afholdelsen af arrangementerne, og hvor butiksrådene hjalp med at samle borgerne i området. Der holdes nu fire debatarrangementer årligt, som planlægges i fællesskab mellem højskole, Kvickly Helsingør og Humlebæk Brugs. Sidstnævnte blev først involveret i samarbejdet i slutningen af Det er dermed lykkedes at samle flere borgere fra lokalområdet til nogle fællesarrangementer, som skal oplyse, underholde og engagere områdets beboere og skabe tættere bånd mellem borgerne, Krogerup Højskole og Coop. Der bliver annonceret i lokale aviser om engementerne som f.eks. i Frederiksborg Amts Avis. Desuden blev der sat plakater op Coops butikker i området og reklameret på Krogerup Højskoles og Coops hjemmeside samt i Højskolebladet. Projektet startede i sidste halvår af 2012 med sit første arrangement i september Der har ikke nogen planlagt afslutning, og partnerne håber at opnå en fast forankring og rutine, og således kører de fire arrangementer fast årligt. De vil desuden gerne finde ressourcer til at udvikle flere initiativer og aktiviteter. Følgende debatarrangementer er blevet afholdt eller under planlægning: 1) September 2012: Om klimabelastningen ved transport af fødevarer 2) November 2012: Om Krogerup Højskole og FDB s historie 3) Februar 2013: Om sundhed og om, hvorvidt i hvor høj grad staten kan regulere borgernes sundhed. 4) Maj 2013: Om etisk handel. Ved alle arrangementer har der været fagspecialister, debattører eller politikere til at holde oplæg og deltage i debatten. Til arrangementet i maj får Coops medlemmer rabat og sådan vil det være fremover. Udover debatarrangementerne stod Kvickly Prøvestenen og Krogerup Højskole sammen på en stand på Helsingørmessen i marts Højskolen delte brochure ud, mens Kvickly delte smagsprøver ud og fortalte om deres varer. De erfaringer parterne har gjort sig er, at der ligger en del arbejde i at arrangere debatarrangementer, og at det kræver god koordinering parterne imellem. Til evalueringsmødet blev det fremhævet, at det er vigtigt at have en tovholder fra begge parter, da projektet er meget personafhængigt. Til at starte med at det en god idé at forventningsafstemme, så det bliver klart for alle, hvad parterne hver især komme med og vil lægge i projektet. Derudover er det vigtigt, at man laver detaljeret planlægning, så alle kender aftalerne fra starten. I dette samarbejde fungerede det godt med korte strukturerede møder. Parterne nævnte, at den største udfordring var kommunikationen. Det skyldes, at parterne kommer fra to forskellige kulturer, men at de langsomt nærmer sig hinanden i diskussioner og praktiske gøremål. De var enige om, at det er vigtigt at parterne bakker hinanden op og bidrager hver især. F.eks. kom Coopfolkene med rødvin til oplægsholderne, men højskolen lagde lokaler til. Aktiviteterne styrker folkeoplysningen, idet den efterfølgende debat med salen viser hele befolkningens sammensætning med både unge og ældre og folk fra hele Danmark. 3

4 Arrangementerne er åbne for alle udefra og giver borgerne mulighed for at stille direkte spørgsmål til ministre, folketingspolitikere, direktører, formænd og andre paneldeltagere. Formidling Udover den nævnte formidling af aktiviteterne, er der blevet lavet reklame for og skrevet artikler om aktiviteterne i Højskolebladet, I Samvirke samt på både FFD og Coops hjemmesider. Inspirationsmateriale og fremtidsperspektiver I projektet blev der udviklet en inspirationsfolder, som indeholder en beskrivelse af projektet, eksempler fra de lokale samarbejdsprojekter samt opfordring til at starte samarbejde. Coop og FFD har enige om at lave foldere kort og enkel og henvise til uddybende information på nettet. Dette for at gøre den indbydende og let læselig for målgruppen. Folderen blev sendt ud til alle højskoler. Derudover blev den præsenteret i en workshop på Severin Seminaret, som er et uddannelsesdøgn for Coops medlemsvalgte. Workshoppen blev arrangeret af Thelma Kaare Nielsen, som er den medarbejder Coop for nylig har tilknyttet projektet. Desuden stod formand for butiksrådet ved Kvickly Prøvestenen Jørgen Mikkelsen og FFD s to medarbejdere Jakob Hvenegaard Andersen og Marie Bergmann for workshoppen. Coop er meget interesseret i at samarbejde om videre muligheder for projektudvikling. De planlægger dels at præsentere folderen på deres distriktsmøder i efteråret 2013 samt at lave et inspirationskursus til interesserede. Sidstnævnte vil sandsynligvis blive præsenteret i Coops kursuskatalog i efteråret 2013 og afholdt på en højskole. Konklusion og anbefalinger I projektet er muligheder for samarbejde mellem brugsforeninger og højskoler om aktiviteter med fokus på det demokratiske liv blevet afprøvet to steder. Erfaringerne fra projekterne er generelt positive og kan danne grundlag for udvikling af nye lokale samarbejdsprojekter. Omvæltninger i projektparternes organisationer har skabt ændringer i projektet, men dog ikke af afgørende betydning. Erfaringerne fra projekterne viser, at det er en god idé med en tovholder fra begge projektparter, da projekterne er personbårne. Parterne anbefaler at starte med en forventningsafstemning, så alle er enige om projektets omfang. I den forbindelse er det en god idé at strukturere samarbejdet og planlægge fremtidige møder fra starten og sørge for god koordinering parterne imellem. Parterne skal alle indstille sig på hver især at bidrage til projektet og støtte hinanden. Vedvarende dialog, gensidig respekt, åbenhed og velvillighed fremhæves som vigtige elementer i et godt samarbejde. Projektet har været en succes, og der samarbejdes i Coop og FFD om videreudvikling. 4

5 Bilag 1: Afrapporteringsskema fra Ryslinge Højskole FDB-projektet Afrapportering 2013 Projekttitel FDB-projektet Din højskole Ryslinge innovationshøjskole Din højskoles samarbejdspartnere i FDB navn på kontaktperson(er) og evt. butik(er) Projektansvarlig på din højskolen Projektperiode Dato for opstart og afslutning Projektpulje Marie Bergman Ryslinge Dagli brugs Tyge Mortensen/Michael Abildgaard Start: Januar 2012 Slut: Maj 2013 Pulje B!5.262,50 kr Støttebeløb i alt Alle højskoler i projektet Alle samarbejds-partnere Krogerup Højskole, Ryslinge Højskole, Rønde Højskole Kvickly Prøvestenen, Superbrugsen Humlebæk, Dagli Brugsen Ryslinge, Dagli Brugsen Nimtofte Projektformål & forløb Projektets formål Angiv projektets oprindelige formål og beskriv de aktiviteter, I havde tænkt at lave. Formål: 1. at starte samarbejde mellem Dagli brugsen i Ryslinge og Ryslinge InnovationHøjskole. 2. At styrke den lokale involvering virksomheder og borgere imellem Oprindelige ideer til aktivitetsplan, blev genereret på et opstartsmøde primo september mellem Uddeler Søren Rasmussen og projektgruppen på højskolen (Hjalte Boas, Mette Mygind, Eva Bo, Christian Vinggaard 5

6 og Tyge Mortensen). Der fremkom følgende ideer til mulig afvikling i efteråret: Borgermøde på Faber Fabrikker omkring etablering af iværksætter og erhvervsudviklingshus. Højskolen skulle være tovholdere og Brugsen sponsorer og medaktører. Torvedag i sensommerperioden hvor højskolen skulle bistå med infostande og boder med fair trade produkter. Børnearrangementer evt fastelav eller efterårsferie aktivitet. Eventplan, hvor højskolen skulle lave en social medie marketing- og eventplan til inddrager borgerne. Video storytelling, hvor højskolen fortalte historien om brugsen og dens tilbud, samt den historiske sammenhænget mellem brugsen og højskolen. Gemba Walk, hvor højskolen lave en first eye registrering af brugsen, dvs tanker der møder dem når de går ind i brugsen som kunder. Kunde konkurrencer i butikken og på hjemmesiden. Målopfyldelse I hvilket omfang er projektets mål opfyldt? Hvorfor/hvorfor ikke? Ad 1: målet om at udvikle et samarbejde mellem brugsen og højskolen er til fulde opfyldt. Ad 2: målet er opfyldt. Ud over samarbejdet med brugsen har aktiviteterne medført at andre virksomheder og civile borgere nu er begyndt at komme på højskolen. Samarbejdet mellem brugsen har desuden eskaleret og ført flere fælles aktiviteter med sig. Se aktivitetslisten. Borgermødet blev gennemført med stor deltagelse og brugsen var sponsor til arr. Sunde snacks og drikke. Og der blev udviklet et særligt koncept til videre samarbejde:video storrytelling, gemba walk, eventplan og demokratisk dannelse. Projektplan Angiv projektets oprindelige tidsog aktivitetsplan Projekt tidsplan : 15.sep 1.dec, 2012 Aktivitetsplan: 1. Borgermøde på Faber: september/oktober 2. Video storrytelling: november 3. Torvedage: forår Børnearrangement: 8 februar Eventplan: udkast laves til bestyrelsesgodkendelse ultimo

7 6. Gemba Walk: November Kunde konkurrencer udviklet og afviklet. Projektforløb Hvordan er projektet forløbet? Projektet er forløbet næsten planmæssigt. Næsten alle ideer til aktiviteter er afviklet indenfor projektperioden. Angiv evt. afvigelser/ændringer samt baggrunden herfor. Onsdag d. 26 september 2012 havde vi et borgermøde (demokratisk dannelse) i Fabers fabrik. Temaet var muligheden for at etablere et ivæksætter og væksthus. Her var brugsen med som ide og samarbejdspartner. I november blev en promotion video om brugsen afleveret. Videoen gøre på en skærm o butikken samt spredes på brugsens facebook page. Torvedagen er ikke afviklet, men planlagt til afvikling i foråret Børnearrangement er ligeledes ikke afviklet men planlagt til fastelavnsweekenden den 6. Feb Eventplan 2013, med input fra højskolen er fremlagt for bestyrelsen. Gemba Walken er afviklet i midt november og har medført flere ændringer i butikken. Kundekonkurrencer sat i gang både i butik og hjemmeside i januar Evaluering og dokumentation Planlagt evaluering Hvordan er projektet blevet evalueret? Mål med evalueringen Hvilke spørgsmål blev taget op på evalueringsmødet? Tilføj evt. svar under hvert spørgsmål. Gennemførelse Ved evalueringsmøder med projektansvarlige fra de involverede skoler og fra FDB. I tilfælde hvor samarbejdet er ophørt inden projektperiodens afslutning evalueres vha. dette evalueringsskema samt pr. telefon. 1) Hvorfor er det lokale samarbejde mellem højskoler og lokale butiksråd og bestyrelser vigtigt for demokratiet? 2) Hvad kan indholdet af sådan samarbejde være? 3) Hvordan udvikler man en samarbejdskultur? 4) Hvilke udfordringer støder man på, og hvordan imødegår man dem? De involverede parter. Hvem indgår i evalueringen? 7

8 Afrapportering Hvordan afrapporteres evalueringen? I et evalueringsnotat på to sider. Desuden dokumenteres projektet i en inspirationsfolder. Der laves også en blog-post på Hvordan dokumenteres projektet i øvrigt? Relevante evaluerings- bilag vedlægges Erfaringer og anbefalinger Erfaringer Hvad er de vigtigste erfaringer, der er gjort i projektet? Det videre arbejde Vil I arbejde videre med projektet i fremtiden? Hvordan kan I bruge erfaringerne i jeres videre arbejde? Det anbefales at projektet og samarbejdet mellem Ryslinge innovationshøjskole og andre brugser/ coop butikker på Fyn da erfaringer viser af samarbejdet mellem brugsen og skolen var givtigt for begge parter og brugsen havde stor merværdi af projektet. Det anbefales at projektet og samarbejdet mellem Ryslinge innovationshøjskole og andre brugser/ coop butikker på Fyn videreføres og der skaffes projektmidler hertil. Projektet:video storrytelling. Gemba walk, eventplan og demokratisk dannelse/ medlemsudvikling vil kunne bruges i andre samarbejdsprojekter. Højskolen og brugsen kan bruge hinanden til andre ting.f.eks har brugsen brugt højskolen lokaler til en vinsmagsningsaften. Barrierer Har der været barrierer og udfordringer, som har vanskeliggjort projektet? Der har ikke været store barrierer, men i forløbet har der nogle tids og aftale udfordringer. Men alt i alt en god proces. Beskriv hvilke. Skoleformen Hvad kan andre skoler lære af jeres erfaringer? Det har nyttigt at arbejde med et virksomhedscase hvor de studerendes kompetencer og læring kom i brug. Og højskolens særlige læring og non formelle pædagogik kom i spil. 8

9 Ideer Har du/i ideer til: Formidling af projekterfaringer? Projektet kan formidles via skolens hjemmeside, fdb hjemmeside, brugsens lokale facebook og højskolernes sekretariat- Derudover kan de lokale medier også bruges. Og selvfølge præsenteres for ledelse og medarbejder samt den lokale medlemsbestyrelse. Særligt for pulje B-projekter Hvad er det folkeoplysende aspekt af projektet? Hvordan vil aktiviteterne komme folkeoplysningen som helhed til gode? Retter aktiviteterne sig mod målgrupper, som sjældent deltager i folkeoplysning? Der er flere aspekte af folkeoplysning. Dels inddraget vi borgere, virksomheder og højskoleelever i aktiviteterne. Dels formidles dels FDB og højskole ud til nye kredse i lokalsamfundet. For FDB og innovationshøjskolen vil et bredere kendskab til de to virksomheders aktiviteter og værdier være af bred folkeoplysende karakter. Aktiviteterne er med til at fremme og sprede dette. Generelt set fremme folkeoplysningen af at folk mødes og samtaler. Og de fleste af aktiviteterne gør det. Som borgermødet, vinsmagningsaftenen, eventplanen, børnearrangementer. Vi tror at den der kommer i brugsen og handler er den brede befolkning. Og ikke nødvendigvis dem der i forvejen deltager i den almene folkoplysning som højskolen er del af. Derfor tror vi at dette samarbejde mellem brugsen og højskolen har ramt nye målgruppe. 9

10 Bilag 2: Afrapporteringsskema fra Krogerup Højskole FDB-projektet Afrapportering 2013 Projekttitel FDB-projektet Din højskole Krogerup Højskole Din højskoles samarbejdspartnere i FDB navn på kontaktperson(er) og evt. butik(er) Projektansvarlig på din højskolen Projektperiode Dato for opstart og afslutning Projektpulje Jørgen Mikkelsen, Kvickly Prøvestenen Ulrich Quistgaard og Rikke Forchhammer Start: Januar 2012 Slut: Maj 2013 Pulje B Støttebeløb i alt Alle højskoler i projektet Alle samarbejds-partnere Krogerup Højskole, Ryslinge Højskole, Rønde Højskole Kvickly Prøvestenen, Superbrugsen Humlebæk, Dagli Brugsen Ryslinge, Dagli Brugsen Nimtofte Projektformål & forløb Projektets formål Angiv projektets oprindelige formål og beskriv de aktiviteter, I havde tænkt at lave. Baggrunden for projektet var et ønske om at udnytte de forskellige kræfter i lokalsamfundet. Krogerup Højskole har som institution mange årtiers erfaring med at afholde debat- og kulturarrangementer. FDB s lokale butiksråd har daglig forbindelse til mange af lokalområdets beboere, og da begge steder er værdibaserede organisationer, der arbejder for demokratisk dannelse, folkeoplysning og samfundsengagement var et samarbejde oplagt. Krogerup Højskole ligger sted til og afholder arrangementerne, butiksrådene hjælper med at samle 10

11 borgerne i området omkring det, og aktiviteterne og arrangementerne planlægges i fællesskab. Formålet er at samle flere borgere fra lokalområdet til nogle fællesarrangementer, som skal oplyse, underholde og engagere områdets beboere og skabe et tættere bånd mellem borgerne og Krogerup Højskole og FDB. Samarbejdet er indtil videre planlagt til at omhandle fire årlige debatarrangementer. Projektet startede i sidste halvår af 2012 med sit første arrangement i september Det har ikke nogen planlagt afslutning, og det er vores håb, at vi kan opnå en fast forankring og rutine, og således kører de fire arrangementer fast årligt og samtidig finde ressourcer til at udvikle flere initiativer og aktiviteter. Projektet retter sig især mod lokalborgerne i Fredensborg-området, der forholdsvis let fysisk kan komme til højskolen og som butiksrådene kan informere omkring arrangementer i områdets butikker. Da der også annonceres i lokale aviser om arrangementerne er målgruppen dog så udbredt som Frederiksborg Amts Avis læsere. Vi forsøger at nå ud til både unge og ældre, da vores mål er at samle så bred en borgergruppe som muligt. Der bliver serveret varm aftensmad, kaffe og kage til arrangementerne. Målopfyldelse I hvilket omfang er projektets mål opfyldt? Hvorfor/hvorfor ikke? Vi har allerede afholdt to arrangementer i september og november 2012 og et i februar 2013, hvor det første handlede om klimabelastningen ved transport af fødevarer, hvor blandt andet stifteren af den økologiske grøntproducent Aarstiderne, hvis kontor og avlsgård ligger i Humlebæk, og klimaminister Martin Lidegaard deltog. Det andet arrangement handlede om demokrati samt Krogerups og FDB s historie. Det sidste gennemførte arrangement handlede om sundhed (i hvor høj grad skal staten regulere borgernes sundhed). Det næste planlagte arrangement i maj skal handle om etisk handel (skal supermarkeder være ansvarlige for, at alle produkter i deres butikker er produceret forsvarligt). Projektplan Angiv projektets oprindelige tids- og aktivitetsplan Projektets plan var at afholde 4 debatarrangementer årligt, og det holder vi fast i. Projektforløb Projektet er forløbet godt, dog har der ikke været så mange 11

12 Hvordan er projektet forløbet? Angiv evt. afvigelser/ændringer samt baggrunden herfor. tilhørere udefra, som man kunne ønske sig. Men der har været stor interesse fra politikere, direktører, debattører og andre meningsdannere i at deltage i arrangementerne. Evaluering og dokumentation Planlagt evaluering Hvordan er projektet blevet evalueret? Mål med evalueringen Hvilke spørgsmål blev taget op på evalueringsmødet? Tilføj evt. svar under hvert spørgsmål. Gennemførelse Ved evalueringsmøder med projektansvarlige fra de involverede skoler og fra FDB. I tilfælde hvor samarbejdet er ophørt inden projektperiodens afslutning evalueres vha. dette evalueringsskema samt pr. telefon. 5) Hvorfor er det lokale samarbejde mellem højskoler og lokale butiksråd og bestyrelser vigtigt for demokratiet? 6) Hvad kan indholdet af sådan samarbejde være? 7) Hvordan udvikler man en samarbejdskultur? 8) Hvilke udfordringer støder man på, og hvordan imødegår man dem? De involverede parter. Hvem indgår i evalueringen? Afrapportering Hvordan afrapporteres evalueringen? I et evalueringsnotat på to sider. Desuden dokumenteres projektet i en inspirationsfolder. Hvordan dokumenteres projektet i øvrigt? Relevante evaluerings- bilag vedlægges Erfaringer og anbefalinger 12

13 Erfaringer Hvad er de vigtigste erfaringer, der er gjort i projektet? At det er godt at få udefra spillere på banen, når der planlægges debataftner på Krogerup. At det er meget arbejde, og at tingene skal koordineres godt mellem FDB og Krogerup. Det videre arbejde Vil I arbejde videre med projektet i fremtiden? Hvordan kan I bruge erfaringerne i jeres videre arbejde? Vi vil gerne arbejde videre med projektet, hvis det bliver finansieret, da det er tidskrævende. Vi kan bruge erfaringerne ved at være ude i meget god tid med at hyre foredragsholdere, lave PR-materiale osv. Barrierer Har der været barrierer og udfordringer, som har vanskeliggjort projektet? Det er tydeligt, at vi kommer fra to forskellige kulturer, og at vi langsomt nærmer os hinanden i diskussioner og praktiske gøremål. Beskriv hvilke. Skoleformen Hvad kan andre skoler lære af jeres erfaringer? Ideer Har du/i ideer til: At det er godt at få udefra kommende øjne til at se på ens skole, og at man tiltrækker andre tilhørere end vanligt til disse aftner. Det er oplagt at tage ideerne med til f.eks. et forstandermøde for at udbrede tanken og erfaringerne. Formidling af projekterfaringer? Særligt for pulje B-projekter Hvad er det folkeoplysende aspekt af projektet? Det folkeoplysende aspekt er at sætte fokus på dagligdags problemstillinger, som berører os alle: Klima, etisk handel, demokrati og sundhed. Og få eksperter ud, der ud over deres faglighed også forklarer noget om FDB s og højskolens interessesammenfald. 13

14 Hvordan vil aktiviteterne komme folkeoplysningen som helhed til gode? Retter aktiviteterne sig mod målgrupper, som sjældent deltager i folkeoplysning? Aktiviteterne styrker folkeoplysningen, fordi den efterfølgende debat med salen viser hele befolkningens sammensætning med både unge og ældre og folk fra hele Danmark. Arrangementerne er åbne for alle udefra og giver borgerne mulighed for at stille direkte spørgsmål til ministre, folketingspolitikere, direktører, formænd og andre paneldeltagere. Både og - for aktiviteterne er både rettet til vores unge elever, som på et højskoleophold deltager 100% i folkeoplysning, samt til lokalbefolkningen. Deltagelse for folk udefra er selvfølgelig frivillig, og derfor er deltagerne typisk interesserede i folkeoplysning. Samtidig rammer vi en målgruppe i supermarkederne, som normalt ikke bliver orienteret om sådanne informationsarragementer. 14

15 Bilag 3: Afrapporteringsskema fra Rønde Højskole FDB-projektet Afrapportering 2013 Projekttitel FDB-projektet Din højskole Rønde Højskole Din højskoles samarbejdspartnere i FDB navn på kontaktperson(er) og evt. butik(er) Projektansvarlig på din højskolen Projektperiode Dato for opstart og afslutning Projektpulje Jens Jacob Sørensen Kenneth Degnbol Start: Januar 2012 Slut: Maj 2013 Pulje B kr Støttebeløb i alt Alle højskoler i projektet Alle samarbejds-partnere Krogerup Højskole, Ryslinge Højskole, Rønde Højskole Kvickly Prøvestenen, Superbrugsen Humlebæk, Dagli Brugsen Ryslinge, Dagli Brugsen Nimtofte Projektformål & forløb Projektets formål Angiv projektets oprindelige formål og beskriv de aktiviteter, I havde tænkt at lave. Ud af projektets overordnede formål om at styrke demokratiske processer i lokale samfund ved at styrke forbindelse mellem højskolerne og FDBs medlemmer/distriktsråd havde vi ønsket at udvikle følgende aktiviteter: unglederuddannelse på højskolen for unge butiksansatte i FDB, fælles højskolekursus om Mad, Vin og Kultur, fælles foredrag, samt møde for FDB distriktsråd på højskolen. 15

16 Målopfyldelse I hvilket omfang er projektets mål opfyldt? Vi har ikke opfyldt nogen af målene. Trods god vilje trak vores samarbejdspartner i FDB sig og det på så sent et tidspunkt, så vi ikke har haft mulighed for at iværksætte et andet samarbejde. Hvorfor/hvorfor ikke? Projektplan Angiv projektets oprindelige tidsog aktivitetsplan Projektet skulle være løbet af stablen forårsterminen 2013 med unglederuddannelsen i januar 2013, distriktsmødet i marts/april og højskolekurset i juni. Projektforløb Hvordan er projektet forløbet? Angiv evt. afvigelser/ændringer samt baggrunden herfor. Vi har på højskolen stået klar med de ovennævnte muligheder og realiserer det i et vist omfang uden FDB. Men selve samarbejdet er ikke nået videre end møder, hvor ideerne er blevet undfanget og bagefter mailkorrespondancer, hvor ideerne tilsyneladende ikke er nået længere ind i FDB-regi. Evaluering og dokumentation Planlagt evaluering Hvordan er projektet blevet evalueret? Mål med evalueringen Hvilke spørgsmål blev taget op på evalueringsmødet? Tilføj evt. svar under hvert spørgsmål. Gennemførelse Ved evalueringsmøder med projektansvarlige fra de involverede skoler og fra FDB. I tilfælde hvor samarbejdet er ophørt inden projektperiodens afslutning evalueres vha. dette evalueringsskema samt pr. telefon. 9) Hvorfor er det lokale samarbejde mellem højskoler og lokale butiksråd og bestyrelser vigtigt for demokratiet? 10) Hvad kan indholdet af sådan samarbejde være? 11) Hvordan udvikler man en samarbejdskultur? 12) Hvilke udfordringer støder man på, og hvordan imødegår man dem? Set i lyset af projektets forløb er det sidste spørgsmål måske det væsentligste at kunne besvare, men vi har ikke evalueret fælles med FDB og ved derfor ikke, hvilke bagvedliggende udfordringer, vi har stået overfor. De involverede parter. Hvem indgår i evalueringen? 16

17 Afrapportering Hvordan afrapporteres evalueringen? I et evalueringsnotat på to sider. Desuden dokumenteres projektet i en inspirationsfolder. Hvordan dokumenteres projektet i øvrigt? Relevante evaluerings- bilag vedlægges Erfaringer og anbefalinger Erfaringer Hvad er de vigtigste erfaringer, der er gjort i projektet? Det er sårbart at bygge samarbejdet op omkring kun én samarbejdende person. Det videre arbejde Vil I arbejde videre med projektet i fremtiden? Hvis FDB ønsker at genoptage samarbejdet og indgå i det med større energi vil vi helt sikkert gerne genoptage samarbejdet og ideerne. Hvordan kan I bruge erfaringerne i jeres videre arbejde? Barrierer Se ovenstående. Har der været barrierer og udfordringer, som har vanskeliggjort projektet? Beskriv hvilke. Skoleformen Hvad kan andre skoler lære af jeres erfaringer? Ideer 17

18 Har du/i ideer til: Formidling af projekterfaringer? Særligt for pulje B-projekter Hvad er det folkeoplysende aspekt af projektet? Hvordan vil aktiviteterne komme folkeoplysningen som helhed til gode? Retter aktiviteterne sig mod målgrupper, som sjældent deltager i folkeoplysning? 18

Ansøgningsskema til Pulje B

Ansøgningsskema til Pulje B Ansøgningsskema til Pulje B Projekttitel Projektets titel Samarbejde mellem højskoler og danske brugsråd- og FDB s lokale butiksråd og bestyrelser Beløb, der søges: I alt kroner: 116.312,50 kr. Beløbet

Læs mere

3x3 Statusrapport 2007

3x3 Statusrapport 2007 Projekttitel Projektskole Projektansvarlig Journalnummer Projektperiode Dato for opstart og afslutning Projektpulje Pulje 1 a-e eller pulje 2 Støttebeløb i 2007 Antal høj/hh-skoler i projektet Antal elever

Læs mere

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Det er stort at være medlem af FDB Gør hverdagen bedre Brugsforeningsbestyrelsens arbejde Bestyrelsen for en brugsforening har ansvar for brugsforeningens drift og

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Velkommen. Nye aktive på nye måder. 27. Oktober 2012

Velkommen. Nye aktive på nye måder. 27. Oktober 2012 Velkommen Nye aktive på nye måder 27. Oktober 2012 Program for dagen 11.40-13.00 Velkommen og siden sidst med gæst i den varme stol Oplæg og diskussion om målgrupper 13.00-14.00 Frokost 14.00-15.50 Oplæg

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG HANDS-ON TOUR HÅNDBOG FORORD Danske produktionsvirksomheder har brug for dygtige faglærte. Men erhvervsuddannelserne, som skal uddanne de dygtige industriteknikere, plastmagere, tekniske designere og

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Afrapportering til DFS for projektet Folkeoplysning for forandring learning by doing

Afrapportering til DFS for projektet Folkeoplysning for forandring learning by doing Afrapportering til DFS for projektet Folkeoplysning for forandring learning by doing Et projekt under Pulje B Résumé SFOF indledte i januar 2012 projektet Folkeoplysning for forandring learning by doing.

Læs mere

[DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE]

[DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE] 2007 www.munthe-kaas.dk Peter Munthe-Kaas [DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE] En gennemgang af de forskellige elementer, der kan inddrages I en projektbeskrivelse I forbindelse med fundraising. Gennemgangen

Læs mere

Demokratiske Iværksættere Indhold

Demokratiske Iværksættere Indhold Demokratiske Iværksættere Indhold 1. Demokratisk handling, der giver forvandling 2. Begrundelser for projekter 2.1. Efterskoleforeningens formål 2.2. Projektets formål 3. Om projektet 3.1. Projektet tilbyder

Læs mere

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE 1 2 3 4 FORSLAG TIL HANDLINGER DER UNDERSTØTTER PRINCIPPERNE Udarbejd folder til forældre, der beskriver de gensidige

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG HANDS-ON TOUR HÅNDBOG FORORD Der er mange myter om erhvervsuddannelser blandt unge i folkeskolens afgangsklasser, der skal til at vælge uddannelse. Myter, der påvirker de unges uddannelsesvalg og derved

Læs mere

Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe):

Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe): Fra Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe): Titel: Prags Have, fase 2 Formål: Projektet Prags Haves overordnede formål er at aktivere lokale beboere og institutioner i

Læs mere

Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius Når kommune og frivillige skaber sammen

Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius   Når kommune og frivillige skaber sammen Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius E-mail: nif@ishoj.dk Når kommune og frivillige skaber sammen At lære af andres erfaringer Når det kommer til udvikling af den offentlige sektor

Læs mere

Velkommen. Mærkesager

Velkommen. Mærkesager Velkommen Mærkesager 17.30 Velkomst og præsentation 18.00 Middag 18.30 21.30 Sammen om en god start viden, dialog, spørgsmål og svar Velkommen i Coop Hvad er Coop? Medlemsdemokrati og opgaver Værd at vide

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Handleplan. Folkesundhed Aarhus Center for Sundhedsforløb. Kontaktperson: Anja Fynbo Christiansen

Handleplan. Folkesundhed Aarhus Center for Sundhedsforløb. Kontaktperson: Anja Fynbo Christiansen Handleplan ALG Handleplan Enhed, kontaktperson i ALG Folkesundhed Aarhus Center for Sundhedsforløb. Kontaktperson: Anja Fynbo Christiansen (anfy@aarhus.dk) Beskriv formålet med ALGs handleplan og udfordring

Læs mere

jung zusammen 2015 - innovation og iværksætteri i grænselandet Evaluering

jung zusammen 2015 - innovation og iværksætteri i grænselandet Evaluering jung zusammen 15 - innovation og iværksætteri i grænselandet Evaluering Indhold Indledning... 3 Beskrivelse af jung zusammen... 3 Mål og målopfyldelse... 4 Rekruttering... 4 Højskoleopholdet... 4 Ungdomsparlamentet...

Læs mere

Februar 2008. JA TAK, vi, kommer personer til fyraftensmødet den 8 april.

Februar 2008. JA TAK, vi, kommer personer til fyraftensmødet den 8 april. Februar 2008 Fyraftensmøde den 8. April kl. 18.15: Næste BY NIGHT er lige om hjørnet. Kan vi give hinanden gode ideer om temaet Italiensk Aften. Hvad skal der til før vores bydel bliver fyldt med gode

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG

POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG Holbæk Kommune har en klar ambition om at styrke dialogen om den politiske retning og inddrage borgere, brugere og virksomheder i udviklingen af politikker og løsninger.

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Folkeoplysning i forandring Vejen Idrætscenter 23/05/2016 Analytiker Malene Thøgersen NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Foreningslivets potentialer i yderområderne BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN AF TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE

Læs mere

Samarbejdsguide - skoler og foreninger i den åbne skole

Samarbejdsguide - skoler og foreninger i den åbne skole Samarbejdsguide - skoler og foreninger i den åbne skole Det siger Folkeskole- og Haderslevreformen Med folkeskolereformen forpligtes kommunerne til at sikre et samarbejde mellem folkeskolerne og det lokale

Læs mere

Information om kurset gives gennem jordemoder, praktiserende læger, dagspressen og opslag i f.eks forretninger.

Information om kurset gives gennem jordemoder, praktiserende læger, dagspressen og opslag i f.eks forretninger. Oplysninger om eksemplet Kommune/organisation: Nordfyns Kommune Afdeling: Børn og Unge forvaltningen Hvad er praksis primært til gavn for: Andet: Forberede forældrene til forældrerollen. Hvordan gavner

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE December 2013 Fars Videokogebog er i luften Endelig blev den klar til de dejlige fædre og børn ude i det ganske land Fars Videokogebog er gået luften og er nu online på

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Evaluering af Find vej Dagen 2014. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år

Evaluering af Find vej Dagen 2014. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år Evaluering af Find vej Dagen 2014 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år 21. maj 2014 Kort om evalueringen 38 DOF-klubber og tre eksterne arrangører arrangerede 5.

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

PILOTEVALUERING AF KLIMA REBILD

PILOTEVALUERING AF KLIMA REBILD PILOTEVALUERING AF KLIMA REBILD Lone Kørnøv og Sara Bjørn Aaen Maj 2017 Indhold INDHOLD 2 PILOTEVALUERING AF KLIMA REBILD 3 OPSUMMERING AF PILOTEVALUERING 4 HVAD HAR VÆRET GODT OG HVAD KAN FORBEDRES? 5

Læs mere

Meritgivende undervisning på Idrætshøjskolen i Sønderborg Mål 1.b: Uddannelsessamarbejde

Meritgivende undervisning på Idrætshøjskolen i Sønderborg Mål 1.b: Uddannelsessamarbejde Meritgivende undervisning på Idrætshøjskolen i Sønderborg Mål 1.b: Uddannelsessamarbejde 1 Baggrund Ved årsskiftet 2006/2007 indgik Idrætshøjskolen i Sønderborg (IHS) et formelt samarbejde med Den frie

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

Folkeoplysning & foreningernes rolle

Folkeoplysning & foreningernes rolle Anbefalinger fra Kultur Danmark arbejdsgruppen om 01.10.2013 Folkeoplysning & foreningernes rolle Resume: Arbejdsgruppen finder, at der er et stort potentiale i at styrke samarbejdet mellem de folkeoplysende

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats. Herning 5. september 2013

Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats. Herning 5. september 2013 Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats Herning 5. september 2013 1 Indledning Torsdag den 5. september mødtes 21 deltagere til workshop i Innovatorium, Herning for at diskutere og følge

Læs mere

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet ÅBEN SKOLE ROSKILDE VEJLEDNING Erhvervslivet Indholdsfortegnelse Om Åben Skole 3 Hvad siger reformen? 4 Hvorfor samarbejde? 5 Hvad med faciliteter? 6 Hvad med økonomien? 6 Hvad kan virksomhederne gøre?

Læs mere

Ansøgning om puljemidler

Ansøgning om puljemidler Ansøgning om puljemidler TJEKLISTE Udfyldt budgetskema i den skabelon som er til slut i dette dokument. Vedlagt kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar. GENERELLE OPLYSNINGER Projektets

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen CPH:DOX for Børn og Unge på Amager Dato for projektets afholdelse? 16. til 26. marts 2017 Ansøgt beløb: 35.000 DKK Bevilget beløb: 35.000 DKK Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:

Læs mere

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE 1 INDLEDNING Dette er en håndbog for lokalgrupper i Erhvervsguiderne. Du kan læse mere om initiativet på www.erhvervsguiderne.dk. Håndbogen indeholder råd og

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer)

Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer) Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer) Indhold Indledning... 1 Målsætning... 2 Modellen... 2 Udbredelsen... 3 Superbrugere... 4 Aktiviteter... 4 Samarbejdspartneren Microsoft Danmark...

Læs mere

Digital dannelse: Fra begreb til praksis

Digital dannelse: Fra begreb til praksis DEFF På vegne af de samlede ansøgere: Kulturstyrelsen Vicerektor Lars Nordam H.C. Andersens Boulevard 2 Århus Statsgymnasium 1553 København K Fenrisvej 33 8210 Århus V Digital dannelse: Fra begreb til

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Slutevaluering af projekt

Slutevaluering af projekt Slutevaluering af projekt Børn i balance en forebyggende indsats for børn med motoriske vanskeligheder (Version 2 20/3) Evaluering udarbejdet af sundhedskonsulent Julie Dalgaard Guldager marts 2015. 1

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Fælles Skoleudvikling Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Forord Mange spændende udviklingsprojekter er blevet udtænkt, gennemført og om sat i praksis på skolerne, siden Aalborg Kommunale

Læs mere

3. Nordiske bæredygtighedskonference Odense den september 2008

3. Nordiske bæredygtighedskonference Odense den september 2008 Mandag VISIONER! 11.00 Velkomst ved Odenses Borgmester Klimaudfordringen og behovet for handling. 11.15 Den svenske miljøminister Betydningen af handling i lokale partnerskaber. 11.40 Keynote speaker!

Læs mere

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Potentialet, det praktiske og samarbejdet med BetterNow OM BETTERNOW... 2 FORDELE VED BRUG AF ONLINE EGEN-INDSAMLINGER... 2 POTENTIALET VED

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved Kulturministeriet: National vision for folkeoplysningen http://kum.dk/kulturpolitik/uddannelse-folkeoplysning-og-hoejskoler/folkeoplysning/... Side 1 af 1 05-03-2015 National vision for folkeoplysningen

Læs mere

VERDENS BEDSTE NYHEDER

VERDENS BEDSTE NYHEDER Idekatalog for VERDENS BEDSTE NYHEDER Hjælp os med at give Verdens Bedste Nyheder til danskerne! Verdens Bedste Nyheders formål er at fortælle om de fremskridt, der sker hver dag i udviklingslandene. Derfor

Læs mere

Formål og metode... 2 Patientgrundlaget... 2 Årsager til nedlukning af projektet... 3 Læring til lignende projekter... 4

Formål og metode... 2 Patientgrundlaget... 2 Årsager til nedlukning af projektet... 3 Læring til lignende projekter... 4 Evalueringsrapport Nedlukning af Videobaseret udskrivningskonference Telemedicinsk forebyggelsesprojekt på Frederikssund Hospital afd. B1/B2 i samarbejde med Halsnæs Kommune og praktiserende læger. Indhold

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTER

EVALUERING AF PROJEKTER EVALUERING AF PROJEKTER TIL EVALUERINGEN SKAL I LAVE EN FORANDRINGSTEORI En forandringsteori er et projektstyringsredskab, som skal vise hvilke resultater, man ønsker at skabe for en given målgruppe og

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG

ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 26.03.2015, kl. 19:00 i Kildevælds Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0071908) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0071908) 2 3. Kultur

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen.

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Projektet er gennemført indenfor den afsatte tid med

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Deltagere: Arne Ebsen, Pia Dam, Mette Kristensen, Mogens Stampe Afbud: Jens Munk Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr.

Læs mere

Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab. Projektplan Dragør Kommune

Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab. Projektplan Dragør Kommune Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab Projektplan Dragør Kommune 2014-2017 Indhold Indledning...3 Kommunale bevillinger og støtte...3 Statsligt bloktilskud:...4 Kortlægning - Frivillighed

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks København S. Gladsaxe den 20. januar 2012 Revideret 22. oktober 2012

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks København S. Gladsaxe den 20. januar 2012 Revideret 22. oktober 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S > HR & KOMMUNIKATION / HR & COMMUNICATIONS DT Group a/s Gladsaxe Møllevej 5 P.O. Box 210 2860 Søborg Denmark www.dtgroup.dk Phone +45

Læs mere

BOLIGKVARTERLØFT GRÆSRODSDEMOKRATI OG NYE KOMPETENCER PROJEKTEVALUERING

BOLIGKVARTERLØFT GRÆSRODSDEMOKRATI OG NYE KOMPETENCER PROJEKTEVALUERING BOLIGKVARTERLØFT GRÆSRODSDEMOKRATI OG NYE KOMPETENCER PROJEKTEVALUERING Projektet er støttet af Undervisningsministeriets puljemidler til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning, administreret

Læs mere

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Frihed og folkestyre Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens arbejde med frihed og folkestyre. Kapitel 5. Mulige indfaldsvinkler

Læs mere

Evaluering af projekt Demokrati, antiradikalisering og digital dannelse

Evaluering af projekt Demokrati, antiradikalisering og digital dannelse Evaluering af projekt Demokrati, antiradikalisering og digital dannelse Konklusion: Projektet har styrket det lokale samarbejde, og i alle tre kommuner vil samarbejdet fortsætte efter projektet. Deltagerne

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Evalueringskoncept Århusmodel for borgerinddragelse Juni 2006

Evalueringskoncept Århusmodel for borgerinddragelse Juni 2006 Evalueringskoncept Århusmodel for borgerinddragelse Juni 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Indhold 1. Introduktion og formål 3 2. Faserne i en evaluering af borgerinddragelsen 4

Læs mere

Virksomhedskontakt i forbindelse med innovation i undervisningen.

Virksomhedskontakt i forbindelse med innovation i undervisningen. Virksomhedskontakt i forbindelse med innovation i undervisningen. Når man som skole gerne vil samarbejde med en virksomhed, organisation eller forening fra lokalområdet er her et par bud på, hvordan man

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Demokratieksperimentariet status pa læring

Demokratieksperimentariet status pa læring Demokratieksperimentariet status pa læring Borgerne skal være med, både når hverdagens mange beslutninger skal træffes og når retningen for kommunens langsigtede udvikling skal angives. Holbæk Kommune

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Aabenraa i Bevægelse. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aabenraa i Bevægelse. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aabenraa i Bevægelse Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 2 Indhold 1. Introduktion........ 3 2. Projektets aktiviteter........ 4 3. Projektets resultater....... 4 4. Projektets virkning.........

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere