TEKNISK RAPPORT VEJLEDNING RISIKOANALYSE MILJØANSVAR REPORT NO ENEDK REVISION NO 2 DET NORSKE VERITAS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEKNISK RAPPORT VEJLEDNING RISIKOANALYSE MILJØANSVAR REPORT NO ENEDK-200808421 REVISION NO 2 DET NORSKE VERITAS"

Transkript

1 VEJLEDNING RISIKOANALYSE MILJØANSVAR REPORT NO ENEDK REVISION NO 2 DET NORSKE VERITAS

2

3 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING SIKKERHED SOM ØKONOMISK FAKTOR EKSEMPLER PÅ UHELD MED MILJØSKADE SIKKERHEDSSTYRING Sikkerhedsstyringens opgaver Strategier for risikostyring Materialernes livscyklus i virksomheder RISIKOSCREENING Uheldets elementer Det miljøskadelige stof Konsekvensestimering (kun for udslip til overfladevand) Screening ved hjælp af tærskelmængder for overfladevand De følsomme objekter (omgivelser) Initierende hændelser Risikovurdering Risikoforstærkende forhold RISIKOANALYSE OG RISIKOVURDERING Fareidentifikation Scenarioanalyse Sikkerhedsbarrierer Sandsynlighed og konsekvens Risiko Eksisterende værktøjer for risikoberegning af udslip til overfladevand FOREBYGGENDE OG AFVÆRGENDE FORANSTALTNINGER REFERENCES BEGREBSFORKLARING Page i

4 1 INDLEDNING I forbindelse med gennemførelse af et nyt EU direktiv vedr. miljøansvar er der blevet sat fokus på den enkelte virksomheds parathed til at kunne styre sine risikoforhold, når der er tale om større skader på beskyttede naturområder, vand og jord. Implementering af Miljøansvarsdirektivet udvider begrebet objektivt (ubetinget) ansvar, som i Danmark har eksisteret mht. jordforurening, miljøskade på vand, beskyttede arter og internationale naturbeskyttelsesområder. Økonomisk interesse Hensigten med Miljøansvarsdirektivet er at gøre virksomhederne mere bevidste om risiko for miljøskade pga. uheld eller hændelser i virksomheden. Virksomheder bliver nu direkte økonomisk ramt ved miljøskader, som gør, at virksomhederne har en forretningsmæssig interesse i at optimere balancen mellem miljøskaderisici og omkostninger for skadeforebyggelse og bekæmpelse, for at sikre virksomhedens eksistens på lang sigt. Eksempel på et miljøuheld Et typisk eksempel på et miljøuheld, som denne vejledning tager fat i, er følgende: En medarbejder, som lige har taget en prøve fra en tank fyldt med natriumhypochloritopløsning, lukker den forkerte ventil. Dermed løber indholdet af tanken ned i en laverestående mindre tank. Bassinet under tanken løber over, og kemikaliet forurener to floder over en samlet længde på ca. 2 km. Konsekvenserne kunne være undgået, hvis en ventil i regnvandsafløbet havde været lukket. Det er meget ofte muligt at forebygge uheld og mindske konsekvenserne med enkle indgreb, bare man er opmærksom på muligheden for fejl og uønskede hændelser. Hvad er risiko? Risiko er en kombination af to begreber: Sandsynligheden for at et uheld opstår, og omfanget af uheldets skade, som vi kalder konsekvensen. Risiko udtrykkes ofte som det forventede tab, dvs. sandsynligheden ganget med tabets størrelse. Når tabet kan udtrykkes i et pengebeløb, kan det forventede tab indgå i de økonomiske overvejelser. Risikostyring DI ønsker at spille ind på denne fornyede interesse for risikostyring ved at præsentere og demonstrere metoder for risikostyring med fokus på risiko for miljøskader. Virksomheder, som er omfattet af Risikobekendtgørelsen (BEK nr af 14/12/2006), er forpligtet til at anvende og dokumentere systematisk risikostyring, som inkluderer håndtering af risici for miljøskader. Denne vejledning er rettet mod virksomheder, som ikke er omfattet af Risikobekendtgørelsen, men som pga. deres håndtering af bestemte stoffer (eller mængde af stoffer) og deres beliggenhed i nærhed af områder, som er følsomme for miljøskader, bør tage hensyn til risiko for miljøskader som omtalt i Miljøskadeloven. Vejledningen skelner i sine metoder ikke mellem forskellige former for miljøskade, dvs. at fx risici for jordforurening, hvor Danmark allerede anvender objektivt ansvar, kan identificeres og håndteres ved hjælp af de samme metoder og principper. Uheld på en virksomhed påvirker ofte medarbejdernes helbred, de omkringboende og miljøet. Forebyggelse af uheld i almindelighed vil påvirke både risiko for miljøskader, personskader og driftsforstyrrelser. En tidligere rundspørge hos nogle større Page 1

5 europæiske virksomheder har vist /1/, at fokus på uheldsforebyggelse ofte har en positiv virkning på det økonomiske resultat. Læsevejledning Vejledningen er opbygget på følgende måde: Kernen i denne vejledning er risikoscreeningsmetoden, som er beskrevet i kapitel 5. For en forståelse af miljørisiko og hvorfor miljørisiko bør have ledelsens opmærksomhed, anbefales det, først at læse kapitel 2 om hvordan miljørisici og styring af disse kan indgå i virksomhedens økonomiske betragtninger og kapitel 4 om principper for risikostyring. Kapitel 3 beskriver eksempler på industrielle uheld med miljøkonsekvenser med henblik på at få en forståelse for typiske miljøuheld og hvordan disse uheld opstår, og hvilke skader de kan medføre. Kapitel 6 beskriver principperne for en systematisk risikoanalyse, som er relevant i tilfælde af at virksomhedens aktiviteter er for komplekse til at kunne håndteres ved hjælp af screeningsmetoden. Den giver også mere indblik i risikobegreber og nyttige værktøjer, så som sikkerhedsbarrierer, risikomatricer og konsekvensanalysemodeller. Kapitel 7 henviser til viden om bedst tilgængelig teknik, som kan bruges som risikoreducerende foranstaltninger og indeholder nogle eksempler af disse. Efter referencerne er der tilføjet en begrebsforklaring (kapitel 9). Ekstra materiale Som løst bilag kan fra en liste med udvalgte uheldsbeskrivelser fra MARS databasen downloades. Fra samme hjemmeside kan downloades tomme skemaer, som kan anvendes til risikoscreeningen. Page 2

6 2 SIKKERHED SOM ØKONOMISK FAKTOR Risikohåndtering bør betragtes fra to vinkler. Begge vinkler er vigtige for virksomheden. Den første vinkel er, at risikohåndtering drejer sig om at minimere de totale økonomiske omkostninger, dvs. summen af udgifter til risikoreducerende tiltag og det forventede tab medført af den resterende risiko for uheld. Den anden vinkel er, at samfundet stiller krav til den maksimale uheldsrisiko, som virksomhedernes primære aktiviteter må medføre, dvs. at god risikohåndtering er en betingelse for virksomhedernes drift. Virksomhedens primære opgave er konkurrencedygtig drift. Sikkerhed og miljø er ikke virksomhedens primære opgaver. Men disse faktorer er randbetingelser for, at virksomheden kan drive forretning, og disse randbetingelser skal overholde kriterier, som følger samfundets holdninger. Sikkerhed kan og bør dog også opfattes som en driftsparameter. Det drejer sig om at minimere det forventede tab med minimale omkostninger. Miljøansvarsdirektivets formål er, at omkostningerne ved genoprettelse af skader pga. uheld inddrages i virksomhedens driftsomkostninger. I enkel form drejer sig det om at minimere følgende omkostninger over en periode af T år: I( M ) + C( M ) T + f ( M ) L( M ) T Heri er 1 : I(M): investeringsomkostningerne for risikoreducerende tiltag M; C(M): de årlige omkostninger for drift og vedligehold af de risikoreducerende tiltag M; T: vurderingsperiode (år); f(m): Forventet frekvens (sandsynlighed per år) for at et uheld indtræffer, mens risikoreducerende tiltag M er implementeret; L(M): Forventede omkostninger for håndtering af og oprydning efter et uheld, mens risikoreducerende tiltag M er implementeret. Produktet f L T er det forventede tab pga. uheld over perioden T. Dette matematiske udtryk siger, at det er en økonomisk fornuftig beslutning at implementere risikoreducerende tiltag, hvis de totale omkostninger af disse tiltag er mindre end reduktionen af det forventede tab som følge af disse tiltag. I praksis er det ofte meget svært at vurdere det forventede tab i kroner og ører. Det er svært at estimere uheldsfrekvensen f: Miljøuheld er heldigvis sjældne hændelser. Der findes ikke pålidelige statistikker og forhold, som påvirker uheldsfrekvensen, som er forskellig på forskellige virksomheder. Der er heller ikke stor erfaring i vurdering af omkostningerne L som følge af miljøuheld Disse er også meget afhængige af lokale forhold. Det skal dog nævnes, at mange uheld medfører yderlige omkostninger for virksomheden som følge af produktionstab, tab af offentligt omdømme, skærpede krav og tilsyn fra myndigheder, m.fl. Hvis omkostningerne L overgår virksomhedens betalingsevne, må den dertilhørende uheldsfrekvens f opfattes som sandsynligheden for, at virksomheden går konkurs! 1 For rigtige beregninger bør man inkludere renter (discounting) for at vægte nutidige omkostninger højere end fremtidige omkostninger. Dette gør at resultatet bliver mindre afhængigt af længden af perioden (T). Page 3

7 3 EKSEMPLER PÅ UHELD MED MILJØSKADE Dette kapitel beskriver en gennemgang af et stort antal europæiske uheld med miljøskader. Uheldsbeskrivelserne gør det muligt at finde ud af, hvad de hyppigste årsager for uheld er. Nogle få uheldseksempler er kort beskrevet for at give en fornemmelse af, hvilke typer af hændelser og hvilke konsekvenser der kan opstå. Europakommisionen samler indberetninger om større industrielle uheld i MARS -databasen 2. Disse uheld medfører ofte miljøskader. Databasens offentligt tilgængelige korte uheldsbeskrivelser ( short reports ) er gennemgået med henblik på at få et indtryk af, hvilke hændelser og omstændigheder der spiller en rolle i uheld, som medfører (eller har stort potentiale for) miljøskader. Resultatet vises i Figur 1. 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Forurenet brandslukningsvand Hul på rør eller tank Losning/lastning med komplikationer Run-away, selfantændelse, inkompatible materi... Operationsfejl Udslip via kloak eller afløb Fejl i procesudstyr Eksplosion eller farlig brandrøg Vejr, vind eller oversvømmelse Manglende eller fejlbehæftet vedligehold Bevidst hændelse Sammenstød eller ekstern påvirkning Overfyldning Udslip gennem sikkerhedsventil eller sprængplade Figur 1. Faktorer og omstændigheder som bidrog til (potentiale for) miljøskader for 113 uheld fra MARS databasen. Flere faktorer kan være gældende for samme uheld. Overfyldning af tanke er vist alene og som del af losning/lastning. I de fleste uheld spiller flere faktorer en afgørende rolle. Det viser sig, at forurenet brandslukningsvand oftest er årsag til miljøskader. Et dansk eksempel er uheldet i Næstved s Maglemølle Papirfabrik i 1991 (uheld nr. 202 i MARS databasen). Uheldet opstod ved en hurtig reaktion mellem formamidinesvovlsyre (FAS) og alkaliske produkter i fabrikkens oplag. Reaktionen forårsagede en stor sky af 2 Major Accident Reporting System (MARS) Page 4

8 svovldioxid, som skadede 31 personer. Brandvæsenet oversprøjtede lageret med vand, og reaktionsprodukterne løb med slukningsvandet ned i havnen. Et andet eksempel af problemer med slukningsvand er uheldet i august 2000 i Marly-la-Ville (Val d Oise, Frankrig, uheld nr. 382 i MARS databasen). Cellerne i en lagerhal var udlejet til fire forskellige firmaer I nogle celler blev der opbevaret sæbe og i andre alkaliske produkter, mens der i andre celler var dyrefoder, herbicider, pesticider, fungicider og arsentrioxide. Reparationsarbejde på taget antændte en celle med sæbeprodukter, og indenfor 20 minutter havde branden spredt sig til to andre celler. Slukningsvandet løb ned i et regnvandsbassin, som ikke var helt tæt. Det forurenede vand truede med at forurene drikkevandsbassiner, og vandet blev derfor transporteret af et specialfirma til lagringstanke til videre behandling. Af 1550 m 3 slukningsvand forsvandt ca m 3 til drikkevandsbassiner som forsyner borgere, og tre drikkevandsbrønde måtte lukkes. Grundet langvarige juridiske procedurer tog det 11 måneder før alt vand og jord fra det forurenede regnvandsbassin var renset. Afhjælpning af skaderne kostede 2,3 millioner Euro. Miljøskader kræver ikke, at der er kemiske stoffer involveret, som følgende eksempler viser. o Ved overpumpning af hvidvin mellem to tanke fejlede forbindelsen. Da der ikke var overvågning, spildtes i nattens løb liter hvidvin, som forurenede 4 floder over en strækning på i alt 80 km og omtrent 7 til 9 ton fisk døde (uheld nr. 312 i MARS databasen). o Ved fejl i rensningsanlæg på et slagteri løb affaldet direkte i en flod. Først efter at døde fisk blev samlet op 4 dage senere, blev operatøren opmærksom på problemet og standsede affaldsstrømmen. Der er miljøskader over en strækning på 20 km af floden, og ca. 7 ton fisk døde. Situationen forværredes af de rådnende fisk (uheld nr. 373 i MARS databasen). o Endnu flere fisk, ca. 60 ton, blev samlet op efter resterne fra vinproduktion, der ved en fejl var kommet i en flod. Mere end 80 brandfolk og 30 militærfolk arbejdede i 2 dage for at fjerne de døde fisk (uheld nr. 374 i MARS databasen). Ved miljøskader tænkes først og fremmest på udslip til vandløb. Databasen viser, at der er enkelte tilfælde, hvor miljøforurening foregår gennem luften. Dette er dog begrænset til følgende situationer: o Voldsomme udslip fra tanke og reaktorer, fx ved eksplosioner eller run-away reaktioner, som spreder faste eller flydende reaktionsprodukter over omgivelser. MARS databasen indeholder mindst to eksempler, hvor der efterfølgende skulle foretages en omfangsrig rensning af huse, fjernelse af jordlag, udskiftning af bygningsdele eller opkøb af forurenede ejendomme (fx uheld nr. 92 i MARS databasen). o Brand i materialer, hvor der dannes dioxiner og lignende, meget toksiske stoffer, som deponeres på jord og andre ejendomme (fx uheld nr. 392 i MARS databasen - brand i en transformator, og nr brand i et affaldsdeponi). o Brand eller eksplosioner, som bevirker, at der deponeres asbestpartikler på jord og andre ejendomme (fx uheld nr. 553 i MARS databasen brand i kunststoflager, hvor tagene med asbest kollapsede). Et udpluk af korte uheldsbeskrivelser, som demonstrerer de forskellige uheldsfaktorer, er vedlagt i et bilag til denne vejledning. Alle 113 uheldsbeskrivelser er tilgængelige på Page 5

9 4 SIKKERHEDSSTYRING Uheld og udslip af miljøskadelige stoffer bør ikke betragtes som hændelige hændelser. Man kan som ledelse have indflydelse på de faktorer, som påvirker muligheder for uheld. Dette kaldes for sikkerhedsstyring. Alle aktiviteter, som sigter mod en forståelse for og håndtering af muligheder for uheld, forankres i sikkerhedsstyring. 4.1 Sikkerhedsstyringens opgaver Sikkerhedsstyring omfatter alle ledelsesaktiviteter, som sikrer, at mulige risici identificeres, forstås og minimeres mest muligt. Sikkerhedsstyring omfatter dermed mindst følgende ledelsesaktiviteter: o Ledelsen skal have en klar holdning med hensyn til prioritering af miljø og sikkerhed i forhold til virksomhedens primære opgaver (konkurrencedygtig drift). Denne holdning kan udtrykkes eksplicit i en (kort) miljø- og sikkerhedspolitik, som skal være konkret nok for at kunne være en synlig ledetråd for virksomhedens strategi overfor medarbejderne og andre interessenter. o Ledelsen skal sikre, at organisationen og medarbejderne er bevidste om, hvilke farer og uheldsmuligheder der er til stede. Dette kræver, at man udfører og med jævne mellemrum opdaterer en mere eller mindre udførlig risikovurdering, og at resultaterne formidles i virksomheden. o Ledelsen skal sikre, at de risikobegrænsende tiltag, som man ved hjælp af risikovurderingen har fundet nødvendige for virksomheden, bliver implementeret og vedligeholdt. I afsnittet om risikoanalyse introduceres begreberne sikkerhedsbarriere og initierende hændelse. For at mindske sandsynligheden for initierende hændelser og fejl i sikkerhedsbarrierer, skal ledelsen sikre, at der udvikles og overholdes god praksis mht.: o Design og installation (specifikationer og egnethed), o Inspektion og vedligehold, o Procedurer og instrukser for sikker drift, o Udvikling og vedligehold af medarbejdernes kompetencer, o Overensstemmelse mellem virksomhedens miljø- og sikkerhedspolitik og medarbejdernes (inklusiv ledelsens!) holdninger (kultur) mht. miljø og sikkerhed ( vi gør hvad vi siger ). o Ledelsen skal sikre, at medarbejderne er forberedt til at håndtere uheld med henblik på at mindske uheldets konsekvenser mest muligt. Dette kan være i form af en enkel alarminstruks eller en mere udførlig beredskabsplan. Medarbejdernes kendskab skal jævnligt genopfriskes, fx ved små øvelser eller hvad gør du hvis diskussioner i forlængelse af det normale, lovpligtige sikkerhedsarbejde. Det anbefales, at de lokale beredskabsmyndigheder informeres om virksomheden og virksomhedens risici. 4.2 Strategier for risikostyring Det er bedre at forebygge end at bekæmpe uheld. Sikkerhedsstyringens formål er dermed at: o Forebygge uheld; o Afbryde uheld; o Begrænse skaderne efter et uheld. Page 6

10 Haddock [1] har formuleret en strategi for sikkerhedsstyring ved ti principper i prioriteret rækkefølge, som i forbindelse med miljøskadelige stoffer kan formuleres på følgende måde: 1) Undgå at opbevare eller anvende miljøskadelige stoffer, eller under farlige forhold (under højt tryk eller høj temperatur). Dette princip ligger til grund for substitutionsprincippet, dvs. at man skal overveje, om et stof kan skiftes ud med et mindre farligt stof. 2) Mindske mængder af det miljøskadelige stof, og/eller mængderne af stof under farlige forhold. 3) Forebygge udslip af det miljøskadelige stof. 4) Nedsætte udslipsraten, nedsætte den hastighed, hvormed det miljøskadelige stof spredes i miljøet. 5) Forhøje afstanden mellem oplag, anvendelse osv. af det miljøskadelige stof og det følsomme miljø. 6) Adskille det miljøskadelige stof og det følsomme miljø ved en fysisk barriere (bygning, mur, gulv, tæt membran, dige). 7) Udforme objekter således, at muligheder for skade mindskes, fx undgå skarpe objekter og værktøjer, som kan forvolde skade på beholdere m.fl. som ved gaffeltrucks. 8) Forbedre miljøets styrke og robusthed overfor uheld (fx ved at sprede forekomst af plante- og dyrearter). 9) Tidlig alarmering og effektivt beredskab for at afbryde uheldsforløb og for at mindske skader. 10) Oprydning og genoprettelse efter uheldene. 4.3 Materialernes livscyklus i virksomheder Uheld med miljøskadelige stoffer kan forekomme under alle mulige forskellige håndteringer af stofferne. Stoffernes gang gennem virksomheden skal gennemgås, for at finde ud af, hvor og hvornår der er mulighed for uheld. Stoffernes livscyklus er skitseret i Figur 2. Følgende livscyklusfaser findes: o Stoffet kommer ind i virksomheden ved indkøb eller produktion/syntese (dette kan også være som biprodukt). o Stoffet transporteres internt eller eksternt (dvs. over offentlige veje). o Stoffet opbevares. o Stoffet anvendes og/eller o Stoffet sælges og/eller o Stoffet bortskaffes. o Imellem faserne håndteres stoffet ved losning, lastning, emballering, m.fl. Faserne forekommer ikke nødvendigvis på virksomhedens eget område. Virksomhedens aktiviteter kan medføre, at uheld eller uønsket udslip kan opstå på andre områder, fx i forbindelse med transport og anvendelse af stoffer (fx rengøringsmaterialer) hos kunder. Page 7

11 Figur 2. Cyklus af stoffer og materialer i en virksomhed. Mellem faserne er der en form for lastning/losning. Page 8

12 5 RISIKOSCREENING I dette kapitel beskrives en enkel metode for at identificere muligheder for miljøuheld. Der identificeres kun mulige uheldsforløb, metoden vil ikke kunne vurdere hyppigheder. Resultatet skal kunne bruges til en videre vurdering af mulige skader og identifikation af mulige forebyggende eller begrænsende tiltag. Screeningen er baseret på en opsamling af erfaringer fra tidligere uheld. Screeningen må ikke betragtes som en fyldestgørende risikoanalyse. Hvis der foregår aktiviteter på virksomheden under komplekse forhold, kan det være hensigtsmæssigt at udføre en rigtig risikoanalyse for hele eller dele af virksomheden. Sidst i kapitlet findes en liste, som kan bruges til at vurdere, om der findes komplicerende forhold ( Tabel 6). Den rigtige risikoanalyse metode introduceres i næste kapitel det vil i de fleste tilfælde kræve, at der inddrages en risikoekspert. Skemaerne, som bliver præsenteret i dette kapitel kan i et større format, downloades fra 5.1 Uheldets elementer For at et miljøuheld kan indtræffe, skal der være opfyldt følgende forhold, som kan vises som en uheldstrekant (Figur 3): o Der er et miljøskadeligt stof til stede. o Der er et objekt (omgivelse), som kan blive skadet af det miljøskadelige stof. o Det er mulighed for udslip af det miljøskadelige stof. Screeningen går ud på at finde ud af, hvornår disse forhold kan være opfyldt. Hvis de første to forhold er til stede, er det svært helt at udelukke, at det tredje forhold (udslip) kan opstå, men for forholdsvis enkle systemer kan udslipsscenarier og dermed mulige afværgeforanstaltninger identificeres. Miljøfarligt stof Ukontrolleret udslip Følsom objekt Figur 3. Nødvendige forhold for et miljøuheld 5.2 Det miljøskadelige stof For at en virksomhed kan være udsat for risiko for miljøuheld, kræves det, at der findes miljøskadelige stoffer på virksomheden eller, at der findes stoffer på virksomheden, som i tilfælde af uheld (typisk brand, men også run-away reaktioner) kan producere miljøskadelige stoffer (i luft eller slukningsvand). Page 9

13 DET NORSKE VERITAS Første skridt er derfor at finde ud af, om disse stoffer findes, og om de findes i så store mængder, at de kan føre til omfangsrig, uacceptabel skade på miljø eller andre offentlige værdier. Dertil angives i Skema 1 hvilke stoffer og i hvilke maksimale mængder stofferne kan forekomme, samt den lokalitet, hvor de vil forekomme, dvs. kun på virksomhedens egne arealer, på offentlige veje eller på andre steder (fx hos kunder). Stoffets fare for miljøet fremgår af stoffets mærkning og sikkerhedsdatablade. For en vurdering af stoffets miljøfare findes der flere lister med farlige stoffer, se Bekendtgørelse om listen over farlige stoffer (nr. 923 af ) og fx EU Kommissionens database på og/eller Miljøstyrelsens lister på Tabel 3 giver også et overblik over, hvilke stoffer der kan betragtes som miljøskadelige. Ud fra stoffets toksicitet og den mængde, som kan slippe ud, kan man vurdere, om et uheld vil medføre væsentlige konsekvenser. For udslip til overfladevand er det muligt at lave nogle enkle beregninger, som beskrevet i afsnit. eller bruge tærskelmængder som beskrevet i afsnit For udslip til andre recipienter, må konsekvensvurdering afhænge af en subjektiv vurdering. Hvis der kun svares Nej i skema 1, er der ikke risiko for miljøuheld og der er ikke behov for yderlige analyse. Skema 1 Identifikation af farlige stoffer i virksomhedens materiale livscyklus Livscyklus faser Nej Stof Maksimale mængde Lokalitet Produktion Findes der miljøskadelige stoffer i virksomheden eller kan der dannes miljøskadelige stoffer i virksomheden (ved run-away reaktioner eller brand)? Transport Håndtering ved losning, lastning, fyldning, emballering Oplag Anvendelse Bortskaffelse Konsekvensestimering (kun for udslip til overfladevand) Hvis man kender stoffets miljøtoksicitet i form af én eller flere toksicitetsværdier for organismer i vand, er det muligt, at få et groft estimat af skadesomfanget (konsekvensen). Toksicitetsværdier er ofte Page 10

14 udformet som den koncentration i vand, hvor der ikke er observeret effekt (NOEC: No Effect Concentration) eller hvor halvdelen af de udsatte forsøgsdyr viser påvirkning (EC50: Effect Concentration 50%) eller dør (LC50: Lethal Concentration 50%). Disse værdier kan fx findes via (Søg efter stoffets IUCLID Chemical Data Sheet eller Assessment report ) Med disse værdier kan man estimere, hvor stor en volumen af vand vil blive forurenet til et niveau, hvor skade kan opstå. For at være på den forsigtige side, anvendes fortrinsvis NOEC værdier. For akutte miljøskader anvendes fortrinsvis oplysninger for højere dyr (fisk), hvis disse er tilgængelige. Den kritisk forurenede mængde vand V beregnes fra den undslupne mængde Q og Q toksicitetskoncentrationen C som: V = C V For udslip til en lavvandet sø eller fjord estimeres den påvirkede overflade A som A =, hvori d er d vandets gennemsnitlige dybde. For vandløb med strømning er den påvirkede længde den afstand fra udslipstedet indtil vandløbet har nået en dybde d og bredde b således, at b d >. ( 3 ) 10 Disse arealer og længder er sammenlignelige med kriterier for uheldsstørrelse som anvendt i Seveso-II direktivet ( Tabel 6 i næste kapitel giver forslag til, hvordan uheldsstørrelser kan beskrives med fokus på miljøskader). 2 V Eksempel Hvis der udslipper 200 kg af et bestemt stof, som har en NOEC for fisk på 0,4 mg/l., forurenes 200 kg/0,04 mg/l= m 3 vand. Hvis dette udslip finder sted i en stor sø med en gennemsnitlig dybde på 2 m, forurenes et areal på 25 ha, som vil svare til en katastrofe ifølge Tabel 2. Hvis dette udslip finder sted i et forholdsvis lille vandløb, påvirkes vandløbet indtil det har udviklet sig til en ordentlig flod med en dybde på 5 m og en bredde på 100 m. Dvs. at selv for de største danske vandløb i hele deres længde påvirkes, samt en del af kystområdet, hvor vandløbet løber ud i havet. Disse estimater er meget grove, men de indikerer, om der er mulighed for store miljøskader, eller om skaderne vil være begrænsede. Der findes mange avancerede metoder til at forudsige, hvor store konsekvenserne vil være i tilfælde af udslip i hav, sø eller vandløb Screening ved hjælp af tærskelmængder for overfladevand Staterne omkring Rhinfloden har implementeret aftaler om sikkerhedsstyring af virksomheder, som har potentiale for at forurene floden. Holland har udvidet implementeringen til at omfatte alt overfladevand. Virksomheder, som har potentiale til at forurene overfladevand, skal udarbejde en kvalitativ risikovurdering. Kriterierne om en virksomhed er omfattet af denne forpligtelse er afhængig af såkaldte tærskelmængder af farlige stoffer, som er til stede på virksomheden. Disse mængder kan også bruges som screeningsværktøj om en virksomhed skal opfattes som potentielt miljøskadelig. 3 Faktor 10 er baseret på forudsætningen at den longitudinale spredning i vandløbet er mindst en faktor 10 højere end den laterale spredning det vil stadig give en forsigtig vurdering af længden. Page 11

15 Uheld med tærskelmængderne har potentiale til at kunne føre til alvorlige uheld med konsekvenser for miljøet, når beskrivelserne fra Tabel 6 anvendes. Disse tærskelmængder aflæses i Tabel 1, og korrigeres med vægtfaktorerne i Tabel 2. Tærskelmængderne i Tabel 1 er nemlig baseret å store overfladevandsreservoirer med betydelig fortynding. I tilfælde af udslip til mindre reservoirer, skal der håndteres mindre tærskelmængder. Disse tærskelmængder beregnes ved at dividere mængderne fra Tabel 1 med vægtfaktorer fra Tabel 2. Tabel 1. Tærskelmængder som medfører miljøfare for store vandreservoirer /3/. Effektparameteren bruges som fører til den mindste tærskelmængde. Effektparameter Tærskelmængde (kg) Akut toksicitet Biokemisk iltforbrug (BOD, go 2 /g) Dannelse af drivende lag R50 4 > 1, R51 < 1,5 men > 0, R52 < 0,15 Specifik vægt < 1000 kg/m 3 og opløselighed i vand < 100 mg/l 100 < LC50 < 1000 mg/l R Tabel 2. Vægtfaktorer til korrektion af tærskelmængder fra Tabel 1 for mindre vandoverflader. Hollandske eksempler fra /3/ er erstattet af lignende danske eksempler, så vidt disse findes. Kvantitative kriterier (vandgennemstrømning og tværsnit) findes ikke i det oprindelige skema og er tilnærmet baseret på de hollandske eksempler. Kategorier for havkyst og fjorde findes ikke i det oprindelige skema, og er oprettet ud fra en sammenligning med kategorien Estuarium (flodmunding med tidevand) 5. Overfladevand Vægtfaktor Type Eksempel Flod/å Kanal Stor (gennemsnitlig vandføring > 300 m 3 /s) Middel (gennemsnitlig vandføring mellem 30 og 300 m 3 /s) Lille (gennemsnitlig vandføring mellem 3 og 30 m 3 /s) Meget lille (gennemsnitlig vandføring mindre end 3 m 3 /s) Rhin (findes ikke i Danmark) (findes ikke i Danmark) 10 Gudenå øst for Randers, Skjern Å Andre åer i Danmark 1000 Stor (tværsnit >300 m 2 ) 1 Middel (tværsnit > 30 m 2 men <300 m 2 ) 10 4 R50 - R53 risikosætninger ifølge direktiv 67/548/EC og Klassificeringsbekendtgørelsen nr. 329 af 16/05/2002. Page 12

16 Overfladevand Vægtfaktor Lille (tværsnit <30 m 2 ) Afvandingskanaler 10 Schelde, Ems-Dollard estuarium Estuarium (lignende findes ikke i 10 Danmark) Åben havkyst, sunde og bælte Øresund 1 Med lille vandskifte Mariager fjord, Randers Fjord, Skive Fjord, sydlige Roskilde 1000 Fjord Med middel vandskifte fjord 5 Åbne dele af Limfjord og Isefjord Stor havn (industrihavn) København (nord for Inderhavnen), Århus havn 1 Sø (uden nævneværdig gennemstrømning) Arresø 1000 Hvis virksomheden har afløb til det offentlige kloaksystem, gælder tærskelmængder for de stoffer, som ved et uheld kan udledes til kloakken, afhængig af rensningsanlæggets designkapacitet (i personekvivalenter) som i Tabel 3. Tabel 3. Tærskelmængder for afløb til det offentlige kloaksystem og rensningsanlæg Designkapacitet (PE, Tærskelmængde (kg) Person Ekvivalenter) IC50 6 < 10 mg/l eller Biokemisk iltforbrug (BOD) >1,5 go 2 /g 10 < IC50 < 100 mg/l eller 0,15 < BOD < 1,5 go 2 /g 100 < IC50 < 1000 mg/l eller BOD < 0,15 go 2 /g < > De følsomme objekter (omgivelser) For hver livscyklusfase og lokalitet skal der identificeres, hvilke objekter (omgivelser) kan blive påvirket af udslip af det farlige stof. Dertil skal der tænkes på, at udslippet afhængig af 5 Der kan gøres brug af beregnede fortyndingsfaktorer langs danske kyster, se /4/. En vægtfaktor 1000 anvendes for (dele af) fjorde, hvor minimumsfraktilen (5%) af fortyndingen er mindre end 1000 (beregnet for en kildestyrke på 0,1 l/s og på en afstand af 50 m fra kilden, som vist i Figur 4.3 i rapport /4/). En vægtfaktor 100 anvendes hvor fortyndingen er mellem 1000 og , og en vægtfaktor 10 anvendes hvor fortyndingen er større end IC50 er stoffets immobilitetskoncentrationen (in mg/l), dvs. koncentrationen hvor 50% af forsøgsorganismerne (Dafnier eller alger) bliver immobil (efter forsøgsperioden, typisk 48 til 72 timer). Page 13

17 udslipsscenariet spredes som væske, ved overfladevand, gennem afløbssystemer inklusive kloak, eller gennem luften (ved brand eller eksplosion). Afhængigt af den måde, det miljøskadelige stof er tilstede på i virksomheden (eller under anvendelse eller ved transport), kan Skema 2 bruges til at identificere, hvilke lokaliteter kan påvirkes og på hvilke måder. På dette tidspunkt skal det helst vurderes, om de maksimale mængder, som kan slippes ud (se Skema 1), kan forårsage væsentlige miljøskader i overensstemmelse med definitionen i Miljøskadeloven, dvs.: Miljøskader på beskyttede arter eller internationale naturbeskyttelsesområder er skader, som medfører en betydelig negativ påvirkning af opnåelse eller opretholdelse af en gunstig bevaringsstatus for sådanne arter og områder. For Danmarks vedkommende er disse områder udpeget som Natura 2000 områder, se By- og Landskabsstyrelsens side Miljøskader på vandmiljøet er skader, som medfører en betydelig negativ påvirkning af den økologiske, kemiske eller kvantitative tilstand eller det økologiske potentiale for vandforekomster, der er omfattet af miljømålsloven. Miljøskader på jord er jordforurening, som er en følge af en direkte eller indirekte tilførsel af stoffer, organismer eller mikroorganismer til jord eller undergrund, og som medfører en betydelig risiko for, at menneskers sundhed påvirkes negativt. I Skema 2 henvises til miljøskadebegreber i Miljøskadeloven. Det vil sige, at der må tages hensyn til, om vandløb m.fl. er omfattet af miljømålsloven: der vil ikke følge ubetinget ansvar ved forurening af vandløb, som ikke er omfattet af miljømålsloven. Page 14

18 Skema 2. Tjekliste med følsomme objekter. Type af miljøskader (Miljøskadelovens Skadebegreb, Vejledning nr 9439 af 02/07/2008) Miljøskade på beskyttede arter eller internationale naturbeskyttelsesområder Objekt på lokalitet Natura 2000 områder Åbent land inkl. landbrugsområder Til stede? Påvirkes ved væskeudslip Påvirkes medført med vand (inkl. regnvand, slukningsvand) Påvirkes ved spredning gennem luften Miljøskader på jord Beboelsesområder Grundvand Miljøskader på vandmiljøet kun for vandforekomster, der er omfattet af miljømålsloven Vandløb Sø eller dam Rensningsanlæg 5.4 Initierende hændelser Skema 3 viser mulige initierende hændelser, dvs. hændelser, som kan føre til (eller er medvirkende til) udslip. Skemaet følger hyppighederne, som observeret i uheldsdata, dvs. at de hændelser i toppen af listen forekommer hyppigst (er mest sandsynlige). Skemaet kan bruges til at identificere, hvilke hændelser der muligvis kan forekomme på virksomheden, og dette er i høj grad afhængige af indretning af virksomheden, og hvilket udstyr der er til stede. Skemaet skal gennemgås for hver livscyklusfase markeret i Skema 1. Bag hver mulig hændelse indikeres, hvilken skadetype (objekt og udslipsform) der vil opstå ved hjælp af Skema 2. I den 3. kolonne samles de forebyggende eller afværgende foranstaltninger, som enten findes eller skal initieres (se næste afsnit), for at minimere risikoen for den pågældende hændelse. I den sidste kolonne indsættes en vurdering af sandsynligheden for hændelsen. At vurdere sandsynligheder er ofte vanskeligt. Et forslag til en mulig kvalitativ vurdering præsenteres i Skema 3. Alle hændelser i Skema 3 er observeret i praksis, og sandsynlighedsvurderingen er derfor afhængig af den lokale situation. Vurderingen inkluderer de forebyggende foranstaltninger. Page 15

19 Skema 3. Gennemgang af initierende hændelser Hændelse Skadetype (Skema 2) Forebyggende eller afværgende foranstaltninger Sandsynlighedskategori Lækager på rør og tanke o Korrosion o.l. nedbrud af materialer o Brud pga. overbelastning, vibrationer, varme/kulde o Inspektion og vedligehold (manglende eller fejlbehæftet) Brand o Brandfare, brandfare i nærheden o Antændelse pga. vedligehold (svejsning) o Hvilke stoffer dannes i røgen (dioxin!) o Håndtering af slukningsvand Run-away og selvantændelse o Proceskontrol o Doseringsfejl o Blanding af forkerte stoffer (ved levering, dosering, opbevaring, bortskaffelse) Losning/læsning/fyldning o Overfyldning o Brud på slanger o.l. o Utætte tilslutninger o Ventiler (efterladt) i forkert position o Blanding af forkerte stoffer o Overbelastning (pumpetryk > tankens design) o Statisk elektricitet o Tankgrav fyldt med vand Page 16

20 Hændelse Skadetype (Skema 2) Forebyggende eller afværgende foranstaltninger Sandsynlighedskategori Operationsfejl o Forkert dosering eller procesindstilling o Manuel fejlbetjening: forkert udstyr, forkert betjening eller betjening på forkert tidspunkt o Fejl ved/efter prøveudtagning Kloak og afløb o Bortskaffelse af miljøtoksisk stof gennem kloak o Bortskaffelse af for store mængder organisk affald gennem kloak/afløb o Uhindret afløb til offentlig kloak (med skade på rensningsanlæg som følge) o Regnvand blandet med kemikalier o Tilstopning af afløb o Ventiler (efterladt) i forkert position o Utætheder i kloak eller afløb Eksplosion o Spredning af kemikalier ved eksplosion o Antændelse af brandbare stoffer/gasser o Støveksplosion o Statisk elektricitet o Antændelse pga. vedligehold (svejsning) Fejl i procesudstyr o Lækager i varmeveksler o Fejl på pumper Page 17

21 Hændelse Skadetype (Skema 2) Forebyggende eller afværgende foranstaltninger Sandsynlighedskategori Manglende eller fejlbehæftet vedligehold o Degradering af udstyr o Fejlmonteret eller ikkefærdigmonteret udstyr o Manglende eller forkert isolering af anlæg under vedligehold o Anlæg efterladt i forkert tilstand (spader) o Uforudsete konsekvenser af installationsændringer Vejr, vind, oversvømmelse o Tilstopning/brud i rør pga. frosset produkt eller vand o Fastfrosne ventiler eller andet betjeningsudstyr o Tilstopning af (udtag til) måleudstyr pga. frosset produkt eller vand o Overophedning fra sol o Stormskade (fx havneanlæg) o Oversvømmelse (fra hav/sø/flod eller regnskyl) Sikkerhedsventiler og sprængplader o Urenset udslip fra sikkerhedsventiler eller sprængplader o Blokering af sikkerhedsventil pga. størknet produkt. Fysisk påvirkning o Påkørsel ved bil eller tog af tanke og rør o Påsejling af havneanlæg o Uheld ved vej- eller jernbanetransport. 5.5 Risikovurdering Skema 3 indeholder nu en liste med mulige hændelser (1. kolonne), konsekvenser (2. kolonne), forebyggende eller afværgende foranstaltninger (3. kolonne) og en sandsynlighedsvurdering (4. kolonne). Dette kan opfattes som en overordnet oversigt af uheldsscenarier. Hver hændelse bør Page 18

22 vurderes med hensyn til den totale risiko, dvs. kombinationen af konsekvenser og sandsynlighed. På dette punkt vurderes, at alle skader vil være lige omkostningsfulde, dvs. at en risikoprioritering med fordel kan baseres på sandsynlighedsvurderingen i den sidste kolonne. Hvis det vurderes, at risikoen for en hændelse er for stor, bør man initiere ekstra forebyggende eller afværgende foranstaltninger, som kan indføres i skemaet. Man kan også med fordel forsøge at anvende en risikomatrix, som bliver beskrevet i næste kapitel ( Tabel 5). Ved hjælp af en risikomatrix kan man vurdere, om der er behov for ekstra forebyggende eller afværgende foranstaltninger. 5.6 Risikoforstærkende forhold For ikke alt for komplekse virksomheder vil en risikoscreening, som beskrevet i de foregående afsnit, give et rimelig korrekt billede af risikoniveauet. Men under mere komplekse forhold anbefales at gennemføre en systematisk risikoanalyse ved hjælp af en risikoekspert. I Tabel 4 er nævnt en række forhold, som vil have en risikoforstærkende virkning. Hvis flere af disse forhold er til stede, bør det overvejes, om der for hele eller dele af virksomheden skal gennemføres en systematisk risikoanalyse, som beskrevet i det næste kapitel Tabel 4. Risikoforstærkende forhold som fører til anbefaling om en systematisk fare- og risikoanalyse. Risikoforstærkende forhold Ja Nej Foregår der kemiske processer på virksomheden som genererer varme (reaktionsvarme >200 J/g)? Findes der på virksomheden stoffer, som ved blanding kan føre til spontan reaktion med varmeudvikling, gasudvikling, brand eller eksplosion som følge? Oplagres eller anvendes på virksomheden mere end 500 kg brandfarlige stoffer (klasse F og F+)? Oplagres eller anvendes på virksomheden mere end 100 kg korrosive stoffer (som kræver anvendelse af rustfrit stål eller andre særlig bestandige materialer)? Er der processer eller oplagring ved temperaturer <0 C 7 eller >70 C? Er der processer eller oplagring 8 ved tryk <0,5 bar (vakuum) eller >5 bar? Findes der på anlægget risikabelt procesudstyr som: (destillations-)tårne, kompressorer, kedler, ovne, brandere, fakler, blow-down systemer? 7 Køle/fryserum som anvendes til almindelig opbevaring af fødevarer regnes ikke som risikoforstærkende forhold. 8 Almindelige trykflasker regnes ikke som risikoforstærkende forhold Page 19

23 6 RISIKOANALYSE OG RISIKOVURDERING Dette kapitel indeholder en kort beskrivelse af en systematisk risikoanalyse og hvilke begreber og værktøjer der anvendes ved risikoanalyser. Risikoanalyse er en systematisk gennemgang af en aktivitet eller virksomhed med henblik på at kunne identificere, klassificere og bestemme de risici, der er knyttet til aktiviteten eller virksomheden. Risikovurdering består af en risikoanalyse efterfulgt af en sammenligning af resultaterne (fx det forventede tab) med acceptkriterier eller andre beslutningsparametre. Risikovurderingsprocessen er vist skematisk i Figur 4. Dette kapitel gennemgår risikovurderingsprocessen kort på et overordnet niveau. Der anvendes ofte ret specielle metoder i risikoanalyser, som der er henvisninger til uden en udtømmende beskrivelse. I de næste kapitler beskrives en screeningsmetode, som kan anvendes for forholdsvis enkle systemer. Risikovurdering Risikoanalyse Fareidentifikation Fare & Scenario Analyse Sandsynlighed Konsekvenser Risiko forventede tab Risiko acceptabel? Ja Driv forretning Nej Implementer risiko reduktion (Sikkerhedsstyring) Figur 4. Skema som viser risikoanalyse- og risikovurderingsprocessen 6.1 Fareidentifikation Risikoanalysen starter men en fareidentifikation. Fareidentifikationen skal føre til en udførlig liste over, hvilke potentialer for uheld der findes i virksomheden. Fareidentifikationen er grundlaget for det videre arbejde, og det er derfor vigtigt, at denne identifikation udføres grundigt og systematisk. Der findes forskellige systematiske metoder for fareidentifikation. For relativ simple systemer kan der anvendes tjeklister i denne vejledning præsenteres en tjekliste baseret på uheldsbeskrivelser i MARS databasen. For komplekse systemer anbefales systematiske What if tjeklister (fx SWIFT: Structured Page 20

24 What-IF-checklist Technique) eller HazOp analyse (Hazard and Operability Analysis). Ved anvendelse af disse teknikker anbefales inddragelse af en risikoanalysespecialist. 6.2 Scenarioanalyse Når farerne er beskrevet (meget ofte i form af en liste med information om, hvor og under hvilke betingelser der er mulighed for uheld), udvikles denne information i beskrivelser af mulige uheldsforløb (scenarier). Uheldsforløb starter med en initierende hændelse, som fejl i en teknisk komponent (rør, tank, pumpe), fejl i en driftsoperation (som normalt er en rutineoperation), eller en udefrakommende påvirkning (oversvømmelse, sabotage). Efter en initierende hændelser er der ofte mange muligheder at afværge uheldet ved hjælp af tekniske systemer eller menneskeligt indgreb (uheld skyldes sjældent en enkelt fejl). Planlagte tekniske eller menneskelige indgreb kaldes ofte for sikkerhedsbarrierer. Uheldsscenarier kan derfor med fordel beskrives ved hjælp af et grafisk sikkerhedsbarrierediagram, som i Figur 5. Alternative metoder til fare- eller scenarioanalyse er fejl- og hændelsestræer. Figur 5. Eksempel af et sikkerhedsbarrierediagram for fyldning af en tank. 6.3 Sikkerhedsbarrierer Sikkerhedsbarriererne består af konkrete aktioner af mennesker (operatører) eller tekniske systemer (fx en aflastningsventil). Det skal se efter, om sikkerhedsbarrierer er fuldstændige, dvs. at de er i stand til at udføre en afværgende handling. Aktive sikkerhedsbarrierer skal kunne udføre tre funktioner: detektering (af afvigelsen fra en sikker situation) diagnose (forstår situationen) aktion (gennemføre korrektion i overensstemmelse med diagnosen). En alarm (detektering) er ikke i sig selv en sikkerhedsbarriere, hvis der ikke er en operatør til stede, som kan interpretere alarmen (diagnose) og udføre den korrigerende handling (at standse fyldningen i Figur 5). Sikkerhedsbarrieren består dermed af både alarm og operatørindgreb. Det er sikkerhedsstyringens (dvs. ledelsens) opgave at sikre, at de tekniske og menneskelige elementer i sikkerhedsbarrierer virker som planlagt, dvs. (se sektion 4.1) at sørge for: o Korrekt design og installation. o Korrekt inspektion og vedligehold. o At der findes instrukser i håndtering af afvigelser, såsom alarmer. o At medarbejderne er parate til at udføre korrigerende handlinger (kompetence og holdning) o At der altid er ressourcer til stede for at udføre korrigerende handlinger. Page 21

25 Menneskelige handlinger som led i en sikkerhedsbarriere er sjældent rutinemæssige handlinger som ved almindelig drift. Derfor er instruks og træning vigtig, og det må forventes, at sandsynlighed for fejl er større end for rutinemæssige handlinger. 6.4 Sandsynlighed og konsekvens Scenarioanalysen udføres bl.a. for at kunne få indtryk af sandsynligheden for, at et uheld vil indtræffe, og hvad konsekvenserne ved uheldet vil være. Dertil kan sikkerhedsbarrierediagrammet bruges eller alternativt fejl- og hændelsestræer. Konsekvenserne er skaderne, som optræder ved de hændelser i højre side af barrierediagrammet (Figur 4). I dette tilfælde har scenariet to mulige uønskede situationer: en mindre alvorlig situation, hvor tankgraven om tanken er fyldt med væske, og den alvorlige situation, hvor væsken løber ud i det fri. Det afhænger af omgivelserne, hvor stor skade denne væske vil forårsage det afhænger af den aktuelle situation. I analysen skal der vurderes, hvor stor skaden kan være. Skadesbeskrivelsen skal både tage højde for økologiske skader (beskrivelse af effekter på planter, dyr og eventuelt mennesker) og økonomiske skader (oprydning og genoprettelse). Skader kan være så alvorlige, at de er uoprettelige (fx (lokal) udryddelse af en plante- eller dyreart). I afsnit 6.2 beskrives typer af omgivelser, som er af interesse for miljøskader. Sandsynligheder kan afledes af barrierediagrammet ved at se på sandsynlighed for den initierende hændelse (blok i venstre side af diagrammet, se Figur 5) og sandsynligheden for svigt af de følgende sikkerhedsbarrierer. Sandsynlighed for sluthændelsen (uheldet) til højre i det simple tilfælde af Figur 5 (ukontrolleret væskeudslip) er produktet af sandsynligheder af initierende hændelse og svigt af barriererne. Jo flere barrierer, jo lavere sandsynlighed for uheldet: en effektiv barriere med svigt sandsynlighed 1 ud af 100 vil nedsætte uheldssandsynligheden med faktor hundrede. Det er ikke altid muligt eller nødvendigt at kvantificere sandsynligheder. Man kan også stille krav til antal af sikkerhedsbarrierer ved konsekvenser af en vis størrelse, eventuelt ved at vægte typen af barrierer (passive barrierer som tankgrave og brandmure - er mere pålidelige end aktive tekniske barrierer, som igen er mere pålidelige end menneskelig aktion). 6.5 Risiko Risiko kan udtrykkes ved det forventede tab. Dette kan bruges for den økonomiske skade, men det vil ofte være meget svært at estimere troværdige informationer vedr. hyppighed og konsekvens af mulige uheld. Alternativt beskrives konsekvenserne og hyppigheden kvalitativt, og resultatet præsenteres ved hjælp af en risikomatrix som i Tabel 5. De røde felter indikerer uacceptable risici, og de gule felter risici som man bør minimere. Tabel 6 viser, hvordan man kan kæde uheldskategorier sammen med mere konkrete oplysninger vedr. konsekvensernes omfang. Et alvorligt uheld forventes at blive vurderet som en miljøskade i Miljøansvarsdirektivets forstand. En langt mere detaljeret beskrivelse og definition af miljøskader findes i Miljøstyrelsens Vejledning /5/. Page 22

26 Tabel 5 Eksempel af en risikomatrix Uheldsstørrelse Hyppighedsklasse A Hyppigt Uønsket hændelse Lille uheld Alvorligt uheld Stort uheld Katastrofe Vil ske flere gange under installationens levetid, hhv. er sket flere gange i virksomheden. B Sandsynligt Vil sandsynligvis ske, men ikke nødvendigvis, hhv. er sket før i virksomheden C Ikke sandsynligt Kan muligvis ske, hhv. er ikke sket før i virksomheden, men er sket i lignende virksomheder D Meget usandsynligt Næsten utænkeligt Page 23

27 Tabel 6 Mulige beskrivelser af uheldsstørrelser med fokus på miljøskade. Konsekvenskategori Beskrivelse af miljøskade Alvorligt uheld Stort uheld Katastrofe Uoprettelig eller langvarig skade på naturområder: >0,2 naturfredede områder; >3 ha af det åbne land, inklusive landbrugsområder. Væsentlig eller langvarig skade på overfladevand: >3 km flod eller kanal; >0,3 ha sø eller dam; Vandrammedirektivets klassificering af tilstand forværres med ca. 1 klasse Væsentlig skade på grundvandsreservoir >0,3 ha eller 3000 m 3 Uoprettelig eller langvarig skade på naturområder: >0,5 ha naturfredede områder; >10 ha af det åbne land, inklusive landbrugsområder. Væsentlig eller langvarig skade på overfladevand: >10 km flod eller kanal; >1 ha sø eller dam; Vandrammedirektivets klassificering af tilstand forværres med ca. 1-2 klasser Væsentlig skade på grundvandsreservoir >1 ha eller m 3 Uoprettelig eller langvarig skade på naturområder: >1,5 ha naturfredede områder; >30 ha af det åbne land, inklusive landbrugsområder. Væsentlig eller langvarig skade på overfladevand: >30 km flod eller kanal; >3 ha sø eller dam; Vandrammedirektivets klassificering af tilstand forværres med mere end 2 klasser Væsentlig skade på grundvandsreservoir >3 ha eller m 3 Page 24

28 6.6 Eksisterende værktøjer for risikoberegning af udslip til overfladevand De hollandske miljømyndigheder har udviklet et softwareværktøj Proteus, som kan anvendes til beregning af risiko for forurening af overfladevand ved uheld. BREF dokumentet vedr. oplag af bulk og farlige stoffer /8/, se kapitel 7, refererer til dette hollandske værktøj. Programmet og dokumentation kan hentes fra Programmet og dokumentationen er på hollandsk, men DNV Danmark kan hjælpe med anvendelse af programmet. Modellen indeholder generiske fejlfrekvenser for diverse typer udstyr (tanke, reaktorer, osv.), som tilpasses lokale forhold på baggrund af besvarelse af spørgsmål om sikkerhedsstyringssystemet. Modellen beregner også mængde af udslip og forurening af overfladevand. Page 25

29 7 FOREBYGGENDE OG AFVÆRGENDE FORANSTALTNINGER I de foregående afsnit har der været tale om sikkerhedsbarrierer eller forebyggende og afværgende foranstaltninger. Som regel vil myndigheder kun udstede en miljøgodkendelse, hvis installationerne opfylder nogle elementære krav til beskyttelse mod fejl og svigt. I alle tilfælde skal lovkrav overholdes de mest relevante krav om emballering og krav findes i Klassificeringsbekendtgørelsen (nr. 329 af ). Generelle retningslinjer for state-of-the-art udformning af udstyr findes i BREF dokumenter ( Best Available Techniques Reference Documents, se +bedst+tilgaengelige+teknik/ ). Tre generiske BREF dokumenter er tilgængelige for: o Industrielle kølesystemer /6/, o Rensning af spildevand og afgas /7/. o Oplag af bulk og farlige stoffer /8/ Derudover er der (eller udvikles der) BREF dokumenter for forskellige brancher. BREF dokumenterne beskriver i almindelighed bedst tilgængelig teknik med fokus på minimering af miljøpåvirkning af den daglige drift, men ovennævnte generiske dokumenter indeholder alle afsnit om risiko for utilsigtet udslip. Når der eksisterer reelle risici for miljøskade, bør som et minimum anbefalingerne fra disse dokumenter overholdes: o BREF om industrielle kølesystemer /4/ indeholder overvejelser om risiko af udslip fra systemerne i afsnit og anbefalede Best Practice i afsnit 4.9. o Kapitel 5 i BREF vedr. oplag af bulk og farlige stoffer /6/ beskriver i næsten alle afsnit Best Practice i forhold til utilsigtet udslip, med udgangspunkt i tilgangen fra Seveso-II direktivet (risikobekendtgørelsen) med hensyn til sikkerhedsstyring. o BREF om rensning af spildevand og afgas /5/ indeholder afsnit om risikostyring. Det anbefales, at ved ændring eller nybygning af udstyr, tanke, lagerplads osv., gennemgås disse dokumenter med henblik på at konstruere efter moderne standarder. For eksempel anbefales i /8/ at bedst tilgængelig teknologi mht. oplag indeholder: At sikre sikker og ansvarlig drift af installationer gennem organisatoriske rutiner og ved at sikre, at medarbejderne har modtaget tilstrækkelig træning og instruktion; At forebygge fejl i udstyr pga. korrosion ved at: o Anvende konstruktionsmaterialer, som kan modstå de oplagrede produkter; o Anvende korrekte konstruktionsmetoder; o Forebygge, at regn- eller grundvand kommer i udstyret eller sikre at dette vand fjernes rutinemæssigt; o Sikre, at regnvand drænes fra tankgrave i overensstemmelse med sikre rutiner; o Anvende forebyggende vedligeholdelse; o Eventuelt, at tilføje korrosionshæmmende tilsætningsstoffer (inhibitors) eller anvende katodisk beskyttelse. Page 26

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20 Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 20 Forord Dette dokument er en guideline til arbejdsmiljøcertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/OHSAS 18001:

Læs mere

Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret Drikkevands- Sikkerhed - DDS)

Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret Drikkevands- Sikkerhed - DDS) Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret Drikkevands- Sikkerhed - DDS) DANVAs vandforsyningskomité Udvalget vedr. drikkevandssikkerhed 2 Indhold Forord... 5 Resumé... 6 1. Indledning og

Læs mere

Vejledning om pipelines til olieprodukter

Vejledning om pipelines til olieprodukter Vejledning om pipelines til olieprodukter Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2007 Indhold 1 INDLEDNING 5 1.1 VEJLEDNINGENS BAGGRUND OG ANVENDELSE 5 1.2 ORDLISTE 6 1.3 DEFINITION AF PIPELINES 7 1.3.1

Læs mere

Bilag 1: Kemikaliestyringsbegreber - links og ordliste 56

Bilag 1: Kemikaliestyringsbegreber - links og ordliste 56 2 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAGSFORTEGNELSE 3 1 Forord 4 1.1 Læsevejledning 5 2 Indledning 6 3 Hvad er kemikaliestyring og hvad kan den bruges til? 8 3.1 Hvem er interesseret i kemikaliestyring? 10 3.1.1 Miljømyndigheder

Læs mere

Privat Sektor Programmet

Privat Sektor Programmet Privat Sektor Programmet Vejledning til Virksomheden 2c Udarbejdelse af plan for miljøindsats Privat Sektor Programmet Vejledning til Virksomheden 2c Udarbejdelse af plan for miljøindsats Udenrigsministeriet

Læs mere

Vejledning om Miljøkrav til store olieoplag. Oplag af olieprodukter

Vejledning om Miljøkrav til store olieoplag. Oplag af olieprodukter Vejledning om Miljøkrav til store olieoplag Oplag af olieprodukter Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2011 Indhold FORORD 5 1 VEJLEDNINGENS INDHOLD OG ANVENDELSE 7 1.1 VEJLEDNINGENS INDHOLD 7 1.1.1 Hvilke

Læs mere

Miljø J.K. Stranddorf

Miljø J.K. Stranddorf KAPITEL 15 J.K. Stranddorf J. Fenger P. Wilhardt H.J. Styhr Petersen 280 styring Fra teknisk disciplin til ledelse styring - eller miljøledelse - diskuteres i dag flittigt som middel til at styrke og udvikle

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00874 Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse:

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på oversvømmelser i byer

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på oversvømmelser i byer En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på oversvømmelser i byer FORSKNINGS- OG UDREDNINGSPROJEKT NR. 19 Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg Tlf.nr.: 7021 0055 Fax: 7021 0056 danva@danva.dk

Læs mere

ESL Eksamens opgave. Hold 16. Maj 2006

ESL Eksamens opgave. Hold 16. Maj 2006 ESL Eksamens opgave Hold 16 Maj 2006 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse Opgave 1 Risikoanalyse... 3 Indledning... 3 Udkast til en generisk model for IT-risikoanalyse... 3 Identifikation af risici... 4 Gennemførelse

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

VVM for Syd Arne - feltudbygning og produktion

VVM for Syd Arne - feltudbygning og produktion Hess Denmark ApS VVM for Syd Arne - feltudbygning og produktion Oktober 2006 Hess Denmark ApS VVM for Syd Arne - feltudbygning og produktion Oktober 2006 Dokument nr 62341-A-2 Revision nr 1 Udgivelsesdato

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Danmarks Tekniske Universitet 23.6.2006 PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Gruppe 4 Afløsningsopgave 11052 Projektledelse i byggeriet Ágúst Ásgrímsson s053090 Teddy Olsen s011271 Michael Krolykke s021989

Læs mere

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 Klimaudfordringer for København 3 Strategi 9 PRIMÆRE UDFORDRINGER SOM FØLGE AF KLIMAFORANDRINGERNE 13 Flere

Læs mere

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Titel: Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Miljøkrav til store olielagre Oplag af olieprodukter

HØRINGSUDKAST. Miljøkrav til store olielagre Oplag af olieprodukter HØRINGSUDKAST Miljøkrav til store olielagre Oplag af olieprodukter 3 4 VEJLEDNING NR. X 2010 HØRINGSUDKAST 5 Ind hold FORORD 8 1 VEJLEDNINGENS INDHOLD OG ANVENDELSE 10 1.1 VEJLEDNINGENS INDHOLD 10 1.1.1

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Vejledning om risikostyring og anvendelse af risikoregisteret

Vejledning om risikostyring og anvendelse af risikoregisteret Vejledning om risikostyring og anvendelse af risikoregisteret Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 DEFINITION OG FORMÅL... 1 1.2 PLACERING I IT-PROJEKTMODELLEN / PROGRAMMODELLEN... 2 2 PRINCIPPER

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse Manual Udarbejdelse af Miljøredegørelse 2 FORORD I 2006 udgav Key2Green den første manual for miljøredegørelser. Manualen er anvendt hos mange virksomheder over hele landet. Udviklingen har gjort, at manualen

Læs mere

Vejledning om godkendelse af risikovirksomheder i transportsektoren

Vejledning om godkendelse af risikovirksomheder i transportsektoren Vejledning om godkendelse af risikovirksomheder i transportsektoren Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2011 Indhold FORORD 5 SUMMARY 7 1 VEJLEDNINGENS INDHOLD OG ANVENDELSE 9 1.1 INTRODUKTION 9 1.2 HVILKE

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald Udarbejdet af GEUS og DD for en Tværministeriel arbejdsgruppe under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Februar 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk

Læs mere

Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed

Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed - med særligt fokus på Danmark Titel: Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed Redaktion: Louise Grøndahl

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringernes effekter på afløbssystemer - Med fokus på oversvømmelser. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

En kogebog for analyser af klimaændringernes effekter på afløbssystemer - Med fokus på oversvømmelser. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening En kogebog for analyser af klimaændringernes effekter på afløbssystemer - Med fokus på oversvømmelser DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA FORSKNINGS- OG UDREDNINGSPROJEKT NR. 5, 2007 Dansk Vand-

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI. Version 3.0

Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI. Version 3.0 RG Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI Retningslinjer for Bæredygtighedsrapportering RG Indholdsfortegnelse Forord Bæredygtig udvikling og behovet for gennemsigtighed Generelle

Læs mere