Aktionsbaseret forskning som grundlag for udvikling af mere bæredygtige transportløsninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktionsbaseret forskning som grundlag for udvikling af mere bæredygtige transportløsninger"

Transkript

1 Aktionsbaseret forskning som grundlag for udvikling af mere bæredygtige transportløsninger v. Sektionsleder Erik Boeshave, Institut for Transportstudier og Projektmedarbejder Marianne Frank, International Transport Danmark Indhold 1. Baggrund 2. transeco 2 3. Metoder, fremgangsmåde og analyser 4. Erfaringer 5. Fortsættelse af miljøarbejdet 6. Showcase - et eksempel 1. Baggrund Miljødimensionen udgør i stadig stigende grad en vigtig styringsparameter i virksomhedernes forretningsgang. Både økonomisk, markedsmæssigt og profileringsmæssigt er der fordele ved at være på forkant med den miljømæssige udvikling. Afventes lovgivningens krav, kan der derimod blive tale om en dyr tilpasnings- og efterbehandlingsproces. Når det gælder produktionsvirksomhederne har miljøarbejdet hidtil typisk været koncentreret om produktionsprocessen, mens miljøarbejdet relateret til selve forsyningskæden har haltet bagefter. Den stigende politiske og samfundsmæssige bevågenhed overfor miljøet, udbredelsen af livscyklus-tankegangen samt øgede krav fra kunder og andre interessenter har dog skærpet opmærksomheden på de miljøbelastninger, der også optræder i forsyningskæden. Et væsentligt element i denne kæde er transporten. Evnen til at kunne håndtere miljøkrav på transportområdet bliver således stadig vigtigere for produktionsvirksomheden (transportkøberen), transportleverandøren og samfundet. Da både transportkøber og transportleverandør øver indflydelse på transportplanlægningen og dermed transportens miljøbelastning vil samarbejde på dette område slå væsentligt mere igennem end ved egne tiltag. Det er da også på denne baggrund at transeco 2 projektet er opstået. 2. transeco 2

2 transeco 2 er den samlede betegnelse for projektet: Gennemførelse af demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits af miljøstyring ved godstransport. Projektet gennemføres for Trafikministeriet af Erhvervenes Transportudvalg, Institut for Transportstudier og International Transport Danmark i samarbejde med 14 danske industriog transportvirksomheder. transeco 2 har til hovedformål at gennemføre demonstrationsprojekter, hvor transportkøbende virksomheder i samarbejde med deres transportpartnere indfører metoder til i fællesskab at styre og nedbringe CO 2 -belastningerne fra gennemførelsen af virksomhedernes transportopgaver. Herudover er der følgende delmål: Demonstrere effekten af tiltagene for reducerede CO 2 -udslip. Belyse eventuelle sidegevinster, herunder reduktioner i andre miljøbelastninger, øget færdselssikkerhed, økonomiske besparelser m.m. Gennem formidling af erfaringerne fra demonstrationsprojekterne at udbrede kendskab i transportbranchen til best practice og de mulige benefits heraf. Opstilling af et erfaringskatalog som grundlag for andre virksomheders gennemførelse af lignende projekter. Udvikling af supplerende hjælpeværktøjer, som kan støtte virksomhederne i at udvikle og implementere tilsvarende principper for miljøstyring i deres virksomhed. Vurdering af muligheden og effekten for transportbranchen af at indføre en miljømærkningsordning. transeco 2 projektet bliver afsluttet med udgangen af Metode, fremgangsmåder og analyser Metode For at få igangsat fælles miljøtiltag - tiltag der i en overskuelig fremtid kan være med til at inspirere andre transportkøbere og transportleverandører, er der i transeco 2 projektet arbejdet med en udviklingsorienteret metode. En metode vi har valgt at kalde aktionsbaseret forskning. Ved den aktionsbaserede forskning i transeco 2, foregår en direkte interaktion mellem forskere (projekt- og udviklingsmedarbejdere), transportkøber og transportleverandør samt deres brancheorganisationer - Erhvervenes Transportudvalg og International Transport Danmark. Den teoretiske baggrundsviden kombineres med den praktiske indsigt i en dynamisk vekselvirkning. Potentialet i demonstrationsprojekterne styrkes gennem forskernes teoretiske baggrundsviden og videnskabelige metode. Virksomhederne, der har den praktiske indsigt, kan herved

3 få redskaber til at eftervise om de planlagte og iværksatte tiltag er gode eller dårlige. Resultaterne bearbejdes og vurderes i fællesskab under projektforløbet. Centralt i den aktionsbaserede forskning er: Samarbejde mellem transportkøber, transportleverandør og forskere med forskellige udgangspunkter og indfaldsvinkler Opstilling af fælles mål Gensidig commitment Dialog Dynamik Resultater kendetegnet ved her og nu fordele for alle involverede parter Popularisering (teorien skal gøres tilgængelig for praktikerne ude i virksomhederne - ikke blot på lederniveau, men også for den enkelte medarbejder) Udgangspunktet i den aktionsbaserede forskning er virksomhedernes egne behov og ønsker. Herved sikres engagement og data af høj kvalitet, noget der ellers kan være vanskeligt i forbindelse med projekter, der giver afbræk i en travl arbejdsdag. Modsat de traditionelle undersøgelser arbejdes ved den aktionsbaserede forskning med enkeltstående udviklingsrettede erfaringer. Erfaringerne er ment som inspiration for andre virksomheder og tager derfor udgangspunkt i best practice. For at opnå en maksimal effekt af de værktøjer og erfaringer, der tilvejebringes i forløbet, vil en udbredelse til andre virksomheder være essentiel. Det at virksomhederne deltager som en aktiv part i den aktionsbaserede forskning må tillige vurderes at være en væsentlig motivationsfaktor for ikke blot dem selv, men også en kvalificering af resultaterne for andre virksomheder. Det er forventningen, at de opnåede erfaringer, kan være med til at overvinde eventuelle barrierer (tid, penge og tilgang) hos andre virksomheder for at inddrage miljø i forretningsgangen. Hos specielt de ressourceknappe virksomheder, vil det endvidere være til stor hjælp, at kunne tage udgangspunkt i allerede afprøvede værktøjer, metoder og erfaringer. Det er vigtigt, at den viden, der tilvejebringes i de enkelte demonstrationsprojekter forankres i transporterhvervet og transporterhvervets organisationer. Med den direkte involvering af transportkøbernes brancheorganisation Erhvervenes Transportudvalg og transportørernes brancheorganisation International Transport Danmark i projektarbejdet og den overordnede styring forfølges målsætninger om til stadighed, at kunne levere kompetente informationer, rådgivning og hjælpeværktøjer til medlemmerne, hvilket kan sikre virksomhederne optimale muligheder for at håndtere de øgede miljøkrav.

4 Fremgangsmåde Fremgangsmåden er baseret på, at Erhvervenes Transportudvalg, International Transport Danmark og Institut for Transportstudier indledningsvist har defineret en ramme for projektet, herunder kriterier for gennemførelse af demonstrationsprojekterne og krav til de deltagende virksomheder. Med udgangspunkt heri er der taget kontakt til enten transportkøber eller transportleverandør. Den pågældende virksomhed er her blevet orienteret om projektet og dets formål. Virksomheden har så efterfølgende selv taget kontakt til en af virksomheden udvalgt samarbejdspartner. Indholdet af demonstrationsprojekterne, herunder strategi og handlingsplan er formuleret af transportkøberen og transportleverandøren i fællesskab. Kriterierne for at indgå i projektet har været: Vilje til aktivt at spille med. Virksomhederne kan se en interesse i projektet (miljø, økonomi, markedsføring, nye input m.m.). Der er etableret et partnerskab mellem transportkøber og transportleverandør med samstemmende interesser på området. Virksomhedernes oplæg matcher intentionen i projektet. Virksomhederne er villige til at bruge ressourcer på opgaven. Det kan sandsynliggøres, at der opstilles et måleprogram under forløbet. Som grundlag for måleprogrammerne i de enkelte demonstrationsprojekter har forskerholdet kortlagt eksisterende hjælpeværktøjer, herunder opgørelsesmetoder for emissioner fra bil, bane og skib. Selve gennemførelsen af demonstrationsprojekterne indeholder følgende faser: 1. Indhold af demonstrationsprojekter formuleres i fællesskab af de deltagende virksomheder med udgangspunkt i deres igangværende samarbejde, deres miljøarbejde og konkrete problemstillinger. 2. Gennemførelse af audit, som kortlægger virksomhedernes udgangspunkt inden opstart af demonstrationsprojekterne. 3. Opstilling af måleprogram til at kortlægge før/efter effekt. 4. Gennemførelse af handlingsplan. 5. Opfølgning på handlingsplanen i milepæle, herunder måling af effekter. 6. Udarbejdelse af slutrapport. Der er til hvert demonstrationsprojekt nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra transportkøber og transportleverandør samt af en eller to forsker(e) fra transeco 2. Der har herudover, alt efter behov, været mulighed for at trække på medarbejdere med særlig faglig ekspertise (logistik, EDI, IT m.m.) i de pågældende virksomheder. Det overordnede ansvar for demonstrationsprojektets gennemførelse og afrapportering har ligget hos forskeren.

5 Roller i den aktionsbaserede forskning Forskerne fra transeco 2 har i forbindelse med gennemførelsen af de enkelte demonstrationsprojekter haft mulighed for at udfylde to typer af roller - enten som fluen på væggen eller som den aktive medspiller. Som fluen på væggen har forskeren fulgt samarbejdet mellem transportkøberen og transportleverandøren på sidelinien. Forskeren har i denne sammenhæng påtaget sig selve dokumentationsarbejdet, dvs. dokumentation af de igangsatte miljøtiltag, hvilke virkemidler, der er anvendt, barrierer for gennemførelse af virkemidler samt resultater af før- /eftermålinger. Som aktiv medspiller er forskeren indgået i selve planlægningsarbejdet og har derfor haft indflydelse på forløbet af de igangsatte miljøtiltag og udviklingen af hjælpeværktøjer. Selve dokumentationsarbejdet har været pålagt forskeren. Analyser - det empiriske grundlag 14 mindre, mellemstore og store transportkøbere og transportleverandører er med til at sætte fokus på transport og miljø i transeco 2 projektet. De deltagende virksomheder repræsenterer et bredt udsnit af den danske industri- og transportbranche (levnedsmidler, audiovisuelt udstyr, legetøj, enzymer, brændeovne, affald samt del- og totalkoncepter inden for løsningen af transportopgaver. De deltagende virksomheder er: Bang & Olufsen A/S DFDS Transport Egon Sørensen Hangartner Danmark A/S Hans P. Olsen Vognmandsforretning A/S Hesselholt & Lauritsen I/S Holger Kristiansens Eftf. A/S I/S Vestforbrænding K.I. Transport ApS Krog Iversen & Co. A/S Lego System A/S MD Foods amba Novo Nordisk A/S Schenker-BTL A/S

6 Projektets primære empiriske grundlag er erfaringerne fra 8 demonstrationsprojekter, der gennemføres i tæt samarbejde mellem de deltagende virksomheder og forskerne fra transeco 2. I demonstrationsprojekterne vil følgende emner blive behandlet: miljøinformation til transportkøbers grønne regnskab fælles handlingsplan for reduktion af miljøbelastninger effekter af ny teknologi (partikel- og oliefiltre m.m.) effekter af køretekniske kurser alternative indsamlingsmetoder af genbrugsaffald effekter af kombinerede vej/banealternativer effekter af kombinerede vej/søalternativer effekter af køreselssrestriktioner og miljøzoner livscyklusanalyse og transport udvikling af miljøledelsessystem forbedret informationsudveksling mellem køber og sælger (IT) udstødningsudslip fra nærsøfart, Ro-Ro effekter af ISO certificering i transportvirksomhed videokonferencer - anvendelsesmuligheder og effekter miljømærkning i godstransport. Med henblik på at kunne løse en række af de opgaver, der ligger i demonstrationsprojekterne har det vist sig vitalt også at formulere nye underprojekter omhandlende valide emissionsdata for bil, bane og skib. Umiddelbart synes alle delprojekter i transeco 2 måske ikke direkte at kræve et samarbejde mellem transportkøber og transportleverandør (effekter af ny teknologi og køreteknisk kursus). I virkeligheden viser transeco 2, at emnerne på hver deres vis er/kan blive en del af de krav transportleverandørerne fremover skal leve op til, og endeligt at det er oplagte emner for transportleverandørerne at inddrage i deres miljøarbejde. Hvad får virksomhederne ud af at være med?: Mulighed for at bruge demonstrationsprojekterne som katalysator i udviklingen af samarbejdet med henholdsvis transportkøber og transportleverandør. Mulighed for at anvende nye værktøjer, der kan være med til at udvikle mere effektive og miljøvenlige logistik- og transportløsninger. Mulighed for at profilere sig på miljøområdet. Mulighed for at trække på viden og erfaringer hos brancheorganisationer og samarbejdspartnere.

7 4. Erfaringer I nedenstående skema er styrkerne henholdsvis svaghederne ved den aktionsbaserede forskning søgt opsummeret: Styrker Udgangspunktet er virksomhedernes behov og ønsker. Katalysator for miljøtankegangen. Katalysator for samarbejde på miljøområdet. Mange delprojekter til at fange viden. Stor udbredelse af viden og motivation i erhvervet. Quick win - en farbar strategi (motivation, synliggørelse og drive) Forskellige indfaldsvinkler i samarbejdet mellem transportkøber, transportleverandør og forsker udvider horisonten, og når i forløbet at sætte fokus på forskellige problemstillinger såvel i teoretisk som praktisk henseende. En ny og innovativ måde at arbejde på for såvel brancheorganisationer som virksomheder. Alle lærer i processen. Svagheder Kan være svært at få prioriteret projekterne - dagligdagen kræver sin fleksibilitet. Frygt hos virksomhederne for publicering af dårlige resultater i forbindelse med virksomhedsnavn. Kan føre til tilbageholdelse af oplysninger. Manglende gentagelse og dermed manglende mulighed for afprøvning af værktøjer på andre virksomheder. Verificering af effekterne hos virksomheder, der ikke har set lyset. Den aktionsbaserede forskning vurderes at være et tiltrængt område med henblik på at skabe innovation hos såvel virksomheder som brancheorganisationerne og få udviklet og udbredt kendskabet til det græsrodsarbejde, der foregår på transportområdet. Det er ikke helt uden problemer, at opgøre emissioner og da slet ikke når der ses på internationale transportkæder, hvor der indgår flere supplerende transportformer. Der findes i dag ingen fælles standard for at opgøre emissioner, det være sig fra bil, bane, skib eller fly. På en workshop afholdt i maj 1999 for de deltagende virksomheder i transeco 2 blev der således efterspurgt sammenlignelige, branchebestemte og kompatible beregningsmodeller og principper - gerne som IT-værktøj. Ligeledes blev der givet udtryk for at transportkøbere,

8 transportleverandører og myndigheder skal arbejde sammen om udviklingen af værktøjer til beregning af emissioner og lignende. Der blev på workshoppen i maj yderligere pointeret, at der eksisterer et behov for en forbedret logistik- og transporteffektivitet. Koblet til miljø ligger her et udviklingspotentiale samt et middel til bedre styring og indtjening i erhvervet. 5. Fortsættelse af miljøarbejdet Fortsættelse af miljøarbejdet hos de deltagende virksomheder For at sikre en fortsættelse af det igangsatte miljøarbejde er det nødvendig med en generel opfølgning. De opnåede erfaringer skulle endvidere gerne virke som katalysator for helt nye projekter i miljøsamarbejdet. Virksomheder og brancheorganisationer har efter deltagelsen i transeco 2 fået tilgang til erfaringer og værktøjer som også vil kunne anvendes i forhold til andre samarbejdspartnere. Flere af de deltagende virksomheder har under projektforløbet efterspurgt såkaldte ERFAgrupper eller netværkssamarbejde. Dette ikke mindst for at kunne udveksle erfaringer med ligesindede og få nye inputs til eget miljøarbejde. ERFA-grupper og netværkssamarbejde vil således også være en mulighed for at fortsætte processen. Der ligger noget af en udfordring for virksomhederne og dens organisationer i at følge op på de nye samarbejdsperspektiver på miljøområdet. Få flere med på vognen Med henblik på at få andre virksomheder med på vognen arbejdes med følgende muligheder: Interaktiv håndbog på nettet, der skal være tilgængelige når virksomhederne har tid. Erfaringskatalog/best practice katalog, der giver virksomhederne mulighed for at bygge videre på andres erfaring - en genvej til resultater. En udfordring for brancheorganisationerne og formidlerne af best-practice er bl.a. at få viderebragt de elementer, der er vigtige for fremdrift i samarbejdet mellem transportkøber og transportleverandør. 6. Show case - et eksempel Bang & Olufsen A/S og Schenker-BTL A/S har i transeco 2 regi samarbejdet om et demonstrationsprojekt med følgende formål:

9 1. Opstilling af måleprogram til måling af miljøbelastningen som følge af distribution af B&O s produkter fra virksomheden i Struer til butikker i Sverige. Udvikles ift. mulighederne i Schenker-BTL s IT-system og B&O s ønsker. 2. At evaluere det opstillede målesystem med henblik på at overføre måleprogrammet til andre markeder (Norge, Holland og Finland). 3. At vurdere konsekvensen for miljøbelastningen og økonomien som følge af etableringen af miljøzoner i større byer. Det er hensigten, at måleprogrammet skal gøre B&O og Schenker-BTL i stand til i fællesskab at gennemføre tiltag, der reducerer miljøbelastningen fra gennemførelsen af transport. Den undersøgte transportkorridor: Stockholm Göteborg Helsingborg Frederikshavn Havn Terminal B&O Struer Malmö ker Øv. postregioner Århus Terminal Fremgangsmåde Tæt samarbejde mellem Bang & Olufsen A/S, Schenker-BTL A/S og forsker, hvor sidstnævnte har indtaget rollen som aktiv medspiller. Arbejdsgruppe bestående af 1-2 faste medarbejdere fra henholdsvis Bang & Olufsen A/S, Schenker-BTL A/S og transeco 2 Inddragelse af medarbejdere fra virksomhederne med speciel ekspertise (logistik, miljø m.m.) efter behov.

10 12 arbejdsgruppemøder med hjemmeopgaver til alle. 3 videomøder (bromøder forbindende lokationer i Struer, Hvidovre og Padborg) Løbende dialog over og via brev Resultater fra demonstrationsprojektet Udvikling af IT-værktøj til opgørelse af emissioner for bil og skibstransport for transport fra fabrik i Danmark til kunder i Sverige. Test af IT-værktøj til andre markeder Data til Bang & Olufsen A/S miljøredegørelse for 1999 Synliggørelse af problemstillinger ved opgørelse af emissioner - ikke mindst set i forhold til internationale transportkæder. Sparede rejseomkostninger ved afholdelse af videomøder Gennem erfaringer med miljødokumentation er der blevet afdækket problemstillinger, hvor indsatsen fremover skal rettes.

transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler.

transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler. transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler. v. Sektionsleder Erik Boeshave, Institut for Transportstudier

Læs mere

trans Demonstrationsprojekt: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport BEST PRACTICE

trans Demonstrationsprojekt: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport BEST PRACTICE Demonstrationsprojekt: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport trans BEST PRACTICE KATALOG Institut for Transportstudier International Transport Danmark Erhvervenes Transportudvalg

Læs mere

CEN/TC 320 Ny europæisk standard for opgørelse af emissioner. Hvad kommer den til at indeholde?

CEN/TC 320 Ny europæisk standard for opgørelse af emissioner. Hvad kommer den til at indeholde? CEN/TC 320 Ny europæisk standard for opgørelse af emissioner. Hvad kommer den til at indeholde? CSR i Transport Miljøindsats og dokumentation 18. november 2010 Magnus Swahn, NTM Lars Dagnæs, Transportens

Læs mere

Miljøstyring og miljørevision hos mindre vognmandsvirksomheder

Miljøstyring og miljørevision hos mindre vognmandsvirksomheder Miljøstyring og miljørevision hos mindre vognmandsvirksomheder Poul Bruun, International Transport Danmark, Omfartsvejen 1, DK-6330 Padborg Anja G. Andersen, Teknologisk Institut, Emballage og Transport,

Læs mere

5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,.

5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,. 5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,.,QGOHGQLQJ dk-teknik har for Miljøstyrelsen udført et projekt vedrørende Reduktion af miljøbelastning ved flytning

Læs mere

Mere effektive godstransporter og bedre miljø Navn på. ITD Tilskudsmodtager:

Mere effektive godstransporter og bedre miljø Navn på. ITD Tilskudsmodtager: Kvartalsrapport Denne skabelon skal anvendes ved den kvartalsvise rapportering og statusrapportering af projekter om energieffektive transportløsninger. Kvartalsrapporten skal være en kortfattet statusopgørelse

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Tilskud til energieffektive transportløsninger

Tilskud til energieffektive transportløsninger 15. august 2013 Tilskud til energieffektive transportløsninger Bilag: Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Mere effektive godstransporter og bedre miljø udvikling af værktøj og informationskampagne 2. Resumé

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber v/ Mads Holm-Petersen, COWI 1 Baggrund Miljøstyring indgår i dag som et naturlig element i ledelses- og produktionsplanlægningen. Mange virksomheder har

Læs mere

SUSTAINGRAPH projektet vil udvikle information og værktøjer, som jeres virksomhed kan anvende uden omkostninger:

SUSTAINGRAPH projektet vil udvikle information og værktøjer, som jeres virksomhed kan anvende uden omkostninger: SUSTAINGRAPH PROJECT Kære NAVN Vi beder jer om at bidrage til et europæisk projekt, der fokuserer på europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer gennem deres produktlivscyklus,

Læs mere

Miljøredegørelse Udfyld virksomhedsnavn Udfyld beretningsår

Miljøredegørelse Udfyld virksomhedsnavn Udfyld beretningsår Miljøredegørelse Udfyld virksomhedsnavn Udfyld beretningsår 1 Forord Miljøledelse er vigtig for at sikre din virksomheds evne til at møde kundernes krav. Miljøledelse kan bruges i konkurrencen om kunderne

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg. Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.com Kort om Kohberg Bakery Group A/S Producent og leverandør

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere

Mere effektive godstransporter - bedre miljø

Mere effektive godstransporter - bedre miljø Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Business case for Fælles Servicecenter for Telesundhed

Business case for Fælles Servicecenter for Telesundhed Business case for Fælles Servicecenter for Telesundhed Executive Summary Kun til intern brug Fælles Servicecenter T: 20 55 32 78 EAN 5798002756487 M: kontakt@faellesservicecenter.dk www.faellesservicecenter.dk

Læs mere

trans ARBEJDSRAPPORT Bang & Olufsen A/S og Schenker-BTL A/S

trans ARBEJDSRAPPORT Bang & Olufsen A/S og Schenker-BTL A/S trans Demonstrationsprojekt: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport ARBEJDSRAPPORT Bang & Olufsen A/S og Schenker-BTL A/S Institut for Transportstudier International Transport

Læs mere

OVERSKUD MED OMTANKE

OVERSKUD MED OMTANKE EVALUERING AF PROJEKT OVERSKUD MED OMTANKE December 2007 - et projekt om samfundsansvar i små og mellemstore danske virksomheder BAGGRUND Globaliseringen har i stigende grad lagt pres på mindre virksomheder

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Inddragelse af transport i virksomheders miljøstyring. - erfaringer fra Green Network

Inddragelse af transport i virksomheders miljøstyring. - erfaringer fra Green Network Inddragelse af transport i virksomheders miljøstyring Civilingeniør Søren Svendsen Horsens Kommune / Green Network Tlf.: 76 29 26 47 Mail: tess@horsens.dk Introduktion Green Network er et frivilligt og

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder om grøn erhvervstransport

Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder om grøn erhvervstransport Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Dato: 5. juli 2013 Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Indledning og baggrund Juli 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten dateret 25. april 2012 mellem Region Hovedstaden

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind

SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind T r a n s p o r t e n s I n n o v a t i o n s d a g 1 5 SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind

Læs mere

Hvad gør lastbiltransporten for klimaet og miljøet? - Læs det i vedlagte nye pjece fra ITD

Hvad gør lastbiltransporten for klimaet og miljøet? - Læs det i vedlagte nye pjece fra ITD Trafikudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 TRU alm. del Bilag 105, MPU alm. del Bilag 131Bilag 131, EPU alm. del Bilag 63Bilag 63 Offentligt International Transport

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Mere effektive godstransporter - bedre miljø. Trafikdage 2016

Mere effektive godstransporter - bedre miljø. Trafikdage 2016 Mere effektive godstransporter - bedre miljø Trafikdage 2016 Baggrund to projekter gennemført med støtte fra Trafik- og Byggestyrelsen Mere effektive godstransporter og bedre miljø udvikling af værktøj

Læs mere

Bæredygtig transport. White paper. En undersøgelse af status og behov i samarbejde med DHL. Post.Doc., Ph.D. Henning de Haas

Bæredygtig transport. White paper. En undersøgelse af status og behov i samarbejde med DHL. Post.Doc., Ph.D. Henning de Haas Bæredygtig transport En undersøgelse af status og behov i samarbejde med DHL Post.Doc., Ph.D. Henning de Haas White paper Forskningsassistent Anne Pedersen Key Account Manager, DHL Mads Søndergaard Institut

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Socialrådgiverdage 2013 ADK20.13 KVALITETSMODEL FOR SOCIALT ARBEJDE

Socialrådgiverdage 2013 ADK20.13 KVALITETSMODEL FOR SOCIALT ARBEJDE Socialrådgiverdage 2013 ADK20.13 KVALITETSMODEL FOR SOCIALT ARBEJDE Fonden for Kvalitetsudvikling Viden og Dokumentation Fonden arbejder for At forbedre vilkårene for udsatte børn, unge og voksne At kvalificere

Læs mere

Miljøstyring og transport. 1 Miljøstyring. v/ Thomas Løvholt, COWI. Indledning

Miljøstyring og transport. 1 Miljøstyring. v/ Thomas Løvholt, COWI. Indledning v/ Thomas Løvholt, COWI Indledning Vare- og godstransport bidrager væsentligt til transportsektorens samlede energiforbrug og miljøbelastning. Der arbejdes på mange fronter med at ændre transportstrukturen,

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0241 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0241 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0241 Bilag 2 Offentligt Supplerende grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet,

Læs mere

Sådan udarbejder du en CO2-indsatsplan

Sådan udarbejder du en CO2-indsatsplan CO2 - indsatsplan Sådan udarbejder du en CO2-indsatsplan Følgende vejledning beskriver hvordan du kan udarbejde en CO2-indsatsplan for sin virksomhed. Ved en indsatsplan forstås en proces, hvor der sættes

Læs mere

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet.

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. 1 20.02.15 Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet Jammerbugt kommune har et kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. Helt overordnet skal

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

AFRAPPORTERING AF FASE 3 og 4, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG

AFRAPPORTERING AF FASE 3 og 4, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG AFRAPPORTERING AF FASE 3 og 4, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG Januar 2011 Anders Mønsted, Teknologisk Institut Projektet er støttet af Energi & Klima Center for Køle- og Varmepumpeteknik Indholdsfortegnelse

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011

Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011 Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011 Indholdsfortegnelse Partnerskab for Renere Skibsfart Indledning Miljøstyrelsen og Danmarks Rederiforening Baggrund for partnerskabet Nye IMO regler

Læs mere

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt:

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Entreprenørskab i den ergoterapeutiske profession og uddannelse - styrkelse af entreprenante og innovative processer i grunduddannelsen.

Læs mere

Udvikling af teknologier for fleksibelt elforbrug og reduceret miljøbelastning hos store energiforbrugere

Udvikling af teknologier for fleksibelt elforbrug og reduceret miljøbelastning hos store energiforbrugere Udvikling af teknologier for fleksibelt elforbrug og reduceret miljøbelastning hos store energiforbrugere Resume projektansøgning Energisystemet i Danmark står overfor en række udfordringer i forbindelse

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 31. marts 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 31. marts 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 31. marts 2009 Sag nr. 1 Emne: Handleplan Agenda 21 Bilag: 2 Implementering af strategien for bæredygtig udvikling Indlæg afholdt på

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere

Miljøledelse i Albertslund kommune

Miljøledelse i Albertslund kommune Miljøledelse i Albertslund kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Miljøledelse i Albertslund Kommune Et nyt

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Figur 1: Miljøledelsescirklen

Figur 1: Miljøledelsescirklen Overordnede linier i miljøhåndbogen Københavns Kommune har en vision om at være en grøn kommune, der arbejder for at være et attraktivt sted at bo og arbejde nu og i fremtiden. Borgerrepræsentationen har

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Energibesparelser i transportkæder hvor ligger barriererne og hvad skal der til?

Energibesparelser i transportkæder hvor ligger barriererne og hvad skal der til? 24. september 2015 Netværk for Transport og Miljø Energibesparelser i transportkæder hvor ligger barriererne og hvad skal der til? Susanne Krawack Vi står foran enorme ressourceudfordringer Udfordring:

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014.

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014. NOTAT Faktaark Miljøteknologi J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014 Indledning MUDP understøtter regeringens målsætninger

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Slutrapport. Demonstrationsprojekt nummer 3

Slutrapport. Demonstrationsprojekt nummer 3 Slutrapport Demonstrationsprojekt nummer 3 Titel: Slutrapport: Demonstrationsprojekt nummer 3. oncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg Koncepter til overvindelse af barrierer

Læs mere

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden udbud af mobilitetsplaner i hovedstadsregionen kravspecifikation version 1 - juli

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

Transport på vej ind i virksomhedernes miljøarbejde?

Transport på vej ind i virksomhedernes miljøarbejde? Miljøprojekt Nr. 640 2001 Transport på vej ind i virksomhedernes miljøarbejde? Status over godstransportens synlighed i virksomhedernes miljøkommunikation Jette E. Holgaard og Arne Remmen Aalborg Universitet

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Fælles Skoleudvikling Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Forord Mange spændende udviklingsprojekter er blevet udtænkt, gennemført og om sat i praksis på skolerne, siden Aalborg Kommunale

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

BESTUFS WORKSHOP. Resultater og løsninger til forbedring af citylogistik i mindre og mellemstore byer. Michael Stie Laugesen Projekt Konsulent ved NTU

BESTUFS WORKSHOP. Resultater og løsninger til forbedring af citylogistik i mindre og mellemstore byer. Michael Stie Laugesen Projekt Konsulent ved NTU BESTUFS WORKSHOP Resultater og løsninger til forbedring af citylogistik i mindre og mellemstore byer Michael Stie Laugesen Projekt Konsulent ved NTU BESTUFS workshop i Aalborg 22. januar 2008 1 Formålet

Læs mere

Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Akvatisk Videnskab og Teknologi

Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Akvatisk Videnskab og Teknologi Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Akvatisk Videnskab og Teknologi Profil kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab (cand.polyt.) En civilingeniør fra DTU har en forskningsbaseret

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

NOTAT. Indsatsen sker under overskriften Green Ship of the Future.

NOTAT. Indsatsen sker under overskriften Green Ship of the Future. NOTAT 7. april 2008 Vores reference: Sag 200802581 Arkivkode Green Ship of the Future Skibsfart er en klimavenlig transportform, som løbende forbedres gennem udvikling af skibstyper, motorer og driftsformer.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Kriterierne til certificeringsordningen beskrevet i dette notat gælder kun for kommuner.

Kriterierne til certificeringsordningen beskrevet i dette notat gælder kun for kommuner. Kriterier til certificeringsordning for Grøn Transportkommune Mindre CO 2 i transporten Baggrund Som led i regeringens og forligspartiernes aftale om En grøn transportpolitik fra januar 2009 er parterne

Læs mere

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring 1 Initiativet Syddansk Vækstforum ønsker at bidrage til

Læs mere

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Energirenovering for lejere Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Program 12:00 Let frokost 12:30 Introduktion til handlingsplanen og projektet, herunder resultatet af kickoffseminar

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Projektet Fleksibel Medarbejderudvikling - Ledelses- og medarbejderholdninger

Projektet Fleksibel Medarbejderudvikling - Ledelses- og medarbejderholdninger Projektet Fleksibel Medarbejderudvikling - Ledelses- og medarbejderholdninger Olga W. Lemoine og Björn Jensen Institut for Transportstudier, Lyren 1, DK-6330 Padborg, Tlf. 7467 5252, Fax 7344 2220 E-Mail:

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for Ledelse. Virksomhedsplan 2015 2016

Holmstrupgård. Retningslinje for Ledelse. Virksomhedsplan 2015 2016 Holmstrupgård Retningslinje for Ledelse Virksomhedsplan 2015 2016 Februar 2015 Indholdsfortegnelse Holmstrupgårds virksomhedsplan...1 Mission...1 Vision...1 Fundamentet, der baner vejen for visionen...2

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere