Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne."

Transkript

1 Risikoanalyse i forhold til overholdelse i 2010 oprindeligt. Efter drøftelse på Økonomiudvalgets møde den 15. marts 2010 blev følgende mål for overholdelse i 2010, videreformidlet af Økonomichefen til Chefkredsen: Driftsudgifter: I udgangspunktet sigtes mod at det korrigerede for 2010 overholdes. Som minimum skal merforbrug overført fra 2009 til 2010 reduceres hvorved det sikres, at forbruget i 2010 ligger under det oprindelige Risikoanalysen gennemføres på driftstet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne. Denne risikoanalyse er udarbejdet i forhold til det oprindeligt vedtagne for 2010 Risikoanalysen er gennemført ved en vurdering af forudsætninger, forventet regnskab ved opfølgningen pr. 31. marts og de igangsatte korrigerende handlinger bevilling for bevilling. Vurderingen er foretaget af den ansvarlige Afdelingschef og dennes medarbejdere i sparring med Økonomichefen og medarbejdere fra Økonomistaben. Risikovurderingen tager udgangspunkt i en vurdering af sandsynligheden (graden af sandsynlighed for overskridelser) for at hhv. det oprindelige og det korrigerede ikke overholdes kombineret med en vurdering af væsentligheden af mulig overskridelse. Risikoanalyse: Vurdering af risiko sker i følgende kategorier: : 1. Meget høj sandsynlighed 2. Høj sandsynlighed 3. Moderat sandsynlighed 4. Lille sandsynlighed : 1. Overskridelse på mere end 15 mio. kr. 2. Overskridelse på mere end 10 mio. kr. 3. Overskridelse på mere end 5 mio. kr. 4. Overskridelse på mere end 1 mio. kr. Mere end 15 mio.kr. Mere end 10 mio.kr. Mere end 5 mio.kr. Mere end 1 mio.kr. Økonomi- og IT-staben Søvej 1, 8600 Silkeborg Søvej Silkeborg Tlf.:

2 Risikoanalyse i forhold til oprindeligt serviceudgifter. Konklusionen på risikoanalysen i forhold til det oprindelige er illustreret nedenfor pr. fagudvalg og pr. bevilling. Samlet set forventes et merforbrug i forhold til det oprindelige på ca. 55 mio. kr., hvortil kommer en høj risiko for yderligere overskridelser af størrelsesordenen mio. kr., primært inden for voksenhandicap-område. Vurdering i forhold til oprindeligt. Bevilling / mio. kr. Forventet merforbrug i forhold til oprindeligt 2010 Risiko for merforbrug - sandsynlighed Risiko for yderligere merforbrug - væsentlighed (mio. kr.) Økonomiudvalget 6,0 Moderat Kommunale ejendomme 0,0 Lille Brand og Redning 0,0 Lille Centralfunktioner 6,0 Moderat Fælles formål 0,0 Lille Tværgående funktioner 0,0 Lille Rengøring 0,0 Lille 1-5 Vej- og Trafikudvalget 9,0 Høj Kollektiv trafik 0,0 Lille Veje 4,0 Meget høj Entreprenørgården 5,0 Høj 1-5 Kultur- og Fritidsudvalget 1,0 Høj Kultur og Fritid 1,0 Høj 1-5 Børne- og Ungeudvalget 9,0 Moderat Skoler 1,0 Moderat Børn og Familie 4,0 Høj Handicap børn 1,0 Moderat 1-5 Side 2

3 48 Handicap børneinstitutioner 0,0 Lille Familie Institutioner 3,0 Moderat 1-5 Socialudvalget 22,0 Meget høj Social Service 3,0 Moderat Handicap * 8,0 Meget høj Handicap institutioner 9,0 Meget høj Social Service institutioner 2,0 Lille 1-5 Arbejdsmarkedsudvalget 5,0 Lille Arbejdsmarked Service 5,0 Lille 1-5 Ældre- og Sundhedsudvalget 3,5 Moderat Sundhedsområdet 3,5 Moderat Ældreområdet 0,0 Lille Frit valg 0,0 Lille 1-5 Plan-, Miljø- og klimaudvalget 0,0 Lille Natur og Miljø 0,0 Lille 1-5 I alt 55,5 Høj * hertil kommer en moderat til høj risiko for endnu en forværring med yderligere 5-10 mio. kr. Bevilling / mio. kr. Forventet merforbrug i forhold til korrigeret 2010 Risiko for yderligere merforbrug - sandsynlighed Risiko for yderligere merforbrug - væsentlighed (mio. kr.) Socialudvalget 26,0 Meget høj Sociale overførsler 26,0 Meget høj 5-10 Arbejdsmarkedsudvalget 3,0 Moderat Overførselsudgifter 3,0 Moderat 1-5 I alt 29,0 Høj Side 3

4 Samlet overblik for udvalgene: Serviceudgifter: Socialudvalget Mere end 15 mio.kr. Mere end 10 mio.kr. Økonomiudvalget Børne- og Ungeudvalget Vej- og Trafikudvalget Mere end 5 mio.kr. Arbejdsmarkedsudva lget Plan- Miljø- og Klimaudvalget Ældre- og Sundhedsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Mere end 1 mio.kr. Økonomiudvalget: Bevilling kr. 12 Kommunale Ejendomme 13 Brand og Redning 14, 15 og 16 Centralfunktioner m.fl Oprindeligt Forventet regnskab pr. 31. marts for overskridelse ifht. opr Lille 1-5 mio. kr Lille 1-5 mio. kr Moderat 5-10 mio. kr. 18 Rengøring Lille 1-5 mio. kr. Side 4

5 Ad 12 Kommunale ejendomme: Samlet set forventes tet overholdt. Ad 13 Brand og redning: Budgettet forventes overholdt med en lille risiko for overskridelse ifald afdrag for anskaffelse af nye køretøjer til station Kjellerup og udskiftning af porte ikke fuldt ud kan rummes inden for årets. Ad Centralfunktioner, Fælles formål, Tværgående aktiviteter: Det vurderes at det oprindelige i udgangspunktet overskrides med ca. 6 mio.kr. primært på grund af overførte trepartsmidler (disponeret til uddannelsesaktiviteter besluttet i 2009 men til afholdelse i 2010) dette søges dog imødegået ved andre mindreforbrug. Desuden er der dog inden for de enkelte områder tale om både mer- og mindreforbrug, eksempelvis barselspuljen der i indeværende år forventes at resultere i et merforbrug (ikke mindst på grund af overført merforbrug fra 2009) men dette merforbrug reduceres i forhold til sidste år og puljen er planlagt til at balancere over en kortere årrække. Det samme gør sig gældende med IT-udgifter og udgifter i forbindelse med kommunens økonomisystem, hvor der ligeledes sigtes mod balance over en kortere årrække. Det vurderes at udgifter til tjenestemandspensioner, fratrædelsesgodtgørelser, feriepengeforpligtelser m.v. vil medføre en lille sandsynlighed for overskridelse af det oprindelige. Opsamling af midler til imødegåelse af arbejdsskader sker på denne bevilling og er i udgangspunktet betragtet som en aktivitet, der hviler i sig selv. I forhold til det oprindelige forventes en overskridelse på 5-10 mio.kr. med moderat sandsynlighed. Dette skal ses i sammenhæng med positiv overførsel fra 2009 på ca. 6 mio.kr. Ad 18 Rengøring: Det oprindelige overholdes. Side 5

6 Samlet overblik for Økonomiudvalget: Mere end 15 mio.kr. Mere end 10 mio.kr. Økonomiudvalget Bev.14, 15, 16, Mere end 5 mio.kr. Økonomiudvalget Bev. 12, 13, 18 Mere end 1 mio.kr. Konklusion og anbefaling: På opfølgningstidspunktet blev det vurderet at det oprindelige vil blive overskredet med ca. 5-6 mio.kr. svarende til moderat sandsynlighed for overskridelse på 5-10 mio.kr. Det anbefales, at der inden for Økonomiudvalgets område sigtes mod overholdelse af det oprindelige, således at den på nuværende tidspunkt forventede overskridelse elimineres. Side 6

7 Vej- og Trafikudvalget: Bevilling kr. 24 Kollektiv trafik Oprindeligt Forventet regnskab pr. 31. marts for overskridelse ifht. opr Lille 1-5 mio. kr. 25 Veje Meget høj 1-5 mio. kr. 28 Entreprenør- Gården Høj 1-5 mio. kr. Ad 24 Kollektiv trafik: Det vurderes, at tet overholdes også med de i udvalget besluttede flytning af ressourcer til imødegåelse af udgifter til vintervedligeholdelse. Ad 25 Veje: Der er inden for udvalget taget højde for merforbrug til vintervedligeholdelse og tet forventes alene, men med meget høj sandsynlighed, overskredet med den positive overførsel fra 2009 på ca. 4 mio.kr. Ad 28 Entreprenørgården: Der forventes med høj sandsynlighed en overskridelse af oprindeligt på mellem 1 til 5 mio.kr. svarende til en del af positiv overførsel fra Samlet overblik for Vej- og Trafikudvalget: Mere end 15 mio.kr. Mere end 10 mio.kr. Mere end 5 mio.kr. Vej- og Trafikudvalget Bev. 24 Vej- og Trafikudvalget Bev. 28 Vej- og Trafikudvalget Mere end 1 mio.kr. Bev. 25 Side 7

8 Konklusion og anbefaling: I forhold til oprindeligt forventes et merforbrug af størrelsesordenen 8-10 mio.kr. (svarende til overført mindreforbrug i 2009). Ud fra dette skønnes i forhold til oprindeligt en høj sandsynlighed for en overskridelse på 5-10 mio.kr. Henset til problemstillingen vedrørende vintervedligehold anbefales det, at der styringsmæssigt sigtes mod at mindske overskridelse af det oprindelige til en størrelsesordenen mellem 1 til 5 mio. kr., med henblik på at sikre en buffer til uforudsete udgifter og for at mindske træk på kommunens likvider. Side 8

9 Kultur- og Fritidsudvalget: Bevilling kr. 34 Kultur og fritid Oprindeligt Forventet regnskab pr. 31. marts for overskridelse ifht. opr Høj 1-5 mio. kr. Ad 34 Kultur og fritid: Samlet set vurderes det at tet overholdes med høj sandsynlighed for overskridelse på 0-5 mio.kr. Samlet overblik for Kultur- og Fritidsudvalget: Mere end 15 mio.kr. Mere end 10 mio.kr. Mere end 5 mio.kr. Kultur- og Fritidsudvalget Bev. 34 Mere end 1 mio.kr. Konklusion og anbefaling: I opfølgningen blev der inden for udvalgets bevillinger forventet overholdelse af tet med et merforbrug på ca. 1 mio. kr. Det skøn vurderes at holde med en høj sandsynlighed for overskridelse af lav væsentlighed. Side 9

10 Børne- og Ungeudvalget: Bevilling kr. Oprindeligt Forventet regnskab pr. 31. marts for overskridelse ifht. opr. 41 Skoler Moderat 1-5 mio. kr. 43 Børn og familie 45 Handicap børn 48 Handicap børneinstitutioner 49 Familiesektionen institutioner Høj 1-5 mio. kr Moderat 1-5 mio. kr. 0 0 Lille 1-5 mio. kr Moderat 1-5 mio. kr. Ad 41 Skoler: Der forventes ved opfølgningen en overskridelse af oprindeligt med 1-5 mio. kr. Decentrale områder: Usikkerhederne omfatter: Udbetaling af godtgørelser m.m. til afskediget personale. Ekstra udgift til barselsfond (øget bidragssats) inden for tet rammer. Har en virkning i 2010 på ca. 1,6 mio. kr. som der decentralt ikke er taget højde for. Negativ udvikling i sygefravær m.m. Centrale områder: Usikkerheder omfatter: At der muligvis skal indgås nye kontrakter på kørselsområdet henset til særlige omstændigheder. Et ændret adfærdsmønster i forhold til opkrævning af mellemkommunale betalinger (hvis andre kommuner hurtigere fremsender regninger ved årsafslutningen). Negativ udvikling i sygefravær m.m. Tilflyttende børn til kommunen med erkendt behov for specialpædagogisk indsats. Samlet set arbejder udvalget dog mod overholdelse af det oprindelige Side 10

11 Det vurderes, at de korrigerende handlinger, herunder tilpasning af personaleressourcer i 2010, medvirker til afvikling af det overførte merforbrug, men først til næste opfølgning kan virkningerne endeligt vurderes. Det vurderes, at forventningen fra opfølgningen stemmer og at der således i forhold til oprindeligt med moderat sandsynlighed forventes overskridelse i størrelsesordenen 1-5 mio.kr. Det anbefales at korrigerende handlinger iværksættes med det sigtemål at forventet regnskab kommer til at ligge under oprindeligt således at afvikling af overført underskud igangsættes i indeværende år. Resultatet at de af udvalget allerede gennemførte korrigerende handlinger vil bedre kunne vurderes ved næste opfølgning men forventes som minimum at kunne imødegå eventuelle merudgifter ved de ovennævnte usikkerheder. Ad 43 Børn og familie: Der blev i opfølgningen forventet en overskridelse af det oprindelige med med ca. 4 mio. kr. med høj sandsynlighed. Klubområdet: Reduktionerne på klubområdet giver en usikkerhed ifht. dels om medarbejdere i år vælger at finde andet job med færre udgifter til følge, dels om færre børn vælger tilbuddet og dermed afledt medfører færre forældreindtægter. Dagtilbud: Der er usikkerhed om i hvilket omfang bestræbelserne på at tilpasse aktiviteterne økonomisk slår igennem i år, alt efter hvilke opsigelsesvarsler der er gældende. På nuværende tidspunkt ser det ud til, at der vil være yderligere merforbrug på ca. 1 mio. kr. pga. større udgifter end sidste år til fripladser. Omvendt er der en sandsynlighed for, at områdets tilpasninger til 2010 (ca. 15 stillinger) plus områdets ansættelsesstop siden marts 2010 vil medføre en mindreudgift decentralt. Der er således høj sandsynlighed for en overskridelse af det oprindelige med 1-5 mio.kr.. Det anbefales at udvalget i forhold til næste opfølgning vurderer om de igangsatte korrigerende handlinger kan sikre overholdelse af det oprindelige. Ad 45 Handicap - børn: Der blev i opfølgningen forventet et merforbrug i forhold til oprindeligt af størrelsesordenen 1 mio. kr. For bevillingen 45 er tilgangene af personer på de forskellige tilbud den store usikkerhed ifht. merforbrug. Budgetforudsætningerne er baseret på tal pr. 1. april 2009 og kun få Side 11

12 steder justeret efterfølgende. For særlige dagtilbud er der høj sandsynlighed for øgede udgifter ifht. det forventede regnskab. Området kan deles op i nogle forskellige områder: Forebyggende foranstaltninger hvor sandsynligheden for merudgifter er høj, men væsentligheden i forhold til økonomien er mindre. På anbringelsesområdet, hvor 1 enkelt borger kan betyde en stor merudgift vurderes sandsynligheden moderat mens væsentligheden her er høj. På specialbørnehaver er sandsynligheden for den i opfølgningen forventede merudgift høj. Der er ikke i opfølgningen pr. 31/3 medtaget en yderligere tilgang i løbet af året udover de pt. kendte. Hvis der tages en generel tilgang til væksten set i forhold til regnskabet for 2009 på regionsniveau og landsniveau vil et forventet regnskabsresultat se ud som nedenfor: Regnskab 2009 Fremskrivning i forhold til regionens samlede vækst i faste udgifter i de seneste år 5,7 % (analyseopgørelse på rammeaftaleomr.) Fremskrivning i forhold til kommunernes samlede vækst i faste udgifter i 2009 på området 8,4 % (Danmarks Statistik) 67,6 mio. kr. 71,5 mio. kr. 73,3 mio. kr. Der er i alle ovennævnte tal ikke taget hensyn til de forventede økonomiske effekter i afdelingens handleplan og byrådets mulighedskatalog for Det vurderes at der er moderat sandsynlighed for overskridelse i forhold til oprindeligt på 1-5 mio.kr. forudsat at værksten i Silkeborg følger landsgennemsnit. Det anbefales at der sættes fokus på handleplanen med henblik på som minimum at sigte mod overholdelse af det oprindelige. Ad 48 Handicap - børneinstitutioner: Det vurderes, at tet kan overholdes, og risikoen for overskridelse er lille og af lav væsentlighed (1-5 mio.kr.). Ad 49 Familiesektionen - institutioner: Det vurderes, at tet kan overholdes, og risikoen for overskridelse er moderat og af lav væsentlighed (1-5 mio.kr.). Bevillingen har et forventet merforbrug i størrelsesordenen ca. 3 mio. kr. svarende til overført mindreforbrug. Det anbefales at sigte mod overholdelse af det oprindelige. Side 12

13 Forventet overskridelse skyldes C. Knaps Minde, som har en mindre belægning end teret. Der forventes ikke iværksat korrigerende handlinger, da institutionen fremover skal kunne varetage anbringelser af en anden karakter end i dag, hvorfor det kan være nødvendigt at opnormere institutionen. Dette skal ses i sammenhæng med bevilling 43, hvor det forventes anbringelsesudgifterne kan mindskes ved at anbringe på egne institutioner frem for på institutioner i andre kommuner. Samlet overblik for Børne- og Ungeudvalget: Mere end 15 mio. kr. Mere end 10 mio. kr. Mere end 5 mio. kr. Børne- og Ungeudvalget Bev. 48 Børne- og Ungeudvalget Bev. 45 og 49 Børne- og Ungeudvalget Bev. 41 og 43 Mere end 1 mio. kr. Konklusion og anbefaling: Samlet set forventes i forhold til oprindeligt en overskridelse af størrelsesordenen 8-10 mio.kr. med moderat sandsynlighed. Side 13

14 Socialudvalget: Bevilling kr. 51 Social service Oprindeligt Forventet regnskab pr. 31. marts for overskridelse ifht. opr. Budget Moderat 0-5 mio. kr. 55 Handicap Meget høj Over 15 mio. kr. 58 Handicap institutioner 59 Social service - institutioner Meget høj 5-10 mio. kr Høj 0-5 mio. kr. Ad 51 Social service: Det forventede merforbrug ifht. oprindeligt forventes i opfølgningen at udgøre op mod 3 mio.kr. Usikkerhed herudover knytter sig til botilbud for personer med særlige sociale problemer, hvor indskrivning på egne og andre kommuners 110- institutioner sker uden forudgående visitering. en for overskridelse af tet vurderes således som moderat og af lav væsentlighed. Ad 55 Handicap: I forhold til oprindeligt er der ved opfølgningen forventet et merforbrug på ca. 8 mio.kr. Ved tandpleje, ældreboliger, handicapkørsel, objektive finansieringsinstitutioner, ledsagerordninger, øvrige sociale formål er sandsynligheden for overskridelse af tet lille, og hvis der kommer en overskridelse vil den være af lav væsentlighed. På de øvrige områder - specielt anbringelser i botilbud - er sandsynligheden for overskridelse høj, da en enkelt borger kan betyde en stor merudgift. På dagtilbudsområdet for voksne er sandsynligheden for det udmeldte i opfølgningen høj (ca. 8 mio. kr. i merforbrug). en for en yderligere merudgift er lille. Der er ikke i opfølgningen pr. 31/3 medtaget en yderligere tilgang i løbet af året udover de pt. kendte. Hvis man tager en generel tilgang til væksten set i forhold til regnskabet for 2009 på regionsniveau og landsniveau vil et forventet regnskabsresultat se ud som nedenfor: Side 14

15 Regnskab 2009 Fremskrivning i forhold til regionens samlede vækst i faste udgifter i de seneste år 6,1 % (analyseopgørelse på rammeaftaleomr.) Fremskrivning i forhold til kommunernes samlede vækst i faste udgifter i 2009 på området 8,4 % (Danmarks Statistik) 285,7 mio. kr. 303,1 mio. kr. 310,0 mio. kr. Der er i alle ovennævnte tal ikke taget hensyn til de forventede økonomiske effekter i afdelingens handleplan og byrådets mulighedskatalog for Tages der udgangspunkt i fremskrivningen kan der blive tale om en forværring af forventet regnskabsresultat (hvor der er et forventet merforbrug på ca. 8 mio. kr.) med yderligere 20 mio. kr. Det må derfor vurderes, at der er en høj sandsynlighed for overskridelser i forhold til det oprindelige af størrelsesordenen mio.kr. mio. kr., idet det forventes at handleplan og mulighedskatalog imødegår en del af risikoen. Ad. 58 Handicap - institutioner: Bevillingen vedrører afdelingens udførerled på voksenområdet og er i det store hele underlagt den sociale rammeaftale i regionen. I forhold til oprindeligt vurderes en meget høj sandsynlighed for overskridelse i størrelsesordenen 5-10 mio.kr. (svarende til positiv overførsel fra 2009) Det anbefales at der sigtes mod nedbringelse af forventet regnskab således at der overføres op mod 5 mio.kr. fra 2010 til Ad 59 Social service - institutioner: Det vurderes at der med høj sandsynlighed kommer et merforbrug på ca. 2 mio.kr. det vil sige af en væsentlighed på 0-5 mio.kr. idet merforbrug fra 2009 kun delvist håndteres i indeværende år. Side 15

16 Samlet overblik for Socialudvalget - serviceudgifter: Socialudvalget Bev. 55 Mere end 15 mio. kr. Socialudvalget Bev. 58 Mere end 10 mio. kr. Mere end 5 mio. kr. Socialudvalget Bev. 51 Socialudvalget Bev. 59 Mere end 1 mio. kr. Konklusion og anbefaling: Der forventes på udvalgets område med meget høj sandsynlighed en overskridelse af det oprindelige på over 15 mio.kr. (reelt ca mio.kr.) Dette skal ses i sammenhæng med samlet set positiv overførsel fra 2009 til 2010 primært på institutioner under rammeaftalen. Risikoen skal især ses i sammenhæng med, at der i forbindelse med opfølgningen, kun i meget begrænset omfang er taget højde for mulige tilgange. Det anbefales, at udvalget fortsat har særligt fokus på styring af handicapområdet og at de særlige problemstillinger drøftes dels på det kommende temamøde dels i forbindelse med særskilt opfølgning på det specialiserede socialområde. Det må vurderes, om evt. udgiftsstigninger på dette område skal imødegås ved mindreforbrug inden for andre udvalgsområder. Side 16

17 Arbejdsmarkedsudvalget: Bevilling kr. 61 Arbejdsmarked - serviceudgifter Oprindeligt Forventet regnskab pr. 31. marts for overskridelse ifht. opr Meget høj 1-5 mio. kr. Ad 61 Arbejdsmarked - serviceudgifter: I det forventede regnskab indgår merudgifter på 9,0 mio. kr. for løntilskud til ledige ansat i kommunen. Heraf kan 7,5 mio. kr. tilskrives at udgifterne er lagt på bevilling 66. Tages der højde herfor er der med meget høj sandsynlighed et merforbrug i forhold til oprindeligt på 1-5 mio.kr. (meget tæt på 5 mio..kr.) Samlet overblik for Arbejdsmarkedsudvalget - serviceudgifter: Mere end 15 mio. kr. Mere end 10 mio. kr. Mere end 5 mio. kr. Arbejdsmarkedsudval get Bev. 61 Mere end 1 mio. kr. Side 17

18 Ældre- og Sundhedsudvalget: Bevilling kr. 71 Sundhedsområdet 73 Ældreområdet 78 Fritvalgsområdet Oprindeligt Forventet regnskab pr. 31. marts for (yderligere) overskridelse ifht. opr Moderat 1-5mio. kr Lille 1-5 mio. kr Lille 1-5 mio. kr. Ad 71 Sundhedsområdet: I forhold til oprindeligt forventes med moderat sandsynlighed en overskridelse på ca. 3,5 mio.kr. efter overførsel af ressourcer fra bevilling 73 og vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering. Der er dog en risiko yderligere overskridelser på 1-5 mio. kr. Her udgøres den største usikkerhed af aktivitetsbestemt medfinansiering, hospice og andre færdigbehandlede, mens der er mere sikkerhed vedrørende det indregnede merforbrug på vederlagsfri fysioterapi. Der kan ligeledes være usikkerhed om afledte udgifter vedrørende Psykiatriens Hus. Ad 73 Ældreområdet: Der forventes efter overførsel af midler til sundhedsområdet, tildeling af ældrepulje og resultat af de igangsatte korrigerende handlinger ikke overskridelse af tet. Udvalget sigter om overholdelse af det oprindelige således at der forventes overført et merforbrug af størrelsesordenen 4 mio. kr. til Der er en lille sandsynlighed for overskridelser i forhold til oprindeligt på 1-5 mio. kr. Usikkerheden opstår især i forbindelse med usikkerhed omkring tidspunktet for, hvornår revisitering medfører lavere udgifter og mulige huslejetab. Hertil kommer manglende optag på Sosu-uddannelse på grund af lav søgning. Ad 78 Fritvalgsområdet: På fritvalgsområdet forventes oprindeligt overhold med en lille sandsynlighed for overskridelser i forhold til oprindeligt på 1-5 mio.kr. Side 18

19 Samlet overblik for Ældre- og Sundhedsudvalget: Mere end 15 mio.kr. Mere end 10 mio.kr. Mere end 5 mio.kr. Ældre- og Sundhedsudvalget Bev. 73 og 78 Ældre- og Sundhedsudvalget Bev. 71 Mere end 1 mio.kr. Konklusion og anbefaling: I opfølgningen blev der inden for udvalgets bevillinger kun en lille sandsynlighed for overskridelse af det oprindelige med et 1-5 mio. kr.. Det anbefales, at udvalget fortsat har stærkt fokus på styring af udgifterne både centralt og decentralt, og at udvalget sigter mod afvikling af en større andel af merforbruget overført fra 2009 med henblik på at øge sikkerheden for overholdelse i Side 19

20 Plan- Miljø- og Klimaudvalget: Bevilling kr. 81 Natur og Miljø Oprindeligt Forventet regnskab pr. 31. marts for overskridelse ifht. opr Lille 0-5 mio. kr. Ad 81 Natur og Miljø: Det vurderes, at det oprindelige overholdes der er lille sandsynlighed for overskridelser af lav væsentlighed. Samlet overblik for Plan- Miljø- og Klimaudvalget: Mere end 15 mio.kr. Mere end 10 mio.kr. Mere end 5 mio.kr. Plan- Miljø- og Klimaudvalget Mere end 1 mio.kr. Bev. 81 Konklusion og anbefaling: Der er kun en lille sandsynlighed for overskridelse af lav væsentlighed. Side 20

21 Risikoanalyse i forhold til oprindeligt overførselsudgifter. Samlet overblik for udvalgene: Mere end 15 mio.kr. Mere end 10 mio.kr. Socialudvalget Mere end 5 mio.kr. Arbejdsmarkedsudvalget Mere end 1 mio.kr. Socialudvalget: Bevilling kr. 56 Sociale overførsler Oprindeligt Forventet regnskab pr. 31. marts for (yderligere) overskridelse ifht. opr Meget høj 5-10 mio. kr. Ad 56 Sociale overførsler: I opfølgningens optrådte bevilling 56 med en forventet afvigelse på 35,7 mio. kr. Efterfølgende er forventningerne til sygedagpenge nedjusteret med 6,3 mio. kr., og løntilskud til personer i fleksjob mv. med 4 mio. kr., hvilket nedsætter den forventede afvigelse til 25,4 mio. kr. Side 21

22 Denne forventning til regnskabet indeholder delvist forventet resultat af korrigerende handlinger, og der gives på udvalget den 8./9. juni orientering om nyberegninger. Risikoen består i sær af at: Der er på sygedagpengeområdet 140 personer (á kr.), der pr. august vil være langtidssyge, såfremt der ikke inden da er modtaget raskmeldinger. Dermed kan refusionsprocenten falde fra 65 % til 35 %. Kontanthjælp Beskæftigelsesregionen siger flere på kontanthjælp, men der er et faktisk fald på 89 personer hvilket giver en usikkerhed pt. Refusioner: Der forventes behov for at korrigere for modtagelse af uberettigede refusioner, på basis af fokusrevision, 1 mio. kr./måned fra I opfølgningen er der taget højde for øget fokus på sygedagpengeopfølgning og evt. heraf følgende klienttilgang til revalideringsområdet. Samlet overblik for Socialudvalget - overførselsudgifter: Side 22

23 Mere end 15 mio. kr. Mere end 10 mio. kr. Socialudvalget Bev. 56 Mere end 5 mio. kr. Mere end 1 mio. kr. Konklusion og anbefaling: Det nuværende skøn udgør et forventet merforbrug i forhold til det oprindelige på ca. 25 mio. kr. Samlet set vurderes en moderat sandsynlighed yderligere for overskridelser af væsentlighed 5-10 mio. kr. især som følge af korrektionen af hjemtagne refusioner. Det anbefales, at udvalget sætter fokus på beregning af refusioner og sikring af at grundlaget for hjemtagelse heraf er til stede. Side 23

24 Arbejdsmarkedsudvalget: Ad 66 Arbejdsmarked - overførselsudgifter: Bevilling kr. 66 Arbejdsmarked overførselsudgifter Oprindeligt Korrigeret pr. 31. marts Forventet regnskab pr. 31. marts for (yderligere) overskridelse ifht. opr Moderat mio. kr. Ad 66 Arbejdsmarked overførselsudgifter: Der er i opfølgningen samlet set forventet et mindreforbrug af størrelsesordenen 14 mio. kr., men der er reelt en forventning om et merforbrug på ca. 4 mio. kr. da der i det forventede regnskab indgår mindreudgifter på 7,5 mio. kr. for beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige der planlægges flyttet til bevilling 61 og 9 mio. kr. der planlægges flyttet til bevilling 56, hvor udgifterne afholdes. I det forventede regnskab indgår anslået merforbrug på 6,0 mio. kr. til dagpenge til forsikrede ledige. Jobcenteret har udredningsarbejde i gang for at sikre korrekt kommunal medfinansiering. Det forventede regnskab er behæftet med betydelig usikkerhed. I det forventede regnskab indgår mindreudgifter på 3,8 mio. kr. for beskæftigelsesordninger, da antallet af helårspersoner er større end lagt, hvilket medfører større statsrefusion af driftsudgifterne. Det vurderes således at der er en moderat sandsynlighed for overskridelser på mio.kr. Side 24

25 Samlet overblik for Arbejdsmarkedsudvalget - overførselsudgifter: Mere end 15 mio. kr. Arbejdsmarkedsudval get Bev. 61 Mere end 10 mio. kr. Mere end 5 mio. kr. Mere end 1 mio. kr. Side 25

26 Risikoanalyse i forhold til korrigeret for Risikoanalysen gennemføres på driftstet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne. Risikoanalysen vurderer i udgangspunktet overholdelsen i forhold til det korrigerede 2010, da det jf. ovenstående er et minimumskrav, at en del de negative overførsler nedbringes i løbet af 2010 og for at sikre en sammenhæng til de kommende opfølgninger, hvor det forventede regnskab vurderes i forhold til det korrigerede Risikovurderingen tager udgangspunkt i en vurdering af sandsynligheden (graden af sandsynlighed for overskridelser) for at hhv. det oprindelige og det korrigerede ikke overholdes kombineret med en vurdering af væsentligheden af mulig overskridelse. Der laves en illustrativ opsamling: Pr. bevilling, pr. fagudvalg, for den samlede drift og opdelt i service- og overførselsudgifter. Risikoanalyse: Vurdering af risiko sker i følgende kategorier: : 5. Meget høj sandsynlighed 6. Høj sandsynlighed 7. Moderat sandsynlighed 8. Lille sandsynlighed Mere end 15 mio.kr. Mere end 10 mio.kr. : 5. Overskridelse på mere end 15 mio. kr. 6. Overskridelse på mere end 10 mio. kr. 7. Overskridelse på mere end 5 mio. kr. 8. Overskridelse på mere end 1 mio. kr. Mere end 5 mio.kr. Mere end 1 mio.kr. Side 26

27 Risikoanalyse i forhold til korrigeret serviceudgifter. Konklusionen på risikoanalysen i forhold til det korrigerede er illustreret nedenfor pr. fagudvalg og pr. bevilling. Samlet set forventes et merforbrug i forhold til det korrigerede på ca. 85 mio. kr. primært inden for Børne- og Unge-udvalgets bevillinger, hvortil kommer en høj risiko for yderligere overskridelser af størrelsesordenen mio. kr., primært inden for voksenhandicap-område. Hertil kommer en moderat risiko for yderligere merforbrug, ligeledes primært inden for voksenhandicap. Risikoen for overskridelser af det korrigerede på ca. 85 mio. kr. skal ses i sammenhæng med, at der er overført merforbrug på ca. 37 mio. kr. fra 2009 til (hvoraf mere end 50 % ligeledes var inden for Børne- og Unge-udvalgets område). Samlet overblik for udvalgene: Børne- og Ungeudvalget Socialudvalget Mere end 15 mio.kr. Ældre- og Sundhedsudvalget Mere end 10 mio.kr. Arbejdsmarkedsudvalget Mere end 5 mio.kr. Økonomiudvalget Vej- og Trafikudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Plan- Miljø- og Klimaudvalget Mere end 1 mio.kr. Side 27

28 Vurdering i forhold til korrigeret. Bevilling / mio. kr. Forventet merforbrug i forhold til korrigeret 2010 Risiko for yderligere merforbrug - sandsynlighed Risiko for yderligere merforbrug - væsentlighed (mio. kr.) Økonomiudvalget 1,0 Lille Kommunale ejendomme 0,0 Lille Brand og Redning 1,0 Lille Centralfunktioner 0,0 Lille Fælles formål 0,0 Lille Tværgående funktioner 0,0 Lille Rengøring 0,0 Lille 1-5 Vej- og Trafikudvalget 0,0 Lille Kollektiv trafik 0,0 Lille Veje 0,0 Lille Entreprenørgården 0,0 Lille 1-5 Kultur- og Fritidsudvalget 0,0 Lille Kultur og Fritid 0,0 Lille 1-5 Børne- og Ungeudvalget 48,5 Moderat Skoler 22,0 Lille Børn og Familie 23,0 Lille Handicap børn 3,0 Moderat Handicap børneinstitutioner -1,0 Lille Familie Institutioner 1,5 Lille 1-5 Socialudvalget 13,5 Meget høj Social Service 0,0 Lille Handicap * 11,5 Meget høj Handicap institutioner 0,0 Lille Social Service institutioner 2,0 Lille 1-5 Arbejdsmarkedsudvalget 4,0 Lille Arbejdsmarked Service 4,0 Lille 1-5 Ældre- og Sundhedsudvalget 16,0 Høj Sundhedsområdet 0,5 Høj Ældreområdet 4,0 Høj Frit valg 11,5 Moderat 1-5 Plan-, Miljø- og klimaudvalget 0,0 Lille Natur og Miljø 0,0 Lille 1-5 I alt 83,0 Høj * hertil kommer en moderat til høj risiko for endnu en forværring med yderligere 5-10 mio. kr. Ovenstående viser, at der på nuværende tidspunkt er en risiko for overskridelse på serviceudgifterne på i alt op mod 105 mio. kr. mens det nedenfor fremgår, at der er yderligere risiko for overskridelser af overførselsudgifterne på op mod 45 mio. kr. Side 28

29 Samlet overblik for overførselsudgifter: Mere end 15 mio.kr. Mere end 10 mio.kr. Arbejdsmarkedsudvalget: Bevilling 66 Socialudvalget: Bevilling 56 Mere end 5 mio.kr. Mere end 1 mio.kr. Overførselsudgifter vurdering ifht. korrigeret : Bevilling / mio. kr. Forventet merforbrug i forhold til korrigeret 2010 Risiko for yderligere merforbrug - sandsynlighed Risiko for yderligere merforbrug - væsentlighed (mio. kr.) Socialudvalget 26,0 Meget høj Sociale overførsler 26,0 Meget høj 5-10 Arbejdsmarkedsudvalget 3,0 Moderat Overførselsudgifter 3,0 Moderat 1-5 I alt 29,0 Høj Side 29

30 Økonomiudvalget: Bevilling kr. 12 Kommunale Ejendomme 13 Brand og Redning 14 Centralfunktioner 15 Fælles formål 16 Tværgående aktiviteter Oprindeligt Korrigeret pr. 31. marts Forventet regnskab pr. 31. marts for (yderligere) overskridelse ifht. korr Lille 0-5 mio. kr Lille 0-5 mio. kr Lille 0-5 mio. kr Lille 0-5 mio. kr Lille 0-5 mio. kr. 18 Rengøring Lille 0-5 mio. kr. Ad 12 Kommunale ejendomme: Samlet set forventes tet overholdt. Ad 13 Brand og redning: Det forventede merforbrug er udtryk for afdrag på afdragsordning, som Brand og Redning har aftalt ifbm. anskaffelse af nye køretøjer til station Kjellerup i 2007/2008 samt den krævede udskiftning af porte. Ad Centralfunktioner, Fælles formål, Tværgående aktiviteter: Det vurderes at det korrigerede overholdes herunder er der dog inden for de enkelte områder tale om både mer- og mindreforbrug. I løbet af 2010 forbruges eksempelvis af overførte midler fra 2009 bl.a. i forbindelse med uddannelsesaktiviteter finansieret af trepartsmidler, hvor en væsentlig del af aktiviteterne gennemføres i indeværende år. Barselspuljen forventes igen i indeværende år at resultere i et merforbrug men dette merforbrug reduceres i forhold til sidste år og puljen er planlagt til at balancere over en kortere årrække. Det samme gør sig gældende med IT-udgifter og udgifter i forbindelse med kommunens økonomisystem, hvor der ligeledes sigtes mod balance over en kortere årrække. Det vurderes at udgifter til tjenestemandspensioner, fratrædelsesgodtgørelser, feriepengeforpligtelser m.v. vil medføre en lille sandsynlighed for overskridelse af det korrigerede. Side 30

31 Opsamling af midler til imødegåelse af arbejdsskader sker på denne bevilling og er i udgangspunktet betragtet som en aktivitet, der hviler i sig selv. I forhold til korrigeret vurderes alene en lille sandsynlighed for overskridelse af lav væsentlighed. Ad 18 Rengøring: Det vurderes at den resterende del af det omsamlede underskud fra tidligere år afvikles således at tet overholdes. Samlet overblik for Økonomiudvalget: Mere end 15 mio.kr. Mere end 10 mio.kr. Mere end 5 mio.kr. Økonomiudvalget Bev. 12, 13, 14, 15, 16, 18, Mere end 1 mio.kr. Konklusion og anbefaling: I opfølgningen blev der inden for udvalgets bevillinger forventet et merforbrug af størrelsesordenen 1 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Det skøn vurderes at holde med en lille sandsynlighed for overskridelse af lav væsentlighed. Det anbefales, at der inden for Økonomiudvalgets område sigtes mod et mindreforbrug af størrelsesordenen 5 mio. kr. for bevilling i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget er sigtemålet dels med henblik på imødegåelse af eventuelle merforbrug ved fratrædelser m.v. samt i forhold til forventet merforbrug på bevilling 13, dels med henblik på at sigte mod overholdelse af det oprindelige. Side 31

32 Vej- og Trafikudvalget: Bevilling kr. 24 Kollektiv trafik Oprindeligt Korrigeret pr. 31. marts Forventet regnskab pr. 31. marts for (yderligere) overskridelse ifht. korr Lille 0-1 mio. kr. 25 Veje Lille 0-1 mio. kr. 28 Entreprenørgården Lille 0-1 mio. kr. Ad 24 Kollektiv trafik: Det vurderes, at tet overholdes idet der fra bevilling 16 tilføres DUT-midler til afholdelse af momsudgifter vedrørende bustrafik. Budgetrammen for bevillingen reduceres med 2,9 mio. kr., der overføres til bevilling 25 (til imødegåelse af udgifter til vintervedligeholdelse) og samtidig nedsættes driftsudgifterne tilsvarende. Ad 25 Veje: På denne bevilling er det primært vintervedligeholdelse, der medfører et forventet merforbrug på 12 mio. kr. Dette er der inden for udvalgets rammer taget hånd om (dels ved flytning fra bevilling 24, dels ved nedsættelse af andre udgifter inden for bevillingen og dels ved overførsel fra 2009), og det sikres ligeledes, at aktiviteterne i forbindelse med vintervedligeholdelse i efteråret 2010 løbende tilpasses ifht. resttet. Det vurderes, at tet overholdes og risikoen for overskridelse er lille og af lav væsentlighed. Ad 28 Entreprenørgården: Bevillingen forventes at balancere inden for reglerne om økonomisk decentralisering, og det vurderes, at tet overholdes. Der er overført 5,6 mio. kr. fra 2009 til 2010 hvilket giver en øget forbrugsmulighed i 2010, som ikke forventes udnyttet fuldt ud. Side 32

33 Samlet overblik for Vej- og Trafikudvalget: Mere end 15 mio.kr. Mere end 10 mio.kr. Mere end 5 mio.kr. Vej- og Trafikudvalget Bev. 24 Bev. 25 Bev. 28 Mere end 1 mio.kr. Konklusion og anbefaling: I opfølgningen blev der inden for udvalgets bevillinger forventet overholdelse af det korrigerede. Det skøn vurderes at holde med en lille sandsynlighed for overskridelse af lav væsentlighed. Da der samlet set er overført mindreforbrug fra 2009 til 2010 (ca. 9 mio. kr.) anbefales det, at der inden for udvalgets bevillinger sigtes mod et mindreforbrug i indeværende år af størrelsesordenen 5 mio. kr., med henblik på at sikre en buffer til uforudsete udgifter og for at mindske træk på kommunens likvider. Side 33

34 Kultur- og Fritidsudvalget: Bevilling kr. 34 Kultur og fritid Oprindeligt Korrigeret pr. 31. marts Forventet regnskab pr. 31. marts for (yderligere) overskridelse ifht. korr Lille 0-1 mio. kr. Ad 34 Kultur og fritid: Samlet set vurderes at det korrigerede overholdes, idet der i forhold til merforbrug på enkelte konti kompenseres med mindreforbrug på andre konti. Samlet overblik for Kultur- og Fritidsudvalget: Mere end 15 mio.kr. Mere end 10 mio.kr. Mere end 5 mio.kr. Kultur- og Fritidsudvalget Bev. 34 Mere end 1 mio.kr. Konklusion og anbefaling: I opfølgningen blev der inden for udvalgets bevillinger forventet overholdelse af det korrigerede med et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Det skøn vurderes at holde med en lille sandsynlighed for overskridelse af lav væsentlighed. Det anbefales, at udvalget i forhold til det korrigerede sigter mod et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. svarende til mindreforbruget i Side 34

35 Børne- og Ungeudvalget: Bevilling kr. Oprindeligt Korrigeret pr. 31. marts Forventet regnskab pr. 31. marts for (yderligere) overskridelse ifht. korr. 41 Skoler Lille 1-5 mio. kr. 43 Børn og familie 45 Handicap børn 48 Handicap børneinstitutioner 49 Familiesektionen - institutioner Lille 1-5 mio. kr Moderat 1-5 mio. kr Lille 0 mio. kr Lille 1-5 mio. kr. Ad 41 Skoler: Der blev i opfølgningen forventet et merforbrug i forhold til det korrigerede af størrelsesordenen 22 mio. kr. Dvs. en forøgelse af det merforbrug på ca. 18 mio. kr., der blev overført fra 2009 til 2010, med ca. 4 mio. kr. Decentrale områder: I forhold til vurderingen ved opfølgningen (hvor der, i forhold til korrigeret, forventes et merforbrug på ca. 2,4 mio. kr.). er der en lille sandsynlighed for, at afvigelserne bliver større end skitseret. Hvis der kommer afvigelser, forventes de samlet at ligge i spændet mellem 1-5 mio. kr. Usikkerhederne omfatter: Udbetaling af godtgørelser m.m. til afskediget personale. Ekstra udgift til barselsfond (øget bidragssats) inden for tet rammer. Har en virkning i 2010 på ca. 1,6 mio. kr. som der decentralt ikke er taget højde for. Negativ udvikling i sygefravær m.m. Centrale områder: I forhold til opfølgningen (hvor der, i forhold til korrigeret, forventes et merforbrug på ca. 1,6 mio. kr.) er der en lille sandsynlighed for, at afvigelserne bliver større end skitseret. Hvis der kommer afvigelser, forventes de samlet at ligge i spændet mellem 1-5 mio. kr. Side 35

36 Af usikkerheder kan nævnes: Der skal muligvis skal indgås nye kontrakter på dele af kørselsområdet grundet særlige omstændigheder. Et ændret adfærdsmønster i forhold til opkrævning af mellemkommunale betalinger (hvis andre kommuner hurtigere fremsender regninger ved årsafslutningen). Negativ udvikling i sygefravær m.m. Tilflyttende børn til kommunen med erkendt behov for specialpædagogisk indsats. Samlet set arbejder udvalget dog på at sikre, at det merforbrug, der forventes overført til 2011, ikke er større end merforbruget overført fra 2009 til (Det vil sige, at der sigtes mod overholdelse af det oprindelige ). Det vurderes, at de korrigerende handlinger, herunder tilpasning af personaleressourcer i 2010, medvirker til afvikling af det overførte merforbrug, men først til næste opfølgning kan virkningerne endeligt vurderes. Decentrale institutioner: De lavere fjernvarmepriser kan medvirke til at imødegå stigende udgifter til barselfond på institutionerne, mens fratrædelsesgodtgørelser m.v. ikke forventes at være af væsentligt omfang på skoleområdet i Det vurderes, at forventningen fra opfølgningen stemmer og risikoen for yderligere overskridelse er lille og af lav væsentlighed (1-5 mio. kr.). Samlet set er der dog således, i forhold til korrigeret, meget høj sandsynlighed for overskridelse over 15 mio. kr. Ad 43 Børn og familie: Der blev i opfølgningen forventet et merforbrug i forhold til det korrigerede af størrelsesordenen 23 mio. kr. Dvs. en forøgelse af det merforbrug på ca. 19 mio. kr., der blev overført fra 2009 til 2010, med ca. 4 mio. kr. Klubområdet: Reduktionerne på klubområdet giver en usikkerhed ifht. dels om medarbejdere i år vælger at finde andet job med færre udgifter til følge, dels om færre børn vælger tilbuddet og dermed afledt medfører færre forældreindtægter. Dagtilbud: For dagtilbudsområdet forventes merforbrug på 19,5 mio. kr. bl.a. fordi, det ikke har været muligt at tilpasse aktiviteterne i år når der tages højde for gældende opsigelsesvarsler. På nuværende tidspunkt ser det ud til, at der vil være yderligere merforbrug på ca. 1 mio. kr. pga. større udgifter end sidste år til fripladser. Omvendt er der en sandsynlighed for, at områdets tilpasninger til 2010 (ca. 15 stillinger) plus områdets ansættelsesstop siden marts 2010 vil medføre en mindreudgift decentralt. Side 36

37 Det forventede regnskab, som det er vurderet ved opfølgningen, forventes kun med lav sandsynlighed at blive øget med lav væsentlighed ved senere opfølgninger. Det vil sige at der er meget høj sandsynlighed for overskridelse af det korrigerede med over 15 mio. kr. Ad 45 Handicap - børn: Der blev i opfølgningen forventet et merforbrug i forhold til det korrigerede af størrelsesordenen 3 mio. kr. Dvs. en forøgelse af det merforbrug på ca. 2 mio. kr., der blev overført fra 2009 til 2010, med ca. 1 mio. kr. For bevillingen 45 er tilgangene af personer på de forskellige tilbud den store usikkerhed ifht. merforbrug. Budgetforudsætningerne er baseret på tal pr. 1. april 2009 og kun få steder justeret efterfølgende. For særlige dagtilbud er der høj sandsynlighed for øgede udgifter ifht. det i budetopfølgningen forventede regnskab. Området kan deles op i nogle forskellige områder: Forebyggende foranstaltninger hvor sandsynligheden for merudgifter er høj, men væsentligheden i forhold til økonomien er mindre. På anbringelsesområdet, hvor 1 enkelt borger kan betyde en stor merudgift vurderes sandsynligheden moderat mens væsentligheden her pr. tilgang kan være op mod 5 mio. kr.. På specialbørnehaver er sandsynligheden for den i opfølgningen forventede merudgift høj. Der er ikke i opfølgningen pr. 31/3 medtaget en yderligere tilgang i løbet af året udover de pt. kendte. Hvis der tages en generel tilgang til væksten set i forhold til regnskabet for 2009 på regionsniveau og landsniveau vil et forventet regnskabsresultat se ud som nedenfor: Regnskab 2009 Fremskrivning i forhold til regionens samlede vækst i faste udgifter i de seneste år 5,7 % (analyseopgørelse på rammeaftaleomr.) Fremskrivning i forhold til kommunernes samlede vækst i faste udgifter i 2009 på området 8,4 % (Danmarks Statistik) 67,6 mio. kr. 71,5 mio. kr. 73,3 mio. kr. Der er i alle ovennævnte tal ikke taget hensyn til de forventede økonomiske effekter i afdelingens handleplan og byrådets mulighedskatalog for Risikoen for yderligere overskridelse er moderat og af lav væsentlighed (1-5 mio. kr.). Side 37

38 Ad 48 Handicap - børneinstitutioner: Bevillingen vedrører afdelingens udførerled på børneområdet og de er underlagt den sociale rammeaftale i regionen. Det vurderes, at tet overholdes, og risikoen for overskridelse er lille og af lav væsentlighed. Ad 49 Familiesektionen - institutioner: Bevillingen har et forventet merforbrug i størrelsesordenen 1,5 mio. kr., hvilket særligt skyldes C. Knaps Minde, som har en mindre belægning end teret. Der forventes ikke iværksat korrigerende handlinger, da institutionen fremover skal kunne varetage anbringelser af en anden karakter end i dag, hvorfor det kan være nødvendigt at opnormere institutionen. Dette skal ses i sammenhæng med bevilling 43, hvor det forventes anbringelsesudgifterne kan mindskes ved at anbringe på egne institutioner frem for på institutioner i andre kommuner. Det vurderes, at forventningen ved opfølgningen overholdes, og risikoen for yderligere overskridelse er lille og af lav væsentlighed. Samlet overblik for Børne- og Ungeudvalget: Børne- og Ungeudvalget Bev. 41 Bev. 43 Mere end 15 mio. kr. Mere end 10 mio. kr. Mere end 5 mio. kr. Bev. 48 Bev. 49 Bev. 45 Mere end 1 mio. kr. Side 38

39 Konklusion og anbefaling: I opfølgningen blev der inden for udvalgets bevillinger forventet overskridelse af det af det korrigerede med et ca. 48 mio. kr. (det skal ses i sammenhæng med overførsel af merforbrug fra 2009 på ca. 37 mio. kr.) Det skøn vurderes at holde med en lav sandsynlighed for yderligere overskridelse af væsentlighed 1-5 mio. kr. Det anbefales, at udvalget sigter mod nedbringelse af det forventede merforbrug med 10 mio. kr. fordelt ligeligt mellem centrale og decentrale konti. Decentralt kan yderligere fald i fjernvarmepriserne medvirke til at afvikle merforbrug overført fra 2009, og det vurderes, at de korrigerende tiltag, der er iværksat, kan medvirke til at mindske det øvrige merforbrug centralt og decentralt. Side 39

40 Socialudvalget: Bevilling kr. 51 Social service Oprindeligt Korrigeret pr. 31. marts Forventet regnskab pr. 31. marts for (yderligere) overskridelse ifht. korr Lille 0-1 mio. kr. 55 Handicap Meget høj 5-10 mio. kr. 58 Handicap institutioner 59 Social service - institutioner Lille 0-1 mio. kr Lille 0-1 mio. kr. Ad 51 Social service: Det forventede merforbrug ifht. korrigeret forventes at kunne holdes under 1 mio. kr. Usikkerhed knytter sig til botilbud for personer med særlige sociale problemer, hvor indskrivning på egne og andre kommuners 110-institutioner sker uden forudgående visitering. en for yderligere overskridelser vurderes som lille og af lav væsentlighed. Ad 55 Handicap: Området kan deles op i nogle forskellige områder: Ved tandpleje, ældreboliger, handicapkørsel, objektive finansieringsinstitutioner, ledsagerordninger, øvrige sociale formål er sandsynligheden for overskridelse af tet lille, og hvis der kommer en overskridelse vil den være af lav væsentlighed. På de øvrige områder - specielt anbringelser i botilbud - er sandsynligheden for overskridelse høj, da en enkelt borger kan betyde en stor merudgift. På dagtilbudsområdet for voksne er sandsynligheden for det udmeldte i opfølgningen høj (ca. 8 mio. kr. i merforbrug). en for en yderligere merudgift er lille. Der er ikke i opfølgningen pr. 31/3 medtaget en yderligere tilgang i løbet af året udover de pt. kendte. Hvis man tager en generel tilgang til væksten set i forhold til regnskabet for 2009 på regionsniveau og landsniveau vil et forventet regnskabsresultat se ud som nedenfor: Regnskab 2009 Fremskrivning i forhold til regionens samlede vækst i faste udgifter i de seneste år 6,1 % (analyseopgørelse på rammeaftaleomr.) Fremskrivning i forhold til kommunernes samlede vækst 285,7 mio. kr. 303,1 mio. kr. 310,0 mio. kr. Side 40

41 i faste udgifter i 2009 på området 8,4 % (Danmarks Statistik) Der er i alle ovennævnte tal ikke taget hensyn til de forventede økonomiske effekter i afdelingens handleplan og byrådets mulighedskatalog for Tages der udgangspunkt i fremskrivningen kan der blive tale om en forværring af forventet regnskabsresultat (hvor der er et forventet merforbrug på ca. 12 mio. kr.) med yderligere 19 mio. kr. Det må derfor vurderes, at der er en høj sandsynlighed for yderligere overskridelser af størrelsesordenen 5-10 mio. kr., idet det forventes at handleplan og mulighedskatalog imødegår en del af risikoen. Ad. 58 Handicap - institutioner: Bevillingen vedrører afdelingens udførerled på voksenområdet og er i det store hele underlagt den sociale rammeaftale i regionen. Det er lille risiko for afvigelser af I forhold til korrigeret vurderes alene en lille sandsynlighed for overskridelse af lav væsentlighed. Ad 59 Social service - institutioner: Det vurderes, at tet overholdes. Samlet overblik for Socialudvalget - serviceudgifter: Mere end 15 mio.kr. Mere end 10 mio.kr. Socialudvalget Bev. 55 Mere end 5 mio.kr. Bev. 51 Bev. 58 Bev. 59 Mere end 1 mio.kr. Side 41

42 Konklusion og anbefaling: I opfølgningen blev der inden for udvalgets bevillinger forventet overskridelse af det af det korrigerede med et ca. 14 mio. kr. (det skal ses i sammenhæng med samlet set positiv overførsel fra 2009 til 2010 primært på institutioner under rammeaftalen). Det skøn vurderes, især på handicapområdet, at kunne vise sig for optimistisk. Det vurderes derfor at der er høj sandsynlighed for overskridelse af væsentlighed 5-10 mio. kr. (moderat sandsynlighed for yderligere overskridelser). Risikoen skal især ses i sammenhæng med, at der i forbindelse med opfølgningen, kun i meget begrænset omfang er taget højde for mulige tilgange. Det anbefales, at udvalget fortsat har særligt fokus på styring af handicapområdet og at de særlige problemstillinger drøftes dels på det kommende temamøde dels i forbindelse med særskilt opfølgning på det specialiserede socialområde. Det bør vurderes, om evt. udgiftsstigninger på dette område skal imødegås ved mindreforbrug inden for andre udvalgsområder. Side 42

43 Arbejdsmarkedsudvalget: Bevilling kr. 61 Arbejdsmarked - serviceudgifter Oprindeligt Korrigeret pr. 31. marts Forventet regnskab pr. 31. marts for (yderligere) overskridelse ifht. korr Lille 1-5 mio. kr. Ad 61 Arbejdsmarked - serviceudgifter: I det forventede regnskab indgår merudgifter på 9,0 mio. kr. for løntilskud til ledige ansat i kommunen. Heraf kan 7,5 mio. kr. tilskrives at udgifterne er lagt på bevilling 66. Tages der højde herfor er der et i opfølgningen et forventet merforbrug på 3,6 mio. kr. på bevillingen denne forventning vurderes at holde med lille sandsynlighed for overskridelse af lav væsentlighed. Konklusion og anbefaling: Der er i opfølgningen et forventet merforbrug på 3,6 mio. kr. (i sammenhæng med overførsel af mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr. fra 2009). Denne forventning vurderes at holde med lille sandsynlighed for overskridelse af lav væsentlighed. Samlet overblik for Arbejdsmarkedsudvalget - serviceudgifter: Mere end 15 mio.kr. Mere end 10 mio.kr. Mere end 5 mio.kr. Bev. 61 Mere end 1 mio.kr. Side 43

Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008. Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008

Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008. Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008 Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008 Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008 Regnskabsanalyse for 2007, hvor regnskabsresultatet er set i forhold

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011 Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-03-2011 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-1-11 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

BEVILLINGSREGLER 193

BEVILLINGSREGLER 193 BEVILLINGSREGLER 193 Bevillingsregler Bevillingsmyndighed Som det fremgår af Lov om kommunernes styrelse er Byrådet den eneste bevillingsmyndighed. Dette betyder bl.a., at udvalgene ikke må påbegynde foranstaltninger,

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september Sagsnr.: 07113-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 28.2.2015

Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19-03-2015 Sag: 00.30.14-G01-1-15 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 2 Bemærkninger på områdeniveau: Direktion 10 Administration og service

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Flemming Jensen (V) Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Halvårsregnskab/Forventet

Læs mere

Driftsbudget Demografi, mængdeudvikling m.m.

Driftsbudget Demografi, mængdeudvikling m.m. Budget 2012 og budgetoverslagsårene 2013 2015 Driftsbudget Demografi, mængdeudvikling m.m. Indholdsfortegnelse Indhold Tekniske justeringer af udgiftsbudget 2012 Uomgængelige finansieringsbehov Merudgift

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2012. - Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2012. - Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1

Læs mere

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013 Budgetopfølgningen pr. ultimo marts Indholdsfortegnelse Indledning og samlet oversigt... 2 Drift... 3 Anlæg... 3 Finansielle områder... 3 Økonomiudvalget... 4 Drift... 4 Anlæg... 8 Arbejdsmarkedsudvalget...

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr Økonomiske nøgletal 2009-2014 Juni 2014 cshan/komhr Indhold Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Resultatet af det skattefinansierede område... 7 Overskud på driften... 7 Muligheder for at ændre driftsresultatet...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 10-05-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 10-05-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. DAGSORDEN Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet ØKV1 ultimo marts - et 66 2. Udviklingen i aktiviteten i Center Arbejdsmarked 69 3. Analyse

Læs mere

Administrationens 1. budgetvurdering 2016-19

Administrationens 1. budgetvurdering 2016-19 Administrationens 1. budgetvurdering 2016-19 Administrationens 1. budgetvurdering April 2015 Administrationens 1. budgetvurdering 2016-19 Administrationens 1. budgetvurdering for 2016-2019 danner grundlag

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010 1 BUDGETOPFØLGNING pr. 31. oktober Indhold: Samlet oversigt og resume Udvikling i Serviceudgifterne Udvikling i driftsudgifter udenfor serviceudgifterne Opfølgning på anlægsområdet Forbrug af likvid beholdning

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i september...2 3. JA

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Sammendrag, 1. behandling September 2014 Indledning Lolland Kommunes budget for året 2015 er baseret på overslagsår 2015 i det oprindeligt vedtagne budget 2014 og fremskrevet til

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

UDKAST TIL BUDGETFORSLAG 2014-2017. Specifikke oplysninger

UDKAST TIL BUDGETFORSLAG 2014-2017. Specifikke oplysninger UDKAST TIL BUDGETFORSLAG - Specifikke oplysninger I N D H O L D S F O R T E G N E L S E materiale Side Økonomiudvalget: 2. Renter... 2 3. Finansforskydninger... 4 4. Lån... 6 5. Tilskud og udligning...

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

OPLÆG TIL MÅLAFTALE 2016-2019

OPLÆG TIL MÅLAFTALE 2016-2019 OPLÆG TIL MÅLAFTALE 2016-2019 Politiske mål Byrådets overordnede mål for budgetåret 2016: Byrådets overordnede politiske mål er at sikre en bæredygtig økonomi. Byrådet vil i forbindelse med prioriteringen

Læs mere