ÆNDRINGSFORSLAG 1-92

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÆNDRINGSFORSLAG 1-92"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse /2093(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-92 Udkast til betænkning Cornelis de Jong (PE v02) om en europæisk handlingsplan for detailhandelen til gavn for alle aktører (2013/2093(INI)) AM\ doc PE v01-00 Forenet i mangfoldighed

2 AM_Com_NonLegReport PE v /52 AM\ doc

3 1 Matteo Salvini Led 13 a (ny) der henviser til sin erklæring af 19. februar 2008 om undersøgelse af og indgreb over for magtmisbrug udøvet af store supermarkeder i Den Europæiske Union 1, 1 Vedtagne tekster, P6_TA(2008) Mairead McGuinness Led 13 a (ny) der henviser til sin erklæring af 19. februar 2008 om undersøgelse af og indgreb over for magtmisbrug udøvet af store supermarkeder i Den Europæiske Union, 3 María Irigoyen Pérez Punkt A a (ny) AM\ doc 3/52 PE v01-00

4 Aa. der henviser til detailhandelens strategiske betydning på grund af dens stærke rolle i forbindelse med fremme af en konkurrencedygtig og balanceret vækst, jobskabelse og som rygrad i byernes økonomiske aktiviteter samt i forbindelse med konsolideringen af det fælles marked og genopbygningen af europæernes tillid til det indre marked; Or. es 4 Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Seán Kelly Punkt A a (ny) Aa. der henviser til, at detailsektoren skal have fuld anerkendelse for at være en drivkraft bag vækst, konkurrenceevne og innovation; 5 Anna Maria Corazza Bildt, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Morten Løkkegaard, Seán Kelly Punkt B B. der henviser til, at butikker i et samfund, der i stigende grad er præget af virtuelle kontakter via internettet, stadig er stedet, hvor mennesker mødes, og især hovedgader og bycentre kan skabe rammen B. der henviser til, at butikker i et samfund, der i stigende grad er præget af virtuelle kontakter via internettet, stadig er stedet, hvor mennesker mødes, og især hovedgader og bycentre samt markeder PE v /52 AM\ doc

5 om fælles oplevelser og være et midtpunkt for den lokale identitet, stolthed over lokalsamfundet og en fælles arv og fælles værdier; med producenters direkte salg kan skabe rammen om fælles oplevelser og være et midtpunkt for den lokale identitet, stolthed over lokalsamfundet og en fælles arv og fælles værdier; der henviser til, at e- handel og fysiske butikker imidlertid ikke udelukker hinanden, men rent faktisk er komplementære; 6 María Irigoyen Pérez Punkt C C. der henviser til, at den nuværende økonomiske krise har ramt detailhandelen hårdt, og at det især påvirker mindre, uafhængige butikker; C. der henviser til, at den nuværende økonomiske krise har ramt den traditionelle detailhandel hårdt, og at det især påvirker mindre, uafhængige butikker og de små butikskæder og dermed får beskæftigelsen i detailhandelen til at blive ved med at falde; Or. es 7 Roberta Angelilli Punkt C C. der henviser til, at den nuværende økonomiske krise har ramt detailhandelen hårdt, og at det især påvirker mindre, uafhængige butikker; C. der henviser til, at den nuværende økonomiske krise har ramt detailhandelen og handelen uden fast forretningssted hårdt, og at det især påvirker mindre, uafhængige butikker, bl.a. på grund af den løbende åbning af indkøbscentre; AM\ doc 5/52 PE v01-00

6 Or. it 8 Malcolm Harbour Punkt D D. der henviser til, at der fortsat eksisterer urimelig handelspraksis, der har en negativ indflydelse på især landmænd og små producenter; D. der henviser til, at urimelig handelspraksis har en negativ indflydelse på forbrugernes interesser samt på vækst og jobskabelse i hele forsyningskæden; 9 Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Konstantinos Poupakis, Seán Kelly Punkt D D. der henviser til, at der fortsat eksisterer urimelig handelspraksis, der har en negativ indflydelse på især landmænd og små producenter; D. der henviser til, at der fortsat eksisterer urimelig handelspraksis, der har en negativ indflydelse på hele forsyningskæden, herunder landmænd og SMV'er; 10 Morten Løkkegaard Punkt D D. der henviser til, at der fortsat eksisterer urimelig handelspraksis, der har en negativ indflydelse på især landmænd og små D. der henviser til, at der fortsat eksisterer urimelig handelspraksis, der har en negativ indflydelse på især landmænd, små PE v /52 AM\ doc

7 producenter; producenter og små detailhandlere; 11 Cornelis de Jong Punkt D a (ny) Da. der henviser til, at landbrugere ofte har en utilstrækkelig forhandlingsposition til at kunne sikre en rimelig pris for deres produkter; der henviser til, at overskud inden for landbrugs- og fødevarekæden fortrinsvis er koncentreret inden for virksomhederne i mellemleddene i form af distribution og forarbejdningsindustri; 12 Cornelis de Jong Punkt D b (ny) Db. der henviser til, at det i øjeblikket ikke er muligt for forbrugere at få pålidelige, detaljerede oplysninger om de forskellige produkters omkostningsstruktur; 13 María Irigoyen Pérez AM\ doc 7/52 PE v01-00

8 Punkt 2 2. fastslår, at der i handlingsplanen i højere grad skulle have været taget hensyn til konsekvenserne af den aktuelle økonomiske krise på detailhandel og i særdeleshed på mindre, uafhængige butikker; 2. fastslår, at der i handlingsplanen i højere grad skulle have været taget hensyn til konsekvenserne af den aktuelle økonomiske krise på detailhandel og i særdeleshed på mindre, uafhængige butikker samt de små butikskæder, og der skulle have været taget hensyn til indsatsen for at forbedre forbrugernes stilling, særlig de mest sårbare; Or. es 14 Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Seán Kelly Punkt 3 3. bifalder Kommissionens planer om at oprette en permanent gruppe for detailhandelens konkurrenceevne, men understreger betydningen af, at der er en afbalanceret repræsentation af både store og små detailhandlere, kooperativer, forbruger-, miljø- og sociale interesser; 3. bifalder Kommissionens planer om at oprette en permanent gruppe for detailhandelens konkurrenceevne, men understreger betydningen af, at der er en afbalanceret repræsentation; opfordrer Kommissionen til at vælge en helhedsorienteret tilgang til detailhandelen og undgå dobbeltarbejde og unødvendigt bureaukrati og at sikre samhørighed og tæt koordinering med andre eksisterende fora, såsom den årlige rundbordskonference om detailmarkedet; 15 Franz Obermayr PE v /52 AM\ doc

9 Punkt 3 3. bifalder Kommissionens planer om at oprette en permanent gruppe for detailhandelens konkurrenceevne, men understreger betydningen af, at der er en afbalanceret repræsentation af både store og små detailhandlere, kooperativer, forbruger-, miljø- og sociale interesser; 3. bifalder Kommissionens planer om at oprette en permanent gruppe for detailhandelens konkurrenceevne, men understreger betydningen af, at der er en afbalanceret repræsentation af både store og små detailhandlere, deres leverandører samt forbruger-, miljø- og sociale kooperativer og interessegrupper; Or. de 16 Adam Bielan Punkt 3 3. bifalder Kommissionens planer om at oprette en permanent gruppe for detailhandelens konkurrenceevne, men understreger betydningen af, at der er en afbalanceret repræsentation af både store og små detailhandlere, kooperativer, forbruger-, miljø- og sociale interesser; 3. bifalder Kommissionens planer om at oprette en permanent gruppe for detailhandelens konkurrenceevne, men understreger betydningen af, at der er en afbalanceret repræsentation af både store og små detailhandlere, producenter, leverandører, kooperativer, forbruger-, miljø- og sociale interesser; Or. pl 17 Matteo Salvini Punkt 3 AM\ doc 9/52 PE v01-00

10 3. bifalder Kommissionens planer om at oprette en permanent gruppe for detailhandelens konkurrenceevne, men understreger betydningen af, at der er en afbalanceret repræsentation af både store og små detailhandlere, kooperativer, forbruger-, miljø- og sociale interesser; 3. bifalder Kommissionens planer om at oprette en permanent gruppe for detailhandelens konkurrenceevne, men understreger betydningen af, at der er en afbalanceret repræsentation af både store og små detailhandlere, kooperativer, leverandører og forbruger-, miljø- og sociale interesser; 18 Jürgen Creutzmann Punkt 3 3. bifalder Kommissionens planer om at oprette en permanent gruppe for detailhandelens konkurrenceevne, men understreger betydningen af, at der er en afbalanceret repræsentation af både store og små detailhandlere, kooperativer, forbruger-, miljø- og sociale interesser; 3. bifalder Kommissionens planer om at oprette en permanent gruppe for detailhandelens konkurrenceevne, men understreger betydningen af, at der er en afbalanceret repræsentation af både store og små detailhandlere, kooperativer og leverandør-, forbruger-, miljø- og sociale interesser; 19 Catherine Stihler Punkt 3 a (nyt) 3a. glæder sig over, at Kommissionen opretter ekspertgruppen på højt plan om innovation i detailsektoren, og opfordrer PE v /52 AM\ doc

11 til, at Kommissionen hurtigst muligt gennemgår gruppens anbefalinger for yderligere at fremme iværksætteri, stimulere innovation og skabe arbejdspladser og vækst i Europa; 20 Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Seán Kelly Punkt 3 a (nyt) 3a. støtter rundbordskonferencen om detailmarkedet, der er organiseret af Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse som det institutionelle forum, der skal bevare detailhandelen højt på EU's politiske dagsorden, i at vurdere fremskridt i forbindelse med gennemførelsen af relevante aspekter af handlingsplanen for detailhandelen, i at rapportere om arbejdet i den permanente gruppe for detailhandelens konkurrenceevne og at bidrage med sidste nyt vedrørende fremskridt, der er sket på andre eksisterende platforme og i uformelle dialogmekanismer; anmoder den permanente gruppe for detailhandelens konkurrenceevne om at arbejde tæt sammen med Parlamentet for at forberede den årlige rundbordskonference om detailmarkedet; 21 Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Morten Løkkegaard, Seán Kelly AM\ doc 11/52 PE v01-00

12 Punkt 4 4. opfordrer medlemsstaterne til ikke at komme med tiltag i forbindelse med sparepolitikker, der undergraver forbrugernes tillid og direkte skader detailhandlens interesser, såsom momsstigninger eller forøgede butiksafgifter; 4. opfordrer medlemsstaterne til ikke at komme med diskriminerende tiltag i forbindelse med sparepolitikker, der undergraver forbrugernes tillid og direkte skader detailhandelens interesser, såsom momsstigninger eller forøgede butiksafgifter; er især bekymret over visse nationale handels- og skattelove, der rammer bestemte sektorer eller forretningsmodeller og skævvrider konkurrencen, og som i praksis virker diskriminerende over for udenlandske detailhandlere fra andre EU-lande; opfordrer Kommissionen til at handle mere konsekvent for at sikre fuld gennemførelse af lovgivningen om det indre marked og konkurrencelovgivningen, herunder at fremskynde overtrædelsesprocedurer med en fast-track-strategi; 22 María Irigoyen Pérez Punkt 4 4. opfordrer medlemsstaterne til ikke at komme med tiltag i forbindelse med sparepolitikker, der undergraver forbrugernes tillid og direkte skader detailhandlens interesser, såsom momsstigninger eller forøgede butiksafgifter; 4. opfordrer medlemsstaterne til ikke at komme med tiltag i forbindelse med sparepolitikker, der undergraver forbrugernes tillid og direkte skader detailhandelens interesser, såsom momsstigninger, forøgede butiksafgifter og renter samt omklassificering af produkter, blokering af kreditmuligheder m.v.; Or. es PE v /52 AM\ doc

13 23 Roberta Angelilli Punkt 4 4. opfordrer medlemsstaterne til ikke at komme med tiltag i forbindelse med sparepolitikker, der undergraver forbrugernes tillid og direkte skader detailhandlens interesser, såsom momsstigninger eller forøgede butiksafgifter; 4. opfordrer medlemsstaterne til ikke at komme med tiltag i forbindelse med sparepolitikker, der undergraver forbrugernes tillid og direkte skader detailhandelens interesser, såsom momsstigninger eller forøgede butiksafgifter, hvorfor der bør foretages en harmonisering af momsen på fællesskabsplan; Or. it 24 Anna Maria Corazza Bildt, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Morten Løkkegaard, Seán Kelly, Malcolm Harbour Punkt 4 a (nyt) 4a. er foruroliget over, at restriktive nationale regler, divergerende fortolkninger og utilstrækkelig håndhævelse af reglerne om det indre marked virker hindrende for varers og tjenesteydelsers frie bevægelighed i EU; understreger, at krav om supplerende testning og registrering, manglende anerkendelse af attester og standarder, territorialt betingede indskrænkninger i forsyninger og tilsvarende foranstaltninger skaber ekstra omkostninger for forbrugere og detailhandlere, særlig SMV'er, og begrænser således EU-borgerne i at få AM\ doc 13/52 PE v01-00

14 fuldt udbytte af det indre marked; 25 Morten Løkkegaard Punkt 4 a (nyt) 4a. opfordrer til strenge håndhævelsesforanstaltninger for at opretholde presset på de medlemsstater, der endnu ikke med succes har gennemført tjenesteydelsesdirektivet; 26 Morten Løkkegaard Punkt 4 b (nyt) 4b. opfordrer til, at resultattavlen for det indre marked udvides til at omfatte gennemførelsen af tjenesteydelsesdirektivet; 27 Andreas Schwab, Małgorzata Handzlik Punkt 5 PE v /52 AM\ doc

15 5. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at give detailhandelssektoren den størst mulige politiske betydning og gøre den til en søjle i det indre marked, herunder det digitale indre marked, og fjerne praktiske hindringer, der gør det vanskeligt for detailhandlere at få fuldt udbytte af det indre marked; 5. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at give detailhandelssektoren den størst mulige politiske betydning og gøre den til en søjle i det indre marked, herunder det digitale indre marked, og fjerne regulatoriske og praktiske hindringer, der gør det vanskeligt for detailhandlere at få fuldt udbytte af det indre marked; opfordrer endvidere Kommissionen til, for at opnå bedre forvaltning, at praktisere en nultolerancepolitik over for de medlemsstater, der ikke anvender reglerne for det indre marked korrekt, hvis det kræves af traktatbrudsproceduren; Or. de 28 Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Seán Kelly Punkt 5 5. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at give detailhandelssektoren den størst mulige politiske betydning og gøre den til en søjle i det indre marked, herunder det digitale indre marked, og fjerne praktiske hindringer, der gør det vanskeligt for detailhandlere at få fuldt udbytte af det indre marked; 5. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at give detailhandelssektoren den størst mulige politiske betydning og gøre den til en søjle i det indre marked, herunder det digitale indre marked, og fjerne praktiske hindringer, der gør det vanskeligt for detailhandlere at få fuldt udbytte af det indre marked; mener, at lovgivningen om detailmarkedet i højere grad bør hvile på et evidensbaseret grundlag, særlig med hensyn til behovet for en passende vurdering og forståelse af dens betydning for små virksomheder; AM\ doc 15/52 PE v01-00

16 29 María Irigoyen Pérez Punkt 5 5. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at give detailhandelssektoren den størst mulige politiske betydning og gøre den til en søjle i det indre marked, herunder det digitale indre marked, og fjerne praktiske hindringer, der gør det vanskeligt for detailhandlere at få fuldt udbytte af det indre marked; 5. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at give detailhandelssektoren den størst mulige politiske betydning og gøre den til en søjle i det indre marked, herunder det digitale indre marked, og fjerne praktiske hindringer, særlig de administrative og bureaukratiske byrder, som bremser opstart, udvikling og fortsættelse af iværksætteres projekter, og gøre det vanskeligt for detailhandlere og iværksættere at få fuldt udbytte af det indre marked; Or. es 30 Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Konstantinos Poupakis, Morten Løkkegaard, Seán Kelly Punkt 5 a (nyt) 5a. anmoder medlemsstaterne om at gennemføre bestemmelserne om det indre marked på en sammenhængende og konsekvent måde og at sikre effektiv gensidig anerkendelse af varer og tjenesteydelser, fjerne overlap og reducere administrative byrder og lovgivningsmæssige barrierer, der kan begrænse vækst og jobskabelse; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at gennemføre reglerne og lovgivningen om PE v /52 AM\ doc

17 det indre marked fuldt ud og korrekt særlig "varepakken", tjenesteydelsesdirektivet, direktivet om forsinket betaling, direktivet om elektronisk handel, "Small Business Act" og direktivet om urimelig handelspraksis; 31 Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Morten Løkkegaard, Seán Kelly Punkt 5 b (nyt) 5b. opfordrer erhvervssammenslutninger og forbrugerforeninger til at sikre flere oplysninger samt mere uddannelse og juridisk rådgivning til de berørte aktører om deres rettigheder og de problemløsningsinstrumenter, de har til rådighed, deriblandt Solvit, og til at støtte indbyrdes udveksling af bedste praksis; 32 Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly Punkt 6 6. glæder sig over Kommissionens planer om at udvikle instrumenter til at lette forbrugernes adgang til gennemskuelige og pålidelige oplysninger om priser, kvalitet samt varer og tjenesteydelsers bæredygtighed; opfordrer Kommissionen til at etablere en lettilgængelig database 6. glæder sig over Kommissionens planer om at udvikle instrumenter til at lette forbrugernes adgang til gennemskuelige og pålidelige oplysninger om priser, kvalitet samt varer og tjenesteydelsers bæredygtighed; opfordrer Kommissionen til at etablere en lettilgængelig database AM\ doc 17/52 PE v01-00

18 med alle mærkningskrav fra EU og på nationalt plan; advarer samtidig mod en mangedobling af etiketter og krav om mærkning og opfordrer til forenkling ved om muligt at samle forskellige aspekter af social og miljømæssig bæredygtighed i én etiket og samtidig reducerer forskellene i de nationale obligatoriske krav om mærkning; med alle mærkningskrav fra EU og på nationalt plan; advarer samtidig mod en mangedobling af etiketter og krav om mærkning og opfordrer til forenkling også ved at reducere forskellene i de nationale krav til den obligatoriske mærkning og, hvor det er relevant, fastsætte fælles benchmarks/kriterier på EU-plan; 33 Morten Løkkegaard Punkt 6 6. glæder sig over Kommissionens planer om at udvikle instrumenter til at lette forbrugernes adgang til gennemskuelige og pålidelige oplysninger om priser, kvalitet samt varer og tjenesteydelsers bæredygtighed; opfordrer Kommissionen til at etablere en lettilgængelig database med alle mærkningskrav fra EU og på nationalt plan; advarer samtidig mod en mangedobling af etiketter og krav om mærkning og opfordrer til forenkling ved om muligt at samle forskellige aspekter af social og miljømæssig bæredygtighed i én etiket og samtidig reducerer forskellene i de nationale obligatoriske krav om mærkning; 6. glæder sig over Kommissionens planer om at udvikle instrumenter til at lette forbrugernes adgang til gennemskuelige, sammenlignelige og pålidelige oplysninger om priser, kvalitet samt varer og tjenesteydelsers bæredygtighed; opfordrer Kommissionen til at etablere en lettilgængelig database med alle mærkningskrav fra EU og på nationalt plan; advarer samtidig mod en mangedobling af etiketter og krav om mærkning og opfordrer til forenkling ved om muligt at samle forskellige aspekter af social og miljømæssig bæredygtighed i én etiket og samtidig reducerer forskellene i de nationale obligatoriske krav om mærkning; 34 María Irigoyen Pérez PE v /52 AM\ doc

19 Punkt 6 6. glæder sig over Kommissionens planer om at udvikle instrumenter til at lette forbrugernes adgang til gennemskuelige og pålidelige oplysninger om priser, kvalitet samt varer og tjenesteydelsers bæredygtighed; opfordrer Kommissionen til at etablere en lettilgængelig database med alle mærkningskrav fra EU og på nationalt plan; advarer samtidig mod en mangedobling af etiketter og krav om mærkning og opfordrer til forenkling ved om muligt at samle forskellige aspekter af social og miljømæssig bæredygtighed i én etiket og samtidig reducerer forskellene i de nationale obligatoriske krav om mærkning; 6. glæder sig over Kommissionens planer om at udvikle instrumenter til at lette forbrugernes adgang til gennemskuelige, forståelige og pålidelige oplysninger om priser, kvalitet samt varer og tjenesteydelsers bæredygtighed; opfordrer Kommissionen til at etablere en lettilgængelig database med alle mærkningskrav fra EU og på nationalt plan; advarer samtidig mod en mangedobling af etiketter og krav om mærkning og opfordrer til forenkling ved om muligt at samle forskellige aspekter af social og miljømæssig bæredygtighed i én etiket og samtidig reducerer forskellene i de nationale obligatoriske krav om mærkning; Or. es 35 Morten Løkkegaard Punkt 7 7. anmoder Kommissionen om at supplere sin handlingsplan med en række tiltag, der sigter på at støtte den uafhængige detailforhandler, såsom tilskyndelse til princippet om "adoption af en butik", hvor større detailhandlere fungerer som "mentorer" for mindre butikker i nabolaget, fremme af grupper af uafhængige detailhandlere, herunder kooperativer, som kan nyde godt af gensidig bistand og visse stordriftsfordele, samtidig med, at de bevarer deres fulde uafhængighed, og respekt for lokale og 7. bemærker, at udviklingen i detailhandelen drives af forbrugernes præferencer; anmoder Kommissionen om at supplere sin handlingsplan med en række tiltag, der sigter på at støtte den uafhængige detailforhandler, fremme grupper af uafhængige detailhandlere, herunder kooperativer, som kan nyde godt af gensidig bistand og visse stordriftsfordele, samtidig med, at de bevarer deres fulde uafhængighed, ved at fremme samarbejdet mellem de forskellige butikker i området; AM\ doc 19/52 PE v01-00

20 regionale myndigheders ret til at stimulere visse indkøbsområder (f.eks. hovedgaderne) og skabe et gunstigt klima for små, uafhængige butikker ved at sænke energi-priser og huslejer gennem offentlig-private partnerskaber, ved at indføre rabatter på lokale afgifter for små virksomheder og uafhængige detailhandlende og ved at fremme samarbejdet mellem de forskellige butikker i området; 36 Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly Punkt 7 7. anmoder Kommissionen om at supplere sin handlingsplan med en række tiltag, der sigter på at støtte den uafhængige detailforhandler, såsom tilskyndelse til princippet om "adoption af en butik", hvor større detailhandlere fungerer som "mentorer" for mindre butikker i nabolaget, fremme af grupper af uafhængige detailhandlere, herunder kooperativer, som kan nyde godt af gensidig bistand og visse stordriftsfordele, samtidig med, at de bevarer deres fulde uafhængighed, og respekt for lokale og regionale myndigheders ret til at stimulere visse indkøbsområder (f.eks. hovedgaderne) og skabe et gunstigt klima for små, uafhængige butikker ved at sænke energipriser og huslejer gennem offentligprivate partnerskaber, ved at indføre rabatter på lokale afgifter for små virksomheder og uafhængige detailhandlende og ved at fremme samarbejdet mellem de forskellige 7. opfordrer de lokale myndigheder til at fremme foranstaltninger rettet mod at give lige adgang og skabe ensartede erhvervsvilkår for den uafhængige detailforhandler i fuld overensstemmelse med principperne om fri og retfærdig konkurrence, såsom tilskyndelse til princippet om "adoption af en butik", hvor større detailhandlere fungerer som "mentorer" for mindre butikker i nabolaget, fremme af grupper af uafhængige detailhandlere, herunder kooperativer, som kan nyde godt af gensidig bistand og visse stordriftsfordele, samtidig med, at de bevarer deres fulde uafhængighed; stimulering af offentlig-private partnerskaber, f.eks. på energiområdet og inden for udvikling af ejendomme til detailformål, for at skabe et gunstigt miljø for SMV'er og fjerne hindringer for iværksætteri; PE v /52 AM\ doc

21 butikker i området; 37 Malcolm Harbour Punkt 7 7. anmoder Kommissionen om at supplere sin handlingsplan med en række tiltag, der sigter på at støtte den uafhængige detailforhandler, såsom tilskyndelse til princippet om "adoption af en butik", hvor større detailhandlere fungerer som "mentorer" for mindre butikker i nabolaget, fremme af grupper af uafhængige detailhandlere, herunder kooperativer, som kan nyde godt af gensidig bistand og visse stordriftsfordele, samtidig med, at de bevarer deres fulde uafhængighed, og respekt for lokale og regionale myndigheders ret til at stimulere visse indkøbsområder (f.eks. hovedgaderne) og skabe et gunstigt klima for små, uafhængige butikker ved at sænke energi-priser og huslejer gennem offentligprivate partnerskaber, ved at indføre rabatter på lokale afgifter for små virksomheder og uafhængige detailhandlende og ved at fremme samarbejdet mellem de forskellige butikker i området; 7. anmoder Kommissionen om at supplere sin handlingsplan med en række tiltag, der sigter på at støtte den uafhængige detailforhandler, såsom tilskyndelse til princippet om "adoption af en butik", hvor større detailhandlere fungerer som "mentorer" for mindre butikker i lokalområdet, særlig for nye aktører på markedet, fremme af grupper af uafhængige detailhandlere, herunder kooperativer, som kan nyde godt af gensidig bistand og visse stordriftsfordele, samtidig med, at de bevarer deres fulde uafhængighed, og fremme af lokale og regionale myndigheders ret til at stimulere et gunstigt klima for små, uafhængige butikker, der typisk ligger i centrum af byerne, ved at sænke energi-priser og huslejer gennem offentlig-private partnerskaber og ved, i henhold til gældende bestemmelser om statsstøtte i EU-staterne, konkurrence og offentlige indkøb på det indre marked, at indføre rabatter på lokale afgifter for små virksomheder og uafhængige detailhandlende og ved at fremme samarbejdet mellem de forskellige butikker i området; AM\ doc 21/52 PE v01-00

22 38 Jean-Pierre Audy Punkt 7 7. anmoder Kommissionen om at supplere sin handlingsplan med en række tiltag, der sigter på at støtte den uafhængige detailforhandler, såsom tilskyndelse til princippet om "adoption af en butik", hvor større detailhandlere fungerer som "mentorer" for mindre butikker i nabolaget, fremme af grupper af uafhængige detailhandlere, herunder kooperativer, som kan nyde godt af gensidig bistand og visse stordriftsfordele, samtidig med, at de bevarer deres fulde uafhængighed, og respekt for lokale og regionale myndigheders ret til at stimulere visse indkøbsområder (f.eks. hovedgaderne) og skabe et gunstigt klima for små, uafhængige butikker ved at sænke energipriser og huslejer gennem offentlig-private partnerskaber, ved at indføre rabatter på lokale afgifter for små virksomheder og uafhængige detailhandlende og ved at fremme samarbejdet mellem de forskellige butikker i området; 7. anmoder Kommissionen om at supplere sin handlingsplan med en række tiltag, der sigter på at støtte den uafhængige detailforhandler, såsom tilskyndelse til princippet om "adoption af en butik", hvor større detailhandlere fungerer som "mentorer" for mindre butikker i nabolaget, fremme af grupper af uafhængige detailhandlere, herunder kooperativer, som kan nyde godt af gensidig bistand og visse stordriftsfordele, samtidig med, at de bevarer deres fulde uafhængighed, og respekt for lokale og regionale myndigheders ret til at stimulere visse indkøbsområder (f.eks. hovedgaderne) og skabe et gunstigt klima for små, uafhængige butikker ved at sænke energipriser og huslejer gennem offentlig-private partnerskaber, ved at indføre rabatter på lokale afgifter for små virksomheder og uafhængige detailhandlende og ved at fremme samarbejdet mellem de forskellige butikker i området, at støtte idéen om et elektronisk handelsgalleri omfattende uafhængige detailforhandlere fra det samme handelsområde, og som kunderne har fjernadgang til via en sikker internetforbindelse, og eventuelt med levering hjemme, samt at støtte handel uden fast forretningssted i landdistrikterne; Or. fr 39 Roberta Angelilli PE v /52 AM\ doc

23 Punkt 7 7. anmoder Kommissionen om at supplere sin handlingsplan med en række tiltag, der sigter på at støtte den uafhængige detailforhandler, såsom tilskyndelse til princippet om "adoption af en butik", hvor større detailhandlere fungerer som "mentorer" for mindre butikker i nabolaget, fremme af grupper af uafhængige detailhandlere, herunder kooperativer, som kan nyde godt af gensidig bistand og visse stordriftsfordele, samtidig med, at de bevarer deres fulde uafhængighed, og respekt for lokale og regionale myndigheders ret til at stimulere visse indkøbsområder (f.eks. hovedgaderne) og skabe et gunstigt klima for små, uafhængige butikker ved at sænke energipriser og huslejer gennem offentlig-private partnerskaber, ved at indføre rabatter på lokale afgifter for små virksomheder og uafhængige detailhandlende og ved at fremme samarbejdet mellem de forskellige butikker i området; 7. anmoder Kommissionen om at supplere sin handlingsplan med en række tiltag, der sigter på at støtte den uafhængige detailforhandler, såsom tilskyndelse til princippet om "adoption af en butik", hvor større detailhandlere fungerer som "mentorer" for mindre butikker i nabolaget, fremme af grupper af uafhængige detailhandlere, herunder kooperativer, som kan nyde godt af gensidig bistand og visse stordriftsfordele, samtidig med, at de bevarer deres fulde uafhængighed, og respekt for lokale og regionale myndigheders ret til at stimulere visse indkøbsområder (f.eks. hovedgaderne) og skabe et gunstigt klima for små, uafhængige butikker ved at sænke energipriser, heriblandt for skilte, der er tændt om natten, og huslejer gennem offentligprivate partnerskaber, ved at indføre rabatter på lokale afgifter for små virksomheder og uafhængige detailhandlende og ved at fremme samarbejdet mellem de forskellige butikker i området; Or. it 40 María Irigoyen Pérez Punkt 7 a (nyt) 7a. anmoder Kommissionen om inden for handlingsplanens rammer at iværksætte tiltag til støtte af innovation, specialisering og detailhandelens konkurrenceevne, at fremme lokale AM\ doc 23/52 PE v01-00

24 markeder og handelsturisme, tilskynde til generationsskift og til iværksætteri og at skabe ordnede forhold for detailhandelen; Or. es 41 Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly Punkt 8 8. advarer mod tendensen hos nogle lokale og regionale myndigheder til at fortsætte med at udvikle store projekter som indkøbscentre og storcentre uden for bycentrum, eftersom mætningspunktet, særligt i lyset af den økonomiske krise, allerede er nået; bemærker, at huslejer i sådanne indkøbscentre normalt er for høj for mindre, uafhængige butikker og opfordrer Kommissionen til i samarbejde med medlemsstaterne at udarbejde en undersøgelse af huslejers økonomiske, sociale og miljømæssige virkninger; 8. minder om, at mens det kan være belejligt for nogle forbrugere med butikskoncentrationer uden for bymidten, kan det også være en udfordring, særlig for ældre mennesker med nedsat mobilitet, eller som ikke har bil; understreger vigtigheden af at finde den rette balance i forbindelse med udvikling af nye detailbutiksprojekter i stor skala for at sikre, at indkøbscentre fortsætter med at være drivkraften bag vækst, arbejdspladser og bæredygtighed, samtidig med, at der skabes de rigtige betingelser for små butikkers adgang til markedet, hvorved det sikres, at forbrugerne kan nyde et bredt udbud af varer i detailhandelen og har reel valgfrihed; 42 Morten Løkkegaard Punkt 8 8. advarer mod tendensen hos nogle 8. bemærker, at huslejer i indkøbscentre PE v /52 AM\ doc

25 lokale og regionale myndigheder til at fortsætte med at udvikle store projekter som indkøbscentre og storcentre uden for bycentrum, eftersom mætningspunktet, særligt i lyset af den økonomiske krise, allerede er nået; bemærker, at huslejer i sådanne indkøbscentre normalt er for høj for mindre, uafhængige butikker og opfordrer Kommissionen til i samarbejde med medlemsstaterne at udarbejde en undersøgelse af huslejers økonomiske, sociale og miljømæssige virkninger; normalt er for høj for mindre, uafhængige butikker og opfordrer Kommissionen til i samarbejde med medlemsstaterne at udarbejde en undersøgelse af huslejers økonomiske, sociale og miljømæssige virkninger; 43 Adam Bielan Punkt 8 8. advarer mod tendensen hos nogle lokale og regionale myndigheder til at fortsætte med at udvikle store projekter som indkøbscentre og storcentre uden for bycentrum, eftersom mætningspunktet, særligt i lyset af den økonomiske krise, allerede er nået; bemærker, at huslejer i sådanne indkøbscentre normalt er for høj for mindre, uafhængige butikker og opfordrer Kommissionen til i samarbejde med medlemsstaterne at udarbejde en undersøgelse af huslejers økonomiske, sociale og miljømæssige virkninger; 8. advarer mod tendensen hos nogle lokale og regionale myndigheder til at fortsætte med at udvikle og give tilladelse til store projekter som indkøbscentre og storcentre uden for bycentrum, eftersom mætningspunktet, særligt i lyset af den økonomiske krise, allerede er nået i mange byer; bemærker, at huslejer i sådanne indkøbscentre normalt er for høj for mindre, uafhængige butikker og opfordrer Kommissionen til i samarbejde med medlemsstaterne at udarbejde en undersøgelse af huslejers økonomiske, sociale og miljømæssige virkninger; Or. pl 44 Anna Maria Corazza Bildt, Morten Løkkegaard, Seán Kelly AM\ doc 25/52 PE v01-00

26 Punkt 9 9. anerkender lokale myndigheders ret til ikke at tillade etablering af nye butikscentre og varehuse, hvis dette kan have negative sociale eller miljømæssige konsekvenser, og opfordrer medlemsstaterne til at indføre særlige regler for at sikre en mangfoldighed af butikker, hvilket er afgørende, hvis indkøbsområder, navnlig i bycentrene, skal forblive attraktive; 9. anerkender lokale myndigheders kompetencer med hensyn til byplanlægning; understreger dog, at byplanlægning ikke bør bruges som påskud til omgåelse af den fri etableringsret; erindrer i denne sammenhæng om vigtigheden af en effektiv håndhævelse af tjenesteydelsesdirektivet; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at fjerne barrierer for fri bevægelighed og åbne deres markeder for at stimulere konkurrenceevne og fremme en mangfoldighed af butikker, hvilket er afgørende, hvis indkøbsområder, navnlig i bycentrene, skal forblive attraktive; 45 Morten Løkkegaard Punkt 9 9. anerkender lokale myndigheders ret til ikke at tillade etablering af nye butikscentre og varehuse, hvis dette kan have negative sociale eller miljømæssige konsekvenser, og opfordrer medlemsstaterne til at indføre særlige regler for at sikre en mangfoldighed af butikker, hvilket er afgørende, hvis indkøbsområder, navnlig i bycentrene, skal forblive attraktive; 9. anerkender lokale myndigheders ret til ikke at tillade etablering af nye butikscentre og varehuse, hvis dette kan have negative sociale eller miljømæssige konsekvenser; PE v /52 AM\ doc

27 46 Franz Obermayr Punkt 9 9. anerkender lokale myndigheders ret til ikke at tillade etablering af nye butikscentre og varehuse, hvis dette kan have negative sociale eller miljømæssige konsekvenser, og opfordrer medlemsstaterne til at indføre særlige regler for at sikre en mangfoldighed af butikker, hvilket er afgørende, hvis indkøbsområder, navnlig i bycentrene, skal forblive attraktive; 9. anerkender lokale myndigheders ret til ikke at tillade etablering af nye butikscentre og varehuse, hvis dette kan have negative sociale eller miljømæssige konsekvenser, og opfordrer medlemsstaterne til at indføre særlige regler for at forbedre markedsadgangen for små detailhandlende og sikre en mangfoldighed af butikker, idet disse er afgørende, hvis indkøbsområder, navnlig i bycentrene, skal forblive attraktive; Or. de 47 Malcolm Harbour Punkt understreger den vigtige rolle, som partnerskaber mellem det offentlige og private har for at sikre rene, sikre og tilgængelige indkøbsområder i byen og bycentre, bl.a. ved at formindske de negative konsekvenser af ledige bygninger i indkøbsområder ved f.eks. at gøre disse steder tilgængelige for nystartede virksomheder til en husleje, der er lavere end normalt; 10. understreger den vigtige rolle, som partnerskaber mellem det offentlige og private har for at sikre rene, sikre og tilgængelige indkøbsområder i byen og bycentre, bl.a. ved at formindske de negative konsekvenser af ledige bygninger i indkøbsområder ved f.eks. at gøre disse steder tilgængelige for nystartede virksomheder til en husleje, der er lavere end normalt, i henhold til gældende bestemmelser om statsstøtte i EU-staterne og offentlige indkøb; AM\ doc 27/52 PE v01-00

28 48 Malcolm Harbour Punkt bemærker, at butikkerne med den stigende betydning af e-handel står over for nye udfordringer, hvilket gør det stadig vigtigere at have detailhandel gennem flere kanaler og udtrykker i den forbindelse og i lyset af detailhandels sociale rolle sin bekymring over, at e-handel kan overtage brancher inden for detailhandel, såsom som det i øjeblikket ser ud til at være tilfældet i den audiovisuelle branche og i bogbranchen; og tilskynder detailhandlerne til at udvikle nye forretningsmodeller for at udvide købsoplevelsen i den fysiske butik, bl.a. ved at øge serviceniveauet både før salget og efter salget og ved at sammenkæde præsentationen på internettet med det salgsansvarlige personale i den fysiske butik; 11. bemærker, at den hurtige udvikling af e-handel har givet betydelige fordele for forbrugere og virksomheder med hensyn til innovation, nye markedsmuligheder og vækst, forbedrede valg, forbedret konkurrence og lavere priser; bemærker dog, at butikker står over for nye udfordringer, hvilket gør det stadig vigtigere at have detailhandel gennem flere kanaler; tilskynder, i lyset af detailhandelens sociale og kulturelle rolle, detailhandlerne til at udvikle nye forretningsmodeller orienteret mod det internetbaserede kundegrundlag samtidig med, at der sættes ind for at udvide købsoplevelsen i den fysiske butik, bl.a. ved at øge serviceniveauet både før salget og efter salget; 49 Anna Maria Corazza Bildt, Morten Løkkegaard, Seán Kelly Punkt bemærker, at butikkerne med den stigende betydning af e-handel står over for nye udfordringer, hvilket gør det stadig vigtigere at have detailhandel gennem flere kanaler og udtrykker i den forbindelse og i lyset af detailhandels sociale rolle sin bekymring over, at e-handel kan overtage brancher inden for detailhandel, såsom 11. bemærker, at butikkerne med den stigende betydning af e-handel står over for nye udfordringer, hvilket gør det stadig vigtigere at have detailhandel gennem flere kanaler; opfordrer detailhandlerne til at få mest muligt ud af de innovative teknologier og at udvikle nye forretningsmodeller for at udvide PE v /52 AM\ doc

29 som det i øjeblikket ser ud til at være tilfældet i den audiovisuelle branche og i bogbranchen; og tilskynder detailhandlerne til at udvikle nye forretningsmodeller for at udvide købsoplevelsen i den fysiske butik, bl.a. ved at øge serviceniveauet både før salget og efter salget og ved at sammenkæde præsentationen på internettet med det salgsansvarlige personale i den fysiske butik; købsoplevelsen i den fysiske butik, bl.a. ved at øge serviceniveauet både før salget og efter salget og ved at sammenkæde præsentationen på internettet med det salgsansvarlige personale i den fysiske butik; 50 Claudette Abela Baldacchino Punkt 11 a (nyt) 11a. glæder sig over Kommissionens hensigt om at tilskynde til e-handel; beklager imidlertid manglen på målsætning om at gøre internetbaserede tjenesteydelser og varer tilgængelige for forbrugere i alle EU-landene; opfordrer Kommissionen til at foreslå en strategi, der skal forhindre handlende i at indføre diskriminerende politikker i deres e- handelspraksis, således at alle EUborgere kan have ubegrænset adgang til grænseoverskridende onlinehandel; 51 Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Konstantinos Poupakis, Morten Løkkegaard, Seán Kelly Punkt 11 a (nyt) AM\ doc 29/52 PE v01-00

30 11a. understreger, at e-handel er vigtig for at sikre forbrugernes valgfrihed og adgang til varer og tjenesteydelser, særlig i afsides beliggende områder; understreger, at der bør tages de nødvendige skridt for at udvikle dens fulde potentiale, herunder en forbedret adgang til internettet i EU's mest afsides beliggende områder; støtter de foranstaltninger, som anbefales i Kommissionen meddelelse fra 2012, til at øge tilliden, forenkle domæneregistreringen på tværs af grænserne, forbedre tjenesterne til sikker onlinebetaling og levering, fremme grænseoverskridende gældsinddrivelse og forbedre oplysningen til forbrugerne om deres rettigheder, navnlig hvad angår tilbagetagelse og ankemuligheder; 52 María Irigoyen Pérez Punkt 11 a (nyt) 11a. erindrer om, at det er vigtigt at fjerne de barrierer (sproglige, informationsmæssige og administrative), som begrænser virksomhedernes potentialer inden for grænseoverskridende handel og undergraver forbrugernes tillid til det fælles marked; Or. es PE v /52 AM\ doc

31 53 Cornelis de Jong Punkt 11 a (nyt) 11a. opfordrer Kommissionen til at løse problemet med multilaterale interbankgebyrer og at afskaffe bestemmelser om kort-ordninger, som forstærker de multilaterale interbankgebyrers konkurrencebegrænsende virkning; opfordrer indtrængende Kommissionen til at støtte medlemsstater, som allerede har gennemsigtige, konkurrencedygtige og innovative betalingssystemer, og til at anvende disse som eksempler på god praksis i forbindelse med den videre udvikling af et billigere og mere retfærdigt betalingsmarked i EU; 54 Anna Maria Corazza Bildt, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Seán Kelly Punkt 12 a (nyt) 12a. bifalder i særdeleshed detailhandlernes og leverandørernes frivillige initiativer og engagement med hensyn til reduktion af fødevarespild; 55 Roberta Angelilli AM\ doc 31/52 PE v01-00

32 Punkt 12 a (nyt) 12a. understreger vigtigheden af at beskytte og bevare detailhandelen på offentlige områder, eftersom den hovedsagelig består af tusindvis af familiedrevne mikrovirksomheder og samtidig er et kendetegn for den europæiske økonomi; Or. it 56 Cornelis de Jong Punkt 12 a (nyt) 12a. anerkender og bakker kraftigt op om detailhandelens vigtige rolle som arbejdsgiver med hensyn til arbejdspladser for både ufaglærte og højt uddannede; understreger, at konkurrence mellem detailhandlere ikke må føre til konkurrence på arbejdsstandarder eller aflønning; 57 Jean-Pierre Audy Punkt erindrer om betydningen af en korrekt gennemførelse af den eksisterende sociale og arbejdsretlige lovgivning; beklager den høje forekomst af sort arbejde, hvilket 13. erindrer om betydningen af en korrekt gennemførelse af den eksisterende sociale og arbejdsretlige lovgivning; anmoder om lige behandling af de handlende i det indre PE v /52 AM\ doc

33 indebærer store skatteunddragelser og forhindrer, at der skabes lige vilkår for de handlende i det indre marked; marked med henblik på at bekæmpe sort arbejde og skatteunddragelser og socialt bedrageri; Or. fr 58 María Irigoyen Pérez Punkt erindrer om betydningen af en korrekt gennemførelse af den eksisterende sociale og arbejdsretlige lovgivning; beklager den høje forekomst af sort arbejde, hvilket indebærer store skatteunddragelser og forhindrer, at der skabes lige vilkår for de handlende i det indre marked; 13. erindrer om betydningen af en korrekt gennemførelse af den eksisterende sociale og arbejdsretlige lovgivning; beklager den høje forekomst af sort arbejde, hvilket indebærer store skatteunddragelser og forhindrer, at der skabes lige vilkår for de handlende i det indre marked; advarer om, at de arbejdsforhold og det misbrug, som findes inden for detailhandelen, særlig går ud over kvinderne, de dårligst uddannede arbejdstagere og indvandrerne; Or. es 59 María Irigoyen Pérez Punkt 13 a (nyt) 13a. påpeger vigtigheden af at forbedre erhvervsuddannelserne for at opnå en forøgelse af beskæftigelse i sektoren og anmoder medlemsstaterne og Kommissionen om at fremme integrationen på arbejdsmarkedet for de grupper, der har de største vanskeligheder AM\ doc 33/52 PE v01-00

34 med at komme i arbejde; Or. es 60 Morten Løkkegaard Punkt udtrykker sin bekymring over udhulningen af franchisetagernes rettigheder i forhold til franchiseren og opfordrer til gennemskuelige og især retfærdige kontrakter, påkalder Kommissionen og medlemsstaterne opmærksomhed på de problemer, som franchisetagere, der ønsker at sælge deres virksomhed eller ændre deres virksomhedsform, står med, hvis de forbliver aktive i den samme branche; anmoder Kommissionen om at undersøge virkningerne af langsigtede konkurrenceklausuler, købsoptioner og forbuddet mod at være franchisetager af flere mærker samt i den henseende at tage den nuværende fritagelse fra konkurrencereglerne for kontraherende parter, som har en markedsandel på under 30 %, op til fornyet overvejelse; udgår 61 Malcolm Harbour Punkt udtrykker sin bekymring over udhulningen af franchisetagernes rettigheder i forhold til franchiseren og 14. glæder sig over konceptet franchising som en forretningsmodel, der støtter nye virksomheder og ejerne af små PE v /52 AM\ doc

35 opfordrer til gennemskuelige og især retfærdige kontrakter, påkalder Kommissionen og medlemsstaterne opmærksomhed på de problemer, som franchisetagere, der ønsker at sælge deres virksomhed eller ændre deres virksomhedsform, står med, hvis de forbliver aktive i den samme branche; anmoder Kommissionen om at undersøge virkningerne af langsigtede konkurrenceklausuler, købsoptioner og forbuddet mod at være franchisetager af flere mærker samt i den henseende at tage den nuværende fritagelse fra konkurrencereglerne for kontraherende parter, som har en markedsandel på under 30 %, op til fornyet overvejelse; virksomheder; bemærker dog, at der i visse tilfælde forekommer urimelige aftalevilkår; opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at Kommissionens forordning (EU) nr. 330/2010 om gruppefritagelse for begrænsende vertikale aftaler anvendes korrekt; henleder især Kommissionens og medlemsstaternes opmærksomhed på de problemer, som franchisetagere, der ønsker at sælge deres virksomhed eller ændre deres virksomhedsform, står med, hvis de forbliver aktive i den samme branche; opfordrer endvidere Kommissionen til at undersøge virkningerne af langsigtede eksklusivitetsklausuler, købsoptioner og forbuddet mod at være franchisetager af flere mærker samt den nuværende fritagelse fra konkurrencereglerne for kontraherende parter, som har en markedsandel på under 30 %; 62 Andreas Schwab Punkt udtrykker sin bekymring over udhulningen af franchisetagernes rettigheder i forhold til franchiseren og opfordrer til gennemskuelige og især retfærdige kontrakter, påkalder Kommissionen og medlemsstaterne opmærksomhed på de problemer, som franchisetagere, der ønsker at sælge deres virksomhed eller ændre deres virksomhedsform, står med, hvis de forbliver aktive i den samme branche; anmoder Kommissionen om at undersøge virkningerne af langsigtede konkurrenceklausuler, købsoptioner og 14. udtrykker sin bekymring over udhulningen af franchisetagernes rettigheder i forhold til franchiseren og opfordrer til gennemskuelige og især retfærdige kontrakter, påkalder Kommissionen og medlemsstaterne opmærksomhed på de problemer, som franchisetagere, der ønsker at sælge deres virksomhed eller ændre deres virksomhedsform, står med, hvis de forbliver aktive i den samme branche; anmoder Kommissionen om at undersøge forbuddet mod prisdannelsesmekanismer i forbindelse med franchisesystemer og AM\ doc 35/52 PE v01-00

36 forbuddet mod at være franchisetager af flere mærker samt i den henseende at tage den nuværende fritagelse fra konkurrencereglerne for kontraherende parter, som har en markedsandel på under 30 %, op til fornyet overvejelse; virkningerne af langsigtede konkurrenceklausuler, købsoptioner og forbuddet mod at være franchisetager af flere mærker samt i den henseende at tage den nuværende fritagelse fra konkurrencereglerne for kontraherende parter, som har en markedsandel på under 30 %, op til fornyet overvejelse; Or. de 63 Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly Punkt 14 a (nyt) 14a. er bekymret over den hastige udvikling af private mærker; understreger, at private mærker bør udvikles på en sådan måde, at de forbedrer forbrugernes valgmuligheder, især hvad angår gennemsigtigheden, oplysningernes kvalitet og diversiteten, og giver SMV'ernes mulighed for at innovation og ekspansion; 64 Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly Punkt støtter forummet på højt plans arbejde for en bedre fungerende fødevareforsyningskæde i Europa og dens ekspertgruppe om aftalepraksis mellem virksomheder; mener, at Parlamentet 15. støtter forummet på højt plans arbejde for en bedre fungerende fødevareforsyningskæde i Europa og dens ekspertgruppe om aftalepraksis mellem virksomheder; mener, at Parlamentet PE v /52 AM\ doc

37 hurtigst muligt bør løse udestående problemer vedrørende dets deltagelse i forummets arbejde; understreger, at illoyal handelspraksis også forekommer i forsyningskæden for non-food og anmoder Kommissionen og erhvervssammenslutningerne om at undersøge mulighederne for at skabe et nyt, åbent forum med fokus på detailhandel som helhed; hurtigst muligt bør løse udestående problemer vedrørende dets deltagelse i forummets arbejde; understreger, at illoyal handelspraksis også forekommer i forsyningskæden for non-food; anmoder derfor Kommissionen og erhvervssammenslutningerne om at søge en konstruktiv dialog på tværs af sektoren i de eksisterende fora, herunder også den årlige rundbordskonference om detailmarkedet og Kommissionens kommende gruppe om detailhandelens konkurrenceevne; 65 Mairead McGuinness Punkt støtter forummet på højt plans arbejde for en bedre fungerende fødevareforsyningskæde i Europa og dens ekspertgruppe om aftalepraksis mellem virksomheder; mener, at Parlamentet hurtigst muligt bør løse udestående problemer vedrørende dets deltagelse i forummets arbejde; understreger, at illoyal handelspraksis også forekommer i forsyningskæden for non-food og anmoder Kommissionen og erhvervssammenslutningerne om at undersøge mulighederne for at skabe et nyt, åbent forum med fokus på detailhandel som helhed; 15. støtter forummet på højt plans arbejde for en bedre fungerende fødevareforsyningskæde i Europa og dens ekspertgruppe om aftalepraksis mellem virksomheder; mener, at Parlamentet hurtigst muligt bør løse udestående problemer vedrørende dets deltagelse i forummets arbejde; understreger, at Kommissionen, med henblik på at skride til yderligere foranstaltninger, fortsat bør overvåge negative udviklinger inden for især forsyningskæden for fødevarer; understreger, at illoyal handelspraksis også forekommer i forsyningskæden for non-food og anmoder Kommissionen og erhvervssammenslutningerne om at undersøge mulighederne for at skabe et nyt, åbent forum med fokus på detailhandel som helhed; AM\ doc 37/52 PE v01-00

Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt

Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 24. marts 2006 (OR. en) 7775/06 CONCL 1 FØLGESKRIVELSE fra: formandskabet til: delegationerne

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

TORSDAG DEN 17. DECEMBER 2009

TORSDAG DEN 17. DECEMBER 2009 17-12-2009 1 TORSG DEN 17. DECEMBER 2009 FORSÆDE: Pál SCHMITT Næstformand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 09.00) 2. Gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (forhandling) Formanden.

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse. (EØS-relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse. (EØS-relevant tekst) DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.3.2011 KOM(2011) XXX endelig 2011/0062(COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 10.3.2011 2011/XXXX(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om en effektiv råvarestrategi for Europa (2011/XXXX(INI)) Udvalget om Industri, Forskning

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.1.2012 COM(2011) 942 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En sammenhængende

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Økonomi- og Valutaudvalget 2009 2008/2122(INI) 16.10.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING med henstillinger til Kommissionen om et europæisk initiativ til udbredelse af mikrokreditter for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2001 KOM(2001) 366 endelig GRØNBOG Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. (forelagt af Kommissionen) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Strategi for bæredygtig konkurrenceevne i byggesektoren og i dennes virksomheder

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Strategi for bæredygtig konkurrenceevne i byggesektoren og i dennes virksomheder EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.7.2012 COM(2012) 433 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Strategi for bæredygtig konkurrenceevne i byggesektoren og i dennes virksomheder

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 25.4.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 115/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 345/2013 af 17. april 2013 om europæiske venturekapitalfonde

Læs mere

9079/15 ikn DG G 3 A

9079/15 ikn DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. maj 2015 (OR. en) 9079/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. maj 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COMPET 240 SAN 149 MI 333 EMPL 210 CONSOM 85 TRANS 174

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002)119 endelig 2002/0061 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. oktober 2009 (14.01) (OR. en) 15058/09 CONSOM 198 MI 397 TELECOM 221

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. oktober 2009 (14.01) (OR. en) 15058/09 CONSOM 198 MI 397 TELECOM 221 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. oktober 2009 (14.01) (OR. en) 15058/09 CONSOM 198 MI 397 TELECOM 221 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 315/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.2.2013 COM(2013) 48 final 2013/0027 (COD) C7-0035/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles niveau for

Læs mere

XXV BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN - 1995

XXV BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN - 1995 Europa-Kommissionen XXV BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN - 1995 (udgivet i tilslutning til "almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed - 1995") Bruxelles Luxembourg, 1996 Bibliografiske

Læs mere

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Rådsmøde (telekommunikation) den 27. november

Læs mere

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0634 L 94 Dansk udgave Retsforskrifter 57. årgang 28. marts 2014 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter DIREKTIVER Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU

Læs mere

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand Det indre marked»et bedre fungerende indre marked er afgørende for europæisk vækst.«michel Barnier, kommissær for

Læs mere

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober 2010.

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse Frem mod en indre markedspakke fremlagt d. 27. oktober 2010. Indre Markeds Center Att.: Maja Svankjær Thagaard og Susanne Bo Christensen 10. november 2010 Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF 28.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 94/65 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2013 COM(2013) 813 final 2013/0402 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger

Læs mere

Bruxelles, den 30. oktober 2009 (OR. en) RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO 15265/09 CO CL 3

Bruxelles, den 30. oktober 2009 (OR. en) RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO 15265/09 CO CL 3 RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO Bruxelles, den 30. oktober 2009 (OR. en) 15265/09 CO CL 3 FØLGESKRIVELSE fra: formandskabet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD I BRUXELLES DE 29.-30. OKTOBER 2009

Læs mere