Direktørgruppemøde, møde 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktørgruppemøde, møde 5"

Transkript

1 Direktørgruppemøde, møde 5 Tid Tirsdag 21. oktober kl Sted Energinet.dk, Ballerup Deltagere Direktørgruppens medlemmer: Adm. dir. Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk Direktør Lars Aagaard, Dansk Energi Direktør Finn Dehlbæk, Sekretariatet for Energitilsynet Vicedirektør Birgitta Jacobsen (på vegne af Morten Bæk), Energistyrelsen Direktør Knud Pedersen, DONG Energy Adm. dir. Svend Lykkemark, OK Adm. dir. Michael Mikkelsen, Scanenergi Direktør for Systemudvikling og Elmarked, Søren Dupont Kristensen, Energinet.dk Øvrige deltagere: Marie Hindhede, Energistyrelsen Linda Aaberg, Energitilsynet Torben Møller Pedersen, Dansk Energi Henrik Hornum, Dansk Energi Anders Dalgaard, Energinet.dk Signe Horn Rosted, Energinet.dk Martin Lervad Lundø, Energinet.dk Joan Haahr Hemmingsen, Energinet.dk 13. november 2014 JHH/SHR Afbud Referent Direktør Morten Bæk, Energistyrelsen Adm. dir. Knud Steen Larsen, TREFOR Joan Haahr Hemmingsen, Energinet.dk Dagsorden 0. Godkendelse af referat fra sidste møde 1. Statusrapportering på Engrosmodel a. Status på Engrosmodelprojektet b. Status for brancheaftaler c. Status for lovgivning 2. Andre aktuelle emner (DataHub forbedringsforslag m.m.) a. Flexafregning b. Datakonsistens ved og efter idriftsættelsen c. Cut-over principper d. Kommentarer til Energinet.dk s høringsnotat til Engrosmodel-forskrifterne 3. DataHub driftsrapportering 4. Eventuelt 14/ /7

2 0. Godkendelse af referat fra sidste møde Bilag 1: Udkast til referat fra Direktørgruppemøde 17. juni Referatet blev godkendt. Det offentliggøres på Energinet.dk s hjemmeside. I referatet havde Dansk Energi indsat to tilføjelser vedr. flexafregning. Dette er adresseret i agendapunkt 2a. vedr. flexafregning på dagens møde. 1. Statusrapportering på Engrosmodel 1.a Status på Engrosmodelprojektet v/anders Dalgaard Bilag 2: Engrosmodel statusrapportering Bilag 3: Konsekvensvurdering vedr. uafklaret lovgrundlag for Engrosmodellen. Anders Dalgaard præsenterede kort statusrapporteringen fra Engrosmodelprojektet. De først planlagte kursusdage for aktørerne med Dansk Energi er fuldt booket (2*40 deltagere), og en ny runde planlægges nu. Det er positivt med interessen, og ved den netop gennemførte spørgeskemaundersøgelse blandt aktørerne, hvor % har svaret, fremgår det ligeledes, at selskaberne er godt i gang med at vurdere konsekvenserne for Engrosmodellen på egen forretning og processer. Risikoanalyse I et samarbejde med markedsaktører, Dansk Energi og Energinet.dk er der i Engrosmodelprojektets Dialogforum foretaget en fælles risikoanalyse af Engrosmodelprojektet. Tre risici er på nuværende tidspunkt kritiske for projektet som et hele: Afklaring vedr. opkrævning af elafgifter er ikke på plads Bekendtgørelser fra Energistyrelsen er forsinkede og kan medføre sene ændringer til projektgrundlaget Flexafregnings-indfasning samtidig med Engrosmodellen (dette er et særskilt punkt på dagsordenen) For alle risici er der hos Energinet.dk en ansvarlig risikoejer, der har fokus på håndtering og mitigering af den pågældende risiko. Birgitta Jacobsen, Energistyrelsen orienterede om, at en afklaring på elafgiftshåndteringen forventes snarest og muligvis indenfor en uge. Når den politiske godkendelse er på plads, fremsættes et lovforslag med den nye løsning og en dato for idriftsættelsen af Engrosmodellen, hvor branchen kan afgive høringssvar. Sammen med lovforslaget forventes alle udestående bekendtgørelser offentliggjort. Lars Aagaard, Dansk Energi pointerede, at det skal være meget velovervejet, hvis datoen for idriftsættelsen af Engrosmodellen skal rykkes. Vigtigt er det også, at lovgiverne ikke komplicerer processerne yderligere ved en ændring af elafgiftshåndteringen. Knud Pedersen, DONG Energy supplerede med at understrege, at en udskydelse er dyr, da der er tale om store omkostninger hos selskaberne. Hvis en ændring 14/ /7

3 er på vej, er det derfor helt essentielt, at selskaberne orienteres om implikationerne hurtigst muligt. Michael Mikkelsen, Scanenergi bad om en bibeholdelse af den nuværende aftalte model for elafgiftshåndteringen. En ændring kan betyde store ændringer i ansvaret for transaktioner og indbyrdes garantistillelse. Ved en ændring af ansvarsfordelingen mellem netvirksomheder og elleverandører i branchen, påvirker det også Dansk Energis standardaftale. Finn Dehlbæk, Sekretariatet for Energitilsynet kommenterede, at det igangværende arbejde med metodegodkendelse af standardaftalen og herunder også metoderne i markedsforskrifterne fortsættes. Hvis der derefter kommer ændringer til aftaler og metoder sendes de til metodegodkendelse efterfølgende. Hos Energinet.dk arbejdes der ligeledes fokuseret mod en idriftsættelse 1. oktober I starten af november starter den eksterne uddannelse for aktørerne (i markedsforskrifterne), og mandag d. 3. november startes pilot End-to-end testen som planlagt op med branchens IT-leverandører. Birgitta Jacobsen, Energistyrelsen noterede de fremførte budskaber og bekymringer. Direktørgruppen besluttede, at der så snart en afklaring foreligger, igangsættes en fælles proces i regi af Direktørgruppen (uden nedbremsning af projekterne hos nogle aktører) med det formål at afdække konsekvenserne af den fundne løsning herunder bl.a. de tekniske, forretningsprocesmæssige, juridiske og tidsmæssige konsekvenser. Med udgangspunkt i denne konsekvensvurdering udarbejdes et fælles høringssvar fra Direktørgruppen til det fremsatte lovforslag (dog undtaget Energistyrelsen og Energitilsynet jf. nedenstående). Formålet med konsekvensanalysen er også at kvalificere en evt. ny idriftsættelsesdato. Energitilsynet og Energistyrelsen deltager i arbejdet i forhold til at konsekvensvurdere det, som den fundne løsning kan komme til at betyde for tidsplanen herunder bl.a. vedr. metodegodkendelser. Hvis nødvendigt kan der indkaldes til et ekstraordinært telefonmøde for Direktørgruppen. 1.b Status for brancheaftaler v/torben Møller Pedersen Bilag 4: Status for branchevejledninger til brug for Engrosmodellen (oktober 2014). Standardaftalen blev anmeldt til Energitilsynet 11. juli Som følge af den udestående afklaring vedr. håndtering af elafgifterne kan der komme ændringer til standardaftalen. Servicevilkårene, der fastsætter procedurer og tidsfrister på udvalgte områder mellem netvirksomheder og elleverandører, bliver et bilag til Standardaftalen og vil om kort tid blive anmeldt til Energitilsynet. 14/ /7

4 Finn Dehlbæk, Sekretariatet for Energitilsynet kommenterede, at Standardaftalen sendes i høring som et hele, når servicevilkårene er modtaget fra Dansk Energi. Tilslutningsbestemmelserne blev dags dato anmeldt til Energitilsynet efter tilretninger bl.a. som følge af indførelse af leveringspligten. Branchevejledningen om tarifering forventes anmeldt til Energitilsynet primo november, og desuden planlægges yderligere 2 vejledninger klar inden udgangen af c Status for lovgivning v/marie Hindhede Der var intet yderligere at tilføje til dette punkt. 2. Andre aktuelle emner (DataHub forbedringsforslag m.m.) 2.a Flexafregning v/signe Horn Rosted Bilag 5: Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. implementering af flexafregning. Indfasningen af flexafregning blev diskuteret på det seneste Direktørgruppemøde, og i den netop udarbejdede risikoanalyse med aktørerne blev en fuld igangsættelse af flexafregning samtidig med indførelsen af Engrosmodellens idriftsættelse rejst som en væsentlig risiko. For at mitigere denne risiko nedsættes en arbejdsgruppe med det formål at planlægge en implementering af flexafregning. Der var støtte til at nedsætte gruppen, og det blev fremhævet særskilt, at implementeringen af flexafregning ikke må kompromittere idriftsættelsen af Engrosmodellen. Arbejdsgruppen har desuden til opgave at lave en række præciseringer af flexafregning indenfor de metoder, der er fastsat i forskrifterne og som pt. er metodeanmeldt til Energistilsynet. Der blev spurgt til den juridiske hjemmel ift. ændring af afregningsformen for henholdsvis privat- og erhvervskunder. Energinet.dk foreslog, at dette aspekt ligeledes behandles i regi af den nedsatte arbejdsgruppe. Direktørgruppen tilsluttede sig kommissoriet for flexafregningsarbejdsgruppen, og arbejdet i gruppen kan hermed igangsættes. 2.b Datakonsistens ved og efter idriftsættelsen v/signe Horn Rosted Bilag 6: Sikring af datakonsistens i Engrosmodellen. Ved overgangen til Engrosmodellen vil betydningen af datakonsistensen i elmarkedet blive endnu vigtigere end i dag, idet antallet af datafelter med direkte 14/ /7

5 betydning for en korrekt afregning øges. Som et risikominimerende tiltag er Energinet.dk ved at udvikle et datasammenligningsværktøj. Datasammenligningen vender den hidtidige proces på hovedet. Aktørerne indsender data til en automatisk og centralt liggende datakonsistenskontrol. Dermed opnås en ensartet og transparent kontrol. Anvendelsen af datasammenligningsværktøjet er i første omgang en projektaktivitet, som aktørerne skal indarbejde i planlægningen. Energinet.dk foreslår, at selskaber, der selv har en tilstrækkelig og løbende kontrol af datakonsistensen, kan opnå en dispensation for at deltage i det centrale arbejde. En sådan dispensation forudsætter en skriftlig bekræftelse overfor Energinet.dk af, at aktøren foretager en tilstrækkelig datakontrol selvstændigt. Direktørgruppen godkendte forslaget, og Energinet.dk fortsætter udviklingen af datasammenligningsværktøjet. 2.c Cut-over principper v/signe Horn Rosted Bilag 7: Notat vedr. principper for cut-over. Teknik- og implementeringsgruppen har udarbejdet en detaljeret cut-over guide, der beskriver alle processer og specielle procedurer ifm. overgangen fra den gamle markedsmodel til den nye. Cut-over guiden er godkendt af Engrosmodelprojektets Dialogforum. Til Direktørgruppen er udarbejdet et notat, der beskriver principperne i cut-over guiden. Ift. håndteringen af cut-over for solcellekunder (nettoafregningsgruppe 6) er der fundet en model, der ikke går på kompromis med nettoafregningen, således at der ikke afregnes udenfor solcellekundernes årsafregningscyklus. Modellen har den konsekvens, at kunden kan modtage en slutafregning fra netvirksomheden op til et år efter, at kundeforholdet er overgået til elleverandøren. Henrik Hornum, Dansk Energi bemærkede, at implementeringen af den nye tariferingsmodel vil følge dette princip for cut-over, dvs. at implementeringstidspunktet for de enkelte kunders vedkommende vil afhænge af årsafregningstidspunktet. 2.d Kommentarer til Energinet.dk s høringsnotat til Engrosmodelforskrifterne v/henrik Hornum Bilag 8: Kommentarer til Energinet.dk s høringsnotat til Engrosmodelforskrifterne. Dansk Energi har udarbejdet et notat med kommentarer til Energinet.dk s høringsnotat til Engrosmodelforskrifterne, og indstillede, at Energinet.dk behandler de kommenterede punkter. Det understreges, at specielt de 4 første punkter er væsentlige, herunder at der sikres en god kvalitet på kundens adresse, hvilket om muligt kunne indføjes i forskriften. Navnlig under det kommende leveringspligtregelsæt er det essentielt, at kunder, der fordeles ved fx en elleverandørs konkurs, kan kontaktes af den nye elleverandør. 14/ /7

6 Signe Horn Rosted, Energinet.dk lovede at komme med en skriftlig tilbagemelding til Direktørgruppen på punkterne i bilag 8. Det blev dog understreget, at en del har været diskuteret tidligere, og at ny funktionalitet i DataHub på nuværende tidspunkt i projektet udgør for stor en risiko for projektets tidsplan. I det omfang, der er tale om forskriftsmæssige misforståelser, vil der blive kigget på det. 3. DataHub driftsrapportering v/martin Lervad Lundø Bilag 9: DataHub- og markedsrapportering oktober Overordnet status for markedsperformance (leverandørskift, fejlagtige skift m.v.) og på drift og support af DataHub hos Energinet.dk blev gennemgået. På rapporteringssiden er der udviklet en rapport, som pr. netvirksomhed viser, om tidsseriedata er indsendt rettidigt. Rapporten er ved at blive kontrolleret af udvalgte netvirksomheder og vil fremadrettet blive offentliggjort løbende på Energinet.dk s hjemmeside. Inden udgangen af 2014 offentliggøres IFIM-rapporten også løbende igen. Energinet.dk modtager månedligt ca supportsager fra aktørerne og har intensiveret indsatsen for at nedbringe antallet af åbne sager, der siden sidste møde er bragt ned med 20 %. Ift. driften af DataHub er databehandlingstiden forbedret som følge af den løbende kapacitetsudvidelse af DataHub. Det betyder, at fristerne for behandling og videreformidling af data i seneste måned overholdes i ca. 97 % af tilfældene, men der har også været fejl ifm. aftalte servicevinduer, hvor det skal blive bedre. Refikserings-processen har som følge af utilstrækkelig datakvalitet været sat i bero siden idriftsættelse af DataHub. Energinet.dk forventer at starte refiksering ca. 1. november 2014 med et mål om at have sluttet korrektionsafregningen for hele 2013 inden udgangen af Dette kræver dog opbakning og samarbejde fra selskaberne, idet korrektionsafregningen først igangsættes efter selskabernes godkendelse af de refikserede data. Direktørgruppen støttede op om dette, således at selskabernes årsopgørelser og årsrapporter for 2013 kan afsluttes. 4. Eventuelt Lars Aagaard bad Energinet.dk tage kontakt til Dansk Energi, hvis der i regi af Engrosmodelprojektet er udfordringer med enkeltselskabers performance og fremdrift. Knud Pedersen, DONG Energy kommenterede på udfordringer med forsyningspligtsomlægninger, hvor mere dialog med Energinet.dk fremover er påkrævet for at sikre en fælles forståelse af problemstillingen og processen. 14/ /7

7 Signe Horn Rosted, Energinet.dk gjorde opmærksom på, at en eventuel ændring af idriftsættelsesdatoen for Engrosmodellen samtidig vil betyde en tilsvarende forskydning af indførelsen af såvel flexafregning som leveringspligt, og dvs. herunder også udfasningen af forsyningspligten. Henrik Hornum, Dansk Energi orienterede om, at der d. 25. november afholdes et arrangement om datakvalitet for alle aktører med udgangspunkt i udbredelse af best practise for at øge datakvaliteten i branchen. I materialet til mødet var et oplæg til mødedatoer for Direktørgruppen i Direktørgruppens medlemmer melder skriftligt tilbage, hvis der problemer med nogle af datoerne, ellers indkaldes der til de pågældende møder. 14/ /7

Direktørgruppemøde, møde 3

Direktørgruppemøde, møde 3 Direktørgruppemøde, møde 3 Tid Tirsdag 17. juni kl. 15.00-17.00 Sted Energinet.dk, Ballerup Deltagere Direktørgruppens medlemmer: Adm. dir. Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk Direktør Lars Aagaard, Dansk

Læs mere

Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift, møde 9

Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift, møde 9 Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift, møde 9 Tid Onsdag 16. juni 2015, kl. 15.00-17.00 Sted Energinet.dk, Ballerup Deltagere Styregruppens medlemmer: Adm. dir. Peder Ø. Andreasen,

Læs mere

Dialogforum, referat. Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00. Deltagere Navn Aktør. Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark. Martin Christensen

Dialogforum, referat. Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00. Deltagere Navn Aktør. Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark. Martin Christensen Dialogforum, referat Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00 Sted LYNC Deltagere Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark Ane Rask Annemette L.

Læs mere

2015-02-25 Dialogmøde 16, referat

2015-02-25 Dialogmøde 16, referat 2015-02-25 Dialogmøde 16, referat Tid 25. februar 2015 kl. 13.00-16.00 Sted Online-møde Inviterede Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Torben Møller Pedersen Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Diana

Læs mere

2015-03-25 Dialogmøde 17, referat

2015-03-25 Dialogmøde 17, referat 2015-03-25 Dialogmøde 17, referat Tid 25. marts 2015 kl. 13.00-15.30 Sted Online-møde Inviterede Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Torben Møller Pedersen Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Diana

Læs mere

27-05-2014 Teknik og implementeringsmøde, referat

27-05-2014 Teknik og implementeringsmøde, referat 27-05-2014 Teknik og implementeringsmøde, referat Tid 27. maj 2014 Sted Påfuglen, Erritsø Deltagere Annemette L. Carlsen Fritz Beck Ulrich Ida Joel Anette Krogh Kim Kristensen Niels Toftensberg Kristoffer

Læs mere

Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes

Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes DataHub Læs her tidligere nyheder på Ninas blog - En ugentlig opdatering om sidste nyt i projektet for markedets aktører 11. marts 2011 JHH Status for netvirksomheder Status for elleverandører Nyheder

Læs mere

Teknik- og implementeringsgruppemøde, referat

Teknik- og implementeringsgruppemøde, referat Teknik- og implementeringsgruppemøde, referat Tid 18. februar 2015 kl. 10.00-16.00 Sted Påfuglen, Erritsø, 7000 Fredericia Deltagere Navn Virksomhed Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark Annemette

Læs mere

BILAG 6. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 11. februar 2015 MLN

BILAG 6. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 11. februar 2015 MLN BILAG 6 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 11. februar 2015 MLN Dette notat udgør statusrapporteringen for DataHub drift til Direktørgruppen i februar 2015. Notatet indeholder et generelt

Læs mere

GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V)

GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) FORMANDENS AFGØRELSE DEN 28. APRIL 2015 GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) 28. april 2015 Detail & Distribution 14/10476, 14/10478, 15/00115 laa, lrn RESUMÉ 1. Som følge

Læs mere

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde den 19 marts 2013 Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dk s præcisering af balanceansvar Resumé 1. I denne sag anmodes Energitilsynet om at tage stilling

Læs mere

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014 BILAG 5 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 10. juni 2014 Der fremsendes forud for hvert møde i Direktørgruppen en statusrapport, der rapporterer på net- og elhandelsvirksomhedernes performance,

Læs mere

b. 1. Projektets formål, organisering mv.

b. 1. Projektets formål, organisering mv. Aktstykke nr. 161 Folketinget 2014-15 (2. samling) Bilag 161 Skatteministeriet. København, den 8. september 2015. a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at igangsætte udviklingen

Læs mere

Redegørelse for forarbejderne til L199 om store solcelleanlæg

Redegørelse for forarbejderne til L199 om store solcelleanlæg 28. maj 2013 Redegørelse for forarbejderne til L199 om store solcelleanlæg Fra energiforliget 22. marts 2012 til solcelleaftalen 22. marts 2012 Regeringen og V, DF, EL og K indgår aftale om den danske

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt 26. februar 2015 J.nr. 14-4601203 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

SMART GRID ANBEFALINGER. Status på smart grid-netværkets arbejde

SMART GRID ANBEFALINGER. Status på smart grid-netværkets arbejde SMART GRID ANBEFALINGER Status på smart grid-netværkets arbejde FORORD I efteråret 2010 blev der nedsat et smart grid netværk bestående af en række centrale aktører inden for smart grid. Netværkets opgave

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet.

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet. Forskrift H1: Skift af elleverandør Oktober 2008 Version 4.1 Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 DATE MRP LRO LRO MRP NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 38472-08 DOC. NO. DATE

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation med DataHub i elmarkedet Juni 2014 HBK/ADA Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september

Læs mere

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen,

Læs mere

Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00. Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1

Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00. Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1 Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00 Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1 Dato: Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Hedensted

Læs mere

Forslag til en fremtidig regulering af forsyningspligten

Forslag til en fremtidig regulering af forsyningspligten Forslag til en fremtidig regulering af forsyningspligten 30. maj 2013 J. nr. 2202/1839-6010 BILAG Bilag 1 Elpristavlen Bilag 2 Skabelonafregning Bilag 3 Engrosmodellen Bilag 4 Lovændringen vedr. udbud

Læs mere

Rikke B. Ørum (Dansk Erhverv), Rita Jensen (Personalestyrelsen), Susanne Engstrøm (FTF)

Rikke B. Ørum (Dansk Erhverv), Rita Jensen (Personalestyrelsen), Susanne Engstrøm (FTF) Mødereferat Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 27. oktober 2010 Deltagere Formand: Leo Bjørnskov DA: Thomas Philbert Nielsen (DA), Anders Just Pedersen (DI), Mette Møller Nielsen (Dansk Byggeri) De offentlige

Læs mere

Notat. Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni 2014 BILAG 3. Sagsfremstilling til Punkt 2.a Datakvalitet

Notat. Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni 2014 BILAG 3. Sagsfremstilling til Punkt 2.a Datakvalitet Notat BILAG 3 Dok. ansvarlig: HHO Sekretær: Sagsnr.: 2007-143 Doknr: d2014-7796-5.0 12-06-2014 Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni 2014 Sagsfremstilling til Punkt 2.a Datakvalitet Sagsfremstilling Direktørgruppen

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE

UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE PAGE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPGAVEN 3 1.1 Indledning 3 1.2 Beskrivelse

Læs mere

Delrapport Arbejdsgruppe 24 Roadmap for Smart Grid i Danmark med særlig vægt på netselskabernes rolle

Delrapport Arbejdsgruppe 24 Roadmap for Smart Grid i Danmark med særlig vægt på netselskabernes rolle Delrapport Arbejdsgruppe 24 Roadmap for Smart Grid i Danmark med særlig vægt på netselskabernes rolle Arbejdsgruppens leverancer er: Roadmap som skal udgøre en veldefineret drejebog for implementering

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Kommunikationsmedarbejderne Martin Kristiansen deltog under dagsordenens punkt 1, og Jesper Rasmussen deltog fra punkt 3 til 11.

Kommunikationsmedarbejderne Martin Kristiansen deltog under dagsordenens punkt 1, og Jesper Rasmussen deltog fra punkt 3 til 11. VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 23. nov. 2011 REFERAT Bestyrelsesmøde den 23. november 2011 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige

Læs mere