Bilag 3 Sejladssikkerhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3 Sejladssikkerhed"

Transkript

1 Bilag 3 Sejladssikkerhed 1. Indledning Femern A/S har gennemført et omfattende program af sejladsstudier med henblik på at kortlægge effekterne for sejladsen i Femern Bælt, såfremt der bygges en bro. Dette notat giver en kort beskrivelse af resultaterne fra de gennemførte sejladsstudier. Sejladsstudierne blev gennemført i følgende trin, som det fremgår af figuren: Kortlægning af eksisterende skibstrafik. Trafikprognose. Risikoanalyse. Analyse af trafik flow. Sejladssimuleringer. De enkelte trin gennemgås i de følgende afsnit.

2 2. Kortlægning af eksisterende skibstrafik I blev skibstrafikken i Femern Bælt kortlagt. Optællingen viste, at Femern Bælt passeres af ca skibe om året. Til sammenligning passeres Storebælt af ca skibe om året. Den årlige færgetrafik mellem Rødbyhavn og Puttgarden blev optalt til 2 gange afgange, dvs. i alt ca tværgående passager. Antallet af talte skibspassager for de enkelte sejlruter i farvandet fra Langelands Bælt til Kadetrenden fremgår af nedenstående figur Side 2/9

3 Årlige antal skibspassager 3. Trafikprognose Femern A/S har fået udarbejdet en trafikprognose for skibstrafikken for år I følge den kan det forventes, at Femern Bælt vil passeres af mellem og skibe om året. Antallet af skibspassager vil bl.a. afhænge af udviklingen i handelen til og fra østersølandene. Prognosen indeholder tre scenarier. Et lavvækst scenarie, et mediumvækst scenarie og et højvækst scenarie. Det forventede antal skibspassager af Femern Bælt i de forskellige scenarier fremgår af nedenstående figur. 120, ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 Passager af Femern Bælt Rødby-Puttgarden (med bro) Rødby-Puttgarden (uden bro) Trafik 2006 Trafik 2030, lav Trafik 2030, medium Trafik 2030, høj I Femern A/S risikoanalyser er der taget udgangspunkt i mediumvækst scenariet (grønne søjle). Side 3/9

4 4. Risikoanalyse FN s Internationale Maritime Organisation (IMO) har udarbejdet retningslinjer for, hvordan risikoanalyser i forhold til skibstrafikken skal gennemføres. Det er disse retningslinjer, der har ligget til grund for risikoanalysen ved etablering af en bro over Femern Bælt. Analysen omfatter et referencescenarie med fortsat færgedrift uden en fast forbindelse, der sammenlignes med følgende scenarier for skråstagsbroløsninger (se bilag B) 1 : En skråstagbro med tre hovedspænd på henholdsvis 724 m og 888 m. En skråstagsbro med to hovedspænd på henholdsvis 724 m og 888 m. I alle broscenarier er det forudsat, at der ved hjælp af udlagte bøjer etableres et trafiksepareringssystem nogle få sømil på begge sider af broens gennemsejlingsfag. De risikofaktorer, som indgår i risikoanalysen, og som ligger til grund for den samlede risiko, består af: Skib - skib kollisioner. Skib - bro kollisioner. Grundstødninger og kollision med vindmøller. Risikoanalysen har desuden en undersøgelse af en række risikoreducerende tiltag, hvor især introduktionen af et VTS-system, der dækker hele farvandet fra Langelands Bælt i vest til Kadetrenden i øst, vurderes at give en omkostningseffektiv forbedring af sejladssikkerheden. På baggrund af resultaterne fra risikoanalysen kan det konkluderes, jf. figuren, at det samlede risikoniveau for det pågældende farvand ikke vil ændre sig signifikant fra referencescenariet (fortsat færgedrift) til de nævnte broscenarier (to eller tre spænd på enten 724 m eller 888 m), og at sejladssikkerheden forbedres i en situation med bro og VTSsystem sammenlignet med referencescenariet. 1 I analysen indgik også scenarier med hængebroer, men da en hængebro ikke vurderes at være egnet til kombineret jernbane og vejtrafik over Femern Bælt, behandles de ikke nærmere i dette notat. Side 4/9

5 Risiko niveau (referencescenario index 100) Foretrukken broløsning Reference scenario 3x724m uden VTS 3x888m uden VTS 2x724m uden VTS 2x888m uden VTS 3x724m med VTS 3x888m med VTS 2x724m med VTS 2x888m med VTS Skib-skib kollision Grundstødning og vindmøllekollision Brokollision Baggrunden for resultaterne er følgende effekter: Etableringen af en bro vil øge risikoen for ulykker som følge af kollisioner mellem skibe og bro. Etableringen af en trafikseparering sikrer, at skibene holdes tættere på midten af sejlruten, hvilket reducerer risikoen for grundstødninger og kollisioner med havvindmøller. Etablering af en bro vil formentligt føre til en væsentlig reduktion eller lukning af færgetrafikken på tværs af bæltet, hvilket vil reducere risikoen for kollisioner mellem skibe og færger. Etableringen af et VTS-system vil reducere risikoen for ulykker med omkring 60 pct. På baggrund af risikoanalysens resultater er der gennemført en cost-benefit analyse af de forskellige broløsninger, der viser, at en skråstagsbro med to spænd på 724 m i kombination med et VTS-system er den mest omkostningseffektive løsning. Den indebærer således væsentlig lavere anlægsomkostning end en bro med spænd på 888 m, og sikrer en forbedret sejladssikkerhed sammenlignet med referencescenariet. Side 5/9

6 5. Analyse af trafik flow Som supplement til risikoanalysen er der gennemført et studie af skibstrafikkens forløb gennem Femern Bælt i en situation, hvor der er etableret en bro. Studiet analyserer, hvor mange af skibene, der har free flow (uhindret passage). Et skib har free flow, hvis det under passage af trafiksepareringssystemet uden hastighedsændring kan passere uden at komme tæt på andre skibe eller broens pyloner. Såfremt et skib ikke har free flow, vil det skulle justere hastigheden eller kursen for at opretholde den normale afstand til andre objekter. Studiet viser, at en bro med to spænd med spændvidder på henholdsvis 724 m og 888 m vil medføre, at 22 pct. henholdsvis 10 pct. af skibene ved passage ikke har free flow, og man må ved disse passager enten acceptere, at andre skibe/pyloner kommer tæt på eller foretage en hastighedsændring. Til sammenligning viser en analyse, at cirka 7 pct. af skibstrafikken i dag foretager en hastighedsændring forårsaget af den krydsende færgetrafik. 6. Sejladssimuleringer Der er desuden gennemført en række sejladssimuleringer, hvor i alt 118 navigatører fra Europa og Asien har foretaget simulerede gennemsejlinger af Femern Bælt på Force Technology s sejladssimulator. Sejladssimuleringerne supplerer risikoanalysen og anvendes som supplement til de teoretiske analyser af sejladsforholdene. Blandt andet undersøges og optimeres: Spændvidder i gennemsejlingsfag over sejlruten. Trafiksepareringssystemer. Afmærkning af sejlrende. Afmærkning af broen. Sejladssimuleringerne har blandt andet påvist, at en bro med tre spænd, hvor det ene spænd fungerede som separationsspænd, ikke havde nogen positiv effekt på sejladsforholdene. Side 6/9

7 7. Sammenfatning Det er selskabets opfattelse, at det på grundlag af de gennemførte risikoanalyser og øvrige undersøgelser er godtgjort, at en løsning med to gennemsejlingsfag på 724 m med samtidig implementering af et VTS-system for området vil resultere i forbedrede sejladssikkerhedsmæssige forhold sammenlignet med en situation med fortsat færgefart uden VTSsystem. Det er samtidig selskabets opfattelse, at de hidtil gennemførte undersøgelser har vist, at der ikke opnås en forbedring af de sejladssikkerhedsmæssige forhold ved at udforme skråstagsbroen med tre hovedfag. Det skyldes, at der opnås enklere, mindre forvirrende sejladsforhold ved kun at etablere to gennemsejlingsfag. På baggrund af en nyttebetragtning er det derfor selskabets anbefaling, at der ved valg af en skråstagsbroløsning tages udgangspunkt i en bro med to gennemsejlingsfag på 724 m. Søfartsmyndighederne har endnu ikke taget stilling til resultaterne af risikoanalyser, sejladssimuleringer mv. Side 7/9

8 Bilag A: Organisation Af nedenstående figur fremgår, hvilke myndigheder fra Danmark og Tyskland der har fulgt de gennemførte sejladsstudier. Det fremgår også, hvilke rådgivere og eksperter der har været involveret. Styregruppe for sejladsstudier i Femern Bælt WSD Nord WSA, Lübeck Wirtschaftministerium S-H Femern Belt A/S (FB) Søfartsstyrelsen Farvandsvæsenet SOK RambøllArupDorsch (RAD) Involverede i Risikoanalyse og i Analyse af trafik flow Involverede i Sejladssimuleringer FB FB Simulation Task Group RAD Expert tjek RAD Force Technology Rambøll Management Workshop deltagere Navigatører Side 8/9

9 Bilag B: Broscenarier Skråstagsbro med to gennemsejlingsfag og et separationsfag Skråstagsbro med to gennemsejlingsfag uden separationsfag. Side 9/9

FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT. Trafikministeriet, Danmark. Finansiel analyse

FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT. Trafikministeriet, Danmark. Finansiel analyse FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Trafikministeriet, Danmark Finansiel analyse Juni 2004 FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Finansiel analyse Juni 2004 Trafikministeriet Frederiksholms Kanal 27 DK-1220

Læs mere

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE FINAL REPORT CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE SUPPLERENDE UDREDNING OM BAGGRUND FOR OG KONSEKVENSER AF ÆNDREDE FORUDSÆTNINGER JANUAR 2015 UDARBEJDET FOR: FEMERN A/S AF: COWI A/S 2/23

Læs mere

O:\Transport- Energiministeriet\Lovforslag\573904\Dokumenter\573904.fm 16-12-08 14:25 k04 bpe

O:\Transport- Energiministeriet\Lovforslag\573904\Dokumenter\573904.fm 16-12-08 14:25 k04 bpe Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2008-09 Fremsat den 17. december 2008 af transportministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet

Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet 24 Juni 2014 Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet I den seneste tid er blevet mødt med mange spørgsmål fra borgere, medier og debattører. Vi er glade for interessen for verdens længste sænketunnel.

Læs mere

Projektrisikoanalyse. - Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse/eksisterende forbindelse - Storstrømmen

Projektrisikoanalyse. - Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse/eksisterende forbindelse - Storstrømmen Projektrisikoanalyse - Fagnotat, fase 1 Ny forbindelse/eksisterende forbindelse - Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A023755-12-002 VERSION 2.1 UDGIVELSESDATO 24.04.2012 UDARBEJDET LSC KONTROLLERET

Læs mere

Femern Bælt forbindelsen og miljøet

Femern Bælt forbindelsen og miljøet Femern Bælt forbindelsen og miljøet Miljøkonsultationsrapport 2006 Udgivet af Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Tyskland Transport- og Energiministeriet, Danmark Støttet af EU Kommissionen

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse. -Fagnotat. Handlemuligheder vedrørende Storstrømmen

Samfundsøkonomisk analyse. -Fagnotat. Handlemuligheder vedrørende Storstrømmen Samfundsøkonomisk analyse -Fagnotat Handlemuligheder vedrørende Storstrømmen Storstrømsbroen ISBN: 978-87-7126-138-7 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Storstrømsbroen

Læs mere

Driftsrisikoanalyse. Fagnotat, Fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen

Driftsrisikoanalyse. Fagnotat, Fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen Fagnotat, Fase 1 Ny forbindelse Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A02375512003 VERSION 2.0 UDGIVELSESDATO 27.03.2012 UDARBEJDET LSC KONTROLLERET MES, JGIM GODKENDT LHE Ny forbindelse Storstrømmen

Læs mere

En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi

En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi Annette Christensen, Specialkonsulent, Trafikministeriet Henning L. Kristensen, Chefkonsulent, Carl Bro Peter Bønløkke, Stud.scient.pol., Trafikministeriet

Læs mere

Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling

Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Trafikministeriet, Danmark Trafik-, Bygge- og Boligministeriet, Tyskland Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling Sammenfatningsrapport Maj 2003

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

August 2008. Screening af en fast forbindelse over. Kattegat Rapport. Til Transportministeriet

August 2008. Screening af en fast forbindelse over. Kattegat Rapport. Til Transportministeriet August 2008 Screening af en fast forbindelse over Kattegat Rapport Til Transportministeriet 1 Kolofon Titel: Udgiver: Forfattere: Screening af en fast forbindelse over Kattegat NIRAS og NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Kystnære havmøller i Danmark Screening af havmølleplaceringer indenfor 20 km fra kysten oktober 2012. Endelig rapport

Kystnære havmøller i Danmark Screening af havmølleplaceringer indenfor 20 km fra kysten oktober 2012. Endelig rapport Kystnære havmøller i Danmark Screening af havmølleplaceringer indenfor 20 km fra kysten oktober 2012 Endelig rapport 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Baggrund... 6 3. Metode... 10 3.1 Bindings- og afvejningsområder...

Læs mere

November 2014. Trafikprognose for en fast forbindelse over Femern Bælt

November 2014. Trafikprognose for en fast forbindelse over Femern Bælt November 2014 Trafikprognose for en fast forbindelse over Femern Bælt INDHOLD 0. RESUME AF TRAFIKPROGNOSENS GRUNDLAG OG HOVEDKONKLUSIONER... 3 0.1. Grundlaget for trafikprognosen... 3 0.2. Trafikprognosens

Læs mere

Fokus på forsyning. Investeringer I: Behov og afkast

Fokus på forsyning. Investeringer I: Behov og afkast Fokus på forsyning SPERA har undersøgt spildevandsselskabernes investeringer. For det første er selskabernes investeringsniveau samt sammenhængen mellem alder og effekten af foretagne investeringer undersøgt.

Læs mere

Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen - høringsnotat for idéfasen

Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen - høringsnotat for idéfasen Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen - høringsnotat for idéfasen April 2010 3 Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Forord Forord

Læs mere

Årsrapport 2009. Øget sejladssikkerhed gennem brugerfokus

Årsrapport 2009. Øget sejladssikkerhed gennem brugerfokus Årsrapport 2009 Øget sejladssikkerhed gennem brugerfokus 1. Beretning 1.1. Præsentation af Farvandsvæsenet Farvandsvæsenet er en civil styrelse under Forsvarsministeriet. Farvandsvæsenets mission er At

Læs mere

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE 2 INDHOLD SAMMENFATNING 2 1. INDLEDNING 6 2. ITS-SYSTEMERNE I ANALYSEN 8 3. METODE 10 4. RESULTATER OG PERSPEKTIVERING 12 BILAG A. ITS VED UDBYGNING AF MOTORVEJE

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012 Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen December 2012 2 / 10 Indholdsfortegnelse 1 Anlæggelse af Femern Bælt Forbindelsen 2 2 Beskæftigelseseffekter 2 3 Direkte

Læs mere

Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse

Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse September 2013 Sammenfatning 2. Indhold 1 Baggrund og introduktion... 3 1.1 Baggrund for brugerfinansieringsanalysen af en

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Trekantområdet Danmark Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Trekantområdet Danmark Supplerende

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Samfundsøkonomisk sammenligning af grundløsningerne

Samfundsøkonomisk sammenligning af grundløsningerne Samfundsøkonomisk sammenligning af grundløsningerne - Fagnotat, Ringsted - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Maj 2012 Forord Dette fagnotat omhandler den samfundsøkonomiske sammenligning af grundløsningerne

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering. Bilag 5: Business case

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering. Bilag 5: Business case INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 5: Business case Forfatter: BDO og CEDI Udgivet 2015 Download rapporten

Læs mere

Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus. Etablering af en hurtigrute mellem Samsø og Århus

Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus. Etablering af en hurtigrute mellem Samsø og Århus Århus Kommune Økonomisk Afdeling Den 3. september 2004 Notat Emne Til: Til: Kopi til: Udarbejdet af Tlf. nr: Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus Samsø Byråd mk 2.115 Etablering af en hurtigrute

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere