Brugsanvisning. K3000 Cut-n-Break. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning. K3000 Cut-n-Break. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen."

Transkript

1 Brugsanvisning K3000 Cut-n-Break Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish

2 SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen: ADVARSEL Maskinen kan ved forkert eller skødesløs brug være et farligt redskab, som kan medføre alvorlige skader eller dødsfald for brugeren eller andre. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brug altid: Godkendt beskyttelseshjelm Godkendt høreværn Beskyttelsesbriller eller ansigtsværn Dette produkt er i overensstemmelse med gældende CE-direktiv. Symboler i brugsanvisningen: Kontrol og/eller vedligeholdelse skal udføres med motoren afbrudt og stikket trukket ud af stikkontakten. Brug altid godkendte beskyttelseshandsker. Regelmæssig rengøring kræves. Visuel kontrol. Beskyttelsesbriller eller ansigtsværn skal bruges. ADVARSEL Ved skæring dannes støv, som kan forårsage skader ved indånding. Anvend godkendt åndedrætsværn. Sørg for god ventilation. ADVARSEL Gnister fra kapskiven kan forårsage brand i brændbare materialer som f.eks.: benzin, træ, tørt græs m.m. Der skal altid anvendes vandkøling. ADVARSEL Kast kan være pludselige, hurtige og voldsomme og kan forårsage livstruende kvæstelser. Læs og forstå instruktionerne i manualen grundigt, før du bruger maskinen. Sav altid i den korrekte retning. Se sikkerhedsinstruktioner Miljømærkning. Symbolet på produktet eller emballagen angiver, at dette produkt ikke må behandles som almindeligt husholdningsaffald. Produktet skal i stedet afleveres på en genbrugsstation, hvor de elektriske og elektroniske dele kan genvindes. Ved at sørge for at dette produkt håndteres på en korrekt måde, kan du være med til at forhindre potentielt negative påvirkninger af miljø og mennesker, som ellers kan forekomme ved ukorrekt bortskaffelse af produktet. Du kan få yderligere oplysninger om genbrug af dette produkt ved at kontakte de lokale myndigheder, dit renoveringsselskab eller den butik, hvor produktet er købt. Andre symboler/etiketter på maskinen gælder specifikke krav for certificering på visse markeder. 2 Danish

3 INDHOLD Indhold SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen:... 2 Symboler i brugsanvisningen:... 2 INDHOLD Indhold... 3 HVAD ER HVAD? Hvad er hvad på kapmaskinen?... 4 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Forberedelser før brug af en ny kapmaskine... 5 Personligt beskyttelsesudstyr... 5 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Generelle sikkerhedsadvarsler... 6 Maskinens sikkerhedsudstyr... 8 Diamantklinger... 9 Generelle arbejdsinstruktioner MONTERING Montering START OG STOP Før start Start Stop VEDLIGEHOLDELSE Generelt Rengøring Kontrol og justering af drivrem Udskiftning af drivrem Kølesystem Udskiftning af kulbørster Vandhane Strømforsyning Dagligt eftersyn TEKNISKE DATA Skæreudstyr Anbefalede ledningsdimensioner EF-overensstemmelseserklæring Danish 3

4 HVAD ER HVAD? Hvad er hvad på kapmaskinen? 1 Forreste håndtag 2 Bageste håndtag 3 Kontakt 4 Kontaktspærre 5 Klinger 6 Typeskilt 7 Stænkbeskyttelse 8 Klingeafskærmning 9 Inspektionsdæksler 10 Kulbørster 11 Børsteholdere 12 Remstrammer 13 Vandhane 14 Kaparm 15 Fejlstrømsafbryder 16 Vandtilslutning 17 Brudværktøj 18 Kombinøgle 19 Lejeværktøj 20 Brugsanvisning 4 Danish

5 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Forberedelser før brug af en ny kapmaskine Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Maskinen er udelukkende konstrueret til savning i hårde materialer såsom beton, tegl, murværk samt støbejernsog cementrør. Lad regelmæssigt din Husqvarna-forhandler kontrollere kapmaskinen og foretage de nødvendige indstillinger og reparationer. ADVARSEL Maskinens oprindelige udformning må under ingen omstændigheder ændres uden producentens tilladelse. Brug altid originaltilbehør. Ikke-autoriserede ændringer og/eller ikke-autoriseret tilbehør kan medføre alvorlige skader eller dødsfald for brugeren eller andre. Personligt beskyttelsesudstyr Beskyttelseshjelm Høreværn Beskyttelsesbriller eller ansigtsværn Åndedrætsværn ADVARSEL Ved enhver anvendelse af maskinen skal der bruges godkendt personligt beskyttelsesudstyr. Det personlige beskyttelsesudstyr udelukker ikke risikoen for skader, men det mindsker effekten af en skade ved en ulykke. Bed din forhandler om hjælp ved valg af udstyr. ADVARSEL Anvendelse af produkter som skærer, sliber, borer, finsliber eller former materialer kan danne støv og dampe, som kan indeholde skadelige kemikalier. Kontroller materialernes beskaffenhed og bær egnet ansigtsmaske eller åndedrætsværn. Kraftige gribesikre handsker. ADVARSEL En kapmaskine kan, hvis den bruges forkert eller skødesløst, være et farligt redskab, som kan medføre alvorlige endog livsfarlige personskader. Det er meget vigtigt, at du læser og forstår indholdet i denne brugsanvisning. Tætsiddende, kraftigt og bekvemt tøj, som tillader fuld bevægelsesfrihed Husqvarna Construction Products arbejder hele tiden på at forbedre produkternes konstruktion. Husqvarna forbeholder sig derfor ret til at ændre i konstruktionen uden forudgående varsel og uden yderligere forpligtelser. Al information og alle data i denne brugsanvisning gælder fra den dato, brugsanvisningen blev indleveret til tryk. Anvend benværn, der er godkendt til brug med det materiale, der skal kapes. Støvler med stålsnude og skridsikre såler. Forbindingskasse skal altid findes i nærheden. Danish 5

6 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Generelle sikkerhedsadvarsler Opbevar alle advarsler og instruktioner til senere brug. Betegnelsen elværktøj i advarslerne henviser til dit værktøj, som drives af strøm fra elektricitetsnettet (med ledning) eller fra batteri (ledningsfrit). Sikkerhed i arbejdsområdet Hold arbejdsområdet rent og godt oplyst. Rodede eller mørke områder er en invitation til ulykker. Betjen ikke elværktøj i områder med eksplosionsfare som f.eks. i nærheden af brændbare væsker, luftarter eller støv. Elværktøj danner gnister, som kan antænde støv eller dampe. Hold børn og tilskuere borte, mens elværktøjet betjenes. Distraktion kan få dig til at miste styringen. Undgå anvendelse i dårligt vejr. F.eks. i tæt tåge, regn, hård vind og kraftig kulde osv. At arbejde i dårligt vejr er trættende og kan skabe farlige situationer, f.eks. glat underlag. Sørg for at intet materiale kan falde ned og forårsage skader, når du arbejder med maskinen. Vær meget forsigtig under arbejde i skrånende terræn. ADVARSEL Læs alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner. Hvis advarslerne og instruktionerne ikke følges, kan det resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade. ADVARSEL Sikkerhedsafstanden til kapmaskinen er 15 meter. Du er ansvarlig for, at der hverken befinder sig dyr eller tilskuere i arbejdsområdet. Start først kapningen, når arbejdsområdet er ryddeligt, og du står stabilt. Elektrisk sikkerhed Elværktøjet stik skal svare til stikkontakten. Foretag aldrig nogen form for ændringer af stikket. Benyt ikke adapterstik i forbindelse med jordet elværktøj. Uændrede stik og stikkontakter, der passer dertil, vil mindske risikoen for elektrisk stød. Undgå kropskontakt med jordede genstande som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop har forbindelse til jord. Elværktøjet må ikke udsættes for anden fugt end det, der leveres fra vandtilførselssystemet. Udsæt ikke elværktøjet for regn. Vand, som trænger ind i et elværktøj, forøger risikoen for elektrisk stød. Behandl kablet forsigtigt. Benyt aldrig kablet til at bære eller trække i elværktøjet eller til at trække stikket ud. Hold kablet væk fra varme, olie, skarpe kanter og bevægelige dele. Beskadigede eller filtrede kabler forøger risikoen for elektrisk stød. Når du betjener et elværktøj uden døre, skal du benytte en forlængerledning, der egner sig til udendørs brug. Benyttelse af et kabel, der egner sig til udendørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød. Kontrollér, at ledningen og forlængerledningen er intakte og i god stand. Brug ikke maskinen, hvis ledningen er beskadiget, men indlevér den til reparation hos et autoriseret serviceværksted. Brug ikke en forlængerledning, mens den er oprullet, da det kan medføre overophedning. Når der arbejdes med forlængerledninger, må der kun benyttes godkendte forlængerledninger med tilstrækkelig længde. Flere oplysninger findes under "Anbefalede ledningsdimensioner" i afsnittet "Tekniske data". Underdimensionerede ledninger medfører risiko for reduceret maskinkapacitet og overophedning. Maskinen skal tilsluttes et stik med jordforbindelse. Kontrollér, at netspændingen svarer til den, der står på skiltet, som sidder på maskinen. Sørg for, at ledningen er bag dig, når du bruger maskinen, så ledningen ikke beskadiges. 6 Danish

7 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Personlig sikkerhed Vær altid opmærksom, hold øje med, hvad du foretager dig, og benyt sund fornuft, når du betjener elværktøj. Benyt ikke elværktøj, hvis du er træt eller er påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under betjening af elværktøj kan resultere i alvorlig personskade. Bær personligt beskyttelsesudstyr. Bær altid beskyttelsesbriller. Beskyttelsesudstyr som støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, beskyttelseshjelm eller høreværn, som benyttes til de relevante formål vil nedsætte risikoen for personskade. Sørg for at forhindre uønsket start af værktøjet. Sørg for, at kontakten er i FRA-position, før du tilslutter det til strømkilden og/eller batterienheden, samt når du tager eller bærer værktøjet. At bære elværktøj med fingeren på kontakten eller at sætte strøm til elværktøj med tændt kontakt, er en invitation til ulykker. Fjern alle indstillingsnøgler eller tænger, før elværktøjet tændes. En tang eller nøgle, der efterlades på en roterende del af elværktøjet, kan forårsage personskade. Stræk dig ikke for langt. Sørg for altid at have godt fodfæste og god balance. Det sikre bedre kontrol med elværktøjet i uventede situationer. Bær det korrekte tøj. Undgå at bære løstsiddende tøj eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra bevægelige dele. Løst tøj, smykker eller langt hår kan blive fanget af bevægelige dele. Hvis der er udstyr til rådighed til støvudsugning og - opsamling, skal du sikre, at det er tilsluttet, og at det bruges korrekt. Brug af støvopsamling kan nedbringe støvrelaterede farer. Hold dig på afstand af klingerne, når motoren er i gang. ADVARSEL Overeksponering af vibrationer kan medføre blodkar- eller nerveskader hos personer med blodcirkulationsproblemer. Kontakt en læge, hvis du oplever kropslige symptomer, som kan relateres til overeksponering af vibrationer. Eksempler på sådanne symptomer er: følelsesløshed, mangel på følesans, kildren, stikken, smerte, manglende eller reduceret styrke, forandringer i hudens farve eller i dens overflade. Disse symptomer opleves almindeligvis i fingre, hænder eller håndled. Brug og pleje af elværktøj Brug ikke magt ved brug af elværktøjet. Brug det korrekte elværktøj til din opgave. Det korrekte elværktøj udfører arbejdet bedre og mere sikkert ved den norm, som det er konstrueret til. Benyt ikke elværktøjet, hvis kontakten ikke kan slå til og fra. Ethvert stykke elværktøj, som ikke kan styres med kontakten, er farligt og skal repareres. Tag stikken ud af stikkontakten og/eller fjern batterienheden fra elværktøjet, før du foretager indstillinger, skifter tilbehør eller opbevarer elværktøjet. Denne form for forebyggende sikkerhedsforanstaltninger nedsætter risikoen for, at elværktøjet startes ved et uheld. Opbevar elværktøj der ikke er i brug uden for børns rækkevidde og lad ikke personer, der ikke er bekendt med elværktøjet eller disse instruktioner, betjene elværktøjet. Elværktøj er farligt i hænderne på utrænede brugere. Vedligehold elværktøjet. Kontroller, om bevægende dele sidder forkert eller binder, om dele er ødelagt og enhver anden tilstand, som kan påvirke elværktøjets funktion. Hvis elværktøjet er beskadiget, skal det repareres, før det bruges igen. Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdt elværktøj. Hold skæreredskaber skarpe og rene. Korrekt vedligeholdte skæreredskaber med skarpe klinger er mindre tilbøjelige til at binde og er lettere at styre. Benyt elværktøj, tilbehør, værktøjsbits osv. i overensstemmelse med disse instruktioner og tag højde for arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. Brug af elværktøjet til opgaver, som det ikke er beregnet til, kan resultere i farlige situationer. Brug aldrig en maskine, der er blevet ændret, så den ikke længere svarer til originalmodellen. Kontrollér, at der ikke er trukket rørledninger eller elektriske kabler i kapområdet. Kontrollér altid, hvor gasledningerne løber, og mærk området af. Det er altid farligt at save i nærheden af gasledninger. Sørg for, at der ikke opstår gnister ved savningen, idet disse udgør en eksplosionsfare. Vær derfor altid koncentreret og fokuseret på opgaven. Uopmærksomhed kan resultere i alvorlig personskade eller dødsfald. Kontrollér nye klinger visuelt for transportskader eller skader opstået under opbevaring. Afskærmningen til skæreudstyret skal altid være monteret, når maskinen kører. Service Sørg for, at dit elværktøj bliver efterset og vedligeholdt af en kvalificeret person, og at der kun benyttes identiske reservedele. Det vil sikre, at elværktøjets sikkerhed bliver bibeholdt. Danish 7

8 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Maskinens sikkerhedsudstyr I dette afsnit forklares mere om maskinens sikkerhedsdetaljer, hvilken funktion de har, samt hvordan kontrol og vedligeholdelse skal udføres for at sikre, at de fungerer. Se kapitel Hvad er hvad? for at se, hvor disse detaljer er placeret på maskinen. Kontakt ADVARSEL Brug aldrig en maskine med defekte sikkerhedsdetaljer. Følg de instruktioner for kontrol, vedligeholdelse og service, der er nævnt i dette afsnit. Al service og reparation af maskinen kræver specialuddannelse. Dette gælder særligt maskinens sikkerhedsudstyr. Hvis maskinen ikke klarer nogen af de nedennævnte kontroller, skal du kontakte dit serviceværksted. Ved at købe nogle af vores produkter kan du være sikker på at få en faglig korrekt reparation og service. Hvis maskinen er købt et sted, som ikke er en af vores serviceydende forhandlere, skal du spørge dem efter det nærmeste serviceværksted. Kontakten skal bruges for at starte og slukke maskinen. Kontrol af kontaktspærre Kontrollér, at kontakten er låst, når kontaktspærren er i udgangsstillingen. Tryk kontakten ind, og kontrollér, at den springer tilbage til udgangsstillingen, når den slippes. Kontrollér, at kontakten og kontaktspærren går let, samt at deres returfjedersystemer fungerer. Tænd for maskinen, slip kontakten og kontroller, at motoren og klingerne standser. Kontrol af kontakt Start maskinen, slip kontakten, og kontrollér, at motoren og skæreskiven standser. En defekt kontakt skal udskiftes på et autoriseret serviceværksted. Kontaktspærre Kontaktspærren er konstrueret til at forhindre ufrivillig aktivering af kontakten. Når spærren (A) trykkes ind, frikobles kontakten (B). Blød opstart og overbelastningsbeskyttelse Maskinen er udstyret med elektronisk styret blød opstart og overbelastningsbeskyttelse. Hvis maskinen belastes over et bestemt niveau, begynder motoren at pulsere. Hvis belastningen sænkes, skifter motoren til normal indstilling, og kapningen kan fortsætte. Hvis maskinen fortsat kører med pulserende motor, afbryder elektronikken strømmen efter et stykke tid. Jo højere belastning, desto hurtigere afbrydelse. Hvis skæreskiven kører fast, afbryder elektronikken straks strømmen. Klingeafskærmning Denne beskytter er monteret oven og neden for kapskiven og har til formål at forhindre, at dele fra skiven eller afskåret materiale slynges mod brugeren. Kontaktspærren er trykket ind, så længe kontakten holdes inde. Når grebet om håndtaget slippes, springer både kontakten og kontaktspærren tilbage. Dette sker via to af hinanden uafhængige returfjedersystemer. Denne stilling medfører, at maskinen standser, og at kontakten låses. 8 Danish

9 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Kontrol af afskærmningen til klingerne Tryk på knappen TEST (blå). ADVARSEL Kontrollér altid, at afskærmningen er korrekt monteret, før du starter maskinen. Kontrollér også, at kapskiven er monteret korrekt og ikke har skader. En beskadiget kapskive kan forårsage personskader. Se instruktionerne i afsnittet Montering. Kontrollér, at afskærmningen er intakt, og at der ikke er revner eller deformationer. Anvend aldrig en defekt afskærmning eller en afskærmning, som ikke er korrekt monteret. Fejlstrømsafbryderen bør slå fra, og maskinen skal slukke øjeblikkeligt. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte forhandleren. Nulstil med knappen NULSTIL (grøn). Diamantklinger Fejlstrømsafbryder Fejlstrømsafbrydere til beskyttelse i tilfælde af elektriske fejl. Lysdioden indiker, at fejlstrømsafbryderen er slået til, og at maskinen kan tændes. Hvis lysdioden ikke er tændt, tryk da på knappen NULSTIL (grøn). ADVARSEL Klinger kan gå i stykker og forårsage alvorlige skader på brugeren. Brug aldrig andet end originale klinger, der er beregnet til maskinen. Brug aldrig klinger til andre materialer end det, de er beregnet til. ADVARSEL Skæring af plastmateriale med diamantklinger kan medføre kast, når materialet smelter på grund af den varme, der opstår under skæringen, og sætter sig fast på klingerne. Undgå at save i plastmateriale. Generelt Til denne maskine kan der kun bruges særlige diamantklinger med integrerede remhjulshalvdele. Kontroller fejlstrømsafbryderen Tilslut maskinen til stikkontakten. Tryk på knappen NULSTIL (grøn), og den røde lysdiode tændes. Diamantklinger består af en ståldel med segmenter, som indeholder industridiamanter. Anvend altid en skarp diamantklinge. Sørg for, at klingerne er fri for revner eller andre skader. Start maskinen. Skift klinger efter behov. Danish 9

10 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Vandkøling Der skal altid anvendes vandkøling. Dette køler klingerne og øger deres levetid samt mindsker støvdannelse. Klingerne skal være mærket med det samme høje omdrejningstal, som maskinens typeskilt angiver. Anvend aldrig klinger med lavere omdrejningstalangivelse end kapmaskinens. Vibrationer i klinger Klingerne kan blive ujævne og vibrere, hvis fremføringstrykket er for højt. Et lavere fremføringstryk kan fjerne vibrationerne. Udskift i modsat fald klingerne. Se instruktionerne i afsnittet Montering af klinger. Klingerne skal være beregnet til det materiale, der skal skæres. Materiale ADVARSEL Afkøl kontinuerligt diamantklinger til vådskæring med vand for at forhindre overophedning, som kan deformere diamantklingen med skader på maskinen og personskade til følge. Diamantklinger kan med fordel anvendes til alt murværk, armeret beton og andre sammensatte materialer. Diamantklinger anbefales ikke til metalskæring. Diamantklinger fås i flere hårdhedsgrader. Klingerne skal være beregnet til det materiale, der skal skæres. En 'blød' diamantklinge har en forholdsvis kort levetid og stor trimningsevne. Den bruges i hårde materialer såsom granit og hård beton. En 'hård' diamantklinge har længere levetid og mindre trimningsevne og skal anvendes i bløde materialer såsom tegl og asfalt. Skærpning af diamantklingor Diamantklinger kan blive sløve, når der anvendes et forkert manøvreringstryk, eller når der skæres i visse materialer, f.eks. kraftigt armeret beton. At arbejde med en sløv diamantklinge medfører overophedning, hvilket kan medføre, at diamantsegmentet løsnes. Skærp klingen ved at skære i et blødt materiale som sandsten eller tegl. Håndholdte maskiner med højt omdrejningstal Til denne maskine kan der kun bruges specialklinger med integrerede remhjulshalvdele. Generelle arbejdsinstruktioner Vandkøling ADVARSEL Dette afsnit behandler grundlæggende sikkerhedsregler for arbejde med kapmaskinen. Den givne information kan aldrig erstatte den kundskab, en faguddannet bruger har i form af uddannelse og praktisk erfaring. Når du kommer ud for en situation, som du er usikker på, skal du spørge en ekspert til råds. Henvend dig til en forhandler, til dit serviceværksted eller til en, der har erfaring med skæremaskiner. Undgå at udføre opgaver, som du ikke føler dig tilstrækkeligt kvalificeret til Der skal altid anvendes vandkøling. Ved lavt vandtryk, f.eks. ved brug af vandtank, kan spjældet afmonteres for at få den korrekte vandgennemstrømning. Det er vigtigt ikke at bruge for stor vandgennemstrømning uden spjæld, da remmen kan glide. Kapningsteknik Understøt arbejdsemnet, så du har frit udsyn, og så snittet forbliver åbent under skæringen. Hold altid maskinen i et fast greb med begge hænder. Hold således, at tommelfingre og fingrene griber rundt om håndtagene. 10 Danish

11 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Kontrollér, at skiven ikke er i kontakt med noget, når maskinen startes. Start først kapningen, når motoren har opnået sit maksimale omdrejningstal. Start skæringen blødt, lad maskinen arbejde uden at tvinge eller presse skiven ind. Kap altid med maksimalt omdrejningstal. Sav altid i samme retning, når der saves i et eksisterende snit. Undgå at afvige fra vinklen af et tidligere snit, da der er risiko for, at klingen sætter sig fast, eller at maskinen "klatre" op af snittet. Afskærmningerne ved klingerne er konstrueret, så de let kan tilpasses efter, hvor dybt ind i arbejdsstykket kapmaskinen føres. ADVARSEL Undgå at kappe med skivens side; den vil næsten helt sikkert blive beskadiget, brækkes eller forårsage store skader. Brug kun den skærende del. Drej ikke kapmaskinen til siden, da dette kan få skiven til at sætte sig fast eller brække med personskader til følge. Jævn skæring Sav altid fra oppe fra og ned (A). Fjern kapmaskinen, og anvend brydeværktøj for at fjerne det materiale, der bliver tilbage mellem snittene (B). Jævn skæring kræver, at stænkskærmen justeres. Udløs låsemekanismen. Skub stænkskærmen til siden. Følg det samme skæresnit, men længere inde i arbejdsstykket (C), og gentag arbejdet med brydeværktøjet. Lås låsemekanismen. ADVARSEL Når der saves vertikalt, skal der altid saves oppe fra og ned. Sav aldrig fra nede fra og op i snittet. Dette kan forårsage kast og medføre personskade. Gentag denne fremgangsmåde, til den ønskede skæredybde er opnået (D, E). Kast Kast er en pludselig bagudgående bevægelse af saven, som kan forekomme, hvis klingen staller (klemmes, sætter sig fast, forvrides) i kastrisikoområdet. De fleste kast er små og føles som små "ryk" i det forreste håndtag. Kast kan dog være meget voldsomme. Hvis der er mangel på opmærksomhed, eller der ikke er etableret et korrekt greb, kan saven kastes tilbage mod brugeren. ADVARSEL Kast kan være pludselige og voldsomme, og saven kastes derved tilbage mod brugeren. Dette kan forårsage alvorlig eller livsfarlig personskade. Det er nødvendigt at forstå, hvad der forårsager kast, og at de kan undgås ved at anvende korrekt arbejdsteknik. Danish 11

12 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Årsag til kast Kast forårsages, hvis der saves med kastrisikoområdet af klingen, f.eks. når der saves "opad" eller ind mod brugeren. Pull in Pull in opstår, når klingernes nederste dele stoppes pludseligt, eller når snittet går sammen. (Se anvisningerne på, hvordan du undgår dette, i afsnittet Grundregler og Klemning/rotation nedenfor). Klemning/rotation Der er tale om klemning, når snittet går sammen. Maskinen kan pludselig blive trukket nedad med en meget kraftig bevægelse. Hvordan man undgår klemning Grundregler Der må aldrig saves opad eller ind mod brugeren, således at der aktivt saves med kastrisikoområdet. Understøt arbejdsstykket, så snittet bliver åbent under kapningen, og når kapningen er afsluttet. Kontrol af motorens omdrejningstal Anvend jævnligt en omdrejningstæller til at kontrollere motorens omdrejningstal ved almindelig arbejdstemperatur med fuld gas og uden belastning. Hold altid maskinen i et fast greb med begge hænder. Hold således, at tommelfingre og fingrene griber rundt om håndtagene. Hold god balance og sikkert fodfæste. Når der saves vertikalt, skal der altid saves oppe fra og ned. Kap altid med maksimalt omdrejningstal. Sav aldrig med den klingens øverste kvadrant (kastrisikoområdet). Undgå at vride eller skubbe klingen sidelæns i snittet. Dette kan forårsage kast. Vær forsigtig ved indføring i eksisterende snit. Sørg for, at snittet er bredt nok, og at klingen ikke står i en vinkel i snittet. Dette kan forårsage kast. Stå på bekvem afstand af emnet. Kap aldrig over skulderhøjde. Sav aldrig fra en stige. Anvend et stillads eller en lift, når der arbejdes højt oppe. Vær opmærksom på, om arbejdsstykket flytter på sig eller hvis der sker noget andet, som skulle kunne få snittet til at gå sammen og klemme skiven fast. 12 Danish

13 MONTERING Montering klingerne/remhjulet trækkes sammen med møtrikken. Dette gøres med fordel skiftevis, dvs. spænd lidt, drej lidt, og gentag, til klingerne sidder fast. ADVARSEL Træk altid stikket ud af stikkontakten før rengøring, vedligeholdelse eller montering. Montering af klinger Husqvarnaklingerne er specialfremstillet og godkendt til frihåndsskæring med K3000 Cut-n-Break. Klingerne har en integreret remhjulshalvdel og skal udskiftes parvis. Løsn møtrikker og klemmebolt, hvilket løsner stangen. På denne måde er drivremmen i en mere gunstig position, når de nye klinger skal monteres. Drivremmen bliver ikke så nemt klemt. VIGTIGT Husk at spænde remmen og kontrollere remspændingen før skæring. Se anvisningerne i afsnittet 'Kontrol og justering af drivrem'. Klingebeskyttelse Afskærmningerne skal altid være monteret på maskinen. Kontrollér, at afskærmningerne sidder ordentligt fast og fungerer, inden skæringen påbegyndes. Afmonter de gamle klinger ved at løsne den midterste møtrik. Når klingerne afmonteres, skal du kontrollere drivremmen for slitage. Se anvisningerne om udskiftning af drivrem i afsnittet 'Udskiftning af drivrem'. Anbring klingerne på hver side af kaparmen. Sørg for, at hullerne til begge styretapper i remhjulshalvdelene vendes, så de passer mod hullerne i skiven og også møtrikken. Monter derefter skruen og pladeenheden med styretapperne. Det er meget vigtigt, at klingerne roteres, når møtrikken spændes. Dette er for at sikre, at remmen ikke bliver klemt mellem de integrerede remhjulshalvdele på klingerne, når Danish 13

14 START OG STOP Før start Start ADVARSEL Inden start skal du være opmærksom på følgende: Maskinen skal tilsluttes et stik med jordforbindelse. Kontrollér, at netspændingen svarer til den, der står på skiltet, som sidder på maskinen. Sørg for, at du står stabilt, og at kapskiven ikke kan komme i kontakt med noget. Sørg for, at ingen uvedkommende opholder sig inden for arbejdsområdet. Grib om det forreste håndtag med venstre hånd. Tag ved det bageste håndtag med højre hånd. Tryk kontaktspærren ind med højre hånds tommelfinger, og tryk kontakten ind. Vandtilslutning Slut vandslangen til vandforsyningen (A). Vandtilførslen reguleres vha. vandhanen (B). Kør maskinen uden belastning og på en sikker måde i mindst 30 sekunder. Stop Motoren standses ved at slippe kontakten. Fejlstrømsafbryder ADVARSEL Brug aldrig værktøjet uden den jordfejlsafbryder, der fulgte med til værktøjet. Ikke-autoriserede ændringer og/ eller ikke-godkendt tilbehør kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald for brugeren eller andre. ADVARSEL Kapskiven fortsætter med at rotere et stykke tid efter, at motoren er standset. Sørg for, at fejlstrømsafbryderen er slået til. Lysdioden indiker, at fejlstrømsafbryderen er slået til, og at maskinen kan tændes. Hvis lysdioden ikke er tændt, tryk da på knappen NULSTIL (grøn). Kontroller fejlstrømsafbryderen. Se instruktionerne i afsnittet Kontrol, vedligeholdelse og service af maskinens sikkerhedsudstyr. 14 Danish

15 VEDLIGEHOLDELSE Generelt Stram drivremmen Løsn de to møtrikker. Løsn klemmebolten. ADVARSEL Kontrol og/eller vedligeholdelse skal udføres med motoren afbrudt og stikket trukket ud af stikkontakten. Rengøring ADVARSEL Brug ikke en højtryksrenser til at skylle maskinen indvendigt. Drej excenterpladen mod uret med en skruetrækker eller torx-skruetrækker. Dette spænder drivremmen ved at skubbe stangen fremad. Maskinen kan modstå indsugning af fugtig luft og stænk under skæreprocessen. Rent vand påvirker ikke maskinens funktion. Hvis der skæres i materialer som f.eks. beton eller mursten, som kan indeholde salte, skal maskinen skylles, når arbejdet er gennemført. Rengøringen mindsker risikoen for ophobning af afl ejringer inden i maskinen. Afl ejringer kan føre til lækstrømme imellem elektriske komponenter og utilsigtet udløsning af jordfejlsafbryderen. Rengør maskinen dagligt ved at skylle den med rent vand, når arbejdet er gennemført. Anbring maskinen, så det bageste håndtag vender opad. Skyl luftindtagene og det bageste håndtag med rent vand. Vandet vil løbe ud igennem de forreste luftåbninger. Sæt stikket i, og lad motoren køre tør i ca. 30 sek., så fugten forsvinder hurtigere fra motoren. Kontrol og justering af drivrem Stram møtrikkerne. Spænd bolten stramt. Hold excenterpladen stille, så den ikke flytter sig, mens du strammer skruerne. VIGTIGT En ny drivrem skal strammes op efter minutters drift. Udskiftning af drivrem Løsn remspændingen. Drivremmen er helt indkapslet og godt beskyttet mod støv, snavs og mekaniske påvirkninger under kapningen. Afmonter klingerne. Kontrollér stramningen af drivremmen Stik en skruetrækker ind i rillen. En korrekt strukket drivrem skal flekse ca. 5 mm. Fjern remafskærmningen ved at løsne møtrikkerne, spændeskruen og den excenterakslen. Danish 15

16 VEDLIGEHOLDELSE Løsn vandslangen. Kølesystem Løsn drivgearet. Anvend en skruenøgle som modhold. (En kombination af skruenøgle eller lejeværktøj kan benyttes som modhold.) Maskinen er udstyret med en effektiv ventilator til at køle motoren. Køleluften, som suges ind gennem åbningerne ved maskinens bageste håndtag, passerer forbi stator og rotor og ud gennem motorhusets forreste del. For at maskinen altid kan opnå tilstrækkelig køling skal køleluftåbningerne holdes frie og rene. Blæs jævnligt maskinen af med trykluft. Udskiftning af kulbørster Træk kaparmen løs ved at trække den lige ud fra maskinen. Kontrollér kulbørsterne mindst én gang om måneden. Hvis kulbørsterne er slidte, sprukne eller på anden måde deformerede, skal de udskiftes med nye. Ved udskiftning af kulbørster skal alle kulbørster skiftes. Fjern begge inspektionsdæksler ved at løsne de to skruer. Løsn de fem skruer, som holder afskærmningerne på kaparmen. Skru de ledninger løse, der holder kulbørsten. Løft fjederen, og tag derefter kulbørsten fra børsteholderen. Fjern den gamle drivrem og sæt en ny i. Monter igen afskærmningerne på kaparmen. Monter kaparmen på maskinen, mens du fastgør drivhjulet. Monter vandslangen. Monter remafskærmningen, møtrikkerne, spændeskruen og excenterakslen. Monter klingerne igen, og spænd møtrikken. Se instruktionerne i afsnittet 'Montering af klinger'. Stram drivremmen, møtrikkerne og bolten. Se anvisningerne i afsnittet 'Kontrol og justering af drivrem'. VIGTIGT Husk at spænde remmen og kontrollere remspændingen før skæring. Se anvisningerne i afsnittet 'Kontrol og justering af drivrem'. Rengør børsteholderne med en tør pensel. Blæs forsigtigt støvet ud. Monter de nye kulbørster, og kontrollér samtidigt, at de glider let i børsteholderne. Vip fjedrene ned, og skru ledningerne fast. Nye kulbørster skal køres til i ca. 40 minutter i tomgang. Vandhane Kontrollér og rengør spjældet efter behov. Benyt ikke vredne, slidte eller beskadigede slanger. 16 Danish

17 VEDLIGEHOLDELSE Strømforsyning ADVARSEL Anvend aldrig beskadigede kabler. De kan forårsage alvorlig personskade med døden til følge. Kontrollér, at ledningen og forlængerledningen er intakte og i god stand. Brug ikke maskinen, hvis ledningen er beskadiget, men indlevér den til reparation hos et autoriseret serviceværksted. Dagligt eftersyn 1 Kontrollér, at skruer og møtrikker er spændte. 2 Kontrollér, at kontaktenheden fungerer sikkert. 3 Kontroller fejlstrømsafbryderen 4 Rengør maskinen udvendigt. 5 Kontrol af afskærmningen til kapskiven 6 Kontrol af kapskivens tilstand. 7 Kontrollér og rengør køleluftåbningerne. 8 Kontrollér, at ledningen og forlængerledningen er intakte og i god stand. Danish 17

18 TEKNISKE DATA Tekniske data K 3000 Cut-n-Break Motor Beskyttelsesklasse I Maks. klingehastighed, rpm 4700 Mærkespænding, V Europe 230 Great Britain 110 USA / Canada / Japan Mærkeeffekt, W Europe Great Britain USA / Canada / Japan 2700/12 A 2200/20 A 15 A, Hz Vægt Kraftskæremaskine uden klinger, kg 7,9 Lydniveauer Lydeffektniveau ved maks. omdrejningstal målt i henhold til EN , db(a) Lydtrykniveau ved brugerens øre ved maks. omdrejningstal målt i henhold til EN , db(a) Vibrationsniveauer (se anm. 1) Forreste håndtag, m/s 2 3,2 Bageste håndtag, m/s 2 3,4 Vandkøling Vandkøling Ja Tilslutningsnippel Type Gardena Vandtryk - maks, bar 8 Bem. 1: Håndtagsvibrationer målt iht. ISO , EN , EN Skæreudstyr Kapskive, mm/tommer Udveksling Maks. periferihastighed, m/s Skæredybde, mm/tommer 225/9 45/ /16 Anbefalede ledningsdimensioner Ledningsområde 1,5 mm 2 2,5 mm 2 Indgangsspænding V 20 m 40 m Indgangsspænding V 30 m 50 m 18 Danish z+tl* 6A z+tl* 6A

19 EF-overensstemmelseserklæring (Gælder kun Europa) TEKNISKE DATA Husqvarna AB, SE Göteborg, Sverige, tlf: , garanterer hermed, at skæremaskinen Husqvarna Cut-n- Break fra serienummer år 2008 og fremefter (året står i klartekst på typeskiltet med et efterfølgende serienummer) opfylder forskrifterne i RÅDETS DIREKTIV - af den 22. juni 1998 angående maskiner 98/37/EF, bilag IIA. - af den 15. december 2004 angående elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EØF. - af den 12. december 2006 "om elektrisk materiel" 2006/95/EC. Følgende standarder er opfyldt: EN ISO , EN , EN , EN , EN , EN , EN Den leverede skæremaskine er i overensstemmelse med det produkt, der er godkendt i henhold til EF-typegodkendelsen. Göteborg 3. april 2008 Ove Donnerdal, Udviklingschef Danish 19

20 z+tl* 6A z+tl* 6A

Brugsanvisning. K3000 Cut-n-break. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. K3000 Cut-n-break. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning K3000 Cut-n-break Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen: ADVARSEL Maskinen kan ved forkert

Læs mere

Brugsanvisning. K3000 K3000 Wet. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. K3000 K3000 Wet. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning K3000 K3000 Wet Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen: ADVARSEL Maskinen kan ved forkert eller

Læs mere

K3000 K3000 Wet Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

K3000 K3000 Wet Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning K3000 K3000 Wet Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen: ADVARSEL Maskinen kan ved forkert eller

Læs mere

K30, K40. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

K30, K40. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. K30, K40 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. SYMBOLFORKLARING Symbolforklaring ADVARSEL Maskinen kan ved forkert eller skødesløs brug

Læs mere

Brugsanvisning. K 3000 Vac. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. K 3000 Vac. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning K 3000 Vac Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen: ADVARSEL Maskinen kan ved forkert eller skødesløs

Læs mere

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL

Læs mere

GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug.

GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug. GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug. BESKRIVELSE AF GRÆSTRIMMEREN 1. Håndtag 12. Strømstik 2. Låsegreb

Læs mere

Brugsanvisning. K3000, K3000 Wet. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. K3000, K3000 Wet. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning K3000, K3000 Wet Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen: ADVARSEL Maskinen kan ved forkert eller

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

POWER CRAFT POWER CRAFT

POWER CRAFT POWER CRAFT MODEL 6 0 27 5 60 KOMPOSTKVÆRN 1 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2 ANVENDELSESOMRÅDE Deres have kompostkværner blevet designet til kværning af haveaffald, inklusive

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Samlevejledning Varenr.: 9053258 Tallerkenharve til ATV Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tallerkenharve - Varenr. 9053258 Beskrivelse: Tallerkenharve til

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

PP 440 HF. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje SE DK NO FI HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS

PP 440 HF. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje SE DK NO FI HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS SE DK NO FI Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger

Læs mere

K3600 MKII. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

K3600 MKII. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. K3600 MKII Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. SYMBOLFORKLARING Symbolforklaring ADVARSEL Maskinen kan ved forkert eller skødesløs brug

Læs mere

K3000 EL. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

K3000 EL. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. K3000 EL Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. SYMBOLFORKLARING Symbolforklaring ADVARSEL Maskinen kan ved forkert eller skødesløs brug

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine Original brugsanvisning TET-107 Elektrisk hæftemaskine Art. Art.No. xxx60xx ETM6016 II/02/2011 1 7 4 6 Fig.1 2 3 5 Fig.2 Fig.3 Fig.4 2 Topcraft Elektrisk hæftemaskine DK Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

NORTON CLIPPER RILLE SKÆREMASKINE SC180

NORTON CLIPPER RILLE SKÆREMASKINE SC180 NORTON CLIPPER RILLE SKÆREMASKINE SC180 DANSK BRUGERMAUAL SAMT RESERVEDELSLISTE SC180 BRUGERVEJLEDNING 1.1 Sikkerhedsinstruktioner 3 2.1 Sikring 4 3.1 Vedligeholdelse af maskine 4 4.1 Udskiftning og check

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Brugsanvisning K750. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning K750. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning K750 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symbolforklaring ADVARSEL Maskinen kan ved forkert eller skødesløs brug

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesav

BRUGERVEJLEDNING Brændesav BRUGERVEJLEDNING Brændesav 75107684. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT A Sikkerhedsinstruktioner Som ved alle maskiner er der særlige risici involveret ved

Læs mere

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL Vare nr. 10000140 Model nr. 14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Anvendelse...

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

STØV FRI SKÆRING DEX 9 FORSTØVER

STØV FRI SKÆRING DEX 9 FORSTØVER AO JOHANSEN A/S RØRVANG 3 2620 Albertslund Danmark STØV FRI SKÆRING DEX 9 FORSTØVER Kære kunde Vi er glade for, at du har købt WORKER s revolutionerende nye generation af forstøvere. Vi er stolte af vores

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-02 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

Brugsanvisning. Med rygbåret motor Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Med rygbåret motor Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Buskrydder, 43 cc Varenr.: 90 xx xxx Med rygbåret motor Varenr.: 90 29 022 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG!

LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG! 2400W LØVSUGER Art nr 76701015 EAN nr 5709133910440 LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG! 1 Spænding: 230-240V ~ 50Hz Effekt: 2400W Omdrejningshastighed: 14000 o/min Lufthastighed: 270 km/t Luftvolumen max: 13,2

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9027882 Dykpumpe Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Dykpumpe - Varenr. 9027882 Beskrivelse: Dykpumpe 230 V. Med plastvinge. Leveres

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Brugsanvisning. K 970 Ring. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og sørg for at have forstået indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. K 970 Ring. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og sørg for at have forstået indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning K 970 Ring Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og sørg for at have forstået indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen ADVARSEL Maskinen kan

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

TBS-205/1000 BORDRUNDSAV. Art.Nr. TSM6009 IV/06/2005. Ferm BV P.O. Box 30159 8003 CD Zwolle NL www.ferm.com

TBS-205/1000 BORDRUNDSAV. Art.Nr. TSM6009 IV/06/2005. Ferm BV P.O. Box 30159 8003 CD Zwolle NL www.ferm.com DK Ret til ændringer forbeholdes BRUGERVEJLEDNING TBS-205/1000 BORDRUNDSAV Art.Nr. TSM6009 IV/06/2005 Ferm BV P.O. Box 30159 8003 CD Zwolle NL www.ferm.com DK-0412-20 G RESERVEDELSZEICHNING H I E F D C

Læs mere

6 EKSTRA SIKKERHEDSREGLER... 5 7 BETJENING... 5

6 EKSTRA SIKKERHEDSREGLER... 5 7 BETJENING... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1 & 2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 3 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL-VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Trampolin 512x305 cm

Trampolin 512x305 cm SIKKERHEDSANVISNINGER OG SAMLEVEJLEDNING Varenr.: 9053595 Trampolin 512x305 cm Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Trampolin, firkantet - Varenr. 9053595 Beskrivelse:

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING. Indhold. Tekniske oplysninger 2. Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3. Håndtering fejlfinding 4.

SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING. Indhold. Tekniske oplysninger 2. Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3. Håndtering fejlfinding 4. 1 SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING Indhold Tekniske oplysninger 2 Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3 Håndtering fejlfinding 4 Tilbehør 5-6 Garanti 7-8 2 Brdr. A & O Johansen anbefaler, at du læser

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

DEUTSCH Silencium

DEUTSCH Silencium DEUTSCH D 8217-3033-01 Silencium S SVENSKA 1. 2. 2 SVENSKA S 3. 4. 3 DANSK DK GENERELT De har købt en havekværn, som er effektiv og af høj kvalitet. Læs følgende instrukser omhyggeligt igennem for at sikre,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning TSC-360L Li-Ion batteri skruemaskine IV/04/2012 Art.No. No. CDM6188 xxx60xx 1112-21 8 9 4 1 6 5 3 2 5 Fig. 1 2 Topcraft Li-Ion batteri skruemaskine Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere