Limfjordstunnelen - risikoanalyser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Limfjordstunnelen - risikoanalyser"

Transkript

1 Limfjordstunnelen - risikoanalyser EU direktiv 2004/54/EF Minimumssikkerhedskrav for vejtunneler Status for Limfjordstunnelen

2 Agenda EU-direktivets krav Overordnet fremgangsmåde for risikoanalyser Acceptkriterier Hasardidentifikation (kvalitativ/semi-kvantitativ analyse) Væsentlige inputparametre (trafikmængder, farligt gods, ) Detaljeret risikomodel (kvantitativ analyse) Frekvensanalyser (statistik), Konsekvensanalyser (hændelsestræer, CFD beregninger), Risikoberegninger Resultater, kort status Videre arbejde

3 Rambølls opgaver Søren Randrup-Thomsen, afdelingsleder i Risiko og Sikkerhed 19 medarbejdere med opgaver indenfor Infrastruktur og byggeri Transport (Sejlads, Veje, Jernbaner) Proces og energi Olie og Gas Nuværende tunnelopgaver EU-direktiv (Limfjorden, Guldborgsund, Frederikssundsvej) Femern Bælt tunnelen Nordhavnsvejstunnelen Marselistunnelen Skalafjordurtunnelen

4 EU direktivet Bilag 1. Punkt Der skal udarbejdes en risikoanalyse, der skal tage hensyn til ulykker, der påvirker trafikanternes sikkerhed i tunnelen, og som kan tænkes at indtræffe i driftsfasen, samt arten og omfanget af deres mulige konsekvenser. Bilag 1. Punkt Der skal foretages en vurdering af den øgede risiko for trafikanternes sikkerhed, hvis en af følgende situationer forekommer i dag: Antallet af lastvogne på over 3,5 tons udgør mere en 15 % af den daglige trafikmængde beregnet som årsgennemsnit, eller En sæsonbetinget daglig trafikmængde væsentlig overstiger den gennemsnitlige daglige trafikmængde beregnet som årsgennemsnit.

5 EU direktivet Bilag 1. Punkt I tunneler med hældninger på over 3 % skal der træffes supplerende og/eller skærpede foranstaltninger for at fremme sikkerheden på grundlag af en risikoanalyse. Bilag 1. Punkt På grundlag af en risikoanalyse skal der træffes supplerende og/eller skærpede foranstaltninger, hvis bredden af vognbanen for langsom kørsel er mindre end 3,5 m og lastvogne har lov til at køre der. Bilag 1. Punkt Der skal være nødudgange, hvis en risikoanalyse af røgs udbredelse og spredningshastighed viser, at ventilationen og andre sikkerhedsforskrifter ikke er tilstrækkelige til at garantere trafikanternes sikkerhed.

6 EU direktivet Bilag 1. Punkt og Hvis transport af farligt gods er tilladt, skal brandbare og giftige væsker kunne bortledes med en af følgende måder: Via hensigtsmæssigt udformede afløbsrender med rist, eller Via andre foranstaltninger på tværs af tunnelen Desuden skal afløbssystemet konstrueres og vedligeholdes, så det hindrer ild samt brandbare og giftige væsker i at sprede inde i et tunnelrør og mellem tunnelrør.

7 EU direktivet Bilag 1. Punkt I tunneler med dobbeltrettet trafik og/eller stor ensrettet trafikophobning er længderettet ventilation kun tilladt, hvis følgende er opfyldt: En risikoanalyse påviser at længderettet ventilation er acceptabel, og/eller Der er truffet særlige foranstaltninger. Bilag 1. Punkt 3.7 Der skal foretages en risikoanalyse inden forskrifterne og kravene vedrørende transport af farligt gods fastlægges eller ændres.

8 Fremgangsmåde Marginal Considerable Serious Critical Catastrophic Often Expected 8 2 Likely Unlikely Very unlikely 2 5 5

9 Risikoaccept Initial risk level Risk level after implementation of safety equipment Risk level after implementation of operational procedures Change in preconditions (e.g. traffic volume)

10 Risikoaccept Risikoen en bilist udsættes for ved at køre igennem den ca. 582 m lange Limfjordstunnel ikke må være højere end på en gennemsnitlig 582 m motorvejsstrækning i Danmark Uheldsfrekvensen for motorveje i gennemsnit i perioden er 0,003 døde per mio. kørte km Årsdøgnstrafikken i 2006 for Limfjordstunnelen var køretøjer per døgn. Det gennemsnitlige antal døde per år = 0,038 ~ 1 dræbt hvert 26. år i tunnelen ved fuld udnyttelse af acceptkriteriet.

11 Hasardidentifikation Myndigheder Driftsfolk Beredskab Uden betydning Ofte 1 Marginal betydning Alvorlig Kritisk Katastrofal Af og til 2 6 Sjælden Usandsynlig 1 1 Meget usandsynlig 4 Brand Lækage Frontfront kollisioner

12 Frekvensanalyser Input til frekvensanalyserne er baseret på: Statistikker fra henholdsvis Vejdirektoratets VISopslag og statistikbanken.dk Reference til tidligere studier (Øresundstunnelen) samt til TUSI-database i Norge Data fra Limfjordstunnelens egen hændelsesdatabase Data fra Limfjordstunnelens registrering af overledninger Statistikker over farligt gods registreringer

13 Frekvensanalyser Antal køretøjer: Måned / Retning Mod nord Mod syd Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Gms. antal køretøjer

14 Frekvensanalyser Antal køretøjer køretøjer over 3,5 t udgør 8,1%: Køretøj 1. halvår 2. halvår I alt Motorcykel Personbil Person m/anhænger Varebil Varebil m/anhænger Bus Sololastbil Lastbil m/anhænger Sættevognstog Øvrige

15 Frekvensanalyser Antal køretøjer: Limfjord: Retning Antal registrerede køretøjer 0 Alle køretøjer Limfjord: Retning + 1 fredag søndag Gennemsnitligt antal registrerede køretøjer jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec Limfjord: Retning Antal registrerede køretøjer 0 jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec Alle køretøjer Limfjord: Retning - fredag søndag Gennemsnitligt antal registrerede køretøjer

16 Frekvensanalyser VIS uheldsstatistikker, danske motorveje (110 km/h): År Antal uheld Antal tilskadekomne Antal døde Gennemsnit Med 1.32*10 10 kørte personkm/år på danske motorveje svarer dette til en årlig uheldsfrekvens i Limfjordstunnelen på 0.75

17 Frekvensanalyser Vejsektoren.dk Tabellen omfatter hele landet, og der er valgt udelukkende at tage udgangspunkt i vejtypen motorvej. Gennemsnitlig sker der 0,079 uheld pr. mio. kørte km pr. år beregnet fra 1998 til 2007 begge år inklusiv. Dette betyder, at der i tunnelen må forventes 0,96 uheld pr. år.

18 Frekvensanalyser Farligt gods registreringer: Fareskilt, der viser henholdsvis ADR nummeret (øverst), og UN nummeret (nederst).

19 Frekvensanalyser Installation: Ultimo februar 2009 : Udstyr installeret i østrøret Primo maj 2009: Indkøring af udstyr gennemført, herunder installation af viskersystem og afklaring af konfiguration. Systemet er konfigureret således: Der er et kamera pr. kørebane Der er en pc pr. kamera Der er en central server til logning af registreret. Hver gang systemet registrerer et køretøj, bliver følgende parametre logget: Nummerplade Farligt gods plade Andel af særlige typer af farligt gods.

20 Frekvensanalyser Farligt gods registreringer køretøjer, hvoraf 5969 køretøjer er registreret som farligt gods. Farligt gods transporter udgør således ca. 0,5 af den samlede trafik i Limfjordstunnelen. UN nummer Fare- Relativ Beskrivelse Klasse hyppighed ,1% Benzin ,0% Dieselolie eller gasolie eller fyringsolie, let ,3% Opvarmet flydende stof ,2% Flybrændstof ,5% Ammoniak, vandfri ,0% Nitrogen, kølet, flydende ,9% Harpiksopløsning, brandfarlig ,8% Carbonhydrid gasblanding, fordråbet, N.O.S ,7% Oxygen, kølet, flydende ,4% Natriumhydroxidopløsning ,4% Eddikesyre, vandfri eller eddikeopløsning (min. 80%) ,3% Fordråbet gas, oxiderende ,2% Ætsende sur uorganisk væske N.O.S ,2% Svovlsyre med mere end 51% syre

21 Frekvensanalyser VDs hændelsesdatabase, 8 måneder: Årsager Antal Alarmskab/nøddør åben 2 Drift - andet 37 Drift - tunnelvask 20 Drift - vedligehold/reparation 69 Fejlalarm 4 Fodgænger/cyklist i tunnel 2 Højt læs påkørsel 4 Stoppet køretøj - andet 5 Stoppet køretøj - bensinmangel 5 Stoppet køretøj - motorstop/havari 29 Tabt gods 20 Trailer - uheld/havari 3 Uheld - andet 25 Uheld - tæt kørsel 10 Ukendt årsag 9

22 Modellering af risiko Frekvenser: Beregning af frekvenser for forskellige scenarier bestemmes på basis af hændelsestræer. Scenarierne omfatter: Almindelige uheld Brand (forskellige typer, PIARC) Udslip (Forskellige typer, PIARC) Scenarierne er beregnet for situationer med personbiler, lastbiler of for køretøjer med farligt gods (ADR) Konsekvenser: CFD beregninger Vurderinger af antal omkomne i forskellige evakuerungssituationer

23 Modellering af risiko Frekvensmodel, generelt: Uheld Personbil Ingen yderligere udvikling Scenario 1 F=1.000 P=0.800 P=0.800 F=0.640 Brand Scenario 2 P=0.200 F=0.160 Lastbil Ingen yderligere udvikling Scenario 3 P=0.100 P=0.800 F=0.080 Brand Scenario 4 P=0.200 F=0.020 ADR Ingen yderligere udvikling Scenario 5 P=0.100 P=0.600 F=0.060 Udslip brandbart materiale Lille udslip Spredning til 2. rør Ingen yderligere udvikling Scenario 6 P=0.300 P=0.500 P=0.900 P=0.800 F=0.011 Brand Scenario 7 P=0.200 F=2.7E-3 Kun udslip i et rør Ingen yderligere udvikling Scenario 8 P=0.100 P=0.800 F=1.2E-3 Brand Scenario 9 P=0.200 F=3.0E-4 Mellem udslip Spredning til 2. rør Ingen yderligere udvikling Scenario 10 P=0.400 P=0.900 P=0.800 F=8.6E-3 Brand Scenario 11 P=0.200 F=2.2E-3 Kun udslip i et rør Ingen yderligere udvikling Scenario 12 P=0.100 P=0.800 F=9.6E-4 Brand Scenario 13 P=0.200 F=2.4E-4 Stort udslip Spredning til 2. rør Ingen yderligere udvikling Scenario 14 P=0.100 P=0.900 P=0.800 F=2.2E-3 Brand Scenario 15 P=0.200 F=5.4E-4 Kun udslip i et rør Ingen yderligere udvikling Scenario 16 P=0.100 P=0.800 F=2.4E-4 Brand Scenario 17 P=0.200 F=6.0E-5 Udslip giftige stoffer Lille udslip Spredning til 2. rør Ingen yderligere udvikling Scenario 18 P=0.100 P=0.500 P=0.900 P=0.800 F=3.6E-3 Brand Scenario 19 P=0.200 F=9.0E-4

24 Modellering af risiko Frekvensmodel, brand: Brand Manuelt bekæmpet Scenario 1 F=1.000 P=0.900 F=0.900 Ikke bekæmpet Brand detekteret Ventilation starter Automatisk bekæmpelse Scenario 2 P=0.100 P=0.900 P=1.000 P=0.0E+0 F=0.0E+0 Ingen automatisk bekæmpelse Scenario 3 P=1.000 F=0.090 Ventilation starter ikke Automatisk bekæmpelse Scenario 4 P=0.0E+0 P=0.0E+0 F=0.0E+0 Ingen automatisk bekæmpelse Scenario 5 P=1.000 F=0.0E+0 Ikke detekteret Scenario 6 P=0.100 F=1.0E-2

25 Modellering af risiko Konsekvensmodellering 20 MW brand (lastbil, ikke farlig gods) placeret midt i tunnelen, hvor trafikken ophobes mod Søndre rampe. 100 MW brand (lastbil, farlig gods) placeret midt i tunnelen, hvor trafikken ophobes mod Søndre rampe.

26 Case: Bilbrand midt i tunnelen (20 MW) - Sigtbarhed Tid efter brandstart [s] brandkilde m 189 m m September 2009 Limfjorden

27 Case: Bilbrand midt i tunnelen (20 MW) - Temperatur Tid efter brandstart [s] m m September 2009 Limfjorden

28 Case: Lastbrand midt i tunnelen (100 MW) - Sigtbarhed Tid efter brandstart [s] brandkilde m 216 m 175 m 151 m m September 2009 Limfjorden

29 Case: Lastbilbrand midt i tunnelen (100 MW) - Temperatur Tid efter brandstart [s] m m September 2009 Limfjorden

30 Risikoresultater - FN-kurve P(N>n) 1.E-01 1.E-02 1.E-03 1.E-04 1.E-05 1.E-06 1.E-07 1.E-08 1.E-09 ALARP øvre Risikoprofil ALARP nedre Den opsummerede risiko er acceptabel Kurven viser, at den totale risiko er acceptabel, men at der bør foretages vurderinger af effekten af risikoreducerende tiltag (risikoprofilet er placeret i ALARP området) Brandscenarier detaljeres yderligere ved CFD beregning af varme- og røgudvikling 1.E Antal døde Modellering af antallet af døde grunde forskellige CFD-scenarier detaljeres Bidrag fra EU-kravene udtrækkes separat Følsomhedsanalyser

31 Opsummering Forslået metodik til eftervisning af EU-krav; Faseopdelt tilgang til risikoanalyser (kvalitativ -> kvantitativ) Gennemgang af relevante EU-krav Fuld gennemregning af alle scenarier Statistik til fastlæggelse af operationelle acceptkriterier Statistik til fastlæggelse af uheldsfrekvenser CFD modellering af relevante scenarier

32 Videre arbejde Guldborgsundtunnelen Registrering af farligt gods Review af EU-krav Frederikssundsvejstunnelen Review af EU-krav

NordFoU: "Evakuering i vegtunneler" Forskningsrapport DP2

NordFoU: Evakuering i vegtunneler Forskningsrapport DP2 Kunde Client Client NordFoU Projekt Object or Project Name Nom d'objet ou de Projet Rapport Report Titel Titre de Rapport NordFoU: "Evakuering i vegtunneler" Udarbejdet af Author Auteur Niels Peter Høj,

Læs mere

NOTAT. Analyser af GPS-data fra Test en elbil. Alexander Schou Nielsen, Clever. moaa. Dataindsamling

NOTAT. Analyser af GPS-data fra Test en elbil. Alexander Schou Nielsen, Clever. moaa. Dataindsamling NOTAT Til Alexander Schou Nielsen, Clever Vedr. Analyser af GPS-data fra Test en elbil Fra Morten Aabrink/Carsten Jensen 11. april 2014 moaa Analyser af GPS-data fra Test en elbil Dataindsamling Resultaterne

Læs mere

Vejledning. Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer. Foto H2 Logic A/S. Vejledning om Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer

Vejledning. Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer. Foto H2 Logic A/S. Vejledning om Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer Vejledning Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer Foto H2 Logic A/S 2014 December 2013 Side 1 af 23 Beredskabsstyrelsen 2014 December 2013 Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 Forsynings- og Miljøudvalget den 10. august 2009 Forsynings- og Miljøudvalget den. 2. november 2009, revideret efter høringsperiode SKANDERBORG KOMMUNE FORSLAG TIL TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 1 Forord Du

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne?

Hvorfor sker trafikulykkerne? Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 75 Offentligt HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 63 61 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 1 H AVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKUL

Læs mere

Indhold. Virksomheden... 3. Miljøpolitik... 4. Trafikanlæg... 5. Vej- og jernbaneanlæg mv... 5. Trafikudvikling... 5. Trafiksikkerhed på vejanlæg...

Indhold. Virksomheden... 3. Miljøpolitik... 4. Trafikanlæg... 5. Vej- og jernbaneanlæg mv... 5. Trafikudvikling... 5. Trafiksikkerhed på vejanlæg... Det grønne regnskab 2010 Indhold Virksomheden.... 3 Miljøpolitik... 4 Trafikanlæg.... 5 Vej- og jernbaneanlæg mv.... 5 Trafikudvikling... 5 Trafiksikkerhed på vejanlæg.... 7 Emissioner fra trafikken...

Læs mere

Trafiksikkerhed og adfærd ved motorvejsafslutninger Hovedrapport

Trafiksikkerhed og adfærd ved motorvejsafslutninger Hovedrapport Trafiksikkerhed og adfærd ved motorvejsafslutninger Hovedrapport Center for Trafik og Transport Afleveringsdato: 24. oktober 2005 Eksamensprojekt udført af Rikke Hougaard Sørensen Studienummer: s035101

Læs mere

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011 2 011 Risikobaseret dimensionering Vejen KOMMUNE August 2011 Vejen Kommune Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2011. Baseret på en analyse udarbejdet 2010-2011. Tilføjelser og ændringer efter

Læs mere

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet. 1. udgave August 2010

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet. 1. udgave August 2010 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet 1. udgave August 2010 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi Dansk

Læs mere

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ II.1 Indledning Et velfungerende transportsystem centralt for samfundet Gener ved bilkørsel Forskellige afgifter på biler og kørsel Et velfungerende transportsystem

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning Redningsberedskabets indsats på brint-forbrugstankanlæg December 2012

Vejledning Redningsberedskabets indsats på brint-forbrugstankanlæg December 2012 Vejledning Redningsberedskabets indsats på brint-forbrugstankanlæg December 2012 December 2012 Side 1 af 22 Brandøvelse med brintbiler i Californien Foto: PNNL - Pacific Northwest National Laboratory Forsidebillede:

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i. Høje-Taastrup. Ishøj. Vallensbæk. Hovedrapport

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i. Høje-Taastrup. Ishøj. Vallensbæk. Hovedrapport Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Høje-Taastrup Ishøj Vallensbæk Hovedrapport 19. marts 2007 Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk

Læs mere

Mere trafiksikkerhed på vejene. Juni 2006

Mere trafiksikkerhed på vejene. Juni 2006 Mere trafiksikkerhed på vejene Juni 2006 1 Mere trafiksikkerhed på vejene 3 Mere trafiksikkerhed på vejene Udgivet af: Transport- og Energiministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K e-mail: trm@trm.dk

Læs mere

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Beskrivelse at eksisterende udrykningsberedskab.... 5 Silkeborg Kommune beskrivelse... 11 Risikoidentifikation... 14

Læs mere

KONSEKVENSER FOR TRAFIKANTER OG SAMFUND BEDRE TRAFIKSIGNALER RAPPORT 411

KONSEKVENSER FOR TRAFIKANTER OG SAMFUND BEDRE TRAFIKSIGNALER RAPPORT 411 KONSEKVENSER FOR TRAFIKANTER OG SAMFUND BEDRE TRAFIKSIGNALER RAPPORT 411 Konsekvenser for trafikanter og samfund BEDRE TRAFIKSIGNALER Rapport 411-2012 DATO: April 2012 LAYOUT: Vejdirektoratet / MONTAGEbureauet

Læs mere

Aldersgrænser for knallertkørsel

Aldersgrænser for knallertkørsel Aldersgrænser for knallertkørsel - og anden lovgivning i relation til knallertkørsel Søren Underlien Jensen August 2010 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold Sammenfatning...5 1.

Læs mere

Evaluering af videodemonstrationsprojekt

Evaluering af videodemonstrationsprojekt Evaluering af videodemonstrationsprojekt i Syd- og Sønderjylland Brug af videokonferenceudstyr særligt i fristforlængelsessager - Hovedrapport 3. september 2010 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Evalueringsrapport-v5

Læs mere

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012 Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig - mod nye mål 2001-2012 Forslag til revision af strategier og indsatser 7. maj 2007 National Handlingsplan

Læs mere

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE 2 INDHOLD SAMMENFATNING 2 1. INDLEDNING 6 2. ITS-SYSTEMERNE I ANALYSEN 8 3. METODE 10 4. RESULTATER OG PERSPEKTIVERING 12 BILAG A. ITS VED UDBYGNING AF MOTORVEJE

Læs mere

Statsvejnettet 1999. Nøgleinformationer om statsvejnettets tilstand og udvikling

Statsvejnettet 1999. Nøgleinformationer om statsvejnettets tilstand og udvikling Statsvejnettet 1999 Nøgleinformationer om statsvejnettets tilstand og udvikling Rapport 201 2000 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 1569 1020 København K Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63

Læs mere

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012 Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig - mod nye mål 2001-2012 Forslag til revision af strategier og indsatser 7. maj 2007 National Handlingsplan

Læs mere

Trafiktællinger. Planlægning, udførelse og efterbehandling. Vejledning. Rapport nr. 315 2006. Tælleudvalget

Trafiktællinger. Planlægning, udførelse og efterbehandling. Vejledning. Rapport nr. 315 2006. Tælleudvalget Trafiktællinger Planlægning, udførelse og efterbehandling Vejledning Rapport nr. 315 2006 Tælleudvalget Trafiktællinger Planlægning, udførelse og efterbehandling Vejledning Rapport nr. 315 2006 Vejdirektoratet

Læs mere

Projektrisikoanalyse. - Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse/eksisterende forbindelse - Storstrømmen

Projektrisikoanalyse. - Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse/eksisterende forbindelse - Storstrømmen Projektrisikoanalyse - Fagnotat, fase 1 Ny forbindelse/eksisterende forbindelse - Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A023755-12-002 VERSION 2.1 UDGIVELSESDATO 24.04.2012 UDARBEJDET LSC KONTROLLERET

Læs mere

Trafikulykker, personbilers vægt og kørselsafgifter

Trafikulykker, personbilers vægt og kørselsafgifter Nationaløkonomisk Tidsskrift 151 (2013): 89-112 Trafikulykker, personbilers vægt og kørselsafgifter Thomas Bue Bjørner De Økonomiske Råds Sekretariat, mail: tbb@dors.dk Merete Høj Kjeldsen De Økonomiske

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Cykelregnskab for Region Hovedstaden Baggrundsrapport Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Gennemgående geografisk opdeling 3 1.2 Baggrundrapportens opbygning 3 2 Cykling i tal 4 2.1

Læs mere

VVM-redegørelse for Biogas Tønder. Baggrundsrapport - Trafik

VVM-redegørelse for Biogas Tønder. Baggrundsrapport - Trafik BILAG 1 VVM-redegørelse for Biogas Tønder Kilde: Politiken Udgivelsesdato : Maj 2013 Projekt : 30.4910.02 Udarbejdet : Mette Dyrberg og Irene Bro Brinkmeyer Kontrolleret : Pernelle Daugberg Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk. Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014

Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk. Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014 Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014 Udstedelse af kommuneplantillæg til Randers Kommunes Kommuneplan 2013: YARA

Læs mere

Risikoanalyse Olie- og kemikalieforurening i danske farvande

Risikoanalyse Olie- og kemikalieforurening i danske farvande Forsvarsministeriet Risikoanalyse Olie- og kemikalieforurening i danske farvande Oktober 2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Forsvarsministeriet

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. december 2011 11/13063-7 Nils Holm, Hans Jørgen Larsen nh@vd.dk, hjl@vd.dk 7244 3336 BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET HOVEDRAPPORT Niels Juels Gade 13

Læs mere