Mikrobiologisk risikovurdering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mikrobiologisk risikovurdering"

Transkript

1 Mikrobiologisk risikovurdering Af Jørgen Schlundt, Veterinær- og Fødevaredirektoratet Risikovurdering betragtes typisk som det første led i Risikoanalysen, som i alt består af tre led: Risikovurdering, Risikohåndtering og Risikokommunikation. Disse fire ord er oversættelser fra de noget mere præcise engelske betegnelser: Risk analysis - Risk assessment - Risk management Risk communication. På det mikrobiologiske område er principper for risikoanalyse under udvikling i forskellige internationale sammenhænge. Dette sker på baggrund af et erkendt behov for en videnskabeligt baseret vurdering af mikroorganismer, der forekommer i miljøet, herunder i fødevarer. Der kan her være tale om såvel naturligt forekommende mikroorganismer som mikroorganismer, der er aktivt tilsat eller anvendes industrielt. Endvidere har der længe været et erkendt behov for en videnskabeligt baseret vurdering af mikroorganismer på forskellige regulatoriske områder, som f.eks. genteknologisk modificerede mikroorganismer, mikrobielle bekæmpelsesmidler og mikroorganismer til brug i produktionen. Nyligt vedtagne internationale retningslinier for levnedsmiddelsikkerhed i relation til handel bygger primært på videnskabelig og fuldt dokumenteret risikovurdering. Bl.a. den forøgede handel med levnedsmidler og andre varer over grænser har altså medvirket til en større betydning af mikrobiologisk risikovurdering. I EU indgår principielle beskrivelser af risikovurdering nu i forskellige initiativer, bl.a. med henblik på at vurdere mikrobiologiske grænseværdier (kriterier) i relation til såvel levnedsmidler som miljø. Den mikrobiologiske risikovurderings formål Formålet med risikovurdering af nye mikroorganismer, som f.eks. genetisk modificerede mikroorganismer (gmm er), er: at undersøge risikoområder for nye mikroorganismer, at foreslå metoder til estimering af en sådan risiko, samt at vurdere risikoen ud fra opnåede eksperimentelle eller komparative data. For eksisterende mikroorganismer er formålet: at estimere risiko for eksisterende mikrobiologisk sundhedsfare samt at tilvejebringe grundlag for at fastsætte realistiske og opnåelige risikoniveauer for mikrobiologisk sundhedsfare. I fortsættelse heraf kan formålet med risikohåndtering siges at være a) at fastsætte acceptable risikoniveauer for sundhedsfare, b) at basere og implementere en evt. regulering på aktuelt fastlagte risikoniveauer samt c) at evaluere en evt. regulering m.h.p. effektivitet. Risikohåndteringen forudsætter således direkte input fra risikovurderingen til såvel trin a) som b). Generelle principper for mikrobiologisk risikovurdering De principper, som man internationalt forsøger at implementere for den mikrobiologiske risikovurdering, bygger primært på principperne for risikovurdering af nye og eksisterende kemiske stoffer, som defineret op gennem 70érne af især OECD og WHO. Risikovurderingen baseres på en gennemskuelig indsamling, bearbejdning og præsentation af videnskabelige data samt en konklusion, der inkluderer en vurdering af usikkerhed. Såvel indholdet af dette arbejde, som den form, det bør foregå under, forudsætter videnskabelighed. Risikovurderingen består af fire formaliserede trin: 1. Identifikation af sundhedsfare. 12

2 2. Vurdering af eksponering, som omfatter beskrivelse af forekomst i relevante medier (levnedsmidler, vand, omgivelser) samt data om overlevelse/opformering og endelig en vurdering af befolkningens eller bestemte gruppers indtag af eller kontakt med det pågældende medie. 3. Karakterisering af sundhedsfare, herunder evt. mulig dose-respons beskrivelse for den generelle befolkning samt beskrivelse af specielt sårbare grupper. 4. Karakterisering af risiko, der bør munde ud i et egentligt risiko-estimat (f.eks. antal syge/ /år), der inkluderer alvorlighed af sygdom samt en nøje beskrivelse af usikkerheder ved estimatet. Risikovurdering beskrives som kvantitativ, når ethvert trin munder ud i en kvantitativ beskrivelse. Dette er dog indtil videre yderst problematisk at gennemføre fuldstændigt, og man opererer da også ofte med kvalitativ risikovurdering. Enhver risikovurdering vil indeholde en række trin, hvor den tilgængelige information ikke er tilstrækkelig. I sådanne tilfælde bruges evt. ekstrapolering fra tilgængelige data eller ekspert videnfremdragelse ( expert elicitation ). I alle led af risikovurderingen skal der foreligge åben dokumentation samt, hvis muligt, angivelse af usikkerhed. Hele risikovurderingen skal dokumenteres, f.eks. efter retningslinier som for peer-review artikler. De fleste lande har indtil nu kun produceret meget få (om nogen) risikovurderinger efter ovennævnte kriterier. Derimod har alle lande naturligvis vurderet og håndteret levnedsmiddel- og miljøhygiejniske risici i mange år. De fleste lande er enige i, at risikovurdering skal følge principper om videnskabelighed og gennemskuelighed ( transparency ). SMF møde Mikrobiologisk risikovurdering har været diskuteret på en række internationale og nu også danske møder inden for de seneste år. I oktober 1997 afholdt Sundhedsministeriets Miljømedicinske Forskningscenter, i samarbejde med Arbejdsmiljøinstituttet, Miljøstyrelsen, Statens Byggeforskningsinstitut, Statens Seruminstitut og Veterinær- og Fødevaredirektoratet, et endags møde, hvor en række eksperter på forskellige relevante mikrobiologiske områder udvekslede erfaringer. Disse områder omfattede det eksterne miljø, indemiljø, arbejdsmiljø, fødevarer samt hospitalsmiljø. Formiddagens program bestod af indlæg ved inviterede foredragsholdere, der beskrev state of the art for hvert enkelt af de anførte miljøer (se abstracts af disse indlæg side 14). Om eftermiddagen var der arrangeret 3 workshops, hvor deltagerne udvekslede erfaringer på tværs af miljøerne i relation til de tre initiale dele af risikovurderingen: hvordan identificerer vi en sundhedsfare, hvor stor er den relevante eksponering og hvordan er sundhedsfaren karakteriseret (herunder dose-response). På mødet viste det sig hurtigt, at selv om de aktuelle miljøer og herunder de mikroorganismer, der er relevante i det enkelte miljø, er yderst forskellige, så kan visse generelle dele af risikovurderinger sandsynligvis med fordel overføres/ sammenlignes mellem miljøerne. Specielt blev det på mødet fremhævet, at en væsentlig forudsætning for fornuftige/videnskabelige risikovurderinger er data af en vis kvalitet. Dette forudsætter såvel tilgængelige midler som metodik på det aktuelle område, en forudsætning, der langt fra altid kan opfyldes. Men desuden lå det klart, at samarbejdet over de usynlige faglige grænser ofte også kunne være besværligt. Det blev således generelt fremhævet, at samarbejdet mellem miljø- (og herunder fødevare-) siden og den human-medicinske side ofte fungerer noget trægt, specielt set i lyset af, at disse nye tanker om risikovurdering jo netop søger at anvende bindeledet mellem forekomst i miljøet og sandsynligheden for effekt i mennesket (=Risiko). Mødet sluttede med en plenumdiskussion, baseret på resultaterne af eftermiddagens diskussioner i arbejdsgrupperne. 13

3 Hovedkonklusionerne var følgende: Den formaliserede Risikoanalyse, og herunder Risikovurderingen, er noget ganske nyt inden for dette område, og adskillige spørgsmål m.h.t. den praktiske udførelse og anvendelse af sådanne vurderinger er endnu ubesvarede. Der er behov for at lære hinandens områder at kende bedre, således at erfaringer kan udbredes til hele den miljømedicinske sektor. Samarbejde mellem forskellige områder i bredeste forstand vil føre til et højere niveau af erkendelse, specielt vil en styrkelse af samarbejdet fra miljøsiden til humansiden kunne forøge kvaliteten af dette arbejde væsentligt. Abstracts fra mødet Betydning af og håndtering af mikrobielle problemer i relation til det ydre miljø. Af Holger Pedersen, Miljøstyrelsen. I indlægget gennemgås de områder, hvor der skal tages stilling til mikrobiologiske problemer. Arbejdet udføres af Miljøstyrelsen i henhold til Miljøloven og Vandforsyningsloven samt lov om kemiske stoffer og produkter og lov om miljø og genteknologi. 1. Miljøloven 2 (udsendelse af mikroorganismer) og 7 (bioteknologi) Badevandsbekendtgørelsen Svømmebadsbekendtgørelsen Fra lovens vedtagelse i 1973 og indtil lovrevisionen i 1991 var mikroorganismer kun en forureningsparameter. I dag er medtaget udsætning af mikroorganismer og anvendelse i bioteknologiske processer. Det drejer sig om caseby-case problemer, som det er vanskeligt at sige noget generelt sundhedsmæssigt eller miljømæssigt om. Badevandsbekendtgørelsen indeholder sundhedsmæssigt betingede mikrobiologiske kravværdier (1000 thermotolerant coli per 100 ml). I henhold til Svømmebadsbekendtgørelsen undersøges for Pseudomonas aeruginosa, hvis simple bakteriologiske krav er overskredet. 2. Vandforsyningsloven Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier Vandkvalitetsbekendtgørelsen indeholder krav om fravær af thermotolerante coli og coliforme bakterier. Præstationsprøvninger viser omkring et par procent fund af fæcal coli i prøver, som ikke indeholder disse bakterier. Analysen er god og følsom, men man skal kende til usikkerheden på resultatet, og det kræver mikrobiologisk forståelse at tolke resultater og tilrettelægge reaktion herpå. Derfor er der udsendt en bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger. 3. Lov om kemiske stoffer og produkter 5, stk. 1: Biologiske bekæmpelsesmidler 5, stk. 2: Andre anvendelser af organismer i stedet for kemiske stoffer. 14

4 Mikrobiologiske bekæmpelsesmidler inddeles i 3 grupper: 1. På markedet før den 26. juli 1993 og anmeldt før den 26. juli I Danmark er der anmeldt 9 forskellige mikroorganismer, som må anvendes indtil der foreligger en afgørelse fra Miljøstyrelsen. 2. Anmeldt til europæisk godkendelse De enkelte medlemsstater er udpeget til at foretage risikovurderinger i form af monografier, der rundsendes til alle medlemslandene. Efter fælles godkendelse af mikroorganismen skal de enkelte produkter anmeldes og godkendes i medlemslandene, før de må anvendes. Der er p.t. anmeldt 5 mikroorganismer til godkendelse i EU. 3. Mikroorganismer, der må anvendes i de andre medlemsstater. Aktuelt drejer det sig om 8 mikroorganismer, som er anmeldt i andre medlemslande, men ikke i Danmark. Bekæmpelsesmidler er under revurdering i EU, men for tiden revurderes kun kemiske midler. Der kan således gå mange år, før de mikrobiologiske midler skal revurderes. Risikovurdering af mikrobiologiske bekæmpelsesmidler er en relativt ny disciplin, hvor der endnu ikke er udarbejdet ensartede principper for vurdering inden for EU. I 1993 udgav Miljøstyrelsen Vejledning nr. 8: Mikrobiologiske plantebeskyttelsesmidler (vejledning om oplysninger m.h.p. godkendelse) og i 1994 Arbejdsrapport nr. 23: Health Assessment of Microbial Plant Protection Products (metoder til risikovurdering). 4. Lov om miljø og genteknologi Indesluttet anvendelse af genetisk modificerede organismer Udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer I henhold til nuværende principper for risikovurdering i relation til indesluttet anvendelse inddeles organismerne i gruppe 1 organismer, også kaldet GILSP organismer eller gruppe 2 organismer, som er alle de andre, og indeslutningsforanstaltningerne afhænger af, om det er den ene eller anden gruppe. Der er nu ved at blive indført et system, som indplacerer aktiviteten i 4 risikoklasser med tilsvarende indeslutningsforanstaltninger på grundlag af en samlet vurdering af organismens egenskaber, f.eks. også muligheden for etablering i omgivelserne, spredning af genetisk materiale, muligheder for profylakse og behandling o.s.v. For udsætninger i miljøet skelnes der mellem forsøgsudsætninger, der hovedsageligt er nationale anliggender og markedsføringer, som er fælles for hele EU. Indtil dato har der i Danmark været en markedsføring, men endnu ingen anmeldelse af mikroorganismer til forsøgsudsætning. Eventuelle danske forsøgsudsætninger skal gennem en fuldstændig risikovurdering, høring af 46 institutioner, organisationer og myndigheder, forelæggelse for FMPU og endelig godkendelse af Miljø- og Energiministeren. Betydning og håndtering af skimmelsvampeproblemer i vandskadede bygninger. Af Suzanne Gravesen, Statens Byggeforskningsinstitut. Gennem de seneste år er der rapporteret så mange kasuistiske meddelelser om gener og sygelighed i forbindelse med ophold i vandskadede og langvarigt inficerede bygninger, at der har været grund til at intervenere. Sådanne in- 15

5 terventioner er i realiteten blevet foretaget efter bedste skøn udfra det kendskab, der har været til de helbredsmæssige risici, der er forbundet med ophold i disse bygninger vel vidende, at der rådgives på et utilstrækkeligt grundlag. Da der bl.a. er registreret overfølsomhedssymptomer, har det medført betydelig usikkerhed med hensyn til omfanget af renovering, udskiftning af inficeret materiale i bygningen og desinfektionsmetoder. Det har længe været antaget, at udsættelsen for svampeallergener var den eneste patogenetiske mekanisme ved skimmeleksposition. Selv efter at data, publiceret af Dales et al i 1991, viste, at allergi næppe var hovedårsagen til luftvejsproblemer i fugtige huse, har man været meget lidt opmærksompå, at sundhedsproblemer i forbindelse med fugtige huse kunne skyldes andet end allergener. Imidlertid er der i indeklimaforskningen sket et gennembrud gennem erkendelsen af, at svampe, foruden at indeholde allergener (proteinstoffer), er i stand til på byggematerialer at producere andre biologisk aktive stoffer, f..eks. mykotoksiner med cancerogene og immunsupprimerende effekter. Derfor er der i de allerseneste år kommet helt nye indfaldsvinkler på studiet af skimmelsvampe i det indendørs miljø. Ved mikrobiologisk analyse af 72 byggematerialer udtaget fra 23 danske bygninger, overvejende skoler (SBI-rapport 282, 1997), fandtes følgende 12 at være de hyppigst forekommende: Penicillium (68%), Aspergillus (56%), Chaetomium (22%), Ulocladium (21%), Stachybotrys (19%), Cladosporium (15%), Acremonium (14%), Mucor (14%), Paecilomyces (10%), Alternaria (8%), Verticillium (8%), og Trichoderma (7%). Disse er alle kendt for at kunne give anledning til inhalationsallergi. De tre hyppigst registrerede arter var: Stachybotrys chartarum, Penicillium chrysogenum og Aspergillus versicolor. Set i lyset af de immunologiske og mulige toksiske effekter er der grund til at skærpe sundhedsvinklen i forhold til disse mikroorganismer, som traditionelt betragtes som apatogene, men som ved massiv forekomst og human eksponering kan udgøre en sundhedsrisiko. Betydning og håndtering af mikrobielle problemer i relation til arbejdsmiljøet. Af Birgitte Herbert Nielsen, Arbejdsmiljøinstituttet. Arbejdsbetingede lidelser forårsaget af mikrobielle agenser, f.eks. tærskerstøvlunge, svampedyrkerlunge og luftfugterfeber, har været kendt i mange år, men de relevante biologisk aktive stoffer er sjældent blevet identificeret. Kun i særlige tilfælde, f.eks. ved legionellainfektioner, og i forbindelse med diagnosticering af allergiske lidelser, er de aktuelle mikrobielle agenser blevet påvist. Mange mikrobielle problemer indenfor arbejdsmiljøet er dog ikke af infektiøs eller allergisk karakter, og de etiologiske forhold er sandsynligvis meget komplekse. Der fokuseres især på biologisk aktive stoffer, som er indeholdt i cellevægsbestanddele fra større grupper af mikroorganismer: endotoksiner (Lipid A) fra Gramnegative bakterier, peptidoglykan fra Grampositive bakterier og β-1-3-d-glukan fra svampesporer. Disse forbindelser kan alle aktivere immunsystemets fagocyterende celler og medføre såvel lokale inflammatoriske reaktioner som systemiske effekter via frigørelse af cytokiner og andre inflammatoriske mediatorer. Endotoksiners toksiske egenskaber er bedst kendt indenfor bomuldsindustrien, hvor der for lidelsen byssinose er påvist dosis-respons sam- 16

6 menhænge mellem symptomer og eksponering for luftbårne endotoksiner. Sygdomskomplekset organic dust toxic syndrome (ODTS) er indenfor landbruget kædet sammen med eksponering for både endotoksin og β-1-3-d-glukan fra svampesporer. Indenfor affald- og spildevandsbehandling formodes disse agenser også at være medvirkende til udløsning af akutte mave-tarmlidelser muligvis ved en samtidig eksponering for gasser, volatile organic compounds (VOCs). Indeklimaproblemer som følge af mikrobiel vækst i fugtskadede bygningsmaterialer og lidelsen sick building syndrome (SBS) forbindes også med eksponering for mikrobielle agenser, herunder forskellige sekundære metabolitter produceret af mikroorganismerne. Udsættelse for luftbårne mikroorganismer på forskellige arbejdspladser foregår som omtalt både ved indendørs og udendørs arbejdsprocesser, og eksponeringsmålinger udføres ved opsamling af repræsentative luftprøver, der fortrinsvis analyseres kvantitativt for større grupper af mikroorganismer. Afhængigt af formålet med luftmålingerne er det væsentligt at designe undersøgelsen under hensyntagen til såvel opsamlingsudstyr som prøvetagningsstrategi og parametervalg. En del opsamlingsudstyr er kun beregnet til stationære målinger, mens andet udstyr også kan anvendes personbårent. Meget af det eksisterende udstyr er dog mangelfuldt valideret med hensyn til opsamlingseffektivitet og beskyttelseseffektivitet for mikroorganismerne. Det sidste er af stor betydning for overlevelsen, idet viabiliteten for mange mikroorganismer nedsættes på aerosolform. For indeværende findes der ingen standard for mikrobiologiske luftmålinger, men på AMI opsamles luftprøverne efter samme retningslinier, der anvendes ved standardiserede målinger af aerosoler i luft (personbårne støvmålinger). Bioaerosolerne opsamles på filtre, og efter udvaskning analyseres der eksempelvis for endotoksiner (LAL-test), totalantal mikroorganismer (epifluorescensmikroskopi) samt kimtal af bakterier, actinomyceter og svampe. I forhold til kemiske og fysiske påvirkninger i arbejdsmiljøet er betydningen af eksponering for luftbårne mikrobielle agenser kun undersøgt i et meget lille omfang, hvorfor det er vanskeligt at vurdere resultater fra mikrobiologiske luftmålinger. For indeværende findes der ingen grænseværdier for luftbårne mikrobielle agenser, men der er fremsat enkelte forslag. En vedtagelse af grænseværdier har dog kun mening, såfremt der er etableret standarder for målingerne, og der er fundet sammenhæng mellem arbejdsmiljøproblemerne og de parametre, der analyseres for. Håndtering af mikrobielle problemer i et givent arbejdsmiljø foregår fortrinsvis ved kortlægning af eksponeringen for større grupper af mikroorganismer. Ved personbårne målinger af særlige arbejdsprocesser vurderes den relative eksponering og mulige forbedringer anbefales. På nuværende tidspunkt er det kun i tilfælde af overskridelse af grænseværdien for organisk støv (3 mg/m 3 ) og gasser, at der er egentlig hjemmel for påbud om regulering fra Arbejdstilsynets side. Betydning og håndtering af mikrobielle problemer i relation til levnedsmidler. Af Birgit Nørrung, Veterinær- og Fødevaredirektoratet. Mikrobielle problemer i relation til levnedsmidler omfatter både bakterier, svampe, virus, prioner samt parasitter. De væsentligste mikrobielle tarmpatogener, som overføres via levnedsmidler i Danmark, er de zoonotiske bakterier Salmonella, Campylobacter samt Yersinia enterocolitica. Campylobacter er sandsynligvis i al væsentlighed knyttet til fjerkræ, Yersinia entero-colitica har udelukkende svin som reservoir, medens Salmonella er knyttet til både fjerkræ, æg og svin samt i mindre grad kreaturer. E.coli 0157 registreres i stigende grad som årsag til levnedsmiddelbårne sygdomsudbrud i udlandet, og de fleste udbrud er knyttet til levnedsmidler af bovin oprindelse. Levnedsmiddelbårne sygdomsudbrud forårsaget af E. coli 0157 er endnu ikke konstateret i Danmark. 17

7 Bekæmpelse af forureningen af levnedsmidler med bakterielle tarmpatogener og dermed forebyggelse af humane tarminfektioner skal ske i alle led fra jord til bord.: I primærproduktionen, på slagteriet, i levnedsmiddelvirksomheder, i detailhandelen og hos forbrugerne. Data, der belyser bakteriernes økologi og forekomst i alle led fra farm til tarm er nødvendige for at kunne foretage en målrettet forebyggelse af levnedsmiddelbårne infektioner, herunder måle effekten af forskellige tiltag. I indlægget gives eksempler på, hvorledes de enkelte patogener håndteres og agtes håndteret af myndighederne. Listeria monocytogenes, endnu en levnedsmiddelbåren patogen, kan forårsage alvorlig infektion hos mennesker i form af septikæmi, meningitis eller encephalitis. Sygdommen registreres hos danskere årligt. Håndteringen af forekomsten af L. monocyotgenes i levnedsmidler adskiller sig væsentligt fra tarmbakterierne, idet indsatsen her koncentreres omkring hygiejnen i levnedsmiddelvirksomhederne og ikke omkring primærproduktionen, hvor bakterien har et naturligt habitat. Staphylococcus aureus, Bacillus cereus og Clostridium perfringens er eksempler på bakterier, der ofte giver anledning til levnedsmiddelforgiftning af mindre alvorlig karakter, og hvor forebyggelsen primært koncentreres omkring tilberedning og opbevaring af varme madretter. Forekomsten og betydningen af levnedsmiddelbårne virusinfektioner i Danmark er mangelfuldt belyst. Levnedsmiddelbårne gastroenteritis virus er, i modsætning til de fleste bakterielle tarmpatogener, ikke zoonoser. Når levnedsmidler indeholder humanpatogene virus, er dette således altid som følge af en human fækal forurening, og kontrollen og forebyggelsen må rettes herefter. Betydning af og håndtering af mikrobielle problemer i hospitalsmiljøet. Af Elsebeth Tvenstrup Jensen, Statens Seruminstitut. På et hospital har mikroorganismer stor betydning i hverdagen - både i organiseringen af pleje og behandling, og i relation til den enkelte patient. Der er dels patienter, der indlægges med infektionssygdomme, dels patienter, der kan pådrage sig en infektion under indlæggelsen. Der er desuden risiko for, at personale kan smittes via patienterne. Derfor indgår i den daglige rutine forholdsregler, der skal sikre, at smitte undgås i videst muligt omfang. Kendskab til mikroorganismerne og deres virulens og patogenicitet i forbindelse med konkrete sygdomme, smitteveje og viden om patienters modtagelighed er led i risikovurderingen omkring hver enkelt patient eller indgreb. Risikoen håndteres bl.a. ved hjælp af procedure- og diagnoserelaterede forholdsregler, som kort kan skitseres i nedenstående skema: Smittevej Kontakt (direkte/indirekte) Luftbåren Vehikelbåren 1. Alimentær/ Vandbåren 2. Inokulation (stik,transfusion) Eksempler på mikroorganismer og forekomst S. aureus (inficeret sår) Herpes simplex (forkølelsessår) Mycobacterium tuberculosis (TB) Varicella zoster (skoldkopper) Salmonella (æg) Legionella (vand) Hepatitis B og C (leverbetændelse) Human immundefekt virus(hiv/aids) Afbrydelse af smitteveje (eksempler) Isolationsstue, handsker, overtrækskittel, desinfektion eller sterilisering af instrumenter Maske, isolationsstue med undertryksventilation Levnedsmiddelkontrol i hospitalskøkkener, regler for brug og rengøring af isterningemaskiner Regler for brug og bortskaffelse af kanyler, kontrol af donorblod 18

8 I daglig praksis skulle risiko for smitte af patienter eller personale således være minimeret. Når smitte alligevel forekommer, kan det f.eks. skyldes en ikke-erkendt smittekilde (eksempelvis Legionella-holdigt vand), travlhed hos personalet med følgende hygiejnebrist, eller komplicerede behandlingsformer, hvor infektionsrisiko vanskeligt kan elimineres helt. Nogle eksempler på risikovurdering inden for hospitalsmiljøet skal fremhæves: HIV/AIDS: Risiko for personalesmitte er tilstede ved blodkontakt, særligt som perkutan smitte (stik) eller mucocutant (slimhindekontakt). Da smitten potentielt kan findes hos enhver patient, anvendes procedurerelaterede forholdsregler: Handsker, beskyttelsesbriller, maske ved mulighed for stænk og sprøjt af blod, og konsekvent forsigtig håndtering af brugte kanyler og skarpe instrumenter. Klinisk risikoaffald (tidligere kaldet specielt sygehusaffald): Der er sket stikuheld med risiko for HIV- eller hepatitis-transmission under selve produktionen af affaldet - i nær relation til patienten f.eks. ved at beskyttelseshætten er sat på den brugte kanyle. Derimod er der ikke kendte tilfælde af infektionssygdomme i forbindelse med intern og ekstern transport eller forbrænding af affaldet. Generelt berettiger patogene mikroorganismer i patientaffald ikke til speciel emballering og bortskaffelse, hvis man sammenligner med almindeligt husholdningsaffald eller forekomsten af patogener i det eksterne miljø eller f.eks. i levnedsmidler. Sørger man således for særskilt emballering og bortskaffelse af stikkende og skærende genstande, pus- og blodgennemvædede forbindinger og afdækninger samt vævsaffald, vil den resterende del af det patient-relaterede affald uden risiko kunne bortskaffes som almindelig dagrenovation. Får man ny viden om en sygdoms smitteveje, epidemiologi, dødelighed m. m. kan det give anledning til en ny risikovurdering og iværksættelse af færre eller skærpede forholdsregler. 19

By og Byg Resultater 020 Skimmelsvampe i bygninger. Formidling af forskningsprogrammets resultater

By og Byg Resultater 020 Skimmelsvampe i bygninger. Formidling af forskningsprogrammets resultater By og Byg Resultater 020 Skimmelsvampe i bygninger Formidling af forskningsprogrammets resultater Skimmelsvampe i bygninger Formidling af forskningsprogrammets resultater Suzanne Gravesen Peter A. Nielsen

Læs mere

Vurdering fra DTU Fødevareinstituttet: Mikrobiologiske risici ved frugt og grønt

Vurdering fra DTU Fødevareinstituttet: Mikrobiologiske risici ved frugt og grønt Vurdering fra DTU Fødevareinstituttet: Mikrobiologiske risici ved frugt og grønt Fødevareinstituttet Danmarks Tekniske Universitet www.food.dtu.dk Vurdering fra DTU Fødevareinstituttet: Mikrobiologiske

Læs mere

Miljø og sundhed hænger sammen

Miljø og sundhed hænger sammen Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2003 Miljø og sundhed hænger sammen Baggrund og status Miljøstyrelsen (sekretariat) Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen Fødevareministeriet, Fødevaredirektoratet

Læs mere

Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre

Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2005 Indhold INDHOLD 3 1 FORORD 5 2 INDLEDNING 7 2.1 MÅLGRUPPE 7 2.2 VANDFORSYNINGSANLÆG

Læs mere

Uvurderede kemiske stoffer Rapport og anbefalinger fra en tværfaglig arbejdsgruppe Teknologirådets rapporter 1996/2

Uvurderede kemiske stoffer Rapport og anbefalinger fra en tværfaglig arbejdsgruppe Teknologirådets rapporter 1996/2 Uvurderede kemiske stoffer Rapport og anbefalinger fra en tværfaglig arbejdsgruppe Teknologirådets rapporter 1996/2 Udarbejdet af Finn Bro-Rasmussen Hans Løkke Preben Kristensen Elle Laursen Helle Buchardt

Læs mere

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Smitterisiko og spredning af infektionssygdomme i forbindelse

Læs mere

NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER

NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER OM BEHANDLING AF PATIENTER MED SMITSOMME SYGDOMME, HERUNDER ISOLATION CEI 4. udgave 2011 Indholdsfortegnelse 1. Forord 4 2. Indledning 6 2.1 Smittespredning

Læs mere

GENTEKNOLOGI & SIKKERHED

GENTEKNOLOGI & SIKKERHED GENTEKNOLOGI & SIKKERHED afgivet af indenrigsministeriets betænkning nr. 1043 gensplejsningsudvalg københavn 1985 ISBN 87-503-5545-7 In 00-64-bet. AKA print, Århus Indhold Udvalgets medlemmer 6 Kommissorium

Læs mere

Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret Drikkevands- Sikkerhed - DDS)

Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret Drikkevands- Sikkerhed - DDS) Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret Drikkevands- Sikkerhed - DDS) DANVAs vandforsyningskomité Udvalget vedr. drikkevandssikkerhed 2 Indhold Forord... 5 Resumé... 6 1. Indledning og

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Juni 2009 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner 4 Undtaget

Læs mere

Salmonellahandlingsplan - svin. August 2009

Salmonellahandlingsplan - svin. August 2009 Salmonellahandlingsplan - svin 2009 2013 August 2009 1 Indledning...4 2 Sammendrag...5 3 Status og udvikling i handlingsplaner...6 4 Initiativer i EU...7 5 Multiresistent Salmonella DT104...8 6 Mål for

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevarestyrelsen Enhed: Ledelsessekretariatet Sagsnr.: 2014-60-169-00263 Dato: 17. august 2014 Redegørelse Fødevarestyrelsens håndtering af

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Februar 2012 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner

Læs mere

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 14/10-2008 J. nr. 2008-20-214-00324 HEE/MSC Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 1. Indledning 3 2. Offentlig kontrol - opfyldelse af mål og strategier

Læs mere

HYGIEJNEFORSKRIFTER FOR KLINIKKERNE. Aarhus Tandlægeskole. 6. udgave 2013

HYGIEJNEFORSKRIFTER FOR KLINIKKERNE. Aarhus Tandlægeskole. 6. udgave 2013 HYGIEJNEFORSKRIFTER FOR KLINIKKERNE på Aarhus Tandlægeskole 6. udgave 2013 Hygiejneudvalget Institut for Odontologi og Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere og kliniske tandteknikere Faculty of Health

Læs mere

MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen

MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen December 2014 Fødevarestyrelsen INDHOLD Formål med ekspertgruppens arbejde... 4 Fakta om Methicillin Resistent Staphylococcus Aureus (MRSA)... 5 Bakterien

Læs mere

SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc)

SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc) DA SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc) DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den K(2005) endelig UDKAST Vejledning i iværksættelse af procedurer baseret på HACCP-principperne

Læs mere

5.1 Indledning. Det har længe været kendt, at miljøpåvirkninger

5.1 Indledning. Det har længe været kendt, at miljøpåvirkninger Miljø og sundhed 5 Vi ved ikke meget om omfanget af miljøets betydning for sundheden. For enkelte områder er sammenhængen mellem miljø og sundhed dog kendt. Eksempelvis ved vi at partikelforurening kan

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Sammenfatning 3. 1 Introduktion 7. 2 anvendelser i Danmark 23. 3 Kogalskab 31. 4 Solcreme 45. 5 Stråforkortere 59

Sammenfatning 3. 1 Introduktion 7. 2 anvendelser i Danmark 23. 3 Kogalskab 31. 4 Solcreme 45. 5 Stråforkortere 59 Sammenfatning 3 1 Introduktion 7 1.1 Definitioner af forsigtighedsprincippet 8 1.2 Anvendelse af forsigtighedsprincippet 11 1.2.1 Udløsende faktor 13 1.2.2 Beslutning om at gribe ind 15 1.2.3 Valg af indgreb

Læs mere

Ydelsesaftale. mellem. Fødevarestyrelsen Stationsparken 31 33 2600 Glostrup CVR-nr. 63 53 45 16

Ydelsesaftale. mellem. Fødevarestyrelsen Stationsparken 31 33 2600 Glostrup CVR-nr. 63 53 45 16 Ydelsesaftale mellem Fødevarestyrelsen Stationsparken 31 33 2600 Glostrup CVR-nr. 63 53 45 16 og Fødevareinstituttet Danmarks Tekniske Universitet Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg CVR-nr. 30 06 09 46 I fællesskab

Læs mere

Miljøstyrelsens tilsynsplan

Miljøstyrelsens tilsynsplan Miljøstyrelsens tilsynsplan Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2010 Indhold FORORD 5 INDLEDNING 7 1.1 FORMÅL MED TILSYNSPLANEN 8 1.2 MINIMUMSINDSATS 9 1.3 DELPLANER FOR TILSYNSOMRÅDER 9 1.4 ORGANISERING

Læs mere

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og

Læs mere

Vandkvalitet i dentale units

Vandkvalitet i dentale units Vandkvalitet i dentale units tove larsen og ellen v. frandsen I de senere år har der været øget fokus på den mikrobiologiske kvalitet af vandet fra dentale units, eller snarere på den ofte mangelfulde

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse af

Handlingsplan for forebyggelse af Handlingsplan for forebyggelse af overfølsomhed og allergiske sygdomme i Danmark 2001-2005 UDARBEJDET AF EN TVÆRFAGLIG ARBEJDSGRUPPE UNDER TEKNOLOGIRÅDET LARS IVERSEN (FORMAND) EBBE TAUDORF SUSANNE HALKEN

Læs mere

VEJLEDNING I UDARBEJDELSE AF REFERENCEPROGRAMMER

VEJLEDNING I UDARBEJDELSE AF REFERENCEPROGRAMMER VEJLEDNING I UDARBEJDELSE AF REFERENCEPROGRAMMER 2004 Udarbejdet af Sekretariatet for Referenceprogrammer, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen Sekretariatet for Referenceprogrammer,

Læs mere

NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER OM HÅNDHYGIEJNE. Central Enhed for Infektionshygiejne 1. udgave 2013 ISBN nr.

NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER OM HÅNDHYGIEJNE. Central Enhed for Infektionshygiejne 1. udgave 2013 ISBN nr. NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER OM HÅNDHYGIEJNE Central Enhed for Infektionshygiejne 1. udgave 2013 ISBN nr. 978-87-89148-03-8 Indholdsfortegnelse Forord 4 NIR om Håndhygiejne 6 Definitioner

Læs mere

vejledning om forebyggelse af

vejledning om forebyggelse af vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA 2012 Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

KLINISK HYGIEJNE PÅ TANDKLINI KKER. Vejledning i principper og procedurer

KLINISK HYGIEJNE PÅ TANDKLINI KKER. Vejledning i principper og procedurer KLINISK HYGIEJNE PÅ TANDKLINI KKER Forord Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af DS 2451-12 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren del 12: Krav til procedurer på tandklinikker, 1. udgave

Læs mere