Risikodimensionering af beredskabet. Bilag 3 Risikoidentifikation, risikoanalyse samt kapacitetsanalyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikodimensionering af beredskabet. Bilag 3 Risikoidentifikation, risikoanalyse samt kapacitetsanalyse"

Transkript

1 Bilag 3 Risikoidentifikation, risikoanalyse samt kapacitetsanalyse

2 1.1 Risikoidentifikation Risikoidentifikation har til formål at kortlægge de risici, der findes i kommunen. Dette er en proces som indeholder identifikation af risikoobjekter og identifikation af hændelser. Dette har været en proces, der har involveret redningss forskellige personalegrupper samt flere parter i lokalsamfundene. Således har der været afholdt møder med virksomheder og indsatspersonale. Indsatsledere har afholdt brainstormings, udrykningsrapporter er gennemgået, erfaringer fra brandsyn er inddraget og endelig har et indgående og langvarigt lokalkendskab hos indsatsledere og beredskabschefer været et uvurderligt redskab. Naboberedskaber har også spillet en væsentlig rolle og inspireret processen. Endvidere har beredskabsstyrelsens værktøjer og materialer været en god hjælp. I følgende afsnit anvendes flere udtryk, som kort forklares da disse i denne sammenhæng har en helt specifik betydning. Hændelser er ulykker, som kan forekomme i forbindelse med risikoobjekter som forsamlingslokaler, motorveje, industri o.lign. En risiko er en potentiel hændelse som brand, nedstyrtning eller en kombination af en potentiel hændelse og et objekt som f.eks et forsamlingslokale. Risikoobjekter er objekter som forsamlingslokaler beboelsesejendomme, lagerhaller etc., hvor der kan ske skader på personer, ejendom og miljø. En risikogruppe består af risici af samme karakter i denne rapport er en anvendt risikogruppe f.eks. brand i beboelse. En risikomatrice er et diagram som er sammensat af dimensionerne hyppighed og konsekvens. Matricen kan bruges til at give et overblik over forskellige risici. Udvalgte risici er de risici, som udvælges til videre analyse og tilsammen skal give et repræsentativt billede af kommunens risikoprofil. Kommunens risikoprofil er en beskrivelse af de risici som efter redningss mening har betydning for dimensionering af kommunens redningsberedskab. I første fase af processen er der identificeret 5 temaer, som vurderes at dække over kommunens risici. Temaerne er: Beboelse Evakueringstunge objekter Industri og erhverv Natur, mark og gårde Infrastruktur og transport. I arbejdet med identifikation af hændelser er inspirationslisten fra Håndbog i risikodimensionering anvendt sammen med udrykningsrapporter, viden og erfaring høstet ved brandsyn samt indsatsledernes mangeårige erfaring. 1/35

3 Inspirationsliste over hændelser: Brand Eksplosioner Sammenstyrtninger i bygninger Sammenstyrtninger i naturen, ved oplag af løst korn foderstor og ved råstofudvinding Fastklemning i maskiner Markante vejrfænomener Miljøuheld/udslip af farlige stoffer Trafikulykker Søredning Nedstyrtning af fly Evakueringsopgaver- og rømningsopgaver Indkvarteringsopgaver Redning i højden Nedenstående skemaer angiver de identificerede risikoobjekter tematisk. Endvidere angives resultatet af de næste trin i processen, udvælgelse af repræsentative risici samt scenarier med begrundelse alene for at give et samlet overblik. 2/35

4 Tema Identificerede objekter Hændelse Identificerede risici/begrundelse Valgt scenarie Repræsentativ for gruppe Begrundelse Tænkt risi(t)/ Reel risici(r) Sekundære bygninger som udhuse, skure etc. Kolonihavehus Skur/udhus 1 familieshuse 1 plans hus Brand Brand i 1 plans hus vurderes repræsentativ for gruppen, da denne boform er dominerende for kommunen og hændelsen brand forekommer hyppigt. Brand i parcelhus i Gjesing Brand i villa i Auning X Scenariet er valgt, da indsatstaktikken og bemandingen vil være gældende for de fleste identificerede risici i gruppen. R Beboelse hus i flere plan sammenhængende bebyggelse fast tag sammenhængende bebyggelse stråtag sommerhus stråtækt hus Etageejendomme lejlighed ny lejlighed ældre Brand i sommerhus Brand i ældre lejlighed Skorstensbrand skorstensbrand stråtag skorstensbrand fast tag Skorstensbrand med stråtag Bygninger Beboelsesejendommeejendom Sammenstyrtning Dækket ind under andre undersøgte grupper 3/35

5 Tema Identificerede objekter Hændelser Identificerede risici/begrundelse Valgt scenarie Evakueringstunge bygninger m. natophold Brand Daginstitution Hotel og restauration Brand på Hotel Helnan, Grenaa Efterskole Brand på Vivild Efterskole Fængsel Brand på lukket institution/fængsel. Brand på "Grenen" Bygningens beskaffenhed besærliggør indsatsen. Kræver samarbejde med flere myndigheder. Evakueringstunge objekter Plejeinstitution/Hospital(Sociale foranstaltninger og sundhedsvæsen) Sommer kolonier Evakueringstunge bygninger og pladser u. natophold Forsamlingslokale Museum Dyreparker Festplads Festival Idrætshal Spejdercentre Svømmehal Kattegatcentret (Forsamlingstelt) Fredede bygning/museumsaktivitet Undervisningsfaciliteter Folkeskole Miljø Svømmehal/chlor/saltsyre Udslip/spild Brand på disse institutionstyper er Brand på Grenaa Sygehus ressourcekrævende ifht. personredning. Brand på Plejehjem i Auning Brand i plejebolig i Auning Brand på Meilgaard Slot Brand på Løvenholm Slot Brand på folkeskole i Auning Miljøuheld med saltsyre og chlor i svømmehal Repræsen tativ for gruppe X X Begrundelse Indsatstaktik og bemanding vurderes som dimensionsgivende ifht. gruppen. Scenariet er valgt da der er mange ressourcekrævende evakuenter, flere etager, ældre bygning med besværlige adgangsvej. Dette vurderes som repræsentativt for gruppen. Tænkt (T)/ Reel(R) 4/35

6 Tema Identificerede objekter Hændelser Identificerede risici/begrundelse Valgt scenarie Forsyningsvirksomhed Brand El installation Transformator lille Brand i transformer i Aunig Transformator stor Nedfaldne elledninger Produktionsvirksomheder, grafisk virksomhed, oplagrings- og pakhusvirksomhed, handel og reparation, råstof virksomhed Containerpladser Korn og foderstof Brand på Århusvej 28 Auning Tankstation Brand i butik på tankstation Tømmerhandel Brand i træoplag Tømmerhandel, Grenaa Fjernvarmeværk Virksomhed (miljøfarlig)(daka/dlf Trifoleum) Gasoplag Værksted Sprøjtemalingsværksted Brand i sprøjtemalerværksted, Auning Grafisk virksomhed Brandfarlige oplag (FDO) Erhvervsejendom erhvervscenter Butik/tankstation Butik Repræsentativ for gruppe da der er stor Brand i superbrugsen Auning brandbelastning, stor personbelastning og flere objekter af denne type i kommunen. Endvidere vurderes indsatskapaciteten for denne risici repræsentativ. Industri og erhverv Ældre mølle Pumpestation Olielagre Rensningsanlæg Vindmølle Silo Filter v. silo Repræsen tativ for gruppe X Begrundelse Valgte scenarie giver et rimeligt billede af valgte risici i kommunen. Tænkt(T)/ Reelt(R) T 5/35

7 Industri og erhverv Silo Filter v. silo Container/affald Minicontainer (10 fod) el. 250l Container Container med fyrværkeri Affaldsoplag/skrotophug Affaldscontainer Brand i container Assentoft Erhverv generelt Bygning Maskiner Råstofvirksomhed Vindmøller Brønde/siloer Hændelser som kræver redning Risikoen vurderes at være dækkende for gruppen da denne er kompleks og ikke hyppigt forekommende.denne er den mest krævende af de identificerede. Frigørelse fra maskiner, grafisk virksomhed Højderedning fra vindmølle, Grenaa Andet Ophug, skib på land, fastklemte, Grenaa X Virksomhed m. farlige stoffer Miljøuheld Denne risiko vurderes dækkende for Kemikaliedykning, brand i NPK Ørsted gruppen da denne er kompleks og Methanoluheld i tankgård på spritfabrikken indsatskapacitet og indsatstaktik vil dække over flere ligende hændelser også i andre risikogrupper. X Miljøuheld med tankvogn v. SAPA, Grenaa Scenariet er valgt da dette er komplekst og kræver kontakt til andre aktører/myndigheder. Scenariet er valgt da dette ifht. indsatskapacitet og materiel vil være dækkende for risikoen i kommunen. Dette vurderes some en kompleks. R 6/35

8 Tema Identificerede objekter Hændelser Identificerede risici/begrundelse Valgt scenarie Uopdyrkede arealer Brand Eng Affaldsoplag Skrænt Strandareal Skt. Hansbål m.v. Krat bevoksning Træer Skov/plantage Brand i plantage, Grenaa Lyng Opdyrkede arealer Mark Mark afgrøder Brand i kornmark, Selkjær Mark høstet Mark stub Landbrugsbygninger Landejendom Gård med kvæg Gård m. svin Risikoen er dækkende for gruppen da Gårdbrand m. dyreredning, Gjerrild kan være meget ressourcekrævende ifht. mandskab, vandforsyning og håndtering af dyr. Natur, mark og gårde Repræsen tativ for gruppe X Begrundelse Valgt da meget ressourcekrævende ifht. Mandskab og vandforsyning. Og et scenarie som skal kunne håndteres. Tænkt(T)/ Reel R Gård m. halm Lade Maskinhus Landbrugsredskaber Traktor Mejetærsker Halmpresser Miljøuheld Denne risiko vurderes dækket ind under erhverv og industri, miljøuheld Gyllespild 7/35

9 Tema Identificerede objekter Hændelser Identificerede risici/begrundelse Valgt scenarie Mindre transportmidler Brand/vejnet Risicien er hypppig i kommunen og det er vigtigt at kunne håndtere denne hurtigt og korrekt og bevare risikoen i fokus. Indtræffer ofte i brandfarlige Knallert/MC områder/plantage o.lign.) Bil u Campingvogn Større transportmidler Lastbil Minibus Bus stor Andre transportmidler Entreprenørmaskine Brændstof transport Lastbilbrand, Ebeltoftvej Repræsen tativ for gruppe X Begrundelse Scenariet er det største for gruppen og vurderes at være dækkende. Tænkt(T)/ Reel Infrastruktur og transportmidler Køretøjer Køretøjer Lufthavn/uden for lufthavn Passagerfly Fragtfly Sportsfly Helikopter Hændelser som kræver redning Miljø/vejnet Brand/nedstyrtning Valgt som dækkende for risikogruppen da denne risiko kan være kompleks og kræver samarbejde med flere andre aktører og med rimelighed kan forventes løst af. FUH m. fastklemte Ålsø, 1 fastklemt FUH minibus og personbil, Ålsø Flere fastklemte FUH ml. varevogn og tog Lækage fra køretøj olie på vejbane Trafikuheld Uheld sket under transport Flystyrt/sportsfly X Valgt da meget mandskabskrævende og assistancekrævende. Scenariet vurdres at dække gruppen. R Havn Brand Fiskerbåd Lystbåd Jolle Speedbåd Færge Tankskib Fragtskib På vand/strand Miljø Brand i færge, rum sø, Stenaline, GR. Brand i skib v. kaj, Grenaa Olie på strand, Grenaa Oliespild på vand, Udbyhøj 8/35

10 Tema Identificerede objekter Hændelser Identificerede risici/begrundelse Identificerede risici Veje, beboelse Storm Stormskader på huse Veje Snestorm Dækkende ifht. indkvartering og forplejning Folk sneet inde i biler for gruppen. Natur Virksomheder på havn Oversvømmelse Oversvømmelse ved havnen Repræsen tativ for gruppe X Begrundelse Valgt da dækkende ifht. Indkvartering og forplejning. Dækker for gruppen og andre scenarier. Tænkt(T)/ Reel R 9/35

11 1.2 Risikoanalyse Risikoanalysen har til formål at analysere kommunens risici i forhold til hyppighed og konsekvens og give et overblik over disse. Til dette anvendes en viste risikomatrice. Hyppighed >10/år /år 4 0,1-1/år 3 0,01-0,1/år 2 <0,01/år 1 Mennesker Værdier Ubetydelige skader få personer/mindre kvæstelser >5personer Få livsfarligt kvæstede/døde Flere døde < mill mill. >10 mill. Miljø ubetydelig påvirkning Større påvirkning Risiko for varige skader Mindre varige skader større varige skader Samfund/ forstyrrelser ingen/mindre <1dag Kortere < 1 uge betydelige >1 måned fyringer alvorlige > 3mdr., tab af kunder kritisk for opretholdele af funktion. Ophør af virksomhed Konsekvens Risikomatricens skalaer er valgt som angivet i styrelsens eksempler i Håndbog for risikodimensionering og udfra nedenstående betragtninger vurderes scenarierne i forhold til konsekvenserne på områderne; mennesker, miljø, værdier og samfund. I høj grad er det beredskabsstyrelsens eksempler som anvendes og disse accepteres ud fra nedenstående betragtninger om hvad kan håndtere indenfor de givne områder. Hændelser indplaceret i de røde felter skal der foretages specifikke og ekstraordinære tiltag for at nedbringe eller eliminere mens hændelser i indplaceret i gule og grønne felter håndteres med en generel forebyggelsesindsats. Mennesker: En vurdering af hvor mange tilskadekomne personer kan håndtere samtidigt. Allingåbro kan håndtere op til 5 kvæstede (1ste hjælp) Fjellerup kan håndtere op til 4 kvæstede Grenaa kan håndtere 38 kvæstede/tilskadekomne Anholt kan håndtere op til 4 kvæstede Miljø: En vurdering af hvor store miljøuheld der kan håndteres. Allingåbro kan håndtere alle ofte forekommende kemikalie/miljøuheld Fjellerup kan håndtere mindre miljøuheld Grenaa kan håndtere alle ofte forekommende kemikalie/miljøuheld Anholt kan håndtere mindre miljøuheld 10/35

12 Værdier: Udfra lokalkendskab og en generel vurdering af kommunens virksomheder, aktiver og drift sættes risikomatricens skala for værdier til alvorlig til middelværdien 3 når skaderne beløber sig til mellem kr og 1 million. Et tab af denne størrelsesorden vil for den gennemsnitlige virksom- hed og institution i kommunen være alvorlig. Skalaens gradueres ud fra denne betragtning. Samfund: Udfra indsatstaktisk erfaring og et generelt kendskab til kommunens infrastruktur og økonomi beskrives skalaens inddeling også her ud fra middelværdien 3, som vurderes at give betydelige samfundsmæssige forstyrrelser. Skalaen gradueres ligeledes ud fra denne middelværdi. Hyppigheder til brug for analysen stammer fra ODIN fra årene begge år inklusiv. Hyppigheder: Nedenstående skema angiver hyppigheder for scenarier og risikogrupper baseret på udrykningsrapporter. 1.3 Kildemateriale Anvendt kildemateriale stammer hovedsageligt fra redningsberedskaberne, kommunens data og Danmarks Statistik, virksomheder i området, brandsynsobjekter, udrykningsdata samt viden og erfaringer gjort af indsatspersonalet. Sammenlægningsprocessen i kommunen er på nuværende tidspunkt ikke færdiggjort og således anvendes data og beskrivelser for de gamle kommuner og redningsberedskaber, som både præsenteres samlet og hver for sig afhængigt af formål. Det anvendte statistiske materiale stammer fra udrykningsrapporter fra årene , men er behandlet således at alene data for stationerne i Allingåbro, Fjellerup og Grenaa er medregnet for udrykninger i den kommende Norddjurs Kommune. Således har brandstationen i Allingåbro (Rougsø Kommune) slukket i den østlige del af Sønderhald kommune. Inddateringen af data er foretaget i ODIN, Beredskabsstyrelsens program til formålet. Den omtalte del af Sønderhald Kommune tilfalder nu Norddjurs kommune undtaget en lille del, som tilfalder Ny Randers Kommune. Denne del er inddateret med postnummer 8900 og udrykningsrapporter fra dette område er frasorteret det statistiske materiale. Ved hændelser i Midtdjurs Kommune hvor Fjellerup og Grenaa brandstationer har slukket og disse hændelser ikke er registreret som assistancer er rapporterne frasorteret og ikke medtaget i det statistiske materiale. Endvidere slukker Grenaa Brandstation i Nørredjurs Kommune og kører altid som stor slukningshjælp når Fjellerup rykker ud i eget område. Når Grenaa kører som stor slukningshjælp for Nørredjurs regnes dette som en samtidig hændelse med køretøjer fra to stationer og når Grenaa slukker alene i Nørre Djurs Kommune regnes dette som en hændelse. 11/35

13 Beredskabet på Anholt hører under Grenaa Beredskab. Ø har i gennemsnit 3-5 hændelser af varierende størrelse pr. år, men der findes ikke detaljeret statistisk materiale herfor. Således er det alene lykkes at finde få hændelser i perioden ud fra mandskabets timesedler. Det ville være hensigtsmæssigt med et statistisk materiale som strakte sig over en længere årrække og således vurderes det at variationen af hændelser ville være større. Variationen af dagligdagshændelser vurderes dog at være rimelig konstant i det nuværende materiale, mens større hændelser som forekommer med mellemrum større end 3 år formodentligt i højere grad ville være repræsenteret i statistikken og denne være mere konsistent. Disse større hændelser er dog inddraget i arbejdet via risikoidentifikationen. I nærværende projekt er der anvendt udrykningsrapporter for 3 år, hvilket er absolut mindstekravet og har affødt et større arbejde i form af gennemgang af gamle rapporter, inddatering og rettelser i ODIN. Således har det været overordentligt ressourcekrævende at gøre det statistiske materiale tilgængeligt. 12/35

14 Tema Risici Undergruppe Objekt Hyp/3 år Hyp/år Sekundære bygninger som udhuse, Brand skure etc. 4 Kolonihavehus 2 Skur/udhus/redskabsrum/garage 10 beboelse 1 familieshuse 23 Beboelse 68 dobbelthus enfamilieshus sommerhus Etageejendomme 1 Etagebyggeri 3 Skorstensbrand Skorstensbrand Redning Redning beboelse 0 0 Tema Risici Undergruppe Objekt Evakueringstunge bygninger m. Brand natophold 2 Hospital 1 Hotel og restauration 2 Sociale foranstaltninger 1 Sundhedsvæsen 3 Beboelse Evakueringstunge objekter Evakueringstunge bygninger og pladser u. natophold 1 Forsamlingshus 1 Museum/Meilgård Slot 1 Miljø Evakueringstunge bygninger u. natophold 0 Svømmehal/chlor/saltsyre 0 Tema Risici Undergruppe Objekt Brand Forsyningsvirksomhed 1 El og varmeværk El- gas og varmeforsyning Produktionsvirksomheder, grafisk virksomhed, oplagrings- og pakhusvirksomhed, handel og reparation, råstof virksomhed 12 Råstofvirksomhed 1 Erhverv 18 Fremstillingsvirksomhed 7 Grafisk industri 1 Handel og reparation 3 Oplagrings- og pakhusvirksomhed 1 Paririndustri 6 Fastklemte i bygning Anden redning 1 0,33 Fastklemte i maskiner Redning i jord og sand Højderedning Redning fra brønd/silo Miljø: 3 Mindre uheld på virksomhed m. farlige stoffer Under af- eller pålæsning 5 Stort uheld på virksomhed m. farlige stoffer Under industriproduktion 3 Brand Container/affaldsoplag 2 Affaldsoplag Affaldscontainer Container Skibscontainer Tema Risici Undergruppe Objekt Brand Uopdyrkede arealer 9 Eng, hede o.ling 3 Klint og skrænt 2 skov, krat o.lign. 9 strand 2 Åbne arealer 10 opdyrkede arealer Mark 21 Mark, korn 4 Landbrug og fiskeri 1 Landbrugsbygninger Landdbrug og fiskeri: Bygningsdele 8 6 halmoplag 2 tagkonstruktioner 5 silo 1 maskiner 1 bygninger m. dyr 1 0,3 Landbrugsredskaber Traktor 4 4 Mejetærsker 5 Halmpresser 4 Miljøuheld Gyllespild 0 Tema Risici Undergruppe Objekt Industri og erhverv Natur, mark og gård 13/35

15 Tema Risici Undergruppe Objekt Vejnettet Brand Mindre transportmidler Knallert/MC 2 14 Bil u Campingvogn 3 Større transportmidler Lastbil 3 1 Minibus 0 Bus stor 0 Andre transportmidler Entreprenørmaskine 7 2 Brændstof transport Redning Transportmidler FUH m. 1 fastklemt FUH m. flere fastklemte FUH tog/bil Miljø: Lækage fra køretøj olie på vejbane 1 Trafikuheld 12 Uheld sket under transport 1 Lufthavn/uden for lufthavn Brand/nedstyrtning Passagerfly 0 0 Fragtfly Sportsfly Helikopter Havn Brand Skib/færge/båd Fiskeri og landbrug 1 2 Erhverv 1 Havn(både til ophugning) 5 Miljøuheld På vand olie i havn 1 2 olie i å 1 olie på strand 3 oliespild fra båd 1 Tema Risici Objekt Naturfænomener 3 Storm 1 Oversvømmelse 6 Snestorm 1 Infrastruktur og transport Natur Det har i risikoanalysen været nødvendigt at underopdele risikogrupperne for at placere dem i matricen. Selvom at risiciene er indplaceret efter forskellige skaler giver den samlede matrice dog et overblik over fordelingen af risici i forhold til type, konsekvens og hyppighed. Det konkluderes at majoriteten af kommunens risici ligger i det gule og grønne felt, mens 4 risikogrupper er indplaceret i røde felter. Dette skyldes at disse er vurderet på økonomiske konsekvenser. Selv ved mindre brande vurderes det omkostningstungt at genoprettes røg, sod og vandskader. Således er det produktionsvirksomheder som taber deres produktionsapparat eller får nedsat produktionsevne som giver de store konsekvenser eller museer og bevaringsværdige bygninger som medvirker til de store konsekvenser. (se matricen næste side). Der bør iværksættes specielle forebyggende tiltag for at disse risikogrupper får et lavere risikoniveau. (Risikoniveau opgøres som kombinationen af hyppighed og konsekvens, hvis risikoen udløses. Dette kan opgøres for en enkelt risiko eller en gruppe af risici). Bogstaver i () er dele af risikogruppen som vurderes repræsentativ og udvalgt til nærmere analyse. Begrundelsen for udvælgelsen af risici som afspejler risikogrupperne er angivet i skemaet ovenfor. 14/35

16 Kommunens risici Hyppighed >10/år 5 D R (B) (J) C, 1-10/år 4 K A,(Å),X (F),(M),N,O, Q G 0,1-1/år 3 Ø I,Æ,(S) (L),(P) 0,01-0,1/år 2 <0,01/år 1 (H) U E,V (Z) Konsekvens A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å Risikogrupper underopdelt i nedenstående. Brand i sekundære bygninger som udhuse, redskabsskure, carporte, kolonihavehuse Brand i 1 familiesbeboelsesbygninger herunder rækkehuse, dobbelthuse, sommerhuse og fritidshuse Brand i etageboligbyggeri Skorstensbrand i beboelsesbygninger Redning som følge af sammenstyrtning Brand i evakueringstunge objekter med natophold. Plejeboliger, plejehjem, hospital, lukkede institutioner Brand i evakueringstunge bygninger uden natophold. Museer, forsamlingshuse, skoler o.lign Miljøuheld i svømmehal Brand i forsyningsvirksomhed som transformatorer, el, kraft og varmeværker Brand i produktionsvirksomheder, grafisk virksomhed, oplagrings- og pakhusvirksomhed, handel og reparation, råstof virksomhed Brand i container og affaldsoplag på virksomheder Redning, erhverv Miljøuheld på virksomheder Brand i skov, plantage Brand i mark med afgrøder Gårdbrand med dyreredning Gårdbrand Brand i mindre transportmidler Brand i større transportmidler Brand i andre transportmidler Nedstyrtning af fly eller brand i disse Brand i skib/færge/båd FUH m. 1 fastklemt FUH m. > 1 fastklemt FUH tog/bus Olie på strand Olie på vand og i havn samt fra skib Naturfænomener Beboelse Evakueringstunge obj. Erhverv Natur, mark og gård Infrastruktur og transportmidler Natur 15/35

17 Oversigt over risikogrupper, udvalgte risici, scenarier og indsatskapacitet Risikogrupper Risici Scenarie Bemanding Brand i beboelse Brand i villa Lille scenarie/brand i elektrisk genstand. (Villa i Auning) 1 ISL+1 HL + 6 BM Stort scenarie/bygningen overtændt(villa i Auning) 1 ISL + 1 HL + 16 mand +2 frivillige Brand i evakueringstunge objekter Brand i fængsel/lukket institution Lille scenarie/brand i 1 rum ( Brand på "Grenen") 1 ISL+1 HL + 6 BM Stort scenarie/brand i bygningsafsnit/sektion (Brand på "Grenen") 1 ISL+2 HL + 11 BM +2 frivillige Brand på Plejeinstitution Mellem scenarie/brand i 1 sektion (Brand på GrenaaSygehus) 1 ISL+1 HL + 6 BM Stort scenarie/brand i flere sektioner (Grenaa Sygehus) 1 ISL+2 HL + 11 BM +2 frivillige Miljøuheld på evakueringstunge objekter Udslip af farlige stoffer Mellem scenarie/chlorudslip i kælder (Svømmehal) 1 ISL+1 HL + 6 BM Brand i erhverv og industri Brand i erhvervsbygning Mellem scenarie/brand i køledisk (Superbrugsen Auning) 1 ISL+1 HL + 6 BM Stort scenarie/brand i bygningskonstruktioner (Superbrugsen Auning) 1 ISL+2 HL + 14 BM +2 frivillige Miljøuheld i erhverv og industri Miljøuheld m. tankvogn Stort scenarie/uheld med tankvogn (SAPA) 1 ISL+1 HL + 6 BM Hændelser som kræver redning indenfor erhverv og industri Fastklemning/sammensty rtning Mellem scenarie/(uheld med ophugningsskib fastklemte) 1 ISL+1 HL + 6 BM Brand i infrastruktur og transportmidler Brand i transportmidler Stort scenarie/lastbilbrand (FUH) 1 ISL+1 HL + 6 BM Redning infrastruktur og transportmidler Færdselsuheld Mellem scenarie/(fuh minibus og personbil) 1 ISL+1 HL + 6 BM Natur mark og gårdbrande Gårdbrand m. dyreredning Mellem scenarie/brand i bygningskonstruktioner (Gård m. svin) 1 ISL+1 HL + 6 BM Stort scenarie/staldbygning overtændt (Gård i Gjerrild) 1 ISL+2 HL + 11 BM +2 frivillige Den skematiske oversigt angiver de identificerede risikogrupper, udvalgte risici, fastlagte scenarier for udvalgte risici samt resultatet af kapacitetsanalysen. For alle scenarier er der analyseret et lille, mellem og stort scenarie og disse er medtaget i scenarieanalysen efter vurdering af hyppighed ifht. udrykningsstatistikken. I ovenstående skema er mange scenarier navngivet med stednavn. Det vurderes dog stadig at disse er repræsentative for grupperne og ikke alene udgør særlige risici. 16/35

18 1.4 Scenarieanalyse Opdeling af risici i undergrupper ifht. Konsekvenser Risici Lille Mellem Stort For de udvalgte scenarier er der udført en scenarieanalyse ifht. hyppighed og konsekvens. Endvidere er der konstrueret 4 oversigtsmatricer der angiver de udvalgte scenariers hyppighed og konsekvens på de 4 skalaer mennesker, værdier, miljø og samfund. Når samme bogstav optræder flere gange i samme matrice er det fordi der er analyseret flere størrelser af scenarier indenfor samme risici. Udfra nedenstående matricer vurderes det at dimensioneres i rimelig overensstemmelse med kommunens identificerede risici. Det vurderes således at der rimelig overensstemmelse mellem identificerede risikogrupper og valgte scenarier. Matricerne indikerer at dimensioneres til at håndtere mange hændelser med små menneskelige konsekvenser og flere med større konsekvenser. I forhold til værdier peger matricen på at skal kunne håndtere alt fra små til få store hændelser, hvilket stemmer overens med kommunens beskaffenhed i form af store land og skovbrug samt andet erhvervsliv. Inden for miljøområdet dimensioneres til at håndtere mange mindre hændelser og enkelte store, som ikke forekomme hyppigt i kommunen. I forhold til samfundsmæssige konsekvenser indikerer matricen at dimensioneres til at varetage sjældent forekommende hændelser med alvorlige konsekvenser. Disse hændelser bør konsekvenserne nedbringes ved forebyggelse, mødeplaner og ved større hændelser at tage højde for disse i kommunens beredskabsplan. 17/35

19 Oversigtsmatricer for udvalgte scenarier Hyppighed >10/år 5 A 1-10/år 4 B,J,J A,E,E,H,I B,F,G 0,1-1/år 3 C,F,K C 0,01-0,1/år 2 <0,01/år 1 D Mennesker Ubetydelige skader få personer/ mindre kvæstelser >5personer Få livsfarligt kvæstede/døde Flere døde Hyppighed >10/år 5 A 1-10/år 4 B E,F A,E,I,J,J B,G,H 0,1-1/år 3 F K C C 0,01-0,1/år 2 <0,01/år 1 D Værdier < mill mill. >10 mill. Hyppighed >10/år 5 A 1-10/år 4 A,B,B,G,I,J E,E,H,J F 0,1-1/år 3 C,C,F,K 0,01-0,1/år 2 <0,01/år 1 D Miljø ubetydelig påvirkning Større påvirkning Risiko for varige skader Mindre varige skader større varige skader Hyppighed >10/år 5 A 1-10/år 4 A,I,J,J B,E,E,F,G,H 0,1-1/år 3 F C C,K 0,01-0,1/år 2 <0,01/år 1 D Samfund/ forstyrrelser ingen/mindre <1dag Kortere < 1 uge betydelige >1 måned fyringer alvorlige > 3mdr., tab af kunder kritisk for opretholdele af funktion. Ophør af virksomhed Udvalgte scenarier A Brand i villa i Auning lille scenarie og stort scenarie B Brand på Grenen lille og stort scenarie C Brand på sygehus mellem og stort scenarie D Chlorudslip i svømmehal lille scenarie E Brand i Superbrugsen i Auning Mellem og stort scenarie F Uheld med ophugningsskib Mellem scenarie G Uheld med tankvogn på SAPA stort scenarie H Brand i lastvogn stort scenarie I Trafikuheld minibus og personbil mellem scenarie J Gårdbrand m. dyreredning. Mellem og stort scenarie K Snestorm 18/35

20 1.5 Kapacitetsanalyse Kapacitetsanalysen er gennemført i forlængelse af scenarieanalysen. Der er ved relevante scenarier analyseret flere størrelser af samme scenarie og i et enkelt tilfælde analyseret flere risici indenfor samme risikogruppe. Nedenstående skema er et eksempel på anvendte metodik i forhold til analyse af indsatsforløb og afhjælpende kapacitetsbehov. Opgaver og materiel Indsatsopgaver Indsatsenheder mandskab materiel X Indsatsledelse X Sikr. af skadested 1 Indsatsledelse 1 Holdleder Personredning Førstehjælp 6 Brandmænd Frivillige X Brandslukning X Følgeskade 1 Automobilsprøjte Drejestige X Vandforsyning Miljøsanering 1 Tankvogn Miljøvogn Forureningsbekæmpelse IKV./FPL Slangetender Redningsvogn Frigørelse Bådberedskab Hurtig responsenhed Indsatsforløb Opgave Forløb Indsatspersonel Indsatsledelse 1 ISL Brandslukning 1 HL + 5 brandmænd Vandforsyning 1 brandmand Det forbyggende kapacitetsbehov er bestemt ud fra det som foretages i dag og specifikke forslag til fremtidige tiltag. Eksemplerne er taget fra brand i villa i Auning. Forebyggelse Nu: Omtale af brandsikkerhedsforhold i pressen. Henvisninger til Beredskabsstyrelsens hjemmeside som omhandler brandforebyggelse. Fremtiden: Uddannelse i elementær brand. Information om røgalarmer og udskiftning af batterier. Det konkluderes at de fleste udvalgte scenarier kan håndteres med en bemanding på 1 indsatsleder, 1 holdleder og 6 brandmænd. Der er scenarier som kræver større bemanding, men disse forekommer sjældent. Dette løses ved fleksibilitet inden for i form af assistancer fra enten eget beredskab i form af enten frivillige, assistance fra egen station, assistance fra nabostation eller fra nabokommunen. Se skemaet nedenfor. 19/35

21 Scenarie Indsatskapacitet Brand i villa, Auning Lille scenaie Stort scenarie Brand på Grenen Mellem scenarie Stot scenarie Brand på Grenaa Sygehus Mellem scenarie Stort scenarie Chlorgasuheld i svømmehal Mellem scenarie Brand i Superbrugen i Auning Mellem scenarie Sort scenarie Miljøuheld med tankvogn v. SAPA Mellem senarie Uheld med ophugningsskib Mellem scenarie Lastbilbrand Stort scenarie FUH minibus og personbil Mellem scenarie Gårdbrand m. dyreredning Mellem scenarie Stort scenarie 1 ISL + 1 HL + 6 mand 1 ISL + 1 HL + 6 mand 1 ISL + 1 HL + 6 mand 1 ISL + 2 HL + 11 mand + 2 frivilige 1 ISL + 1 HL + 6 mand 1 ISL + 2 HL + 16 mand + 2 frivillige 1 ISL + 1 HL + 6 mand 1 ISL + 1 HL + 6 mand 1 ISL + 2 HL + 14 brandmand + 2 frivillige 1 ISL + 1 HL + 6 mand 1 ISL + 1 HL + 6 mand 1 ISL + 1 HL + 6 mand 1 ISL + 1 HL + 6 mand 1 ISL + 1 HL + 6 mand 1 ISL + 2 HL + 11 mand + 2 frivillige Snestorm folk fanget i biler 1 ISL + 1 HL + 6 brandmand + 12 frivillige 1.6 Fastlæggelse af afhjælpende kapacitetsniveauer for beredskabsmodel I. Ud fra kapacitetsanalysen og de repræsentative scenarier er nedenstående kapacitetsniveauer for de to modeller fastlagt. I forhold til scenarier som kan løses indenfor givne indsatskapaciteter er de identificerede risici medtaget og endvidere er s pickliste ligeledes indføjet. Der er således ikke markante forskelle på udrykningssammensætningen mellem model I og II andet end i Glesborg/Fjellerupområdet hvor der i den ene model køres med en tanksprøjte og i den anden med 2 hurtige slukningsenheder udstyret med Cobra skæreslukkersystemer. Disse hurtige slukningsenheder(kaldet HSE enheder) er mindre køretøjer som typisk er hurtigere fremme på skadestedet. 20/35

22 Udrykningssammensætning for model I Indsatsleder Holdleder 1 BM Indsatsleder Holdleder 6 BM Indsatsleder Holdleder 6 BM Indsatsleder Holdleder 6 BM Indsatsleder Holdleder 6 BM + 2 BM Indsatsleder Holdleder 7 BM Indsatsleder Holdleder 11 BM Evt. Frivillige Indsatsleder Holdleder 14 BM 2 udrykning Evt. Brs- Midtjylland Eller Frivillige Indsatsleder Holdleder 16 BM 2 udrykning Evt. Brs- Midtjylland Eller Frivillige I2 Efter behov Evt. T1 Miljøtrailer Båd Ass til andre Ved søredning kan ISL indgå I2 M1 T1 I2 M1 T1 Evt. T2 Miljøtrailer Vtpl/redvg. Frivillige I2 M1 Drejestige I2 M1 T1 evt. T2 HSE enhed I2 M1 T1 T2 Evt. T3 /ass. I2 M1 M3 T1 T2 Evt. T3/ass. Frivillige I2 M1 M3 T1 T2 Frivillige I2 M1 M3 T1 T2 T3 evt. T4 ass. Frivillige /35

23 Udrykningssammensætning for model II Indsatsleder Holdleder 1 BM Indsatsleder Holdleder 4 BM Indsatsleder Holdleder 6 BM Indsatsleder Holdleder 6 BM Indsatsleder Holdleder 6 BM / Fjellerup Indsatsleder Holdleder 7 BM Indsatsleder Holdleder 11 BM Evt. Frivillige Indsatsleder Holdleder 14 BM 2 udrykning Evt. Brs- Midtjylland Eller Frivillige Indsatsleder Holdleder 16 BM 2 udrykning Evt. Brs- Midtjylland Eller Frivillige I2 Efter behov Evt. T1 Miljø Båd Ass til andre Ved søredning kan ISL indgå I2 M1 T1 I2 M1 T1 Evt. T/L Miljø Vtpl/redvg. Frivillige I2 M1 T/L I2 T1 el. T/L Fjellerup M2 I2 M1 T1 T/L Evt. S1 I2 M1 M3 T1 T/L Evt. S1 Frivillige I2 M1 M3 T1 T/L Frivillige I2 M1 M3 T1 T/L S1 Frivillige /35

24 Scenarier gældende for begge modeller Kald til indsatsleder Mindre forurening-/fuh Skraldespand i det fri Gårdbrand lille Brand på Grenaa sygehus Eftersyn Indsatsleder Mindre forurening-spild Brand i Pumpestation Chlorgasuheld i svømmehal Brand i superbrugsen Skorst.brand-Eftersyn Ass.- Tankvogn Olie på strand Brand i lastbil Brand i villa/ 1 plans hus Ass.-Tanklift Brand i skt. Hansbål m.v. Snestorm folk i biler Brand i hus flere plan Ass.-A-Sprøjte Brand i lyng FUH. Minibus og personbil Sammanhængende bygning Ass.-Trin I Miljø uheld tankvogn SAPA Brand i bygning m/stråtag El-Instal.-Mindre Brand i campingvogn Brand i fiskerbåd El-Instal.-Anlæg i det fri Brand i bus Brand i lystbåd Naturbrand-Mindre Brand i entreprenørmaskiner Brand i korn/foderstof Brand i MC-Knallert Brand i brændstoftransport Brand i Tankstation Forurening olie på vand Brand i jolle Brand i Tømmerhandel Redn. Drukneulykke Brand i speedbåd Brand i Fjernvarmeværk Oversvømmelse Brand i Miljøfarlige virksomheder Storm Brand i Sprøjtemalingsværksted Snestorm Brand i Grafisk virksomheder Brand i Gasoplag Brand i Erhvervsejendom Brand i Tankstation Brand i Erhvervscenter Brand i mejetærsker Brand i Ældremølle Brand i halmpresser Brand i silo Bygn. Brand-Carport Brand i gård m/kvæg Bygn. Brand-Garage Brand i gård m/svin Bygn. Brand-kolonihavehus Brand i gård m/halm Bygn. Brand-Sommerhus Brand i maskinhus Bygn. Brand-Udhus fritlig. Brand i lade Container-Mindrebrand Brand i lukket institution Container-I det fri Uheld med ophugningsskib Container-I Bygning Bygn. Brand-mindre brand El-Instal.-Transformatorstation Bygn. Brand-Butik Naturbrand-Skov Bygn. Brand-Etageejendom 23/35

25 Naturbrand-Hede Naturbrand-Mark m/afgrøder Naturbrand-Mark Høstet Naturbrand-Skråning Brand-bil under tag Brand-bil i det fri Brand-Landbrugsredskaber Brand i skib på sø Str. Forurening-Olieudslip Str. Forurening-Benzinudslip Str. Forurening-Kemikalie Str. Forurening-Ammoniak Str. Forurening-Gylle Ass.- A-sprøjte og Tanklift Ass.-Trin II FUH-Brand i bil FUH-Fastklemte FUH-fastklemte og brandfare FUH-Bil i vand FUH-Tilskadekomne>5 Redn. Fastklemt, maskine Redn. Tilskadekomne > 5 Redn. Mast Redn. Silo/Brønd Redn.Skrænt Bygn. Brand-Industribygning Bygn. Brand-Institution Bygn. Brand-Lejlighed Bygn. Brand-Rækkehus/villa Affaldsoplag i det fri El-Instal.-Nedfaldne ledninger El-Instal.-Vindmølle Skorst.brand-hårdt tag Skorst.brand-Strå Brand-bil bus/lastbil Brand i skib på land Brand i skib ved kaj Brand i passagertog Brand i godstog Brand i passagerer fly Brand i militær fly Brand i helikopter 24/35

26 Model I: I område Fjellerup afsendes HSE enheder fra hhv. Glesborg og Bønnerup samt den udrykning fra Allingåbro eller Grenaa som passer til opgaven. Model II: I område Fjellerup afsendes Hjælpesprøjte fra Fjellerup samt den udrykning fra Allingåbro eller Grenaa som passer til opgaven. Bygn. Brand-Gård Større Gårdbrand Større brand i superbrugs/erhverv Bygn. Brand-Gård m/dyr Større brand i institution Naturbrand-Halmstak Brand i færge Brand i tankskib Brand i fragtskib Ass.-Alarmeringsplan iværksæt Redn. Sammenstyrtning Redn. Bygning Redn. Jord/sandskred Storbrand på Grenaa sygehus/ins 1.7 Oplæg til forbyggende kapacitetsniveau Dette baserer sig på de repræsentative scenarier og de nye tiltag skal ses som et supplement til de eksisterende tiltag. Der er således tale om en mindre udbygning af indsatsen som i højre grad målrettes. Oplægget er gældende for både model I og Model II. 25/35

27 Udvalgte scenarie Nuværende forebyggelsesindsats Nye fremtidige tiltag Formål Tidshorisont Samarbejdspartnere Brand i beboelse 1 plan Kampangner i dagspressen Informationskampagner i om røgalarmer og At udbrede røgalarmer i private hjem. 2 år Loaklpressen, Tryg Fonden udskiftning af batterier Brand i evakueringstunge objekter Brandsyn og vejledning. Uddannelse i elementær brand At hæve sikkerhedsniveauet og implementer Permanent tilbud Ældreplejen og udvalgte mere hensynsmæssige rutiner i dagligdagen plejeinstitutioner Miljøuheld på evakueringstunge objekter Brandsyn og vejledning. Brandsyn og vejledning om faremomenter v. anvendte kemikalier samt evakueringsforhold At hindre at uheld forekommer og styrke viden om evakuering 2 år Sikkerhedsrepræsentanter på udvalgte virksomheder. Brand i erhverv og industri Brandsyn og vejledning. Installation af ABA, uddannelse af nøglepersoner i elementær brand Miljøuheld i erhverv og industri Brandsyn og vejledning Uddannelse i elementær brand/bedriftværn/hjælperøgdykkere At implementere bedre rutiner i dagligdagen 3 år Virksomhedsledelsen, og hæve vidensniveauet i forhold til sikkerhedsrepræsentanter. brandfaremomenter. At implementere bedre rutiner i dagligdagen og sikre en hurtig og effektiv indsats.hæve vidensniveauet i forhold til brandfaremomenter. 4 år Kemikalieberedskabsvagten, sikkerhedsrepræsentanter på udvalgte virksomheder, ledelsen. Hændelser som kræver reding indenfor erhverv og industri Ingen i dag. Risikovurdring af udvalgte virksomheder At identificere faremomenter og eliminere 2 år disse. Brand i infrastruktur og transportmidler Ingen i dag. ingen fremtidige forslag Redning infrastruktur og transportmidler Ingen i dag. Uddannelse af bilister i førstehjælp Nedbringe konsekvenserne af ulykker 1 år Amtet/rådet for større færdselssikkerhed Natur, mark og gårdbrande Information i lokalpressen. Uddannelse i elementær brand, information om røgalarmer, installering af ABA i staldbygninger, samarbejde med landboforeningen om brand i Bedre rutiner, hurtig detektering af brand, nedbringe hyppigheden og nedbringe konsekvenser af brande i forhold til 2 år landboforeninger, gårdejere. stalde og avlsbygninger, eftersyn af elinstallationer, dyrehold. gode muligheder for dyreredning, fyraftenseftersyn. Natur Ingen Information via pressen før hændelsen indtræffer. Nedbringe konsekvenserne af hændelserne. ½ år Dagspressen, naturforvaltningen, sommerhusejere. 26/35

28 1.8 Undersøgelse af HSE enheders indflydelse på risikoniveauet i Glesborg Bønnerup området. Nærværende har til formål at undersøge HSE enheders mulige indflydelse på risikoniveauet i Fjellerupområdet. Dette undersøges da disse udstyret med Cobra skæreslukker system er relativt nyt og uprøvet som offensiv slukningsmetode. Skæreslukkersystemet er udviklet i Sverige i et samarbejde mellem en privat virksomhed og Räddningsverket. Ved risikoniveau forstås omfanget af kommunens risici. Dette opgøres som kombinationen af hyppigheden af en risiko og konsekvenserne, hvis risikoen udløses. 1.9 Anvendt metodik Samme metodik er anvendt som ved foregående risikoidentifikation og beskrevet herunder. Således er der udvalgt 42 scenarier, hvor de repræsentative scenarier anvendt i dimensioneringen også indgår. Disse er angivet i listen over identificerede risici i risikoidentifikationen Risikomatricens opbygning Lille Hændelse Mellem hændelse Stor hændelse Hyppighed HxK= R Hyppighed HxK=R Hyppighed HxK=R Hyppighed 1 Hyppighed 1 Hyppighed 1 Konsekvens hxk=r Konsekvens hxk=r Konsekvens hxk=r Mennesker 1x1=1 Mennesker 1x1=1 Mennesker 1x2=2 Miljø 1x1=1 Miljø 1x1=1 Miljø 1x2=2 Værdier 1x1=1 Værdier 1x2=2 Værdier 1x1=1 Samfund 1x2=2 Samfund 1x3=3 Samfund 1x4=4 Samlet risikoniveau(r L) 5 Samlet risikoniveau(rm) Risikomatrice fra scenarie, med 3 forskellige risikoniveauer. 7 Samlet risikoniveau(rh) 9 Scenarieanalysen dækker over en analyse af en hel række scenarier, hvor risikoniveauet i det enkelte scenarie findes ved at gange hyppighed fra udrykningsstatistikken med en faktor som angiver konsekvensen inden for områderne mennesker, miljø, værdier og samfund.(angivet nedenfor). I scenarieanalysen behandles 3 størrelser af scenarier for den samme risiko; et lille scenarie, et mellem scenarie samt et stort scenarie. Således er mellem scenariet gruppen af risici som står overfor ved hændelser i dag med et beredskab dimensioneret efter den gamle 27/35

29 dimensioneringsbekendtgørelse. De to andre scenarier er korreleret med tid og eksempelvis kan brand i et enkelt rum være mellemhændelsen mens en overtændt bygning med deraf følgende konsekvenser være det store scenarie som følge af at mellem hændelsen ikke kunne håndteres indenfor samme tid som sædvanligt. Endvidere kunne den lille hændelse være resultatet af at mellemhændelsen kunne håndteres hurtigere eller indsatsteknisk mere hensigtsmæssigt med f.eks. bedre materiel. Denne metodik anvendes ved 42 udvalgte alle scenarier. Der anvendes samme hyppighed for alle 3 størrelser scenarier og således er det alene konsekvenserne, der influerer på det samlede risikoniveau. Der er således alene tale om en konsekvensanalyse. Dette vurderes at være en rimelig, men konservativ, tilnærmelse da tallene for hyppigheder dækker over enkelte store hændelser, mange mellem og små hændelser. Det vurderes endvidere at det statistiske materiale ikke levner mulighed for at præcisere forgangne hændelser nærmere, hvorfor gruppen af identiske hændelser betragtes og analysen alene bør ses som vejledende. Matricens skalaer er valgt som tidligere angivet og beskrevet nedenfor. Konsekvenser Konsekvens pr. hændelse Mennesker Miljø Værdier Flere døde/mange kvæstede 5 Større varige skader 5 Katastrofal (> kr. 10 mio.) 5 Få livstruende kvæstet/ døde 4 Mindre varige skader 4 Kritisk (kr. 1 mio.-10 mio.) 4 Mere end 5 kvæstede 3 Risiko for varige skader 3 Alvorlig (kr mio.) 3 Mindre kvæstelse, få pers. 2 Større påvirkning 2 Betydelig (kr ) 2 Ubetydelige skader 1 Mindre påvirkning 1 Mindre (< kr ) 1 Konsekvenser Konsekvens pr. hændelse Samfund Hyppighed Kritisk 5 Hyppig > 10 pr. år 5 Alvorlige forstyrelser 4 Påregnelig 1-10 pr. år 4 Betydelige forstyrelser 3 Forekommer 0,1 1 pr. år 3 Kortere forstyrelser 2 Sjælden 0,01 0,1 pr. år 2 Ingen/mindre forstyrelser 1 Næsten aldrig < 0, Kortfattet beskrivelse af skæreslukkersystemet Som tidligere beskrevet er HurtigeSlukningsEnheder mindre køretøjer udstyret med slukningsudstyr. Disse enheder kan ikke varetage slukningsopgaver alene, men skal ses som et supplement til de traditionelle slukningskøretøjer. Typisk er slukningsudstyret på disse køretøjer i stand til at slukke mindre brande og ønsket i model I er at installere Cobra skæreslukkere. Resumé fra producent katalog over Cobra skæreslukkere: Disse kan skære igennem stål, beton og sten på meget kort tid. Cobras jetstråle består af dråber der er 1/10 dråbestørrelse af vanddråberne i et konventionelt højtryksrør og bevæger sig med en fart af 28/35

30 200 m/s. Selv efter penetration af en væg, dør, gulv loft eller tag er kastelængden ca meter. I større rum kan jetstrålen køle brandgasser på 20 meters afstand. Effektiviteten i brandgaskølingen er overraskende høj med et ekstremt lille vandforbrug. I en normal rumbrand med temperatur under loftet på 750 graders celcius, vil de fine vanddråber køle brandgasserne ned under 100 grader i løbet af et minut, med et vandforbrug på 50 l. Ovenstående graf stammer fra forhandleren af udstyret og angiver at rumtemperaturen kan sænkes markant ved brug af skæreslukkeren. Grafen stammer fra et forsøg med en lukket container. Kurven angiver temperaturen i rummet og den røde pil angiver tidspunktet hvor skæreslukkeren virker på branden og sænker temperaturen betragteligt. Det er tanken at skæreslukkeren skal anvendes på HSE og vil ofte være første køretøj på skadestedet. Udstyret tillader ikke indvendig slukning og bemandingen ej heller, hvorfor den alene kan anvendes til udvendig slukning og til at dæmpe branden med indtil den storeslukningshjælp fra enten Allingåbro eller Grenaa ankommer. Udstyret er relativt nyt men anvendes enkelte steder i DK og Sverige på forsøgsbasis. Det er nyt at anvende skæreslukkeren offensivt i slukningsarbejdet, hvorfor det anbefales at dette først gøres efter en forsøgsperiode, hvor dens effekt er dokumenteret i form af tilfredsstillende slukningsresultater på risikoobjekter i området, hvor de ønskes indsat. En af fordelene ved HSE erne er at køretøjerne kan medbringes på arbejdspladsen og hjemme hos brandmændene, hvorfor der kan opnås korte responstider. 29/35

31 1.12 Scenarieanalysens hyppigheder Hændelser Hyppigheder (3 år) frekvens (år) Beboelse 1 plan 63 21,0 etageboligbyggeri 3 1,0 Brand i sommerhus 5 1,7 Skorstensbrand 63 21,0 Evakueringstunge objekter Forsamlingshus 1 0,3 Hotel og restauration 2 0,7 Slotfredede bygninger (Meilgård Slot) 1 0,3 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 5 1,7 Skoler 0 0,0 Industri, erhverv og miljø Affaldscontainer 5 1,7 Container 9 3,0 Anden råstofudvikling 1 0,3 Forsyningsvirksomhed, herunder el og varmeværker samt el, gas og varmeforsyning 2 0,7 Erhverv, herunder fremstillingsvirksomhed, grafisk samt papirindustri 26 8,7 oplagrings og pakhus virksomhed 1 0,3 Handel og reparation 2 0,7 Redning, erhverv 1 0,3 Miljøuheld, erhverv Olie på strand 3 1,0 Olie på vand og i havn samt fra skib 2 0,7 Under af og pålæsning 5 1,7 Under industriproduktion 3 1,0 Under transport 1 0,3 Kemikaliedykning 0 0,0 Infrastruktur og transportmidler Brand i færge, rum sø 0 0,0 Brand i skib v. kaj 7 2,3 Fly 0 0,0 FUH m. 1 fastklemt 5 1,7 FUH m. >1 fastklemt 4 1,3 Brand i lastbil 3 1,0 Natur, mark og gårdbrande Markbrand, herunder mark og mark, korn 31 10,3 Plantage, skovbrand samt strand 16 5,3 Gårdbrand samt gårdbrand m. dyreredning 18 6,0 Naturkatastrofer/hændelser forsaget af naturfænomener Snestorm 0 0,0 Ovenstående skema angiver hyppigheden af hændelser i Norddjurs Kommune. 30/35

32 I inddateringen af udrykningsrapporter er der ofte valgt overordnede kategorier f.eks. sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger for hændelser på eksempelvis Grenaa Sygehus. Således er der i denne scenarieanalysen valgt at gruppere hyppighederne i få overordnede kategorier som sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger. Hyppigheden for denne kategori anvendes således i scenarieanalyser for f.eks. plejehjem, plejeboliger og hospitaler. 31/35

33 Risikoniveau for eks. beredskab Scenarie Hyppighed x konsekvens Snestorm og folk Oliespild på Mindre oliespild fra Fragtskib Færge Sportsfly FUH tog/bil FUH m. flere FUH m. 1 Lastbil/brand i Gård m. svin Skov/plantage Mark afgrøder/brand Container Assentoft Uheld med farlige Uheld m. farlige NPK gødning, brand Højderedning Fastklemte i Fastklemte/ophug Butik/Superbrugsen Butik/tankstation Sprøjtemalingsværk Tømmerhandel Korn og Transformator stor Svømmehal/chlor/sa Folkeskole, Auning Fredede Fredede Stenvadcentret Hospital Plejebolig Auning Plejehjem Auning Fængsel Efterskole, Vivild Hotel Helnan Skorstensbrand Sommerhus Lejlighed ældre Villa i Auning Parcelhus Figur 17 angiver kommunens risikoniveau med det nuværende beredskab. Den rete linie angiver det gennemsnitlige niveau. 32/35

34 Diagrammet angiver det eksisterende risikoniveau og den rette linie er det gennemsnitlige risikoniveau. Hændelser som ligger over genemsnittet er enten hyppigt forekommende eller har store konsekvenser. 33/35

35 Risikoniveau for beredskabsmodel I i området dækket af HSE enheder Scenarie Hyppighed x konsekvens Snestorm og folk Oliespild på Mindre oliespild fra Fragtskib Færge Sportsfly FUH tog/bil FUH m. flere FUH m. 1 Lastbil/brand i Gård m. svin Skov/plantage Mark Container Assentoft Uheld med farlige Uheld m. farlige NPK gødning, Højderedning Fastklemte i Fastklemte/ophug Butik/Superbrugsen Butik/tankstation Sprøjtemalingsvær Tømmerhandel Korn og Transformator stor Svømmehal/chlor/s Folkeskole, Auning Fredede Fredede Stenvadcentret Hospital Plejebolig Auning Plejehjem Auning Fængsel Efterskole, Vivild Hotel Helnan Skorstensbrand Sommerhus Lejlighed ældre Villa i Auning Parcelhus Figur 17 angiver kommunens risikoniveau med det nuværende beredskab. Den rete linie angiver det gennemsnitlige niveau. 34/35

36 1.13 Konklusion Ovenstående grafer indikerer at HSE enheder kunne have en positiv effekt for visse udvalgte risici. Dette er brande i mindre lukkede rum i f.eks. almindelige parcelhuse beboelse mens de ved brande i det fri har en ugunstig effekt, da enhederne ikke kan levere en tilstrækkelig høj vandydelse i minuttet og ikke medbringer større vandmængder. Således anbefales som tidligere nævnt at lade disse enheder indgå i en veldokumenteret undersøgelse før de endeligt implementeres i. 35/35

1 Forord...1 2 Resumé...2 3 Indledning...12 4 Lovgrundlag for dimensioneringen...12 5 Kommunens risikoprofil...14 5.1 Dannelsen af Norddjurs

1 Forord...1 2 Resumé...2 3 Indledning...12 4 Lovgrundlag for dimensioneringen...12 5 Kommunens risikoprofil...14 5.1 Dannelsen af Norddjurs Det samordnede beredskab for Norddjurs- og Syddjurs Kommune Risikodimensionering af Risikobaseret dimensionering af Beredskabet på Djursland Juli 2007 1 Forord...1 2 Resumé...2 3 Indledning...12 4 Lovgrundlag

Læs mere

Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA)

Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA) (9-04-202) Jane Borchersen Hansen - Resultatet af RI - SA - KA - 20-03-07.doc Side Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA). Resultatet af risikoidentifikation kan dokumenteres i form

Læs mere

Risikodimensionering af beredskabet. Risikoidentifikation, risikoanalyse samt kapacitetsanalyse

Risikodimensionering af beredskabet. Risikoidentifikation, risikoanalyse samt kapacitetsanalyse Risikoidentifikation, risikoanalyse samt kapacitetsanalyse 1.1 Risikoidentifikation Risikoidentifikation har til formål at kortlægge de risici, der findes i kommunen. Dette er en proces som indeholder

Læs mere

Delrapport 2 - Risikoanalyse

Delrapport 2 - Risikoanalyse Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 2 - Risikoanalyse April 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN...

Læs mere

Serviceniveau Indhold

Serviceniveau Indhold Indhold Side 12 Nuværende og fremtidigt vagtsystem Side 1 Indholdsfortegnelse Side 13 Vandforsyning Side 2 Forord Side 14 Uddannelse/øvelser Side 3 Risikoprofil Geografisk placering Side 15 Krigsmæssige

Læs mere

Bilag 2.2: Risikomatricer. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Risikobaseret dimensionering 2016

Bilag 2.2: Risikomatricer. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Risikobaseret dimensionering 2016 Bilag.: Risikomatricer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 06 Anvendelse af risikomatricen Der udarbejdes en risikomatrice for hver risikokategori, hvor de udvalgte scenarier

Læs mere

Delrapport 2 Risikoanalyse

Delrapport 2 Risikoanalyse Vestsjællands Brandvæsen Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 2 Risikoanalyse Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø december 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering. Risikoanalyse Indledning

Risikobaseret Dimensionering. Risikoanalyse Indledning Risikoanalyse Indledning Afsnit : 0 Side : Dato : -0-00 Risikoanalyse. Risikoanalysen er udført å baggrund i risikoidentifikationen og den består af hændelsesanalyse og kaacitetsanalyse. Hændelsesanalyse

Læs mere

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård Hændelsestitel: Brand Tidspunkt: Mandag den. september, kl.6.0 Beliggenhed: Drejergårdsvej, Kjellerup Afstand fra brandstation: 9,8 Meteorologiske forhold:

Læs mere

Bilag 2.4: Oplæg til kapacitetsniveauer. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Risikobaseret dimensionering 2016

Bilag 2.4: Oplæg til kapacitetsniveauer. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Risikobaseret dimensionering 2016 Bilag 2.4: Oplæg til kapacitetsniveauer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016 1 Indledning Oplæg til udrykningssammensætninger (bilag 3.1) er en sammenstykning af de kapacitetsanalyser,

Læs mere

Delrapport 2: Risikoanalyse

Delrapport 2: Risikoanalyse Delrapport 2: Risikoanalyse Faxe Kommune marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN... 2 3. UDVÆLGEL AF SCENARIER... 2 4. BESKRIVEL OG KAPACITETSANALY

Læs mere

Delrapport 2: Risikoanalyse. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune

Delrapport 2: Risikoanalyse. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Delrapport 2: Risikoanalyse Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Juli 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN... 3 3. UDVÆLGEL AF SCENARIER...

Læs mere

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab 1 BEREDSKABSSTYRELSEN April 2010 Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab (risikobaseret dimensionering) Dette forslag til disposition

Læs mere

Langelands redningsberedskab Oplæg til risikobaseret dimensionering 2007

Langelands redningsberedskab Oplæg til risikobaseret dimensionering 2007 Langelands redningsberedskab Oplæg til risikobaseret dimensionering 2007 8. oktober 2007 Procesmodellen... 3 Bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret dimensionering... 4 Tidsplan for den

Læs mere

Side 1 af 5 Antal Dato/Tid 1. Melding Stationer 317 31-12 13:38 Containerbrand i det fri Toftlund 316 31-12 13:37 Containerbrand i det fri Tønder 315 31-12 13:36 Containerbrand i det fri Tønder 314 29-12

Læs mere

Stations dimensionering på Djursland anno 2013.

Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Version 1.0 Denne dimensionering bygger på kommentar, henvisninger og anbefalinger fra den dimensionering Anders Enggaard har analyseret sig frem til. Analyse

Læs mere

ÆRØ KOMMUNES REDNINGSBEREDSKAB Rev. 28.2.2014

ÆRØ KOMMUNES REDNINGSBEREDSKAB Rev. 28.2.2014 ÆRØ KOMMUNES REDNINGSBEREDSKAB Rev. 8..014 Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet 013 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Procesmodellen 4 Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering 5 Nuværende

Læs mere

Bilag 2.2: Risikomatricer

Bilag 2.2: Risikomatricer Bilag.: Risikomatricer Marts 0 . Privat beboelse. Etagebyggeri. Kollegier, klublejligheder og ungdomsboliger 3. Villaer og rækkehuse 4. Kolonihavehuse + carporte + udhus 5. Sommerhus 6. Stråtækte bygninger

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation

Delrapport 1: Risikoidentifikation Delrapport 1: Risikoidentifikation Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 3. STRUKTURERING OG IDENTIFIKATION

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation (bilag 1.1) Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016

Delrapport 1: Risikoidentifikation (bilag 1.1) Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016 Delrapport 1: Risikoidentifikation (bilag 1.1) Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort. Faxe Kommune 2012

Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort. Faxe Kommune 2012 Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FREMGANGSMÅDE TIL UDARBEJDELSE AF UDRYKNINGSANALYSE... 2 1.1 DATAGRUNDLAGET FOR UDRYKNINGSANALYSEN...

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune e-mail: raadhus@99454545.dk cc.:jens.anker.gere@99454545.dk Dato: 23. juli 2007 CSB j.nr.: 2007/002693 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering. Indholdsfortegnelse. 00 Indholdsfortegnelse 00/1 Forord 00/3 Resume 00/4

Risikobaseret Dimensionering. Indholdsfortegnelse. 00 Indholdsfortegnelse 00/1 Forord 00/3 Resume 00/4 Indholdsfortegnelse Afsnit : 00 Side : 1 00 Indholdsfortegnelse 00/1 Forord 00/3 Resume 00/4 01 Redningsberedskabets opbygning og organisation 01/1 Udrykningsstatistik, slukningsområde Broby 01/4 Udrykningsstatistik,

Læs mere

Statistisk Nyhedsbrev 2/2009

Statistisk Nyhedsbrev 2/2009 Statistisk Nyhedsbrev 2/2009 Kommunale redningsopgaver 2007-2008 Samtlige kommunale redningsberedskaber varetager i dag redningsopgaver, herunder opgaver med frigørelse af fastklemte ved trafikuheld, som

Læs mere

Bilag 2.2: Risikomatricer. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune

Bilag 2.2: Risikomatricer. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Bilag.: Risikomatricer Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Juli 03 . Privat beboelse. Etagebyggeri. Kollegier, klublejligheder og ungdomsboliger 3. Villaer og rækkehuse 4. Kolonihavehuse + carporte + udhus

Læs mere

Bilag 1.2 Udrykningsanalyse August 2016

Bilag 1.2 Udrykningsanalyse August 2016 Bilag 1.2 Udrykningsanalyse August 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FREMGANGSMÅDE TIL UDARBEJDELSE AF UDRYKNINGSANALYSE... 4 1.1 DATAGRUNDLAGET FOR UDRYKNINGSANALYSEN... 4 1.2 KVALITETSSIKRING AF DATAGRUNDLAGET...

Læs mere

Oplæg til vandforsyning i Norddjurs Kommune Den 2.november 2006

Oplæg til vandforsyning i Norddjurs Kommune Den 2.november 2006 Bilag 9 Vandforsyning i Norddjurs Kommune Oplæg til vandforsyning i Norddjurs Kommune Den 2.november 2006 1 Formål Formålet med dette dokument er at vurdere det nødvendige antal af tankvogne i forhold

Læs mere

Bilag 4: Oplæg til kapacitetsniveauer

Bilag 4: Oplæg til kapacitetsniveauer Bilag 4: Oplæg til kapacitetsniveauer Indledning Oplæg til udrykningssammensætninger er en sammenstykning af de kapacitetsanalyser, der er vedlagt i bilag 2.3. Oplægget er bygget op for at vise den bemanding

Læs mere

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport Ishøj Kommune Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune December 2011 Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport December 2011 Side 2 af 13 Behandling

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune

Delrapport 1: Risikoidentifikation. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Delrapport 1: Risikoidentifikation Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Julni 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 3. STRUKTURERING

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen Trekantområdets Brandvæsen Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen 28. september 2016 Beredskabsstyrelsen har modtaget forslag

Læs mere

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016 Delrapport 0 Lovgivning August 2016 1. Forord... 3 2. Opbygning af Sydøstjyllands Brandvæsen I/S... 3 3. Proces... 6 4. Lovgrundlaget... 7 5. Definitionsliste... 7 2 1. Forord Risikobaseret dimensionering

Læs mere

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet.

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Notat Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Lovgivningen. Lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 (beredskabsloven) 1. Redningsberedskabets opgave

Læs mere

Notat. Der bliver ikke kapacitet til personredning inden for den i RBD

Notat. Der bliver ikke kapacitet til personredning inden for den i RBD Notat Notat vedr. ændringer i plan for risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Egedal Kommune Nærværende notat redegør for de fremsatte ændringer til den gældende plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Delrapport 1. Bilag 1.2. Udrykningsstatistik Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering

Delrapport 1. Bilag 1.2. Udrykningsstatistik Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering Bilag 1.2 Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Udrykningsstatistik 2010-2014 Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø december 2015 1 Fremgangsmåde

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. Den operative

Læs mere

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider:

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider: Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. august 2012 Login jsm Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 Esbjerg Kommunes serviceniveau på beredskabsområdet. Denne beskrivelse bygger på den

Læs mere

HÅNDBOG I RISIKOBASERET DIMENSIONERING

HÅNDBOG I RISIKOBASERET DIMENSIONERING HÅNDBOG I RISIKOBASERET DIMENSIONERING 5 Praktisk implementering af serviceniveau 1 Risikoidentifikation 4 Politisk fastlæggelse af serviceniveau Styring og opfølgning Kommunikation Dokumentation Erfaringsopsamling

Læs mere

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen Kommentarer til udtalelse Generel indledning

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE

RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 1.1 Om rapporten...2 2 Sammenfatning og konklusion... 4 3 Risikoanalyse... 7 3.1

Læs mere

Delrapport 1 - Risikoidentifikation

Delrapport 1 - Risikoidentifikation Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 1 - Risikoidentifikation Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION...

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011.

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011. Frederikssund Kommune Halsnæs Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Frederikssund og Halsnæs Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Læs mere

Risikobaseret dimensionering Sydvestjysk Brandvæsen 2016

Risikobaseret dimensionering Sydvestjysk Brandvæsen 2016 Risikobaseret dimensionering Sydvestjysk Brandvæsen 2016 Fast Susanne. SUFA Sydvestjysk Brandvæsen 15.11.2015/ rev. 20.12.2015 Dok. nr. 318377-15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Lovgivning...

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Greve Kommune Solrød Kommune Delplan for kommunernes beredskab i et fælles slukningsområde fra 2013-2016 Revideret august 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering (1-0-2012) Jane Borchersen Hansen - Afs 01.doc Side 1 Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen

Læs mere

Kommunens risikoprofil

Kommunens risikoprofil Kommunens risikoprofil 1/26 1 Kommunens risikoprofil 1.1 Dannelsen af Norddjurs kommune 1 1.2 Topografi 1 1.3 Demografi 2 1.4 Bebyggelse 3 1.5 Infrastruktur, erhvervsliv samt turisme 4 1.6 Dannelse af

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Hvidovre Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 9. juli 2012 Hvidovre Kommune indsendte

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

Nye anvendelseskoder for enheder

Nye anvendelseskoder for enheder Nye anvendelseskoder for enheder Nuværende koder (Under udfasning) Kort beskrivelse (Under udfasning) Nye koder Kort beskrivelse Enheder til helårsbeboelse 110 Stuehus til landbrugsejendom 110 Stuehus

Læs mere

Oplæg til øvelsesafvikling

Oplæg til øvelsesafvikling Oplæg til øvelsesafvikling Øvelse Kompetencemål Indholdstemaer Sted: Instruktør/kontakt Bemærkning 1 Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med andre virke som røgdykker og på en sikkerhedsmæssig

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at hver af de 5 kommuner har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. I Ryslinge kommune

Læs mere

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Hoved overskrift Beløb Konsekvens 1. Nedlæggelse af hjælpebrandstation i Feldborg Stationen har ca. 8-13 udrykninger om året 6. Længere kørervej til Haderup

Læs mere

Delrapport 1 Risikoidentifikation

Delrapport 1 Risikoidentifikation Vestsjællands Brandvæsen Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Risikoidentifikation Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø December 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 5: Udrykningsstatistikker.

Bilag 5: Udrykningsstatistikker. Bilag 5: Udrykningsstatistikker. Indhold Generelt for statistikken.... 3 Datagrundlaget for statistikken... 3 Kvalitetssikring af datagrundlaget... 3 Følgende er taget med i statistikken:... 3 Statistik

Læs mere

Delrapport 2. Bilag 2.4. Kapacitetsniveauer. Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering

Delrapport 2. Bilag 2.4. Kapacitetsniveauer. Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering Bilag 2.4 Vestsjællands Brandvæsen Vestsjællands Brandvæsen Delrapprt 2 Kapacitetsniveauer Plan fr risikbaseret dimensinering Hlbæk, Kalundbrg, Lejre, Odsherred, Slagelse g Srø december 2015 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Frederikssund og Halsnæs kommuners risikoprofil samt oplæg til serviceniveau 2010/11

Frederikssund og Halsnæs kommuners risikoprofil samt oplæg til serviceniveau 2010/11 Frederikssund og Halsnæs kommuners risikoprofil samt oplæg til serviceniveau 2010/11 Indholdsfortegnelse: Indledning 4 Nuværende beredskab og serviceniveau 4 Redningsberedskabets opgaver 7 Frederikssund

Læs mere

Risikodimensionering af beredskabet. Bilag 1 Beskrivelse af det eksisterende beredskab 1/15

Risikodimensionering af beredskabet. Bilag 1 Beskrivelse af det eksisterende beredskab 1/15 Bilag 1 Beskrivelse af det eksisterende beredskab 1/15 1 Beskrivelse af Redningsberedskaberne Det samordnede beredskab i Norddjurs- og Syddjurs Kommuner, fungerer på nuværende tidspunkt som separate beredskaber,

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag.

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag. Bilag 2 Beredskabsstyrelsens udtalelse af 4. november 2013 over Esbjerg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Esbjerg Kommune indsendte den

Læs mere

Serviceniveau for det fælleskommunale redningsberedskab i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner

Serviceniveau for det fælleskommunale redningsberedskab i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Serviceniveau for det fælleskommunale redningsberedskab i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Risikobaseret dimensionering, 19. oktober 2015 Opdateret med redaktionelle rettelser på baggrund

Læs mere

Serviceniveau Version 2013

Serviceniveau Version 2013 Side: 1 Hag e 1 Hjortsvang Tørring Ølholm Vejle Åle Honum Rask Mølle Kalhav e Uldum Hessel Bøg b alle Vester Ørum Krag elund Øster Snede Lindved Båstrup Gl. Sole Hvirring Flemming Korning Hornborg Horsens

Læs mere

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune 2014-2017

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune 2014-2017 Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune 2014-2017 Indhold Side 1.Indledning... 2 2.Beskrivelse at eksisterende udrykningsberedskab.... 5 3.Silkeborg Kommune beskrivelse.... 13 4.Risikoidentifikation...

Læs mere

STRUER BEREDSKAB. Risikobaseret dimensionering af beredskabet

STRUER BEREDSKAB. Risikobaseret dimensionering af beredskabet STRUER BEREDSKAB Risikobaseret dimensionering af beredskabet 2013 2 Risikobaseret dimensionering af beredskabet Indledning Denne plan indeholder det beredskabsfaglige grundlag for en indstilling til byrådet

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til Mariagerfjord Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til 27. oktober 2010 revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Mariagerfjord

Læs mere

Alle nedenstående opgørelser er foretaget for et fremtidigt scenarie i år 2110, hvor havvandsspejlet forventes at være steget med 0,9 meter.

Alle nedenstående opgørelser er foretaget for et fremtidigt scenarie i år 2110, hvor havvandsspejlet forventes at være steget med 0,9 meter. Sagsnr. 01.02.05-P16-1-15 Cpr. Nr. Dato 15-11-2016 Navn Sagsbehandler Berørte boliger og borgere Stordige - Klimatilpasning Alle nedenstående opgørelser er foretaget for et fremtidigt scenarie i år 2110,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Københavns Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 14. november 2011 Københavns Kommune

Læs mere

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015 Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen 9. september 2015 1. Indkomne høringssvar I forbindelse med vedtagelse af oplæg til serviceniveau i Beredskabskommissionen,

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

Topografisk beskrivelse

Topografisk beskrivelse (19-04-2012) Jane Borchersen Hansen - Afs 02.doc Side 1 Topografisk beskrivelse Side : 1 Faaborg-Midtfyn Kommune blev etableret den 1. januar 2007 ved sammenlægning af Broby, Faaborg, Ringe, Ryslinge og

Læs mere

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008 Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Oplag: 1000 (august 2009) Tryk: Schultz Grafisk

Læs mere

Plan for risikobaseret dimensionering 2014

Plan for risikobaseret dimensionering 2014 Bornholms Regionskommune Plan for risikobaseret dimensionering 2014 vedtaget i kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 Bornholms Brandvæsen November 2014 j.nr. 14.00.00P35-0008 2 Revision af Plan for risikobaseret

Læs mere

Bilag 1.1: Oversigt over risici i Holbæk Kommune. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune. Juli 2013

Bilag 1.1: Oversigt over risici i Holbæk Kommune. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune. Juli 2013 Bilag 1.1: Oversigt over risici i Holbæk Kommune Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Juli 2013 1 Informationskilder Identifikation af risici er foregået via følgende informationskilder: 1. Team plan i

Læs mere

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011 2 011 Risikobaseret dimensionering Vejen KOMMUNE August 2011 Vejen Kommune Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2011. Baseret på en analyse udarbejdet 2010-2011. Tilføjelser og ændringer efter

Læs mere

Dimensionering af. redningsberedskabet i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre

Dimensionering af. redningsberedskabet i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre Dimensionering af redningsberedskabet i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre Dimensioneringsplan for det operative beredskab på Vestegnen marts 2012 Version 2.3 Risikoprofil Udrykningsstatistik

Læs mere

Delrapport 2. Bilag 2.2. Risikomatricer. Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering

Delrapport 2. Bilag 2.2. Risikomatricer. Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering Bilag 2.2 Delrapport 2 Risikomatricer Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø december 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Formål med risikomatricerne 2

Læs mere

plan for Risikobaseret dimensionering 2013

plan for Risikobaseret dimensionering 2013 Bornholms Regionskommune plan for Risikobaseret dimensionering 2013 Bornholms Brandvæsen August 2013 j.nr. 14.00.00P35-0008 Revisionen af Plan for risikobaseret dimensionering 2013 for Bornholms Regionskommune

Læs mere

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning Drifts- og økonomirapport Aabenraa Brand & Redning 01.01.2014-31.12.2014 Operativ afdeling Månedsberetning fordelt på alarmtyper. Alarmtype Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec I alt Blind

Læs mere

DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014

DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014 Kilde: ODIN, GIS kort, Beredskabsstyrelsen April - juni 82 opgaver kørt af Falck. 7 indsatsledereftersyn og udkald af det frivillige beredskab 1/10 Varde Kommune 2. kvartal. 2014 Opgave- og stationsfordeling:

Læs mere

DRIFTSRAPPORT 1. Kvartal 2014

DRIFTSRAPPORT 1. Kvartal 2014 Kilde: ODIN, GIS kort, Beredskabsstyrelsen Januar-Marts 70 opgaver kørt af Falck. 8 indsatsledereftersyn og udkald af det frivillige beredskab 1/7 Varde Kommune 1. kvartal. 2014 Opgave- og stationsfordeling:

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN APM TERMINALS EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S.

Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S. Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S. 1 Forord 2 Planens mål 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver 5 Indsatsleder sundhedsberedskabs

Læs mere

SEVESO Kolonne 3 EKSTERN BEREDSKABSPLAN 001 PRØVESTENEN

SEVESO Kolonne 3 EKSTERN BEREDSKABSPLAN 001 PRØVESTENEN EB 1. Virksomheden Prøvestenen, er opdelt i to havnefaciliteter: - Vådbulk, oliehavnen, med kajstrækningen 840 857 udgør den nordvestlige del af den kunstige ø, Prøvestenen. VÅDBULK TØRBULK - Tørbulk,

Læs mere

Risikobaseret dimensionering

Risikobaseret dimensionering Risikobaseret dimensionering Beredskabsplan Februar 2010 Beredskabsplan 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Kommunens risikoprofil... 5 1.1 Faktuelle oplysninger om kommunen... 6 1.2 Udrykningsstatistikker...

Læs mere

STRUER BEREDSKAB Risikobaseret dimensionering af beredskabet Oplæg til Serviceniveau 2013

STRUER BEREDSKAB Risikobaseret dimensionering af beredskabet Oplæg til Serviceniveau 2013 STRUER BEREDSKAB Risikobaseret dimensionering af beredskabet Oplæg til Serviceniveau 2013 Risikobaseret dimensionering af beredskabet Serviceniveau Mål Struer Kommunes borgere, institutioner og virksomheder

Læs mere

Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Risikoidentifikation

Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Risikoidentifikation Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Risikoidentifikation Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø januar 2016 Indholdsfortegnelse Bilag: 1 Formål med risikoidentifikationen

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2012

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2012 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2012 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2012 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle

Læs mere

Indhold. Risikobaseret dimensionering

Indhold. Risikobaseret dimensionering Indhold Indledning... 2 1. Kommunens risikoprofil... 3 1.1 Beskrivelse af Furesø Kommune... 3 1.2 Udrykningsstatistikker... 7 1.3 Risikoidentifikation... 12 1.4 Risikoanalyse... 15 1.5 Vandforsyning...

Læs mere

Risikobaseret dimensionering. for redningsberedskabet i Assens Kommune

Risikobaseret dimensionering. for redningsberedskabet i Assens Kommune for redningsberedskabet i Assens Kommune Juni 01 Afsnitsoversigt Side: 1 Plan for risikobaseret redningsberedskab Assens Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab Fane 1: i Assens Kommune Risikoidentifikation

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING 30. DECEMBER Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING 30. DECEMBER Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING 30. DECEMBER 2011 Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte

Læs mere