Delrapport 2: Risikoanalyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delrapport 2: Risikoanalyse"

Transkript

1 Delrapport : Risikoanalyse Indholdsfortegnelse. FORMÅL MED RISIKOANALYSEN.... FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYSEN UDVÆLGELSE AF SCENARIER BESKRIVELSE OG KAPACITETSANALYSE AF SCENARIER BESKRIVELSE AF SCENARIER KAPACITETSANALYSE OPSTILLING AF KAPACITETSNIVEAUER OG FOREBYGGELSESTILTAG FASTLÆGGELSE AF INDSATSKAPACITETSNIVEAU FASTLÆGGELSE AF FOREBYGGELSESTILTAG RESULTATER FRA RISIKOANALYSEN... 8 Bilag:.: Oversigt over udvalgte scenarier.: Risikomatricer.3: Scenariebeskrivelser og kapacitetsanalyser.4: Oplæg til indsatskapacitetsniveauer.5: Oplæg til forebyggelsestiltag

2 . Formål med risikoanalysen Risikoanalysen har til formål at analysere de risici, der er identificeret i risikoidentifikationen med henblik på at fastlægge omfanget af kommunens risici og udpege relevante indsatskapacitetsniveauer og forebyggelsestiltag. Risikoanalysen udgør sammen med risikoidentifikationen det beredskabsfaglige grundlag for udarbejdelse af oplæg til serviceniveau, hvorudfra Kolding Kommunes kommunalbestyrelse fastlægger det fremtidige serviceniveau for Kolding Redningsberedskab.. Forløb for arbejdet med risikoanalysen Risikoanalysen er gennemført over en periode på tre måneder, fra november til januar måned. Risikoanalysen bygger på resultaterne fra risikoidentifikationen i form af udrykningsanalysen med udrykningsstatistik og GIS-kort samt listen over identificerede risici med de hovedkategorier og arbejder videre med disse i fire hovedaktiviteter:. Udvælgelse af scenarier, som repræsenterer de forskellige typer af risici i Kolding Kommune.. Beskrivelse og kapacitetsanalyse af scenarier, som fastlægger behovet for indsatskapacitet til håndtering af de forskellige scenarier samt relevante forebyggelsestiltag 3. Opstilling af indsatskapacitetsniveauer og forebyggelsestiltag, som giver overblik over alle scenarieanalyserne. 4. Dokumentation af fasen, som beskriver forløbet for risikoanalysen og resultaterne heraf. I det følgende beskrives forløb for og resultater af aktivitet -3. Aktivitet 4. Dokumentation af fasen udgøres af denne delrapport med tilhørende bilag. 3. Udvælgelse af scenarier Udgangspunktet for at udvælge scenarier, som repræsenterer de forskellige typer af risici i Kolding Kommune, har været oversigten over risici (bilag.). For hver risikokategori er der udvalgt en række scenarier (objekter samt hændelsestype), der på forskellig vis repræsenterer den pågældende risikokategori, f.eks. ud fra aspekter som lang kørevej, gammelt byggeri, svært tilgængeligt objekt, dårlig vandforsyning mv. Se oversigt over de 38 udvalgte scenarier i bilag.. Derefter er omfanget af hvert scenarie fastlagt ud fra risikomatricen, som er vist i figur. med risikokategorien. Privat beboelse som eksempel (se risikomatrice for alle risikokategorierne i bilag.). Risikomatricen blev brugt til at sikre, at der blev udvalgt scenarier i alle størrelser, dvs. både små scenarier (sker ofte, men med lille konsekvens), mellemstore scenarier (sker ikke så ofte og med mellemstor konsekvens) og store scenarier (sker sjældent, men med store konsekvenser) Omfanget af kommunens risici = niveauet af risici i kommunen, dvs. hyppighed og konsekvens forbundet med de forskellige risici. Scenarier er tænkte ulykker og begivenheder til belysning af, hvordan en risiko kan udmønte sig i praksis i form af hændelsesforløb og konsekvenser og bruges som grundlag for analyse af indsatskapacitetsbehov

3 Hyppighed samt scenarier med forskellige typer af konsekvenser (menneskelige, værdimæssige, miljømæssige og samfundsmæssige). > 0 pr. år -0 pr. år 5 4 Skorstensbrand, hårdt tag (S3) Ild i fritliggende carport (S4) Et-rumsbrand,. sal (S) Lejlighedsbrand med personredning, 3. sal, Kløvervej (S) 0,- pr. år 3 Ild i sommerhus, Hejls (S5) 0,0-0, pr. år < 0,0 pr. år Relativ Ubetydelig Mindre skader Varige skader Store skader Kritisk/ katastrofal Mennesker Ubetydelige skader Mindre kvæstelser, få personer Person livsfarligt kvæstet Værdier < kr mio. kr. kr. Miljø Samfund Ubetydelig påvirkning Ingen/mindre forstyrrelser. Forsinkelse på drift på < dag Større påvirkning Risiko for varige skader Kortere forstyrrelser. Forsinkelse af drift på < måned Betydelige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > måned Konsekvens Få livsfarligt kvæstede/ døde Flere/mange døde 5-0 mio. kr. > 0 mio. kr. Mindre varige skader Større varige skader Alvorlige Kritisk for driftsforstyrrelser opretholdelse af. Forsinkelse af funktion. drift på > 3 måneder Figur.: Risikomatricen med risikokategorien. Privat beboelse som eksempel. 4. Beskrivelse og kapacitetsanalyse af scenarier 4. Beskrivelse af scenarier Hvert af de udvalgte scenarier er blevet beskrevet ud fra en fast skabelon som vist i figur. med Scenarie : Et-rumsbrand,. sal som eksempel. 3

4 Risikokategori: Privat beboelse Undergruppe: Etagebyggeri Scenarie : Et-rumsbrand,. sal Tidspunkt: 3.3 Geografisk beliggenhed: Hestehaven 9, 6580 Vamdrup ( etager) Afstand fra brandstationen: km Meteorologiske forhold: Varm sommer aften, ingen vind, 0 grader Beskrivelse af objekt: Elementbyggeri med lejligheder til enlige eller par. Blandet med ældre og yngre. Hver opgang rummer 4 lejligheder. Beskrivelse af situation ved ankomst: Røgudvikling i køkkenet, og røgen har bragt sig til opgangen. Ingen synlige flammer. Alle personer er kommet ud. Bilag Sandsynlighed og konsekvens: Forebyggelseskapacitet Eksisterende forebyggelsesinitiativer: o Ingen Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer o Oplysning om brandrisikoen ved elektroniske apparater på kommunens hjemmeside Figur.: Skabelon for scenariebeskrivelse med scenarie som eksempel. Beskrivelser af alle 38 scenarier indgår i bilag.3: Scenariebeskrivelser og kapacitetsanalyser. 4

5 4. Kapacitetsanalyse Hvert af de beskrevne scenarier er efterfølgende blevet analyseret med henblik på at fastlægge:. Forebyggelseskapacitet: a. Eksisterende forebyggelsesinitiativer b. Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer. Indsatskapacitet: a. Analyse af indsatsforløb Dette er vist i figur.3 med kapacitetsanalyse af scenarie som eksempel. Indsatsopgaver Indsatsforløb Mandskab Materiel (Køretøj) Indsatsledelse Holdledelse Vandforsyning autosprøjte Indvendig slukning Sikring i forhold til indvendig slukning Udluftning Overtyrks Termisk gennemgang Termisk kamera Følgeskadebekæmpelse I alt: Samt skadeservice Figur.3: Eksempel på kapacitetsanalyse med scenarie som eksempel. Analyser af alle 38 scenarier indgår i bilag.3: Scenariebeskrivelser og kapacitetsanalyser. Kapacitetsanalyserne bygger på en række gennemgående forudsætninger, som er: Indsatsleder og holdleder indgår altid i kapaciteten Holdleder har som udgangspunkt ansvaret for maksimalt 7 brandfolk. Vandforsyning bygger på tankvogne frem for brandhaner eller lign. 5

6 5. Opstilling af kapacitetsniveauer og forebyggelsestiltag 5. Fastlæggelse af indsatskapacitetsniveau Ud fra kapacitetsanalyserne af de 38 scenarier er der stykket indsatskapacitetsniveauer sammen. Eksempel på dette ses i figur.4. Eksempler på scenarier Andre typer af hændelser S: Etrumsbrand,. sal S: Lejligheds brand med personredn ing, 3. sal Brand i etagebygge ri S35: Brand i transformatorstation S5: Ild i sommerhus Ild i kolonihavehus o. lign. S6: Røg i køkken med evakuering, daginstitution Mælkebøtten S: Røg i et rum med personredning, plejehjem Kløvervej Røg på institution S6: Eksplosionsfare initieret af brand, Kolding Ilt og Gas Mindre industribrand S9: Udslip af ammoniak og mælk, Arla Foods amba Mellemstor t kemikalieudslip Omfang i % 8,5,5,5 5,0 3,5 Sum i % 6,0 63,5 65,0 80,0 83,5 Køretøjer I+SE+TV +RL I + SE I+SE+T V* I+SE+TV Bemanding Figur.4: Eksempel på indsatskapacitetsniveauer I+SE+TV +F Indsatskapacitetsniveauerne må ikke forveksles med udrykningssammensætningerne. Kapacitetsniveauer er det niveau, som kapacitetsanalyserne peger på er det relevante niveau og som danner baggrund for oplæg til serviceniveau, som kommunens politikere beslutter serviceniveauet ud fra. Udrykningssammensætningerne derimod kan først fastlægges præcist, når serviceniveauet er fastlagt af kommunes politikere, for det er først der, brandvæsnets konkrete operative ressourcer (mandskab, køretøjer og materiel) ligger fast. Oversigt over alle indsatskapacitetsniveauerne findes i bilag Fastlæggelse af forebyggelsestiltag Ud fra kapacitetsanalyserne samt udrykningsanalysen (bilag.) er der stykket oplæg til forebyggelsestiltag sammen. Den forebyggende indsats indenfor redningsberedskabets område i Kolding Kommune bør målrettes i forhold til de risici, som risikoidentifikationen har kortlagt, dvs. de risikokategorier, hvor der er et højt risikoniveau inden for (dvs. enten hyppige hændelser eller stor konsekvens ved hændelser). 6

7 Risikokategori Underkategori i fokus Nuværende forebyggelsestilt ag (eksempler) Forslag til yderligere forebyggelsestiltag (eksempler) Bygnings brand Belastede boligområ der og skoler Afholdelse af evakueringsøvels er Målrettet rådgivning i forbindelse med brandsyn på skoler Kampagne gennem boligforeninger vedr. hensigtsmæssig adfærd i forhold til at forebygge og begrænse brand Holdningsbearbejdelse af ældre elever i samarbejde med SSP Kursus for skolepedellerne i brandsikker adfærd Snak med alle skoleledere om deres beredskabsplan Øget samarbejde med kommunens risikostyringsafdeling Bemanded e pleje- og døgninstitution er Skabelon til ordensregler for institutionen Målrettet rådgivning i forbindelse med brandsyn Øget samarbejde med kommunens risikostyringsafdeling Tilbud om rådgivning i forebyggelse mod brand, hærværk, tyveri m.v. på kommunale bygninger (udføres af kommunens risikokoordinator) Snak med institutionsledere om brandsikker adfærd Trygfondens kampagne målrettet pleje- og døgninstitutioner Virksomh eder Målrettet rådgivning i forbindelse med brandsyn på: Højlagre Brandfarlige virksomheder Uddannelse af hjælperøgdykkere på særlige virksomheder (sygehuset, Rockwool, Trapholt mv.) Målrettet rådgivning i forbindelse med brandsyn på: Kantiner Butikker Uddannelse af hjælperøgdykkere på flere af de særlige virksomheder Beredskabsplaner Evakueringsøvelser på virksomheden Figur.5: Oplæg til forebyggelsestiltag 7

8 6. Resultater fra risikoanalysen De vigtigste resultater fra risikoidentifikationen og risikoanalysen, som tilsammen udgør det beredskabsfaglige grundlag for udarbejdelse af oplæg til serviceniveau, er: o oversigt over identificerede risici (bilag.), o udrykningsanalysen (bilag.), o oplæg til indsatskapacitetsniveauer (bilag.4) og o oplæg til forebyggelsestiltag (bilag.5) 8

9 Bilag.: Udvalgte scenarier

10 Hovedkategorier Underkategorier Repræsentative og særlige risici (objekter/områder) Udvalgte scenarier. Privat beboelse. Etagebyggeri o Kløvervej højhusene (mange etager og beboersammensætning) o Skovparken (beboersammensætning/ghetto) o Christiansfeld bymidte (ældre bygningsmasse) o Knud Hansens Vej m.m. (beboersammensætning) o Generelt etageboliger i bymidten (snævre forhold). Steder med mange mennesker i dagog aftentimer. Kollegier, klublejligheder og ungdomsboliger 3. Villaer og rækkehuse 4. Kolonihavehuse + carporte + udhus o Hollændervej 4 (klubværelser) o Junghansvej (svær adgangsvej) o Oktobervænget (svær adgangsvej) o Stadionvej kolonihavehuse (svær adgangsvej) 5. Sommerhuse o Binderup og Hejlsminde (svær adgangsvej) o Gl. Ålbo (lang kørevej) 6. Stråtækte bygninger og nedlagte landbrug. Børnehaver, vuggestuer, fritidsklubber, SFO ere, skoler og udd.institutioner o Tyrstrup Kro o Den Gyldne Hane o Børnehave o Gl. Seest Skole (Mange børn på etager) o Eltang Børnehave o Mælkebøtten, W. Kiørboes Vej (handicappede børn) o Solsikken, Bertram Knudsens Vej (autistiske børn) o Skole o Kolding Realskole (Flugtvejsforhold, sent alarmering/varsling, gammel bygning) o Chr.feld og Tyrstrup Skole (ældre bygningsmasse, dårlig. Et-rumsbrand,. sal. Lejlighedsbrand med personredning, 3. sal, Kløvervej 3. Skorstensbrand, hårdt tag 4. Ild i fritliggende carport 5. Ild i sommerhus, Hejls 6. Røg i køkken med evakuering, Mælkebøtten 7. Brand udenfor åbningstid pga. hærværk, Aalykkeskolen

11 . Sportshaller og svømmehaller 3. Indkøbscentre og butikker vedligeholdelse, dårlige flugtveje, brandspredning) o Aalykkeskolen (gl. bygninger) o Vester Vamdrup Skole (Mange overnatninger, skole i flere etager uden varsling/aba) o Sdr. Bjert Centralskole o Aller Friskole (bygningsmasse) o Grønnebakken v/ Skanderup-Hjarup Forbundsskole (autistiske børn klasse) o Taps Skole (autistiske børn klasse) o Fritidsklub/ungdomsklub: o Skovvejen (beliggende i kælder med vanskelige flugtveje) o Pædagogisk Seminarium o Designskole (Dårlig byggeri, brandspredning mellem flere etager) o IBC o AMU-center, C F Tietgens Vej (blandet anvendelse) o Generelt haller, der bruges til udstillinger m.m., idet hallerne ikke oprindeligt er bygget til formålet o Sportscentre: o TRE-FOR Arena o Arena Syd i Vamdrup (mange personer og ingen ABA) o Svømmehal o Slotssøbadet o Butikscenter o Kolding Storcenter o Større detailhandel o Føtex o Bauhaus (Dårlige flugtveje, dårlig varsling, oplag af TFBV 8. Klorudslip med evakuering, Slotssøbadet 9. Røg fra juleudstilling i åbent rum, Kolding Storcenter 3

12 TFG TFV) o Kolding Antik- og Kræmmermarked, Industrivej, Kolding 4. Forsamlings- og spillesteder, større restaurationer, teatre og biografer o Ældrecenter OK-klubben, Ålegården o Koldinghus o Diskoteker generelt, herunder Jernbanegade 3 (flere forsamlingssteder med fælles flugtveje) o Bowl N Fun, Skovvangen 35 (stort lokale) o Lejlighedstilladelser i haller, fx KFUM-hallerne og Bramdruphallerne o Vonsild præstegård o Hvilested medborgerhus (Overnatning sal, gammel flugtveje, samt gammel forsamlingshus med dårlige flugtveje.) o Tyrstrup Kro (stråtækt restaurant/hotel og vanskelige flugtveje) o Den Gyldne Hane (stråtækt restaurant/hotel og vanskelige flugtveje) o Restaurant Skamlingsbanken (Lang kørevej, mange mennesker i gammel bygningsmasse og dårlige flugtveje) 0. Røg under håndboldkamp, TRE- FOR Arena. Røg på scenen på diskotek, fredag aften, Jernbanegade 3. Steder med mange mennesker med natophold. Bemandede plejeinstitutioner (plejehjem, børneog ungdomshjem, asylcentre, behandlingshjem, hospitaler mv.) o Kolding Sygehus o Plejehjem Kløvervej (plejecenter i flere etager, og meget svært at evakuere) o Sociale bosteder og botilbud i øvrigt: o Frørup Skole (Lang kørevej, overnatning af utilpasset unge) o Bofællesskabet Bramdrupdam (børn og unge med psyk. lidelser) o Æblehaven (multihandicappede) o Marienlund (psyk. plejehjem) o Behandlingshjem: o Røde Kors Sjællandsvej o Overmarksgården. Røg i et rum med personredning, plejehjem Kløvervej 3. Brand på gang med røgspredning, Åhaven 4

13 4. Kontorbygninger. Større kontorbygninger 5. Industri, produktion og lager o PUS o Åhaven o Tinghøj, Tingvejen 6 (børnehjem) o Fuglehøj (børnehjem) o Bo- og Værested Horskær (unge og voksne med psyk. lidelser) o Ungdomskollegiet, Skovvejen A (børn og unge med psyk. lidelser) o Kolding Arrest + nyt domhus med arrest (Kolding Åpark) (Meget svært at evakuere) o Skamlingsbanken Efterskole, Gl. Skamlingvej, Sjølund o Koldingegnens Idrætsefterskole (lang kørevej) o Efterskole Kildevæld. Hoteller o Saxildhus (ældre bygningsmasse, mange personer svært at komme til bagved med lift) o Den gamle grænsekro (ældre bygningsmasse dårlige flugtveje) o Scandic (højt byggeri) o Comwell (flere etager og vanskelige adgangsforhold omkring bygning) o Spejderhytter og lejre, fx Houens Odde 8, Stenderuphagelejren (lang kørevej) 3. Campingpladser o Gl. Ålbo (lang kørevej) o Stensager Camping, Oluf Ravns Vej 4-8 (lang kørevej) o Designskole (Brandspredning mellem flere etager) o Brostrædet (sportsbygningen). Brandfarligt oplag o LM Wind Power o Burchardts Farve og Lak, Gl. Donsvej (åbne kar m.m.) o Novadan A/S (risikovirksomhed) 4. Tagbrand med brand på værelser, Saxildhus 5. Kemikalieudslip, Novadan A/S 6. Eksplosionsfare initieret af brand, 5

14 o Rockwool A/S (risikovirksomhed) o Saint-Gobain Isover A/S o Würth (højlager) o Teknos o Logchemie (farligt gods) o Kolding Ilt og Gas o Lagerhoteller: o Dachser Danmark A/S o H. Daugaard (risikovirksomhed) o Schou Isenkram Varmdrup o Ittala (højlager oplag af TFV) o Trælaster og trævarefabrikker: o Spekva A/S o Plastvarefabrik: o Promens (Dons Byvej) o Korn- og foderstof o Sjølund Mølle (Støvgaseksplosioner) o Aller Mølle A/S (Støvgaseksplosioner) o Oplag af gødning i Kolding Havn og på større landbrug o Oplag af skrot: o Gl. Alfax, Hjarupvej o Kolding Havn o Uniscrap, Bronzevej o Schmidts Autolager, Skamlingvejen 85 o Vejstruprød Busimport, Ravnhavevej i Chr.feld o Teknologisk institut o Kolding Havn: o Skrot Kolding Ilt og Gas 7. Brand i oplag, Dachser Danmark A/S 8. Brand med giftig røgudvikling, Promens 6

15 . Oplag af kemikalier o Gødning o Træ o Store, overjordiske F-gas tankanlæg, fx Bramdrupdam Kro o Industrihavnen Kolding o Arla Foods amba, Christiansfeld Mejericenter o Frigoscandia (oplag af ammoniak) 3. Radioaktive kilder o Kolding sygehus o Carl Bro A/S, Kokbjerg 5, 6000 (laboratorium til åbne kilder) o HD Geoconsult A/S, Smedegade 9, 6000 (till. til lukkede kilder) o Krøyer Andersen Industri ApS, Essen 7, 6000 (till. til lukkede kilder) o Spæncom A/S, Sonebjerg 7, 6000 (till. til lukkede kilder) o Stena Aluminium, Metalvej 0, 6000 (till. til lukkede kilder) o Unicon A/S, Nordkajen 4, 6000 (till. til lukkede kilder) o Rockwool, Industrivej 9, 6580 (till. til lukkede kilder) o Saint-Gobain Isover, Østermarksvej 4, 6580 (till. til lukkede kilder) o Esbjergvej 0, 6000 (opbevaring af gammradiografiapparat) o Solbjergvej, 6000 (opbevaring af gammradiografiapparat) 4. Fyrværkerioplag m.v. o N.P. Johnsens Fyrværkerifabrik = Vulcan Fireworks i Vamdrup o Oplag af sprængstof: Vester Nebel? o Detailhandel op til nytår o Genbrugsplads (i perioden efter nytår kan de have fyrværkeri til destruktion liggende) o ADR-transport af fyrværkeri 5. Autoværksteder o Vejstruprød Busimport i Chr.feld by og uden for byen (Kraftig brand vil påvirke byen) 9. Udslip af ammoniak og mælk, Arla Foods amba 0. Brand i lastbil med fyrværkeri. Brand i minibusser, Vejstruprød Busimport 7

16 6. Genbrugsplads o Bronzevej, Kolding (omfatter også miljøterminal + problemaffald fra hele kommunen) o Gejlhavegård, Kolding o Vamdrup o Nordskov o Christainsfeld 6. Trafikinfrastruktur. Togpassagertrafik o Togbanen pga. svære adgangsforhold 7. Kulturværdier. Bevaringsværdige og fredede bygninger. Bil- og bustrafik o Trafikbelastning øges med ca.,5 % pr. år, primært i form af gennemkørende trafik i kommunen. o Motorvejen (nord-syd, øst/vest Esbjerg) o Gennemgående trafikveje o Indre ring i Kolding 3. Farligt gods o Industrihavn i Kolding (store oplag af brandbart materiale og gødning) o Transporter på motorveje o Gennemgående trafikveje o Jernbanegods igennem Kolding by og oplag på godsbanegård 4. Flytrafik o Ruter til og fra Billund lufthavn, Fighter Wing Skrydstrup og Koldingegnens Lufthavn 5. Passagerbådtrafik o Sommersejladser i Fjorden og Lillebælt o Hejlsminde Havn o Lystbådehavn Nord, Dokvej o Lystbådehavn Syd, Skamlingevej o Christiansfeld by (Fredede bygninger, gammel bygningsmasse) o Koldinghus Slot og Staldgården (Fredede bygninger, gammel bygningsmasse). Brand i hal med miljøcentral, Bronzevej 3. Færdselsuheld med fastklemte, personbil og bus 4. Bilbrand i det fri 5. Småspild 6. Godsvogn lækker, Kolding Banegård 7. Fritidsfly forulykket 8. Lystbåd i brand 9. Brandspredning mellem fredede bygninger, Christiansfeld 30. Tagbrand, Koldinghus 8

17 8. Naturområder. Skov, parker, haver, søer og vandområder 9. Steder med mange dyr 0. Særlige arrangementer. Museer o Trapholt. Rideskoler og steder med hestehold. Steder med dyrehold. Udendørs arrangementer o Kolding Fjord o Kolding Ridecenter Birkemosevej Kolding o Dalby Rideskole Dalbyvej Kolding o Kolding Rideklub Bramdrupskovvej 40 A 6000 Kolding o Tranholt Rideskole Aps Tandholtvej Kolding o Taps Rideklub Goldbækparken 58 B 6000 Kolding o Vilhelmsminde Rideklub Sletteskovvej Kolding o Kløvergaard Rideklub Tøndervej 6580 Vamdrup o Vamdrup Rideskole Nagbølvej 6580 Vamdrup o Hejlsminde Rideklub Stubbum Landevej Christiansfeld o Islænderklubben Glofaxi Koldingvej 6070 Christiansfeld o Vamdrup Rideklub Egevænget Lunderskov o Jordrup og Omegns Rideklub Nedergårdsvej Kordrup o Sjølund Rideklub Gl. Skamlingsvej Kolding o o Hejlsminde Havnefest (med kræmmermarked) o Fodboldstævner: o Lunderskov Cup o Vonsild Cup o Grøn Koncert o Open Air o Houens Odde (spejderlejr) o Cirkusplads, Tvedvej i Kolding 3. Olieudslip, Kolding Fjord 3. Brand på rideskole (gammel bygning) 33. Gårdbrand med dyreredning 34. Cirkustelt falder delvist sammen under forestilling 9

18 . Forsyning. Elforsyning o Transformerstation 35. Brand i transformatorstation. Gasforsyning o Naturgas distributionsnet o Naturgas transmissionsnet inkl. linjeventilstationer i Vester Nebel og Lilballe samt måler- og regulatorstation i Lilballe 3. Varmeforsyning o. Vejrlig. Store mængder af sne, regn mv. 4. Vandforsyning o 36. Drikkevandsforurening o Motorvejen (snestorm) o Oversvømmede vejstrækninger o Trafikinfrastrukturelle knudepunkter og flaskehalse o Kolding Havn, Å eller Fjord går over sine bredder 37. Oversvømmelse af trafikalt knudepunkt samt beboelsesområde 38. Evakuering af nødstedte på motorvejen, Christiansfeld 0

19 Bilag.: Risikomatricer

20 Hyppighed Anvendelse af risikomatricen Der udarbejdes en risikomatrice for hver risikokategori, hvor de udvalgte scenarier indenfor kategorien placeres ind for at give et billede af, hvordan risikoniveauet for de beskrevne scanerier er. > 0 pr. år 5-0 pr. år 4 0,- pr. år 3 0,0-0, pr. år < 0,0 pr. år Relativ Ubetydelig Mindre skader Varige skader Store skader Kritisk/ katastrofal Mennesker Ubetydelige skader Mindre kvæstelser, få personer Værdier < kr kr. Miljø Samfund Ubetydelig påvirkning Ingen/mindre forstyrrelser. Forsinkelse på drift på < dag Figur : Skabelon til risikomatrice Større påvirkning Kortere forstyrrelser. Forsinkelse af drift på < måned Person livsfarligt kvæstet mio. kr. Risiko for varige skader Betydelige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > måned Konsekvens Farverne i matricen markerer, hvilken konsekvensskala der er anvendt. Få livsfarligt kvæstede/ døde Flere/mange døde 5-0 mio. kr. > 0 mio. kr. Mindre varige skader Alvorlige driftsforstyrrels er. Forsinkelse af drift på > 3 måneder Større varige skader Kritisk for opretholdelse af funktion.

21 Hyppighed. Privat beboelse. Etagebyggeri. Kollegier, klublejligheder og ungdomsboliger 3. Villaer og rækkehuse 4. Kolonihavehuse + carporte + udhus 5. Sommerhus 6. Stråtækte bygninger og nedlagte landbrug > 0 pr. år 5-0 pr. år 4 0,- pr. år 3 Skorstensbrand, hårdt tag (S3) Ild i fritliggende carport (S4) Et-rumsbrand,. sal (S) Lejlighedsbrand med personredning, 3. sal, Kløvervej (S) Ild i sommerhus, Hejls (S5) 0,0-0, pr. år < 0,0 pr. år Konsekvens 3

22 Hyppighed. Steder med mange mennesker i dagog aftentimer. Børnehaver, vuggestuer, fritidsklubber, SFO ere, skoler og udd.institutioner. Sportshaller og svømmehaller 3. Indkøbscentre og butikker 4. Forsamlings- og spillesteder, større restaurationer, teatre og biografer > 0 pr. år 5-0 pr. år 4 Røg i køkken med evakuering, Mælkebøtten (S6) 0,- pr. år 3 0,0-0, pr. år < 0,0 pr. år Røg fra juleudstilling i åbent rum, Kolding Storcenter (S9) Klorudslip med evakuering, Slotssøbadet (S8) Røg under håndboldkamp, TRE-FOR Arena (S0) Brand udenfor åbningstid pga. hærværk, Aalykkeskolen (S7) Røg på scenen på diskotek, fredag aften, Jernbanegade (S) Konsekvens 4

23 Hyppighed 3. Steder med mange mennesker med natophold. Bemandede plejeinstitutioner (plejehjem, børne- og ungdomshjem, asylcentre, behandlingshjem, hospitaler mv.). Hoteller > 0 pr. år 5-0 pr. år 4 Røg i et rum med personredning, plejehjem Kløvervej (S) 0,- pr. år 3 0,0-0, pr. år < 0,0 pr. år Brand på gang med røgspredning, Åhaven (S3) Tagbrand med brand på værelser, Saxildhus (S4) Konsekvens 5

24 Hyppighed 4. Kontorbygninger. Større kontorbygninger 5. Industri, produktion og lager. Brandfarligt oplag. Oplag af kemikalier 3. Radioaktive kilder 4. Fyrværkerioplag 5. Autoværksteder 6. Genbrugsplads > 0 pr. år 5-0 pr. år 4 0,- pr. år 3 0,0-0, pr. år < 0,0 pr. år Brand i lastbil med fyrværkeri (S0) Udslip af ammoniak og mælk, Arla Foods amba (S9) Eksplosionsfare initieret af brand, Kolding Ilt og Gas (S6) Brand i Brand i oplag, minibusser, Dachser Vejstruprød Danmark A/S Busimport (S) (S7) Brand i hal med miljøcentral, Bronzevej (S) Brand med giftig røgudvikling, Promens (S8) Kemikalieudslip, Novadan A/S (S5) Konsekvens 6

25 Hyppighed 6. Trafikinfrastruktur. Togpassagertrafik. Bil- og bustrafik 3. Farligt gods 4. Flytrafik 5. Passagerbådtrafik > 0 pr. år 5 Småspild (S5) Bilbrand i det fri (S4) -0 pr. år 4 0,- pr. år 3 Godsvogn lækker, Kolding Banegård (S6) Lystbåd i brand (S8) Færdselsuheld med fastklemte, personbil og bus (S3) 0,0-0, pr. år < 0,0 pr. år Fritidsfly forulykket (S7) Konsekvens 7

26 Hyppighed 7. Kulturværdier. Bevaringsværdige og fredede bygninger. Museer > 0 pr. år 5-0 pr. år 4 0,- pr. år 3 Brandspredning mellem fredede bygninger, Christiansfeld (S9) 0,0-0, pr. år < 0,0 pr. år Tagbrand, Koldinghus (S30) Konsekvens 8

27 Hyppighed 8. Naturområder. Skov, parker, haver, søer og vandområder 9. Steder med mange dyr. Rideskoler og steder med hestehold. Steder med dyrehold > 0 pr. år 5-0 pr. år 4 0,- pr. år 3 0,0-0, pr. år Gårdbrand med dyreredning (S33) Olieudslip, Kolding Fjord (S3) Brand på rideskole (gammel bygning) (S3) < 0,0 pr. år Konsekvens 9

28 Hyppighed 0. Særlige arrangementer. Udendørs arrangementer. Forsyning. Elforsyning. Gasforsyning. Vejrlig. Store mængder af sne, regn mv. > 0 pr. år 5 Brand i -0 pr. år 4 transformatorsta tion (S35) 0,- pr. år 3 Evakuering af nødstedte på motorvejen, Christiansfeld (S38) Drikkevandsforu rening (S36) Oversvømmelse af trafikalt knudepunkt samt beboelsesområ de (S37) 0,0-0, pr. år < 0,0 pr. år Cirkustelt falder delvist sammen under forestilling (S34) Konsekvens 0

29 Bilag.3: Scenariebeskrivelser og kapacitetsanalyser Scenarie : Et-rumsbrand,. sal... Scenarie : Lejlighedsbrand med personredning, 3. sal, Kløvervej... 4 Scenarie 3: Skorstensbrand, hårdt tag... 6 Scenarie 4: Ild i fritliggende carport... 8 Scenarie 5: Ild i sommerhus, Hejls... 0 Scenarie 6: Røg i køkken med evakuering, Mælkebøtten... Scenarie 7: Brand udenfor åbningstid pga. hærværk, Aalykkeskolen... 4 Scenarie 8: Klorudslip med evakuering, Slotssøbadet... 6 Scenarie 9: Røg fra juleudstilling i åbent rum, Kolding Storcenter... 8 Scenarie 0: Røg under håndboldkamp, TRE-FOR Arena... 0 Scenarie : Røg på scenen på diskotek, fredag aften, Jernbanegade... Scenarie : Røg i et rum med personredning, plejehjem Kløvervej... 4 Scenarie 3: Brand på gang med røgspredning, Åhaven... 6 Scenarie 4: Tagbrand med brand på værelser, Saxildhus... 8 Scenarie 5: Kemikalieudslip, Novadan A/S Scenarie 6: Eksplosionsfare initieret af brand, Kolding Ilt og Gas... 3 Scenarie 7: Brand i oplag, Dachser Danmark A/S Scenarie 8: Brand med giftig røgudvikling, Promens Scenarie 9: Udslip af ammoniak og mælk, Arla Foods amba Scenarie : Brand i minibusser, Vejstruprød Busimport... 4 Scenarie : Brand i hal med miljøcentral, Bronzevej Scenarie 3: Færdselsuheld med fastklemte, personbil og bus Scenarie 4: Bilbrand i det fri Scenarie 5: Småspild Scenarie 6: Godsvogn lækker, Kolding Banegård... 5 Scenarie 7: Fritidsfly forulykket Scenarie 8: Turbåd i brand Scenarie 9: Brandspredning mellem fredede bygninger, Christiansfeld Scenarie 30: Tagbrand, Koldinghus Scenarie 3: Olieudslip, Kolding Fjord... 6 Scenarie 3: Brand på rideskole, Vamdrup Rideskole Scenarie 33: Gårdbrand med dyreredning Scenarie 34: Cirkustelt falder delvist sammen under forestilling Scenarie 35: Brand i transformatorstation Scenarie 36: Drikkevandsforurening... 7 Scenarie 37: Oversvømmelse af trafikalt knudepunkt samt beboelsesområde Scenarie 38: Evakuering af nødstedte på motorvejen, Christiansfeld... 76

30 Risikokategori: Privat beboelse Undergruppe: Etagebyggeri Scenarie : Et-rumsbrand,. sal Tidspunkt: 3.3 Geografisk beliggenhed: Hestehaven 9, 6580 Vamdrup ( etager) Afstand fra brandstationen: km Meteorologiske forhold: Varm sommer aften, ingen vind, 0 grader Beskrivelse af objekt: Elementbyggeri med lejligheder til enlige eller par. Blandet med ældre og yngre. Hver opgang rummer 4 lejligheder. Beskrivelse af situation ved ankomst: Røgudvikling i køkkenet, og røgen har bragt sig til opgangen. Ingen synlige flammer. Alle personer er kommet ud. Bilag Sandsynlighed og konsekvens: Forebyggelseskapacitet Eksisterende forebyggelsesinitiativer: o Ingen Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer o Oplysning om brandrisikoen ved elektroniske apparater på kommunens hjemmeside

31 Indsatskapacitet: Analyse af indsatsforløb Indsatsopgaver Indsatsforløb Mandskab Materiel (Køretøj) Indsatsledelse Holdledelse Vandforsyning autosprøjte Indvendig slukning Sikring i forhold til indvendig slukning Udluftning Overtyrks Termisk gennemgang Termisk kamera Følgeskadebekæmpelse I alt: Samt skadeservice 3

32 Risikokategori: Privat beboelse Undergruppe: Etagebyggeri Scenarie : Lejlighedsbrand med personredning, 3. sal, Kløvervej Tidspunkt: 8. Geografisk beliggenhed: Kløvervej 5 3. sal, 6000 Kolding. Afstand fra brandstationen: km Meteorologiske forhold: Lettere regn og 0 grader. Beskrivelse af objekt: Betonbyggeri i etager. Bo en del sociale belastet familie og personer. Svanegang med en trappe op, ellers elevator. Beskrivelse af situation ved ankomst: Kraftig ild og synlige flammer i køkkenet og spisestuen. (Vender ud mod svanegangen) Ældre kvinde står på altanen, og der kommer røg ud af terrassedøren. Alle andre personer har bragt sig selv i sikkerhed. Bilag Sandsynlighed og konsekvens: Forebyggelseskapacitet Eksisterende forebyggelsesinitiativer: o Ingen Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer o Forebyggelsesaftener for beboerne gennem foreningen. o Anbefaling om brandslukningsmateriel på hver etage. 4

33 Indsatskapacitet: Analyse af indsatsforløb Indsatsopgaver Indsatsforløb Mandskab Materiel (Køretøj) Indsatsledelse Holdledelse Eftersøgning/redning Vandforsyning autosprøjte Førstehjælp Indvendig slukning Udluftning Overtyrks Termisk gennemgang Termisk kamera Følgeskadebekæmpelse Ambulance I alt: Skadeservice 5

34 Risikokategori: Privat beboelse Undergruppe: 3 Villaer og rækkehuse Scenarie 3: Skorstensbrand, hårdt tag Tidspunkt:.5 Risikoobjektets beliggenhed Geografisk beliggenhed: Afstand fra brandstation: 5 km Meteorologiske forhold: Mørkt, blæsende, - grader Beskrivelse af objekt: Huset er et parcelhus i mursten med tegl/eternittag. Skorstenen er muret med isokern. Beskrivelse af situation ved ankomst: Gnister fra skorsten Bilag Sandsynlighed og konsekvens: Forebyggelseskapacitet Eksisterende forebyggelsesinitiativer: o Ingen Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer o Kampagne om kun at fyre med tørt træ og ikke reklamer, vådt træ mv. 6

35 Indsatskapacitet: Analyse af indsatsforløb Indsatsopgaver Indsatsforløb Mandskab Materiel (Køretøj) Indsatsledelse Holdledelse Eftersøgning/redning Vandforsyning Førstehjælp Indvendig slukning Udluftning Overtryksventilator A-sprøjte Termisk gennemgang Oprydning Reetablering Følgeskadebekæmpelse Evakuering Ambulance Skorstensfejer I alt:

36 Risikokategori: Privat beboelse Undergruppe: Kolonihavehuse, carporte og udhuse Scenarie 4: Ild i fritliggende carport Tidspunkt: 7.0 Risikoobjektets beliggenhed Geografisk beliggenhed: Afstand fra brandstationen: 4 km Meteorologiske forhold: Lyst, 8 grader Beskrivelse af objekt: Fritstående carport i træ,5 m fra huset Beskrivelse af situation ved ankomst: Brand i bil i carport. Branden har spredt sig til taget i carporten. Risiko for brandspredning til udhæng på parcelhus. Bilag Sandsynlighed og konsekvens: Forebyggelseskapacitet Eksisterende forebyggelsesinitiativer: o Ingen Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer o Ingen 8

37 Indsatskapacitet: Analyse af indsatsforløb Indsatsopgaver Indsatsforløb Mandskab Materiel (Køretøj) Indsatsledelse Holdledelse Eftersøgning/redning Vandforsyning Førstehjælp Sikring af parcelhus Udvendig slukning 4 Udluftning Termisk gennemgang Oprydning Reetablering Følgeskadebekæmpelse Skadeservicefirma Evakuering Ambulance I alt:

38 Risikokategori: Privat beboelse Undergruppe: 5 sommerhuse Scenarie 5: Ild i sommerhus, Hejls Tidspunkt: 0.30 Risikoobjektets beliggenhed Geografisk beliggenhed: Afstand til brandstation 7 km Meteorologiske forhold: Mørkt, 4 grader Beskrivelse af objekt: Sommerhus i træ på 67 m med eternittag Beskrivelse af situation ved ankomst: Ildløs i sommerhus. Brand i stue og køkken. Det vides ikke, om der er personer i sommerhuset. Bilag Sandsynlighed og konsekvens: Forebyggelseskapacitet Eksisterende forebyggelsesinitiativer: o Ingen Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer o Kampagne om opsætning af røgalarmer 0

39 Indsatskapacitet: Analyse af indsatsforløb Indsatsopgaver Indsatsforløb Mandskab Materiel (Køretøj) Indsatsledelse Holdledelse Eftersøgning/redning Vandforsyning Førstehjælp Indvendig slukning Udluftning Termisk gennemgang Oprydning Reetablering Følgeskadebekæmpelse Skadeservicefirma Evakuering Ambulance X X X X X X Ambulance I alt:

40 Risikokategori: Steder med mange mennesker i dag- og aftentimer Undergruppe: Børnehaver, vuggestuer, fritidsklubber, SFO ere, skoler og udd.institutioner Scenarie 6: Røg i køkken med evakuering, Mælkebøtten Tidspunkt:.30 Risikoobjektets beliggenhed Geografisk beliggenhed: Afstand brandstation 4 km Meteorologiske forhold: 0 grader Beskrivelse af objekt: Institution for børn med handicap Beskrivelse af situation ved ankomst: Røg fra tag og brand ud af vindue i den ene afdeling. Bilag Sandsynlighed og konsekvens: Forebyggelseskapacitet Eksisterende forebyggelsesinitiativer: o Brandsyn og beredskabsplaner som bliver kombineres med øvelsen Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer o Varslingsanlæg og/eller ABA da dette ikke er der i dag

41 Indsatskapacitet: Analyse af indsatsforløb Indsatsopgaver Indsatsforløb Mandskab Materiel (Køretøj) Indsatsledelse Holdledelse Eftersøgning/redning Vandforsyning Førstehjælp Indvendig slukning Ambulance Udluftning Termisk gennemgang Oprydning Reetablering 4 4 Følgeskadebekæmpelse Evakuering X X Skadeservice Ambulance X X X X X X X I alt:

42 Risikokategori: Steder med mange mennesker i dag- og aftentimer Undergruppe: Børnehaver, vuggestuer, fritidsklubber, SFO ere, skoler og udd.institutioner Scenarie 7: Brand udenfor åbningstid pga. hærværk, Aalykkeskolen Tidspunkt: 3.00 Risikoobjektets beliggenhed Geografisk beliggenhed: Kolding midtby brandstation 4 km Meteorologiske forhold: Mørkt 5 grader Beskrivelse af objekt: Gammel skole med ringe brandmæssig adskillelse Beskrivelse af situation ved ankomst: Brand ud af vinduer på sal som er gået i taget Bilag Sandsynlighed og konsekvens: Forebyggelseskapacitet Eksisterende forebyggelsesinitiativer: o Brandsyn o Beredskabsplan Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer o Opdatering af brandadskillelse og ABA 4

43 Indsatskapacitet: Analyse af indsatsforløb Indsatsopgaver Indsatsforløb Mandskab Materiel (Køretøj) Indsatsledelse Holdledelse Eftersøgning/redning Vandforsyning Førstehjælp Indvendig slukning Udvendig skukning 0 Udluftning Termisk gennemgang 0 0 Oprydning Reetablering Følgeskadebekæmpelse Skadeservice Evakuering I alt:

44 Risikokategori: Steder med mange mennesker i dag- og aftentimer Undergruppe: Sportshaller og svømmehaller Scenarie 8: Klorudslip med evakuering, Slotssøbadet Tidspunkt: 3.08 Risikoobjektets beliggenhed Geografisk beliggenhed: Hospitalsgade 6, 6000 Kolding Afstand brandvæsnet 3 km Meteorologiske forhold: Snevejr 0 grader og let vind fra øst. Beskrivelse af objekt: Badeland med wellness center tilknyttet. Beskrivelse af situation ved ankomst: Klorsky i badelandet, er ikke kommet ud i det fri. Mange personer i badetøj, hvor 3 personer har og har symptomer på kontakt med skyen. Der savnes 3 personer i svømmehallen. Bilag Sandsynlighed og konsekvens: Forebyggelseskapacitet Eksisterende forebyggelsesinitiativer: o Brandsyn kategori 3. Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer o Adskillelse af klorlokale fra opholdsrum. 6

45 Indsatskapacitet: Analyse af indsatsforløb Indsatsopgaver Indsatsforløb Mandskab Materiel (Køretøj) Indsatsledelse Holdledelse Eftersøgning/redning Evakuering Førstehjælp Renseplads Vandforsyning autosprøjte Vandforsyning tender Direkte kontakt (Kemikaliedykker) Fareområdet Højtrykskompressor+lys Opsamling af chlorvand Udluftning Busser til transport og varme x x x x x x x Skyldning af kloaker Følgeskadebekæmpelse Ambulance Skadeservice X antal I alt:

46 Risikokategori: Steder med mange mennesker i dag- og aftentimer Undergruppe: 3 Indkøbscentre og butikker Scenarie 9: Røg fra juleudstilling i åbent rum, Kolding Storcenter Tidspunkt: 6.00 Risikoobjektets beliggenhed Geografisk beliggenhed: 7 km fra brandstation Meteorologiske forhold: Frost Beskrivelse af objekt: Største forsamlingslokale i byen Beskrivelse af situation ved ankomst: Røg fra juledekoration, sprinkler ikke aktiveret, da det er inden i en stor dekoration og flammedetektor derfor ikke kan se flammer. Fire børn savnes. Bilag Sandsynlighed og konsekvens: Forebyggelseskapacitet Eksisterende forebyggelsesinitiativer: o Planer, god aktiv og passiv brandbeskyttelse Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer o Øvelser i åbningstiden 8

47 Indsatskapacitet: Analyse af indsatsforløb Indsatsopgaver Indsatsforløb Mandskab Materiel (Køretøj) Indsatsledelse Holdledelse Eftersøgning/redning Vandforsyning Førstehjælp Indvendig slukning Udluftning Termisk gennemgang Oprydning Reetablering Følgeskadebekæmpelse Evakuering Ambulance Skadeservice I alt:

48 Risikokategori: Steder med mange mennesker i dag- og aftentimer Undergruppe: 4 Forsamlings- og spillesteder, større restaurationer, teatre og biografer Scenarie 0: Røg under håndboldkamp, TRE-FOR Arena Tidspunkt:.00 Risikoobjektets beliggenhed Geografisk beliggenhed: 5 km fra brandstation Meteorologiske forhold: Mørkt og 0 grader Beskrivelse af objekt: Forsamlingslokale til mere end 4000 personer Beskrivelse af situation ved ankomst: Brand i popcornsmaskine og tilhørende fedtspand i forhal, der er røgfyldt. Gæster skal ud af nødudgange bag om hallen. Personale forbrændt og bevidstløs ved maskinen i forsøg på at slukke branden Bilag Sandsynlighed og konsekvens: Forebyggelseskapacitet Eksisterende forebyggelsesinitiativer: o Planer og gode aktive og passive brandanlæg Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer o Fuldskala øvelser 0

49 Indsatskapacitet: Analyse af indsatsforløb Indsatsopgaver Indsatsforløb Mandskab Materiel (Køretøj) Indsatsledelse Holdledelse Eftersøgning/redning Vandforsyning Førstehjælp Indvendig slukning Udluftning Termisk gennemgang Oprydning Reetablering Følgeskadebekæmpelse Evakuering Skadeservice Politi og personale Ambulance I alt:

50 Risikokategori: Steder med mange mennesker i dag- og aftentimer Undergruppe: 4 Forsamlings- og spillesteder, større restaurationer, teatre og biografer Scenarie : Røg på scenen på diskotek, fredag aften, Jernbanegade Tidspunkt: 3.45 Risikoobjektets beliggenhed Geografisk beliggenhed: km fra brandstation Meteorologiske forhold: 5 grader mørkt Beskrivelse af objekt: Diskotek gammelt i to etager Beskrivelse af situation ved ankomst: Brand ved kølemaskine i kælder som hænger sammen med nødudgang fra stue og sal Bilag Sandsynlighed og konsekvens: Forebyggelseskapacitet Eksisterende forebyggelsesinitiativer: o Planer o Driftsjournal Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer o Varslingsanlæg og opdatering af brandadskillelse

51 Indsatskapacitet: Analyse af indsatsforløb Indsatsopgaver Indsatsforløb Mandskab Materiel (Køretøj) Indsatsledelse Holdledelse Eftersøgning/redning Vandforsyning Førstehjælp Indvendig slukning Udluftning Termisk gennemgang Oprydning Reetablering Følgeskadebekæmpelse Skadeservice Evakuering X X X Ambulance I alt:

52 Risikokategori: 3 Steder med mange mennesker med natophold Undergruppe: Bemandede plejeinstitutioner (plejehjem, børne- og ungdomshjem, asylcentre, behandlingshjem, hospitaler mv.) Scenarie : Røg i et rum med personredning, plejehjem Kløvervej Tidspunkt: Risikoobjektets beliggenhed Geografisk beliggenhed: Kløvervej 44, 6000 Kolding. Afstand til nærmeste brandstation er,5 km. Meteorologiske forhold: Mørk og kold vinternat. Beskrivelse af objekt: Plejecentret Kløverhøj er bygget i 976. Det er opført i 3 etager og rummer 78 boliger, 6 på hver etage. I hver bolig er der et lille tekøkken, eget badeværelse og en stue med altan. Plejecentret er dækket af et automatisk brandalarmeringsanlæg. Beskrivelse af situation ved ankomst: ABA-alarm udløst grundet røg i en bolig, hvor der opholder sig én person. Personale kan ikke trænge ind i boligen, idet boligen er røgfyldt. Røg spreder sig til gangareal. Personale og beboere står i røgfyldt gangareal. Sandsynlighed og konsekvens: Forebyggelseskapacitet Eksisterende forebyggelsesinitiativer: o Lovpligtigt brandsyn. Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer o Temabrandsyn på plejecentre i kommunen med fokus på personalets opgaver ved brand. 4

53 Indsatskapacitet: Analyse af indsatsforløb Indsatsopgaver Indsatsforløb Mandskab Materiel (Køretøj) Indsatsledelse ISL-bil Holdledelse Eftersøgning/redning HT-rør Sikringshold for røgdykkere 4 Pumpepasning Vandforsyning Slukningsenhed Førstehjælp Indvendig slukning Slukningsenhed Udluftning overtryksventilator Slukningsenhed Termisk gennemgang termokamera ISL-bil Belysning Slukningsenhed Oprydning Reetablering Genhusning x x x x x x x x RBR og kommune Følgeskadebekæmpelse x x x x x x x x x x x Skadeservice Evakuering x x x x x x x x Politi Ambulance x x x x x Ambulance og læge I alt:

54 Risikokategori: 3 Steder med mange mennesker med natophold Undergruppe: Bemandede plejeinstitutioner (plejehjem, børne- og ungdomshjem, asylcentre, behandlingshjem, hospitaler mv.) Scenarie 3: Brand på gang med røgspredning, Åhaven Tidspunkt: 0.05 Geografisk beliggenhed: Slotssøvej, 6000 Kolding Afstand fra brandstation: km. Meteorologiske forhold: Beskrivelse af objekt: Åhaven er et bo- og støttetilbud til unge sindslidende mellem 8 og 30 år. Huset er et gammelt boligkompleks, som løbende er renoveret og nu fungerer som bolig for unge sindslidende. 3 opgange med forskellige antal værelser på hver etage. Beskrivelse af situation ved ankomst: Ved ankomst kraftig ild på. sal og røgen har spredt sig til opgangen. Der savnes en kvinde i den brændende lejlighed, og der er yderlige fire personer som alle er synlig i vinduerne, men ikke kan komme ud pga. røgen. Der er fra taget tiltagende røgudvikling. Sandsynlighed og konsekvens: Forebyggelseskapacitet Eksisterende forebyggelsesinitiativer: o Brandsyn kategori. og ABA Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer o Temabrandsyn, deltagelse i personalemøde og evakueringsøvelse 6

55 Indsatskapacitet: Analyse af indsatsforløb Indsatsopgaver Indsatsforløb Mandskab Materiel (Køretøj) Indsatsledelse Holdledelse Eftersøgning/redning Redning med lift Vandforsyning autosprøjte Førstehjælp Indvendig slukning Udluftning Termisk gennemgang Reetablering Følgeskadebekæmpelse x x x x x x x x x x x x x x x Skadeservice Psykologhjælp (Kolding kommune) x x x x x x x x x x x x x x Evakuering Ambulance x x x x x x x x I alt:

56 Risikokategori: 3 Steder med mange mennesker med natophold Undergruppe: Hoteller Scenarie 4: Tagbrand med brand på værelser, Saxildhus Tidspunkt: 0.30 Geografisk beliggenhed: Banegårdspladsen Kolding Afstand til brandstation:, km. Meteorologiske forhold: Minus 5 grader C Beskrivelse af objekt: Saxildhus er et ældre hotel, som er restaureret af flere gange. Hotellet har 87 værelser. Ud over hoteldriften huser bygningen også en restaurant samt en bar. Beskrivelse af situation ved ankomst: Der er brand i værelse på 4. sal. Varslingsanlægget er aktiveret, og de første af hotellets gæster er på vej ud. Branden er brudt gennem taget ved hjørnetårnet. Portieren kan oplyse, at der er indlogeret 50 personer på 40 værelser. Bilag Sandsynlighed og konsekvens: Forebyggelseskapacitet Eksisterende forebyggelsesinitiativer: o Lovpligtigt brandsyn Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer o 8

57 Indsatskapacitet: Analyse af indsatsforløb Indsatsopgaver Indsatsforløb Mandskab Materiel (Køretøj) Indsatsledelse ISL-bil Holdledelse Eftersøgning/redning/evakuering HT-rør Vandforsyning T-vognx Førstehjælp Indvendig slukning HT-rør ASPx Udvendig slukning Vandkanon R-lift Udluftning O-tryk-vent. Termisk gennemgang Term.kamera Oprydning Reetablering Følgeskadebekæmpelse x x x x x x x x x x x x Skadeservicefirma Evakuering/Genhusning x x x x x x x x x x x x Politi/Skadeservice Ambulance x x x x x x x x x x x x x x x x x Flere stand by I alt:

58 Risikokategori: 5. Industri, produktion og lager Undergruppe: Brandfarligt oplag Scenarie 5: Kemikalieudslip, Novadan A/S Tidspunkt: 4.30 Risikoobjektets beliggenhed Geografisk beliggenhed: Platinvej (4,5 km fra station) Meteorologiske forhold: 8 grader, solskin og let vind fra vest Beskrivelse af objekt: Virksomheden har en 50 m 3 brintoverilte tank, en 50 m 3 klortank og en 50 m 3 saltsyretank (alle tre udendørs tanke). Tankrum som kan indeholde flg.: 30 m 3 fosforsyre, 30 m 3 natronlud og 30 m 3 eddikesyre. Brandrum m OE brandfarlige væsker og en udendørs spritreol m OE. Beskrivelse af situation ved ankomst: Sammenblanding af syre og natriumhypochlorit. Chlortanken revnet og chlorsky driver ind over boligområdet syd for fabrikken. Bilag Sandsynlighed og konsekvens: Forebyggelseskapacitet Eksisterende forebyggelsesinitiativer: o Virksomheden er en kolonne II-virksomhed og har derfor udarbejdet et sikkerhedsdokument samt en beredskabsplan Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer o 30

59 Indsatskapacitet: Analyse af indsatsforløb Indsatsopgaver Indsatsforløb Mandskab Materiel (Køretøj) Indsatsledelse (ISL-bagvagt) Naboberedskab stiller med ISL til KSN Holdledelse Personredning Førstehjælp Vandforsyning Indsats af kemikaliedykkere til at slå chlorsky ned Rensning af kemikaliedykkere Opsamling af kemikalier Oprydning Reetablering Følgeskadebekæmpelse Evakuering/varsling af boligområde x x x x x x x x x x x x x x x x x x Politi Ambulance x x x x x x x x x I alt:

60 Risikokategori: 5. Industri, produktion og lager Undergruppe: Brandfarligt oplag Scenarie 6: Eksplosionsfare initieret af brand, Kolding Ilt og Gas Tidspunkt: Geografisk beliggenhed: Nordager 9 (7,5 km fra stationen) Meteorologiske forhold: Lyst, 4 grader Beskrivelse af objekt: Bygningen er beliggende i et erhvervsområde uden naboer tæt ved. Bygningen er bygget i letbetonelementer med fast tag. Bygningen med gasflaskerne er opført i letbetonelementer og er åben (med gitterlåger) til den ene side. Beskrivelse af situation ved ankomst: Truck holder og brænder ved gitterlåge ind til cellen med gasflasker. Bilag Sandsynlighed og konsekvens: Forebyggelseskapacitet Eksisterende forebyggelsesinitiativer: o Ingen Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer o 3

61 Indsatskapacitet: Analyse af indsatsforløb Indsatsopgaver Indsatsforløb Mandskab Materiel (Køretøj) Indsatsledelse Holdledelse Eftersøgning/redning Vandforsyning Førstehjælp Slukning af truck Køling/sikring af flasker Termisk gennemgang Oprydning Reetablering Følgeskadebekæmpelse Evakuering Skadeservicefirma Politi Ambulance I alt:

62 Risikokategori: 5. Industri, produktion og lager Undergruppe: Brandfarligt oplag Scenarie 7: Brand i oplag, Dachser Danmark A/S Tidspunkt: 4.00 Risikoobjektets beliggenhed Geografisk beliggenhed: Uden for byen i industriområde 9 km fra brandstation Meteorologiske forhold: Overskyet 5 grader Beskrivelse af objekt: lagerhotel Beskrivelse af situation ved ankomst: Sort røg ud af tagvinduer Bilag Sandsynlighed og konsekvens: Forebyggelseskapacitet Eksisterende forebyggelsesinitiativer: o ABA o Beredskabsplaner o Automatik til lukning af kloak. Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer o 34

63 Indsatskapacitet: Analyse af indsatsforløb Indsatsopgaver Indsatsforløb Mandskab Materiel (Køretøj) Indsatsledelse Holdledelse Eftersøgning/redning Vandforsyning Førstehjælp Indvendig slukning udvendig slukning Udluftning Termisk gennemgang Oprydning Reetablering 4 4 Følgeskadebekæmpelse Evakuering skadeservice politi Ambulance

64 Risikokategori: 5. Industri, produktion og lager Undergruppe: Brandfarligt oplag Scenarie 8: Brand med giftig røgudvikling, Promens Tidspunkt: 4.00 Risikoobjektets beliggenhed Geografisk beliggenhed: Udkanten af byen 7 km til brandstationen Meteorologiske forhold: Regn og 0 grader Beskrivelse af objekt: Kemisk lager Beskrivelse af situation ved ankomst: Røg fra taget, brand i hallen Bilag Sandsynlighed og konsekvens: Forebyggelseskapacitet Eksisterende forebyggelsesinitiativer: o Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer o 36

65 Indsatskapacitet: Analyse af indsatsforløb Indsatsopgaver Indsatsforløb Mandskab Materiel (Køretøj) Indsatsledelse Holdledelse Eftersøgning/redning Vandforsyning Førstehjælp udvendig slukning Indvendig slukning Udluftning Termisk gennemgang Oprydning Reetablering 4 Følgeskadebekæmpelse Evakuering Skadeservice Politi I alt

66 Risikokategori: 5 Industri. Produktion og lager Undergruppe: Oplag af kemikalier Scenarie 9: Udslip af ammoniak og mælk, Arla Foods amba Tidspunkt: Geografisk beliggenhed: Arlavej 6070 Christiansfeld Afstand til Station Tyrstrup: ca.,5 km. Meteorologiske forhold: Juli måned, 0 grader C Beskrivelse af objekt: Arla Foods amba i Christiansfeld, er en friskvareterminal. Overfladevand fra området ledes til mindre sø som ligger bag rensningsanlægget i Christiansfeld. Beskrivelse af situation ved ankomst: Der har været et uheld i produktionen, som betyder, at mælk og ammoniak ledes ud på overfladearealet bag virksomheden. Virksomhedens medarbejdere er ikke umiddelbart berørt af udslippet. Sandsynlighed og konsekvens: Forebyggelseskapacitet Eksisterende forebyggelsesinitiativer: o Lovpligtigt brandsyn Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer o 38

67 Indsatskapacitet: Analyse af indsatsforløb Indsatsopgaver Indsatsforløb Mandskab Materiel (Køretøj) Indsatsledelse ISL-køretøj Holdledelse Spuling Vandforsyning V-tankvogn Førstehjælp Indvendig slukning Udluftning Termisk gennemgang Oprydning Reetablering Følgeskadebekæmpelse x x x x x x x x x x x x Skadeservice Evakuering x x x x x x x Politi Ambulance I alt:

68 Risikokategori: 5 Industri. Produktion og lager Undergruppe: 4 Fyrværkerioplag Tidspunkt: 0.00 Risikoobjektets beliggenhed Geografisk beliggenhed: Motortrafikvej E45 nord ved Harte Meteorologiske forhold: Frost og klart vejr Beskrivelse af objekt: Lastbil med 0 tons brutto.3 G presning Beskrivelse af situation ved ankomst: Brand i forvogn med små eksplosioner Bilag Sandsynlighed og konsekvens: Forebyggelseskapacitet Eksisterende forebyggelsesinitiativer: o Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer o 40

69 Indsatskapacitet: Analyse af indsatsforløb Indsatsopgaver Indsatsforløb Mandskab Materiel (Køretøj) Indsatsledelse Holdledelse afspærring Eftersøgning/redning Udvendig skukning Vandforsyning Førstehjælp Indvendig slukning Udluftning Termisk gennemgang Oprydning Reetablering Følgeskadebekæmpelse Evakuering Ambulance I alt: Politi 4

70 Risikokategori: 5 Industri. Produktion og lager Undergruppe: 5 Autoværksteder Scenarie : Brand i minibusser, Vejstruprød Busimport Tidspunkt: 0.30 Geografisk beliggenhed: Kongensgade 49, 6070 Christiansfeld. Afstand til nærmeste brandstation: km. Meteorologiske forhold: Kold og fugtig efterårsdag. Beskrivelse af objekt: Vejstruprød Busimport består af værkstedsbygninger og udendørs oplag af brugte busser i forskellig størrelse. Beskrivelse af situation ved ankomst: Ild i 4 minibusser opmagasineret udendørs med fare for brandspredning til øvrige køretøjer. Sort brandrøg har svært ved at stige til vejrs grundet meteorologiske forhold. Bilag Sandsynlighed og konsekvens: Forebyggelseskapacitet Eksisterende forebyggelsesinitiativer: o Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer o 4

71 Indsatskapacitet: Analyse af indsatsforløb Indsatsopgaver Indsatsforløb Mandskab Materiel (Køretøj) Indsatsledelse ISL-bil Holdledelse Udvendig slukning B/C-udlægn. slukn.enheder Pumpepasning slukn.enheder Vandforsyning tankvogne Kommandostade Friv. beredskab Kommandovogn Fyldning af flasker Støttepkt. Kompressor Termisk gennemgang Termisk kamera Oprydning Reetablering Følgeskadebekæmpelse x x x x x x x Sirenevarsling x x Evakuering x x x x Skadeservice Politi Politi Kontrol af slukningsvand x x x x x x Miljøvagt I alt:

72 Risikokategori: 5 Industri. Produktion og lager Undergruppe: 6 Genbrugsplads Scenarie : Brand i hal med miljøcentral, Bronzevej Tidspunkt: Geografisk beliggenhed: Afstand til nærmeste brandstation er 4,8 km. Meteorologiske forhold: Varm sommerdag. Sydvestenvind. Beskrivelse af objekt: Hal til opbevaring af sorteret affald så som papir, glas, kemikalier. Beskrivelse af situation ved ankomst: Der er ild i industrimakulator. Hallen er røgfyldt. Røgen trækker i nordøstlig retning. Bilag Sandsynlighed og konsekvens: Forebyggelseskapacitet Eksisterende forebyggelsesinitiativer: o Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer o 44

73 Indsatskapacitet: Analyse af indsatsforløb Indsatsopgaver Indsatsforløb Mandskab Materiel (Køretøj) Indsatsledelse ISL-bil Holdledelse Pumpepasning Slukn.enhed Vandforsyning tankvogne Udvendig slukning Slukn.enhed Indvendig slukning Slukn.enhed Efterslukning Slukn.enhed Termisk gennemgang Termisk kamera Oprydning Reetablering Følgeskadebekæmpelse x x x x x Afspærring x x x x x x x x x x x x Kontrol af siukningsvand x x x x x x I alt: Skadeservice Poltit Miljøvagt 45

74 Risikokategori: 6 Trafikinfrastruktur Undergruppe: Bil- og bustrafik Scenarie 3: Færdselsuheld med fastklemte, personbil og bus Tidspunkt: 6.00 Risikoobjektets beliggenhed Geografisk beliggenhed: Motorvej E45 umiddelbart ved frakørsel 64 nordlig retning. Meteorologiske forhold: Juli 3 grader C. Beskrivelse af objekt: Bus med 5 personer og personbil med 4 personer Beskrivelse af situation ved ankomst: Flere personer i bussen er fastklemte, andre ligger på vejbanen samt i rabatten. person i personbiler er fastklemt samt en lettere tilskadekommen. Vejen delvist lukket. Det samme gælder frakørslen. Der er tæt ferietrafik og svær fremkommelighed for udrykningskøretøjerne. Bilag Sandsynlighed og konsekvens: Forebyggelseskapacitet Eksisterende forebyggelsesinitiativer: o Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer o 46

75 Indsatskapacitet: Analyse af indsatsforløb Indsatsopgaver Indsatsforløb Mandskab Materiel (Køretøj) Indsatsledelse ISL-køretøj Holdledelse Frigørelse Vandforsyning Førstehjælp Sikring Udluftning Termisk gennemgang Oprydning Reetablering Følgeskadebekæmpelse Afspærring x x x x x x x x x x x x x x x x x x Politi Ambulance x x x x x x x x x x x x x x AMB I alt:

76 Risikokategori: 6 Trafikinfrastruktur Undergruppe: Bil- og bustrafik Scenarie 4: Bilbrand i det fri Tidspunkt: 0.30 Risikoobjektets beliggenhed Geografisk beliggenhed: Skovvej øde beliggenhed Meteorologiske forhold: April 0 grader C Beskrivelse af objekt: Personbil Beskrivelse af situation ved ankomst: Overtændt ved ankomst Bilag Sandsynlighed og konsekvens: Forebyggelseskapacitet Eksisterende forebyggelsesinitiativer: o Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer o 48

77 Indsatskapacitet: Analyse af indsatsforløb Indsatsopgaver Indsatsforløb Mandskab Materiel (Køretøj) Indsatsledelse ISL-køreøtj Holdledelse Eftersøgning/redning Vandforsyning Førstehjælp Udvendig slukning Udluftning Termisk gennemgang ISL Ter.kamera ISL-køretøj Oprydning Reetablering Følgeskadebekæmpelse Evakuering Ambulance I alt:

78 Risikokategori: 6 Trafikinfrastruktur Undergruppe: Bil- og bustrafik Scenarie 5: Småspild Tidspunkt: 5.00 Risikoobjektets beliggenhed Geografisk beliggenhed: Kolding midtby Meteorologiske forhold: April 5 grader C. Beskrivelse af objekt: Mindre spild fra personbil af motorolie Beskrivelse af situation ved ankomst: Mindre lækage efter færdselsuheld. Ca. liter Bilag Sandsynlighed og konsekvens: Forebyggelseskapacitet Eksisterende forebyggelsesinitiativer: o Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer o 50

79 Indsatskapacitet: Analyse af indsatsforløb Indsatsopgaver Indsatsforløb Mandskab Materiel (Køretøj) Indsatsledelse Holdledelse Eftersøgning/redning Materiel Førstehjælp Indvendig slukning Udluftning Termisk gennemgang Oprydning/absorbering Reetablering Følgeskadebekæmpelse Evakuering Ambulance I alt:

80 Risikokategori: 6 Trafikinfrastruktur Undergruppe: 3 Farligt gods Scenarie 6: Godsvogn lækker, Kolding Banegård Tidspunkt:.30 Risikoobjektets beliggenhed Geografisk beliggenhed: Rangerterræn mod Jens Holmsvej Meteorologiske forhold: Oktober kølig aften men vindstille Beskrivelse af objekt: Godsvogn lækker Beskrivelse af situation ved ankomst: Ved ankomst, modtages ISL af rangerformanden, som kan meddele at det er en lækage fra en 00 liter tromle med brugt skæreolie. Bilag Sandsynlighed og konsekvens: Forebyggelseskapacitet Eksisterende forebyggelsesinitiativer: o Ideer til fremtidige forebyggelsesinitiativer o 5

Delrapport 2 - Risikoanalyse

Delrapport 2 - Risikoanalyse Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 2 - Risikoanalyse April 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN...

Læs mere

Delrapport 2: Risikoanalyse. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune

Delrapport 2: Risikoanalyse. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Delrapport 2: Risikoanalyse Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Juli 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN... 3 3. UDVÆLGEL AF SCENARIER...

Læs mere

Bilag 2.2: Risikomatricer. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Risikobaseret dimensionering 2016

Bilag 2.2: Risikomatricer. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Risikobaseret dimensionering 2016 Bilag.: Risikomatricer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 06 Anvendelse af risikomatricen Der udarbejdes en risikomatrice for hver risikokategori, hvor de udvalgte scenarier

Læs mere

Delrapport 2: Risikoanalyse

Delrapport 2: Risikoanalyse Delrapport 2: Risikoanalyse Faxe Kommune marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN... 2 3. UDVÆLGEL AF SCENARIER... 2 4. BESKRIVEL OG KAPACITETSANALY

Læs mere

Delrapport 2 Risikoanalyse

Delrapport 2 Risikoanalyse Vestsjællands Brandvæsen Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 2 Risikoanalyse Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø december 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 2.2: Risikomatricer. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune

Bilag 2.2: Risikomatricer. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Bilag.: Risikomatricer Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Juli 03 . Privat beboelse. Etagebyggeri. Kollegier, klublejligheder og ungdomsboliger 3. Villaer og rækkehuse 4. Kolonihavehuse + carporte + udhus

Læs mere

Bilag 2.2: Risikomatricer

Bilag 2.2: Risikomatricer Bilag.: Risikomatricer Marts 0 . Privat beboelse. Etagebyggeri. Kollegier, klublejligheder og ungdomsboliger 3. Villaer og rækkehuse 4. Kolonihavehuse + carporte + udhus 5. Sommerhus 6. Stråtækte bygninger

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation

Delrapport 1: Risikoidentifikation Delrapport 1: Risikoidentifikation Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 3. STRUKTURERING OG IDENTIFIKATION

Læs mere

Bilag 1.1: Oversigt over risici i Holbæk Kommune. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune. Juli 2013

Bilag 1.1: Oversigt over risici i Holbæk Kommune. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune. Juli 2013 Bilag 1.1: Oversigt over risici i Holbæk Kommune Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Juli 2013 1 Informationskilder Identifikation af risici er foregået via følgende informationskilder: 1. Team plan i

Læs mere

Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA)

Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA) (9-04-202) Jane Borchersen Hansen - Resultatet af RI - SA - KA - 20-03-07.doc Side Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA). Resultatet af risikoidentifikation kan dokumenteres i form

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation (bilag 1.1) Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016

Delrapport 1: Risikoidentifikation (bilag 1.1) Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016 Delrapport 1: Risikoidentifikation (bilag 1.1) Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation

Delrapport 1: Risikoidentifikation Delrapport 1: Risikoidentifikation Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 3. STRUKTURERING OG IDENTIFIKATION AF RISICI... 2 3.1

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune

Delrapport 1: Risikoidentifikation. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Delrapport 1: Risikoidentifikation Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Julni 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 3. STRUKTURERING

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering. Risikoanalyse Indledning

Risikobaseret Dimensionering. Risikoanalyse Indledning Risikoanalyse Indledning Afsnit : 0 Side : Dato : -0-00 Risikoanalyse. Risikoanalysen er udført å baggrund i risikoidentifikationen og den består af hændelsesanalyse og kaacitetsanalyse. Hændelsesanalyse

Læs mere

Bilag 1.1: Oversigt over risici

Bilag 1.1: Oversigt over risici Bilag 1.1: Oversigt over risici 1 Informationskilder Identifikation af risici er foregået via følgende informationskilder: 1. Udrykningsrapporter 2. Brandsynsregister 3. Byggesager med brandteknisk byggesagsbehandling

Læs mere

Delrapport 2. Bilag 2.2. Risikomatricer. Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering

Delrapport 2. Bilag 2.2. Risikomatricer. Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering Bilag 2.2 Delrapport 2 Risikomatricer Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø december 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Formål med risikomatricerne 2

Læs mere

Delrapport 1 - Risikoidentifikation

Delrapport 1 - Risikoidentifikation Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 1 - Risikoidentifikation Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION...

Læs mere

Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 2

Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 2 Bilag 2.2 Delrapport 2 Risikomatricer Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø januar 2016 Indholdsfortegnelse Formål med risikomatricerne 2 1 Beskrivelse af risikomatricer

Læs mere

Delrapport 1 Risikoidentifikation

Delrapport 1 Risikoidentifikation Vestsjællands Brandvæsen Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Risikoidentifikation Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø December 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Risikoidentifikation

Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Risikoidentifikation Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Risikoidentifikation Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø januar 2016 Indholdsfortegnelse Bilag: 1 Formål med risikoidentifikationen

Læs mere

Bilag 4: Oplæg til kapacitetsniveauer

Bilag 4: Oplæg til kapacitetsniveauer Bilag 4: Oplæg til kapacitetsniveauer Indledning Oplæg til udrykningssammensætninger er en sammenstykning af de kapacitetsanalyser, der er vedlagt i bilag 2.3. Oplægget er bygget op for at vise den bemanding

Læs mere

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård Hændelsestitel: Brand Tidspunkt: Mandag den. september, kl.6.0 Beliggenhed: Drejergårdsvej, Kjellerup Afstand fra brandstation: 9,8 Meteorologiske forhold:

Læs mere

Risikobaseret dimensionering. for redningsberedskabet i Assens Kommune

Risikobaseret dimensionering. for redningsberedskabet i Assens Kommune for redningsberedskabet i Assens Kommune Juni 01 Afsnitsoversigt Side: 1 Plan for risikobaseret redningsberedskab Assens Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab Fane 1: i Assens Kommune Risikoidentifikation

Læs mere

Bilag 2.3: Scenariebeskrivelser og kapacitetsanalyser. Midt Sydsjælland Brand & Redning. Risikobaseret dimensionering 2016

Bilag 2.3: Scenariebeskrivelser og kapacitetsanalyser. Midt Sydsjælland Brand & Redning. Risikobaseret dimensionering 2016 Bilag 2.3: Scenariebeskrivelser og kapacitetsanalyser Midt Sydsjælland Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016 1 Scenarie 1: Bygningsbrand etageejendom...4 Scenarie 2: Bygningsbrand etageejendom

Læs mere

Frederikssund og Halsnæs kommuners risikoprofil samt oplæg til serviceniveau 2010/11

Frederikssund og Halsnæs kommuners risikoprofil samt oplæg til serviceniveau 2010/11 Frederikssund og Halsnæs kommuners risikoprofil samt oplæg til serviceniveau 2010/11 Indholdsfortegnelse: Indledning 4 Nuværende beredskab og serviceniveau 4 Redningsberedskabets opgaver 7 Frederikssund

Læs mere

Delrapport 2. Bilag 2.4. Kapacitetsniveauer. Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering

Delrapport 2. Bilag 2.4. Kapacitetsniveauer. Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering Bilag 2.4 Vestsjællands Brandvæsen Vestsjællands Brandvæsen Delrapprt 2 Kapacitetsniveauer Plan fr risikbaseret dimensinering Hlbæk, Kalundbrg, Lejre, Odsherred, Slagelse g Srø december 2015 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Bilag 2.3: Scenariebeskrivelser og kapacitetsanalyser. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune

Bilag 2.3: Scenariebeskrivelser og kapacitetsanalyser. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Bilag 2.3: Scenariebeskrivelser og kapacitetsanalyser Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Juli 2013 1 Scenarie 1: Lejlighedsbrand med personredning på 3. etage, Pølsekrogen... 4 Scenarie 2: Røg på gangen

Læs mere

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Hoved overskrift Beløb Konsekvens 1. Nedlæggelse af hjælpebrandstation i Feldborg Stationen har ca. 8-13 udrykninger om året 6. Længere kørervej til Haderup

Læs mere

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport Ishøj Kommune Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune December 2011 Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport December 2011 Side 2 af 13 Behandling

Læs mere

Side 1 af 5 Antal Dato/Tid 1. Melding Stationer 317 31-12 13:38 Containerbrand i det fri Toftlund 316 31-12 13:37 Containerbrand i det fri Tønder 315 31-12 13:36 Containerbrand i det fri Tønder 314 29-12

Læs mere

Langelands redningsberedskab Oplæg til risikobaseret dimensionering 2007

Langelands redningsberedskab Oplæg til risikobaseret dimensionering 2007 Langelands redningsberedskab Oplæg til risikobaseret dimensionering 2007 8. oktober 2007 Procesmodellen... 3 Bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret dimensionering... 4 Tidsplan for den

Læs mere

ÆRØ KOMMUNES REDNINGSBEREDSKAB Rev. 28.2.2014

ÆRØ KOMMUNES REDNINGSBEREDSKAB Rev. 28.2.2014 ÆRØ KOMMUNES REDNINGSBEREDSKAB Rev. 8..014 Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet 013 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Procesmodellen 4 Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering 5 Nuværende

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune e-mail: raadhus@99454545.dk cc.:jens.anker.gere@99454545.dk Dato: 23. juli 2007 CSB j.nr.: 2007/002693 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret

Læs mere

Topografisk beskrivelse

Topografisk beskrivelse (19-04-2012) Jane Borchersen Hansen - Afs 02.doc Side 1 Topografisk beskrivelse Side : 1 Faaborg-Midtfyn Kommune blev etableret den 1. januar 2007 ved sammenlægning af Broby, Faaborg, Ringe, Ryslinge og

Læs mere

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab 1 BEREDSKABSSTYRELSEN April 2010 Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab (risikobaseret dimensionering) Dette forslag til disposition

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 82 Protokol Mødedato: 9. februar 2011 Mødetidspunkt: 14:30 Sluttidspunkt: 15:45 Mødelokale: Fraværende: Rådhuset Else Højsager, Henrik Nørgaard GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendtes

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Hovedtemaer Projekt røgalarm ÅBO Viking branden Kommentar

Hovedtemaer Projekt røgalarm ÅBO Viking branden Kommentar Brandforebyggelse hos marginaliserende borgere i Randers Kommune Hovedtemaer Projekt røgalarm ÅBO Viking branden Kommentar Projekt røgalarm Kedelig statistik med overdødelighed Nedbringelse til landsgennemsnittet

Læs mere

Bilag 2.1: Udvalgte scenarier. Forklaring til oversigt Risici og scenarier, der er tilføjet siden sidste RBD i 2007, er markeret med kursiv.

Bilag 2.1: Udvalgte scenarier. Forklaring til oversigt Risici og scenarier, der er tilføjet siden sidste RBD i 2007, er markeret med kursiv. Bilag 2.1: Udvalgte scenarier Frklaring til versigt Risici g scenarier, der er tilføjet siden sidste RBD i 2007, er markeret med kursiv. 1 Hvedkategrier Underkategrier Repræsentative g særlige risici (bjekter/mråder)

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering. Indholdsfortegnelse. 00 Indholdsfortegnelse 00/1 Forord 00/3 Resume 00/4

Risikobaseret Dimensionering. Indholdsfortegnelse. 00 Indholdsfortegnelse 00/1 Forord 00/3 Resume 00/4 Indholdsfortegnelse Afsnit : 00 Side : 1 00 Indholdsfortegnelse 00/1 Forord 00/3 Resume 00/4 01 Redningsberedskabets opbygning og organisation 01/1 Udrykningsstatistik, slukningsområde Broby 01/4 Udrykningsstatistik,

Læs mere

Bilag 2.4: Oplæg til kapacitetsniveauer. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Risikobaseret dimensionering 2016

Bilag 2.4: Oplæg til kapacitetsniveauer. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Risikobaseret dimensionering 2016 Bilag 2.4: Oplæg til kapacitetsniveauer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016 1 Indledning Oplæg til udrykningssammensætninger (bilag 3.1) er en sammenstykning af de kapacitetsanalyser,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Plan for risikobaseret dimensionering 2014

Plan for risikobaseret dimensionering 2014 Bornholms Regionskommune Plan for risikobaseret dimensionering 2014 vedtaget i kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 Bornholms Brandvæsen November 2014 j.nr. 14.00.00P35-0008 2 Revision af Plan for risikobaseret

Læs mere

plan for Risikobaseret dimensionering 2013

plan for Risikobaseret dimensionering 2013 Bornholms Regionskommune plan for Risikobaseret dimensionering 2013 Bornholms Brandvæsen August 2013 j.nr. 14.00.00P35-0008 Revisionen af Plan for risikobaseret dimensionering 2013 for Bornholms Regionskommune

Læs mere

Delrapport 2: Risikoanalyse. Bilag 2.1: Udvalgte scenarier. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Risikobaseret dimensionering 2016

Delrapport 2: Risikoanalyse. Bilag 2.1: Udvalgte scenarier. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Risikobaseret dimensionering 2016 Delrapport 2: Risikoanalyse Bilag 2.1: Udvalgte scenarier Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016 1 Bilag 2.1 Udvalgte scenarier til Risikobaseret Dimensionering i MSBR

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Bilag 2.3: Scenariebeskrivelser og kapacitetsanalyser

Bilag 2.3: Scenariebeskrivelser og kapacitetsanalyser Bilag 2.3: Scenariebeskrivelser g kapacitetsanalyser Scenarie 1: Ild i lejlighed, Jernbanegade, Haslev... 3 Scenarie 2: Røg fra lejlighed, Trvegården, Faxe... 5 Scenarie 3: Ild i rækkehus, Slparken, Karise...

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) 1 I bekendtgørelse nr. 1601 af 14. december 2015 om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15), som

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i April 2015

Brandvæsenets udrykninger i April 2015 Brandvæsenets udrykninger i April 015 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst Småredskaber 7 1 HT-rør 1 1 strålerør 1-3 strålerør 1 Over 3 strålerør 0 Blind 18 Falsk 0 Mindre uheld m farlige stoffer

Læs mere

Afdelingsnr. (Prisme) Elbek & Vejrup Adresse Postnr & By

Afdelingsnr. (Prisme) Elbek & Vejrup Adresse Postnr & By Oversigt pr. 03.03.16 Søg med ctrl+f Afdelingsnr. (Prisme) Elbek & Vejrup Adresse Postnr & By EAN-nr. Forvaltning Navn/Afdeling/inst./LOS-betegnelse By- og Udviklingsforvaltningen 5798005310105 By- og

Læs mere

Retningslinjer for brandvagter

Retningslinjer for brandvagter Retningslinjer for brandvagter Baggrund Når Haderslev Brand og Redning giver tilladelse til et arrangement, kan der, som vilkår for tilladelsen stilles krav om, at der under arrangementet skal være en

Læs mere

Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort. Faxe Kommune 2012

Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort. Faxe Kommune 2012 Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FREMGANGSMÅDE TIL UDARBEJDELSE AF UDRYKNINGSANALYSE... 2 1.1 DATAGRUNDLAGET FOR UDRYKNINGSANALYSEN...

Læs mere

Nye anvendelseskoder for enheder

Nye anvendelseskoder for enheder Nye anvendelseskoder for enheder Nuværende koder (Under udfasning) Kort beskrivelse (Under udfasning) Nye koder Kort beskrivelse Enheder til helårsbeboelse 110 Stuehus til landbrugsejendom 110 Stuehus

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Greve Kommune Solrød Kommune Delplan for kommunernes beredskab i et fælles slukningsområde fra 2013-2016 Revideret august 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune August 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF FAXE KOMMUNE... 4 2.1

Læs mere

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen Kommentarer til udtalelse Generel indledning

Læs mere

HÅNDBOG I RISIKOBASERET DIMENSIONERING

HÅNDBOG I RISIKOBASERET DIMENSIONERING HÅNDBOG I RISIKOBASERET DIMENSIONERING 5 Praktisk implementering af serviceniveau 1 Risikoidentifikation 4 Politisk fastlæggelse af serviceniveau Styring og opfølgning Kommunikation Dokumentation Erfaringsopsamling

Læs mere

EKSEMPEL PÅ PLAN FOR VANDFORSYNING TIL BRANDSLUKNING:

EKSEMPEL PÅ PLAN FOR VANDFORSYNING TIL BRANDSLUKNING: EKSEMPEL PÅ PLAN FOR VANDFORSYNING TIL BRANDSLUKNING: Dette tænkte eksempel skal alene vise, hvordan planen kan struktureres og udarbejdes. Der er ikke nødvendigvis sammenhæng mellem beskrivelser, ydelser,

Læs mere

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces Har du styr på brand...? Hvem er jeg? Hans Bang Munkholt Bygningskonstruktør 2006 Fire Protection Manager CFPA Ansættelser: KPF Arkitekter, WITRAZ & Rambøll Arbejdsområder: Brandteknisk rådgiver Projektering

Læs mere

Beredskabsplan for Bakkelandets Friskole.

Beredskabsplan for Bakkelandets Friskole. Beredskabsplan for Bakkelandets Friskole. Indhold: a. Brand. side 2 + 3 + 4 b. Ulykker med personskade. side 5 + 6 c. Indbrud og hærværk.. side 7 d. Fyraftenstilsyn...side 8 1 Brand: Forebyggelse af brand.

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune December 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF NÆSTVED KOMMUNE...

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN APM TERMINALS EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 1 /var/www/ringsted/ringsted/sites/default/files/acadre/mm/files_1634_1462840/bilag_2_-_oplaeg_til_serviceniveau_2011.docindholdsforteg

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab

Plan for risikobaseret redningsberedskab Plan for risikobaseret redningsberedskab i Kolding Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. DISPOSITION... 3 4. KOLDING KOMMUNES RISIKOPROFIL... 4 4.1 RISIKOOBJEKTER...

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Retningslinjer for Brand- og Evakueringsøvelser

Retningslinjer for Brand- og Evakueringsøvelser Retningslinjer for Brand- og Evakueringsøvelser Baggrund For visse bygninger fastlægger byrådene én gang om året, hvorvidt der skal gennemføres en brand- og evakueringsøvelse. Formål Disse retningslinjer

Læs mere

Brand. Brandforhold. Klassifikation af byggematerialer

Brand. Brandforhold. Klassifikation af byggematerialer Brandforhold Jf. Bygningsreglementets bestemmelser skal bygninger opføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed mod brand og brandspredning til andre bygninger. I Bygningsreglementets vejledninger

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. OPBYGNING

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til Mariagerfjord Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til 27. oktober 2010 revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Mariagerfjord

Læs mere

Notat. Der bliver ikke kapacitet til personredning inden for den i RBD

Notat. Der bliver ikke kapacitet til personredning inden for den i RBD Notat Notat vedr. ændringer i plan for risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Egedal Kommune Nærværende notat redegør for de fremsatte ændringer til den gældende plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i Februar 2015

Brandvæsenets udrykninger i Februar 2015 Brandvæsenets udrykninger i Februar 205 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst 3 Småredskaber 2 HT-rør 5 strålerør 3 2-3 strålerør 2 Over 3 strålerør 0 Blind 20 Falsk 0 Mindre uheld m farlige stoffer

Læs mere

Bilag 2.2. Udvalgte scenarier med risikomatricer og tilbagemeldinger fra stationer. August 2016

Bilag 2.2. Udvalgte scenarier med risikomatricer og tilbagemeldinger fra stationer. August 2016 Bilag 2.2 Udvalgte scenarier med risikomatricer og tilbagemeldinger fra stationer August 2016 Indholdsfortegnelse Forklaring til risikomatricer... 4 Deltagere... 5 Scenarie: 2. Etageejendom, betonbyggeri,

Læs mere

Din sikkerhed - kort fortalt

Din sikkerhed - kort fortalt Din sikkerhed - kort fortalt Guidelines til receptionen på Tagensvej 86 Denne bog indeholder de vigtigste punkter fra Metropols beredskabsplan, til dig i receptionen Indledning Denne guide er lavet til

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

Dan-Foam Aps. EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Dan-Foam Aps. EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold Dan-Foan Aps.... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 2 2 Planens mål... 2 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver...

Læs mere

Et type 1-brandsyn kan ikke fravige sin fastsatte termin, jf. brandsynsbekendtgørelsens bilag. Et par eksempler på et type 1-brandsyn er:

Et type 1-brandsyn kan ikke fravige sin fastsatte termin, jf. brandsynsbekendtgørelsens bilag. Et par eksempler på et type 1-brandsyn er: Bilag 5: Brandsyn Bilag 5 Brandsyn beskriver, hvordan Nordjyllands Beredskab ønsker at skabe ensartet sikkerhed i de 11 kommuner og kunne tilrettelægge brandsyn ud fra en vurdering af sted, behov og risiko.

Læs mere

RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE

RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 1.1 Om rapporten...2 2 Sammenfatning og konklusion... 4 3 Risikoanalyse... 7 3.1

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup Revideret: 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større

Læs mere

Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen

Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen IDA Brandteknik 6. december 2016 Allan Thomsen, Brandforebyggelse, bfo@brs.dk Beredskabsloven 33, stk. 6, nr. 2 Forsvarsministeren fastsætter

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

DØGNRAPPORT. Vagtdøgnet fra kl den til kl den

DØGNRAPPORT. Vagtdøgnet fra kl den til kl den DØGNRAPPORT Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 05-05-2016 til kl. 08.00 den 06-05-2016 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 08:52 Ringduestien Eftersyn Ild i skraldespand, slukket af beboer før beredskabets

Læs mere

Oplæg til øvelsesafvikling

Oplæg til øvelsesafvikling Oplæg til øvelsesafvikling Øvelse Kompetencemål Indholdstemaer Sted: Instruktør/kontakt Bemærkning 1 Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med andre virke som røgdykker og på en sikkerhedsmæssig

Læs mere

Serviceniveau Version 2013

Serviceniveau Version 2013 Side: 1 Hag e 1 Hjortsvang Tørring Ølholm Vejle Åle Honum Rask Mølle Kalhav e Uldum Hessel Bøg b alle Vester Ørum Krag elund Øster Snede Lindved Båstrup Gl. Sole Hvirring Flemming Korning Hornborg Horsens

Læs mere

Risikodimensionering af beredskabet. Bilag 3 Risikoidentifikation, risikoanalyse samt kapacitetsanalyse

Risikodimensionering af beredskabet. Bilag 3 Risikoidentifikation, risikoanalyse samt kapacitetsanalyse Bilag 3 Risikoidentifikation, risikoanalyse samt kapacitetsanalyse 1.1 Risikoidentifikation Risikoidentifikation har til formål at kortlægge de risici, der findes i kommunen. Dette er en proces som indeholder

Læs mere

Nyt bybusnet Træder i kraft juni 2015

Nyt bybusnet Træder i kraft juni 2015 LOGO1TH_LS_POSrød Nyt bybusnet Træder i kraft juni 2015 1 2 Busserne starter tidligere om morgenen og slutter senere om aftenen Derfor nye bybusruter Se de vigtigste forbedringer og nye tiltag Det nuværende

Læs mere

Nordjyllands Beredskab Statusrapport -år til dato pr

Nordjyllands Beredskab Statusrapport -år til dato pr Nordjyllands Beredskab Statusrapport -år til dato pr. 18.1.216 1 Nordjyllands Beredskab Myndighed: Byggesager - år til dato (opgjort per 18/1-16) Byggelov BR1 kap. 5 Beredskabslov tekniske forskrifter

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

DØGNRAPPORT. Vagtdøgnet fra kl den til kl den

DØGNRAPPORT. Vagtdøgnet fra kl den til kl den DØGNRAPPORT Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 09-06-2016 til kl. 08.00 den 10-06-2016 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 09:20 Sollentuna Alle Brand alarm Blind alarm, rengøring ramt detektor. 10:15 Thorsgade

Læs mere

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016 Delrapport 0 Lovgivning August 2016 1. Forord... 3 2. Opbygning af Sydøstjyllands Brandvæsen I/S... 3 3. Proces... 6 4. Lovgrundlaget... 7 5. Definitionsliste... 7 2 1. Forord Risikobaseret dimensionering

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

10 Brændkjær - Dalby - Tved. 1013 Højhusene. 1014 Brændkjærgård. 1015 Mariesminde SÆRLIGE ANVENDELSES- BESTEMMELSER

10 Brændkjær - Dalby - Tved. 1013 Højhusene. 1014 Brændkjærgård. 1015 Mariesminde SÆRLIGE ANVENDELSES- BESTEMMELSER Bydelen markerer sig med Brændkjærkirkens stejle tagform og højhusene ved fjorden. Herfra breder bebyggelsen sig op over terrænet til den højtliggende Agtrupvej og videre mod syd til Dalby Møllebæk. Bydelens

Læs mere

Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S.

Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S. Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S. 1 Forord 2 Planens mål 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver 5 Indsatsleder sundhedsberedskabs

Læs mere

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN Bright Star Fireworks A/S Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB)

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 9:30 i Mødelokale 4, Allerslev

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 9:30 i Mødelokale 4, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 9:30 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Orientering oktober 2013... 2 3. Kommunens generelle beredskabsplan 2013...

Læs mere

DØGNRAPPORT. Vagtdøgnet fra kl den til kl den

DØGNRAPPORT. Vagtdøgnet fra kl den til kl den DØGNRAPPORT Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 13-09-2016 til kl. 08.00 den 14-09-2016 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 08:16 Motorring 3 Brand-Bil i det fri Brand i bil slukket med 1 HT. 08:26 Svendebjergvej

Læs mere

SEVESO Kolonne 3 EKSTERN BEREDSKABSPLAN 001 PRØVESTENEN

SEVESO Kolonne 3 EKSTERN BEREDSKABSPLAN 001 PRØVESTENEN EB 1. Virksomheden Prøvestenen, er opdelt i to havnefaciliteter: - Vådbulk, oliehavnen, med kajstrækningen 840 857 udgør den nordvestlige del af den kunstige ø, Prøvestenen. VÅDBULK TØRBULK - Tørbulk,

Læs mere