Kapitel 4 Finansiel Risiko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 4 Finansiel Risiko"

Transkript

1 Kapitel 4 Finansiel Risiko Finansiel risiko berører alle virksomheder, der har betalingsstrømme og finansielle aktiver og passiver. Banker er som virksomheder rendyrkede eksempler, hvor den finansielle risiko er knyttet til indlån og udlån, der kan have forskellig renterisiko. Virksomheder involveret i international handel påvirkes af valutakursbevægelser, der kan påvirke den samlede indtjeningsevne. Finansstyring er det redskab, der kan anvendes til at reducere risiko eller til at opnå præcis den risiko som man ønsker. Risiko defineres ofte som den usikkerhed, der er knyttet til risikoen målt ved volatiliteten for mulige udfald. Men lad os indledningsvis kaste et blik på de meget overordnede risikotyper, som en virksomhed har. Figur 4-1. Væsentlige risikotyper i en virksomhed Driftsrisiko Forretningsmæssig risiko Valutakursrisiko Finansiel risiko Likviditetsrisiko Markedskursrisiko Renterisiko Strategisk risiko Kreditrisiko Børskursrisiko Juridisk risiko Råvarerisiko Kilde: Egen tilvirkning og Hjorth (1998).

2 Generelt eksisterer der to typer af risiko: forretningsmæssig risiko og finansiel risiko. I den følgende fremstilling er hovedvægten lagt på de områder, der på figuren er markeret med gul farve, selv om ingen kan stå alene. 4.1 Forretningsmæssig risiko Den forretningsmæssige risiko kender vi også som virksomhedens primære drift, der beskæftiger sig med produktion og salg af produkter, og de risici, der er knyttet til markeder, teknologi og udvikling. Den forretningsmæssige risiko giver også en risikoeksponering, og det er den der, håndteret effektivt, kan give en virksomhed varige konkurrencedygtige fordele. En forfatter som Jorion (1996) anfører som et underpunkt strategiske risici, men i denne sammenhæng ses de som en del af virksomhedens samlede forretningsmæssige risiko. Wetsel og Perregaux (1998) anfører i en artikel, at amerikanske virksomheders generelle forsikringspræmier i gennem de seneste år er faldet betydeligt, og at de i dag udgør mellem 1 og 3% af en virksomheds indtægter. Forfatterne argumenterer for, at det i princippet kun er nødvendigt for en virksomhed at løbe kalkulerede risici. Man kan ganske enkelt forsikre sig ud af de risici man ikke ønsker, og det er uanset om det drejer sig om nye produkter, egenkapitalafkast til aktionærer, miljøforhold, ulovlig dealing m.v. Pointen er, at topledelsen skal involveres, og skal være med til at bestemme hvilke risici der skal forsikres og hvilke risici der skal beholdes. 4.2 Finansiel risiko Den finansielle risiko er knyttet til de finansielle variable, og den kan i modsætning til den forretningsmæssige fuldstændig elimineres. Det er en af de helt klassiske diskussioner, og der findes virksomheder, der foretager fuld risikominimering ved at eliminere alle former for finansielle risici, og der findes virksomheder, der absolut ikke anvender finansielle instrumenter, og der findes virksomheder der foretager en afvejning af begge dele. Der er ingen rigtig løsning. Det er udelukkende en beslutning, der kan træffes af virksomhedens øverste ledelse afhængig af virksomhedens finanspolitik. Faktum er i midlertid at alle virksomheder er underlagt betydelige finansielle risici fra de finansielle markeder. Denne risiko kan risikoafdækkes/hedges ud fra mange bevæggrunde: en bank kan ønske at reducere volatiliteten på sin obligationsbeholdning.

3 En erhvervsvirksomhed kan ønske at reducere risikoen for en uønsket valutakursbevægelse. Den væsentligste årsag er ofte et ønske om stabilitet uanset hvad der foretages kan det også kaldes for spekulation. 4.3 Hvor er de væsentligste risici i virksomhederne Tabel 4-1.Finansielle risikotyper i MD-Koncernen Risikotyper Risikodimensioner Hovedområde Værdifastsættelse og risikomål Valutakursrisici Transaktions -og translationsrisici Eksportindtægter, varestrømme Mark-to-market Value at Risk Alle valutaposter i balance Renterisici Renteændringer i balance Finansielle aktiver og gæld Mark-to-mark Varighed/konveksitet, Value at risk Likviditetsrisici Graden af likviditet/ illikviditet Finansielle aktiver og gæld Kapitalstruktur Finansiel mobilitet Børskursrisici Markedsmæssig Aktier og Mark-to-market risiko for tab obligationer Value at Risk Kreditrisici Betalingsrisici Debitorer og udlån Kreditvurdering Rating Kilde: Egen tilvirkning. Som det ses af ovenstående tabel eksisterer der en række forskellige finansielle risikotyper i MD-Koncernen, der er af mere generel karakter. Risiciene kan opdeles i fem risikotyper, der behandles nedenfor. Som det ses af tabellen er risiciene drevet ud fra cashflow fra resultatopgørelsen, hvor varesalg og varekøb er de største påvirkninger. Herudover stammer risiciene fra virksomhedens balance. Risikomål er de styringsmuligheder som virksomheden har til de forskellige risikotyper. Dette behandles i kapitel 8 omkring finansiel styring af virksomheder.

4 4.4 Fem hovedområder for finansielle risici Indenfor de fem hovedområder redegøres der traditionelt for flere former for risici : Markedsrisici Markedsrisici findes indenfor fire områder, der er knyttet til valuta- og renterisici, børskursrisici og råvarerisici. De to sidstnævnte er ofte nedprioriteret i erhvervsvirksomheder. Dels fordi, at det kun er de mest solide virksomheder, der har en betydelige beholdning af obligationer og aktier, og dels fordi at anvendelsen af instrumenter til råvaresikring anvendes i meget begrænset udstrækning. Hvorimod, at en finansiel institution vil være betydelig mere udsat for finansielle risici. Den væsentligste markedsrisiko for finansielle instrumenter er den prisændring der sker når markedspriserne ændres. Det er derfor væsentlig at forstå de komponenter af markedsrisiko som virksomhederne er udsat for og interaktionen mellem de finansielle instrumenter og den risikoafdækning som virksomheden har valgt Valutarisici Valutakursrisiciene er de risici virksomheden udsættes for som følge af valutakursændringer. I en international eksportvirksomhed som MD Foods koncernen er den overvejende valutakursrisiko fra virksomhedens eksport. Da virksomhedens primære omkostninger er råvarekøb af mælk fra danske landmænd, er der kun en begrænset risikopåvirkning fra varekøbet og fra køb af maskiner i udlandet. Dette er ret atypisk. Det normale er, at en virksomhed også har et betydeligt køb af råvarer i fremmed valuta. Herudover kommer valutarisiciene fra aktiver og passiver i fremmed valuta. Det kan være obligationer og aktier i fremmede valutaer, lån i fremmede valutaer og egenkapital i datterselskaber i udlandet Renterisici Renterisikoen er den følsomhed der er knyttet til virksomhedens balance når der sker ændringer i renteniveauet.

5 Børskursrisici Børskursrisikoen er den risiko der er knyttet til virksomhedens børsnoterede aktiver i form af obligationer og aktier. Det kan også være visse typer af finansielle instrumenter der prisfastsættes på en børs, det være sig en valutabørs eller en rente- og råvarebørs Råvarerisici Råvarerisici er den risiko der er knyttet til prisændringer på de råvarer som virksomheden enten køber eller sælger i. For mange danske erhvervsvirksomheder handles der kun i begrænset omfang i råvarer, men dermed være ikke sagt at risikoen løbende afdækkes. Alle erhvervsvirksomheder har en betydelig risiko på energi enten direkte via olie og naturgasforbrug eller ved brug af elektricitet. Derfor er stort set alle virksomheder underlagt risici fra energiforbrug, hvor det underliggende er prisen på olie Likviditetsrisici Likviditetsrisikoen ved finansielle instrumenter er den risiko der er knyttet til omsætningen af det finansielle instrument. Likviditetsrisikoen er en væsentlig risiko i en virksomheds finansstyring. Uden likviditet er der ingen markedspriser, og hvad er prisen for at sælge sin fordring. Under den finanskrise der florerede i oktober 1998 har mange finansielle institutioner måtte sande, at likviditetsrisikoen har været der. Et væsentligt problem, er at den er blevet negligeret, idet det både for statsobligationer og andre finansielle instrumenter er antaget, at man altid kan sælge sine obligationer. På enkel vis kunne man opstille den samlede risiko efter følgende formel: σ = F hvor σ = L risiko F = ændringen i værdien af det finansielle instrument (4.1) L = den afviklingsperiode, det kræver at afvikle instrumentet. Normalt er den en til to dage. I eksemplerne med de amerikanske hedgefunde kan det være et væsentligt argument for at forstå, hvorfor de måtte konstatere betydelige tab. Det tager ganske enkelt længere tid at afvikle sine positioner, hvilket betyder en forøget risiko.

6 For de fleste virksomheder er det nok sjældent at man vil blive udsat for at der ikke er likviditet i de finansielle instrumenter, som virksomheden ønsker at anvende. Under valutakriser er der dog set eksempler på, at der ikke er likviditet i valutamarkedet til at kunne foretage en risikoafdækning. Et andet forhold der har samme effekt er, at manglen på likviditet presser volatiliteten op, således at det reelt ikke er muligt at foretage afdækning. Under valutakrisen i september 1992 var der stort set ingen priser på valutaoptioner, der blot tilnærmelsesvis kunne forklares. For visse typer af papirer kan der være manglende likviditet. En virksomhed der ønsker at indfri et realkreditlån i en meget lille serie kan risikere, at den manglende likviditet gør prisen til sælgers marked. Visse aktier er meget svært omsættelige, og der er set eksempler på børsnoteringer af virksomheder, der er slettet på grund af manglende handel og likviditet Driftsmæssige risici Den driftsmæssige risiko relaterer sig til den type af risici, der er knyttet til utilstrækkelige ledelsesinformationssystemer, ledelsesfokus på den finansielle problemstilling, kontrolsystemer, besvigelser og muligheder for menneskelige fejl. Begrebet rogue trader 46 er meget dækkende for denne type af risici. Det er derfor at der stilles krav til topledelsens involvering, politikker for anvendelse af finansielle instrumenter, kontrolforanstaltninger Kreditrisici Kreditrisiko for finansielle instrumenter går på, at en bank løber en kreditrisiko på sine samarbejdspartnere. Man kalder det for modpartsrisiko. Hvis to banker har henholdsvis købt og solgt et finansielt instrument, og en af bankerne går konkurs, kan modparten komme i en ubehagelig situation. Specielt hvis det finansielle instrument har en værdi eller der vil være tale om betydelige omkostninger ved at erstatte det finansielle 46 Begrebet dækker over en hensynløs dealer, der ikke tager hensyn til virksomhedens situation. En person, der bringer hele virksomheden i fare ved hensynløs handel. Ikke nødvendligvis for egen vindings skyld, men i en form for misforstået loyalitet. Eks. Nick Leasson fra Barings Bank eller Robert Citron fra Orange County.

7 instrument hos en anden bank. Mellem finansielle institutioner anvender man derfor ofte en såkaldt masteraftale, der er en aftale om at alle forretninger skal ses under et. De skal ses som en nettoposition i modsætning til en bruttoposition Juridiske risici Juridiske risiko gælder typisk de juridiske forhold der kan være tilknyttet brugen af finansielle instrumenter. Hvem er tegningsberettigede i virksomheden for brug af juridiske instrumenter?. Hvem underskriver på masteraftaler og lignende aftaler?. 4.5 Måling af finansiel risiko Når der findes alle disse typer af finansiel risiko er det interessant at se hvordan man måler risiko. Når man ser de finansielle risici som globale eksisterer der forskellige måleenheder, der er gældende. Risiko måles normalt som standardafvigelse/volatilitet og kaldes sigma og betegnes σ. For renterisici kender vi varighed. I aktiemarkeder kaldes risikoen det for betarisiko (β. I de afledede finansielle instrumenter/derivater benævnes ændringer ofte for delta (δ). Andre begreber er gamma og konveksitet i henholdsvis valutamarked og rentemarked. Den væsentligste årsag til at der er sket en betydelig vækst i de finansielle markeder og i anvendelsen af de finansielle instrumenter kan henføres til flere begivenheder, der tog sit udgangspunkt i starten af 1970 erne. De væsentligste begivenheder, der absolut ikke er udtømmende er: Sammenbruddet af de faste valutakurser Olieprischokene efterfulgt af høj inflation, og høje renter i De store gældskriser i Latinamerika og udviklingslandene Den økonomiske og monetære union i Europa fra EMS-samarbejde i 1979 til Maastricht traktaten fra 1989 Berlinmurens fald og etablering af markedsøkonomier i Østeuropa. Aktie- og ejendomsmarkeds kollaps i Japan i I det følgende vil den uro blive illustreret ved de større bevægelser, der er sket i de

8 seneste år, og som viser behovet for risikostyring i alle virksomheder. Figur 4-2 USD s værdi mod hovedvalutaerne Logaritmisk skala Japan (USD/JPY) Tyskland (USD/DEM) England (USD/GBP) Kilde: Ecowin. Egen tilvirkning Figur 4.2. viser udviklingen i USD mod hovedvalutaerne DEM, GBP og JPY. Som det fremgår har USD tabt betydeligt i værdi overfor alle tre valutaer, og generelt er USD værdi faldet dramatisk siden ophævelsen af guldindløseligheden i Størst er faldet overfor JPY på mere end 60%. Det ses også at der har været betydelige svingninger. Uden den såkaldte Reaganomics 47 steg USD betydeligt, og mange danske virksomheder mindes kulminationen i midten af 1985, da USD/DKK var i Også det engelske GBP viser betydelige variationer. De allerseneste år har været påvirket af en stærk USD specielt mod JPY. Mange virksomheder og nationer har derfor måtte opleve betydelige konkurrencemæssige forskydninger og påvirkninger til råvarepriser, og dermed også inflation- og rentedannelse. 47 Opkaldt efter præsident Ronald Reagan præsident fra , der førte en meget løs finanspolitik og som reducerede skatterne betydeligt.

9 Figur 4-3 Udviklingen i udvalgte 10 års renter Percent Tysk 10 års rente Amerikansk gns. 10 års rente Engelsk 10 års rente Japansk 10 års rente Kilde: Ecowin, Egen tilvirkning Figur 4.3. viser udviklingen i udvalgte 10 års renter for de større økonomier. Som det ses betød de to oliekriser i halvfjerdserne betydelige inflation, og dermed stigende renter (jvf figur 4.5) over olieprisen. Der ses en betydelig samvariation mellem de større landes rentesatser. Undtagelsen er måske England, der ofte har ført en meget stram inflationskamp med rentevåbnet, der også har påvirket de lange renter. I de seneste år har rentemarkederne været præget af faldende renter og den såkaldte NewEconomics Som navnet antyder henvises der til at der måske er behov for en ny økonomisk forståelse. Der henvises til at lande med høj vækst samtidig har kunnet observere inflationen falde, og at en høj beskæftigelse ikke har betydet et lønpres (det gælder primært USA). De store devalueringer i en række lande i midten af halvfemserne betød ingen nævneværdig inflation. Der er er således en del uforklarlige fænomener i international økonomi i forhold til den traditionelle opfattelse.

10 Figur 4-4 Udviklingen i de større aktiemarkeder Logaritmisk skala (1957=100) England FT-indeks [index 1957] USA SP-500 indeks [index 1957] Tyskland [index 1957] Japan Nikkei-indeks [index 1957] Kilde: Ecowin, Egen tilvirkning. Som det fremgår af figuren, der viser de større aktiemarkeder indekseret med basis i år Det japanske aktiekrak i 1989 ses tydelig, og det nu berømte aktiekrak i 1987 i USA ses kun som et blip i en stor lang stigning siden 1983.

11 Figur 4-5 Udvalgte råvarepriser USD/ton Kobberpris (venstre skala) Blypris (venstre skala) Brent olie (højre skala) Pris pr. tønde Kilde: Ecowin. Egen tilvirkning. Som det fremgår er der også betydelig risici i råvarer, der her er illustreret ved bevægelserne på kobber og bly på venstreaksen i USD pr. tons og på højreaksen ved olie i pris pr. tønde. Sidstnævnte er yderst risikofyldt, og som det ses er bevægelserne til tider ganske voldsomme. Som det fremgår af indledningen omkring definitioner udtrykker volatiliteten det statiske mål for standardafvigelsen, der i procent måler risikoen på en valgt tidsperiode. I det følgende vil volatiliteten blive brugt som et risikomål for de brede risici som en virksomhed har.

12 Figur 4-6 Volatilitet som risikomåler for et valutakryds Volatilitet i procent USD/JPY Volatilitet på USD/JPY USD/JPY 50 Kilde: Ecowin. Egen tilvirkning Som det ses er volatiliteten steget betydeligt siden 1973 og en årlig volatilitet på som nu 10% er en betydelig risiko for en virksomhed. Før 1973 var volatiliteten nærmest illusorisk.

13 Figur 4-7 Volatilitet som risikomåler for en 10 års rente Volatilitet i procent års rente Volatilitet på amerikansk 10 års rente Amerikansk 10 års rente Kilde: Ecowin. Egen tilvirkning Risikoen målt ved volatiliteten er her vist ved en 10 årig amerikansk rente. Som det ses ligger volatiliteten omkring 11%, men har både været på ca. 5% og på ca. 20%. Når den amerikanske rente samtidig påvirker andre rentemarkeder, har der været betydelige risici på de internationale rentemarkeder i de seneste 25 år.

14 Figur 4-8 Volatilitet som risikomåler for et aktieindeks Volatilitet i procent SP500 (log.skala) Volatilitet på SP500 USA SP500 aktieindeks 50 Kilde: Ecowin. Egen tilvirkning Aktier antages ofte som værende mere risikofyldte end obligationer. Målt ved volatiliteten kan det ikke siges at være tilfældet. I oktober 1974 steg amerikanske aktier mere end 17% og volatiliteten steg til ca. 17%. Under minikrakket i oktober 1987, hvor aktierne faldt med mere end 20%, steg volatiliteten betydeligt.

15 Figur 4-9 Volatilitet som risikomåler for en råvare Volatilitet (log.skala) Brent olie Volatilitet på brent olie Brent olie 0 Kilde: Ecowin. Egen tilvirkning Også volatiliteten på råvarer er betydelig. Her er den illustreret ved olie. Under den første oliekrise så vi en volatilitet på ca. 150% mod det mere normale 20-40%. Volatiliteten stiger når der sker store uforudsete ændringer i priserne uanset om der er tale om stigninger eller fald. Det virker logisk at risikoen stiger uanset om der er tale om en stigning eller et fald Delkonklusion De finansielle risici findes indenfor valuta, renter, aktier og råvarer, hvor de to største udgør langt hovedparten. Likviditets-og basisrisiciene er centrale risikoforhold. Kreditrisici er undervurderet og behovet for modpartstyring accentueres af de globaliseringtendendser i varehandelen, og som følge af øget brug af finansielle instrumenter. 49 For optioner er den ikke helt identisk jvf. optionsafsnittet om put-call pariteten.

16 4.7 Litteraturhenvisninger Eibeholm, Lars og Jørgensen, Lars B. (1996). Repoforretninger- en håndbog. Nykredit Bank Elverdal, Steen (1991). Syntetiske værdipapirer. Jurist og Økonomforbundets Forlag. Christensen, Michael (1997). Obligationsinvestering. Jurist og Økonomforbundets Forlag. Greene, Stephen. (1994). Fighting fire with facts. An empirical analysis of the public policy case against increased regulation of the OTC derivatives markets, Risk Magazine. Jensen, Bjarne Astrup og Nielsen, Jørgen Aase (1989). Optioner og deres prisdannelse, Jurist og Økonomforbundets Forlag. Jorion, Philippe og Khoury, Sarkis Joseph (1996). Financial Risk Management. Domestic and International Dimensions. Blackwell. Krugman, Paul (1998a). There ll Always be a Soros. Fortune Krugman, Paul (1998b). Istiden ligger lige om hjørnet.. Børsen 12.juni Patrick Wetsel og Olivier de Perregaux. (1998). Must it always be Risky Business, McKinsey Quarterly no. 1, Soros, George (1995). Staying ahead of the Curve, Wiley.

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Information om finansielle instrumenter og risiko

Information om finansielle instrumenter og risiko 1 Aktier regulerede markeder Aktiemarkederne bliver påvirket af, hvordan det går med økonomien globalt og lokalt. Hvis der er økonomisk vækst, vil virksomhedernes indtjeninger vokse, og investorerne vil

Læs mere

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 8. UDGAVE

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 8. UDGAVE MICHAEL CHRISTENSEN OBLIGATIONS INVESTERING TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 8. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Obligationsinvestering Michael Christensen Obligationsinvestering Teori og praktisk

Læs mere

Produkter i Alm. Brand Bank

Produkter i Alm. Brand Bank Alm Brand Bank Produkter i Alm. Brand Bank De nye regler om investorbeskyttelse træder i kraft d. 1. november 2007. Ifølge disse er Alm. Brand Bank forpligtet til at informere vore kunder om de risici,

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Valutarisiko eksempel 1

Valutarisiko eksempel 1 MARTS 2010 Bank og FINANS derivater Et risikost yringsredskab Finanskrisen har sat fokus på pengeinstitutters og virksomheders behov for at fjerne finansielle risici. Særligt ses en interesse for justering

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Optimér lånesammensætningen i forhold til din strategi

Optimér lånesammensætningen i forhold til din strategi Optimér lånesammensætningen i forhold til din strategi Tema 12 Dansk Kvægs Kongres 2005 Specialkonsulent Jeanette Brogaard Økonomi og Jura Disposition Hvorfor rentestyring aktiv gældspleje? Sammensætning

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. september 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. september 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. september 2010 21. september 2010. Nr. 1092. Bekendtgørelse for Færøerne om investeringsforeningers og specialforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Anvendelse af Value-at-Risk som mål for Nationalbankens markedsrisiko

Anvendelse af Value-at-Risk som mål for Nationalbankens markedsrisiko 35 Anvendelse af Value-at-Risk som mål for Nationalbankens markedsrisiko Morten Malle Høyer, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING I løbet af de seneste 0 år er der sket en kolossal udvikling med hensyn

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S

NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S Dette notat er skrevet på opfordring af Formuepleje A/S. Baggrunden er at Formupleje A/S er uenige i konklusionerne i to artikler i Børsen den 1. april

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE MICHAEL CHRISTENSEN AKTIE INVESTERING TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Aktieinvestering Teori og praktisk anvendelse Michael Christensen Aktieinvestering Teori

Læs mere

Markedsdynamik ved lave renter

Markedsdynamik ved lave renter 69 Markedsdynamik ved lave renter Louise Mogensen, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING I perioder med lave obligationsrenter, fx i efteråret 2001, forekommer der selvforstærkende effekter i rentebevægelserne.

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

Kurssikringsinstrumenter i årsrapporten

Kurssikringsinstrumenter i årsrapporten Kurssikringsinstrumenter i årsrapporten Med en voksende globalisering og større samhandel med udenlandske kunder har mange virksomheder behov for og ønske om at sikre virksomheden mod fremtidige udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Information om finansielle instrumenter og risiko. Opdateret December 2015

Information om finansielle instrumenter og risiko. Opdateret December 2015 Information om finansielle instrumenter og risiko Opdateret December 2015 Aktier regulerede markeder Aktiemarkederne bliver påvirket af, hvordan det går med økonomien globalt og lokalt. Hvis der er økonomisk

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

1.1. Introduktion. Investments-faget. til

1.1. Introduktion. Investments-faget. til Introduktion til Investments-faget 1.1 Dagens plan Goddag! Bogen & fagbeskrivelse. Hvem er jeg/hvem er I? Hold øje med fagets hjemmeside! (www.econ.au.dk/vip_htm/lochte/inv2003) Forelæsningsplan,slides,

Læs mere

Risk & Cash Management. 9. januar Rudersdal Kommune. Finansiel strategi. - rapportering pr. 1. januar 2012

Risk & Cash Management. 9. januar Rudersdal Kommune. Finansiel strategi. - rapportering pr. 1. januar 2012 9. januar 2012 Rudersdal Kommune Finansiel strategi - rapportering pr. 1. januar 2012 Indhold Nøgletal til risikostyring -side 3- Kommentarer til risikooverblik -side 4- Låneporteføljen -side 5- Placeringsporteføljen

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

16. august 2012. Rudersdal Kommune. Finansiel strategi. - Rapportering med prognose 15. august

16. august 2012. Rudersdal Kommune. Finansiel strategi. - Rapportering med prognose 15. august 16. august 2012 Rudersdal Kommune Finansiel strategi - Rapportering med prognose 15. august Indhold Nøgletal til risikostyring -side 3- Kommentarer til risikooverblik -side 4- Låneporteføljen -side 5-

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelser af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier 5 3. Kommentarer

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m v a l u t a o p t i o n s f o r r e t n i n g e r

I n f o r m a t i o n o m v a l u t a o p t i o n s f o r r e t n i n g e r I n f o r m a t i o n o m v a l u t a o p t i o n s f o r r e t n i n g e r Her kan du finde generelle oplysninger om valutaoptionsforretninger, der kan handles i Danske Bank. Valutaoptioner kan indgås

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Opgave 1.: Generelt må det siges at ud fra opgaveteksten er der ingen overordnet plan for koncernens likviditetsstyring. Især de tilkøbte selskaber arbejder med en høj grad af selvstændighed,

Læs mere

1. halvår Risikorapport

1. halvår Risikorapport 1. halvår 2012 Risikorapport Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken. Denne

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af tilstrækkeligt kapitalgrundlag / solvensbehovet på

Læs mere

ØDF-ÅRSMØDE 2010. Workshop Handel med finansielle instrumenter

ØDF-ÅRSMØDE 2010. Workshop Handel med finansielle instrumenter ØDF-ÅRSMØDE 2010 Workshop Handel med finansielle instrumenter Dagsorden 1. Styrelsesloven og Lånebekendtgørelsen 2. Hvad er risici ved finansielle instrumenter? 3. Dekomponering af renteswaps og valutaswaps

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport 3. kvartal 2016 Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag

Læs mere

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Det er velkendt, at især de store banker i Danmark spekulerede i stadigt større omfang op til den finansielle krise i 2007. Men krisen har ikke taget modet

Læs mere

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5 Risikostyring Pr. 3. juni 214 Side 1 af 5 Baggrund I overensstemmelse med bilag 2 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov nr. 295 af den 27. marts 214 gives

Læs mere

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr.

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr. Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015 GER-nr. 80050410 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen Alternative og Illikvide Investeringer Børsmæglerforeningen 2015 Lasse Heje Pedersen Copenhagen Business School and AQR Capital Management Oversigt over Foredrag: Alternative og Illikvide Investeringer

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Risk & Cash Management. 6. januar Finansiel strategi. - rapportering pr. 31. december 2009

Risk & Cash Management. 6. januar Finansiel strategi. - rapportering pr. 31. december 2009 6. januar 2010 Finansiel strategi - rapportering pr. 31. december 2009 Indhold Nøgletal til risikostyring -side 3- Kommentarer til risikooverblik -side 4- Låneporteføljen -side 5- Placeringsporteføljen

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Kapitalforeninger (rød risikomærkning)

Kapitalforeninger (rød risikomærkning) Kapitalforeninger (rød risikomærkning) En kapitalforening er en alternativ investeringsfond, som kan investere i mange forskellige typer af aktiver. Med en kapitalforening kan du som et supplement til

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Risk & Cash Management. 6. august Finansiel strategi. - rapportering pr. 31. juli 2010

Risk & Cash Management. 6. august Finansiel strategi. - rapportering pr. 31. juli 2010 6. august 2010 Finansiel strategi - rapportering pr. 31. juli 2010 Indhold Nøgletal til risikostyring -side 3- Kommentarer til risikooverblik -side 4- Låneporteføljen -side 5- Placeringsporteføljen -side

Læs mere

Kapitel 12 Regnskabslovning international best practise

Kapitel 12 Regnskabslovning international best practise Kapitel 12. Regnskabslovgivning international best practise 1 Kapitel 12 Regnskabslovning international best practise 12.1 Lovmæssigt grundlag Der findes i dansk lovgivning ingen specifik lovgivning angående

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 - aktieinvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Asiatiske AKTIER 2007/2012 er en ny aktieindekseret obligation,

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

AgroMarkets LandboThy Okt. 2015. v/jens Schjerning

AgroMarkets LandboThy Okt. 2015. v/jens Schjerning AgroMarkets LandboThy Okt. 2015 v/jens Schjerning Kontakt: Jens Schjerning Chef Economist jens@agromarkets.dk 21 42 56 20 Landbrugets udfordring Økonomi svineproduktion Akkumuleret underskud 10 år minus

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

1. Årsregnskaber. Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer, 2000-2005 (mio. kr.)

1. Årsregnskaber. Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer, 2000-2005 (mio. kr.) Markedsudvikling 2005 for firmapensionskasser Konklusioner Firmapensionskasserne præsterede samlet betragtet et resultat efter skat på 287 mio. kr. i 2005 svarende til 5 pct. af egenkapitalens størrelse.

Læs mere

Valutareserven og styring af risiko under krisen

Valutareserven og styring af risiko under krisen Valutareserven og styring af risiko under krisen Præsentation til Den Danske Finansanalytikerforening 25. april 2012 Søren Schrøder, Kapitalmarkedsafdelingen Agenda Udviklingen i valutareserven Resultatet

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r Her kan du læse om aktieoptioner, og hvordan de kan bruges. Du finder også eksempler på investeringsstrategier. Aktieoptioner kan være optaget til handel

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 5. august 2015) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

NYHEDSBREV. Max Drawdown og Duration - Kongetallene

NYHEDSBREV. Max Drawdown og Duration - Kongetallene NYHEDSBREV Max Drawdown og Duration - Kongetallene Kære læser Vi fortsætter i dette nyhedsbrev vores fokus på Risikostyring. I sidste måneds nyhedsbrev beskrev vi hvorfor God risikostyring er afgørende

Læs mere

DAF ÅRHUS FEBRUAR Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.

DAF ÅRHUS FEBRUAR Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. DAF ÅRHUS FEBRUAR 2011 Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. LIDT HISTORIE.. EN BØRS I FORANDRING 1648 Københavns brand 1800 Industrialisering 1919 Flytter fra den gamle børsbygning

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Aktuel Finansiering LandboThy 2014. v/jens Schjerning

Aktuel Finansiering LandboThy 2014. v/jens Schjerning Aktuel Finansiering LandboThy 2014 v/jens Schjerning Kontakt: Jens Schjerning jes@agrocura.dk 21 42 56 20 Psykoterapi SUPERCYKLUS En supercyklus er en cyklisk tendens, der går igennem en længerevarende

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Bedst-af-3 VALUTA - valutainvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Bedst-af-3 VALUTA 2007/2009 er en ny valutaindekseret obligation, hvor afkastet relateres til

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1 risiko redegørelse 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 2 indhold 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

Juni 2016 Finansiel styringspolitik

Juni 2016 Finansiel styringspolitik Juni 2016 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik BO-VEST Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 1.4. Risiko-felter 1 2. Intern bemyndigelse

Læs mere

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 25. oktober 2017) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk Finansiel politik November 2012 Næstved Varmeværk Generelt Formålet med den finansielle politik er fastlæggelse af rammerne for en aktiv styring af den finansielle portefølje, med henblik på optimering

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q1 2016 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Investering i høj sø

Investering i høj sø Investering i høj sø Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det seneste halve år har budt på stigende uro på de finansielle markeder. Den stigende volatilitet er blandt andet et

Læs mere

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje Aktiemarkedet efter finanskrisen Direktør Søren Astrup Formuepleje Danske aktier: - hvorfor blev 2009 godt? 2008 burde indtræffe én gang på 200 år (100/0,5) 14 12 Fordeling af aktieafkast i Danmark 1925-2009

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 19. august 2010) Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel m.m.,

Læs mere