Kommunalbestyrelsen. Mandag kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunalbestyrelsen. Mandag 30.08.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 3 Anders Borgen anmoder om at udtræde af Hørsholm Kommunalbestyrelse 4 Økonomisk oversigt på det specialiserede socialområde 2. kvartal Hørsholm Handicapråd - udskiftning af medlem 9 Hørsholm Bymidte - resultat af offentligt udbud 10 Delegationsplan for Økonomiudvalget 13 Regler for spørgetid - revision 15 Taxinævnet i Region Hovedstaden 16 Kvalitetskontrakter - kobling til fagudvalg 18 Orangeri, vandkunst og udvendig lift på Breelteparken 21 Louiselund - forslag om forskudt ibrugtagning 24 Nye regler vedr. tilskud til nye foreninger/aftenskoler 28 Kokkedal V og NV - proces for den fremtidige planlægning 30 Forslag til Lokalplan 127, boligområde ved Ørbæksvej og tillæg 8 til Helhedsplan - endelig vedtagelse 34 Forslag til Lokalplan 144 for bolig- og detailhandelsområde Usserød Kongevej og Tillæg 1 til Helhedsplan Lokalplanforslag 132 for bevaringsværdige bygninger og tillæg 2 til Helhedsplan offentlig høring 46 Forslag til lokalplan 145 for Ådalsparken samt tillæg 3 til Helhedsplan Michael Medom Hansen anmoder om at udtræde af Hørsholm Kommunalbestyrelse 56 Askehavegård 59 Effektivisering af ledelse 60 Bilagsoversigt 61 Φραϖ ρενδε Anders Borgen (C)

2 Βεµ ρκνινγερ τιλ δαγσορδεν Michael Medom Hansen (V) deltog i behandlingen af punkt 2, hvorefter Stefan Bojesen- Koefoed deltog i resten af mødet. Per Støvring Sørensen (V) deltog i mødet fra punkt 3, men ikke i behandlingen af punkt 18, som blev behandlet som 2. punkt på dagsordenen. Punkt. nr. 18 er udsendt som tillægsdagsorden, hvori Michael Medom Hansen anmoder om at udtræde af kommunalbestyrelsen. En papirudgave er omdelt til kommunalbestyrelsen. Dagsordenen behandles som punkt 2. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 2

3 Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Kirsten Berg Μεδδελελσερ Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν Borgmesteren orienterede om, at han på kommunalbestyrelsens vegne har godkendt det grund- og udviklingsbidrag til Regionen, som Hørsholm Kommune skal betale i 2011, på henholdsvis kr. og 121 kr. pr indbygger i kommunen. Borgmesteren orienterede om at han jf. kommunestyrelseslovens 31 på kommunalbestyrelsens vegne havde truffet beslutning vedrørende renovering af et rørlagt vandløb mellem Kodammen og Dronningedammen. Udførelsen af renoveringen tålte ikke opsættelse på grund af vejrliget, og udgiften forventes at være i størrelsesordenen kr. Φραϖ ρενδε: Anders Borgen (C) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 3

4 Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 10/18422 Journalnr.: A30 Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Susanne Esbjørn Ανδερσ Βοργεν ανµοδερ οµ ατ υδτρ δε αφ Η ρσηολµ Κοµµυναλβεστψρελσε Ρεσυµε Kommunalbestyrelsen skal godkende, at Anders Borgen, C udtræder af Hørsholm Kommunalbestyrelse, og beslutte hvem, der skal afløse Anders Borgen som formand i Hørsholm Vand ApS. Besættelse af Anders Borgens medlemskaber i udvalg og råd udpeges af valggruppen 1 (A- B-C-F-T). Udpegning af ny formand for Sport-, Fritid og Kulturudvalget og ny næstformand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget foretages af udvalgene ved flertalsvalg. Udtrædelsen medfører en rokade mellem udvalgsposter og ændringer i udpegningen til flere bestyrelser. Φορσλαγ Det foreslås, at Kommunalbestyrelsen: godkender at Anders Borgen, C udtræder af Hørsholm Kommunalbestyrelse, tager til efterretning, at Stefan Bojesen Koefoed, C som valgt 1. stedfortræder indtræder i stedet, udpeger borgmester Morten Slotved, C som ny formand for i Hørsholm Vand ApS. Det foreslås desuden, at Kommunalbestyrelsen tager følgende udpegninger/ændringer foretaget af valggruppe 1 til efterretning: Nadja Maria Hageskov, C indtræder i Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Marianne Preis Balser, C indtræder i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Stefan Bojesen Koefoed, C indtræder i Børne- og Skoleudvalget Nadja Maria Hageskov, C udtræder af Børne- og Skoleudvalget Henrik Peulicke, C indtræder som suppleant for formanden i det Lokale Beskæftigelsesråd Marianne Preis Balser, C indtræder som medlem af Hørsholm Vand ApS 10.Steffen Bojesen Koefoed, C indtræder i ungdomsskolens bestyrelse i stedet for Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 4

5 Nadia Hageskov, C 11.Henrik Peulicke, C indtræder som medlem af bestyrelsen for kommunale valg og valgbestyrelsen for opstillingskredsen 12.Marianne Preis Balser, C udpeges som stedfortræder i bestyrelsen for Hørsholm Egns Museum 13.Hanne Merete Lassen, C udpeges som stedfortræder ved KL-delegeretmøde i stedet for borgmester Morten Slotved, C. Σαγσφρεµστιλλινγ Anders Borgen har ansøgt om at udtræde af kommunalbestyrelsen, da han for fremtiden ønsker at anvende sin fulde arbejdstid i sit firma. Anders Borgen har været medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse i 16 år valgt på liste C for Det Konservative Folkeparti. Ifølge 103 i den kommunale valglov, er det kommunalbestyrelsen, der skal tage stilling til anmodningen om udtræden. Hensynet til et medlems private arbejdssituation er en saglig grund for udtræden jf Stefan Bojesen-Koefoed er valgt som 1. stedfortræder for Det Konservative Folkeparti jf. valgbogen og indtræder i kommunalbestyrelsen, når et medlem udtræder i overensstemmelse med reglerne i den kommunale valglov. Jf. 28 i kommunestyrelsesloven vælger den gruppe i kommunalbestyrelsen, som har udpeget det udtrædende medlem, også hvem, der skal indtræde på den ledige post i udvalg, råd eller nævn. Formandsposten i Hørsholm Vand ApS besættes af Kommunalbestyrelsen ved en flertalsbeslutning. Anders Borgen er medlem i nedenstående udvalg mv.: Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Valgbestyrelsen for opstillingskredsen Valgbestyrelsen for kommunale valg Hørsholm Vand ApS Stedfortræder i: Det Lokale Beskæftigelsesråd, Bestyrelsen for Hørsholm Egns Museum (stedfortræder for Hanne Merete Lassen) Endvidere er Anders Borgen formand for Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, og næstformand i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. De 2 fagudvalg må konstituere sig efter den med valg af ny formand henholdsvis ny næstformand. Som følge af Anders Borgens udtræden ønsker valggruppe 1 (bestående af A-B-C-F og T) at foretage flere ændringer i deres udpegninger. Κοµµυνικατιον Der er udsendt pressemeddelelse i anledning af Anders Borgens ønske om at udtræde af Hørsholm Kommunalbestyrelse. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 5

6 Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν Kommunalbestyrelsen godkendte, at Anders Borgen udtræder af Hørsholm Kommunalbestyrelse og tog til efterretning at Stefan Bojesen-Koefoed (C) indtræder som medlem i kommunalbestyrelsen for den resterende del af valgperioden. Endvidere besluttede kommunalbestyrelsen, at borgmester Morten Slotved fremover skal være formand i bestyrelsen for Hørsholm Vand ApS. Endelig tog kommunalbestyrelsen nedenstående ændringer i kommunale hverv efter beslutning i valggruppe 1 til efterretning: Nadja Maria Hageskov (C) indtræder i Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Marianne Preis Balser (C) indtræder i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Stefan Bojesen-Koefoed (C) indtræder i Børne- og Skoleudvalget Nadja Maria Hageskov (C) udtræder af Børne- og Skoleudvalget Henrik Peulicke (C) indtræder som suppleant for formanden i det Lokale Beskæftigelsesråd Marianne Preis Balser (C) indtræder i bestyrelsen for Hørsholm Vand ApS Stefan Bojesen-Koefoed (C) indtræder i bestyrelsen for ungdomsskolen, samtidig med at Nadja Maria Hageskov (C) udtræder af bestyrelsen Henrik Peulicke (C) indtræder i valg bestyrelsen for kommunale valg og i valgbestyrelsen for opstillingskredsen Marianne Preis Balser (C) udpeges som stedfortræder i bestyrelsen for Hørsholm Egns Museum Hanne Merete Lassen (C) udpeges som stedfortræder for borgmester Morten Slotved ved KL-delegeretmødet Φραϖ ρενδε: Anders Borgen (C) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 6

7 Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 10/8411 Journalnr.: Ø09 Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Marianne Marker κονοµισκ οϖερσιγτ π δετ σπεχιαλισερεδε σοχιαλοµρ δε 2. κϖαρταλ 2010 Ρεσυµε Regeringen og KL har besluttet, at kommunerne hvert kvartal skal indberette en økonomisk oversigt over det specialiserede socialområde. Oversigten for 2. kvartal skal ligeledes fremlægges for Kommunalbestyrelsen senest den 1. august. Kommunalbestyrelsesmødet den 30. august er først mulige dato. Φορσλαγ Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen tager sagen til efterretning. Σαγσφρεµστιλλινγ Regeringen og KL har som led i økonomiaftalen for 2010 valgt det specialiserede sociale område som særligt fokusområde. Det skal blandt andet ske ved at have fokus på den løbende udgiftsudvikling på området. Derfor skal kommunerne hvert kvartal indberette en økonomisk oversigt til Indenrigsministeriet, og Kommunalbestyrelsen skal behandle denne økonomiske oversigt. Den økonomiske oversigt er vedlagt som bilag. Oversigten indeholder de funktioner og grupperinger i den kommunale kontoplan, der ifølge den nationale opgørelse kan henføres til det specialiserede socialområde. Funktioner og grupperinger der dækker over området Pleje og omsorg nederst i tabellen har Indenrigsministeriet ønsket medtaget for fuldstændighedens skyld, selvom kun en lille del af disse udgifter kan henføres til det specialiserede område. For hvert område har administrationen opgjort det vedtagne budget, det korrigerede budget samt det forventede regnskab. Administrationen forventer på nuværende tidspunkt, at regnskabet vil svare til det korrigerede budget på alle områder. Den økonomiske oversigt for 3. kvartal vil blive fremlagt for Kommunalbestyrelsen den 25. oktober. Βιλαγ Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 7

8 - Økonomi på det specialiserede sociale område 2 kvartal 2010 Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν Kommunalbestyrelsen tog oversigten til efterretning. Φραϖ ρενδε: Anders Borgen (C) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 8

9 Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 09/20020 Journalnr.: A30 Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Susanne Esbjørn Η ρσηολµ Ηανδιχαπρ δ υδσκιφτνινγ αφ µεδλεµ Ρεσυµε Gitte Burchard (O) ønsker at udtræde af Hørsholm Handicapråd på grund af arbejdspres. Valggruppe 2 (bestående af Venstre og Dansk Folkeparti) udpeger Annette Wiencken (V) til at indtræde som medlem i Hørsholm Handicapråd i stedet for Gitte Burchard (O). Φορσλαγ Det foreslås, at kommunalbestyrelsen godkender Gitte Burchardts ønske om at udtræde af Hørsholm Handicapråd og samtidig tager til efterretning, at valggruppe 2 (V og O ) udpeger Annette Wiencken (V) til medlem af Hørsholm Handicapråd for den resterende valgperiode. Σαγσφρεµστιλλινγ Som udgangspunkt er medlemmerne af kommunalbestyrelsen pligtige at modtage valg til udvalg, råd og nævn. Imidlertid kan der forekomme tilfælde, hvor det konkret er rimeligt, at kommunalbestyrelsen tillader en udskiftning, som ønskes af den pågældende valggruppe. Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν Kommunalbestyrelsen godkendte at Gitte Burchard (O) udtræder efter eget ønske og tog til efterretning, at valggruppe 2 udpegede Annette Wiencken (V) til medlem for den resterende del af valgperioden. Φραϖ ρενδε: Anders Borgen (C) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 9

10 Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 08/2042 Journalnr.: P20 Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Flemming Nielsen Η ρσηολµ Βψµιδτε ρεσυλτατ αφ οφφεντλιγτ υδβυδ Ρεσυµε Med det formål at skabe mere liv i Hørsholm Bymidte, fjerne biler fra terræn, give plads til flere boliger, flere butikker og erhverv sendte kommunen salg af 2 kommunalt ejede byggefelter i udbud i april i år. Forinden var 4 teams blevet prækvalificeret til at deltage i tilbudsgivningen på 2 byggeret - et nordligt byggefelt, der grænser op til torvet ved Trommen, og et sydligt byggefelt, der grænser op til Gågaden, Rungstedvej og Kammerrådensvej. Byggefelterne blev udbudt i pris og projekt. Udbudsrunden sluttede den 16. august 2010 og kommunen har modtaget ét bud som har været forelagt den af Kommunalbestyrelsen nedsatte dommerkomité. Φορσλαγ Dommerkomitéen foreslår, at Kommunalbestyrelsen beslutter: at der ikke arbejdes videre indenfor rammerne af det nuværende udbud og at der i stedet indledes en afsøgende sonderingsrunde, at det videre forløb om udbud af ejendomme i Hørsholm Bymidte tilgår Miljø- og Planlægningsudvalget som anmodes om at udarbejde forslag til hvornår og i givet fald hvordan salg af de omhandlede byggefelter skal iværksættes. Σαγσφρεµστιλλινγ Følgende 4 teams havde prækvalificeret sig til at byde på det sydlige byggefelt: 1. Νοταβενυσ Γρουπ med Mangor & Nagel Arkitektfirma A/S og Grontmij/Carl Bro A/S Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 10

11 2. ΤΚ εϖελοπµεντ Α/Σ med Claus Bjarrum Arkitekter as, Rambøll Danmark og Marianne Levinsen Landskab Aps 3. Μοµεντυµ, Ρεσεαρχη & εϖελοπµεντ med TNT Arkitekter A/S, Orbicon/Leif Hansen, Retail Institute Scandinavia A/S 4. ΚΠΧ Κ βενηαϖν Α/Σ med Årstiderne Arkitekter A/S og Midtconsult a/s På det nordlige byggefelt deltog tillige hold 2 og 4. Den 16. august modtog vi ét tilbud fra hold 3. Dommerkomitéens begrundelse for at afvise det modtagne købstilbud er at tilbudsgiveren foreslår en række delløsninger, som umiddelbart ligger udenfor de ønsker der har været beskrevet og som derfor gør det relevant at vurdere en videre proces nærmere. Det modtagne projekt ligger på flere punkter uden for de rammer der fremgår af udbuddet og lokalplan for området. For at optimere et nyt udbud kunne de prækvalificerede hold interviewes. I forløbet har en række større entreprenør- og developerfirmaer vist interesse for at byde. Disse kunne også inddrages i en høringsrunde. Politisk Styregruppe for Bymidten Administrationen foreslår, at styregruppen for bymidtens funktion overdrages til Miljø- og Planlægningsudvalget indtil der sættes større bygge- og anlægsarbejder i gang i Bymidten. Dette er baggrunden for at den videre proces med udbud af de 2 byggefelter foreslås overdraget til fagudvalget. κονοµι/περσοναλε Κοµµυνικατιον Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ ΠΣΒ, den Υ, den ΚΒ, den Υ, den ΚΒ, den Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 11

12 Βιλαγ - Hørsholm Bymidte - købstilbud modtaget den Hørsholm Bymidte - købstilbud modtaget den Hørsholm Bymidte - købstilbud modtaget den Hørsholm Bymidte - købstilbud modtaget den Hørsholm Bymidte - købstilbud modtaget den Hørsholm Bymidte - købstilbud modtaget den Udbudsmateriale i pdf. - Hørsholm Kommune - Salg af 2 kommunale byggeretter - Offentligt udbud af 2 byggefelter - notat af , Cowi Νοτερ τιλ βιλαγ Alle bilag er lukkede af hensyn til kommunens fremtidige forhandlingsmuligheder. Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν Kommunalbestyrelsen besluttede at følge indstillingen fra dommerkomiteen. Thorkild Gruelund (C) erklærede sig inhabil og forlod mødet under sagens behandling. Φραϖ ρενδε: Anders Borgen (C) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 12

13 Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 10/11854 Journalnr.: A21 Sagsforløb: ØU, KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Bente Jersie Jensen ελεγατιονσπλαν φορ κονοµιυδϖαλγετ Ρεσυµε Administrationen har udarbejdet udkast til en delegationsplan for Økonomiudvalgts område. Φορσλαγ Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender udkast til delegationsplan for Økonomiudvalget. Σαγσφρεµστιλλινγ Administrationen har udarbejdet et forslag til en delegationsplan for Økonomiudvalgets område. Formålet med planen er at synliggøre ansvars- og opgavefordelingen mellem de politiske udvalg og administrationen. Delegationsplanen er emneopdelt (alfabetisk) og omfatter Økonomiudvalgets hovedansvarsområder. Til planen er udarbejdet et bilag, der nærmere beskriver de enkelte punkter. Delegation betyder videregivelse af kompetence til at træffe beslutning og disponere. Delegationsplanen beskriver, hvem der er berettiget og forpligtiget til at løse opgaver, hvor kompetencen i lovgivningen er tillagt Kommunalbestyrelsen. Det fremgår, hvornår en sag skal behandles af Kommunalbestyrelsen, hvornår kompetencen er delegeret til udvalget/administrationen og hvem, der er forpligtet til at komme med en indstilling i sagen. Når det i lovgivningen er fastsat at Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse, betyder det normalt ikke, at Kommunalbestyrelsen selv skal træffe afgørelsen. Det vil kun være tilfældet, når det af lovteksten fremgår, at beslutningen skal træffes af den samlede Kommunalbestyrelse. Ofte er det formuleret sådan, at beslutningen skal træffes i et møde. Beslutningskompetencen kan derfor som udgangspunkt delegeres til et udvalg eller til administrationen. Den, der lovligt har fået tildelt en opgave ved delegation, har samme pligter og beføjelser som den, der har delegeret opgaven. Den oprindeligt kompetente (Kommunalbestyrelsen) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 13

14 har dog fortsat ansvaret for opgavens udførelse. Det betyder, at en delegation altid kan tilbagekaldes generelt eller i konkrete tilfælde. De afgørelser, der bliver truffet af enten administrationen eller et udvalg ved delegation, har samme virkning, som hvis de var truffet af Kommunalbestyrelsen. Βιλαγ - Delegationsplan for Økonomiudvalget, udkast af 21. april Delegationsplan - Økonomiudvalget, bilag 1 Βεσλυτνινγ κονοµιυδϖαλγετ δεν Økonomiudvalget indstillede delegationsplanen til kommunalbestyrelsens godkendelse, med den ændring, at nr. 6 fritagelse fra grundskyld besluttes i økonomiudvalget. Samtidig besluttede økonomiudvalget, at administrationen fremlægger et oplæg til beslutning om lukketid generelt i forbindelse med udstedelse af alkoholbevillinger. Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν Godkendt. Φραϖ ρενδε: Anders Borgen (C) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 14

15 Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 10/15205 Journalnr.: P24 Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Susanne Esbjørn Ρεγλερ φορ σπ ργετιδ ρεϖισιον Ρεσυµε Forslag til revision af reglerne for spørgetid forelægges til godkendelse. Φορσλαγ Det foreslås, at økonomiudvalget indstiller forslaget til kommunalbestyrelsens godkendelse. Σαγσφρεµστιλλινγ Borgmesteren ønsker, at det skal fremgå med større tydelighed, at borgerne har mulighed for ved spørgetidens start forud for et ordinært kommunalbestyrelsesmøde at anmelde et spørgsmål til en sag på dagsordenen. Spørgeren vil i så tilfælde få ordet efter at mødet er afsluttet, således at han kan stille sit spørgsmål. Βιλαγ - Udkast til reviderede regler for spørgetid Βεσλυτνινγ κονοµιυδϖαλγετ δεν Økonomiudvalget indstillede forslaget til kommunalbestyrelsens godkendelse. Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν Godkendt. Samtidigt blev det besluttet, at sætte spørgetid på dagsordenen for ordinære kommunalbestyrelsesmøder før og efter de almindelige sager. Φραϖ ρενδε: Anders Borgen (C) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 15

16 Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 8 Acadre sagsnr.: 10/13459 Journalnr.: G01 Sagsforløb: ØU, KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Bente Jersie Jensen Ταξιν ϖνετ ι Ρεγιον Ηοϖεδσταδεν Ρεσυµε Taxinævnet i Region Hovedstaden har sendt beretning og regnskab for Φορσλαγ Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Σαγσφρεµστιλλινγ Taxinævnet i Region Hovedstaden har den 11. maj 2010 sendt beretning og årsregnskab 2009 for Storkøbenhavns Taxinævn og Taxinævnet i Region Hovedstaden samt delregnskaber for begge nævn. Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. april 2008, at Hørsholm Kommune skulle deltage i Taxinævnet i Region Hovedstaden, der er en fælles kommunal myndighed for regionens kommuner med undtagelse af Helsingør Kommune og Bornholms Regionskommune. Nævnet blev oprettet pr. 1. maj 2009, hvor Storkøbenhavns Taxinævn samtidig ophørte. Delregnskabet for Taxinævnet i Region Hovedstaden viser et merforbrug på kr i perioden 1. maj 2009 til 31. december Taxinævnet har den 4. maj 2010 godkendt, at merforbruget overføres til budget Λοϖγρυνδλαγ Taxilovens 2 a og den kommunale styrelseslov 60. κονοµι/περσοναλε Nævnets driftsudgifter for 2009 dækkes delvis ved indtægter fra salg af trafikbøger m.m. Resten af udgiften fordeles blandt de deltagende kommuner efter indbyggertal pr. 1. januar Nettoudgiften for perioden 1. maj 2009 til 31. december 2009 udgør 1,07 kr. pr. indbygger, hvilket svarer til kr. for Hørsholm Kommune. Kommunen har betalt kr. Udgiften er afholdt inden for budgettet. Da merforbruger bliver overført til budget 2010, bliver der ikke opkrævet yderligere. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 16

17 Βιλαγ - Taxinævnet i Region Hovedstaden; Beretning og årsregnskab 2009 Βεσλυτνινγ κονοµιυδϖαλγετ δεν Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen, at beretningen tages til efterretning. Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν Beretningen blev taget til efterretning. Φραϖ ρενδε: Anders Borgen (C) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 17

18 Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 9 Acadre sagsnr.: 09/24158 Journalnr.: A21 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Erik Melbye Κϖαλιτετσκοντρακτερ κοβλινγ τιλ φαγυδϖαλγ Ρεσυµε Hørsholm Kommune skal udarbejde kvalitetskontrakter for de borgerrettede serviceområder. Arbejdet med at formulere de kvantitative kvalitetsudviklingsmål, der skal indgå i kontrakterne, påbegyndes ultimo august. Det er en forudsætning for påbegyndelsen af arbejdet, at Økonomiudvalget træffer beslutning om definitionen af serviceområder samt antallet af mål pr. serviceområde. Φορσλαγ Administrationen anbefaler, at kvalitetskontraktens serviceområder defineres som de eksisterende udvalgsområder. Endvidere anbefaler administrationen, at der som udgangspunkt formuleres op til tre mål kvalitetsudviklingsmål pr. udvalgsområde, samt at Økonomiudvalget drøfter og beslutter, hvorvidt der skal sættes særligt fokus på enkelte udvalgsområder gennem formulering af op til fem kvalitetsudviklingsmål på disse områder. Σαγσφρεµστιλλινγ Φορµ λ µεδ κϖαλιτετσκοντρακτερνε Kvalitetskontrakter er blevet indarbejdet som et nyt element i styrelsesloven. Kvalitetskontrakterne erstatter de servicestrategier, som kommunerne hidtil har udarbejdet. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med Aprilkonferencen besluttet at Hørsholm Kommune skal offentliggøre sin kvalitetskontrakt senest med årets udgang. Kvalitetskontrakterne er tænkt som et redskab til at systematisere og tydeliggøre arbejdet med at forny og udvikle kvaliteten i den borgerrettede opgaveløsning. Formålet er at forpligte kommunalbestyrelsen til at overveje, hvordan kvaliteten i opgaveløsningen kan udvikles og opstille mål herfor og selve kvalitetskontrakten skal give borgerne et overblik over arbejdet med kvalitetsudvikling. De udvalgte mål skal være udtryk for indsatsområder, der har en særlig politisk prioritet og således omvendt ikke nødvendigvis være dækkende for alle mål på et givent serviceområde. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 18

19 Målene skal være kvantificerbare og dermed klare, konkrete og formuleret på en måde, der gør det nemt at følge op på målopfyldelsen. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 19

20 εφινιτιον αφ σερϖιχεοµρ δερ Det er administrationens vurdering, at serviceområderne i kvalitetskontrakterne for at undgå unødig kompleksitet bør defineres så de svarer til en af de eksisterende styringsdimensioner. Af hensyn til den politiske proces og håndterbarheden af målene anbefales det, at fagudvalgene (herunder Økonomiudvalget) bliver indgangen til kvalitetskontrakternes serviceområder. Da der skal være tale om kvalitetsudviklingsmål og ikke mål for serviceniveauet i den borgerrettede opgaveløsning er det administrationens vurdering, at den største effekt og troværdighed opnås ved et begrænset antal udviklingsmål samt dertil knyttede indsatser. Det er således administrationens vurdering, at antallet af mål pr. udvalgsområde som udgangspunkt ikke bør overstige tre mål, såfremt der i organisationen skal være kapacitet til at igangsætte en reel kvalitetsudviklingsindsats i forhold til de udvalgte kvalitetsudviklingsmål. Det er dog vurderingen, at organisationen vil kunne håndtere op til fem kvalitetsudviklingsmål på enkelte udvalgsområder, i fald Økonomiudvalget ønsker, at der sættes særligt fokus på enkelte serviceområder. εν ϖιδερε προχεσ Ηϖορν ρ Ηϖαδ Økonomiudvalget beslutter definitionen af serviceområder og det maksimale antal mål pr. serviceområde Uge 39 Uge 43 Uge 48 Fagudvalgenes første drøftelse af kvalitetsudviklingsmålene på deres område. Drøftelse af om beslutning om: Fastlæggelse af ambitionsniveau Rækkevidde for målene i forhold til potentielle politikområder og enheder Hvilke måltyper udvalget ønsker anvendt Tidshorisont for de fastlagte mål Evt. anden drøftelse af kvalitetsudviklingsmålene i fagudvalget Endelig godkendelse af kvalitetsudviklingsmålene i fagudvalgene 20. december Den samlede kvalitetskontrakt for kommunen godkendes af Kommunalbestyrelsen κονοµι/περσοναλε Det anslåede ressourceforbrug i administrationen i forbindelse med udarbejdelsen af kvalitetskontrakterne er på ca timer (ca. 1/3 årsværk). Det forventede ressourceforbrug i forbindelse med implementeringen af kvalitetsudviklingsmålene kan først estimeres, når målene er kendte. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 20

21 Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ ØU den samt drøftelse på Aprilkonferencen. Βεσλυτνινγ κονοµιυδϖαλγετ δεν Økonomiudvalget indstillede forslaget til kommunalbestyrelsens godkendelse, således at kvalitetskontraktens serviceområder defineres som de eksisterende udvalgsområder, og at udgangspunktet er op til 3 kvalitetsmål pr. udvalgsområde. Borgmesteren orienterede kort om svaret fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om afslag på ansøgning om fristforlængelse for offentliggørelse af kvalitetskontrakterne. Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν Godkendt. Φραϖ ρενδε: Anders Borgen (C) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 21

22 Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 10 Acadre sagsnr.: 09/15354 Journalnr.: P20 Sagsforløb: Social og Seniorudvalg- Økonomiudvalg- Kommunalbestyrelsen - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig Hørsholm Kommune enhed: Sagsbehandler: Helle Skude Ορανγερι, ϖανδκυνστ ογ υδϖενδιγ λιφτ π Βρεελτεπαρκεν Ρεσυµε Breelteparken er blevet bevilget fondsmidler fra AP Møllerfonden til renovering af ældreboligerne - og har i forbindelse med denne renovering fået tilsagn om kommunal finansiering til ombygning af fællesarealet. Der er budgetteret med 2 mio. kr. i budget Planlægningsarbejdet er igangsat, og administrationen ønsker at påbegynde projektet i indeværende år. Derfor fremlægges med dette punkt et oplæg til frigivelse af midler fra lånedispensationskontoen, og dermed en anmodning om tillægsbevilling på 2 mio. kr. i Φορσλαγ Administrationen foreslår Social og Seniorudvalget at anbefale ØU og KB: at give tillægsbevilling og frigive rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til at anlægge udvendig lift, orangeri og vandkunst i Breelteparken. at godkende at projektet finansieres ved lån, jf. lånetilsagn fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet pulje. Σαγσφρεµστιλλινγ Βαγγρυνδ I januar 2010 fik Hørsholm Kommune mulighed for at lånefinansiere bygge og anlægsprojekter i Herunder blev der afgivet lånetilsagn 2 mio. kr. til renovering af ældreboligerne på Breelteparken. Kommunalbestyrelsen har budgetteret midlerne til projektet i budget 2011, og midlerne ønskes fremrykket til frigivelse i budget Planlægningsarbejdet omkring renoveringen er igangsat, og administrationen foreslår med dette punkt, at Kommunalbestyrelsen giver en tillægsbevilling og frigiver rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til opstart af projektet. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 22

23 Προϕεκτετσ οµφανγ Projektet på Breelteparken omfatter anlæg af et orangeri, en udvendig lift og en vandkunst. Udvendig lift: Udvendig lift placeret ud for østlig indgang i centret, vil kunne forbedre adgangsforholdene væsentligt mellem center og boligerne for de mindre mobile beboere. Udvendig lift er estimeret til at koste kr. Orangeri og vandkunst: Den nuværende petanquebane ligger på et af de mest centrale fælles udeopholdsarealer. For at tilgodese flertallet af beboerne på plejehjemmet, foreslås et oplevelsessted og samlingssted. Ideen har været at etablere et fælles opholdsrum, og der er derfor projekteret en glasbygning et orangeri- på langs af fællesarealet - bygget ind i skråningen. Orangeriet vil kunne opvarmes i vinterhalvåret og vil dermed kunne benyttes hele året. Arealet forventes at blive mellem 40 og 60 m2 alt efter valg af glasmateriale. Den nederste del af orangeriet vil blive opført i beton, så det ligner resten af Breelteparken. De omkringliggende arealer belægges med fliser og møbleres med bænke og krukker. Såvel orangeri som vandkust vil skabe en fin ny oplevelse, når man passere igennem området. Orangeri og vandkunst er estimeret til at koste kr. Projekterne hænger sammen med en finansiering fra AP Møller fonden, hvor kommunen har samtykket til finansiering af renovering af anlægget, mens fonden finansierer et projekt omhandlende renovering af altangangene på ældreboligerne. Στατυσ π προϕεκτετ Breelteparken har indgået aftale med Holsøe Arkitekterne A/S vedr. den tekniske rådgivning og bistand. Arkitekterne har i samarbejde med Breelteparkens administration og bestyrelse tegnet projektet, og projekteringen på det nye udendørs anlæg er færdiggjort og ligger til godkendelse i Breelteparkens bestyrelse den 15. juni. Herefter sendes projektet i udbud, og det forventes at anlægget står klar til ibrugtagelse ultimo december Hele projektet opføres i en samlet etape og kan derfor ibrugtages samtidig. (Udspecificeret tidsplan vil være tilgængelig ved Social og Seniorudvalgets behandling på udvalgsmøde den 17. juni). En tillægsbevilling er nødvendig, hvis den planlagte proces skal kunne effektueres efter tidsplanen. κονοµι/περσοναλε Βεϖιλλινγσσκεµα Βελ β Τιλλ γσβεϖιλλινγ ριφτ/ανλ γ µ.ϖ Ινδεϖ ρενδε ρ Politikområde: 41 Anlæg Politikområde: 82 Finansiering/lån Οϖερσλαγσ ρ 1 Οϖερσλαγσ ρ 2 Οϖερσλαγσ ρ 3 Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 23

24 Politikområde: 82 Finansiering/renter/afdrag I alt 0 Ανλ γσβεϖιλλινγ: (igangsætningstilladelse) Politikområde: 41 Anlæg Politikområde: I alt Βεσλυτνινγ Σοχιαλ ογ Σενιορυδϖαλγετ δεν Godkendt med den tilføjelse, at der i 2012 indføres en negativ tillægsbevilling på 2 mio. kr. på anlæg, idet udgiften tidsforskydes fra 2012 Βεσλυτνινγ κονοµιυδϖαλγετ δεν Økonomiudvalget indstillede forslaget til kommunalbestyrelsens godkendelse, idet dog beløbet på 2,0 mio. kr. i budgettet for 2012 udtages ved budgetlægningen Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν Godkendt. Φραϖ ρενδε: Anders Borgen (C) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 24

25 Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 11 Acadre sagsnr.: 10/6025 Journalnr.: P20 Sagsforløb: SSU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig Hørsholm Kommune enhed: Sagsbehandler: Helle Skude Λουισελυνδ φορσλαγ οµ φορσκυδτ ιβρυγταγνινγ Ρεσυµε Administrationen fremlægger forslag til forskudt ibrugtagning af pleje- og genoptræningscentret Louiselund med tilhørende rettelse af tidsplanen. Φορσλαγ Administrationen foreslår, at den fremlagte plan for forskudt aflevering og ibrugtagning af byggeriet Louiselund godkendes, således at byggeriet planlægges overdraget fra entreprenøren på følgende datoer: 14. δεχεµβερ 2011: Centerbygning: genoptræning & 38 midlertidige pladser 43 ældreboliger Den østligste plejeboligblok: 18 boliger 21. φεβρυαρ 2012: Den midterste plejeboligblok: 36 boliger 21. µαρτσ 2012: Den vestligste plejeboligblok: 36 boliger Σαγσφρεµστιλλινγ Efter et godt licitationsresultat godkendte Kommunalbestyrelsen den 26. april 2010 skema B for byggeriet af Louiselund pleje- og ældreboliger samt genoptræningscenter på grunden vest for Kokkedal Slot. Herefter blev kontrakterne underskrevet af bygherrerne: Hørsholm Almennyttige Boligselskab (med ca. 82 pct.) og Hørsholm Kommune (med ca. 18 pct. af byggeriet). Første spadestik blev taget den 21. maj 2010, og som man ved selvsyn kan konstatere, er der på nuværende tidspunkt godt gang i byggeaktiviteterne på grunden. Forudsætningen for licitationen var, at der skulle ske en samlet aflevering af hele byggeriet den 23. november Som følge af forskellige forhold er byggeriet imidlertid i Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 25

26 opstartsfasen blevet 6 uger forsinket. Dette skydes bl.a., at Hørsholm Egns Museum har foretaget yderligere undersøgelser på grunden. Entreprenøren har derfor på nuværende tidspunkt krav på en udsættelse af afleveringstidspunktet til den 4. januar I stedet for at aflevere hele byggeriet samlet den 4. januar 2012, har entreprenøren i en revideret tidsplan foreslået, at dele af byggeriet afleveres før og dele af byggeriet efter den 4. januar. Ifølge entreprenørens nye tidsplan ville Ældreboligerne kunne stå færdige den 26. september 2011 Centerbygning og den første blok med 18 plejeboliger den 14. december 2011 Den næste blok med 36 boliger den 21. februar 2012 Og den sidste blok med 36 plejeboliger den 21. marts 2012 Bygherrerne, rådgivere og entreprenøren har ud fra dette oplæg til tidsplan drøftet mulighederne for at tilpasse projektets tidsplan. Det vigtigste for Hørsholm Kommune er en rettidig ibrugtagning af centerbygning og de første plejeboliger af hensyn til overholdelse af plejeboliggarantien. Endvidere er der fordele for Hørsholm Kommune ved en forskudt ibrugtagning. Administrationen ser til gengæld ingen fordele forbundet ved at ibrugtage ældreboligerne før de første plejeboliger. Ud fra disse overvejelser fremlægges den tidsplan, der er illustreret tegningsmæssigt i bilagene, og som indebærer ibrugtagning på 3 datoer, til politisk godkendelse som grundlag for den videre byggeproces. Φορδελε, υλεµπερ ογ φορυδσ τνινγερ φορ δεν φορσκυδτε ιβρυγταγνινγ Entreprenørens forslag om at aflevere byggeprojektet tidsforskudt indebærer, som nævnt, flere fordele for Hørsholm Kommune. For det første giver det mulighed for at fordele opstartsfasen for centret over nogle måneder. Dermed bliver rekrutteringsprocessen fordelt over en periode. Desuden bliver de første plejeboliger afleveret til tiden eller lidt før, alt efter hvordan man anskuer det, og den meget vigtige kapacitetsudvidelse vedrørende plejeboligerne bliver derfor ikke forsinket. På ulempesiden er, at der fortsat vil være en byggeplads på den resterende del af grunden, hvilket stiller en række krav til ting, entreprenøren skal have på plads. Byggepladsen til de resterende plejeboliger må ikke genere anvendelsen af de dele af byggeriet, som er ibrugtaget. Dette er i det foreliggende oplæg sikret ved, at byggepladsen til de to sidste blokke afgrænses sådan, at vejen til center og ældreboliger er åben i den resterende del af byggeperioden. Detailplanlægningen af overgangsfasen er i fuld gang, og det er en forudsætning for at indgå aftale om forskudt ibrugtagning, at der er fundet tilfredsstillende løsninger på de konkrete problemerstillinger. Samlet set er det administrationens vurdering, at den ændrede tidsplan med denne forudsætning - ikke indebærer nogen ulemper for kommunen, men at den tværtimod giver visse fordele i forhold til at skulle starte så store driftsenheder op. Καν δερ κοµµε ψδερλιγερε φορσινκελσερ? Med ovenstående er taget højde for de forskydninger i tidsplanen, der kendes på nuværende tidspunkt, og ud fra den reviderede tidsplan vil der blive indlagt Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 26

27 sanktionsbærende terminer på de væsentlige tidspunkter i byggeprocessen. Det er herefter entreprenørens ansvar og opgave at overholde tidsplanen, med mindre der indtræffer omstændigheder, der er uden for entreprenørens kontrol, og som har betydning for byggeperiodens længde. Eventuelle krav om fristforlængelse vurderes af byggeledelsen og opgøres i byggemødereferatet efter hvert byggemøde. Dermed følges løbende op på tidsplanen, men der kan ikke gives garanti på forhånd mod forsinkelser som følge af vejrlig el.lign. Υδβυδσρετλιγ βεδ µµελσε ογ λιγεβεηανδλινγ Administrationen har forhørt sig hos en ekstern uvildig advokat, om hvorvidt en ændret aftale, der medfører en afleveringstermin med en faseopdelt aflevering af byggeriet, vil være i strid med EUs udbudsregler. Den lovmæssige præmis for den ændrede afleveringstermin er, at ændringen kun vil være i overensstemmelse med EU"s udbudsregler, hvis denne kan karakteriseres som ikke væsentlig. Det er advokatens faste vurdering, at den pågældende ændring i aftalen om afleveringstermin ikke vil være at karakterisere som en væsentlig ændring, og at den derfor kan foretages, uden at bygherrerne kommer i konflikt med udbudsreglerne. I vurderingen lægges vægt på, at der ikke er tale om en ændring af centrale punkter som ydelse og pris, og at ændringen er udtryk for en saglig håndtering af en forsinkelsesproblematik, der i hvert fald delvist er initieret af uforudsete begivenheder. κονοµι/περσοναλε Forslaget vil indebære forskydning i anlægsinvesteringen. Der vil blive forelagt en revideret bevillingsoversigt i forbindelse med søgning til frigivelse af rådighedsbeløb for Κοµµυνικατιον Det foreslås, at ændringen i tidsplanen kommunikeres til lokalpressen ved en pressemeddelelse. I forhold til personalet på Hannebjerg, hvis udflytning til Louiselund bliver forsinket med 3-4 måneder, vil der ske en direkte kommunikation herom ved leder Ann-Mari Djurhuus. Ann-Mari Djurhuus vil ligeledes informere personalet på de fleksible pladser, Margrethelund i forhold til ibrugtagelsesdatoen for de nye fleksible pladser. Seniorrådet informeres via dette dagsordenspunkt. Administrationen vil sørge for at informere nuværende og fremtidige samarbejdspartnere omkring ibrugtagelsesdatoerne. Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ Sagen har tidligere været behandlet i Kommunalbestyrelsen 26. april 2010 (punkt 108) Skema B godkendelse Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 27

28 22. marts 2010 (punkt 80 og 81) 22. februar 2010 (punkt 63) 30. november 2009 (punkt 193) Skema A godkendelse 24. juni 2008 (punkt 92) Beslutning om placering og omfang af byggeri. Godkendelse af økonomisk ramme. Βιλαγ - Bilag 1: Skitse over faseopdelt ibrugtagelse af Louiselund - Fase 1.pdf - Bilag 2: Skitse over faseopdelt ibrugtagelse af Louiselund - Fase 2.pdf Βεσλυτνινγ Σοχιαλ ογ Σενιορυδϖαλγετ δεν Godkendt. Βεσλυτνινγ κονοµιυδϖαλγετ δεν Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende forslaget. Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν Godkendt med 18 stemmer for, idet Gitte Burchard (O) undlod at stemme. Φραϖ ρενδε: Anders Borgen (C) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 28

29 Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 12 Acadre sagsnr.: 10/12936 Journalnr.: S49 Sagsforløb: SFKU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig Hørsholm Kommune enhed: Sagsbehandler: Marie Albrechtsen Νψε ρεγλερ ϖεδρ. τιλσκυδ τιλ νψε φορενινγερ/αφτενσκολερ Ρεσυµε Reduktionen af de kommunale tilskudspuljer i budget nødvendiggør en ændring af procedurer for, hvornår foreninger kan søge om tilskud. Φορσλαγ Administrationen foreslår, at udbetalingen af tilskud til nye foreninger, først kan ske i det efterfølgende år. Σαγσφρεµστιλλινγ Administrationen foreslår, at der i godkendelsesproceduren for nye foreninger og aftenskoler skrives ind, at de ikke kan søge hverken rammebevilling, aktivitetstilskud eller lokaletilskud med tilbagevirkende kraft, men i stedet skal søge ud fra de angivne ansøgningsfrister. På den måde undgåes det, at budgettet for de forskellige tilskudsordninger ikke overskrides i løbet af året, grundet nye foreningers tilkomst. Det foreslås derfor, at nedenstående frister, skrives ind i godkendelsesproceduren for nye foreninger og aftenskoler: Frist for rammebevilling til aftenskoler: ultimo december Frist for aktivitetstilskud til foreninger: 1. februar Frist for lokaletilskud: Senest 2 måneder efter afholdt generalforsamling Βιλαγ - Godkendelsesprocedure for foreninger - Godkendelsesprocedure for aftenskoler Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 29

30 Tiltrådt. Βεσλυτνινγ κονοµιυδϖαλγετ δεν Økonomiudvalget indstillede forslaget til kommunalbestyrelsens godkendelse. Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν Godkendt. Φραϖ ρενδε: Anders Borgen (C) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 30

31 Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 13 Acadre sagsnr.: 09/670 Journalnr.: A50 Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig Hørsholm Kommune enhed: Sagsbehandler: Per Damgaard Κοκκεδαλ ς ογ Νς προχεσ φορ δεν φρεµτιδιγε πλανλ γνινγ Ρεσυµε Efter Fredningsnævnets tilladelse til anlæg af rundkørsel, forlægning af Lågegyde og adgangsvej til plejeboligerne pr er der behov for en status/revurdering af processen for den videre planlægning for realiseringen af Masterplan for Kokkedal Vest og Nordvest. Φορσλαγ Administrationen forslår følgende: at udarbejdelse af rammelokalplan for Kokkedal NV igangsættes at arbejde med tillægsfredningen opstartes at der indsendes ansøgning til Fredningsnævnet om dispensation for anlæg af det planlagte vejanlæg på de 2 fredede arealer vest for Slotsbakken Σαγσφρεµστιλλινγ Μαστερπλαν I Masterplan, december 2008 er det forudsat, at vejadgang til boligområdet i Kokkedal Vest sker langs Kystbanen på et område, der er omfattet af Kokkedal fredningen. Desuden er det forudsat, at Lågegyde forlægges mod øst for at skabe et stationsnært erhvervsareal. Denne forlægning forløber delvist over et område, der er omfattet af Kokkedal fredningen. Ραµµελοκαλπλαν Området, hvor forlægningen af Lågegyde planlægges anlagt, er i dag omfattet af Lokalplan 48, område G, der er udlagt til friareal og eventuelt fremtidigt parkeringsareal (se vedlagte kortbilag tegn. nr.: H A). Kommunalbestyrelsen kan efter planlovens 19, stk. 1 dispensere fra bestemmelser i en lokalplan m.v., hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser kræver tilvejebringelse af en ny lokalplan. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 31

32 Det er administrationens vurdering, at det næppe er lovligt at dispensere fra den gældende lokalplan 48 til en forlægning af Lågegyde, da etableringen skal ske på områder, der i dag er udlagt til friarealer og eventuelt parkeringsareal. Inden salgsudbud af de 2 arealer på Kokkedal NV er det således nødvendigt at ændre betingelserne i LP48 gennem udarbejdelse af en ny rammelokalplan. Rammelokalplansområdet skal omfatte arealerne i Masterplanen for Kokkedal NV, erhverv og Kokkedal NV, boliger (se vedlagte bilag, dateret ). Afhængig af de tilbudte projekters karakter og udformning skal der måske udarbejdes detaillokalplaner for et eller begge områder, men som udgangspunkt forventes der ikke at skulle udarbejdes detaillokalplaner. Visse dele af rammelokalplanen vil først finde anvendelse, når dispensation til vejanlæg vest for Slotsbakken er opnået (se nedenstående afsnit). Τιλλαδελσε τιλ ανλ γ αφ ρυνδκ ρσελ, φορλ γνινγ αφ Λ γεγψδε ογ αδγανγσϖεϕ τιλ πλεϕεβολιγερνε Da opførelsen af pleje- og ældreboligerne skulle fremmes tidsmæssigt af hensyn til lov om plejehjemsgaranti, er Fredningsnævnet ansøgt om en mindre dispensation til anlæg af en rundkørsel samt vejadgang til plejeboliger. Fredningsnævnet har givet tilladelse til anlæg af rundkørsel, forlægning af Lågegyde og adgangsvej til plejeboligerne, som placeres som vist på vedlagte bilag oversigtsplan 1:1000 Cowi, dateret Fredningsnævnets tilladelse er påklages til Naturklagenævnet af Danmarks Naturfredningsforening, Hørsholm samt GF Slotsbakken. Administrationen vurderer, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Naturklagenævnet er 8 måneder. νδρινγ αφ φρεδνινγεν Realisering af masterplanen i sin helhed forudsætter en ændring af fredningsgrænserne for så vidt angår nye vejanlæg og til dels placering af nyt erhvervsbyggeri ved Kokkedal Station. Dette kan ske gennem en tillægsfredning, hvor fredede arealer mageskiftes med ikke-fredede arealer i forholdet mindst 1:1. Hørsholm Kommunes oplæg til magelæg fremgår af vedlagte kortbilag, dateret Heraf fremgår, at der tilgår m² til det fredede areal og der affredes m². De arealer langs Kystbanen, der ønskes affredet vurderes til ikke at have nogen fredningsmæssig værdi og har i øvrigt ingen sammenhæng med den øvrige Kokkedalfredning. Hvorimod arealet på golfbanen øst for stien hænger godt sammen med fredningen omkring Kokkedal Slot. Oprindeligt var det planen, at tillægsfredningen skulle gennemføres i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. Det har dog efter flere drøftelser ikke været muligt at opnå enighed om hvilke arealer, der kan magelægges. Danmarks Naturfredningsforenings synspunkter er beskrevet i vedlagte breve fra DN, dateret & Hørsholm Kommune er således tvunget til at rejse tillægsfredningen alene. Udarbejdelse og vedtagelse af en tillægsfredning vil som minimum forventes at forløbe over 14 måneder. Hertil kommer så en eventuel klage til Naturklagenævnet og behandlingstiden her. ισπενσατιον τιλ ϖεϕανλ γ ϖεστ φορ Σλοτσβακκεν Da ansøgning om anlæg af rundkørsel, forlægning af Lågegyde og adgangsvej til plejeboligerne blev fremsendt var det planen, at der skulle rejses en tillægsfredning i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. Det har som nævnt desværre ikke vist sig muligt at nå til enighed om indholdet i en tillægsfredning med et tidsmæssigt tab til følge. Det er således af hensyn til tidsplanen for Masterplanens realisering nødvendigt Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 32

33 at ansøge fredningsnævnet om en mindre dispensation fra fredningen til anlæg af den resterende planlagte forlægning af Lågegyde vest for Slotsbakken. Det er administrationens vurdering, at det omhandlede areal ikke har nogen fredningsmæssig værdi, da det ligger isoleret fra den øvrige Kokkedal fredning. Ved projektering af Lågegydes forlægning er der taget hensyn til en passende stor afstand til boligbebyggelsen Slotsbakken. Νψττεηαϖερ π Κοκκεδαλ Νς Ifølge tidsplanen vil nyttehaverne skulle opsiges med fraflytning i efteråret Der arbejdes videre med en decentral placering af nyttehaverne. κονοµι/περσοναλε Den skitserede proces for den fremtidige planlægning har følgende indflydelse på tidspunkterne for de estimerede salgsindtægter for byggeretterne for de enkelte områder, se vedlagte tidsplan, dateret : - Kokkedal V, boliger Såfremt ændring af fredningen bliver indklaget til Naturklagenævnet vil salgsindtægterne blive udskudt til 3 måneder senere end forudsat ellers har den ændrede proces for planlægning ingen indflydelse på dette område. - Kokkedal NV, erhverv Vejanlæg vest for Slotsbakken skal være færdigt inden salgsindtægterne forfalder og bliver således udskudt 4 måneder ellers har den ændrede proces for planlægning ingen indflydelse på dette område. Dette er under forudsætning af, at der ikke skal udarbejdes en projektlokalplan for dette område. Hvis det er nødvendigt med en projektlokalplan, bliver salgsindtægterne for dette område yderligere udskudt ~1 år. - Kokkedal NV, boliger Såfremt forudsætning om at der ikke skal udarbejdes en projektlokalplan kan salgsindtægter komme ~1 år tidligere end forudsat. Hvis der skal udarbejdes en projektlokalplan vil tidspunkt for salgsindtægter være uændret. Som en del af budgetrevision 2 er salgsindtægterne blevet nedjusteret. Der bliver fremsendt særligt dagsordenspunkt til ØU senere. Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ TMU, den (Vejadgang til plej- og ældreboliger Kokkedal Vest - dispensation fra fredningen) ØU, den (Vejadgang til plej- og ældreboliger Kokkedal Vest - dispensation fra fredningen) KB, den (Vejadgang til plej- og ældreboliger Kokkedal Vest - dispensation fra fredningen) TMU, den (Masterplan for Kokkedal Vest og Nordvest - Lågegyde) ØU, den (Masterplan for Kokkedal Vest og Nordvest - Lågegyde) KB, den (Masterplan for Kokkedal Vest og Nordvest - Lågegyde) Βιλαγ Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 33

34 - Revision af kortbilag _Kortbilag 2_kompri - Alt D3 Areal - Mid tilslut - Disp.pdf - LP48 tegn.nr. H A - Vedrørende eventuel ophævelse/ændring af dele af Kokkedalfredningen - Kokkedalområdet. Opfølgning på møde om fredning - Område for rammelokalplan Kokkedal NV - Tidsplan Νοτερ τιλ βιλαγ Kortbilag 2, dateret , rev Oversigtsplan - 1:1000, dateret (Visende den vedtagne placering af rundkørsel) Βεσλυτνινγ Μιλϕ ογ Πλανλ γνινγσυδϖαλγετ δεν Godkendt. Βεσλυτνινγ κονοµιυδϖαλγετ δεν Økonomiudvalget indstillede forslaget til kommunalbestyrelsens godkendelse, idet Gitte Burchard (O) stemte imod. Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν Godkendt, idet Gitte Burchard (O) stemte imod. Φραϖ ρενδε: Anders Borgen (C) Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 34

Mandag 27.09.2010 kl. 17:30 Borgerservice

Mandag 27.09.2010 kl. 17:30 Borgerservice Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 27.09.2010 kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 2 Meddelelser 4 Børn-

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Meddelelser 5 Endelig

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 27. april 2009 Mandag 27.04.2009 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Godkendelse af udbudsmaterialet for ny klimainstitution

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 31.10.2011 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Takster

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB møde den 30/1 2012 3 Indstilling

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Onsdag 29.09.2010 kl. 15:00

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Onsdag 29.09.2010 kl. 15:00 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde Fuglsanghus, Gl. Hovedgade 2 Onsdag 29.09.2010 kl. 15:00 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Økonomisk orientering Sport-, Fritid,-

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 12.06.2014 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Budget 2015: Indledende dialog mellem HovedMED og ØU 4 Retningslinjer

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 12.11.2009 07:30 Torsdag 12.11.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Lederuddannelse i Hørsholm Kommune 3 Undersøgelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde ØU Torsdag 10.10.2013 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk politik for Hørsholm Kommune 3 Tildeling af vejret

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 12.10.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 12.10.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 12.10.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 01.02.2011 kl. 16:00 Mødelokale D1 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Ansøgning om midler til kreative

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 13.11.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - Godkendelse af budgetmateriale

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Møde den 30. august Mandag 30.08.2010 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2010: Budgetrevision 3 på Social- og Seniorudvalgets

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 14. maj 2009 Torsdag 14.05.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Rungsted Havn A/S - ordinær generalforsamling 5 1.

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra ordinært møde Ordninært møde Onsdag 27.05.2009 kl. 8:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Teknik- og Miljøudvalgets 1. budgetmøde -

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 27. august 2009 Torsdag 27.08.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Politikområdebeskrivelser på Økonomiudvalgets område

Læs mere