Risikostyring af kontrakter. Ved partner Sidsel Marie Kristensen og partner Ole Nørgaard Uddannelsesdagen 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikostyring af kontrakter. Ved partner Sidsel Marie Kristensen og partner Ole Nørgaard Uddannelsesdagen 2014"

Transkript

1 Risikostyring af kontrakter Ved partner Sidsel Marie Kristensen og partner Ole Nørgaard Uddannelsesdagen 2014

2 2 Risikostyring af kontrakter Overblik - emner Risici ved at drive virksomhed Kontraktuelle risici Fastlæggelse af contract policies Bech-Bruun s Contract Risk Management Tool Ordet risiko kommer af italiensk risico, afledning af risicare 'sætte på spil, vove', af uvis opr.

3 3 Risikostyring af kontrakter Overblik - emner Udenfor dagens scope Forhandling af kontrakter - hvordan forbereder og gennemfører du din kontraktsforhandling med succes Andre sider af Risk management Project execution - opfyldelse/levering Claim management - styr på dokumentation, frister, herunder cut-off frister, etc. Én ting er policies, noget andet er efterlevelse i praksis

4 4 Risici ved at drive virksomhed Risikostyring handler om at styre risici, ikke nødvendigvis at eliminere dem. Der vil nok altid være en eller anden form for risiko Hvad kan være en særlig risiko for den konkrete virksomhed? At miste sin største leverandør eller kunde? At forretningshemmeligheder bliver offentligt kendte? Ikke at kunne overleve hård konkurrence? Virksomheden skal kende sine risici, før de kan styres

5 5 Analyse af risici Hvordan kan man analysere, hvilke risici virksomheden har? Virksomhedens forskellige divisioner/afdelinger kan bidrage til analysen Bestyrelsen overvejer og træffer beslutningen om fremadrettet politik Brugen af risikoskemaer kan bidrage til større overblik: Emne Indhold Foranstaltninger Risiko Brand Leverandørafhængighed Ansvar Virksomhedens lager af X er brandfarlige, og produktionen af Y kan let antænde. Få leverandører på markedet eksklusiv forpligtelser? Almindelige ansvarsregler efter dansk ret gælder. Tegning af brandforsikring Mulighed for at komme ud af aftale mulighed for at finde andre leverandører Indsætte cap på ansvar i kontrakter og fraskrive indirekte tab. Lav Medium Høj Høj

6 6 Hvem har risikoen? Hvilke muligheder har du? Undgå risiko Overdragelse af risiko Reduktion af risiko Accept af risiko

7 7 Hvem har risikoen? Undgå risikoen Vig uden om Fordele: Ingen risiko ingen skade Ulemper: Projektet gennemføres ikke Virksomheden realiserer ikke sine mål

8 8 Hvem har risikoen? Reduktion af risiko Iværksæt tiltag, der kan mindske risikoen Fordele: Risikoen bliver mindre og nemmere at leve med Ulemper: Risikoen bliver ikke elimineret HUSK: Risikostyring handler om styring og ikke eliminering af risici

9 9 Hvem har risikoen? Overdragelse af risikoen Lad andre påtage sig risikoen Fordele: Risikoen overdrages (med eller uden frigørende virkning) Mulighed for risikodeling, hvis ikke fuldstændig overdragelse Ulemper: (Næsten) aldrig gratis, at andre påtager sig en risiko

10 10 Hvem har risikoen? Accept af risikoen Take the plunge Fordele: Projektet gennemføres Ulemper: Worst case scenario kan blive en realitet

11 Kontraktuelle risici 11

12 12 Kontraktuelle risici Vi gennemgår følgende: Brugen af standardvilkår og boilerplates Overdragelse og change of control Opsigelses- og ophævelsesmuligheder Erstatning og bod Ansvarsbegrænsninger Back-to-back-aftaler Fortrolighedsaftaler Competition law Eskaleringsklausuler Værneting og lovvalg Interne politikker

13 13 Den juridiske ramme Aftalefrihed som udgangspunkt Begrænsninger i præceptiv lovgivning Hvad hvis et forhold ikke er reguleret i aftalen? Baggrundsretten udfylder, forudsat at der er aftalt dansk ret Købeloven, almindelige obligationsretlige grundsætninger, entrepriseretlige grundsætninger etc. Betydning af standarder, kutymer mv.

14 14 Standardkontrakter Brug af standardkontrakter Fx AB92, ABR89, FIDIC, Orgalime mv. Standardkontrakter er ofte tilpasset den enkelte branche og kan fungere som et godt udgangspunkt eller tjene som inspiration HUSK at det er standardkontrakter! Indsæt yderligere definitioner Slet overflødige/irrelevante bestemmelser Tilpas vage bestemmelser, således at de bliver projekt-/kontraktspecifikke, præcise og konkrete Overvej, om der er behov for yderligere regulering Bruger medkontrahenten sine egne standard salgs- og leveringsbetingelser? Accepter dem ikke blindt

15 15 Brugen af boilerplates Hvad er boilerplates? Clauses and provisions in a contract that are considered to be standard and vary little from agreement to agreement Forskellige standardbestemmelser, der kan plukkes fra til brug for indsættelse i en kontrakt Eksempler: Bestemmelser om amendment, assignment, costs, entire contract, headings, severability og waiver Udarbejdelse og gennemarbejdelse af egne boilerplates: Implementering af ensartet sprogbrug Undgå blind brug af copy-paste fra andre kontrakter. Det kan resultere i uensartethed og misforståelser The devil is in the detail Pas på med direkte indsættelse i kontrakten Eksempel: Indsættelse af entire contract -klausul kan medføre, at parternes tidligere forhandlinger og tidligere kontrakter ikke længere har retsvirkning Kun den pågældende kontrakt er gældende mellem parterne

16 16 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser Hvem er kontraktens parter? Har virksomheden lagt vægt på, at det netop denne medkontrahent er vigtig for virksomheden og en forudsætning for kontraktens indgåelse? Overdragelse af rettigheder og forpligtelser Som udgangspunkt kan forpligtelser ikke overdrages uden samtykke Overdragelse af rettigheder kan som hovedregel ske uden samtykke Change of control En bestemmelse, der ved ændringer i en parts ejerkreds kan udløse beføjelser for den anden part, såsom misligholdelsesbeføjelser, særlig opsigelsesadgang mv. Change of control er ikke et entydigt begreb vær opmærksom på definitionen (direkte og/eller indirekte ændringer, Change of ownership vs. control?) Altid af stor vigtighed, især hvis ændringer i ejerkreds kan forudses eller ikke kan udelukkes

17 17 Opsigelses- og ophævelsesmuligheder Opsigelse Den legale måde at bringe en kontrakt til ophør på Intet krav om misligholdelse fra medkontrahentens side Ophævelse Ophør af aftalen i forbindelse med en parts væsentlige misligholdelse af kontrakten Kan evt. kombineres med bod eller erstatning Engelsk oversættelse? Material eller fundamental breach? Bestemmelse om grace/remedy period? Er der opsigelsesmuligheder i aftalen? Er der behov for uopsigelighedsperiode? Hvis aftalen er tidsbegrænset betyder tidsbegrænsningen så, at kontrakten er uopsigelig i perioden? Udløber aftalen uden varsel? Hvis aftalen er tidsubegrænset hvad gælder da om aftalens opsigelse? Hvordan opsiges aftalen? Iagttagelse af varsel uopsigelighed til den 1. januar 2015, herefter 6 måneders varsel eller 6 måneders opsigelse til den 1. januar 2015? Særlig kommunikationsmåde aftalt?

18 18 Erstatning og bod Erstatning Erstatning kræver opfyldelse af erstatningsretlige betingelser: Dokumenteret tab Ansvarsgrundlag Årsagssammenhæng Adækvans Konventionalbod Konventionalbod kræver: Aftale om bod Dokumenteret overtrædelse af den bestemmelse, som konventionalboden vedrører

19 19 Erstatning og bod Pas på med engelske oversættelser Penalties Bod? Liquidated damages Der skal være lidt et tab Udtryk for det estimerede tab Claim Krav dvs. ikke nødvendigvis noget tab Damages Erstatning Loss Tab skal det være et documented loss?

20 20 Ansvarsbegrænsninger Ansvarsfraskrivelse for indirekte tab Eksempelvis fraskrivelse for avancetab, driftstab, tab af goodwill mv. MEN hvad hvis eksempelvis avancetab ikke bliver anset som et indirekte tab af en dommer? T:BB : Erstatning for mistet konkurrencefordel kunne kræves UfR H: Flytning og genhusning var ikke indirekte tab KfE VBA: Bygherrens udgifter til flytning af inventar kunne kræves erstattet Eksempler fra engelsk retspraksis: Neither party shall be liable to the other for any indirect or consequential loss (including but not limited to loss of goodwill, loss of business, loss of anticipated profits or savings and all other pure economic loss) arising out of or in connection with this Agreement." Derfor HUSK at opliste specifikke tabsposter Eksempel på formulering: Parterne er ikke ansvarlige for nogen form for avancetab, driftstab, tab af goodwill, tab af data [andre typer tab, der skal fraskrives] samt indirekte tab og/eller følgetab. Neither Party shall be liable to the other, and each Party hereby waives all claims against the other (and against their respective members, shareholders, officers, directors, agents and employees), for any consequential, incidental, indirect, special, exemplary or punitive damages, or for any loss of actual or anticipated profits, revenues, or product, loss of use, loss of contracts, loss of consents or loss of data, arising out of this Agreement, regardless of whether any such claim arises in contract, warranty, indemnity, tort (including negligence), breach of statutory duty, strict liability or otherwise.

21 21 Ansvarsbegrænsninger Cap Ansvaret begrænses til et bestemt maksimum beløb, eksempelvis 50 % af kontraktsummen/ordreværdien Basket Kan eventuelt anvendes ved større projekter (i visse kontraktstyper fast standard) Krav under en vis værdi opsamles i basket Først når kravene overstiger basketværdien, kan ansvar gøres gældende. Skal krav, der allerede er opsamlet i basket, tælles med i det endelige krav? De minimis - bagatelgrænse Anvendes typisk ved større transaktioner

22 22 Back-to-back-aftaler Hvad er back-to-back-aftaler? Ingen fast definition eller ramme Kan være aftale om indtrædelse i forpligtelser og rettigheder i hovedaftalen Kan være aftale om, at reklamations- og andre frister i hovedforholdet skal gælde i underforholdet Kan være aftale om friholdelse for alle krav, der opstår i hovedkontrakten Etc. Behovet for at kunne tilbageføre krav til virksomhedens underleverandør Hvorfor? Aftalers relativitet: aftalen gælder for dem, som er part i aftalen. En part hæfter derfor direkte over for den anden part, selv om der er antaget underleverandører til udførelse af opgaven Der kan derfor være en stor risiko forbundet med at antage underleverandører Fejl og mangler, som skyldes underleverandørens arbejde, bør ikke kunne ramme virksomheden i sidste ende Pas på med at lade en back-to-back-klausul stå alene Da der ikke er en fast definition af back-to-back, kan det føre til tvivl om rækkevidden, hvis de forhold, der indtrædes i, ikke er beskrevet

23 23 Most Favoured Customer Hvad er en most favoured-customer clause? Bestemmelse/aftale mellem virksomheden og en bestemt kunde (favoritkunden), der garanterer kunden mindst samme eller bedre vilkår end virksomhedens øvrige kunder Kan udformes på mange måder Anvendelse? Kan typisk anvendes i længerevarende kontrakter

24 24 Benchmarking Hvad er benchmarking? Pris benchmarking kan anvendes er leverandøren konkurrencedygtig? Hvordan Tredjemand udfører benchmarking (definition af peergruppe, udtræk af data etc.) Ret til at afprøve markedet Indeks som grundlag Hvor ofte Konsekvenser af benchmarking Formål med benchmarking virksomheden kan træffe beslutninger på oplyst grundlag, og at virksomheden ikke binder sig til langvarige kontrakter, der ikke er konkurrencedygtige

25 25 Fortrolighedsaftaler Beskyttelse af forretningshemmeligheder kan/bør være et centralt element i risikostyringen Hvor stort er behovet for fortrolighed? Enkelte bestemmelser i aftalen eller særskilt fortrolighedsaftale (NDA)? Sanktioner ved overtrædelse: Konventionalbod HVIS den er aftalt Fogedforbud Erstatning Pas på ved aftaler, der involverer IP-rettigheder Der kan være særligt behov for beskyttelse af IP-rettigheder. Særligt hér kan tab ved offentliggørelse af fortrolig information være en betydelig risiko, men samtidig svære at dokumentere Accepter dog ikke medkontrahentens NDA blindt den kan indeholde anden regulering end blot fortrolighed Eksempel: Overdragelse af IP-rettigheder Derfor: Parternes brug af hinandens/fælles IP-rettigheder skal reguleres særskilt

26 26 Competition law Hardcore begrænsninger skal undgås Eksempler: Bindende videresalgspriser Markedsopdeling Forbud mod passivt salg Pas på med konkurrenceklausuler (max. 5 år ved vertikale aftaler og individuel vurdering ved horisontale aftaler) Særlig varsomhed hvis dominerende stilling (kun tommelfingerregel = 40% eller mere af relevant marked) Eksempler: Rabat- og bonussystemer Leveringsnægtelser Bindingsperioder/uopsigelighed NB! Visse typer af aftaler kan tillige udgøre anmeldelsespligtige fusioner, såsom joint ventureaftaler, outsourcingaftaler

27 27 Eskaleringsklausul Eskaleringsklausulen bestemmer, at parterne i tilfælde af tvister skal forsøge at få tvisten bilagt ved forhandling inden anlæg af retssag eller voldgiftssag Skyd ikke gråspurve med kanoner - synspunkt ved løsning af tvister Forhandling Kan evt. udpege repræsentant for hver part Mediation Mægling mellem parterne ved mediator Er tvisten ikke løst ved mediation, eller er parterne ikke villige til at gennemføre mediation, kan tvisten indbringes for ordinære domstole eller for en voldgiftsret (hvis voldgift er aftalt)

28 28 De ordinære domstole eller voldgift? Almindelige domstole: Fast proces Ankemulighed kan tage lang tid Billigere end voldgift Ingen indflydelse på, hvem dommeren skal være Eksekution inden for EU/EØS efter domskonventionen Voldgift: Voldgift skal aftales Ad hoc eller voldgiftsinstitution Hvilken: Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, Voldgiftsinstituttet, andre? Fortrolighed Ingen ankemulighed Hurtigere proces Indflydelse på, hvem dommerne skal være Dyrere proces Eksekution efter New York-konventionen

29 29 Lovvalg i internationale kontrakter I internationale kommercielle kontrakter er lovvalget væsentligt Vedtagelse af egen lov bør være målsætningen Hvis anvendelsen af udenlandsk ret skal accepteres Overvej hvilke andre lande, der er acceptable Samspillet mellem lovvalg og værneting

30 30 Fastlæggelse af contract policies Hvad kan virksomheden gøre internt for at forbedre risikostyringen af virksomhedens kontrakter? Risikoanalyse af virksomhedens risici kan disse risici styres gennem kontrakter? Udarbejdelse af standardkontrakter/-betingelser Indkøbskontrakter Salgskontrakter Back-to-back-aftaler Fortrolighedsaftaler Tjeklister Boilerplates Standard salgs- og leveringsbetingelser/indkøbsbetingelser Fastsætte politikker vedrørende brug af standardkontrakter, holdning til medkontrahentens standardbetingelser, ansvarsbegrænsning mv., alt efter hvor indsatsområderne bør være i forhold til virksomhedens risikoprofil Skal suppleres med politikker om project execution og claim management

31 Contract Risk Management Tool 31

32 32 Indhold af Bech-Bruun s Contract Risk Management Tool High level-risikoanalyse af virksomhedens væsentligste aftaler High risk, medium risk og low risk Scope og omfang fastlægges efter nærmere aftale med virksomheden Opfølgningsmøde med virksomheden Vi gennemgår vores analyse og kommer med anbefalinger til virksomhedens contract policies Vi identificerer væsentlige indsatsområder Brug af Bech-Bruun s web-baserede Contract Risk Management Tool

33 33 Contract Risk Management Tool Bech-Bruun s Contract Risk Management Tool er en webbaseret platform, der fungerer som en elektronisk kontraktmappe. Via platformen gives de relevante godkendte brugere adgang til virksomhedens kommercielle aftaler Bech-Bruun s web-baserede Contract Risk Management Tool gør det muligt at dele dokumenter online både med virksomhedens interne funktioner og eksterne rådgivere og i internationale koncerner også på tværs af grænser Virksomheden bestemmer selv, hvem der skal have adgang og til hvilke dokumenter Virksomheden kan altid nemt og hurtigt finde og printe den dokumentation, som virksomheden skal bruge uanset tid og sted

34 34 Contract Risk Management Tool Vi skræddersyr et indekssystem til virksomhedens behov I-sheets fungerer som tjekliste, risk management og giver hurtig overblik over væsentlige forhold i kontrakten (afspejler contract policies ) Den webbaserede platform er certificeret efter IS (datasikkerhed)

35 I-sheets 35

36 36 Contract Management Tool - Demo https://extranet.bechbruun.com/bechbruun/documenthome.action?metadata.helpid=0&metadata.channelid=9&metadata.siteid=347&metadata.parentfolderid=718 09&reload=true

37 Afrunding og spørgsmål 37

38 38 Kontakt Sidsel Marie Kristensen Partner Aarhus M&A Corporate T M E Ole Nørgaard Partner København M&A Corporate T M E København Langelinie Allé København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads Aarhus C Danmark Shanghai, rep.kontor 83 Loushanguan Road, Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina T F E

Kommercielle kontrakter risikostyring og den gode kontrakt. v/sidsel Marie Kristensen og Ole Nørgaard Uddannelsesdagen 2015

Kommercielle kontrakter risikostyring og den gode kontrakt. v/sidsel Marie Kristensen og Ole Nørgaard Uddannelsesdagen 2015 Kommercielle kontrakter risikostyring og den gode kontrakt v/sidsel Marie Kristensen og Ole Nørgaard Uddannelsesdagen 2015 2 Kommercielle kontrakter risikostyring og den gode kontrakt Emner Den gode kontrakt

Læs mere

EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUEL KONTRAKTSKRIVNING MARTS 2007. Kommercielle kontrakter som for eksempel samarbejdsaftaler, aktionæroverenskomster

EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUEL KONTRAKTSKRIVNING MARTS 2007. Kommercielle kontrakter som for eksempel samarbejdsaftaler, aktionæroverenskomster AKTUEL KONTRAKTSKRIVNING EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUEL KONTRAKTSKRIVNING MARTS 2007 Præambler kræver omtanke En præambel er indledningen til en kontrakt. Præamblen bør kun beskrive faktiske forhold

Læs mere

ANSVARSFRASKRIVELSE I SOFTWARELICENSAFTALER OG KORTVARIGE IT-UDVIKLINGSPROJEKTER

ANSVARSFRASKRIVELSE I SOFTWARELICENSAFTALER OG KORTVARIGE IT-UDVIKLINGSPROJEKTER Copenhagen Business School Kandidatafhandling Cand.merc.(jur.) studiet ANSVARSFRASKRIVELSE I SOFTWARELICENSAFTALER OG KORTVARIGE IT-UDVIKLINGSPROJEKTER Limited liability clause i software licenses and

Læs mere

Ansvarsfraskrivelsesklausuler

Ansvarsfraskrivelsesklausuler Speciale Aarhus Universitet december 2011 Ansvarsfraskrivelsesklausuler Med særligt henblik på begrænsninger begrundet i tabets art og omfang Exclusion clauses With special reference to limitations regarding

Læs mere

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Att: Direktør Marianne Rønnebæk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 93 17 55 DATO: 29. august 2003

Læs mere

(i) Hvilke kontraktuelle mekanismer er egnede til at forebygge og undgå tvister?

(i) Hvilke kontraktuelle mekanismer er egnede til at forebygge og undgå tvister? Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K chaga@digst.dk H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V Vedr. Digitaliseringsstyrelsens anmodning om anbefalinger til modernisering

Læs mere

STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER

STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER FOR DIGITALE PROJEKTER - en del af Leveringsaftalen for digitale projekter Version 2.0, Juni 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Præambel... 5 2. Aftalen...

Læs mere

Introduktion til FIDIC. v/ partner Sidsel Marie Kristensen & specialistadvokat Rania Kassis Den offentlige uddannelsesdag 2014

Introduktion til FIDIC. v/ partner Sidsel Marie Kristensen & specialistadvokat Rania Kassis Den offentlige uddannelsesdag 2014 Introduktion til FIDIC v/ partner Sidsel Marie Kristensen & specialistadvokat Rania Kassis Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Program for i dag Indledning og lidt historie omkring FIDIC Overblik over

Læs mere

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing 45 Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Indledning Hvad er goodwill? Virksomhedsoverdragelse En formuerettighed den pris K er villig til at give for virksomheden. Hvordan beskyttes goodwill?

Læs mere

Spørgsmål 9 IT-leverandørens misligholdelse. Forsinkelse

Spørgsmål 9 IT-leverandørens misligholdelse. Forsinkelse Indledning Spørgsmål 9 IT-leverandørens misligholdelse. Forsinkelse Pensum: IT-retten, 2. udg. Hvordan påvirkes anvendelsen af almindelige obligationsretlige regler af it-ydelsens særlige karakter? Anvendelsen

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

GENSIDIG VÆRDISKABELSE I ENTREPRISEKONTRAKTER

GENSIDIG VÆRDISKABELSE I ENTREPRISEKONTRAKTER GENSIDIG VÆRDISKABELSE I ENTREPRISEKONTRAKTER - Stratetisk Anvendelse af Proaktiv Jura og Værdiskabende Økonomisk Teori Kandidatafhandling Cand.merc.(jur.) Mads Jønsson xxxxxx-xxxx Áki Danielsen xxxxxx-xxxx

Læs mere

Hvordan er forbrugerens retsstilling ved typehusbyggeri?

Hvordan er forbrugerens retsstilling ved typehusbyggeri? Juridisk Institut Cand. Merc. jur. Forfattere: Jacob Wissum Anja Bechmann Møller Vejleder: Hans Henrik Edlund Hvordan er forbrugerens retsstilling ved typehusbyggeri? - en juridisk analyse af ABT 93 og

Læs mere

OPEN SOURCE SOFTWARE VELKOMMEN. - et hav af muligheder eller et minefelt? v / advokat Jan Hvarre og advokatfuldmægtig Kristian Storgaard

OPEN SOURCE SOFTWARE VELKOMMEN. - et hav af muligheder eller et minefelt? v / advokat Jan Hvarre og advokatfuldmægtig Kristian Storgaard OPEN SOURCE SOFTWARE - et hav af muligheder eller et minefelt? v / advokat Jan Hvarre og advokatfuldmægtig Kristian Storgaard Page 1 VELKOMMEN Page 2 1 Stikord for dagens program Ophavsret til software

Læs mere

STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER

STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER FOR PROJEKTER - en del af Leveringsaftalen mellem ADDA-bureauer og kunder Anbefales af: V. 1.1. 29-10-2012. CS/SP INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Præambel... 4 2. Tilbud... 4 3. Anvendelse

Læs mere

Forbrugerens retstilling ved køb af nybyggeri

Forbrugerens retstilling ved køb af nybyggeri Kandidatafhandling Forfattere: Anders Lauvring Hansen Juridisk Institut Jeppe Bruhn Pedersen Cand.Merc.Jur Vejleder: Hans Henrik Edlund Forbrugerens retstilling ved køb af nybyggeri - herunder retsstillingen

Læs mere

Kommercielle kontrakter uden omsvøb. MEA Midtjysk Erhvervsservice Akademi 4. juni 2009

Kommercielle kontrakter uden omsvøb. MEA Midtjysk Erhvervsservice Akademi 4. juni 2009 Kommercielle kontrakter uden omsvøb MEA Midtjysk Erhvervsservice Akademi 4. juni 2009 Indledning Indledning Emneafgrænsning Kommercielle kontrakter: Kontrakter (aftaler) mellem erhvervsdrivende Uden omsvøb:

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

It-kontrakter. 1. Indledning

It-kontrakter. 1. Indledning It-kontrakter 1. Indledning Det anslås, at der omsættes it-ydelser i Danmark for omkring 30 mia. kr. om året. Ydelserne kan f.eks. være udvikling og vedligeholdelse af store komplekse systemer, salg af

Læs mere

Nr Spørgmål indsendt Hvilken del af udbudsmaterialet relaterer spørgsmålet sig til. Spørgsmål fra leverandører

Nr Spørgmål indsendt Hvilken del af udbudsmaterialet relaterer spørgsmålet sig til. Spørgsmål fra leverandører Nr Spørgmål indsendt Hvilken del af udbudsmaterialet relaterer spørgsmålet sig til Spørgsmål fra leverandører Svar fra ATP I udbudsbetingelsernes pkt 3.2 vedr. forbehold er følgende anført: "Der kan ikke

Læs mere

Aalborg Universitet. Tilsidesættelse af kautionsløfter i privatforhold

Aalborg Universitet. Tilsidesættelse af kautionsløfter i privatforhold Aalborg Universitet Tilsidesættelse af kautionsløfter i privatforhold Mathilde Smedegaard Gulddahl og Randi Balleby 16-05-2012 Titelblad Aalborg Universitet den 16. maj 2012 Prøvens navn: Bachelorprojekt

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale om agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet mellem: Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej

Læs mere

Når virksomhedens løsørekøb internationaliseres - en sammenligning af købeloven og CISG

Når virksomhedens løsørekøb internationaliseres - en sammenligning af købeloven og CISG Når virksomhedens løsørekøb internationaliseres - en sammenligning af købeloven og CISG Cand. jur. Kirsten Surlykke Lund, TREFOR A/S Advokat, cand. jur. Pernille Johannessen, TREFOR A/S Postdoc, ph.d.,

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere