På hjemmesiden er fremgangsmåden for risikoanalysen beskrevet ved 3 delelementer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På hjemmesiden www.risikoanalyse.dk er fremgangsmåden for risikoanalysen beskrevet ved 3 delelementer"

Transkript

1 Energistyrelsen RISIKOANALYSE VED ENERGIBESPARELSER I INDUSTRIEN, FASE II Eksempel på risikoanalyse Case: Frugtpålægsfabrik 23. januar 2002 På hjemmesiden er fremgangsmåden for risikoanalysen beskrevet ved 3 delelementer 1. Beskrivelse af projektet. (Her beskrives både det eksisterende anlæg og det nye anlæg med eventuelle alternativer. Gerne simpel beskrivelse af anlæg i blackboks form) 2. Kvalitativ risikoanalyse (HAZOP). 3. Kvantitativ risikoanalyse (fejltræ). Risikoanalysen forenkles I denne case, hvor de ønskede parametre dagligt overskrides i det eksisterende anlæg, kan indskydes et ekstra forenklende led i analysen, se metodeskrivelsen herunder Metodebeskrivelse 1 Beskrivelser 1a Beskrivelse af det eksisterende anlæg Gerne simpel beskrivelse af anlæg i black-boks form 1b Beskrivelse af det nye anlæg, alternativ 1 1c.. Beskrivelse af det nye anlæg, alternativ 2.. 1d Diskussion af forenklingsmuligheder. Reduktion foretages i antallet af parametre og informationer vedrørende det eksisterende anlæg. Den efterfølgende risikoanalyse foretages i denne case på den sikre side som om det eksisterende anlæg er bedre end det rent faktisk er. 1af Forenklet beskrivelse af det eksisterende anlæg 1b Beskrivelse af det nye anlæg, alternativ 1 Normalt uændret 1c Beskrivelse af det nye anlæg, alternativ 2.. Normalt uændret Risikoanalysen foretages herefter på det overfor beskrevne forenklede anlæg 2 Kvalitativ risikoanalyse (HAZOP). 3 Kvantitativ risikoanalyse (fejltræ). Teknologisk Institut Energi. side1 frugtpålægsfabrik :54

2 2 Før- og efter-situation reduceres til black-boks-diagrammer Vejledning En black-boks-tegning vil i sær indeholde de komponenter der er tilføjet /fjernet/ændret og som har betydning for anlæggets evne til at overholde de ønskede parametre. Black-boks-tegninger vil hyppigt indeholde følgende komponenter: luft-behandlingsanlæg, luftfordelingsanlæg og luft-indblæsning/udsugning med evt. regulering 1a. Beskrivelse af det eksisterende anlæg. Frugtpålægsfabrikken har et ventilationsbehov til fjernelse af varme og fugt fra lokaler i fabrikken. I forbindelse med en produktionsudvidelse ønskes lokalernes areal samtidigt fordoblet. De ønskede krav til fugtprocent i vaskeri og temperatur i pakkeri overskrides i ca. 20% af tiden. Forenklet diagram førsituation Pakkeriet er primært varmebelastet fra beholdere med nykogt frugtmasse. Vaskeriet er primært fugtbelastet. Der foreligger kun 1 styringsmulighed, på temperaturen i pakkeriet. Der kan blive ret koldt i vaskeriet selv om der er ret varmt i pakkeriet. I et fælles forum af driftsansvarlige er oplyst at øvre grænser for fugt og temperatur skal undgås overskredet af hensyn til arbejdsmiljøet og ikke direkte af hensyn til processsen. Inventar og installationer kan tåle spuling med vand, hvilket af hygiejniske grunde sker én gang daglig efter arbejdstids ophør, hvor efter lokalerne tørres om natten. Det oplyses at den ønskede øvre grænser for henh. Fugt og temperatur overskrides 20% af tiden i henholdsvis vaskeri og pakkeri. Hvor vidt denne overskridelse er stor, dvs. kræver væsentligt forøget luftstrøm for at overholde de ønskede parametre, er ikke

3 3 oplyst. Der er i dagtimerne ikke problemer med kondensdryp fra klimaskærm og installationer. 1b. Beskrivelse af det nye anlæg, alternativ 1 Der opbygges et ekstra ventilationsanlæg, med samme ydelse som det eksisterende, således at de to anlæg skal køre parallelt. 1c. Beskrivelse af det nye anlæg, alternativ 2.. Af det detaljerede diagram herunder fremgår at et forenklet diagram nødvendigvis må optegnes for at bevare overblikket. Nyt ændret anlæg, forenklet. Det eksisterende anlægs ventilationseffektivitet forøges væsentligt og styringen af dette forbedres mht. rum med forskellig krav til maksimal fugtprocent og temperatur. Samtidig forbedres ventilationsarmaturerne ved hjælp af Teknologisk Institut Energi / Ven-

4 4 tilation så meget at de stillede krav til luftkvalitet fremtidigt kan overholdes hele tiden med samme luftflow selv om det betjente areal er fordoblet. Overholdelse af kravene forudsætter naturligvis at risikoen for fejlfunktions ikke er større for det nye anlæg end det har været for det gamle. Forenklet diagram, eftersituation. Det betjente areal er nu udvidet til det dobbelte. Ventilationseffektiviteten er nu forøget så meget, at tilførselen af fugt henholdsvis varme garanteres reduceret til under 30% af det oprindelige. Dette er sket ved anvendelse af bedre afdækninger over vaskekar, henholdsvis omplacering af udsugninger til område med varmekilder i pakkeri. Luftstrømme og styring: Pakkeri: konstant m 3 /h indblæst. Indblæsningstemperatur fra hovedanlæg styres af en temperaturføler i pakkeri + en temperaturføler for temperaturbegrænsning af for lav temperatur i kanal. Vaskeri: m 3 /h. Luftstrømmen kan begrænses. Hvis fugt eller temperatur overstiger ønskede værdier skrues op for luftstrømmen. Dog således at fugtføleren har autoritet i forhold til temperaturføleren. Dvs. hvis fugtprocenten bliver for høj i rummet skrues op for luftstrømmen, selv om temperaturen skulle blive under den af personalet indstillede ønskeværdi. Ved bortfald af styrestrøm åbner volustaten til maks (FO) fail open). 1.d Diskussion af forenklingsmuligheder Specielle forhold vedrørende driften De to lokaletyper vask og pakkeri har forskellige belastninger vedrørende henholdsvis primært fugt- og varmebelastning. Se Black-boks-tegninger. De ønskede fugtgrænser henh. temperaturgrænser overskrides dagligt i mindre grad i førsituationen i ca. 20% af drifttiden, dvs. inden for normal arbejdstid. Efter normal arbejdstids ophør spules lokalerne af hygiejniske grunde, hvorefter de lufttørres natten over. Forenkling: risikoanalysen gennemføres på den sikre side som om det eksisterende anlæg kunne overholde de ønskede krav. Konsekvenser af overskridelse af fugt- og temperaturgrænser som følge af fejl i anlæg Kortvarige overskridelser stopper ikke produktionen, men virksomheden ønsker gennemført en risikoanalyse for at give sikrest muligt drift af det nye anlæg. Energibesparelsespotentialet ligger i at et dobbelt så stort areal kan betjenes af det samme ventilationsanlæg. Resume: Det drejer sig om, at vurdere risici ved etablering af ekstra automatik på ét ventilationsanlæg fremfor at installere to ventilationsanlæg.

5 5 Den egentlige risikoanalyse består af en kvalitativ og en kvantitativ risikoanalyse. Det er en betingelse for produktionen at både vaskeri og pakkeri er i drift, at henholdsvis fugtprocent og temperatur ikke overskrider de ønskede værdier i flere timer end tilfældet ville være i dag, hvis der alene var installeret et ekstra ventilationsanlæg. 2.Kvalitativ risikoanalyse (HAZOP). Vejledning til brugen. Se venligst efterfølgende skema, der viser det simple Hazop-skema Udgangspunktet for den kvalitative analyse er HAZOP metoden, som er en velkendt metode til at kortlægge fejltyper i eksisterende processer og ved forandringer. Fejltyper identificeres ved for relevante procesparametre at bruge tilhørende ledeord opstillet i et HAZOP skema, som kan udskrives i PDF-format via hjemmesiden. Ved en gennemlæsning af vejledningen og indledende gennemgang af HAZOP metoden opleves følgende barrierer for en ny bruger af værktøjet: Umiddelbart virker det forholdsvis abstrakt som førstegangs bruger at kaste sig ud i HAZOP øvelsen. Sammenhængen mellem ledeord, afvigelse, årsager og konsekvenser er ikke umiddelbart forståelig - specielt hvis henvisningen til idekatalog for procesvariable overses. Hvad gøres der når to procesparametre ikke kan adskilles, som når masse- /volumenflow og temperatur er indbyrdes afhængige i et ventilationsanlæg. Det har tidligere vist sig, at give anledning til problemer ved den kvantitative analyse, hvis ikke der omhyggeligt sørges for at adskille hændelsers oprindelse. Eksempelvis giver lavere volumenstrøm anledning til højere temperatur, men ønske om lavere fugtprocent i vaskeri kan give anledning til lavere rumtemperatur i samme rum. Det virker samtidig som om det er nødvendigt, at forenkle problemstillingen ved evt. at opdele en proces i to dele som i første omgang betragtes som Black Boxes. Herpå kan hver delproces analyseres og videre opdeles i to nye delprocesser indtil den ønskede detaljering er opnået. For at tage hul på HAZOP anvendes her de forenklede procesdiagrammer, angivet under afsnit 1, førsituation og eftersituation. I denne sag er detaljerede procesdiagrammer ikke medtaget under punkt 1. Kun primære ledeord for procesparametrene tryk, temperatur mv. inddrages. Sekundære ledeord som indeholdes i vejledningens fase I udelades for at sikre et enkelt og let tilgængeligt værktøj. Reference til sekundære ledeord kan lægges som reference for særligt øvede brugere. Det fører til en HAZOP undersøgelse Det simplificerede HAZOP skema med årsager til afvigelser i driftsparametre udfyldes:

6 6 Q:\Vent\EHH\RISK2\[hazop1.xls]Ark1 Simplificeret Hazop-skema med årsager til afvigelser NA: Not Applicable, ikke relevant, parameteren er ikke uafhængig af de andre variable. Rummene hedder pakkeri og vaskeri Parametre/ledeord a.temperatur b.tryk c.fugt a1-1:pak har c1-1:pakkeri: NA øget proces 1.For meget/for høj a1-2:fejl i hovedanlæg b1.1:na c1-2:vaskeri: øget proces 2.For lidt a2-1: pak: svigt i hovedanlæg b2.1:na c1-3:for lavt flow til rum c2-1pakkeri: NA, med mindre der er problemer med udtørring af frugtvare. c2-2vaskeri: NA (kan aldrig blive for lav) 3.Ingen X X X Når skemaet udfyldes er det uhyre vigtigt, at procesforståelsen parres med risikoanalysen, hvorfor det skal understreges i vejledningen, at denne øvelse udføres i et fælles forum med drifts ansvarlige, energiledere, rådgivere og beslutningstagere for at afdække alle problemstillinger og undgå huller. Efterfølgende bør som vist opstilles et skema med konsekvenser og mulige modforanstaltninger til afvigelserne i driftsparametrene: Skemaet er kun udfyldt i et par af felterne vedrørende nye funktioner. Virksomheden bør udfylde resten af skemaet i det omfang der foreligger relevante erfaringer vedrørende øvrige punkter.

7 7 ITEM AFVIGELSE KONSEKVENS MODFORANSTALT- NING A.1-1 A.1-2 A.2-1 For koldt 20 0 C minimumstermostat til hovedunit B.1-1 B.2-1 C.1-1 C.1-2 C.1-3 C.2-1 C.2-2: Svigt af styreenergi Fugt-procent kan blive For høj Volustat skal være af type FO (fail open) Kvalitativ risikoanalyse er nedenfor vist udført med blokke, så der hele tiden kun er to fejlmuligheder. Herefter kan de enkelte blokke hele tiden nedbrydes i underblokke. Indtil den ønskede detaljeringsgrad er opnået. Konklusion metode Der medtages kun procesvariable af primær karakter. Der skal arbejdes koncentreret med ledeord og tilhørende årsagssammenhænge. Det skal understreges i vejledningen, at udarbejdelsen af HAZOP skemaet sker i form af et brainstorming møde, hvor alle mulige vinkler skrives ned i et plenum.

8 8 Konklusion case frugtpålægsfabrik Af blokdiagrammet kan ses: I dette tilfælde fungerer pakkeriet isoleret altid Volustat og automatik herfor fungerer altid hvis volustaten er FO, dvs. åbner i tilfælde af svigt af styreenergi. Konklusion: Der er ingen ekstra risiko i forhold til referenceanlægget. Risikoen er halveret i forhold til alternativ 1, hvor der skulle være to samtidigt kørende referenceanlæg. 3.Kvantitativ risikoanalyse (fejltræ). Punktet udgår, da risikoen ved alternativ 2 ifølge ovenstående blokdiagram ikke er forøget i forhold til det oprindelige anlæg og kan betragtes som halveret i forhold til det nu dækkede areal.

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Dato: 2009-10-22

Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Dato: 2009-10-22 Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Indholdsfortegnelse Indledning og metodisk baggrund for konklusionerne...3 Konklusioner og anbefalinger...4 1. Bygningsregistreringen

Læs mere

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn Træder i kraft d. 17. maj 2013 17. maj 2013 J.nr.: 2009-20-35-00138/HELG Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn 1. Indledning Dette notat vedrører

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

Nr Spørgmål indsendt Hvilken del af udbudsmaterialet relaterer spørgsmålet sig til. Spørgsmål fra leverandører

Nr Spørgmål indsendt Hvilken del af udbudsmaterialet relaterer spørgsmålet sig til. Spørgsmål fra leverandører Nr Spørgmål indsendt Hvilken del af udbudsmaterialet relaterer spørgsmålet sig til Spørgsmål fra leverandører Svar fra ATP I udbudsbetingelsernes pkt 3.2 vedr. forbehold er følgende anført: "Der kan ikke

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøarbejde i små og mindre rengøringsvirksomheder

Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøarbejde i små og mindre rengøringsvirksomheder Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøarbejde i små og mindre rengøringsvirksomheder Januar 2001 Udarbejdet for Branchearbejdsmiljørådet for Service og Tjenesteydelser af Karin Mathiesen og Peter Hasle

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

SKRIFTLIG OPGAVE VED PROJEKTLEDERUDDANNELSEN I ÅRHUS I PERIODEN 13. JANUAR TIL 23. FEBRUAR 2011.

SKRIFTLIG OPGAVE VED PROJEKTLEDERUDDANNELSEN I ÅRHUS I PERIODEN 13. JANUAR TIL 23. FEBRUAR 2011. SKRIFTLIG OPGAVE VED PROJEKTLEDERUDDANNELSEN I ÅRHUS I PERIODEN 13. JANUAR TIL 23. FEBRUAR 2011. STREGKODE STYRING AF LAGER I HANDELSVIRKSOMHED. Finn Lørup Februar 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse. 1.0

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm.

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm. Fremtidig værdistrøm. Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

Elforbrug i serverrum

Elforbrug i serverrum Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Elsparefonden Teknologisk Institut Jan Viegand Analyse & Information Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Søren Østergaard Jensen Center for Energi i bygninger Teknologisk

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8 Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Udkast Version 8 Bygningsstyrelsen Oktober 2013 1 Forord Denne rapport er udført for Bygningsstyrelsen og er målrettet

Læs mere

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20 Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 20 Forord Dette dokument er en guideline til arbejdsmiljøcertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/OHSAS 18001:

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Nøgletalsrapport for Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S 30. august 2012

Nøgletalsrapport for Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S 30. august 2012 For: Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: Den 30. august 2012 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion...... 4

Læs mere

Dokument- og Sagsstyringssystem

Dokument- og Sagsstyringssystem Dokument- og Sagsstyringssystem Mads Nissen Kongens Lyngby 2010 IMM-B.Eng-2009-36 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark Phone

Læs mere

Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist

Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Produktfamilien til værdistrømsanalysen skal være væsentlig for virksomheden, og vareflowet skal være så komplekst,

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Forslag til energiattest af nye bygninger i relation til implementering af EU s bygningsdirektiv

Forslag til energiattest af nye bygninger i relation til implementering af EU s bygningsdirektiv Notat Forslag til energiattest af nye bygninger i relation til implementering af EU s bygningsdirektiv Energi og Miljø Kirsten Engelund Thomsen 30. januar 2004 Journal nr. 4374-17 Januar 2004 Kirsten Engelund

Læs mere

Evaluering af eksamen baseret på baggrund af et gruppefremstillet produkt

Evaluering af eksamen baseret på baggrund af et gruppefremstillet produkt Evaluering af eksamen baseret på baggrund af et gruppefremstillet produkt Undersøgelse fortaget blandt samtlige beskikkede censorer inden for ingeniørcensorkorpsene Ingeniørcensorformandskaberne December

Læs mere

Juni 2014. Proces for energioptimering Erhvervsudlejningsejendomme

Juni 2014. Proces for energioptimering Erhvervsudlejningsejendomme Juni 2014 Proces for energioptimering Erhvervsudlejningsejendomme Baggrund Der er ofte store økonomiske besparelser at hente ved energioptimering af erhvervsbygninger. Ved at foretage en engangsinvestering,

Læs mere

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING ANALYSE EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING 2012 Titel: Analyse af effekterne af konkurrence om kommunal rengøring Kapitel 1 er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Kapitel 2-5 og bilagene

Læs mere

Energiberegning af Hospitaler Vejledning til Bygningsklasse 2020

Energiberegning af Hospitaler Vejledning til Bygningsklasse 2020 Energiberegning af Hospitaler Vejledning til Bygningsklasse 2020 1 Forord Formålet med denne vejledning er at sikre, at nye hospitaler opført i Bygningsklasse 2020 bliver myndighedsbehandlet ens og retfærdigt.

Læs mere

Energiforbrug. Håndbog i Evaluering af Energispareaktiviteter

Energiforbrug. Håndbog i Evaluering af Energispareaktiviteter Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf.: 33 92 67 00 Fax: 33 11 47 43 e-post: ens@ens.dk CVR-NR: 59 77 87 14 www.ens.dk Energiforbrug Håndbog i Evaluering af Energispareaktiviteter Udarbejdet

Læs mere

Brancheprojekt for energieffektivisering i grafisk industri

Brancheprojekt for energieffektivisering i grafisk industri Brancheprojekt for energieffektivisering i grafisk industri GA/DDFF December 2002 1 Indhold - Energirapport FORORD...4 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER...5 1 BAGGRUND OG FORMÅL FOR PROJEKTET...8 1.1 BAGGRUND...8

Læs mere

Energistyrelsen BEST PRACTICE, HOSPITALSVENTILATION. Analyserapport

Energistyrelsen BEST PRACTICE, HOSPITALSVENTILATION. Analyserapport Energistyrelsen BEST PRACTICE, HOSPITALSVENTILATION Analyserapport Maj 2013 Projektnummer: 740 Version: 3, 30. maj 2013 Udarbejdet af: Simon Juul Nielsen, Carsten Tonn-Petersen Udarbejdet for:energistyrelsen

Læs mere