Indstilling. Analyse af det kommunale klagesystem og modeller for en eventuel borgerrådgiver-funktion. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. Analyse af det kommunale klagesystem og modeller for en eventuel borgerrådgiver-funktion. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3."

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten gmesterens Afdeling Den 16. maj 2008 Århus Kommune Analyse af det kommunale klagesystem og modeller for en eventuel borgerrådgiver-funktion Borgmesterens Afdeling 1. Resume Efter forslag fra Ad hoc-udvalget og vedtagelse i Byrådet godkendte Magistraten den 26. juni 2006 en indstilling om nedsættelse af en tværmagistratslig arbejdsgruppe under ledelse af Borgmesterens Afdeling, der skulle gennemføre en analyse af det kommunale klagesystem samt opstille modeller for en borgerrådgiverfunktion. Sagsnummer M0/2006/01061 Sagsbehandler Sidsel Harder Nybo, Malene Riber Faarbæk og Frederik Gammelgaard Arbejdsgruppen har nu gennemført analysen og opstillet 3 modeller for en eventuel fremtidig borgerrådgiver-funktion i Århus Kommune og fremkommet med nogle anbefalinger, der er nærmere redegjort for i indstillingen. Rapporten er i øvrigt vedlagt som bilag til denne indstilling. Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte 2. Beslutningspunkter At 1) byrådet henholder sig til arbejdsgruppens anbefalinger. At 2) indstillingen og rapporten herudover henvises til endelig behandling ved de kommende budgetforhandlinger i september 2008 for perioden Baggrund 3.1. Indledning Ad hoc-udvalget vedrørende den fremtidige styreform og opgavefordeling afgav den 26. november 2004 betænkning vedrørende Århus Kommunes fremtidige styreform og opgavefordeling mellem magistratsafdelingerne. Det fremgår af betænkningen, at Ad hoc-udvalget drøftede behovet for samt muligheder og ulemper ved at oprette en Analyse af det kommunale klagesystem og modeller for en eventuel borgerrådgiver-funktion

2 borgerrådgiver i Århus Kommune. Ad hoc-udvalget ønskede i den forbindelse at få undersøgt de eksisterende klagemuligheder. På baggrund heraf foreslog Ad hoc-udvalget, at 1. Borgmesterens Afdeling udarbejder en indstilling til Magistraten med forslag om at nedsætte en tværmagistratslig arbejdsgruppe under ledelse af Borgmesterens Afdeling, der får til opgave at gennemføre en analyse af det kommunale klagesystem. 2. På baggrund af analysen opstilles forskellige modeller til, hvordan en fremtidig borgerombudsmandsfunktion kan være, samt hvilke udgifter der er forbundet med modellerne. Byrådet besluttede på mødet den 22. juni 2005 at følge Ad hocudvalgets forslag om, at Borgmesterens Afdeling skulle udarbejde en indstilling til Magistraten om nedsættelse af en tværmagistratslig arbejdsgruppe, der skulle gennemføre en analyse af det kommunale klagesystem. Det blev samtidig besluttet, at arbejdet skulle gennemføres medio valgperioden i forbindelse med midtvejsevaluering af gennemførte forslag til forbedringer af den nuværende styreform, og at Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice skulle bidrage med forslag til, hvordan borgerne kan tilbydes relevante supplementer til det eksisterende klagesystem. Magistraten vedtog på den baggrund den 26. juni 2006 en indstilling om nedsættelse af en tværmagistratslig arbejdsgruppe under ledelse af Borgmesterens Afdeling, der skulle gennemføre en analyse af det kommunale klagesystem samt opstille modeller for en borgerrådgiverfunktion. Den nedsatte arbejdsgruppen har på baggrund heraf foretaget en analyse af det kommunale klagesystem. På baggrund af analysen har arbejdsgruppen vurderet behovet for oprettelse af en borgerrådgiver i Århus Kommune, og opstillet forskellige modeller til hvordan en evt. fremtidig borgerrådgiver eller alternativer hertil kan være. Beskrivelsen af modellerne indeholder en overordnet beskrivelse med de informationer, der er nødvendige for at kunne træffe en principbeslutning om, hvorvidt der skal indføres en borgerrådgiver og i givet fald hvilken model, der skal anvendes. Førend den valgte model iværksættes skal der udarbejdes en nærmere beskrivelse heraf, ligesom der evt. skal foretages et udbud. Analyse af det kommunale klagesystem og modeller for en eventuel borgerrådgiver-funktion Side 2 af 11

3 3.2 Analysen af det kommunale klagesystem Århus Kommune varetager mange og mange uensartede opgaver, og analysen har vist, at der ikke på alle områder er en lovmæssig klageadgang. Det generelle billede er imidlertid, at der, for så vidt angår afgørelsesvirksomhed, i langt overvejende grad er klagemuligheder. De opgaver, hvor der træffes afgørelse, er de opgaver, der har størst betydning set fra den enkelte borger synsvinkel, og en klageadgang er således vigtigst i disse tilfælde. Som beskrevet indledningsvis i kapitlet har klageorganerne varierende kompetence, og det er ikke alle spørgsmål, klageorganet kan tage stilling til. I de tilfælde, hvor der er en lovmæssig klageadgang, vil klageorganet dog i forbindelse med en klage over afgørelsen kunne tage stilling til sagsbehandlingsspørgsmål eksempelvis partshøring, begrundelse m.v. I de forholdsvis få tilfælde, hvor der ikke er en lovmæssig klageadgang for afgørelser, eller hvor klageorganets kompetence er begrænset, vil Tilsynet og Folketingets Ombudsmand kunne behandle klagen. På baggrund af analysen vurderes det, at de opgaver, hvor der ikke er en lovmæssig klageadgang, i vidt omfang er opgaver, hvor en klageadgang enten ikke er relevant eller af væsentlig betydning for borgerne. Det gælder eksempelvis interne opgaver og sekretariatsbetjening. For så vidt angår anden virksomhed end afgørelsesvirksomhed er der også her kun i begrænset omfang en klageadgang for borgerne. Det bør dog i den sammenhæng nævnes, at der på dette område ikke er tradition for at fastsætte klageadgange. Klager vedrørende faktisk forvaltningsvirksomhed kan indbringes for Tilsynet eller Folketingets Ombudsmand. Forhold vedrørende god forvaltningsskik er ikke omfattet af klageorganernes (eller Tilsynets) kompetence eksempelvis sagsbehandlingstid, adfærd m.v. I forhold til sådanne klager er det således uden betydning, om der er en lovmæssig klageadgang eller ej. Sådanne klager kan i stedet rettes til borgmesteren/den ansvarlige rådmand eller til byrådet, ligesom man kan klage over god forvaltningsskik til Folketingets Ombudsmand. Samlet konkluderes således i rapporten, at der i de tilfælde, hvor det har størst betydning for borgerne, efter arbejdsgruppens vurdering i vidt omfang er en lovmæssig klageadgang. På de forholdsvis få områ- Analyse af det kommunale klagesystem og modeller for en eventuel borgerrådgiver-funktion Side 3 af 11

4 der, hvor der ikke er en lovmæssig klageadgang, har borgerne mulighed for at indbringe sagen for Tilsynet eller Folketingets Ombudsmand. 3.3 Klagevejledning m.v. i magistratsafdelingerne Magistratsafdelingernes redegørelser har vist, at afdelingerne generelt har fokus på klagevejledning af borgerne, praktisk bistand ved indgivelse af klager, sikring af god forvaltningsskik, herunder videndeling m.v. Flere afdelinger har udarbejdet interne retningslinier herfor, ligesom videndelingen nogle steder sikres i form af databaser m.v. Derudover er der i et vist omfang fokus på sproget i forhold til borgerne. Der er dog stadig plads til forbedringer, og spørgsmålet er, hvordan afdelingerne bedst kommer et skridt videre med arbejdet, og om dette bedst sker ved kontrol af afdelingerne. Der er allerede tværgående initiativer på vej - eksempelvis den nye kommunikationspolitik gældende for hele Århus Kommune, og det er muligt at lave flere tværgående projekter herunder en retssikkerhedspolitik hvorved der kan sikres en vis ensartethed i afdelingerne. 3.4 Modeller for en borgerrådgiver-funktion På baggrund af analysen har arbejdsgruppen opstillet 3 modeller til, hvordan en eventuel borgerrådgiver eller alternativer hertil kan udformes (se rapporten s. 18 ff.) Den første model er en borgerrådgivermodel, der tager udgangspunkt i Københavns Kommunes borgerrådgiverfunktion. Borgerrådgiveren der forankres direkte under byrådet og ikke i en forvaltning vil kunne behandle klager over sagsbehandlingen, herunder kommunens overholdelse af forvaltningsloven, offentlighedsloven, uskrevne sagsbehandlingsregler herunder god forvaltningsskik samt eventuelt kommunens værdigrundlag. Borgerrådgiveren vil derimod ikke kunne tage stilling til sagernes materielle indhold dvs. indholdet af en afgørelse. Borgerrådgiveren skal derudover bistå borgerne med vejvisning i klagesystemet, yde konsulentbistand til forvaltningerne samt udarbejde årsberetning. Den anden model er en udbudsmodel, hvor borgerne kan henvende sig til en uafhængig instans, hvis de ikke forstår eller er utilfredse med en afgørelse, sagsbehandlingstiden m.v. hos Århus Kommune. Ved denne model vil borgerne i modsætning til borgerrådgivermodellen - desuden kunne få vejledning om det materielle indhold af en afgørelse. Den eksterne part vil ikke kunne foretage en decideret klagesags- Analyse af det kommunale klagesystem og modeller for en eventuel borgerrådgiver-funktion Side 4 af 11

5 behandling, men borgerne vil kunne få kvalificeret vejledning om, hvorvidt de har en grund til at klage over en afgørelses indhold. Hvis det er tilfældet, vil borgerne kunne få hjælp til at formulere en klage til kommunen eller til en eventuel klageinstans. Den eksterne part har således på dette område en udvidet handlefrihed i forhold til Borgerrådgiveren. Den eksterne instans skal derudover udarbejde årsberetning. Endelig beskriver den tredje model, hvordan Århus Kommune kan styrkes internt, således at der opnås en lignende effekt som ved etablering af en borgerrådgiver (Borgerkonsulent-modellen). Borgerkonsulentens hovedopgaver vil være følgende tværgående aktiviteter: 1. at udarbejde tværgående fælles standarder i Århus Kommunefor god sagsbehandling inden for f.eks. begrundelse, sprog, klagevejledning, interne procedurer ved klager m.v. 2. at gennemføre tværgående initiativer med fokus på god sagsbehandling 3. at forbedre kommunens vejviserfunktion i relation til klagesystemet 4. at varetage konsulentbistand i bred forstand til forvaltningerne Uafhængigt af valg af model, kan der etableres en klageportal, som indebærer, at der udvikles en database som bliver tilgængelig via kommunens hjemmeside over alle væsentlige områder i kommunen, så borgerne hurtigt og nemt kan vurdere deres klagemuligheder. Herved styrkes kommunikationen om klagemuligheder. Portalen bør efter arbejdsgruppens opfattelse rette sig imod alle kommunens borgere. Såvel analysen og modellerne er nærmere beskrevet i Rapport om klagemuligheder i Århus Kommune og modeller for en eventuel borgerrådgiver-funktion, der er vedlagt som bilag 1. Endelig er det en mulighed at bevare det kommunale klagesystem, som det er i dag. Analysen har som nævnt vist, at der i de tilfælde, hvor det har størst betydning for borgeren i vidt omfang er en lovmæssig klageadgang, og at magistratsafdelingerne generelt har fokus på klagevejledning. 4. Den forventede effekt Realisering af en eller flere af de opstillede modeller skal bidrage til at styrke borgernes retssikkerhed og dermed også understøtte kommunens overordnede værdier: Troværdighed, Respekt, Engagement. Analyse af det kommunale klagesystem og modeller for en eventuel borgerrådgiver-funktion Side 5 af 11

6 5. De planlagte ydelser Arbejdsgruppen anbefaler, at både udbudsmodellen og Borgerkonsulentmodellen under fornøden finansiering iværksættes, da denne kombination vurderes at ville medføre den mest optimale løsning både hvad angår forbedring af sagsbehandlingen m.v. i kommunen samt styrkelse af borgernes adgang til at få råd og vejledning i forbindelse med en klage. Derved får man både en uafhængig instans, hvor borgerne kan henvende sig, hvis man f.eks. er utilfreds med en afgørelse, samt en instans, der har fokus på, hvad der kan gøres for at forbedre sagsbehandlingen m.v. i Århus Kommune. Det anbefales ligeledes at etablere en klageportal på kommunens hjemmeside. 6. Organisering af indsatsen 6.1. Inddragelse af Ad hoc-udvalget Ad hoc-udvalget er løbende holdt orienteret om arbejdsgruppens arbejde og har fået forelagt indstilling og rapport til orientering senest på et møde 15. maj Høring i magistratsafdelingerne Rapporten har været sendt til høring i magistratsafdelingerne. Høringssvarene er vedlagt som bilag 2. De indkommende svar fra Magistratsafdelingerne støtter overordnet arbejdsgruppens anbefalinger og giver således ikke anledning til principielle bemærkninger. De konkrete forslag til forbedringer af rapporten er søgt indarbejdet og vil i øvrigt indgå ved evt. udarbejdelse at udbudsmateriale m.v Høring i eksterne råd og nævn Rapporten har været sendt til høring i diverse eksterne råd og nævn. Høringssvarene er vedlagt som bilag 3 og behandles i det følgende: Integrationsrådet: Integrationsrådet støtter de mange gode indsatser om klagemuligheder i Århus Kommune samt idéen om et længe ventende borgerrådgivningsfunktion. Bemærkninger: Integrationsrådets svar giver ikke anledning til bemærkninger. Analyse af det kommunale klagesystem og modeller for en eventuel borgerrådgiver-funktion Side 6 af 11

7 Børn- og Unge-rådet: Børn- og Unge-rådet synes, det er en god ide, at der bliver flere klagemuligheder fremover. Specielt finder Børne- og Ungerådet at det er vigtigt at der kan ses både på form og indhold i en sag. Rådet ser dog med bekymring på om de ressourcer der skal bruges til besvarelse af klager på sagsbehandlerniveau tages fra den tid der er til at levere en ordentlig service til borgeren. Bemærkninger: Der er i rapporten redegjort for de økonomiske konsekvenser ved de enkelte modeller. Der er herunder ved model 1 og 2 redegjort for, at der skal påregnes at medgå et ikke ubetydeligt øget forbrug af ressourcer i forvaltningen til møder, besvarelse af spørgsmål, evt. klagesagsbehandling m.v. Evt. øgede udgifter hertil finansieres inden for den enkelte magistratsafdeling. Den anbefalede udbudsmodel anbefales endvidere evalueret efter 2 år. Ved evalueringen vurderes det, om der er tilstrækkelig sammenhæng mellem ressourcer og effekt. Handicaprådet: Handicaprådet finder, at den foreslåede model med en uafhængig instans som kan behandle sagens formelle såvel som materielle indhold kombineret med en mere internt rettet funktion som bl.a. kan styrke sagsbehandlingen generelt, fremstår som den umiddelbart mest optimale løsning og Handicaprådet kan støtte forslaget. Derudover anbefaler Handicaprådet, at man ligeledes arbejder videre med planerne om at oprette en såkaldt klageportal på kommunens hjemmeside. Bemærkninger: Handicaprådets svar giver ikke anledning til bemærkninger. Ældrerådet: Ældrerådet kan anbefale indstillingen om, at både udbudsmodellen og Borgerkonsulentmodellen iværksættes på de præmisser, der er nævnt i indstillingen. Ældrerådet er af den opfattelse, at en kombination af de to modeller vil give borgerne det bedste redskab. Ældrerådet bemærker, at der i bilag 2 er en redegørelse fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg og anfører, at Det er med forundring, vi konstaterer, at der i redegørelsen ikke er medtaget en beskrivelse af Klagerådet, der er nedsat efter Lov om Retssikkerhed. Ældrerådet anfører endvidere ønske om at få den endelige byrådsindstilling til høring før behandling i Byrådet. Analyse af det kommunale klagesystem og modeller for en eventuel borgerrådgiver-funktion Side 7 af 11

8 Bemærkninger: Bilag 2 til rapporten indeholder en generel beskrivelse af magistratsafdelingernes tiltag for god sagsbehandling, men ikke en detaljeret beskrivelse af eksisterende klageadgange. En detaljeret opregning af klagemuligheder findes til gengæld i Århus Kommunes opgavedatabase. Arbejdsgruppen har således, som anført i rapporten, forestået en udvidelse af opgavedatabasen med et modul om klagemuligheder for hvert af kommunens opgaveområder. Opgavedatabasen er tilgængelig via kommunens hjemmeside. Der er her redegjort for Klagerådets kompetence m.v. Vedr. Ældrerådets ønske om at få den endelige byrådsindstilling til høring før behandling i Byrådet bemærkes, at høringen ikke indebærer væsentlige eller principielle ændringer af rapporten eller det forelagte udkast til indstilling. Der er derfor ikke foretaget fornyet høring i råd og nævn. Ligestillingsudvalget : Ligestillingsudvalget vælger ikke at pege på en af de tre modeller, men påpeger, at det er vigtigt, at der i den løsning, der vælges, indtænkes tilgængelighed for alle minoritetsgrupper, herunder fx. sprogversionering på hjemmesiden, handicaptilgængelighed, både via hjemmesiden, men også rent fysisk til evt. klageinstans. Bemærkninger: Der er ved udarbejdelse af rapporten søgt at indtænke mainstreaming, herunder f.eks. ved anbefaling om sproversionering af klageportal, hvilket også vil ske ved en evt. udmøntning af byrådsbeslutning om etablering af borgerrådgiverfunktion m.v. 7. Konsekvenser for ressourcer De 3 modeller forudsætter alle den nødvendige finansiering, som der nærmere skønsmæssig er redegjort for i rapporten vedlagt som bilag 1. Det bemærkes, at udgifterne ikke er finansierede, hvorfor indstillingen anbefales henvist til de kommende budgetdrøftelser. 7.1 Borgerrådgivermodellen De økonomiske konsekvenser er i rapporten opgjort således: Etableringsudgifter: Indretning af lokaler Branding og kampagne, herunder hjemmeside Rekruttering og opslag Div. øvrige udgifter 1,0 mio. kr. 1,0 mio. kr. 0,3 mio. kr. 0,5mio. kr. 2,8 mio. kr. Analyse af det kommunale klagesystem og modeller for en eventuel borgerrådgiver-funktion Side 8 af 11

9 Driftsudgifter: Løn svarende til 6 årsværk Husleje Øvrige udgifter, herunder kontorhold m.v. 3,2 mio. kr. 1,0 mio. kr. 1,0 mio. kr. 5,2 mio. kr. Dertil skal lægges et ikke ubetydeligt øget forbrug af ressourcer i forvaltningen til møder med Borgerrådgiveren, besvarelse af spørgsmål m.v., hvilket vil give en betydelig merudgift udover de omkostninger, der er redegjort for ovenfor. 7.2 Udbudsmodellen Hvis udbudsmodellen vedtages, afsættes der en årlig ramme på 0,9 mio. kr. til udbudsmodellen. Gennemførelse af udbud og opfølgning i forbindelse med årsrapport m.v. skønnes at indebære årlige driftsudgifter på 0,15 mio. kr. Dertil kommer en årlig ramme på 0,25 mio. kr. til markedsføring og kommunikationsaktiviteter. Hvis modellen vedtages, foreslås det, at ordningen iværksættes i en forsøgsperiode på 2 år med efterfølgende evaluering. Ved evalueringen vurderes det, om der er tilstrækkelig sammenhæng mellem ressourcer og effekt. 7.3 Borgerkonsulentmodellen Hvis denne model vedtages, afsættes der 0,6 mio. kr. til ansættelse af Borgerkonsulenten. Det er herved en forudsætning, at Borgerkonsulenten forankres i Borgmesterens Afdeling, jf. rapportens afsnit Der afsættes endvidere et éngangsbeløb på 0,5 mio. kr. til projektudgifter, herunder markedsføring og evt. projektansættelse m.v. Klagevejledning af borgerne omfattes af eksisterende ressourcer i Borgerservice. Da det imidlertid er vanskeligt at vurdere, hvor mange henvendelser, der vil komme til Borgerservice, vil der være behov for at evaluere størrelsen på den opgave, som Borgerservice løser med henblik på eventuelle ressourcemæssige justeringer. Det foreslås, at denne evaluering finder sted efter 1 år. Dertil kommer et ressourceforbrug i afdelingerne med opdatering af oplysninger om klagemuligheder samt et ikke ubetydeligt øget forbrug af ressourcer i forvaltningen til møder med Borgerkonsulenten m.v., hvilket vil give en betydelig merudgift. Analyse af det kommunale klagesystem og modeller for en eventuel borgerrådgiver-funktion Side 9 af 11

10 7.4. Klageportal Det skønnes, at etablering og drift af en klageportal indebærer årlige driftsudgifter svarende til kr. 0,2 mio. Såfremt portalen skal rettes imod alle kommunens borgere hvilket arbejdsgruppen som nævnt anbefaler bør portalen sprogversioneres. Udgifterne hertil vil afhænge af hvor mange sprog, portalen skal oversættes til. Ved oversættelse til 6 sprog estimeres udgifterne således: Etableringsåret: Oversættelse Medarbejdertid kr k kr. Efterfølgende år: Vedligeholdelse Medarbejdertid kr kr kr. Sprogversionering og prioritering i forbindelse hermed bør ske i dialog med Integrationsrådet. 7.5 Bevaring af det kommunale klagesystem som det er i dag En bevarelse af det nuværende kommunale klagesystem medfører ingen økonomiske konsekvenser. Nicolai Wammen / Hans Nikolaisen Bilag Bilag 1: Arbejdsgruppens rapport om evt. indførelse af borgerrådgiverfunktion (kopi til alle /+elektronisk) Bilag 2: Høringssvar fra magistratsafdelingerne (kopi til alle /+elektronisk) Bilag 3: Høringssvar fra råd og nævn (kopi til alle /+elektronisk) Analyse af det kommunale klagesystem og modeller for en eventuel borgerrådgiver-funktion Side 10 af 11

11 Tidligere beslutninger Byrådet besluttede på mødet den 22. juni 2005 at følge Ad hocudvalgets forslag om, at Borgmesterens Afdeling skulle udarbejde en indstilling til Magistraten om nedsættelse af en tværmagistratslig arbejdsgruppe, der skulle gennemføre en analyse af det kommunale klagesystem. Analyse af det kommunale klagesystem og modeller for en eventuel borgerrådgiver-funktion Side 11 af 11

Rapport om klagemuligheder i Århus Kommune og modeller for en eventuel borgerrådgiver-funktion

Rapport om klagemuligheder i Århus Kommune og modeller for en eventuel borgerrådgiver-funktion Rapport om klagemuligheder i Århus Kommune og modeller for en eventuel borgerrådgiver-funktion Århus Kommune maj 2008 Indhold Indhold... 2 Kapitel 1... 4 Rapportens baggrund og formål... 4 1.1 Rapportens

Læs mere

Indstilling. Kommissorium for udvalg vedr. ny styreform. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. december 2006 Århus Kommune

Indstilling. Kommissorium for udvalg vedr. ny styreform. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. december 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. december 2006 Århus Kommune IT- og Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Kommissorium for udvalg vedr. ny styreform 1.

Læs mere

Indstilling. Ny fælles kommunikationspolitik for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Ny fælles kommunikationspolitik for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 22. september 2009 Ny fælles kommunikationspolitik for Århus Kommune 1. Resume Århus Kommunes gældende kommunikationspolitik er vedtaget

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 18. oktober Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 18. oktober Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 18. oktober 2005 Vederlagsordning til formænd for og medlemmer af faste udvalg og Udvalget for børn og unge (tvangsforanstaltninger

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Horsens Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Byrådet og

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 18. marts 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 18. marts 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 18. marts 2008 Orientering om Statsforvaltningens praksisundersøgelse af kommunernes anvendelse af Boligstøttelovens 11, stk. 1 (nedsættelse

Læs mere

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Vedtægt for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Norddjurs Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion,

Læs mere

Indstilling. Byrådsmedlemmernes arbejdsvilkår it-løsning og uddannelse i byrådsperioden 2010-2013. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Byrådsmedlemmernes arbejdsvilkår it-løsning og uddannelse i byrådsperioden 2010-2013. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 14. maj 2009 Århus Kommune Byrådsservice Borgmesterens Afdeling Byrådsmedlemmernes arbejdsvilkår it-løsning og uddannelse i byrådsperioden 2010-2013 1. Resume

Læs mere

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. september 2008 Børn og unge-politik for Århus Kommune 1. Resume Denne indstilling indeholder forslag til en samlet børn og unge-politik

Læs mere

Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune

Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune Indstilling - UDKAST Til Magistraten Børn og Unge Den Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune 1. Resume Byrådet besluttede den 5. december 2007, at

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 12. juni 2007 Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse Århus Kommune Personaleafdelingen 1. Resume Direktørgruppen har

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning december 2011 Indholdsfortegnelse

Borgerrådgiverens beretning december 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning...2 Historik...2 Formålet med borgerrådgiveren...2 Borgerrådgiverens opgaver...2 Organisering af borgerrådgivningsfunktionen...2 Aktiviteter i 2011...3 Fokusområder og Idéer

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011 Indstilling Til Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 9. juni 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Genudbud af Aarhus Kommunes brand- og stormskadeforsikringer 1. Resume Aarhus Kommune indførte

Læs mere

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 17. september 2008 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling, Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume Med kommunalreformen,

Læs mere

Indstilling. Forslag om at igangsætte nye analyser og/eller tværgående projekter (porteføljestyring) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Forslag om at igangsætte nye analyser og/eller tværgående projekter (porteføljestyring) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. januar 2008 Århus IT- og Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Forslag om at igangsætte nye analyser og/eller tværgående

Læs mere

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens

Læs mere

Kommunal borgerrådgiver

Kommunal borgerrådgiver Kommunal borgerrådgiver Byrådet besluttede på mødet den 29. oktober, at administrationen gennemgår, hvordan andre kommuner har etableret en ordning med borgerrådgivere og - på baggrund heraf - udarbejde

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18-11-2003 via Magistraten Tlf. nr.: 89402185 Jour. nr.: Ref.: LD Forslag om

Læs mere

Aarhus Kommune skal hele tiden blive bedre sammen med borgerne også når de klager.

Aarhus Kommune skal hele tiden blive bedre sammen med borgerne også når de klager. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 23. maj 2014 Styrket dialog med borgerne - om at forebygge og håndtere klager Aarhus Kommune skal hele tiden blive bedre sammen

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Notat. Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Til: Magistraten. Den 7. oktober 2005.

Notat. Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Til: Magistraten. Den 7. oktober 2005. Notat Til: Magistraten Den 7. oktober 2005 Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Århus Kommune IT- og Organisationsafdelinge Borgmesterens Afdeling Resume

Læs mere

Indstilling. Videreudvikling af ligestillingsudvalgets kommissorium samt en styrket forankring i organisationen af udvalgets indsats. 1.

Indstilling. Videreudvikling af ligestillingsudvalgets kommissorium samt en styrket forankring i organisationen af udvalgets indsats. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 1. oktober 2009 Videreudvikling af ligestillingsudvalgets kommissorium samt en styrket forankring i organisationen af udvalgets indsats Århus Kommune Borgmesterens

Læs mere

Indstilling. Ad hoc-udvalgets betænkning vedr. principper for organisering og styring af magistratsafdelingerne. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Ad hoc-udvalgets betænkning vedr. principper for organisering og styring af magistratsafdelingerne. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 18. august 2005 Ad hoc-udvalgets betænkning vedr. principper for organisering og styring af magistratsafdelingerne Århus Kommune IT-

Læs mere

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 30. august 2006 Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere i Århus Kommune Århus Kommune Personaleafdelingen

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten Borgmestere. Den 26. oktober 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten Borgmestere. Den 26. oktober 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmestere Den 26. oktober 2009 1. Resume Århus Kommune har en vision om at være en moderne, attraktiv og effektiv arbejdsplads. IT- og telefoniløsninger til

Læs mere

Den 7. november 2006 Århus Kommune

Den 7. november 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. november 2006 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Indstilling om indarbejdelse af ligestilling i al planlægning

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Indstilling. Omsorgspolitik for Sundhed og Omsorg. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Omsorgspolitik for Sundhed og Omsorg. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. maj 2009 Århus Kommune Personale & Organisation Sundhed og Omsorg 1. Resume Århus Kommunes første omsorgspolitik sendes med denne indstilling

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 5. maj 2006 Orientering vedr. 2 praksisundersøgelser fra Ankestyrelsen vedr. Hjælp i særlige tilfælde og Fleksjob.

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 29. november 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 29. november 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 29. november 2006 Rapport om støtte til religiøse aktiviteter under folkeoplysningsloven Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Magistratsafdelingen

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Indstilling. 1. Resumé. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 9. juni Århus Kommune

Indstilling. 1. Resumé. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 9. juni Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 9. juni 2009 1. Resumé Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Det foreslås, at der sker en styrkelse af den eksterne

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Etablering af en borgerrådgiverfunktion i Aalborg Kommune..

Etablering af en borgerrådgiverfunktion i Aalborg Kommune.. Punkt 13. Etablering af en borgerrådgiverfunktion i Aalborg Kommune.. 2014-8348. Borgmesterens Forvaltning indstiller, efter drøftelse i Direktørgruppen, at byrådet godkender, at der oprettes en borgerrådgiverfunktion

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2013

Borgerrådgiverens beretning 2013 Borgerrådgiverens beretning 203 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren. januar 3. december 203 September 204 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 2 HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN...

Læs mere

Indstilling. Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri, hærværk mv. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri, hærværk mv. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 15. juni 2005 Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri,

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1 Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1 Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Københavns Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Borgerrepræsentationen

Læs mere

Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands udkast til Vækst- og udviklingsstrategi

Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands udkast til Vækst- og udviklingsstrategi Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 30. september 2015 Høringssvar til forslag til Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands

Læs mere

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012 Indstilling Til Byrådet via Magistraten Den 12. oktober 2012 Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling 1. Resume Med henblik på at styrke ledernes kompetenceudvikling

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Kontrolgruppen. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 3. maj 2007 Århus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Kontrolgruppen. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 3. maj 2007 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 3. maj 2007 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice Udvidelse af Kontrolgruppen 1. Resume Århus Kommune

Læs mere

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. oktober 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne (besvarelse af

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

Indstilling. Handlingsplan for kønsmæssig ligestilling med hensyn til rekruttering af chefer. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Handlingsplan for kønsmæssig ligestilling med hensyn til rekruttering af chefer. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. november 2006 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Handlingsplan for kønsmæssig ligestilling med hensyn til

Læs mere

Indstilling. Personaleredegørelse 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 18. maj 2006 Århus Kommune

Indstilling. Personaleredegørelse 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 18. maj 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 18. maj 2006 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Personaleredegørelse 2005 1. Resume Hermed foreligger Personaleredegørelse

Læs mere

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling.

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune Den 9. november 2012 Borgmesterens Afdeling Tilvejebringelse af akutjob der er målrettet dagpengemodtagere, som risikerer

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

Indstilling. Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger. 1. Resume. Til Magistraten. Den 6. november 2012.

Indstilling. Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger. 1. Resume. Til Magistraten. Den 6. november 2012. Indstilling Til Magistraten Den 6. november 2012 Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Denne indstilling indeholder forslag til tids- og procesplan

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2280/8940 2285 Jour. nr.: M0/2003/00973

Læs mere

Indstilling. Retningslinier for kommunens anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Retningslinier for kommunens anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 30. maj 2007 Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Retningslinier for kommunens anvendelse af fast ejendom og løsøre

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 14. maj 2014 Fonden Erhvervsdrivende Fond (herefter Fonden ) om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til

Læs mere

Finansforbundet Januar 2007 Layout: Finansforbundet, Kommunikation

Finansforbundet Januar 2007 Layout: Finansforbundet, Kommunikation KLAGE INSTANS Finansforbundet Januar 2007 Layout: Finansforbundet, Kommunikation FINANSFORBUNDET KLAGEINSTANS Synes du ikke, at din sag har fået en ordentlig behandling i Finansforbundet? Eller mener du,

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. maj 2007 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg køber ejendommen Skovvangsvej 97, 8200 Århus N af Magistratsafdelingen for Teknik

Læs mere

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 25. april 2014 Udbud af hjemmeplejen 1. Resumé Regeringen har vedtaget at forenkle reglerne for frit valg i hjemmeplejen. Det foreslås derfor, at de private

Læs mere

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012.

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. maj 2012 Klimatilpasning i Aarhus midtby Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Byrådet besluttede i efteråret 2010,

Læs mere

Indstilling. Røgfrit miljø i Århus Kommunes bygninger. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 14. oktober 2005.

Indstilling. Røgfrit miljø i Århus Kommunes bygninger. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 14. oktober 2005. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume På Byrådets møde den 17. november 2004 blev det

Læs mere

Funktions- og procedurebeskrivelse for borgerrådgiverens virke opdateret november 2014

Funktions- og procedurebeskrivelse for borgerrådgiverens virke opdateret november 2014 Funktions- og procedurebeskrivelse for borgerrådgiverens virke opdateret november 2014 Generelle forhold Sønderborg Kommunes borgerrådgiverfunktion er forankret direkte under kommunaldirektøren, med reference

Læs mere

Den 19. oktober 2005 Århus Kommune

Den 19. oktober 2005 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Beredskabskommissionen og Magistraten Magistratens 2. Afdeling Den 19. oktober 2005 Århus Kommune Århus Brandvæsen Magistratens 2. Afdeling Godkendelse af beredskabsplan

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 30. september 2009 Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 30. september 2009 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 30. september 2009 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg 1. Resume Folketinget vedtog den 14. april 2009, at kommunerne

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 6. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6640 Jour. nr.: 2005/00069-001 Ref.: Henning

Læs mere

omplaceringer i Aarhus Kommune

omplaceringer i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Nye aftaler og procedurer vedrørende omplaceringer i Aarhus Kommune Dato 8. januar 2016 Nye aftaler og procedurer vedrørende omplaceringer i Aarhus Kommune

Læs mere

Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune

Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune Udtalelse Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Kapitel 1 - Baggrund og generelle bestemmelser 1 Odsherred Byråd har besluttet at oprette en borgerrådgiverfunktion. Borgerrådgiveren kan vederlagsfrit

Læs mere

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt Grønlandsudvalget 2015-16 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 17. maj 2016 Kontor: Nordatlantenheden

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 1. september Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 1. september Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 1. september 2016 Status på Aarhus Kommunes Handicappolitik- Aarhus for alle! 1. Resume Dette er den anden statusredegørelse vedrørende

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Indstilling. Oprettelse af fædrelegestue. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Den forventede effekt. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Oprettelse af fædrelegestue. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Den forventede effekt. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 26. oktober 2007 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Denne indstilling omhandler et forslag til etablering af en 2-årig

Læs mere

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 14. oktober Ny lokalplan til erstatning for gældende lokalplan Filmby Århus. 1. Resumé.

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 14. oktober Ny lokalplan til erstatning for gældende lokalplan Filmby Århus. 1. Resumé. Til Byrådet via Magistraten Den 14. oktober 2006 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Ny lokalplan til erstatning for gældende lokalplan 643 - Filmby Århus. 1. Resumé. Udviklingen i filmerhvervet siden

Læs mere

Mødereferat ligestillingsudvalg

Mødereferat ligestillingsudvalg Mødereferat ligestillingsudvalg 21.02.08 Tværmagistratslig Inge Lisbeth Nygaard d. 29-02-2008 Sted: Rådhuset, lokale 390 Til stede: Susan Arac/BYR/M0/AAK Reza Taremian/BYR/M0/AAK Cemal Metin/BYR/M0/AAK

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 18. januar Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 18. januar Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 18. januar 2007 Ligestillingsudvalgets handlingsplan 2006-2009 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2280/8940 2285 Jour. nr.: M0/2003/00973

Læs mere

Fælles fundament for forvaltningernes arbejde med mål for sagsbehandlingen

Fælles fundament for forvaltningernes arbejde med mål for sagsbehandlingen Fælles fundament for forvaltningernes arbejde med mål for sagsbehandlingen Sammenfatning Formålet med Borgerrepræsentationens beslutning er at opnå et kvalitetsløft i sagsbehandlingen til gavn for borgernes

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. november 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 67 Jour. nr.: 83.15.05.G00.00001.03

Læs mere

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen [Skriv tekst] Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Der skelnes mellem to typer af klager.

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014 Udsattepolitik for Aarhus Kommune 1. Resume Socialdemokratiet v/ Tatiana Sørensen

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen

Læs mere

Indstilling. Nyt koncept for Kursus- og rekreationscenter Skæring. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Nyt koncept for Kursus- og rekreationscenter Skæring. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 4. maj 2009 Århus Kommune Region Syd Sundhed og Omsorg 1. Resume Med denne indstilling fremlægges forslag til et nyt koncept for Kursusog

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 22. september 2008 Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Evaluering af Eliteidræt Århus 1. Resume I forbindelse med

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Indstilling. Ny Løn 1. april marts 2008 til direktører og forvaltningschefer. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Ny Løn 1. april marts 2008 til direktører og forvaltningschefer. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 14. december 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Ny Løn 1. april 2005 31. marts 2008 til direktører og forvaltningschefer.

Læs mere

Administrative retningslinjer for FO-klubber

Administrative retningslinjer for FO-klubber Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Klik her for at angive tekst. Dato for fremsendelse til MBA Administrative retningslinjer for FO-klubber Administrative retningslinjer for FO-klubbernes

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. februar 2009 Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget

Til Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhussekretariatet NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Notatet vedrører 1. måling af en registrering foretaget i såvel Teknikog Miljøforvaltningen som i de øvrige 6 forvaltninger

Læs mere

Viborg Ældreråd. Referat

Viborg Ældreråd. Referat Referat Mødedato: Onsdag den 5. november 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Rådhuset Prinsens Alle 5 8800 Viborg Leo Larsen, Jette Norup, Anny

Læs mere

Sammenfatning af udvalgets konklusioner

Sammenfatning af udvalgets konklusioner KAPITEL 2 Sammenfatning af udvalgets konklusioner Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets konklusioner Danmark er et folkestyre og en retsstat. De politiske beslutninger på nationalt, regionalt og kommunalt

Læs mere

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Grønt Regnskab 2004 Resume Det grønne regnskab omfatter

Læs mere

ABA foreningens landsmøde,

ABA foreningens landsmøde, Oplæg ved ABA foreningens landsmøde, d. 4. juni 2016 v/ socialfaglig konsulent Hanne Wennicke landsmød Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder og pligter Klagemuligheder

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Magistraten. Børn og Unge. Den 2. juni 2010 Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Magistraten. Børn og Unge. Den 2. juni 2010 Århus Kommune Indstilling Til Magistraten Børn og Unge Den 2. juni 2010 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume I juni 2009 besluttede byrådet, at der skal laves en samlet evaluering af Børn og

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere