SLUTBRUGERLICENSAFTALE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SLUTBRUGERLICENSAFTALE"

Transkript

1 SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET ANDET FIRMA ELLER EN ANDEN JURIDISK ENHED, TILKENDEGIVER OG GARANTERER DU, AT DU HAR FULD BEMYNDIGELSE TIL AT FORPLIGTE DENNE PERSON, DETTE FIRMA ELLER DENNE JURIDISKE ENHED I FORHOLD TIL DISSE VILKÅR. HVIS DU IKKE ACCEPTERER DISSE VILKÅR: SKAL DU UNDLADE AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE SOFTWAREN OG ØJEBLIKKELIGT RETURNERE SOFTWAREN OG RETTIGHEDSDOKUMENTATIONEN TIL DEN PART, HVORFRA DU HAR FÅET DEM. 1) Definitioner. a) Betegnelsen "Autoriseret partner betyder en hvilken som helst af McAfees distributører, forhandlere eller andre samarbejdspartnere. b) Betegnelsen Tildelingsbrev angiver et meddelelsesbrev om bekræftelse, som McAfee sender elektronisk til dig, hvori dit køb af software og support, herunder det gældende produkttilkøb, sådan som det er defineret under Produkttilkøbsdefinitioner (yderligere beskrevet i paragraf 3(a) herunder), bekræftes, og derudover indeholder brevet oplysninger om overførslen. c) Betegnelsen Dokumentation betyder forklarende trykt, elektronisk eller online materiale, der følger med softwaren på engelsk og andre sprog, hvis de er tilgængelige. d) Betegnelsen "McAfee" dækker (a) McAfee, Inc., en virksomhed med hjemsted i Delaware med kontor på adressen 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA, hvis softwaren er købt i USA, Mexico, Centralamerika, Sydamerika eller i Caribien, (b) McAfee Ireland Limited, som har hjemsted på adressen 25/28 North Wall Quay, Dublin 1, Irland, hvis softwaren er købt i Canada, Europa, Mellemøsten, Afrika, Asien (bortset fra Japan) eller Oceanien, og (c) McAfee Co., Ltd., som har kontor på adressen Shibuya Mark City West Building 12-1, Dogenzaka 1-Chome, Shibuya-ku, Tokyo , Japan, hvis softwaren er købt i Japan. e) Node betegner enhver enhed, der kan behandle data og inkluderer følgende typer computere: diskløse arbejdsstationer, personlige computere, computerbaserede arbejdsstationer i netværk, hjemmecomputere/fjerne arbejdspladser, fil- og printservere, -servere, internet gateways, SAN-servere, terminalservere elle bærbare arbejdsstationer, der er tilsluttet eller kan tilsluttes til server(e) eller netværk. f) Software angiver hvert enkelt McAfee-softwareprogram i objektkodeformat, der er givet i licens af og købt hos McAfee eller McAfees autoriserede partnere, herunder opgraderinger. g) Betegnelsen "Datterselskab" angiver en hvilken som helst enhed, der styres af dig via ejerskab af mere end halvtreds procent (50 %) af de stemmeberettigede aktier. h) Betegnelsen "Support" eller "Teknisk support" angiver de supporttjenester, der tilbydes af McAfee i forbindelse med support og vedligeholdelse af Softwaren og McAfee-hardware, der yderligere er angivet i McAfees vilkår for teknisk support og vedligeholdelse. i) Betegnelsen "Opdateringer" er indholdsrelateret og omfatter uden begrænsninger alle Softwarens signaturfiler (DATs), signatursæt, politikopdateringer, databaseopdateringer, som er gjort almindeligt tilgængelige for McAfees kunder som en del af en købt Support-aftale, og som ikke prissættes og markedsføres særskilt af McAfee. j) Betegnelsen "Opgraderinger" angiver enhver forbedring af softwaren, som er gjort almindeligt tilgængelig for McAfees kunder som en del af en købt Support-aftale, og som ikke prissættes eller markedsføres særskilt af McAfee. 2) Licenstildeling.. I henhold til vilkårene og betingelserne i denne Aftale giver McAfee dig hermed en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig rettighed til at bruge den Software (i forbindelse med denne Aftale forstås brug af Softwaren at få adgang til, installere, overføre, kopiere eller på anden måde benytte Softwaren), der er angivet i Tildelingsbrevet, hvor brugen udelukkende gælder din egen interne forretningsdrift. Du accepterer, at McAfee og McAfees leverandører ejer rettighederne til Softwaren og alle relaterede oplysninger. Du får ikke tildelt rettigheder til Opdateringer og Opgraderinger, medmindre du har tegnet et Support- eller serviceabonnement. 3) Vilkår for kopiering og brug.. a) a) Produktrettigheder: Brugen af Softwaren afhænger af de købte licenser (f.eks. Noder) og er underlagt definitionerne for produktrettigheder, der er angivet i Slutbrugerlicensaftale for erhvervsbrugere Side 1 af 6 01/2015

2 på datoen for dit Tildelingsbrev. b) Flere platforme/sampak: Hvis Softwaren understøtter flere platforme, eller hvis du modtager Softwaren i sampak med anden software, må det samlede antal enheder, hvorpå alle versioner af Softwaren er installeret, ikke overstige dine produktrettigheder. Bestemt Software, der er licenseret som del af et suite-baseret McAfeeprodukt, kan kræve køb af en selvstændig McAfee serverlicens for at bruge Softwaren på visse typer servere, der i hvert enkelt tilfælde er angivet i dokumentationen. c) Løbetid: Licensen gælder i en begrænset tidsperiode ( Periode ), hvis en sådan periode er angivet i tildelingsbrevet, og ellers vil licenserne være uden tidsbegrænsning. d) Kopier: Du kan kopiere softwaren i rimeligt omfang efter behov til sikkerhedskopiering, arkivering eller genoprettelse efter nedbrud. e) Datterselskaber: Du må kun tillade, at et Datterselskab bruger denne Software i henhold til vilkårene i denne Aftale, så længe en sådan juridisk enhed fortsat er dit Datterselskab. Du er ansvarlig og fuldt erstatningsansvarlig for hvert enkelt datterselskabs overholdelse eller misligholdelse af denne aftale. f) Administrerende part: Hvis du indgår en kontrakt med en tredjepart, hvor tredjeparten administrerer dine informationsteknologiressourcer ("Administrerende part"), kan du overføre alle dine rettigheder til brug af Softwaren til en sådan Administrerende part, forudsat at (a) den Administrerende part kun benytter Softwaren til din interne brug og ikke til gavn for en anden tredjepart eller for den Administrerende part, (b) den Administrerende part accepterer at overholde vilkårene og betingelserne i denne Aftale, og at (c) du skriftligt meddeler McAfee, at en Administrerende part vil benytte Softwaren på dine vegne. g) Generelle restriktioner: Du må ikke, og ejheller tillade nogen tredjepart, at: (i) dekompilere, adskille eller foretage reverse engineering af Softwaren, undtagen i det omfang det udtrykkeligt er tilladt ved gældende lov, uden McAfees forudgående skriftlige samtykke, (ii) fjerne nogen form for produkt-id eller meddelelser om ophavsrettigheder til Softwaren eller Dokumentationen, (iii) lease, udlåne eller bruge Softwaren med henblik på timesharing eller som tjenesteudbyder, (iv) ændre eller skabe afledte værker af Softwaren, (v) offentliggøre nogen form for ydelses- eller benchmarktest eller analyse relateret til Softwaren uden først at have indhentet McAfees skriftlige tilladelse eller (vi) på anden vis bruge eller kopiere Softwaren, medmindre det udtrykkeligt er angivet heri. 4) Teknisk support og vedligeholdelse. McAfees vilkår for teknisk support og vedligeholdelse gælder, hvis du har købt support. McAfees vilkår for teknisk support og vedligeholdelse er inkluderet i form af følgende henvisning: Når abonnementsperioden for support eller service, der er angivet i Tildelingsbrevet, er udløbet, har du ingen yderligere rettigheder til at modtage nogen form for Support, herunder Opgraderinger, Opdateringer og telefonsupport. 5) Begrænset garanti og ansvarsfraskrivelse. a) Begrænset garanti: McAfee garanterer, at Softwaren, der er givet i licens herunder (inklusive Opgraderinger leveret inden for Garantiperioden for den resterende del af Garantiperioden) i en periode på tres (60) dage fra købsdatoen ("Garantiperioden") vil fungere i al væsentlighed i henhold til Dokumentationen. b) Eneste mangelsbeføjelse: Såfremt der sker brud på den ovennævnte begrænsede garanti, vil McAfee (a) reparere eller udskifte Softwaren eller (b), hvis en sådan reparation eller udskiftning efter McAfees mening vil være forretningsmæssig urimelig, refundere den pris, du betalte for den berørte Software. c) Bortfald af garanti: Ovennævnte, begrænsede garanti bortfalder hvis: (i) Softwaren ikke bruges i overensstemmelse med denne Aftale eller Dokumentationen, (ii) Softwaren eller en del af denne er blevet ændret af en anden juridisk enhed end McAfee, eller (iii) en funktionsfejl i Softwaren skyldes udstyr eller software, som ikke er leveret af McAfee. d) Ansvarsfraskrivelse: OVENNÆVNTE GARANTIER ER DINE ENESTE GARANTIER OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER ELLER BETINGELSER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR OMSÆTTELIGHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, EJENDOMSRET OG IKKE- OVERTRÆDELSE. BORTSET FRA DEN BEGRÆNSEDE GARANTI, SOM ER ANGIVET OVENFOR, LEVERES SOFTWAREN "SOM DEN ER", OG MCAFEE GARANTERER IKKE FOR DENS BRUG ELLER YDELSE OG GARANTERER IKKE, AT BRUGEN AF SOFTWAREN VIL VÆRE FEJLFRI, UDEN AFBRYDELSER ELLER UDEN FEJL OG DEFEKTER, ELLER AT SOFTWAREN VIL BESKYTTE MOD ALLE TÆNKELIGE TRUSLER. e) Undtagelser. Nogle stater eller jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse af udtrykkelige eller stiltiende garantier, så ovenstående ansvarsfraskrivelse gælder muligvis ikke for dig. I DETTE TILFÆLDE ER DE PÅGÆLDENDE UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE GARANTIER BEGRÆNSET TIL GARANTIPERIODEN (ELLER DEN MINIMUMSPERIODE, DER KRÆVES EFTER DEN LOV, DER FINDER ANVENDELSE). 6) Begrænsning af beføjelser og erstatningsansvar. Slutbrugerlicensaftale for erhvervsbrugere Side 2 af 6 01/2015

3 PARTERNE ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ELLER I HENHOLD TIL NOGEN JURIDISK TEORI, HVERKEN IFØLGE ERSTATNINGSRET UDEN FOR KONTRAKT, KONTRAKTRET ELLER PÅ ANDEN VIS, ERSTATNINGSPLIGTIGE I FORHOLD TIL HINANDEN FOR INDIREKTE, SÆRLIGE ELLER HÆNDELIGE SKADER, FØLGESKADER ELLER SKADER SOM FØLGE AF MISTET INDTJENING, MISTET GOODWILL, MISTEDE LØNNINGER TIL PERSONALE, ARBEJDSAFBRYDELSER OG/ELLER COMPUTERNEDBRUD ELLER - FUNKTIONSSVIGT OG/ELLER OMKOSTNINGER TIL KØB AF ERSTATNINGSSOFTWARE ELLER -TJENESTER. Uanset om kravet for sådanne skader er baseret på kontraktret, erstatningsret og/eller anden juridisk teori kan en parts samlede ansvar over for den anden part for direkte skader ikke under nogen omstændigheder overstige det mindste af: a) dit samlede betalte eller skyldige beløb for den Software, der er årsag til et sådant krav for de 12 måneder umiddelbart op til den hændelse, der er årsag til kravet, eller b) den gældende McAfee-listepris på købstidspunktet for den Software, der er årsag til et sådant krav, og som er bestilt af dig i løbet af de 12 måneder umiddelbart op til den hændelse, der er årsag til kravet, også selv om den anden part er blevet gjort bekendt med muligheden for sådanne skader. Ingen bestemmelse i denne Aftale kan på nogen måde udelukke eller begrænse (i) hver parts ansvar for dødsfald eller personskade forårsaget af uagtsomhed, eller (ii) dit ansvar for brugen af og/eller ethvert brud på McAfees immaterielle rettigheder til Softwaren. ANSVARSBEGRÆNSNINGEN I DETTE AFSNIT ER BASERET PÅ DET FAKTUM, AT SLUTBRUGERE ANVENDER DERES COMPUTERE TIL FORSKELLIGE FORMÅL. DET ER DERFOR KUN DIG, DER ER I STAND TIL AT IMPLEMENTERE SIKKERHEDSPLANER OG BESKYTTELSE, DER PASSER TIL DINE BEHOV, SÅFREMT EN FEJL I SOFTWAREN FORÅRSAGER COMPUTERPROBLEMER OG ET RELATERET DATATAB. AF DISSE FORRETNINGSMÆSSIGE GRUNDE ACCEPTERER DU ANSVARSBEGRÆNSINGERNE I DETTE AFSNIT OG ANERKENDER, AT UDEN DIN ACCEPT AF DISSE BESTEMMELSER VIL PRISEN FOR DENNE SOFTWARE VÆRE HØJERE. 7) Skadesløsholdelse for immaterielle rettigheder. a) Krav rejst af tredjepart: McAfee vil forsvare og holde dig skadesløs for ethvert krav fra tredjepart om at Softwaren krænker patenter, copyright eller fortrolige oplysninger tilhørende den pågældende tredjepart, forudsat: (i) at McAfee straks orienteres og under ingen omstændighede senere end 14 dage efter din modtagelse af kravet; (ii) at du i et rimeligt omfang samarbejder med McAfee, så McAfee kan udføre sine forpligtelser i denne forbindelse; og (iii) at McAfee alene kontrollerer forsvar og alle forhandlinger om en løsning eller et forlig om kravet. McAfees ovenstående forpligtelse gælder ikke for Software eller dele af eller komponenter i Software: (i) der ikke er leveret af McAfee; (ii) der er brugt på en måde, som denne Aftale eller den relevante Dokumentation ikke udtrykkeligt giver tilladelse til; (iii) der er foretaget i overensstemmelse med dine specifikationer; (iv) der er ændret af andre end McAfee, hvis den påståede overtrædelse relaterer til en sådan ændring; (v) der er kombineret med andre produkter, processer eller materialer, hvor den påstående overtrædelse ikke ville forefindes ud over ved en sådan kombination; eller (vi) hvis du fortsætter den påståede overtrædelsesaktivitet efter at have fået meddelelse herom og modtaget sådanne ændringer, der ville have forhindret den påståede overtrædelse. b) Retsmidler og hæftelse: I tilfælde af at Softwaren ved en domstol med relevant jurisdiktion vurderes til at udgøre en krænkelse eller at brugen af Softwaren forbydes, skal McAfee efter eget skøn gøre et af følgende: (i) sikre dig retten til fortsat at bruge Softwaren; (ii) levere en ændring af Softwaren, så den ikke krænker nogen rettigheder; (iii) udskifte Softwaren med software, der i altovervejende grad er tilsvarende i funktion og ydeevne; eller (iv) hvis ingen af ovennævnte alternativer er rimeligt tilgængelige for McAfee, vil McAfee refundere den tilbageværende del af det beløb, du har betalt for den krænkende Software, nedskrevet i værdi i en ret linje over en tre (3) års periode fra den dato, Softwaren blev leveret til dig. I dette afsnit 7 fremgår McAfees eneste erstatningsansvar og din eksklusive beføjelse i forhold til krav om krænkelse af immaterielle rettigheder. 8) Ophør. Uden forbehold for dine betalingsbetingelser kan du når som helst bringe din licens til ophør ved at afinstallere Softwaren. McAfee kan bringe din licens til ophør, hvis du foretager en væsentlig misligholdelse af vilkårene for denne Aftale, og du ikke er i stand til at rette op på en sådan misligholdelse inden for tredive (30) dage fra modtagelsen af meddelelsen om en sådan misligholdelse. Ved et sådant ophør skal du med det samme returnere eller destruere alle kopier af softwaren og dokumentationen. 9) Yderligere vilkår. Slutbrugerlicensaftale for erhvervsbrugere Side 3 af 6 01/2015

4 a) Evalueringssoftware: Hvis Softwaren er angivet som "Software på prøve/til evaluering" vil betingelserne i dette afsnit gælde og skal erstatte ethvert andet modstridende vilkår i denne aftale. Din royaltyfrie, ikke-overdragelige, begrænsede lices til at bruge "Software på prøve/til evaluering" udelukkende til evaluering, er begrænset til tredive (30) dage, med mindre McAfee skriftligt har accepteret andet. "Software på prøve/til evaluering" kan indeholde fejl eller andre problemer, der kan medføre systemfejl, andre fejl og tab af data. Derfor leveres "Software på prøve/til evaluering" til dig "SOM DEN ER", og McAfee fraskriver sig enhver garanti eller ansvarsforpligtelser overfor dig. Alle oplysninger om "Software på prøve/til evaluering", der er indsamlet ved dets brug, er kun til evalueringsformål og må ikke videregives til nogen tredjepart. Begrænsningerne i afsnit 3 g) gælder. Hvis du undlader at destruere Evalueringssoftwaren, når evalueringsperioden er udløbet, kan McAfee efter eget skøn fakturere dig for et beløb svarende til McAfees listepris for Evalueringssoftwaren, og du skal betale en sådan faktura ved modtagelsen af denne. I DE TILFÆLDE, HVOR ET JURIDISK ERSTATNINGSANSVAR IKKE KAN FRASKRIVES, MEN KAN BEGRÆNSES, VIL MCAFEES OG MCAFEES LEVERANDØRERS OG AUTORISEREDE PARTNERES ANSVAR VÆRE BEGRÆNSET TIL ET BELØB PÅ HALVTREDS (50) DOLLARS ELLER ET TILSVARENDE BELØB I LOKAL VALUTA I ALT. b) Betasoftware: Hvis den software, du har modtaget, er angivet som Betasoftware, vil bestemmelserne i afsnit 9 a) gælde i henhold hertil. McAfee er ikke forpligtet over for dig til yderligere at udvikle eller frigive Betasoftwaren til offentligheden. Hvis McAfee anmoder om det, skal du give feedback til McAfee vedrørende test og brug af Betasoftwaren, herunder rapportering om fejl eller programfejl. Du accepterer at give McAfee en tidsubegrænset, ikke-eksklusiv, royaltyfri, verdensomspændende licens til at bruge, kopiere, distribuere, skabe afledte værker af og inkorporere denne feedback i et hvilket som helst McAfee-produkt efter McAfees eget skøn. Ved modtagelse af en senere, ikke frigivet version af betasoftwaren, eller en frigivelse fra McAfee af en til offentligheden frigivet kommerciel version af betasoftwaren accepterer du at returnere eller destruere al tidligere betasoftware, du har modtaget fra McAfee c) "Gratis" eller "open source"-software: Produktet kan indeholde programmer eller kode, der er licenseret under en Open Source Software ( OSS ) licensmodel. OSS-programmer og kode er underlagt vilkår, betingelser og forpligtelser i den relevante OSS-licens, og er SPECIFIKT UNDTAGET FRA ALLE GARANTI- OG SUPPORTFORPLIGTELSER, DER ER BESKREVET ANDRE STEDER I DENNE AFTALE. 10) Orientering til slutbrugere i USAs statsadministration. Softwaren og den tilhørende Dokumentation betragtes henholdsvis som "commercial computer software" og "commercial computer software documentation" i henhold til DFAR Section og FAR Section , hvor det måtte finde anvendelse. Enhver brug, ændring, gengivelse, frigivelse, ydelse, visning eller offentliggørelse af Softwaren og den tilhørende dokumentation, som foretages af den amerikanske regering, skal udelukkende reguleres i henhold til vilkårene i denne Aftale og vil være forbudt, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af vilkårene i nærværende Aftale. 11) Fortrolighed og indsamling af personlige eller systemoplysninger. a) Softwaren, Support og serviceabonnement kan anvende programmer og værktøjer, der opsamler personligt identificerbare, følsomme og andre oplysninger om dig og brugere (f.eks. inkluderende men ikke begrænset til dit og brugeres navne, adresser, -adresser og betalingsoplysninger), deres computere, filer lagret på deres computere eller deres computeres samspil med andre computere (f.eks. inkluderende men ikke begrænset til oplysninger om netværk, benyttede licenser, type hardware, model, harddiskstørrelse, type CPU, type disk, RAM-størrelse, 32- eller 64-bit arkitektur, typer operativsystemer, versioner, sted, BIOS-version, type BIOS, alle installerede scannere, databasestørrelse, systemtelemetri, enheders ID, IP-adresse, placering, indhold, installerede McAfee-produkter, McAfee komponenter, processer og oplysninger om tjenester, frekvens og detaljer om opdatering af McAfee-komponenter, oplysninger om installerede produkter fra tredjepart, uddrag af logs skabt af McAfee, brugsmønster for McAfee-produkter, bestemte funktioner osv.) (samlet betegnet som "Data"). b) Indsamlingen af disse Data kan være nødvendig for at forsyne dig og brugere med de relevante Software-, Support- eller serviceabonnementfunktioner som bestilt (f.eks. inklusive men ikke begrænset til opdagelse og rapportering om trusler og sårbarheder på din og brugeres computernetværk), gøre McAfee i stand til at forbedre vores Software, Support eller serviceabonnement (f.eks. inklusive men ikke begrænset til synkronisering af indhold, sporing af enhed, problemløsning osv.) samt til at fremme og forbedre den generelle sikkerhed for dig og brugere. Det kan være nødvendigt, at du afinstallerer Softwaren eller deaktiverer Support eller dets serviceabonnement for at forhindere fortsat indsamling af Data til understøttelse af disse funktioner. c) Ved at indgå i denne Aftale eller ved at bruge Softwaren, Support eller serviceabonnement, accepterer du og brugere McAfees politik om private oplysninger på McAfees websted (www.mcafee.com) og til indsamling, behandling, kopiering, sikkerhedskopiering, lagring, overførsel og brug af disse Data af McAfee og dets serviceleverandører i, fra og til USA, Europa eller andre lande eller jurisdiktioner potentielt uden for din eller brugeres egen/egne som del af Softwaren, Support eller serviceabonnement. Du er alene ansvarlig for sikring af private rettigheder og tilladelse fra dine brugere, som måtte være krævet af lokal lovgivning eller interne politikker. McAfee vil kun indsamle, behandle, kopiere, sikkerhedskopiere, lagre, overføre og bruge personligt Slutbrugerlicensaftale for erhvervsbrugere Side 4 af 6 01/2015

5 identificerbare oplysninger i overensstemmelse med McAfees politik om personlige oplysninger, som findes på McAfees websted(www.mcafee.com). 12) Kontrol. McAfee kan højest en gang om året for egen regning efter rimelig forudgående skriftligt varsel til dig og i almindelig forretningsåbningstid kontrollere dig i forhold til din overholdelse af vilkårene i denne Aftale. Du forstår og accepteter, at McAfee benytter en række metoder til at verificere og støtte kundernes brug af software.. Disse metoder kan indbefatte tekniske funktioner i Softwaren, der forhindrer uautoriseret brug og bekræfter installation af Softwaren. Efter rimelig anmodning skal du levere en systemgenereret rapport, der bekræfter din installation af Softwaren. En sådan anmodning vil højest forekommer to (2) gange om året. McAfee vil ikke blande sig urimeligt i, hvordan du driver din forretning. 13) Eksportrestriktioner. Du anerkender, at Softwaren er underlagt USA's og hvor relevant EU's eksportregler. Du skal overholder gældende love og regler for eksport og import i det område, hvor Softwaren vil blive importeret og/eller eksporteret. Du vil ikke eksportere Softwaren til nogen enkeltperson, enhed eller land, hvortil gældende lov eller regler forbyder det. Du er ansvarlig for, for egen regning at fremskaffe de nødvendige tilladelser, licenser og godkendelser fra lokale myndigheder for import og/eller eksport af Softwaren. Du kan få yderligere oplysninger om eksport og import af Softwaren på (klik derefter på "US Export Compliance"). McAfee forbeholder sig retten til, efter eget skøn, at opdatere dette websted fra tid til anden. 14) Gældende lovgivning. Denne Aftale er underlagt og er indholdsmæssigt i overensstemmelse med de vigtigste, gældende love: a) i delstaten New York, hvis du har købt softwaren i USA, Mexico, Centralamerika, Sydamerika eller i Caribien, (b) i Republikken Irland, hvis du har købt softwaren i Canada, Europa, Mellemøsten, Afrika, Asien (bortset fra Japan) eller i det område, der almindeligvis kaldes Oceanien, og (c) i Japan, hvis du har købt software i Japan. Hvis du har købt Softwaren i et ethvert andet land, gælder materielretten i Republikken Irland, medmindre det kræves, at en anden lokal lov skal gælde. Denne Aftale er ikke omfattet af lovvalgsreglerne i nogen jurisdiktion eller af FNs konvention vedrørende Aftaler om internationale varekøb, hvis anvendelse udtrykkeligt udelukkes. Uniform Computer Information Transactions Act, som forordnet, finder ikke anvendelse. Følgende skal hver især have ikke-eksklusive beføjelser over alle tvister, der knytter sig til denne Aftale: United States District Court for Southern District of New York, når New York-lovgivning finder anvendelse, domstolene i Republikken Irland, når irsk lovgivning finder anvendelse, og domstolene i Japan, når japansk lov finder anvendelse. 15) Fortrolighed. Hver involveret Part accepterer, at den som følge af forholdet til den anden part herunder kan få adgang fortrolige oplysninger og materialer vedrørende den anden parts forretning, teknologi og/eller produkter, der er fortrolige og af væsentlig værdi for den anden Part, og at denne værdi kan blive forringet, hvis sådanne oplysninger videregives til tredjeparter ( Fortrolige oplysninger ). Skriftlige eller andre håndgribelige Fortrolige oplysninger skal på tidspunktet for videregivelse identificeres og markeres som Fortrolige oplysninger tilhørende den videregivende Part. Fortrolige oplysninger skal ved mundtlig eller visuel videregivelse identificeres som fortrolige på tidspunktet for videregivelse med efterfølgende skriftlig bekræftelse inden for femten (15) dage efter videregivelsen. Hver Part accepterer, at den ikke på nogen måde, hverken for egen eller tredjeparts regning, vil anvende sådanne Fortrolige oplysninger, undtagen som tilladt i henhold til denne Aftale, og at den vil beskytte Fortrolige oplysninger i mindst samme omfang, som Parten beskytter sine egne Fortrolige oplysninger, og i samme omfang som en fornuftig person ville beskytte sådanne Fortrolige oplysninger. Ingen af Parterne må anvende den anden Parts Fortrolige oplysninger til andet end at udføre sine forpligtelser i henhold til denne Aftale. Begrænsningerne for Fortrolige oplysninger gælder ikke for Fortrolige oplysninger, der (i) allerede er kendt af den modtagende Part, (ii) bliver offentligt tilgængelige uden skadegørende handling fra den modtagende Part, (iii) udvikles uafhængigt af den modtagende Part, uden at denne drager fordel af den videregivende Parts Fortrolige oplysninger, (iv) er blevet retmæssigt modtaget fra en tredjepart, som ikke er underlagt diskretionspligt eller (v) kræves videregivet i henhold til loven, såfremt Parten, der er forpligtet til at videregive de Fortrolige oplysninger, giver den Part, der ejer de Fortrolige oplysninger, forudgående skriftligt varsel om videregivelse, som er tilstrækkelig til, at den ejende Part kan træffe rimelige foranstaltninger for at forhindre videregivelsen, hvor der er rimelig mulighed for dette. Medmindre begge Parter har aftalt andet, skal hver Part efter denne Aftales eller et relevant Tillægs ophør returnere den anden Parts Fortrolige oplysninger. 16) Forskelligt. a) Med undtagelse af søgsmål i forbindelse med manglende betaling eller misligholdelse af McAfees ophavsmæssige rettigheder til Softwaren og Dokumentationen kan intet søgsmål, der skyldes denne Aftale, Slutbrugerlicensaftale for erhvervsbrugere Side 5 af 6 01/2015

6 uanset hvilken type det måtte være, indbringes af nogen part mere end 2 år efter, at en part havde kendskab til eller burde have haft kendskab til kravet. b) Eventuelle vilkår i henhold til denne aftale, hvis natur gør, at de skal gælde efter ophøret af denne aftale, vil gælde efter et sådant ophør. c) Denne Aftale, herunder alle dokumenter, der er medtaget med henvisning, udgør hele aftalen mellem parterne og tilsidesætter og ophæver udtrykkeligt enhver anden kommunikation, tilkendegivelse eller meddelelse, uanset om den måtte være mundtlig eller skriftlig, vedrørende genstandene heri. Hvis du sender en ordre til en autoriseret partner eller McAfee, og vilkårene og betingelserne for denne ordre er i modstrid med vilkårene og betingelserne i a) denne Aftale eller b) Tildelingsbrevet, vil de vilkår og betingelser, der er angivet i denne Aftale og i Tildelingsbrevet være gældende. Denne Aftale kan ikke ændres, medmindre der fremsendes et skriftligt tillæg fra en autoriseret repræsentant for McAfee. Ingen bestemmelse heri skal anses for frafaldet, medmindre frafaldet foreligger skriftligt og er underskrevet af McAfee. Hvis en bestemmelse i denne Aftale anses for ugyldig, vil den øvrige del af nærværende Aftale fortsat være gyldig og retskraftig. d) d) Alle meddelelser, anmodninger, krav og bestemmelser til McAfee i forbindelse med denne Aftale (udover almindelig driftsmæssig kommunikation) skal sendes til: den relevante enhed, hvis adresse findes på denne Aftales første side, til Attention: Legal Department (juridisk afdeling). Slutbrugerlicensaftale for erhvervsbrugere (januar 2015) Slutbrugerlicensaftale for erhvervsbrugere Side 6 af 6 01/2015

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM Yderligere vilkår for brug af Acrobat.com Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 2. maj 2013 i sin helhed. YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8

SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL (EULA) VERSION 1.8 SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8 Dette er slutbrugerlicensaftalen til Prometheans ActivInspire Professional Edition-software ("softwaren"). BEMÆRK, AT

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed.

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Yderligere vilkår for anvendelse af Document Cloud Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Termer skrevet med stort begyndelsesbogstav i disse Yderligere

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR:

BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR: BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR: 1. GENERELT. OXOID A/S, ("Sælger") tilbyder hermed at sælge de

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

HP Parts Exchange Service

HP Parts Exchange Service HP Parts Exchange Service HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Med HP Parts Exchange Service (HP's serviceydelse til udskriftning af dele) udskiftes defekte HP-dele med ombytningsdele

Læs mere

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Bemærk! Hvis De er Milestone-forhandler, systemintegrator eller på anden måde installerer dette produkt på vegne af en tredjepart, skal De sikre Dem at De har

Læs mere

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Nærværende aftale om licens og supportydelser til ActivEngage (nærværende aftale ) indgås mellem brugeren af ActivEngage-softwaren ( kunden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

"SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten.

SAP betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten. Serviceaftaleprogram for Ariba Cloud Services Garanti for Tjenestens tilgængelighed Sikkerhed Diverse 1. Garanti for Tjenestens tilgængelighed a. Anvendelighed. Garantien for tjenestens tilgængelighed

Læs mere

HEWLETT-PACKARD COMPANY KUNDEVILKÅR

HEWLETT-PACKARD COMPANY KUNDEVILKÅR HEWLETT-PACKARD COMPANY KUNDEVILKÅR 1. Parter. Nærværende vilkår udgør den aftale ("Aftale"), der gælder for køb af produkter og tjenester fra det Hewlett-Packard Company selskab, der er anført i underskriftafsnittet

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio VIGTIGT: LÆS VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DENNE LICENSAFTALE ("LICENSAFTALE") OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR SOFTWAREN TAGES I BRUG (SOM DEFINERET NEDENFOR). SYMANTEC CORPORATION,

Læs mere

SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER

SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER SYMANTEC CORPORATION OG/ELLER DETTE SELSKABS DATTERSELSKABER, DERIBLANDT GEOTRUST OG THAWTE ("VIRKSOMHEDEN") ER INDFORSTÅET

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

AQOOLA. Licensaftale

AQOOLA. Licensaftale AQOOLA Licensaftale Mellem: Aqoola A/S Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup CVR- No. 32073506 (Licensgiver) og NAVN VEJ POSTNR CVR- Nr. (Licenstager) 1 Licensgiver og Licenstager er enige om følgende: Denne

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale

Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale Ved at klikke på knappen Jeg accepterer accepterer firmaet at være bundet af denne Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale (CSA). Firmaet

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Dell Services Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Din harddisk med service efter behov Oversigt over vilkår og betingelser Denne aftale ("aftalen" eller "servicebeskrivelsen")

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK)

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (NÆRVÆRENDE AFTALE ) ER EN JURIDISK BINDENDE

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

ORACLE LICENS- OG SERVICEAFTALE

ORACLE LICENS- OG SERVICEAFTALE ORACLE LICENS- OG SERVICEAFTALE A. Definitioner De og Deres refererer til den person eller den juridiske enhed, som har bestilt Oracle programmellet og/eller serviceydelser fra Oracle Danmark ApS ( Oracle

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser for salg Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. Når du sender dit elektroniske udstyr, accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser.

Læs mere

Generelle aftalevilkår

Generelle aftalevilkår Generelle aftalevilkår 1. Definitioner EDImatic I det følgende er EDImatic A/S, og leverandører af produkter, som EDImatic distribuerer, kaldet EDImatic. EDImatic bekræfter, at sådanne leverandører vedstår

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI

PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI Tak for at du har købt et Packard Bell-produkt. Formålet med dette dokument er at oplyse dig om garantibetingelser og vilkår for Packard Bell Begrænset Garanti. 1. DEFINITIONER

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Udskriv online 4.0. 1. udgave

Udskriv online 4.0. 1. udgave Udskriv online 4.0 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet.

Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet. SALGSBETINGELSER Køb af produkter direkte fra Dell reguleres af ét af nedenstående sæt salgsbetingelser. Vær særligt opmærksom på at gennemlæse og acceptere det rette sæt salgsbetingelser, da disse indeholder

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Tak, fordi du har valgt en TOSHIBA-computer. I følgende aftaler beskrives dine rettigheder for brugen af den valgte software, der er forudinstalleret på computeren. Når du accepterer denne aftale eller

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG

VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG 1. TILBUD, BEKRÆFTELSE ELLER AFTALE Disse vilkår og betingelser for kommercielt salg af TP Vision Denmark A/S ("Vilkår og Betingelser") gælder for

Læs mere

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN Denne Aftale om serviceplan fra Tesla Motors Limited ( Tesla ) omfatter de angivne årlige vedligeholdelseseftersyn for det køretøj, der er genstand for den valgte plan ( planen

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Trend Micro-licensaftale

Trend Micro-licensaftale VIGTIGT: LÆS OMHYGGELIGT. VIRKSOMHEDER OG ANDRE ENHEDERS BRUG AF TREND MICRO-SOFTWARE OG -TJENESTER ER UNDERLAGT FØLGENDE JURIDISKE VILKÅR OG BETINGELSER Trend Micro-licensaftale Licens til prøveversion

Læs mere

1. OVERSIGT. a. Software. Softwaren kan indeholde: b. Licensmodel. Softwaren er givet i licens baseret på 2. DEFINITIONER.

1. OVERSIGT. a. Software. Softwaren kan indeholde: b. Licensmodel. Softwaren er givet i licens baseret på 2. DEFINITIONER. LICENSVILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT DYNAMICS SL 6.x, SL 7.0

Læs mere

BEGRÆNSET GARANTI (PLAYBOOK)

BEGRÆNSET GARANTI (PLAYBOOK) BEGRÆNSET GARANTI (PLAYBOOK) Ufravigelige lovbestemte rettigheder. Denne Begrænsede Garanti angiver Research In Motion Limited med hjemsted på adressen 295 Phillip Street, Waterloo, Ontario, N2L 3W8, Canada,

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser BEDSTpensions/den dataansvarliges kontaktoplysninger: BEDSTpension forsikringsmægler A/S (CVR-nr. 32102093) BEDSTpension finansiel rådgivning APS (CVR: 32667252) Centervænget 19

Læs mere

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler)

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Indhold 1. Introduktion 2. Område og anvendelse 3. Gennemsigtighed og underretning 4. Rimelig behandling og afgrænsning af formål

Læs mere

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Serviceoverblik Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Servicebeskrivelse Dells Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse ( Servicen eller Services") giver adgang til Dells

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

Generelle vilkår for anvendelse af

Generelle vilkår for anvendelse af Generelle vilkår for anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende Generelle Vilkår.

Læs mere

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Vilkår for licens til det af Massarde A/S ( Massarde ) udviklede billed- og filarkiv, brug af de af Massarde foretagne individuelle tilpasninger heraf, ret til de

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K Ringetoneaftale Aftalens parter På den ene side Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Hammerichsgade 14 1611 København V herefter benævnt Koda/NCB og

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser.

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser. «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Virksomheden ) og Copydan foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø T&N CVR: 18463504

Læs mere

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2 NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål Version 3.2 I. Generelle produktoplysninger 1. Hvad er nyt i Output Manager 3.2? Der er flere nye forbedringer i NSi Output Manager 3.2 på serversiden, først

Læs mere

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. Følgende vilkår er gyldige pr. 1 Jan. 2014: 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere