SLUTBRUGERLICENSAFTALE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SLUTBRUGERLICENSAFTALE"

Transkript

1 SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET ANDET FIRMA ELLER EN ANDEN JURIDISK ENHED, TILKENDEGIVER OG GARANTERER DU, AT DU HAR FULD BEMYNDIGELSE TIL AT FORPLIGTE DENNE PERSON, DETTE FIRMA ELLER DENNE JURIDISKE ENHED I FORHOLD TIL DISSE VILKÅR. HVIS DU IKKE ACCEPTERER DISSE VILKÅR: SKAL DU UNDLADE AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE SOFTWAREN OG ØJEBLIKKELIGT RETURNERE SOFTWAREN OG RETTIGHEDSDOKUMENTATIONEN TIL DEN PART, HVORFRA DU HAR FÅET DEM. 1) Definitioner. a) Betegnelsen "Autoriseret partner betyder en hvilken som helst af McAfees distributører, forhandlere eller andre samarbejdspartnere. b) Betegnelsen Tildelingsbrev angiver et meddelelsesbrev om bekræftelse, som McAfee sender elektronisk til dig, hvori dit køb af software og support, herunder det gældende produkttilkøb, sådan som det er defineret under Produkttilkøbsdefinitioner (yderligere beskrevet i paragraf 3(a) herunder), bekræftes, og derudover indeholder brevet oplysninger om overførslen. c) Betegnelsen Dokumentation betyder forklarende trykt, elektronisk eller online materiale, der følger med softwaren på engelsk og andre sprog, hvis de er tilgængelige. d) Betegnelsen "McAfee" dækker (a) McAfee, Inc., en virksomhed med hjemsted i Delaware med kontor på adressen 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA, hvis softwaren er købt i USA, Mexico, Centralamerika, Sydamerika eller i Caribien, (b) McAfee Ireland Limited, som har hjemsted på adressen 25/28 North Wall Quay, Dublin 1, Irland, hvis softwaren er købt i Canada, Europa, Mellemøsten, Afrika, Asien (bortset fra Japan) eller Oceanien, og (c) McAfee Co., Ltd., som har kontor på adressen Shibuya Mark City West Building 12-1, Dogenzaka 1-Chome, Shibuya-ku, Tokyo , Japan, hvis softwaren er købt i Japan. e) Node betegner enhver enhed, der kan behandle data og inkluderer følgende typer computere: diskløse arbejdsstationer, personlige computere, computerbaserede arbejdsstationer i netværk, hjemmecomputere/fjerne arbejdspladser, fil- og printservere, -servere, internet gateways, SAN-servere, terminalservere elle bærbare arbejdsstationer, der er tilsluttet eller kan tilsluttes til server(e) eller netværk. f) Software angiver hvert enkelt McAfee-softwareprogram i objektkodeformat, der er givet i licens af og købt hos McAfee eller McAfees autoriserede partnere, herunder opgraderinger. g) Betegnelsen "Datterselskab" angiver en hvilken som helst enhed, der styres af dig via ejerskab af mere end halvtreds procent (50 %) af de stemmeberettigede aktier. h) Betegnelsen "Support" eller "Teknisk support" angiver de supporttjenester, der tilbydes af McAfee i forbindelse med support og vedligeholdelse af Softwaren og McAfee-hardware, der yderligere er angivet i McAfees vilkår for teknisk support og vedligeholdelse. i) Betegnelsen "Opdateringer" er indholdsrelateret og omfatter uden begrænsninger alle Softwarens signaturfiler (DATs), signatursæt, politikopdateringer, databaseopdateringer, som er gjort almindeligt tilgængelige for McAfees kunder som en del af en købt Support-aftale, og som ikke prissættes og markedsføres særskilt af McAfee. j) Betegnelsen "Opgraderinger" angiver enhver forbedring af softwaren, som er gjort almindeligt tilgængelig for McAfees kunder som en del af en købt Support-aftale, og som ikke prissættes eller markedsføres særskilt af McAfee. 2) Licenstildeling.. I henhold til vilkårene og betingelserne i denne Aftale giver McAfee dig hermed en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig rettighed til at bruge den Software (i forbindelse med denne Aftale forstås brug af Softwaren at få adgang til, installere, overføre, kopiere eller på anden måde benytte Softwaren), der er angivet i Tildelingsbrevet, hvor brugen udelukkende gælder din egen interne forretningsdrift. Du accepterer, at McAfee og McAfees leverandører ejer rettighederne til Softwaren og alle relaterede oplysninger. Du får ikke tildelt rettigheder til Opdateringer og Opgraderinger, medmindre du har tegnet et Support- eller serviceabonnement. 3) Vilkår for kopiering og brug.. a) a) Produktrettigheder: Brugen af Softwaren afhænger af de købte licenser (f.eks. Noder) og er underlagt definitionerne for produktrettigheder, der er angivet i Slutbrugerlicensaftale for erhvervsbrugere Side 1 af 6 01/2015

2 på datoen for dit Tildelingsbrev. b) Flere platforme/sampak: Hvis Softwaren understøtter flere platforme, eller hvis du modtager Softwaren i sampak med anden software, må det samlede antal enheder, hvorpå alle versioner af Softwaren er installeret, ikke overstige dine produktrettigheder. Bestemt Software, der er licenseret som del af et suite-baseret McAfeeprodukt, kan kræve køb af en selvstændig McAfee serverlicens for at bruge Softwaren på visse typer servere, der i hvert enkelt tilfælde er angivet i dokumentationen. c) Løbetid: Licensen gælder i en begrænset tidsperiode ( Periode ), hvis en sådan periode er angivet i tildelingsbrevet, og ellers vil licenserne være uden tidsbegrænsning. d) Kopier: Du kan kopiere softwaren i rimeligt omfang efter behov til sikkerhedskopiering, arkivering eller genoprettelse efter nedbrud. e) Datterselskaber: Du må kun tillade, at et Datterselskab bruger denne Software i henhold til vilkårene i denne Aftale, så længe en sådan juridisk enhed fortsat er dit Datterselskab. Du er ansvarlig og fuldt erstatningsansvarlig for hvert enkelt datterselskabs overholdelse eller misligholdelse af denne aftale. f) Administrerende part: Hvis du indgår en kontrakt med en tredjepart, hvor tredjeparten administrerer dine informationsteknologiressourcer ("Administrerende part"), kan du overføre alle dine rettigheder til brug af Softwaren til en sådan Administrerende part, forudsat at (a) den Administrerende part kun benytter Softwaren til din interne brug og ikke til gavn for en anden tredjepart eller for den Administrerende part, (b) den Administrerende part accepterer at overholde vilkårene og betingelserne i denne Aftale, og at (c) du skriftligt meddeler McAfee, at en Administrerende part vil benytte Softwaren på dine vegne. g) Generelle restriktioner: Du må ikke, og ejheller tillade nogen tredjepart, at: (i) dekompilere, adskille eller foretage reverse engineering af Softwaren, undtagen i det omfang det udtrykkeligt er tilladt ved gældende lov, uden McAfees forudgående skriftlige samtykke, (ii) fjerne nogen form for produkt-id eller meddelelser om ophavsrettigheder til Softwaren eller Dokumentationen, (iii) lease, udlåne eller bruge Softwaren med henblik på timesharing eller som tjenesteudbyder, (iv) ændre eller skabe afledte værker af Softwaren, (v) offentliggøre nogen form for ydelses- eller benchmarktest eller analyse relateret til Softwaren uden først at have indhentet McAfees skriftlige tilladelse eller (vi) på anden vis bruge eller kopiere Softwaren, medmindre det udtrykkeligt er angivet heri. 4) Teknisk support og vedligeholdelse. McAfees vilkår for teknisk support og vedligeholdelse gælder, hvis du har købt support. McAfees vilkår for teknisk support og vedligeholdelse er inkluderet i form af følgende henvisning: Når abonnementsperioden for support eller service, der er angivet i Tildelingsbrevet, er udløbet, har du ingen yderligere rettigheder til at modtage nogen form for Support, herunder Opgraderinger, Opdateringer og telefonsupport. 5) Begrænset garanti og ansvarsfraskrivelse. a) Begrænset garanti: McAfee garanterer, at Softwaren, der er givet i licens herunder (inklusive Opgraderinger leveret inden for Garantiperioden for den resterende del af Garantiperioden) i en periode på tres (60) dage fra købsdatoen ("Garantiperioden") vil fungere i al væsentlighed i henhold til Dokumentationen. b) Eneste mangelsbeføjelse: Såfremt der sker brud på den ovennævnte begrænsede garanti, vil McAfee (a) reparere eller udskifte Softwaren eller (b), hvis en sådan reparation eller udskiftning efter McAfees mening vil være forretningsmæssig urimelig, refundere den pris, du betalte for den berørte Software. c) Bortfald af garanti: Ovennævnte, begrænsede garanti bortfalder hvis: (i) Softwaren ikke bruges i overensstemmelse med denne Aftale eller Dokumentationen, (ii) Softwaren eller en del af denne er blevet ændret af en anden juridisk enhed end McAfee, eller (iii) en funktionsfejl i Softwaren skyldes udstyr eller software, som ikke er leveret af McAfee. d) Ansvarsfraskrivelse: OVENNÆVNTE GARANTIER ER DINE ENESTE GARANTIER OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER ELLER BETINGELSER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR OMSÆTTELIGHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, EJENDOMSRET OG IKKE- OVERTRÆDELSE. BORTSET FRA DEN BEGRÆNSEDE GARANTI, SOM ER ANGIVET OVENFOR, LEVERES SOFTWAREN "SOM DEN ER", OG MCAFEE GARANTERER IKKE FOR DENS BRUG ELLER YDELSE OG GARANTERER IKKE, AT BRUGEN AF SOFTWAREN VIL VÆRE FEJLFRI, UDEN AFBRYDELSER ELLER UDEN FEJL OG DEFEKTER, ELLER AT SOFTWAREN VIL BESKYTTE MOD ALLE TÆNKELIGE TRUSLER. e) Undtagelser. Nogle stater eller jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse af udtrykkelige eller stiltiende garantier, så ovenstående ansvarsfraskrivelse gælder muligvis ikke for dig. I DETTE TILFÆLDE ER DE PÅGÆLDENDE UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE GARANTIER BEGRÆNSET TIL GARANTIPERIODEN (ELLER DEN MINIMUMSPERIODE, DER KRÆVES EFTER DEN LOV, DER FINDER ANVENDELSE). 6) Begrænsning af beføjelser og erstatningsansvar. Slutbrugerlicensaftale for erhvervsbrugere Side 2 af 6 01/2015

3 PARTERNE ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ELLER I HENHOLD TIL NOGEN JURIDISK TEORI, HVERKEN IFØLGE ERSTATNINGSRET UDEN FOR KONTRAKT, KONTRAKTRET ELLER PÅ ANDEN VIS, ERSTATNINGSPLIGTIGE I FORHOLD TIL HINANDEN FOR INDIREKTE, SÆRLIGE ELLER HÆNDELIGE SKADER, FØLGESKADER ELLER SKADER SOM FØLGE AF MISTET INDTJENING, MISTET GOODWILL, MISTEDE LØNNINGER TIL PERSONALE, ARBEJDSAFBRYDELSER OG/ELLER COMPUTERNEDBRUD ELLER - FUNKTIONSSVIGT OG/ELLER OMKOSTNINGER TIL KØB AF ERSTATNINGSSOFTWARE ELLER -TJENESTER. Uanset om kravet for sådanne skader er baseret på kontraktret, erstatningsret og/eller anden juridisk teori kan en parts samlede ansvar over for den anden part for direkte skader ikke under nogen omstændigheder overstige det mindste af: a) dit samlede betalte eller skyldige beløb for den Software, der er årsag til et sådant krav for de 12 måneder umiddelbart op til den hændelse, der er årsag til kravet, eller b) den gældende McAfee-listepris på købstidspunktet for den Software, der er årsag til et sådant krav, og som er bestilt af dig i løbet af de 12 måneder umiddelbart op til den hændelse, der er årsag til kravet, også selv om den anden part er blevet gjort bekendt med muligheden for sådanne skader. Ingen bestemmelse i denne Aftale kan på nogen måde udelukke eller begrænse (i) hver parts ansvar for dødsfald eller personskade forårsaget af uagtsomhed, eller (ii) dit ansvar for brugen af og/eller ethvert brud på McAfees immaterielle rettigheder til Softwaren. ANSVARSBEGRÆNSNINGEN I DETTE AFSNIT ER BASERET PÅ DET FAKTUM, AT SLUTBRUGERE ANVENDER DERES COMPUTERE TIL FORSKELLIGE FORMÅL. DET ER DERFOR KUN DIG, DER ER I STAND TIL AT IMPLEMENTERE SIKKERHEDSPLANER OG BESKYTTELSE, DER PASSER TIL DINE BEHOV, SÅFREMT EN FEJL I SOFTWAREN FORÅRSAGER COMPUTERPROBLEMER OG ET RELATERET DATATAB. AF DISSE FORRETNINGSMÆSSIGE GRUNDE ACCEPTERER DU ANSVARSBEGRÆNSINGERNE I DETTE AFSNIT OG ANERKENDER, AT UDEN DIN ACCEPT AF DISSE BESTEMMELSER VIL PRISEN FOR DENNE SOFTWARE VÆRE HØJERE. 7) Skadesløsholdelse for immaterielle rettigheder. a) Krav rejst af tredjepart: McAfee vil forsvare og holde dig skadesløs for ethvert krav fra tredjepart om at Softwaren krænker patenter, copyright eller fortrolige oplysninger tilhørende den pågældende tredjepart, forudsat: (i) at McAfee straks orienteres og under ingen omstændighede senere end 14 dage efter din modtagelse af kravet; (ii) at du i et rimeligt omfang samarbejder med McAfee, så McAfee kan udføre sine forpligtelser i denne forbindelse; og (iii) at McAfee alene kontrollerer forsvar og alle forhandlinger om en løsning eller et forlig om kravet. McAfees ovenstående forpligtelse gælder ikke for Software eller dele af eller komponenter i Software: (i) der ikke er leveret af McAfee; (ii) der er brugt på en måde, som denne Aftale eller den relevante Dokumentation ikke udtrykkeligt giver tilladelse til; (iii) der er foretaget i overensstemmelse med dine specifikationer; (iv) der er ændret af andre end McAfee, hvis den påståede overtrædelse relaterer til en sådan ændring; (v) der er kombineret med andre produkter, processer eller materialer, hvor den påstående overtrædelse ikke ville forefindes ud over ved en sådan kombination; eller (vi) hvis du fortsætter den påståede overtrædelsesaktivitet efter at have fået meddelelse herom og modtaget sådanne ændringer, der ville have forhindret den påståede overtrædelse. b) Retsmidler og hæftelse: I tilfælde af at Softwaren ved en domstol med relevant jurisdiktion vurderes til at udgøre en krænkelse eller at brugen af Softwaren forbydes, skal McAfee efter eget skøn gøre et af følgende: (i) sikre dig retten til fortsat at bruge Softwaren; (ii) levere en ændring af Softwaren, så den ikke krænker nogen rettigheder; (iii) udskifte Softwaren med software, der i altovervejende grad er tilsvarende i funktion og ydeevne; eller (iv) hvis ingen af ovennævnte alternativer er rimeligt tilgængelige for McAfee, vil McAfee refundere den tilbageværende del af det beløb, du har betalt for den krænkende Software, nedskrevet i værdi i en ret linje over en tre (3) års periode fra den dato, Softwaren blev leveret til dig. I dette afsnit 7 fremgår McAfees eneste erstatningsansvar og din eksklusive beføjelse i forhold til krav om krænkelse af immaterielle rettigheder. 8) Ophør. Uden forbehold for dine betalingsbetingelser kan du når som helst bringe din licens til ophør ved at afinstallere Softwaren. McAfee kan bringe din licens til ophør, hvis du foretager en væsentlig misligholdelse af vilkårene for denne Aftale, og du ikke er i stand til at rette op på en sådan misligholdelse inden for tredive (30) dage fra modtagelsen af meddelelsen om en sådan misligholdelse. Ved et sådant ophør skal du med det samme returnere eller destruere alle kopier af softwaren og dokumentationen. 9) Yderligere vilkår. Slutbrugerlicensaftale for erhvervsbrugere Side 3 af 6 01/2015

4 a) Evalueringssoftware: Hvis Softwaren er angivet som "Software på prøve/til evaluering" vil betingelserne i dette afsnit gælde og skal erstatte ethvert andet modstridende vilkår i denne aftale. Din royaltyfrie, ikke-overdragelige, begrænsede lices til at bruge "Software på prøve/til evaluering" udelukkende til evaluering, er begrænset til tredive (30) dage, med mindre McAfee skriftligt har accepteret andet. "Software på prøve/til evaluering" kan indeholde fejl eller andre problemer, der kan medføre systemfejl, andre fejl og tab af data. Derfor leveres "Software på prøve/til evaluering" til dig "SOM DEN ER", og McAfee fraskriver sig enhver garanti eller ansvarsforpligtelser overfor dig. Alle oplysninger om "Software på prøve/til evaluering", der er indsamlet ved dets brug, er kun til evalueringsformål og må ikke videregives til nogen tredjepart. Begrænsningerne i afsnit 3 g) gælder. Hvis du undlader at destruere Evalueringssoftwaren, når evalueringsperioden er udløbet, kan McAfee efter eget skøn fakturere dig for et beløb svarende til McAfees listepris for Evalueringssoftwaren, og du skal betale en sådan faktura ved modtagelsen af denne. I DE TILFÆLDE, HVOR ET JURIDISK ERSTATNINGSANSVAR IKKE KAN FRASKRIVES, MEN KAN BEGRÆNSES, VIL MCAFEES OG MCAFEES LEVERANDØRERS OG AUTORISEREDE PARTNERES ANSVAR VÆRE BEGRÆNSET TIL ET BELØB PÅ HALVTREDS (50) DOLLARS ELLER ET TILSVARENDE BELØB I LOKAL VALUTA I ALT. b) Betasoftware: Hvis den software, du har modtaget, er angivet som Betasoftware, vil bestemmelserne i afsnit 9 a) gælde i henhold hertil. McAfee er ikke forpligtet over for dig til yderligere at udvikle eller frigive Betasoftwaren til offentligheden. Hvis McAfee anmoder om det, skal du give feedback til McAfee vedrørende test og brug af Betasoftwaren, herunder rapportering om fejl eller programfejl. Du accepterer at give McAfee en tidsubegrænset, ikke-eksklusiv, royaltyfri, verdensomspændende licens til at bruge, kopiere, distribuere, skabe afledte værker af og inkorporere denne feedback i et hvilket som helst McAfee-produkt efter McAfees eget skøn. Ved modtagelse af en senere, ikke frigivet version af betasoftwaren, eller en frigivelse fra McAfee af en til offentligheden frigivet kommerciel version af betasoftwaren accepterer du at returnere eller destruere al tidligere betasoftware, du har modtaget fra McAfee c) "Gratis" eller "open source"-software: Produktet kan indeholde programmer eller kode, der er licenseret under en Open Source Software ( OSS ) licensmodel. OSS-programmer og kode er underlagt vilkår, betingelser og forpligtelser i den relevante OSS-licens, og er SPECIFIKT UNDTAGET FRA ALLE GARANTI- OG SUPPORTFORPLIGTELSER, DER ER BESKREVET ANDRE STEDER I DENNE AFTALE. 10) Orientering til slutbrugere i USAs statsadministration. Softwaren og den tilhørende Dokumentation betragtes henholdsvis som "commercial computer software" og "commercial computer software documentation" i henhold til DFAR Section og FAR Section , hvor det måtte finde anvendelse. Enhver brug, ændring, gengivelse, frigivelse, ydelse, visning eller offentliggørelse af Softwaren og den tilhørende dokumentation, som foretages af den amerikanske regering, skal udelukkende reguleres i henhold til vilkårene i denne Aftale og vil være forbudt, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af vilkårene i nærværende Aftale. 11) Fortrolighed og indsamling af personlige eller systemoplysninger. a) Softwaren, Support og serviceabonnement kan anvende programmer og værktøjer, der opsamler personligt identificerbare, følsomme og andre oplysninger om dig og brugere (f.eks. inkluderende men ikke begrænset til dit og brugeres navne, adresser, -adresser og betalingsoplysninger), deres computere, filer lagret på deres computere eller deres computeres samspil med andre computere (f.eks. inkluderende men ikke begrænset til oplysninger om netværk, benyttede licenser, type hardware, model, harddiskstørrelse, type CPU, type disk, RAM-størrelse, 32- eller 64-bit arkitektur, typer operativsystemer, versioner, sted, BIOS-version, type BIOS, alle installerede scannere, databasestørrelse, systemtelemetri, enheders ID, IP-adresse, placering, indhold, installerede McAfee-produkter, McAfee komponenter, processer og oplysninger om tjenester, frekvens og detaljer om opdatering af McAfee-komponenter, oplysninger om installerede produkter fra tredjepart, uddrag af logs skabt af McAfee, brugsmønster for McAfee-produkter, bestemte funktioner osv.) (samlet betegnet som "Data"). b) Indsamlingen af disse Data kan være nødvendig for at forsyne dig og brugere med de relevante Software-, Support- eller serviceabonnementfunktioner som bestilt (f.eks. inklusive men ikke begrænset til opdagelse og rapportering om trusler og sårbarheder på din og brugeres computernetværk), gøre McAfee i stand til at forbedre vores Software, Support eller serviceabonnement (f.eks. inklusive men ikke begrænset til synkronisering af indhold, sporing af enhed, problemløsning osv.) samt til at fremme og forbedre den generelle sikkerhed for dig og brugere. Det kan være nødvendigt, at du afinstallerer Softwaren eller deaktiverer Support eller dets serviceabonnement for at forhindere fortsat indsamling af Data til understøttelse af disse funktioner. c) Ved at indgå i denne Aftale eller ved at bruge Softwaren, Support eller serviceabonnement, accepterer du og brugere McAfees politik om private oplysninger på McAfees websted ( og til indsamling, behandling, kopiering, sikkerhedskopiering, lagring, overførsel og brug af disse Data af McAfee og dets serviceleverandører i, fra og til USA, Europa eller andre lande eller jurisdiktioner potentielt uden for din eller brugeres egen/egne som del af Softwaren, Support eller serviceabonnement. Du er alene ansvarlig for sikring af private rettigheder og tilladelse fra dine brugere, som måtte være krævet af lokal lovgivning eller interne politikker. McAfee vil kun indsamle, behandle, kopiere, sikkerhedskopiere, lagre, overføre og bruge personligt Slutbrugerlicensaftale for erhvervsbrugere Side 4 af 6 01/2015

5 identificerbare oplysninger i overensstemmelse med McAfees politik om personlige oplysninger, som findes på McAfees websted( 12) Kontrol. McAfee kan højest en gang om året for egen regning efter rimelig forudgående skriftligt varsel til dig og i almindelig forretningsåbningstid kontrollere dig i forhold til din overholdelse af vilkårene i denne Aftale. Du forstår og accepteter, at McAfee benytter en række metoder til at verificere og støtte kundernes brug af software.. Disse metoder kan indbefatte tekniske funktioner i Softwaren, der forhindrer uautoriseret brug og bekræfter installation af Softwaren. Efter rimelig anmodning skal du levere en systemgenereret rapport, der bekræfter din installation af Softwaren. En sådan anmodning vil højest forekommer to (2) gange om året. McAfee vil ikke blande sig urimeligt i, hvordan du driver din forretning. 13) Eksportrestriktioner. Du anerkender, at Softwaren er underlagt USA's og hvor relevant EU's eksportregler. Du skal overholder gældende love og regler for eksport og import i det område, hvor Softwaren vil blive importeret og/eller eksporteret. Du vil ikke eksportere Softwaren til nogen enkeltperson, enhed eller land, hvortil gældende lov eller regler forbyder det. Du er ansvarlig for, for egen regning at fremskaffe de nødvendige tilladelser, licenser og godkendelser fra lokale myndigheder for import og/eller eksport af Softwaren. Du kan få yderligere oplysninger om eksport og import af Softwaren på (klik derefter på "US Export Compliance"). McAfee forbeholder sig retten til, efter eget skøn, at opdatere dette websted fra tid til anden. 14) Gældende lovgivning. Denne Aftale er underlagt og er indholdsmæssigt i overensstemmelse med de vigtigste, gældende love: a) i delstaten New York, hvis du har købt softwaren i USA, Mexico, Centralamerika, Sydamerika eller i Caribien, (b) i Republikken Irland, hvis du har købt softwaren i Canada, Europa, Mellemøsten, Afrika, Asien (bortset fra Japan) eller i det område, der almindeligvis kaldes Oceanien, og (c) i Japan, hvis du har købt software i Japan. Hvis du har købt Softwaren i et ethvert andet land, gælder materielretten i Republikken Irland, medmindre det kræves, at en anden lokal lov skal gælde. Denne Aftale er ikke omfattet af lovvalgsreglerne i nogen jurisdiktion eller af FNs konvention vedrørende Aftaler om internationale varekøb, hvis anvendelse udtrykkeligt udelukkes. Uniform Computer Information Transactions Act, som forordnet, finder ikke anvendelse. Følgende skal hver især have ikke-eksklusive beføjelser over alle tvister, der knytter sig til denne Aftale: United States District Court for Southern District of New York, når New York-lovgivning finder anvendelse, domstolene i Republikken Irland, når irsk lovgivning finder anvendelse, og domstolene i Japan, når japansk lov finder anvendelse. 15) Fortrolighed. Hver involveret Part accepterer, at den som følge af forholdet til den anden part herunder kan få adgang fortrolige oplysninger og materialer vedrørende den anden parts forretning, teknologi og/eller produkter, der er fortrolige og af væsentlig værdi for den anden Part, og at denne værdi kan blive forringet, hvis sådanne oplysninger videregives til tredjeparter ( Fortrolige oplysninger ). Skriftlige eller andre håndgribelige Fortrolige oplysninger skal på tidspunktet for videregivelse identificeres og markeres som Fortrolige oplysninger tilhørende den videregivende Part. Fortrolige oplysninger skal ved mundtlig eller visuel videregivelse identificeres som fortrolige på tidspunktet for videregivelse med efterfølgende skriftlig bekræftelse inden for femten (15) dage efter videregivelsen. Hver Part accepterer, at den ikke på nogen måde, hverken for egen eller tredjeparts regning, vil anvende sådanne Fortrolige oplysninger, undtagen som tilladt i henhold til denne Aftale, og at den vil beskytte Fortrolige oplysninger i mindst samme omfang, som Parten beskytter sine egne Fortrolige oplysninger, og i samme omfang som en fornuftig person ville beskytte sådanne Fortrolige oplysninger. Ingen af Parterne må anvende den anden Parts Fortrolige oplysninger til andet end at udføre sine forpligtelser i henhold til denne Aftale. Begrænsningerne for Fortrolige oplysninger gælder ikke for Fortrolige oplysninger, der (i) allerede er kendt af den modtagende Part, (ii) bliver offentligt tilgængelige uden skadegørende handling fra den modtagende Part, (iii) udvikles uafhængigt af den modtagende Part, uden at denne drager fordel af den videregivende Parts Fortrolige oplysninger, (iv) er blevet retmæssigt modtaget fra en tredjepart, som ikke er underlagt diskretionspligt eller (v) kræves videregivet i henhold til loven, såfremt Parten, der er forpligtet til at videregive de Fortrolige oplysninger, giver den Part, der ejer de Fortrolige oplysninger, forudgående skriftligt varsel om videregivelse, som er tilstrækkelig til, at den ejende Part kan træffe rimelige foranstaltninger for at forhindre videregivelsen, hvor der er rimelig mulighed for dette. Medmindre begge Parter har aftalt andet, skal hver Part efter denne Aftales eller et relevant Tillægs ophør returnere den anden Parts Fortrolige oplysninger. 16) Forskelligt. a) Med undtagelse af søgsmål i forbindelse med manglende betaling eller misligholdelse af McAfees ophavsmæssige rettigheder til Softwaren og Dokumentationen kan intet søgsmål, der skyldes denne Aftale, Slutbrugerlicensaftale for erhvervsbrugere Side 5 af 6 01/2015

6 uanset hvilken type det måtte være, indbringes af nogen part mere end 2 år efter, at en part havde kendskab til eller burde have haft kendskab til kravet. b) Eventuelle vilkår i henhold til denne aftale, hvis natur gør, at de skal gælde efter ophøret af denne aftale, vil gælde efter et sådant ophør. c) Denne Aftale, herunder alle dokumenter, der er medtaget med henvisning, udgør hele aftalen mellem parterne og tilsidesætter og ophæver udtrykkeligt enhver anden kommunikation, tilkendegivelse eller meddelelse, uanset om den måtte være mundtlig eller skriftlig, vedrørende genstandene heri. Hvis du sender en ordre til en autoriseret partner eller McAfee, og vilkårene og betingelserne for denne ordre er i modstrid med vilkårene og betingelserne i a) denne Aftale eller b) Tildelingsbrevet, vil de vilkår og betingelser, der er angivet i denne Aftale og i Tildelingsbrevet være gældende. Denne Aftale kan ikke ændres, medmindre der fremsendes et skriftligt tillæg fra en autoriseret repræsentant for McAfee. Ingen bestemmelse heri skal anses for frafaldet, medmindre frafaldet foreligger skriftligt og er underskrevet af McAfee. Hvis en bestemmelse i denne Aftale anses for ugyldig, vil den øvrige del af nærværende Aftale fortsat være gyldig og retskraftig. d) d) Alle meddelelser, anmodninger, krav og bestemmelser til McAfee i forbindelse med denne Aftale (udover almindelig driftsmæssig kommunikation) skal sendes til: den relevante enhed, hvis adresse findes på denne Aftales første side, til Attention: Legal Department (juridisk afdeling). Slutbrugerlicensaftale for erhvervsbrugere (januar 2015) Slutbrugerlicensaftale for erhvervsbrugere Side 6 af 6 01/2015

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, AMAZON ELLER VI ). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge" 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger.

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger. SMART Technologies Inc. Slutbrugerlicensaftale om software LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE OM SOFTWARE ("LICENS") OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER SOFTWAREN. VED AT BRUGE SOFTWAREN ACCEPTERER DU VILKÅRENE OG

Læs mere

1. Licenstildeling; Relaterede bestemmelser.

1. Licenstildeling; Relaterede bestemmelser. VIGTIGT: LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT. DETTE ER EN JURIDISK AFTALE MELLEM AVG TECHNOLOGIES CY, Ltd ( "AVG TECHNOLOGIES"), OG DIG SELV (DER HANDLER SOM ENKELTPERSON ELLER, HVIS AKTUELT, PÅ VEGNE AF DEN ENKELTPERSON,

Læs mere

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING PROMETHEAN LIMITED, DERES DATTERSELSKABER OG/ELLER ASSOCIEREDE SELSKABER ( Promethean ) SOFTWARELICENSAFTALE ( Licens ) Til ActivEngage ( softwaren ) TERRITORIUM: Det land, hvor din bopæl (for enkeltpersoners

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE Læs venligst følgende licensaftale grundigt inden brug af dette program. Ved accept af denne aftale accepterer du samtidig at blive bruger eller licenshaver og udtrykker din fulde

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 Denne slutbrugerlicensaftale ( Licens ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. ( EA ). Denne licens dækker din brug af denne software samt

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, INDEN DU ACCEPTERER. BLACKBERRY (som defineret herunder) er glad for at kunne tilbyde DIG (som defineret herunder) BLACKBERRYS GRATIS KUNDESUPPORTORDNING, der starter

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK.

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. SOFTWARE-LICENSAFTALE VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. ENHVER AF OVENNÆVNTE HANDLINGER INDIKERER, AT

Læs mere

VERSION 1 PROFESSIONEL LICENS

VERSION 1 PROFESSIONEL LICENS VERSION 1 PROFESSIONEL LICENS PROMETHEAN SOFTWARELICENSAFTALE: PROFESSIONEL LICENS ("licens") V1.1 (juni 2011) til Promethean ActivOffice ("softwaren") TERRITORIUM: Det land, hvor din bopæl (for enkeltpersoners

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER)

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) Denne slutbrugerlicensaftale ( aftale ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. og deres søsterselskaber (samlet

Læs mere

DISTRIBUTIONSAFTALE. Enhed: Enhver enhed, som kan få adgang til Innovationshjulet.dk, sådan som det er defineret i denne Aftale.

DISTRIBUTIONSAFTALE. Enhed: Enhver enhed, som kan få adgang til Innovationshjulet.dk, sådan som det er defineret i denne Aftale. DISTRIBUTIONSAFTALE Definitioner Aftale: Denne aftale - en juridisk bindende aftale mellem dig og Playground Institute med hensyn til distribution af Produkter via Innovationshjulet.dk Brand-elementer:

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("Tillægget")

TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD (Tillægget) TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("Tillægget") VIGTIGE MEDDELELSER: For at få adgang til og / eller bruge denne Cloud service (som defineret nedenfor)

Læs mere

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom )

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) 1) Omfang Disse Vilkår og Betingelser gælder alle ordrer, som er sendt

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING VERSION 1 PROFESSIONEL LICENS PROMETHEAN SOFTWARELICENSAFTALE: PROFESSIONEL LICENS ( licens ) V1.5 (december 2010) Til ActivInspire ( softwaren ) TERRITORIUM: Det land, hvor din bopæl (for enkeltpersoners

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering.

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering. Bilag C Toolpack slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår 1. ANVENDELSE 1.1 Nærværende slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår skal gælde for al software og alle ydelser fra Toolpack Solutions ApS,

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Velkommen til YourLocal. Brug af vores App. Dit indhold i vores App. Vilkår og privatliv

Velkommen til YourLocal. Brug af vores App. Dit indhold i vores App. Vilkår og privatliv Vilkår og privatliv Velkommen til YourLocal Tak, fordi du bruger vores produkt ( App ). Appen leveres af YourLocal K/S ( YourLocal ) med adressen Lindgreens Allé 14, 2400 København S, Danmark og CVR: 37469548.

Læs mere

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM Yderligere vilkår for brug af Acrobat.com Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 2. maj 2013 i sin helhed. YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Aftale om licens og supportydelser til ActivEngage

Aftale om licens og supportydelser til ActivEngage Aftale om licens og supportydelser til ActivEngage Nærværende aftale (denne aftale ) om licens og supportydelser til ActivEngage indgås mellem med hovedforretningssted på ( kunden ), og den relevante Promethean-enhed

Læs mere

1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument anvendes nedenstående begreber med følgende betydninger:

1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument anvendes nedenstående begreber med følgende betydninger: CADD -SOLIS MEDICATION SIKKERHEDSSOFTWARELICENS PHARMGUARD MEDICATION SIKKERHEDSSOFTWARELICENS SureLink software til fjernsupport Smiths Medical softwareprodukter 1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8

SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL (EULA) VERSION 1.8 SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8 Dette er slutbrugerlicensaftalen til Prometheans ActivInspire Professional Edition-software ("softwaren"). BEMÆRK, AT

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 EUPL Det Europæiske Fællesskab 2007 Denne open source-licens fra Den Europæiske Union ("EUPL") 1 gælder for det værk eller den software (som defineret

Læs mere

TILLÆG TIL BBM CHANNELS

TILLÆG TIL BBM CHANNELS TILLÆG TIL BBM CHANNELS Velkommen til BBM Channels, en social netværksfunktion inden for BBM, der udvider dit netværk til andre ud over din familie og venskabskreds, og giver dig mulighed for at kommunikere

Læs mere

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER Ikrafttrædelsesdato: 1/1/2013 Nærværende Politik for beskyttelse af personlige oplysninger forklarer, hvordan vi håndterer de personlige oplysninger, som

Læs mere

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0.

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. UDKAST (23. august 2005) Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. Creative Commons Corporation er ikke et advokatfirma og yder ikke juridisk rådgivning.

Læs mere

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C. Juridiske oplysninger og brugerbetingelser I - JURIDISKE OPLYSNINGER Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR:

BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR: BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR: 1. GENERELT. OXOID A/S, ("Sælger") tilbyder hermed at sælge de

Læs mere

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN ! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Aftaleforhold Disse Generelle vilkår og betingelser for brug af FIXNBIKE applikationen (herefter

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

NORTON-LICENSAFTALE Norton Security Scan

NORTON-LICENSAFTALE Norton Security Scan NORTON-LICENSAFTALE Norton Security Scan VIGTIGT: LÆS VENLIGST VILKÅR OG BETINGELSER FOR DENNE LICENSAFTALE ("LICENSAFTALE") OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR SOFTWAREN (SOM DEFINERET NEDENFOR) TAGES I BRUG. SYMANTEC

Læs mere

Tredjepartskomponenter. Yderligere vilkår, der gælder for Deres brug af Softwaren, findes i det hertil vedhæftede appendiks.

Tredjepartskomponenter. Yderligere vilkår, der gælder for Deres brug af Softwaren, findes i det hertil vedhæftede appendiks. GroupWise 2012 SP2 GroupWise WebAccess/Messenger (begrænset licens) GroupWise Coexistence Solution for Exchange Novell Softwarelicensaftale LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT. VED AT INSTALLERE, DOWNLOADE ELLER

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr HEIDELBERG DANMARK A/S VILKÅR FOR BRUG AF WEBSITE/ONLINE SHOP samt FOR REGISTRERING AF PERSONOPLYSNINGER 1. WEBSITE Det danske website og online shoppen for kunder i Danmark under www.heidelberg.com (herunder

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed.

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Yderligere vilkår for anvendelse af Document Cloud Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Termer skrevet med stort begyndelsesbogstav i disse Yderligere

Læs mere

JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE

JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE Denne abonnementsaftale for Mobile RTK Signal Network ("Aftale") er mellem "dig" (brugeren af John Deere Mobile RTK Signal Network) og enheden opført

Læs mere

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch VILKÅR OG BETINGELSER FOR FAST-TRACK DISPATCH (FTD eller Programmet ) Under hensyntagen til de forpligtelser, der fremgår af nedenstående, aftaler parterne hermed følgende: Følgende definitioner gælder

Læs mere

Norton AntiVirus Brugerhåndbog

Norton AntiVirus Brugerhåndbog Brugerhåndbog Norton AntiVirus Brugerhåndbog Den software, der beskrives i denne bog, leveres med en licensaftale, og må kun bruges i overensstemmelse med vilkårene i aftalen. Dokumentationsversion 15,0

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Norton Internet Security Online Brugerhåndbog

Norton Internet Security Online Brugerhåndbog Brugerhåndbog Norton Internet Security Online Brugerhåndbog Den software, der beskrives i denne bog, leveres med en licensaftale, og må kun bruges i overensstemmelse med vilkårene i aftalen. Dokumentationsversion

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

AQOOLA. Licensaftale

AQOOLA. Licensaftale AQOOLA Licensaftale Mellem: Aqoola A/S Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup CVR- No. 32073506 (Licensgiver) og NAVN VEJ POSTNR CVR- Nr. (Licenstager) 1 Licensgiver og Licenstager er enige om følgende: Denne

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

HEWLETT-PACKARD COMPANY KUNDEVILKÅR

HEWLETT-PACKARD COMPANY KUNDEVILKÅR HEWLETT-PACKARD COMPANY KUNDEVILKÅR 1. Parter. Nærværende vilkår udgør den aftale ("Aftale"), der gælder for køb af produkter og tjenester fra det Hewlett-Packard Company selskab, der er anført i underskriftafsnittet

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 1. Aftalens omfang. Denne aftale gælder for dit køb af Play4Free Funds, kontakter, mønter, eller nogen andre af vores andre virtuelle valutaer

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk.

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. 1 Generelt, de generelle vilkår og betingelsers anvendelsesområde 1.1 Alle leverancer og serviceydelser fra Grohe

Læs mere

dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT) dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1 Dynalogic a/s giver hermed, på de vilkår der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Nærværende aftale om licens og supportydelser til ActivEngage (nærværende aftale ) indgås mellem brugeren af ActivEngage-softwaren ( kunden

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE 1. INDLEDNING

BRUGERLICENSAFTALE 1. INDLEDNING BRUGERLICENSAFTALE 1. INDLEDNING TILLADELSE TIL AT DOWNLOADE, INSTALLERE OG BRUGE SOFTWAREN ER BETINGET AF, AT DU SOM SOFTWARENS BRUGER ("BRUGEREN") ACCEPTERER DENNE BRUGERLICENSAFTALE ("AFTALEN") MELLEM

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser

Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser Ved at deltage i Loyalty Program for Registered Partners ( LPRP ) accepterer deltageren at være forpligtet til at overholde alle nedenstående

Læs mere

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet.

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet. BRUGERVILKÅR FOR AUKTION.MASKINBLADET.DK 1. JURIDISKE OPLYSNINGER Fagbladsgruppen A/S udbyder websitet Auktion.maskinbladet.dk. Fagbladsgruppen A/S s retningslinjer for anvendelse af websitet Auktion.maskinbladet.dk

Læs mere

JURIDISK MEDDELELSE - LÆS FØR DOWNLOAD ELLER ANDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE.

JURIDISK MEDDELELSE - LÆS FØR DOWNLOAD ELLER ANDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. JURIDISK MEDDELELSE - LÆS FØR DOWNLOAD ELLER ANDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. Trend Micro TippingPoint Slutbrugerlicensaftale Enterprise Version 1. Anvendelse. Denne slutbrugerlicensaftale (kaldet "aftalen")

Læs mere

ENTCO KUNDEVILKÅR FOR SOFTWARE

ENTCO KUNDEVILKÅR FOR SOFTWARE ENTCO KUNDEVILKÅR FOR SOFTWARE 1. Parter. Nærværende vilkår udgør den aftale ("Aftale"), der gælder for køb af softwareproduktlicenser og tjenester fra det Entco Denmark ApS ("Entco"), af den nedenfor

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

Udskriv online 4.0. 1. udgave

Udskriv online 4.0. 1. udgave Udskriv online 4.0 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er

Læs mere

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Bemærk! Hvis De er Milestone-forhandler, systemintegrator eller på anden måde installerer dette produkt på vegne af en tredjepart, skal De sikre Dem at De har

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Serviceoversigt Dell leverer Sporings- og generhvervelsesservice og Service for fjernsletning

Læs mere

VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder

VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder 1 Anvendelsesområde Disse vilkår for brug gælder for brugen af TomTom-websteder og omfatter dine rettigheder, forpligtelser og begrænsninger, når du bruger TomTom-websteder.

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda MaRIS Pay & Go Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda anerkender vigtigheden af retskaffen og ansvarlig brug af dine personlige oplysninger. Denne politik for cookies

Læs mere

HP Parts Exchange Service

HP Parts Exchange Service HP Parts Exchange Service HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Med HP Parts Exchange Service (HP's serviceydelse til udskriftning af dele) udskiftes defekte HP-dele med ombytningsdele

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere