SLUTBRUGERLICENSAFTALE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SLUTBRUGERLICENSAFTALE"

Transkript

1 SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET ANDET FIRMA ELLER EN ANDEN JURIDISK ENHED, TILKENDEGIVER OG GARANTERER DU, AT DU HAR FULD BEMYNDIGELSE TIL AT FORPLIGTE DENNE PERSON, DETTE FIRMA ELLER DENNE JURIDISKE ENHED I FORHOLD TIL DISSE VILKÅR. HVIS DU IKKE ACCEPTERER DISSE VILKÅR: SKAL DU UNDLADE AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE SOFTWAREN OG ØJEBLIKKELIGT RETURNERE SOFTWAREN OG RETTIGHEDSDOKUMENTATIONEN TIL DEN PART, HVORFRA DU HAR FÅET DEM. 1) Definitioner. a) Betegnelsen "Autoriseret partner betyder en hvilken som helst af McAfees distributører, forhandlere eller andre samarbejdspartnere. b) Betegnelsen Tildelingsbrev angiver et meddelelsesbrev om bekræftelse, som McAfee sender elektronisk til dig, hvori dit køb af software og support, herunder det gældende produkttilkøb, sådan som det er defineret under Produkttilkøbsdefinitioner (yderligere beskrevet i paragraf 3(a) herunder), bekræftes, og derudover indeholder brevet oplysninger om overførslen. c) Betegnelsen Dokumentation betyder forklarende trykt, elektronisk eller online materiale, der følger med softwaren på engelsk og andre sprog, hvis de er tilgængelige. d) Betegnelsen "McAfee" dækker (a) McAfee, Inc., en virksomhed med hjemsted i Delaware med kontor på adressen 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA, hvis softwaren er købt i USA, Mexico, Centralamerika, Sydamerika eller i Caribien, (b) McAfee Ireland Limited, som har hjemsted på adressen 25/28 North Wall Quay, Dublin 1, Irland, hvis softwaren er købt i Canada, Europa, Mellemøsten, Afrika, Asien (bortset fra Japan) eller Oceanien, og (c) McAfee Co., Ltd., som har kontor på adressen Shibuya Mark City West Building 12-1, Dogenzaka 1-Chome, Shibuya-ku, Tokyo , Japan, hvis softwaren er købt i Japan. e) Node betegner enhver enhed, der kan behandle data og inkluderer følgende typer computere: diskløse arbejdsstationer, personlige computere, computerbaserede arbejdsstationer i netværk, hjemmecomputere/fjerne arbejdspladser, fil- og printservere, -servere, internet gateways, SAN-servere, terminalservere elle bærbare arbejdsstationer, der er tilsluttet eller kan tilsluttes til server(e) eller netværk. f) Software angiver hvert enkelt McAfee-softwareprogram i objektkodeformat, der er givet i licens af og købt hos McAfee eller McAfees autoriserede partnere, herunder opgraderinger. g) Betegnelsen "Datterselskab" angiver en hvilken som helst enhed, der styres af dig via ejerskab af mere end halvtreds procent (50 %) af de stemmeberettigede aktier. h) Betegnelsen "Support" eller "Teknisk support" angiver de supporttjenester, der tilbydes af McAfee i forbindelse med support og vedligeholdelse af Softwaren og McAfee-hardware, der yderligere er angivet i McAfees vilkår for teknisk support og vedligeholdelse. i) Betegnelsen "Opdateringer" er indholdsrelateret og omfatter uden begrænsninger alle Softwarens signaturfiler (DATs), signatursæt, politikopdateringer, databaseopdateringer, som er gjort almindeligt tilgængelige for McAfees kunder som en del af en købt Support-aftale, og som ikke prissættes og markedsføres særskilt af McAfee. j) Betegnelsen "Opgraderinger" angiver enhver forbedring af softwaren, som er gjort almindeligt tilgængelig for McAfees kunder som en del af en købt Support-aftale, og som ikke prissættes eller markedsføres særskilt af McAfee. 2) Licenstildeling.. I henhold til vilkårene og betingelserne i denne Aftale giver McAfee dig hermed en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig rettighed til at bruge den Software (i forbindelse med denne Aftale forstås brug af Softwaren at få adgang til, installere, overføre, kopiere eller på anden måde benytte Softwaren), der er angivet i Tildelingsbrevet, hvor brugen udelukkende gælder din egen interne forretningsdrift. Du accepterer, at McAfee og McAfees leverandører ejer rettighederne til Softwaren og alle relaterede oplysninger. Du får ikke tildelt rettigheder til Opdateringer og Opgraderinger, medmindre du har tegnet et Support- eller serviceabonnement. 3) Vilkår for kopiering og brug.. a) a) Produktrettigheder: Brugen af Softwaren afhænger af de købte licenser (f.eks. Noder) og er underlagt definitionerne for produktrettigheder, der er angivet i Slutbrugerlicensaftale for erhvervsbrugere Side 1 af 6 01/2015

2 på datoen for dit Tildelingsbrev. b) Flere platforme/sampak: Hvis Softwaren understøtter flere platforme, eller hvis du modtager Softwaren i sampak med anden software, må det samlede antal enheder, hvorpå alle versioner af Softwaren er installeret, ikke overstige dine produktrettigheder. Bestemt Software, der er licenseret som del af et suite-baseret McAfeeprodukt, kan kræve køb af en selvstændig McAfee serverlicens for at bruge Softwaren på visse typer servere, der i hvert enkelt tilfælde er angivet i dokumentationen. c) Løbetid: Licensen gælder i en begrænset tidsperiode ( Periode ), hvis en sådan periode er angivet i tildelingsbrevet, og ellers vil licenserne være uden tidsbegrænsning. d) Kopier: Du kan kopiere softwaren i rimeligt omfang efter behov til sikkerhedskopiering, arkivering eller genoprettelse efter nedbrud. e) Datterselskaber: Du må kun tillade, at et Datterselskab bruger denne Software i henhold til vilkårene i denne Aftale, så længe en sådan juridisk enhed fortsat er dit Datterselskab. Du er ansvarlig og fuldt erstatningsansvarlig for hvert enkelt datterselskabs overholdelse eller misligholdelse af denne aftale. f) Administrerende part: Hvis du indgår en kontrakt med en tredjepart, hvor tredjeparten administrerer dine informationsteknologiressourcer ("Administrerende part"), kan du overføre alle dine rettigheder til brug af Softwaren til en sådan Administrerende part, forudsat at (a) den Administrerende part kun benytter Softwaren til din interne brug og ikke til gavn for en anden tredjepart eller for den Administrerende part, (b) den Administrerende part accepterer at overholde vilkårene og betingelserne i denne Aftale, og at (c) du skriftligt meddeler McAfee, at en Administrerende part vil benytte Softwaren på dine vegne. g) Generelle restriktioner: Du må ikke, og ejheller tillade nogen tredjepart, at: (i) dekompilere, adskille eller foretage reverse engineering af Softwaren, undtagen i det omfang det udtrykkeligt er tilladt ved gældende lov, uden McAfees forudgående skriftlige samtykke, (ii) fjerne nogen form for produkt-id eller meddelelser om ophavsrettigheder til Softwaren eller Dokumentationen, (iii) lease, udlåne eller bruge Softwaren med henblik på timesharing eller som tjenesteudbyder, (iv) ændre eller skabe afledte værker af Softwaren, (v) offentliggøre nogen form for ydelses- eller benchmarktest eller analyse relateret til Softwaren uden først at have indhentet McAfees skriftlige tilladelse eller (vi) på anden vis bruge eller kopiere Softwaren, medmindre det udtrykkeligt er angivet heri. 4) Teknisk support og vedligeholdelse. McAfees vilkår for teknisk support og vedligeholdelse gælder, hvis du har købt support. McAfees vilkår for teknisk support og vedligeholdelse er inkluderet i form af følgende henvisning: Når abonnementsperioden for support eller service, der er angivet i Tildelingsbrevet, er udløbet, har du ingen yderligere rettigheder til at modtage nogen form for Support, herunder Opgraderinger, Opdateringer og telefonsupport. 5) Begrænset garanti og ansvarsfraskrivelse. a) Begrænset garanti: McAfee garanterer, at Softwaren, der er givet i licens herunder (inklusive Opgraderinger leveret inden for Garantiperioden for den resterende del af Garantiperioden) i en periode på tres (60) dage fra købsdatoen ("Garantiperioden") vil fungere i al væsentlighed i henhold til Dokumentationen. b) Eneste mangelsbeføjelse: Såfremt der sker brud på den ovennævnte begrænsede garanti, vil McAfee (a) reparere eller udskifte Softwaren eller (b), hvis en sådan reparation eller udskiftning efter McAfees mening vil være forretningsmæssig urimelig, refundere den pris, du betalte for den berørte Software. c) Bortfald af garanti: Ovennævnte, begrænsede garanti bortfalder hvis: (i) Softwaren ikke bruges i overensstemmelse med denne Aftale eller Dokumentationen, (ii) Softwaren eller en del af denne er blevet ændret af en anden juridisk enhed end McAfee, eller (iii) en funktionsfejl i Softwaren skyldes udstyr eller software, som ikke er leveret af McAfee. d) Ansvarsfraskrivelse: OVENNÆVNTE GARANTIER ER DINE ENESTE GARANTIER OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER ELLER BETINGELSER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR OMSÆTTELIGHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, EJENDOMSRET OG IKKE- OVERTRÆDELSE. BORTSET FRA DEN BEGRÆNSEDE GARANTI, SOM ER ANGIVET OVENFOR, LEVERES SOFTWAREN "SOM DEN ER", OG MCAFEE GARANTERER IKKE FOR DENS BRUG ELLER YDELSE OG GARANTERER IKKE, AT BRUGEN AF SOFTWAREN VIL VÆRE FEJLFRI, UDEN AFBRYDELSER ELLER UDEN FEJL OG DEFEKTER, ELLER AT SOFTWAREN VIL BESKYTTE MOD ALLE TÆNKELIGE TRUSLER. e) Undtagelser. Nogle stater eller jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse af udtrykkelige eller stiltiende garantier, så ovenstående ansvarsfraskrivelse gælder muligvis ikke for dig. I DETTE TILFÆLDE ER DE PÅGÆLDENDE UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE GARANTIER BEGRÆNSET TIL GARANTIPERIODEN (ELLER DEN MINIMUMSPERIODE, DER KRÆVES EFTER DEN LOV, DER FINDER ANVENDELSE). 6) Begrænsning af beføjelser og erstatningsansvar. Slutbrugerlicensaftale for erhvervsbrugere Side 2 af 6 01/2015

3 PARTERNE ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ELLER I HENHOLD TIL NOGEN JURIDISK TEORI, HVERKEN IFØLGE ERSTATNINGSRET UDEN FOR KONTRAKT, KONTRAKTRET ELLER PÅ ANDEN VIS, ERSTATNINGSPLIGTIGE I FORHOLD TIL HINANDEN FOR INDIREKTE, SÆRLIGE ELLER HÆNDELIGE SKADER, FØLGESKADER ELLER SKADER SOM FØLGE AF MISTET INDTJENING, MISTET GOODWILL, MISTEDE LØNNINGER TIL PERSONALE, ARBEJDSAFBRYDELSER OG/ELLER COMPUTERNEDBRUD ELLER - FUNKTIONSSVIGT OG/ELLER OMKOSTNINGER TIL KØB AF ERSTATNINGSSOFTWARE ELLER -TJENESTER. Uanset om kravet for sådanne skader er baseret på kontraktret, erstatningsret og/eller anden juridisk teori kan en parts samlede ansvar over for den anden part for direkte skader ikke under nogen omstændigheder overstige det mindste af: a) dit samlede betalte eller skyldige beløb for den Software, der er årsag til et sådant krav for de 12 måneder umiddelbart op til den hændelse, der er årsag til kravet, eller b) den gældende McAfee-listepris på købstidspunktet for den Software, der er årsag til et sådant krav, og som er bestilt af dig i løbet af de 12 måneder umiddelbart op til den hændelse, der er årsag til kravet, også selv om den anden part er blevet gjort bekendt med muligheden for sådanne skader. Ingen bestemmelse i denne Aftale kan på nogen måde udelukke eller begrænse (i) hver parts ansvar for dødsfald eller personskade forårsaget af uagtsomhed, eller (ii) dit ansvar for brugen af og/eller ethvert brud på McAfees immaterielle rettigheder til Softwaren. ANSVARSBEGRÆNSNINGEN I DETTE AFSNIT ER BASERET PÅ DET FAKTUM, AT SLUTBRUGERE ANVENDER DERES COMPUTERE TIL FORSKELLIGE FORMÅL. DET ER DERFOR KUN DIG, DER ER I STAND TIL AT IMPLEMENTERE SIKKERHEDSPLANER OG BESKYTTELSE, DER PASSER TIL DINE BEHOV, SÅFREMT EN FEJL I SOFTWAREN FORÅRSAGER COMPUTERPROBLEMER OG ET RELATERET DATATAB. AF DISSE FORRETNINGSMÆSSIGE GRUNDE ACCEPTERER DU ANSVARSBEGRÆNSINGERNE I DETTE AFSNIT OG ANERKENDER, AT UDEN DIN ACCEPT AF DISSE BESTEMMELSER VIL PRISEN FOR DENNE SOFTWARE VÆRE HØJERE. 7) Skadesløsholdelse for immaterielle rettigheder. a) Krav rejst af tredjepart: McAfee vil forsvare og holde dig skadesløs for ethvert krav fra tredjepart om at Softwaren krænker patenter, copyright eller fortrolige oplysninger tilhørende den pågældende tredjepart, forudsat: (i) at McAfee straks orienteres og under ingen omstændighede senere end 14 dage efter din modtagelse af kravet; (ii) at du i et rimeligt omfang samarbejder med McAfee, så McAfee kan udføre sine forpligtelser i denne forbindelse; og (iii) at McAfee alene kontrollerer forsvar og alle forhandlinger om en løsning eller et forlig om kravet. McAfees ovenstående forpligtelse gælder ikke for Software eller dele af eller komponenter i Software: (i) der ikke er leveret af McAfee; (ii) der er brugt på en måde, som denne Aftale eller den relevante Dokumentation ikke udtrykkeligt giver tilladelse til; (iii) der er foretaget i overensstemmelse med dine specifikationer; (iv) der er ændret af andre end McAfee, hvis den påståede overtrædelse relaterer til en sådan ændring; (v) der er kombineret med andre produkter, processer eller materialer, hvor den påstående overtrædelse ikke ville forefindes ud over ved en sådan kombination; eller (vi) hvis du fortsætter den påståede overtrædelsesaktivitet efter at have fået meddelelse herom og modtaget sådanne ændringer, der ville have forhindret den påståede overtrædelse. b) Retsmidler og hæftelse: I tilfælde af at Softwaren ved en domstol med relevant jurisdiktion vurderes til at udgøre en krænkelse eller at brugen af Softwaren forbydes, skal McAfee efter eget skøn gøre et af følgende: (i) sikre dig retten til fortsat at bruge Softwaren; (ii) levere en ændring af Softwaren, så den ikke krænker nogen rettigheder; (iii) udskifte Softwaren med software, der i altovervejende grad er tilsvarende i funktion og ydeevne; eller (iv) hvis ingen af ovennævnte alternativer er rimeligt tilgængelige for McAfee, vil McAfee refundere den tilbageværende del af det beløb, du har betalt for den krænkende Software, nedskrevet i værdi i en ret linje over en tre (3) års periode fra den dato, Softwaren blev leveret til dig. I dette afsnit 7 fremgår McAfees eneste erstatningsansvar og din eksklusive beføjelse i forhold til krav om krænkelse af immaterielle rettigheder. 8) Ophør. Uden forbehold for dine betalingsbetingelser kan du når som helst bringe din licens til ophør ved at afinstallere Softwaren. McAfee kan bringe din licens til ophør, hvis du foretager en væsentlig misligholdelse af vilkårene for denne Aftale, og du ikke er i stand til at rette op på en sådan misligholdelse inden for tredive (30) dage fra modtagelsen af meddelelsen om en sådan misligholdelse. Ved et sådant ophør skal du med det samme returnere eller destruere alle kopier af softwaren og dokumentationen. 9) Yderligere vilkår. Slutbrugerlicensaftale for erhvervsbrugere Side 3 af 6 01/2015

4 a) Evalueringssoftware: Hvis Softwaren er angivet som "Software på prøve/til evaluering" vil betingelserne i dette afsnit gælde og skal erstatte ethvert andet modstridende vilkår i denne aftale. Din royaltyfrie, ikke-overdragelige, begrænsede lices til at bruge "Software på prøve/til evaluering" udelukkende til evaluering, er begrænset til tredive (30) dage, med mindre McAfee skriftligt har accepteret andet. "Software på prøve/til evaluering" kan indeholde fejl eller andre problemer, der kan medføre systemfejl, andre fejl og tab af data. Derfor leveres "Software på prøve/til evaluering" til dig "SOM DEN ER", og McAfee fraskriver sig enhver garanti eller ansvarsforpligtelser overfor dig. Alle oplysninger om "Software på prøve/til evaluering", der er indsamlet ved dets brug, er kun til evalueringsformål og må ikke videregives til nogen tredjepart. Begrænsningerne i afsnit 3 g) gælder. Hvis du undlader at destruere Evalueringssoftwaren, når evalueringsperioden er udløbet, kan McAfee efter eget skøn fakturere dig for et beløb svarende til McAfees listepris for Evalueringssoftwaren, og du skal betale en sådan faktura ved modtagelsen af denne. I DE TILFÆLDE, HVOR ET JURIDISK ERSTATNINGSANSVAR IKKE KAN FRASKRIVES, MEN KAN BEGRÆNSES, VIL MCAFEES OG MCAFEES LEVERANDØRERS OG AUTORISEREDE PARTNERES ANSVAR VÆRE BEGRÆNSET TIL ET BELØB PÅ HALVTREDS (50) DOLLARS ELLER ET TILSVARENDE BELØB I LOKAL VALUTA I ALT. b) Betasoftware: Hvis den software, du har modtaget, er angivet som Betasoftware, vil bestemmelserne i afsnit 9 a) gælde i henhold hertil. McAfee er ikke forpligtet over for dig til yderligere at udvikle eller frigive Betasoftwaren til offentligheden. Hvis McAfee anmoder om det, skal du give feedback til McAfee vedrørende test og brug af Betasoftwaren, herunder rapportering om fejl eller programfejl. Du accepterer at give McAfee en tidsubegrænset, ikke-eksklusiv, royaltyfri, verdensomspændende licens til at bruge, kopiere, distribuere, skabe afledte værker af og inkorporere denne feedback i et hvilket som helst McAfee-produkt efter McAfees eget skøn. Ved modtagelse af en senere, ikke frigivet version af betasoftwaren, eller en frigivelse fra McAfee af en til offentligheden frigivet kommerciel version af betasoftwaren accepterer du at returnere eller destruere al tidligere betasoftware, du har modtaget fra McAfee c) "Gratis" eller "open source"-software: Produktet kan indeholde programmer eller kode, der er licenseret under en Open Source Software ( OSS ) licensmodel. OSS-programmer og kode er underlagt vilkår, betingelser og forpligtelser i den relevante OSS-licens, og er SPECIFIKT UNDTAGET FRA ALLE GARANTI- OG SUPPORTFORPLIGTELSER, DER ER BESKREVET ANDRE STEDER I DENNE AFTALE. 10) Orientering til slutbrugere i USAs statsadministration. Softwaren og den tilhørende Dokumentation betragtes henholdsvis som "commercial computer software" og "commercial computer software documentation" i henhold til DFAR Section og FAR Section , hvor det måtte finde anvendelse. Enhver brug, ændring, gengivelse, frigivelse, ydelse, visning eller offentliggørelse af Softwaren og den tilhørende dokumentation, som foretages af den amerikanske regering, skal udelukkende reguleres i henhold til vilkårene i denne Aftale og vil være forbudt, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af vilkårene i nærværende Aftale. 11) Fortrolighed og indsamling af personlige eller systemoplysninger. a) Softwaren, Support og serviceabonnement kan anvende programmer og værktøjer, der opsamler personligt identificerbare, følsomme og andre oplysninger om dig og brugere (f.eks. inkluderende men ikke begrænset til dit og brugeres navne, adresser, -adresser og betalingsoplysninger), deres computere, filer lagret på deres computere eller deres computeres samspil med andre computere (f.eks. inkluderende men ikke begrænset til oplysninger om netværk, benyttede licenser, type hardware, model, harddiskstørrelse, type CPU, type disk, RAM-størrelse, 32- eller 64-bit arkitektur, typer operativsystemer, versioner, sted, BIOS-version, type BIOS, alle installerede scannere, databasestørrelse, systemtelemetri, enheders ID, IP-adresse, placering, indhold, installerede McAfee-produkter, McAfee komponenter, processer og oplysninger om tjenester, frekvens og detaljer om opdatering af McAfee-komponenter, oplysninger om installerede produkter fra tredjepart, uddrag af logs skabt af McAfee, brugsmønster for McAfee-produkter, bestemte funktioner osv.) (samlet betegnet som "Data"). b) Indsamlingen af disse Data kan være nødvendig for at forsyne dig og brugere med de relevante Software-, Support- eller serviceabonnementfunktioner som bestilt (f.eks. inklusive men ikke begrænset til opdagelse og rapportering om trusler og sårbarheder på din og brugeres computernetværk), gøre McAfee i stand til at forbedre vores Software, Support eller serviceabonnement (f.eks. inklusive men ikke begrænset til synkronisering af indhold, sporing af enhed, problemløsning osv.) samt til at fremme og forbedre den generelle sikkerhed for dig og brugere. Det kan være nødvendigt, at du afinstallerer Softwaren eller deaktiverer Support eller dets serviceabonnement for at forhindere fortsat indsamling af Data til understøttelse af disse funktioner. c) Ved at indgå i denne Aftale eller ved at bruge Softwaren, Support eller serviceabonnement, accepterer du og brugere McAfees politik om private oplysninger på McAfees websted (www.mcafee.com) og til indsamling, behandling, kopiering, sikkerhedskopiering, lagring, overførsel og brug af disse Data af McAfee og dets serviceleverandører i, fra og til USA, Europa eller andre lande eller jurisdiktioner potentielt uden for din eller brugeres egen/egne som del af Softwaren, Support eller serviceabonnement. Du er alene ansvarlig for sikring af private rettigheder og tilladelse fra dine brugere, som måtte være krævet af lokal lovgivning eller interne politikker. McAfee vil kun indsamle, behandle, kopiere, sikkerhedskopiere, lagre, overføre og bruge personligt Slutbrugerlicensaftale for erhvervsbrugere Side 4 af 6 01/2015

5 identificerbare oplysninger i overensstemmelse med McAfees politik om personlige oplysninger, som findes på McAfees websted(www.mcafee.com). 12) Kontrol. McAfee kan højest en gang om året for egen regning efter rimelig forudgående skriftligt varsel til dig og i almindelig forretningsåbningstid kontrollere dig i forhold til din overholdelse af vilkårene i denne Aftale. Du forstår og accepteter, at McAfee benytter en række metoder til at verificere og støtte kundernes brug af software.. Disse metoder kan indbefatte tekniske funktioner i Softwaren, der forhindrer uautoriseret brug og bekræfter installation af Softwaren. Efter rimelig anmodning skal du levere en systemgenereret rapport, der bekræfter din installation af Softwaren. En sådan anmodning vil højest forekommer to (2) gange om året. McAfee vil ikke blande sig urimeligt i, hvordan du driver din forretning. 13) Eksportrestriktioner. Du anerkender, at Softwaren er underlagt USA's og hvor relevant EU's eksportregler. Du skal overholder gældende love og regler for eksport og import i det område, hvor Softwaren vil blive importeret og/eller eksporteret. Du vil ikke eksportere Softwaren til nogen enkeltperson, enhed eller land, hvortil gældende lov eller regler forbyder det. Du er ansvarlig for, for egen regning at fremskaffe de nødvendige tilladelser, licenser og godkendelser fra lokale myndigheder for import og/eller eksport af Softwaren. Du kan få yderligere oplysninger om eksport og import af Softwaren på (klik derefter på "US Export Compliance"). McAfee forbeholder sig retten til, efter eget skøn, at opdatere dette websted fra tid til anden. 14) Gældende lovgivning. Denne Aftale er underlagt og er indholdsmæssigt i overensstemmelse med de vigtigste, gældende love: a) i delstaten New York, hvis du har købt softwaren i USA, Mexico, Centralamerika, Sydamerika eller i Caribien, (b) i Republikken Irland, hvis du har købt softwaren i Canada, Europa, Mellemøsten, Afrika, Asien (bortset fra Japan) eller i det område, der almindeligvis kaldes Oceanien, og (c) i Japan, hvis du har købt software i Japan. Hvis du har købt Softwaren i et ethvert andet land, gælder materielretten i Republikken Irland, medmindre det kræves, at en anden lokal lov skal gælde. Denne Aftale er ikke omfattet af lovvalgsreglerne i nogen jurisdiktion eller af FNs konvention vedrørende Aftaler om internationale varekøb, hvis anvendelse udtrykkeligt udelukkes. Uniform Computer Information Transactions Act, som forordnet, finder ikke anvendelse. Følgende skal hver især have ikke-eksklusive beføjelser over alle tvister, der knytter sig til denne Aftale: United States District Court for Southern District of New York, når New York-lovgivning finder anvendelse, domstolene i Republikken Irland, når irsk lovgivning finder anvendelse, og domstolene i Japan, når japansk lov finder anvendelse. 15) Fortrolighed. Hver involveret Part accepterer, at den som følge af forholdet til den anden part herunder kan få adgang fortrolige oplysninger og materialer vedrørende den anden parts forretning, teknologi og/eller produkter, der er fortrolige og af væsentlig værdi for den anden Part, og at denne værdi kan blive forringet, hvis sådanne oplysninger videregives til tredjeparter ( Fortrolige oplysninger ). Skriftlige eller andre håndgribelige Fortrolige oplysninger skal på tidspunktet for videregivelse identificeres og markeres som Fortrolige oplysninger tilhørende den videregivende Part. Fortrolige oplysninger skal ved mundtlig eller visuel videregivelse identificeres som fortrolige på tidspunktet for videregivelse med efterfølgende skriftlig bekræftelse inden for femten (15) dage efter videregivelsen. Hver Part accepterer, at den ikke på nogen måde, hverken for egen eller tredjeparts regning, vil anvende sådanne Fortrolige oplysninger, undtagen som tilladt i henhold til denne Aftale, og at den vil beskytte Fortrolige oplysninger i mindst samme omfang, som Parten beskytter sine egne Fortrolige oplysninger, og i samme omfang som en fornuftig person ville beskytte sådanne Fortrolige oplysninger. Ingen af Parterne må anvende den anden Parts Fortrolige oplysninger til andet end at udføre sine forpligtelser i henhold til denne Aftale. Begrænsningerne for Fortrolige oplysninger gælder ikke for Fortrolige oplysninger, der (i) allerede er kendt af den modtagende Part, (ii) bliver offentligt tilgængelige uden skadegørende handling fra den modtagende Part, (iii) udvikles uafhængigt af den modtagende Part, uden at denne drager fordel af den videregivende Parts Fortrolige oplysninger, (iv) er blevet retmæssigt modtaget fra en tredjepart, som ikke er underlagt diskretionspligt eller (v) kræves videregivet i henhold til loven, såfremt Parten, der er forpligtet til at videregive de Fortrolige oplysninger, giver den Part, der ejer de Fortrolige oplysninger, forudgående skriftligt varsel om videregivelse, som er tilstrækkelig til, at den ejende Part kan træffe rimelige foranstaltninger for at forhindre videregivelsen, hvor der er rimelig mulighed for dette. Medmindre begge Parter har aftalt andet, skal hver Part efter denne Aftales eller et relevant Tillægs ophør returnere den anden Parts Fortrolige oplysninger. 16) Forskelligt. a) Med undtagelse af søgsmål i forbindelse med manglende betaling eller misligholdelse af McAfees ophavsmæssige rettigheder til Softwaren og Dokumentationen kan intet søgsmål, der skyldes denne Aftale, Slutbrugerlicensaftale for erhvervsbrugere Side 5 af 6 01/2015

6 uanset hvilken type det måtte være, indbringes af nogen part mere end 2 år efter, at en part havde kendskab til eller burde have haft kendskab til kravet. b) Eventuelle vilkår i henhold til denne aftale, hvis natur gør, at de skal gælde efter ophøret af denne aftale, vil gælde efter et sådant ophør. c) Denne Aftale, herunder alle dokumenter, der er medtaget med henvisning, udgør hele aftalen mellem parterne og tilsidesætter og ophæver udtrykkeligt enhver anden kommunikation, tilkendegivelse eller meddelelse, uanset om den måtte være mundtlig eller skriftlig, vedrørende genstandene heri. Hvis du sender en ordre til en autoriseret partner eller McAfee, og vilkårene og betingelserne for denne ordre er i modstrid med vilkårene og betingelserne i a) denne Aftale eller b) Tildelingsbrevet, vil de vilkår og betingelser, der er angivet i denne Aftale og i Tildelingsbrevet være gældende. Denne Aftale kan ikke ændres, medmindre der fremsendes et skriftligt tillæg fra en autoriseret repræsentant for McAfee. Ingen bestemmelse heri skal anses for frafaldet, medmindre frafaldet foreligger skriftligt og er underskrevet af McAfee. Hvis en bestemmelse i denne Aftale anses for ugyldig, vil den øvrige del af nærværende Aftale fortsat være gyldig og retskraftig. d) d) Alle meddelelser, anmodninger, krav og bestemmelser til McAfee i forbindelse med denne Aftale (udover almindelig driftsmæssig kommunikation) skal sendes til: den relevante enhed, hvis adresse findes på denne Aftales første side, til Attention: Legal Department (juridisk afdeling). Slutbrugerlicensaftale for erhvervsbrugere (januar 2015) Slutbrugerlicensaftale for erhvervsbrugere Side 6 af 6 01/2015

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

Vedligeholdelse af din Kindle

Vedligeholdelse af din Kindle Vigtig oplysning: Kindle DX med international trådløs adgang Model D00801 Oplysninger om sikkerhed og overholdelse af regler Brug ansvarligt. Læs alle instruktioner og sikkerhedsoplysninger inden brug

Læs mere

MELLEM DIG OG RCI EUROPE

MELLEM DIG OG RCI EUROPE RCI Weeks Brugsvilkår AFTALE MELLEM DIG OG RCI EUROPE Denne hjemmeside tilbydes dig af RCI Europe ("RCI", "vi", "os" eller "vores"). Din brug af denne hjemmeside og/eller din anerkendelse uden modifikation

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Dell Services Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Din harddisk med service efter behov Oversigt over vilkår og betingelser Denne aftale ("aftalen" eller "servicebeskrivelsen")

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning.

Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning. Dækning ved hændeligt uheld eller dækning ved hændeligt uheld og tyveri Betingelser for dækning Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning. Dette er en forsikringskontrakt

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing 45 Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

(Danish Dansk) Bestemmelser vedrørende anti-bestikkelse samt regnskab og optegnelser i

(Danish Dansk) Bestemmelser vedrørende anti-bestikkelse samt regnskab og optegnelser i [Pr. 22. juli 2004] (Danish Dansk) Bestemmelser vedrørende anti-bestikkelse samt regnskab og optegnelser i The Foreign Corrupt Practices Act [Loven om korruptionspraksis i udlandet] Opdateret til og med

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.2.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 55/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere