Informatik - Procesanalyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informatik - Procesanalyse"

Transkript

1 Informatik - Procesanalyse Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår, Modellernes Virkelighed Martin Langbak Mette Larsen Morten Holst Niels Wittrup Andersen Nino Tiainen Ole Kallehave Rasmus Eriksen 2. Semester Gruppe B

2 Indhold 1 Introduktion Indledning Forventninger til P Mål og forventninger til projektarbejdets faglighed Gruppens overordnede værdier og visioner Erfaringer fra P Delkonklusion: Projektforløb Planlægning Risikostyring LaTeX Gruppesamarbejde Gruppen Samarbejdsaftale Vejledersamarbejde Samarbejdet med hovedvejleder Samarbejdet med bivejleder Konklusion 15 A Bilag 19 A.1 Samarbejdsaftale

3 INDHOLD 2

4 Introduktion Indledning Denne procesanalyse er skrevet af projektgruppe B331 på Aalborg Universitet. Den er skrevet med det formål, at reflektere over det forgangne projektforløb på andet semester, så eventuelle fejl og mangler ideelt set kan rettes i fremtidige projekter. 1.2 Forventninger til P2 Martin Mine forventninger var, et projekt, hvor vi, i modsætning til p1, ville skabe et produkt, og derigennem lære at benytte diverse værktøjer til dette. Samtidig var det også en forventning at få bedre styr på arbejdsprocessen. Mette Blive bedre til at arbejde i gruppe. Øge kendskabet til projektarbejde. Forbedre faglig indsigt gennem kruser Morten Forventningerne til P2 var, at vi skulle lave et mere programmeringsmæssigt projekt, i forhold til P1, der var baseret 100% på analyse. Desuden havde jeg nogle forhåbninger om at have en smule mere styr på selve det at lave et projekt. Niels Mine forventninger til P2 var, at arbejde en del med programmering, og i projektet arbejde med systemudvikling. Desuden havde jeg nogle forhåbninger om at kunne benytte mine erfaringer fra P1 i dette projekt. 3

5 1.2 Forventninger til P2 Nino Foruden at få større kendskab til de mere teknisk betonede aspekter af IT, ønsker jeg at lære mere om hvordan man koordinerer og fordeler arbejdet i en projektgruppen. Succesfuldt, forhåbentligt... Rasmus Forventninger til P2 var at lære at udvikle et system under begrænsninger eller krav, fra enten brugere, kunde, tid økonomi el lign. og vurderer om dette mål blev noget... Ole Mine forventninger til P2 var at lære at gennemføre et multimediedesign, med alt som hører til. Desuden forventede jeg at lære mere om hvorledes gruppearbejdet fungerer i en sammenhæng hvor et produkt som vores skal fremstilles. 4

6 2 Mål og forventninger til projektarbejdets faglighed 2.1 Gruppens overordnede værdier og visioner Som en start på semesteret afholdte vi et gruppemøde for af gennemgå gruppemedlemmernes mål og forventninger til projektforløbet, herunder også de faglige forventninger. Vi fandt i fællesskab frem til gruppens overordnede værdier og visioner. Blandt de faglige forventninger til P2 forløbet blev der under mødet nævnt følgende: Alle i gruppen forventer, at få forbedret deres faglige kompetance gennem kurserne i P2 forløbet, og at gruppemedlemmerne kan bidrage med fagligt stof til projektet. Forudsætningerne for at dette kan lade sig gøre er bl.a. et stabilt fremmøde til forelæsningerne. Da opgaveregning i PE-kurserne oftest kan inddrages som en del af projektet, er det ligeledes vigtigt at alle møder op. Vi forventer af hinanden, at alle sætter sig ind i det faglige stof fra forelæsningerne - både ved fremmøde og kursernes tilhørende læsestof. Vi er blevet enige om at skrive rapporten i LaTeX og bruge CVS til versionsstyring. Vi skal i fællesskab sørge for at alle er i stand til at anvende disse programmer. Med hensyn til selve procesforløbet håber alle i gruppen at øge kendskabet til planlægning og strukturering af projektarbejdet. Arbejdsbyrden skal være ligeligt fordelt mellem alle gruppemedlemmerne, og arbejdsopgaverne rokeres, således at alle områder berøres af hvert gruppemedlem Erfaringer fra P1 Vi har diskuteret gode og dårlige erfaringer fra P1 forløbet, og overvejet hvilke der var værd at bibeholde. Bevares: Samarbejdsaftaler Mødediciplin Sociale aktiviteter 5

7 2.1 Gruppens overordnede værdier og visioner God stemning Forbedres: Arbejdsfordeling Tidsplan Delkonklusion: Gruppens overordnede mål er at P2-forløbet gennem værktøjer og metoder fra kurserne, skal udmunde i en god faglig rapport. Planlægning og styring af projektet skal hjælpe os til at få et optimalt forløb. Det prioriteres højt at aftaler, mødetidspunkter og ikke mindst deadlines for arbejdsopgaver så vidt muligt overholdes. Ligeledes at alle yder en indsats så arbejdsfordelingen så vidt mulig bliver lige. Vi skal bibeholde de gode erfaringer fra P1 og samtidig være opmærksomme på at forbedre de mindre gode erfaringer. Derudover er det vigtigt for os, at gruppen fungerer godt socialt sammen udover projektet, og at den gode stemning bevares. Vi bestræber os på at på at planlægge forløbet sådan, at der også bliver taget hensyn til fritidsaktiviteter. 6

8 Projektforløb 3 I dette afsnit vil vi beskrive de forskellige redskaber vi har brugt til at planlægge projektforløbet, hvor flere er hentet fra projektets rammemetode HOME. [Christensen Fischer 2003] 3.1 Planlægning I starten af projektforløbet brugte vi nogle timer på, at lave et skema, over de uger forløbet strakte sig over 3.1. Skemaet hjalp med at få et overblik over, hvor meget vi kunne forvente at få lavet på en uge, altså hvor mange halvdage vi havde til rådighed, hvor vi ikke skulle have lektioner og samtidigt give overblik over hvor lang tid der var til afleveringsdatoerne. Figur 3.1: Skema over projektforløb 7

9 3.2 Risikostyring Intentionerne har været gode, og det har også været meget anvendeligt til at holde styr på, hvor meget tid vi har rådet over. Vi har dog ikke holdt den ved lige med hensyn til projekt aktiviteter, og har derfor manglet overblikket på visse tidspunkter. I slutningen af projektet begyndte vi at gennemgå metode- og projektaktiviteter, for at finde ud af hvad vi manglede at lave. Dette er efterfølgende blevet skrevet op på tavlen, hvorefter vi har delt opgaverne ud. Denne metode har vist sig at være yderst effektivt, da både opgaven og personen der skal lave den, står på tavlen, så der ikke hersker tvivl om, hvem der skal lave hvad. Det ville selvfølgeligt være at foretrække at have en projektplan som dækkede hele projektperioden og løbende blev opdateret. Omkring fem uger før aflevering lavede vi en projektplan med udgangspunkt i HOME metoden. På det tidspunkt havde vi allerede lavet en del af de produktaktiviteter, som metoden beskrev. De første prototyper var fremstillet og vi havde været igennem den første evaluering. Projektplanen blev derfor mere lavet for at tilgodese de krav som HOME stillede, end som et redskab, som på det tidspunkt kunne bruges til at styre vores aktiviteter. Hvis vi fra starten havde haft HOME som metodemæssigt fundament og derfor var sporet ind på ideen om at lave en projektplan, er der ingen tvivl om at det ville være et nyttigt redskab. Det vil også hjælpe i selve fasen med at lave produktet, da alle aktiviteter så antageligt vil blive lavet i den rigtige rækkefølge, hvilket ikke er lykkedes denne gang. 3.2 Risikostyring Under udviklingsarbejdet var planen, at vi ville bruge risikostyring som en teknik til at fokusere på mulige problemstillinger og risici, som kunne vise sig igennem projektet. Her arbejdes med tre forskellige teknikker. Den første bruges til at analysere projektets samlede risici og derefter bruge forskellige værktøjer til at minimere disse. De to sidste skaber fokus omkring de områder i projektet, hvor der kan opstå risici, så der ligger en vis forberedelse bag, hvis de skulle opstå: Situationstilpasset valg af værktøj - Teknikken bestemmer vha. følgende tre punkter, nogle rammer for hvordan projektet er organiseret, og hvad det bygger på, som opsættes i et skema, der bestemmer hvilken risikotype, der er forbundet med udarbejdningen af projektet. Struktur Mål: stramt eller løst Planer: overordnede eller detaljerede Ændringer: tilladte eller forbudte Teknologi Kendskab til software Kendskab til hardware Kendskab til arbejdsmetoder 8

10 3.2 Risikostyring Størrelse Varighed: lang eller kort Mandskab: mange eller få Økonomi: dyrt eller billigt Berørte afdelinger: mange eller få Ud fra denne bestemmelse af risikotype, er der fire forskellige "værktøjskasser", der kan vælges. Alle specifikke efter netop de parametre, valgt i ovenstående liste, der gør sig gældende for projektet. Udpegning af generelle udfordringer og virkemidler - Risici opstilles i et skema og virkemidler beskrives efterfølgende. Detaljeret risikoanalyse og håndteringsteknikker - Her opstilles risici også i et skema, men prioriteres efterfølgende, hvorefter håndteringsteknik beskrives. Hensigten med dette er, at man i projektgruppen forudsiger og beskriver de mest sandsynlige problemstillinger, som udviklingsarbejdet kan løbe ind i, hvilket giver mulighed for at håndtere problemer, inden de får indflydelse på projektarbejdet. I begyndelsen af projektfasen er vi blevet undervist i risikostyring, og har brugt øvelserne i kurset som led i projektet. Her har vi listet de forskellige problemstillinger, efter hvor alvorligt de kan påvirke projektets succes og videre forløb, og hvordan problemstillingerne kan løses. I løbet af projektskrivningsforløbet vil nye problemstillinger opstå, som ikke er mulige at forudsige i starten af projektet. Derfor planlagde vi at risikoanalysen hver 14. dag skulle opdateres. Dette blev ikke håndhævet efterfølgende, men resulterede heldigvis ikke i at projektet skred. Figur 3.2 viser vores risikoanalyse som den så ud i starten af projektet. 9

11 3.3 LaTeX Risiko Sandsynlighed Konsekvens Strategi Strategi for at minimere risiko Jysk bakker ud Lav Mangel på input Find andet Virke prof - holde bureau aftaler o.lign. Tidsplanen Høj Tidspres Undlade emneeret Arbejde struktur- skrider For store ambitioner Middel Når ikke fastsatte mål Revurderere mål Være realistiske - løbende status Tekniske problemer ud- af Dårlig nyttelse vejledning Tabel 3.1: Tabel over risiko Middel/Høj Kravspec. opfyldes ikke Systemet kan ikke hvad vi har lovet/forventet Middel Kører af sporet Smæk til eksamen Finde alternative løsninger Ny kravspec. Deadlines Udnytte rescourser (undervisning) arbejds- Aflevere blade Tale med vejledere 3.3 LaTeX Vi var i gruppen enige om at skrive i LaTeX og bruge CVS til at lave versionsstyring af filerne. Dette har dog vist sig ikke at være så ligetil. For det første krævede det en ekstra indsats fra alle gruppens medlemmer for at lære programmerne, udover de to andre programmeringssprog vi skulle lære. For det andet har der et par gange været problemer med at folk ikke har fået opdateret dokumenterne til den nyeste version derhjemme. Dette har betydet, at det ikke har været det nyeste dokument personerne har siddet og arbejdet på, hvorved der er blevet lavet dobbeltarbejde, da nogle ting allerede var rettet i den nyeste version. Hvis vi havde brugt programmerne som de er tiltænkt, er der enighed om at det havde været den mest optimale løsning til projekter i denne størrelse. Vi har tidligere haft problemer med at Microsoft Word ikke kan følge med, når der kommer for mange billeder i dokumentet. Ud over disse opstartsproblemer har der i forhold til sidste semester været meget mere styr på filerne. 10

12 Gruppesamarbejde Gruppen Vi er som gruppe forholdsvis sammentøjret, da vi også dannede gruppe sammen sidste semester. Dette har haft både gode og dårlige sider. De gode sider er, at der ikke er nogen der er bange for at åbne munden og sige noget, da der ikke er en social barriere der først skal brydes. Dermed er det lettere at holde en diskussion igang, og der er ikke nogen i gruppen, der er bange for at komme med kontroversielle holdninger. En dårlig side er, at nogle holder sig tilbage og slapper mere af under diskussionerne, fordi de ved, der nok er andre der skal tage ordet og muligt tage en vigtig beslutning uden at involvere sig i emnet. Sammenlagt er det gået godt i gruppen, og vi har haft en god arbejdsdeling. Desuden har der været højt humør i gruppen, lige meget hvor pressede vi har været. 4.2 Samarbejdsaftale Allerede i starten af projektforløbet satte vi os sammen og lavede en samarbejdsaftale, bilag A.1. Denne har fungeret som vores holdepunkt igennem hele forløbet. Udover samarbejdsaftalen lavede vi et "præsident-sekretær" system, som fungerede på den måde, at vi skiftevis var præsident i én uge og sekretær i ugen efter. Rækkefølgen for disse poster og som ses på figur 4.1 fremkom ved lodtrækning. Præsidentens opgave var, at holde styr på hvor langt vi var kommet i processen, holde styr på vores diskussioner samt sørge for at alle medlemmer havde noget at tage sig til. Sekretærens opgave var, at skrive referat af gruppe- og vejledermøder og hente tekster til kurser og uploade dem på fællesdrevet, så de andre gruppemedlemmer kunne hente dem hjemmefra. 11

13 4.2 Samarbejdsaftale Figur 4.1: Præsident-sekretær ordningen For at holde styr på mødetiden lavede vi et gul-rødt kortsystem. Dette betød at man, første gang mødetidspunktet for et gruppemøde ikke blev overholdt, fik et gult kort. 2 gule kort udløste derefter rødt. For at være sikker på at tiden var ens for alle, benyttede vi os af uret på vores grupperumscomputer. Kom man for sent til et vejledermøde, uddeltes et direkte rødt kort. Kortene blev givet af sekretæren og hang på opslagstavlen ovenfor vores bord, figur 4.2. Konsekvensen af et rødt kort var enten at give en omgang i basisbaren, gav en kasse øl eller kom med rundstykker til hele gruppen. Figur 4.2: Oversigt over gule og røde kort Til de forskellige opgaver der skulle laves i forbindelse med projektet, lavede vi et system hvor gruppen blev delt i tre mindre grupper. Det kunne for eksempel være to der arbejdede på programmeringen af produktet, to som arbejdede på teorien og tre som arbejdede på metoden. Hver uge ville vi bytte én person fra hver gruppe rundt, så der altid var én person i gruppen som havde været der i en uge og derved ville være inde i hvad der skal laves i gruppen. Med dette system ville vi prøve at undgå, folk blev trætte af at arbejde med det samme emne i længere tid, og desuden ville alle få indsigt i alle aspekter af projektet. Som projektet skred frem, viste det sig dog hurtigt at være umuligt at skifte rundt så ofte, og vi gik derfor fra systemet med at skifte hver uge og istedet valgte at bytte en gang imellem. 12

14 Vejledersamarbejde Samarbejdet med hovedvejleder Samarbejdet med vores hovedvejleder har i starten, og et godt stykke ind i projektforløbet, været præget af misforståelser om, hvordan vi gerne ville vejledes, kontra hovedvejleders måde at vejlede på. Dette har flere gange resulteret i et fattigt udbytte, at de vejledermøder vi har haft, hvor selve mødet er kørt i en retning, som vi ikke har fået ret meget ud af. Dette har medført en massiv stilhed fra vores side. Hovedvejleder har til en hvis grad tolket dette som om vi ikke har vidst hvad vi skulle, eller endnu værre, at vi ikke var motiverede for at lave dette projekt. Grundet dette forsøgte hovedvejleder på forskellige måder at sætte os i gang, hvilket for os virkede som om, vi fik lektier for og blev styret i en bestemt retning. Dette var ikke særlig motiverende for os, da vi ønsker at tage ansvar for egen læring. Efter vi, på hovedvejleders anmodning, lavede en evaluering af vores samarbejde med vejlederne, og fik diskuteret dette igennem, blev vejledningen mere udbytterig for os, og har siden fungeret fint og uden komplikationer. Vi har således fået det ud af vores møder med vejlederne vi ønskede. Det har været en bet, at vi ikke har taget denne samtale fra starten, da vi dermed ville have fået bedre input fra vejlederne. 5.2 Samarbejdet med bivejleder Samarbejdet med vores bivejleder har været fint, hun har som altid, været et omvandrende bibliotek. På samme måde som med vores hovedvejleder, har der været en masse misforståelser i starten, og vi har derfor virket meget umotiverede, hvorved det også må være svært at komme med en masse god input. Dette er dog også blevet meget bedre efter den samtale, der er omtalt i ovenstående afsnit. 13

15 5.2 Samarbejdet med bivejleder 14

16 Konklusion 6 Gennem P2-forløbet har gruppen lært mange ting med hensyn til gruppearbejde og projektstyring, hovedsageligt med udgangspunkt i metoder, vi har indført på baggrund af erfaringer fra P1. Præsident- og sekretærordningen har fungeret fint, og er uden tvivl noget, som vil blive videreført til p3. Bødesystemet, som blev indført for at mindske fravær og få folk til at overholde mødetider, har også helt klart haft en forbedrende indvirkning på gruppens mødediciplin. Fraværet er generelt mindre, og hvis man kommer for sent, er det som regel ikke mere end et per minutter. Samarbejdet med vejledere var påvirket meget af gruppens passivitet og vejledernes fejlfortolkning af gruppens status. Dette kunne have været undgået, hvis en af parterne tidligere i forløbet havde taget initiativ til at tale om gruppens ønsker med hensyn til vejledning, samt vejlederes forventninger til gruppen. Vi kan hermed konkludere at på trods af problemer med vejledningen i starten, havde vi et godt samarbejde med dem. Vi havde lidt problemer med at komme igang, men den sidste halvanden måned kørte det ret problemfrit. Tiden vil vise om vi har fået lavet et godt projekt. 15

17 16

18 Litteratur Christensen M Fischer L H 2003 Udvikling af multimedier Ingeniøren-Bøger. ISBN:

19 LITTERATUR 18

20 Bilag A A.1 Samarbejdsaftale Regler 1. Forskellige undergrupper varetager forskellige dele af projektet. For at sikre at alle har en fornemmelse for projektet som helhed skiftes der i løbet af arbejdsforløbet rundt på sammensætningen af undergrupperne. Vi vil tilstræbe at en person hver uge kommer ind i en ny undergruppe. 2. I denne projekt periode har vi en projektleder og en sekretær. Opgaven går på skift hver uge. 3. Statusmøde én gang om ugen i gruppen, fredag før vejleder møde. 4. Kroning af projektleder hver fredag i BasisBaren. 5. Inden opgaver deles ud til undergrupper, diskuteres de igennem så alle har forstået og er enige om mål og opgavernes omfang 6. Projektleder er ordstyrer 7. Vi kommer ikke for sent! Hvis vi gør det alligevel koster det en omgang i BB efter anden gang. Et skema hænger på opslagstavlen og bruges til at holde styr på hvem der er kommet for sent. Computerens ur viser det præcise klokkeslæt der angiver om man har overskredet mødetidspunktet! Mødetidspunktet er grænsen og gælder på slaget. 8. Er man forhindret i at møde, har man pligt til at kontakte gruppens sekretær for at holde sig ajour og få at vide hvad der skal læses til næste gang. 9. Efter endt arbejdsdag laver gruppen en dagsorden for det kommende gruppemøde. 10. Diverse formateringer af tekst margin citater o.l. styres af LaTeX 11. Mobiltelefon skal være slukket under vejledermøder. 19

21 A.1 Samarbejdsaftale Sekretærens opgaver 1. Tage referat af alle vejledermøder, gruppemøder og statusseminarer og ellers hvor det er relevant at have et referat. Desuden er det sekretærens ansvar at skrive dagsordenen ned. 2. Sende alt relevant materiale til hoved- og bivejleder inklusiv dagsorden 3. Forsøge at få fat i studierelevant materiale og gemme det på fællesdrevet i de dertil indrettede mapper. Projektlederens opgaver 1. Ordstyrer ved samtlige møder (vejledermøder kan være en undtagelse, alt afhængigt af hovedvejleder). 2. Håndhæve reglerne. 3. Har ansvaret for at projektet bliver styret i den rigtige retning, samt holde styr på hvad der foregår i de enkelte undergrupper (sørge for den røde tråd), men IKKE at give lektier for til næste dag. 20

Arbejdsblad. Indhold. 27. maj 2010 A312. 1 Projektplanlægning 1. 2 Samarbejdet i gruppen 3. 3 Samarbejdet med vejlederne 5

Arbejdsblad. Indhold. 27. maj 2010 A312. 1 Projektplanlægning 1. 2 Samarbejdet i gruppen 3. 3 Samarbejdet med vejlederne 5 Arbejdsblad 27. maj 2010 A312 Indhold 1 Projektplanlægning 1 2 Samarbejdet i gruppen 3 3 Samarbejdet med vejlederne 5 1 Procesanalyse 1 Projektplanlægning I projektarbejdet har vi benyttet Google kalender

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse Studieforløbsbeskrivelse Refleksion og læring Da vi startede på vores første projekt her på RUC, var det med blandede forventninger. På den ene side var der et ønske om at en god karakter, men på den anden

Læs mere

Samarbejdsaftale B213

Samarbejdsaftale B213 Samarbejdsaftale B213 14. oktober 2009 Indhold 1 Samarbejdsaftale 2 1.1 Gyldighed............................... 2 1.2 Mødetider............................... 2 1.3 Projektleder..............................

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

2. Mål og forventninger vedr. projektarbejdets faglighed

2. Mål og forventninger vedr. projektarbejdets faglighed 1. Indledning...1 2. Mål og forventninger vedr. projektarbejdets faglighed... 1 3. Projektplanlægning/styring... 2 3.1 Roller:... 2 3.2 Planlægningsfasen:... 3 3.3 Filer:... 4 3.4 Skrivefasen:... 4 3.5

Læs mere

Projektpræsentation, illustrationer og procesanalyse. Projektpræsentation. Hvad siger erfaringerne (2) Hvad siger erfaringerne (1) Kropssprog (1)

Projektpræsentation, illustrationer og procesanalyse. Projektpræsentation. Hvad siger erfaringerne (2) Hvad siger erfaringerne (1) Kropssprog (1) Projektpræsentation, illustrationer og procesanalyse 8 mm i SLP Lars Peter Jensen Indhold: Projektpræsentation Brug af illustrationer Opgave om illustrationer i grupperum Opsamling på opgave Hvad skal

Læs mere

Samarbejde, Læring og Projektstyring SLP 8. Projektstyring. Introduktion. Gode råd fra procesanalyser, D320: Det gode samarbejde:

Samarbejde, Læring og Projektstyring SLP 8. Projektstyring. Introduktion. Gode råd fra procesanalyser, D320: Det gode samarbejde: Samarbejde, Læring og Projektstyring SLP 8 Det gode samarbejde: Introduktion Erfaringer fra procesanalyserne Samarbejdsaftale Gruppemødets organisering Kommunikationen i gruppen Uddelegering af opgaver

Læs mere

Procesanalyse for P1

Procesanalyse for P1 Procesanalyse for P1 P1-projekt - 1. semester 2006 Sundhedsteknologi Gruppe A219 Aalborg Universitet 1 Indhold Introduktion...2 Gruppe A219...2 Projekttitel...2 Forventninger til P1...3 Projektplanlægning...3

Læs mere

Problemorientering, Læring og Vejledning. Opstilling af SLP-mål for P1. Problemorientering, Læring og Vejledning. En lille historie.

Problemorientering, Læring og Vejledning. Opstilling af SLP-mål for P1. Problemorientering, Læring og Vejledning. En lille historie. Problemorientering, Læring og Vejledning Mål: At få startet P1 godt op ved at bygge ovenpå erfaringerne fra P0 omkring samarbejde, læring og projektstyring. opstilling af mål udarbejdelse af samarbejdsaftaler

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

2. Spm1. Er det en fordel med et preformuleret(?) specialeprojekt? Og i givet fald hvorfor? Eller er det bedst selv at være med?

2. Spm1. Er det en fordel med et preformuleret(?) specialeprojekt? Og i givet fald hvorfor? Eller er det bedst selv at være med? Udkast til referat af fokusgruppeinterview angående temaet det gode specialeforløb. Tirsdag d 24.03.09, Det biovidenskabelige fakultet. Deltagere: Interviewer/ordfører: Jakob Lundgren Willesen Medinterviewer/logbogsholder:

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

PROCESANALYSE - Modeller og virkelighed

PROCESANALYSE - Modeller og virkelighed PROCESANALYSE - Modeller og virkelighed 2006 MORTEN JENSEN LARS NØRGAARD KRISTIAN SKOVHUS LASSE SOHRT DANIEL TEGNER STEFFEN VANGSGAARD AFSNIT: INDHOLD Indhold 1 Indledning og forventninger til P1 3 2 Samarbejdet

Læs mere

Banner projekt. 1.semester

Banner projekt. 1.semester 1.semester 2013 33 Banner projekt Kamilla Klein: Kleinovich@gmail.com Asger Onsberg: Sofie Jensen: sofierough@gmail.com Cathrine Petersen: cathrinegpetersen@hotmail.com Gruppe nummer Hold Årgang Lærer

Læs mere

Lavet af Danni jensen og David Olsen

Lavet af Danni jensen og David Olsen Projekt Delfin Lavet af Danni jensen og David Olsen 19/5-2008 Indholdsfortegnelse. Side 1: Indholdsfortegnelse og forord. Side 2: Kravsliste. Side 3: Use Case Model. Side 4: Formandens aktørbeskrivelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 07-11-2014 Mødetid: 9:00 Mødested: Åstrupvej 9,. Afbud: Henrik Jørgensen. Fraværende: Referent: Ole Madsen. Punkt 1. Referat. Der er udarbejdet

Læs mere

Projektarbejde med scrum- metoden

Projektarbejde med scrum- metoden Projektarbejde med scrum- metoden Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Roller og terminologi i scrum... 3 Opgavestilleren... 3 Scrum Masteren... 3 Projektgruppen... 3 Sprint... 3 3 Møder... 3 Planlægningsmødet...

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1 3 GDJRJLVNYHMOHGQLQJIRU3URMHNWNRRUGLQDWRUIRU8GYLNOLQJ6DPVSLORJ 5HVXOWDWHU %HJUXQGHOVHIRUXGGDQQHOVH Projekter er blevet almindelige i danske virksomheder. Hvor projekter før i tiden var af mere teknisk

Læs mere

ETC sæt strøm til projektstyringen

ETC sæt strøm til projektstyringen ETC sæt strøm til projektstyringen Sådan får du succes med projektestimering Få styr på projekter og deadlines Denne publikation indeholder en gennemgang af den nye ETC-funktion i TimeLog Project. Med

Læs mere

Velkommen til Fuel Relation Drivers Course Modul 2: Fra idé til plan

Velkommen til Fuel Relation Drivers Course Modul 2: Fra idé til plan Velkommen til Fuel Relation Drivers Course Modul 2: Fra idé til plan Indlægsholdere Søren Løvlund Mandsberg Seniorkonsulent i ProjectManagement, IBC International Business College Christian Pfeiffer Jensen

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

IKA. Kurser efteråret 2009

IKA. Kurser efteråret 2009 IKA Kurser efteråret 2009 Velkommen til IKA-kataloget 2009 Indhold: Det er en glæde at kunne præsentere det nye IKA-kursuskatalog for efteråret 2009. Kataloget er som tidligere lavet på baggrund af IKAdatabasen.

Læs mere

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Førsteårsprøven 2015 Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Projektbeskrivelse Formål Som afslutning på første studieår skal I gennemføre et tværfagligt projektforløb, der skal afspejle væsentlige

Læs mere

Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen

Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen Hvad ser I på, når I bedømmer min indsats? Det kommer an på, om det drejer sig om en eksamen eller om et forløb, der skal bestås. Eksamen:

Læs mere

Vil du have 15-20 minutter mere om dagen?

Vil du have 15-20 minutter mere om dagen? Vil du have 15-20 minutter mere om dagen? Af: Søren Dybdal, NYE Visioner & Niels Overgaard, No Communication Du kan få mere fra hånden på kortere tid, hvis du lærer at arbejde mere effektivt. Denne artikel

Læs mere

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely Bannerpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/bannerpage/ Landingpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/ René Skovgaard Andersen cph-ra73@cphbusiness.dk Stig Hamborg Nielsen cph-sn9@cphbusiness.dk

Læs mere

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU MUS for ph.d.- studerende på AU Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en årligt tilbagevendende udviklingssamtale mellem leder og medarbejder. MUS tager udgangspunkt

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Under 25 år 13 39,4% 25-40 år 16 48,5% 41 år og derover 4 12,1% I alt 33 100,0% 1 10 30,3% 3 6 18,2% 5 6 18,2% 7 5 15,2% 9 6 18,2% I alt 33 100,0%

Under 25 år 13 39,4% 25-40 år 16 48,5% 41 år og derover 4 12,1% I alt 33 100,0% 1 10 30,3% 3 6 18,2% 5 6 18,2% 7 5 15,2% 9 6 18,2% I alt 33 100,0% Alder Under 25 år 13 39,4% 25-40 år 16 48,5% 41 år og derover 4 12,1% Semester 1 10 30,3% 3 6 18,2% 5 6 18,2% 7 5 15,2% 9 6 18,2% Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? STX Gymnasiet og MGK mellemlang

Læs mere

Hej! Mit navn er Mads Balslev Pedersen

Hej! Mit navn er Mads Balslev Pedersen Hej! Mit navn er Mads Balslev Pedersen CV Professionel profil Jeg er en passioneret, entusiastisk og ansvarsfuld kommende multimediedesigner, der har gåpåmod og er ivrig efter at gøre min hobby og uddannelse

Læs mere

Tema Samarbejde: Den gode gruppe

Tema Samarbejde: Den gode gruppe Tema Samarbejde: Den gode gruppe Mål Målet med undervisningsforløbet er, at eleverne skal blive bevidste om gruppevalg, dvs. at de skal træffe valg om, hvem de vil være i gruppe med ud fra saglige og faglige

Læs mere

Hej! Mit navn er Mathias Korsholt Abel

Hej! Mit navn er Mathias Korsholt Abel Hej! Mit navn er Mathias Korsholt Abel Kontakt og Info Navn: Mathias Korsholt Abel. Fødselsdato: 31. August 1993. Adresse: Fyensgade 60, 2 sal lejlighed 4. Postnummer: 9000 Aalborg. Mobil: 27625622 E mail:

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 Hvad skal der ske Ugenr. Hvordan Med hvilket formål

Læs mere

Projektdesign. Projektdesign. Projektdesign. Mål: Midler/program: At I opnår en forståelse for hvad et projektdesign er.

Projektdesign. Projektdesign. Projektdesign. Mål: Midler/program: At I opnår en forståelse for hvad et projektdesign er. Projektdesign Mål: At I opnår en forståelse for hvad et projektdesign er. 1 Midler/program: Projektdesign Hvad er et projektdesign? Mål, midler, dokumenter og status for såvel projektet som processen Eksempler

Læs mere

Lidt om en forretningsorden

Lidt om en forretningsorden Lidt om en forretningsorden Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige noget om: -

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder Inno-elev SÅDAN KOMMER DU I GANG! Drejebog til undervisningsforløb i innovative arbejdsmetoder Projektleder: Annie Bekke Kjær Faglig projektleder: Alan Proschowsky Inno-Agent: Lene Gundersen Inno-Agent:

Læs mere

Jungs personlighedstyper

Jungs personlighedstyper Få styr på samarbejdet SLP foråret 2011 MedIS og Medicin Lars Peter Jensen, lpj@es.aau.dk Projektarbejdets faglighed Analyseværktøjer Gruppen et sammenrend af personligheder Roller og funktioner i gruppen

Læs mere

Projektbeskrivelse for Interaktive tavler

Projektbeskrivelse for Interaktive tavler Projektbeskrivelse for Interaktive tavler Beskrivelsen indeholder Side 1 Side 2 Side 3 Side 3 Side 3 Side 3 Side 4 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 8 Side 8 Bilag Baggrund Formål Projektorganisering

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Fokus: Få styr på ressourcerne Projektledelse (management)

Fokus: Få styr på ressourcerne Projektledelse (management) Projektledelse SLP foråret 2011 MedIS og Medicin Lars Peter Jensen, lpj@es.aau.dk Læringsmål På kort sigt at blive i stand til at afprøve en række redskaber til projektstyring og projektledelse På længere

Læs mere

OSO'en. (Obligatorisk Selvvalgt Opgave)

OSO'en. (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) OSO'en (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) Du skal nu i gang med at forberede din obligatorisk selvvalgte opgave (OSO'en), som alle elever i 10. klasse skal lave. Her skal du arbejde SELVSTÆNDIGT med et emne,

Læs mere

NQF Inclusive - Pilot Evaluation MCAST, MT Interview results Examinees

NQF Inclusive - Pilot Evaluation MCAST, MT Interview results Examinees NQF Inclusive - Pilot Evaluation MCAST, MT Interview results Examinees Udført af auxilium, Graz Maj 2011 Resultater af evaluering af interviews med eksaminanterne på niveau 1 (førstehjælpskursus) Evalueringsspørgsmålene

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

SPIL med tidsplan. Formål: Kernestof: Vejledning til opgaven:

SPIL med tidsplan. Formål: Kernestof: Vejledning til opgaven: Side 1 SPIL med tidsplan Formål: arbejde selvstændigt og sammen med andre i større problembaserede projektforløb og anvende metode til at planlægge, gennemføre og evaluere projektforløbet dokumentere og

Læs mere

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Semesterevaluering Læring og forandringsprocesser, 7 semester, efteråret 2012, København Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Køn Alder Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund?

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Design dit eget computerspil med Kodu

Design dit eget computerspil med Kodu Design dit eget computerspil med Kodu I sensommeren var vi to CFU-konsulenter ude i SFO en på Borup Ris Skolens Grønbro-afdeling. Her var vi sammen med børnene for at få erfaringer i arbejdet med platformen

Læs mere

Procesrapport Lampeprojekt: Ever Change Gruppe B350 A&D BSc02 F2014

Procesrapport Lampeprojekt: Ever Change Gruppe B350 A&D BSc02 F2014 Procesrapport Lampeprojekt: Ever Change Gruppe B350 A&D BSc02 F2014 Indhold Titelblad Indledning Titelblad...2 Indledning...2 Gruppens medlemmer...3 Om gruppen...3 Projektstyring...4 Samarbejde i gruppen...5

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, KBH 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, KBH 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, KBH 7. semester efteråret 2013 Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Bevar mig vel men hvordan? Tema: KULTUR

Bevar mig vel men hvordan? Tema: KULTUR + Bevar mig vel men hvordan? Tema: KULTUR Projektforløb December 2010 februar 2011 Rådgivningscentret, Kallerupvej 58, 5230 Odense M + Bevæg og bevar mig vel på vej mod et velfærdsakademi for demensramte

Læs mere

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1.

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1. Læringsprogram Talkonvertering Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen Klasse 2.4 1. marts 2011 Fag: Vejleder: Skole: Informationsteknologi B Karl G. Bjarnason Roskilde

Læs mere

GODE RÅD TIL SPECIALEPROCESSEN

GODE RÅD TIL SPECIALEPROCESSEN 5 trin i en god specialeproces: Den rigtige indstilling Tidlig start på forberedelsesfasen Planlægning af processen Gode arbejdsvaner Passende start på jobsøgningen Der er ingen universel løsning på, hvordan

Læs mere

Procesanalyse A312 20. december 2005

Procesanalyse A312 20. december 2005 Procesanalyse A312 20. december 2005 Indhold 1 Indledning..................................... 3 2 Vidensdeling................................... 3 3 FSK........................................ 3 4 Tidsplan......................................

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Stresshåndtering på det personlige plan Øvelsen er delt i opgave A, opgave B og opgave C

Stresshåndtering på det personlige plan Øvelsen er delt i opgave A, opgave B og opgave C Stresshåndtering på det personlige plan Øvelsen er delt i opgave A, opgave B og opgave C Opgave A: Den personlige anti-stress plan 1. Start med at hele plenumgruppen er samlet. Kig på listen med input

Læs mere

M a s t e r o f P u b l i c G o v e r n a n c e ( M P G ) L F G, h o l d 1, E 0 9

M a s t e r o f P u b l i c G o v e r n a n c e ( M P G ) L F G, h o l d 1, E 0 9 Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Var modulet fagligt interessant? Det første seminar var for meget "navlepilleri". Der kunne godt have været mere

Læs mere

Baggrund og formål for projektet

Baggrund og formål for projektet Baggrund og formål for projektet Løfteevnen på Høje-Taastrup Gymnasium er generelt god, men skolen har nogle udfordringer i forhold til løfteevnen i eksamenskaraktererne i de udtrukne skriftlige fag. Udfordringerne

Læs mere

Undervisningsdifferentiering v.h.a. IKT: Mercantec (grundforløb HG) Podcasts og radioproduktion inden for HG 1. Introside 2.

Undervisningsdifferentiering v.h.a. IKT: Mercantec (grundforløb HG) Podcasts og radioproduktion inden for HG 1. Introside 2. Undervisningsdifferentiering v.h.a. IKT: Mercantec (grundforløb HG) Podcasts og radioproduktion inden for HG 1. Introside PR-side om forløbet. - Hvad er det vigtigt at slå på? I dette forløb har der været

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2 1/ Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Dokumentation... 4 Hjemmeside og logo design... 14 Valg af skrifttype... 15 AIDA... 16 Arbejdsroller og opgaver... 17 Logbog for vores proces (Ugevis)... 19 Konklusion...

Læs mere

Kompetencebevis og forløbsplan

Kompetencebevis og forløbsplan Kompetencebevis og forløbsplan En af intentionerne med kompetencebevisloven er, at kompetencebeviset skal skærpe forløbsplanarbejdet og derigennem styrke hele skoleforløbet. Således fremgår det af loven,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: juli 2012 Til: november 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. FREMTIDSMODELLENS OMRÅDER... 3 2.1. AKTIVITETER... 4 DEFINER OVERORDNEDE

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 134 studerende den 22. januar

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse BILAG 1 Projektplan Målbeskrivelse Problemfelt og problemstilling - hvilken type behov er opstillet fra projektstedet, og i hvilket fagligt område befinder dette sig indenfor. Formålet for dette projekt

Læs mere

Agil projektledelse. På kurset arbejder du med: Med agile metoder skaber du hurtigere værdi. Hvem deltager?

Agil projektledelse. På kurset arbejder du med: Med agile metoder skaber du hurtigere værdi. Hvem deltager? Agil projektledelse Agil projektledelse Nå hurtigere og lettere frem til de store resultater Med agile metoder skaber du hurtigere værdi Dit projekt fortjener succes. Det leverer du ved at arbejde hurtigt,

Læs mere

Kursusgang 1: it-introduktion

Kursusgang 1: it-introduktion Kursusgang 1: it-introduktion Kursusgangen vil fokusere på at introducere forløbet, samt at give forståelsen af helt basale universitetsredskaber som E-mail, Moodle og andre lignende nødvendige it-redskaber.

Læs mere

Pusterummet på Sengeløse Skole

Pusterummet på Sengeløse Skole Pusterummet på Sengeløse Skole Et pædagogisk lærings tilbud for børn fra 0-4 klasse, med fokus på anerkendelse og inklusion. På Sengeløse skole besluttede vi i 2005 at lave et tilbud til de børn, der måtte

Læs mere

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1 Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere på 1. studieår Nedenstående udgør TEKNAT-skolernes vejledning for semesterkoordinatorer m.fl. på 1. studieår. Vejledningen er opbygget som

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 05/06 Selandia-CEU,

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

Personlig og faglig udvikling. Vejen til et bedre studie og karrierer forløb

Personlig og faglig udvikling. Vejen til et bedre studie og karrierer forløb Personlig og faglig udvikling Vejen til et bedre studie og karrierer forløb Program for MM3 Supervision på studiejournaler og portofolier Hvilke kompetencegab er identificeret? Hvordan fyldes kompetencegabet

Læs mere

(virksomhed) (projektnavn) (måned år)

(virksomhed) (projektnavn) (måned år) Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Bilag 1 Månedsrapport Månedsrapport nr. (måned år) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Bilag 1

Læs mere

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00 12-12-2011 19:02:00 De gyldne og de grå De gyldne elever, dem der kan det hele. Får ikke nok faglig udfordring i folkeskolen. Men hvordan kan man give dem det uden at svigte de grå, dem der har det svært

Læs mere

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter.

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter. Produktions og udvikling, strøm, styring og it Handlingsplan for elevtrivselsundersøgelsen 2010. Denne handlingsplan vil følge op på områderapporten fra Ennova, fremstillet på baggrund af ETU tilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Lærervejledning til OPFINDELSER

Lærervejledning til OPFINDELSER Lærervejledning til OPFINDELSER Af Mette Meltinis og Anette Vestergaard Nielsen Experimentarium 2013 Indholdsfortegnelse OPFINDELSER+...+1+ OPFINDELSER+...+3+ MÅLGRUPPE+...+3+ FAGLIGHED+...+3+ FAGLIGE+BEGREBER:+...+3+

Læs mere

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Semesterevaluering Læring og forandringsprocesser, 7 semester, efteråret 2012, Aalborg Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Køn Alder Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund?

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Termin hvori undervisningen afsluttes: maj juni 10 HTX Sukkertoppen,

Læs mere

Banner projekt. 2. Projekt. Af: Ülvi Imanov Adem Kurnaz 26/10/2012

Banner projekt. 2. Projekt. Af: Ülvi Imanov Adem Kurnaz 26/10/2012 Banner projekt 2. Projekt Af: Ülvi Imanov Adem Kurnaz 26/10/2012 Banner projekt Rapporten Indledning: Formålet med banner projektet er, at vi danner grupper, hvor vi skal udarbejde 3 banner med flash og

Læs mere

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide er udarbejdet på baggrund af projektet: MobilGIS til natur- og arealforvaltere en web-baseret prototype. Projektet

Læs mere

Problemorientering, samarbejde og vejledning

Problemorientering, samarbejde og vejledning Problemorientering, samarbejde og vejledning Mål: At få startet P1 godt op ved at bygge ovenpå erfaringerne fra P0 omkring samarbejde, læring og projektstyring. opstilling af mål udarbejdelse af samarbejdsaftaler

Læs mere

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Indhold. Best Praksis fra P1. Casestart. Casestart. Casestart. Casestart 02-02-2010

Indhold. Best Praksis fra P1. Casestart. Casestart. Casestart. Casestart 02-02-2010 Indhold Best Praksis fra P1 Om at få startet casene op med gode og relevante aftaler. Lars Peter Jensen Caseafslutning Samarbejde med facilitator Det vil vi tage med os: Vi vil helt klart tage brainstormen

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT FAG SEMESTER : BACHELORPROJEKT : 3. SEMESTER Formål: Som et led i uddannelsen skal de studerende på studiets 3. semester skrive et bachelorprojekt i samarbejde med en virksomhed eller organisation. Formålet

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed

Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed Temagruppen : Kost og fysisk aktivitet Oktober 2012 Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed deltagere: 25 heraf 7 ufuldstændige gennemførte spørgeskemaer:

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Den digitale byggeplads Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Hvilke fordele kan man drage af en digital byggeplads? Og hvordan kommer man selv i gang med digitale løsninger

Læs mere

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Direktionen har vedtaget at igangsætte et pilotprojekt i Faaborg-Midtfyn kommune indenfor lean. Lean indføres for at sikre en ensartet værdiskabende og resultatskabende metode

Læs mere