Rapport Acceptkurve - Kvantitative Kriterier for Risikoaccept. Introduktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport 2003-10-13. Acceptkurve - Kvantitative Kriterier for Risikoaccept. Introduktion"

Transkript

1 Rapport Jour.: DSTANDARD Sag: DX15260 DW/GRA/af Acceptkurve - Kvantitative Kriterier for Risikoaccept Introduktion En risikoanalyse for et givet scenarium, hvor konsekvensen kan være tab af menneskeliv, slutter med en kvantitativ vurdering af sandsynligheden for, at et antal mennesker omkommer ved den beskrevne hændelse. Hvis resultatet er brugt som grundlag for en myndighedsbeslutning, er det ensbetydende med, at samfundet har besluttet at acceptere, at mennesker kan omkomme, hvis projektet gennemføres. Men, hvor mange må omkomme samtidig ved en bygningsbrand, og hvor tit må det ske? De politisk fastlagte mål for, hvorvidt en risiko er acceptabel eller ej, kaldes acceptkriterier. Risiko Risikoen er muligheden for, at der sker noget, der fører til tab. Risikostørrelsen eller -niveauet ved en hændelse udtrykkes som produktet af hyppigheden af hændelsen samt konsekvensen og dens uønskede følgevirkninger. Risikostyring bliver i stigende grad benyttet på brandområdet, de seneste anvendelsesområder er dimensionering af beredskabet samt byggesagsbehandling. Det er en løbende proces, gennem hvilken risici identificeres, analyseres, vurderes, behandles og kommunikeres. I brandteknisk risikoanalyse, hvor de risici, som er forbundet med et byggeprojekt, er håndteret, er myndighedshåndtering og beslutninger hovedsageligt rettet mod tab af menneskeliv og ikke mod tab af værdier. Risikoanalysen kan munde ud i en kvantitativ beskrivelse af konsekvenserne for anvendelse af den projekterede bygning i form af det forventede antal omkomme ved et bestemt hændelsesforløb samt sandsynligheden eller den forventede hyppighed for, at hændelsen opstår. Jernholmen 12 Akkrediteret af DANAK til 2650 Hvidovre - Prøvning, reg.nr. 12 Tlf.: Inspektion, reg.nr Fax: Produktcertificering, reg.nr Personcertificering, reg.nr Brandundersøgelse, reg.nr. 9035

2 Risikoniveau En bygningsbrand kan have mange udfald med forskellige konsekvenser. Typisk vil der være mange (hyppige) hændelser med små konsekvenser (få dødsfald) samt få (sjældne) hændelser med store konsekvenser (mange omkomne). I en kvantitativ analyse anvendes reelle talværdier for konsekvenser og hyppighed. Konsekvenserne kan estimeres ved modelberegning af flere begivenheder, ved ekstrapolation fra eksperimenter eller fra historiske data. Hyppigheden udtrykkes som en sandsynlighed eller frekvens, og pålideligheds- og historiske data kan benyttes. Præsentation af risikoniveau Det kan være svært at anskueliggøre forskellige risici, så de kan danne et helt klart grundlag for en beslutning. Indeksmetoden bruger matrixer og grupperer hyppighederne som antal hændelser pr. år, f.eks. over 10, 1 til 10 og under 1 år samt konsekvenserne som antal døde i 1, 1-5 og over 5 år. Her opnås ikke præcise tal for de enkelte hændelser, men en rangordning og muligvis en grovsortering kan opnås. En af de mere detaljerede måder at præsentere risikoniveau på er ved beregning af en samfundsrisiko, som afbildes i et såkaldt FN diagram, der viser frekvens (F) for et antal (N) dødsfald pr. år for det udvalgte scenarium. Da de tal, som skal afbildes, typisk indeholder et stort antal hændelser med små konsekvenser samt et lille antal hændelser med store konsekvenser, kan forskellene bedre ses i en graf, hvor en logaritmisk skala er benyttet. Et eksempel med frekvens og antal hændelser pr. år mod antal branddøde pr. hændelse i vises nedenfor: F Figur 1 N Side 2 af 7

3 Hvis den afbildede linie er acceptkurven, kan man aflæse, at der i det givne scenarium må dø 1 person med en frekvens på 1,0E-03 (10-4 ) eller 0,001 hændelse pr. år. Dette acceptkriterium kan også skrives som en dødsbrand med én omkommen hvert 1000 år. Hvis 1000 personer omkommer i én hændelse, må det ligeledes kun ske hver 1,0E-09 (10-10 ) eller hver 1000 millioner år. Hændelser med over 1000 dødsfald er ikke acceptable. Hændelser med 1 og flere dødsfald er medtaget. I sin simple form beskrives risikoniveauet som produktet af F og N. Dette indebærer, at 1 uheld med 100 dødsfald er lige så graverende som 100 uheld med 1 dødsfald, men mange mennesker vil betragte den store ulykke som meget mindre acceptabel, den såkaldte risikoaversion. Den simple formel F*N kan bruges i områder med få dødsfald pr. hændelse, men andre formler ii såsom F*N N eller F*N 2, der afspejler denne aversion, kan benyttes i områder, hvor flere mennesker omkommer samtidigt. I figur 1 benyttes F*N, og denne (a) samt F*N 2 (b) og F*N N (c) afbildes i figur 2. F a b c Figur 2 N En del af de benyttede acceptkurver indeholder to linier, således at risikobilledet opdeles i tre områder: et øvre område hvor risikoen er uacceptabel, et nedre område hvor risikoen er acceptabel og en grå zone i midten. I denne grå zone ligger en vurdering af, hvorvidt en reel forbedring i risikoniveauet kan opnås ved anvendelse af rimelige ressourcer, det såkaldte ALARP, as low as reasonably practical -princip iii. Side 3 af 7

4 Danske risikoniveauer I forbindelse med opbygningen af farlige kemiske anlæg i Danmark har man benyttet kvantitative vurderinger af risikoen for de ansatte samt for naboerne til anlægget. I en betænkning fra Arbejdstilsynet i 1985 iv skrev man bl.a.: den risiko, man udsætter sig for i det daglige, bør ikke øges væsentligt ved deltagelse i erhvervslivet samt den risiko, man fra naturens side udsættes for i det daglige, bør ikke øges væsentligt af aktiviteter såsom industri og lignende, skabt af andre uden vores personlige accept. Dog bør man ikke sammenligne dette risikoniveau for individet, hvor en person ufrivilligt er udsat for en risiko, med den højere risiko der er gældende i samfundet som helhed. Når man vælger en transportform, påtager man sig også et valg mellem de forskellige risici forbundet med aktiviteten. Når man går ind i en bygning, påtager man sig, nok ubevidst, en højere risiko, end hvis man bliver udenfor. Om man går ind i bygningen som arbejdstager eller som besøgende/handlende, bør risikoen være det samme. Danske brandtekniske risikoanalyser Der foreligger mindst 2 dokumenter fra danske brandmyndigheder, hvor kvantitative acceptkriterier er benyttet. I risikoanalysen, som ligger til grund for accept af risikoniveauet for indkøbscentret Fisketorvet i 1998, er det dimensionerede risikoniveau fastlagt i den kurve, som er afbildet ovenfor i figur 1. I et dansk/svensk udkast til fælles retningslinier for byggesagsbehandling i Øresundsregion v håndteres risikoaversionen ved benyttelse af to formler og dermed en todelt kurve. Indtegnet på ovenstående kurve fra figur 1, fås følgende: Figur 3 Side 4 af 7

5 Udgangspunktet for de forslåede kriterier er beskrevet som danske og svenske statistikker, men tallene harmoniserer ikke med en lignende vurdering fra Beredskabsstyrelsen. Der er ikke givet nogen begrundelse for udgangspunktet ved 1,0E-06-6 (10-7 ) dødsfald pr. år. Udenlandske kriterier Brugen af risikobaserede kriterier som vurderingsgrundlag vinder indpas, men der er stadigvæk meget få lande, der har officielle kriterier. Holland, Storbritannien, Schweiz, Canada samt delstater i USA og Australien benytter kriterier for individ- og samfundsrisikoniveauer, men kun Holland og Storbritannien har samfundsrisikokriterier og her kun for tekniske anlæg vi,vii. Diskussion Nogle af spørgsmålene, som skal besvares, før en samfundsrisikokriterie-acceptkurve kan tegnes, er følgende: Skal der være en nedre og en øvre grænse for mulige konsekvenser? Skal en ALARP-zone inkluderes? Hvor skal udgangspunktet være for uheld? Hvad skal hældningen på risikokurven være? Grænser for konsekvenser Det regnes for uacceptabelt, at et regelsæt, der har som udgangspunkt, at en person må dø, vil kunne accepteres. Det vil sige, at den nedre grænse er for én person, N=1. Den nuværende diskussion omhandler byggeprojekter og bygningsbrand i bygninger, som ikke indeholder oplag eller fremstilling af store mængde kemikalier. Bygningsbrand er et lokalt fænomen, som ikke forventes at påvirke en større andel af befolkningen, dvs. påvirke et stort antal mennesker. Derfor kan en grænse for maksimalt tilladeligt uheld benyttes, her forslås N=1000. Brugen af ALARP Med brugen af ALARP-princippet fastsættes to grænser og tre områder. Den ene grænse er den, hvor overskridelse vil være utålelig, den grænser op til et uacceptabelt risikoområde. Den anden grænse er ned til et område, hvor risikoen er acceptabel. Området mellem de to grænser er der, hvor risikoen kan accepteres, men det skal påvises, at der er gjort så meget som muligt, teknisk og økonomisk, for at sænke risikoen. Brugen af ALARP medfører, at en mindre grænseoverskridelse i f.eks. enkeltstående tilfælde, kan håndteres. Side 5 af 7

6 Udgangspunkt for uheld Den første fastsættelse af udgangspunktet for risikokurven for nye anlæg benyttede 10-5 som maksimalt tåleligt niveau. Senere risikoanalyser af eksisterende anlæg har vist et niveau, der ligger noget lavere, og det har været svært at argumentere for en opgradering af allerede accepterede anlæg. Officielle kriterier for nationale maksimalt tolerable samfundsrisikoniveauer grupperer sig nu omkring 10-3 og Det forslås, at begge disse tal benyttes som udgangspunkt, som ydre grænser for en ALARP-baseret vurdering. Hældning på kurven Som hældning på kurven, anbefales at risikoen afspejler de historiske tal for branddøde. I områder, hvor der er et lavt antal døde pr. hændelse, benyttes den simple formel Risikoniveau = frekvens * risiko (F*N) og i områder, hvor et højere antal branddøde kan forventes, anvendes Hældning med knæk R=F*N 2 For at tage højde for de studier, som har vist, at et samlet antal dødsfald på en enkelt rapporteret hændelse med over 8 personer virker uacceptabelt for befolkningen, forslås, at risikokurven knækkes ved 10 personer. Anbefalinger Der fastsættes en grænse for højeste antal omkomne med en hændelse på 1000, og der sættes ingen lavere grænse. Der anvendes ALARP-princip. Der fastsættes et udgangspunktet på 1 uheld med dødelig udgang. Grænserne for maksimalt tolereret risikoniveau sættes som 1.0E-03 (10-3 ) og 1.0E-01 (10-1 ). Kurven knækkes ved hændelser over 10 personer. Som hældning på kurven benyttes udtryk F*N for et lavt antal døde ( 10) og F*N 2 før et højere antal døde. Side 6 af 7

7 10-1 Den anbefalede kurve kan herefter tegnes som følger: 10-2 Uacceptabel risiko Frekvens (F) af N eller flere branddød pr. år Acceptabel risiko ALARP-område Antal branddøde (N) Litteraturhenvisninger i Brandteknisk riskanalys, Fisketorvet Shopping Center, Köpenhamn, Brandskyddslaget, 2000 ii Risikostyring en grundbog, Beredskabsstyrelsen, marts 2003 iii Händbok for riskanalys, Räddningsverket 2003 iv Kvantitativ og Kvalitative Kriterier for Risikoaccept, Miljøstyrelsen, 1989 v Gemensamma riktlinjer för brandteknisk dimensionering, Helsingborgs Brandförsvar, Københavns Brandvæsen, Lunds Brandförsvar, Malmö Brandkär og Brandteknik, LTH, Malmö, 2000 vi Värdering av risk, Räddningsverket 1997 vii BS 7974 Application of fire safety engineering to the design of buildings part 7 Probabilistic fire risk assessment, BSI 2004 Side 7 af 7

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker Udarbejdet af DIOS A/S December 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE REGISTRERING AF ANTAL BIBLIOTEKSBESØG...1 BAGGRUNDEN FOR METODENS UDVIKLING...1

Læs mere

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Copenhagen Business School CMA eksamensprojekt revision 2006 Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Vejleder: Kurt Keldebæk Rasmussen Gruppe 32: Mai-Brit Bergholt ******

Læs mere

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20 Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 20 Forord Dette dokument er en guideline til arbejdsmiljøcertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/OHSAS 18001:

Læs mere

Omkostningerne ved elforsyningssvigt

Omkostningerne ved elforsyningssvigt Energistyrelsen Omkostningerne ved elforsyningssvigt Rapport December 2004 Energistyrelsen Omkostningerne ved elforsyningssvigt Rapport December 2004 Dokument nr 1 Revision nr 4 Udgivelsesdato 8 december

Læs mere

Børnefattigdom i Grønland

Børnefattigdom i Grønland Børnefattigdom i Grønland en statistisk analyse af indkomstdata for husstande med børn Børns Levestandard i Grønland del 2 Af Christina Schnohr, Sissel Lea Nielsen og Steen Wulff MIPI Videnscenter om Børn

Læs mere

De samfundsøkonomiske omkostninger ved brand

De samfundsøkonomiske omkostninger ved brand De samfundsøkonomiske omkostninger ved brand Udgivet af: Redaktion: Beredskabsstyrelsen Beredskabsudviklingsenheden Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 82 54 00 Telefax: 45 82 65 65 Maj 2000 Kristian

Læs mere

Overvågning af virksomhedernes forebyggende arbejdsmiljøarbejde (VOV)

Overvågning af virksomhedernes forebyggende arbejdsmiljøarbejde (VOV) Overvågning af virksomhedernes forebyggende arbejdsmiljøarbejde (VOV) Thomas Fløcke, Hans Sønderstrup-Andersen, Christian Roepstorff, Kim Lyngby Mikkelsen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

Ledelsesforankret informationssikkerhed. med ISO/IEC 27001

Ledelsesforankret informationssikkerhed. med ISO/IEC 27001 Ledelsesforankret informationssikkerhed med ISO/IEC 27001 02 Indhold > Forord... 03 INTRODUKTION ISO/IEC 27001... 05 Ansvar og opgaver... 07 Standardens indhold... 09 PROCESSEN Procesmodellen... 13 Afstem

Læs mere

Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI. Version 3.0

Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI. Version 3.0 RG Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI Retningslinjer for Bæredygtighedsrapportering RG Indholdsfortegnelse Forord Bæredygtig udvikling og behovet for gennemsigtighed Generelle

Læs mere

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013 Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk 13. september 2013 Klage vedrørende klage til Naturstyrelsen, J.nr. NST-4101-00321. Jeg har igennem det sidste år skrevet

Læs mere

Genanvendelse i LCA Miljønyt. Nr. 81 2006

Genanvendelse i LCA Miljønyt. Nr. 81 2006 Genanvendelse i LCA Miljønyt. Nr. 81 2006 Genanvendelse i LCA - systemudvidelse Anders Schmidt FORC E Technology Karin Strömberg CIT Ekologik AB Miljønyt Nr. 81 2006 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Mandags Chancen. En optimal spilstrategi. Erik Vestergaard

Mandags Chancen. En optimal spilstrategi. Erik Vestergaard Mandags Chancen En optimal spilstrategi Erik Vestergaard Spilleregler denne note skal vi studere en optimal spilstrategi i det spil, som i fjernsynet går under navnet Mandags Chancen. Spillets regler er

Læs mere

Evaluering af eksamen baseret på baggrund af et gruppefremstillet produkt

Evaluering af eksamen baseret på baggrund af et gruppefremstillet produkt Evaluering af eksamen baseret på baggrund af et gruppefremstillet produkt Undersøgelse fortaget blandt samtlige beskikkede censorer inden for ingeniørcensorkorpsene Ingeniørcensorformandskaberne December

Læs mere

Manual. om vurderinger af administrative konsekvenser for erhvervslivet

Manual. om vurderinger af administrative konsekvenser for erhvervslivet Manual Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Manual om vurderinger af administrative konsekvenser for erhvervslivet AUGUST 2000 Indhold Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse................. 2 KAPITEL 1: Introduktion...........

Læs mere

Dødeligheden i Danmark gennem 100 år

Dødeligheden i Danmark gennem 100 år Dødeligheden i gennem 1 år Danskerne lever længere, men hvorfor 3-4 år kortere end svenske mænd og franske kvinder? Knud Juel gennem Dødeligheden i 1 år Danskerne lever længere, men hvorfor 3-4 år kortere

Læs mere

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER 05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 05-2013 CYKLISTFORBUNDET

Læs mere

Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter

Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter JANUAR 2014 Kolofon Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter er udarbejdet af WellPerform ApS og Sandroos Advokatfirma

Læs mere

Sikkerhedskultur på sygehuse

Sikkerhedskultur på sygehuse Risø-R-1471(DA) Sikkerhedskultur på sygehuse -resultater fra en spørgeskemaundersøgelse i Frederiksborg amt Hovedrapport Marlene Dyrløv Madsen, ph.d.-stud. Forskningscenter Risø, Afd. for Systemanalyse

Læs mere

Social eksklusion i Danmark 1976 til 2000

Social eksklusion i Danmark 1976 til 2000 Social eksklusion i Danmark 1976 til 2000 Jørgen Elm Larsen Børn, integration og ligestilling Arbejdspapir 10:2004 Arbejdspapir Socialforskningsinstituttet The Danish National Institute of Social Research

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk

Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk ` Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk KØBENHAVN Det Kriminalpræventive Råd SEPTEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE

Læs mere

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden Siff Malue Nielsen & Ole Nørgaard Et indblik i forskningens verden 1. udgave, 2014 Udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Ugeskrift

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse

Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse Tilgængelighed Udskriften ReproAnalyse er tilgængelig i Dairy Management System (DMS) under fanebladet Analyse og lister > Analyseudskrifter. Husk at vælge

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag V5: Empiriske undersøgelser af energimærkning af bygninger og vurderinger omkring bygningsreglement

Læs mere

Arbejdsincitament? Gruppe 15: Søren Duus Rasmussen, Kathrine Eg, Pernille Petersen og Jesper Køppen. Vejleder: Jens Lehrmann Rasmussen

Arbejdsincitament? Gruppe 15: Søren Duus Rasmussen, Kathrine Eg, Pernille Petersen og Jesper Køppen. Vejleder: Jens Lehrmann Rasmussen Arbejdsincitament? Gruppe 15: Søren Duus Rasmussen, Kathrine Eg, Pernille Petersen og Jesper Køppen Vejleder: Jens Lehrmann Rasmussen Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium, Hus 19.1, RUC, 4. Semester

Læs mere

Dødsbrande i Danmark 2000-2005

Dødsbrande i Danmark 2000-2005 eredskabsstyrelsen Dødsbrande i Danmark 2-2 August 26 Indhold Forsidefoto: Kollage af diverse avisudklip Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Statistik og Analyse Datavej 16 46 Birkerød Telefon: 49 6 Fax: 49

Læs mere

11602 IT og Telestyrelsen. Overdækning af omkostninger ved det rå kobber

11602 IT og Telestyrelsen. Overdækning af omkostninger ved det rå kobber 11602 IT og Telestyrelsen Overdækning af omkostninger ved det rå kobber 28. marts 2006 Indholdsfortegnelse FORORD...3 SAMMENFATNING...4 KAPITEL 1 OVERDÆKNING VED OVERGANG FRA MHO TIL LRAIC...6 1.1. EGENSKABER

Læs mere

STRUKTUREL RISIKO ------------------------------------------ Forfatter :

STRUKTUREL RISIKO ------------------------------------------ Forfatter : Copenhagen Business School HD i Regnskab og Økonomistyring 2.del Afgangsprojekt --------------------------------------------------- Forår 2013 ---------------------------------------------------- ------------------------------------------

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere