Analyse af Exiqon A/S 7. september 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af Exiqon A/S 7. september 2015"

Transkript

1 Derfor er Exiqon en interessant investeringsmulighed: Selskabet har en fremtrædende stilling i segmentet for mirna. Der er tale om en ny teknologi, som indledningsvis benyttes af en snæver kreds inden for forskning. Markedet er derfor meget lille i startfasen, men Exiqon er i færd med at ekspandere til nye tilgrænsende markeder af betydelig størrelse. Perspektivet er en mangedobling af volumen i takt med at der opnås dokumentation for anvendelse og åbnes for en række nye muligheder med mirna som biomarkør. Udvikling og håndtering af medicin (valg af bedste lægemiddel blandt flere muligheder) forventes at blive næste trin. Personlig medicin er perspektivet i stedet for en generelt dækkende behandling med et enkelt præparat. Samtidig forskes i muligheden for at anvende mirna som indikator for risici angående alvorlige sygdomme som kræft. Ideen er at muliggøre tidlig opdagelse ved regelmæssige folkeundersøgelser af sådanne sygdomme ved hjælp af eksempelvis en blod- eller urinprøve. Selskabets produkter og teknologi er blevet tilpasset forandringen af strukturen hos kunderne med brug af Next Generation Sequencing. Exiqon har opbygget software og sikret adgang til IT-kapacitet for håndtering af Big Data til hjælp for kunderne, såkaldt bioinformatik. Salget i Life Science forretningen satser på dette koncept, og der er adgang til ordreafgivelse af de ønskede produkter via en ledsagende webshop funktion i dette setup. Inden for Diagnostics samarbejder Exiqon med de førende danske universitetssygehuse inden for prostata- og tarmkræft. Der er opnået en samlet funding til disse forskningsprojekter på 196 mio. kr. Exiqon vil for sin del opnå de kommercielle rettigheder ved succesfuld forskning uden ekstra betaling. Det er netop ( ) meddelt, at Exiqon fra MOMA (Århus Universitetshospital) har opnået sådanne eksklusive licensrettigheder inden for prostatakræft til to biomarkører beregnet til henholdsvis diagnose via en urinprøve og valg af den bedst egnede behandling via en vævsprøve. Satsningen på udvikling af diagnostik til tidlig opdagelse af prostata- og tarmkræft er interessant, da behovet er overordentligt stort. Høje krav til verifikation af en sådan ny metode betyder dog, at der skal findes en stor partner, såfremt det lykkes. Ledelsen forventer, at selskabet vil være fuldt finansieret og ikke får behov for udstedelse af flere aktier (begrænset cash-burn). Set i forhold til andre biotekselskaber (i særdeleshed de amerikanske firmaer) må børsværdien på 428 mio. kr. anses for at være meget lav. Upside i aktiens kursudvikling kan blive særdeles stor, men investorer må se aktien i et 3-5 årigt perspektiv. Aktien er en interessant langsigtet investeringsmulighed med high risk/high return struktur. Anbefaling: Aktuel Kurs: 11,8 Kort sigt: Køb (tidligere hold) Børs: SmallCap indekset Langt sigt: Køb (ændret) Markedsværdi: 435 mio. kr. Forventet kursudvikling 0-6 mdr.: 9-15 (tidligere 7 10) Antal aktier: 36,874 mio. styk Forventet kursudvikling mdr.: (tidligere 10 20) Næste regnskab: Q3 regnskab den Tidligere anbefaling: Hold/Køb ved 8,0 den Selskabets forventninger til indeværende regnskabsår 1-års kursgraf Ledelsen opjusterer i Q2 meddelelsen guidance til den øverste ende af det hidtil angivne interval. Nu forventes en omsætning på mio. kr. (tidligere ) og et EBITDA-resultat på ca. 10 mio. kr. (tidligere 5-10). Basis herfor er en værdi for USD på 6,5 kr. Dagskursen er lidt højere med 6,65. Frit cash flow i halvåret var på +2,2 mio. kr. Kursudvikling de sidste 12 måneder: Høj 15,2 / Lav 4,5 Muligheder Kunderne tilbydes adgang til bioinformatik, og det kan løfte salget af testprodukter. De faste omkostninger styres stramt. Vækst vil mindske vægten af den store indsats i R&D, så EBIT-marginalen kan stige markant. Det største potentiale ligger i muligheden for brug af mirna i tests af kræftsygdomme via blodprøver. En stor partner kræves hertil. Selskabets rettigheder og know how giver take over mulighed. Risici Konkurrencen er den afgørende udfordring. Det er en ung branche med udsigt til store forandringer i de kommende år. Udviklingstempoet medfører høje R&D udgifter, og det giver behov for volumen. Set i forhold til de ledende udbydere inden for RNA er Exiqon en lille aktør med begrænsede økonomiske reserver. Det er vigtigt, at den danske forskning i at anvende mirna til risikoanalyse af kræft lykkes og udbredes. 1 Analyse af Exiqon A/S udarbejdet af Aktieinfo

2 Facts om Exiqon Exiqon har opbygget en ledende stilling inden for genteknisk mirna-analyse (microrna) baseret på en patenteret LNAteknologi (Locked Nucleic Acid). Selskabet er i fuld gang med at ekspandere til nye tilgrænsende markeder, som er betydeligt større. Senest er der i Q2 blevet lanceret en række nye produkter til netop disse nye markeder. Markedet er ungt, idet første produkt blev lanceret i Nye metoder og tilbud til kunderne kræver stor indsats i R&D. Sortimentet er i de seneste år udvidet til også at omfatte det større marked for analyse af RNA. Selskabets aktivitet er opdelt i Life Science (forskningsprodukter til analyse af celler) og Diagnostics (udvikling af diagnostiske tests). Salg af LNA-produkter til RNA analyse er i første omgang rettet mod forskning og medicinsk udvikling. Exiqon har investeret i egne faciliteter for at kunne tilbyde service med udførelse af Next Generation Sequencing (NGS) for kunder. Ideen er, at kunden herefter kan bestille præcis de ønskede produkter hos Exiqon. Licenser udstedes for brug af selskabets intellektuelle rettigheder til andre virksomheder inden for segmenter, hvor man ikke selv ønsker at satse grundet begrænset økonomisk kapacitet eller som led i gensidige bytteaftaler om brug af patenter mv. Bioinformatik indgår som et nyt og afgørende element i Exiqon s tilbud til kunderne, der kan bearbejde deres specifikke emne med hjælp af en opbygget database. På dette grundlag kan den krævede analyse fastlægges og bestilles hos Exiqon. Produktion af de aktive reagenser er næsten helt outsourcet og kan hurtigt tilpasses ændringer i volumen, da der er tale om små mængder. Skalerbarheden i det regulære produktsalg er derfor stor. Selve påfyldningen af de enkelte test ud fra kundens specifikation ved ordreafgivelsen foretages hos Exiqon ved hjælp af en automatisk robotfunktion. Salget i Vesteuropa varetages fra hovedkontoret. USA dækkes af et datterselskab. Der er aftaler med distributører i 27 lande herunder en række nye markeder i Asien og Latinamerika. Takara Bio Inc. i Japan påbegyndte i 2012 distribution på flere interessante markeder omfattende Japan, Kina, Hong Kong, Sydkorea og Indien. Den teknologiske udvikling med kundernes brug af Exiqon s bioinformatik dataredskaber indebærer en mere direkte forbindelse til kunden og værdi af support. Salgets fordeling i H1 2015: Opgjort efter type: Produkter 74, Services 16, Licensindtægter 6, Kontraktforskning mv. 4%. Den geografiske fordeling: Europa 49, Nordamerika 39, Resten af verden 12%. Intern fordeling: Life Sciences 98%, Diagnostics 2%. Lars Kongsbak er adm. Direktør og Hans Henrik Chrois Christensen er finansdirektør; Erik Waldén er bestyrelsesformand. Selskabet beskæftiger 91 medarbejdere. Exiqon havde ultimo 2014 ikke-aktiveret skat fra akkumulerede underskud på 98 mio. kr. Ledelsen har anført, at positiv driftsindtjening i 2016 vil give mulighed for begyndende bogføring af dette aktiv (delvist må det formodes). Ejerforhold (pr. ultimo 2014): ATP 14,7 %, Danske Invest 8,7 %, Teknoinvest VIII KS (Oslo) 6,1 %. Antallet af aktionærer er stigende og nået op på ca , der er noteret på navn og omfatter i alt 85,7 % af aktierne. Beskrivelse af virkefeltet og virksomheden Aktiviteten er rettet mod analyse af genetiske forhold og sammenhænge i mennesker og forsøgsdyr. Udgangspunktet har været mirna, der er en indgangsvinkel med kun 12 år fra opdagelsen. Exiqon lancerede sit første produkt til denne anvendelse i Fasemæssigt er forskning derfor fortsat i centrum for afsætningen, og placeringen i livscyklen som produkt er i den absolutte startfase. Hvad og hvor langt mirna kan udvikles og anvendes vides slet ikke, men egenskaberne som biomarkør bliver et kernepunkt. Målet for Exiqon er på længere sigt at udnytte mulighederne for at forbedre sundheden ved tidlig identifikation af alvorlige sygdomme som kræft, herunder at muliggøre folkeundersøgelser med en let udførlig prøveudtagning (blod, væv eller urin) og brug af mirna som biomarkør. Udgiften til at udføre en stor mængde tests vil være rimelig, hvorefter personer i selve risikogruppen hurtigt kan gå videre til en mere omfattende og nøjagtig undersøgelse. Anvendelse som diagnostik er et klart mål med åbning af et enormt salgspotentiale, hvis det lykkes at opnå høj præcision og testen herefter indføres som et tilbud i sundhedssystemet i mange lande (politisk styrede bevillinger land for land). Teknologisk besidder Exiqon centrale rettigheder med LNA som udgangspunkt. Adgangen til brug bliver derfor udnyttet ved indgåelse af aftaler med interesserede virksomheder, hvilket også omfatter konkurrenter, hvor modydelser så indgår. Selskabets beskedne størrelse som nybegynder indebærer en relativ svag position over for koncernejede konkurrenter med store ressourcer. Exiqon er som virksomhed opdelt i to segmenter: Life Sciences og Diagnostics. Life Sciences tilbyder analysemetoder, bioinformatik, kits og kemikalier samt service med udførelse af sådanne analyser. Forskning og udvikling inden for genetik og medicin er målgruppen på kundesiden. Udviklingen i dette segment går stærkt, og forbedrede analysemetoder har ændret strukturen i efterspørgslen i retning af bredere analyse, hvor mirna indgår som et delområde. Denne udfordring har Exiqon taget op ved dels at udvide sit sortiment af egne produkter med RNA, mrna (messengerrna), lncrna (long non-codingrna) og endnu flere mirna tests, dels ved forhandling af 2 Analyse af Exiqon A/S udarbejdet af Aktieinfo

3 supplerende analyseprodukter fra andre firmaer for at kunne optræde som onestop supplier og endelig ved at tilbyde selve udførelsen af analysearbejdet. Tilbuddet til kunderne fokuserer nu på brug af bioinformatik med store databaser og software som indgangsvinkel. Kunden (forskeren) bliver i stand til uden hjælp fra særligt uddannede specialister at kunne uddrage de relevante resultater og konklusioner af store datamængder fra analyserne. Ud fra dette grundlag kan der så arbejdes videre, hvilket normalt vil føre til ordrer hos Exiqon i større mængder af den specifikke analyseprofil som ønskes. Disse tests kan bestilles ved selvbetjening i en webshop. Ændringerne inden for Life Sciences har skubbet den anden sektors udvikling lidt i baggrunden. Diagnostics er mere langsigtet og indrettet mod udvikling af testmetoder. Her indgår man i flere samarbejdsprojekter med danske sygehuse og forskningsinstitutter, hvor data og oplagrede prøver giver adgang til undersøgelse af mulige indikatoregenskaber for mirna. Selskabet er med i fem forskningsforløb, der har en samlet bevillingsramme på ca. 200 mio. DKK. Exiqon s andel udgør 44 mio. DKK. Produktløsninger til tests skal i første omgang bruges ved forskning. Sygdomsmæssigt er indsatsen koncentreret om tarm- og prostatakræft. Tidsperspektivet for start på bred anvendelse kan blive perioden Forud herfor skal der gennemføres et stort dokumentionsarbejde for at opnå godkendelserne. For Exiqon s vedkommende vil kommercialisering kræve en stor partner. Den sidste og mere åbne side af virksomheden er således samarbejdsrelationer med andre firmaer. Exiqon har videnmæssig stor styrke i kraft af sin teknologi, patenter og faglige kompetence i organisationen på dette højt, men snævert specialiserede felt. I modsætning hertil er de økonomiske ressourcer beskedne. Udviklingen inden for RNA, mirna og relaterede segmenter går stærkt. Derfor er der udsigt til indgåelse af aftaler med større selskaber inden for diagnose og medicin om adgang til brug af Exiqon s rettigheder mod betaling. Normalt udløses en upfront payment og licensbetalinger fra det faktiske salg, men det kan tage mange år før et produkt lanceres. Selv om sådanne beløb er af moderat størrelse, er betydningen ikke uvæsentlig set i forhold til selskabets økonomi. Markedsudvikling og nye Exiqon tilbud Next Generation Sequencing (NGS) teknologien har fuldstændig ændret strukturen på det marked, som Exiqon betjener. De udvidede muligheder for analyse med NGS-metoden reducerer brugen af de hidtidige løsninger. Samtidig sætter det endnu mere fart over udviklingen inden for genetisk analyse, og dermed øges behovet for reagenser til tests. Fra Exiqon s side har man derfor udvidet sit virkefelt for at matche udviklingen i efterspørgslen, og mirna indgår nu som en del af et bredere analysetilbud. Der satses på RNA og mrna (messengerrna) plus lncrna (long non-codingrna). Der er også udviklet produkter til brug ved funktionel analyse. Inden for NGS tilbyder selskabet at udføre denne type af opgaver for kunderne som en service, og der er investeret i laboratorier hertil. Et andet nyt og afgørende tilbud er bioinformatik. Exiqon har udviklet software, som kunderne kan benytte i deres arbejde med at håndtere store datamængder fra analyser, som de selv har udført. Dermed udnyttes Exiqons styrke i det bibliotek, som man har oparbejdet inden for mirna. Salgsmæssigt ligger potentialet i det næstfølgende led efter denne evaluering, da det giver behov for mange analyser inden for det herved definerede felt i det videre arbejde med det pågældende projekt. Kunden, der typisk er en forsker, kan selv definere de ønskede tests, som herefter udformes som kemiske reagenser og leveres af Exiqon på grundlag af firmaets teknologi (algoritmer). 3 Analyse af Exiqon A/S udarbejdet af Aktieinfo

4 NGS og funktionel analyse udvider det samlede markeds størrelse. Samtidig indebærer denne forandring udsigt til en større og hurtigere indsats i forskningen omkring geners betydning. Dermed fremrykkes tidspunktet sandsynligvis for aktiv anvendelse af biomarkører som diagnostisk metode. Forandringen af markedet har krævet en væsentlig investering i faciliteter og udvikling af flere produkter og brugervenlig software. Fokuseringen på udvikling af IT-værktøjer og tilbud til kunderne om brug af meget store databaser har også medført en forandring af Exiqons struktur. Software og IT-håndtering har fået afgørende betydning og krævet ansættelse af specialister. Det har man klaret, men indtjeningen er blevet negativt påvirket af denne forskydning i efterspørgslen. Alt dette vedrører Life Sciences sektoren, og forandringen af strukturen på markedet fremgår af ovenstående planche, som selskabet har udfærdiget: Fremdriften i Diagnostics følger planerne med en mindre forsinkelse. I første omgang drejer indsatsen sig om brug inden for forskning. Biomarkører skal udforskes angående anvendelighed i relation til prostatakræft og tyktarmskræft. Ud fra dette grundlag vil Exiqon søge at indgå aftale med en stor virksomhed inden for diagnostik, som vil påtage sig det videre arbejde med at fremskaffe den fornødne dokumentation til at få metoden godkendt til brug hos hospitaler og klinikker. Først da bliver produktet fuldt kommercielt. SWOT analyse af Exiqon Hvis man betragter Exiqon ud fra den kendte SWOT tankegang, kan hovedforholdene efter vores opfattelse skitseres således: Strengths: Selskabet har en central placering inden for et helt nyt segment af genetisk analyse. Selskabets rettigheder inden for LNA udgør et omdrejningspunkt for udvikling af præcise og velfungerende analysemetoder, som en række konkurrenter og kunder er nødt til at betale for at få adgang til. Markedsandelen og den akkumulerede kompetence inden for mirna er i topklasse. Selskabets evne til at fremstille specifikke tests ud fra individuelle behov er unik, altså håndteringen af den kemiske udformning af tests via algoritmer. Weaknesses: Selskabet er startet parallelt med det videnskabelige gennembrud i udforskningen af mirna, og dermed skal markedet først udvikles. Selskabets økonomiske ressourcer har hele tiden været af begrænset størrelse. Presset på ledelsen er hårdt for at undgå cash burn og krav om fastholdelse af et rimeligt finansielt beredskab. Kortsigtede hensyn vejer tungt. Det bremser dynamikken, da der er tale om et produktområde med langsigtet (forskningspræget) perspektiv. Mulighederne overstiger ressourcerne. Rigtige valg er centralt. Opportunities: Udvidelsen fra mirna til også at dække det mange gange større marked for RNA analyse giver store vækstmuligheder. RNA er ca. 10 gange større i værdi end mirna. Skift fra forskning til bredere anvendelse inden for diagnostik vil kunne mangedoble markedet. Første trin er livstruende kræftsygdomme, og det kan senere blive udvidet til almindelige sygdomme (vurdering af personers risiko for disse). En anden facet er udvikling af metoder til valg af den bedst egnede behandling, såkaldt skræddersyet medicin. Biomarkører tænkes benyttet til udvælgelse af netop de patienter, som et af flere lægemidler er bedst egnet til. En helt anden vinkel drejer sig om muligheden for et overtagelsesforsøg på selskabet. Værdien består i teknologien, som kan erhverves til en lav pris, indtil der opnås et gennembrud inden for diagnostisk anvendelse af test med biomarkører. Herefter kan der indtræde et markant løft i værdien. Threats: Konkurrenternes økonomiske styrke og den hurtige tekniske udvikling i dette unge markedssegment må anses for de afgørende trusler mod selskabet i det nuværende tidlige stade i firmaets udvikling. Der er ligeledes risiko for, at for langsom fremgang kan dræne kræfterne, så Exiqon sakker agterud i forhold til de hurtigt voksende krav i branchen og dermed kan visne bort. Det er afgørende at Exiqon kan følge med i branchens generelle udvikling. Forandringer slår hurtigt igennem hos professionelle brugere som forskere, der ikke accepterer second best løsninger. En anden specifik form for risiko vedrører evnen til effektivt at sikre rettighederne til de opnåede resultater og produkter. Aktien som investering For investorer består attraktionsværdien hos Exiqon i selskabets enorme potentiale og udviklingsmulighed værdimæssigt. Selskabet befinder sig i det tidlige stadie i sit liv - svarende til Novo i 1935 med kun 10 års kendskab til insulin. Forskellen er udviklingshastighed og ressourcer i en global verden: talrige fagfolk og firmaer arbejder med forskellige metoder og teorier for at udnytte de enorme muligheder som åbner sig via fastlæggelse af viden om menneskers og dyrs gener. Den akkumulerede viden om menneskets gener fordobles hver 7. måned! Så stærkt går det. Startkarakteren for produkterne fremgår også af strukturen i salget, som er rettet mod forskning med institutioner i centrum. Der er endnu ikke for alvor gået hul på anvendelsen af denne teknologi i medicinalindustrien, der ellers er kendt for fremadrettet satsning og accept af brug af input i den absolutte topklasse uanset pris. Efter dette trin i udbredelsen kommer så anvendelse i praksis ved brug i forbindelse med medicinsk behandling og til screening af mennesker angående eksempelvis kræft eller forhøjet risiko for andre alvorlige sygdomme. Volumen vil blive mangedoblet, såfremt der kan fastlægges let anvendelige metoder med biomarkøer baseret på prøver fra blod, urin eller kropsvæv. Det kan åbne for folkeundersøgelser, eller definere personer med formodet højere risiko og behov for hyppigere kontrol. Exiqon besidder rettigheder til centrale metoder, hvor LNA teknologien fortsat er omdrejningspunktet. Man har klaret sig igennem en række hårde år, hvor de nye produkter skulle løbes i gang. Underskudsfasen (J-kurve for indtjeningen) er ved at være overstået, men forløbet er blevet forsinket af teknologiudviklingen, der krævede en drastisk omlægning af hele forretningsmodellen. Man blev overhalet 4 Analyse af Exiqon A/S udarbejdet af Aktieinfo

5 af udviklingen. Med det nye koncept og en udvidelse til også at dække en række analyseformer vedrørende RNA - og ikke længere kun mirna - er der for alvor åbnet for vækst. Indsatsen i produktudvikling er uforholdsmæssig stor, idet udgiften svarer til 20 % af omsætningen. I praksis er en sådan satsning vanskelig at styre, og resultaterne dukker op efter en (varierende) forsinkelse. Det skal firmaets økonomi også kunne holde til, og der burde med andre ord eksistere en form for positiv going concern buffer value i R&D-afdelingen. Strukturen giver ikke alene stordriftsfordele internt, men gevinsten ved vækst i salget er også høj (højt dækningsbidrag på ca. 65 %). Derfor er det afgørende, at virksomheden nu er ved at have opnået kritisk masse med et nul-resultat i udsigt for indeværende år og herefter får sat gang i en kraftig vækst med en form for take off. Ledelsen satser så meget på R&D, som man nu tør gøre og som muligheder/krav udefra byder. Det er en balancegang, og med begrænsede økonomiske ressourcer i ryggen stiller det krav til at træffe de rigtige beslutninger og nøje følge med i udviklingen på markedet og i teknologiudviklingen. Fejl er dyre, og graverende fejlbeslutninger kan ødelægge selskabet i løbet af et par år. Her ligger den afgørende risiko. Kravet er, at Exiqon skal kunne overleve og være med fremme i front på 5 års sigt. Denne tidsramme skubbes så hele tiden fremad. For investorerne er det vigtigt at gøre sig denne situation klar. Køb af aktien skal bygge på forventning til selskabets præstationsevne i dette avancerede og svært forståelige virkefelt, hvor den oparbejdede position og track record er den eneste håndgribelige reference. Man skal som investor turde satse på, at Exiqon vil kunne klare sig i forhold til konkurrenterne. Et bevis på den faglige og kvalitetsmæssige styrke var placeringen i august 2014 som nr. 1 ud af 12 løsninger for selskabets mircury LNA PCR produkt i en uafhængig vurdering. Exiqon er en tro, håb og kærlighed aktie. Make or break. Set fremad tegner der sig et perspektiv med Life Sciences i front i de kommende 3-5 år, og herefter burde Diagnostics være nået frem til et teknologisk gennembrud (indgåelse af kontrakt med en partner til at påtage sig det videre forløb), der så skal testes i større udstrækning for at kunne blive godkendt til medicinske undersøgelser. Da der er tale om livstruende sygdomme, vil kravene lettere kunne imødekommes. Såfremt der fra sundhedsmyndigheders eller private Health Care organisationers side fremkommer forståelse af værdien ved at undgå fejlbehandling, kan der ligeledes blive sat turbo på jagten af anvendelige biomarkører ud fra ønsket om en proaktiv indsats. Men i praksis går ting langsomt. Vores vurdering er, at Exiqon rummer et særdeles stort potentiale set i forhold til den relativt målt lave børsværdi på 435 mio. kr. ved kurs 11,8. Tidsrammen er dog lang (over 3 år), og risikoen må anses for høj. Regnskabstal Exiqon mio. DKK E Omsætning R&D udgift ordinær EBIT Resultat før skat Nettoresultat Balance Likvider Immaterielle aktiver Egenkapital Antal ansatte Antal aktier mio. styk 30,3 33,3 34,2 36,0 36,9 36,9 36,9 Res. pr. aktie DKK -4,8-1,3-0,7-0,4-0,3-0,1 0,0 Udbytte i DKK Indre værdi i DKK 4,0 2,5 2,3 2,4 2,1 2,1 2,2 5 Analyse af Exiqon A/S udarbejdet af Aktieinfo

6 Forbehold og ansvarsfraskrivelse Denne analyse er udarbejdet af Aktieinfo på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale omkring selskabet. Der er indgået en aftale om analysedækning med selskabet, og Aktieinfo modtager et honorar for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering. Aktieinfo, John Stihøj og Lau Svenssen ejer aktier i selskabet på analysetidspunktet. Aktieinfo kan ikke drages til ansvar for rigtigheden af oplysningerne i analysen, ej heller for opstået tab eller manglende fortjeneste som følge af at råd og forslag følges, og efterfølgende viser sig at være tabsgivende eller resultere i ikke opnået fortjeneste. Det anbefales altid at rådføre sig med et pengeinstitut eller en mægler før der disponeres. Investering i aktier er altid behæftet med risiko for tab. 6 Analyse af Exiqon A/S udarbejdet af Aktieinfo

Aktie.info www.aktieinfo.net

Aktie.info www.aktieinfo.net Aktie.info www.aktieinfo.net Analyse af Exiqon A/S 07-05-2009 Aktiens kurs på analysetidspunktet: 16 Aktien er noteret i SmallCap indekset Anbefaling: Køb på et til to års sigt. Høj risiko. Opsummering:

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma 8. december 2014

Analyse af Zealand Pharma 8. december 2014 Konklusion Selskabets første produkt, Lyxumia, er godkendt i mere end 50 lande og markedsføres af partneren Sanofi i mere end 20 af disse. Prisog refusionsforhandlinger med de enkelte lande spiller i den

Læs mere

Analyse af ChemoMetec 20. maj 2015

Analyse af ChemoMetec 20. maj 2015 Konklusion De gode salgstakter hos ChemoMetec er fortsat i Q3, hvorfor prognosen for 2014/15 for fjerde gang i år hæves. Salget steg med 57% (set i forhold til Q3 sidste år) til 17,7 mio. kr. Salg af analyseinstrumenter

Læs mere

Analyse af H+H International A/S 31. marts 2014

Analyse af H+H International A/S 31. marts 2014 Konklusion Efter massive tab i årene 2009-13 er der udsigt til et beskedent positivt resultat i indeværende år. Afsætningen forventes at vokse moderat opgjort i mængde, og kombineret med stram styring

Læs mere

Analyse af H+H International A/S 7. april 2015

Analyse af H+H International A/S 7. april 2015 Konklusion H+H løftede sidste år salget med hele 9,4%, hvilket er flot taget de usikre markedsforhold i betragtning. Storbritannien fortsatte den gode udvikling i 2014, mens der har været udfordringer

Læs mere

Analyse af SmartGuy Group A/S 14. oktober 2013

Analyse af SmartGuy Group A/S 14. oktober 2013 Konklusion Visionen er at opbygge en ledende stilling inden for online fashion i Europa med udgangspunkt i Norden og at fordoble omsætningen over de næste 3-5 år. Omsætningen er derfor vigtigere end indtjeningen

Læs mere

Analyse af Trifork A/S 8. november 2012

Analyse af Trifork A/S 8. november 2012 Konklusion Strategien om at vokse med 15-25 % årligt de næste 3-4 år er fortsat gældende, hvilket primært skal ske ved at øge den udenlandske andel af omsætningen via løbende opkøb. Imidlertid koster det

Læs mere

Analyse af Solar A/S 24. marts 2014

Analyse af Solar A/S 24. marts 2014 Konklusion 2013 var et svært år for Solar. Omsætningen på 1.532 mio. svarede til et fald på 6,5 % sammenlignet med 2012, og overskuddet landede på 3 mio.. Omkostninger til restruktureringer og IT-systemet

Læs mere

Analyse af Trifork A/S 11. april 2012

Analyse af Trifork A/S 11. april 2012 Konklusion Trifork opnåede en vækst i omsætningen på 23 % i 2011, hvilket er i den øvre del af det udmeldte interval om en årlig vækst på15-25 %. Indtjeningen følger med op og overstiger selskabets egen

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2015 14. årgang - 3.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2015 14. årgang - 3.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2015 14. årgang - 3.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2: Aktiekommentar: Aktiefesten kan formentlig fortsætte men kun med

Læs mere

Indhold. Del I. Ledelsens beretning. 3 På vej. 4 Brev til aktionærerne. 6 5 års hoved- og nøgletal. 7 Højdepunkter i 2010.

Indhold. Del I. Ledelsens beretning. 3 På vej. 4 Brev til aktionærerne. 6 5 års hoved- og nøgletal. 7 Højdepunkter i 2010. Årsrapport 2010 Indhold Del I Ledelsens beretning 3 På vej 4 Brev til aktionærerne 6 5 års hoved- og nøgletal 7 Højdepunkter i 2010 9 Life Sciences 15 Diagnostics 20 Immaterielle rettigheder 24 Risikostyring

Læs mere

Analyse af Trifork A/S 12. juni 2012

Analyse af Trifork A/S 12. juni 2012 Konklusion Sidste år købte Trifork Erlang Solutions i England og ejerandelen i Basho Technologies blev forøget. Derved fik selskabet fodfæste i England og adgang til vigtig databaseteknologi. Målet i år

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-10-2013 12. årgang - 17 udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-10-2013 12. årgang - 17 udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-10-2013 12. årgang - 17 udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2-3: Aktiekommentar: Aktierne er i All-Time-High trods mange tændte

Læs mere

Indhold. Del I. Ledelsens beretning. 3 Exiqon kort fortalt. 4 5 års hoved- og nøgletal. 5 Højdepunkter i 2011. 6 CEO-perspektiv 2011

Indhold. Del I. Ledelsens beretning. 3 Exiqon kort fortalt. 4 5 års hoved- og nøgletal. 5 Højdepunkter i 2011. 6 CEO-perspektiv 2011 Årsrapport 2011 Indhold Del I Ledelsens beretning 3 Exiqon kort fortalt 4 5 års hoved- og nøgletal 5 Højdepunkter i 2011 6 CEO-perspektiv 2011 8 Forretningsmodel og strategi 10 Exiqon Life Sciences 14

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 02-04-2013 12. årgang - 6. udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 02-04-2013 12. årgang - 6. udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 02-04-2013 12. årgang - 6. udgave Sammen er vi bedst Redaktion André Perman, Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2-3: Aktiekommentar: Sæsonen for Q1 regnskaber indledes

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2012 11. Årgang 3. udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2012 11. Årgang 3. udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2012 11. Årgang 3. udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 2-3: Aktiekommentar: Flere og flere faktorer peger op for

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-10-2014 13. årgang - 17.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-10-2014 13. årgang - 17.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-10-2014 13. årgang - 17.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2: Aktiekommentar: Vi fastholder et moderat positivt syn på aktiernes

Læs mere

15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt

15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt 15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave 44-6000 Kolding - Tlf. 75 51 02 48 www.aktieinfo.net Redaktion: André Perman,

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-06-2014 13. årgang - 10.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-06-2014 13. årgang - 10.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-06-2014 13. årgang - 10.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2-3: Aktiekommentar: VIX-indekset udstråler samme optimisme som før

Læs mere

Analyse af Solar A/S 19.marts 2013

Analyse af Solar A/S 19.marts 2013 Konklusion Solar opnåede i 2012 en omsætning på 1.701 mio. EUR og et nettoresultat på 15,7 mio. EUR, dvs. stigninger på hhv. 11 og 29 % ift. 2011. Resultatet var negativt påvirket af en nedgang i salget

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-04-2013 12. årgang - 7. udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-04-2013 12. årgang - 7. udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-04-2013 12. årgang - 7. udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2-3: Aktiekommentar: Svækkelse af JPY har sendt Nikkei-indekset op

Læs mere

Har kunden fået Exiqon til at udføre sine forsøg kan forsøgsresultaterne aflæses og fortolkes på en sikker webside, som kun kunden har adgang til.

Har kunden fået Exiqon til at udføre sine forsøg kan forsøgsresultaterne aflæses og fortolkes på en sikker webside, som kun kunden har adgang til. ÅRSRAPPORT 2006 Exiqon på nettet Uanset om man skal lære Exiqon bedre at kende, om man skal genbestille vores produkter, eller om man er i gang med at forberede, gennemføre eller fortolke et videnskabeligt

Læs mere

KRÆFT MEDICIN-TYPER MEDICIN- TYPER

KRÆFT MEDICIN-TYPER MEDICIN- TYPER KRÆFT MEDICIN-TYPER MEDICIN- TYPER Årsrapport 2008 SKRÆDDE Exiqon årsrapport 2008 del I: ledelsesberetning Indhold MEDICIN- TYPER MEDICIN SYGDOM (X) SYGDOM (Y) MEDICIN-TYPER Indhold Del I: Ledelsens beretning

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-02-2013 12. Årgang 2. udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-02-2013 12. Årgang 2. udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-02-2013 12. Årgang 2. udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj INDHOLD: Side 2-3: Aktiekommentar: C20 indekset er steget markant i januar og er kommet

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2014 13. årgang - 3.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2014 13. årgang - 3.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2014 13. årgang - 3.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Steffen Jørgensen, Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2: Aktiekommentar: Optimismen er stor, da der er

Læs mere

8/2 2013 Exiqon Analyse / Made by Investor1989

8/2 2013 Exiqon Analyse / Made by Investor1989 Exiqon en fantastisk turn around case Exiqon aktien er en jeg har fulgt igennem længere tid og købt stille og roligt op i inden regnskabet i går. Det er en aktie der har haft nogle usikkerhedsmomenter

Læs mere

Exiqon fortsætter med at flytte grænserne inden for mirna feltet gennem vores LNA -teknologi

Exiqon fortsætter med at flytte grænserne inden for mirna feltet gennem vores LNA -teknologi Årsrapport 2007 Exiqon fortsætter med at flytte grænserne inden for mirna feltet gennem vores LNA -teknologi Henrik M. Pfundheller, Ph.D., Underdirektør Salg & Marketing Exiqon kort fortalt Exiqon er en

Læs mere

Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave 44-6000 Kolding - Tlf. 75 51 02 48 www.aktieinfo.net Redaktion: André Perman, Lau Svenssen og John Stihøj

Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave 44-6000 Kolding - Tlf. 75 51 02 48 www.aktieinfo.net Redaktion: André Perman, Lau Svenssen og John Stihøj 15-11-2009 20. udgave 8. årgang Leveret via e-mail og abonnement på Modelporteføljernes e-mail service: kr. 600,- kvartårligt / kr. 1.000,- halvårligt / kr. 1.500,- helårligt Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave

Læs mere

Årsrapport 2013. BioPorto A/S CVR DK-17500317

Årsrapport 2013. BioPorto A/S CVR DK-17500317 Årsrapport 2013 BioPorto A/S CVR DK-17500317 BioPorto Diagnostics produktoversigt Produktgrupper The NGAL Test (NGAL IP) NGAL ELISA kits Human og dyr MBL ELISA Kit Monoklonale antistoffer Segmenter Hospitaler

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-01-2014 13. årgang - 1.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-01-2014 13. årgang - 1.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-01-2014 13. årgang - 1.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2-3: Aktiekommentar: Danske aktier outperformer i forhold til udlandet.

Læs mere