GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG"

Transkript

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Plantedirektoratet/departement Sagsnr.: PD /Dep. sagsnr.: Den 29. juni 2011 FVM 903 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne vedrørende krav om godkendelse af virksomheder, der markedsfører vegetabilsk olie og biprodukter heraf til foderanvendelse og særlige krav til produktion, opbevaring, transport og analyse for indhold af dioxin i fedt, olie og afledte produkter (komitésag) KOM-dokument foreligger ikke Resumé Forslaget forventes sat til afstemning ved møde i Den Stående Komite for Fødevarekæden og Dyresundhed, Afdelingen for Dyreernæring, den juli Forslaget skønnes ikke at berøre beskyttelsesniveauet i Danmark og EU. Forslaget vurderes at have visse erhvervsøkonomiske konsekvenser for foderbranchen i Danmark og EU. Forslagets indførelse af krav til opbevaring og adskillelse af fedt og olie til foderformål samt krav om et fast antal dioxinanalyser findes uproportionalt i forhold til den forventede ringe forøgelse af beskyttelsesniveauet. Regeringen lægger afgørende vægt på, at der foreligger en egentlig risikoanalyse som basis for beslutninger om konkrete indsatser i de enkelte led i produktionskæden, før beslutning tages om krav til opbevaring og adskillelse af fedt og olie og krav om et specifikt antal analyser for indhold af dioxin for specifikke typer fedt og olie. Baggrund Kommissionen har fremlagt udkast til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne vedr. krav om godkendelse af virksomheder, der markedsfører vegetabilsk olie og biprodukter heraf til foderanvendelse og særlige krav til produktion, opbevaring, transport og analyse for indhold af dioxin i fedt, olie og afledte produkter. Ændringerne forventes indført i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 183/2005 om krav til foderstofhygiejne. Forslaget forventes fremsat med hjemmel i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 183/2005 om krav til foderstofhygiejne artikel 10, stk. 3, og artikel 27.

2 2 Forslaget behandles i en forskriftskomitéprocedure med kontrol i Den Stående Komite for Fødevarekæden og Dyresundhed, Afdelingen for Dyreernæring. Hvis der er kvalificeret flertal for forslaget, forelægger Kommissionen forslaget for Rådet og Europa-Parlamentet, der udtaler sig med henholdsvis kvalificeret og absolut flertal inden for 3 måneder. Kommissionen vedtager forslaget, såfremt Rådet og Europa-Parlamentet tilslutter sig forslaget eller ikke har udtalt sig inden for tidsfristen. Opnås der ikke kvalificeret flertal i Komitéen, forelægger Kommissionen sagen for Rådet og Europa-Parlamentet, der udtaler sig med henholdsvis kvalificeret og absolut flertal inden for 2 måneder. Kommissionen vedtager forslaget, såfremt Rådet og Europa-Parlamentet tilslutter sig forslaget eller ikke har udtalt sig inden for tidsfristen. Forslaget forventes sat til afstemning ved møde i Den Stående Komite for Fødevarekæden og Dyresundhed, Afdelingen for Dyreernæring, den juli Nærhedsprincippet Der er tale om gennemførelsesforanstaltninger til en allerede vedtaget retsakt. Det er derfor regeringens vurdering, at forslaget er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Formål og indhold Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 183/2005 fastsætter generelle regler for foderhygiejne, herunder krav om sporbarhed for foder og bestemmelser om registrering og godkendelse af fodervirksomheder. Som en følge af dioxin-forureningssagen i Tyskland, hvor fedtsyrer med forhøjet indhold af dioxin førte til forurenet foder, har Kommissionen fremlagt forslag om krav til myndighedsgodkendelse af virksomheder, der fremstiller, blander eller markedsfører vegetabilsk olie eller biprodukter heraf til foderanvendelse. De nugældende regler i forordning 183/2005 foreskriver, at sådanne virksomheder kun skal være underlagt en registrering hos myndighederne. Forslaget foreskriver desuden, at virksomheder der blander vegetabilske olier eller biprodukter heraf til foderanvendelse, ikke må blande produkter tiltænkt andre formål end foderanvendelse, med mindre disse andre produkter lever op til de fastsatte dioxingrænser i direktivet om uønskede stoffer i foder 1. Forslaget indeholder endvidere krav om, at beholdere og tanke der anvendes til opbevaring og transport af vegetabilsk olie og biprodukter heraf til foderanvendelse ikke må anvendes til opbevaring eller transport af andre produkter og skal holdes adskilt fra andre produkter, hvor der er risiko for forurening. Forslaget tillader dog i særlige tilfælde, at beholdere, der tidligere har været anvendt til andet end foder, kan anvendes til vegetabilske foderolier og biprodukter heraf, hvis beholderne bliver behørigt rengjort, og rengøringen kan dokumenteres. 1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF af 7. maj 2002 om uønskede stoffer i foderstoffer

3 3 Forslaget stiller endvidere krav til, at virksomheder, der markedsfører fedt og olie og afledte produkter heraf til foder, skal analysere produktpartierne for indhold af dioxin. Der differentieres mellem en påkrævet analysefrekvens på 100 % af partierne for visse produkter og stikprøvebaseret analysefrekvens for andre typer produkter. Der fastsættes desuden regler for, hvor store de enkelte produktpartier må være i forhold til antallet af dioxinanalyser der skal udføres. Hvis det kan dokumenteres, at de foreskrevne dioxinanalyser er lavet tidligere i handelskæden, skal virksomhederne ikke analysere de samme partier en gang til. Omkostninger i forbindelse med dioxinanalyserne skal dækkes af virksomhederne. Slutteligt indeholder forslaget et krav om, at ved fund af dioxinindhold over de fastsatte grænser for foder, skal de laboratorier, der har udført dioxinanalyserne for virksomhederne viderebringe analyseresultaterne til myndighederne. Hvis laboratoriet er lokaliseret i en anden medlemsstat, end der hvor foderfirmaet hører til, skal laboratoriet rapportere dioxinfund over grænseværdierne til myndigheden i den medlemsstat, hvor laboratoriet hører til, og myndigheden i den pågældende medlemsstat skal efterfølgende viderebringe oplysningerne til myndigheden i den medlemsstat, hvor virksomheden er lokaliseret. Udtalelser Europa-Parlamentet vil få forelagt forslaget som et led i forskriftsproceduren med kontrol. Gældende dansk ret Området er reguleret af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne. Ændringen vil være direkte gældende i Danmark og forventes ikke at medføre andre ændringer af lovgivningen. Konsekvenser Forslaget vurderes ikke at have administrative konsekvenser for det offentlige, samfundsøkonomiske konsekvenser eller at have statsfinansielle konsekvenser, men forslaget vurderes at have visse erhvervsøkonomiske konsekvenser, idet udgifterne til obligatoriske dioxinanalyser forudsættes finansieret af erhvervet. Dette må forventes at medføre stigende foderpriser for husdyrproducenterne. De virksomheder, der markedsfører fedt- og olieprodukter til foderbrug eller anvender produkterne i foderproduktionen skal afhængig af produkttype og produktmængde udføre en række forudbestemte obligatoriske dioxinanalyser. Kravene om obligatoriske dioxinanalyser omfatter blandt andet produkter og biprodukter fra planteolier, animalsk fedt, fiskeolie og biodieselproduktionen. En meromkostning for virksomhederne i forbindelse med de obligatoriske dioxinanalyser må derfor forventes. Én dioxinanalyse koster ca kr. Eksempelvis må det forventes, at en skibsladning foderfedt, afhængig af produkttype, vil udløse krav om, at der udføres mellem 4 og 30 dioxinanalyser.

4 4 Forslagets indførelse af krav om separate transport- og opbevaringsbeholdere for vegetabilske fedtstoffer til foder vil mindske fleksibiliteten inden for fodertransport, hvilket forventes at ville medføre øgede transportomkostninger og dermed højere foderpriser for husdyrproducenterne. Forslagets indførelse af krav til opbevaring og adskillelse af fedt og olie til foderformål samt krav om et fast antal dioxinanalyser findes uproportionalt i forhold til den forventede ringe forøgelse af beskyttelsesniveauet. Forslagets indførelse af laboratoriers oplysningspligt til myndighederne ved fund af dioxinindhold over de fastsatte grænser forventes at påføre de private laboratorier i Danmark og resten af EU en øget administrativ byrde. Der foreligger ikke en egentlig risikoanalyse som basis for beslutninger om konkrete indsatser i de enkelte led i produktionskæden i forhold til krav til opbevaring og adskillelse af fedt og olie og krav om et specifikt antal analyser for indhold af dioxin for specifikke typer fedt og olie. En vedtagelse af forslaget har ingen lovgivningsmæssige konsekvenser. En vedtagelse af forslaget skønnes samlet set ikke at berøre beskyttelsesniveauet i Danmark og EU. Høring Forslaget har været i høring på høringsportalen. Der er indkommet følgende bemærkninger: Landbrug & Fødevarer mener, at det er hensigtsmæssigt, at de virksomheder, der blander vegetabilske olier og biprodukter heraf, skal godkendes hos myndighederne. Landbrug & Fødevarer mener derimod, at det er uhensigtsmæssigt at vedtage detaillovgivning som en del af foderhygiejneforordningen, og at der mangler en faglig og risikobaseret begrundelse for dette. Landbrug & Fødevarer mener desuden, at forslagets indførelse om krav af analyser for animalsk fedt bør vurderes nærmere, og at producenter af foderblandinger bør fritages for krav om tests. DI Fødevarer mener, at dioxinsagen i Tyskland har demonstreret, at der ikke er behov for yderligere lovgivning, såfremt den eksisterende lovgivning efterleves, og at det er uhensigtsmæssigt at indføre detaillovgivning indenfor et område, der allerede er fuldt dækket. DI Fødevarer mener desuden, at udvælgelsen af de produkter, der skal underlægges forøget kontrol, er ubegrundet samt, at det er særdeles uhensigtsmæssigt, at analyselaboratorier underlægges krav om at informere myndighederne om analyseresultater.

5 5 Dansk Transport og Logistik og International Transport Danmark er imod forslaget om, at beholdere og tanke til opbevaring af vegetabilsk olie og biprodukter heraf til foderanvendelse ikke må anvendes til opbevaring eller transport af andre produkter, dels fordi der allerede eksisterer et generelt krav om renholdelse af beholdere og udstyr til transport i foderlovgivningen, og dels fordi kravet vil gøre det umuligt for tanktransportører at udnytte deres udstyr effektivt og fleksibelt. Dansk Transport og Logistik og International Transport Danmark påpeger endvidere, at kravet vil medføre unødige ekstraomkostninger for transportører og aftagere af produkterne. Daka a.m.b.a henholder sig til forslaget om godkendelse af virksomheder, der blander vegetabilske olier og biprodukter heraf. Daka a.m.b.a mener ikke, at forslagets betegnelse for mixed fat and products thereof giver mening i forhold til animalsk fedt, da producenter af animalsk fedt ikke blander produkterne med andre ikke-animalske fedtstoffer. Daka a.m.b.a mener desuden, at kravet om antallet af dioxinanalyser bør lempes. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen kan støtte et godkendelseskrav for fodervirksomheder, der håndterer og markedsfører forskellige slags plantefedt og -olie, da det vil afstedkomme, at myndighederne vil komme på kontrolbesøg på nye virksomheder inden opstart. Regeringen finder imidlertid, at der samlet set mangler en egentlig risikoanalyse af, hvor i produktionskæden en yderligere indsats vil være velbegrundet. Forslagets elementer om indførelse af krav til opbevaring og adskillelse af fedt og olie, der anvendes til foderformål og krav om et fastlagt antal analyser for indhold af dioxin for specifikke typer fedt og olie, finder regeringen er uproportionalt i forhold til den forventede ringe forøgelse af beskyttelsesniveauet. Regeringen finder, at indførelsen af krav om et fast antal dioxinanalyser uden hensyntagen til en egentlig risikovurdering for de enkelte produkttyper ikke er proportionalt med de erfaringer, man har fra dioxinsagen i Tyskland, og at det vil pålægge fodererhvervet og dermed forbrugerne unødige byrder uden en egentlig forøgelse af sikkerhedsniveauet. Regeringen finder derfor, at der er behov for en grundigere analyse af hvor i forsyningskæden, der eventuelt er behov for yderligere tiltag med henblik på at sikre en forøget fodersikkerhed. Dette skal ses i lyset af, at Kommissionen har tilkendegivet, at den finder, at de tyske myndigheder har levet op til deres ansvar under dioxinsagen. Regeringen kan kun tilslutte sig Kommissionens vurdering. Endvidere mener regeringen, at et krav om, at private laboratorier skal meddele myndighederne, hvis de finder dioxinindhold i foder over grænseværdierne, kompromitterer en entydig an-

6 6 svarsplacering hos fodervirksomhederne om at oplyse myndighederne om fund af forhøjet indhold af dioxin eller andre forureninger i foder og at reglen desuden vil være administrativ tung at håndtere for laboratorierne og myndighederne. Regeringen lægger afgørende vægt på, at der foreligger en egentlig risikoanalyse som basis for beslutninger om konkrete indsatser i de enkelte led i produktionskæden, før beslutning tages om krav til opbevaring og adskillelse af fedt og olie og krav om et specifikt antal analyser for indhold af dioxin for specifikke typer fedt og olie. Generelle forventninger til andre landes holdninger En række medlemsstater har fremført, at der ikke er harmoni mellem forslagets bestemmelser og det hændelsesforløb, der førte til dioxinforurenet foder i den aktuelle sag i Tyskland. Hvorvidt der kan opnås et kvalificeret flertal for forslaget er uvist. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg Forslaget har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg.

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 565 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 565 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 565 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2015 29-35-00161 / 30634 Den 2. juni 2015 FVM 405 GRUNDNOTAT

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 11058 Den 14. oktober 2011 FVM 941 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Rådsmøde (miljø) den 14. marts - miljødelen

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Rådsmøde (miljø) den 14. marts - miljødelen Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3075 - miljø Bilag 1 Offentligt MILJØMINISTERIET 24. februar 2011 EU og Internationalt politisk sekretariat Sagsnr.: DEP-311-00001 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0592 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0592 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0592 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2. maj 2006 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om transportørers erstatningsansvar

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet/Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 2012-29-221-01337/Dep.sagsnr.: 19266 Den 20. februar 2013 FVM

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0232 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0232 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0232 Bilag 2 Offentligt MILJØstyrelsen 19. december 2006 Jord & Affald Departementet EUK GRUNDNOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens Temastrategi for jordbundsbeskyttelse

Læs mere

Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT

Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0263 Bilag 2 Offentligt Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT Dato: J. nr.: 4. september 2007 FS720-000007 Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Europaudvalget 2012 3213 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2012 3213 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2012 3213 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Revision af adgangen til at genanvende offentlige data (PSI-direktivet) 1. Resumé Kommissionen

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. august 2013 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske langsigtede

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til forordning e-signatur og elektronisk identifikation 1. Resumé Kommissionen har den

Læs mere

Opdateret notat om "Solvens II forslaget" efter fremsættelsen af Kommissionens ændrede forslag

Opdateret notat om Solvens II forslaget efter fremsættelsen af Kommissionens ændrede forslag Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0361 Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 28. april 2008 Opdateret notat om "Solvens II forslaget" efter fremsættelsen af Kommissionens ændrede forslag

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING RAMMENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikke hjemmehørende arter,

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt MILJØMINISTERIET 8. marts 2013 EU og Internationalt politisk sekretariat Sagsnr.: 2013-589 Revideret samlenotat til MIU og FEU Tilføjelse af

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato: INM 319 Grund- og nærhedsnotat notat vedrørende forslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0048 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0048 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0048 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Net- og informationssikkerhedsdirektivet (NIS) 1. Resumé Forslaget har til formål at sikre et

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. maj 2011 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kreditaftaler

Læs mere

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt 21. november 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 30. november 2011 1) Revision af kapitalkravsdirektivet (CRR/CRD-IV) - Statusrapport

Læs mere

Bidrag til samlenotat for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 20.-22. juni 2005.

Bidrag til samlenotat for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 20.-22. juni 2005. Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 8. juni 2005 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2005-5410-0011 Dok.: LGH40090 Bidrag til

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere