Tjeklister. Tjeklisterne er redskaber til at komme omkring en problemstilling og sætte refleksioner i gang.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tjeklister. Tjeklisterne er redskaber til at komme omkring en problemstilling og sætte refleksioner i gang."

Transkript

1 Tjeklister Tjeklisterne er redskaber til at komme omkring en problemstilling og sætte refleksioner i gang. 1

2 Indholdsfortegnelse Tjeklister... 1 Benchmark regionen/kommunen som investorregion for turisme... 3 Identificer investormotiver... 4 Vurder investoradfærd og -holdninger... 5 Er partnerskab en vej frem... 6 Forudse problemer i partnerskaber... 7 Etik i investorsamarbejdet... 8 Gennemfør en analyse af markedsrisiko for projekter... 9 Tag højde for borgernes holdninger Gennemfør en sårbarhedsanalyse Mål resultaterne af investorservice Risikoanalyse af konkrete potentielle investor Undersøg miljømæssig bæredygtighed Identificer gatekeepers for investering i lokalområdet

3 Benchmark regionen/kommunen som investorregion for turisme Kommentarer Hvordan har turismen udviklet sig i andre regioner/kommuner, som man gerne vil sammenligne sig med? Hvor mange besøgsattraktioner har andre regioner/kommuner, og hvordan har besøgstallene udviklet sig? Hvor stor er udnyttelsen af hotelkapaciteten i andre regioner/kommuner? Hvordan er sommerhusudlejningen i andre regioner/kommuner? Hvordan er investeringsudviklingen generelt i andre regioner/kommuner på tværs af sektorer? Hvordan har byggeriet udviklet sig over senere år? Har andre kommuner/regioner opbygget en investorservice? Hvor mange støttekroner til turisme, fritid og kultur har andre kommuner/regionerudløst fra regionale vækstfora, regionalfond m.v.? Hvor meget anvender kommunerne pr indbygger til kulturformål? Hvordan ser befolkningsprognoserne ud? 3

4 Identificer investormotiver Er der mulighed for med investeringen at skabe en forrentning af kapitalen, som ligger på eller over den almindelige markedsforretning? Er der med investeringen mulighed for at indgå i forretningsalliancer, som har andre og flere potentialer? Er der med investeringen mulighed for at udvide en eksisterende forretning og skabe nogle stordriftsfordele? Er der med investeringen mulighed for at gå ind i nye forretningsområder, hvor der er synergi med eksisterende områder? Er der med investeringen mulighed for at skabe en kortsigtet gevinst ved at købe, udvikle og sælge igen? Er der mulighed med investeringen for at skabe en arbejdsplads for investor selv og/eller familiemedlemmer? Er der med investeringen mulighed for at skabe en langsigtet gevinst ved værdistigninger på fast ejendom? Er der mulighed for, at investor får nogle personlige fritidsbehov dækket (fx sommerbolig) Er der med investeringen mulighed for at opbygge kompetencer og erfaringer? Er der med investeringen mulighed for at virkeliggøre sociale eller etiske ideer? 4

5 Vurder investoradfærd og -holdninger Har investorerne primært fokus på projektets substans, dvs. ide, indholdsmæssige, kvaliteter, innovationshøjde? Har investorerne primært fokus på kortsigtede indtjeningsmuligheder og forrentning? Har investorerne primært fokus på langsigtede indtjeningsmuligheder og forrentning? Har investorerne primært fokus på procedurerne i forbindelse med for eksempel finansiering og myndighedsbehandling? Har investorerne primært fokus på egen anseelse, ansigt udadtil, firmabranding m.v.? Har investorerne primært fokus på egen tilknytning til området? Har investorerne primært fokus på deres sociale netværk i lokalområdet? 5

6 Er partnerskab en vej frem? Er der tale om meget store investeringer med mange forskellige enkeltelementer? Er der offentligt ejerskab til nogle af de ressourcer, som skal aktiveres? Er der mange aktører, som har en potentiel økonomisk interesse i projektet? Er aktørerne afhængige af, at flere investerer, hvis projektet skal realiseres? Er projektet risikofyldt? Komplementerer aktørerne hinanden i kompetencer, serviceydelser m.v.? Er der en åbenhed i kredsen af mulige partnere? Er der er vilje til både at yde og nyde? Er der værdifulde kompetencer blandt aktørerne? Har aktørerne nyttige kontaktflader? Er aktørerne villige til at indgå kompromisser for at få projektet til at lykkes Er aktørerne indstillet på, at processen kører i længere tid? 6

7 Forudse problemer i partnerskaber Er der aktører i partnerskabet, som er direkte konkurrenter på et turismemarked? Er der store forskelle i aktørernes tidshorisonter? Er aktørerne konkurrenter om bestemte ressourcer, for eksempel byggemuligheder? Er nogle af aktørerne lukkede omkring deres ønsker, behov og planer? Mangler der lederskab, som alle aktører accepterer? Er der uklarhed om potentialerne i projektet både generelt og for den enkelte aktør? Mangler der en offentlig interesse i/accept af projektet? 7

8 Etik i investorsamarbejdet Fremgår væsentlige investeringsmuligheder af turismestrategier og kommuneplaner, og er de dermed synlige for alle? Er der offentlighedsprocedurer, så befolkningen kan komme til orde i forbindelse med større investeringsprojekter? Hvis der indgår offentlige midler i projekterne, er der skabt en fuld åbenhed om disse midlers anvendelse? Er der offentliggørelse af, hvem kommunen forhandler med omkring byggemuligheder og projekter? Gives der fuldt pålidelige og upyntede oplysninger til investorerne omkring investeringsforudsætningerne i området? Er der skabt klare rammer for, hvilke former for ikkeøkonomisk assistance, som region/kommune/destination kan yde investorer? Er der formuleret et kodex for investorsamarbejde? 8

9 Gennemfør en analyse af markedsrisiko for projekter Er der sandsynlighed for, at kunderne kan/vil betale den pris for det nye turismeprodukt, som kalkulationerne hviler på? Hvis produktet er meget anderledes og nyt, vil kunderne kunne forstå og værdsætte det? Er denne turismeservice meget følsom over for økonomiske konjunkturer og ændringer i forbrugsmuligheder? Er det nemt at skabe interesse for denne turismeservice med de redskaber, som destinationen allerede bruger i sin markedsføring? Er de ansvarlige udbydere i stand til at skabe en interesse for denne turismeservice med deres markedsføring? Er der oplagte konkurrenter til denne turismeservice lokalt? Er der oplagte konkurrenter til denne turismeservice i en større region/nationalt? 9

10 Tag højde for borgernes holdninger Kommunikeres turismestrategier og planer effektivt ud til den almindelige offentlighed, både når de formuleres og løbende? Er der et talerør for borgerne, for eksempel den lokale presse eller websider med bloggingfunktioner? Er alle potentielle negative og positive konsekvenser af turismeprojekter klarlagt i processen og fremstillet på en overskuelig måde? Forsøger man at drage borgerne med ind i udviklingsprocesser? Er der åbenhed omkring forhandlinger med investorer, således at mistro og misforståelser forebygges? Ses borgere og sommerhusejere som potentielle investorer? Er der en procedure for behandling af borgersynspunkter, som ikke imødekommes Gennemføres jævnlige menings- og tilfredshedsmålinger blandt borgerne? 10

11 Gennemfør en sårbarhedsanalyse Er der risiko for, at kvaliteten af denne turismeservice/projekt ikke bliver tilstrækkelig høj? Kan det være svært at skaffe kvalificeret arbejdskraft til at bemande denne turismeservice? Skal der en omfattende og kostbar vedligeholdelse til for at holde standarden oppe? Er der tilstrækkelige ledelseskompetencer til at drive en turismeservice som denne? Er der risiko for, at andre områder hurtigt kopierer denne turismeservice? Er der risiko for, at denne turismeservice hurtigt bliver uddateret/gammeldags, og at publikum mister interessent? Er servicen/projektet under risiko, hvis miljø- og klimapolitikken ændres (for eksempel med dyrere energi)? Er servicen/projektet under risiko, hvis skattepolitikken ændres (for eksempel fradragsmuligheder)? Er servicen/projektet under risiko, hvis andre politikker ændres? 11

12 Mål resultaterne af investorservice Tælles og analyseres trafikken på investorservice s hjemmeside? Hvad vækker interesse og hvad gør ikke? Opgøres antallet og arten af henvendelser til investorservice? Hvem får man fat i? Analyseres borgernes reaktioner? Hvilke signaler og budskaber giver de? Vurderes investoreffekten efter kontakter med potentielle investorer. Hvad er hitraten? Ses der nærmere på, hvor længe skal man have kontakt med investorer, før projekter konkretiseres? Vurderes fremdriften i partnerskaber?, Ses der på hvilke sammensætninger fungerer, hvilke ikke? Tages temperaturen på byggeaktiviteterne i området? Opgøres hvor mange støttekroner området tilføres udefra fra fonde, EU-midler mv? 12

13 Risikoanalyse af konkrete potentielle investor Matcher investors regnskabsresultater for de foregående 3-5 år den investering, som planlægges? Har investor tilsvarende aktiviteter på andre lokaliteter, og i givet fald, drives disse med succes? Har investor kompetencer inden for feltet, eller er der tilknyttet kompetencer i partnerskaber? Har investor stillet en realistisk tidsplan op, som tager højde for myndighedsbehandling m.v.? Kan investor med sandsynlighed modstå forsinkelser eller fordyrelser i projektet? Har investor en realistisk vurdering af turismetilstrømningen og indtjeningsmulighederne på destinationen? Er investor parat til at indgå i samarbejder med andre lokale aktører om destinationsudvikling? Har investor en realistisk forståelse af offentlig økonomisk og anden støtte? 13

14 Undersøg miljømæssig bæredygtighed Skal projektet VVM screenes (screenes for virkninger på miljøet)? Er projektet meget energikrævende? Udledes der spildevand med farlige stoffer til omgivelserne? Benyttes der store mængder vand i projektet? Kan brugerne anvende kollektiv trafik? Giver projektet belastninger for dyre- og planteliv Er projektet beliggende tæt ved eller i sårbare naturområder, strandområder o.l.? Genereres der meget affald fra projektet? Har projektejeren overbevisende strategier til at håndtere og mindske miljøbelastningerne? Udarbejder projektet miljøregnskaber og ansvarlighedsrapporter? 14

15 Identificer gatekeepers for investering i lokalområdet Er det undersøgt, hvem der ejer ejendomme, som med fordel kan skifte funktion til turismeformål? Er det undersøgt, hvem ejer hoteller, campingpladser, cafeer, butikker m.v., som trænger til en opgradering og fornyelse? Ejer offentlige aktører strategiske velbeliggende ejendomme eller arealer, som kan indgå i en turismeudvikling? Hvilke foreninger og almennyttige organisationer har beslutningsret over bygninger og arealer (fx havnebestyrelse, spejderbevægelse m.v.) Er der klarhed over ejerforhold i sommerhusområderne? Er der strategisk vigtige arealer, hvis udvikling blokeres af ejeren? Er der politiske meningsdannere mod turismeudvikling? 15

Vejledning til Investeringsredegørelse

Vejledning til Investeringsredegørelse Vejledning til Investeringsredegørelse Hvordan fremmes private investeringer i byfornyelsen? Version 1.0. November 2004 (gældende) Indholdsfortegnelse VEJLEDNING... 4 Hvorfor en investeringsredegørelse...5

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT JULI 2013 BYFORNYELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT OM OMRÅDEFORNYELSE...

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Center for Socialøkonomi, oktober 2009 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 1. Socialøkonomien

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Dansk Arkitektur Center Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Oktober 2009 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Evalueringens formål... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Kort om DAC... 6 2 Konklusioner og anbefalinger...

Læs mere

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil

Læs mere

Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser

Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede: Jeppe Bøje

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

CSR - Partnerskaber. En vej til større værdiskabelse

CSR - Partnerskaber. En vej til større værdiskabelse CSR - Partnerskaber En vej til større værdiskabelse Indhold Indledning 4 Hvad er socialøkonomiske virksomheder og CSR 5 Socialøkonomiske virksomheder 5 CSR 6 CSR- partnerskab 6 CSR partnerskaber med socialøkonomisk

Læs mere

LOKAL BÆREDYGTIGHED OG OMRÅDEFORNYELSE

LOKAL BÆREDYGTIGHED OG OMRÅDEFORNYELSE LOKAL BÆREDYGTIGHED OG OMRÅDEFORNYELSE ET INSPIRATIONSOPLÆG MED GODE EKSEMPLER PUBLIKATION AF: DANSK BYPLANLABORATORIUM; ELLEN HØJGAARD JENSEN OG CHRISTIAN BROEN, KUBEN; JAKOB KLINT OG SBI; JESPER OLE

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling.

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. Håndbog i projektudvikling Realdania Jarmers Plads 2 1550 København V Udgivet 2014 Projekthåndbogen er udarbejdet

Læs mere

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan:

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan: Guide til forretningsplan for boligudlejning Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil udvikle

Læs mere

Temahæfte I. Den gode ansøgning. Dansk Projektrådgivning

Temahæfte I. Den gode ansøgning. Dansk Projektrådgivning Temahæfte I Den gode ansøgning Dansk Projektrådgivning Indhold Hvorfor gives der tilskud... 4 Hvorfor søge om tilskud... 5 Den Gode ansøgning... 5 Ansøgningsmaterialets dele... 5 Ansøgningsskema... 6 Projektbeskrivelse...

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Guide til forretningsplan for velfærdsservice

Guide til forretningsplan for velfærdsservice Guide til forretningsplan for velfærdsservice Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil udvikle

Læs mere

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL Pjecen er udarbejdet af Smith Innovation i vinteren 2014. Smith Innovation er operatør på Innovationsradar.dk. Læs mere på smithinnovation.dk

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

Guide til forretningsplan for restaurant eller café

Guide til forretningsplan for restaurant eller café Guide til forretningsplan for restaurant eller café Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere