Standardiseringsprojektet 2015 Projektplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standardiseringsprojektet 2015 Projektplan"

Transkript

1 Dato 14. april 2015 Sagsbehandler MPA Mail Telefon Dokument Dd115/ Side xxx1 Standardiseringsprojektet 2015 Projektplan Læsevejledning Dette dokument er projektets hoveddokument. Dokumentet er en overordnet beskrivelse af projektet med beskrivelse af, hvilke medarbejdere, der er involveret i projektet, hvad økonomien er i projektet, og hvad projektets målsætning er. Dokumentet skifter status undervejs i projektet og udvikles og uddybes, efterhånden som projektet gennemgår sine forskellige faser idé, analyse- og planlægning, design- og projektering, gennemførelse og afslutning. På side 3 i dokumentet findes en oversigt over dokumentets status samt et versionsoverblik.

2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og tidligere erfaringer Formål Målgruppe Succeskriterier Leverancer Interessentanalyse Risici i projektet Organisering Økonomi og finansiering Projektets hovedmilepæle Hovedtidsplan Afgrænsning til andre projekter Kommunikationsplan Forankring Evaluering Bilag A: Beskrivelse af delprojekterne: Bilag B: Interessentanalysen Bilag C: Risikoanalyse Bilag D: Governance årskalender

3 Dokumentets status Idébeskrivelse Idébeskrivelsen er første skridt på vej mod en projektplan. Der er tale om en idébeskrivelse, når dokumentet er udarbejdet af projektlederen i dialog med projektejer. (x) Projektplan Dokumentet er baseret på en grundig analyse af projektets omfang og fremgangsmåde og i samarbejde med projektets deltagere og organisationen i øvrigt. (x) Forankringsrapport Projektets leverancer er leveret, dokumentet er opdateret, og afsnittet om projektets udeståender og forankring er udfyldt. Dokumentet er udvidet med forankringsrapporten. Sæt kryds Evaluering I forbindelse med projektets afslutning udarbejdes en evalueringsrapport, der gøres tilgængelig for organisationen. Dokumentet er udvidet med evalueringsrapporten Sæt kryds Dokumentversioner Dato Beskrivelse af væsentlig ændring Foretaget af Godkendt (af og dato) Udkast til behandling i styregruppen SAK/MPA Projektgruppe og EtS Udkast stempel fjernet tekst om kommunerne som interessenter skærpet liste med styregruppemedlemmer rettet - mindre layoutjusteringer SAK Besluttet med mulighed for mindre ændringer og justering af valgte attributdata til delprojekt Ændring af valgte attributdata i delprojekt 5 efter høring i styregruppen. MPA Styregruppen 3

4 1. Baggrund og tidligere erfaringer Projektet er en direkte fortsættelse af det gennemførte standardiseringsarbejde i Standardiseringsprojektet er baseret på det forprojekt om Digitalt Vejnet, som Vejdirektoratet afsluttede i Forprojektet viste bl.a., at de meget omfattende, eksisterende data om veje og trafik teknisk kan nyttiggøres langt bedre, når data standardiseres og derved kan bruges på tværs af myndigheder og udveksles til tredje part f.eks. den private sektor. Arbejdet med standardisering omfatter udvikling af standarddatamodeller for vej- og trafikdata. Dette arbejde er Vejdirektoratets og vejsektorens indledende arbejde for på sigt at kunne udstille vej- og trafikdata til brug for andre offentlige myndigheder og tredje parter. Arbejdet udføres i overensstemmelse med INSPIRE s principper for en fælleseuropæisk infrastruktur for geodata, og har en tæt kobling til den Fælles offentlige digitaliseringsstrategi, og ikke mindst strategien for Grunddata. Arbejdet følger også det igangsatte arbejde med etablering af en ny model for vejreference, et samarbejde mellem KL, GST, VD og muligvis MBBL. I projektet udarbejdes og behandles standarder med henblik på brug i forbindelse med digitale informationer om veje og trafik i Danmark. Projektet vil fortsat tilstræbe at koordinere med tilsvarende initiativer fx ISO, Dansk Standard og EU standardisering, men der vil ikke i projektet blive søgt godkendelse herfra. Status på standardiseringsarbejdet: I løbet af 2014 er en governancemodel for datastandarderne blevet besluttet og taget i brug. De instanser, der indgår i denne er etableret (sekretariat, styregruppe og Rådgivende Udvalg). En standard for metadata er på vej til beslutning gennem governancemodellen og er således behandlet første gang i Rådgivende Udvalg i november Standarden kommer i styregruppen marts 2015, hvorefter den skal i offentlig høring. Der er udarbejdet en første udgave af datamodellen og denne kommer til første høring i det Rådgivende Udvalg ultimo februar Etablering af Vejreferencemodellen (v-ref) forventes at køre som selvstændigt projekt i Nærværende projekt vil indgå i nødvendig sparring og koordinering. 4

5 Projektaktiviteterne i 2015 (denne projektplan) omfatter implementering af udvalgte nye attributdata til datamodellen samt aktiviteter til konsolidering og udfoldning af resultaterne fra de tidligere projekter. Projektet indeholder: Standardisering af nogle udvalgte, nye attributdata. En række konsolideringstiltag den vedtagne governancestruktur konsolideres, evalueres og forbedres håndtering af fejl, problemer og ændringer, releasestyring, metadata klargøring til en egentlig driftsorganisering Fastlæggelse af dataudvekslingsstandarder, der skal understøttes Valg af placering af standarderne Følge arbejdet med implementering af v-ref (særligt i vejforvaltningssystemerne), Markedsføring af de besluttede standarder for at fremme kendskabet til og ibrugtagningen af disse Projektet er opdelt i delprojekter, som hver i sær belyser elementer af ovenstående. 2. Formål Det er projektets formål at: Gøre vejsektoren mere klar til at møde udfordringer og muligheder, som voksende datamængder om veje og trafik giver Skabe bedre datagrundlag for offentlige beslutningsprocesser og planlægningsopgaver i forhold til veje og trafik Reducere risici og omkostninger ved deling, distribution og anvendelse af data Lette sammenkoblingen af offentlige data baseret på geografi (grunddata) Gøre det lettere at møde nationale og europæiske krav om dataleverancer og anvendelse af standarder Muliggøre en større konkurrence blandt leverandørerne, samt en udvidelse af såvel leverandørkredsen som anvendelsesmuligheder der kan åbnes, når der bliver en fri og standardiseret adgang til data. Der arbejdes med formålet gennem fastlæggelse af datastandarder, der understøtter deling og distribution af data mellem offentlige myndigheder, og mellem myndigheder og den private sektor. 5

6 3. Målgruppe Leverandører af vejforvaltningssystemer (vejman.dk og RoSy), og de relevante dataansvarlige hos vejmyndighederne dvs. i Vejdirektoratet og kommunerne. Andre offentlige aktører, der i forhold til Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi skal anvende geodata, som led i opfyldelsen af strategiens mål. VD, GST, kommunerne og øvrige ansvarlige myndigheder i forhold til Danmarks evne til at indfri eksisterende og kommende EU-direktiver på området. 4. Succeskriterier Der er beskrevet en drifts- og vedligeholdelsesproces for datastandarder og dataudvekslingsformater. Der foreligger et dokument, der beskriver processen. Processen hænger sammen med den besluttede governancemodel. Der er lavet et kvalificeret estimat på årlige omkostninger til løbende drift og vedligehold samt et oplæg om opgaveplacering og finansiering. Dokument foreligger og er blevet behandlet i styregruppen Standarderne er tilgængelige Standarderne er tilgængelige, f.eks. på geodata-info.dk Der er arbejdet med udbredelse af kendskabet til standardernes eksistens og anvendelsesmuligheder Artikler i fagtidsskrifter, holdt oplæg ved relevante konferencer m.m.) Der er en analyse af den kvalitative samfundsmæssige nytteværdi af standardiserede data. Der er udarbejdet en beskrivelse af nytteværdi af standardiserede data og denne er forelagt styregruppen Governance for standardisering er implementeret Anvendelse af governancemodellen kan dokumenteres gennem dagsordner og referater fra styregruppe og Rådgivende Udvalg samt gennemførte høringsrunder. Standarder til et antal nye attributdata er besluttet i Styregruppen, jvf. Governancemodellen Referat af styregruppemøde, hvor standarden har været behandlet. 6

7 5. Leverancer Projektets leverancer er mere detaljeret beskrevet i de enkelte delprojekter, men kan groft opdeles i leverancer, der understøtter de allerede opnåede mål og egentlige nye projektleverancer. Projektgruppen vil i 2015 fungere som sekretariat i forhold til den besluttede governancestruktur og den del af leverancen er dermed beskrevet i dokumentet Governance for standardisering af vej- og trafikdata (se evt.: Governancemodel) og uddybet i delprojekt 1. Projektgruppen vil ligeledes indgå i de aktiviteter, der skal sikre korrekt håndtering af fejl og ændringer, releasestyring, beslutning om metadata mm. Af hensyn til VD s handlingsplan og resultatmål for 2015 vil der være fokus på nedenstående 4 leverancer (som også helt eller delvist indgår i leverancerne fra et eller flere delprojekter): Inden udgangen af 1.kvartal: Inden udgangen af 2.kvartal: Inden udgangen af 3. kvartal: Projektplan for 2015 er vedtaget af styregruppen Styregruppen har taget stilling til implementeringen af metadata Governance for standardisering er implementeret og årskalenderen følges. Inden udgangen af 4. kvartal: Gennemført praktisk test med udtræk fra vejforvaltningssystemerne er dokumenteret. 7

8 6. Interessentanalyse I nedenstående oversigt vises kun et sammendrag for de væsentligste interessenter. For flere detaljer se bilag B. Interesse og Interessent VD, som leverandør af vejman.dk Grontmij, som leverandør af RoSy VD, som vejforvalter Kommunerne, som vejforvaltere håndtering/handling Central leverandør og bruger af data. Mere ensartet arbejde i forhold til kommunerne samt lettere samspil til andre systemer. Bedre landsdækkende overblik på tværs af aktører. Der holdes tæt kontakt. Inddrages i praktisk afprøvning af standarder. Deltager i styregruppen. Central leverandør og bruger af data. Mere ensartet arbejde i forhold til kommunerne samt lettere samspil til andre systemer. Høres og involveres tæt. Deltager i Rådgivende Udvalg og styregruppen. Ensartede data og lettere adgang til data. Nemmere overlevering af data fra anlægsfasen til drift. Løbende orientering via deltagelse i Styregruppen. Informationsaktiviteter internt i VD. Effektive arbejdsgange. Ens datagrundlag og lettere adgang til andres data. Lettere at komme i gang med grunddata og samspillet mellem geografiske data. Deltager i styregruppen. Informations indsats, også målrettet de enkelte kommuner. 8

9 Interesse og Interessent GST, MBBL og andre ministerier håndtering/handling Understøtte den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, samt overholdelse af EU-standarder og direktiver. Understøtte grunddataarbejdet. Ensartede og (let)tilgængelige data på vej- og trafikområdet. Deltagelse i styregruppe / Rådgivende udvalg. Tæt kontakt med relevante fagpersoner. VD Leve op til VD s handlingsplan 2015, resultatmål. Godt samarbejde om grunddataprojekt og bidrage til VD s del af målopfyldelse på digitaliseringsstrategi. Bidrage til en effektiv og let anvendelse af data om trafik og veje til understøttelse af politiske beslutningsprocesser. Standarder for vej- og trafikdata er i overensstemmelse med VD s it-arkitekturprincipper. Kontakt gennem ledelseshierarki og mødestruktur. EtS styregruppeformand og bemander projektgruppen KL / KTC Effektive arbejdsgange. Ens datagrundlag og lettere adgang til andres data. Lettere at komme i gang med grunddata og samspillet mellem geografiske data. Vær opmærksom på KL s arbejde med Fælles Kommunale geodata. Deltager i styregruppen. Informations indsats. 9

10 7. Risici i projektet Herunder resumeres de vigtigste resultater af risikoanalysen, som i sin helhed kan ses i et bilag til dette projektdokument. Risikoscoren afspejler konsekvensen for projektet, hvis hændelsen indtræffer ganget med sandsynligheden for at hændelsen indtræffer. Skalaen er 1-25, hvor 1 er ubetydeligt og 25 er katastrofalt. Den fulde risikoanalyse findes i bilag C. Beskrivelse af risikoen Risiko score Handling for at imødekomme risikoen Utilstrækkelige ressourcer/kompetencer i projektet. 9 Gode estimater, klare aftaler med ressourceleverandør, attraktive arbejdsvilkår og muligheden for at trække fagviden og eksterne konsulenter ind. Manglende vilje eller evne til at sikre at eksisterende systemer kan udveksle data ved brug af standarderne. 8 Involvering af interessenter, Kommunikation (markedsføring), tydeliggøre nytteværdi. Manglende opbakning og forståelse i kommunerne. 6 Repræsentanter for kommunerne i styregruppe / Rådgivende udvalg, kommunikation til kommunerne om projektet, involvere KL. Direkte kommunikation med kommunerne. Nye EU-direktiver eller nationale standarder er i konflikt med de nye vejdata-standarder. 4 Arbejdet med INSPIRE-direktivet og andre relevante EU-initiativer følges tæt. 10

11 Beskrivelse af risikoen Risiko score Handling for at imødekomme risikoen v-ref implementeringen forsinkes eller aflyses. 4 Standardiseringsarbejdet kan fortsætte men skal tilpasses situationen. Det skal sikres at standarderne kan tages i brug uden v-ref. Manglende opbakning til projektet i VD s DIR. 4 Tæt involvering af projektejer Eric thor Straten og dennes kontaktflader til øvrig VD-ledelse. 8. Organisering 11

12 9. Økonomi og finansiering Der forventes i 2015 afsat en budgetramme til standardiseringsprojektet på ca. 2 mio. kr, svarende til ca timer (medarbejdere i VD og konsulenter). Timerne fordeles således på medarbejder/konsulenter i forhold til de foreslåede delprojekter. Bemærk, at projektledelsesopgaver, projektgruppens overordnede opgaver samt sekretariatsopgaver er beskrevet i delprojekt 1. Opgave Opgaven i alt 1 Sekretariatets aktiviteter / Projektledelse Drift og vedligehold af datamodel og metadata Placering af datamodel og metadata Kommunikation og formidling Videre udbygning af standarden Praktisk afprøvning Udvekslingsstandarder 100 i alt - estimeret Projektets hovedmilepæle I nedenstående oversigt er de væsentligste leverancedatoer skitseret Leverance Delprojekt Deadline Evaluering af standardiseringsarbejde Januar 2016 Proces for drifts- og vedligeholdelsesopgaver er beskrevet og godkendt. Oplæg til fremtidig placering og finansiering af løbende drifts- og 1, 2 December

13 Leverance Delprojekt Deadline vedligeholdelsesopgaver. Vedtagne standarder er alment tilgængelige 2, 3, 4 Oktober 2015 Beskrivelse af anvendelsesperspektiver og nytteværdi er udarbejdet og der er oprettet en dokumentsamling 4 November 2015 Tillæg til standarden (nye attributter) godkendt af styregruppen 5 November 2015 Praktisk test i forhold til vejforvaltningssystemer er gennemført 6 December 2015 Der er udarbejdet en vurdering af udvekslingsstandarder 7 December

14 11. Hovedtidsplan 12. Afgrænsning til andre projekter Afgrænsningen betyder, at projektet ikke omfatter følgende: Etablering af it-systemer eller datagrundlag. Arbejdet med at fastlægge autoritative grunddata på vejområdet. Standardisering af dynamiske data (real tids data) indgår ikke på nuværende tidspunkt. Udarbejdelse af oplæg til lovgivning, cirkulærer eller til sanktioner for ikke at overholde standarderne. Standardiseringen forudses som udgangspunkt at ske ved frivillige aftaler og konsensus. Arbejdet vil blive koordineret med: Vejforvaltningssystemerne vejman.dk og RoSy. Et evt. projekt om videre arbejde med grunddata på vejområdet, som i givet fald forventes initieret af Grunddatabestyrelsen. 14

15 Vejdirektoratets arbejde med it-strategi, digital forretningsstrategi, datastrategi og itrammearkitektur (herunder systemarkitektur for ITS). Arbejdet med implementering af Handlingsplan for implementering af Vejdirektoratets strategi for trafikdata hvad angår stedfæstelse, herunder den rolle som Datex II vil spille i standardiseringen. Arbejdet med implementering af Vejreferencemodellen. Projektet er i øvrigt tilpasset intentionerne i den Fælles offentlige Digitaliseringsstrategi og INSPIRE. Projektet er opmærksomt på det arbejde med datamodeller, der foregår i regi af digitaliseringsstyrelsen i forbindelse med autoritative grunddata 1. Vejdirektoratet har bidraget til høringen. Projektet vil følge, om der fremkommer bidrag for vejområdet, som kan være relevant for nærværende standardiseringsarbejde. Endelig er projektet opmærksomt på det arbejde som pågår i VD med anskaffelse af realtidsdata trafikdata. Arbejdet med standardisering retter sig bredt mod anvendelser på vejområdet, i den offentlige sektor generelt og den private sektor. Hvor det er hensigtsmæssigt, vil anbefalingerne lægge sig op ad eksisterende de facto standarder. Det er intentionen, at forslag om standarder på ét område ikke må medføre en uhensigtsmæssig påvirkning af arbejdet på områder, hvor data alene anvendes af den enkelte vejmyndighed. 1 Se: 15

16 13. Kommunikationsplan Afsnittet udfyldes senere i projektforløbet 14. Forankring Afsnittet udfyldes senere i projektforløbet 15. Evaluering Afsnittet udfyldes senere i projektforløbet. 16

17 Bilag A: Beskrivelse af delprojekterne 17

18 1. Sekretariatets aktiviteter Ansvarlig: Hans Jørgen Larsen / Sanne Karlsen Deltagere / roller / specialister Hans Jørgen Larsen / Sanne Karlsen Marie Lanng Pallisgaard Nils Holm Øvrige involverede i projektgruppen vil skulle bidrage med et mindre antal timer. Beskrivelse I 2014 blev governancemodellen for standardisering af data på vej- og trafikområdet besluttet og implementeret i praksis. Styregruppen for standardiseringsarbejdet har ansvar for den ledelsesmæssige forankring af governanceopgaven, og sekretariatet er udførende i forhold til den praktiske gennemførelse. Sekretariatet står således for: At tilrettelægge styregruppens og det Rådgivende Udvalgs møder, At gennemføre høringer, At udarbejde analyser og beslutningsoplæg At understøtter den praktiske gennemførelse af styregruppens beslutninger. Sekretariatet vil i særlig grad være opmærksom på standardiseringsprojektets væsentligste interessenter. Det sker ved at understøtte øvrige delprojekters kontakt til disse interessenter, samt sikre at disse løbende informeres og involveres. Sekretariatet vil endvidere betjene Vejdirektoratets ledelse generelt i forhold til spørgsmål om standardisering af vej- og trafikdata og relevant afrapportering i forhold til VD s handleplan for Sekretariatet vil bistå med udarbejdelse af evt. oplæg til budget, projekter og handlingsplan for Sekretariatet står endvidere for den overordnede projektledelse af standardiseringsprojektet 2015 inkl. den afsluttende projektevaluering. 18

19 Aktivitets- og leveranceplan for sekretariats og projektledelsesopgaver Leverance Leverancer fremgår af årskalenderen, men i forhold til årsmål i VD s handlingsplansmål for 2015 leveres særligt følgende afrapportering: Der er udarbejdet en beskrivelse af den kvalitative samfundsmæssige nytteværdi af standardiserede data. Beskrivelsen er forelagt styregruppen for standardiseringsarbejdet. Governance (styringsmæssigt setup for udbygning, vedligeholdelse og formidling af standarden) for standardisering er implementeret. Der er udsendt ny version af standarden til kommentering hos det Rådgivende udvalg. Versionen er godkendt af Styregruppen for standardiseringsarbejdet. Ressourceestimat Samlet estimeres der med 1200 timer til sekretariatsopgaver (som beskrevet ovenfor) samt projektledelsesopgaver. 19

20 2. Drift og vedligehold af datamodel og metadata Ansvarlig Jørgen Flensholt Deltagere Jørgen Flensholt Henrik Friis Sanne Karlsen (processer) Marie Lanng Pallisgaard (publicering) Beskrivelse Der er behov for at præcisere og forankre de processer, der er nødvendige for vedligehold og drift af de besluttede standarder for vej- og trafikdata (metadata og datamodel). Processerne skal ses i sammenhæng med VD s brug af ITIL. Dertil et behov for at synliggøre, hvor mange ressourcer, der skal afsættes løbende til sikring af den stabile drift og vedligeholdelsessituation, der vil være en forudsætning for at de udviklede standarder for vej- og trafikdata kan opfylde målsætningen for standardiseringsprojektet. Samtidig er der behov for at drifts- og vedligeholdelsesopgaver faktisk udføres i Viden om art og omfang af denne type opgaver kan naturligt indgå i udarbejdelse af processer og estimat for løbende driftsomkostninger. Governancemodellen beskriver beslutningsprocessen omkring ændringer og udvidelser af datamodellen drifts- og vedligeholdelsesprocesserne skal beskrive, hvorledes de besluttede ændringer implementeres i datamodellen. Aktiviteter For nedenstående områder skal der udføres konkrete opgaver i 2015 beskrives fast proces i forhold til fremtidig drift og vedligehold udarbejdes estimat for årligt timeforbrug til drift og vedligehold Versionsstyring omfatter konfigurationsstyring og kontrol af baselines. Nogle baselines vil samtidig udgøre en release. Generering af en baseline omfatter tildeling af versionsnummer, generering af XSD, generering af dokumentation (pdf, HTML), baseline (datamodel) gemmes i EA, audit (for datamodel) gemmes i EA, generering af release notat 20

21 og opdatering af hjemmeside. Generering af releases sker i henhold til governancemodellen. Fejl-, problem- og ændringshåndtering vedrører indrapportering af fejl, problemer og ændringsanmodninger - herunder kommentarer fra høringer, etc. Omfatter kommunikation med de interessenter, der har rapporteret fejl, problemer og ændringsanmodninger. Forslag til håndtering af det indrapporterede, faktisk udførsel af nødvendige ændringer eller indstilling til behandling jf. governancemodellen samt vedligehold af liste med ændringsønsker og historik. Tekniske ændringer af metode og design Herunder gennemgang af valgt metode til tidsstempling af data, anvendelse af kodelister og enumerationer, navngivning og egenskaber. Publicering af standard for vej- og trafikdata, samt information om arbejdet med udvikling af denne standard. Konkret opgave i 2015 vil være en forbedring af eksisterende kanal og en publicering af standarder, der bliver godkendt i løbet af 2015 (metadata og første udgave af datamodellen.) Leverancer og tidsplan Udførsel af konkrete drifts- og vedligeholdelsesopgaver udføres løbende. Tilrettelæggelse og beskrivelse af proces for fremtidig drift og vedligehold Estimat for årsomkostningerne til drift og vedligehold er udarbejdet, og fremlagt for VD s ledelse ultimo september. Ressourceestimat 450 timer 21

22 3. Placering af datamodel og metadata Ansvarlig Sanne Karlsen Deltagere Sanne Karlsen Marie Lanng Pallisgaard Nils Holm Beskrivelse Denne aktivitet omfatter beslutning om, hvor metadata og datamodel skal placeres på sigt (er i øjeblikket placeret på K-drevet i filsystemet dokumentationen i 360) herunder hvordan den organisatoriske ramme skal være. En væsentlig faktor vil her være placering og organisation i forhold til Grunddataprogrammet. Aktiviteter Identifikation af krav til placering og organisation. Identifikation af alternativer for placering og organisation og vurdering af disse alternativer. Valg af alternativ og udarbejdelse af plan for placering og organisation ifølge dette alternativ. Eventuel implementering af plan. Tidsplan Der vil gennem året være en opgave med at følge med i Grunddataprogrammet m.m.. Egentligt analysearbejde udføres i 2. halvår med indstilling til beslutning i nov.-dec. Leverance Oversigt over alternativer med angivelse af fordele og ulemper ved disse. Plan for placering og organisation med begrundelse for de trufne valg. Ressourceestimat Samlet estimat: 150 timer. 22

23 4. Kommunikation og dokumentation Ansvarlig: Marie Lanng Pallisgaard Deltagere / roller / specialister Sanne Karlsen Jørgen Flensholt Henrik Friis Beskrivelse Delprojektet skal aktivt sikre udbredelse af kendskabet til standarder for vej- og trafikdata og standardiseringsprojektet gennem artikler i fagtidsskrifter, deltagelse i konferencer og årsmøder. Arbejdet kan med fordel koordineres med v-ref projektet og indsatsen der. Delprojektet skal endvidere tilvejebringe en artikel-, eksempel- og dokumentsamling til brug for formidling om standarder og standardiseringsprojektet til forskellige målgrupper. Aktiviteter Delprojektet indeholder nedenstående aktiviteter: Udarbejdelse af en beskrivelse af den kvalitative samfundsmæssige nytteværdi af standardiserede data. Udarbejdelse af dokumentation, der kan supportere de forskellige interessenter i deres arbejde med anvendelse af standarden. Dette spænder fra en introduktion til vej- og trafikfaglige personer uden kendskab til designværktøjerne, over datamodellørerne til de udviklere, der skal udveksle data i henhold til standarden. Udbygning af eksisterende opsummering af designprincipper. En beskrivelse af de retningslinjer som Vejdirektoratet anvender ved udarbejdelse og design af datamodellerne, herunder anvendelse af principper fra INSPIRE og Grunddataprogrammet. Eksempelsamling. En samling af konkrete og kommenterede eksempler på datamodellering, XSD skemaer, XML filer mv. Udarbejde vejledning om indtastning af metadata Motivere en eller flere kommuner til at deltage i en afprøvning af metadata 23

24 Tidsplan En del af opgaverne udvikles efterhånden som behovet opstår. Dette gælder helt naturligt for formidlingsopgaverne. Nytteværdinotatet skal dog være skrevet inden udgangen af 2.kvartal og derefter forelægges styregruppen. Leverancer Notat om standarders kvalitative, samfundsmæssige nytteværdi Introduktion til standarden for vej- og trafikdata Designprincipper Eksempelsamling Beskrivelse af udvekslingstandarder Dokumentsamling som en samlet oversigt over tilgængelige dokumenter, oplæg, beskrivelser med mere, som kan anvendes i kommunikations- og formidlingsopgaver. Vejledning om indtastning af metadata Ressourceestimat Estimat: 550 timer 24

25 5. Videre udbygning af standarden Ansvarlig: Nils Holm Deltagere / roller / specialister Flemming Pedersen Nils Holm (konsulent) Faglig ressource fra VD med viden om de valgte attributter. Faglig ressource fra kommuneside med viden om de valgte af attributter. SAMKOM. Vejforvaltningssystemerne RoSy og vejman.dk. Evt. repræsentant fra leverandører af navigationssystemer / digitale kort. Henrik Friis (datamodellering) Jørgen Flensholt (datamodellering) Beskrivelse Delprojektet omfatter attributter indenfor følgende emner: Vejlængde(r). Videre udvikling vedr. kryds. Signalanlæg. Sideanlæg. Delprojektet indeholder endvidere opgaven med datamodellering af metadata, således at: Datamodellen tilføjes metadatamodel til brug for udveksling af metadata. Metadatamodellen baseres på de krav, som er identificeret og beskrevet i rapport om metadata. Aktiviteter Beslutning om scope for arbejdet. Dette sker i forbindelse med godkendelse af delprojektplanen i styregruppen. Udpegning af konkrete personer til delprojektgruppen. Udarbejde beskrivelse af standard for de valgte områder. Redegørelse for, hvorledes forslaget er ift. eksisterende systemer og standarder. 25

26 Sikring af at resultatet kan indgå i modelleringsarbejdet ift. datamodellen mht. så resultatet kan anvendes i modelleringsarbejdet. Normalisering af data. Beskrivelse af konsekvenser ved indførelse, - herunder organisatoriske og økonomiske konsekvenser. Brugsmønster illustreres evt. ved Use Cases. Metadata modelleres Tidsplan Udarbejdelse af forslag til standarder for de valgte emner. Drøftelse af foreløbige resultater med styregruppen ved møde i september Indstilling til styregruppen i november Leverance Specifikation af krav til repræsentation af valgte attributter. Evt. specifikke krav til datamodellen og relation til eksisterende datamodel. En del af arbejdet med datamodellering udføres i dette projekt men vil også være en del af Drift og vedligehold af metadata og datamodel. Ressourceestimat 400 timer. 26

27 6. Praktisk afprøvning Ansvarlig: Henrik Friis Deltagere / roller / specialister Jørgen Flensholt Henrik Friis Vejforvaltningssystemerne (vejman.dk og RoSy) til gennemførelse af afprøvningen Beskrivelse Udarbejdelse af opgavebeskrivelse der præciserer formålet med og indholdet af den praktiske afprøvning. Analyse og design af vejforvaltningssystemerne, der tydeliggør muligheden for levering af egenskabsdata i det specificerede XSD format, evt. begrænsninger for en praktisk realisering samt for en vurdering af de tekniske udfordringer og de økonomiske konsekvenser ved levering i det definerede XSD format. De økonomiske konsekvenser skal anføres som timer og skal indeholde dokumentation af dataudvekslingen. Praktisk gennemførelse af udtræk fra vejforvaltningssystemerne af de egenskabsdata, der er omfattet af den teoretiske analyse. Validering af dataudtrækkene og opsummering af resultaterne af den praktiske afprøvning, herunder beskrivelse af problemstillinger der skal afklares inden dataudvekslingen kan sættes i produktion. Aktiviteter Udarbejdelse af opgavebeskrivelse. Analyse fra vejforvaltningssystemerne af muligheden for levering af udvalgte egenskabsdata i det specificerede XSD format jævnfør ovenstående beskrivelse. Praktisk gennemførelse af udtræk, med eksempelangivelse af, hvad data kan skal bruges til. Opsamling af afprøvningsresultater og afrapportering 27

28 Tidsplan Udarbejdelse af opgavebeskrivelse Analyse fra vejforvaltningssystemerne gennemføres sept.-okt Praktisk gennemførelse af udtræk gennemføres okt.-nov Opsamling af afprøvningsresultater og afrapportering skal ligge klar ved årets udgang. Leverance Opgavebeskrivelse Analyse fra vejforvaltningssystemerne de tekniske udfordringer og de økonomiske konsekvenser. Udtræk fra vejforvaltningssystemerne. Afrapportering af resultaterne og problemstillinger, Ressourceestimat Estimat: 150 timer eksklusive ressourceforbruget hos vejforvaltningssystemerne. 28

29 7. Udvekslingsstandarder Ansvarlig: Henrik Friis Deltagere / roller / specialister Henrik Friis Jørgen Flensholt Beskrivelse Formålet er at udvikle et dokument, der giver en samlet oversigt over de udvekslingsstandarder, der anvendes/påtænkes anvendt i VD for vej- og trafikdata, samt en vurdering af de fordele og ulemper, der er forbundet med anvendelse af de forskellige udvekslingsstandarder. Aktiviteter Analyse af de krav der stilles til datamodeller for udvekslingsdata herunder krav fra Grunddataprogrammet (datafordeler) og fra INSPIRE og ITS direktiverne med tilhørende retsakter. Analyse og vurdering af eksisterende og anvendte standarder (som WMS, WFS, OpenLRR samt leverandørstandarder som HERE, TomTom/Tele Atlas, Google). Analyse og vurdering af de nyere standarder for linked data som RFD/OWL Tidsplan Arbejdet udføres i andet halvår. Leverance Dokument, der giver en samlet oversigt over de udvekslingsstandarder, der anvendes eller påtænkes anvendt i VD for vej- og trafikdata, samt en vurdering af de fordele og ulemper, der er forbundet med anvendelse af de forskellige udvekslingsstandarder. Ressourceestimat 100 timer 29

30 Bilag B: Interessentanalysen Interessentanalysen afspejler hvilke personer, organisationer eller virksomheder, der kan have interesser i forhold til standardiseringsprojektet. Interessentens betydning for projektets succes er angivet på en skala fra 1-10, hvor 10 betegner en meget væsentlig betydning. Interessent Opgavestiller (VD s direktion) Projektejer (Eric thor Straten) Vigtig hed af intere ssent Brugere af CVF 8 Interessenten kan opleve følgende fordele ved projektet. Overholdelse af resultatmål. Forberedende arbejde til evt. digitalt vejnet. Udvidelse af tilgængelige autoritative data åbner for nye anvendelsesmuligheder jf. grunddataprogrammet. Forberedende arbejde til grunddata. Overholdelse af VD resultatmål. Afklaring og enighed i VD om data og referencesystem. Godt samarbejde med grunddataprojektet. Styrkelse og øget brug af CVF. Bedre samspil med andre systemer. Interessenten kan opleve følgende ulemper ved projektet. Resultatmål kan ikke overholdes. Dårlig kommunikation. Svært at videre formidle projektet. Resultatmål nås ikke Manglende opbakning blandt samarbejdsparter. Der kan ikke opnås enighed om standarderne. Behov for tilretning af standarden. Samlet vurdering af interessentens bidrag/position. Håndtering af interessenten. Finansierer projektet. Løbende orientering af direktionen. Udarbejdelse af eksempelsamling, præsentationsmaterial e m.m. Formand for styregruppen. Holdes løbende orienteret Repræsenteret i Rådgivende udvalg 30

31 Interessent VD som leverandør af vejman.dk Vigtig hed af intere ssent. 8 KL 9 De enkelte kommuner / KTC 8 GeoDanmark 9 Samordningsud valget 4 Interessenten kan opleve følgende fordele ved projektet. Interessenten kan opleve følgende ulemper ved projektet. Enighed om referencesystemet. Ændringer / nyudvikling i Lettere samspil mellem vejman.dk og andre systemer. vejman.dk Mere sikkert at nyudvikle. Effektivisering af Kommunerne arbejder kommunernes på forskellige måder. arbejdsgange. Uenighed Ens datagrundlag i alle kommunerne imellem. kommuner. Kommunerne følger Samspil med /bruger ikke grunddataprojektet. standarderne. Effektivisering af Skal ændre kommunernes arbejdsmetoder arbejdsgange. Kan opleve øget Ens datagrundlag i alle ressourceforbrug i kommuner. forbindelse med Lettere adgang til omlægning andres data. Bedre samspil mellem data. Lettere at komme i gang med grunddata. Afklaring af attributdata. Kan medføre behov for ændringer i GeoDanmark specifikationen. Ensartede data for vejene. Data i overensstemmelse med INSPIRE. Samlet vurdering af interessentens bidrag/position. Håndtering af interessenten. Repræsenteret i Rådgivende udvalg Deltager i Styregruppen Kommunerne har en repræsentant i styregruppen. Information om projektet på vd.dk Målrettet kommunikation Deltager i styregruppen Projektejer deltager i samordningsudvalget 31

32 Interessent Digitaliseringsstyrelsen (Grunddatabestyrelsen) Løbende kontakt til Grunddataprojektet i Digitaliseringsstyrelsen. Transportministeriet Justitsministeriet Færdselssikkerhedskommision en Justitsministeriet Rigspolitiet Miljøministeriet GST Vigtig hed af intere ssent Interessenten kan opleve følgende fordele ved projektet. Understøtter Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Understøtter arbejdet med Grunddata. Effektivisering af dataindsamling og arbejdsgange. Ensartede data på vej og trafikområdet. Understøtter arbejdet med Grunddata på vejområdet. Lettere at få beslutningsgrundlag baseret på data fra vejog trafikområdet. Landsdækkende data om trafik. Standardiserede vejog trafikdata kan bidrage til projekt om indsamling af data til Den nationale operative stab. Bedre data til kortformål. Samarbejde om metadata. Samarbejde om datamodeller. Overholdelse af INSPIRE-standarder. Interessenten kan opleve følgende ulemper ved projektet. Samlet vurdering af interessentens bidrag/position. Håndtering af interessenten. Gennem almindelig sagsgang i ministeriet. Deltager i styregruppe og i Rådgivende Udvalg. 32

33 Interessent Forsvarsministeriet, Beredskabsstyrelsen Aalborg Universitet Vigtig hed af intere ssent. 2 4 DTU 4 Danmarks Miljøundersøgel ser (Århus Uni.) Grontmij som leverandør af RoSy Leverandører af navigationssystemer (HERE / TomTom) Interessenten kan opleve følgende fordele ved projektet. Standardiserede vejog trafikdata kan bidrage til projekt om indsamling af data til Den nationale operative stab. Standardiserede data kan lette dataindsamling til forskning. Standardiserede data kan lette dataindsamling til forskning. Lettere arbejde med Landstrafikmodellen. Standardiserede data kan lette dataindsamling til forskning. Sikkerhed for data og referencesystem. Mere sikkert at nyudvikle. Ensartede data / referencesystemer. Nemmere adgang til ensartede data for hele landet. Interessenten kan opleve følgende ulemper ved projektet. Ændringer / nyudvikling i RoSy Samlet vurdering af interessentens bidrag/position. Håndtering af interessenten. Deltager i Rådgivende Udvalg Deltager i Rådgivende Udvalg Information om projektet på vd.dk Deltager i Rådgivende Udvalg 33

34 Interessent DI, Dansk Transport og Logistik, Aktører indenfor kollektiv trafik, FDM Vigtig hed af intere ssent. 3 ITS Danmark 5 Interessenten kan opleve følgende fordele ved projektet. Bedre data til rådighed til fordel for transportbranchen, den kollektive trafik og bilisterne. Understøtter arbejdet med ITS. Understøtter et evt. fremtidigt digitalt vejnet. Interessenten kan opleve følgende ulemper ved projektet. Samlet vurdering af interessentens bidrag/position. Håndtering af interessenten. Nyheder i branchetidskrifter. Information om projektet på vd.dk Information om projektet på vd.dk 34

35 Bilag C: Risikoanalyse Risikoanalysen viser, hvilke hændelser, der kan udgøre en trussel for projektets succes. Risikoen vurderes ud fra sandsynligheden for at hændelsen indtræffer ganget med en vurdering af konsekvenserne, hvis den indtræffer. Risikoanalysen beskriver endvidere handlinger, der skal forebygge at hændelsen indtræffer og handlinger, der kan medvirke til at afbøde konsekvenserne, hvis hændelsen indtræffer. Sandsynlighed vurderes på en skala fra 1 til 5 hvor 5 er en stor sandsynlighed Konsekvens vurderes på en skala fra 1 til 5 hvor 5 er en stor konsekvens (katastrofal). Hvad kan gå galt / godt? Konsek vens for projekt et (1-5) Sandsyn lighed i projektet (1-5) Risikotal (konsekve ns x sandsynli ghed) Handlinger Forebyggende Afbødende Ansvarlig Utilstrækkelige ressourcer / kompetencer i projektet Gode estimater, klare aftaler med ressourceleverandø rer, attraktive arbejdsvilkår Mulighed for at trække fagviden / eksterne konsulenter ind. Forventningen til hvad der kan leveres må nedjusteres. HJL/SAK Manglende opbakning til projektet i VD s DIR EtS Manglende opbakning i kommunerne En kommunal repræsentant og KL deltager i styregruppen. Udvidet kommunikation om projektet til kommunerne. Kommunernes repræsentant i styregruppen Involvering af KL 35

36 Hvad kan gå galt / godt? Konsek vens for projekt et (1-5) Sandsyn lighed i projektet (1-5) Risikotal (konsekve ns x sandsynli ghed) Handlinger Forebyggende Afbødende Ansvarlig v-ref implementeringen forsinkes eller aflyses Tæt koordinering og samarbejde med v- ref projektet. EtS deltager i styregruppen for v- ref. Det er muligt at fortsætte arbejdet med standardisering og at tage datamodeller mm. I brug uden v-ref. Men der skal tilpasses. EtS Manglende vilje eller evne til at tilpasse eksisterende systemer til brug af standarderne (især attributdata) Involvering af interessenter, Kommunikation (markedsføring), tydelig nytteværdi Kontakt til væsentlige interessenter Nye EU-direktiver eller nationale standarder er i konflikt med de nye standarder for vejdata Arbejdet med INSPIRE-direktivet og andre relevante EU initiativer følges tæt Analyse og tilrettelæggelse af proces til tilpasning af standarder (datamodel) for vejdata 36

37 Udregning af risikograd Sandsynlighed: Næsten sikkert Sandsynligt Muligt Sjældent Usandsynligt Konsekvens: Ubetydeligt Mindre Moderat Større Katastrofalt Risikograd: Mindre Moderat Høj Kritisk Vurdering af konsekvens - Richterskala 0-5 fra projekthåndbogen: Er der tale om en mindre rystelse i projektet, der skaber irritation, er det 1. Er der tale om væsentlige rystelser og forsinkelser, der nødvendiggør en revision af plan og budget, er det 3. Endelig kan hændelsen være så alvorlig, at den hindrer projektgennemførelsen, og konsekvensen er lukning af projektet. Dette er en 5 37

38 Bilag D: Governance årskalender Sekretariatet indsamler løbende igennem året forslag til arbejdet med standardisering. I et typisk år vil kalenderen se ud som vist nedenfor, når det drejer sig om hoved releases. Det er ikke en nødvendighed at binde forløbet for arbejdet med standardisering til kalenderåret, men der er behov for en relation til procedurer i VD for udarbejdelse af handlingsplan, resultatmål og specifikke bevillinger, som arbejdet med standardisering er baseret på. Der er udarbejdet en procedure for rettelse af fejl og opdatering med mindre ændringer. Se bilag 5: Retningslinjer for arbejdet med standardisering. Årskalender for hovedaktiviteter Måned Styregruppen Aktiviteter - udførelse Plan for følgende år Formidling og Januar kommunikation vedr. standarder vedtaget året forud. Fortsættes igennem året. Udarbejde forslag til plan for arbejdet i det følgende år. Sekretariatet opgør indkomne forslag til arbejdet med standardisering. Udarbejde indstilling til styregruppen. Februar Styregruppen foretager indledende vurdering af indkomne forslag og fastlægger en plan for arbejdet og møderne i året. Planen omfatter terminer for behandling af oplæg fra sekretariatet vedr. forslag til standarder. Styregruppen godkender plan for arbejdet i det Første behandling i sekretariatet af indkomne forslag til standardisering. 38

39 Årskalender for hovedaktiviteter Måned Styregruppen Aktiviteter - udførelse Plan for følgende år efterfølgende år med henblik på fremskaffelse af budget for året. Marts April Maj Juni Høring i rådgivende udvalg. Sekretariatet udarbejder revideret oplæg til kommentering i styregruppen. Sekretariatet udarbejder revideret oplæg til kommentering i styregruppen. Sekretariatet udarbejder revideret oplæg til kommentering i styregruppen. Ansøgning om midler til aktiviteterne i efterfølgende kalenderår (FUD). DIR udmelding om næste års bevilling. Juli Ferie Ferie August Styregruppen får mulighed for at kommentere et revideret oplæg inden det endelige oplæg til høring udarbejdes. Sekretariatet udarbejder endelige oplæg til høring. Udarbejde forslag til resultatmål. September Høring hos høringsparter og rådgivende udvalg. Udarbejde forslag til HP light. Oktober Høring hos høringsparter og rådgivende udvalg. DIR behandler HP light. Sekretariatet udarbejder det endelige oplæg til standard. November Styregruppen godkender endelige Formidling af endelige standarder og opfordring til Tilpasning af HP. 39

40 Årskalender for hovedaktiviteter Måned Styregruppen Aktiviteter - udførelse Plan for følgende år standarder efter høring. at man kommer med forslag til yderligere arbejde hermed. December Formidling af endelige standarder og opfordring til at man kommer med forslag til yderligere arbejde hermed. DIR behandler endelig HP. 40

PROJEKTPLAN STANDARDISERING AF VEJ- OG TRAFIKDATA februar / Hans Jørgen Larsen

PROJEKTPLAN STANDARDISERING AF VEJ- OG TRAFIKDATA februar / Hans Jørgen Larsen DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. februar 2014 14/00108-4 Hans Jørgen Larsen hjl@vd.dk 7244 7436 PROJEKTPLAN STANDARDISERING AF VEJ- OG TRAFIKDATA 2014 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

PLAN FOR DELPROJEKTER

PLAN FOR DELPROJEKTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. februar 2014 14/00109-5 Hans Jørgen Larsen hjl@vd.dk 7244 7436 PLAN FOR DELPROJEKTER STANDARDISERING AF VEJ- OG TRAFIKDATA 2014 Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. marts 2013 13/04457-5 MLP/HJL/NH mlp@vd.dk 7244 3309 PROJEKTPLAN STANDARDISERING AF VEJ- OG TRAFIKDATA 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN

Læs mere

Bilag A: Delprojekter

Bilag A: Delprojekter Bilag A: Delprojekter Delprojekt 1: Praksis og gennemførsel... 2 Delprojekt 2: Model- og metodemæssige afklaringer... 4 Delprojekt 3: Dokumentation og afgrænsninger... 6 Delprojekt 4: Analyse og design

Læs mere

Tættere offentligt, digitalt samarbejde

Tættere offentligt, digitalt samarbejde Agenda Den fælles offentlige digitaliserings strategi Grunddataprogrammet Standardisering af vej- og trafikdata Ny model for vejreference Stigruppens arbejde Resultat i relation til vejman.dk Tættere

Læs mere

Governance for standardisering. trafikdata. Dato 22. august 2014 Sagsbehandler Hans Jørgen Larsen. Telefon 3341 3336 Dokument 14/04174-4 Side 1/18

Governance for standardisering. trafikdata. Dato 22. august 2014 Sagsbehandler Hans Jørgen Larsen. Telefon 3341 3336 Dokument 14/04174-4 Side 1/18 Governance for standardisering af vej- og trafikdata Dato 22. august 2014 Sagsbehandler Hans Jørgen Larsen Mail hjl@vd.dk Telefon 3341 3336 Dokument 14/04174-4 Side 1/18 Guldalderen 12 2640 Hedehusene

Læs mere

Governance for standardisering af vej- og trafikdata

Governance for standardisering af vej- og trafikdata Governance for standardisering af vej- og trafikdata Gældende fra 1. januar 2016 Dato 16. november 2015 Sagsbehandler Sanne Karlsen Mail sak@vd.dk Telefon +45 7244 3333 Dokument 15/14090-3 Side 1/11 Vejdirektoratet

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

Projektplan Adgang til data om veje og trafik

Projektplan Adgang til data om veje og trafik Dato 4. februar 2016 Sagsbehandler Sanne Karlsen Mail sak@vd.dk Sagsnr. 16/00557-2 Projektplan Adgang til data om veje og trafik Standardiseringsprojektet 2016 Læsevejledning Dette dokument er projektets

Læs mere

Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted. Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata

Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted. Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata Hvorfor standardisering? For vej- og trafikdata er det særligt vigtigt med fastlagte og kommunikerede

Læs mere

Vejreferencemodellen. GeoDanmarks Repræsentantskabsmøde 30. april 2015. Afdelingsleder Eric thor Straten, Vejdirektoratet

Vejreferencemodellen. GeoDanmarks Repræsentantskabsmøde 30. april 2015. Afdelingsleder Eric thor Straten, Vejdirektoratet Vejreferencemodellen GeoDanmarks Repræsentantskabsmøde 30. april 2015 Afdelingsleder Eric thor Straten, Vejdirektoratet Vejreferencemodellen? The missing link i datasammenhængen mellem vejene, geografien

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Sanne Karlsen, seniorprojektleder har arbejdet med opgaven siden marts. Velkommen til Brovst et gennemgående eksempel i oplægget

Sanne Karlsen, seniorprojektleder har arbejdet med opgaven siden marts. Velkommen til Brovst et gennemgående eksempel i oplægget Udveksling af data om veje og trafik Sanne Karlsen, seniorprojektleder har arbejdet med opgaven siden marts Velkommen til Brovst et gennemgående eksempel i oplægget Hvis man spørger et barn i børnehavealderen

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

NY VEJREFERENCEMODEL, GRUNDDATA OG STANDARDER FOR VEJ- OG TRAFIKDATA

NY VEJREFERENCEMODEL, GRUNDDATA OG STANDARDER FOR VEJ- OG TRAFIKDATA ESDH - NY VEJREFERENCEMODEL, GRUNDDATA OG STANDARDER FOR VEJ- OG TRAFIKDATA VEJMAN.DK ÅRSMØDET 10. OKTOBER 2013 I NYBORG Hans Jørgen Larsen & Lise Gerd Pedersen. - DAGSORDEN 1. Politik og proces Den fællesoffentlige

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet NOTAT 2. januar 2017 Journal nr. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet Sagsbehandler SUJKR Indledning og baggrund I budget 2017 blev det besluttet at der

Læs mere

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 12. juni 2007 Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse Århus Kommune Personaleafdelingen 1. Resume Direktørgruppen har

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

3. Hvornår er de forskellige aktører og samarbejdspartnere involveret? 4. Hvad er de kritiske områder i samarbejdet mellem aktørerne?

3. Hvornår er de forskellige aktører og samarbejdspartnere involveret? 4. Hvad er de kritiske områder i samarbejdet mellem aktørerne? Projekt sammenhængende forløb fra 15 67 år Ansøgning om støtte til omstilling, innovation og kompetenceudvikling 1. Titel Projekt sammenhængende forløb fra 15-67 år Delprojekt: Analyse, udvikling, afprøvning

Læs mere

HVAD SKER DER I DANMARK - KORT OVERBLIK

HVAD SKER DER I DANMARK - KORT OVERBLIK ESDH - 13/03063-51 HVAD SKER DER I DANMARK - KORT OVERBLIK NVF IKT UDVALGETS HØSTMØDE DEN 24. 25. OKTOBER 2013. - DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI (FODS) Digitaliseringsstrategi 2011-2015 STRATEGIENS

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. december 2016 16/10604-1 Tina Jonsen tjon@vd.dk +45 7244 2220 IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Standardiserede data om veje og trafik: Samfundsmæssig nytteværdi og scenarier for anvendelse

Standardiserede data om veje og trafik: Samfundsmæssig nytteværdi og scenarier for anvendelse Standardiserede data om veje og trafik: Samfundsmæssig nytteværdi og scenarier for anvendelse Dato 15. oktober 2015 Sagsbehandler Sanne Karlsen Mail sak@vd.dk Telefon +45 7244 3333 Dokument 15/04319-25

Læs mere

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet Projektbeskrivelse 2.2 Sammenhæng og viden om effekt på socialområdet 1. Formål og baggrund Kommunerne har i de senere år styrket kvaliteten i det socialfaglige arbejde gennem udvikling og implementering

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

[Skriv projektets navn]

[Skriv projektets navn] 1.1 Projektafslutningsrapport [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold 1 STAMDATA...2 2 FORRETNINGENS FORMÅL MED PROJEKTET...2 3 AFGRÆNSNING...2 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER...2 5 ØKONOMISKE HOVEDTAL OG

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles Microsoft aftale 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Fælles Microsoft aftale Mads Konge Nielsen, VIA Effektivisering,

Læs mere

2. PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTHÅNDBOG S. 19

2. PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTHÅNDBOG S. 19 2. PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTHÅNDBOG S. 19 1. Opgavens formål og baggrund For at sikre fremtidens velfærdssamfund bevæger Hedensted Kommune sig i 2014 over i en ny politisk struktur og selve organisationen

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Ide-beskrivelse for forundersøgelse af: ESDH

Ide-beskrivelse for forundersøgelse af: ESDH Ide-beskrivelse for forundersøgelse af: ESDH Version af 11. december 2015 Version Dato Status Kommentar 0.5 20. november Udkast Første bud på struktur og indhold 0.9 24/11-15 Udkast Til kommentar/høring

Læs mere

AAU Proces- og IT governance

AAU Proces- og IT governance AAU it services Selma Lagerlöfs Vej 300 9 2 2 0 A A L B O R G Ø S T S A G S B E H A N D L E R : P R O C E S - & P O R T E F Ø L J E L E D E R K A S P E R S Ø N D E R G A A R D A N D E R S E N T + 4 5 9

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 12. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 12. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 12. møde 1.Godkendelse af dagsorden 2.Status 3.Overvejelser om strukturering af implementeringen 4.Skitser til handlingsplan 5.Orientering om den formelle implementering

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer 1. Formål og baggrund Baggrund Vandløb kan oversvømme byer og landbrugsarealer. Vandløb er samtidig levested for mange dyr og planter. Kommunerne og lodsejerne

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Gevinster med it Strategisk digitaliseringsprojekt Svendborg Kommune. Projektgrundlag

Gevinster med it Strategisk digitaliseringsprojekt Svendborg Kommune. Projektgrundlag Gevinster med it Strategisk digitaliseringsprojekt Svendborg Kommune Projektgrundlag Marts 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Projektindhold og struktur... 4 2.1 Projekt

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

FAGLIG LEDELSE OG STYRING

FAGLIG LEDELSE OG STYRING FAGLIG LEDELSE OG STYRING Området for børn og unge med særlige behov STYRINGSGRUNDLAG ORGANISERING OG TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE FAGLIG UDVIKLING TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDET OPFØLGNING LEDELSESINFORMATION

Læs mere

Referencedatamodelprojektet. Overblik over DDV Governance-modellen

Referencedatamodelprojektet. Overblik over DDV Governance-modellen Referencedatamodelprojektet Overblik over DDV Governance-modellen Version 1.0 23. oktober 2012 ISBN: --- Titel: Udgiver: Overblik over DDV Governance-modellen DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg

Læs mere

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 - Punkt 1, bilag 1h: DFU PiD vedrørende AU Kommunikation AARHUS UNIVERSITET Projektinitieringsdokument version 0.3 Organisering af AU Kommunikation Aarhus

Læs mere

Styrket samspil på det samlede børneområde

Styrket samspil på det samlede børneområde Styrket samspil på det samlede børneområde - procesplan Udarbejdet af: Carsten Salling Dato: 29-09-2010 Sagsnummer.: 00.15.00-A00-6-10 Version nr.: 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1. FORMÅLET

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT [SKRIV PROJEKTETS NAVN] Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Stamdata... 2 2 Forretningens

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Kort projektbeskrivelse formål, succeskriterier

Kort projektbeskrivelse formål, succeskriterier Udkast: Projektplan LARM WP 3 Digitalisering af de hvide programmer Kort projektbeskrivelse formål, succeskriterier Målet for WP3 er at frembringe datagrundlaget for en national bibliografi for radioprogrammer,

Læs mere

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0 Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0 Version Dato Version Udarbejdet af Godkendt af Beskrivelse 06-10-2009 0.1 GST Første udkast 19-10-2009 0.2 GST Kommentarer

Læs mere

Projekt DAF. Digitale annonceordrer og fakturaer Funktionel kravspecifikation Infrastruktur

Projekt DAF. Digitale annonceordrer og fakturaer Funktionel kravspecifikation Infrastruktur IT & Operational Developement Projekt DAF Digitale annonceordrer og fakturaer Funktionel kravspecifikation Infrastruktur Politiken Jyllandsposten Berlingske Tidende OMD Carat Mediaedge:CIA Mediacom Initiative

Læs mere

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 4.4. Det fælles brugerportalsinitiativ for folkeskolen For at understøtte realiseringen af Brugerportalsinitiativet (BPI) for folkeskolen etablerede KL i 2015 et fælleskommunalt

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

GIS-handlingsplan 2015 NOVEMBER 2015

GIS-handlingsplan 2015 NOVEMBER 2015 GIS-handlingsplan 2015 NOVEMBER 2015 1 Stor nytteværdi i forhold til indsats borgerrettet Stor nytteværdi i forhold til indsats internt Direkte eller indirekte økonomisk gevinst Sikre at datagrundlag er

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Styregruppen for data og arkitektur. Reviewrapport for: Referencearkitektur for deling af data og dokumenter (RAD)

Styregruppen for data og arkitektur. Reviewrapport for: Referencearkitektur for deling af data og dokumenter (RAD) Styregruppen for data og arkitektur Reviewrapport for: data og dokumenter (RAD) Indhold Arkitekturreview (scopereview) af referencearkitektur for deling af data og dokumenter 2 Reviewgrundlag 2 Projektresume

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 156 Offentligt Notat Skatteministeren Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret Dato 25. maj J. nr. 07-061430 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

Afdelingen for Kommunesamarbejde

Afdelingen for Kommunesamarbejde Projekt Implementering af den gode og Formål Formålet med projektet er via udarbejdelse af er, at: Sikre målrettede, sammenhængende og effektive sforløb for patienter, der har behov for efter udskrivning

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Governancemodel for MedCom-versionsopdatering

Governancemodel for MedCom-versionsopdatering Governancemodel for MedCom-versionsopdatering UDKAST opdateret 11. juni 2014 Indhold Indledning... 1 National governance... 1 Resultatmål med governancemodel... 2 Hvordan opnås målet om en governancemodel?...

Læs mere

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen.

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen. Koncern Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 51150795 EAN-nr: 5798000384095 Dato: 28. juni 2013 Kompetenceskema for projektorganisationerne Vejledning til anvendelse

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Introduktion til redskaber

Introduktion til redskaber December 2007 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Projekt "Sammenhængende Børnepolitik"...1 Lovgrundlag...2 Vejledning til redskabssamlingen...3 Hvordan bruges redskabssamlingen?...3 Læsevejledning...4

Læs mere

Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet

Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 1AFD_1KT Sagsnr.: 168 Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet 2010-2013 Oktober 2009 1 1. En indsats skal vise effekt Fødevareministeriets

Læs mere

Indstilling. Evaluering af Fælles Service 2015 og fremadrettet. Magistraten. Dato 22. juni 2015

Indstilling. Evaluering af Fælles Service 2015 og fremadrettet. Magistraten. Dato 22. juni 2015 Indstilling Til Magistraten Dato 22. juni 2015 Evaluering af Fælles Service 2015 og fremadrettet 1. Resume I henhold til indstillingen Evaluering af Fælles Service 2015, vedtaget af Magistraten den 9.

Læs mere

P R O J EKTSKITSE ( B I L A G 7. 1 )

P R O J EKTSKITSE ( B I L A G 7. 1 ) P R O J EKTSKITSE ( B I L A G 7. 1 ) Projekt omkring afprøvning af MOXspecifikationen 1. Formål og baggrund Projekter er et delprojekt under Sager på tværs af it-løsninger og organisatoriske skel, der

Læs mere

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg Grunddata 7. Marts 2012 Peter Falkenberg pfl@kl.dk Vision Grunddata er den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle Hvad er grunddata?

Læs mere

Pilotprojekt på SCIENCE vedr. ITunderstøttelse. administration

Pilotprojekt på SCIENCE vedr. ITunderstøttelse. administration Pilotprojekt på SCIENCE vedr. ITunderstøttelse af ph.d. administration Tidsplan og rammer for forhandling med IT-leverandør Talentsoft frem mod forventet indgåelse af kontrakt ultimo juni 2017 Status per

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland.

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland. 1. Baggrund Strategi for udvikling af telemedicin i Region Midtjylland et bidrag til fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen (2011) skitserer en række indsatsområder, der skal sikre fremdrift og udvikling

Læs mere