Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d Mødetid: 9:00 Mødested: Åstrupvej 9,. Afbud: Henrik Jørgensen. Fraværende: Referent: Ole Madsen. Punkt 1. Referat. Der er udarbejdet referat fra mødet d. 1. oktober Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives. Tiltrådt. Punkt 2. Mødeplan. Bestyrelsesmøde nr. Dato Tidspunkt Møde med TMU Til orientering. Orientering givet.

2 Punkt 3. Økonomiopfølgning pr. 30/ Der er udarbejdet økonomiopfølgning pr. 30/ Omsætning: Udpumpet vandmængde pr. 31/ er ca m³ mindre end samme tidspunkt sidste år. Set i forhold til NIRAS forbrugsprognose, som danner grundlag for budget 2014, forventes det, at der samlet vil blive udpumpet ca. 3,38 mio. m 3, hvilket svarer til det forventede. Forventningen er baseret på fordelingen af udpumpet vand hen over året i de tre seneste år. Det samlede vandsalg i 2014 forventes derfor at svare til det budgetterede. På baggrund af 2. acontorate forventes vandafledningsbidraget i 2014 at svare til det budgetterede. Drift: Det forventes, at driftsomkostningerne samlet set i 2014 holdes inden for det godkendte budget. Anlæg: De forventede anlægsaktiviteter i 2014 forventes for spildevandsområdet gennemført inden for det godkendte budget. På vandområdet forventes anlægsinvesteringerne gennemført med ca. 19 mio. kr., eller ca. 3,2 mio. kr. mindre end budgetteret. Det skyldes primært, at planlagte undersøgelser af nye kildepladsområder er udskudt til eventuel gennemførelse i Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om økonomiopfølgningen pr. 30/ Orientering givet. Bilag: Økonomiopfølgning pr. 30/ Punkt 4. Orientering om verserende projekter. Der orienteres om udvalgte anlægsprojekters status og økonomi. I præsentationen vil der blive fokuseret på opgaverne omkring separatkloakering. Til orientering. Orientering givet.

3 Punkt 5 Risikostyring. Der arbejdes med at implementere systematisk risikostyring i Hjørring Vandselskab A/S. Formålet med risikostyring, er at skabe et samlet overblik over udefra- og indefra kommende risikofaktorer, som kan påvirke Hjørring Vandselskabs fremtidige virke og forretning i væsentlig grad. Opgaven er hægtet op på selskabslovens 115 som bl.a. angiver at bestyrelsen skal påse, at "der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller". Det grundlæggende redskab til risikostyring er et risikoregister, hvor identificerede risici registreres, analyseres, løbende opdateres samt eventuelt afrapporteres. I risikoregistret er alle identificerede risici samlet. Konceptet skal overordnet sikre, at der er opmærksomhed omkring de mest væsentlige risikoområder, og at risici har sammenhæng til målstyringen i Hjørring Vandselskab. Risikoejer For hver enkelt risiko er der udpeget en risikoejer, som har ansvar for risikoen, herunder opdatering af risikoen i risikoregisteret og eventuelt løbende rapportering af risikoen. En risikoejer er en person med ansvaret og kompetencen til at håndtere en risiko. Udvælgelse af risikoejere er baseret på at identificere den person i ledergruppen, som har den bedste forståelse og indsigt i de enkelte risici. Det er risikoejerens opgave og ansvar, at holde risikoregisteret opdateret på de risici, som risikoejeren er ansvarlig for. Det er risikoejerens ansvar at opdatere risikoregisteret, når der sker en udvikling - f.eks. hvis sandsynlighed eller konsekvens har ændret sig, eller hvis der er behov for en beslutning i relation til afdækning af risikoen. Procedure for risikostyring Den løbende drift og gennemførelse af risikostyring centrerer omkring Hjørring Vandselskabs risikoregister. Overordnet gennemgår man i den løbende risikostyring en iterativ proces, hvor risikostyringen håndteres gennem fire faste aktiviteter/faser: Risikoanalyse, Rapportering/dialog, Beslutninger og Opdatering, se figur 1.

4 Figur 1: Proces for risikostyring. Indholdet af hver enkelt risikostyringsfase er beskrevet i de følgende afsnit. Risikoanalyse Ved risikoanalyse forstås det, at risikoejeren overvåger de risici vedkommende er ansvarlig for, og løbende analyserer om forhold i relation til risikoen ændrer sig. Det kan både være interne og eksterne forhold, som risikoejeren skal forholde sig til. Risikoejeren skal ud fra den gennemførte risikoanalyse vurdere, om der er behov for at ændre i registeret (sandsynlighed, konsekvens, afdækning, beskrivelse m.v.), og hvorvidt der er behov for at vedkommende selv eller andre træffer en beslutning i forbindelse med afdækning af risikoen. Hvis der i forbindelse med risikoanalysen identificeres nye risici, skal disse registreres i risikoregisteret. Rapportering Løbende uformel risikorapportering foretages på ledergruppemøder på baggrund af risikoregistret. Rapporteringen kan både være skriftlig og mundtlig. Formel kvartalsvis risikorapportering gennemføres gennem følgende proces: 1. Risikoejere gennemgår deres risici, og opdaterer det samlede risikoregister. 2. Det opdaterede samlede risikoregister gennemgås af ledergruppen, og godkendes for kvartalet.

5 3. Der udarbejdes en samlet risikorapportering for perioden af ledergruppen. 4. Der påbegyndes en ny version af risikoregistret for den kommende kvartalsperiode. Beslutninger På baggrund af den gennemførte risikoanalyse og efterfølgende rapportering, vil der løbende være behov for at træffe beslutninger om, hvorledes risici håndteres og afdækkes. Den daglige styrings- og beslutningskompetence for risici i registeret ligger hos risikoejeren. I nogle tilfælde er det nødvendigt at inddrage andre personer fra ledergruppen eller i Hjørring Vandselskab for at gennemføre og/eller beslutte forhold omkring risikoafdækning. Det kan være i tilfælde, hvor risikoafdækningen ligger udenfor risikoejerens arbejdsområde, eller hvor der kan være afhængigheder til andre dele af virksomheden. Opdatering Risikoregisteret skal løbende holdes opdateret i forhold til ændringer. Eksempler på ændringer i en risiko kan være følgende: Risikoen er elimineret. Sandsynligheden eller konsekvensen i forbindelse med risikoen er højere eller lavere. Risikoen har ændret sig og skal beskrives anderledes. Den nuværende afdækning af risikoen er ikke tilstrækkelig og skal tilpasses. Eventuel behov for anden risikoejer. Det er risikoejeren, som registrerer ændringer i risikoregistreret. Opbygning af risikoregisteret Risikoregisteret er opbygget omkring tre overordnede emner: Risikoidentifikation. Risikobeskrivelse, herunder vurdering af sandsynlighed og konsekvens. Risikohåndtering. Under hvert af de tre emner er der en række elementer, og for hvert enkelt risikoelement foretages registrering og efterfølgende opdatering. Risikoidentifikation Risikoidentifikationen er bygget op via en række kolonner, som alle kan filtreres. I søgning efter risici for specifikke områder i Hjørring Vandselskab, kan der søges på Resultatområde og Virksomhedsmål.

6 Under risikoidentificering findes ligeledes kolonnen "Sidst opdateret". Det er vigtigt at notere seneste gang risikoen er opdateret for at sikre, at der er løbende opfølgning på alle risici. Risikobeskrivelse inkl. sandsynlighed og konsekvens I den del af registeret der vedrører risikobeskrivelse er de enkelte risici beskrevet i en sammenfattende tekst samt en yderligere detaljering. Beskrivelsen skal være så præcis som mulig, samt være let forståelig for udefrakommende. Alle risici, der indgår i registeret vurderes i forhold til sandsynlighed og konsekvens. I denne vurdering benyttes "drop-down" funktionen, og en værdi mellem 1 og 5 vælges. Den anvendte skala for sandsynlighed og konsekvens er 1 = Meget lav, 2 = Lav, 3 = Medium, 4 = Høj og 5 = Meget høj. Alle risici vurderes i forhold til følgende 3 konsekvenstyper: Økonomi. Indvirkning på Hjørring Vandselskabs økonomi baseret på følgende vurderingsskala: Økonomisk indvirkning på Hjørring Vandselskab: 1: Ingen økonomisk betydning. 2: Begrænset økonomisk betydning. 3. Mærkbar økonomisk betydning. 4: Stor økonomisk betydning. 5: Forretningskritisk økonomisk betydning. Drift. Indvirkning i forhold til at sikre effektiv drift baseret på følgende vurderingsskala: Indvirkning i forhold til at sikre effektiv drift for Hjørring Vandselskab: 1: Ingen betydning. 2: Begrænset betydning. 3. Mærkbar betydning. 4: Stor betydning. 5: Forretningskritisk betydning. Omdømme. Indvirkning på offentlighedens opfattelse af og opbakning til Hjørring Vandselskab: Indvirkning i forhold til offentlighedens opbakning til og opfattelse af Hjørring Vandselskab: 1: Ingen betydning. 2: Begrænset betydning. 3. Mærkbar betydning. 4: Stor betydning. 5: Forretningskritisk betydning.

7 I kombination med sandsynlighedsvurderingen omregner risikoregisteret selv en risikovurdering inden for de 3 områder, samt en samlet vurdering. Den samlede vurdering kan give sig udslag i én af tre farver; grøn, gul og rød. I tabel 1. er vist, hvornår en værdi eller værdi stigning udløser en ændring i den samlede risikovurdering. Tabel 1: Niveaugrænser for vurdering. Risikovurdering - niveaugrænser for vurdering Samlet vurdering Værdi - totalen for alle 3 konsekvenstyper X sandsynlighed Værdi pr. konsekvens type Ikke kritisk (grøn) Under observation (gul) Kritisk (rød) Risici, der giver et grønt udslag i den samlede vurdering, er risici, der ikke er kritiske, og ikke kræver yderligere opmærksomhed på nuværende tidspunkt. Risici, der giver et gult udslag i samlet vurdering, er risici, der er under observation og skal følges tæt. Risici, der giver et rødt udslag, er vurderet som kritiske og som man dermed skal være ekstra opmærksomme på. Det kan betyde yderligere afdækning, allokering af flere ressourcer for at følge op samt løbende rapportering i ledergruppen. Risikohåndtering Under emnet risikohåndtering identificeres en række elementer i forbindelse med, hvordan risikoen bliver håndteret i dag, og om der eventuelt er behov for at håndtere risikoen på en anden måde. Hvis der er kommende beslutninger eller deadlines i forbindelse med risikoen, skal det ligeledes fremgå her. Det indstilles at: Bestyrelsen kommenterer forslaget til metode for risikostyring. Der implementeres systematisk risikostyring i Hjørring Vandselskab med afsæt i den præsenterede model. Der laves kvartalsvis afrapportering til bestyrelsen vedr. risikostyring. Tiltrådt.

8 Punkt 6 Myndigheds- og plankrav. Hjørring Kommune har mindst tre håndtag, som kommunen kan vælge at bruge i forhold til Hjørring Vandselskab. Det drejer sig om: Kommunen er ejer. Kommunen træffer myndighedsbeslutninger. Kommunen er planlæggende myndighed. Selv om selskabsloven sikrer armslængde mellem ejer og selskab vil kommunen med de tre håndtag i høj grad påvirke selskabets økonomi. Bestyrelsen i Hjørring Vandselskab A/S har den 2. oktober 2014 oversendt forslag til takster for 2015 sammen med selskabets budget til byrådets godkendelse. Forslaget til takster er baseret på, at selskabet foretager markante rationaliseringer frem mod Der ud over er budgettet baseret på kendte forudsætninger. Det betyder, at mulige ændringer i selskabets rammevilkår ikke indgår i budgettet frem til Ændringer i selskabets rammevilkår kan bl.a. komme fra: Nye indsatsplaner. Ny spildevandsplan. Ny vandforsyningsplan. Nye vandplaner. Beslutning om den fremtidige brug af kulfilteranlægget på Bagterp Vandværk. Det er Hjørring Kommune, der er planlæggende og besluttende myndighed på de nævnte områder. Bestyrelsen for Hjørring Vandselskab er meget bevidst om selskabets rolle i den praktiske gennemførelse af den nævnte planlægning, men selskabet har efter de regler, der gælder for vandsektoren ikke mulighed for at foretage opsparing til imødegåelse af nye omkostninger. Derfor vil nye omkostninger slå direkte igennem på selskabets takster overfor forbrugerne. For at øge bevidstheden om ovennævnte afhængighed er det aftalt, at der afholdes et fællesmøde for Teknik- og Miljøudvalget, Hjørring Kommune og bestyrelsen for Hjørring Vandselskab A/S den 26/ På mødet vil selskabets synspunkt blive illustreret med konkrete eksempler på, hvordan selskabets økonomi berøres af beslutninger om: Den del af vandplanen, der vedrører Hjørring Øst. Indsatsplanen for indvindingsområdet til Bredkær Vandværk. Fremtidig anvendelse af kulfilter på Bagterp Vandværk.

9 Forud for fællesmødet med Teknik- og Miljøudvalget, Hjørring Kommune præsenteres det myndigheds- og planmæssige ophæng af Hjørring Vandselskabs aktiviteter. Til orientering. Orientering givet. Bilag:

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 01-10-2014 Mødetid: 9:00 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Ole Madsen Punkt 1. Referat Der er udarbejdet referater

Læs mere

Procedure for risikostyring

Procedure for risikostyring Procedure for risikostyring på projekterne i Anlæg & Fornyelse Indhold Side 1 Introduktion... 5 1.1 Anvendelse... 5 1.2 Rammer for risikostyringen... 5 2 Hvad forstår vi ved risiko?... 7 2.1 Risiko...

Læs mere

Vejledning om risikostyring og anvendelse af risikoregisteret

Vejledning om risikostyring og anvendelse af risikoregisteret Vejledning om risikostyring og anvendelse af risikoregisteret Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 DEFINITION OG FORMÅL... 1 1.2 PLACERING I IT-PROJEKTMODELLEN / PROGRAMMODELLEN... 2 2 PRINCIPPER

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 10-04-2014 Mødetid: 10:00 Mødested: Hirtshals Renseanlæg, Kløvermarken 1, 9850 Hirtshals Afbud: Peter Duetoft. Fraværende: Peter Duetoft.

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter

Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter JANUAR 2014 Kolofon Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter er udarbejdet af WellPerform ApS og Sandroos Advokatfirma

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Risikokoordinator. Risikoejer. Risikoejer KOMMUNAL RISIKOLEDELSE I PRAKSIS

Risikokoordinator. Risikoejer. Risikoejer KOMMUNAL RISIKOLEDELSE I PRAKSIS Direktionen/ledelsen Risikoudvalg Risikokoordinator Risikoejer Risikoejer KOMMUNAL RISIKOLEDELSE I PRAKSIS INDHOLD FORORD...side 5 1. RISIKOLEDELSE OG RISIKOSTYRING...side 7 2. KOMMUNENS OVERORDNEDE MÅL...side

Læs mere

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er - BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er etableret for OPI-Lab, og aktørerne bag OPI-Lab erhverver

Læs mere

National øvelsesvejledning. Evaluering af øvelser

National øvelsesvejledning. Evaluering af øvelser National øvelsesvejledning Evaluering af øvelser Indholdsfortegnelse Hvorfor evaluerer vi øvelser?... 1 Hvad er evaluering af øvelser?... 1 Introduktion til arbejder med evaluering af øvelser... 2 Udvikling

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Kapitel 1 - Sammenfatning. Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 - Sammenfatning. Kapitel 1 Sammenfatning Kapitel 1 Sammenfatning 6 Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten / maj 2010 Kapitel 1 Sammenfatning It-projekter, det vil sige projekter, hvor it udgør en overvejende del af den samlede

Læs mere

Redegørelse for virksomhedsledelse

Redegørelse for virksomhedsledelse Redegørelse for virksomhedsledelse PARKEN Sport & Entertainment A/S har udarbejdet denne lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b, for regnskabsåret 2014 og offentliggjort

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) Januar 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Banenotat, ny anlægsbudgettering på baneområdet

Banenotat, ny anlægsbudgettering på baneområdet Banenotat, ny anlægsbudgettering på baneområdet Version 2 af 1. december 2010 1. Indledning... 3 2. Fasemodel... 3 3. Fælles tværgående datastruktur... 3 Standardtilbudslister... 6 Principper for vedligeholdelse

Læs mere

Ledelsesforankret informationssikkerhed. med ISO/IEC 27001

Ledelsesforankret informationssikkerhed. med ISO/IEC 27001 Ledelsesforankret informationssikkerhed med ISO/IEC 27001 02 Indhold > Forord... 03 INTRODUKTION ISO/IEC 27001... 05 Ansvar og opgaver... 07 Standardens indhold... 09 PROCESSEN Procesmodellen... 13 Afstem

Læs mere

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li ERM i BRFkredit Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306 Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li Vejleder: Peter Adelhardt Jensen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...4

Læs mere

Drejebog for implementering af bølgeplanen

Drejebog for implementering af bølgeplanen VNO Drejebog for implementering af bølgeplanen Drejebogen beskriver processen for implementering af obligatorisk digital selvbetjening. Drejebogen er udviklet sammen med ca. 45 kommuner i perioden februar-marts

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Lean implementering Optimering ved hjælp af Lean i transportvirksomhed

Lean implementering Optimering ved hjælp af Lean i transportvirksomhed Lean implementering Optimering ved hjælp af Lean i transportvirksomhed Vejleder: Allan Laumann Fag-modul: Projektstyring 2B1GROUP i samarbejde med Køge Handelsskole Dorthe Jensen 15.04.2011 1. Indledning

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel December 2013 BERETNING OM FORSVARETS PROCEDURER FOR ANSKAFFELSE AF STØRRE MATERIEL Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere

God budgetpraksis i DLBR

God budgetpraksis i DLBR God budgetpraksis i DLBR God budgetpraksis i DLBR Forfattere Tekstbidrag og fagredaktion Forlagsredaktør Forsidefoto Omslag Layout og opsætning Tryk Papir Per Kristensen, Kolding Herreds Landbrugsforening

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere