SCENARIO-BASERET EVALUERING NY METODE OG COMPUTERMODEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCENARIO-BASERET EVALUERING NY METODE OG COMPUTERMODEL"

Transkript

1 SCENARIO-BASERET EVALUERING NY METODE OG COMPUTERMODEL Af Claus Rehfeld, Forskningsadjunkt Center for Trafik og Transportforskning (CTT) Danmarks Tekniske Universitet Bygning 115, 2800 Lyngby Tlf. (+45) , Fax. (+45) Abstract Emne: Transportøkonomi, Evaluering, Risikoanalyse, Scenarier Samfundsøkonomiske evalueringer af infrastrukturprojekter har de senere år i Danmark gennemlevet en omtumlet tilværelse. Enten er det grundlaget for modellerne der angribes i form af diskussion om enhedspriserne, eller niveauet af anlægsomkostningerne eller det at analyserne ikke reflekterer behovet i en dynamisk beslutningsprocess. Sammenfattende kan det fremføres at samfundsøkonomiske analyser er reflekterer et bud på deterministiske sammenhænge i en kompleks verden. Men verden er netop kendetegnet ved kun i et begrænset omfang at være deterministisk. Der er derfor behov for en re-orientering af metoderne for samfundsøkonomiske analyser af større projekter. Sigtet må være at få struktureret og præsenteret de samfundsøkonomiske analyser således at de kan virke kvalificerende i beslutningsprocessen i stedet for ligegyldige. Hovedårsagen til den manglende gennemslagkraft af mange ellers udemærkede samfundsøkonomiske analyser kan formodentlig findes i deres forsøg på at tage beslutninger i stedet for at støtte dem. Et første skridt i denne kvalificering er gennemførelsen af scenario, risiko eller følsomhedsanalyser. I denne sammenhæng defineres risikoanalysen som en evaluering af den anlægs- eller driftsøkonomiske risiko, hvorimod følsomhedsanalysen omhandler den samfundsøkonomiske robusthed af et projekt. Endelig er sigtet med den scenario-baserede evaluering er en indhyldning af den langsigtede usikkerhed. Det er centralt i forståelsen af de tre typer af analyser at de ikke søger at afdække den samme information. De skal derimod opfattes som supplementer til hinanden i forbindelse med denne kvalificering af beslutningsprocessen. I dette paper ridses tre forskellige metodiske tilgange til beslutningsstøtte for beslutningsprocessen op. Dels ved en beskrivelse og diskussion af risiko- og følsomhedsanalyser samt af en ny metode for scenario-baseret evaluering af infrastrukturprojekter kaldet SEAM (Scenario-Baseret Evaluerings Metodik). Som en del heraf præsenteres det SEAM software der er anvendt til analyserne.

2 Introduktion Der er et behov for en re-orientering af de samfundsøkonomiske analyser. De vist deres effektivitet i forbindelse med prioriteringsopgaver for mindre investeringer. Men betragtes den seneste tids diskussion om de større investeringer, tyder det på at det direkte projicering af de metoder anvendt på mindre investeringer har ringe eller ingen gennemslagkraft i forbindelse med store investeringer. Dette paper argumenterer for en re-orientering imod en tre-enighed af modeller der bredere søger afdække de investeringens kompleksiteter og støtte den og stimulere den politiske debat. Målet er at synliggøre og indhylde både den kort- og langsigtede usikkerhed og risiko på en mere kvalificeret måde ned hidtil. Risiko og investeringer Det kan være nyttigt at definere risiko og usikkerhed som de anvendes i denne sammenhæng. Risiko er hændelser der kan associeres med sandsynligheder. Det være sig sandsynligheden for overskridelse af anlægsomkostninger eller for et trafikspring på over 25%. Usikkerhed derimod kan ikke associeres med nogen sandsynligheder. Usikkerhed er et underliggende faktum for alt hvad vi som mennesker foretager os. I de klassiske tekster indenfor samfundsøkonomisk evaluering (Dasgupta & Pearce, 1968; Pearce & Nash, 1981) introduceres risikopræmien som en måde til at neutralisere eks. en investeringsrisiko. Risikopræmien er et tillæg (r * ) der lægges til diskonteringsrenten (r) således at investeringer med et tidligt højt afkast foretrækkes. I henhold til Arrow Lind teoremet er risiko i forbindelse med offentlige investeringer dog ikke relevant grundet den marginale andel den enkelte investering udgør af de samlede offentlige investeringer og den risikospredning der sker over befolkningen (Arrow & Lind, 1970). Arrow Lind teoremet holder dog ikke i tilfælde af ikke-marginale investeringer. Eksempler på ikke marginale investeringer er de tre broforbindelser, København Ringsted udbygningen, osv. Risikoen og usikkerheden bør derfor behandles eksplicit i de tilfælde hvor investeringer er ikke marginale. Der beskrives i dette paper tre måder til eksplicit at behandle usikkerheden i planlægningsprocessen på: Risiko-, følsomheds- og scenarioanalysen. Som det vil fremgå af det følgende opfattes disse tre analyser som supplementer til hinanden. Risiko og beslutningstageren Usikkerhed er i princippet en subjektiv ikke kvantificerbar størrelse, i modsætning til risiko som er en objektiv størrelse der kan associeres med sandsynligheder (Sandsynligheder antages objektive hvis de kan observeres eller baseres på historiske data). Forskellen er dog ikke helt så enkel. Sandsynlighederne der udgør grundlaget for riskovurderingerne kan basere sig på såvel objektive som subjektive vurderinger. Beslutningstageres eller eksperters subjektive sandsynligheder kan også danne grundlag for en eksplicit risiko analyse (baseret på Delphi analyser) eller den enkeltes risikovurdering. Hvorvidt sandsynligheder bliver artikuleret er altså i denne sammenhæng underordnet. Den af beslutningstageren oplevede risiko, er en afvejning imellem de mulige fordele og ulemper en investering medfører baseret på den tilgængelige information. Den vurderede risiko danner altså grundlaget for en stillingtagen. Konsekvensen er at beslutninger i et usikkert planlægningsmiljø altid er baseret på en evaluering af risikoen. I henhold til Adams (1995) kan risiko betragtes et kulturelt fænomen og skal behandles derefter. Den oplevede risiko ved en investering og dermed den adfærd der udvises er således

3 betinget af den kontekst hvori beslutningen skal tages. Dette er en anderledes betragtning af risiko end den traditionelle forståelse af risiko som et absolut mål. Den traditionelle synsvinkel på risiko som begreb har vist sig et effektivt værktøj indenfor mange områder af trafikteknikken og -planlægningen. Specielt kan fremhæves trafiksikkerhedsarbejdet. I forbindelse med beslutninger om trafikale investeringer vil der dog her blive argumenteret for en betragtning af risiko som et kulturelt betinget fænomen kan bidrage til en forbedring af beslutningsstøtten, i modsætning til den absolutte opfattelse af risiko. Hverken Storebæltsforbindelsen eller Øresundsforbindelsen har været underlagt en samfundsøkonomisk analyse før beslutningen blev taget. Faktisk er beslutningen om Øresundsforbindelsen blevet taget på baggrund af en forventning om den fremtidige nytte som ansås for vigtigere end den mulige risiko for hhv. miljøet samt for statens finanser hvis broen ikke blev selvfinansierende (Rønnest & Leleur, 1998). Risikoen var således i et vist omfang klar for beslutningstagernes, som dog vurderede den forventede nytte større end de mulige omkostninger. Den første rapport om en Øresundsforbindelse allerede kom i 1962, beslutningen godt 30 år senere (Rønnest & Leleur, 1998). Hermed gives en indikation af den kulturelt betingede risikovurdering der er foretaget af denne investering. De økonomiske, politiske (nationale som internationale), spatiale (regionale og internationale), etc., eller beslutningsmiljøet er ændret betragteligt imellem hver beslutningsovervejelse. Målet for drifts- og samfundsøkonomiske analyser må således være at støtte beslutningstagerne med information om de risici en given beslutning medfører. Det er herefter en del af beslutningsprocessen at afveje denne og anden information på den baggrund, og tage en beslutning for det er ikke den samfundsøkonomiske models opgave. Risikovurdering handler dog ikke kun om information om økonomi og miljø, men i lige så stor grad om politik, internationale relationer, personlige ambitioner og relationer og de politiske visioner, der influerer beslutningstagerens risikoaversion eller -villighed. Indhyldning af usikkerhed Når der her tales om risikoanalyser og følsomhedsanalyser anlægges i det følgende en pragmatisk synsvinkel. Opdelingen imellem de to er mere planlægningsmotiveret mere end motiveret af de klassiske definitioner. Risikoanalysen er i denne sammenhæng hovedsageligt relateret til en indhyldning af usikkerheden i forbindelse med anlæg, drift og vedligehold af en investering. Risikoanalysen har altså et, i denne sammenhæng, finansielt sigte. Følsomhedsanalysen sigter derimod mod at indhylde den kortsigtede samfundsøkonomiske usikkerhed. Endelig er scenario analysens sigte at indhylde den langsigtede samfundsøkonomiske usikkerhed. I det følgende findes en beskrivelse af hvordan risiko-, følsomhed- og scenarioanalyser kan gennemføres hvad man opnår af resultater ved den type analyser, og slutteligt hvordan kombinationen af de tre typer af analyser kan medvirke til kvalificeringen af beslutningsprocessen. Risikoanalyser Selvom der er udviklet ganske mange værktøjer til analyse af projekt risiko, er risikoanalyser normalt kendetegnet ved en diskret variation af e.g. investeringsomkostningen. En fornuftig tilgang idet analyser af historiske data har vist at forskellen imellem projekterede og faktiske

4 anlægsomkostninger ofte indebærer en overskridelse på 20 50% af de projekterede omkostninger (Skamris & Flyvbjerg, 1996). Diskonteringsrenten og den forventede trafikmængde kan varieres hver for sig eller i kombination for at opnå et klarere billede af den forventede rentabilitet. Der gennemføres dog så få kombinationer af variationer at et det totale udfaldsrum ikke dannes. Der opnås derfor ikke noget klart billede af hvorledes den finansielle usikkerhed (for brugerbetalte investeringer) er fordelt og derved af projektets faktiske risiko hvilket ellers var sigtet. Ved en systematisk variation over de centrale parametre, ved simulation, kan derimod opnås et overblik over størrelsen af variationsområdet. Hvis det eksempelvis kan illustreres at ligegyldigt om diskonteringsrenten er 3, 5 eller 7% eller om budgettet overskrides med 15%, da er det investeringen stadig en finansielt set en god investering, er det ikke her fokus for diskussionerne bør ligge. Er investeringen derimod følsom er det op til beslutningstagernes risikovillighed at beslutte under information. Der findes forskellige måder hvorpå disse analyser kan gennemføres. Et eksempel der anvendes i beslutningsstøttegruppen på Danmarks Tekniske Universitet (Palisade, er et kommercielt produkt fra Palisade der gør brug af Monte-Carlo Simulation. Hver af de betydende indgående variable tildeles en fordeling og en middelværdi og standard afvigelse (hvis relevant, da en række forskellige både kontinuerte og diskrete fordelinger er tilrådighed). I det tilfælde at der er korrelation imellem de variable kan dette indføjes. I stedet for at opnå et diskret antal mulige udfald dannes der et kontinuert udfaldsrum med sandsynligheder for forekomst. Man kan hermed få en langt mere detaljeret forståelse for investeringens risiko. Det skal dog bemærkes at denne type analyse er kortsigtet i den forstand at det er totalerne der varieres. Usikkerheden over fremtidige effekter kan dog gøres større, men det ændrer dog ikke ved det faktum at fremtidsusikkerheden er meget mere fundamental og ikke lineær. De indgående modeller har mere komplekse relationer end hvad en simpel logisk variation kan forlede en til at tro (Rehfeld, 1998). Følsomhedsanalyser Hvor risiko analysen i dette papers definition var finansielt orienteret medtager følsomhedsanalysen ofte langt flere variable og har et samfundsøkonomisk sigte. Der gennemføres i praksis dog yderst sjældent, om nogensinde, rimeligt dækkende følsomhedsanalyser der inkluderer de komplekse korrelationer der findes i trafikplansystemet. Oftest vil følsomhedsanalyserne fokusere på enkelte de særligt betydende cost eller benefit elementer i komplekset. Fokus vil som oftest være investeringsomkostningen, besparelsen i rejsetid og uheld. Hermed risikerer man at udfaldsområdet indskrænkes idet mange af de indgående variable vil være korrelerede og dermed vil flere effekter konsistent trække i samme retning. Summen af de enkelte mindre bidrag vil altså kunne forøge udfaldsrummet betragteligt. Resultatet af analysen er en beskrivelse af et projekts kortsigtede samfundsøkonomiske robusthed. Som beskrevet ovenfor bør man her benytte sig af computernes forbedrede regnekraft og benytte sig af Monte-Carlo simulation. Følsomhedsanalysen angiver altså det mulige udfaldsrum på kort sigt for den samfundsøkonomiske analyse.

5 Scenarioanalyser Den sidste type analyse er scenarioanalysen. I scenario baserede evalueringer inkluderes på konsistent vis afhængigheden imellem det modelkompleks der anvendes til at beskrive trafikken og dens konsekvenser i eksogent definerede scenarier (Rehfeld, 1998). I scenarioanalyserne tager man hensyn til indflydelsen fra mulige og sandsynlige fremtider på modelkomplekset ved en scenario-farvning af de modelvariable. Det samlede kompleks af modelvariable afspejler herved kvaliteter ved hvert af scenarierne. De scenarier der er anvendt i dette tilfælde er normative scenarier. Det vil sige at scenarierne er baseret på kvalitative vurderinger af nutidige udviklingstrends. Det studie der er anvendt her er Transportsektorens Fremtid af Paludan et al. (1995). På trods af disse scenariers ofte begrænsede kvantificering af variable, kan der stadig trækkes ganske meget information ud af dem som kan anvendes i kvantitative analyser (se Rehfeld, 1998). Hvor følsomhedsanalysen normalt kun varierer på de totale effekter er scenarioanalysen langt mere fundamental. Her tilpasses de enkelte modelvariable til de mulige og sandsynlige fremtider beskrevet i de normative scenarier. Der var listet fire scenarier baseret på Transportsektorens Fremtid og nogle få nøgleord (Paludan et al., 1995): Det markeds-orienterede samfund Nøgleord: Økonomisk vækst, deregulering, økonomisk integration Det nære samfund Nøgleord: Etik, nærmiljø, familien Det overnationale samfund Nøgleord: Politisk international integration, globale miljøproblemer Det teknologiske samfund Nøgleord: Teknologispring, Økonomisk vækst De forskellige scenarier kan altså forventes at påvirke på langt sigt på flere niveauer i planlægningsprocessen. Den økonomiske vækst kan forventes at påvirke væksten i trafikken, mens de sociale forhold kan forventes at påvirke lokaliseringsmønsteret og adfærdsmønstre. Teknologien kan muligvis påvirke bilernes trafiksikkerhed overfor bløde trafikanter eller energiforbruget, osv. Scenarierne har også indflydelse på specificeringen af valgmodeller for rute, transportmiddel og bolig. Modeller for det forventede antal uheld og de fremtidige emissioner fra bilerne må modificeres, og værdien af tid ændrer sig. Samlet set kan en mulig konstellation af betydende variable konstrueres. En konstellation der er konsistent med den beskrevne fremtid, men hvis kombinerede effekt ikke umiddelbart er gennemskuelig. Et problem i anvendelsen af scenarier ligger i at vurdere den tidsmæssige horisont for ændringerne. Teknologiske ændringer indtræder ofte hurtigt, hvorimod fundamentale ændringer i lokaliseringsmønsteret er omfattet af en betydelig træghed. Man må således inkludere den respons samfundet har overfor de forskellige typer af ændringer i farvningen af de variable. Specielt skal man fokusere på problemer med inkonsistens i det mellem lange tidsrum. Resultaterne af analysen præsenteres i såkaldte robusthedsgrafer, der i stedet for at præsentere ét endegyldigt resultat, søger at indhylde det mulige udfaldsrum for et projekts langsigtede økonomiske effektivitet (Rehfeld, 1998). Tiltag der ensidigt fokuserer på én effekt eller én gruppe af (korrelerede) effekter vil som oftest gøre et projekt mindre robust, på trods af at tiltaget på det korte sigt og i én prognose situation er optimalt.

6 Scenarioanalysen er således en traditionel evaluering i den henseende at der i nutidssituationen for hvert af scenarierne formodes at de nuværende enhedspriser og konsekvensmodeller er rigtige. Dog er der den forskel at scenarierne (per definition) er ekstreme og næppe er helt realistiske. Deres formål er dog at udspænde et rum hvor indenfor udfaldet formodentlig kommer til at befinde sig, som en kombination af to eller flere scenarier. Der opnås altså ikke noget billede af udfaldsrummet i form af en fordeling som det var tilfældet for både risiko- og følsomhedsanalysen. Det strider dog også imod ideen med scenarier at sætte sandsynligheder på udfaldet (Pearman, 1988). I stedet skal scenariet anvendes til at indikere effektiviteten af en investering i en given fremtid. I den politiske beslutningsproces, hvor det er fremtiden der søges formet i et billede af det ønskværdige samfund, er risikoen den enkelte beslutningstager oplever ved en investering farvet af det samfund han eller hun søger. Scenarioanalysen kan altså medvirke til en kvalificering af debatten, men den er i den henseende også konsensus skabende da fremtiden som nævnt næppe bliver en ren version af de normative scenarier. SEAM - et modelværktøj En scenario analyse er særdeles krævende idet antallet af analyser der skal gennemføres er ret betragteligt. Skal tre projektalternativer i et multi-modalt system med to trafikmidler evalueres for 4 scenarier i 4 forskellige år med 10 konsekvensmodeller, skal der i alt beregnes 4«4«3 = 48 trafikmodelkørsler samt 4«4«10«2«3 = 960 konsekvensmodeller. Figur 1 Eksempel på bruger interface til SEAM modellen (Rehfeld, 1998). For at kunne håndtere denne kompleksitet er der blevet udviklet et PC program kaldet SEAM (ScEnario-baseret evaluering Metodik). SEAM kan beregne dels de rumlige konsekvenser af forskellige trafikrelaterede tiltag og den aggregerede samfundsøkonomiske effekt. Til det formål er udviklet er vifte af konsekvensmodeller der arbejder i og udenfor et GIS miljø. Systemet der er udviklet ved Danmarks Tekniske Universitet kan håndtere kompleksiteterne i scenarioanalysen, såvel som gennemføre traditionelle analyser (Rehfeld, 1998). Modellen er illustreret på et case for vejtrafik alene.

7 Case eksempel Der analyseres fire forskellige projekt alternativer og et do-minimum for bygningen af en Havnetunnel under Københavns Havn. Projekternes trafikale konsekvenser er alle blevet beregnet ved hjælp af SEAM. Anlægsomkostningerne for de fire projekter er løseligt sat til: 2c 2d 4a 4b Forlængelse langs Amager Strandvej Forlængelse langs Amager Strandvej og trafiksanering i Københavns centrum Forlængelse langs Lossepladsvej (ringvej) Forlængelse langs Lossepladsvej (ringvej) og trafiksanering i Københavns centrum 2.5 Mia Kr. 2.7 Mia Kr. 3.1 Mia Kr. 3.3 Mia Kr. Detaljerne omkring projekt alternativerne er beskrevet i Rehfeld, Den trafiksanering der er lagt ind er en tolkning af den plan for trafiksanering af Københavns middelalderby som blev præsenteret af Københavns Kommune (Københavns Kommune, 1997, Nielsen, Nielsen & Israelsen, 1998) Der er i analyserne arbejdet med en tidshorisont til år 2020, og projekterne er blevet evalueret ved hjælp af et EUNET framework. Nedenfor er oversigtligt vist hvilke effekter der er blevet af farvet af de enkelte scenarier på et eller flere niveauer og i hvilken retning (+ indikerer en stigning i betydning, en mindskelse) EFFEKT \ SAMFUND MARKEDS- ORIENTERET NÆRT OVER-NATIONALT TEKNOLOGISK UDVIKLINGSPROFIL Lineær Eksponentiel Lineær Logistisk A Centrale effekter A1 A2 Investerings omk. Drift og vedligehold A3 Kørselsomk. +++ A4 Rejsetidsbesparelser A5 Sikkerhed A6 Lokalt miljø Støj Luftforurening Barriereeffekt B Ikke centrale, ikke-strategiske effekter B1 Komfort ++ B2 By & land kvalitet C Strategiske, territoriale effekter C1 Strategisk mobilitet ++++ C2 Strategisk miljø C3 Strategisk økonomisk udvikling +++ D Strategiske, ikke-territoriale effekter D1 D2 Privat-finansierings potentiale ++++ Andre strategiske politikker og planlægningseffekter +++

8 For de effekter der ikke er modelleret direkte men inddraget i alle tilfælde er anvendt en lineær skala, som er blevet vægtet ind i analysen ved hjælp af WARP metoden (Leleur, 1995 & Rehfeld, 1998). SEAM softwaret indeholder visualiseringsprocedurer som gør det muligt at gennemføre scenario-baserede evaluering støttet af en grafisk inspektion af resultaterne. På denne måde foretages en indhyldning af planlægningsusikkerheden. Resultatet er en tolkning og vurdering af robustheden af de enkelte projekt alternativer. SEAM søger ikke at lave en analytisk vurdering af robusthed som det originalt blev foreslået af Gupta & Rosenhead (1968), ligesom den heller ikke søger at præsentere planlægningsusikkerheden ved hjælp sandsynligheder. Robustheden er en grafisk tolknning af de opnåede kontekst afhængige projekt scorer. Det er illustreret nedenfor. 250,000,000 0 Project 2c 2d 4a 4b -250,000, ,000,000 NPV (7%) Base Market Intimate Supra-national Technological -750,000,000-1,000,000,000-1,250,000,000 Figur 2 Et eksempel på en grafisk SEAM præsentation af projekt robusthed (projekt robusthedsgraf). Det ses at ingen af projekterne scorer specielt godt (Rehfeld, 1998). Den grafiske præsentation af projekternes effektivitet eller score, illustrerer forskellen imellem robusthed ( interval ) og projekt analyse ( enkelt værdi ). Ingen enkeltværdier præsenteres (de er dog tilgængelige) men udelukkende et udfaldsrum der udtrykker projektets robusthed. Udvælgelsen af en grænseværdi for minimum opfyldelse af effektivitetsmål kunne være en del af beslutningsprocessen. Den langsigtede planlægningsusikkerhed er herved blevet indhyldet på baggrund af en farvning af planlægnings miljøet. Denne indhyldning af planlægningsusikkerheden understreger vigtigheden af de anvendte scenarier og deres tolkning over i et konsistent sæt af variable. Den effekt de enkelte usikkerhedselementer har på det endelige udfald er her bygget ind i robusthedsmålet. En anden måde at præsentere resultaterne på scenario følsomheds grafen kan ligeledes give interessant information.

9 [DKr] 600,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 NPV (7%) Numeric deviation from the Base scenario Base Market Intimate Supra-national Technological 2c 2d 4a 4b 100,000,000 0 Figur 3 Et eksempel på en SEAM præsentation af scenario følsomhed (scenario følsomhedsgraf) Denne type af præsentation viser scenario følsomheden af de forskellige projekter. Figuren er baseret på en sammenligning imellem det underliggende basis alternativ (do-minimum) og hvert af de anvendte scenarier. Figuren viser intet om hvorvidt et projekt er bedre eller dårligere end basis scenariet da der er tale om en numerisk forskel. Hvad man derimod ser er hvert projekts følsomhed med hensyn til hvert af scenarierne. Som det ses er projekterne 2c og 4a langt mere følsomme overfor det Teknologiske scenario end projekterne 2d og 4b, hvorimod alle projekterne er følsomme mht. det Markeds-orienterede scenario. Scenario følsomhedsgrafen illustrerer bagved liggende kvaliteter ved benefit fordelingen og afslører den indflydelse som fordelingen har på projekt usikkerheden. Konklusion De tre beskrevne analysemodeller; risiko-, følsomheds- og scenarioanalyserne er at opfatte som supplementer til hinanden, ikke som modsætninger. Denne afsøgende måde at evaluere på både kvalificerer beslutningsprocessen ved at skabe åbenhed, men den stiller samtidig større krav til deltagerne i processen idet informationen bliver mere kompleks. Alene det faktum at man nødvendigvis må acceptere at der en risiko og stå ved sin risikoaversion eller risikovillighed (betinget den der ser) er et interessant prospekt for fremtiden. Konsekvensen af dette syn på anvendelsen af samfundsøkonomiske analyser i beslutningsprocessen, er manglende tro. Manglende tro på at de traditionelle metoder til estimering af samfundsøkonomisk effektivitet kan give andet end en indikation af investeringens effektivitet. Men med baggrund i den usikkerhed der gennemsyrer hele systemet kan ikke være tale om andet et helt rum af mulige udfald. At synliggøre at der er tale om et rum af mulige udfald har den fordel at det illustrerer usikkerheden. Det er således op til den politiske proces at vurdere hvorvidt risikoen som usikkerheden afstedkommer er acceptabel eller ej. Det skal dog understreges at troen på det fornuftige i at gennemføre samfundsøkonomiske analyser står fast. For små investeringer er det et endog vældig effektivt prioriteringsværktøj for ensartede investeringer. Det er udelukkende overførelsen af dette simple paradigme på større investeringer der er uheldig. Beslutninger om større infrastrukturprojekter er og bliver et politisk spørgsmål og den information der bør tilbydes beslutningstagerne må derfor i størst mulig grad tilpasses deres

10 individuelle kulturelt betingede vurdering af risiko og ikke den anden vej rundt. I den sammenhæng virker SEAM som en lovende metode og computermodel. Dette paper er udarbejdet under TEAM projektet finansieret af Transportrådet. Litteratur Adams, J., 1995, Risk, UCL Press Arrow, K. & Lind, R.C, 1970, Uncertainty and the evaluation of public investment decisions, American Economic Review, 60, June Dasgupta, A.K & Pearce, D.W., 1972, Cost-Benefit Analysis: Theory and Practice, Macmillan Gupta, S.K. & Rosenhead, J., 1968, Robustness in sequential investment decisions, Management science, Vol.15, No.2 Københavns Kommune, 1997, Trafik- og miljøplan for København, Københavns Kommune Overborgmesterens Afdeling. Leleur, S., 1995, Road Infrastructure Planning A Decision-Oriented approach. Polyteknisk forlag Nielsen, O.A., Nielsen, E.R. & Israelsen, T., 1998, Trafikanalyser af Havnetunnelprojektet - forudsætninger of resultater. Institut for Planlægning, Danmarks Tekniske Universitet Palisade, Palisade Corporation Palludan et al. 1996, Palludan, U., Jensen, S., Ågerup, M. & Henriques, M., 1996, Transportsektorens fremtid fire scenarioer for trafik og samfund, Transportrådet, Notat nr , April 1996 Pearce, D.W. & Nash, C.A., 1981, The Social Appraisal of Projects A text in Cost-Benefit Analysis, Macmillan Pearman, A., 1988, Scenario construction for transport planning, Transportation Planning and Technology, Vol. 12 Rehfeld, C., 1998, Transport infrastructure investments and decision support systems, Ph.D. afhandling, Institut for Planlægning, Danmarks Tekniske Universitet Rønnest, A.K. & Leleur, S., 1998, TEN-ASSESS Project WP8, TEN-ASSESS Skamris, M.K. & Flyvbjerg, B., 1996, Accuracy of Traffic Forecasts and Cost Estimates on Large Transportation Projects, Transportation Recearch Record No. 1518, pp

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20 Trafikministeriet Notat Workshop på Trafikdagene 2002 Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed : 8. oktober 2002 : 106-49 : TLJ, lokaltelefon 24367 : Planlægningskontoret Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk

Læs mere

Beslutningsstøtte og Beslutningstagen i England Vurderingsmetoder brugt i går, i dag og i morgen.

Beslutningsstøtte og Beslutningstagen i England Vurderingsmetoder brugt i går, i dag og i morgen. Beslutningsstøtte og Beslutningstagen i England Vurderingsmetoder brugt i går, i dag og i morgen. Decision Support and Decision Making in England Appraisal methods used yesterday, today and tomorrow Maj-Britt

Læs mere

COSIMA-VEJ SOFTWARE TIL PROJEKTVURDEIRNG I DEN DANSKE VEJSEKTOR

COSIMA-VEJ SOFTWARE TIL PROJEKTVURDEIRNG I DEN DANSKE VEJSEKTOR COSIMA-VEJ SOFTWARE TIL PROJEKTVURDEIRNG I DEN DANSKE VEJSEKTOR Af Kim Bang Salling, Anders Vestergaard Jensen & Steen Leleur Center for Trafik & Transport (CTT) Danmarks Tekniske Universitet (DTU) kbs@ctt.dtu.dk,

Læs mere

Usikkerhedsanalyser i forbindelse med beslutningsprocesser for trafikinvesteringer

Usikkerhedsanalyser i forbindelse med beslutningsprocesser for trafikinvesteringer 1 INDLEDNING Usikkerhedsanalyser i forbindelse med beslutningsprocesser for trafikinvesteringer Rehfeld, Claus. Civilingeniør, Ph.D.-studerende Institut for Planlægning (IFP), Trafikstudier Danmarks Tekniske

Læs mere

Michael Bruhn Barfod 1*, Claus Rehfeldt Moshøj +, Rune Larsen *, Jacob Kronbak *, Britta Lyager Degn +

Michael Bruhn Barfod 1*, Claus Rehfeldt Moshøj +, Rune Larsen *, Jacob Kronbak *, Britta Lyager Degn + Potentialemodel for kvantificering af effekterne af Aarhus Letbane Michael Bruhn Barfod 1*, Claus Rehfeldt Moshøj +, Rune Larsen *, Jacob Kronbak *, Britta Lyager Degn + * Danmarks Tekniske Universitet,

Læs mere

Ekspertforudsigelser af renter og valutakurser

Ekspertforudsigelser af renter og valutakurser 87 Ekspertforudsigelser af renter og valutakurser Jacob Stæhr Mose, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Det er relevant for både pengepolitiske og investeringsmæssige beslutninger at have et

Læs mere

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Mette Bøgelund, Senior projektleder, COWI A/S Trafikdage på Aalborg Universitet 2004 1 I analysen er de samfundsøkonomiske fordele og ulemper

Læs mere

Planlægning af transportkorridorer med GIS

Planlægning af transportkorridorer med GIS Planlægning af transportkorridorer med GIS Prioritering mellem miljø og anlægsomkostninger (CODE-TEN) Af Jacob Kronbak, Claus Rehfeld, Bo Grevy & Steen Leleur Institut for Planlægning (IFP), (DTU) 1 Indledning

Læs mere

PERSPEKTIVANALYSER OG LANGSIGTEDE UDFORDRINGER I TRANSPORTSEKTOREN HENRIK BACKTEMAN LARSEN, PROJEKTLEDER

PERSPEKTIVANALYSER OG LANGSIGTEDE UDFORDRINGER I TRANSPORTSEKTOREN HENRIK BACKTEMAN LARSEN, PROJEKTLEDER PERSPEKTIVANALYSER OG LANGSIGTEDE UDFORDRINGER I TRANSPORTSEKTOREN HENRIK BACKTEMAN LARSEN, PROJEKTLEDER HOVEDPUNKTER Noget om statsvejnettet i Danmark Noget om perspektiv/omverdens analyse Problemstillinger

Læs mere

De trafikale effekter af selvkørende biler Christian Juul Würtz, cjw@vd.dk Vejdirektoratet. Abstrakt

De trafikale effekter af selvkørende biler Christian Juul Würtz, cjw@vd.dk Vejdirektoratet. Abstrakt Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

2 Risikoaversion og nytteteori

2 Risikoaversion og nytteteori 2 Risikoaversion og nytteteori 2.1 Typer af risikoholdninger: Normalt foretages alle investeringskalkuler under forudsætningen om fuld sikkerhed om de fremtidige betalingsstrømme. I virkelighedens verden

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

Modellering af usikkerheder i transport infrastrukturprojekter: UNITE-DSS modellen

Modellering af usikkerheder i transport infrastrukturprojekter: UNITE-DSS modellen Modellering af usikkerheder i transport infrastrukturprojekter: UNITE-DSS modellen Adjunkt, PhD Kim Bang Salling Workshop: Usikkerheder i vurdering af transportprojekter Trafikdage v. Aalborg University

Læs mere

En tolkning af EU's "Oversvømmelsesdirektiv" med fokus på oversvømmelser i byer

En tolkning af EU's Oversvømmelsesdirektiv med fokus på oversvømmelser i byer En tolkning af EU's "Oversvømmelsesdirektiv" med fokus på oversvømmelser i byer Århus Kommune Notat November 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1 Baggrund...1 2 INDHOLDET AF OVERSVØMMELSESDIREKTIVET...1

Læs mere

Operationelle risici (OR) og systemiske virkninger behov for (bayesianske) neurale netværksmodeller?

Operationelle risici (OR) og systemiske virkninger behov for (bayesianske) neurale netværksmodeller? Operationelle risici (OR) og systemiske virkninger behov for (bayesianske) neurale netværksmodeller? Martin Falk Leisner RISK netværket RISK Conference 21. november 2016 Codanhus, København Introduktion

Læs mere

Hvordan kan man udnytte al tilgængelig information når et infrastrukturprojekt skal vurderes?

Hvordan kan man udnytte al tilgængelig information når et infrastrukturprojekt skal vurderes? Hvordan kan man udnytte al tilgængelig information når et infrastrukturprojekt skal vurderes? Anders Vestergaard Jensen Ph.D. studerende DTU Transport Agenda Introduktion og baggrund Helhedsorienteret

Læs mere

Risikostyring i Asset Allocation. 25. september 2014 Jan Bo Jakobsen

Risikostyring i Asset Allocation. 25. september 2014 Jan Bo Jakobsen Risikostyring i Asset Allocation 25. september 2014 Jan Bo Jakobsen Agenda Faglig profil: Jan Bo Jakobsen Introduktion Paradigmer Asset Allocation & Risikostyring Afslutning 2 Jan Bo Jakobsen, cand.oecon.,

Læs mere

Værktøjer og teknikker til at prioritere risici i internationale projekter: Sensivitetsanalyse og realoptioner.

Værktøjer og teknikker til at prioritere risici i internationale projekter: Sensivitetsanalyse og realoptioner. Værktøjer og teknikker til at prioritere risici i internationale projekter: Sensivitetsanalyse og realoptioner. Kapitel 9 rioritizing Risk: Sensitivity Analysis and Real Options International roject Management

Læs mere

Finansiering af transportinfrastruktur projekter

Finansiering af transportinfrastruktur projekter 1 Finansiering af transportinfrastruktur projekter 1.1 Introduktion Mange nye transportinfrastruktur projekter af både national og international betydning, herunder TransEuropæiske Net projekterne, gennemføres

Læs mere

Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. 1. Indledning. 2. Baggrund. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen

Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. 1. Indledning. 2. Baggrund. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen Charlotte Vithen Lone Dörge Peter Lund-Sørensen 1. Indledning Dette indlæg beskriver de evalueringsresultater, der

Læs mere

Introduktion af beslutningskonferencer - Vurderinger af usikkerheder i beslutningsgrundlaget for samfundsøkonomiske analyser

Introduktion af beslutningskonferencer - Vurderinger af usikkerheder i beslutningsgrundlaget for samfundsøkonomiske analyser Introduktion af beslutningskonferencer - Vurderinger af usikkerheder i beslutningsgrundlaget for samfundsøkonomiske analyser Trafikdage, Michael Bruhn Barfod Adjunkt, DTU Transport Introduktion Beslutningstagning

Læs mere

BAGGRUND OG SAMMENHÆNGE

BAGGRUND OG SAMMENHÆNGE Overordnede betragtninger Formålet med dette kapitel er i en kort og oversigtlig form at præsentere nogle overordnede sammenhænge i relation til faste forbindelser generelt og nogle centrale erfaringer

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

See: http://scitech.au.dk/mrms/ Ved Peter Borgen Sørensen, Bioscience samt Marianne Thomsen og Anne Jensen, Institut for miljøvidenskab

See: http://scitech.au.dk/mrms/ Ved Peter Borgen Sørensen, Bioscience samt Marianne Thomsen og Anne Jensen, Institut for miljøvidenskab See: http://scitech.au.dk/mrms/ Ved Peter Borgen Sørensen, Bioscience samt Marianne Thomsen og Anne Jensen, Institut for miljøvidenskab Relevansfor hvem? Private virksomheder Konsultvirksomheder Offentlige

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

RISIKOVURDERING OG COST-BENEFIT ANALYSE CASE: HARRESTRUP Å - KAPACITETSPLAN. Helena Åström

RISIKOVURDERING OG COST-BENEFIT ANALYSE CASE: HARRESTRUP Å - KAPACITETSPLAN. Helena Åström RISIKOVURDERING OG COST-BENEFIT ANALYSE CASE: HARRESTRUP Å - KAPACITETSPLAN Helena Åström hlaa@orbicon.dk HARRESTRUP Å Kagså Harrestrup Mose Vestvoldens Voldgrav Skovlunde naturpark Damhusengen og Damhussøen

Læs mere

Forbedret investeringsstrategi. tjenestemandsproduktet

Forbedret investeringsstrategi. tjenestemandsproduktet Forbedret investeringsstrategi i tjenestemandsproduktet Forbedret investeringsstrategi i tjenestemandsproduktet Sampension har siden 1929 genforsikret kommuners tjenestemandspensioner. Dengang hed vi Kommunernes

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

FUNDAMENTAL REVIEW OF THE TRADING BOOK - OVERBLIK OG BETYDNING

FUNDAMENTAL REVIEW OF THE TRADING BOOK - OVERBLIK OG BETYDNING FUNDAMENTAL REVIEW OF THE TRADING BOOK - OVERBLIK OG BETYDNING A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP December 2015 Made simple: Fundamental review of the trading book dækker over forskellige

Læs mere

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Definition af trængsel Fra DTU Transport 7. oktober 2012 CAB En definition af trængsel skal sikre en ensartet forståelse af, hvad der menes med trængsel, hvad enten

Læs mere

Analyse 23. oktober 2013

Analyse 23. oktober 2013 23. oktober 2013. Den samfundsøkonomiske værdi af Timemodellen kan være overvurderet Af Jens Hauch Trafikstyrelsen har, efter at der er truffet beslutning om Timemodellen, offentliggjort en samfundsøkonomisk

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller September 2012, Arne Joensen Overvejelser omkring kontroller og compliance GRCsystemer Udgangspunkt Dokumentation og overblik Hvilke

Læs mere

ØKONOMISTYRING SOM BESLUTNINGSUNDERSTØTTENDE VÆRKTØJ VELKOMST, PROGRAM OG PRÆSENTATION AF DELTAGERE

ØKONOMISTYRING SOM BESLUTNINGSUNDERSTØTTENDE VÆRKTØJ VELKOMST, PROGRAM OG PRÆSENTATION AF DELTAGERE SEGES, den 1. oktober 2015 Mai-Britt Soo Mortensen Økonomi og Virksomhedsledelse ØKONOMISTYRING SOM BESLUTNINGSUNDERSTØTTENDE VÆRKTØJ VELKOMST, PROGRAM OG PRÆSENTATION AF DELTAGERE VELKOMST Hovedformål

Læs mere

Forsyningssikkerhed i cost-benefit analyser

Forsyningssikkerhed i cost-benefit analyser Forsyningssikkerhed i cost-benefit analyser Et forsøg på at inddrage forsyningssikkerhed på olie i cost benefitanalyser for transportsektoren Thomas C. Jensen, DTU Transport Flemming Møller, DMU Introduktion

Læs mere

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Bilag 5 Dato November 2015 Bilag 5 er i sin helhed et mindstekrav. Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Til Udvikling af nye, innovative løsninger til optimal anvendelse af ressourcer i

Læs mere

Samfundsøkonomi i vejregelarbejdet

Samfundsøkonomi i vejregelarbejdet Samfundsøkonomi i vejregelarbejdet Per Antvorskov, Vejdirektoratet Stine Bendsen, COWI 1 Samfundsøkonomi i vejregelarbejdet Baggrund hvad består vejregelarbejdet i og hvordan er arbejdsgangen hvorfor er

Læs mere

Risikostyring i Danske Bank

Risikostyring i Danske Bank Risikostyring i Danske Bank Præsentation til LD Invest - Markets Christopher Skak Nielsen Chef for Risiko Kapital 23. Marts, 2008 Risiko- og kapitalstyring i Danske Bank - med afsæt i risikorapporten 2008

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Førerløse bilers effekt på afkast af investeringer i infrastruktur

Førerløse bilers effekt på afkast af investeringer i infrastruktur Førerløse bilers effekt på afkast af investeringer i infrastruktur Februar 2017 Hovedkonklusioner Der er ikke tradition for at indregne forventede teknologiske fremskridt, når der foretages cost-benefitanalyser.

Læs mere

Prioritering af anlægsprojekter

Prioritering af anlægsprojekter Prioritering af anlægsprojekter En metode til prioritering af anlægsprojekter i kommunerne Maja Sig Vestergaard, Favrskov Kommune Kresten Madsen, COWI A/S 1 0 Hvordan kan projektforslag og anlægsprojekter

Læs mere

En statistikstuderendes bekendelser Søren Wengel Mogensen

En statistikstuderendes bekendelser Søren Wengel Mogensen Oplysning 23 En statistikstuderendes bekendelser Søren Wengel Mogensen Om at skrive BSc-opgave i anvendt statistik. Der findes matematikere (i hvert fald matematikstuderende), der mener, at den rene matematik

Læs mere

SAMMENFATNING AF AFHANDLING

SAMMENFATNING AF AFHANDLING SAMMENFATNING AF AFHANDLING Det fælles tema i denne afhandling er hvordan regnskabsinformation påvirker organisationers størrelse og struktur. En gennemgående tanke i afhandlingen er at regnskabstal er

Læs mere

Investeringer i byliv og bylivskvalitet kan det betale sig?

Investeringer i byliv og bylivskvalitet kan det betale sig? Investeringer i byliv og bylivskvalitet kan det betale sig? Nedsamling Grønne områder er forskellige og skaber væsentlig forskellig værdi. Vi kan komme med et kvalificeret bud på værdien af de forskellige

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Kommentar til Vejledning i samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger

Kommentar til Vejledning i samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger Kommentar til Vejledning i samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger Peder Andersen Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Og nyt institutnavn på vej: Institut for Ressourceøkonomi og Fødevarepolitik

Læs mere

Bilag 7. SFA-modellen

Bilag 7. SFA-modellen Bilag 7 SFA-modellen November 2016 Bilag 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-650-2

Læs mere

Miljø og sundhed NOTAT

Miljø og sundhed NOTAT NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Byplan Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Miljø og sundhed Nærværende notat

Læs mere

REGN & BYER HVORDAN STYRKER VI SAMARBEJDET OM KLIMATILPASNING? Søren Møller Christensen, sekretariatsleder for Regn & Byer

REGN & BYER HVORDAN STYRKER VI SAMARBEJDET OM KLIMATILPASNING? Søren Møller Christensen, sekretariatsleder for Regn & Byer 1 REGN & BYER HVORDAN STYRKER VI SAMARBEJDET OM KLIMATILPASNING? Søren Møller Christensen, sekretariatsleder for Regn & Byer REGN & BYER FORMÅL OG AKTIVITETER Formålet med Regn & Byer er at fremme og kvalificere

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Statistik og beregningsudredning

Statistik og beregningsudredning Bilag 7 Statistik og beregningsudredning ved Overlæge Søren Paaske Johnsen, medlem af Ekspertgruppen Marts 2008 Bilag til Ekspertgruppens anbefalinger til videreudvikling af Sundhedskvalitet www.sundhedskvalitet.dk

Læs mere

Klima og diskontering

Klima og diskontering Klima og diskontering Kirsten Halsnæs Klimapolitik en særlig udfordring for diskontering Langsigtet problem knyttet til atmosfæriske drivhusgas koncentrationer med mere end 100 års levetid Usikkerheder

Læs mere

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01.

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01. 1 Fremtidens job Følgende notat belyser, på baggrund af data fra World Economic Forum, hvilke udviklingstendenser der i særlig grad forventes at præge fremtidens arbejdsmarked og hvor mange job der, som

Læs mere

Spar Nord Banks ansøgningsscoremodel. - et ekspertbaseret ratingsystem for nye udlånskunder

Spar Nord Banks ansøgningsscoremodel. - et ekspertbaseret ratingsystem for nye udlånskunder Spar Nord Banks ansøgningsscoremodel - et ekspertbaseret ratingsystem for nye udlånskunder Mål for ansøgningsscoremodel Rating af nye udlånskunder som beskrives vha. en række variable: alder, boligform,

Læs mere

Ny Normal 2015 Kenneth Kjeldgaard SEGES Finans & Formue ApS FINANSIERINGSSYSTEM TIL ÅRSRAPPORT, BUDGET OG RÅDGIVNING

Ny Normal 2015 Kenneth Kjeldgaard SEGES Finans & Formue ApS FINANSIERINGSSYSTEM TIL ÅRSRAPPORT, BUDGET OG RÅDGIVNING Ny Normal 2015 Kenneth Kjeldgaard SEGES Finans & Formue ApS FINANSIERINGSSYSTEM TIL ÅRSRAPPORT, BUDGET OG RÅDGIVNING DISPOSITION Baggrund og status Konklusioner på horisontrapport samt besøg på centre

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020 23. marts 9 Arbejdsnotat Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til Udarbejdet af Knud Juel og Michael Davidsen Baseret på data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne er der ud fra køns- og

Læs mere

Miljøprioriterede gennemfarter og emissioner fra trafikken. Lene Michelsen & Rend T. Andersen Afdelingen for Trafiksikkerhed og Miljø, Vejdirektoratet

Miljøprioriterede gennemfarter og emissioner fra trafikken. Lene Michelsen & Rend T. Andersen Afdelingen for Trafiksikkerhed og Miljø, Vejdirektoratet Abstract Miljøprioriterede gennemfarter og emissioner fra trafikken Lene Michelsen & Rend T. Andersen Afdelingen for Trafiksikkerhed og Miljø, Vejdirektoratet For 18 mindre byer, hvor der er anlagt miljøprioriterede

Læs mere

Anbefalinger til samfundsøkonomisk evaluering på socialområdet

Anbefalinger til samfundsøkonomisk evaluering på socialområdet Anbefalinger til samfundsøkonomisk evaluering på socialområdet Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Fremtidens transport og miljøet med udgangspunkt i trafiksystemet

Fremtidens transport og miljøet med udgangspunkt i trafiksystemet Fremtidens transport og miljøet med udgangspunkt i trafiksystemet Per Homann Jespersen FLUX Center for Transportforskning ENSPAC Roskilde Universitet phj@ruc.dk Infrastrukturkommissionens og dansk trafikpolitiks

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Statistik. Introduktion Deskriptiv statistik Sandsynslighedregning

Statistik. Introduktion Deskriptiv statistik Sandsynslighedregning Statistik Introduktion Deskriptiv statistik Sandsynslighedregning Introduktion Kasper K. Berthelsen, Institut f. Mat. Fag 8 Kursusgange Individuel mundtlig eksamen (7-skala) Udgangspunkt i opgaver Software:

Læs mere

Logistik og Økonomistyring Læseplan

Logistik og Økonomistyring Læseplan Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Master i Redaktionel Ledelse, Efterårssemestret 2007 Logistik og Økonomistyring Læseplan 25. juni 2007 Direktør Carit Andersen Professor Hans Frimor Professor Steffen

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Anvendelse af samfundsøkonomiske. - Den samfundsøkonomiske analyse som værktøj i beslutningsprocesser

Anvendelse af samfundsøkonomiske. - Den samfundsøkonomiske analyse som værktøj i beslutningsprocesser Anvendelse af samfundsøkonomiske analyser - Den samfundsøkonomiske analyse som værktøj i beslutningsprocesser Anvendelse af samfundsøkonomiske analyser - den samfundsøkonomiske analyse som værktøj i beslutningsprocesser

Læs mere

Danmark som døgnsamfund Nye distributionsformer, grøn omstilling og øget ressourceeffektivitet

Danmark som døgnsamfund Nye distributionsformer, grøn omstilling og øget ressourceeffektivitet Danmark som døgnsamfund Nye distributionsformer, grøn omstilling og øget ressourceeffektivitet Dansk Industri og Transportministeriet, 15. januar 2013 Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte Incentive.dk

Læs mere

EVALUERING AF TRAFIKSIKKERHEDSREVISION. Ulrik Valentin Hansen (Via Trafik) Rune Elvik (TØI)

EVALUERING AF TRAFIKSIKKERHEDSREVISION. Ulrik Valentin Hansen (Via Trafik) Rune Elvik (TØI) EVALUERING AF TRAFIKSIKKERHEDSREVISION Michael W. J. Sørensen (TØI) Troels Vorre Olsen (Via Trafik) Ulrik Valentin Hansen (Via Trafik) Rune Elvik (TØI) Trafikdage, Aalborg Universitet 26. august 2014 1

Læs mere

Potentiale og konsekvenser for dansk landbrug ved omlægning til 2 pct. obligationslån

Potentiale og konsekvenser for dansk landbrug ved omlægning til 2 pct. obligationslån Potentiale og konsekvenser for dansk landbrug ved omlægning til 2 pct. obligationslån Baggrund og forudsætninger Formålet med dette notat er at vise konsekvenserne for heltidsbedrifternes gældsforhold,

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Center for Sundhedsinnovation

Center for Sundhedsinnovation Center for Sundhedsinnovation Business case for Telemedicin Behandling over afstand Christian Graversen, DI ITEK 30. December 2011 Version 1.0 Business case for Telemedicin Behandling over afstand 1. Ledelsesresume

Læs mere

Estimering og anvendelse af modeller ved brug af PROC MODEL

Estimering og anvendelse af modeller ved brug af PROC MODEL Estimering og anvendelse af modeller ved brug af PROC MODEL Anders Ebert-Petersen Business Advisor Risk Intelligence Agenda 1. Indledning 2. Overordnet information om PROC MODEL 3. Eksempel med anvendelse

Læs mere

Personlig rapport på Test Testesen. Professional. Styles

Personlig rapport på Test Testesen. Professional. Styles Personlig rapport på Test Testesen Professional Styles Fremstillet den: 18-aug-2010 Side 2 2009 Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion til Personlig rapport Tak for at du har besvaret

Læs mere

Baggrundsnotat E: Fremskrivning af transportsektorens

Baggrundsnotat E: Fremskrivning af transportsektorens Baggrundsnotat E: Fremskrivning af transportsektorens energiforbrug Indledning Transport, der står for ca. 1/3 af det endelige energiforbrug, består næsten udelukkende af fossile brændsler og ligger samtidig

Læs mere

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Kilde: UNI-C s databank. Tabel (EGS) Bestand og GRS Klassetype og Institutioner og Tid Skoleår.

Kilde: UNI-C s databank. Tabel (EGS) Bestand og GRS Klassetype og Institutioner og Tid Skoleår. N OTAT Inklusion/segregering og tilvalg af folkeskolen Debatten på folkeskoleområdet berører ofte udfordringerne med inklusion. Herunder fremføres den øgede inklusion som grund til at forældre i stigende

Læs mere

Højkvalitetsdata: Dokumentation, videndeling mv.

Højkvalitetsdata: Dokumentation, videndeling mv. Styregruppen for Højkvalitetsdata 23. juli 2008 Dokumentationsvejledning Højkvalitetsdata: Dokumentation, videndeling mv. Styregruppen for højkvalitetsdata består af: Hans Hummelgaard (fmd.) (akf og medlem

Læs mere

Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik. Aalborg trafikdage 25. august 2009

Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik. Aalborg trafikdage 25. august 2009 Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik Aalborg trafikdage 25. august 2009 Transportaftalen, januar 2009 - Principper for en grøn transportpolitik Transportens CO2-udledning

Læs mere

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor Konklusion Komparativt syn på s og s mikrofinans sektor For både den danske og norske sektor gør de samme tendenser sig gældende, nemlig: 1. Private virksomheders engagement i mikrofinans har været stigende.

Læs mere

Henrik Paag, Havnetunnelgruppen / TetraPlan A/S Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Plan- og telematikafdelingen

Henrik Paag, Havnetunnelgruppen / TetraPlan A/S Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Plan- og telematikafdelingen HAVNETUNNEL I KØBENHAVN Henrik Paag, Havnetunnelgruppen / TetraPlan A/S Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Plan- og telematikafdelingen 1. Baggrund og indledning Vejdirektoratet foretager i øjeblikket

Læs mere

Hvor bliver gevinsterne af?

Hvor bliver gevinsterne af? Hvor bliver gevinsterne af? Præsentationen bygger på en række undersøgelser, foretaget af KPMG og på Peaks erfaringer fra samarbejdet med vores kunder Hvordan ser det ud med gevinstrealiseringen? 86% af

Læs mere

Organisatorisk implementering af informationssystemer

Organisatorisk implementering af informationssystemer Organisatorisk implementering af informationssystemer Hvordan man sikrer informationsteknologiske investeringer i en organisatorisk ramme. 1 Organisatorisk implementering Definitionen på et succesfuldt

Læs mere

Statistik Lektion 1. Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Sandsynlighedsregning

Statistik Lektion 1. Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Sandsynlighedsregning Statistik Lektion 1 Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Sandsynlighedsregning Introduktion Kasper K. Berthelsen, Inst f. Matematiske Fag Omfang: 8 Kursusgang I fremtiden

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Femern Bæltforbindelsen Langsigtede økonomiske gevinster

Femern Bæltforbindelsen Langsigtede økonomiske gevinster Femern Bæltforbindelsen Langsigtede økonomiske gevinster SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 7027 0740 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM Denne præsentation Dynamiske effekter ved

Læs mere

Mindste kvadraters tilpasning Prædiktion og residualer Estimation af betinget standardafvigelse Test for uafhængighed Konfidensinterval for hældning

Mindste kvadraters tilpasning Prædiktion og residualer Estimation af betinget standardafvigelse Test for uafhængighed Konfidensinterval for hældning 1 Regressionsproblemet 2 Simpel lineær regression Mindste kvadraters tilpasning Prædiktion og residualer Estimation af betinget standardafvigelse Test for uafhængighed Konfidensinterval for hældning 3

Læs mere

REGIONALØKONOMISK ANALYSE

REGIONALØKONOMISK ANALYSE Analysegrundlaget Formålet med den regionaløkonomiske analyse er at vurdere den regionale fordeling af de samfundsøkonomiske gevinster og tab ved etableringen af en fast Femer Bælt-forbindelse, udtrykt

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

PLANLÆGNINGSMÆSSIGT FOR AT FÅ EN BÆREDYGTIG TRANSPORT I KØBENHAVN (UDEN FOSSILT BRÆNDSEL, MED GOD MOBILITET M.M.)

PLANLÆGNINGSMÆSSIGT FOR AT FÅ EN BÆREDYGTIG TRANSPORT I KØBENHAVN (UDEN FOSSILT BRÆNDSEL, MED GOD MOBILITET M.M.) HVAD SKAL DER TIL PLANLÆGNINGSMÆSSIGT FOR AT FÅ EN BÆREDYGTIG TRANSPORT I KØBENHAVN (UDEN FOSSILT BRÆNDSEL, MED GOD MOBILITET M.M.) Per Homann Jespersen Lektor, trafikplanlægning og trafikpolitik Roskilde

Læs mere

Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet.

Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet. Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet. Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet. Vejdirektoratet gennemførte med bistand fra konsulentfirmaerne COWI,

Læs mere

Bilag 7 Analyse af alternative statistiske modeller til DEA Dette bilag er en kort beskrivelse af Forsyningssekretariatets valg af DEAmodellen.

Bilag 7 Analyse af alternative statistiske modeller til DEA Dette bilag er en kort beskrivelse af Forsyningssekretariatets valg af DEAmodellen. Bilag 7 Analyse af alternative statistiske modeller til DEA Dette bilag er en kort beskrivelse af Forsyningssekretariatets valg af DEAmodellen. FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2011 INDLEDNING... 3 SDEA...

Læs mere

UDSKILLELSE AF LEVE- RANDØRER VED OVER- GANG TIL FASE 2 BILAG 5

UDSKILLELSE AF LEVE- RANDØRER VED OVER- GANG TIL FASE 2 BILAG 5 Til Klimatilpasningspartnerskabet (1) Dokumenttype Bilag 5 Dato Maj 2014 Bilag 5 er i sin helhed et mindstekrav. UDSKILLELSE AF LEVE- RANDØRER VED OVER- GANG TIL FASE 2 BILAG 5 UDSKILLELSE AF LEVERANDØRER

Læs mere

Indragelse af borgere og interessenter i beslutningsprocessen en introduktion til beslutningskonferencer

Indragelse af borgere og interessenter i beslutningsprocessen en introduktion til beslutningskonferencer Indragelse af borgere og interessenter i beslutningsprocessen en introduktion til beslutningskonferencer Anders Vestergaard Jensen *, Michael Bruhn Barfod *, Inga Pilkauskiene * *Institut for Transport,

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere