each governed by the teaching staff, the Fellows. * hver ( især ) * styre / * lærerstab * fyr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "each governed by the teaching staff, the Fellows. * hver ( især ) * styre / * lærerstab * fyr"

Transkript

1 UNIVERSITY AND FACULTY * universitet * og * fakultet ju~ni`vê~siti `faklti ( åndsevne ) 01 ) England has a large choice of universities. * = * har * et * stor (-t ) * udvalg * af ngt. `inglênd haz la~d t$åis êv The old English Universities of Oxford and Cambridge * de * gammel * engelsk * i / * = * = di êuld `åksfêd `keimbrid - ejefald were founded in 1249 and 1284 respectively. * være * grundlægge ngt. * i * henholdsvis `faundid ri`spektivli ( ~ blev grundlagt ) These two universities consider themselves ( as / to be ) * disse * to * betragte sig ( selv ) som * at * være di~z tu~ kên`sidê - ` - tê bi~ the choice of the whole world. * valget for > * hele hêul wê~ld ( ~ de bedste i > ) * verden There is not much to choose between the two; * der er ikke meget at vælge * mellem * to deê iz nåt mût$ tê t$u~z bi`twi~n ( megen forskel ) there is little to choose between Oxford and Cambridge, * ( kun ) lidt `litl or there is nothing to choose between them. * eller * intet * dem å~ `nû#ing ( ingen forskel ) There s practically no `difference between the options. * praktisk talt * ingen * forskel mellem > * valgmulighed `praktikli `åp$ênz næsten 10 ) To students in possession of great mental faculties, * for * student * ( i ) besiddelse ( af ) * stor * åndsevner `stju~dents E/A stu~ pê`ze$ên greit `mentèl studerende / -slået the choice may lie between the two. * valg * kan ( måske ) * stå mellem `lai ( ligge ) Only a choice selection of students are admitted to * kun * udsøgt * udvalg af ngt. * blive givet adgang til > `êunli sê`lek$ên êd`mitid ( optaget på > ) the universities. * The universities choice in teachers is very selective. * valg af ngt. * lærer * meget * selektiv `ti~t$êz sê`lektiv udsøgt Each university has been enlarged by the foundation of * hver * ( er ) blevet * gjort større * ved * grundi~t$ in`la~d d bai faun`dei$ên ( forstørre, udvide ) læggelse a number of colleges. * antal * ( universitets- ) kollegium `nûmbê `kålid iz The university is a federation of colleges, * sammenslutning / fællesskab af ngt. each governed by the teaching staff, the Fellows. * hver ( især ) * styre / * lærerstab * fyr lede ngt. kollega Each staff of choice teachers choose from among them * udsøgt * vælge ( fra ) iblandt 20 ) members of the University s legislative bodies: * medlem * lovgivende * organ, afdeling `led islêtiv `bådiz forsamling, ( krop ) the faculties, departments, and committees. * fakultet * organisationsafdeling * kommite, udvalg - ` - kê`mitiz bestyrelse The teaching is organized in a number of faculties. * undervisning * organisere * antal `å~gênaizd So there is a choice of a number of different faculties: * således * udvalg ( der er valgmulighed / sêu derfor man kan vælge mellem ) the faculty of theology, the faculty of arts, * teologiske fakultet * filosofiske og humanistiske #i`ålêd i the faculty of law, the faculty of science, * juridiske * naturvidenskablige lå~ `saiêns and the faculty of medicine ( the medical faculty ). * medicinske / lægevidenskablige `med(i)sên Some faculties have a narrow choice of lectures * nogen * have et snævert * udvalg af * forelæsninger sûm `narêu `lekt$êz nogle while others offer a large and wide choice of lectures. * mens * andre * tilbyde * stort * bredt * = wail ûdêz `åfê waid medens If a faculty has little choice of lectures, * hvis * have et ringe udvalg af 30 and there isn t much choice of lectures at a faculty, * is not * stort udvalg af * ved êt mange at vælge imellem på the students do not / don t have much choice. * ( gøre ) ikke * have megen valgmulighed du~ dêunt ( hjælpeudsagnsord ) If there are many lectures to choose among, * vælge iblandt ê`mûng and much teaching to choose from, able students may, * undervisning * vælge fra ngt. * dygtig * kunne `eibêl mei måtte nevertheless / nonetheless, be faced with a difficult choice. * ikke desto mindre * stillet overfor / * svær * valg nevêdê`les nûndê`les feist wid ansigt til ansigt med > vanskelig They may face a choice from a wide range of lectures; * de * stå overfor * fra * vidt * område eind bredt face a choice of a several lectures, a choice ( from ) among * udvalg af ngt. * adskillige * valg * blandt ngt. ê`mûng these lectures and finally face a choice between them. * mellem ( således at et valg udelukker et andet ) It may be difficult to decide between them. * svært / * bestemme / beslutte sig > di`said vanskeligt at - og vælge mellem ngt.

2 02 Education (U) matters; it matters to most people. * uddannelse * betyde ngt. ( for ) * de fleste mennesker edjukei`$ên `pi~pêl undervisning Parental choice of education has been very common * forældremæssig * valg af * almindelig pê`rentl as many parents chose an education (sg.) for their children. * da *mange * for- * valgte * en uddan- * deres børn deê `t$ildrên idet ældre nelse Some parents still leave their children with no choice. * stadig * ikke overlade noget valg til ng. li~v As their parents give them no choice in the matter, * ikke give ng. noget valg ( i den sag ) / lade ng. have noget at skulle have sagt some children, not yet of age, have no choice but to obey. * endnu * myndig * ikke have > * undtagen / * adlyde jet eid êu`bei / ê - andet valg end at - These children `cannot choose but do as they are told. * kan ikke * vælge * men må * gøre som * befale (-t) Until they come of age, they have no choice in the matter * indtil * blive myndig * ikke have noget valg ûn`til ( komme i alder ) / at skulle have sagt so they are not able to go to the university of their choice. * derfor * i stand til at - * gå på * efter eget valg som man helst vil 10 If children don t choose to take their parents advice (U), * vælge / * følge êd`vais finde for godt at - ( tage ) * råd they may / might not be financially supported. * vil måske * økonomisk * støtte mait fai`nan$êli sê`på~tid ( Countries, universties etc. may be economically supported.) * lande * økonomisk `kûntriz ikê`nåmikêli It s Hobson s `choice if there is just the choice of * det er * = * kun * valg / -mulighed its d ûst ( = it is ) bare taking either that which is offered or nothing, * enten * det * som * eller * ingenting wit$ `nû#ing intet or if you don t really have a choice in the matter. * du * virkelig * ikke have noget valg `riêli egentlig / at have skulle sagt Booklets are supposed to help conscientious parents * brochure * antage * hjælpe ng. > * samvittighedsfuld `buklêts kån$i`ên$ês pjece ( to ) make ( more ) informed choices for their children. * til at - * træffe / * ( mere ) velinformeret * valg for ng. må~ foretage > Some parents, however, encourage their children to * imidlertid * opmuntre ng. til at en`kårid exercise choice, and make / take their own decisions. * udøve > * valg * træffe / tage * egen * beslutning `eksêrsaiz êun ( træffe ) ( lave ) If a student gets / has high or good grades /ee marks, * få / have * høj * god * karakter greidz ( mærke ) 20 ( not low or poor grades / marks ) * lav * dårlig * = and his or her parents have said, Do just as you choose * hans * hendes * sige * gøre som man vælger ( sagt ) ( man vil ) take your choice, he or she can pick and choose. * tage sit valg * han * hun * kan * snuppe og vælge ( vælge selv ) ( vælge og vrage ) There is a wide range of choices open to these students. * vidt område * af valg * åben for ng. `êupên ( bred vifte ) They can go to a university of their choice. * komme / gå på * efter ( deres ) eget valg Still, if parents don t like their children s choice of study, * dog * kunne lide * valg af ngt. * studium laik `stûdi they may tell them what they think about / of the idea * kan / * fortælle ng. hvad - * tænke / * ide #ink ê`baut ai`diê vil måske synes om ngt. in a few choice words, or in a few choice phrases. * med nogle få velvalgte ord * sætninger wê~dz fju~ `freisiz / vendinger So these children are faced with an agonizing choice. * stå overfor ngt. * pinefuld * valg `agênaizing They have a choice they can ( either ) do their duty, * have et valg * ( enten ) * gøre sin pligt `eidê `d u~ti 30 or follow their own inclinations. * følge sin > * egen * tilbøjelighed `fålêu / følelse, lyst They have a choice of (either) duty or inclination. * have valget mellem ( enten) eller Having chosen between duty and inclination, a student may * valgt imellem og `t$êuzên still have to choose between two, three or more faculties. * være nød til at - * vælge mellem ngt. * tre ( to ad gangen ) Besides a faculty for learning, a student who chooses to * ved siden af * evne for / * det at lære * vælge at - bi`saidz foruden til ( at ) ngt. study should be in possession of all his other faculties: the * studere * bør * i besiddelse af * alle * evner pê`ze$ên faculty of feeling, taste, smell, hearing, sight, speech etc. * føle- * smage- * lugte- * høre- * syns- * taleevnen Having a happy faculty of making friends, he may have * lykkelig * evne til at * blive venner frendz skabe venskab a faculty for finding friends at university or in college (A). * for at * finde * på * på college

3 03 Students who go to school, (a) university or (a) college * gå i skole * på ( et ) ( A med artikel ) are at E/A in school, at (a) university or at (a) college. * være i skole * på * på At / in school and at university, a student adviser / <or * på / i skolen * på universitetet * studenterrådgiver ad`vaizê studievejleder or tutor gives student advising and study guidance. * studenterrådgivning * studievejledning `tju~tê E/A `tu~têr `gaidns A university remains a popular choice for education. * forblive * populær * valg med henblik på * uddan- / hensyn til > nelse A careers officer / adviser (E) or a career counsellor(a) * erhvervsvejleder ( karriererådgiver ) kê`riêz åfisê gives careers guidance ( study and vocational guidance ) * give > * erhvervsvejledning ( * studie og erhvervs - vêu`kei$ênêl vejledning ) to help the students make more informed career choices. * træffe / foretage > * velinformeret * karrierevalg - ` - kê`riê In order to achieve ( their goal ), most students are careful * for at - * gennemføre * flest * omhyggelig ( nå sit mål ) 10 in their choice and some take a long time choosing * i / med ( sit ) valg * tage sig lang tid til / * vælge være tid om at - so when they take their choice, they make a careful choice. * når * foretage / træffe sit valg * gøre et valg When students conscientiously choose a faculty, * samvittighedsfuldt * vælge ngt. and the choice of faculty is their choice, * valg af ngt. * deres valg it s an education chosen by the students themselves, * uddannelse * valgt af ng. selv or, in other words, an education of their own choosing. * med andre ord * efter eget valg ( vælgen ) Having graduated from university E/A a university, * demitteret fra ngt. a graduate has the choice of various careers. * demittent * have valget blandt * forskellig `grad uêt `veêriês / -artet Having chosen / selected a highly respected girl * ( ud-) vælge ng. > * ( højt ) respekteret * pige sê`lektid ung kvinde as their leader, some students chose / selected her for * til / som ngt. * leder * vælge ng. til ngt. 20 the students representative council. * de studerendes representative * råd repri`sentêtiv `kaunsil ( = studenterråd ) She was the first choice of most of them. * være * først * valg She was their choice as a student representative. * som / til * representant She was the obvious choice for the job. * indlysende * til * arbejde `åbviês oplagt hverv, opgave As the representatives choose / select a woman to be * vælge / udvælge ng. > * kvinde * til at - their leader, a female is now chosen leader of the council. * kvinde * udvalgt Some undergraduates live in a student hostel E/E * student * leve / bo i ngt. * studenter kollegium - ` - håstl studerende ( herberg ) hall of `residence /A residence hall / EA dormitory. * kollegium * = * sovesal ( E ) `då~mitêri ( hal, beboelse ) kollegium ( A ) On the sports ground, when the students choose ( A: up), * på > * sportsplads * vælge hold graund they choose (up) teams or choose (up) sides. * = * = 30 Some students come from select schools. * udsøgt sê`lekt eksklusiv They are schools of choice: of choice for education * efter ( eget ) valg * af ngt. and of choice for children of the choos(e)y upper `class. * af * kræsen * overklasse fordringsfuld These schools, accessible only to a select few, * tilgængelig for ng. * nogle få udvalgte êk`sesibl tu ( [ tu ] foran vokal ) are believed to be a good choice as a means of education. * menes at være * valg som * middel til ngt. Most students go to / are at university by choice. * gå / være på universitet ( -et ) * af eget valg / egen fri vilje Some children do not choose to be a student, though. * ikke * & foretrække * dog dêu / gide, have lyst til at - By choice, they could have got a university education * som muligt valg * fået * universitetsuddannelse if they, for choice, had received university training. * = * få ri`si~vd `treining Many children have no choice about going to university. * ikke have noget valg mht. at - * gå på

4 04 There is another choice, in fact. * der findes et andet valg * faktisk Some young people choose (a) vocational education. * unge * vælge * erhvervsrettet * undervisning mennesker foretrække faglig ( uddannelse ) Some young people choose to go to (a) college * vælge at en to receive vocational training and get a vocational training. * for at - * få * erhvervs- * under- * få * = * uddanmodtage rettet visning nelse A college, not as (a) part of a university, is a school * læreanstalt * del af fagskole for higher or professional education. * højere * erhvervsfaglig * uddannelse Being at / attending (a) college requires hard work. * gå / være på * læreanstalt * kræve * hårdt arbejde ê`tending ri kwaiêz wê~k Apt pupils and prudent students who work hard * egnet * elev * klog, vis * arbejde * hårdt `pju~pilz ( lærenem person ) forsigtig easily work their passage through an education. * let * tjene sig vej gennem ngt. `pasid nemt 10 Owing to their prudence, they receive / get an education. * takket være * -skab * få en uddannelse -hed A student must give a prudent answer to a question. * skal * give > * & velbetænkt * svar på > * spørgsmål `a~nsê `kwest$ên The liberal arts colleges aim at providing / aim to provide * de frie kunster * lære- * sigte mod at - * tilveje- `libêrêl èim ( almendannende ) anstalt bringe ngt. (a) liberal education rather than (a) vocational training `ra~dê dên * almendannende * snarere end * erhvervsrettet as in a college of `agriculture, of pharmacy, of engineering * landbo- * farmaceut- * ingeniørakademi of advanced technology etc. end i`niêring højskole højskole teknisk universitet * ( akademi etc. for ) højtudviklet teknologi êd`va~nst tek`nålêd i One can go to a police training school, a technical school * en / man * politiskole to a nursing school etc. to be educated. * sygeplejeskole * uddanne ng. nê~sing sku~l One can serve one s apprenticeship. * stå i lære ( * aftjene * lærlingetid ( -skab ) ) ê`prenti$ip Out of prudence some men are plenty prudent enough to * af -hed * mere end * klog, forsigtig * nok til at - forudseende 20 search for a partner who is a prudent housekeeper too. * søge * partner * husholder * også sê~t$ / lede efter ngt. tilmed Like a prudent searcher and a prudent general (& fig), * (lige-) som * under-, søger * = `d enêrêl efterforsker they search in highways and byways for a suitable wife. * søge / lede > * alle vegne, overalt * passende * kone `haiweiz `s(j)u~têbêl waif efter ng. ( hoved-, bivej ) egnet hustru It s not an easy job so they search for her high and `low. * let opgave / sag * = * overalt `i~zi d åb hai lêu ( højt, lavt) Easier said than done, they search for her everywhere. * lettere sagt and gjort * = * overalt `evriweê It might be prudent to watch out for prudery, though. * klogt at * holde øje med * snerperi passe på sippethed For prudential reasons it might be more prudent to * af forsigtighedsgrunde * kunne ( * mere ) * klogere pru`den$êl `ri~sênz get a second opinion and give it (a lot of / a careful) thought. * få ( høre ) en > * ( en masse / grundig ) tanke `sekênd ê`pinjên #å~t anden mening ~ tænke ( grundigt ) over det As very few people want a prudish partner, most people * få * ønske ngt. * snerpet sippet are on the watch for prudery and prudes. * på udkig / vagt overfor ngt. * snerpet- / * person sippethed 30 Having searched his heart, a young man who hadn t got * granske ( sit ) * hjerte * mand * få / have > ha~t a new girlfriend, wanted to search () `out an old girlfriend. * ny * veninde * lede efter og finde frem til * gammel opspore (ud ) tidligere He searched his memory, but couldn t ( could not ) * & ransage > * hukommelse * kunne ikke `memêri `kudnt remember his old girlfriend s telephone number. * huske / * telefon nummer - ` - `telêfêun nûmbê komme i tanke om ngt. He then searched through all the cupboards, * så, derefter * gennemsøge * alle * skab #ru~ `kûbedz dengang and searched all the drawers for the missing note. * lede i ngt. efter * skuffe * forsvundet * optegnelse `drå~êz nêut savnet The search (of the cupboards and drawers) gave no result * gennemsøgning * gav * resultat ri`zûlt so he tried to look () `up her number in the phone book. * slå ngt. op i > * telefon * bog Having searched through the telephone directory * gennemsøge ngt. * telefon * -bog ( vejviser, dai`rektêri adresse- / vejledningsbog ) for hours, he was happy ( that ) he finally found her number. * ( i ) timer * lykkelig over at - * til sidst * fandt

5 `fainêli faund timevis 05 He knew (that) she was select in the friends she invited * vidste at - * kræsen med ngt. * invitere * ven sê`lekt so the young man was happy to be invited and see her again. * lykkelig over at - * inviteret * se / besøge ng. in`vaitid Going to see her the next day, the kind and considerate * næste dag young man wanted to select a book as / for a `present. * udvælge ngt. som / til ngt. * gave The bookshop had a good selection of books. * boghandler * havde * udvalg `buk$åp After a while he chose selections of Shakespeare, * efter * en tid * udvalgte stykker af ng. et stykke and selections from the 20 th ( twentieth ) century. * fra * århundrede `twenti# `sent$êri The young man searched his pockets. * gennemsøge / lede i ngt. * lomme Having searched () `out a banknote ( & note E/A) bill ), * lede efter ngt. og finde det frem * ( penge-) seddel 10 he searched some coins out. * = * mønt The greengrocer s (shop) has choice fruit and vegetables.* grønthandler * udsøgt * frugt * grønsag `gri~ngrêusêz fru~t `ved têblêz ( butik ) af bedste kvalitet ~ frugt og grønt After a searching look, he carefully selected some fruits * efter * under- * blik * omhyggeligt * udvælge ngt. > søgende forsigtigt from a fruit basket, and as you should eat six portions of fruit * fra ngt. * kurv * spise * seks * portion a day, it was considerate of him to bring both a book and fruit.* hver dag * betænktsomt af ng. at - * både ngt. og ngt. He had chosen a fortunate moment to call his old girlfriend * vælge > * heldigt * tidspunkt at - `få~t$ênêt as the lady of his choice fell in love with him again. * dame af ngs. valg * faldt i > * kærlighed * igen ngs. udkårne ( blive forelsket ) So it was well-chosen moment. * velvalgt * øjeblik A moment may be unfortunate and ill-chosen. * uheldigt * dårligt valgt They loved each other so they both looked happy. * elske ng. * hinanden * begge ( to ) * se ud bêu# 20 The next evening they ate at a select restaurant. * aften * spise * eksklusiv * restaurant They serve generous portions: you can choose * servere * rigelig * portion `på~$ên rundhåndet a small or generous helping of each dish on the menu. * lille * = * ( serveret ) portion * ret * på menuen små~l `d enêrês `menju~ The young couple both had two large servings of soup. * par * stor portion * suppe su~p The young lady had a small portion of meat * dame * lille * kød while the young man had a huge portion from a large dish. * enorm / kæmpe * fad The young lady had a small second helping of meat. * ( serveret ) portion Please, help yourself to more salad, the young man said. * ( hvis det ) behager * ~ tag endelig * salat ( ret ) The restaurant had a large selection of desserts * udvalg af ngt. * dessert di`z ê~ts to select from and to choose from. * udvælge fra ngt. * vælge fra ngt. 30 A pie, a local delicacy, was cut into eight large portions. * tærte * lokal * delikatesse * skære * otte * portion pai de`likêsi ngt. i > A `recipe would say enough for ten servings. * opskrift * ville * sige * nok til > * ti * portion Yet, when she couldn t decide which dessert to select, * dog * hvilke ngt. man skal udvælge endnu or which one to choose, he went jokingly, Take them all * vælge * udbryde / * spøgefuldt wûn `d êukingli sige: if you choose. * hvis du har lyst Tipping ( the waiter ) was a matter of personal choice. * give ( tjener ) drikkepenge * et ( spørgsmål om ) > `weitë personligt valg One evening, they invited a few select friends. * en aften * udvalgt She wore a select dress in the colour of her choice. * bære / * udsøgt * kjole * farve * efter eget valg `kûlê have ngt. på Her friends selected her to read aloud select passages * udvælge * læse ( ngt. ) højt > * udvalgt * passage ri~d ê`laud `pasid iz of Shakespeare to this select audience. * for ng. * tilhørerskare

6 `ådiênz publikum 06 Some young people go to work when they choose, * gå på arbejde * & når det passer én gide, have lyst and thus make money when they choose to work. * således * at - `mûni Young people like these often search for adventure. * ofte * søge / lede efter > * eventyr êd`vent$ê spændende oplevelser If young people fall by the `wayside in search of adventure, * falde ved > * vejside * på jagt efter ngt. ( ~ komme galt afsted ) their future plans may fall by the wayside or go `astray. `fju~t$ê * fremtidig * plan * falde til jorden mislykkes * gå galt One night the young man can t search his key out. * en nat * søge efter og finde ngt. frem * nøgle nait ki~ Missing his key, he goes back in search of the lost key. * mangle / * gå tilbage * i søgen / * tabt savne ngt. leden efter ngt. mistet He searches the streets for the missing key. * gennemsøge ngt. * gade * manglende Going in search of the key, he is restrained by the police. søge / lede i ngt. savnet * = * standse / tilbageholde ng. 10 Making a body search, they search him everywhere. * foretage > * krops- * visitation They search him to see what he has ( got ) in his pockets. * visitere ng. for at - * i > * lomme They search his pockets and find an illegal drug. * gennemsøge ngt. * ulovlig * narkotikum i`li~gêl When the searcher asks who sold the drug, the young man * undersøger * spørge hvxx * solgte ngt. searches for something to say Search me! he answers. * søge / lede efter * ~ aner det ikke * svare `a~nsêz The police need a warrant to search and `ransack * dommer- * gennemsøge ngt. * ransage ngt. kendelse a `suspect s house ( for hidden drugs ). * mistænkt ( person ) * for ngt. * gemt skjult Having got a `search warrant and gained / got access to // * fået > * ransagnings- * skaffe sig / * adgang til ngt. kendelse få > gained entry into the house, the police carry out / conduct * = foretage / gennemføre > kên`dûkt a ( thorough ) search of the house. * ( grundig ) * gennemsøgning af > * hus `#ûrê E/A -rou ~ husundersøgelse 20 The seachers want to search () `out the truth. * efterforsker * finde frem til > * sandheden tru~# As it s illegal to resell drugs, the suspected drug dealer * ulovligt at - * videresælge ngt. * mistænkt * narkori~`sel sê`spektid handler has suddenly escaped, jumping into the nearby river. * pludselig * undslippe * springe i ngt. * nær- * flod flygte liggende Having instituted / launched / begun a search for * anstifte / iværksætte / begynde > * eftersøgning the wanted suspect, a search party search(es) the river. * eftersøgt * eftersøgningshold / * gennemsøge / ` -ekspedition lede i ngt. Although the searchers use a searchlight, and * skønt * eftersøger * bruge * søgelys, lyskaster ål`dêu `sê~t$lait projektør look high and `low, the ( painstaking ) search is fruitless. * kigge * grundig * eftersøgning * frugtesløs `peinz teiking resultatløs So the police call () `off / abandon the search ( for him ). * afblæse / opgive > * ( af ng.) ê`bandên Although they are often forced to search their conscience, * tvinge * granske > * samvittighed `kån$ênz people who drop `out may gradually go to the dogs. * falde fra * gradvist * gå i hundene 30 As a cold wind searches the streets, poor people search * kold * vind * gennem- * fattig * gennemsøge ngt. for / trænge ngt. stakkels lede i ngt. efter ngt. the streets for food such as edible and eatable waste(s). * føde * spiselig * i spiselig stand * affald `edibêl `i~têbêl mad In search of something to eat, the poor searchers * på jagt efter * noget * spise * eftersøger don t exercise great care in their selection of edibles. * udøve / * omhyggelighed * udvælgelse * spiselige The poor cannot afford to be choos(e)y about foods. udvise > forsigtighed sager * de fattige * tillade sig / * kræsen med ngt. * føde- / ê`få~d have råd til at - madvarer In the morning(s), when the dim light of dawn searches * om morgenen * svag * lys * daggry * trænge ind i ngt. då~n the dark corners of the dim streets, they start to search. * mørk * hjørne * dunkel * søge dim krog svagt oplyst lede As icy winds blow and search the city in the night, * iskold * blæse * trænge ind i / * storby * om natten `aisi blêu gennemtrænge ngt. homeless people search for a place to sleep at / by night. * hjemløs * søge / * sted * sove * om natten lede efter ngt. ved nattetide Nobody appears / seems to care ( about the homeless ). * ingen * se ud til / * bekymre sig ( om * de hjemløse )

7 synes at - 07 Democracy is a system of goverment in which all ( adult ) * demokrati * system * ledelse, styre * voksen di`måkrêsi `adûlt / ê`dûlt folkestyre regeren members of a society can vote to elect their representatives. * stemme ( for at - ) * vælge ng. Democracy implies liberties and parliamentarianism * indebære ngt. * frihedsrettighed * parlamentarisme pa~lêmen`tariênizêm is based on representational forms of government. * baseret på ngt. * repræsentativ * form * ledelse for ngt. styre In a parliamentary democracy, in a democratic country, * parlamentarisk * demokrati * demokratisk * land pa~lê`mentri demê`kratik `kûntri folkestyret the representatives form a democratic parliament * repræsentant * danne > * demokratisk * parlament ` zen- `pa~lêment folketing, rigsdag which is the legislative body of the country. * lovgivende * organ `led islêtiv E/A - leitiv The parliament appoints a government to rule the country. * udpege * regering * regere / styre ng. e`påints The Liberal party in the UK formed in 1830 as (a) part of * det liberale parti * tage form blive dannet 10 a parliamentary party system which allowed everybody to * parlamentarisk * tillade ng. at - * enhver ê`laud `evribådi be a party member. * partimedlem Some people develop a political consciousness. * udvikle * politisk * bevidsthed `kån$êsnês Advocating liberty, a liberal or liberalist advocates that * virke / * frihed * liberal / frisindet * = * at `advê`keiting tale for ngt. / fordomsfri person and the rules of the society are liberalized. * regel * samfund * liberalisere / `sêsaiêti `librêlaizd gøre ngt. mere frit Liberalists are `advocates for freedom-loving people, * fortaler for * frihedselskende `fri~dêm låving and staunch advocates of rights and freedoms. * standhaftig * rettighed * frihed stå~t$ raits urokkelig / -srettighed Libertarians advocate liberalizing the laws to allow * åndsfrihedsforkæmper * at * gøre frisindet libê`teêriêns / fordomsfri people s thoughts and conduct to be more free. * opførsel * fri `kåndûkt Advocating intellectual liberty, they advocate being totally * tale for ngt. * intellektuel * frihed * at intê`lekt$uêl forstandsmæssig 20 liberated from any religious or political regimentation. * befri ng. fra ngt. * ensretning red imen`tei$n tvang People who express an opinion they do not really hold * udtrykke * holdning * have ik`spres mening ( holde ) in order to get a discussion going play devil s advocate. * for at - * holde gang i > * spille djævelens advokat `advêkêt en diskussion Sometimes, imprudent people with liberal views * sommetider * uklog * frisindet * synspunkt im`prudênt vju~z fordomsfri anskuelse, mening are too liberal with bold advice and imprudent promises. * ( alt ) for * gavmild med * dristig * råd * uklog * løfte bêuld - ` - A liberalist who fobs people `off with liberalities * fuppe ng. med ngt. * gavmildhed and empty promises that he never intends keeping / to keep * tom * løfte * som * aldrig * have i sinde * holde være opsat på ator tries to fob off people with an inferior brand, * prøve at - * prakke ng. > * underlødig * varemærke in`fiêriê brand ngt. på puts a too liberal construction / interpretation on liberality. * anlægge en altfor fri fortolkning af ngt. * frisindethed in tê~pri `tei$n gavmildhed It s hard to read a wooden grin / smile / stare * det er svært at - * aflæse > * stift * smil / = / blik smail steê udtryksløst stirren 30 and understand / interpret the motive behind. * forstå / tolke ngt. * motivet bag in`têprit `mêutiv Liberty-loving men should not intrude (up)on women * friheds- * mænd * trænge sig ind på ng. * kvinder in`tru~d `wimin elskende by imprudently taking the liberty of accosting them. * uklogt * tage sig den frihed at - * antaste ng. im`pru~ - ê`kåsting As bad motives may lurk in people s subconscious, * slet * motiv * lure, skjule / * underbevidsthed sûb`kån$ês slem hensigt gemme sig i ngt. bad intentions may lurk behind parliamentary language. * intention * bag * parlamentarisk * sprog / -brug pa~lê`mentêri `langgwid hensigt høflig A disrespectful liberal interpretation of liberalism, * respektløs * fri * udlægning / * liberalisme disri`spektful in tê~pri`tei$ên frisindet fortolkning af ngt. frisind is a sign of imprudence, impudence, and simple libertinism. * uklogskab * uforskammethed * simpel * tøjlesløshed im`pru~dêns `impjêdêns `simpl usædelighed If a libertarian (man) treats a woman with disrespect * frihedselskende * behandle ng. med > * respektløs- / - `spekt / -troende ( mand ) uforskammethed and disrespectfully / `impudently takes liberties with her, * respektløst / uforskammet * tage sig friheder overfor ng. he is no / little more than an `impudent libertine ( person ). * ikke meget * uforskammet * libertiner, udhaler

8 `libêti~n andet end udsvævende ( person ) 08 When libertarians throw ( roll or shake ) the dice (pl. / sg.) * kaste ( rulle / ryste ) terninger / ~ rafle > dais for a partner, only to throw their partner `over soon after, * om ngt. * ~ give ng. løbepas * snart efter they interpret freedom too liberally. * tolke ngt. * frit in`tê~prit A `feminist or a women s liberationist fights for * = * kvindesagskvinde * kæmpe for women s rights and for women s liberation. * kvinders ret * kvindefrigørelse She wants to liberate and emancipate women; * befri / frigøre ng. * = i`mansipeit liberate the women from male oppression, * fra ngt. * mande * undertrykkelse mail ê`pre$n and emancipate them from moral restraint(s). * = * moralsk * tvang `mårêl ri`streint snærende bånd A women s libber casts her `lot with other women. * kvindesagskvinde * kaste > * lod / skæbne ( gøre fælles sag med ) 10 When the die is cast and she throws in her lot with them, * terning ( -erne ) er kastet * = it may well be an act of heroism. * meget vel * heltedåd / -gerning Even if it s imprudent to stake everything on one throw, * selv hvis / om - * uklogt at - * ~ sætte alt på et bræt a gambler may stake everything in a throw of the dice / die. * spillefugl * i et kast med > * terninger * terning `gamblê hasardspiller terning A dice /ea die is a cube with spots on its sides showing * ( spille- ) terning * prik * terning kju~b a one, a two, up to a six. ( to cube / dice: see page 100 ) * ettal * toer * op til * sekser * side ener Playing dice, a player uses a dice box or a dice cup. * spille med terninger * spiller * raflebæger When he dices, he may be lucky to throw a six or an ace. * heldig at - * slå > * sekser * ener eis prik Seldom throwing `away an opportunity of gambling, * kaste ngt. væk * lejlighed til / * ( spille ) åpê`tjuniti ~ forspilde ngt. mulighed for ( at ) ngt. hasardspil gamblers take / sieze / use any opportunity to gamble when> * tage / gribe / bruge > * lejlighed / * når > mulighed til at - 20 ever there s an opportunity for gambling even though * som helst * for ( at ) ngt. * selv om - they throw () `away time, and throw () away money. * spilde tiden * bortødsle penge Experienced gamblers should advise inexperienced * erfaren * rådgive ng. * uerfaren inik`spiêriênst - gamblers and give them guidance on gambling. * give ng. råd og vejledning om ngt. Having ( absolutely ) no experience of gambling, * have > * & aldeles * ingen erfaring med ngt. some people know ( absolutely ) nothing about gambling. * kende / vide > * = * ingenting til / intet om ngt. For the guidance of ( `absolute ) beginners, some * til for * absolut * begynder fuldstændig ( = nybegynder ) older gamblers give advice ( to novices ) ( on gambling ). * ældre * give råd ( til nybegynder ) ( om ngt. ) `nåvi`siz Being in luck, having had a run of good luck, many * sidde i held * have et forløb af ngt. * held lûk ( ryge ind i en stribe / heldig stime ) gamblers throws their money about in a gamble of chance. * strø om sig med ngt. * hasardspil t$a~ns 30 All the same, in an act of folly, they often gamble () away * alligevel * i ( en ) handling * dårskab * spille ngt. bort `fåli idioti all of it in a gambling den or gambling house * spillebule * spilleetablissement haus as they often throws good money after bad. * kaste gode penge efter dårlige Good advice is thrown away (up)on certain people. * råd ( -givning ) * spildt på * bestemt (-e ) vis (-se ) They won t stop gambling! (it is) no dice. * stoppe / * ikke noget at rafle om holde op med at - ikke på vilkår They ignore all warning(s) against gambling * ignorere ngt. * advarsel mod ngt. as they ignore people who warn (them) against gambling. * ng. * advare ( ng. ) mod ngt. ig`nå~ Many foolish inveterate gamblers certainly act like fools * idiotisk * for- * afgjort * handle / * fjols, idiot tåbelig hærdet bestemt opføre sig som > tåbe when they foolishly throw () `away a good education * på idiotisk / * forspilde ngt. tåbelig vis and end up unemployed and jobless. * ende med at være + adj. * arbejdsløs * uden job

9 ûnim`plåid 09 A dishonest gambler is accused of attempting to cheat; * uærlig * anklage ng. for at - * forsøge at - * snyde dis`ånist ê`kjused ê temting t$i~t uhæderlig to cheat at cards and dicing, and to cheat his friends. * i * kort / -spil * rafling * ng. His honest friends feel cheated by him. * ærlig * føle sig snydt af hæderlig Taking a gamble ( on everything ), he also cheats on girls. * tage en chance ( med ngt. ) * også * bedrage / løbe en risiko være ng. utro He once gambled on ( cheating his way into ) a job. * engang * sates på ( at snyde sig til ) ngt. Having cheated his boss ( `out ) of his share, * franarre ng. ngt. * & chef * del $eê part the gambler miraculously cheated death. * på mirakuløs vis * snyde > * døden mi`rakjulêsli de# It s both cheating and a gambler s throw when a gambler * snyd, -e, -ri * ~ hasard med skæbnen throws the game, or plays with loaded dice. * ~ tabe med vilje * ( & fig. ) spille med falske terninger ( belastet ) 10 Frowning with concentration but led astray by * rynke panden * i koncentration * lede ng. på vildspor frauning fun and `games, the gambler is eventually caught in the act. * skæg * endelig,sluttelig * tage / fange / gribe ng. i`vent$uêli / - $êli og ballade langt om længe på fersk gerning His friends frown as they catch him in the act of cheating. * rynke panden alvorligt / bekymret * i færd med at - / misbilligende / vredt They frown at him as they catch him in the very act. * skule mod ng. * på fersk gerning They look at him with a frown of disapproval, * kigge på ng. med * panderynken * misbilligelse disê`pru~vël while he looks `up with a puzzled frown ( on his face ). * se op med * forvirret * = * i ansigtet What are you frowning at me for? the cheat (ee) asks, * se alvorligt etc. på / * snyder * spørge skule til ng. unable to throw back the accusation, though. * ude af stand til * tilbagevise * beskyldning ûn`eiibêl akju`zei$ên Among gamblers, a throw like that is frowned (up)on. * kast, forsøg * se skævt til vovestykke ikke se med blide øjne på 20 His friends frown on him and on such a chance / venture, * = * chance * = `vent$ë vovestykke although most of them are in no position to throw stones. * stilling ( ikke kunne tillade sig at - ) * kaste med sten So the cheater (ea) frowns, People who live * snyder * udtrykke sig med rynket pande / alvorligt / misbilligende / bekymret / vredt in glass houses should not throw stones. * man skal ikke kaste med sten, `hauziz når man selv bor i et glashus It was his last throw ; he won t have another throw. * & chance In a card game, the dealer gives out the cards. * kortspil * kortgiver * ( spille-) kort `di~lê uddeler A pack E/A deck of cards is a complete set of fifty-two * spil kort * komplet * sæt * 52 kêm`pli~t - ` - helt playing cards in four suits, so a player may play spades, * spillekort * ( kort-) farve * spiller * spille spar s~ut / E& sju~t speidz ( spade ) play a club, play the ace of hearts or the two of diamonds. * spille en klør * hjerter es * ruder to `daiêmêndz ( kølle ) ( diamant ) Playing cards with a partner for money or for fun, * spille kort med ng. for * makker * sjov morskab it may be wise to throw a `court card E/A a face card * klogt at - * kaste af / smide * billedkort kå~t 30 and play a king, a queen, a jack ( o-f: a knave ), play * konge * dame * knægt * spille ngt. d ak neiv plei bonde the king, queen or jack of clubs etc., or a joker or an ace. * klør konge / dame / knægt * joker * es `d êukê eis If a player plays out of `turn, another player misses a turn. * spille udenfor tur * mangle / ~ gå glip af en tur `misiz springe over ~ blive sprunget over It s not a cheat when they use `throwaway cups, drink * snyd * engangs- * kop * drikke ngt. > nødløsning ( smidvæk- ) wine from a carton and eat ready-made `foods or fast `food. * vin * af ngt. * karton * færdiglavet * madvarer * = `ka~tn - ` - fa~st E/A fast ( pap / plastik ) Doing / taking vigorous exercise, a vigorous former * dyrke > * hård * motion * sund * forhenværende `vigêrês og stærk tidligere gambler does exercises ( for ) several hours a week. * lave * øvelse * adskillige * om ugen Now a vigorous opponent of gambling mania, * energisk * modstander af ngt. * hasardspil * mani ê`pêunênt `meiniê ivrig ( spillelidenskab ) he participates in a vigorous campaign against gambling. * deltage i ngt. * slagkraftig * kampagne mod ngt. pa~tisipeits kam`pein * Look at page 100!!

10 10 The former gambler, a real joker, is holding a celebration. * rigtig * spøgefugl * holde ( en ) fest ( fejring ) He is giving a ( dinner / costume / Halloween etc.) party. * holde > ( * middag, kostume ) * selskab `cåstjum fest He s not at liberty to tell who owns the place, * have lov til at - * fortælle / afsløre hvxx * eje ngt. but he is at liberty to come and go as he wishes. * frihed / lov til * komme og gå * ønske Before having the party, he asks a girl, * før * holde I m throwing a party, won t you partake (o-f / hum.)? * holde fest * vil ikke * deltage pa~`teik være / spise etc. med She participates, and he presents a liberal table, * deltage * præsentere / * velforsynet * bord pri`sents frembyde ngt, so everybody can have a varied and liberal diet. * få ngt. * varieret * rigelig * kost `daiêt The guests have the liberty of both floors. * gæst * frit kunne disponere over * begge * etage flå~z 10 A coxcomb (o-f) has a liberal share of the punch. * laps, spradebasse * rigelig * del / * punch `kåkskoum pûnt$ vigtigmager portion af ngt. When a few dense and potent drinks have invigorated * ugennem- * virkningsfuld * drink * oplive / styrke ng. `pêutnt in`vigêreitid sigtig give ng. kraft / mod the coxcombic young man, this coxcombical person * naragtig * = * person kåks`kåmik just swaggers about like a dense bumpkin. * spankulere / * tykhovedet * klodset * bondeknold stoltsere omkring dum, indskrænket He walks with a swagger in the dense smoke, * gå * spankuleren, stoltseren * tyk * røg spadsere pralende optræden and swaggers about his vigour /A vigor and potency. * vigte sig * kraft, styrke * kraft, potens `vigê `pêutnsi / prale af ngt. energi magt, -fuldhed Mingling with the dense crowds, he rambles about girls. * bland sig > * tæt * trængsel * rable af sig > kraud `rambêlz med ng. flok, hob om ngt. The potency of the alcohol makes him swagger, * kraft * alcohol * få ng. til at * stikke næsen i sky virkningsfuldhed vigte / vise sig and think (that) he is a vigorous and potent person. * tænke / * kraftfuld * magtfuld, potent * person tro at energisk seksuelt formående He still believes (that) he is a potential Casanova who will * tro * mulig * forfører * vil ( engang ) pê`ten$l kasênêuvê ( i fremtiden ) 20 ramble (E) along woodland paths with a highbrow girl. * vandre ( ud-) ad * skov * sti * højpandet pa~dz E/A padz `haibrau ( / langs med ) intellektuel As the alcohol makes him ramble with new vigour, * rable af sig * ny * livskraft fornyet he rambles ( on ) about (E) going for a ramble. * ( derudaf ) om * at tage på * vandre- / slentretur på må og få People, however, eventually knit their brows at * efterhånden * rynke brynene ad ngt. nit brauz slutteligen his rambling imagination, and rambling speech. * vidtløftig * fantasi * usammenhængende forestillingsevne When he s drunk, he behaves like a foolish dandy, * fuld * opføre sig * fjollet * laps, udhaler bi`heivz idiotisk modeherre, elegantier where as, when he s sober, he is just a morose yokel. * hvorimod * ædru * vranten * dum bondeknold `sêubê mê`rêus jêukl gnaven The alleged `highbrow was just a lowbrow ( girl ). * påstået * højpandet person * lavpandet uintellektuel Unaware of his flabby and flaccid muscles, * ubevidst om / * slap, blød * = * muskel ûnê`weê `flaksid `mûsêlz ikke klar over ngt. slatten the silly and stupid coxcomb wasn t aware / conscious of * skør, dum * stupid, dum * bevidst om * = idiotisk idiotisk klar over 30 the potential danger(s) of the densly wooded brow of * mulig * fare * tæt * skovbevokset * brink bakkekam the hill, or of the density of the vigorous, rambling plants, * -hed * kraftig * vokse vildt * plante frodig rambling over the trunks in the dense wood(s). * slynge sig over ngt. * træstamme * i > * tæt * skov The impotent coxcomb wasn t aware / conscious that * impotent, afmægtig * vidende om at - * = `impêtênt magtesløs klar over athis flabby will and flaccid character would never pay off. * blød, slap * = * vilje * karakter * betale sig slatten / -styrke / -styrke give bonus Owing to his flabbiness, flaccidity, and impotence, * på grund af * -hed * = * afmagt, impotens ( skylde ) magtesløshed he fell and hit his brow / forehead as well as one eyebrow. * slå ngt. * pande * så vel som * ( det ene ) øjenbryn `aibrau Due to his accident, still unaware, however, that sillines * på grund af ngt. * uheld * uvidende om / * dumhed ûnê`weê ulykke ikke klar over at - idioti and stupidities bring their own punishment, the conceited * dumhed * bringe * straf * indbildsk `kênsi~tid ( ~ hævne sig ) rambler had to hobble home in a impotent hobble. * vandrer * halte * hjem * kraftesløs * -n

11 humpe 11 The girl who had participated in / taken part in / * deltage i * = partaken in (o-f) the festivities with the above-mentioned * deltage i ngt. med ng. * festligheder * ovenfor / førnævnt coxcomb had only morosely partaken of a good lunch, * vranten * deltage i ngt. * frokost gnaven ( indtage / nyde ) and only partaken of a few drinks with the charlatan. * indtage / * & svindler, kvaksalver `$a~lêtên nyde ngt. fup-, fidusmager The female partaker never vigorously partook of his joy. * kvindelig * deltager * energisk * dele / * glæde pa~`teikê tage del i ngt. She never partakes of the ramblings (pl.) of a man who's * deltage i * ordskvalder too liberal with alcoholic beverages, and unable to handle it. * gavmild / * alkoholisk * drik * håndtere ngt. `bevêrid iz rundhåndet med ngt. Partaking too freely of alcohol as usual, the coxcomb had * indtage / nyde ngt. * frit * som > * sædvanlig tried to cheat his way into the girl s heart and confidence. * snyde / bedrage sig vej til > * hjerte * fortrolighed `kånfidens ( kærlighed ) tillid 10 Instead of throwing herself away on a worthless fellow, * i stedet ( for ) * kaste sig hen til ng. * værdiløs the girl would rather have rambled through some shops. * ville hellere * slentre gennem ngt. Her feelings partake of neither anger nor regret, though. * vise spor af * hverken eller * vrede * fortrydelse `naidê `a~nggê nå~ ri`gret / tegn på ngt. In no way an intellectual, just used to middlebrow books, * på ingen måde * intellektuel * vant til * middelmådig intê`lekt$uêl ( person ) god men på det jævne she had seen `through him, his liberality and charlatanism. * gennemskue ng. * gavmildhed * svindleri, kvaksalveri fup-, fidusmageri Nobody is really a partaker in his disappointment * føle deltagelse i ngt. * skuffelse disê`påintmênt as he is a man whose character partakes of moroseness, * hvis * bære præg af ngt. * vrantenhed gnavenhed and whose manner(s) partook of impotent charlatanery. * væremåde * have karakter af * & magt-, * svindleri ( pl. manerer ) kraftløs etc. Many of his sluggard friends are slugabeds, moving * lad, ugidelig * dovenlars * bevæge sig ( > omkring ) mu~ving doven sluggishly about in (the) daytime like slugs and sloths, * langsomt * om dagen * nøgensnegl * dovendyr `deitaim slêu#s / A& slå#s dovent i dagtimerne 20 even if their sluggishness causes (a) sluggish digestion. * dovenskab * forårsage / * træg * fordøjelse `kå~ziz dai`d est$ên / di - ugidelighed medføre ngt. Unlike hard workers plodders and sloggers * ulig, ikke som * slider * = * = forskellig fra sluggish people s ingrained sloth prevents them ( from ) * sløv * indgroet * -hed / -skab * afholde ng. fra ngt. in`greind slêu# pri`vents doven slogging away at a book or slogging their way through * arbejde slidsomt med ngt. * arbejde sig gennem ngt. a pile of work just any kind of hard work. * bunke * slags * hårdt arbejde pail kaind stabel Go to the ant thou sluggard is lost on the lazybones. * gå til myren du dovenlars * forspildt på ng.* dovenlars dau ~ gak til myren og bliv vis Never taking part in a decent living, they laze all day. * tage del i ngt. * ordentlig * livsførelse * dovne, dase Rather than taking active part in an unsluggish living, * aktiv anstændig levevis drive den af * uden dovenskab * levevis - ` - / ladhed / sløvhed 30 they d `laze () away half (of) their life at ( their ) leisure * dovne / * halvdelen * liv * i ro og mag `le ê dase ngt. bort det halve Idling / loafing around, they just idle ( the day(s) away ). * drive / dovne omkring * ( ngt. bort ) `aidling These idle people never take an / show (an) interest in * doven, sløv * tage sig til at interessere sig / `intrêst uvirksom vise interesse for ngt. ( the ) society, and never take it under active consideration. * tage ngt. op til > * aktiv * overvejelse kênsidê`rei$ên egentlig Yet, even on a lazy afternoon, a gambling machine can * selv * på en > * dvask * eftermiddag * spilleautomat `leizi - ` - mê`$i~n pep () `up / liven these passive, lazy and slothful loafers up. * kvikke / * passiv * lad, sløv * lediggænger laivn live ng. op uvirksom dov en drivert, flanør Coming by some money, these idlers ( o-f ) liven up, * komme til penge * lediggænger * live op drivert, flanør and slog through sluggish crowds and sluggish `traffic * kæmpe sig gennem * langsomt glidende * trafik to make their way to a fruit machine without delay. * finde vej til ngt. * spilleautomat * uden forsinkelse di`lei ufortøvet No longer moving at a snail s pace, having found their way * i sneglefart * fundet vej > ( til ngt. ) to a slot machine and unsluggishly put a coin /A& slug in * spilleautomat * uden ladhed * putte > * mønt / falsk spillemønt the slit / slot, they pull the handle of the one-armed `bandit. * rille, spalte * trække * håndtag * enarmet tyveknægt

12 ( møntindkast ) A COUNTRY AT WAR / SOLDIERS FIGHING IN A WAR * land > * i krig * soldat * kæmpe > * i en krig wå~ 12 Between a / one half and a / one third of the population * halvdelen * en tredjedel * befolkning ha~f #ê~d påpju`lei$ên sees ( military / national ) service. * gå / træde ind i * ( militær-) tjeneste Part (U) of the population go into the services * en del * gøre militærtjeneste af ( ikke nærmere bestemt ) A major promilitary part is in favour of the military. * større * pro- * an-, del * positiv overfor > * militæret `meid ê prêu`militêri `feivê militær A promilitarist is a promilitarist person. * militærtilhænger * militærvenlig As the greater part of the population is promilitary * størstepart * militærvenlig for / pro- militær only a smaller part is antimilitary. * mindstepart * militærfjendtlig anti`mi - imod / anti- militær An antimilitarist is an antimilitarist person. * = A substantial portion of the population is against * betydelig * del * imod sêb`stan$l væsentlig 10 the military for various reasons. * af forskellige / forskelligartede * årsag ( fornufts- ) grund A portion of the population a minor but significant * en nærmere betemt del af * mindre * betydelig `på~$n sig`nifikênt væsentlig antimilitary portion consists of `pacifists * militærfjentlig * bestå af ngt. * pacifist kên`sists fredsfanatiker who have antimilitaristic pacifist views. * have > * antimilitaristisk * pacifistisk * anskuelser - `ris - fredsfanatisk holdninger War and peace are extremes. * yderligheder ik`stri~mz modsætninger In war and peace, in wartime and in peacetime, * i krigstid * i fredstid pi~s in times of war and in times of peace, some people * = * = are not at peace with their conscience. * have fred med ( sin ) * samvittighed They are seldom able to sleep in peace. * sjældent * sove roligt If they are never really at peace with themselves, * have ro i sindet 20 or, if they can never get any peace to work or think, * få fred til at - they may need some peace and quiet. * behøve ngt. * fred og ro They may need the peace of a country resort * fredfyldthed * land * tilflugtssted ri`zå~t ( # by ) tilholdssted where the peace is not broken by the noise of the city. * stilhed * bryde ngt. * støj nåiz (At) any season / (at) any time of (the) year, people * på ( en hvilken som helst ) årstid / tid af året jiê go into the country to get some peace and find peace. * tage ud på landet * få fred * finde fred So do give them a little peace, / væk fra byen / byerne få i sindet * lad ng. få en smule fred and let them have their meals in peace. * lade ng. + inf. * have / få > * måltid * i fred mi~lz ( ~ lad ng. have / få madro ) Leave them in peace, if they need time * lad ng. være i fred * have brug for ngt. * tid > to make their peace with an enemy. * til at - * forsone sig med ng. * fjende 30 People of old age, people in their extreme old age, * gamle * i éns høje alderdom or people who are in extremities most of all want * ligge på sit yderste * allermest / for døden a peaceful death before they are laid to rest * fredfyldt * før * blive begravet leid ( lagt til hvile ) and can rest in peace. * hvile i fred og afklarethed To the last extremity, their extreme hope will be * ~ til døden * sidste håb not to spend time in extreme pain. * bruge / tilbringe > * tid * i ekstrem smerte A small proportion of a group of `war veterans * an-, del * gruppe * krigsveteran `vetêrênz had been in active service in ( their ) extreme youth. * i aktiv tjeneste * i den ( deres ) tidligste / ju~# pure ungsdom

the faculty of law, the faculty of science, * juridiske * naturvidenskablige and the faculty of medicine (the medical faculty).

the faculty of law, the faculty of science, * juridiske * naturvidenskablige and the faculty of medicine (the medical faculty). stenclausen@hotmail.co.uk UNI`VERSITY AND FACULTY * universitet * og * fakultet [ `faklti ] ( åndsevne ) 01 ) England has a large choice of universities. * = * har * et * stor * udvalg * af The old English

Læs mere

LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS

LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS Redigeret af Bente D Eskildsen, januar 2007 1 Leitners kloge kasse Af Bente D Eskildsen januar 2007 I de tidlige 70 ere opfandt en tysk psykolog ved navn Sebastian Leitner et indlæringssystem som gør selektiv

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Indføring i engelsk grammatik for folkeskolen

Indføring i engelsk grammatik for folkeskolen Indføring i engelsk grammatik for folkeskolen 7. - 9. klassetrin 1. udg. 27-07-2011, København Af Finn Dalum Larsen København Navn: klasse: 1 Indføring i engelsk grammatik for 7. 9. klasse, 2011, af Finn

Læs mere

Vråshington Post. Gadekunst i Vrå. Is it worth fighting for a man. Living the music dream. Another kind of traveling.

Vråshington Post. Gadekunst i Vrå. Is it worth fighting for a man. Living the music dream. Another kind of traveling. Vråshington Post 12. december 2014 Another kind of traveling Homoseksualitet Is it worth fighting for a man Fra succes til at være ingenting Living the music dream 10 fede opskrifter Gadekunst i Vrå færdselsulykke,

Læs mere

Kære Sanna, 1. november 2008

Kære Sanna, 1. november 2008 Kære Sanna, 1. november 2008 Det du nu skal læse, vil blive dit livs overraskelse. Du vil her høre en historie, som du nok skal gentage nogle gange for dig selv, før du bliver overbevist om, at historien

Læs mere

AN EBOLA NURSE S DIARY

AN EBOLA NURSE S DIARY AN EBOLA NURSE S DIARY A Radio documentary by Karen Albertsen Idea and Editor: Jesper Hyhne Presenter: Emil Eusebius Jakobsen Broadcast December 4 2014 P1 Dokumentar DR Danmark 2014 Length: 42 40 Page

Læs mere

Ressourcefyldte nydanskere... Integration Upside Down Resourceful New Danes. ... Volunteering Imagine what a full grocery bag can do

Ressourcefyldte nydanskere... Integration Upside Down Resourceful New Danes. ... Volunteering Imagine what a full grocery bag can do Kvinde 2. Årgang 2013 ISSN 2245-814X til Kvinde FRIENDS VINDER INITIATIVPRISEN 2013 FRIENDS Wins the Initiative Award 2013 DEN omvendte INTEGRATION Ressourcefyldte nydanskere... Integration Upside Down

Læs mere

10. klasse engelsk Ingebjørg Sandøy

10. klasse engelsk Ingebjørg Sandøy Grammatisk oversigt 10. klasse engelsk Ingebjørg Sandøy NR: OVERSIGT: SIDE: 1 Ordklasser 2 2 Ordstilling 3 3 Kendeord 4 4 Navneords flertal 5 5 Navneords ejefald (genitiv) 6 6 Regelmæssige udsagnsord (verber)

Læs mere

CENTER Nr. 2 Marts 2014

CENTER Nr. 2 Marts 2014 HANSTHOLM CENTER TA ET BLAD, DET ER GRATIS Nr. 2 Marts 2014 NEWS New School The school has moved to Ræhr. Both teachers and pupils seems happy with the change. Maria på oplevelse Lille Maria var sammen

Læs mere

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding.

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding. K o n ta k t H e r l u f s h o l m S k o l e D e c e m b e r 2 0 1 1 Leder For nogle år tilbage bragte DR en TV-serie i bedste sendetid om Herlufsholm Skole- særligt med fokus på kostskolelivet. Det blev

Læs mere

Break 6th Round. Lærereksemplar

Break 6th Round. Lærereksemplar Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.dk Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Break 6th Round Indholdsfortegnelse 2-3 Word Classes 32-36 Dictionary look-ups 4 Correcting Language

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad April 2011 Årgang 37. Nr. 4. Nyt fra Beboerrådet Husk: Grønt Kollegium 2011 Mød op foran Lars Kajs kontor søndag d. 8. maj kl. 10 og hjælp til med at få kollegiet

Læs mere

Nepal Vision 20. årgang nr. 2 - vinter 2011 1

Nepal Vision 20. årgang nr. 2 - vinter 2011 1 Nepal Vision 20. årgang nr. 2 - vinter 2011 1 Udgivet af: Dansk-Nepalesisk Selskab Bladet sendes til alle medlemmer samt personer i Danmark tilknyttet Nepal. Oplag 500 eksmplarer. ISSN 0908-844X Dansk-Nepalesisk

Læs mere

Alfabetisk Gloseliste (Uregelmæssige udsagnsord er markeret med *)

Alfabetisk Gloseliste (Uregelmæssige udsagnsord er markeret med *) Alfabetisk Gloseliste (Uregelmæssige udsagnsord er markeret med *) A: afgå: leave* aften: evening om aftenen: in the evening aftenskole: evening course aftensmad: supper alder: age aldrig: never alene:

Læs mere

Haraldvangen - en perle i det Norske.

Haraldvangen - en perle i det Norske. John Lyngby Jepsen, 06V1 og Rio Hensel (R.). Erasmus-studerende Haraldvangen, Hurdal, Norge Haraldvangen - en perle i det Norske. Vi er to studerende, som har valgt, at tage vores, henholdsvis 1. og 2.

Læs mere

MEDICAL CANCER THERAPIES

MEDICAL CANCER THERAPIES Patient Information MEDICAL CANCER THERAPIES Patientinformation MEDICINSK KRÆFTBEHANDLING Dansk/Engelsk Patient Information MEDICAL CANCER THERAPIES Patientinformation MEDICINSK KRÆFTBEHANDLING Dansk /

Læs mere

Februar 2012. Made by ConCom Safety

Februar 2012. Made by ConCom Safety MOVE Made by ConCom Safety Februar 2012 The Creation of an industry Mick Upton The Evolution of Crowd Barriers Cees Muurling Summerdays Festival i Schweiz Johnny Jønsson En hilsen fra Helvede! Jeppe Nissen

Læs mere

Februar 2012. Made by ConCom Safety

Februar 2012. Made by ConCom Safety MOVE Made by ConCom Safety Februar 2012 The Creation of an industry Mick Upton The Evolution of Crowd Barriers Cees Muurling Summerdays Festival i Schweiz Johnny Jønsson En hilsen fra Helvede! Jeppe Nissen

Læs mere

OM MULIGHEDEN AF ET PAR LINIAERE DIFFERENTIAL-LIGNINGERS INTEGRATION VED ENDELIGE EXP ENDELIGE EXPLICITE FUNKTIONER PDF

OM MULIGHEDEN AF ET PAR LINIAERE DIFFERENTIAL-LIGNINGERS INTEGRATION VED ENDELIGE EXP ENDELIGE EXPLICITE FUNKTIONER PDF OM MULIGHEDEN AF ET PAR LINIAERE DIFFERENTIAL-LIGNINGERS INTEGRATION VED ENDELIGE EXPLICITE FUNKTIONER PDF ==>Download: OM MULIGHEDEN AF ET PAR LINIAERE DIFFERENTIAL-LIGNINGERS INTEGRATION VED ENDELIGE

Læs mere

Lærereksemplar kun til lærerbrug

Lærereksemplar kun til lærerbrug Bestil venligst direkte på: www.forlagetdelta.dk Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Break 5th Round Indhold Side 2 Jeopardy Letter Shifts 3 The Weather Forecast 4 5 Verbs in the Present

Læs mere

side 6-7 Hans Pilgaard interview side 10-11 Europride Oslo med på en kigger side 15-26 Welcome to Copenhagen 12-page English supplement

side 6-7 Hans Pilgaard interview side 10-11 Europride Oslo med på en kigger side 15-26 Welcome to Copenhagen 12-page English supplement side 6-7 Hans Pilgaard interview side 10-11 Europride Oslo med på en kigger side 15-26 Welcome to Copenhagen 12-page English supplement 2 O&A August 2005 Issue 32 4 Kolofon: O&A August 2005 Issue 32 Out

Læs mere

Nordic Open 2009 Tage Mellgren og Claus Elken

Nordic Open 2009 Tage Mellgren og Claus Elken Gammon113 1 Medlemsblad for Dansk Backgammon Forbund Nr. 113 Juni 2009 Dansk dominans ved Nordic Open 2009 Tage Mellgren og Claus Elken Kommende turneringer Online Champions League 3. maj - 10. oktober

Læs mere

POLIT EN #4 - december 2002

POLIT EN #4 - december 2002 POLIT EN #4 - december 2002 Indhold Polit en udgives af en uafhængig redaktion med støtte fra Økonomisk Studienævn. Indlæg til bladet modtages gerne pr. e-mail eller på diskette. Redaktionen forbeholder

Læs mere

Fra registrering til styring af kemikalierr

Fra registrering til styring af kemikalierr Nr. 1 april 2006 ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Chemical Database news An entirely new edition of the Maritime Chemicals database is on the way. It will be much more user friendly

Læs mere

LUMELA.dk ISSN: 1902-8660 NEWSLETTER No: 31, March 2012

LUMELA.dk ISSN: 1902-8660 NEWSLETTER No: 31, March 2012 News from the DLN The first part is only in Danish. It is reflecting the invitation to the AGM 2012. Årets generalforsamling i DLN bliver afholdt lørdag den 24. marts 2012 i U-huset, Klosterport 4 A, 3.

Læs mere

THE TIGER LILLIES PERFORM. HAMLET Republique 2015

THE TIGER LILLIES PERFORM. HAMLET Republique 2015 THE TIGER LILLIES PERFORM HAMLET Republique 2015 1.akt PROLOGUE 1: Darkness PROLOGUE 2: Who s There No Music. All: WHO S THERE PROLOGUE 3: The King, my father (BO Martyn Jaques ligger på kisten NC Hamlet

Læs mere

Eros bog The book of Eros

Eros bog The book of Eros Eros bog The book of Eros Jeg Eros underviser menneskeheden I Eros teaches mankind Alle tiders seksualitet The Sexuality of all times Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach Henning@Aaager.dk

Læs mere

Pilou Asbæk. Lige nu laver jeg Spies & Glistrup. Og du finder ikke en større ikonisk karakter i Danmarks historie. Jeg er dømt til at blive slagtet

Pilou Asbæk. Lige nu laver jeg Spies & Glistrup. Og du finder ikke en større ikonisk karakter i Danmarks historie. Jeg er dømt til at blive slagtet september 2013 Pilou Asbæk Lige nu laver jeg Spies & Glistrup. Og du finder ikke en større ikonisk karakter i Danmarks historie. Jeg er dømt til at blive slagtet INDHOLD 8 REAKTION 4 Leder 6 Nu skal det

Læs mere

UCN Teknologi & Business

UCN Teknologi & Business UCN Teknologi & Business Sætter fokus på sundhed UCN Teknologi & Business er sundhedscertificeret af Dansk Firmaidrætsforbund i 2011 for at gøre en særlig sundhedsfremmende indsats for sine studerende

Læs mere