each governed by the teaching staff, the Fellows. * hver ( især ) * styre / * lærerstab * fyr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "each governed by the teaching staff, the Fellows. * hver ( især ) * styre / * lærerstab * fyr"

Transkript

1 UNIVERSITY AND FACULTY * universitet * og * fakultet ju~ni`vê~siti `faklti ( åndsevne ) 01 ) England has a large choice of universities. * = * har * et * stor (-t ) * udvalg * af ngt. `inglênd haz la~d t$åis êv The old English Universities of Oxford and Cambridge * de * gammel * engelsk * i / * = * = di êuld `åksfêd `keimbrid - ejefald were founded in 1249 and 1284 respectively. * være * grundlægge ngt. * i * henholdsvis `faundid ri`spektivli ( ~ blev grundlagt ) These two universities consider themselves ( as / to be ) * disse * to * betragte sig ( selv ) som * at * være di~z tu~ kên`sidê - ` - tê bi~ the choice of the whole world. * valget for > * hele hêul wê~ld ( ~ de bedste i > ) * verden There is not much to choose between the two; * der er ikke meget at vælge * mellem * to deê iz nåt mût$ tê t$u~z bi`twi~n ( megen forskel ) there is little to choose between Oxford and Cambridge, * ( kun ) lidt `litl or there is nothing to choose between them. * eller * intet * dem å~ `nû#ing ( ingen forskel ) There s practically no `difference between the options. * praktisk talt * ingen * forskel mellem > * valgmulighed `praktikli `åp$ênz næsten 10 ) To students in possession of great mental faculties, * for * student * ( i ) besiddelse ( af ) * stor * åndsevner `stju~dents E/A stu~ pê`ze$ên greit `mentèl studerende / -slået the choice may lie between the two. * valg * kan ( måske ) * stå mellem `lai ( ligge ) Only a choice selection of students are admitted to * kun * udsøgt * udvalg af ngt. * blive givet adgang til > `êunli sê`lek$ên êd`mitid ( optaget på > ) the universities. * The universities choice in teachers is very selective. * valg af ngt. * lærer * meget * selektiv `ti~t$êz sê`lektiv udsøgt Each university has been enlarged by the foundation of * hver * ( er ) blevet * gjort større * ved * grundi~t$ in`la~d d bai faun`dei$ên ( forstørre, udvide ) læggelse a number of colleges. * antal * ( universitets- ) kollegium `nûmbê `kålid iz The university is a federation of colleges, * sammenslutning / fællesskab af ngt. each governed by the teaching staff, the Fellows. * hver ( især ) * styre / * lærerstab * fyr lede ngt. kollega Each staff of choice teachers choose from among them * udsøgt * vælge ( fra ) iblandt 20 ) members of the University s legislative bodies: * medlem * lovgivende * organ, afdeling `led islêtiv `bådiz forsamling, ( krop ) the faculties, departments, and committees. * fakultet * organisationsafdeling * kommite, udvalg - ` - kê`mitiz bestyrelse The teaching is organized in a number of faculties. * undervisning * organisere * antal `å~gênaizd So there is a choice of a number of different faculties: * således * udvalg ( der er valgmulighed / sêu derfor man kan vælge mellem ) the faculty of theology, the faculty of arts, * teologiske fakultet * filosofiske og humanistiske #i`ålêd i the faculty of law, the faculty of science, * juridiske * naturvidenskablige lå~ `saiêns and the faculty of medicine ( the medical faculty ). * medicinske / lægevidenskablige `med(i)sên Some faculties have a narrow choice of lectures * nogen * have et snævert * udvalg af * forelæsninger sûm `narêu `lekt$êz nogle while others offer a large and wide choice of lectures. * mens * andre * tilbyde * stort * bredt * = wail ûdêz `åfê waid medens If a faculty has little choice of lectures, * hvis * have et ringe udvalg af 30 and there isn t much choice of lectures at a faculty, * is not * stort udvalg af * ved êt mange at vælge imellem på the students do not / don t have much choice. * ( gøre ) ikke * have megen valgmulighed du~ dêunt ( hjælpeudsagnsord ) If there are many lectures to choose among, * vælge iblandt ê`mûng and much teaching to choose from, able students may, * undervisning * vælge fra ngt. * dygtig * kunne `eibêl mei måtte nevertheless / nonetheless, be faced with a difficult choice. * ikke desto mindre * stillet overfor / * svær * valg nevêdê`les nûndê`les feist wid ansigt til ansigt med > vanskelig They may face a choice from a wide range of lectures; * de * stå overfor * fra * vidt * område eind bredt face a choice of a several lectures, a choice ( from ) among * udvalg af ngt. * adskillige * valg * blandt ngt. ê`mûng these lectures and finally face a choice between them. * mellem ( således at et valg udelukker et andet ) It may be difficult to decide between them. * svært / * bestemme / beslutte sig > di`said vanskeligt at - og vælge mellem ngt.

2 02 Education (U) matters; it matters to most people. * uddannelse * betyde ngt. ( for ) * de fleste mennesker edjukei`$ên `pi~pêl undervisning Parental choice of education has been very common * forældremæssig * valg af * almindelig pê`rentl as many parents chose an education (sg.) for their children. * da *mange * for- * valgte * en uddan- * deres børn deê `t$ildrên idet ældre nelse Some parents still leave their children with no choice. * stadig * ikke overlade noget valg til ng. li~v As their parents give them no choice in the matter, * ikke give ng. noget valg ( i den sag ) / lade ng. have noget at skulle have sagt some children, not yet of age, have no choice but to obey. * endnu * myndig * ikke have > * undtagen / * adlyde jet eid êu`bei / ê - andet valg end at - These children `cannot choose but do as they are told. * kan ikke * vælge * men må * gøre som * befale (-t) Until they come of age, they have no choice in the matter * indtil * blive myndig * ikke have noget valg ûn`til ( komme i alder ) / at skulle have sagt so they are not able to go to the university of their choice. * derfor * i stand til at - * gå på * efter eget valg som man helst vil 10 If children don t choose to take their parents advice (U), * vælge / * følge êd`vais finde for godt at - ( tage ) * råd they may / might not be financially supported. * vil måske * økonomisk * støtte mait fai`nan$êli sê`på~tid ( Countries, universties etc. may be economically supported.) * lande * økonomisk `kûntriz ikê`nåmikêli It s Hobson s `choice if there is just the choice of * det er * = * kun * valg / -mulighed its d ûst ( = it is ) bare taking either that which is offered or nothing, * enten * det * som * eller * ingenting wit$ `nû#ing intet or if you don t really have a choice in the matter. * du * virkelig * ikke have noget valg `riêli egentlig / at have skulle sagt Booklets are supposed to help conscientious parents * brochure * antage * hjælpe ng. > * samvittighedsfuld `buklêts kån$i`ên$ês pjece ( to ) make ( more ) informed choices for their children. * til at - * træffe / * ( mere ) velinformeret * valg for ng. må~ foretage > Some parents, however, encourage their children to * imidlertid * opmuntre ng. til at en`kårid exercise choice, and make / take their own decisions. * udøve > * valg * træffe / tage * egen * beslutning `eksêrsaiz êun ( træffe ) ( lave ) If a student gets / has high or good grades /ee marks, * få / have * høj * god * karakter greidz ( mærke ) 20 ( not low or poor grades / marks ) * lav * dårlig * = and his or her parents have said, Do just as you choose * hans * hendes * sige * gøre som man vælger ( sagt ) ( man vil ) take your choice, he or she can pick and choose. * tage sit valg * han * hun * kan * snuppe og vælge ( vælge selv ) ( vælge og vrage ) There is a wide range of choices open to these students. * vidt område * af valg * åben for ng. `êupên ( bred vifte ) They can go to a university of their choice. * komme / gå på * efter ( deres ) eget valg Still, if parents don t like their children s choice of study, * dog * kunne lide * valg af ngt. * studium laik `stûdi they may tell them what they think about / of the idea * kan / * fortælle ng. hvad - * tænke / * ide #ink ê`baut ai`diê vil måske synes om ngt. in a few choice words, or in a few choice phrases. * med nogle få velvalgte ord * sætninger wê~dz fju~ `freisiz / vendinger So these children are faced with an agonizing choice. * stå overfor ngt. * pinefuld * valg `agênaizing They have a choice they can ( either ) do their duty, * have et valg * ( enten ) * gøre sin pligt `eidê `d u~ti 30 or follow their own inclinations. * følge sin > * egen * tilbøjelighed `fålêu / følelse, lyst They have a choice of (either) duty or inclination. * have valget mellem ( enten) eller Having chosen between duty and inclination, a student may * valgt imellem og `t$êuzên still have to choose between two, three or more faculties. * være nød til at - * vælge mellem ngt. * tre ( to ad gangen ) Besides a faculty for learning, a student who chooses to * ved siden af * evne for / * det at lære * vælge at - bi`saidz foruden til ( at ) ngt. study should be in possession of all his other faculties: the * studere * bør * i besiddelse af * alle * evner pê`ze$ên faculty of feeling, taste, smell, hearing, sight, speech etc. * føle- * smage- * lugte- * høre- * syns- * taleevnen Having a happy faculty of making friends, he may have * lykkelig * evne til at * blive venner frendz skabe venskab a faculty for finding friends at university or in college (A). * for at * finde * på * på college

3 03 Students who go to school, (a) university or (a) college * gå i skole * på ( et ) ( A med artikel ) are at E/A in school, at (a) university or at (a) college. * være i skole * på * på At / in school and at university, a student adviser / <or * på / i skolen * på universitetet * studenterrådgiver ad`vaizê studievejleder or tutor gives student advising and study guidance. * studenterrådgivning * studievejledning `tju~tê E/A `tu~têr `gaidns A university remains a popular choice for education. * forblive * populær * valg med henblik på * uddan- / hensyn til > nelse A careers officer / adviser (E) or a career counsellor(a) * erhvervsvejleder ( karriererådgiver ) kê`riêz åfisê gives careers guidance ( study and vocational guidance ) * give > * erhvervsvejledning ( * studie og erhvervs - vêu`kei$ênêl vejledning ) to help the students make more informed career choices. * træffe / foretage > * velinformeret * karrierevalg - ` - kê`riê In order to achieve ( their goal ), most students are careful * for at - * gennemføre * flest * omhyggelig ( nå sit mål ) 10 in their choice and some take a long time choosing * i / med ( sit ) valg * tage sig lang tid til / * vælge være tid om at - so when they take their choice, they make a careful choice. * når * foretage / træffe sit valg * gøre et valg When students conscientiously choose a faculty, * samvittighedsfuldt * vælge ngt. and the choice of faculty is their choice, * valg af ngt. * deres valg it s an education chosen by the students themselves, * uddannelse * valgt af ng. selv or, in other words, an education of their own choosing. * med andre ord * efter eget valg ( vælgen ) Having graduated from university E/A a university, * demitteret fra ngt. a graduate has the choice of various careers. * demittent * have valget blandt * forskellig `grad uêt `veêriês / -artet Having chosen / selected a highly respected girl * ( ud-) vælge ng. > * ( højt ) respekteret * pige sê`lektid ung kvinde as their leader, some students chose / selected her for * til / som ngt. * leder * vælge ng. til ngt. 20 the students representative council. * de studerendes representative * råd repri`sentêtiv `kaunsil ( = studenterråd ) She was the first choice of most of them. * være * først * valg She was their choice as a student representative. * som / til * representant She was the obvious choice for the job. * indlysende * til * arbejde `åbviês oplagt hverv, opgave As the representatives choose / select a woman to be * vælge / udvælge ng. > * kvinde * til at - their leader, a female is now chosen leader of the council. * kvinde * udvalgt Some undergraduates live in a student hostel E/E * student * leve / bo i ngt. * studenter kollegium - ` - håstl studerende ( herberg ) hall of `residence /A residence hall / EA dormitory. * kollegium * = * sovesal ( E ) `då~mitêri ( hal, beboelse ) kollegium ( A ) On the sports ground, when the students choose ( A: up), * på > * sportsplads * vælge hold graund they choose (up) teams or choose (up) sides. * = * = 30 Some students come from select schools. * udsøgt sê`lekt eksklusiv They are schools of choice: of choice for education * efter ( eget ) valg * af ngt. and of choice for children of the choos(e)y upper `class. * af * kræsen * overklasse fordringsfuld These schools, accessible only to a select few, * tilgængelig for ng. * nogle få udvalgte êk`sesibl tu ( [ tu ] foran vokal ) are believed to be a good choice as a means of education. * menes at være * valg som * middel til ngt. Most students go to / are at university by choice. * gå / være på universitet ( -et ) * af eget valg / egen fri vilje Some children do not choose to be a student, though. * ikke * & foretrække * dog dêu / gide, have lyst til at - By choice, they could have got a university education * som muligt valg * fået * universitetsuddannelse if they, for choice, had received university training. * = * få ri`si~vd `treining Many children have no choice about going to university. * ikke have noget valg mht. at - * gå på

4 04 There is another choice, in fact. * der findes et andet valg * faktisk Some young people choose (a) vocational education. * unge * vælge * erhvervsrettet * undervisning mennesker foretrække faglig ( uddannelse ) Some young people choose to go to (a) college * vælge at en to receive vocational training and get a vocational training. * for at - * få * erhvervs- * under- * få * = * uddanmodtage rettet visning nelse A college, not as (a) part of a university, is a school * læreanstalt * del af fagskole for higher or professional education. * højere * erhvervsfaglig * uddannelse Being at / attending (a) college requires hard work. * gå / være på * læreanstalt * kræve * hårdt arbejde ê`tending ri kwaiêz wê~k Apt pupils and prudent students who work hard * egnet * elev * klog, vis * arbejde * hårdt `pju~pilz ( lærenem person ) forsigtig easily work their passage through an education. * let * tjene sig vej gennem ngt. `pasid nemt 10 Owing to their prudence, they receive / get an education. * takket være * -skab * få en uddannelse -hed A student must give a prudent answer to a question. * skal * give > * & velbetænkt * svar på > * spørgsmål `a~nsê `kwest$ên The liberal arts colleges aim at providing / aim to provide * de frie kunster * lære- * sigte mod at - * tilveje- `libêrêl èim ( almendannende ) anstalt bringe ngt. (a) liberal education rather than (a) vocational training `ra~dê dên * almendannende * snarere end * erhvervsrettet as in a college of `agriculture, of pharmacy, of engineering * landbo- * farmaceut- * ingeniørakademi of advanced technology etc. end i`niêring højskole højskole teknisk universitet * ( akademi etc. for ) højtudviklet teknologi êd`va~nst tek`nålêd i One can go to a police training school, a technical school * en / man * politiskole to a nursing school etc. to be educated. * sygeplejeskole * uddanne ng. nê~sing sku~l One can serve one s apprenticeship. * stå i lære ( * aftjene * lærlingetid ( -skab ) ) ê`prenti$ip Out of prudence some men are plenty prudent enough to * af -hed * mere end * klog, forsigtig * nok til at - forudseende 20 search for a partner who is a prudent housekeeper too. * søge * partner * husholder * også sê~t$ / lede efter ngt. tilmed Like a prudent searcher and a prudent general (& fig), * (lige-) som * under-, søger * = `d enêrêl efterforsker they search in highways and byways for a suitable wife. * søge / lede > * alle vegne, overalt * passende * kone `haiweiz `s(j)u~têbêl waif efter ng. ( hoved-, bivej ) egnet hustru It s not an easy job so they search for her high and `low. * let opgave / sag * = * overalt `i~zi d åb hai lêu ( højt, lavt) Easier said than done, they search for her everywhere. * lettere sagt and gjort * = * overalt `evriweê It might be prudent to watch out for prudery, though. * klogt at * holde øje med * snerperi passe på sippethed For prudential reasons it might be more prudent to * af forsigtighedsgrunde * kunne ( * mere ) * klogere pru`den$êl `ri~sênz get a second opinion and give it (a lot of / a careful) thought. * få ( høre ) en > * ( en masse / grundig ) tanke `sekênd ê`pinjên #å~t anden mening ~ tænke ( grundigt ) over det As very few people want a prudish partner, most people * få * ønske ngt. * snerpet sippet are on the watch for prudery and prudes. * på udkig / vagt overfor ngt. * snerpet- / * person sippethed 30 Having searched his heart, a young man who hadn t got * granske ( sit ) * hjerte * mand * få / have > ha~t a new girlfriend, wanted to search () `out an old girlfriend. * ny * veninde * lede efter og finde frem til * gammel opspore (ud ) tidligere He searched his memory, but couldn t ( could not ) * & ransage > * hukommelse * kunne ikke `memêri `kudnt remember his old girlfriend s telephone number. * huske / * telefon nummer - ` - `telêfêun nûmbê komme i tanke om ngt. He then searched through all the cupboards, * så, derefter * gennemsøge * alle * skab #ru~ `kûbedz dengang and searched all the drawers for the missing note. * lede i ngt. efter * skuffe * forsvundet * optegnelse `drå~êz nêut savnet The search (of the cupboards and drawers) gave no result * gennemsøgning * gav * resultat ri`zûlt so he tried to look () `up her number in the phone book. * slå ngt. op i > * telefon * bog Having searched through the telephone directory * gennemsøge ngt. * telefon * -bog ( vejviser, dai`rektêri adresse- / vejledningsbog ) for hours, he was happy ( that ) he finally found her number. * ( i ) timer * lykkelig over at - * til sidst * fandt

5 `fainêli faund timevis 05 He knew (that) she was select in the friends she invited * vidste at - * kræsen med ngt. * invitere * ven sê`lekt so the young man was happy to be invited and see her again. * lykkelig over at - * inviteret * se / besøge ng. in`vaitid Going to see her the next day, the kind and considerate * næste dag young man wanted to select a book as / for a `present. * udvælge ngt. som / til ngt. * gave The bookshop had a good selection of books. * boghandler * havde * udvalg `buk$åp After a while he chose selections of Shakespeare, * efter * en tid * udvalgte stykker af ng. et stykke and selections from the 20 th ( twentieth ) century. * fra * århundrede `twenti# `sent$êri The young man searched his pockets. * gennemsøge / lede i ngt. * lomme Having searched () `out a banknote ( & note E/A) bill ), * lede efter ngt. og finde det frem * ( penge-) seddel 10 he searched some coins out. * = * mønt The greengrocer s (shop) has choice fruit and vegetables.* grønthandler * udsøgt * frugt * grønsag `gri~ngrêusêz fru~t `ved têblêz ( butik ) af bedste kvalitet ~ frugt og grønt After a searching look, he carefully selected some fruits * efter * under- * blik * omhyggeligt * udvælge ngt. > søgende forsigtigt from a fruit basket, and as you should eat six portions of fruit * fra ngt. * kurv * spise * seks * portion a day, it was considerate of him to bring both a book and fruit.* hver dag * betænktsomt af ng. at - * både ngt. og ngt. He had chosen a fortunate moment to call his old girlfriend * vælge > * heldigt * tidspunkt at - `få~t$ênêt as the lady of his choice fell in love with him again. * dame af ngs. valg * faldt i > * kærlighed * igen ngs. udkårne ( blive forelsket ) So it was well-chosen moment. * velvalgt * øjeblik A moment may be unfortunate and ill-chosen. * uheldigt * dårligt valgt They loved each other so they both looked happy. * elske ng. * hinanden * begge ( to ) * se ud bêu# 20 The next evening they ate at a select restaurant. * aften * spise * eksklusiv * restaurant They serve generous portions: you can choose * servere * rigelig * portion `på~$ên rundhåndet a small or generous helping of each dish on the menu. * lille * = * ( serveret ) portion * ret * på menuen små~l `d enêrês `menju~ The young couple both had two large servings of soup. * par * stor portion * suppe su~p The young lady had a small portion of meat * dame * lille * kød while the young man had a huge portion from a large dish. * enorm / kæmpe * fad The young lady had a small second helping of meat. * ( serveret ) portion Please, help yourself to more salad, the young man said. * ( hvis det ) behager * ~ tag endelig * salat ( ret ) The restaurant had a large selection of desserts * udvalg af ngt. * dessert di`z ê~ts to select from and to choose from. * udvælge fra ngt. * vælge fra ngt. 30 A pie, a local delicacy, was cut into eight large portions. * tærte * lokal * delikatesse * skære * otte * portion pai de`likêsi ngt. i > A `recipe would say enough for ten servings. * opskrift * ville * sige * nok til > * ti * portion Yet, when she couldn t decide which dessert to select, * dog * hvilke ngt. man skal udvælge endnu or which one to choose, he went jokingly, Take them all * vælge * udbryde / * spøgefuldt wûn `d êukingli sige: if you choose. * hvis du har lyst Tipping ( the waiter ) was a matter of personal choice. * give ( tjener ) drikkepenge * et ( spørgsmål om ) > `weitë personligt valg One evening, they invited a few select friends. * en aften * udvalgt She wore a select dress in the colour of her choice. * bære / * udsøgt * kjole * farve * efter eget valg `kûlê have ngt. på Her friends selected her to read aloud select passages * udvælge * læse ( ngt. ) højt > * udvalgt * passage ri~d ê`laud `pasid iz of Shakespeare to this select audience. * for ng. * tilhørerskare

6 `ådiênz publikum 06 Some young people go to work when they choose, * gå på arbejde * & når det passer én gide, have lyst and thus make money when they choose to work. * således * at - `mûni Young people like these often search for adventure. * ofte * søge / lede efter > * eventyr êd`vent$ê spændende oplevelser If young people fall by the `wayside in search of adventure, * falde ved > * vejside * på jagt efter ngt. ( ~ komme galt afsted ) their future plans may fall by the wayside or go `astray. `fju~t$ê * fremtidig * plan * falde til jorden mislykkes * gå galt One night the young man can t search his key out. * en nat * søge efter og finde ngt. frem * nøgle nait ki~ Missing his key, he goes back in search of the lost key. * mangle / * gå tilbage * i søgen / * tabt savne ngt. leden efter ngt. mistet He searches the streets for the missing key. * gennemsøge ngt. * gade * manglende Going in search of the key, he is restrained by the police. søge / lede i ngt. savnet * = * standse / tilbageholde ng. 10 Making a body search, they search him everywhere. * foretage > * krops- * visitation They search him to see what he has ( got ) in his pockets. * visitere ng. for at - * i > * lomme They search his pockets and find an illegal drug. * gennemsøge ngt. * ulovlig * narkotikum i`li~gêl When the searcher asks who sold the drug, the young man * undersøger * spørge hvxx * solgte ngt. searches for something to say Search me! he answers. * søge / lede efter * ~ aner det ikke * svare `a~nsêz The police need a warrant to search and `ransack * dommer- * gennemsøge ngt. * ransage ngt. kendelse a `suspect s house ( for hidden drugs ). * mistænkt ( person ) * for ngt. * gemt skjult Having got a `search warrant and gained / got access to // * fået > * ransagnings- * skaffe sig / * adgang til ngt. kendelse få > gained entry into the house, the police carry out / conduct * = foretage / gennemføre > kên`dûkt a ( thorough ) search of the house. * ( grundig ) * gennemsøgning af > * hus `#ûrê E/A -rou ~ husundersøgelse 20 The seachers want to search () `out the truth. * efterforsker * finde frem til > * sandheden tru~# As it s illegal to resell drugs, the suspected drug dealer * ulovligt at - * videresælge ngt. * mistænkt * narkori~`sel sê`spektid handler has suddenly escaped, jumping into the nearby river. * pludselig * undslippe * springe i ngt. * nær- * flod flygte liggende Having instituted / launched / begun a search for * anstifte / iværksætte / begynde > * eftersøgning the wanted suspect, a search party search(es) the river. * eftersøgt * eftersøgningshold / * gennemsøge / ` -ekspedition lede i ngt. Although the searchers use a searchlight, and * skønt * eftersøger * bruge * søgelys, lyskaster ål`dêu `sê~t$lait projektør look high and `low, the ( painstaking ) search is fruitless. * kigge * grundig * eftersøgning * frugtesløs `peinz teiking resultatløs So the police call () `off / abandon the search ( for him ). * afblæse / opgive > * ( af ng.) ê`bandên Although they are often forced to search their conscience, * tvinge * granske > * samvittighed `kån$ênz people who drop `out may gradually go to the dogs. * falde fra * gradvist * gå i hundene 30 As a cold wind searches the streets, poor people search * kold * vind * gennem- * fattig * gennemsøge ngt. for / trænge ngt. stakkels lede i ngt. efter ngt. the streets for food such as edible and eatable waste(s). * føde * spiselig * i spiselig stand * affald `edibêl `i~têbêl mad In search of something to eat, the poor searchers * på jagt efter * noget * spise * eftersøger don t exercise great care in their selection of edibles. * udøve / * omhyggelighed * udvælgelse * spiselige The poor cannot afford to be choos(e)y about foods. udvise > forsigtighed sager * de fattige * tillade sig / * kræsen med ngt. * føde- / ê`få~d have råd til at - madvarer In the morning(s), when the dim light of dawn searches * om morgenen * svag * lys * daggry * trænge ind i ngt. då~n the dark corners of the dim streets, they start to search. * mørk * hjørne * dunkel * søge dim krog svagt oplyst lede As icy winds blow and search the city in the night, * iskold * blæse * trænge ind i / * storby * om natten `aisi blêu gennemtrænge ngt. homeless people search for a place to sleep at / by night. * hjemløs * søge / * sted * sove * om natten lede efter ngt. ved nattetide Nobody appears / seems to care ( about the homeless ). * ingen * se ud til / * bekymre sig ( om * de hjemløse )

7 synes at - 07 Democracy is a system of goverment in which all ( adult ) * demokrati * system * ledelse, styre * voksen di`måkrêsi `adûlt / ê`dûlt folkestyre regeren members of a society can vote to elect their representatives. * stemme ( for at - ) * vælge ng. Democracy implies liberties and parliamentarianism * indebære ngt. * frihedsrettighed * parlamentarisme pa~lêmen`tariênizêm is based on representational forms of government. * baseret på ngt. * repræsentativ * form * ledelse for ngt. styre In a parliamentary democracy, in a democratic country, * parlamentarisk * demokrati * demokratisk * land pa~lê`mentri demê`kratik `kûntri folkestyret the representatives form a democratic parliament * repræsentant * danne > * demokratisk * parlament ` zen- `pa~lêment folketing, rigsdag which is the legislative body of the country. * lovgivende * organ `led islêtiv E/A - leitiv The parliament appoints a government to rule the country. * udpege * regering * regere / styre ng. e`påints The Liberal party in the UK formed in 1830 as (a) part of * det liberale parti * tage form blive dannet 10 a parliamentary party system which allowed everybody to * parlamentarisk * tillade ng. at - * enhver ê`laud `evribådi be a party member. * partimedlem Some people develop a political consciousness. * udvikle * politisk * bevidsthed `kån$êsnês Advocating liberty, a liberal or liberalist advocates that * virke / * frihed * liberal / frisindet * = * at `advê`keiting tale for ngt. / fordomsfri person and the rules of the society are liberalized. * regel * samfund * liberalisere / `sêsaiêti `librêlaizd gøre ngt. mere frit Liberalists are `advocates for freedom-loving people, * fortaler for * frihedselskende `fri~dêm låving and staunch advocates of rights and freedoms. * standhaftig * rettighed * frihed stå~t$ raits urokkelig / -srettighed Libertarians advocate liberalizing the laws to allow * åndsfrihedsforkæmper * at * gøre frisindet libê`teêriêns / fordomsfri people s thoughts and conduct to be more free. * opførsel * fri `kåndûkt Advocating intellectual liberty, they advocate being totally * tale for ngt. * intellektuel * frihed * at intê`lekt$uêl forstandsmæssig 20 liberated from any religious or political regimentation. * befri ng. fra ngt. * ensretning red imen`tei$n tvang People who express an opinion they do not really hold * udtrykke * holdning * have ik`spres mening ( holde ) in order to get a discussion going play devil s advocate. * for at - * holde gang i > * spille djævelens advokat `advêkêt en diskussion Sometimes, imprudent people with liberal views * sommetider * uklog * frisindet * synspunkt im`prudênt vju~z fordomsfri anskuelse, mening are too liberal with bold advice and imprudent promises. * ( alt ) for * gavmild med * dristig * råd * uklog * løfte bêuld - ` - A liberalist who fobs people `off with liberalities * fuppe ng. med ngt. * gavmildhed and empty promises that he never intends keeping / to keep * tom * løfte * som * aldrig * have i sinde * holde være opsat på ator tries to fob off people with an inferior brand, * prøve at - * prakke ng. > * underlødig * varemærke in`fiêriê brand ngt. på puts a too liberal construction / interpretation on liberality. * anlægge en altfor fri fortolkning af ngt. * frisindethed in tê~pri `tei$n gavmildhed It s hard to read a wooden grin / smile / stare * det er svært at - * aflæse > * stift * smil / = / blik smail steê udtryksløst stirren 30 and understand / interpret the motive behind. * forstå / tolke ngt. * motivet bag in`têprit `mêutiv Liberty-loving men should not intrude (up)on women * friheds- * mænd * trænge sig ind på ng. * kvinder in`tru~d `wimin elskende by imprudently taking the liberty of accosting them. * uklogt * tage sig den frihed at - * antaste ng. im`pru~ - ê`kåsting As bad motives may lurk in people s subconscious, * slet * motiv * lure, skjule / * underbevidsthed sûb`kån$ês slem hensigt gemme sig i ngt. bad intentions may lurk behind parliamentary language. * intention * bag * parlamentarisk * sprog / -brug pa~lê`mentêri `langgwid hensigt høflig A disrespectful liberal interpretation of liberalism, * respektløs * fri * udlægning / * liberalisme disri`spektful in tê~pri`tei$ên frisindet fortolkning af ngt. frisind is a sign of imprudence, impudence, and simple libertinism. * uklogskab * uforskammethed * simpel * tøjlesløshed im`pru~dêns `impjêdêns `simpl usædelighed If a libertarian (man) treats a woman with disrespect * frihedselskende * behandle ng. med > * respektløs- / - `spekt / -troende ( mand ) uforskammethed and disrespectfully / `impudently takes liberties with her, * respektløst / uforskammet * tage sig friheder overfor ng. he is no / little more than an `impudent libertine ( person ). * ikke meget * uforskammet * libertiner, udhaler

8 `libêti~n andet end udsvævende ( person ) 08 When libertarians throw ( roll or shake ) the dice (pl. / sg.) * kaste ( rulle / ryste ) terninger / ~ rafle > dais for a partner, only to throw their partner `over soon after, * om ngt. * ~ give ng. løbepas * snart efter they interpret freedom too liberally. * tolke ngt. * frit in`tê~prit A `feminist or a women s liberationist fights for * = * kvindesagskvinde * kæmpe for women s rights and for women s liberation. * kvinders ret * kvindefrigørelse She wants to liberate and emancipate women; * befri / frigøre ng. * = i`mansipeit liberate the women from male oppression, * fra ngt. * mande * undertrykkelse mail ê`pre$n and emancipate them from moral restraint(s). * = * moralsk * tvang `mårêl ri`streint snærende bånd A women s libber casts her `lot with other women. * kvindesagskvinde * kaste > * lod / skæbne ( gøre fælles sag med ) 10 When the die is cast and she throws in her lot with them, * terning ( -erne ) er kastet * = it may well be an act of heroism. * meget vel * heltedåd / -gerning Even if it s imprudent to stake everything on one throw, * selv hvis / om - * uklogt at - * ~ sætte alt på et bræt a gambler may stake everything in a throw of the dice / die. * spillefugl * i et kast med > * terninger * terning `gamblê hasardspiller terning A dice /ea die is a cube with spots on its sides showing * ( spille- ) terning * prik * terning kju~b a one, a two, up to a six. ( to cube / dice: see page 100 ) * ettal * toer * op til * sekser * side ener Playing dice, a player uses a dice box or a dice cup. * spille med terninger * spiller * raflebæger When he dices, he may be lucky to throw a six or an ace. * heldig at - * slå > * sekser * ener eis prik Seldom throwing `away an opportunity of gambling, * kaste ngt. væk * lejlighed til / * ( spille ) åpê`tjuniti ~ forspilde ngt. mulighed for ( at ) ngt. hasardspil gamblers take / sieze / use any opportunity to gamble when> * tage / gribe / bruge > * lejlighed / * når > mulighed til at - 20 ever there s an opportunity for gambling even though * som helst * for ( at ) ngt. * selv om - they throw () `away time, and throw () away money. * spilde tiden * bortødsle penge Experienced gamblers should advise inexperienced * erfaren * rådgive ng. * uerfaren inik`spiêriênst - gamblers and give them guidance on gambling. * give ng. råd og vejledning om ngt. Having ( absolutely ) no experience of gambling, * have > * & aldeles * ingen erfaring med ngt. some people know ( absolutely ) nothing about gambling. * kende / vide > * = * ingenting til / intet om ngt. For the guidance of ( `absolute ) beginners, some * til for * absolut * begynder fuldstændig ( = nybegynder ) older gamblers give advice ( to novices ) ( on gambling ). * ældre * give råd ( til nybegynder ) ( om ngt. ) `nåvi`siz Being in luck, having had a run of good luck, many * sidde i held * have et forløb af ngt. * held lûk ( ryge ind i en stribe / heldig stime ) gamblers throws their money about in a gamble of chance. * strø om sig med ngt. * hasardspil t$a~ns 30 All the same, in an act of folly, they often gamble () away * alligevel * i ( en ) handling * dårskab * spille ngt. bort `fåli idioti all of it in a gambling den or gambling house * spillebule * spilleetablissement haus as they often throws good money after bad. * kaste gode penge efter dårlige Good advice is thrown away (up)on certain people. * råd ( -givning ) * spildt på * bestemt (-e ) vis (-se ) They won t stop gambling! (it is) no dice. * stoppe / * ikke noget at rafle om holde op med at - ikke på vilkår They ignore all warning(s) against gambling * ignorere ngt. * advarsel mod ngt. as they ignore people who warn (them) against gambling. * ng. * advare ( ng. ) mod ngt. ig`nå~ Many foolish inveterate gamblers certainly act like fools * idiotisk * for- * afgjort * handle / * fjols, idiot tåbelig hærdet bestemt opføre sig som > tåbe when they foolishly throw () `away a good education * på idiotisk / * forspilde ngt. tåbelig vis and end up unemployed and jobless. * ende med at være + adj. * arbejdsløs * uden job

9 ûnim`plåid 09 A dishonest gambler is accused of attempting to cheat; * uærlig * anklage ng. for at - * forsøge at - * snyde dis`ånist ê`kjused ê temting t$i~t uhæderlig to cheat at cards and dicing, and to cheat his friends. * i * kort / -spil * rafling * ng. His honest friends feel cheated by him. * ærlig * føle sig snydt af hæderlig Taking a gamble ( on everything ), he also cheats on girls. * tage en chance ( med ngt. ) * også * bedrage / løbe en risiko være ng. utro He once gambled on ( cheating his way into ) a job. * engang * sates på ( at snyde sig til ) ngt. Having cheated his boss ( `out ) of his share, * franarre ng. ngt. * & chef * del $eê part the gambler miraculously cheated death. * på mirakuløs vis * snyde > * døden mi`rakjulêsli de# It s both cheating and a gambler s throw when a gambler * snyd, -e, -ri * ~ hasard med skæbnen throws the game, or plays with loaded dice. * ~ tabe med vilje * ( & fig. ) spille med falske terninger ( belastet ) 10 Frowning with concentration but led astray by * rynke panden * i koncentration * lede ng. på vildspor frauning fun and `games, the gambler is eventually caught in the act. * skæg * endelig,sluttelig * tage / fange / gribe ng. i`vent$uêli / - $êli og ballade langt om længe på fersk gerning His friends frown as they catch him in the act of cheating. * rynke panden alvorligt / bekymret * i færd med at - / misbilligende / vredt They frown at him as they catch him in the very act. * skule mod ng. * på fersk gerning They look at him with a frown of disapproval, * kigge på ng. med * panderynken * misbilligelse disê`pru~vël while he looks `up with a puzzled frown ( on his face ). * se op med * forvirret * = * i ansigtet What are you frowning at me for? the cheat (ee) asks, * se alvorligt etc. på / * snyder * spørge skule til ng. unable to throw back the accusation, though. * ude af stand til * tilbagevise * beskyldning ûn`eiibêl akju`zei$ên Among gamblers, a throw like that is frowned (up)on. * kast, forsøg * se skævt til vovestykke ikke se med blide øjne på 20 His friends frown on him and on such a chance / venture, * = * chance * = `vent$ë vovestykke although most of them are in no position to throw stones. * stilling ( ikke kunne tillade sig at - ) * kaste med sten So the cheater (ea) frowns, People who live * snyder * udtrykke sig med rynket pande / alvorligt / misbilligende / bekymret / vredt in glass houses should not throw stones. * man skal ikke kaste med sten, `hauziz når man selv bor i et glashus It was his last throw ; he won t have another throw. * & chance In a card game, the dealer gives out the cards. * kortspil * kortgiver * ( spille-) kort `di~lê uddeler A pack E/A deck of cards is a complete set of fifty-two * spil kort * komplet * sæt * 52 kêm`pli~t - ` - helt playing cards in four suits, so a player may play spades, * spillekort * ( kort-) farve * spiller * spille spar s~ut / E& sju~t speidz ( spade ) play a club, play the ace of hearts or the two of diamonds. * spille en klør * hjerter es * ruder to `daiêmêndz ( kølle ) ( diamant ) Playing cards with a partner for money or for fun, * spille kort med ng. for * makker * sjov morskab it may be wise to throw a `court card E/A a face card * klogt at - * kaste af / smide * billedkort kå~t 30 and play a king, a queen, a jack ( o-f: a knave ), play * konge * dame * knægt * spille ngt. d ak neiv plei bonde the king, queen or jack of clubs etc., or a joker or an ace. * klør konge / dame / knægt * joker * es `d êukê eis If a player plays out of `turn, another player misses a turn. * spille udenfor tur * mangle / ~ gå glip af en tur `misiz springe over ~ blive sprunget over It s not a cheat when they use `throwaway cups, drink * snyd * engangs- * kop * drikke ngt. > nødløsning ( smidvæk- ) wine from a carton and eat ready-made `foods or fast `food. * vin * af ngt. * karton * færdiglavet * madvarer * = `ka~tn - ` - fa~st E/A fast ( pap / plastik ) Doing / taking vigorous exercise, a vigorous former * dyrke > * hård * motion * sund * forhenværende `vigêrês og stærk tidligere gambler does exercises ( for ) several hours a week. * lave * øvelse * adskillige * om ugen Now a vigorous opponent of gambling mania, * energisk * modstander af ngt. * hasardspil * mani ê`pêunênt `meiniê ivrig ( spillelidenskab ) he participates in a vigorous campaign against gambling. * deltage i ngt. * slagkraftig * kampagne mod ngt. pa~tisipeits kam`pein * Look at page 100!!

10 10 The former gambler, a real joker, is holding a celebration. * rigtig * spøgefugl * holde ( en ) fest ( fejring ) He is giving a ( dinner / costume / Halloween etc.) party. * holde > ( * middag, kostume ) * selskab `cåstjum fest He s not at liberty to tell who owns the place, * have lov til at - * fortælle / afsløre hvxx * eje ngt. but he is at liberty to come and go as he wishes. * frihed / lov til * komme og gå * ønske Before having the party, he asks a girl, * før * holde I m throwing a party, won t you partake (o-f / hum.)? * holde fest * vil ikke * deltage pa~`teik være / spise etc. med She participates, and he presents a liberal table, * deltage * præsentere / * velforsynet * bord pri`sents frembyde ngt, so everybody can have a varied and liberal diet. * få ngt. * varieret * rigelig * kost `daiêt The guests have the liberty of both floors. * gæst * frit kunne disponere over * begge * etage flå~z 10 A coxcomb (o-f) has a liberal share of the punch. * laps, spradebasse * rigelig * del / * punch `kåkskoum pûnt$ vigtigmager portion af ngt. When a few dense and potent drinks have invigorated * ugennem- * virkningsfuld * drink * oplive / styrke ng. `pêutnt in`vigêreitid sigtig give ng. kraft / mod the coxcombic young man, this coxcombical person * naragtig * = * person kåks`kåmik just swaggers about like a dense bumpkin. * spankulere / * tykhovedet * klodset * bondeknold stoltsere omkring dum, indskrænket He walks with a swagger in the dense smoke, * gå * spankuleren, stoltseren * tyk * røg spadsere pralende optræden and swaggers about his vigour /A vigor and potency. * vigte sig * kraft, styrke * kraft, potens `vigê `pêutnsi / prale af ngt. energi magt, -fuldhed Mingling with the dense crowds, he rambles about girls. * bland sig > * tæt * trængsel * rable af sig > kraud `rambêlz med ng. flok, hob om ngt. The potency of the alcohol makes him swagger, * kraft * alcohol * få ng. til at * stikke næsen i sky virkningsfuldhed vigte / vise sig and think (that) he is a vigorous and potent person. * tænke / * kraftfuld * magtfuld, potent * person tro at energisk seksuelt formående He still believes (that) he is a potential Casanova who will * tro * mulig * forfører * vil ( engang ) pê`ten$l kasênêuvê ( i fremtiden ) 20 ramble (E) along woodland paths with a highbrow girl. * vandre ( ud-) ad * skov * sti * højpandet pa~dz E/A padz `haibrau ( / langs med ) intellektuel As the alcohol makes him ramble with new vigour, * rable af sig * ny * livskraft fornyet he rambles ( on ) about (E) going for a ramble. * ( derudaf ) om * at tage på * vandre- / slentretur på må og få People, however, eventually knit their brows at * efterhånden * rynke brynene ad ngt. nit brauz slutteligen his rambling imagination, and rambling speech. * vidtløftig * fantasi * usammenhængende forestillingsevne When he s drunk, he behaves like a foolish dandy, * fuld * opføre sig * fjollet * laps, udhaler bi`heivz idiotisk modeherre, elegantier where as, when he s sober, he is just a morose yokel. * hvorimod * ædru * vranten * dum bondeknold `sêubê mê`rêus jêukl gnaven The alleged `highbrow was just a lowbrow ( girl ). * påstået * højpandet person * lavpandet uintellektuel Unaware of his flabby and flaccid muscles, * ubevidst om / * slap, blød * = * muskel ûnê`weê `flaksid `mûsêlz ikke klar over ngt. slatten the silly and stupid coxcomb wasn t aware / conscious of * skør, dum * stupid, dum * bevidst om * = idiotisk idiotisk klar over 30 the potential danger(s) of the densly wooded brow of * mulig * fare * tæt * skovbevokset * brink bakkekam the hill, or of the density of the vigorous, rambling plants, * -hed * kraftig * vokse vildt * plante frodig rambling over the trunks in the dense wood(s). * slynge sig over ngt. * træstamme * i > * tæt * skov The impotent coxcomb wasn t aware / conscious that * impotent, afmægtig * vidende om at - * = `impêtênt magtesløs klar over athis flabby will and flaccid character would never pay off. * blød, slap * = * vilje * karakter * betale sig slatten / -styrke / -styrke give bonus Owing to his flabbiness, flaccidity, and impotence, * på grund af * -hed * = * afmagt, impotens ( skylde ) magtesløshed he fell and hit his brow / forehead as well as one eyebrow. * slå ngt. * pande * så vel som * ( det ene ) øjenbryn `aibrau Due to his accident, still unaware, however, that sillines * på grund af ngt. * uheld * uvidende om / * dumhed ûnê`weê ulykke ikke klar over at - idioti and stupidities bring their own punishment, the conceited * dumhed * bringe * straf * indbildsk `kênsi~tid ( ~ hævne sig ) rambler had to hobble home in a impotent hobble. * vandrer * halte * hjem * kraftesløs * -n

11 humpe 11 The girl who had participated in / taken part in / * deltage i * = partaken in (o-f) the festivities with the above-mentioned * deltage i ngt. med ng. * festligheder * ovenfor / førnævnt coxcomb had only morosely partaken of a good lunch, * vranten * deltage i ngt. * frokost gnaven ( indtage / nyde ) and only partaken of a few drinks with the charlatan. * indtage / * & svindler, kvaksalver `$a~lêtên nyde ngt. fup-, fidusmager The female partaker never vigorously partook of his joy. * kvindelig * deltager * energisk * dele / * glæde pa~`teikê tage del i ngt. She never partakes of the ramblings (pl.) of a man who's * deltage i * ordskvalder too liberal with alcoholic beverages, and unable to handle it. * gavmild / * alkoholisk * drik * håndtere ngt. `bevêrid iz rundhåndet med ngt. Partaking too freely of alcohol as usual, the coxcomb had * indtage / nyde ngt. * frit * som > * sædvanlig tried to cheat his way into the girl s heart and confidence. * snyde / bedrage sig vej til > * hjerte * fortrolighed `kånfidens ( kærlighed ) tillid 10 Instead of throwing herself away on a worthless fellow, * i stedet ( for ) * kaste sig hen til ng. * værdiløs the girl would rather have rambled through some shops. * ville hellere * slentre gennem ngt. Her feelings partake of neither anger nor regret, though. * vise spor af * hverken eller * vrede * fortrydelse `naidê `a~nggê nå~ ri`gret / tegn på ngt. In no way an intellectual, just used to middlebrow books, * på ingen måde * intellektuel * vant til * middelmådig intê`lekt$uêl ( person ) god men på det jævne she had seen `through him, his liberality and charlatanism. * gennemskue ng. * gavmildhed * svindleri, kvaksalveri fup-, fidusmageri Nobody is really a partaker in his disappointment * føle deltagelse i ngt. * skuffelse disê`påintmênt as he is a man whose character partakes of moroseness, * hvis * bære præg af ngt. * vrantenhed gnavenhed and whose manner(s) partook of impotent charlatanery. * væremåde * have karakter af * & magt-, * svindleri ( pl. manerer ) kraftløs etc. Many of his sluggard friends are slugabeds, moving * lad, ugidelig * dovenlars * bevæge sig ( > omkring ) mu~ving doven sluggishly about in (the) daytime like slugs and sloths, * langsomt * om dagen * nøgensnegl * dovendyr `deitaim slêu#s / A& slå#s dovent i dagtimerne 20 even if their sluggishness causes (a) sluggish digestion. * dovenskab * forårsage / * træg * fordøjelse `kå~ziz dai`d est$ên / di - ugidelighed medføre ngt. Unlike hard workers plodders and sloggers * ulig, ikke som * slider * = * = forskellig fra sluggish people s ingrained sloth prevents them ( from ) * sløv * indgroet * -hed / -skab * afholde ng. fra ngt. in`greind slêu# pri`vents doven slogging away at a book or slogging their way through * arbejde slidsomt med ngt. * arbejde sig gennem ngt. a pile of work just any kind of hard work. * bunke * slags * hårdt arbejde pail kaind stabel Go to the ant thou sluggard is lost on the lazybones. * gå til myren du dovenlars * forspildt på ng.* dovenlars dau ~ gak til myren og bliv vis Never taking part in a decent living, they laze all day. * tage del i ngt. * ordentlig * livsførelse * dovne, dase Rather than taking active part in an unsluggish living, * aktiv anstændig levevis drive den af * uden dovenskab * levevis - ` - / ladhed / sløvhed 30 they d `laze () away half (of) their life at ( their ) leisure * dovne / * halvdelen * liv * i ro og mag `le ê dase ngt. bort det halve Idling / loafing around, they just idle ( the day(s) away ). * drive / dovne omkring * ( ngt. bort ) `aidling These idle people never take an / show (an) interest in * doven, sløv * tage sig til at interessere sig / `intrêst uvirksom vise interesse for ngt. ( the ) society, and never take it under active consideration. * tage ngt. op til > * aktiv * overvejelse kênsidê`rei$ên egentlig Yet, even on a lazy afternoon, a gambling machine can * selv * på en > * dvask * eftermiddag * spilleautomat `leizi - ` - mê`$i~n pep () `up / liven these passive, lazy and slothful loafers up. * kvikke / * passiv * lad, sløv * lediggænger laivn live ng. op uvirksom dov en drivert, flanør Coming by some money, these idlers ( o-f ) liven up, * komme til penge * lediggænger * live op drivert, flanør and slog through sluggish crowds and sluggish `traffic * kæmpe sig gennem * langsomt glidende * trafik to make their way to a fruit machine without delay. * finde vej til ngt. * spilleautomat * uden forsinkelse di`lei ufortøvet No longer moving at a snail s pace, having found their way * i sneglefart * fundet vej > ( til ngt. ) to a slot machine and unsluggishly put a coin /A& slug in * spilleautomat * uden ladhed * putte > * mønt / falsk spillemønt the slit / slot, they pull the handle of the one-armed `bandit. * rille, spalte * trække * håndtag * enarmet tyveknægt

12 ( møntindkast ) A COUNTRY AT WAR / SOLDIERS FIGHING IN A WAR * land > * i krig * soldat * kæmpe > * i en krig wå~ 12 Between a / one half and a / one third of the population * halvdelen * en tredjedel * befolkning ha~f #ê~d påpju`lei$ên sees ( military / national ) service. * gå / træde ind i * ( militær-) tjeneste Part (U) of the population go into the services * en del * gøre militærtjeneste af ( ikke nærmere bestemt ) A major promilitary part is in favour of the military. * større * pro- * an-, del * positiv overfor > * militæret `meid ê prêu`militêri `feivê militær A promilitarist is a promilitarist person. * militærtilhænger * militærvenlig As the greater part of the population is promilitary * størstepart * militærvenlig for / pro- militær only a smaller part is antimilitary. * mindstepart * militærfjendtlig anti`mi - imod / anti- militær An antimilitarist is an antimilitarist person. * = A substantial portion of the population is against * betydelig * del * imod sêb`stan$l væsentlig 10 the military for various reasons. * af forskellige / forskelligartede * årsag ( fornufts- ) grund A portion of the population a minor but significant * en nærmere betemt del af * mindre * betydelig `på~$n sig`nifikênt væsentlig antimilitary portion consists of `pacifists * militærfjentlig * bestå af ngt. * pacifist kên`sists fredsfanatiker who have antimilitaristic pacifist views. * have > * antimilitaristisk * pacifistisk * anskuelser - `ris - fredsfanatisk holdninger War and peace are extremes. * yderligheder ik`stri~mz modsætninger In war and peace, in wartime and in peacetime, * i krigstid * i fredstid pi~s in times of war and in times of peace, some people * = * = are not at peace with their conscience. * have fred med ( sin ) * samvittighed They are seldom able to sleep in peace. * sjældent * sove roligt If they are never really at peace with themselves, * have ro i sindet 20 or, if they can never get any peace to work or think, * få fred til at - they may need some peace and quiet. * behøve ngt. * fred og ro They may need the peace of a country resort * fredfyldthed * land * tilflugtssted ri`zå~t ( # by ) tilholdssted where the peace is not broken by the noise of the city. * stilhed * bryde ngt. * støj nåiz (At) any season / (at) any time of (the) year, people * på ( en hvilken som helst ) årstid / tid af året jiê go into the country to get some peace and find peace. * tage ud på landet * få fred * finde fred So do give them a little peace, / væk fra byen / byerne få i sindet * lad ng. få en smule fred and let them have their meals in peace. * lade ng. + inf. * have / få > * måltid * i fred mi~lz ( ~ lad ng. have / få madro ) Leave them in peace, if they need time * lad ng. være i fred * have brug for ngt. * tid > to make their peace with an enemy. * til at - * forsone sig med ng. * fjende 30 People of old age, people in their extreme old age, * gamle * i éns høje alderdom or people who are in extremities most of all want * ligge på sit yderste * allermest / for døden a peaceful death before they are laid to rest * fredfyldt * før * blive begravet leid ( lagt til hvile ) and can rest in peace. * hvile i fred og afklarethed To the last extremity, their extreme hope will be * ~ til døden * sidste håb not to spend time in extreme pain. * bruge / tilbringe > * tid * i ekstrem smerte A small proportion of a group of `war veterans * an-, del * gruppe * krigsveteran `vetêrênz had been in active service in ( their ) extreme youth. * i aktiv tjeneste * i den ( deres ) tidligste / ju~# pure ungsdom

13 13 When part (U) of the country was occupied, * en ( ubestemt ) del / * besætte ngt. `åkjupaid noget af ngt only a remote part of the country was under occupation. * fjern * del / egn af ngt. * under besættelse ri`mêut afsides When the soldiers were on active service, they spent * soldat * i aktiv tjeneste * tilbringe part of their service in an occupied part of the country. * en del * i en > * besat * del / egn af ngt. Fighting fiercely, some of them spent a part of their service * kæmpe * heftigt * en ( bestemt ) del af ngt. `fiêsli slås hårdt in a part of the country where few people live. * ( bestemt ) del / egn af ngt. Being / feeling sorry to see a dead or wounded soldier, * være / føle sig ked af at - * død * såret `såri ded `wu~ndid part of a soldier may be / feel sorry for an enemy soldier, * del * have ondt af * fjendtlig noget killed or wounded in war. * dræbt * såre * i krig kild faldet / -n Any extremity or other part of ( the ) body may be injured. * ekstremitet * kropsdel * såre lædere 10 People were often told only part of the story. * fortalt > * noget af ngt. * historien têuld `stå~ri & sandheden Part of the time, the military stationed the soldiers * noget af > * tiden * udstationere ng. `stei$ênd A part of the time, the soldiers were stationed in * en vis del af ( tiden ) * i ngt. an army station or a naval station. * militær- * stationering * flåde- `neivl post, lille base The stationing can be divided into different parts. * udstationering * dele ngt. op i ngt. * afdeling di`vaidid The soldiers spent the least part in the station, * tilbringe > * mindste * del * i ngt. li~st checking the working parts of the machines. * kontrollere ngt. * bevægelige * del t$eking There was (a) want of / They were in want of spare parts. * mangel på ngt. * reservedele A soldier must be prepared to slog night and day. * forberedt på at - * knokle * dag og nat pukle hele døgnet As part of a team, he must slog ( away ) at any odd jobs. * ( en ) del * med * forefaldende arbejde åd 20 The soldiers spent the greater part of their stationing, * størstedelen af ngt. trying to pacify the partisans from these parts (pl. o-f). * pacificere ng. * partisan * disse egne `pasifai pa~ti`sanz / `pa~ pl: modstandsfolk denne egn That was the dangerous part of the job. * farlig * del af `deind êrês Shelling had thrown () `down many houses. * granatild * kaste ngt. omkuld, ~ vælte ngt. Stationing themselves in hiding places, among bushes, * placere sig * på gemme- / * blandt * busk `haiding `bu$iz skjulested mellem or in abandoned houses where (a) part of the building hasn t * forladt * dele / ( en del ) af ngt. ê`bandênd been totally destroyed, the soldiers are dicing with death. * ødelagt * spille hasard med døden di`stråid The front, central, and rear portion of a building was * forreste * midterste * bageste * del af ngt. partly / partially intact, so ready to throw themselves down * delvis * intakt * parat til at - * kaste sig ned `pa~$êli uskadt not to be seen, the soldiers keept an eye on everything * set * holdt øje med ngt. * alting 30 inside their field of vision, at the extreme point of vision. * indenfor * synsfelt * fjerneste punkt / sted ( så langt øjet rækker ) The most boring part was waiting for hours ( and hours ). * kedelig * del * vente i timevis `bå~ring auêz Soldiers must slog their way through all kinds of terrain. * slide / kæmpe sig vej gennem > * terræn / struggle tê`rein Slogging around in all parts of a battlefield is hard slog. * knokle / pukle rundt på > * egne * slagmark * slid `batlfi~ld områder As many trees were thrown by shellfire and strong winds, * træ * vælte * granatild * ( stærk / kraftig ) vind blæst the tired soldiers had to slog / struggle through the wood(s). * træt * slide sig / kæmpe sig ( vej ) gennem ngt. Tiredly slogging up a hill is a long tiring slog to the top. * på træt vis * << opad * bakke * trættende * slid * top / slugging / struggle / kamp They learned / learnt ( how ) to follow a slot, * lære at ( hvordan man ) * dyrespor i sne and slit the throat of an animal or a man. * skære / snitte ngt. over * strube * dyr * menneske #rêut sprætte ngt. op svælg, hals

14 14 When they went angling, they threw from the bank. * begive sig til at fiske ( med stang ) * kaste * bred `anggling #ru~ brink They threw the bait into the sluggish or still waters * kaste ngt. * dovent * stille- * vande * madding flydende stående agn right where a tree threw a shadow over the sluggish river. * lige * kaste en skygge * over * = They often had a slit in their clothes as a sharp * flænge i > * klæder, tøj * skarp or pointed object may have slit the shirt, * spids * genstand * lave en revne i, flænge * skjorte skære / sprætte ngt. op or their trousers ee/ ea pants had just slit. * bukser * flænge, revne blive / være skåret op In order to dress a wound they slit the shirt up the arm * for at - * forbinde * sår * & klippe ngt. * ærme wu~nd ( orden, ordre ) op ad ngt. and, for want of bandage, they slit some cloth into strips. * af mangel * forbinding * flænge / skære / * strimmel `bandid strips på ngt. klippe ngt. i ngt. The officer in the extreme right of a picture, * officer * yderst til * højre * billede 10 who slits his eyes, was regarded as man of parts, * knibe øjnene sammen * anse for * begavet betragte som both as a man of great parts, and as a man of many parts. * højt * alsidig He was a practised E/A practiced marksman * erfaren, øvet * skarpskytte rutineret, dygtig known for his marksmanship. * kendt for ngt. * -dygtighed Regarding walking-out uniform it has a slit in the jacket, * angående * udgangs- * slids * jakke ri`ga~ding `d akit and, as regards the female uniform, a slit in the tight skirt. * hvad angår ngt. * kvindelig * = * stram * nederdel tait skê~t As for leisure ( time ), the soldiers engage in sport(s). * hvad angår * fritid * dyrke in`geid angående As to leisure, the soldiers do sport E/A play sports. * = * dyrke In wrestling, they wrestled with each other. * brydning * bryde `resling When you wrestle you try to seize your opponent * = * gribe / si~z tage fat i ng. 20 and throw or wrestle him to the ground. * kaste * kæmpe ng. > * til jorden One of the young soldiers is a keen boxer, regularly * ivrig * bokser * regelmæssigt `regjêlêli going to the gym in order to exercise, train and practice. * gå i trænings- * træne * træne * øve sig d im lokalet styrke færdigheder Taking strenuous exercise, he does vigorous exercises. * gå til træning * anstrengende * lave øvelser `strenjuês hård As to skills, he has a strong punch. * hvad angår * færdigheder * ( knytnæve-) slag pûnt$ dygtighed stød Having keenly exercised his skills at / in the gym, * ivrigt * træne / * << øve ngt. punching and slogging / slugging the punching bag, * slå hårdt på ngt. / ng. * boksebold pûnt$ing the `punch-ball, or punching-ball in the gymnasium, * = * træningslokale bål gymnastiksal he has become a slogger / slugger who really slogs / slugs. * blive * hårdtslående bokser * slå hårdt / baseballspiller The young boxer challenges an adversary / opponent. * udfordre ng. * modstander ` t$alênd iz `advêsêri ê`pêunênt Boxers settle a trial of strenght in a boxing match. * afgøre > * styrkeprøve * boksekamp `traiêl 30 Wearing boxing gloves they slug / slog (E) it `out * have ngt. på * boksehandsker * kæmpe for at > weêring få en afgørelse in the boxing ring as soon as the bell rings. * ring * så snart ( at - ) Throwing punches, the boxers start boxing / to box. * tildele slag / stød * begynde med at * bokse slå mod hinanden Throwing himself on his adversary again and again, * angribe ng. * igen og igen the challenger tries to punch his opponent on the head. * udfordrer * støde ng. i hovedet hed Punching him in the face, he tries to land a punch on * støde ng. * i ansigtet * placere et stød på > feis his nose, his chin, cheek or jaw in order to punch him `out. * næse * hage * kind * kæbe * slå ng. ud nêuz Trying to strike ( his opponent ), throwing a punch at him, * angribe og ramme * sende et stød mod ng. straik he hopes to hit / strike him hard and punch his lights `out. * håbe at - * ramme ng. hårdt * ~ ryste ng.

15 15 If a boxer locks his arms (a)round his opponent, * låse omkring / omklamre ng. * arm the referee separates / parts the two fighters. * dommer ( i sport ) * ( ad-) skille * kæmpende refê`ri~ `faitêz fighter As the boxers keep slogging / slugging each other, and * blive ved med at * slå / banke / hamre løs på ng. none of them pull(s) any / their `punches, the boxing bout * spare på kræfterne * kamp / krudtet tørn turns into a slugfest in which the boxers aggressively * blive / udville sig til * slagfest * aggressivt angrebslystent exchange powerful blows with little care for defence. * udveksle * kraftig * slag * forsigtighed / * forsvar iks`t$eind `pauêfl di`fens påpasselighed mht. Landing a `knockout punch on his adversary s jaw, * placere ( et slag ) * knockoutslag / -stød the challenger eventually knocks () `out his opponent. * slå ng. ud / knock out knockoute ng. The referee starts counting the unconscious boxer out * tælle ng. ud * bevidstløs ûn`kån$ês 10 but the boxer manages to pick himself `up * magte / * rejse sig `manid iz overkomme at - komme på benene and make it through the rest of the round. * komme igennem ngt. * resten af ngt. * omgang raund runde Throwing `in the `towel or throwing in the `sponge, * kaste håndklædet ( svampen ) i ringen `tauêl `spûnd ~ give op the `punch-drunk opponent has to throw up // give in / up. * ør af slag * modstander * opgive groggy give op After the strenuous and fierce fight, the winner, * anstrengende * heftig * kamp * vinder hård voldsom a young boxer of great ability, punches the air in triumph. * evnerig * hamre en knytnæve i luften * i triumf ê`biliti `traiûmf The young boxer of great abilities was once assailed. * med store evner * overfalde ê`seild A man armed with a knife attacked and assaulted him. * bevæbnet med * kniv * angribe * overfalde naif ê`takd ê`så~ltid The boxer, however, succeded in wresting the knife from * vride / vriste ngt. fra the attacker by wresting the keen knife out of his hand. * angriber * ud af * skarp * hånd 20 Having disarmed the assailant and got into a fist fight, * afvæbne * komme i > * ( knyt- ) næve * kamp - ` - fist slagsmål the boxer pacified the assailant with a blow to his head. * øvet * pacificere ng. med > * slag i > * hovedet As the assaulter at first wrested all facts about his attack * overfalds- * først * forvanske / * faktum * angreb mand i begyndelsen fordreje ngt. and assault on the boxer, the latter threatened to punch * overfald på ng. * sidstnævnte * slå / * førnævnte `#retnd dunke ng. the former in the stomach as he would not pull any punches * i maven * ikke holde sig tilbage > in wresting a confession out of the assaulter. * med at - * vriste > * tilståelse * ud af ng. kên`fe$n Many former criminals wrestle with a lot of problems. * kriminel ( person ) * kæmpe / slås med > * problem `kriminlzs As they are easily tempted to break the law, they always * være fristet til at - * bryde > * loven * altid `temtid breik wrestle with temptation and wrestle with their conscience. * kæmpe / slås med > * fristelse * = * samvittighed / struggle In baseball, when the thrower throws the ball to the batter, * = * kaster * slåer 30 the latter tries to slug the baseball, and hit it far away. * sidstnævnte * slå ngt. > * langt væk As a kid, the boxer played rounders E/A punchball. * barn * rundbold * = ( kid ) When a server or a player serves, he throws a rubber ball * server * serve * kaste ngt. > * gummi `sêvê `rûbê opgiver give ( bolden ) o p up in / into the air and when it s on the / its way down, * op i luften * på vej(en) ned the player tries bat it with a bat, or hit it with their fist. * slå ngt. * bat, boldtræ The server tries to catch the `throwback. * tilbagekast The boxer threw well, and being slugger (A) he batted well. * kaste * spiller, der slår langt * slå He could throw a hundred yards with a ball. * kaste ( en længde ) med ngt. As the ablest, he had made many record throws. * dygtigste * rekord * kast `eiblêst `rekå~d E/A -kêrd He could throw a ball high up, and catch it with one hand. * = * højt * gribe ngt. med

16 16 In earlier / former times, the original inhabitants, * tidligere * oprindelige * indbyggere - ` - formerly (adv.) pagans, had been oppressed in the extreme. * førhen * hedning * undertrykke * til det yderste `peigênz ê`prest i allerhøjeste grad Christian `missionaries converted the heathen(s) * kristen * missionær * omvende ng. > * hedning `hi~dn ( from pagans ) ( to Christians ) by enforced conversion(s) * ( fra ngt. ) ( * til kristen ) * påtvungen * omvendelse krist$ên ( from paganism ) ( to Christianity ). * hedningetro * kristendom Just a few converted voluntarily ( from paganism ) ( to * omvende sig * frivilligt Christianity ) so, beyond their conversion, most natives * i tiden efter ngt. * omvendelse * indfødte practised E/A practiced their pagan religion as well as * praktisere * hedensk udøve their previous aboriginal customs secretly / on the quiet * forhenværende * oprindelig * skik * hemmeligt tidligere i al hemmelighed as their heathen practices were brutally suppressed. * hedensk * skik og brug * brutalt * undertrykke ngt. Many natives, especially the Aboriginals, as well as * oprindelige naturfolk abê`rid inlz the liberated and emancipated slaves, were thrown idle. * frigive * frigive * slave * kaste ud i arbejdsløshed i`mansipeitid sleivz / -gøre A lot of Christian employers threw them out of work * kristen * afskedige as many newcomers hadn t liberated their mind from * nyankommen * befri ngt. fra ngt. * sind maind tankegang prejudice (U). * fordomsfuldhed `pred udis Extreme measures had previously been taken by people * skrappe * forholdsregel * førhen middel tidligere who were originally not from these parts * oprindeligt * fra denne egn to throw the original town dwellers on the streets, * kaste / sætte ng. > * byboer * på gaden and throw them out of the town. * smide ng. ud 20 There were cases of employers improper or illegitimate * upassende, usømmelig * uretmæssig im`pråpê ili`d itimit umoralsk conversion of public funds into their own use, as they * konvertering / ombytning * midler * til eget brug / -veksling / -dannelse ( tilegnelse af ) even unlawfully converted public securities (pl.) into cash. * ulovliigt * konvertere > * værdipapirer * til * kontanter ûn`låfêli ( Money>) lenders and usurers (o-f) practised usury. * penge- * & ågerkarl * bedrive > * pengeudlåning `ju~ êrêz udlåner åger While few people were homeowners, a usurious landlord * boligejer * ågerkarle- * boligudlejer ju~`zjuêriês who owned many houses speculated in house conversions. * eje * spekulere i ngt. * omdannelse He threw down the old dwelling-houses, although / * selvom * nedrive ngt. * beboelseshus skønt -ejendom ( even ) though some of the workers threw down their tools. * = * arbejder * smide ngt. fra sig * værktøj ~ nedlægge arbejdet Having been thrown out, unable to pay usurious rents, * smide ud * betale > * åger- * husleje people threw up hovels on the extreme edge of the towns. * smække ngt. op * rønne * helt ude i yderkanten skur 30 Living in dire poverty in mean dwellings, in dire need of * alvorlig * fattigdom * simpel * bolig * i alvorlig nød yderste tarvelig hjem for ngt. everyday / basic necessities such as food and clothing, * basal * fornødenhed * tøj nê`se - beklædning and assailed by doubts, worries and fears, * plaget af ngt. * tvivl * bekymring * frygt they scrape / scratch a living from any odd `jobs (pl.). * ernære sig kummerligt * forefaldende arbejde ( skrabe / kradse ) A vile smell in the neighbourhood assails the nostrils. * afskyelig, ækel * lugt * nabolag * genere * næsebor modbydelig In need of `necessaries, children throw stones in anger. * fornødenheder * kaste med ngt. * i vrede Having thrown a stone at a can / (E&) tin, and made * kaste ngt. efter / på * dåse a well-aimed throw, a child punches the air in triumph. * godt sigtet * kast * barn * hamre en * luften * i triumf velrettet knytnæve i > People wish a loan shark riding his horse to be thrown. * lånehaj * kaste ( af ) lêun A horse throws a shoe, a snake throws / sheds its skin. * tabte * ( heste- ) sko * slange * kaste * hud

17 $u~ ham 17 An old mill where they converted old rags into paper * mølle * klud * omdanne ngt. til ngt. * papir fabrik las was converted into dwellings. * = * bolig hjem One family lived in a converted mews (E, pl.) * familie * = * baggårdsstald mju~z A self-made partition wall separated a room, and * hjemmelavet * skille- * væg * skille / * rum dele ngt. værelse converted a storeroom into a living room and a bedroom. * omdanne ngt. til > * lager- * opholds- / * soverum dagligstue værelse The partition was made partly of cardboard (E& card). * skillevæg * delvis * pap `ka~dbå~d It was made part(<ly) of wood and part(<ly) of cardboard, * dels / delvis af ngt. * træ * = so only (a) part of it was made of wood. * noget ( en del ) You often saw wallpaper separating from the wall. * så, ~ oplevede > * tapet * løsne sig fra ngt. 10 Sometimes just a curtain partitioned () `off a room. * gardin * adskilt `kå~tn A family often had convertible furniture (U), eg. a sofa * omdannelsesmulig * møbler * sofa `fê~nit$ê møblement that converts into a bed in the sitting room E // E lounge. * lade sig omdanne til ngt. * opholds- / dagligstue As the family members didn t have separate beds, * separate ( ~ deres egne senge / hver sin seng ) no member of the family slept in a separate bed. * = ( sin egen ) A settler may settle in and dwell in remote parts ( pl: o-f ). * nybygger * bosætte sig / * bo i ngt. * ~ en egn slå sig ned i ngt. et område By strenuous effort(s), they have to wrest a living out of * kraftig, energisk * anstreng- * vriste ngt.* livsgrundlag ivrig, ihærdig else ud af ngt. levebrød barren ground in the waste howling wilderness. * bar * ubenyttet * hyle * vildmark weist `hauling ` wildênês gold The settlers convert wastelands into arable land * omdanne > * ubrugeligt * til > * pløjelig * land, jord `arêbl landområde dyrkbar (= agerjord ) by strenuous conversion of wasteland into ploughland. * anstrengende * omdannelse af ngt. til ngt. * agerjord `plauland pløjemark 20 Dwelling at the extreme limits (pl.) of the country, * bo i / på ngt. * fjerneste * grænseområder / -egne they find themselves in an extreme position working a farm. * befinde sig i > * yderst vanskelig * drive en gård placering / situation Converting from city dwellers into practical farmers, they * omstille sig fra ngt til ngt. * udøvende hope to earn / make a living from practising `agriculture. * tjene til livets ophold ved / * drive > * landbrug få et udkomme fra at - Converting from city life to farming is a long hard slog. * omstilling fra ngt. til ngt. * landgrug * slid In / during the night, the gale howls in the scattered trees. * om natten * storm * hyle * spredt geil In the middle of the howling gale, a baby howls and whines * & forrygende * hyle * jamre skrige klage from hunger while a wolf is heard howling in the distance. * sult * ulv * hyle * i det fjerne wulf The howl of the wind mingles with the howl(s) of the baby * hylen * blande sig med > * hyl / skrig skrål ( -en ) and the howls of a wolf or wolves living in the wild. * = * ulv * den fri natur ( leve vildt ) 30 Although the sun throws () `out light and heat, lack of * udstråle * hede * mangel på life-giving rain in the dry wastes too often prevents the plants * livgivende * regn * tør * gold ødemark from shooting; throwing () `out roots, shoots and buds. * skyde * udvikle / skyde > * rod * skud * knop The government strenously denies the rumour that some * på det kraftigeste * benægte ngt. * rygte om at - disputed farmland is going to be converted into urban zone. * omstridt * landbrugs- * omlægge ngt. * byzone di`spju~tid omdiskuteret område til ngt. Having punched holes in the proponents arguments, * ~ gennemhulle ngt. * fortaler * argument environmental groups punch holes in their ideas and plans. * miljøgruppe * gennemhulle > * ide * plan invairên`mentl The government recommends the parties to the dispute * anbefale ng. at - * part i ngt. * strid rekê`mendz di`spju~t / `dis - ( stridens parter ) not to dwell (up)on the issue while the opposittion * dvæle ved ngt. * sag emne recommends ( them ) carrying on disputing the decision. * anbefale ng. at - * blive ved med at - * diskutere /

18 di`spju~ting strides om ng. 18 Part of the wild land, but only part of it is arable. * noget af * vild * = * pløjelig uopdyrket dyrkbar Only a small part of the wilds is tillable (o-f) areas. * en del * vildmark * pløjelig, dyrkbar * areal ( agerbrugsområde ) The wilds have widely separated reclaimable areas. * øde landområde * vidt * adskilt * indvindelig Separating the country, a river separates it into two parts, * dele / skille ngt. ad spredt / gen- * dele ngt. op i ngt. and separates the out-of-the-way province from the rest. * adskille ngt. ( fra ngt.) * afsides * provins * resten - liggende Parts of the land near the river have been reclaimed. * dele af ngt. * nær * indvinde / genso a part of the farmland was reclaimed from the `desert. * del af ngt. * fra * ørken The desert area suffered (from) arid climate ( lack of rain ) * ørken- * være udsat for * mangel på ngt. `klaimêt ( lide under ) 10 so the farmers had to irrigate the fields in the arid region. * kunstvande * mark * tør * region Putting a lot of effort into their work, the farmers had built * lægge anstrengelse i irrigation canals / `channels that irrigated the arable crops * kunst- * kanal * kunstvande > * dyrkbar * afgrøde kê`nalz vanding ( gravet / & naturlig ) and separated the agricultural land into small arable fields. * dele ngt. op i * agerbrugs- * dyrkbar agri`kûlt$êrêl landbrugs- Some areas, however, could hardly sustain life as they * knap nok * yde grundlag for > * liv never threw a good crop in spite of ( soil ) cultivation and irrigation. * afkaste > * afgrøde på trods af * ( jord-) kultivereing * kunstvanding As abandoned land is reclaimed by desert, grassland(s) * blive generobret af ngt. * græsområde(-r) or forest (U,C) it converts from farmland into wasteland. * skov * overgå fra ngt. til ngt. A grain may have a pair of glumes each of them perhaps * kerne * par * avne * måske ending in a spikelet. * ende i * stak 20 When farmers thresh their grain (U) / corn (U) / cereals, * tærske * korn * E: korn / A: majs * kornart / -sort they use a flail or a threshing machine to separate * plejl * tærskeværk * skille ngt. > the grains from the ear (bot: spike), the straw and the husks. * fra ngt * ( korn-) aks ( * aks ) * strå * skal iê When they winnow (the) cereal (U) / grain (U), * rense * kornkerner * = kernemasse the wind or a current of air winnows the chaff (U). * strøm * sprede ngt. * aftærskede avner t$a~f og skaller Wheat / grain / cereal separates from chaff as the wind * skilles fra ngt. sorts out / sifts out / separates the wheat from the `chaff. * sortere / skille / = ngt. fra ngt. * avnmassen & skille klinten ( plante ) fra hveden / fårene fra bukkene At an arable farm, a winnower or a winnowing machine * agerbrugs- * gård * sædrenser rensemaskine winnows the chaff from the grain(s) / cereal(s). * rense / skille ngt. fra ngt. * kernemasse ( kerner ) Produced by arable farming, cereals are / E corn is wheat, * agerbrugs- * landbrug * kornsort / korn * hvede 30 rye, barley, oats, rice, millet, maize E/A corn, etc. * rug * byg * havre * hirse * majs Animals eat hay and chaff ( straw cut up for fodder ). * hø * hakkelse * halm * hakket * foder Some homesteads have pigs sows and a breeding boar. * hus(e) + land * gris * so / søer * avls- * orne landbrug When a sow litters, it throws light red piglets. * få et kuld unger * kaste / * lys * rød * smågris føde > A sow may have ten little pigs at a litter. * smågris * kuld Littering the pigsty, littering down the pigs, the farmer * give ngt. strøelse * svinesti * strø under ng. uses litter as bedding for the pigs squealing with excitement. * strøelse * leje * hvine af ngt. Farmers milk their dairy cattle / cows. * malke ng. * kvæg / køer deêri Cream separates from milk. * udskille sig * mælk / udskilles fra At the dairy, they convert milk into butter and buttermilk. * mejeri * lave ngt. om til * kærnemælk

19 19 In times of crisis, having suffered huge losses, * i krisetider * lide the farmers often had to winnow (down) their list of wants. * rense ud i / * liste * behov barbere ngt. række ønske They usually had to winnow `out some wants. * sædvanligvis * udrense / stryge ngt. Having winnowed some wants out of the list, they might * fra ngt. have winnowed down the list to a few basic needs (pl.). * barbere ngt. ned til ngt. * basal * behov grundlægende Even if the miserable farmers practised economy, * ulykkelig * vise økonomisk sans i elendig tilstand they suffered (from) the extremities of being poor * komme ud for / * de allerværste følger af ( lide under ) ngt. the extreme of poverty and the extremes of misery. * yderste ( fattigdom ) * de værste udslag af > * nød elendighed In miserable houses, they experienced the extremes of * elendig * opleve ngt. * yderlighed, -tilfælde, -ende, -grænse, -punkt, modsætning 10 heat and cold while they dwelled upon their past. * dvæle ved * kulde * fortid Sluggish economy and poverty often winnow truth from * sløv * skille ngt. fra falsehood and sort out / separate the sheep from the `goats. * usandhed, -færdighed * skille fårene fra bukkene løgn, -agtighed Conversion from one lifestyle (in)to another may * overgang / omstilling fra ngt. til ngt. * en anden threaten the solidarity of an otherwise close(ly)-knit family. * true ngt. * tæt sammenknyttet A family may have to winnow an idler or loafer out. * udskille/ -støde * dagdriver * = frasortere ng. Parents might chaff each other about their manner(s). * smådrille * væremåde ( sg.) lave sjov med manerer ( pl. ) Yet, serious marital problems were all too often left * ægteskablig * alt for ofte * afterlade ngt. lade ngt. tilbage / henstå when the chaff was winnowed out of their quarrels. * smådrilleri * sortere ngt. fra * skænderi frasortere / udskille ngt. Having had a crucial discussion on the / their way home, * afgørende * på ( ngs. ) vej hjem vejen, hjemvejen 20 a couple of parents were at a / the parting of the ways. * på skillevejen ( deling ) Being at a / the crossroads, they separated. * være på skillevejen * skilles ( korsvej, vejkryds ) Having reached a / the crossing / crossroad(s) / * tværvej, korsvej ( pl. vejkryds ) crossway(s) and gone their separate / several ways, * = * gå hver sin vej the parents were separated ( judicially ). * separere ng. ( * retsligt ) d u`di$êli After the ( judicial ) separation, they lived separately. * separation * adskilt hver for sig The separation of parents in times of divorce (U) or war * adskillelse * skilsmisse only too often makes even a solitary child suffer. * kun alt for ofte * få ng. til at- * enspænderagtig * lide Separation from a parent usually makes a child sad. * adskillelse fra ng. * gøre ng. + adj. * trist ked af det Yet, not until the parents had been separated long, * adskilt separeret 30 they made (E& it) `up made (it) up with each other. * forsone sig * med ng. Having been reconciled ( with each other ), they decided * forsonet sig ( med ng. ) * bestemme / beslutte sig for > not to get a divorce so in the end they didn t divorce. * at - * få skilsmisse * til syvende og sidst * skilles blive skilt To some people who prefer the country place of residence * foretrække ngt. * bopæl is a matter of personal `preference. * personlig * præference forkærlighed Some people who prefer the country to the city * foretrække ngt. fremfor ngt. always express a strong preference for country life. * altid * udtrykke stærk forkærlighed for Some people who like lazing / to laze about / around * kunne lide at - * gå og slappe af prefer that visitors would not come without being asked // * foretrække at- * besøgende * uden at være inviteret ~ uopfordret on their own initiative / accord. * på eget iniativ / ( efter enighed med sig selv )

20 i`ni$êtiv ê`kå~d 20 Some people prefer living / to live in the country, some of * foretrække at - them preferably leading a solitary life out in the wilds. * helst * leve * ensom * i vildmarken ( hum.) langt fra alfavej Anything would be preferable to city life. * at foretrække frem for ngt. To many people it would be preferable to live in the country. * at - Country life is `infinitely preferable to living in the city. * uendelig meget * = People in the country no more live in the wild. * vildt i naturen Organizing gaieties, arranging a simple gaiety of the street * fest, -ligheder * festlig udsmykning geiêti in gay colours adds to the gaiety (U) of (the) spring (U,C) * munter * forhøje * munterhed * forår gei lystighed In their first extremity of joy, men, women and children * i ngs. første heftig udslag af 10 gaily threw their voice in the `gamut of gay notes. * muntert * opkaste sin * tone * glad * tone gladeligt stemmepragt -skalaen munter It was an extremity of pleasure when they experienced * højdepunkt the warmth in their extremities in their upper extremities * ekstremitet ( arme og ben ) * overand in their lower extremities and finally in every part of * under- * del their body in all the separate members of their body. * enkelt del af kroppen / kropsdel In the course of a / the year, these people, to a degree, * i løbet af * år * i nogen grad ( i årets løb ) run the (whole) gamut of extreme emotions, all from gaiety * gennemløbe * skala * ekstrem * følelser * munterhed lystighed to grief; in fact, to a high degree if not to the highest degree. * sorg * i høj grad * -ste grad Carrying / pushing / taking it to extremes, they had to * sætte det på spidsen go to extremities to a certain degree in order to survive. * gå til yderligheder * til en vis grad * overleve 20 In extreme cases in / under extreme circumstances * i & særlige tilfælde * i særlige tilfælde / under & i yderste nødstilfælde særlige omstændigheder they had to go to any extremity to feed their children. * gå til hvilken som helst yderlighed In / under the circumstances, some of the girls went gay * under omstændigheder * blive luder / prostitueret while some of the young boys went (`out) with gays. * komme sammen med ng. * dreng * bøsse ( gå ud med etc. ) Some of them lived extremely dangerously, always * yderst in fear of being thrown / put in jail (or gaol). * i frygt for at - * kaste ng. i fængsel Some of them were placed in separate confinement, * i > * separate * indespærring ~ enecelle thrown (up)on themselves, in a cell separate from the others. * overladt til ( sig selv ) * adskilt fra ng. Waiting in solitary, or in solitary confinement, * i > * enlighed, isolation * enlig * indespærring ~ isolation they were in fear of the extreme penalty of the law. * lovens strengeste straf 30 Their sole companion may be a solitary insect. * eneste * ledsager * enligt levende sêul këm`panjên kammerat It takes a while of hard slog to become a skilled worker. * tage et stykke tid * hårdt slid * øvet, dygtig udlært, faglært A punch is a tool or machine used for cutting holes, * dorn, hulletang * ( stykke ) værktøj * skære / -maskine klippe ( hul ) or for stamping a design on something. * stemple / * mærke * på ngt. præge / slå ngt. > mønster When a person or a machine punches a material * gennemhulle / perforere * materiale lave hul i / stemple ngt. they may punch holes in it or punch a stamp on it * udstanse / * påstemple / * mærke * på / prikke ( hul ) i ngt. hulle > i ngt. perhaps according to a given design. * måske * ifølge * plan, formgivning eventuelt udformning Machines produce a fountain / a wealth of items. * væld af ngt. * artikel / enhed A ticket collector checks the validity of the tickets * billet * samler * gyldighed ~ kontrollør

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx111-eng/b-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Fredag den 21. august 2015 kl kl htx152-eng/b

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Fredag den 21. august 2015 kl kl htx152-eng/b Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 htx152-eng/b-21082015 Fredag den 21. august 2015 kl. 9.00-14.00 htx152-eng/b-21082015 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

Shape of My Heart. ba ba ba da da. Ba ba ba da ba ba ba da ba ba ba da da ba ba ba da ba ba ba da. Bam bam bam bam bam bam da bam bam bam bam

Shape of My Heart. ba ba ba da da. Ba ba ba da ba ba ba da ba ba ba da da ba ba ba da ba ba ba da. Bam bam bam bam bam bam da bam bam bam bam Sting, Dominic Miller A T A q=75 c c c a ba Shape of My Heart ba ba A ba ba œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ da da /E ba ba Sting, Dominic Miller Arr: Stephan Kaae 01 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ba ba œ œ œ œ

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark My Opinion about.. Presenter: What are the young people in Denmark thinking of the military. Here are some opinions: Names of participants are written in translation Camera: Editing: Sound: Duration: 2

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

the faculty of law, the faculty of science, * juridiske * naturvidenskablige and the faculty of medicine (the medical faculty).

the faculty of law, the faculty of science, * juridiske * naturvidenskablige and the faculty of medicine (the medical faculty). stenclausen@hotmail.co.uk UNI`VERSITY AND FACULTY * universitet * og * fakultet [ `faklti ] ( åndsevne ) 01 ) England has a large choice of universities. * = * har * et * stor * udvalg * af The old English

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes Kjær Kristensen Side 1 af 17

Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes Kjær Kristensen Side 1 af 17 Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes Kjær Kristensen Side 1 af 17...4 "...5 #$ # % #...7...8 "...8 & ' $ ( ) "* (...10 $...13 "...13...14 *(...15 +, % 1 Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx112-eng/b-25082011 Torsdag den 25. august 2011 kl. 9.00-14.00 htx112-eng/b-25082011 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Engelsk B. Højere forberedelseseksamen. 1. delprøve, uden hjælpemidler. Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. 2hf151-ENG/B-29052015

Engelsk B. Højere forberedelseseksamen. 1. delprøve, uden hjælpemidler. Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. 2hf151-ENG/B-29052015 Engelsk B Højere forberedelseseksamen 1. delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 2hf151-ENG/B-29052015 Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00 50824.indd 1 18/02/15 11.47 50824.indd 2 18/02/15 11.47

Læs mere

Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven afrives siderne i dette hæfte og afleveres til en tilsynsførende.

Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven afrives siderne i dette hæfte og afleveres til en tilsynsførende. Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 htx153-eng/b-15122015 Tirsdag den 15. december 2015 kl. 9.00-14.00 htx153-eng/b-15122015 Side 1 af 7 sider Nedenstående

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering.

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. ida, katrine og mia. Kommunikation/IT-opgave Hvordan læser man på nettet? Og hvad har det betydet for den måde, i har skrevet jeres artikler på? Når man

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være.

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være. FØRTIDERNE FORM Nutid (præsens) og datid (imperfektum) er simple tider, men førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er sammensatte tider. Det vil sige at de dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Kan du hjælpe mig, tak? At spørge efter hjælp Snakker du engelsk? At spørge efter om en person snakker engelsk Can you help me, please? Do you speak English? snakker du _[language]_? At spørge

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Can you help me, please? At spørge efter hjælp Do you speak English? At spørge efter om en person snakker engelsk Kan du hjælpe mig, tak? Snakker du engelsk? Do you speak _[language]_? At

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

BLADE by Tim Bowler. Statements from the book. Statements Who? Context and meaning

BLADE by Tim Bowler. Statements from the book. Statements Who? Context and meaning BLDE by Tim Bowler Statements from the book ns du læser bogen Playing dead af Tim Bowler, skal du - når du finder nedenstående statements i teksten - notere i skemaet med hensyn til hvem der siger det,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims?

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims? Course: Monetary Policy % 48 % 7 % Overall Status New % Distributed 54% Partially Complete % Complete 4% Rejected % % 7 % (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Ballroom Fitness Dance Events

Ballroom Fitness Dance Events Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Ballroom Fitness Dance Events Danseuge for dig

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Titangade. 16. september 2014

Titangade. 16. september 2014 Titangade 16. september 2014 Dagens program 9.00 9.15 Velkomst 9.15 10.00 10.00 10.15 Pause 10.15 12.00 12.00 12.45 Frokost 12.45 14.00 14.00 14.15 Pause 14.00 15.00 Hvem er vi? Forventnings afstemning

Læs mere

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related Digtforløb Jeg plejer at lave et digtforløb i 7. klasse, hvor eleverne møder forskellige typer af digte som oplæg til egne digterier. Som afslutning på emnet skal de vælge et af deres digte og fremstille

Læs mere

Web-seminar. 30 March Noter

Web-seminar. 30 March Noter Web-seminar 30 March 2017 Noter Følg mig på www.tomhougaard.dk Hvad er Day Trading og Spekulation? Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

The Bison Hunt DIGIREAD. Læs med lyd Level C. Ditte Reinholdt Østergaard Illustreret af Mette Bødker Indtalt af Robbie Stevens.

The Bison Hunt DIGIREAD. Læs med lyd Level C. Ditte Reinholdt Østergaard Illustreret af Mette Bødker Indtalt af Robbie Stevens. The Bison Hunt Ditte Reinholdt Østergaard Illustreret af Mette Bødker Indtalt af Robbie Stevens DIGIREAD Læs med lyd Level C DigTea The Bison Hunt Ditte Reinholdt Østergaard Illustreret af Mette Bødker

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

MAKING IT - dummy-manus

MAKING IT - dummy-manus MAKING IT - dummy-manus INT. RESTAURANT - DAG (32) og (43) sidder på den ene side af et bord på en restaurant. Amir smiler påklistret og forventningsfuldt, mens Jakob sidder og spiser en salat. De venter

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Klimaformidling Odense 26.10.2015

Klimaformidling Odense 26.10.2015 Klimaformidling Odense 26.10.2015 En NØRD s oplevelser fra den 3. verden som inspirerer til forandring: Radikale problemer kræver radikale løsninger. Hvis vi vil ændre vores måde at leve på, er vi derfor

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Danseuge for dig der vil lære at danse uden en partner Dancing without a partner and having fun in the Sun 08.01-15.01 15.04-22.04 17.06-24.

Danseuge for dig der vil lære at danse uden en partner Dancing without a partner and having fun in the Sun 08.01-15.01 15.04-22.04 17.06-24. R 016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Ev Ballroom Fitness TM Dance Events Danseuge for dig der vil lære at danse uden en partner

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. December Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. December Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark December 2010 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Chameleon, Additional Work

Chameleon, Additional Work 44 (104) Chameleon, Additional Work Chameleon Crosswords Across 1 The facial expression of sudden pain (5) 4 When something is too small to be useful or important (e.g wages) (6) 6 Another word for "unfaithfulness"

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere