Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen"

Transkript

1 2014 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅ DET, FREDERIKSBERG KOMMUNES HJEMMEPLEJE, PLEJEGRUPPE 13 Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech, Sundheds- og Omsorgsafdelingen, i perioden fra d. 26. marts til d.15. april 2014.

2 Indhold Baggrund for tilsynet... 3 Konklusioner på det aktuelle anmeldte tilsyn Levering af den visiterede hjælp Kvaliteten af den leverede hjælp Kommunikation mellem borger og leverandør Leverandørens tilbagemeldingspligt Medarbejdernes kompetencer og viden Samarbejdet mellem leverandøren og andre aktører Dokumentation Medicinhåndtering Opsamling på seneste tilsyn Leverandørens kommentarer til tilsynsrapporten Tilsynets afsluttende bemærkninger Bilag 1 Stikprøver dokumentation

3 Baggrund for tilsynet Frederiksberg Kommune er jf. Serviceloven 151 og Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, 15 og 16 forpligtiget til at føre tilsyn med hjemmehjælpsområdet. Formålet med tilsynet er i henhold til loven: at sikre, at borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og i henhold til de afgørelser om hjælp, der er truffet at sikre, at borgerne får hjælp i henhold til kommunens kvalitetsstandarder at sikre, at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde at forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer Herudover bliver der fulgt op på, at leverandøren lever op til sin tilbagemeldingspligt til at indberette ændringer i borgerens behov for hjælp, til Frederiksberg Kommunes Visitationsenhed. Metode Tilsynet er lavet med udgangspunkt i 7 fokusområder. Tilsynet foretager interviews med og stikprøver hos som udgangspunkt 5-8 tilfældigt udvalgte borgere samt fokusgruppeinterview med sædvanligvis 5 medarbejdere. Endvidere afholdes et møde med leverandørledelsen med udgangspunkt i blandt andet leverandørens stamoplysninger og de afholdte interviews. På baggrund af det samlede tilsyn udfærdiges en tilsynsrapport. En uddybning af metoden kan ses i Konceptet for tilsyn på hjemmehjælpsområdet i Frederiksberg Kommune. I tilsynsrapporten gives indskærpelser: ved manglende overholdelse af Frederiksberg Kommunes kvalitetsstandarder (fx rengøring, hvor ydelsen ikke er leveret som visiteret) ved manglende efterlevelse af kontrakt/aftale med kommunen (fx manglende dokumentation i kommunens omsorgssystem Rambøll Care). ved lovbrud (fx manglende overholdelse af tilbagemeldingspligten eller Sundhedsstyrelsens regler for medicinhåndtering) Anbefalinger gives, hvis tilsynet fx har bemærket uhensigtsmæssige arbejdsgange eller har bemærket, at medarbejderne efterspørger viden/kursustilbud, som leverandørerne med fordel kan tilbyde, men som der ikke direkte er nogle krav til. 3

4 Konklusioner på det aktuelle anmeldte tilsyn Indledning Nedenfor beskrives indledningsvis faktuelle oplysninger om tilsynet med Frederiksberg Kommunes Plejegruppe 13 (fremover kaldet Plejegruppe 13 ) samt borgernes overordnede tilfredshed med deres hjemmehjælp. Herefter følger besvarelser og uddybning af deres tilfredshed i forhold til de 7 fokusområder. I gennemgangen af fokusområderne inddrages den information tilsynet har indhentet i forbindelse med borgerinterviews, medarbejderinterviews, dialog med ledelsen samt tilsynsassistentens faglige observationer og vurdering. Plejegruppe 13 er kommunal leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje og leverer aktuelt hjælp til i alt 270 borgere i Frederiksberg Kommune. Heraf modtager 234 borgere praktisk hjælp og 145 borgere modtager personlig pleje. Tilsynet har aflagt tilsynsbesøg hos 8 borgere. Tilsynet oplever, at de 8 besøgte borgere forekom trygge ved tilsynsbesøget. Tilsynet har talt med 5 medarbejdere, som alle har været ansat i Plejegruppe 13 i 1-2 år. Alle medarbejdere er faglærte indenfor pleje og omsorg og har været uddannede i mellem 6 og 19 år. 1.Levering af den visiterede hjælp Tilsynet konkluderer overordnet, at 7 af de 8 borgere oplever, generelt er tilfredse med den hjemmehjælp, de modtager. 1 borger er ikke helt tilfreds, da vedkommende oplever at mangle hjælp til praktiske opgaver. De 8 borgere oplever, at de generelt er tilfredse med Plejegruppe 13 som leverandør af deres hjemmehjælp. 1 borger oplever, at hjælperne er i hjemmet til rengøring i kortere tid end visiteret og at vedkommende har behov for hjælp til flere mindre, praktiske opgaver. 1 borger oplever, at have behov for mindre, praktiske opgaver, fx tømme opvaskemaskine og aftørre køkkenbord samt afhente post. Borgeren er ikke bekendt med, at hjælp hertil allerede er visiteret. 1 borger har én gang oplevet, at hjælp til indkøb udeblev, hvorfor vedkommende måtte have hjælp fra pårørende. Ledelsen oplyser, at efter aftale med en borger modtager vedkommende kortere tid til rengøring end visiteret, for at kunne beholde sin faste hjælper. Tilsynet vurderer, at denne borger selv vil kunne varetage de opgaver, som vedkommende ønsker udført af Plejegruppe 13, eller vil kunne anvende flexibel hjælp hertil. 4

5 Ledelsen oplyser, at en borger oftest selv har fortalt hvilke opgaver, vedkommende ønsker hjælp til. Ledelsen sikrer, at den ønskede hjælp fremover skrives på køreliste og tilbydes. Ledelsen er bekendt med, at en borger ikke modtog den visiterede hjælp til indkøb i forbindelse med leverandørskifte og arbejder på, at dette ikke sker fremover. ledelsen sikrer, at aftalte leverancer som udgangspunkt ikke aflyses eller afkortes af leverandøren jf. Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælpsydelser i Frederiksberg Kommune punkt 7.1. ledelsen tilbagemelder til Visitationsenheden, når tiden i ydelsen varigt afkortes. Dette da der nødvendigvis er indeholdt hjælp, som ikke kan leveres. ledelsen sikrer, at borgeren er helt indforstået med, at nedsættelse af den visiterede tid også indebærer en mindre ydelse og at dette dokumenteres. ledelsen sikrer, at visiterede ydelser leveres jf. Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælpsydelser i Frederiksberg Kommune punkt 1.1. også i forbindelse med leverandørskifte. Borgerne har ikke oplevet, at Plejegruppe 13 har aflyst et planlagt besøg, uden at der har været tilbud om erstatningsbesøg. 1 borger har oplevet, at leverandøren har aflyst et besøg uden erstatningsbesøg, da hele bebyggelsen fik lukket for vandet. Ledelsen oplyser efterfølgende, at lukning af vand sker jævnligt og udelukkende med varsel samme dags morgen. I de situationer søger teamlederen at informere borgerne og omlægge opgaverne, så borgerne får hjælp til rengøring og bad på andre dage. Ledelsen oplyser, at der er arbejdet med problemstilling om lukning af vand med bebyggelsens ledelse og forventer, at problemet vil være mindre fremover. 2. Kvaliteten af den leverede hjælp 5 borgere oplever, at have en fast hjælper. For én borger gælder dette udelukkende hjælp til personlig pleje, men ikke praktisk hjælp. 4 borgere, som alle modtager praktisk hjælp, oplever, at de ikke har fast hjælper. De vil gerne have en fast hjælper. 5 borgere oplever, at der ikke er en aftale om tidspunkt for levering af hjælpen. For 1 borger er dette ikke et problem. For 7 borgere gælder, at hjælperne altid eller som oftest ringer til borgerne forud for, at de skal have hjælp, og orienterer om tidspunkt samt hvem, der leverer hjælpen. Nogen gange sker det om morgenen, andre gange først senere på dagen. Alle borgere oplever, at hjælpen stort set leveres på samme tidspunkt, uden at der er indgået reel aftale herom. Borgerne oplever, at tidspunktet passer, dog kunne én borger godt tænke sig, at vedkommendes 5

6 rengøringshjælp lå om formiddagen. 1 borger oplever, at vedkommende ikke altid orienteres om, at tidspunktet for praktisk hjælp er ændret. 1 anden boger får sjældent besked om, hvem der kommer. Medarbejderne oplever, at de stort set kommer hos de samme borgere. De oplyser, at de arbejder i teams, således at borgerne kun burde opleve at møde 2 til 4 medarbejdere. Ledelsen oplyser, at borgerne som udgangspunkt har en fast hjælper. Der kan være ændringer under ferie og andet fravær ligesom elever i forskellige praktikforløb skal indgå i borgerforløb. Ledelsen har drøftet med medarbejderne, at én borger ikke modtager opkald forud for rengøringshjælp. Medarbejderne har ikke ringet til borgeren, da denne har meget svært ved at tale, også i telefon, og det er taget for givet, at vedkommende ikke har kunne modtage beskeden. Medarbejderne kontakter fremover borgeren om tidspunkt for levering af hjælpen. Tilsynet konstaterer, at der ikke er overensstemmelse mellem borgernes oplevelser og leverandørens tilbagemelding om aftaler om fast hjælper. ledelsen sikrer, at borgerne bliver orienteret, hvis et aftalt tidspunkt ændres mere end 30 min. jf. Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælpsydelser i Frederiksberg Kommune punkt 7.2. ledelsen tilstræber, at borgere som modtager praktisk hjælp tilbydes en fast hjælper, jf. Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælpsydelser i Frederiksberg Kommune punkt 7.4. ledelsen tilstræber, at borgere som modtager både praktisk hjælp og personlig pleje tilbydes færrest mulige hjælpere, jf. Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælpsydelser i Frederiksberg Kommune punkt 7.6. Tilsynet anbefaler på baggrund af ovenstående, at ledelsen sikrer, at borgerne kender deres faste aftaler for levering af hjemmehjælp, således at borgerne kan planlægge deres dag i relation hertil. ledelsen sikrer, at det tydeliggøres overfor borgerne, hvem der er deres faste hjælpere og prioriterer, at disse er de primære medarbejdere i hjemmet, idet borgerne efterspørger dette. Tilsynet konstaterer, at 1 af borgerne kender Frederiksberg Kommunes kvalitetsstandard Information til dig, der søger eller modtager hjælp til pleje, omsorg- og træning i egen bolig eller ældrebolig. En borger er ikke adspurgt og en borger ved det ikke. Hvad angår de specifikke kvalitetsstandarder for kommunens øvrige tilbud, er 6

7 kvalitetsstandarderne, herunder Kvalitetsstandarden for rengøring generelt ikke kendt af borgerne. Medarbejderne oplyser, at de har kendskab til Frederiksberg Kommunes Kvalitetsstandarder. De bruger dem bl.a. til bytteydelser ved opstart af hjælp, således at de evt. kan handle miljøvenlige rengøringsmidler og hjælpemidler for borgeren. Tillige benytter de den i samarbejdet med borgerne, hvis fx en borger ønsker at ryge, mens hjælperne er i hjemmet. Ledelsen oplyser, at medarbejderne bruger kvalitetsstandarderne med henblik på dokumentation i deres daglige arbejde. Ledelsen oplyser, at Frederiksberg Kommunes Kvalitetsstandarder er tilgængelige i personalerummet og at de gennemgås med medarbejderne, og giver en vejledning og rettesnor i forhold til de ydelser, der leveres. 6 af 8 borgere er tilfredse med den hjælp, de modtager til rengøring. Den ene borger kan ikke definere, hvad der mangler og hvori utilfredsheden ligger. Tilsynet vurderer, at borgeren får den hjælp vedkommende har behov for, idet det er muligt for borgeren selv at deltage i praktiske gøremål. Den anden borger oplever at mangle hjælp til støvaftørring oppe og nede. Tilsynet vurderer, at hos denne borger, er der usikkerhed om den indholdet i den disponerede ydelse, da ydelsen ikke er visiteret. Borgeren bør have hjælp til støvaftørring, hvor vedkommende ikke selv kan nå. Ledelsen oplyser efterfølgende, at ydelsen ikke er oprettet korrekt efter leverandørskift. ledelsen sikrer, at alle ydelser er visiteret og disponeret, jf. Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælpsydelser i Frederiksberg Kommune punkt 4.1. ledelsen sikrer, at disponerede ydelser tilbydes og evt. leveres ledelsen sikrer, at tilbagemeldingspligten efterleves fx i forhold til hjælp til støvaftørring og anden praktisk hjælp ledelsen sikrer, at visiteret hjælp disponeres ved skift af leverandør. Tilsynet anbefaler på baggrund af ovenstående, at ledelsen kontakter borgere, som har skiftet leverandør til Plejegruppe 13, for sikring af, at de visiterede ydelser svarer til borgerens behov for hjælp. Dette da netop manglende levering af en visiteret ydelse, kan være årsag til leverandørskiftet. Tilsynet konstaterer, at hos 3 borgere lever rengøringen i hjemmet samt brug af fleksibel hjælp/bytteydelser ikke op til Frederiksberg kommunes Kvalitetsstandarden for rengøring. 7

8 I et hjem anvendes rengøringsmidler, som ikke er miljøvenlige. I to hjem er der ganske støvet nede og heraf i et hjem også på flere plane flader i alle rum. ledelsen sikrer, at Kvalitetsstandarden for rengøring overholdes ledelsen sikrer, at medarbejderne jf. Serviceloven og Frederiksberg Kommunes Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælpsydelser i Frederiksberg Kommune stk. 3.2 tilbagemelder til ledelsen, når de oplever, at borgerne har ændret behov for hjælp. Dette således, at hjælpen kan tilpasses det aktuelle behov og at borgerne får den bedst mulige hjælp. 4 borgere er visiteret til personlig pleje. Heraf modtager 1 borger ikke hjælpen og ønsker det ikke. Ydelsen er ikke disponeret. Tilsynet bemærker, at ledelsen i Plejegruppe 13 to gange har anmodet Visitationsenheden om at stoppe ydelsen, uden at dette er sket. Tilsynet vurderer, at leverandørens forpligtelse til vedvarende at anmode Visitationsenheden, om at stoppe visiterede ydelser, ikke er entydigt beskrevet i Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælpsydelser i Frederiksberg Kommune og Arbejdsgangsbeskrivelse mellem Visitationsenheden i Frederiksberg Kommune og private hjemmehjælpsleverandører. Ledelsen i Visitationsenheden oplyser, at leverandøren selv skal holde sig orienteret om, hvorvidt en anmodning om ændring af ydelse imødekommes og rykke for svar, hvis det ikke kommer. ledelsen sikrer, at visiterede ydelser disponeres og indberettes i afvigelser, såfremt de ikke leveres. Dette jf. Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælpsydelser i Frederiksberg Kommune 4.1. Tilsynet anbefaler på baggrund af ovenstående, at ledelsen ved kontakt til Visitationsenheden om ændring af ydelser til borgere, opretter en huskeliste eller en advis meddelelse 5 dage frem for sikring af, at de ønskede ændringer er revisiteret. 2 af de 8 borgerne er visiteret til omsorgsopgaver. 1 borger er visiteret til Sikring af struktur i dagligdagen. Ydelsen er ikke disponeret. Ledelsen i Plejegruppe 13 har anmodet om Omsorgsbesøg og disponeret denne ydelse. Den er ikke visiteret. Tilsynet bemærker, at det ikke er dokumenteret, hvorfor borgeren har behov for 8

9 Omsorgsbesøget. 1 borger ønsker hjælp til at hente post. Ydelsen er visiteret og disponeret, men ikke leveret. ledelsen sikrer, at relevante oplysninger dokumenteres i Klientjournalen, evt. suppleret med Aktuel helbredsstatus og Handleplaner. ved anmodning om ændring i hjælpen, tilbagemelder leverandøren med faglige argumenter ved borgerens ændrede behov for hjælp. Dette for at sikre, at Visitationsenheden visiterer den ønskede ydelse og at borgeren får den hjælp, der er behov for. Disse indskærpelser jf. Arbejdsgangsbeskrivelse mellem Visitationsenheden i Frederiksberg Kommune og private hjemmehjælpsleverandører. ledelsen sikrer, at indholdet i den disponerede omsorgsydelse lever op til Frederiksberg Kommunes ydelseskatalog, så medarbejderne kan levere den hjælp, borgeren har behov for. ledelsen sikrer, at Frederiksberg Kommunes Indsatskatalog for hjemmehjælp efterleves. ledelsen sikrer, at der anmodes om visitation til ydelser, som disponeres. 7 af de 8 borgere oplever ikke, at hjælperne inddrager dem i forbindelse med leveringen af hjælpen. Borgerne oplever, at de sørger for, at der er ryddeligt til hjælperne kommer og at de i øvrigt bidrager og deltager aktivt ud fra hjælp til selvhjælpsprincipperne. 1 borger er ikke adspurgt. Medarbejderne oplever, at de har mulighed for samt søger at motivere borgerne til at deltage i hjælpen og at borgerne hjælper fx med at tørre støv af eller vaske op. Ledelsen oplyser, at alle medarbejdere er opmærksomme på det aktiverende sigte i hjælpen, via et tæt samarbejde med ledelsen i Træning til hverdagen og fokus på den rehabiliterende tankegang. Begrebet fleksibel hjælp /bytteydelser er kendt hos 2 af 7 borgere. 1 borger er ikke adspurgt. 2 borgere benytter og kender begrebet bytteydelser. 2 borgere vil gerne benytte sig af muligheden for bytteydelser til fx rengøring af ovn og køleskab samt rollator. Den ene borger har efterfølgende fået tilbudt hjælp, men afvist det. Medarbejderne kender begrebet og benytter fleksibel hjælp/bytteydelser i forbindelse med levering af hjælpen, fx til afkalkning af kaffemaskine, rengøring af køleskab, fjerne pletter eller indkøb af fx en moppe til gulvvask. Ledelsen oplyser, at Kvalitetsstandarderne er tilgængelige for medarbejderne og at der 9

10 jævnligt er dialog om bytteydelser i gruppen. Tilsynet har ikke fundet dokumentation for levering af fleksibel hjælp/bytteydelser i KMD Care. ledelsen sikrer, at anvendelsen af fleksibel hjælp/bytteydelser dokumenteres i KMD Care jf. Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælpsydelser i Frederiksberg Kommune punkt 6.4. ledelsen sikrer, at medarbejderne tilbyder fleksibel hjælp/bytteydelser, hvis de hos borgeren bemærker særlige behov, fx rengøring af hjælpemidler. Tilsynet anbefaler på baggrund af ovenstående, at ledelsen tydeliggør overfor borgerne, begrebet fleksibel hjemmehjælp og bytteydelser, således at borgerne kender til muligheden for at benytte ydelsen, og ved hvilke rettigheder de har i forbindelse med den visiterede hjælp. Tilsynet drøfter med borgerne muligheden for hovedrengøring. Borgerne oplever ikke problemstillinger i forbindelse hermed. En borger fremviser et brev om tilbud om hovedrengøring, hvor ordlyden kan misforstås. Ledelsen har efterfølgende afklaret principperne med borgeren. Tilsynet har drøftet ordlyden med ledelsen, som vil revurdere ordlyden. 3. Kommunikation mellem borger og leverandør Alle borgerne oplever, at omgangstonen med hjælperne er behagelig. Medarbejderne oplever at have kompetencerne til at opretholde en god tone i dialogen med borgerne. 7 af de 8 borgere har kontaktoplysninger til deres leverandør af hjemmehjælp og oplever, at de kan komme i kontakt med leverandøren, når de har behov for det. 1 borger, som har modtaget hjælp i ca. 3. måneder, har ikke fået udleveret kontaktoplysninger. Ledelsen oplyser, at alle borgere ved opstart af hjælp får udleveret kontaktoplysninger. ledelsen sikrer, at borgerne kan komme i telefoniskkontakt med leverandøren, jf. Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælpsydelser i Frederiksberg Kommune punkt af de 8 borgere oplever, at medarbejderne kan legitimere sig ved billedlegitimationskort. 1 borger er ikke adspurgt. 1 borger oplever, at det ikke er et problem, idet vedkommende 10

11 kender medarbejderen. 1 borger oplever, at nogle medarbejdere kommer i privat tøj og ikke bære legitimationskort. Ledelsen oplyser efterfølgende, at dette er drøftet med medarbejderne og at de ikke kan genkende dette. Ledelsen oplever, at der kan være tale om, at arbejdstøjet ligner hverdagstøj og at der kan være tale om misforståelse fra borgerens side. Tilsynet indskærper på baggrund af ovenstående, at lederen sikrer, at medarbejderne legitimerer sig overfor borgerne med billedlegitimation jf. Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælpsydelser i Frederiksberg Kommune punkt 9.1. Ingen af borgerne ønsker aktuelt at klage. Ingen af borgerne har en klagevejledning. Alle borgere ved, hvor de skal henvende sig, hvis de ønsker at klage. 4. Leverandørens tilbagemeldingspligt 6 af de 8 borgere oplever, at de får den hjælp, de har behov for. 7 af de 8 borgere oplever ikke, at tale med hjælperne om deres behov for hjælp. 1 borger oplever, at have behov for hjælp til rengøring af ovn og spejle. Ledelsen oplyser, at borgeren tilbydes hjælp, inden medarbejderen forlader hjemmet, men at borgeren ikke tager imod tilbuddet. Tilsynet vurderer, at hjælpen bør tilbydes som fleksibel hjælp, men at borgeren reelt selv vil kunne løse opgaven. 1 borger oplever at mangle hjælp til støvaftørring, hente post, aftørring af køkkenbord, tømme opvaskemaskine og få rengjort kørestol. Borgeren beder om hjælp til ydelserne, undtagen rengøring af kørestol, som derefter oftest løses. Medarbejderne oplever, at de taler med borgerne om hvorvidt den hjælp, de modtager, svarer til det, de har behov for. Hvis borgerne ikke ønsker mere hjælp, søger medarbejderne at motivere borgerne ud fra en faglig vurdering. De tilbagemelder og dokumenterer i smartphones, således at ledelsen evt. kan anmode om ændret hjælp. Tjeklisten er kendt, men benyttes ikke rutinemæssigt. Ledelsen oplyser, at der er et tæt samarbejde mellem medarbejder og teamleder med fokus på tilbagemeldingspligten og på medarbejdernes dokumentation af borgernes ændrede behov for hjælp. Tilsynet bemærker, at hos 2 borgere er tilbagemeldingspligten ikke overholdt. Dette gælder både fra medarbejder til ledelse og fra ledelse til Visitationsenheden. Det vedrører hjælp til omsorgsydelser, ernæring samt supplement til vaskeriordning, hvoraf nogen ikke er visiterede men leveres, mens andre ikke er aktuelle. En af borgerne har ikke fået den hjælp, vedkommende har behov for i forhold til omsorgsydelser. Borgeren har fået hjælp på anden vis. 11

12 ledelsen sikrer, at medarbejderne melder tilbage på borgernes ændrede behov for hjælp. ledelsen sikrer, at det på kørelisterne fremgår, hvilken hjælp den enkelte borger skal tilbydes. ledelsen sikrer, at visiterede ydelser, som ikke længere er aktuelle tilbagemeldes til Visitationsenheden med henblik på ophør. jf. Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælpsydelser i Frederiksberg Kommune punkt 3.2. ledelsen systematisk følger op på, at ikke aktuelle ydelser bringes til ophør og tilbagemelder dette til Visitationsenheden. pligten til tilbagemelding overholdes, således at der opnås overensstemmelse mellem de visiterede, disponerede og leverede ydelser og borgerens aktuelle behov for hjælp ledelsen sikrer, at afvigelser indberettes i KMD Care jf. Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælpsydelser i Frederiksberg Kommune punkt 4.1. Ledelsen har efterfølgende fulgt op på alle stikprøver. 5. Medarbejdernes kompetencer og viden Tilsynet oplever ved fokusgruppeinterviewet, at alle medarbejdere er kompetente og engagerede. Medarbejderne oplever, at de generelt føler sig fagligt rustet til deres hjemmehjælpsopgaver, herunder fagligt rustet til at håndtere borgere med særlige behov. Ved behov for faglig sparring oplever medarbejderne, at de altid kan drøfte konkrete forhold med kolleger og ledelse. Viden omkring magtanvendelse har medarbejderne fra deres uddannelse. De er opmærksomme på grænsen mellem omsorgspligt og omsorgssvigt. De benytter ikke magt i forbindelse med levering af hjælpen. De forsøger med pædagogisk indsats og motiverende strategier, at hjælpe borgerne bedst muligt. Medarbejderne udtrykker en anelse usikkerhed om begrebet magt, fx i forbindelse med hjælp til personlig pleje. Medarbejderne oplever ikke, at have drøftet magtanvendelse på personalemøde m.m.. De oplever, at der er muligheder for kompetenceudvikling og at der har været flere kurser, som de har deltaget i, fx trykaflastende madrasser, brug af smart-phones til dokumentation, medicinhåndtering, kommunikation, hjælp og støtte til borgere med hjerneskade mm. Ledelsen oplever, at medarbejdernes kompetencer er passende set ud fra borgernes behov for hjælp. Ledelsen oplyser, at der løbende udbydes kurser til medarbejderne. Tilsynet anbefaler på baggrund at dette, at ledelsen tilbyder undervisning i grundlæggende principper om forebyggelse af magt. 12

13 Dette med henblik på medarbejdernes sikkerhed ved arbejdets udførelse. Alle medarbejdere hjælper med medicinadministration. De oplyser, at Plejegruppe 13 har en skriftlig instruks for medicinadministration, som de bruger dagligt eller ved behov. De tjekker altid medicinlisten hjemmet i forbindelse med medicinadministration. Ledelse og medarbejdere er bekendt med Sundhedsstyrelsens Korrekt håndtering af medicin et værktøj for plejehjem, hjemmeplejen og bosteder. Ledelsen oplyser, at der er fokus på, at bruge Sundhedsstyrelsens instruks og at der rettes henvendelse til hjemmesygeplejen ved behov. Tilsynet bemærker, at ingen af de borgere, der modtog tilsyn, fik hjælp til medicinadministration. 6. Samarbejdet mellem leverandøren og andre aktører Ledelsen i Plejegruppe 13 oplyser, at samarbejdet med andre aktører herunder Frederiksberg Kommunes Visitationsenhed fungerer godt. Medarbejderne oplever, at de ikke samarbejder meget med andre aktører. Af og til kontakter de fx vaskerileverandør eller indkøbsleverandør, på vegne af borgerne. Der er ikke bemærkninger i forhold til samarbejdet. Ledelse og medarbejder oplever, at dialog og samarbejde med de pårørende fungerer godt. Ledelsen bemærker, at henvendelse til og fra pårørende sker efter aftale med borgeren. 7. Dokumentation Medarbejderne oplyser, at de dokumenterer direkte i KMD Care via deres smart-phones, hvis en borger har ændret behov for hjælp. Såfremt der er problemstillinger med brug af smartphones eller dokumentationen, kan medarbejderne få hjælp fra kolleger eller ledelse. Ledelsen beskriver i stamoplysningerne og oplyser til leverandørmødet, at denne dokumenterer ændringer i borgernes funktionsniveau og ændringer i behovet for hjælp hos borgerne og ved ansøgning om ydelser i KMD Care. Ledelsen arbejder på at ajourføre Funktionsvurderingen, så funktionsvurderinger på alle borgere fremstår ajourførte. Tilsynet bemærker, at hos 3 borgere fremstår Funktionsvurdering og journalnotater ikke ajourførte. Der er ikke oprettet handleplaner hos borgere med særlige opmærksomhedspunkter fx hjælp til borger med fysiske handicaps og en borger med sclerose. ledelsen efterlever Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælpsydelser i Frederiksberg Kommune om regelsættet for dokumentation i kommunens omsorgssystem KMD Care ledelsen sikrer, at relevante oplysninger om ændringer hos borgerne dokumenteres i KMD Care 13

14 ledelsen sikrer, at Funktionsvurderingen er ajourført ud fra Frederiksberg Kommunes retningslinjer. Tilsynet har taget 8 stikprøver af dokumentationen af stamdata i Frederiksberg Kommunens elektroniske omsorgssystem, KMD Care, hvor der skal findes aktuelle og relevante oplysninger. For 3 af 8 stikprøver er kontaktoplysninger på pårørende ikke ajourført. Der henvises til bilag 1 for uddybning. I 3 af 8 stikprøver er funktionsændringer hos borgerne, der medfører en ændring i de visiterede ydelser, ikke dokumenteret i KMD Care Klientmodulet. I 4 af 8 stikprøver er der ikke overensstemmelse mellem de visiterede ydelser og borgerens behov for hjælp. I 4 af 8 stikprøver er der i KMD Care, Hjemmehjælpsmodulet stamdata & planlægning, ikke overensstemmelse mellem visiterede og disponerede ydelser. I 6 af 8 stikprøver er der i KMD Care, Hjemmehjælpsmodulet Stamdata & planlægning, ikke overensstemmelse mellem de visiterede og leverede ydelser i forhold til ydelsens indhold eller den visiterede tid jf. Indberetning i afvigelser eller borgernes oplevelser. Ledelsen har meldt tilbage til tilsynet, at de leverer den visiterede tid, eller at der indberettes i Afvigelser. Tilsynet har anmodet ledelsen om at tage kontakt til Visitationsenheden mhp. revisitation af ydelserne, såfremt det har givet anledning til dette. ledelsen følger op på, at retningslinjerne for tilbagemeldingspligten efterleves, således at der opnås overensstemmelse mellem de visiterede, disponerede og leverede ydelser og borgerens behov for hjælp. ledelsen sikrer, at medarbejderne har kendskab til disse retningslinjer. Tilsynet har ikke fulgt op på, om der er overensstemmelse mellem visiterede, disponerede og i afvigelser indberettede ydelser samt fakturering, da dette sker via Økonomi og Administrationsstaben. Medicinhåndtering Ingen af de 8 borgere modtager hjælp til medicinadministration af Plejegruppe

15 Opsamling på seneste tilsyn Kommunalt tilsyn: Der har ikke fundet anmeldt kommunalt tilsyn sted tidligere. Leverandørens kommentarer til tilsynsrapporten Plejegruppe 13 har ikke kommentarer til tilsynsrapporten Tilsynets afsluttende bemærkninger Tilsynet har ikke afsluttende bemærkninger. 15

16 Bilag 1 Stikprøver dokumentation Stikprøver dokumentation Stikprøve Er personlige oplysninger dokumenteret i Care? (skal tjekkes i stamdata i Care). 2. Er personlige oplysninger dokumenteret i hjemmet? (skal tjekkes i kommunikationsmappen). 1. ja: 3,4,5,7,8 nej:1,2,6 2. ja: nej:1,2,3,4, 5,6,7,8. 3. Stemmer de visiterede ydelser overens med borgerens behov for hjælp? 4. Er funktionsændringer hos borgeren, der medfører en ændring i visitationen dokumenteret i Care-journalen? (der tjekkes et halvt til et helt år tilbage/seneste tilsyn) 5. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og disponerede ydelser? 6. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og leverede ydelser de seneste 14 dage? (For de private leverandører tjekkes den seneste tilgængelige faktura (leverede ydelser) fremsendt til økonomisekretariatet. 3. ja: 1,3,4,5, nej: 2,6,7,8 4. ja: 1,3,4,6,7 nej: 2,5,8 5. ja: 1,3,5,6 nej: 2,4,7,8 6. ja: 1,5, nej: 2,3,4,6,7,8 Kommentarer: Borger 1: Ad 1: Ægtefælles tlf.nr. er ikke dok. Borger 2: Ad 1: En kontaktperson er død. Ad 3: Indkøb visiteret, men ikke disponeret. Har ikke behov for hjælpen. Bad visiteret, men ikke disponeret. Har ikke behov for hjælpen. Der er dokumentation for kontakt til Visitationen om begge ydelser. Borger har fået den hjælp, der er behov for. Der er ikke overensstemmelse ml. visiterede og disponerede ydelser vedrørende visiteret Psykisk hjælp og støtte og disponeret ydelse Omsorgsopgaver. Ad 5: Indkøb er visiteret, men ikke disponeret og leveret. Bad er visiteret, men ikke disponeret og ikke leveret. Der er ikke overensstemmelse ml. visiterede og disponerede ydelser vedrørende visiteret Psykisk hjælp og støtte og disponeret ydelse og Omsorgsopgaver. Ernæring ikke visiteret, men disponeret om aftenen. Er ikke leveret. Borger har fået den hjælp, der er behov for. Borger 3: Der er visiteret rengøring 60 min. Der leveres jf. borgeren ca.35 min. Borger 4: Ad 5: Der er visiteret 45 min. til rengøring. Der er disponeret 50 min. Ad 6: Borger oplyser, at der leveres 45 min. Borger 5: Ad 3: Borger oplyser at vedkommende er visiteret til støvsugning og hele tiden har modtaget dette. Dette er ikke overensstemmelse med beskrivelse af borgerens indsats i Handleplaner. 16

17 Borger 6: Ad 1: 2 af 3 pårørende har fået nyt tlf. nr. Ad 3: Rengøring er ikke visiteret. Den er leveret. Borgeren har behov for hjælpen. Ad 5: Rengøring er ikke visiteret. Ydelsen er disponeret og leveret. Suppl. til vaskeriordning er visiteret, men ikke disponeret. Ydelsen leveres. Ad 6: Rengøring er ikke visiteret. Ydelsen er leveret. Omsorgsydelser er visiteret og disponeret men leveres ikke fuldt. Borger 7: Ad 1: Primære kontaktperson ikke påført. Ad 5: Rengøring er visiteret 60 min. Er disponeret 50 min. Affald/Oprydning er visiteret x 5 ugl og disponeret x 7 ugl. Ad 6: Rengøring er visiteret 60 min, men leveret med 50 min. Affald/oprydning visiteret x 5, leveret x 7. Borger 8: Ad 3: Har behov for hjælp til klatvask og til sortering af vasketøj. Ad 4: Funktionsvurdering ikke ajourført i forhold til behov for hjælp til vaskeriordning og klatvask. Ad 5: Rengøringsydelsen er visiteret 90 min. og disponeret 85 min. Klatvask er ikke visiteret, men disponeret. Ad 6: Suppl. til vaskeriordning er ikke visiteret, men leveret. Har behov for hjælpen. Klatvask ikke visiteret, men disponeret og leveret. 17

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2014 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅ DET, FREDERIKSBERG KOMMUNES HJEMMEPLEJE, PLEJEGRUPPE 23 Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech, Sundheds-

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ALLE TIDERS PLEJE OG RENGØ- RING

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ALLE TIDERS PLEJE OG RENGØ- RING 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ALLE TIDERS PLEJE OG RENGØ- RING Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech og tilsynsassistent Lisbet

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ALLETIDERS HJEMMESERVICE A/S

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ALLETIDERS HJEMMESERVICE A/S 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ALLETIDERS HJEMMESERVICE A/S Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech og tilsynsassistent Lisbet

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ATTENDO CARE

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ATTENDO CARE 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ATTENDO CARE Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech og tilsynsassistent Lisbet Reuter, Sundheds

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, HJEMMEHJÆLPEN A/S

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, HJEMMEHJÆLPEN A/S 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, HJEMMEHJÆLPEN A/S Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech og tilsynsassistent Lisbet Reuter, Sundheds-

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, CLARA SERVICE GRUPPEN APS

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, CLARA SERVICE GRUPPEN APS 2012 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, CLARA SERVICE GRUPPEN APS Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech og tilsynsassistent Lisbet Reuter,

Læs mere

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje.

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje. Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje. Baggrunden for tilsynet Frederiksberg Kommune skal efter Servicelovens 151 føre tilsyn med leveringen af personlig og praktisk hjælp.

Læs mere

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet af frit-valgsleverandører.

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet af frit-valgsleverandører. Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet af frit-valgsleverandører. Baggrunden for tilsynet Frederiksberg Kommune skal efter Servicelovens 151 føre tilsyn med leveringen af personlig og praktisk hjælp.

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN DIAKONISSESTIFTELSENS HJEMMEPLEJE PETER BANGS VEJ FREDERIKSBERG. Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen.

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN DIAKONISSESTIFTELSENS HJEMMEPLEJE PETER BANGS VEJ FREDERIKSBERG. Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen. 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN DIAKONISSESTIFTELSENS HJEMMEPLEJE PETER BANGS VEJ 1 2000 FREDERIKSBERG Tilsynet er udført i perioden d. 9. maj - d. 9.

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HJEMMEHJÆLPEN A/S SMALLEGADE 26A 2000 FREDERIKSBERG. Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HJEMMEHJÆLPEN A/S SMALLEGADE 26A 2000 FREDERIKSBERG. Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HJEMMEHJÆLPEN A/S SMALLEGADE 26A 2000 FREDERIKSBERG Tilsynet er udført i perioden d. 14. juni til d. 11. juli 2016 af tilsynsassistent

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN FREDERIKSBERG KOMMMUNES HJEMMEPLEJE HOWITZVEJ FREDERIKSBERG

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN FREDERIKSBERG KOMMMUNES HJEMMEPLEJE HOWITZVEJ FREDERIKSBERG 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN FREDERIKSBERG KOMMMUNES HJEMMEPLEJE HOWITZVEJ 5-7 2000 FREDERIKSBERG Tilsynet er udført i perioden d. 5. september - d.

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2017 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN LEVERANDØR AF TØJVASK BERENDSEN TEXTIL SERVICE A/S [Tilsynet er udført d. 3. - 6. juli 2017 af tilsynsassistent Kirsten

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2012 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT SKÆRPET TILSYN OK-SERVICETJENESTE KONG FREDERIK D. IX S HJEM OG SYGEPLEJEN TEAM 1 KIRSTINEDALSVEJ 11-15 2000 FREDERIKSBERG Udført

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr.

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr. NOTAT SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015 Uanmeldt kommunalt tilsyn Din Fleksible Service 1. december 2014 Tilsynsrapport Endelig version Indledning Kommunerne har efter Lov om Social Service (SEL) 151

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendte leverandør: Den Kommunale Hjemmepleje, Glostrup Kommune Dato for tilsynsbesøg: 16. marts 2015 Start-

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 NOTAT SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Kommunalt tilsyn 2015 Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 Rapportens opbygning Rapporten indeholder resultaterne

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2017 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF INDKØB INTERVARE A/S [Tilsynet er udført d. 19. og 20. juni 2017 af tilsynsassistent Kirsten Bech, Sundheds

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF INDKØB MULTI INDKØB A/ S [ Tilsynet er udført d. 16/12 2013 af Merete Larsen i Sundheds og Omsorgsafdelingen.]

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 3 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KASTANJEHAVEN TROELS-LUNDS VEJ 25 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ELLEN FOGH ANDERSEN [Tilsynet er aflagt d. 26. januar

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendte leverandør: Omsorgsplejen Dato for tilsynsbesøg: 26. marts 2015 Start- og sluttidspunkt for tilsynet:

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS. 29. april 2015

Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS. 29. april 2015 Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS 29. april 2015 2 Indledning...3 Tilsynets gennemførelse...3 Resumé...4 Afrapportering af fokusområder...4 Personlig pleje...4 Praktisk bistand...5 Kontakt og dialog

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Human Care Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9.

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen h 2011 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT SKÆRPET TILSYN OK-SERVICETJENESTE KONG FREDERIK D. IX S HJEM KIRSTINEDALSVEJ 11-15 2000 FREDERIKSBERG VED CENTERLEDER ANNIE

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF INDKØB SPAR GODTHÅBSVEJ 142 [ Tilsynet er udført d. 5. og 6. december 2013 af Merete Larsen i Sundheds

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT SKÆRPET TILSYN OK-SERVICETJENESTE KONG FREDERIK D. IX S HJEM KIRSTINEDALSVEJ 11-15 2000 FREDERIKSBERG Udført d. 15. januar 2013

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Hjemmeplejen Glostrup Kommune Dato for tilsynsbesøg: 26.02.14 og 10. marts 2014 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: 09.10-10.10

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Elite Miljø Dato for tilsynsbesøg: 09.09.2013 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: 8.30-9.30 Deltagere i tilsynet fra leverandøren:

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Centerleder Britt Kjærulf Jørgensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Midt den 4. oktober 2013 Privat leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 2 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning...

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF TØJVASK: DELFIN VASK [ Tilsynet er udført d.12.-13. september 2013 af Merete Larsen i Sundheds og Omsorgsafdelingen.]

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2015 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN SØNDERVANG NYELANDSVEJ 87 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER LENE WICHMANN [ Tilsynet er aflagt d. 3. og 4. november 2015 af

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2015 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KASTANJEHAVEN TROELS-LUNDS VEJ 25 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ELLEN FOGH ANDERSEN [Tilsynet er aflagt d. 19. november

Læs mere

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er:

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er: Sundhed og Omsorg Sagsnr. 277427 Brevid. 2326230 Ref. JLHA NOTAT: Tilsynsrapport for hjemmeplejen i Roskilde Kommune 2015 3. august 2016 Indhold 1. Baggrund... 1 2. Metode... 2 2.1 Uddybende mål i tilsynskategorierne...

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN SØNDERVANG NYELANDSVEJ 87 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER LENE WICHMANN [ Tilsynet er aflagt d. 11. og 12. januar 2017 af

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Nord den 23. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Nord den 23. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Nord den 23. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

SOCIALFORVALTNINGEN TILSYNSPOLITIK FOR HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET I SOCIALFORVALTNINGEN (JF. SERVICELOVENS 83)

SOCIALFORVALTNINGEN TILSYNSPOLITIK FOR HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET I SOCIALFORVALTNINGEN (JF. SERVICELOVENS 83) SOCIALFORVALTNINGEN TILSYNSPOLITIK FOR HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET I SOCIALFORVALTNINGEN (JF. SERVICELOVENS 83) Indledning Ifølge Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område 15 og 16, har kommunalbestyrelsen

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2014 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen OPFØLGENDE UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-HUSET LOTTE BORGMESTER FISCHERS VEJ 2A 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER CHARLOTTE ANDREASEN Tilsynet er

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Get Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december Hvidovre kommune. Børn og Velfærd

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Get Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december Hvidovre kommune. Børn og Velfærd Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og ældreafdelingen Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Get Care Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december 2016 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre

Læs mere

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Med baggrund i Lov om Social Service 151a stk. 1, Retssikkerhedslovens 15

Læs mere

Årsrapport Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice

Årsrapport Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.12.16-A26-2-14 Dato:27.10.2016 Årsrapport Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice 1 1. Konklusion og

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF TØJVASK FREDERIKSBERG VASK OG RENS [ Tilsynet er udført i perioden d. 8. -25. oktober af Merete Larsen

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Overordnede rammer for samarbejde til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Socialudvalget, den 6. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 VÆRDIER I SAMARBEJDET...

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Nord den 23. september 2013 Kommunal leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016. Hvad er praktisk

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune Hvad er praktisk hjælp?

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter Tilsynsrapport 2010 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp Indhold Indledning...2 Udvælgelse af borgere...2 Metodiske overvejelser...3 Vedrørende brugertilfredshedsmåling...4 Leverandørrapporter...5

Læs mere

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009 Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Hedebo-Centret 8. oktober 2009 Den 30. november 2009 Plejehjemmet Hedebo-Centret Uanmeldt kommunalt tilsyn d.8. oktober 2009

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp 2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp (for borgere uden for plejecenter) Formålet med praktisk hjælp

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem

Tilsynsrapport 2014 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem Tilsynsrapport 2 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem Visitationen i har ifølge den politisk godkendte Tilsynspolitik for 2 løbende ført tilsyn med kvaliteten af den personlige

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Handicap Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 28. april 2016 Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Lindelse plejehjem

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation

Læs mere

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune C. RENGØRING 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om social service Kapitel 16, 83 2. Formål At medvirke til at holde borgerens hjem rent. At styrke borgerens egenomsorg og mestring af eget liv. At styrke det sundhedsfremmende

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN ØSTERVANG GODTHÅBSVEJ 83 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER MARGIT JENSEN [Tilsynet er udført d. 14. og 15. december 2016 af

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 17. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 17. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 17. april 2013 Centerleder Gitte Larsen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013 Centerleder Marion Pihl Jensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. for. Praktisk hjælp

Ydelsesbeskrivelse. for. Praktisk hjælp Ydelsesbeskrivelse for Praktisk hjælp 2010 Forord...3 Visitation...3 Rengøring...4 Tøjvask...6 Indkøbsordning...7 Ydelser...8 Øvrige opgaver...8 Fleksibel hjemmehjælp...9 Forord Praktisk hjælp skal gives

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Centerleder Lennart Christiansen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården Uanmeldt kommunalt tilsyn Fuglsanggården 2. november 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning...3 1.1 Formål med det uanmeldte besøg 3 1.2 Fremgangsmåde generelt.3 2. Konklusion på samtale med 2 beboere...4

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Redigeret november 2015 Kvalitetsstandarden beskriver den støtte, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2015 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN ØSTERVANG GODTHÅBSVEJ 83 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER MARGIT JENSEN [Tilsynet er udført d. 25. og 26. november 2015 af

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Faxe Kommune aflagt tilsynsbesøg på Grøndalshusene. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Egebjerg Købmandsgård A/S

Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Egebjerg Købmandsgård A/S Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Egebjerg Købmandsgård A/S Det udfyldte skema samt de telefonisk indhentede borgerinterviews udgør basis for tilsynsmedarbejderens tilbagemelding til leverandørledelsen

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11.marts 2016 Bilag til politisk sag Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn

SUOC - Team Udvikling 11.marts 2016 Bilag til politisk sag Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn NOTAT SUOC - Team Udvikling 11.marts 2016 Bilag til politisk sag Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn Baldersbo Plejecenter 13. oktober 2015 Sag nr. 14/33092 Dok.nr.

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte til

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Centerleder Lis Kramer Pedersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Dansk Ældrepleje Dato for tilsynsbesøg: 13.03.14 Start- og sluttidspunkt for tilsynet:10.00-12.00 Deltagere i tilsynet fra

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for tøjvask 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne skal sikre,

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 3 Kvalitetsstandard for indkøbsordning

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 3 Kvalitetsstandard for indkøbsordning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 3 Kvalitetsstandard for indkøbsordning 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN BETANIAHJEMMET KONG GEORGS VEJ 3 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER LAUST SØRENSEN [Tilsynet er aflagt d. 11. april 2016 af

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF MADSERVICE : KRAM [ Tilsynet er udført d.5/7 og 8/7 2013 af Merete Larsen i Sundheds og Omsorgsafdelingen.

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF MADSERVICE : KRAM [ Tilsynet er udført d.5/7 og 8/7 2013 af Merete Larsen i Sundheds og Omsorgsafdelingen. 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF MADSERVICE : KRAM [ Tilsynet er udført d.5/7 og 8/7 2013 af Merete Larsen i Sundheds og Omsorgsafdelingen.]

Læs mere