Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup"

Transkript

1 Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup V MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ

2 Munkegyden 4, 8382 Hinnerup ( Lokalitet ) Det rådgivende ingeniørfirma COWI har i august 2004 udført en orienterende undersøgelse på ejendommen Munkegyden 4, Hinnerup, matr. nr. 4d Foldby By, Foldby. På ejendommen har der været autoværksted. Af mulige forurenende aktiviteter kan nævnes spild og oplag af olie og kemikalieaffald, opløsningsmidler og metaller. Ved undersøgelsen er der udført 5 boringer og udtaget10 overfladeprøver. Boringerne er udført ved benzin- og olieudskiller, tidl. oliespild og oplag af olie- og kemikalieaffald. Der er påvist følgende miljøfremmede stofgrupper i jord og grundvand Jordanalyser i.a.: ikke analyseret Maks. 530 mg/kg Maks. 590 µg/l I grundvandet olieudskiller og benzinudskiller er der påvist indhold af total-kulbrinter på henholdsvis 76µg/l og 590µg/l, hvilket overskrider grænseværdien på 9µg/l. Ved benzinudskilleren er der ligeledes konstateret et indhold af toluen på 9,1µg/l. Vandkvalitetskriteriet for toluen er 5µg/l. Forureningen i grundvandet er ikke afgrænset. Der skal foretages en vurdering af forureningens risiko for grundvandet. Århus Amt har kortlagt matrikel nr. 4d Foldby By, Foldby, på "Vidensniveau 2" i henhold til "Lov om forurenet jord".

3 Skanderborgvej 194A, 8382 Hinnerup ( Lokalitet ) Det rådgivende ingeniørfirma COWI har i 2004 udført en orienterende undersøgelse på ejendommen Skanderborgvej 194A, Hinnerup, matr. nr. 21a Noring By, Foldby. På ejendommen har der været mindre maskinstation. Af mulige forurenende aktiviteter kan nævnes påfyldning og tømning af sprøjter, vaskeplads samt diverse oplag af olie og affald. Ved undersøgelsen er der udført 5 boringer og udtaget 3 overfladeprøver. Boringerne er udført ved olietank, olieudskiller og tidl. vaskeplads Der er påvist følgende miljøfremmede stofgrupper i jord og grundvand Pesticider Jordanalyser 140 mg/kg DDT: 11 mg/kg DDE: 12 mg/kg i.a.: ikke analyseret Total kulbrinter: 210µg/l BTEX er: 1,5 µg/l 0,96 µg/l. I grundvandet ved olieudskilleren er der påvist kulbrinter på 210 µg/l, hvilket overskrider grænseværdien for grundvand på 9 µg/l. Ved vaskepladsen er der påvist pesticider på op til 1,132 µg/l Umiddelbart vurderes risikoen for grundvandet at være begrænset. Der skal foretages en vurdering af forureningens risiko for grundvandet. Århus Amt har kortlagt matrikel nr. 21a Norring By, Foldby, på "Vidensniveau 2" i henhold til "Lov om forurenet jord".

4 Damsbrovej 6, 8382 Hinnerup ( Lokalitet ) Bilag Det rådgivende ingeniørfirma COWI har i 2004 udført en orienterende undersøgelse på ejendommen Damsbrovej 6, Hinnerup, matr. nr. 11i Norring By, Foldby. På ejendommen har der været fyldplads i en tidligere mose i perioden ca til ca Deponiet bestod af husholdningsaffald, haveaffald, nedbrydningsaffald, husholdningsmaskiner og jern- og metalaffald. Ved undersøgelsen er der udført 4 filtersatte boringer til 5 m u.t. Boringerne er udført i periferien af fyldpladsen (mosen). Desuden bev der udtaget to prøver af vandet i mosen. Der er påvist følgende miljøfremmede stofgrupper i jord og grundvand Tungmetaller Jordanalyser i.a. Cadmium: 0,71 mg/kg i.a.: ikke analyseret Total kulbrinter: 240µg/l BTEX er: 1,7 µg/l i.a. I prøverne af mosevadet er der fundet total kulbrinter op til 1400 µg/l. I grundvandet ved olieudskilleren er der påvist kulbrinter på 240 µg/l, hvilket overskrider grænseværdien for grundvand på 9 µg/l.. I en enkelt boring er der fundet indhold af cadmium og synlige tegn på affald. Umiddelbart vurderes risikoen for det primære grundvandsmagasin at være begrænset. Der skal foretages en vurdering af forureningens risiko for grundvandet. Århus Amt har kortlagt en del af matrikel nr. 11i Norring By, Foldby, på "Vidensniveau 2" i henhold til "Lov om forurenet jord".

5 Hovvejen 1, 8471 Sabro (Lokalitet ) Århus Amt har i 2002 kortlagt ejendommen i henhold til ALov om forurenet da det er bekræftet, at der har været muligt forurenende aktiviteterne på ejendommen. Der er ikke lavet undersøgelse på ejendommen. Ejendommen anvendes til bolig og erhverv. Der har været autoværksted, maskinværksted m.m. i en kortere årrække fra Mulige forureningskilder er spild og oplag af olie samt oplag af skrot. Ved tidspunktet for indsatsplanens udarbejdelse er der ikke kendskab til forurening på ejendommen. Ingen. Lokaliteten undersøges i Århus Amt har kortlagt matrikel nr. 8e Skjoldelev By, Lading på "Vidensniveau 1" i henhold til "Lov om forurenet jord".

6 Viborgvej , Sabro (Lokalitetnr ) Århus Amt har i 2005 kortlagt ejendommen i henhold til ALov om forurenet da det er bekræftet, at der har været muligt forurenende aktiviteterne på ejendommen. Der er ikke lavet undersøgelse på ejendommen. Ejendommen anvendes til erhverv. Siden halvtresserne har der været autoværksted og servicestation på ejendommen. Ved tidspunktet for indsatsplanens udarbejdelse er der ikke kendskab til forurening på ejendommen Ingen. I forbindelse med OM undersøgelse af det tidligere benzinsalg forventer amtet/regionen at udføre en koordineret undersøgelse af de øvrige mulige forurenede aktiviteter på ejendommen med henblik på vurdering af eventuel risiko overfor grundvandet. Århus Amt har kortlagt matrikel nr. 6z og 7p Sabro By, Sabro, på "Vidensniveau 1" i henhold til "Lov om forurenet jord". Matr.nr. 7p Sabro By, Sabro er tilmeldt Oliebranchens Miljøpulje.

7 Viborgvej 792, Sabro (Lokalitetnr ) Det rådgivende ingeniørfirma COWI har i 2002 udført en orienterende undersøgelse på ejendommen. Siden 1977 har der været flere forskellige virksomheder på grunden bl.a. maskinværksted, smedeværksted, autoværksted. I 1986 var der et uheld med udsivning af olie fra en sugeledning til oliefyret i den ene bygning. Der er udført 3 boringer til mellem 4 og 7 m u.t. En boring blev filtersat. Desuden blev der udtaget en række overfladeprøver spredt på ejendommen. Udvalgte jordprøver fra boringerne er analyseret for total kulbrinter og BTEX=er. Udvalgte overfladeprøver er analyseret for tungmetaller, total kulbrinter og PAH er. Vandprøven fra den filtersatte boring blev analyseret for total kulbrinter og BTEX er Ved olietank blev der konstateret forurening med olie både i jorden og i vandet. Der er fundet følgende forureningskomponenter i jord og grundvand: Jordanalyser i.p.: ikke påvist 1200 mg/kg 410 µg/l Forureningen i jorden og grundvandet er ikke afgrænset. Århus Kommune er tilsynsmyndighed for virksomhederne på ejendommen. Det skal nærmere vurderes om den konstaterede olieforurening udgør en risiko for de fremtidige drikkevandsinteresser. Århus Amt har kortlagt en del af matrikel nr. 14b Sabro By, Sabro, på "Vidensniveau 2" i henhold til "Lov om forurenet jord".