NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK"

Transkript

1 NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK Udbud af nye aktier for ca. 20 mia. kr. med fortegningsret for eksisterende aktionærer stk. nye Danske Bank-aktier til 86 kr. pr. stk. i forholdet 3:1 14. marts

2 BAGGRUND Regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgik den 18. januar 2009 en aftale om at styrke den finansielle sektors kapitalgrundlag. Det skete for at sikre, at kunderne fortsat kunne låne penge i bankerne, selv hvis den internationale økonomiske krise blev alvorligt forværret. For at styrke sit kapitalgrundlag og understøtte kundernes finansieringsbehov optog Danske Bank og Realkredit Danmark derfor to ansvarlige lån hos den danske stat i form af indskud af hybrid kernekapital på henholdsvis 24 mia. kr. og 2 mia. kr. med mulighed for indfrielse fra henholdsvis april 2014 og maj Efter de turbulente forhold i 2009 er de finansielle markeder stabiliseret, og Danske Banks situation er ligeledes markant forbedret. Kommende international regulering med ændrede kapitalkrav betyder samtidig, at egenkapital fremover vægtes højere end hybrid kernekapital, hvilket er en tilgang, der også benyttes blandt de internationale ratingbureauer. Banken ønsker derfor at tilbagebetale det optagne statslån. Aktieudvidelse på ca. 20 mia. kr. I den forbindelse ønsker bestyrelsen at tilpasse bankens kapitalstruktur og har derfor besluttet (jf. vedtægternes 6) at øge egenkapitalen ved at udstede nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer med et provenu på ca. 20 mia. kr. Danske Bank har indledt drøftelser med den danske stat om tilladelse til at førtidsindfri det lån på 24 mia. kr., som banken i maj 2009 optog hos staten i form af indskud af hybrid kernekapital. Forbedret kapitalisering Aktieudvidelsen og en tilbagebetaling af de statslige hybridlån vil betyde, at Danske Bank-koncernens kernekapitalprocent eksklusive hybrid kernekapital vil kunne øges fra nuværende 10,1 til ca. 12,4, opgjort ultimo Danske Bank-koncernens samlede kernekapitalprocent vil blive reduceret fra nuværende 14,8 til ca. 14,0, opgjort ultimo Danske Bank er glad for at være i en position, hvor vi efter kapitaludvidelsen kan tilbagebetale den danske stat. Ved at øge egenkapitalen bliver Danske Bank en af de bedst kapitaliserede banker i EU, og det betyder, at Danske Bank bedre kan udvikle sit forretningsgrundlag og forfølge attraktive forretningsmuligheder, siger ordførende direktør Peter Straarup. 2 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER EN HVILKEN SOM HELST ANDEN JURISDIKTION HVOR DISTRIBUTION ELLER UDGIVELSE VILLE VÆRE ULOVLIGT.

3 SÅDAN GENNEMFØRES AKTIEUDVIDELSEN Hvis du er registreret som aktionær i Danske Bank den 21. marts 2011, får du tildelt 1 tegningsret for hver aktie, du ejer. For hver 3 tegningsretter har du ret til at tegne 1 ny aktie til 86 kr. pr. stk. Tegningskursen er lavere end den senest noterede kurs på NASDAQ OMX Copenhagen forud for offentliggørelsen af prospektet om aktieudvidelsen. Du kan vælge enten at udnytte tegningsretterne til at tegne nye aktier i løbet af tegningsperioden, der slutter den 4. april 2011 kl , eller sælge tegningsretterne i løbet af handelsperioden for tegningsretterne, senest den 30. marts Du kan vælge enten at udnytte eller sælge alle dine tegningsretter, eller du kan vælge kun at udnytte en del af dine tegningsretter og sælge resten. Derudover har du mulighed for at købe yderligere tegningsretter på børsen og tegne nye aktier for disse. I så fald skal det ske gennem din bank eller børsmægler. Hvis du vil tegne nye aktier, skal det ske i det institut, hvor du har dit værdipapirdepot, og tegningen skal ske efter det pågældende instituts regler. Du skal være opmærksom på, at dit kontoførende institut kan have vilkår, der indebærer, at de sælger dine tegningsretter på dine vegne, hvis du ikke har givet besked om andet inden en bestemt frist. Vær opmærksom på, at dit valg kan have skattemæssig betydning. Du kan læse mere her i folderen eller i prospektet, som du finder på Tegningsforhold For hver aktie i Danske Bank, som du ejer den 21. marts 2011 kl , modtager du 1 tegningsret 3 tegningsretter giver dig ret til at tegne 1 ny aktie til en tegningskurs på 86 kr. pr. stk. 1 eksisterende aktie 1 tegningsret 3 tegningsretter 86 kr. 1 ny aktie ANVENDELSE AF PROVENU Provenuet før omkostninger er i alt ca. 20,0 mia. kr., og med aktieudvidelsen tilføres Danske Bank forventeligt i alt ca. 19,8 mia. kr. efter skønnede omkostninger. Provenuet vil i første omgang bringe bankens egenkapital på et niveau, som ledelsen anser for at være passende i forhold til kommende, international regulering med ændrede kapitalkrav. Hvis den danske regering indvilliger i en førtidig tilbagebetaling af det statslige hybridlån, har banken til hensigt med forbehold for opfyldelse af visse yderligere betingelser at bruge provenuet fra udbuddet til delvist at finansiere en fuld tilbagebetaling af de statslige hybridlån. Indtil en sådan tilbagebetaling finder sted, vil provenuet blive brugt til almindelige bankforretninger. 3

4 KORT OM DANSKE BANK-KONCERNEN Danske Bank-koncernen er den største finansielle virksomhed i Danmark og en af de største i Norden målt på samlede aktiver. I Danmark og på sine andre markeder tilbyder koncernen kunderne en lang række produkter og services, der blandt andet omfatter bank, realkredit, forsikring, handel, leasing, formidling af køb og salg af fast ejendom og kapitalforvaltning. Koncernen hører til blandt de større banker i Finland og Nordirland og har desuden væsentlige aktiviteter på sine andre hovedmarkeder i Sverige, Norge, Irland og de baltiske lande. Koncernens ca medarbejdere betjener i dag mere end fem mio. kunder, og mere end to mio. kunder bruger koncernens netbank. Produkter og services Danske Bank tilbyder sine kunder finansiel rådgivning og en bred vifte af bankprodukter og finansielle produkter. Som privatkunde har man blandt andet mulighed for at få realkreditlån og forbrugslån, kreditog hævekort, opsparings-, livsforsikrings- og pensionsprodukter. Til erhvervskunderne tilbyder Danske Bank blandt andet forskellige former for lån, likviditets- og risikostyring og betalings- og kontoservice. Også produkter inden for investering og forsikring samt kapitalmarkedsprodukter inden for gæld og egenkapital er en del af bankens tilbud til kunderne. Distributionskanaler Danske Bank-koncernen er en international detailbank med aktiviteter i 15 lande med fokus på Norden. Banken betjener sine kunder gennem en række forskellige distributionskanaler som filialer, finanscentre, kontaktcentre, internettet og mobiltelefoni. Derudover betjenes kunderne via en række datterselskaber. Fælles it-platform Koncernens ydelser leveres på en enkelt it- og serviceplatform, der skaber grundlaget for effektiv centralisering af risikostyring, økonomisk opfølgning samt produktudvikling. Koncernen forventer, at digitale kanaler vil få stigende betydning for kundeservice og rådgivning og ønsker at være på forkant inden for elektroniske bankservices. Danske Bank lancerede i efteråret 2010 bankapplikationer til iphone og Android, som er blevet godt modtaget i markedet. Alle koncernens bankbrands kan tilbyde kunderne disse applikationer. FORRETNINGSSTRATEGI Koncernen fokuserer på at tilbyde traditionelle bankydelser i alle brands ud fra en enkelt platform for distribution, hvilket giver forretningsmæssige fordele. Koncernen opbygger brands på denne platform, der tilpasses efter de lokale markeder ud fra markedsposition og kundegrupper. Platformen giver større 4

5 effektivitet i udviklingsarbejdet, fordi produkter, processer og systemer kun skal udvikles en gang. Det giver samtidig mulighed for, at banken kan kombinere forskellige løsninger til individuelle kunder i koncernens brands. Endelig er koncernens it-strategi en grundlæggende forudsætning for koncernens evne til at udvikle sig dynamisk og fastholde sin position som en af Danmarks førende finansielle virksomheder og en central finansiel aktør på de nordeuropæiske markeder. Koncernens kerneværdier er ordentlighed, kompetence, værdiskabelse, engagement og tilgængelighed, og målet er at være den bedste lokale finansielle partner. Finansielt samarbejde og kunderelationer er baseret på gensidighed, respekt, åbenhed, ærlighed, lydhørhed, et godt kendskab til alle kundens forhold, behov og ønsker samt balance mellem det, banken giver, og det, den modtager. AKTIONÆROPLYSNINGER Aktiekapital Umiddelbart før udbuddet var bankens aktiekapital på nom kr., bestående af stk. aktier à nom. 10 kr. Bankens eksisterende aktier er optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen under fondskode DK De udbudte aktiers rettigheder De udbudte aktier udstedes midlertidigt, efter at tegningsretterne er udnyttet, og udbudskursen er betalt. De udbudte aktier vil blive registreret i en midlertidig fondskode DK Hvis udbuddet gennemføres, vil de udbudte aktier tilhøre samme klasse som de eksisterende aktier efter registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Ret til udbytte Efter registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med udbuddet vil de udbudte aktier have samme rettigheder som eksisterende aktier, herunder samme ret til udbytte fra gennemførelsen af udbuddet. Et eventuelt udbytte udbetales i danske kroner og udbetales til aktionærerne i overensstemmelse med VP s regler via aktionærens konto i dennes kontoførende institut eller eventuel anden finansiel formidler. Vedtægterne indeholder ikke en bestemmelse om kumulativt (opsparet) udbytte. Øvrige rettigheder Når udbuddet er gennemført, vil alle aktier i banken have samme rettigheder. Alle aktier har én stemme pr. aktie à nom. 10 kr. I tilfælde af at banken opløses eller træder i likvidation, har de udbudte aktier ret til en forholdsmæssig andel af bankens aktiver, når bankens kreditorer er blevet betalt. Ingen aktier har særlige rettigheder (jf. vedtægterne), og ingen aktionær har pligt til at indløse sine aktier helt eller delvist. Større aktionærer A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og A.P. Møller - Mærsk A/S, som tilsammen repræsenterer 22,76 procent af bankens aktiekapital umiddelbart før udbuddet, og Realdania, der repræsenterer 10,07 procent af bankens aktiekapital umiddelbart før udbuddet, har tilkendegivet, at de hver især agter at udnytte deres respektive tegningsretter til at tegne deres forholdsmæssige andele af udbuddet, hvilket svarer til i alt 32,83 procent. 5

6 UDVALGTE REGNSKABSOPLYSNINGER FOR DANSKE BANK Følgende udvalgte konsoliderede regnskabsoplysninger for banken for regnskabsårene 2010, 2009 og 2008 er uddraget af koncernens reviderede koncernregnskaber for regnskabsårene 2010, 2009 og Regnskaberne er revideret af KPMG og Grant Thornton, der er bankens uafhængige revisorer. Koncernregnskaberne for regnskabsårene 2010, 2009 og 2008 er udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU. REGNSKABSÅR Mio. euro (1) Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Resultatopgørelse Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtjening fra forsikringsaktiviteter (1.733) Indtægter i alt Omkostninger (3.489) (26.010) (28.907) (28.726) Resultat før nedskrivninger på udlån Nedskrivninger på udlån (1.854) (13.817) (25.677) (12.088) Resultat før skat Skat (374) (2.786) (3.024) (1.193) Årets resultat Heraf minoritetsinteressers andel 0 3 (14) 25 Pr. 31. december Mio. euro (1) Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Balance Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Aktiver i handelsportefølje Finansielle investeringsaktiver Aktiver holdt for salg 119 Udlån til amortiseret kostpris Udlån til dagsværdi Aktiver i puljer og unit-link investeringskontrakter Aktiver vedr. forsikringskontrakter Kapitalandele i associerede virksomheder Immaterielle aktiver Investeringsejendomme Materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Aktiver i alt Forpligtelser og egenkapital Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Forpligtelser i handelsportefølje Indlån Udstedte Realkredit Danmark obligationer Indlån i puljer og unit-link investeringskontrakter Forpligtelser vedr. forsikringskontrakter Andre udstedte obligationer Aktuelle skatteforpligtelser Udskudte skatteforpligtelser Andre forpligtelser

7 Pr. 31. december Mio. euro (1) Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Efterstillede kapitalindskud Forpligtelser i alt Egenkapital Forpligtelser og egenkapital i alt REGNSKABSÅR Nøgletal Resultat pr. aktie (2), EUR/kr. (1) 0,7 5,3 2,5 1,5 Resultat pr. aktie (udvandet) (3), EUR/kr. (1) 0,7 5,3 2,5 1,5 Årets resultat i pct. af gns. egenkapital (4) 3,6 3,6 1,7 1,0 Omkostninger i pct. af indtægter (5) 56,2 56,2 48,7 66,7 Solvensprocent (6)(7) 17,7 17,7 17,8 13,0 Kernekapitalprocent (7)(8) 14,8 14,8 14,1 9,2 Heltidsmedarbejdere, ultimo (9) (1) Alle beløb i danske kroner er omregnet til euro til den følgende valutakurs den 31. december 2010: EUR/kr. = 7,4544. (2) Årets resultat divideret med gennemsnitligt antal udestående aktier i året. (3) Årets resultat divideret med gennemsnitligt antal udestående aktier i året, inkl. udvandingseffekt af aktieoptioner og betingede aktier under aktiebaseret vederlæggelse. (4) Årets resultat divideret med gennemsnitlig egenkapital i året. (5) Omkostninger divideret med indtægter i alt. (6) Basiskapital efter fradrag i alt divideret med risikovægtede aktiver. (7) Solvensprocenten og kernekapitalprocenten er opgjort efter kapitalkravsdirektiverne 2006/48/EU og 2006/49/EU. (8) Kernekapital inkl. hybrid kernekapital efter fradrag divideret med risikovægtede aktiver. (9) Antal fuldtidsansatte ekskl. ansatte i virksomheder overtaget med henblik på videresalg (deltidsansatte omregnet til fuldtidsansatte) ultimo året. UDBUDSBETINGELSER Deltagelse i udbuddet kan i visse lande være begrænset ved lov. De fuldstændige udbudsbetingelser er beskrevet i prospektet, og potentielle investorer opfordres til at læse disse. Det følgende er kun et uddrag af de fuldstændige udbudsbetingelser. Udbud og tegningsforhold Udbuddet omfatter stk. aktier à nom. 10 kr. med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Udbuddet foretages i forholdet 3:1, hvilket betyder, at der for hver eksisterende aktie tildeles 1 tegningsret, og at 3 tegningsretter giver ejeren ret til at tegne 1 ny aktie mod betaling af tegningskursen. Tegningskurs De nye aktier udbydes til 86 kr. pr. aktie à nom. 10 kr. Tegningsperiode Tegningsperioden for de udbudte aktier løber fra den 22. marts 2011 til den 4. april 2011 kl Handel med tegningsretter Tegningsretter kan handles på NASDAQ OMX Copenhagen fra den 17. marts 2011 til den 30. marts Hvis tegningsretterne ikke ønskes udnyttet til at tegne udbudte aktier, kan de overdrages, og køberen kan bruge tegningsretterne til at tegne udbudte aktier. Tildeling af tegningsretter og deltagelse i emissionen Enhver, der er registreret i VP som aktionær i Danske Bank den 21. marts 2011 kl , tildeles tegningsretter. Ejere af tegningsretter, der ønsker at tegne udbudte aktier, skal gøre det gennem eget kontoførende institut efter det pågældende instituts regler. 7

8 Tegningsretter, der ikke udnyttes Tegningsretter, som ikke udnyttes gennem de kontoførende institutter i tegningsperioden, mister deres gyldighed og værdi, og ejerne har ikke ret til kompensation. Betaling og registrering Betaling for de udbudte aktier sker i danske kroner, når aktierne tegnes, mod registrering af de modsvarende udbudte aktier på køberens konto i VP. Garanti Danske Bank har indgået en garantiaftale med visse andre banker. Med forbehold for at visse betingelser i garantiaftalen bliver opfyldt, har garantibankerne garanteret at tegne de nye aktier, der ikke bliver tegnet på grundlag af tegningsretter. Med forbehold for opfyldelse af betingelserne er banken dermed sikret tegning af de udbudte aktier. Garantibankerne har aftalt at garantere hver for sig, og ikke sammen. FORVENTET TIDSPLAN 16. marts marts marts marts marts marts april april april april 2011 Sidste dag, hvor Danske Bankaktien handles inkl. tegningretter Første dag, hvor Danske Bank-aktien handles ekskl. tegningsretter Handel med tegningsretter Første handelsdag for de udbudte aktier (med midlertidig fondskode) begynder Tegningsperiode Meddelelse om resultat af udbuddet Gennemførelse af udbuddet Sammenlægning af fondskoder på NASDAQ OMX Copenhagen Note: Udbuddet kan blive gennemført før den 12. april 2011, dog tidligst onsdag den 6. april I så fald vil datoen for registrering af de udbudte aktier og datoen for sammenlægning af den midlertidige fondskode for de udbudte aktier med den eksisterende kode blive rykket tilsvarende frem. Emissionsbanker Danske Bank er Global Coordinator og Bookrunner i forbindelse med udbuddet. Derudover fungerer Bank of America Merrill Lynch og Deutsche Bank som Joint Bookrunners, mens Barclays Capital, BNP PARIBAS, Morgan Stanley og Nomura er Co-Lead Managers. Prospekt Oplysningerne i denne brochure er udelukkende en sammenfatning af oplysningerne, der står i prospektet dateret den 14. marts Køb og udnyttelse af tegningsretter og tegning af nye aktier kan kun ske på grundlag af prospektet, hvor de fuldstændige betingelser og vilkår er beskrevet. Prospekt med detaljerede oplysninger om Danske Bank og udbuddet kan findes på dog med visse begrænsninger for investorer bosat uden for Danmark. 8

9 SKATTEMÆSSIGE FORHOLD Dette afsnit er en generel orientering for aktionærer, der bor i Danmark. Du kan læse mere om de skattemæssige forhold i prospektet. Den skattemæssige behandling afhænger af den enkelte aktionærs situation og kan ændre sig fremover som følge af ændringer i lovgivningen eller aktionærens forhold. Beskatning i hovedtræk Den skattemæssige behandling afhænger af, om du sælger tegningsretterne, om tegningsretterne udnyttes til at tegne nye aktier, og om aktierne efterfølgende sælges. Hvis du sælger de tildelte tegningsretter, skal du betale skat af avancen, og tegningsretterne anses for anskaffet til kurs 0. Udnytter du tegningsretterne til at tegne nye aktier, skal der ikke betales skat, og de nytegnede aktier indgår i din samlede beholdning af aktier i Danske Bank. Anskaffelsessummen for en nytegnet aktie er tegningskursen. Har du købt yderligere tegningsretter for at tegne nye aktier, beregnes anskaffelsessummen for de nye aktier som prisen for de købte tegningsretter med tillæg af tegningskursen. Personer Sælger du på et senere tidspunkt aktier i Danske Bank det gælder både gamle og nytegnede aktier opgøres avance eller tab som salgssummen fratrukket anskaffelsessummen. Anskaffelsessummen opgøres efter gennemsnitsmetoden under ét for alle dine aktier. Aktier, som er omfattet af den skattefri aktiebeholdning, indgår ikke, når den gennemsnitlige anskaffelseskurs opgøres. Avance ved salg af aktier medregnes i din aktieindkomst. Aktieindkomst beskattes med 28 eller 42 procent. Får du tab på dine aktier i Danske Bank, kan det modregnes i avance og udbytter fra andre aktier mv., som er optaget til handel på et reguleret marked. Et uudnyttet tab overføres til eventuel ægtefælle, og overskydende tab fremføres tidsubegrænset. Skattefrie aktier Hvis dine Danske Bank-aktier indgår i en beholdning af børsnoterede aktier, som den 31. december 2005 var mindre end kr. ( kr. for ægtefæller), er avancen skattefri, og du kan derfor heller ikke trække tab fra. Nytegnede aktier i Danske Bank, som du får ved at udnytte tegningsretter, der er tildelt på grundlag af aktier i den skattefri aktiebeholdning, er ikke omfattet af skattefriheden. Avance ved salg af tegningsretter, der er tildelt på grundlag af aktier fra den skattefrie aktiebeholdning, skal medregnes i aktieindkomsten efter de almindelige regler. Pensionsmidler De tildelte tegningsretter kan bruges til at nytegne aktier. Tegningsretter, der ikke bruges, kan sælges. Alt pensionsafkast beskattes efter lagerprincippet med 15 procent. Det vil sige, at avance og tab som følge af ændringer i markedskursen medregnes i afkastet. Du må højst anbringe 20 procent af din pensionsopsparing (dog altid op til kr.) i aktier og andre værdipapirer, som er udstedt af Danske Bank. Selskaber Selskaber beskattes efter lagerprincippet af deres porteføljeaktier. Årets realiserede og urealiserede avance eller tab medregnes i selskabets skattepligtige indkomst, og skatten udgør 25 procent. 9

10 RISIKOFAKTORER Potentielle investorer bør være opmærksomme på, at en investering i de udbudte aktier eller tegningsretterne indebærer en risiko, som kan medføre, at investorerne mister hele eller en del af deres investering. Inden en investor beslutter sig for at investere i tegningsretter og/eller nye aktier, bør investor derfor nøje overveje visse risikofaktorer. Risici vedrørende de markeder, hvor koncernen har sine aktiviteter, omfatter men er ikke begrænset til følgende: Koncernens virksomhed og driftsresultat har været og vil fortsat være påvirket af vanskelige makroøkonomiske forhold. Renteudsving kan få negativ indvirkning på koncernens lønsomhed. Koncernens nedskrivninger på udlån er steget markant som følge af de vanskelige økonomiske forhold. Koncernens økonomiske resultater kan blive negativt påvirket af ændringer i dagsværdien af dens værdipapirbeholdning. Væsentligt valutakursudsving kan få negativ indvirkning på koncernens pengestrømme. Som en del af den finansielle sektor er koncernen udsat for væsentlig konkurrence. Katastrofebegivenheder, terrorangreb, krigshandlinger, fjendtlige handlinger eller pandemier og andre uforudsigelige begivenheder kan få negativ indvirkning på koncernens forretning og resultater. De koncernrelaterede risici omfatter men er ikke begrænset til følgende: Koncernen har væsentlig kreditrisiko med kunder og modparter. En negativ økonomisk udvikling eller negative forhold på koncernens markeder kan få væsentlig negativ indvirkning på koncernens virksomhed, driftsresultater og finansielle stilling. Endvidere er koncernens kreditrisiko koncentreret i de fire nordiske lande og især i Danmark. Koncernens øvrige bankforretninger øger koncernens risici, herunder modparts- og afviklingsrisici. Koncernens udlånsportefølje vil måske ikke fortsætte med at vokse, som den historisk har gjort, hvilket kan få negativ indvirkning på renteindtægterne. Illikviditet eller et fald i værdien af de sikkerheder, der er stillet for koncernens lån, kan medføre, at koncernen må øge sine nedskrivninger. Negative kapital- og kreditmarkedsforhold kan påvirke koncernens evne til at rejse likviditet og kapital samt dens kapital- og kreditomkostninger i negativ retning. Koncernens funding og konkurrenceevne afhænger af dens kreditvurderinger. Koncernen har erhvervet omfattende goodwill gennem sine opkøb og har på grund af finanskrisen foretaget væsentlige goodwillnedskrivninger, og den vil muligvis skulle foretage yderligere nedskrivning på goodwill vedrørende overtagelser. Bankens ejerskab af Danica-koncernen udsætter koncernen for forsikringsrisici. Operationelle risici, herunder outsourcing-samarbejdspartnere og -leverandører, kan muligvis medføre økonomiske tab samt skade koncernens omdømme. Koncernens risikostyringsmetoder kan vise sig utilstrækkelige til at dække uidentificerede, uventede og ukorrekt kvantificerede risici, hvilket kan medføre væsentlige tab eller væsentlig forøgelse af forpligtelser. Som følge af koncernens deltagelse i bankpakkerne er den fortsat underlagt en række begrænsninger, der kan få væsentlig negativ indvirkning på dens forretning. Koncernen vil muligvis skulle betale yderligere beløb under statslige indskydergarantiordninger. Koncernens driftsresultat kan blive negativt påvirket af udviklingen vedrørende regulering, skattelovgivning samt tilsynsmyndigheders tiltag. Koncernen kan blive pålagt yderligere forpligtelser vedrørende sine ydelsesbaserede pensionsordninger, hvis værdien af pensionsaktiverne ikke er tilstrækkelig til at dække de mulige forpligtelser. Der er risici forbundet med koncernens komplekse it-systemer og dens fælles it-platform. Koncernen er afhængig af sin øverste ledelse og medarbejdere, og den kan have vanskeligt ved at tiltrække og fastholde fagligt kvalificerede medarbejdere. Risici forbundet med udbuddet omfatter men er ikke begrænset til følgende: Markedskursen på bankens aktier og tegningsretter kan være meget svingende. Selskabet vil muligvis udstede yderligere aktier eller andre værdipapirer i fremtiden, hvilket kan få negativ indvirkning på kursen på aktierne og tegningsretterne. Banken er et aktieselskab registreret i henhold til dansk lov, hvilket kan gøre det vanskeligt for aktionærer bosiddende uden for Danmark at udnytte eller håndhæve visse rettigheder. 10

11 Tegningsretterne vil måske ikke blive erhvervet og/eller udnyttet af visse aktionærer bosiddende uden for Danmark. Udbuddet kan tilbagekaldes, og investorer, der har købt tegningsretter eller udbudte aktier kan lide et tab, hvis udbuddet ikke gennemføres. Tegningstilsagn vedrørende udbuddet er ikke sikret. Manglende udnyttelse af tegningsretter før tegningsperiodens udløb vil medføre bortfald af indehaverens tegningsretter. Hvis eksisterende aktionærer ikke udnytter nogen eller alle tegningsretterne, vil deres ejerandel blive udvandet, og denne udvanding kan være væsentlig. Markedet for tegningsretterne og/eller de udbudte aktier vil måske kun tilbyde begrænset likviditet, og hvis et marked opstår, kan kursen på tegningsretterne og/eller de udbudte aktier blive udsat for større volatilitet end kursen på de eksisterende aktier. Aktionærer uden for Danmark er udsat for valutarisici. Vigtig information Denne folder er udarbejdet af Danske Bank A/S ( Banken ) udelukkende til orientering. Enhver beslutning om at købe og udnytte tegningsretter og tegne værdipapirer i Banken i forbindelse med udbuddet skal træffes uafhængigt af denne folder og udelukkende på grundlag af de oplysninger, der er indeholdt i prospektet offentliggjort af Banken den 14. marts 2011, herunder eventuelle ændringer eller tillæg dertil samt de eventuelle undersøgelser af Banken, som den potentielle investor vurderer, er nødvendige. Denne folder udgør ikke en anbefaling vedrørende de værdipapirer, der udbydes i henhold til prospektet. Hverken denne folder eller nogen del eller kopi heraf må offentliggøres, sendes eller distribueres, hverken direkte eller indirekte, i USA, Canada, Australien eller Japan. Dette skriftlige materiale udgør ikke noget tilbud om at sælge værdipapirer i USA, ligesom værdipapirerne ikke må udbydes eller sælges i USA uden forudgående registrering eller uden en dispensation fra registreringskravet som fastsat i U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer og i regler og bekendtgørelser udstedt i medfør deraf. Det er ikke hensigten at registrere nogen del af udbuddet i USA eller at gennemføre et offentligt udbud af værdipapirer i USA. Udstedelse, udnyttelse og salg af værdipapirer i forbindelse med udbuddet er i nogle jurisdiktioner omfattet af visse juridiske og regulatoriske begrænsninger. Banken påtager sig intet ansvar for en persons manglende overholdelse af disse begrænsninger. Denne folder udgør ikke et tilbud om at sælge eller en anmodning om et tilbud om at købe, ligesom de heri nævnte værdipapirer ikke må sælges i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud, anmodning om tilbud eller salg ville være ulovlig uden forudgående registrering, dispensation fra registreringskravet eller forbehold i henhold til værdipapirlovgivningen i denne jurisdiktion. Investorer må hverken acceptere tilbud om at købe eller erhverve de værdipapirer, der er nævnt i dette dokument, medmindre dette sker på grundlag af oplysninger, der er indeholdt i det af Banken offentliggjorte prospekt eller udbudsmateriale. Denne folder udleveres og henvender sig alene til (i) personer uden for UK eller (ii) personer, der har professionel erfaring med investeringer, der er omfattet af 19, stk. 5, i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ( Bekendtgørelsen ), og (iii) virksomheder med en høj egenkapital samt andre personer, der lovligt kan modtage denne henvendelse, og som er omfattet af 49, stk. 2, i Bekendtgørelsen (samlet benævnt relevante personer ). De i denne folder beskrevne investeringer kan kun foretages af relevante personer. Personer, som ikke er relevante personer, bør ikke handle på grundlag af eller henholde sig til dette dokument eller indholdet heraf. Denne folder indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Bankens aktiviteter og udbuddet af aktier i Banken. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Banken finder rimelige. De er forbundet med en række risici og usikkerheder, herunder forhold, som endnu ikke er Banken bekendt, eller som Banken ikke på nuværende tidspunkt anser som væsentlige, og der kan ikke gives sikkerhed for, at forventede begivenheder vil indtræffe, eller at de anførte mål faktisk vil blive nået. Disse risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold omfatter, blandt andet, de forhold som er beskrevet under afsnittet risikofaktorer i prospektet offentliggjort af Banken den 14. marts 2011 og andre forhold, der er henvist til i nævnte prospekt. 11

12 DANSKE BANK A/S HOLMENS KANAL 2-12 / DK KØBENHAVN K / TEL CVR-NR KØBENHAVN / 12

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen Uddrag af årsrapport Danske Bank-koncernen Denne rapport er et uddrag af Danske Bank Annual Report. Rapporten indeholder en oversættelse af ledelsesberetning, resultatopgørelse, totalindkomst, balance,

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S 17. januar 2014 16. januar 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Industrigruppe Finans September 2013. Nye kapitalkrav til pengeinstitutter.

Industrigruppe Finans September 2013. Nye kapitalkrav til pengeinstitutter. Industrigruppe Finans September 2013 Nye kapitalkrav til pengeinstitutter. Baggrund 2 I april 2013 blev den mest omfattende regulering af banker til dato vedtaget af parlamentet i EU, herunder implementering

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk årsrapport 2013 013 2013 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og

Læs mere

IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014

IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014 IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014 Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag Dette dokument indeholder en oversigt og en omtale af nye og ændrede

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2009 Et skridt foran i tanke og handling Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds, bedre kendt som ETF er, har igennem det seneste halve år tiltrukket stadig større opmærksomhed fra private og professionelle investorer.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER

5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER ÅRSRAPPORT 2010/11 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER 12 IC COMPANYS ARBEJDE MED CORPORATE GOVERNANCE 16 DIREKTION OG BESTYRELSE

Læs mere

DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN

DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN ECB har den 4. november 2014 overtaget ansvaret for tilsynet med de største kreditinstitutter i euroområdet som led i etableringen af bankunionen. 1 Forud er gået en grundig

Læs mere