NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK"

Transkript

1 NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK Udbud af nye aktier for ca. 20 mia. kr. med fortegningsret for eksisterende aktionærer stk. nye Danske Bank-aktier til 86 kr. pr. stk. i forholdet 3:1 14. marts

2 BAGGRUND Regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgik den 18. januar 2009 en aftale om at styrke den finansielle sektors kapitalgrundlag. Det skete for at sikre, at kunderne fortsat kunne låne penge i bankerne, selv hvis den internationale økonomiske krise blev alvorligt forværret. For at styrke sit kapitalgrundlag og understøtte kundernes finansieringsbehov optog Danske Bank og Realkredit Danmark derfor to ansvarlige lån hos den danske stat i form af indskud af hybrid kernekapital på henholdsvis 24 mia. kr. og 2 mia. kr. med mulighed for indfrielse fra henholdsvis april 2014 og maj Efter de turbulente forhold i 2009 er de finansielle markeder stabiliseret, og Danske Banks situation er ligeledes markant forbedret. Kommende international regulering med ændrede kapitalkrav betyder samtidig, at egenkapital fremover vægtes højere end hybrid kernekapital, hvilket er en tilgang, der også benyttes blandt de internationale ratingbureauer. Banken ønsker derfor at tilbagebetale det optagne statslån. Aktieudvidelse på ca. 20 mia. kr. I den forbindelse ønsker bestyrelsen at tilpasse bankens kapitalstruktur og har derfor besluttet (jf. vedtægternes 6) at øge egenkapitalen ved at udstede nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer med et provenu på ca. 20 mia. kr. Danske Bank har indledt drøftelser med den danske stat om tilladelse til at førtidsindfri det lån på 24 mia. kr., som banken i maj 2009 optog hos staten i form af indskud af hybrid kernekapital. Forbedret kapitalisering Aktieudvidelsen og en tilbagebetaling af de statslige hybridlån vil betyde, at Danske Bank-koncernens kernekapitalprocent eksklusive hybrid kernekapital vil kunne øges fra nuværende 10,1 til ca. 12,4, opgjort ultimo Danske Bank-koncernens samlede kernekapitalprocent vil blive reduceret fra nuværende 14,8 til ca. 14,0, opgjort ultimo Danske Bank er glad for at være i en position, hvor vi efter kapitaludvidelsen kan tilbagebetale den danske stat. Ved at øge egenkapitalen bliver Danske Bank en af de bedst kapitaliserede banker i EU, og det betyder, at Danske Bank bedre kan udvikle sit forretningsgrundlag og forfølge attraktive forretningsmuligheder, siger ordførende direktør Peter Straarup. 2 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER EN HVILKEN SOM HELST ANDEN JURISDIKTION HVOR DISTRIBUTION ELLER UDGIVELSE VILLE VÆRE ULOVLIGT.

3 SÅDAN GENNEMFØRES AKTIEUDVIDELSEN Hvis du er registreret som aktionær i Danske Bank den 21. marts 2011, får du tildelt 1 tegningsret for hver aktie, du ejer. For hver 3 tegningsretter har du ret til at tegne 1 ny aktie til 86 kr. pr. stk. Tegningskursen er lavere end den senest noterede kurs på NASDAQ OMX Copenhagen forud for offentliggørelsen af prospektet om aktieudvidelsen. Du kan vælge enten at udnytte tegningsretterne til at tegne nye aktier i løbet af tegningsperioden, der slutter den 4. april 2011 kl , eller sælge tegningsretterne i løbet af handelsperioden for tegningsretterne, senest den 30. marts Du kan vælge enten at udnytte eller sælge alle dine tegningsretter, eller du kan vælge kun at udnytte en del af dine tegningsretter og sælge resten. Derudover har du mulighed for at købe yderligere tegningsretter på børsen og tegne nye aktier for disse. I så fald skal det ske gennem din bank eller børsmægler. Hvis du vil tegne nye aktier, skal det ske i det institut, hvor du har dit værdipapirdepot, og tegningen skal ske efter det pågældende instituts regler. Du skal være opmærksom på, at dit kontoførende institut kan have vilkår, der indebærer, at de sælger dine tegningsretter på dine vegne, hvis du ikke har givet besked om andet inden en bestemt frist. Vær opmærksom på, at dit valg kan have skattemæssig betydning. Du kan læse mere her i folderen eller i prospektet, som du finder på Tegningsforhold For hver aktie i Danske Bank, som du ejer den 21. marts 2011 kl , modtager du 1 tegningsret 3 tegningsretter giver dig ret til at tegne 1 ny aktie til en tegningskurs på 86 kr. pr. stk. 1 eksisterende aktie 1 tegningsret 3 tegningsretter 86 kr. 1 ny aktie ANVENDELSE AF PROVENU Provenuet før omkostninger er i alt ca. 20,0 mia. kr., og med aktieudvidelsen tilføres Danske Bank forventeligt i alt ca. 19,8 mia. kr. efter skønnede omkostninger. Provenuet vil i første omgang bringe bankens egenkapital på et niveau, som ledelsen anser for at være passende i forhold til kommende, international regulering med ændrede kapitalkrav. Hvis den danske regering indvilliger i en førtidig tilbagebetaling af det statslige hybridlån, har banken til hensigt med forbehold for opfyldelse af visse yderligere betingelser at bruge provenuet fra udbuddet til delvist at finansiere en fuld tilbagebetaling af de statslige hybridlån. Indtil en sådan tilbagebetaling finder sted, vil provenuet blive brugt til almindelige bankforretninger. 3

4 KORT OM DANSKE BANK-KONCERNEN Danske Bank-koncernen er den største finansielle virksomhed i Danmark og en af de største i Norden målt på samlede aktiver. I Danmark og på sine andre markeder tilbyder koncernen kunderne en lang række produkter og services, der blandt andet omfatter bank, realkredit, forsikring, handel, leasing, formidling af køb og salg af fast ejendom og kapitalforvaltning. Koncernen hører til blandt de større banker i Finland og Nordirland og har desuden væsentlige aktiviteter på sine andre hovedmarkeder i Sverige, Norge, Irland og de baltiske lande. Koncernens ca medarbejdere betjener i dag mere end fem mio. kunder, og mere end to mio. kunder bruger koncernens netbank. Produkter og services Danske Bank tilbyder sine kunder finansiel rådgivning og en bred vifte af bankprodukter og finansielle produkter. Som privatkunde har man blandt andet mulighed for at få realkreditlån og forbrugslån, kreditog hævekort, opsparings-, livsforsikrings- og pensionsprodukter. Til erhvervskunderne tilbyder Danske Bank blandt andet forskellige former for lån, likviditets- og risikostyring og betalings- og kontoservice. Også produkter inden for investering og forsikring samt kapitalmarkedsprodukter inden for gæld og egenkapital er en del af bankens tilbud til kunderne. Distributionskanaler Danske Bank-koncernen er en international detailbank med aktiviteter i 15 lande med fokus på Norden. Banken betjener sine kunder gennem en række forskellige distributionskanaler som filialer, finanscentre, kontaktcentre, internettet og mobiltelefoni. Derudover betjenes kunderne via en række datterselskaber. Fælles it-platform Koncernens ydelser leveres på en enkelt it- og serviceplatform, der skaber grundlaget for effektiv centralisering af risikostyring, økonomisk opfølgning samt produktudvikling. Koncernen forventer, at digitale kanaler vil få stigende betydning for kundeservice og rådgivning og ønsker at være på forkant inden for elektroniske bankservices. Danske Bank lancerede i efteråret 2010 bankapplikationer til iphone og Android, som er blevet godt modtaget i markedet. Alle koncernens bankbrands kan tilbyde kunderne disse applikationer. FORRETNINGSSTRATEGI Koncernen fokuserer på at tilbyde traditionelle bankydelser i alle brands ud fra en enkelt platform for distribution, hvilket giver forretningsmæssige fordele. Koncernen opbygger brands på denne platform, der tilpasses efter de lokale markeder ud fra markedsposition og kundegrupper. Platformen giver større 4

5 effektivitet i udviklingsarbejdet, fordi produkter, processer og systemer kun skal udvikles en gang. Det giver samtidig mulighed for, at banken kan kombinere forskellige løsninger til individuelle kunder i koncernens brands. Endelig er koncernens it-strategi en grundlæggende forudsætning for koncernens evne til at udvikle sig dynamisk og fastholde sin position som en af Danmarks førende finansielle virksomheder og en central finansiel aktør på de nordeuropæiske markeder. Koncernens kerneværdier er ordentlighed, kompetence, værdiskabelse, engagement og tilgængelighed, og målet er at være den bedste lokale finansielle partner. Finansielt samarbejde og kunderelationer er baseret på gensidighed, respekt, åbenhed, ærlighed, lydhørhed, et godt kendskab til alle kundens forhold, behov og ønsker samt balance mellem det, banken giver, og det, den modtager. AKTIONÆROPLYSNINGER Aktiekapital Umiddelbart før udbuddet var bankens aktiekapital på nom kr., bestående af stk. aktier à nom. 10 kr. Bankens eksisterende aktier er optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen under fondskode DK De udbudte aktiers rettigheder De udbudte aktier udstedes midlertidigt, efter at tegningsretterne er udnyttet, og udbudskursen er betalt. De udbudte aktier vil blive registreret i en midlertidig fondskode DK Hvis udbuddet gennemføres, vil de udbudte aktier tilhøre samme klasse som de eksisterende aktier efter registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Ret til udbytte Efter registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med udbuddet vil de udbudte aktier have samme rettigheder som eksisterende aktier, herunder samme ret til udbytte fra gennemførelsen af udbuddet. Et eventuelt udbytte udbetales i danske kroner og udbetales til aktionærerne i overensstemmelse med VP s regler via aktionærens konto i dennes kontoførende institut eller eventuel anden finansiel formidler. Vedtægterne indeholder ikke en bestemmelse om kumulativt (opsparet) udbytte. Øvrige rettigheder Når udbuddet er gennemført, vil alle aktier i banken have samme rettigheder. Alle aktier har én stemme pr. aktie à nom. 10 kr. I tilfælde af at banken opløses eller træder i likvidation, har de udbudte aktier ret til en forholdsmæssig andel af bankens aktiver, når bankens kreditorer er blevet betalt. Ingen aktier har særlige rettigheder (jf. vedtægterne), og ingen aktionær har pligt til at indløse sine aktier helt eller delvist. Større aktionærer A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og A.P. Møller - Mærsk A/S, som tilsammen repræsenterer 22,76 procent af bankens aktiekapital umiddelbart før udbuddet, og Realdania, der repræsenterer 10,07 procent af bankens aktiekapital umiddelbart før udbuddet, har tilkendegivet, at de hver især agter at udnytte deres respektive tegningsretter til at tegne deres forholdsmæssige andele af udbuddet, hvilket svarer til i alt 32,83 procent. 5

6 UDVALGTE REGNSKABSOPLYSNINGER FOR DANSKE BANK Følgende udvalgte konsoliderede regnskabsoplysninger for banken for regnskabsårene 2010, 2009 og 2008 er uddraget af koncernens reviderede koncernregnskaber for regnskabsårene 2010, 2009 og Regnskaberne er revideret af KPMG og Grant Thornton, der er bankens uafhængige revisorer. Koncernregnskaberne for regnskabsårene 2010, 2009 og 2008 er udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU. REGNSKABSÅR Mio. euro (1) Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Resultatopgørelse Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtjening fra forsikringsaktiviteter (1.733) Indtægter i alt Omkostninger (3.489) (26.010) (28.907) (28.726) Resultat før nedskrivninger på udlån Nedskrivninger på udlån (1.854) (13.817) (25.677) (12.088) Resultat før skat Skat (374) (2.786) (3.024) (1.193) Årets resultat Heraf minoritetsinteressers andel 0 3 (14) 25 Pr. 31. december Mio. euro (1) Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Balance Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Aktiver i handelsportefølje Finansielle investeringsaktiver Aktiver holdt for salg 119 Udlån til amortiseret kostpris Udlån til dagsværdi Aktiver i puljer og unit-link investeringskontrakter Aktiver vedr. forsikringskontrakter Kapitalandele i associerede virksomheder Immaterielle aktiver Investeringsejendomme Materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Aktiver i alt Forpligtelser og egenkapital Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Forpligtelser i handelsportefølje Indlån Udstedte Realkredit Danmark obligationer Indlån i puljer og unit-link investeringskontrakter Forpligtelser vedr. forsikringskontrakter Andre udstedte obligationer Aktuelle skatteforpligtelser Udskudte skatteforpligtelser Andre forpligtelser

7 Pr. 31. december Mio. euro (1) Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Efterstillede kapitalindskud Forpligtelser i alt Egenkapital Forpligtelser og egenkapital i alt REGNSKABSÅR Nøgletal Resultat pr. aktie (2), EUR/kr. (1) 0,7 5,3 2,5 1,5 Resultat pr. aktie (udvandet) (3), EUR/kr. (1) 0,7 5,3 2,5 1,5 Årets resultat i pct. af gns. egenkapital (4) 3,6 3,6 1,7 1,0 Omkostninger i pct. af indtægter (5) 56,2 56,2 48,7 66,7 Solvensprocent (6)(7) 17,7 17,7 17,8 13,0 Kernekapitalprocent (7)(8) 14,8 14,8 14,1 9,2 Heltidsmedarbejdere, ultimo (9) (1) Alle beløb i danske kroner er omregnet til euro til den følgende valutakurs den 31. december 2010: EUR/kr. = 7,4544. (2) Årets resultat divideret med gennemsnitligt antal udestående aktier i året. (3) Årets resultat divideret med gennemsnitligt antal udestående aktier i året, inkl. udvandingseffekt af aktieoptioner og betingede aktier under aktiebaseret vederlæggelse. (4) Årets resultat divideret med gennemsnitlig egenkapital i året. (5) Omkostninger divideret med indtægter i alt. (6) Basiskapital efter fradrag i alt divideret med risikovægtede aktiver. (7) Solvensprocenten og kernekapitalprocenten er opgjort efter kapitalkravsdirektiverne 2006/48/EU og 2006/49/EU. (8) Kernekapital inkl. hybrid kernekapital efter fradrag divideret med risikovægtede aktiver. (9) Antal fuldtidsansatte ekskl. ansatte i virksomheder overtaget med henblik på videresalg (deltidsansatte omregnet til fuldtidsansatte) ultimo året. UDBUDSBETINGELSER Deltagelse i udbuddet kan i visse lande være begrænset ved lov. De fuldstændige udbudsbetingelser er beskrevet i prospektet, og potentielle investorer opfordres til at læse disse. Det følgende er kun et uddrag af de fuldstændige udbudsbetingelser. Udbud og tegningsforhold Udbuddet omfatter stk. aktier à nom. 10 kr. med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Udbuddet foretages i forholdet 3:1, hvilket betyder, at der for hver eksisterende aktie tildeles 1 tegningsret, og at 3 tegningsretter giver ejeren ret til at tegne 1 ny aktie mod betaling af tegningskursen. Tegningskurs De nye aktier udbydes til 86 kr. pr. aktie à nom. 10 kr. Tegningsperiode Tegningsperioden for de udbudte aktier løber fra den 22. marts 2011 til den 4. april 2011 kl Handel med tegningsretter Tegningsretter kan handles på NASDAQ OMX Copenhagen fra den 17. marts 2011 til den 30. marts Hvis tegningsretterne ikke ønskes udnyttet til at tegne udbudte aktier, kan de overdrages, og køberen kan bruge tegningsretterne til at tegne udbudte aktier. Tildeling af tegningsretter og deltagelse i emissionen Enhver, der er registreret i VP som aktionær i Danske Bank den 21. marts 2011 kl , tildeles tegningsretter. Ejere af tegningsretter, der ønsker at tegne udbudte aktier, skal gøre det gennem eget kontoførende institut efter det pågældende instituts regler. 7

8 Tegningsretter, der ikke udnyttes Tegningsretter, som ikke udnyttes gennem de kontoførende institutter i tegningsperioden, mister deres gyldighed og værdi, og ejerne har ikke ret til kompensation. Betaling og registrering Betaling for de udbudte aktier sker i danske kroner, når aktierne tegnes, mod registrering af de modsvarende udbudte aktier på køberens konto i VP. Garanti Danske Bank har indgået en garantiaftale med visse andre banker. Med forbehold for at visse betingelser i garantiaftalen bliver opfyldt, har garantibankerne garanteret at tegne de nye aktier, der ikke bliver tegnet på grundlag af tegningsretter. Med forbehold for opfyldelse af betingelserne er banken dermed sikret tegning af de udbudte aktier. Garantibankerne har aftalt at garantere hver for sig, og ikke sammen. FORVENTET TIDSPLAN 16. marts marts marts marts marts marts april april april april 2011 Sidste dag, hvor Danske Bankaktien handles inkl. tegningretter Første dag, hvor Danske Bank-aktien handles ekskl. tegningsretter Handel med tegningsretter Første handelsdag for de udbudte aktier (med midlertidig fondskode) begynder Tegningsperiode Meddelelse om resultat af udbuddet Gennemførelse af udbuddet Sammenlægning af fondskoder på NASDAQ OMX Copenhagen Note: Udbuddet kan blive gennemført før den 12. april 2011, dog tidligst onsdag den 6. april I så fald vil datoen for registrering af de udbudte aktier og datoen for sammenlægning af den midlertidige fondskode for de udbudte aktier med den eksisterende kode blive rykket tilsvarende frem. Emissionsbanker Danske Bank er Global Coordinator og Bookrunner i forbindelse med udbuddet. Derudover fungerer Bank of America Merrill Lynch og Deutsche Bank som Joint Bookrunners, mens Barclays Capital, BNP PARIBAS, Morgan Stanley og Nomura er Co-Lead Managers. Prospekt Oplysningerne i denne brochure er udelukkende en sammenfatning af oplysningerne, der står i prospektet dateret den 14. marts Køb og udnyttelse af tegningsretter og tegning af nye aktier kan kun ske på grundlag af prospektet, hvor de fuldstændige betingelser og vilkår er beskrevet. Prospekt med detaljerede oplysninger om Danske Bank og udbuddet kan findes på dog med visse begrænsninger for investorer bosat uden for Danmark. 8

9 SKATTEMÆSSIGE FORHOLD Dette afsnit er en generel orientering for aktionærer, der bor i Danmark. Du kan læse mere om de skattemæssige forhold i prospektet. Den skattemæssige behandling afhænger af den enkelte aktionærs situation og kan ændre sig fremover som følge af ændringer i lovgivningen eller aktionærens forhold. Beskatning i hovedtræk Den skattemæssige behandling afhænger af, om du sælger tegningsretterne, om tegningsretterne udnyttes til at tegne nye aktier, og om aktierne efterfølgende sælges. Hvis du sælger de tildelte tegningsretter, skal du betale skat af avancen, og tegningsretterne anses for anskaffet til kurs 0. Udnytter du tegningsretterne til at tegne nye aktier, skal der ikke betales skat, og de nytegnede aktier indgår i din samlede beholdning af aktier i Danske Bank. Anskaffelsessummen for en nytegnet aktie er tegningskursen. Har du købt yderligere tegningsretter for at tegne nye aktier, beregnes anskaffelsessummen for de nye aktier som prisen for de købte tegningsretter med tillæg af tegningskursen. Personer Sælger du på et senere tidspunkt aktier i Danske Bank det gælder både gamle og nytegnede aktier opgøres avance eller tab som salgssummen fratrukket anskaffelsessummen. Anskaffelsessummen opgøres efter gennemsnitsmetoden under ét for alle dine aktier. Aktier, som er omfattet af den skattefri aktiebeholdning, indgår ikke, når den gennemsnitlige anskaffelseskurs opgøres. Avance ved salg af aktier medregnes i din aktieindkomst. Aktieindkomst beskattes med 28 eller 42 procent. Får du tab på dine aktier i Danske Bank, kan det modregnes i avance og udbytter fra andre aktier mv., som er optaget til handel på et reguleret marked. Et uudnyttet tab overføres til eventuel ægtefælle, og overskydende tab fremføres tidsubegrænset. Skattefrie aktier Hvis dine Danske Bank-aktier indgår i en beholdning af børsnoterede aktier, som den 31. december 2005 var mindre end kr. ( kr. for ægtefæller), er avancen skattefri, og du kan derfor heller ikke trække tab fra. Nytegnede aktier i Danske Bank, som du får ved at udnytte tegningsretter, der er tildelt på grundlag af aktier i den skattefri aktiebeholdning, er ikke omfattet af skattefriheden. Avance ved salg af tegningsretter, der er tildelt på grundlag af aktier fra den skattefrie aktiebeholdning, skal medregnes i aktieindkomsten efter de almindelige regler. Pensionsmidler De tildelte tegningsretter kan bruges til at nytegne aktier. Tegningsretter, der ikke bruges, kan sælges. Alt pensionsafkast beskattes efter lagerprincippet med 15 procent. Det vil sige, at avance og tab som følge af ændringer i markedskursen medregnes i afkastet. Du må højst anbringe 20 procent af din pensionsopsparing (dog altid op til kr.) i aktier og andre værdipapirer, som er udstedt af Danske Bank. Selskaber Selskaber beskattes efter lagerprincippet af deres porteføljeaktier. Årets realiserede og urealiserede avance eller tab medregnes i selskabets skattepligtige indkomst, og skatten udgør 25 procent. 9

10 RISIKOFAKTORER Potentielle investorer bør være opmærksomme på, at en investering i de udbudte aktier eller tegningsretterne indebærer en risiko, som kan medføre, at investorerne mister hele eller en del af deres investering. Inden en investor beslutter sig for at investere i tegningsretter og/eller nye aktier, bør investor derfor nøje overveje visse risikofaktorer. Risici vedrørende de markeder, hvor koncernen har sine aktiviteter, omfatter men er ikke begrænset til følgende: Koncernens virksomhed og driftsresultat har været og vil fortsat være påvirket af vanskelige makroøkonomiske forhold. Renteudsving kan få negativ indvirkning på koncernens lønsomhed. Koncernens nedskrivninger på udlån er steget markant som følge af de vanskelige økonomiske forhold. Koncernens økonomiske resultater kan blive negativt påvirket af ændringer i dagsværdien af dens værdipapirbeholdning. Væsentligt valutakursudsving kan få negativ indvirkning på koncernens pengestrømme. Som en del af den finansielle sektor er koncernen udsat for væsentlig konkurrence. Katastrofebegivenheder, terrorangreb, krigshandlinger, fjendtlige handlinger eller pandemier og andre uforudsigelige begivenheder kan få negativ indvirkning på koncernens forretning og resultater. De koncernrelaterede risici omfatter men er ikke begrænset til følgende: Koncernen har væsentlig kreditrisiko med kunder og modparter. En negativ økonomisk udvikling eller negative forhold på koncernens markeder kan få væsentlig negativ indvirkning på koncernens virksomhed, driftsresultater og finansielle stilling. Endvidere er koncernens kreditrisiko koncentreret i de fire nordiske lande og især i Danmark. Koncernens øvrige bankforretninger øger koncernens risici, herunder modparts- og afviklingsrisici. Koncernens udlånsportefølje vil måske ikke fortsætte med at vokse, som den historisk har gjort, hvilket kan få negativ indvirkning på renteindtægterne. Illikviditet eller et fald i værdien af de sikkerheder, der er stillet for koncernens lån, kan medføre, at koncernen må øge sine nedskrivninger. Negative kapital- og kreditmarkedsforhold kan påvirke koncernens evne til at rejse likviditet og kapital samt dens kapital- og kreditomkostninger i negativ retning. Koncernens funding og konkurrenceevne afhænger af dens kreditvurderinger. Koncernen har erhvervet omfattende goodwill gennem sine opkøb og har på grund af finanskrisen foretaget væsentlige goodwillnedskrivninger, og den vil muligvis skulle foretage yderligere nedskrivning på goodwill vedrørende overtagelser. Bankens ejerskab af Danica-koncernen udsætter koncernen for forsikringsrisici. Operationelle risici, herunder outsourcing-samarbejdspartnere og -leverandører, kan muligvis medføre økonomiske tab samt skade koncernens omdømme. Koncernens risikostyringsmetoder kan vise sig utilstrækkelige til at dække uidentificerede, uventede og ukorrekt kvantificerede risici, hvilket kan medføre væsentlige tab eller væsentlig forøgelse af forpligtelser. Som følge af koncernens deltagelse i bankpakkerne er den fortsat underlagt en række begrænsninger, der kan få væsentlig negativ indvirkning på dens forretning. Koncernen vil muligvis skulle betale yderligere beløb under statslige indskydergarantiordninger. Koncernens driftsresultat kan blive negativt påvirket af udviklingen vedrørende regulering, skattelovgivning samt tilsynsmyndigheders tiltag. Koncernen kan blive pålagt yderligere forpligtelser vedrørende sine ydelsesbaserede pensionsordninger, hvis værdien af pensionsaktiverne ikke er tilstrækkelig til at dække de mulige forpligtelser. Der er risici forbundet med koncernens komplekse it-systemer og dens fælles it-platform. Koncernen er afhængig af sin øverste ledelse og medarbejdere, og den kan have vanskeligt ved at tiltrække og fastholde fagligt kvalificerede medarbejdere. Risici forbundet med udbuddet omfatter men er ikke begrænset til følgende: Markedskursen på bankens aktier og tegningsretter kan være meget svingende. Selskabet vil muligvis udstede yderligere aktier eller andre værdipapirer i fremtiden, hvilket kan få negativ indvirkning på kursen på aktierne og tegningsretterne. Banken er et aktieselskab registreret i henhold til dansk lov, hvilket kan gøre det vanskeligt for aktionærer bosiddende uden for Danmark at udnytte eller håndhæve visse rettigheder. 10

11 Tegningsretterne vil måske ikke blive erhvervet og/eller udnyttet af visse aktionærer bosiddende uden for Danmark. Udbuddet kan tilbagekaldes, og investorer, der har købt tegningsretter eller udbudte aktier kan lide et tab, hvis udbuddet ikke gennemføres. Tegningstilsagn vedrørende udbuddet er ikke sikret. Manglende udnyttelse af tegningsretter før tegningsperiodens udløb vil medføre bortfald af indehaverens tegningsretter. Hvis eksisterende aktionærer ikke udnytter nogen eller alle tegningsretterne, vil deres ejerandel blive udvandet, og denne udvanding kan være væsentlig. Markedet for tegningsretterne og/eller de udbudte aktier vil måske kun tilbyde begrænset likviditet, og hvis et marked opstår, kan kursen på tegningsretterne og/eller de udbudte aktier blive udsat for større volatilitet end kursen på de eksisterende aktier. Aktionærer uden for Danmark er udsat for valutarisici. Vigtig information Denne folder er udarbejdet af Danske Bank A/S ( Banken ) udelukkende til orientering. Enhver beslutning om at købe og udnytte tegningsretter og tegne værdipapirer i Banken i forbindelse med udbuddet skal træffes uafhængigt af denne folder og udelukkende på grundlag af de oplysninger, der er indeholdt i prospektet offentliggjort af Banken den 14. marts 2011, herunder eventuelle ændringer eller tillæg dertil samt de eventuelle undersøgelser af Banken, som den potentielle investor vurderer, er nødvendige. Denne folder udgør ikke en anbefaling vedrørende de værdipapirer, der udbydes i henhold til prospektet. Hverken denne folder eller nogen del eller kopi heraf må offentliggøres, sendes eller distribueres, hverken direkte eller indirekte, i USA, Canada, Australien eller Japan. Dette skriftlige materiale udgør ikke noget tilbud om at sælge værdipapirer i USA, ligesom værdipapirerne ikke må udbydes eller sælges i USA uden forudgående registrering eller uden en dispensation fra registreringskravet som fastsat i U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer og i regler og bekendtgørelser udstedt i medfør deraf. Det er ikke hensigten at registrere nogen del af udbuddet i USA eller at gennemføre et offentligt udbud af værdipapirer i USA. Udstedelse, udnyttelse og salg af værdipapirer i forbindelse med udbuddet er i nogle jurisdiktioner omfattet af visse juridiske og regulatoriske begrænsninger. Banken påtager sig intet ansvar for en persons manglende overholdelse af disse begrænsninger. Denne folder udgør ikke et tilbud om at sælge eller en anmodning om et tilbud om at købe, ligesom de heri nævnte værdipapirer ikke må sælges i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud, anmodning om tilbud eller salg ville være ulovlig uden forudgående registrering, dispensation fra registreringskravet eller forbehold i henhold til værdipapirlovgivningen i denne jurisdiktion. Investorer må hverken acceptere tilbud om at købe eller erhverve de værdipapirer, der er nævnt i dette dokument, medmindre dette sker på grundlag af oplysninger, der er indeholdt i det af Banken offentliggjorte prospekt eller udbudsmateriale. Denne folder udleveres og henvender sig alene til (i) personer uden for UK eller (ii) personer, der har professionel erfaring med investeringer, der er omfattet af 19, stk. 5, i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ( Bekendtgørelsen ), og (iii) virksomheder med en høj egenkapital samt andre personer, der lovligt kan modtage denne henvendelse, og som er omfattet af 49, stk. 2, i Bekendtgørelsen (samlet benævnt relevante personer ). De i denne folder beskrevne investeringer kan kun foretages af relevante personer. Personer, som ikke er relevante personer, bør ikke handle på grundlag af eller henholde sig til dette dokument eller indholdet heraf. Denne folder indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Bankens aktiviteter og udbuddet af aktier i Banken. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Banken finder rimelige. De er forbundet med en række risici og usikkerheder, herunder forhold, som endnu ikke er Banken bekendt, eller som Banken ikke på nuværende tidspunkt anser som væsentlige, og der kan ikke gives sikkerhed for, at forventede begivenheder vil indtræffe, eller at de anførte mål faktisk vil blive nået. Disse risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold omfatter, blandt andet, de forhold som er beskrevet under afsnittet risikofaktorer i prospektet offentliggjort af Banken den 14. marts 2011 og andre forhold, der er henvist til i nævnte prospekt. 11

12 DANSKE BANK A/S HOLMENS KANAL 2-12 / DK KØBENHAVN K / TEL CVR-NR KØBENHAVN / 12

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens Denne meddelelse eller kopi heraf må, hverken direkte eller indirekte, medtages, sendes eller distribueres til eller i USA, Canada, Australien, eller Japan eller i nogen jurisdiktion, hvori en sådan fremsendelse

Læs mere

Udbud af aktier i Danske Bank A/S

Udbud af aktier i Danske Bank A/S Må ikke offentliggøres, publiceres eller distribueres i Australien, Canada, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller USA. Dette materiale er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA. Værdipapirer må ikke

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia.

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia. Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Jeudan A/S ( Værdipapirer ) i Australien, Canada,

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Meddelelse nr. 25-2010 17. august 2010 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Amagerbanken offentliggør i dag prospekt i forbindelse

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009 Bang & Olufsen a/s offentliggør i dag et prospekt i forbindelse med en garanteret fortegningsemission i forholdet 1 : 2 til kurs 19 DKK pr. B-aktie á nominelt 10 DKK med et bruttoprovenu på i alt cirka

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Tegningsforhold på 5:1 (en ny aktie for hver fem eksisterende aktier) Udbud på op til 1.155.014 stk. nye aktier af nominelt DKK 100

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 6. september 2017 Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission I forlængelse

Læs mere

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer.

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer. Selskabsmeddelelse Nr. 18/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE ER ULOVLIG

Læs mere

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 4. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 48 MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106 Side 92 af 106 ROE - forrentning af EK 2013 2012 2011 2010 2009 Jyske Bank 10,92 4,04 3,79 5,91 4,00 Vestjysk Bank -46,90-106,63-21,98 0,28-3,04 Jyske Bank mio. kr Resultat 1808 595 516 764 465 Egenkapital

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Danske Bank køber Sampo Bank

Danske Bank køber Sampo Bank P R E S S E M Ø D E Danske Bank køber Sampo Bank Ekspansion i Finland og Baltikum Peter Straarup, Ordførende direktør 9. November 2006 Danske Bank køber Sampo Bank - Finlands tredjestørste bank med aktiviteter

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

AKTIESELSKABET NORDFYNS BANK

AKTIESELSKABET NORDFYNS BANK AKTIESELSKABET NORDFYNS BANK Prospekt 2012 Værdipapirnote - Aktieudbuddet (Prospektet består af denne værdipapirnote dateret den 24. maj 2012 samt et registreringsdokument dateret den 24. maj 2012 og et

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Tryg A/S giver meddelelse om privatplacering af aktier i forbindelse med finansieringen af købet af Alka Forsikring

Tryg A/S giver meddelelse om privatplacering af aktier i forbindelse med finansieringen af købet af Alka Forsikring Til NASDAQ København Meddelelse nr. 20-2017 5. december 2017 MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA (HERUNDER USA'S TERRITORIER OG BESIDDELSER,

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Selskabsmeddelelse. Stabiliseringsperiode begynder. Nr. 21/2016

Selskabsmeddelelse. Stabiliseringsperiode begynder. Nr. 21/2016 Selskabsmeddelelse Nr. 21/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

Stabiliseringsperiode begynder

Stabiliseringsperiode begynder Selskabsmeddelelse Nr. 7/2016 Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup www.nets.eu CVR-nr. 37427497 23. september 2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE,

Læs mere

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Århus, den 13. april 2007 Aktieudvidelse i I henhold til 4 i generelle bestemmelser og 22 vedrørende oplysningsforpligtelser for børsnoterede selskaber

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler:

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler: Selskabsmeddelelse 1/2015 Søborg, den 23. februar 2015 MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

AKTIESELSKABET NORDFYNS BANK

AKTIESELSKABET NORDFYNS BANK AKTIESELSKABET NORDFYNS BANK Prospekt 2012 Værdipapirnote - Kapitalbevisudbuddet (Prospektet består af denne værdipapirnote dateret den 24. maj 2012 samt et registreringsdokument dateret den 24. maj 2012

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Spørgsmål og svar. Fortegningsretsemission. Holbæk, november 2017

Spørgsmål og svar. Fortegningsretsemission. Holbæk, november 2017 Spørgsmål og svar Fortegningsretsemission Holbæk, november 2017 Oversigt Om baggrunden for emissionen og hvad den betyder Hvad indebærer kapitaludvidelsen i korte træk? Hvorfor foretager I en kapitaludvidelse?

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Fortegningsretsemission 2017

Fortegningsretsemission 2017 Fortegningsretsemission 2017 1 En kort introduktion til Salling Bank Salling Bank er et dansk lokalt pengeinstitut, der med baggrund i sit historiske fundament i Skive, Salling og Fjends har et naturligt

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2012 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 3 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København

OMX Den Nordiske Børs København KAPITALFORHØJELSE I ÅRHUS ELITE A/S OMX Den Nordiske Børs København Århus den 21. august 2007 Meddelelse nr. 13/2007 Cvr. nr. 83839910 Århus Elite A/S foretager kontant emission med fortegningsret for

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, UDLEVERES ELLER UDSENDES I USA (HERUNDER USA S TERRITORIER OG BESIDDELSER, ALLE STATER I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA)

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, UDLEVERES ELLER UDSENDES I USA (HERUNDER USA S TERRITORIER OG BESIDDELSER, ALLE STATER I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA) Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej DK-1760 Copenhagen V Tel +45 33 27 33 00 CVR no 61056416 SELSKABSMEDDELELSE 15. maj 2008 Side 1 af 6 CARLSBERG OFFENTLIGGØR 1:1 FORTEGNINGSRETS- EMISSION PÅ DKK 30,5

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Hvidbjerg Bank udvider aktiekapitalen

Hvidbjerg Bank udvider aktiekapitalen Hvidbjerg Bank udvider aktiekapitalen Udbud af 1.500.000 stk. nye aktier à nominelt kr. 20 pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i Hvidbjerg Bank A/S. Hver aktie giver ret til at købe 2 nye aktier

Læs mere