KØBENHAVNS KOMMUNE KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNING EJENDOMSADMINISTRATION REGULATIV FOR TILSLUTNING TIL KØDBYENS CENTRALE KØLEANLÆG (LEVERING AF KULDE)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS KOMMUNE KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNING EJENDOMSADMINISTRATION REGULATIV FOR TILSLUTNING TIL KØDBYENS CENTRALE KØLEANLÆG (LEVERING AF KULDE)"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNING EJENDOMSADMINISTRATION REGULATIV FOR TILSLUTNING TIL KØDBYENS CENTRALE KØLEANLÆG (LEVERING AF KULDE)

2 FORINDEN INDGREB PÅ ANLÆGGET KONTRAKTES KØDBYENS DRIFTAFDELING INGERSLEVGADE 56 TLF EVENTUEL TOMSUGNINGASSITANCE AFTALES MED DRIFTSMESTEREN 2 ARBEJDSDAGE FORINDEN UDARBEJDET AF BKC JOHS. JØRGENSEN AS RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. INTERN RÅGIVER FOR KULTUR- OG FRITIDS- FORVALTNINGEN BYGGE -OG TEKNIKFOR- FORVALTNINGEN RÅDGIVENDE INGENIØR- OG- ARKITEKTKONTOR GRANSKOVEN 18 NJALSGADE GLOSTRUP 2300 KØBENHAVN S TELEFON TELEFON TELEFAX TELEFAX

3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING ALMENE BESTEMMELSER Maskinecentralens godkendelser Lovmæssige bekendtgørelser ØKONOMI Beregning af kuldeforbrug Betaling for servicering DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE Almen pasning Ammoniakmåling Lovmæssige eftersyn ANLÆGSOPBYGNING HOS LEJERNE Generelle krav Materialer og komponentudførelse Væskeseparation Lavtemperaturanlæg- to-trinskompression Sektionering Tomsugning SIKKERHEDSBESTEMMELSER Trykprøvning Overvågning Sikkerhedsudstyr og brug af samme Ansvar for skader IKRAFTTRÆDELSE... 22

4 INDLEDNING Formålet med nærværende Regulativ er at fastlægge retningslinier for installation, vedligeholdelse, servicering m.m. af køleanlæg hos de enkelte lejere. I Regulativets enkelte afsnit omtales blandt andet forhold vedrørende lovmæssige bestemmelser for og godkendelse af nye anlæg. I økonomiafsnittet nævnes i korthed fremgangsmåde for beregning af kuldeforbrug. Den største del af Regulativet omhandler retningslinier for opbygning af køleanlæg hos lejerne. Kravene, der stilles her til køleanlæggets komponenter, udførelse m.v. skal følges. Eventuelle afvigelser kan kun accepteres efter Ejendomsadministrationens godkendelse.

5 1. ALMENE BESTEMMELSER 1.1. Maskincentralens godkendelser Ved etablering af kølefaciliteter hos lejerne skal maskincentralen i hvert enkelt tilfælde underrettes herom. Såfremt de enkelte kølesteder hos lejerne tilsluttes det centrale køleanlæg, skal der til maskincentralen oplyses følgende: - Kølestedets kapacitetsbehov i kw angivet ved en fordampningstemperatur på 10 C og en væsketemperatur på kølemiddel på + 25 C. - Køleelementstørrelser, angivet i m 2 køleflade. - Metode for afrimning af køleelementer. Endvidere skal til maskincentralen for information og udtalelse fremsendes detaildiagrammer over installationen med angivelse af reguleringsudstyr samt sikkerheds- og afspærringsventiler. Foretages der ændringer på eksisterende installationer, skal maskincentralen ligeledes adviseres herom og tilsendes overnævnte tekniske oplysninger. Såfremt der hos en lejer skal foretages en tomsugning af et kølested, skal maskincentralen senest to dage før underrettes herom. 1.2 Lovmæssige bekendtgørelser Ved enhver køleteknik installation skal følgende love/- og bekendtgørelser overholdes: - Bekendtgørelse nr. 539 af 30. december 1950 om indretningen og brugen af køleanlæg.

6 - Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 746 af 26. november Bekendtgørelse om trykbeholdere og rørsystemer under tryk. - Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 628 af 7. september Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om trykbeholdere og rørsystemer under tryk. Lejeren har ansvaret for, at overnævnte og eventuelle fremtidige bekendtgørelser overholdes, ligesom lejeren har ansvaret for, at Arbejdstilsynets godkendelser indhentes.

7 2. ØKONOMI 2.1 Beregning af kuldeforbrug Måling af lejernes kuldeforbrug sker indirekte Køleydelserne for de forskellige typer køleflader beregnes og danner derefter grundlaget for kuldeafregningen, som alene baseres på måling af kølefladernes driftstimer. I kuldeafregningen indgår forretning og afskrivning af køleanlægget, vedligeholdelsesudgifter, el- og vandforbrug m.v., som vil fremgå af det årlige kulderegnskab udarbejdet af Ejendomsadministrationen eller på Ejendomsadministrationens foranledning. 2.2 Betaling for servicering Afregning for den i afsnit 1.3 omtalte service sker i hvert enkelt tilfælde i henhold til indgået aftale mellem lejeren og Ejendomsadministrationens maskinpersonale.

8 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE 3.1 Almen pasning Almindelig pasning af køleanlæggene, såsom kontrol med temperaturer, afrimning af køleelementer og lignende foretages af lejeren. Det påses, at kølerne er rene og fri for isdannelser, og afrimningen fungerer forskriftsmæssigt jævnfør afsnit ADVARSEL: Afrimningen må under ingen omstændigheder foretages med varmt vand eller damp, da dette kan medføre sprængninger. Reparationer, der skyldes misbrug eller forsømmelse, vil blive foretaget på lejerens regning. Det service, der efter lejerens anmodning i det enkelte tilfælde ydes mod betaling af Ejendomsadministrationens maskinpersonale, omfatter alene afhjælpning af mindre fejl, der medfører driftsvanskeligheder ved anlæggene, herunder udskiftning af sikringer, indstilling af termostater, efterspænding af samlinger og lignende forudsat, at arbejdet kan udføres på stedet og inden for et tidsrum af ca. ½ time. Sikringer betales af lejeren. Arbejder af større omfang, herunder udskiftning af slidte eller defekte dele, afhjælpning af fejl i de elektriske installationer m.v., henhører under vedligeholdelsen og udgifterne afholdes af lejeren. Lejeren kan rekvirere at autoriseret kølefirma til at udføre arbejdet.

9 Vedligeholdelses- og servicearbejder udføres inden for Ejendomsadministrationens normale arbejdstid. Det påhviler lejeren at træffe arrangement med et autoriseret kølefirma vedrørende lovpligtige eftersyn i henhold til kølebekendtgørelsen af 20. september 1950 samt i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 746 af 26. november Ammoniakmåling Der foretages ikke i dag direkte målinger af ammoniakflow for derved at kunne fastsætte lejerens kuldeforbrug. Kuldeforbrug bestemmes indirekte ved måling af anlæggenes driftstid Lovmæssige eftersyn Det påhviler lejeren selv at sikre, at der udføres lovmæssige eftersyn af køleanlæggene. Eftersyn udføres for følgende anlæg: - Køleanlæg med ydeevne større end kcal/h (1,16 kw ved -15 C/+35 C/+25 C med højst 12 måneders interval. - Køleanlæg af overstående type, der har været ude af drift i mere end 6 måneder inden det sættes i drift. Eftersynet må kun udføres af et autoriseret kølefirma og skal omfatte følgende: - Tilsynsbogen skal gennemses og tidligere konstaterede bemærkninger gennemgås. - Kontrol af kølemiddelfyldning. - Ved nævneværdige tab skal eftersyn og tæthedsprøve foretages efter en fuldstændig afrimning.

10 - Kontrol af alle tilgængelige samlinger, flanger, pakdåser, kompressorer, slanger m.m. med svovlpinde, phenolphtalein, detektorlampe eller pensling med sæbevand. - Tæthedsprøven skal foretages ved det højste forekommende tryk under drift eller afrimning. - Hvor der er grund til at formode, at utætheder findes under isolering skal den fjernes. - Hvis utætheder ved et anlæg med fyldningstab ikke kan konstateres ved de maksimalt forekommende tryk under drift, skal trykket hæves indtil utæthederne findes. - Maksimalt tryk ved tæthedsprøve er 0,9 gange prøvetrykket, som er det dobbelte af kølemediets damptryk ved 40 C, dog aldrig under 3,6 ato. - Ved anlæg med konstateret fyldningstab og fordampere eller kondensatorer i kontakt med vand, brint eller andre væsker, skal der foretages en kemisk undersøgelse af væsken. - Ved anlæg større end kcal/h skal det ved hjælp af korrekt justerede kontrolinstrumenter undersøges om faste monterede manometre og termometre er retvisende. - Det skal konstateres om anlægget arbejder forskriftsmæssigt rigtigt. - Det skal undersøges, om sikkerhedsventiler eller højtryksafbrydere forhindrer overskridelse af største tilladelige tryk. - Alarmanlæg skal kontrolleres med hensyn til driftsklar stand. - Lukketøj på kølerumsdøre skal efterses og alle døre, som personer skal kunne passere gennem, skal kunne åbnes indefra uden vanskeligheder. - Efter hvert eftersyn skal dato og resultat noteres i tilsynsbogen.

11 - Fornødne reparations- og vedligeholdelsesarbejder samt udskiftning af hovedelementer og lignende skal noteres i bogen. - Vægring fra ejer/bruger skal indberettes til Arbejdstilsynet og ved først kommende lejlighed noteres i bogen.

12 4. ANLÆGSOPBYGNING HOS LEJERNE 4.1 Generelle krav Køleinstallationerne i de lejede lokaler tilsluttes til det eksisterende centrale ammoniakkøleanlæg. Tilslutningen til centralanlægget sker enten via en tør sugeledning eller via en våd pumpereturledning. I begge tilfælde demensioneres køleelementerne for en fordampningstemperatur på -10 C. Køleelementerne, der tilsluttes tør sugeledning, skal være i en udførelse for naturlig cirkulation af ammoniak og hvert element skal forsynes med en væskeseparator til sikring af total adskillelse af væske og gas. Køleelementerne forsynes med ammoniakvæske fra centralanlægget receiver. I nogle af Kødbyens områder er installeret lokale pumpecirkulationsanlæg bestående af en pumpeseparator og ammoniakpumper. De tilhørende kølesteder forsynes med afspændt ammoniakvæske via pumpefremløbsledninger. Der kan påregnes en cirkulationsgrad på ca. 5. Væske/gas-blandingen returneres til separatoren via pumpereturledninger. Hvilken af de to udførelser, der skal anvendes, aftales i hvert enkelt tilfælde med Maskincentralens teknikere.

13 4.2 Materialer og komponentudførelse I nærværende afsnit gives en kvalitativ beskrivelse af de til køleinstallationen hørende komponenter og materialer m.v. Skal-krav angivet i det følgende skal ubetinget opfyldes. Øvrige krav er at betragte som vejledende Køleelementer Samtlige køleelementer skal være bestemt for pumpe- eller naturlig cirkulation. Luftkøleelementer til køle- og frostrum skal være lamelelementer fremstillet af stål og skal være udvendigt varmgalvaniseret efter fremstillingen. Køleelementerne skal være opbygget i stativ forsynet med stålpladeinddækning drypbakke og ventilatorer. Alt stålmateriale- ekskl. motorer leveres i udvendig varmgalvaniseret udførelse. Elementets drypbakke isoleres og forsynes med afløb. Drypbakker i fryserumselementer kan forsynes med varmgalvaniseret varmgasspiral. Elementerne skal have følgende min. lamelafstand: - Fryserumselement 12 mm - Kølerumselement 6 mm Ventilatorerne kan være propel- eller aksialventilatorer, hvis vingehjul monteres direkte på el-motorens akselende.

14 Ventilatoromdrejninger skal være max min. -1. I arbejdslokaler anbefales dog af støjhensyn et maksimalt omdrejningstal på ca. 750 min Afrimning Afrimning af køleelementer kan udføres med varmgas, vand eller el i de rum, hvor rumtemperaturen ligger under + 4º C. Ellers anvendes rumluften til afrimning. Såfremt der i Kødbyens hovedledninger er ført varmgas frem til lejemålet, skal der, ovennævnte temperaturforudsætninger taget i betragtning, afrimes med varmgas. Køleanlæg i hvert køle-/fryserum skal være forsynet med automatik for automatisk afrimning Separatorer Separatorer for køleelementer med naturligt cirkulation skal være enten horisontale eller vertikale stålbeholdere, forsynet med svømmer, ventiler og armaturer m.m. max. gashastighed 0,3 m/s. Beholdere isoleres som beskrevet i afsnit Armaturer, filtre mv. Afspærringsventiler for ammoniak skal være udført med blød tætning i form af teflon i sæde eller kegle. Afspærringsventiler skal generelt være forsynet med dækhætte. Afspærringsventiler af fabrikat Danvalve eller Gram anbefales.

15 Kontraventiler, snavsfiltre og mindre håndreguleringsventiler for ammoniak skal være fabrikat Danfoss Automatik Automatik i form af selvvirkende hovedventiler, magnetventiler, termoog pressostater m.v. skal være fabrikat Danfoss. Magnetventiler leveres for 220 v, 50 Hz med klemdåse for 3- lederkabel. Magnetventiler skal være i en udførelse egnet for ammoniak. Væskeniveaustyring i separatorer kan udføres enten med elektroniske svømmere type 38 E eller med mekaniske svømmeventiler som f.eks. fabrikat Sabroe type FLVA Måleudstyr Mano- og termometre kan være fabrikat Tempress. Termometre til fjernvisning af køle- og frostrumstemperaturer kan være kapitallarørstermometre med måleområde - 50º C º C. Længden af kapitallarrørene skal være mindst 5 m Rørledninger Rør til ammoniak skal være sorte, glatte, sømløse stålrør, trykprøvet til min. 50 bar. Rørmaterialet skal være st efter DIN 17175, Gütestüfe I. Rørene skal være med værkcertifikat efter DIN 50049, afsnit 3.1.B.

16 Samling foretages ved svejsning og/eller ved anvendelse af svejseflanger. Det påses, at rørene er rene ved montagen, idet glødeskaller afrenses, og rørene renblæses med lufttryk.. Ved monometre og lignende anvendes højtryksforskruninger. Svejsninger skal udføres i henhold til Arbejdstilsynets krav. Svejsninger på ammoniakrør skal opfylde kvalitetsniveau B/Skærpet i henhold til DS/EN Svejsningerne skal udføres af svejsere, der er i besiddelse af gyldigt certifikat efter DS 322. Certifikatet skal være gældende for lysbuesvejsning og/eller gassvejsning afhængig af den benyttede svejsemetode. Alle rør, henholdsvis færdig rørisolering mærkes med tekst og farver, jævnfør DS 134/ Rør- og beholderisolering Alle anlægsdele med indvendig temperatur under 0ºC isoleres mod kondens. Varmgasrør isoleres mod varmetab. Rørisolering udføres ved opskumning med polyurethanskum udvendigt afsluttet med aluminiumskappe. Aluminiumskappe tætnes i samlinger med silikonefugemasse. Alle isolerede rør skal rustbeskyttes inden isoleringen jævnfør afsnit

17 4.2.9 Gennemføringer, bæringer, stativer m.v. Alle rørgennemføringer i produktionslokaler og lagre udføres med rustfrie rørgennemføringer med flanger, der fuges med vandtæt fuge. Alle øvrige gennemføringer igennem vægge og dæk skal udføres med varmgalvaniserede stålrørsbøsninger. Gennemføringer i isolerede køle- og frostrumsvægge skal være polyethylenbøsninger. Rørbæringer, stativer m.m.udføres i varmgalvaniseret stål. Ved isolerede rør anvendes saddelrørbæringer, der placeres uden på den færdige isolering Overfladebehandling Varmforzinkning af ståldele skal udføres i henhold til DS/ISO Isolerede rør og beholdere overfladebehandles inden isoleringen. Der kan anvendes: - Tectyl nr. 506 EH - Dinitrol nr Uisolerede kolde dele samt alle overgange, hvor isolering slutter, udføres med udvendigt galvaniserede rør, der behandles som beskrevet for isolerede rør. Rør som føres gennem loft, gulv og vægge, skal være udvendigt galvaniserede igennem bygningsdelen og mindst 20 cm. på hver side. Tomsugningsledninger skal være udvendigt galvaniserede, og svejsninger skal behandles med koldgalvanisering og aluminiumsspray. Ventilstationer skal være metalliseret, epoxybehandlet eller coates med blød tectyl, som ikke tørrer hårdt op. Stænkudskillere og svømmerhuse bør leveres i galvaniseret udførelse.

18 Malingssystemet skal opfylde korrosionsklasse 3 for temperaturer fra - 20ºC til +100 ºC og 100 % RF. Der må ikke kunne opstå mikrorevner i malingen. Øvrige dele leveres grundmaler med grundprimer og to gange dækmaling af anerkendt malingssystem. 4.3 Væskeseparation Ammoniakgas returneres til maskincentralen via en tør hovedsugeledning og der påregnes ingen yderligere foranstaltninger til adskillelse af væske og gas i maskincentralen. Der er således yderst vigtigt, at adskillelse af væske/gas sker allerede ved kølestedet. Der, hvor lokale pumpecirkulationsanlæg er etableret, sker adskillelse i pumpeseparatoren. I køleinstallationer med naturlig cirkulation skal væske/gas adskillelse sikres med separatorer monteret ved hvert køleelement. 4.4 Lavtemperaturanlæg- to-trinskompression Fryserumskøleanlæg skal være udført som 2-trins ammoniakkøleanlæg. Anlæggets lavtryksside består af fordamper samt et et-trins kompressoranlæg tilsluttet en mellemkøler. Lavtryksanlægget placeres i nærheden af de kølesteder, der betjener. Trykgassen fra LT-kompressoren afkøles i en mellemkøler inden den via centralanlægges tørre sugeledning føres til maskincentralens kompressorer, der virker som to-trinsanlæggets højtryksside. Mellemkøleren skal være forsynet med en niveauregulator og en niveaukontrol, fabrikat Danfoss, type 38E, til overvågning af max. væskeniveau.

19 Efter maskincentralens godkendelse kan trykgassen for mindre lavtrykskompressorer føres direkte ind i hovedsugeledningerne. 4.5 Sektionering Centralanlæggets rørinstallationer er i kældergangene forsynet med automatisk virkende sektioneringsventiler. For yderligere at forbedre sektioneringen skal der ved hver afgrening fra centralanlægget ringledninger i kældergangene monteres manuelt betjente afspærringsventiler. Afspærringsventilerne, der skal være forsynet med overspindelen i hætte monteres på den respektive lejers foranstaltninger. 4.6 Tomsugning Alle kølekomponenter tilhørende den enkelte lejer skal kunne tomsuges enkeltvis for kontrol eller reparation. Tomsugningen udføres via et særligt tomsugningsanlæg, der tilsluttes centralanlæggets tomsugningsledning i kældergangene.

20 5. SIKKERHEDSBESTEMMELSER 5.1 Trykprøvning Alle køleanlæg, der som nye, efter flytning eller efter større reparation skal startes, skal forinden tæthedsprøves Beholdere og sikkerhedsventiler Alle beholdere og anlægskomponenter, som er underkastet myndighedernes bestemmelser, trykprøves på fabrik på forskriftsmæssig måde og forsynes med mærkeplade med angivelse af fabrikationsår, prøvetryk, volumen m.m. Alle sikkerhedsventiler leveres fra fabrikken afprøvet og indstillet til det fastsatte åbningstryk NH3-køleanlæg Anlægget evakueres efter endt montage til et absolut tryk på max. 100 Pa og holdes ved dette tryk i mindst 4 timer. Herefter tæthedsprøves anlægget med NH 3 - eventuelt tilsat tør atmosfærisk luft eller kvælstof ved et absolut tryk på 16 bar. Eventuelle utætheder udbedres, og der tæthedsprøves på ny. Tæthedsprøvningen skal ske, inden rørene isoleres eller på anden måde tildækkes. 5.2 Overvågning

21 Det påhviler lejeren at forsyne køleanlægget med et passende antal måleinstrumenter (termometre, manometre m.v.) således at anlæggets driftstilstand kan overvåges. Skulle Ejendomsadministrationen beslutte at installere et centralt tilstandskontrol og styringsanlæg (CTS), er lejeren forpligtet til at beskytte og vedligeholde de hos ham i den forbindelse installerede temperaturtransmittere, tryktransmittere m.v. 5.3 Sikkerhedsudstyr og brug af samme I kompressorrum for lavtemperaturkøleanlæg skal der forefindes åndedrætsbeskyttelsesapparat af en af Arbejdstilsynet godkendt type. Ved køleanlæg med en kapacitet på kcal/h skal forefindes mindst et apparat, ved køleanlæg med en kapacitet på over kcal/h mindst 2 apparater. Åndedrætsbeskyttelsesapparater skal opbevares beskyttet mod støv, fugtighed og varme og skal være placeret i de kølede rum eller i disses umiddelbare nærhed. Personalet skal være fortrolig med brugen af åndedrætsbeskyttelsesapparaterne. 5.4 Ansvar for skader Ejendomsadministrationen påtager sig intet ansvar for skader som følge af sprængninger eller andre uheld, der medfører afbrydelse af kuldeforsyning, men forpligter sig til hurtigst muligt efter et driftsstop at genoprette forsyningen.

22 6. IKRAFTTRÆDELSE Dette regulativ, der afløser Regulativ for tilslutning til Kødbyens centrale køleanlæg af juni 1993, træder i kraft med virkning fra den 1. januar KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE KULTUR- OG FRITIDSFOR- BYGGE- OG TEKNIKFOR- VALTNINGEN VALTNINGEN EJENDOMSADMINISTRATIONEN RÅDGIVENDE INGENIØR- OG ARKITEKTKONTOR JUNI 1993 JUNI 1993 REV. SEPT REV. OKT. 1998

Afskrift af originalt dokument. 24. marts 2015. Københavns Ejendomme. Side 1 af 7

Afskrift af originalt dokument. 24. marts 2015. Københavns Ejendomme. Side 1 af 7 Afskrift af originalt dokument 24. marts 2015 Københavns Ejendomme Side 1 af 7 Københavns Torvevæsen Regulativ for tekniske forsyninger mm. I Kødbyen Regulativ for lejerne I. Koldt og varmt vand II. Centralvarme

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør.

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Fjernkøling Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling Side 1 af 13 1. Gyldighedsområde

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/9 2001 Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING

Læs mere

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra E.ON

Læs mere

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF.

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF. Instruktionsmanual DanskNManual 10591/2009-Nrev1/ska RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks.

Læs mere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere At-vejledning B.4.2 April 2003 Erstatter At-anvisning nr. 2.1.3.3 af januar 1996 Vejledningen giver nærmere retningslinjer

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af stikledning Installationsbestemmelser 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering af måleudstyr

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HØNG VARMEVÆRK Banemarken 8 4270 Høng Tlf. 58 85 24 32 mail@fjernvarmevaerk.dk www.fjernvarmevaerk.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING HALS FJERNVARME AMBA BYGMESTERVEJ 9-11 9370 HALS (Tekniske bestemmelser 2005) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning Side 2 Tekniske Bestemmelser

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. i. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning i. INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse

Læs mere

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt "Forbrugeren".

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt Forbrugeren. Tekniske bestemmelser November 1997 Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med udførelse og drift af varmeinstallationer hos forbrugerne.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Mors Fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSE 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012.

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Græsted Fjernvarme A. m. b. a., i det følgende

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER Revideret den 10.11.09 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner 2 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

Et ældre, men velholdt køleanlæg. Indsugning til både kondensator og motor er holdt fri for snavs mv.

Et ældre, men velholdt køleanlæg. Indsugning til både kondensator og motor er holdt fri for snavs mv. 5. Hvordan har jeres køleanlæg det? Langt den største miljøbelastning og den væsentligste omkostning for et køleanlæg stammer fra el-forbruget. I det følgende beskrives, hvordan elforbruget kan reduceres

Læs mere

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN.

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Filskov Energiselskab, i det følgende benævnt

Læs mere

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 TEKNISKE BESTEMMELSER...4

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Intelligente løsninger kræver indsigt og viden

Intelligente løsninger kræver indsigt og viden MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Intelligente løsninger kræver indsigt og viden Få det nødvendige overblik over certifikater og uddannelser ift. lovpligtigt eftersyn på varmepumper. www.varme.danfoss.dk Et

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. side 3 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Køletekniker Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Generelt Modulets varighed er 10 uger og indeholde fag der er rettet mod uddannelsen til køletekniker. Fagrække og

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Anvendelsesområde 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Sj. Varmeværk, i det følgende benævnt

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser T K N I S K B S T M M L S R Tekniske bestemmelser 2 0 1 0 FJRRITSLV FJRNVARM Tekniske bestemmelser Indholdsfortegnelse Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Side Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker?

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker? Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6 Vedligeholdelse og reparation (Hvad gør man når noget går i stykker?) September 2012 Baxi gasfyr og det øvrige varmesystem Nilan VGU (varmt brugsvand) Kloakker

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428 Typegodkendt brandspjæld som opfylder EIS 120 klassificeringen i henhold til DS/EN 1366-2 og DS/EN 13501-3

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Solvarmeanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt

Solvarmeanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt 1 Side 1/1 Solvarmeanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et solvarmeanlæg er det vigtigt, at kunden og

Læs mere

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer det sikreste krympemuffesystem til præisolerede rør Samme muffeteknik til alle samlinger Krympestyrken i den krydsbundne polyethylen

Læs mere

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64 Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64 Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde... 1 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 2 se, og stikledningen skal være udskiftelig og lægges i foringsrør ved skjult installation. For placering af stikledning

Læs mere

Tekniske Bestemmelser

Tekniske Bestemmelser Rønne Varme A/S Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Varme A/S Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E -mail.: rvv@rvv.dk-hjemmeside.: www.rvv.dk SIDE NR. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING NIVÅ FJERNVAME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Nordforbrænding) Savsvinget 2 2970 Hørsholm 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Version 2006.06 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse Afsnit Beskrivelse Side IDRA RSA, luftkølede chillere med aksiale ventilatorer 140-144 EGEA RMA, luftkølede chillere og varmepumper samt kondenseringsaggregater 145+147 IDRA RSC, luftkølede chillere og

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser Tekniske bestemmelser Klik her for at hente principdiagram som en pdf-fil TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER 1.0 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Gilleleje

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING OG ANVENDELSESOMRÅDE 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer gladsaxe.dk/fjernvarme Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer 1 Indholdsfortegnelse 1 Projektering og udførelse af varmeinstallationer.................... 4 2 Rørledninger

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba Vindeby Vandforsyning amba Jens Munks Vej 2, Vindeby, 5700 Svendborg Tlf. 62226430 Fax 62226530 info@vindebyvand.dk www.vindebyvand.dk Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

HPW Varmepumpen væske/vand

HPW Varmepumpen væske/vand HPW Varmepumpen væske/vand Sikkerhed. Sikkerhed Afbryd altid for strømforsyningen til varmepumpen hvis der forekommer fejl, som ikke kan udbedres via betjeningspanelet, og der er behov for at åbne styringen

Læs mere

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER I GENTOFTE KOMMUNE

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER I GENTOFTE KOMMUNE TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER I GENTOFTE KOMMUNE Juli 2015 Gentofte Fjernvarme Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Tlf.: 39 98 00 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk

Læs mere

Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer. systemet

Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer. systemet Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer systemet det sikreste muffesystem til præisolerede rør Fremstillet af samme materiale som kapperøret Samme muffesystem til både lige rør og afgreninger

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a.

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmeforsyning Fynsvej 5, 5400 Bogense Tlf.: 64 81 16 10 Fax: 64 81 27 10 E-mail: post@bogense-forsyningsselskab.dk www.bogense-forsyningsselskab.dk

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Pressostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren

Pressostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Indhold Side Montering...2 Overskydende kapillarrør...4 Indstilling...5 Lavtrykskontrol...5 Højtrykskontroll...5 Eksempel med 4 kompressorer i parallel

Læs mere

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV.

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV. Tekniske LEVERINGSBETINGELSER ANVENDELSESOMRÅDE. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Fjernvarmeforsyningen. 1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning.

Læs mere

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

Rørreparation og -vedligeholdelse

Rørreparation og -vedligeholdelse Rørreparation og -vedligeholdelse Bredt udvalg fra et enkelt sted. Unikke slidstærke konstruktioner. Hurtig og driftsikker ydeevne. Type Antal modeller Side Trykprøvepumper 2 9.2 Fryseapparater 2 9.3 Afkalkningspumper

Læs mere

Sikkerhedsventiler. Større anlæg 432233.xxx: Anlæg over 58 kw, mindst 2 stk. ventiler pr. kedel, der tilsammen kan afblæse kedel ydeevne 1,5 bar.

Sikkerhedsventiler. Større anlæg 432233.xxx: Anlæg over 58 kw, mindst 2 stk. ventiler pr. kedel, der tilsammen kan afblæse kedel ydeevne 1,5 bar. Side 2-13 Fjederbelastede sikkerhedsventiler for varme. Membransikkerhedsventiler med hus af rødgods, fjederhus af messing med letteanordning til afblæsning af varme max 120. Indstilling 1-4 bar. VVS nr.

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10052 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1. Der er monteret kobberrør i brugsvandsinstallationen før galvaniserede stålrør. (i vandretningen) Pkt.2. Tæring og lille

Læs mere

1.4 Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation.

1.4 Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation. ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hornslet Fjernvarme A.m.b.A., i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB.

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB. Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af. Stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse Forventet afslutning:

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

Bilag 1. Sammenfatning af ændringer i Gladsaxe Fjernvarmes leveringsbestemmelser for fjernvarme

Bilag 1. Sammenfatning af ændringer i Gladsaxe Fjernvarmes leveringsbestemmelser for fjernvarme GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Bilag 1. Sammenfatning af ændringer i Gladsaxe Fjernvarmes leveringsbestemmelser for fjernvarme NOTAT Dato: 19. marts 2015 Af: Thomas Engell BAGGRUND I 2007 indledte

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO 1 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Anvendelsesområde... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt.

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. 1. OM SERVICEBETINGELSERNE Disse servicebetingelser gælder for naturgasinstallationer med en gaskedel eller gasblæseluftbrænder med en

Læs mere

Lejligheder, enkeltvis

Lejligheder, enkeltvis Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1)

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1) Side 1 af 5 BEK nr 1019 af 25/10/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 31-10-2009 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Ansøgning

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse Kølemontørcertifikat Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat

Læs mere

Ikrafttrædelse: 01-11-2009. Nummer: 1019 Udstedelse: 25-10-2009 Udsteder: Miljøministeriet. Udskrevet af: Mette Fjellerad Dato: 02-07-2013

Ikrafttrædelse: 01-11-2009. Nummer: 1019 Udstedelse: 25-10-2009 Udsteder: Miljøministeriet. Udskrevet af: Mette Fjellerad Dato: 02-07-2013 Status: Gældende Ikrafttrædelse: 01-11-2009 Dokumenttype: Bekendtgørelse Nummer: 1019 Udstedelse: 25-10-2009 Udsteder: Miljøministeriet Udskrevet af: Mette Fjellerad Dato: 02-07-2013 1 / 9EG Kommuneinformation

Læs mere