KØBENHAVNS KOMMUNE KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNING EJENDOMSADMINISTRATION REGULATIV FOR TILSLUTNING TIL KØDBYENS CENTRALE KØLEANLÆG (LEVERING AF KULDE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS KOMMUNE KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNING EJENDOMSADMINISTRATION REGULATIV FOR TILSLUTNING TIL KØDBYENS CENTRALE KØLEANLÆG (LEVERING AF KULDE)"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNING EJENDOMSADMINISTRATION REGULATIV FOR TILSLUTNING TIL KØDBYENS CENTRALE KØLEANLÆG (LEVERING AF KULDE)

2 FORINDEN INDGREB PÅ ANLÆGGET KONTRAKTES KØDBYENS DRIFTAFDELING INGERSLEVGADE 56 TLF EVENTUEL TOMSUGNINGASSITANCE AFTALES MED DRIFTSMESTEREN 2 ARBEJDSDAGE FORINDEN UDARBEJDET AF BKC JOHS. JØRGENSEN AS RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. INTERN RÅGIVER FOR KULTUR- OG FRITIDS- FORVALTNINGEN BYGGE -OG TEKNIKFOR- FORVALTNINGEN RÅDGIVENDE INGENIØR- OG- ARKITEKTKONTOR GRANSKOVEN 18 NJALSGADE GLOSTRUP 2300 KØBENHAVN S TELEFON TELEFON TELEFAX TELEFAX

3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING ALMENE BESTEMMELSER Maskinecentralens godkendelser Lovmæssige bekendtgørelser ØKONOMI Beregning af kuldeforbrug Betaling for servicering DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE Almen pasning Ammoniakmåling Lovmæssige eftersyn ANLÆGSOPBYGNING HOS LEJERNE Generelle krav Materialer og komponentudførelse Væskeseparation Lavtemperaturanlæg- to-trinskompression Sektionering Tomsugning SIKKERHEDSBESTEMMELSER Trykprøvning Overvågning Sikkerhedsudstyr og brug af samme Ansvar for skader IKRAFTTRÆDELSE... 22

4 INDLEDNING Formålet med nærværende Regulativ er at fastlægge retningslinier for installation, vedligeholdelse, servicering m.m. af køleanlæg hos de enkelte lejere. I Regulativets enkelte afsnit omtales blandt andet forhold vedrørende lovmæssige bestemmelser for og godkendelse af nye anlæg. I økonomiafsnittet nævnes i korthed fremgangsmåde for beregning af kuldeforbrug. Den største del af Regulativet omhandler retningslinier for opbygning af køleanlæg hos lejerne. Kravene, der stilles her til køleanlæggets komponenter, udførelse m.v. skal følges. Eventuelle afvigelser kan kun accepteres efter Ejendomsadministrationens godkendelse.

5 1. ALMENE BESTEMMELSER 1.1. Maskincentralens godkendelser Ved etablering af kølefaciliteter hos lejerne skal maskincentralen i hvert enkelt tilfælde underrettes herom. Såfremt de enkelte kølesteder hos lejerne tilsluttes det centrale køleanlæg, skal der til maskincentralen oplyses følgende: - Kølestedets kapacitetsbehov i kw angivet ved en fordampningstemperatur på 10 C og en væsketemperatur på kølemiddel på + 25 C. - Køleelementstørrelser, angivet i m 2 køleflade. - Metode for afrimning af køleelementer. Endvidere skal til maskincentralen for information og udtalelse fremsendes detaildiagrammer over installationen med angivelse af reguleringsudstyr samt sikkerheds- og afspærringsventiler. Foretages der ændringer på eksisterende installationer, skal maskincentralen ligeledes adviseres herom og tilsendes overnævnte tekniske oplysninger. Såfremt der hos en lejer skal foretages en tomsugning af et kølested, skal maskincentralen senest to dage før underrettes herom. 1.2 Lovmæssige bekendtgørelser Ved enhver køleteknik installation skal følgende love/- og bekendtgørelser overholdes: - Bekendtgørelse nr. 539 af 30. december 1950 om indretningen og brugen af køleanlæg.

6 - Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 746 af 26. november Bekendtgørelse om trykbeholdere og rørsystemer under tryk. - Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 628 af 7. september Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om trykbeholdere og rørsystemer under tryk. Lejeren har ansvaret for, at overnævnte og eventuelle fremtidige bekendtgørelser overholdes, ligesom lejeren har ansvaret for, at Arbejdstilsynets godkendelser indhentes.

7 2. ØKONOMI 2.1 Beregning af kuldeforbrug Måling af lejernes kuldeforbrug sker indirekte Køleydelserne for de forskellige typer køleflader beregnes og danner derefter grundlaget for kuldeafregningen, som alene baseres på måling af kølefladernes driftstimer. I kuldeafregningen indgår forretning og afskrivning af køleanlægget, vedligeholdelsesudgifter, el- og vandforbrug m.v., som vil fremgå af det årlige kulderegnskab udarbejdet af Ejendomsadministrationen eller på Ejendomsadministrationens foranledning. 2.2 Betaling for servicering Afregning for den i afsnit 1.3 omtalte service sker i hvert enkelt tilfælde i henhold til indgået aftale mellem lejeren og Ejendomsadministrationens maskinpersonale.

8 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE 3.1 Almen pasning Almindelig pasning af køleanlæggene, såsom kontrol med temperaturer, afrimning af køleelementer og lignende foretages af lejeren. Det påses, at kølerne er rene og fri for isdannelser, og afrimningen fungerer forskriftsmæssigt jævnfør afsnit ADVARSEL: Afrimningen må under ingen omstændigheder foretages med varmt vand eller damp, da dette kan medføre sprængninger. Reparationer, der skyldes misbrug eller forsømmelse, vil blive foretaget på lejerens regning. Det service, der efter lejerens anmodning i det enkelte tilfælde ydes mod betaling af Ejendomsadministrationens maskinpersonale, omfatter alene afhjælpning af mindre fejl, der medfører driftsvanskeligheder ved anlæggene, herunder udskiftning af sikringer, indstilling af termostater, efterspænding af samlinger og lignende forudsat, at arbejdet kan udføres på stedet og inden for et tidsrum af ca. ½ time. Sikringer betales af lejeren. Arbejder af større omfang, herunder udskiftning af slidte eller defekte dele, afhjælpning af fejl i de elektriske installationer m.v., henhører under vedligeholdelsen og udgifterne afholdes af lejeren. Lejeren kan rekvirere at autoriseret kølefirma til at udføre arbejdet.

9 Vedligeholdelses- og servicearbejder udføres inden for Ejendomsadministrationens normale arbejdstid. Det påhviler lejeren at træffe arrangement med et autoriseret kølefirma vedrørende lovpligtige eftersyn i henhold til kølebekendtgørelsen af 20. september 1950 samt i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 746 af 26. november Ammoniakmåling Der foretages ikke i dag direkte målinger af ammoniakflow for derved at kunne fastsætte lejerens kuldeforbrug. Kuldeforbrug bestemmes indirekte ved måling af anlæggenes driftstid Lovmæssige eftersyn Det påhviler lejeren selv at sikre, at der udføres lovmæssige eftersyn af køleanlæggene. Eftersyn udføres for følgende anlæg: - Køleanlæg med ydeevne større end kcal/h (1,16 kw ved -15 C/+35 C/+25 C med højst 12 måneders interval. - Køleanlæg af overstående type, der har været ude af drift i mere end 6 måneder inden det sættes i drift. Eftersynet må kun udføres af et autoriseret kølefirma og skal omfatte følgende: - Tilsynsbogen skal gennemses og tidligere konstaterede bemærkninger gennemgås. - Kontrol af kølemiddelfyldning. - Ved nævneværdige tab skal eftersyn og tæthedsprøve foretages efter en fuldstændig afrimning.

10 - Kontrol af alle tilgængelige samlinger, flanger, pakdåser, kompressorer, slanger m.m. med svovlpinde, phenolphtalein, detektorlampe eller pensling med sæbevand. - Tæthedsprøven skal foretages ved det højste forekommende tryk under drift eller afrimning. - Hvor der er grund til at formode, at utætheder findes under isolering skal den fjernes. - Hvis utætheder ved et anlæg med fyldningstab ikke kan konstateres ved de maksimalt forekommende tryk under drift, skal trykket hæves indtil utæthederne findes. - Maksimalt tryk ved tæthedsprøve er 0,9 gange prøvetrykket, som er det dobbelte af kølemediets damptryk ved 40 C, dog aldrig under 3,6 ato. - Ved anlæg med konstateret fyldningstab og fordampere eller kondensatorer i kontakt med vand, brint eller andre væsker, skal der foretages en kemisk undersøgelse af væsken. - Ved anlæg større end kcal/h skal det ved hjælp af korrekt justerede kontrolinstrumenter undersøges om faste monterede manometre og termometre er retvisende. - Det skal konstateres om anlægget arbejder forskriftsmæssigt rigtigt. - Det skal undersøges, om sikkerhedsventiler eller højtryksafbrydere forhindrer overskridelse af største tilladelige tryk. - Alarmanlæg skal kontrolleres med hensyn til driftsklar stand. - Lukketøj på kølerumsdøre skal efterses og alle døre, som personer skal kunne passere gennem, skal kunne åbnes indefra uden vanskeligheder. - Efter hvert eftersyn skal dato og resultat noteres i tilsynsbogen.

11 - Fornødne reparations- og vedligeholdelsesarbejder samt udskiftning af hovedelementer og lignende skal noteres i bogen. - Vægring fra ejer/bruger skal indberettes til Arbejdstilsynet og ved først kommende lejlighed noteres i bogen.

12 4. ANLÆGSOPBYGNING HOS LEJERNE 4.1 Generelle krav Køleinstallationerne i de lejede lokaler tilsluttes til det eksisterende centrale ammoniakkøleanlæg. Tilslutningen til centralanlægget sker enten via en tør sugeledning eller via en våd pumpereturledning. I begge tilfælde demensioneres køleelementerne for en fordampningstemperatur på -10 C. Køleelementerne, der tilsluttes tør sugeledning, skal være i en udførelse for naturlig cirkulation af ammoniak og hvert element skal forsynes med en væskeseparator til sikring af total adskillelse af væske og gas. Køleelementerne forsynes med ammoniakvæske fra centralanlægget receiver. I nogle af Kødbyens områder er installeret lokale pumpecirkulationsanlæg bestående af en pumpeseparator og ammoniakpumper. De tilhørende kølesteder forsynes med afspændt ammoniakvæske via pumpefremløbsledninger. Der kan påregnes en cirkulationsgrad på ca. 5. Væske/gas-blandingen returneres til separatoren via pumpereturledninger. Hvilken af de to udførelser, der skal anvendes, aftales i hvert enkelt tilfælde med Maskincentralens teknikere.

13 4.2 Materialer og komponentudførelse I nærværende afsnit gives en kvalitativ beskrivelse af de til køleinstallationen hørende komponenter og materialer m.v. Skal-krav angivet i det følgende skal ubetinget opfyldes. Øvrige krav er at betragte som vejledende Køleelementer Samtlige køleelementer skal være bestemt for pumpe- eller naturlig cirkulation. Luftkøleelementer til køle- og frostrum skal være lamelelementer fremstillet af stål og skal være udvendigt varmgalvaniseret efter fremstillingen. Køleelementerne skal være opbygget i stativ forsynet med stålpladeinddækning drypbakke og ventilatorer. Alt stålmateriale- ekskl. motorer leveres i udvendig varmgalvaniseret udførelse. Elementets drypbakke isoleres og forsynes med afløb. Drypbakker i fryserumselementer kan forsynes med varmgalvaniseret varmgasspiral. Elementerne skal have følgende min. lamelafstand: - Fryserumselement 12 mm - Kølerumselement 6 mm Ventilatorerne kan være propel- eller aksialventilatorer, hvis vingehjul monteres direkte på el-motorens akselende.

14 Ventilatoromdrejninger skal være max min. -1. I arbejdslokaler anbefales dog af støjhensyn et maksimalt omdrejningstal på ca. 750 min Afrimning Afrimning af køleelementer kan udføres med varmgas, vand eller el i de rum, hvor rumtemperaturen ligger under + 4º C. Ellers anvendes rumluften til afrimning. Såfremt der i Kødbyens hovedledninger er ført varmgas frem til lejemålet, skal der, ovennævnte temperaturforudsætninger taget i betragtning, afrimes med varmgas. Køleanlæg i hvert køle-/fryserum skal være forsynet med automatik for automatisk afrimning Separatorer Separatorer for køleelementer med naturligt cirkulation skal være enten horisontale eller vertikale stålbeholdere, forsynet med svømmer, ventiler og armaturer m.m. max. gashastighed 0,3 m/s. Beholdere isoleres som beskrevet i afsnit Armaturer, filtre mv. Afspærringsventiler for ammoniak skal være udført med blød tætning i form af teflon i sæde eller kegle. Afspærringsventiler skal generelt være forsynet med dækhætte. Afspærringsventiler af fabrikat Danvalve eller Gram anbefales.

15 Kontraventiler, snavsfiltre og mindre håndreguleringsventiler for ammoniak skal være fabrikat Danfoss Automatik Automatik i form af selvvirkende hovedventiler, magnetventiler, termoog pressostater m.v. skal være fabrikat Danfoss. Magnetventiler leveres for 220 v, 50 Hz med klemdåse for 3- lederkabel. Magnetventiler skal være i en udførelse egnet for ammoniak. Væskeniveaustyring i separatorer kan udføres enten med elektroniske svømmere type 38 E eller med mekaniske svømmeventiler som f.eks. fabrikat Sabroe type FLVA Måleudstyr Mano- og termometre kan være fabrikat Tempress. Termometre til fjernvisning af køle- og frostrumstemperaturer kan være kapitallarørstermometre med måleområde - 50º C º C. Længden af kapitallarrørene skal være mindst 5 m Rørledninger Rør til ammoniak skal være sorte, glatte, sømløse stålrør, trykprøvet til min. 50 bar. Rørmaterialet skal være st efter DIN 17175, Gütestüfe I. Rørene skal være med værkcertifikat efter DIN 50049, afsnit 3.1.B.

16 Samling foretages ved svejsning og/eller ved anvendelse af svejseflanger. Det påses, at rørene er rene ved montagen, idet glødeskaller afrenses, og rørene renblæses med lufttryk.. Ved monometre og lignende anvendes højtryksforskruninger. Svejsninger skal udføres i henhold til Arbejdstilsynets krav. Svejsninger på ammoniakrør skal opfylde kvalitetsniveau B/Skærpet i henhold til DS/EN Svejsningerne skal udføres af svejsere, der er i besiddelse af gyldigt certifikat efter DS 322. Certifikatet skal være gældende for lysbuesvejsning og/eller gassvejsning afhængig af den benyttede svejsemetode. Alle rør, henholdsvis færdig rørisolering mærkes med tekst og farver, jævnfør DS 134/ Rør- og beholderisolering Alle anlægsdele med indvendig temperatur under 0ºC isoleres mod kondens. Varmgasrør isoleres mod varmetab. Rørisolering udføres ved opskumning med polyurethanskum udvendigt afsluttet med aluminiumskappe. Aluminiumskappe tætnes i samlinger med silikonefugemasse. Alle isolerede rør skal rustbeskyttes inden isoleringen jævnfør afsnit

17 4.2.9 Gennemføringer, bæringer, stativer m.v. Alle rørgennemføringer i produktionslokaler og lagre udføres med rustfrie rørgennemføringer med flanger, der fuges med vandtæt fuge. Alle øvrige gennemføringer igennem vægge og dæk skal udføres med varmgalvaniserede stålrørsbøsninger. Gennemføringer i isolerede køle- og frostrumsvægge skal være polyethylenbøsninger. Rørbæringer, stativer m.m.udføres i varmgalvaniseret stål. Ved isolerede rør anvendes saddelrørbæringer, der placeres uden på den færdige isolering Overfladebehandling Varmforzinkning af ståldele skal udføres i henhold til DS/ISO Isolerede rør og beholdere overfladebehandles inden isoleringen. Der kan anvendes: - Tectyl nr. 506 EH - Dinitrol nr Uisolerede kolde dele samt alle overgange, hvor isolering slutter, udføres med udvendigt galvaniserede rør, der behandles som beskrevet for isolerede rør. Rør som føres gennem loft, gulv og vægge, skal være udvendigt galvaniserede igennem bygningsdelen og mindst 20 cm. på hver side. Tomsugningsledninger skal være udvendigt galvaniserede, og svejsninger skal behandles med koldgalvanisering og aluminiumsspray. Ventilstationer skal være metalliseret, epoxybehandlet eller coates med blød tectyl, som ikke tørrer hårdt op. Stænkudskillere og svømmerhuse bør leveres i galvaniseret udførelse.

18 Malingssystemet skal opfylde korrosionsklasse 3 for temperaturer fra - 20ºC til +100 ºC og 100 % RF. Der må ikke kunne opstå mikrorevner i malingen. Øvrige dele leveres grundmaler med grundprimer og to gange dækmaling af anerkendt malingssystem. 4.3 Væskeseparation Ammoniakgas returneres til maskincentralen via en tør hovedsugeledning og der påregnes ingen yderligere foranstaltninger til adskillelse af væske og gas i maskincentralen. Der er således yderst vigtigt, at adskillelse af væske/gas sker allerede ved kølestedet. Der, hvor lokale pumpecirkulationsanlæg er etableret, sker adskillelse i pumpeseparatoren. I køleinstallationer med naturlig cirkulation skal væske/gas adskillelse sikres med separatorer monteret ved hvert køleelement. 4.4 Lavtemperaturanlæg- to-trinskompression Fryserumskøleanlæg skal være udført som 2-trins ammoniakkøleanlæg. Anlæggets lavtryksside består af fordamper samt et et-trins kompressoranlæg tilsluttet en mellemkøler. Lavtryksanlægget placeres i nærheden af de kølesteder, der betjener. Trykgassen fra LT-kompressoren afkøles i en mellemkøler inden den via centralanlægges tørre sugeledning føres til maskincentralens kompressorer, der virker som to-trinsanlæggets højtryksside. Mellemkøleren skal være forsynet med en niveauregulator og en niveaukontrol, fabrikat Danfoss, type 38E, til overvågning af max. væskeniveau.

19 Efter maskincentralens godkendelse kan trykgassen for mindre lavtrykskompressorer føres direkte ind i hovedsugeledningerne. 4.5 Sektionering Centralanlæggets rørinstallationer er i kældergangene forsynet med automatisk virkende sektioneringsventiler. For yderligere at forbedre sektioneringen skal der ved hver afgrening fra centralanlægget ringledninger i kældergangene monteres manuelt betjente afspærringsventiler. Afspærringsventilerne, der skal være forsynet med overspindelen i hætte monteres på den respektive lejers foranstaltninger. 4.6 Tomsugning Alle kølekomponenter tilhørende den enkelte lejer skal kunne tomsuges enkeltvis for kontrol eller reparation. Tomsugningen udføres via et særligt tomsugningsanlæg, der tilsluttes centralanlæggets tomsugningsledning i kældergangene.

20 5. SIKKERHEDSBESTEMMELSER 5.1 Trykprøvning Alle køleanlæg, der som nye, efter flytning eller efter større reparation skal startes, skal forinden tæthedsprøves Beholdere og sikkerhedsventiler Alle beholdere og anlægskomponenter, som er underkastet myndighedernes bestemmelser, trykprøves på fabrik på forskriftsmæssig måde og forsynes med mærkeplade med angivelse af fabrikationsår, prøvetryk, volumen m.m. Alle sikkerhedsventiler leveres fra fabrikken afprøvet og indstillet til det fastsatte åbningstryk NH3-køleanlæg Anlægget evakueres efter endt montage til et absolut tryk på max. 100 Pa og holdes ved dette tryk i mindst 4 timer. Herefter tæthedsprøves anlægget med NH 3 - eventuelt tilsat tør atmosfærisk luft eller kvælstof ved et absolut tryk på 16 bar. Eventuelle utætheder udbedres, og der tæthedsprøves på ny. Tæthedsprøvningen skal ske, inden rørene isoleres eller på anden måde tildækkes. 5.2 Overvågning

21 Det påhviler lejeren at forsyne køleanlægget med et passende antal måleinstrumenter (termometre, manometre m.v.) således at anlæggets driftstilstand kan overvåges. Skulle Ejendomsadministrationen beslutte at installere et centralt tilstandskontrol og styringsanlæg (CTS), er lejeren forpligtet til at beskytte og vedligeholde de hos ham i den forbindelse installerede temperaturtransmittere, tryktransmittere m.v. 5.3 Sikkerhedsudstyr og brug af samme I kompressorrum for lavtemperaturkøleanlæg skal der forefindes åndedrætsbeskyttelsesapparat af en af Arbejdstilsynet godkendt type. Ved køleanlæg med en kapacitet på kcal/h skal forefindes mindst et apparat, ved køleanlæg med en kapacitet på over kcal/h mindst 2 apparater. Åndedrætsbeskyttelsesapparater skal opbevares beskyttet mod støv, fugtighed og varme og skal være placeret i de kølede rum eller i disses umiddelbare nærhed. Personalet skal være fortrolig med brugen af åndedrætsbeskyttelsesapparaterne. 5.4 Ansvar for skader Ejendomsadministrationen påtager sig intet ansvar for skader som følge af sprængninger eller andre uheld, der medfører afbrydelse af kuldeforsyning, men forpligter sig til hurtigst muligt efter et driftsstop at genoprette forsyningen.

22 6. IKRAFTTRÆDELSE Dette regulativ, der afløser Regulativ for tilslutning til Kødbyens centrale køleanlæg af juni 1993, træder i kraft med virkning fra den 1. januar KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE KULTUR- OG FRITIDSFOR- BYGGE- OG TEKNIKFOR- VALTNINGEN VALTNINGEN EJENDOMSADMINISTRATIONEN RÅDGIVENDE INGENIØR- OG ARKITEKTKONTOR JUNI 1993 JUNI 1993 REV. SEPT REV. OKT. 1998

Afskrift af originalt dokument. 24. marts 2015. Københavns Ejendomme. Side 1 af 7

Afskrift af originalt dokument. 24. marts 2015. Københavns Ejendomme. Side 1 af 7 Afskrift af originalt dokument 24. marts 2015 Københavns Ejendomme Side 1 af 7 Københavns Torvevæsen Regulativ for tekniske forsyninger mm. I Kødbyen Regulativ for lejerne I. Koldt og varmt vand II. Centralvarme

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 55 Køling. Revision: 2015-01-31

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 55 Køling. Revision: 2015-01-31 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 55 Køling Revision: 2015-01-31 Indholdsfortegnelse 55.1 Forsyningsanlæg (aggregater) for komfortkøling...3 55.1.1 Indledning...3 55.1.2 Generelle principper...3

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 55 Køling. Revision:

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 55 Køling. Revision: Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 55 Køling Revision: 2017.06.01 Indholdsfortegnelse 55.1 Forsyningsanlæg (aggregater) for komfortkøling... 3 55.1.1 Indledning... 3 55.1.2 Generelle principper...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Ærøskøbing Fjernvarme A.M.B.A., idet følgende

Læs mere

3. hovedforløb Kølemontøruddannelsen

3. hovedforløb Kølemontøruddannelsen Generelt Modulets varighed er 10 uger og indeholde fag der er rettet mod uddannelsen til kølemontør. Fagrække og timefordeling Periode: Fag Uger Standpunkt Eksamen Vejl. m = mundtlig, s = skriftlig Dansk,

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 56 Varme. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 56 Varme. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 56 Varme Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 56.1 Varmecentraler/forsyningsanlæg... 3 56.1.1 Indledning... 3 56.1.2 Generelle principper... 3 56.1.3 Installation/udførelse...

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør.

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Fjernkøling Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling Side 1 af 13 1. Gyldighedsområde

Læs mere

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra E.ON

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

Teknisk paradigma køling/frost Sfb nr. 55 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg.

Teknisk paradigma køling/frost Sfb nr. 55 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk paradigma køling/frost Sfb nr. 55 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk Afdeling Oprettet den 25-09-2012 Sydvestjysk Sygehus - Teknisk Afdeling Finsensgade 35-6700 Esbjerg Tlf. 7918 2550

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Industrikompressor 2x90ltr

Industrikompressor 2x90ltr Brugsanvisning Varenr.: 9040090 Industrikompressor 2x90ltr Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk MAN Industrikompressor 9040090 Dk V1 1 MAN Industrikompressor

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Dybvad Varmeværk a.m.b.a., Jernbanegade 8a, CVR-nr: 40 92 00 13,

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A

Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Østergade 21 6310 Broager Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER Revideret den 10.11.09 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner 2 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Anvendelse: Private swimming pools Terapibade Spabade Omklædningsrum EGENSKABER

Anvendelse: Private swimming pools Terapibade Spabade Omklædningsrum EGENSKABER CDP 35 SVØMMEBADSAFFUGTER Funktionsprincip CDP 35 er en energibesparende og lydsvag svømmebadsaffugter. Den fungerer efter kondensationsprincippet, hvor en ventilator suger den fugtige rumluft ind i affugteren

Læs mere

montageramme METRO Manual METRO montageramme til fordelerrørssystemer for væghængte systemunits :

montageramme METRO Manual METRO montageramme til fordelerrørssystemer for væghængte systemunits : METRO montageramme 08:038-1611 Manual METRO montageramme til fordelerrørssystemer for væghængte systemunits 2-6 2 METRO montageramme METRO nummer: 168002000 VVS nummer: 375329910 Indholdsfortegnelse Transport

Læs mere

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Køletekniker Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Generelt Modulets varighed er 10 uger og indeholde fag der er rettet mod uddannelsen til køletekniker. Fagrække og

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/9 2001 Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

Vandinstallation Brugervejledning

Vandinstallation Brugervejledning Lilleskole Vandinstallation Brugervejledning Denne Vand installation er dimensioneret og projekteret så den kan forsyne de enkelte tap steder med henholdsvis koldt og varmt vand.. Energiøkonomi God energi

Læs mere

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF.

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF. Instruktionsmanual DanskNManual 10591/2009-Nrev1/ska RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks.

Læs mere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere At-vejledning B.4.2 April 2003 Erstatter At-anvisning nr. 2.1.3.3 af januar 1996 Vejledningen giver nærmere retningslinjer

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Kontortid 8.00-11.00

HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Kontortid 8.00-11.00 HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG Kontortid 8.00-11.00 TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ll{dholdsfortegnelse FORORD ll{dledning TEKNISKE BESTEMMELSER ANVENDELSESO~DE

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Laurbjerg Kraftvarmeværk, i det følgende benævnt VÆRKET, er gældende

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE

INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE REV. 2 / 08.11.11 HPP/CE/asn 70083DK INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE TYPE NR. 590097(600l)-590081(1200l) 2 Med dette produkt får De et kvalitetsprodukt fremstillet på en af Danmarks førende maskinfabrikker inden

Læs mere

Intelligente løsninger kræver indsigt og viden

Intelligente løsninger kræver indsigt og viden MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Intelligente løsninger kræver indsigt og viden Få det nødvendige overblik over certifikater og uddannelser ift. lovpligtigt eftersyn på varmepumper. www.varme.danfoss.dk Et

Læs mere

SAV NAVAL HELSVEJSTE STÅL- OG SYREFASTE KUGLVENTILER INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLD

SAV NAVAL HELSVEJSTE STÅL- OG SYREFASTE KUGLVENTILER INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLD SAV NAVAL HELSVEJSTE STÅL- OG SYREFASTE KUGLVENTILER INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLD 1. Sikkerhedsinstruktioner 1.1 Læs disse instruktioner for installation, drift og vedligeholdelse nøje inden du begynder!

Læs mere

Afsnit 5 Teknisk standard Køling. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Afsnit 5 Teknisk standard Køling. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Afsnit 5 Teknisk standard Køling Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 55.11 Forsyningsanlæg (aggregater) for komfortkøling... 3 55.12 Distributionssystem for kølevand... 5 55.13

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme A/S Tekniske forskrifter for fjernvarmelevering

Forsyning Helsingør Varme A/S Tekniske forskrifter for fjernvarmelevering Tekniske forskrifter for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Gyldighedsområde og Definitioner m.v.... Installationer, drift og vedligeholdelse af anlæg... Tilslutning og autorisation... Varmt brugsvand...

Læs mere

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt "Forbrugeren".

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt Forbrugeren. Tekniske bestemmelser November 1997 Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med udførelse og drift af varmeinstallationer hos forbrugerne.

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 6 - bips nr. 56 Varme 12. udgave

Tekniske standarder Afsnit 6 - bips nr. 56 Varme 12. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 6 - bips nr. 56 Varme 12. udgave 18. december 2015 Indholdsfortegnelse 56.11 Varmecentraler/ forsyningsanlæg for komfortvarme...

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 53.1 Forsyningsanlæg - brugsvandsproduktion... 3 53.1.1 Indledning... 3 53.1.2 Generelle principper... 3 53.1.2.1 Brugsvand

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Anvendelse Arkivrum Kirker Museer Vandværker EGENSKABER

Anvendelse Arkivrum Kirker Museer Vandværker EGENSKABER CDF AFFUGTER Funktionsprincip CDF fungerer efter kondensationsprincippet, hvor en ventilator suger den fugtige rumluft ind i affugteren og gennem en fordamperflade. Ved passage gennem fordamperfladen nedkøles

Læs mere

Rønne Vand- og Varmeforsyning s. Bestemmelser. for fjernvarmelevering

Rønne Vand- og Varmeforsyning s. Bestemmelser. for fjernvarmelevering Rønne Vand- og Varmeforsyning s Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Vand og Varmeforsyning A.m.b.a. Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E-mail.: rvv@rvv.dk

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave 10. januar 2014 Indholdsfortegnelse 53.11 Brugsvandsproduktion...

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L Tekniske oplysninger anfoss HP-L Varmepumpe med de samme funktioner som anfoss HP-H, men med en separat varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Thisted Varmeforsyning a.m.b.a., i det følgende benævnt værket,

Læs mere

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker?

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker? Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6 Vedligeholdelse og reparation (Hvad gør man når noget går i stykker?) September 2012 Baxi gasfyr og det øvrige varmesystem Nilan VGU (varmt brugsvand) Kloakker

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af stikledning Installationsbestemmelser 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering af måleudstyr

Læs mere

Håndbog for VVS-Installatører. Svendborg

Håndbog for VVS-Installatører. Svendborg Håndbog for VVS-Installatører Svendborg Forord Denne pjece er til autoriserede VVS-installatører, som dagligt arbejder med vand-installationer. Vi har samlet en kort beskrivelse af de gældende regler om

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk.

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk. 1.1 Tekniskebestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Isolering af rørinstallation til centralvarme og varmt brugsvand

Isolering af rørinstallation til centralvarme og varmt brugsvand Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2014 Isolering af rørinstallation til centralvarme og varmt brugsvand Det bør overvejes at efterisolere rør til radiatorer, konvektorer og gulvvarme, hvis

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. i. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning i. INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse

Læs mere

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1 Instruktions Manual Vinkøler: WKT55LI250S1 Produkt oversigt Kontrol panel Justerbare hylder Dørhåndtag Mindre hylder Skærmplade Glasdør Nivelleringsfødder Installering af vinkøler Lokalisering Når du udvælger

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder

Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder Bilag Miljøstyrelsens vejledende vilkår for overjordiske olietanke under 200.000 l på erhvervsvirksomheder. 16. december 2008 Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder Som det fremgår af 3, stk.

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012.

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Græsted Fjernvarme A. m. b. a., i det følgende

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER REV. 2 /08.11.2011 CE/ab 70080DK INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER TYPE NR. 590080 2 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 2 3.0.0 ADVARSEL... 2 4.0.0 MONTAGE...

Læs mere

Pressostater. Danfoss A/S (RA Marketing/MWA), DKRCC.PF.000.G1.01 / 520H

Pressostater. Danfoss A/S (RA Marketing/MWA), DKRCC.PF.000.G1.01 / 520H Indhold Side Anvendelse....................................................................................... 37 Fordampningstrykregulator type KVP.........................................................

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING HALS FJERNVARME AMBA BYGMESTERVEJ 9-11 9370 HALS (Tekniske bestemmelser 2005) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning Side 2 Tekniske Bestemmelser

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, DAMP BILAG

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, DAMP BILAG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, DAMP BILAG 2016 FORORD Dette bilag til Tekniske bestemmelser for fjernvarme, damp omtaler særlige forhold, som ikke umiddelbart kan ses af bestemmelserne. HOFOR har

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HØNG VARMEVÆRK Banemarken 8 4270 Høng Tlf. 58 85 24 32 mail@fjernvarmevaerk.dk www.fjernvarmevaerk.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering St. Merløse Varmeværk Jyderup Varmeværk Holbæk Forsyning, Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering, Jyderup og St Merløse Varmeværker

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

GRØN lagring. Vi tænker miljø ENERGIBESPARENDE BITUMENTANKE

GRØN lagring. Vi tænker miljø ENERGIBESPARENDE BITUMENTANKE GRØN lagring Vi tænker miljø ENERGIBESPARENDE BITUMENTANKE VERTIKALE / HORISONTALE TANKE KVM bitumen systemer Den miljørigtige måde at opbevare bitumen er i en KVM bitumen tank. I KVM`s produktprogram

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 6 INSTALLATIONSBESTEMMELSER 8 3. Udførelse

Læs mere

Lu-Ve Contardo fordampere

Lu-Ve Contardo fordampere Kapitel 7 Fordampere Lu-Ve Contardo fordampere... 113 Searle fordampere... 123 Vitrinefordampere... 138 Helpman fordampere for R717... 140 Rørkølere... 144 Pladevarmevekslere... 146 Koaxial-fordampere...

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428 Typegodkendt brandspjæld som opfylder EIS 120 klassificeringen i henhold til DS/EN 1366-2 og DS/EN 13501-3

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte.

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Gentofte Fjernvarme (GFj) Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Tlf.: 39 98 81 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Marts 2016 Side 1 Indhold side Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 Etablering af fjernvarmetilslutning 4 Udførelse

Læs mere

Køleborde Bancadas Plus

Køleborde Bancadas Plus er en serie rustfri køleborde som kendetegnes ved: Unikt kuldefordelingssystem Suveræn kølekapacitet Flot design Isolering under bordplade kølebordene kan i vid udstrækning tilpasses kundens ønsker, idet

Læs mere

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A Til brug for den autoriserede VVS-installatør ECO 43A TEKNISKE DATA General beskrivelse White Knight

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Montagetips 1 - Materialer og montage

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Montagetips 1 - Materialer og montage Refrigeration and Air Conditioning Controls Fitters notes Montagetips 1 - Materialer og montage REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Montagetips 1 - Materialer og montage Krav til montagearbejde...

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere

Anvendelse Private swimming pools Terapibade Wellness centre Hotel swimming pools EGENSKABER

Anvendelse Private swimming pools Terapibade Wellness centre Hotel swimming pools EGENSKABER DP 75 SVØMMEBADSAFFUGTER Funktionsprincip DP 75 fungerer efter kondensationsprincippet, hvor en ventilator suger den fugtige rumluft ind i affugteren og gennem en fordamperflade. Ved passage gennem fordamperfladen

Læs mere

Teknisk information Skruekompressorer for ECONOMIZER drift

Teknisk information Skruekompressorer for ECONOMIZER drift H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Teknisk information Skruekompressorer for ECONOMIZER drift ST-610-2 Indholdsfortegnelse: 1. Generelt. 2. Driftsprincip. 3. Designvariationer. 4. Anbefalinger

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser og udvidelse af gasreglementet

Sikkerhedsbestemmelser og udvidelse af gasreglementet Sikkerhedsbestemmelser og udvidelse af gasreglementet Jytte Skytte Nielsen jsn@dgc.dk Lovgrundlag for Gasreglement Lovbekendtgørelse nr. 206 af 27. marts 2000. Populært kaldet Gasloven eller Autorisationsloven.

Læs mere

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 TEKNISKE BESTEMMELSER...4

Læs mere

Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Vejle Fjernvarme a.m.b.a. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (revision oktober 2009) Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Langelinie 60 7100 Vejle Tlf. 75 82 74 55 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: TEKNISKE BESTEMMELSER

Læs mere

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN.

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Filskov Energiselskab, i det følgende benævnt

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen 3 6520 Toftlund Side 2 16. maj 2006 Indholdsfortegnelse TEKNISKE BESTEMMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 4 ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i bryggers/kælderrum. Fordele

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i bryggers/kælderrum. Fordele Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010, REV. OKTOBER 2011 Efterisolering af rør, ventiler m.m. i bryggers/kælderrum Efterisolering af rør, ventiler m.m. giver hurtigt tilbagebetalte energibesparelser. Hvis

Læs mere

VANDVARMERE CENTRALVARME 60-110 -160 LITER

VANDVARMERE CENTRALVARME 60-110 -160 LITER Creating hot water VANDVARMERE CENTRALVARME 60-110 -160 LITER Konstruktion 60-110-160 liter med kabinet 110 liter uden kabinet 110 liter med kabinet SIGNATURFORKLARING A B C D E F G H L Centralvarme frem/ind

Læs mere

Kursuskatalog Hermed Inspecta nye kursuskatalog for foråret 2012.

Kursuskatalog Hermed Inspecta nye kursuskatalog for foråret 2012. Kursuskatalog Hermed Inspecta nye kursuskatalog for foråret 2012. Se evt. også vores hjemmeside: www.blaabjerg-miljo.dk - denne side bliver løbende opdateret med nye kurser og datoer. Det er muligt at

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere